Advertentie

Hoe narcisten en psychopaten je bewust maken..!


x

x

x
x

x

De bewustmakende effecten van narcisten en psychopaten

2017 © Arend Zeevat | deze uitvoering WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

Waarom worden wij in deze wereld zo enorm geconfronteerd met een pandemie van narcisme en psychopathie binnen de gehele maatschappij, maar vooral op het niveau van een ‘macht hebbende elite’? Waarom worden ons zoveel gewelddadige gruwelen getoond via de media, op meerdere plaatsen ter wereld in het echte leven en in films, digitale spellen en anderszins? Waarom wordt ons telkens meer angst aangejaagd met de verwijzing naar een op handen zijnde nog gruwelijker WOIII?

Waarom is er zoveel door narcisten en psychopaten veroorzaakt leed in deze wereld? Wat wil dit gegeven ons laten zien met betrekking tot de ontwikkeling die de mensheid momenteel op meerdere niveaus doormaakt? Heeft het ons misschien iets te spiegelen, wat wij door onze geestelijke luiheid op een andere manier niet bewust kunnen/willen worden?

Heeft het ons misschien iets duidelijk te maken ten aanzien van onze eigen onbewuste duistere kanten, die via de uitvergroting daarvan in de (geo)politieke arena en de media aan ons worden getoond? Zou het zo kunnen zijn dat die zaken in onszelf alleen maar aan het licht kunnen komen, als wij er in het dagelijks leven op deze manier mee geconfronteerd worden? Waardoor we ons er vrij van kunnen maken en dus in de eigen kracht kunnen gaan staan. Het is immers zo ontzettend gemakkelijk om alle ellende in de buitenwereld en de invloed daarvan op jezelf bij die buitenwereld neer te leggen en je er dan voor af te sluiten. Maar hoe zit het dan met je eigen ellende?

Of heb je daar uit overlevingsdrang je innerlijke ogen maar voor gesloten en heb jij je kop als een struisvogel in het zand gestoken? Dit vanuit het credo, dat wat je niet ziet ook niet bestaat. Hoe zit het met je eigen sociale gedrag in het alledaagse leven en op het internet? Dragen die bij aan een werkelijk wezenlijke verheffing van de neerwaartse spiraal (HIER), die de mensheid al sinds langere tijd in de afgrond doet glijden? De vraag die men zich bij alles wat men doet kan stellen is: “Draag ik, in wat ik nu doe bij aan een betere wereld?”

Het prikkelende en stimulerende Kwaad
Om inzichtelijk te maken dat het zo verleidelijke Kwaad een prikkelende en stimulerende bewustmakende functie heeft, geef ik hieronder een deel van de Proloog in de hemel weer, zoals Goethe die in zijn dichtwerk Faust verwoordde. Het betreft een deel van de dialoog tussen de Heer en de duivel Mephistopheles.

De Heer:
Gij moogt ook dan u vrij doen kennen:

‘k Heb u en uws gelijken nooit gehaat.

Van alle geesten, die ontkennen,

Is het de spotter, die mij ’t minste schaadt.

Des mensen werkkracht kan te licht aan ’t sluimren raken,

Hij mint de luie rust maar al te wel:

Daarom geef ik hem gaarne zo’n gezel,

Die prikkelt, drijft en moet als duivel waken.

Doch gij, waaracht’ge godenzonen,

Verblijdt gij u in ’t levend rijke schone!

Het wordende, dat eeuwig schept en leeft,

Omgeev’ u met der liefde zachte slippen,

En wat in bevende verschijning zweeft,

Bevestigt dat in blijvende begrippen.

 Mephistopheles:
Van tijd tot tijd zie ‘k graag de Oude weer,

(Alleen) En wacht mij om met Hem te breken.

