WantToKnow.nl

‘Vrijmetselen’ in orde en chaos..

“Men moet werkelijk blind zijn, om niet te zien,
dat hier op aarde een groot plan uitgevoerd wordt,
en dat wij als trouwe knechten aan de verwerkelijking daarvan,
slechts mogen meewerken.”

Winston Churchill
Brits staatsman (1874 – 1965)

x

Ordo ab Chao

x

x

Vrijmetselen in orde en chaos..

2016 © Arend Zeevat/
deze versie © WantToKnow.nl/.be

x

Chaos en orde hebben een onverbrekelijke verbinding met elkaar, die op meerdere manieren tot uiting kan komen, afhankelijk van de intenties die aan het ontstaan van de chaos ten grondslag liggen. Een daarmee samenhangende belangrijke vraag is; Wat is chaos en wat is orde? Beiden hebben mijns inziens met een weefwerk van fundamentele energetische patronen te maken. In dit artikel wil ik de achtergrond daarvan onderzoeken en delen.

De werking van de ‘Orde’ en haar macht in de USA zijn immens.
De werkelijke heersers in Washington,
zijn onzichtbaar.
Zij oefenen hun macht uit,
vanachter de schermen.

– Felix Frankfurter –
VS-opperrechter
1882 – 1965

Ordo ab chao
De kop boven deze alinea geeft de slagzin van de hogere ingewijden van de Vrijmetselarij weer. Over het algemeen wordt deze slagzin door critici van de Vrijmetselaars geïnterpreteerd als zijnde een uiting van de complotachtige bedoelingen van deze occulte groep. Ze zou weergeven dat zij uit zijn op een gecontroleerd gecreëerde chaos, die zou kunnen leiden tot het verkrijgen van een complete macht over de gehele aarde, haar bewoners en bodemschatten. Nog verdergaand zou men kunnen zeggen, dat zij het leven in al haar uitingen zou willen beheersen en manipuleren.

Het scheppen van een gecontroleerde chaos, geschiedt door chaos bevorderende omstandigheden te scheppen binnen de menselijke samenleving en alle maatschappelijke gebieden. Het gebruik maken van dialectiek is daarbij hun methode om dit te kunnen bewerkstelligen. Dit houdt in dat de door hen kunstmatig geschapen problemen, door middel van een sterke uitvergroting via de in hun dienst staande reguliere media, oplossingen mogelijk maken die de gewenste complete machtsvergaring stapsgewijs dichterbij brengen.

Albert Pike zionismeDeze dialectische benadering maakt deel uit van een berekenend en in tijd ver vooruit denkend geopolitiek schaakspel. Een schaakspel waarbij de strijdende partijen een cruciaal deel zijn van de dialectiek, om de bestaande sociaal-maatschappelijke ordening volledig te ontmantelen. Deze manier van strategisch denken gaat hoog boven de manier van denken van de gemiddelde mens uit. Men hoeft echter geen goede schaakspeler te zijn om het spel te doorzien. Men hoeft slechts op basis van het eigen waarheidsgevoel (geweten), kritisch te kijken naar wat er in de wereld gebeurd en daar de patronen in te herkennen.

Hoewel niet voorziene verrassingen altijd mogelijk zijn, wordt iedere kunstmatig geschapen problematische gebeurtenis gevolgd door een zeer voorspelbare trein aan gevolgen. Daaraan kan men waarnemen dat de bedenkers van dit spel, voor wat betreft hun intellect, hoogst intelligent zijn. Op het gebied van creativiteit zijn ze echter volledig zwakbegaafd. Dit heeft voornamelijk te maken met de aard van hun denken, dat alle individueel menselijke gevoelens en levendige creativiteit buitensluit en dienovereenkomstig volkomen doods is. Het kan dus ook alleen maar doodsheid in al haar manifestaties voortbrengen.

Chaostheorie
chaos quote
De natuurwetenschap heeft de dynamiek van chaos onderzocht en daar een bepaalde ordening in geconstateerd, die met wiskundige berekeningen te begrijpen zou zijn. De theorie kwam voort uit het inzicht dat onze werkelijkheid toch minder voorspelbaar is, dan men op basis van Newton’s gedefinieerde natuurwetten had aangenomen. Als definitie geeft de Wikipedia de volgende beschrijving:

“De chaostheorie is de populaire benaming voor het gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van bepaalde dynamische systemen (Engels: Dynamical systems of systeemtheorie) onderzoekt. De officiële naam binnen de wiskunde is dynamische systemen. Het onderzoekt omstandigheden waarbij deterministische chaos optreedt en welke eigenschappen die heeft. Het begrip chaos heeft hierbij een technische betekenis, te onderscheiden van het losse alledaagse woordgebruik. Deterministische chaos betekent dat de schijnbare wanorde toch exact bepaald is en geordend tot stand komt volgens een algoritme of rekenregel.”  Wikipedia

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft echter een andere visie op chaos weer:

Chaos is orde. De chaostheorie gaat helemaal niet over chaos. De theorie wordt door wiskundigen dan ook onderzocht onder de term ‘niet lineaire dynamische systemen’. Kort gezegd komt de chaostheorie er op neer dat een klein verschil in een bepaalde beginwaarde een enorm effect kan hebben op de uitkomst. Een voorbeeld hiervan is het weer. Een bekende uitspraak stelt dat een vleugelslag van een vlinder in Brazilië kan zorgen voor een orkaan in Texas. Weermannen en vrouwen zitten er dan ook bijzonder vaak naast met hun voorspellingen omdat niet alle kleine effecten goed gemeten kunnen worden. Een verkeerd gemeten temperatuur van 0,1 graden Celsius kan er voor zorgen dat de voorspelde temperatuur van morgen er 1 graden Celsius naast zit. Na drie dagen zit de weerman er al 3 graden Celsius naast en na twee weken is het weer onvoorspelbaar geworden. Daarom gaat de weersvoorspelling maximaal tot een dag of vijf vooruit.” (HIER)

Antischepping
De frase “chaos is orde” zou regelrecht uit Orwell’s 1984 kunnen komen. Wetenschappers proberen dus het fenomeen chaos, dat een essentieel onderdeel uitmaakt van ieder levend dynamisch systeem, met een doods uit het dualistisch denken voortkomend begrippenkader te verklaren. Daar de meeste wetenschappers over het algemeen niet verder kunnen denken dan hun materialistisch gehersenspoelde brein dat toelaat, zullen zij dus ook de ware betekenis van het fenomeen chaos nooit kunnen doorgronden. Het huidige geopolitieke machtsspel, met haar technologische vernietigingsmiddelen en bewustzijns-beïnvloedende media, komt voort uit het willen beheersen van de natuurlijke fenomenen verandering en groei.

Joker chaoss quoteHet tracht natuurlijke veranderingsprocessen dusdanig te beïnvloeden, dat het resultaat van die processen de vergroting van macht en controle dienen. Het begrip manipulatie is hierop het best van toepassing. Op het niveau van denken, voelen en willen wordt de mensheid volledig gemanipuleerd. Omdat de mens afhankelijk is van zijn natuurlijke omgeving, vindt er eveneens een manipulatie plaats van al het leven in die natuurlijke omgeving, inclusief het klimaat en de geologische processen in de aarde, ter versterking van de directe manipulatie van de mens zelf.

Met recht wordt dit een kunstmatig gecreëerde bewustzijnsmatrix genoemd. Een matrix die door haar verstarrende doodsheid geen enkel vruchtbare ontwikkelingsmogelijkheid meer in zich draagt. In feite is dit het beeld van de antischepping. Deze weerspiegelt zich in de obsessieve drang van de wetenschap met betrekking tot het vinden van de antimaterie in het heelal, onder andere bij CERN. Antischepping is gebaseerd op afbraak en destructie, zonder een mogelijkheid tot vernieuwende regeneratie.

De antischepping is gebaseerd op een weefwerk van energetisch bijzonder laagfrequente patronen, die zich steeds meer verdichten en uiteindelijk imploderen in de totale leegte van het niets. De wetenschappelijke fascinatie voor zwarte gaten is in dit verband veelzeggend. Hetgeen men op geopolitiek niveau aan het bewerkstelligen is, ondersteund door de onzichtbare werkingen van de CERN-experimenten, moet uiteindelijk het beoogde doel van totale controle en wereldheerschappij tot stand brengen. Het moet in plaats van een verdere organisch gefundeerde spirituele bewustzijnsontwikkeling, de mens tot een geheel anorganisch wezen maken. De doelen van het transhumanisme zijn hierbij het uitgangspunt.