Het is toch aardig van zo’n grote Heer,

Zo mens’lijk met de duivel zelf te spreken

Mensen zijn emotioneel vaak bijzonder kwetsbare wezens, hoezeer ze ook moeite doen om dat te verbergen door hun kop ten aanzien van dit gegeven in het zand te steken. Die kwetsbaarheid heeft alles te maken met in de jeugd getraumatiseerde afhankelijkheden. Hoe onbewuster die getraumatiseerde afhankelijkheid is en zich vormgeeft, hoe destructiever deze zich in het verdere leven zal uitwerken. Het is een intrinsiek in ieder mens aanwezige behoefte om erkend en geaccepteerd te worden. Deze vloeit voort uit een in de jeugd ervaren afhankelijkheid ten aanzien van een opvoedende omgeving.

Wanneer die natuurlijk kinderlijke afhankelijkheid door de opvoedende omgeving wordt misbruikt om machtsverhoudingen vast te leggen, dan heeft dat een diep traumatiserend effect op de emotionele ontwikkeling van het opgroeiend kind. In de laatste jaren zijn er voldoende onthullingen geweest van mensen die op een satanisch georganiseerde wijze zijn misbruikt. De artikelenreeks betreffende Brice Taylor op deze site is daar een schrijnend voorbeeld van, evenals vele onthullende boeken betreffende dit thema.

Uit de kast komen
Niet al het misbruik is echter satanisch georganiseerd en grootschalig plaatsvindend. Het is goed dat hier de laatste jaren, vooral binnen de nieuwe media, zoveel aandacht voor is geweest. Want het laat een bijzonder destructief mechanisme zien dat aan de wortels van onze ooit moreel gefundeerde samenleving vreet. Binnen alle sociaal-maatschappelijke geledingen vindt er op een niet bewust georganiseerde wijze (seksueel) misbruik plaats. Nog niet zo heel erg lang geleden is mij dit persoonlijk duidelijk geworden. Vanaf 2009 tot 2013 voerde ik een activistische strijd tegen kindermisbruik ( via Argusoog en Argusoog Radio) en de rol die de Nederlandse Kinderroof Organisatie daarbij speelt.

Ik benoem deze door de overheid georganiseerde kinderroofclub bewust in bedekte termen, omdat ik in het verleden door hen al financieel, sociaal-maatschappelijk en emotioneel kapot ben gemaakt. Een dwangsom van € 164.000 gaat je, door alle sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen, nu eenmaal niet in de koude kleren zitten. Het is mij gebleken dat deze uiterlijke strijd aansloot bij iets, dat in mijn ziel aanwezig was en tot een onbewuste drijfveer is geworden voor het voeren van die strijd.

Minderwaardigheid
Mijn hele leven heb ik geworsteld met een zeer diep onbewust geworteld gevoel van minderwaardigheid en kon maar niet begrijpen waar dat vandaan kwam. De laatste jaren ben ik door allerlei gebeurtenissen in mijn leven daar intensief op gaan reflecteren. Dat reflectieproces kwam na eerdere pogingen daartoe in de jaren daarvoor, pas echt in alle hevigheid op gang sinds augustus 2012. Tijdens een gesprek met mijn toenmalige partner, plaatste zij haar kritische kanttekeningen bij mijn neutraliserend geïnterpreteerde en benoemde herinneringsbeelden uit mijn vroege jeugd. Haar kanttekeningen openden de deur naar een door mij zorgvuldig afgesloten gehouden ruimte in mijn onderbewuste, die tot dan toe emotioneel te moeilijk was om direct en bewust te betreden.

Die herinneringsbeelden hadden te maken met het als kind seksueel misbruikt te zijn door een narcistsich familielid. Op een onregelmatige basis heeft dat misbruik tot aan het eind van mijn pubertijd plaatsgevonden. Toen het schokkende kwartje eenmaal gevallen was, stortte mijn hele opgebouwde wereld in elkaar. Maar tevens viel mijn gehele leven als een transparante puzzel samen. Alle door mij als emotioneel misbruik ervaren relaties in mijn latere leven, werden ineens binnen dit kader inzichtelijk.

Mijn hele leven heb ik door mijn aanvankelijk kinderlijke naïviteit onbewust het etiket op mijn voorhoofd gedragen, waarop stond: “Misbruik me alsjeblieft, want dat is wat ik gewend ben”. En op het moment dat dit misbruik weer opnieuw plaatsvond heb ik, vanuit een overcompenserende drang tot zelfmanifestatie, daar tegen gestreden. Ik heb alle symptomatische gevolgen van het als jongen seksueel misbruikt te zijn in mijzelf ervaren. Deze symptomen (HIER) werden pas later duidelijk door er intensief over te lezen en er met een ervaringsdeskundige over te praten, die mijn verhaal een situatie uit het boekje noemde. Vanzelfsprekend ben ik van toen af ook gaan kijken naar situaties, waarin ik omwille van mijn egozaken anderen meende te moeten misbruiken.

Alles verloren
Die eerder benoemde ineenstorting van mijn toenmalige wereld werd versterkt door allerlei turbulente uiterlijke gebeurtenissen, die er direct na het volledig bewust worden van het misbruikt zijn plaatsvonden. De lawine aan levensontwrichtende gebeurtenissen volgden elkaar in rap tempo op. Eerst raakte ik mijn ene deeltijdbaan in de psychiatrie kwijt door mijn al meerdere jaren getoonde kritische gedrag op het intranet van de instelling, waar ik al dertien jaar als invalkracht werkte. Het kritische gedrag betrof het financiële graaigedrag van de directie (HIER). Direct daarna kwam de dwangsom en het daarmee samenhangende beslag op mijn loon van een andere deeltijdbaan.

De stress van dat loonbeslag had een dusdanig ontregelende invloed op mij, dat ik daardoor niet meer kon functioneren in die overgebleven deeltijdbaan. Daar had ik een functie als een wakende nachtdienst op een behandelafdeling voor sterk gedragsgestoorde en licht verstandelijk beperkte bewoners. Op die afdeling heb ik heel wat bizarre geweldsescalaties en zelfs door bewoners aangestoken kamerbrandjes mee mogen maken. Dat soort extra stress veroorzakende omstandigheden kon ik dus niet meer gebruiken.

Uiteindelijk werd met wederzijds goedvinden van de werkgever en mij het arbeidscontract ontbonden, waardoor ik een ww-uitkering kon krijgen op basis van 21 uur per week. Wat voor mij niet genoeg was om uit de door het loonbeslag veroorzaakte financiële malaise te komen. Het is mij door ervaring duidelijk geworden, dat het fanatiek strijden tegen het onrecht in de buitenwereld een overcompenserende reactie kan zijn op het in de eigen jeugd ervaren onrecht. Het voortzetten van deze door onbewuste drijfveren geïnitieerde strijd gaat uiteindelijk altijd ten koste van jezelf.

De ontstane stress eiste ook zijn tol ten aanzien van mijn toenmalige relatie en deze werd daarom voorjaar 2013 beëindigd. Begin juni 2013 ben ik na 8 jaar relatie en vijf jaar met haar te hebben samengewoond verhuisd. Naast dit alles ontstond er binnen het team van de website Argusoog, waar ik sinds 2007 bij betrokken was, een conflict. Het had vooral te maken met het gegeven dat ik me niet langer kon verenigen met de rol van één van de teamleden, die zich als dominante infomeel leider opstelde. Ik heb me daarom uit het team van Argusoog teruggetrokken. Wat in de loop van 2013 de uiteindelijke aanleiding werd voor de volledige teloorgang van die eens zo glorieuze nieuwe mediasite.

Wie schrijft, die blijft
Door alle ontwrichtende gebeurtenissen in mijzelf en de buitenwereld werd ik dus geconfronteerd met de noodzaak tot een innerlijke omwenteling. Naast het seksueel misbruik zijn er nog meerdere traumatiserende ervaringen geweest in mijn jeugd, die allemaal konden plaatsvinden door een in mijn onderbewustzijn aanwezige energie, die bewust gemaakt, gezuiverd en getransformeerd wilde worden. Aan mij was het dus de taak om mijn gehavende verleden overziend, uit de slachtofferrol te stappen en het geheel van een betekenis en zin te leren voorzien. Het schrijven van het boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap'(HIER)’ heeft zeker een heel belangrijke bijdrage geleverd aan de verwerking en zingeving van al het voorgaande. Iedere crisis is een mogelijkheid tot leren en veranderen. Dit geldt zowel voor de individuele ontwikkeling als de gehele mensheidsontwikkeling.