De volgende oorspronkelijk geestelijk bedoelde spreuk uit de Zend Avesta, een geschrift uit het Oude Perzië ten tijde van Zarathustra, is door de moderne wetenschap zeer letterlijk op materialistische wijze vorm gegeven.

Draag het licht naar de aarde.

O mens, gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.

Wees een strijder voor het licht.

Houdt van de aarde,

zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.

Herschep de plant.

Herschep het dier.

Herschep u zelf.

De chaos die op onnatuurlijke en kunstmatige wijze wordt geschapen, is bedoeld om een al vaststaande `nieuwe´ (machts)ordening te laten ontstaan. Deze orde is het product van een extreem verstard materialistisch denken, dat ons een “Nieuw Tijdperk van de Rede” moet binnenvoeren. Het misbruik van bepaalde kosmische transformatie-energieën, wordt daarbij op een verstarrende wijze ingezet, om zo een volledig van alle leven ontdane realiteit te scheppen. De moderne technologie in al haar uitingen speelt daar een cruciale rol in. Het gebruik van doodse technologie in onze tijd, is bedoeld om meer en meer dood te laten ontstaan.

Tja, als de klokkenluiders al van binnen de organisatie lekken en vertellen wat en wie ISIS/IS/ISIL is.. Wat is dan de krankzinnige gedachte dat we deze mensen NIET zouden geloven en de officiële kanalen wel..!! (klik voor artikel!)

Tja, als de klokkenluiders al van binnen de organisatie lekken en vertellen wat en wie ISIS/IS/ISIL is.. Wat is dan de krankzinnige gedachte dat we deze mensen NIET zouden geloven en de officiële kanalen wel..!! (klik voor artikel!)

Doodskrachten kunnen alleen maar dood voortbrengen en levenskrachten alleen maar leven. De technologie an sich is neutraal, de manier waarop het gebruikt wordt echter niet. Tevens zijn de intenties van waaruit het ontworpen wordt van cruciaal belang. Men kan van het militair-industrieel complex niet verwachten, dat zij technologie gaat scheppen die levensreddende kwaliteiten heeft. Wapens zijn bedoeld om te doden. Full stop!

Welk een beïnvloedende werking de doodse technologie heeft op levende organismen, werd mij duidelijk getoond toen ik eens een conferentie voor biologisch-dynamische boeren en tuinders bijwoonde. Daar zag ik een visuele weergave van de werking van verschillende verwarmingsbronnen op de moleculaire structuur van voedingsmiddelen. Hieruit bleek dat houtvuur, als bron voor het koken, die moleculaire structuur het meest intact laat. Gasvuur liet de structuur redelijk in stand en elektriciteit al een stuk minder. Het met de magnetron bereide voedsel bleek de moleculaire structuur volledig te chaotiseren, dus te vernietigen.

patriotactacluWereldse chaos
Gezien de laatste ontwikkelingen in onze wereld, lijkt het er op dat de machtsfanaten in een versneld tempo hun scenario willen voortzetten. De aanslagen in 2001 in New York en dit jaar in Parijs hebben ons al een aardig voorproefje te zien gegeven van de oplossingen voor het kunstmatig geschapen ‘terrorismeprobleem’. De VS zuchten onder de Patriot Act, haar opvolgers en uitbreidingen. Frankrijk is gevangen in een noodtoestand voor drie maanden. Brussel was voor bijna een week onder een lokale noodtoestand bijna een militair fort. Tevens werd op vele plaatsen het dreigingsniveau verhoogd en werden extra veel zichtbare uniformen met intimiderende wapens ingezet.

De chaosversnelling kreeg op 24 november 2015 een extra impuls door een incident bij de grens tussen Turkije en Syrië. Dat laatste land is al enkele jaren het centrum van een toenemende strijd, tussen de ogenschijnlijk tegenover elkaar staande pionnen op het geopolitieke schaakbord. Namelijk het neosocialistische Westen en het neocommunistische Oosten. Ik noem het westen neosocialistisch, omdat door de politieke ontwikkelingen aldaar de ogenschijnlijk – maar immer illusionaire – democratische staatsvorm in een steeds openlijker centralistisch en dictatoriaal vormgegeven planeconomie getransformeerd is.

Daarnaast hebben het voormalig communistisch Rusland en China gedurende de afgelopen decennia, de meer zogenaamde westers kapitalistische vrije marktprincipes geïncorporeerd in hun systeem. Ze hebben zich daarmee ondergeschikt gemaakt aan de door de VS (lees, de op de achtergrond opererende bankiers) gedomineerde economische bepalingen. Turkije behoort tot het westerse kamp, maar heeft ook zelf een agenda in die regio met betrekking tot de Koerden, die een eigen onafhankelijke staat willen.

Het incident werd overduidelijk door Turkije, die de gehele Noord Atlantische Vernietigings Organisatie (NAVO) achter zich heeft staan, veroorzaakt. Het boven Syrisch grondgebied neerschieten van een Russische bommenwerper door een Turks gevechtsvliegtuig, zou de lont kunnen zijn die het kruitvat Midden-Oosten op termijn tot ontploffing zou kunnen brengen. Zoals overal in deze door elitaire belangen gedomineerde wereld, is ook het hiervoor beschreven incident, een toonbeeld van belangenverstrengeling van elitaire families en geopolitieke agenda’s. Het is namelijk gebleken dat de zoon van de Turkse premier Erdogan financiële belangen heeft in de olietransacties van ISIS. Het zijn deze oliebelangen die door de Russische inmenging in Syrië worden bedreigd.

De gewetenloze belangenverstrengeling van machtsfanaten met sociaaleconomische levensomstandigheden kan de mensheid naar een regelrechte catastrofe leiden, die verder gaat dan chaos. Het zou een groot deel van het leven op aarde kunnen vernietigen. Het menselijk leven dat over zou blijven, zal tot een geautomatiseerd volgzaam slavendom worden gereduceerd onder een socialistisch/communistisch wereldregime. Hieronder een aantal citaten die daarnaar verwijzen:

“Men moet werkelijk blind zijn, om niet te zien, dat hier op aarde een groot plan uitgevoerd wordt, en dat wij als trouwe knechten aan de verwerkelijking daarvan, slechts mogen meewerken.”

Winston Churchill

“We bewegen ons naar een Nieuwe Wereld Orde, een wereld van communisme. We zullen deze weg nooit verlaten”

Mikhail Gorbachev (1987)

“De natiestaat is geleidelijk zijn soevereiniteit aan het verliezen.. Er zullen meer intensieve pogingen ondernomen moeten worden om een nieuwe globale monetaire structuur te vormen.

‘Nationale soevereiniteit is niet langer een levensvatbaar concept. Marxisme vertegenwoordigt een meer essentieel en creatieve staat in de rijping van de universele visie van de mensheid. Marxisme is tegelijkertijd een overwinning van de externe, actieve mens over de innerlijke, passieve mens en een overwinning van de rede op geloof…”

brezinski mind controlBrzezinski (uit: ‘Between Two Ages: America’s Role In The Technetronic Era’ over de aard van een wereldregering)

“Het sociale experiment in China onder voorzitter Mao’s leiderschap, is één van de meest belangrijke en succesvolle in de menselijke geschiedenis”

David Rockefeller, in 1973 sprekend over Mao Tse-tung: (NY Times 8-10-1973)

Mikhail Gorbachev zei in 1966, in het Monetary & Economic Review het volgende over de uiteindelijke aanleiding tot het volledig implementeren van de NWO:

“De dreiging van een ecologische crisis zal de ‘internationale rampensleutel’ zijn die de New World Order ontgrendelt”.

ISIS..
Laat vooral duidelijk zijn, dat ISIS gecreëerd om deze chaos te scheppen en daarmee op kunstmatige wijze de mensheid te verenigen tegen terroristen, onder een Nieuwe Wereld Orde van de rede. Evenals de voortgaande instandhouding van de klimaatleugen aangaande opwarming van de aarde, dat ook is. In dit filmpje wordt aangetoond dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, letterlijk het bovenstaande bevestigd.