“When written in Chinese, the word ‘crisis’ is composed of two characters.
One represents ‘danger’; the other ‘opportunity’.

(Vertaling:
“Wanneer het woord crisis in het Chinees geschreven wordt, bestaat het uit twee karakters.
De één representeert ‘gevaar’ en de andere ‘kans‘.”)

John F. Kennedy

Omwenteling en menselijke veerkracht
Het zoeken naar wezenlijke vernieuwing in onze door materialisme gedomineerde tijd, zorgt bij doorzetting op de vernieuwende weg voor een innerlijke omwenteling. Deze heeft vooral te maken met het leren bewust in het leven te staan en in plaats van andermans slaaf, een meester over het eigen leven te worden. Daarmee ook een ander niet meer to slaaf van de eigen egocentrische behoeften te willen maken. Een omwenteling ontstaat veelal vanuit het eigen onderbewuste, die daartoe ondersteunende uiterlijke omstandigheden schept. Welke een uitdaging tot verandering vormen.

Ook in mijn leven is zich nu nog steeds een dergelijke omwenteling aan het voltrekken. Ik heb deze al langere tijd voelen aankomen. In essentie uitte die zich vooral in een verlies van alle aan de buitenwereld gerelateerde (schijn)zekerheden. In het volgende Pele-report van Tom Lesscher aka Kaypacha wordt door hem, aan de hand van astrologische interpretaties, getoond dat we nu in een tijd leven van loslaten en het toelaten van vernieuwende impulsen.

In ruim een half jaar tijd werden mij dus alle (schijn)zekerheden ‘ontnomen’. Soms door een eigen bewuste keuze en soms ‘door omstandigheden veroorzaakt’. In dit proces raakte ik mijn werk, relatie, huisvesting, vrienden en de met Argusoog verbonden activiteiten kwijt. Mijn leven werd door al deze ellende op haar psychisch/emotionele grondvesten tot schudden gebracht en tevens in mijn innerlijke kracht beproefd. Het leven bestaat uit voortdurend keuzes maken. Ten gevolge van het hiervoor beschrevene had ik de keuze tussen twee opties. De ene bestond uit de oorzaak van mijn ellende aan die grote boze buitenwereld te blijven wijten. De andere om door middel van een actief zelfonderzoek door te dringen tot de werkelijke oorzaak van mijn eigen lijden.

De eerste optie zou inhouden dat ik geen verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven zou willen nemen. Ik zou mezelf daarmee dus in een slachtofferrol blijven plaatsen en me hebben veroordeeld tot een positie van eeuwige slaaf van anderen. De tweede optie zou betekenen dat ik zelf de verantwoordelijkheid op me zou nemen voor wat er in mijn leven is gebeurd en nog gebeurt. Door actief en bewust mijn levensloop te onderzoeken en van een zin te voorzien, zou ik in zelfkennis en wijsheid kunnen groeien. Ergens in mijn leven, of misschien wel al daarvoor, heb ik de keuze gemaakt om mij nimmer door tegenslagen te laten verharden of te laten verbitteren. Wetend dat ik daarmee een wezenlijke bijdrage aan deze wereld zou leveren.

Dus heb ik voor de mogelijkheid van het actieve zelfonderzoek gekozen. Daarmee heb ik de menselijke waarde van mijn uit afhankelijkheid ontstane kwetsbaarheid mogen ontdekken en daar eveneens op een meer volwassen manier mee om leren gaan. Een mooie metafoor voor dit gegeven is het Indiaanse verhaal van de twee wolven (HIER). Volgens een interpretatie van dit verhaal wint de wolf die jij zelf voedt de strijd. Maar uiteindelijk blijkt dat beide wolven hun plek hebben, elkaar aanvullen en nodig hebben. Het loslaten van de innerlijke strijd is daarom de beste optie.

Menselijke veerkracht
In onze westerse samenleving worden als de drie meest stress veroorzakende gebeurtenissen ervaren:

 • het verliezen van een baan
 • het beëindigen van een relatie
 • een verhuizing.