Mochten deze strategische, maar oh zo bedrieglijke, mensheidsverenigende tactieken niet werken, dan is er altijd nog de dreiging van een aanval door buitenaardsen. (HIER en HIER)

Deze dreiging van buitenaf met betrekking tot buitenaardsen, zou ook wel eens een kunstmatig geschapen menselijke projectie kunnen zijn van de dreiging, die een van atoomwapens voorziene mensheid voor hen is. (HIER) Of misschien is het toch nog allemaal heel anders en zijn buitenaardsen en hun ongeïdentificeerde voertuigen een misleidende projectie (HIER) van ons materialistisch geprogrammeerd denken (HIER). Misschien heeft een geestelijke realiteit nog een heel andere ervaringsachtergrond dan het hoofd kan bedenken.

Schepping
Waar zij die de antischepping dienen op uit zijn, mag nu wel duidelijk zijn. Maar wat is schepping en welke richting gaat die op? In mijn beleving is dat een creatief proces dat voortkomt uit het leven zelf, daar als dragend geheel ook door gevoed wordt en voortdurende verandering en beweeglijkheid inhoudt. Verandering is inherent aan het leven en houdt een voortdurende beweging in, door het verstoren van een ontstaan evenwicht. Om vervolgens op een hoger meer geïntegreerd niveau een nieuw evenwicht te laten ontstaan.

Op deze wijze wil het Scheppend Principe de rijkdom van haar scheppingskracht in telkens nieuwe manifestaties tonen en ervaarbaar laten zijn. De beweeglijkheid is essentieel, om groei en nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Het ontbreken daarvan is een teken van doodsheid en afsterving. Onze wereld laat dit in overmaat zien. Chaos is in het levende scheppingsproces een noodzakelijke overgangsfase tussen het loslaten van het oude en het ontstaan van het nieuwe. Aan de hand van drie voorbeelden uit de natuur wil ik dit verduidelijken. De natuur laat ons de functie en plaats van het chaotiseringproces zien.

CreationVanuit mijn biologisch-dynamische landbouwachtergrond weet ik dat, voordat een plantenzaadje gaat kiemen, de structuur van het in het zaad aanwezige eiwit eerst tot volledige chaos vervalt. Deze chaotisering maakt deze eiwitstructuur ontvankelijk voor een nieuw geestelijk vormend principe, dat vanuit de sfeer van het zonnestelsel op het plantenzaad inwerkt. Waarbij onder invloed van de levenskracht van de zon, de groeikracht van de maan en de vormkrachten van de aardse omstandigheden, het zaad uitgroeit tot de plant die het volgens de blauwdruk van de eigen DNA-structuur moet zijn.

Iets dergelijks kan men bij de mens ook waarnemen, bij de bevruchting van de vrouwelijke eicel door de mannelijke zaadcel. Wanneer de zaadcel de eicel binnendringt, vindt er een chaotisering plaats van de eiwitstructuren van beide, die ze in staat stelt om ont­vankelijk te worden voor de vormge­vende blauwdruk van een structurerende kracht vanuit de kosmos. Deze bepaalt de specifieke unieke kwalitei­ten van de nieuw te geboren mens. De erfelijkheidsstroom van de ouders en voorouders bepalen de genetische bouw van het nieuw te vor­men li­chaam.

complete distruction seedDit is hét lichaam dat het beste is toegerust om de nieuw te incarneren ziel te dienen op zijn individuele leerweg. De kosmisch structurerende krachten, die tijdens de bevruchting een energetische blauwdruk in de samengesmolten zaad- en eicel afdrukken, bepalen de innerlijk zielsmatige opmaak van de nieuw te incarneren mens.

Wat gebeurt er in de cocon, waar de zich verpoppende rups zich in heeft genesteld, voordat hij er als vlinder weer uitkruipt? Het rupslichaam verdwijnt door een totale chaotisering en uit de resten er van wordt het nieuwe lijf van de vlinder gevormd.

Chaos is dus nodig om een ontvankelijkheid te scheppen voor structurerende krachten vanuit de kos­mos. De werking van de satanische tegenkrachten is erop gericht, om de chaotiserende tendensen te versterken en te voorkomen dat de kosmisch structurerende krachten hun opbouwende werking kunnen hebben. Zij zijn dus gericht op het versterken en in standhouden van de chaos, door in te grijpen in levenssamenhangen binnen de natuur en de mens. Het gaat er natuurlijk om hoe die chaotisering tot stand komt en hoe men zich in de ontstane chaos staande houdt.

Wanneer dit gebeurt op basis van ontvankelijkheid voor iets nieuws en het inzicht dat vertrouwen de beste leidsman is, heeft dat een totaal ander resultaat, dan wanneer de chaotisering begeleid wordt door onbewust instinctief gefundeerde angsten die groei blokkeren. Vanuit vertrouwen kan een verder harmoniserend groeiproces tot stand komen. Bij een chaosbenadering vanuit een verstarde onmacht, spelen geweld en destructie de belangrijkste rol. Chaos brengt chaos voort, als er geen bewust scheppend principe wordt toegelaten om een nieuw evenwicht op een hoger niveau tot stand te brengen. De slagzin van de Vrijmetselaars ‘Ordo ab Chao’, is in dit licht te begrijpen.

Bewustzijn, een scheppend potentieel
Juist daarom is in onze tijd een toenemende bewustwording zo belangrijk. Met ieders individuele bewustzijnsgroei kan uiteindelijk een kritische massa van positieve energie tot stand worden gebracht, die nodig is om de volgende gezamenlijk evolutionaire bewustzijnsstap te zetten. Er wordt hiervoor een offer van ons gevraagd. Het door satanisten veel gebruikte menselijk bloedoffer, is echter een totaal verwrongen en misleidende reflectie van het meest wezenlijke dat ons gevraagd wordt te offeren. En dat is ons ego. Het ego mag leren zich over te geven aan structurerende krachten die wijzer zijn dan zichzelf en die het mensheidsbelang dienen. Het mag de gehechtheid aan het willen scheppen van (schijn)zekerheden loslaten.

flower of lifeVerandering is een uitdrukking van het scheppend geestelijk leven, die zich in het tijdsverloop manifesteert in onze driedimensionale werkelijkheid. Het ruimte/tijdcontinuüm is een uitdrukking van een voortdurend scheppingsproces, waarin het leven zich in een oneindige veelheid aan vormen laat zien. Het menselijk IK, de geestelijke essentie van ons individuele bestaan, maakt door haar fysieke manifestatie deel uit van dit ruimte/tijdcontinuüm. In onze door het materialisme verstarde wereld, worden mensen verleid en vaak ogenschijnlijk gedwongen om hun ik als een vaststaand beeld te ervaren.

Daarbij zijn allerlei oppervlakkige karakter- en uiterlijk lichamelijke kenmerken de bepalende factoren. Voor het overzicht van de heersende elite is dit erg efficiënt en gemakkelijk. De invoering van persoonsbewijzen in WOII en later de daarop gebaseerde identiteitsbewijzen, geven de machthebbers nu de mogelijkheid iedereen in een digitaal hokje te stoppen, gekoppeld aan een streepjescode en/of een Burger Slaven Nummer. Het is ons geleerd, om ons met deze ontmenselijkende beperking van de eigen individualiteit te identificeren.

Zodat we de neiging hebben ontwikkeld om, op basis van een verstarrende beeldvorming, elkaar in hokjes te willen stoppen en dit hokje dicht te willen plakken met allerlei uit eigen projecties voortkomende etiketten. In die zin dragen we onbewust allemaal bij aan de verstarrende werking van dit slavensysteem en houden we elkaar vast in het slavendom.

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Het ego heeft om zichzelf werkelijk volledig over te kunnen geven een diep schokkende crisiservaring nodig, om in een volledige onmachtspositie geplaatst te worden en daardoor met lege handen te staan. Wanneer het ego geen antwoord meer heeft op een situatie, moet het zich wel overgeven en het stuur overgeven aan krachten die de wijsheid van het leven willen vormgeven. Deze absolute afgrondervaring kan de mens, wanneer hij daar rijp voor is, een enorme ontvankelijkheid geven voor het eigen innerlijk leiderschap.

In de esoterie wordt het ‘de nacht van ziel’ genoemd. Het plaatst ieder individu voor een fundamenteel alles bepalende keuze. Kies ik voor een volgzaam slavendom of voor een dienend meesterschap. Het gezegde, wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij, duidt op dit fenomeen. De zich op alle niveaus verdiepende crisis in onze tijd, leidt mijns inziens de gehele mensheid naar een afgrondervaring van totale onmacht, om daarmee het collectief onderbewuste in beweging te brengen en zich te leren openen voor de innerlijke heler.