Ik heb ze in een half jaar tijd alle drie op mijn bord gehad. Dit geheel overziend kan men zich afvragen hoeveel een mens in korte tijd in zijn/haar leven aan stress en ellende aankan, zonder zich daarbij volledig te verliezen in een depressie of nog erger. Mij is nu duidelijk geworden dat dit heel veel is en dat de zielsmatige veerkracht van de mens onvoorstelbaar groot is. Natuurlijk heb ik ook mijn depressieve momenten gehad, maar ben daar niet in weggezonken. Het belangrijkste daarbij, is voor mij dus het zingevingproces geweest. Maar vooral een onvoorwaardelijk vertrouwen in de goedheid van de Schepping en mijn innerlijk geestelijke begeleiders. Dit heb ik door andere opbouwende ervaringen mogen ontwikkelen.

Het werk van Rudolf Steiner bevat een krachtige vanzelfsprekendheid inzake de verbindingen tussen de geziene en ongeziene werelden..

“Wat er ook komen mag, wat mij ook het volgende uur, de volgende dag brengen mag: ik kan het, als het mij volledig onbekend is, door geen angst veranderen. In volkomen innerlijke zielenrust, als een kalme zee, wacht ik het af. Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden, waardoor wij afwijzen wat vanuit de toekomst in onze ziel wil binnenkomen.

Maar als wij er in gelijkmoedigheid naar toe leven, benaderen wij de toekomst met bevruchtende verwachting, dan kan het in ons binnenstromen. Het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën, dat is de stemming van het overgave-gebed. Dat is één van de dingen die we in deze tijd leren moeten: uit louter vertrouwen te leven, zonder bestaanszekerheid, uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld.

 Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet, als we niet de moed willen verliezen. Laten we onze wil voortdurend sterken en proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond.”

Rudolf Steiner

Zoeken naar zingeving
Zoeken naar zingeving en het ontwikkelen van vertrouwen in de innerlijk geestelijke ondersteuning kan bijdragen aan het uit de slachtofferrol stappen. Men kan dan leren zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen leven ter hand te nemen. Door actief de opgedane levenservaringen te onderzoeken, daar de patronen en er de eigen emotionele programmering vanuit de jeugd in te herkennen, kan men ogenschijnlijk op zichzelf staande ervaringen in een groter ontwikkelingsperspectief zien. Men komt daarmee tot een inzichtelijk contact met het eigen karma en levensdoel.

Het inzicht dat toeval niet bestaat en dat de buitenwereld resoneert op wat er vanuit het eigen innerlijk naar buiten wordt uitgezonden, is een belangrijk uitgangspunt voor een verdere groei in bewustzijn. Uiteindelijk brengt dit de ontwikkeling van een zuiver moreel onderscheidingsvermogen tot stand. Zelden gaat het echter in een rechte stijgende lijn en heeft het karakter van het terugvallen in oude patronen en het opnieuw weer opkrabbelen daaruit. Het doel van dit alles is om mededogen ten aanzien van zichzelf en een onvoorwaardelijke zelfacceptatie te ontwikkelen.

Daarbij gaat het erom dat men alle onbewuste aspecten van het eigen mens-zijn doorleefd en integreert in de bewuste persoonlijkheid. Het is geen gemakkelijke weg, maar gemakzucht is des duivels dienaar. Het gaat dus om te kiezen tussen een smalle en steile weg, die men in eerste instantie alleen gaat en een breed geëffend pad waarlangs men zich laat opdrijven.

Ik ben uit eigen ervaring tot de conclusie gekomen, dat bewustmakende inzichten zelden een directe verandering tot stand brengen en slechts gereedschappen zijn. Zij kunnen dienen om in actuele situaties oude patronen sneller te herkennen en sneller los te laten. Ook ten aanzien van het proces van zelf-transformatie is geduld een schone zaak. Het innerlijk en uiterlijk in beweging blijven is het grote geheim.

Spiegeltje aan de wand, wie is de kwetsbaarste en angstigste in het land
Gedurende de afgelopen millennia is aan ons een mensbeeld opgedrongen, waarin de verhouding tot onszelf en de wereld om ons heen voornamelijk bepaald werd door religieuze, wetenschappelijke, dan wel politiek-economische machtskaders. Ons zelfbeeld, mens- en wereldbeeld werd omwille van het in stand houden en versterken van bestaande machtsstructuren van buitenaf aan ons opgelegd. In het begin van het artikel heb ik meerdere vragen verwoord met betrekking tot narcisten en psychopaten, die de belangrijkste vormgevers zijn van de nu bestaande machtsstructuren. Het politieke circus in Den Haag is er weer opnieuw mee gevuld.

Zelf ben ik door een narcistische moeder opgevoed en heb als reflectie daarvan ook telkens weer min of meer narcistisch ingestelde persoonlijkheden in mijn leven aangetrokken. Al jaren geleden heb ik mijn moeder haar beperkende effect op mijn emotionele ontwikkeling vergeven. Want ik heb in leren zien wat die beperkende opvoedende omstandigheden in het licht van mijn innerlijke ontwikkeling betekenden. Daardoor hoop ik mijzelf vrij te maken van een mijn verdere leven bepalende narcistische invloed.

Een heel belangrijk gemeenschappelijke eigenschap bij zowel narcisten als psychopaten is, dat ze een feilloos zesde zintuig hebben voor de kwetsbaarheden en angsten bij hun slachtoffers. Dat maakt het zo moeilijk om hen aan te pakken. Ze hebben een griezelige mogelijkheid om in het onderbewuste van mensen door te dringen, daar manipulatief in te roeren en het daardoor in een door hen gewenste richting te sturen.

Dit zijn exact de zaken waar de mensheid in de huidig sociaal-maatschappelijke en geopolitieke omstandigheden nu mee wordt geconfronteerd. De enige remedie daartegen is, om de door hen geactiveerde en dus gespiegelde onbewuste kwetsbaarheden en angsten bewust te worden. Door deze bewustwording kunnen ze in het eigen innerlijk worden geheeld. Er is dan geen noodzaak meer voor het aantrekken van die spiegeling in de buitenwereld.

Grote omwenteling
We bevinden ons mijns inziens nu op een punt in de menselijke bewustzijnsevolutie, waarop ons bijzondere en vrijmakende krachten toevloeien. Zij bieden de mogelijkheid er voor te kiezen, om zelf te bepalen wie we zijn en hoe we de wereld en het leven op deze planeet willen ervaren. En bovenal hoe wij zelf ons leven en het samenleven met anderen willen vormgeven. Deze ongekende vrijheid, die we echter wel van binnenuit zelf mogen gaan toelaten, betekent een absoluut vernieuwende fase in de menselijke evolutie. De mensheid mag de oude jas van een onvolwassen geleid worden door de hand van externe traumatiserende autoriteiten nu uittrekken. De nieuwe jas van een volledig bewuste zelfbeschikking en vormgeving van het eigen creatieve potentieel mag ze zich eigen gaan maken.

Zelf voel ik mij midden in het bovenbeschreven vrijmakende krachtenveld staan en zie de ontwikkelingen in mijn leven als een uiting daarvan. Het werken aan mijn eerder genoemde boek is voor mij een therapeutisch proces geweest. Waarbij hetgeen ik aan chaotiserende omstandigheden in de afgelopen jaren heb meegemaakt van mij af heb kunnen schrijven. Ik heb het daardoor een zinvolle plek kunnen geven. Het maakte een wezenlijk deel uit van mijn zingevingproces.

In de loop der jaren heb ik nieuwe kwaliteiten in mijzelf mogen ontdekken, die voornamelijk betrekking hebben op het op een begrijpelijke manier naar buiten brengen van wat er in mij leeft. In de hoop anderen in een gelijksoortig proces daarmee tot steun en inspiratie te kunnen zijn. Daarnaast heb ik in mijzelf de kwaliteit ontdekt van samenhangen te kunnen zien tussen mijn eigen innerlijke proces en wat er op wereldniveau speelt.