Daarom wil juist nu het zaad van vernieuwing zich in alle rijkdom aan ieder openbaren. Het is aan ieder om te bepalen, of hij/zij zich daar uit vrije keuze voor wil openen. Of zich door toenemende angst en stress veroorzakende omstandigheden er min of meer dringend toe te laten uitnodigen.

 

De kracht van ontkiemend zaad is zo groot,
dat het door de hardste schil heen kan breken.
Wees dus zelf het zaad van vernieuwing.

Arend Zeevat

You are a child of the Universe

205 Reacties op ‘Vrijmetselen’ in orde en chaos..

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • ONE
  x

  for I am the ONE

  created all worlds, and everything in between

  created the nothing out of all

  and the all out of nothing

  created the space between spaces

  just for its beauty and radiance

  and see it develop into chaos and order

  to be destroyed and re-appear in different shapes

  and new order and chaos with new beauty

  x

  for I AM the One

  giving life to matter

  to make my creation experience its own beauty

  giving it the power to also create

  to experience the beauty of creating

  to be in bliss and radiance…

  x

  for I AM the One

  so easily forgotten

  by the matter I gave life to…

  the life that neglects its power to create,

  neglects to experience the beauty of creation,

  the life that thinks that only matter matters….

  x

  for I AM the One

  I still am, always have been, always will be…

  what I have created will come back to order

  just because I have created it

  x

  It is all me,

  and I AM ONE

  for I am Love Eternal,

  for all that matters.

  x
  Cozmic (25-02-05)

  39
 • Paul

  He Sun , leuke Theorie hou je erop na kennis is macht.
  Welke kennis heb je het over?
  De link die je plaatste heeft weinig te maken met dit onderwerp.
  Als je om je heen kijkt dan kun je zien dat alles al heel lang is gemanipuleerd, je moet je afvragen wat is echt en wat niet, dus het kaft van het koren weten te scheiden..
  En realiteit heeft aangetoond dat zo goed als alles omgekeerd is.
  Kijk naar de doktoren die zelf ook de verkeerde kennis hebben gekregen en die in hun opleiding die nagenoeg niets over voedsel meekrijgen in hun studie.
  Wat velen goed aanvoelen en roepen, je bent wat je eet en daar kijkt een dokter niet naar , hup pil erin en onderdrukken die symptomen die het lichaam aangeeft.
  Als je een wordt met de natuur en leert te communiceren met de natuur dan krijg je antwoorden die tot genezing leiden.
  Hoe in Jezus naam wisten ze anders in de Amazone uit 50.000 planten er twee uit te pikken om ayahuasca te maken?
  Of moeten we wachten dat Jezus ons komt redden, over je power terugnemen gesproken. Je kunt wachten tot je een ons weegt.
  Zolang er woorden op papier gezet zijn moet je allert zijn en de Bijbel is een book of spells.
  Kijk naar de christenen, die geloven dat hun leven pas begint na de dood, briljante manipulatie en iedereen trapt erin.

  Vanaf het moment dat je een naam krijgt, ben JIJ een coöperatie en dan ben je een bezit van de overheid en dan moet je hun regels volgen.

  Goede uitleg van de werkelijkheid en je zult waarschijnlijk even achter je oren krabben als je dit gezien hebt.

  Jordan Maxwell -Maritime Law Rules the World Commerce and Courts
  https://www.youtube.com/watch?v=AxDfBpcjKgs

  Kennis is macht, dan moet je eerst begrijpen wat woorden betekenen……….. ….. . . . . . . .

  Admiralty Law: Word Controlled Humans & The Law of Money – Jordan Maxwell
  https://www.youtube.com/watch?v=w-SPcsfz0_E

  Dit is even slikken, dus wat je in je hoofd hebt betekent echter weinig en vandaar dat je een advocaat nodig hebt want die heeft deze manipulatie en dit spelletje geleerd om je te verdedigen.
  What?! “Sovereign Man” walks out of court, scares off the judge?!?!
  https://www.youtube.com/watch?v=55pjFKalOVc

  Heerlijk om te zien want deze man heeft zijn huiswerk gedaan en voor hem is dus letterlijk , kennis is macht want dit leer je niet op school hoe het echt in elkaar steekt..

  Jordan Maxwell You are property of the Rothschild family
  https://www.youtube.com/watchv=xR9fcjPFiB8&index=61&list=PLoXblgfvU_Iz58PZQnH72zXCRiu2c5KfA

  Het hek van de dam is bereikt voor mij nadat er recent herontdekt is dat de aarde geen spinnende bol is .
  Blijf dit gerust geloven voor jezelf want anders wordt je uit je comfort zone gehaald en dan zie je hoe verkloot de wereld echt is.

  Het wordt wel vervolgt want de volgende bekende zal wel wakker worden en hier iets over te gaan zeggen dat de aarde niet is zoals ons van kinds af aan is in geprogrammeerd.

  Ik ga lekker meer de natuur in en genieten in het NU zolang het nog kan, het allerbeste voor iedereen.

  38
  • jenne

   Paul wat je schrijft over die Indianen met hun planten kennis, geld ook voor al die opgelegde leef wetten regels, een samenleving helaas kan niet zonder bindende regels, wat wij voorstonden een grote mate van zelfdicipline en respect naar de anderen toe, ja bleek later toch veel te illusior, maar als altijd je ziet door debomen het bos niet meer.
   Daarom ben ik ook een groot voorstander van goede scholing, en met ingevoerde filosofie als onderwerp, helpt de mensen om te denken, en zich zeld een repair te geven.
   Wat de natuur betreft ja onze grootste weldoener en vriend, groet Jenne

   38.1
  • Sun

   Hoi Paul, wat je hier schrijft is allen reeds bekend. Als je graag achter je oor wilt krabben, ga je gang. Boeit me niet.
   Eens, het is idd een mooie dag!
   Voor mij is het niet frustrerend dat men verschillende ideeën heeft. De platte Aarde is voor mij totaal niet relevant. We zijn het eens dat bedrog overal heerst. Plat of rond veranderd daar niets aan, zonde om je daar nou zo druk over te maken en zo hoog van de toren te blazen als mensen er niet aan willen zoals jij dat wel doet. Wat mij triggerde in jouw schrijven was dat men er iets van kon opsteken, erg belerend. Nou ja, ik ga me daar maar niet meer druk om maken. Doe wat goed voor jezelf voelt. Ik zou het in iedere geval wel prettiger vinden als men gewoon info zou kunnen delen zonder elkaar mee te willen slepen in EGO gevechten. Nou ja, ik ben er klaar mee! Veel geluk!

   38.2
  • Sunny, holle vaten klinken nou eenmaal het hardst, dat belerende toontje is een bijproduct van aangeboren onwetendheid. Gewoon lekker laten raaskallen al die wannabees 😉

   38.3
  • jenne

   Jouke, wat ik met het France woord repair wil zeggen, is een duidelijk nieuw uitgangspunt creéeren voor je zelf, van waaruit je opnieuw je denken en doen kunt overzien, ,zo als een kunstenaar een spapje terug doet om zijn créatie beter te kunnen beoordelen, denk dat we dit wat te weinig doen, groet Jenne

   38.4
  • Anna

   Paul, laat je niet ontmoedigen om gewoon te posten wat jou bezighoudt.
   Er zijn altijd mensen die hier voor het eerst komen kijken en al dan niet reacties lezen en plaatsen.
   Trek je van die oude garde maar niets aan 😉
   Ik persoonlijk denk dat de FE beweging zeker een nuttige beweging is, omdat het de leugens aan de kaart stelt die de nodige decennia verkondigd zijn.
   Nasa liegt dat ie barst, ik vind het belangrijk om deze leugens te ontmaskeren, net als welke andere leugens dan ook.
   Daarnaast geloof ik persoonlijk niet in het heliocentrische model…

   38.5
  • Indeed, indeed Jenne. Ik doe dat zelf automatisch. Als ik een boom netjes moet snoeien zonder dat die zijn elegante vorm verliest, sta ik meer van een afstandje te kijken dan dat ik aan het zagen ben. Eigenlijk heet het beschouwen.