De reacties die ik in de afgelopen jaren kreeg naar aanleiding van datgene wat ik al met anderen in woord en geschrift heb gedeeld, heeft me het vertrouwen gegeven hiermee op de juiste weg te zijn. Mijn openheid en ontvankelijkheid voor anderen en het door mij waargenomen onrecht in de wereld, heeft mij een sterk gevoel van verbinding met het wereldleed geschonken. Door mijn aanvankelijk gebrek aan zelfbesef, assertiviteit en besef van eigen grenzen, heb ik me daar in het verleden teveel door laten overspoelen.

Dit is de drijfveer geweest om op zoek te gaan naar de zin achter al dat ik waarnam. Het geconstateerde gebrek aan zingevingsgerichtheid in de moderne westerse cultuur, heeft mij in 1981 zeer intuïtief doen besluiten om die zingeving in India te gaan zoeken. Dat waar ik voor mijn vertrek naar dat land hoofdzakelijk mee worstelde, had te maken met vragen ten aanzien van het mannelijke en vrouwelijke in mijzelf. Vanuit de achtergrond van het seksueel misbruik bezien is dit heel logisch.

De door traumatiserende ervaringen in de jeugd veroorzaakte emotionele misvorming kwam in mijn pubertijd in volle hevigheid naar de oppervlakte. Het ging gepaard met de nodige verwarring en identiteits-twijfel. Pas in 2012 heb ik dus geheel kunnen beseffen, wat de volledige impact er van op mijn leven is geweest. De bewustwording van dit gegeven liet mij inzien, dat mijn hele leven in het teken heeft gestaan van het me willen ontworstelen aan het slachtofferschap. Daarmee me vrij willen maken van slaaf te zijn van de egocentrische behoeften van anderen en meester over mijn eigen leven te worden.

Slachtoffer/daderpatroon
Het is een bekend patroon bij slachtoffers van seksueel misbruik en andere traumatiserende ervaringen, dat zij zelf tot dader kunnen worden. Het heeft alles te maken met het zoeken naar een verhouding tot hun diep krenkende gevoelens van onmacht. Door zelf dader te worden overschreeuwen ze die diep ervaren onmacht. In mij is echter steeds een kracht aanwezig geweest die mij niet voor de daderrol heeft willen laten kiezen. Dus heb ik in mijzelf een andere weg moeten zien te vinden, welke mij uit het patroon van slachtoffer/dader wist te houden. En die dit nog meer leed veroorzakende patroon heeft willen doen doorbreken.

De richtingaanwijzer naar die weg was al aanwezig en toonde zich door intuïtieve impulsen in de richting van zingeving en vergeving. Dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid, dat er sinds een paar maanden een verzoeningsproces aan het plaatsvinden is tussen de dader en mij. Dit zal zeker bijdragen aan de heling van de wond die opgelopen is door het in ons beiden aanwezige trauma. Uit een heel mooi artikel op deze site (HIER) blijkt dat zelfs het satanisch ritueel misbruik geheeld kan worden. Die heling zal vooral samenhangen met de moed en het doorzettingsvermogen die de betrokkenen in zichzelf weten aan te spreken.

Tot slot wil ik nog de bijzondere film ‘Cry, the Beloved Country’ uit 1995 aanbevelen. Het is een film die zich afspeelt in het door rassentegenstellingen en daaruit voortkomende onderdrukking verscheurde Zuid-Afrika, ten tijde van de Apartheid. Het laat zien hoe zelfs binnen die door tegenstellingen beheerste maatschappij, zwart en blank elkaar kunnen vinden in het bij elkaar zien van het gemeenschappelijke lijden.

https://www.youtube.com/watch?v=zEY1dPRUrVU

x
Hou van jezelf, want dan kun je ook van een ander houden!

Arend Zeevat

18 maart 2017

194 gedachten over “Hoe narcisten en psychopaten je bewust maken..!

  1. Toevallig heb ik gisteren die video bekeken en was er zeer door geraakt. Toch heel bijzonder om te horen hoe iemand er voor gekozen heeft om zijn menselijkheid te behouden en versterken.

  2. Arend, had deze video ook aangeleverd bij je andere ouwe cluppie 😉

  3. Ronald is een bijzondere jongen; mocht een paar keer met hem persoonlijk spreken. ‘Iets’ was er, wat ons gesprek -zeker met wanttoknow op de achtergornd- niet lekker liet ‘stromen’. Now I know.. Hulde aan deze kanjer van mijn kant!