   38.6
  • Anna

   Mooi Jenne 😉
   Een ieder creeert zijn eigen ‘schilderij’.
   Mooie vergelijking, een kunstenaar moet idd altijd afstand nemen tot zijn creatie, dit ter beoordeling én dus ter correctie <3

   38.7
  • jenne

   Nou nou Jouke, telepathie, zit de hele dag al met dit woord beschouwen in mijn hoofd, het was vandaag bijzonder licht hier, vreemd laag licht, bracht me terug naar momenten ver achter me, schouwen, ja dacht aan schouwen duivenland, het schouwen van, mooi oud woord, beschouwen, ga straks wat olijf bomen snoeien, mijn vrouw is een echte snoeier, ik ben heel voorzichtig, nou leuk om je dit even verteld te hebben, goeie nacht!

   38.8
  • Anna

   Nog even een aanvulling, want het lijkt dat we schilderen, wat ook zo is, maar bijvoorbeeld de Gaza schildert ook, mét inbrenging van de medeschilderaars…
   Vlak dus de medeverantwoordelijkheid niet uit, want die is er gewoonweg…
   We schilderen een persoonlijk én gezamenlijk schilderij.

   38.9
  • jenne

   Anna,

   hoe het zich allemaal combineerd in je hoofd, het blijft maar borrelen, van Franc Maçon’s, naar mijn tante Kate, die woonde op of in het gehucht ’t Schouw, in Waterland, en als de tochten dan ’s winters waren dicht gevroren, maakte ik een tocht van ons huis naar tante Kate, op de rug van mijn vader zittend, koud vooral je handen en die stak ik dan in het haar van mijn vader, ze woonde in een mooi oud houtenhuis, met in haar salon, een prachtige schouw, zo hete dat, mooi de schouwen zijn niet van de lucht, ook een echt Waterlands woord is werf, overal heet het, het erf, maar in Waterland de werf.
   Heb ooit een mooi stuk geschreven over dit stapje terug doen, beschreef een (Franc Maçon) in het stenen tijdperk, na zijn muurschildering even een stapje terug en bij het flakkerende olie licht zijn werk bekijken, op een steen gezeten stak hij dan een zelf gedraaid sigaretje op, en genoot bij het aanschouwen van zijn créatie van het leven, in een vuurtje brande hij zijn oker om de rode kleur te krijgen, smeerde ook op zijn lichaam alle haargrenzen in om het ongedierte te bestrijden, ze wisten dat luizen de dood konden brengen, zie hier een stukje uit het leven van een mens, anders maar toch niet zo erg verschillend van het onze ?!

   38.10
  • HyperAlert

   doe mij maar het lego centrisch model

   ac/dc – shake a leg

   https://www.youtube.com/watch?v=aUpQyNo8ALw

   denk maar niet dat Jordan in deze platte psy-op waanzin mee gaat

   38.11
  • HyperAlert

   geef de dolle doorgedraaide honden een bot (plat)

   AC/DC – Givin The Dog A Bone
   https://www.youtube.com/watch?v=EQ3swBEBqBc

   38.12
  • HyperAlert

   en om nog kwaaier te worden; waar heeft Jordan het over een platte aarde gehad? iemands naam kapen en gebruiken voor je eigen waanzin, in welke minuut van die hele waslijst met Jordan toeps heeft Jordan het persoonlijk een seconde zelf over een platte aarde gehad? nergens durf ik te wedden, daar zie ik hum niet voor aan, acht ik hem veels te hoog voor.

   38.13
  • Anna

   Hyper, Jordan heeft het nergens over een platte aarde gehad.
   Paul refereert in deze posting eigenlijk ook helemaal niet aan de platte aarde, hij memoreert andere zaken die ook belang zijn.
   En jij bent ook van de oude garde, dus voor jou is het gesneden koek 😉

   38.14
  • Anna

   Jenne, jij bent een echte woordschilderaar.
   Jouw omschrijvingen in woorden is hoe schilders het in penseelstreken doen.
   Krijg last van melancholie 😉

   38.15
 • jenne

  Gisteren was ik uitgenodigd door een oude vriend, een oude vriend, maar ook een oude vriend, Franc Maçon, afkomstig oorspronkelijk uit een oude Marokaanse Joodse familie, van zuid Spanje Cordoba, terug naar Africa met de Moren, later weer opgedoken in Spanje en als Maranos naar Zuid Frankrijk gekomen, toch weer het Joodse geloof aan gaan hangen, ouders leven nog hebben ook het Concentratie kamp overleefd, en daar ging het mij om, deze verbazend sterke oude mensen, met nog een heldere geest, het ging mij om hun verhaal, ga ik hier niet vertellen, maar ik wens het mijn grootste vijanden niet toe, en dan ongelovelijk deze mensen zijn volkomen haatloos, tegen over hun wereld, ik heb ze lang en diep omarmd, en ze een stuk van mijn levenskracht gegeven, dat is wel het minste wat men kan doen voor je mede mensen, en het kwaad gaat maar door, schijnbaar niet te stoppen, groet Jenne

  37
 • Sun

  Jenne e.a. Hoe krijgen we onze power terug? Dat is de vraag. Ja als je niet weet waar je het moet zoeken en je alsmaar laat afleiden.. Als het luikje dicht zicht, zal deze ook niet opengaan met de linkjes hier.
  Luister eens naar David Perlmutter. Ik heb 1 van zijn boeken gelezen. Erg indrukwekkend. Zijn boodschap; how to get your power back.
  Je moet alle dots kunnen connecten. De sabotage en bedrieging zit overal in ons hele leven ingeweven vanaf de 1e paplepel. Neem je macht terug, doe er iets aan. Kennis is macht.
  http://www.youtube.com/watch?v=rB8Qo8DLnvw

  36
  • jenne

   Nu Sun, daar kan ik je een kort antwoord op geven, door mijn ouders met hun paplepel in gegeven, je weet wel die van de biblebonse mensen met hun biblebonse pap, blijf je zelf onder alle omstandigheden, nooit brutaal, maar wel vrij, indien nodig toegeven, maar onderwijl innerlijk je halstarrig verzetten, en nooit maar dan ook nooit je zelf verkopen, voor geld of mooie woorden, en blijf je vrienden trouw, en luister naar je intuïtie, de meester van je zijn, wel aan, doe er wat mee!

   36.1
  • jenne

   Dit wil dus zeggen dat ik nooit mijn power uit handen heb gegeven, dus hoef ik het ook niet terug te halen, dat was de baker mat van het Provo denken, power to the people, leve de volks republiek, voor en door het volk !

   36.2
 • Sun

  Wat doet de CIA zoal?
  http://www.youtube.com/watch?v=cT5bMld564c
  De volgende keer als er weer eens iemand plotseling dood gaat door een hartaanval..

  oh en voor wie het nasa dance feestje gemist heeft; 😉
  zie vanaf 7:17 🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=A1CsnrBmEyw
  Wat is er nog serieus te nemen tegenwoordig? Waarom niet gewoon genieten zolang het kan? 🙂

  35
  • parabola

   Hoi Sun, ik heb laatst ergens gelezen dat al deze opnames uit de VS over planeten en zonnen afstudeerfilmpjes zijn voor de filmacademie….zou het?? 🙂

   34.1
  • jenne

   Niks Bleu Khachina,

   moeras gas, wat opgloeid door levende microben, ongeveer zo als de lichtende zee, ook wonderlijk om te zien, maar de oorzaak is nog al banaal, in Africa werd in een diep meer zoveel gas uitgeblazen, dat mensen en dieren door het gas werden overvallen en gedood.
   Bij het wijn maken komen ook gassen vrij die zwaarder zijn als lucht, blijven in de cuve’s hangen, als je dan de cuve’s niet lucht alvorens ze schoon te maken, a ju paraplu, elk jaar komen er mensen door om het leven.
   Al meer geopperd, in mijn jeugd in ons dorp, stonden naast elk huis in de sloot een gas opvang tank, een dubbele metalen bus, waarvan de één over de andere kon schuiven, om het aardgas, moeras gas op te vangen, gratis en voor niets, maar is verboden, ze laten het liever direct de atmosfeer op warmen,
   het onverstand regeerd !

   34.2
  • Sun

   Hoi Moon, wat hebben die afstudeerders anders te doen? haha, iedereen kan er een graantje van meepikken uiteraard. Alles wat maar wat waard is, is bedolven onder desinfo. Voor ons de uitdaging om de parels te vinden in de mesthoop; pile of bullshit 😉 🙂 Wel ja, het begint met je eigen waarneming en vermogen tot.
   Kennis is macht, zorg voor een gezond lichaam en je zult alles meer helder kunnen waarnemen!

   34.3
 • Paul

  Laten we even on Topic blijven mensen in wat voor een wereld we leven met al het bedrog waar bijna niemand echt weet van heeft, het gaat over de Agenda van de Free Masons.

  NEW NASA EARTH IMAGE with SEX added for your pleasure I mean programming
  https://www.youtube.com/watch?v=NldmxeiImNI

  666 Indigo Children The Awakening to TRUTH
  https://www.youtube.com/watch?v=vDBwiWGzWlc

  Hopelijk kun je hier iets van opsteken.

  WE ARE ALL ONE..

  33
 • Sun

  “zonneschijn in het donker” Ik heb al meer van deze merkwaardige beelden gezien. maar ik was eigenlijk op zoek naar iets wat ik ooit over zwaartekracht was tegengekomen, hyper, als ik het nog vind plaats ik hem voor jou.
  http://www.youtube.com/watch?v=WCwf9ATwlU8&feature=youtu.be

  31
 • jenne

  Of Topic, misschien, wil je verzoeken het even te laten staan beste Guido.J

  Februari staking niet vergeten !, stuk Nederlandse volks geschiednis !het waren er maar zo weinig die het voor het oude volk opnamen, en ze hebben er voor moeten bloeden, die arme donders !

  Morgen wordt hier in ons dorp, René begraven, deze oude dame van 89 jaar,
  is één van de meest gedecoreerde meisjes uit het France verzet, als 15 jarige koerierster aan gevangen, nou de rest laat zich raden, Fantastisch mens lange tijd scholen bezocht en haar verhaal vertelt aan de kinderen.

  Ook Hannie Schaft heb ik altijd in gedachten, verminkt en vermoord, en boven dien verguist door die politieke viespeuken ! waar voor ze haar leven liet !

  Het is toch vreemd te noemen dat het altijd de revolutionairen zijn die de punt er af bijten, in dit geval de Communisten, en enkele socialisten !
  en die dan niet meer voor komen in het verhaal, kan ik heel boos overworden.

  30
 • Paul

  Niet erg sterk (Hyperallert) om iemand aan te vallen over een geloofsovertuiging die hij gehad heeft, hij geeft het tenminste eerlijk toe en we hebben we niet allemaal last van Cognitieve Dissonantie?!
  Je gaat totaal niet inhoudelijk op de informatie in, wat begrijpelijk is want hij zegt ook letterlijk DENK NA als hij de onmogelijkheid van de sterren en Polaris uitlegt !!

  En de uitleg van Proff of physics Erik vd Verinde, wat heb je over hem dan te zeggen en over wat hij geschreven heeft ?
  Laat maar zitten trouwens er komt helaas niets zinnigs uit.

  Zal het voor andere mensen die wel geïnteresseerd zijn en die zich misschien afvragen wat er aan de hand is dat de Flat Earth zo geëxplodeerd is op internet nog een keer aantonen hoe onmogelijk het wat ons is wijsgemaakt is, dit is zeer duidelijk te zien in de onderstaande Video, na 31 min.

  The Nail In The Coffin – RIP GLOBE EARTH – Proof Positive!
  https://www.youtube.com/watch?v=k1FRBwnxazk

  Lazer een eind heen zeg je, nou dat hebben ze gedaan en niet alleen de lazers hebben laten zien dat de aarde vlak is maar ook camera,s die ze vroeger niet hadden.
  Zie hier een opname van lake Michigan naar de Chicago skyline, de nieuwslezer zegt dat het een Mirage is, een mirage is altijd inverted, dwz dat het dus omgekeerd zou moeten zijn en dat is totaal niet wat je ziet.

  Chicago Skyline seen from Michigan Proves “Flat Earth”
  https://www.youtube.com/watch?v=aLlNKy5j_O8

  Het bewijs wordt hier keihard geleverd door een time laps te maken van de Chicago skyline dat water niet buigt en dat de curve niet bestaat op de plaats genaamd aarde waar iedereen dagelijks rondloopt.

  Chicago Skyline missing curvature #FlatEarth
  https://www.youtube.com/watch?v=yHcDP9sHk4E

  De lijst wordt iedere dag groter die aantoont dat er niets klopt van wat ons verteld is wat de werkelijkheid zou moeten zijn.

  Men moet werkelijk blind zijn, om niet te zien,
  dat hier op aarde een groot plan uitgevoerd wordt..

  29
 • Paul

  De Free Masons hebben weer een zet gedaan, wat een toeval ze hebben nu ineens Gravity waves ontdekt.
  Vorig jaar hebben ze ons een nieuwe valse image van de aarde gegeven, nu weer iets nieuws wat ons valse geloof moet staven.

  FLAT EARTH – GRAVITATIONAL WAVES DETECTED MAINSTREAM MEDIA PSY-OP

  https://www.youtube.com/watch?v=WlA2jeUoNPA&list=PLMQwwFmjzakJBo-bfKS2ufYgdqjVbBsN5

  28
  • HyperAlert

   pardon , zwaartekracht bestaat niet?! wie of wat is er nu de psy-op vraag ik mij af.

   28.1
  • Paul

   Nee beste Hyperallert , het is een theory en de woorden draaien om de brei heen om je te misleiden.

   Het is gewoon densiteit en geloof niets en ondervraag alles.

   astronaut David Scott on the Moon enacting the legend of Galileo’s gravity experiment.

   de legende zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak: [ləˈxɛndə] Verbuigingen: legende|n, legende|s (meerv.) 1) oud verhaal dat zogenaamd waar is, maar het waarschijnlijk niet helemaal is.

   Professor Erik Verlinde van de Universiteit in Amsterdam:

   “We’ve known for a long time gravity doesn’t exist. It’s time to yell at it.” Dr. Erik Verlinde, professor of physics at the University of Amsterdam, as quoted in the New York Times, July 12, 2010.

   http://www.fuzzyfun.nl/12075-2/

   Al de Astronauten zijn Free masons en die hebben hun eigen Demonische agenda en die is het misleiden van de mensheid dmv Nasa, grotere leugenaars zijn er niet maar die tijd is voorbij voor hun want de mensen worden wakker dat de aarde geen spinnende bal is en hij draait ook niet om de zon heen .

   Hij staat gewoon stil wat je zintuigen ook zullen beamen.

   Flat Earth Redemption
   https://www.youtube.com/watch?v=iS6rOTQi70c

   Een Spirituele uitleg van mr Astrotheology.
   https://www.youtube.com/watch?v=ysXWfU_ZhLk

   28.2
  • HyperAlert

   de mis leiden met Santos en de regen valt omhoog, onze verdwaalde doorgedraaide jehova gaat ons uitleggen dat mars maar op een steenworp afstand ligt, lazer toch een eind heen.

   28.3
  • jenne

   Paul, je moet eens vragen of je als LEEK aan mag zitten bij een bijenkomst buiten de Tempel, interessant, misschien hangt erg van de Loge af, het zijn mensen met hun dagelijkse beslommeringen, besognes, het is met zoveel andere dingen onwetendheid, en jalours demoniseren, en van horen zeggen ook hier heerst jammer genoeg soms, de verkeerde hierarchie, dat wordt mij dan wel duidelijk, Tempeliers verenig U, en slaat de vijanden van de mensheid, groet Jenne

   28.4
  • HyperAlert

   volgens deze horizon calculator is de horizon 1.2 mijl ver verwijderd, vanaf 1 voet kijk oog hoogte.

   op 6 voet kijk oog hoogte (ongeveer lengte van een mens), is de afstand tot de horizon al ongeveer 3 mijl.

   tis dusz maar vanaf en vanuit welk standpunt je kijkt en het bekijkt.

   https://dizzib.github.io/earth/curve-calc/

   een lichtlazer zou inderdaad wel ideaal zijn om dit in het echt op te meten op een locatie, dit als bijvangst opbrengst van mijn voorgaande ietwat knorrig opborrelende ‘lazer op’ opmerking. Santos werd tot voor kort door mij en door een aantal groten zoals bijvoorbeeld Jordan Maxwell behoorlijk serieus genomen, helaas is die tijd nu wel voorbij denk ik, beangstigend om te constateren hoeveel onzin achter elkaar die de laatste tijd is gaan uitkramen zeg, z’n oude jehovah programmaties komen weer naar boven kennelijk, het enige dat ik nu nog van hem hoor is gebrul over “demonen dit en demonen dat”, en “mars staat heel dichtbij op hoogstens 10 kilometer afstand”, tuurlijk Santos….

   Jah Sun als er beweert gaat worden dat zwaartekracht niet bestaat, kom op zeg, gooi een steentje omhoog en kijk wat er gebeurt zou ik zeggen, en als ik naar de maan kijk valt het mij op hoe rond die rond vliegende mistlamp is, en is rondheid niet het kenmerk van een bol? volgens mij wel, tieten logikaah eersteklas, mijn specialiteit, of moet de aarde tegenwoordig vierkant zijn? kom op zeg, krijg nou t…. die zijn niet plat, dat is het hum nouh juist, ze hebben hoogte en breedte en curvature rondingen vooral, zo krom als een banaan, ooit rechte vierkante gezien, kniet, das niet natuurlijk, das meer voor squareheads, kenmerk van kunstmatigheid.

   http://nl.urbandictionary.com/define.php?term=squarehead

   quote: ” Squarehead is a late 19th century ethnic slur directed at German and Scandinavian immigrants. The phrase is meant quite literally as a disparaging reference to the cranial features, though often just used as a generic ethnic slur against those groups. Basically the stereotypical shape of a Northern European’s head was thought to be square.. “

   28.5
  • Ik gun al die platte aarde bullshit niet eens een kijkje, doet denken aan religieus gestoordelieden.

   28.6
  • Sun

   Hyper, dit is een leuke mbt zwaartekracht..
   http://www.youtube.com/watch?v=NqYmONtqokQ&feature=youtu.be
   Coz, nog ff en je krijgt de hele flat cult achter je aan 🙂

   28.7
 • jenne

  Het gekke is, dat hoe ouder ik word, hoe meer ik er van overtuigt geraak, dat wij de mens, te ver boven wat ons is toebedeeld willen uitstijgen.
  Wij behoren te leven als mensen, vooral genieten van wat ons gegeven is, en ons in een bepaalde waarde met dit gegevene moeten verhouden.
  Dat wil zeggen het uitbannen, van misbruik en het verkrachten, vervuilen van onze planeet, in alle intelligentie gezien en uitgevoerd.
  Het alles willen verklaren, ten eerste maakt niet altijd gelukkig, en waar diend het voor, bewijzen hoe goed of wij wel zijn !
  De rimpels van Einstein, nou nou, wat gaat dit veranderen, niets !!!
  Practisch de hele intelligentia is bezig, grotere sterkere wapens te vinden en ontwikkelen, daar zit de fout, deze wetenschappers verkopen hun moeder voor een schijntje, en hebben geen moraal, dus vuilnisbak !
  Als we er in slagen om de hele wereld intelligentia en zijn ressources, in te zetten voor onze planeet en bewoners, is er kans van slagen, van het Paradijs op aarde, je ik weet het is een illusie, maar je moet toch nog ergens in geloven, we zijn in handen van het kwade onverstand, wat maar blijft groeien, het wordt dagelijks gevoed, door profiteurs !

  27
  • Sun

   Beste Jenne, het is heel begrijpelijk jouw gevoelens m.b.t. de mensheid. De Fransen zeggen: ‘c’est la vie’, dat hoor je vast vaak.
   Gemengde gevoelens zijn begrijpelijk; aan de ene kant niet alles willen weten en gewoon willen genieten en aan de andere kant wil je dat al het kwaad ophoud te bestaan.
   Voor mij is het; accepteren dat we hier allen zijn om te leren en te ervaren. Daarnaast de bewustwording dat we zelf mogen kiezen welke lesmodule we doorlopen! Liefhebben, delen & dankbaarheid (ultieme mix om sterk de levenslessen te doorlopen. Liefhebben en delen in tal van varianten; heb je naaste lief, heb de aarde lief, zorg voor elkaar, deel je kennis en rijkdommen enzovoorts maar bovenal; dankbaarheid (waardering voor al het mogelijke)… 🙂 ♥ ❤

   27.1
  • Sun

   ‘waardering voor al het mogelijke’ hiermee bedoelde ik; het kunnen waarderen van alles wat er te waarderen valt op dat moment in je leven. Dus het kunnen zien van al het moois om je heen. De rozen in de rozenstruik!
   ☯ ☼ ✌ ♥ beats

   27.2
  • jenne

   Sun, en ook Paul;

   Ten eerste de Fransen zijn een stuk Narcistischer als andere volkeren die ik ken, denk dat hun vroege contact met alle grote Filosofen, op de scholen, een andere kijk, misschien breder, maar zeker dieper geeft.
   Zij zeggen ook je wordt nooit beter geserveerd/bediend als door je zelf, nou duidelijker kan het niet.
   Het is een land van gelovige Atheisten, alles is laïc, over politiek spreekt men niet, moet je zelf maar uit vinden.
   Wil je heerlijk egoïstisch en tranquil leven, binnen je huis met gesloten luiken, beetje Franse huizen hebben luiken !
   Ze zijn racist, tot dat ze iemand goed kennen, en hem of haar in hu hart sluiten, zeker anti Semiet, ze weten hoe goochem ze zijn, dus niet vertrouwen, ja SUN ce la Vie, oppassen geblazen!
   Persoonlijk denk ik dat de Fransen, gemiddeld intelligenter zijn, of is het misschien beter opgeleid, ze zijn een stuk afstandelijker, en kijken de kat uit de boom!
   Wat de l’amour betreft ja het zijn Kelten, Francen, met een grote diepe, latijnse inslag, in taal, literatuur en denken, echte grote bousems is niet echt in, het gaat meer om de rug en het achterwerk, het kontje dus, nou ja ieder zijn meug, ja ja la douce France, past goed bij Velini zijn zoete leven, is ook mijn persoonlijke visie, houden van het leven, de mensen, daarom vervloek ik die psychopatische dogmatise religies, Hank Williams zong, hou me vast, I never will leave this life a live, duidelijker kan het niet, groet Jenne

   27.3
 • Paul

  Ik begrijp Jenne dat dit je indruk is maar zou toch maar eens het onderwerp goed bestuderen. Water is vlak is je zwembad, kanaal, zee en vanuit een vliegtuig zie je een vlakke horizon die op oog niveau komt hoe hoog je ook gaat.
  Niemand kan mij laten zien waar het water gaat curven om de zogenaamde bol aarde, omdat het altijd vlak is, zet dit je niet aan het denken?
  Vandaar dat de opnames vanuit space geen echte foto,s zijn.

  200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball Videobook
  https://www.youtube.com/watch?v=h5i_iDyUTCg

  Niet te flauw wat Eric Dubay heeft gedaan met zijn 200 bewijzen dat de aarde geen spinnende bol is.

  De waarheid kan niet gedebunked worden dus dit gaat niet voorbij en zal alleen maar groeien met nu al meer dan een half miljoen you tube links.
  Sorry dat het geen bol is wie kan daar nu gelukkig mee zijn maar het kaartenhuis zal instorten van de leugens.
  De waarheid zal overwinnen daar moet ieder normaal mens blij mee zijn, kwestie van tijd.

  26
  • Paul

   Polaris staat na een half jaar aan de andere kant van de zon en heeft dus zogenaamd een afstand afgelegd van 186 miljoen miles = 386 miljoen km .
   En nog steeds zie je Polaris en dezelfde sterren over de aarde heen draaien maar je bent zogenaamd aan de andere kant van de zon……

   POLARIS THE NORTH STAR AND THE CORIOLIS EFFECT ON FLAT EARTH!
   https://www.youtube.com/watch?v=dEXCWC39eNQ#t=212.955108343

   Snap je nu waarom de ( Wetenschapper) NDG Tyson nooit een Discussie aangaat ..

   26.1
  • jenne

   Paul, prima jongen het is een plateau, en geen bol, het universum zit stik vol bollen, of hoe je het noemen wilt, van wege de draaiende beweging, maar de planeet pardon schotel aarde genaamd niet.
   Dat er op het gebied van optiek veel mogelijk is, dat weet ik uit ervaring, van mijn vele zeilen op de zeeën, maar goed, ik geeft ieder één de vrijehand, om te geloven in wat voor stelling ook, en blijf het volgen, vriendelijke groet Jenne

   26.2
  • Sun

   Jenne, misschien verklaart de presentatie van Lloyd Pey e.e.a. Overigens ben ik geen Flat Earth believer.
   Lloyd Pey vertelt over hoe (hij denkt dat) de aarde is ontstaan. Hier vertelt hij dat de planeet Niburu in het verleden een ander planeet heeft geraakt, planeet Tiamat, hierbij is een klein deel afgebroken en dat is schijnbaar de aarde. Zou het kunnen dat daardoor de Aarde niet helemaal rond is? Maakt dat uberhaupt uit welke vorm de aarde heeft?
   Voor mij niet.
   Belangrijker vind ik het (kunnen) observeren van de hemellichamen in onze sterrenstelsel. Gaan we al dan niet hinder ondervinden van andere zonnestelsels? Is onze zonnestelsel binair?
   Het vraagstuk over al dan niet een platte aarde is er weer eentje waarmee je vooral op internet blijft surfen voor allerhande onderbouwing. Ik vind de werkelijke observatie daarbuiten belangrijker.
   Laten de believers zich weer te veel afleiden? ☮

   http://www.youtube.com/watch?v=mi9N2Rnvc0M

   26.3
  • Sun

   Overigens is het niet mijn intentie om believers, plat of rond, te bashen. Het is slechts mijn manier van relativeren/ zaken in perspectief plaatsen.

   http://www.whale.to/c/flat_earth.html

   26.4
  • jenne

   Ach beste Sun de wereld en dan natuurlijk het internet, is het uitgesproken terrein van de charlatans, ik vind het duidelijk te hoog gegrepen, dit terrein voor specialisten in hyphotesis, kan het wel, kan het niet, niet dat ik zo’n betonpalen karkter heb, maar zo ik zeg, mensen blijf bij het mens zijn, niet steeds ons zelf willen overschatten, en wedijveren met de Goden, hoog daar boven op hun Olumpys, lachend over die rond rennende wezentjes, groet Jenne

   26.5
  • Sun

   Hi Jenne, ja ieder een eigen kijk erop. Ik ben wel voorstander van vrije denkers. Voor mij heeft dat niet zo veel te doen met jezelf overschatten, eerder met exploreren en uitproberen. Oftewel van de geplaveide pad durven af te wijken. Dat is ook helemaal geen gek idee, aangezien ‘de gangbare paden vol met bedrog zitten’ 😉

   26.6
  • koekje

   Ik vraag me toch af hoe het komt dat, als je om 1 uur ’s middags iemand in Australië belt die dat niet fijn vindt. Bij een platte aarde zou dat geen enkel probleem mogen zijn.

   26.7
  • Sun

   nou ja, Koekje, maakt het verschil of de zon om een ronde of platte aarde draait qua licht?

   26.8
  • koekje

   Het maakt voor simpele zielen (ook ikke eigenlijk) niets uit.
   Toch schijnt het belangrijk te zijn om kritisch te blijven denken. Dat wil zeggen je aangeboren gezond verstand niet te snel weg te geven aan kwaadaardige grapjassen 😉

   26.9
 • Paul

  Onze wereld is een grote deceptie, mooie woorden van deze dame die ontwaakt is.

  Why Flat Earth is So Imperative – To the Globe Rebels
  https://www.youtube.com/watch?v=8EjRRZUobJM

  25
 • bo

  Veel waarheid in dit artikel.
  Breed spectrum.
  De profeet Jacob Lorber zei al dat oorlogen zuiveren…..

  Ook bekend is de volgende uitspraak van György Konrád:

  ‘Na het nazisme en communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt’

  24
 • Paul

  Denk dat Nasa vergeten is hier in het rijtje al heeft Carol Rosin voor Werner V Braun gewerkt .
  NAZI SS NASA ISS .
  Nasa bestaat uit Free Masons en daarom zouden we de wetenschap die van Nasa eens goed onder de loep nemen.
  En wat Kun je verwachten wat het resultaat al zijn van deze mensen die maar een doel hebben en wat niet in onze interesse ligt.
  Bekijk de Nasa lies video,s maar eens en vraag jezelf af wat is de waarheid als je weet dat de informatie van leugenaars komt?!

  Nu even keihard bewijs in deze video dat de Space shuttle geen glider is wat we zouden moeten geloven .

  NASA Space Shuttle Program Exposed
  https://www.youtube.com/watch?v=VUK0i8kEMtU

  The Masonic Sun-Worshipping Globalist Cult of NASA
  https://www.youtube.com/watch?v=g_F_WtxPStQ

  Het zijn allemaal Free masons die de dienst uitmaken en die ons een valse werkelijkheid laten zien.
  Ze kunnen niet naar outer space, daarom is alles nep wat ze je laten zien zo simpel is het.

  En denk maar eens na wat de grootste discussie op you tube is op het moment en waarom dat helemaal zo raar niet is, of gelooft u de informatie die van de Free Masons komt ?

  Dit is het resultaat als mensen testen gaan doen om voor zichzelf te gaan bekijken wat het resultaat is en of of zaken wel kloppen zoals we ze voorgeschoteld krijgen.

  Na wat onderzoek kom je erachter dat er niets klopt van wat er ons verteld wordt maar dat is niets nieuws , toch?

  Amazing flight of a balloon to the edge of space
  https://www.youtube.com/watch?v=pnzUgKZ8m2k

  We zijn er toch al achter dat, Truth is stranger than Science his Fiction.

  23
  • Paul

   Mark Twain > Quotes
   “It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”

   NASA Fail Compilation
   https://www.youtube.com/watch?v=msY3xc8pVLE#t=2036.184567816

   23.1
  • jenne

   Ach het klinkt als muziek in veler oren, Mark Twain, is niet kapot te krijgen, met zijn prachtige uitspraken, een soort orakel van Delphi,
   en dan die goei ouwe Franc Maçon, die zijn altijd goed genoeg om een leugentje in hun schoenen te schuiven, en the hate full people geven onmiddelijk applaus, als je mensen op de man afvraagt wat ze dan wel denken te weten van deze nu toch wel troosteloze oude wereld verbeteraars, staan ze als kinderen met hun tenen in het zand te draaien, en blijkt het weten strijk en zet van horen zeggen afkomstig te zijn, kom op limiteer je zelf en blijf binnen je persoonlijke weten, vriendelijke groet Jenne

   23.2
 • Paul

  c’est le ton qui fait la musique

  (spreekwoorden, zegswijzen)
  (Frans, letterlijk ‘het is de toon die de muziek maakt’) hoe iets gezegd wordt is bepalend voor hoe iets opgevat wordt; het hangt er (maar) vanaf hoe het gezegd wordt; de manier waarop iets gezegd wordt, is net zo belangrijk als de inhoud van wat er gezegd wordt; ook: het gaat er niet om wat er gezegd wordt, maar om hoe het gezegd wordt

  22
 • deRoo

  wat is dit eigenlijk voor site wanneer reacties niet worden doorgelaten ?

  21
  • GuidoJ.

   Doe ajb een beetje rustig met je oordeel deRoo! Onze site zet regelmatig reacties in de wacht, teneinde gespuis-van-allerlei-allooi de weg te versperren, om hier op de site te komen klojoën.. Dus je reactie is hier netjes geplaatst.. Als je had opgelet, had je ook het bericht gekregen, dat je reactie in de wacht stond voor moderatie.. Kan natuurlijk zijn dat je niet weet wat dit woord betekent..? Onze excuses in dat geval.

   21.1
  • deRoo

   Wat bedoel je daar nu mee ? Een oordeel ? Waar zie jij dan een oordeel staan ? feitelijk stelde ik alleen een vraag ! Vanmorgen kreeg ik inderdaad een bericht dat het eea in moderatie staat, en jawel, ik weet inderdaad wat zulks betekend. Maar wanneer ik om 15.15 uur in de middag nog eens kijk, en de reactie nog steeds niet geplaatst staat terwijl ik andere reacties die op een later tijdstip zijn geplaatst wel zie staan, dan mag ik mij toch wel afvragen wat voor site dit is. Het is niet ik die hier oordeelt. Ik stel een vraag, nadat ik een reactie op het verhaal heb achter gelaten welke niet geplaatst is. En excuses op een aanname zijn echt niet nodig wat mij betreft. Ik weet niet, maar is inloggen op de site dan een betere optie ?

   21.2
  • deRoo

   Nadat ik een weer een reactie heb achtergelaten….is het niet te zien. Het kan aan mijn pc liggen, en wellicht de cookies, maar ergens klopt er iets niet.

   21.3
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.