  4. re, Ronald Bernard: formidabel, oprecht, zulke mensen hebben we nodig! Vroeger was hij een snelle jongen die het geldspel als een puzzel zag en waar je mee omgaat, word je mee besmet. Zijn redding was zijn moeder! Even uitleggen: Liefde, zijn moeder hield van hem, ook al waren het geen perfecte omstandigheden in zijn jeugd, toch sijpelde druppeltjes van het geweten door. Als je liefdevol en opbouwend aan iemand denkt, maak je onzichtbare tunneltjes waardoor fotonen stromen en de ontvanger meer liefde, energie en licht krijgt. (andersom gebeurt ook) Omdat zijn moeder Ronald altijd vol liefde in haar hart had, gebeurde het wonder van de ommekeer, de weg uit het zwarte duivelsnest. Gelukkig dronk hij niet, want dat is ook een medium die de negatieve krachten gebruiken om je aan hen te binden. Dank je wel Ronald voor de openheid en eerlijkheid, het is ook de beste reclame voor de blije B(ijbel)ank, want wie wil lid zijn van een bank die kinderen vermoordt(alle andere dus)? Now I know, waarom de gladde jongen, meneer scheve Pisa, niet bij zijn leest bleef, terwijl hij zelfs in de prijzen was gevallen: bangheid. (schiet de ballon,bang) https://www.youtube.com/watch?v=SuFScoO4tb0

  5. Nu is de tijd van onthullen, blootleggen, het aan het licht brengen van duistere zaken. Het was er altijd wel want het kinder(mensen)leed is zo oud als de weg naar Rome (bv in het boek Jeanne d’Arc, waar 100 blz. verhalen over de excessen van haar helper Gilles de Rais, de originele Blauwbaard) maar nu is het voor iedereen, ook die niet zoeken. In de krant: wie waren de afpersers van Kluivert (matchfixing), op het nieuws: bedorven vlees van Brazilië en zelfs in de Privé: de wurgcontracten van Boer zoekt vrouw! Allemaal goed: mensen nemen sport en tv niet meer serieus, en gaan minder vlees eten. Over sport gesproken; verdeel en heers in het klein, sportscholen; ontwikkeling van narcisme, robotisering en tijdverspilling (neem liever iemand in een rolstoel voor een wandeling; vitamine D) In ieder geval, wij, de schapen zijn opgewaardeerd tot hazen maar weten nog niet alles (poot voor één oog) zie HEMA folder! Tot slot een mooi lied voor mensen die nog vastzitten in de zelf ingestemde hel, GET OUT! https://www.youtube.com/watch?v=FeUC2CtunMM

  1. Dank voor je reactie netschka.

   In een intieme relatie met een narcist samen te leven is een hoogst traumatiserende ervaring. Op basis van de oprechte liefde die je voor die partner voelt, ben je bereidt om veel van het antisociale gedrag te slikken. Toch kan er dan een voortdurend knagend gevoel zijn van dat er iets niet klopt. Zeker in het geval van conflicten. En die zijn er altijd met een narcist. De vanuit oprechte liefde eigen kwetsbare opstelling in conflictsituaties wordt altijd door de narcist in het eigen voordeel uitgebuit en tegen je gebruikt. Een narcist zal zichzelf nooit kwetsbaar opstellen en zeker ook nooit verontschuldigingen aanbieden voor het eigen verkeerd uitgepakte en destructieve gedrag.

   Het ligt altijd aan de ander en ze zijn meesters in het op een emotioneel manipulatieve wijze dat aan je duidelijk te maken. Dit kan zover gaan dat je op den duur aan jezelf gaat twijfelen en door de ogen van de narcist naar jezelf gaat kijken. Dit is emotioneel zeer beschadigend. Het is niet voor niets dat het samenleven met een narcist een post traumatische stress stoornis op kan leveren, waar je langere tijd mee bezig kunt zijn om jezelf daarvan te genezen.

   Zoals ik in het artikel beschreef, ben ik een ervaringsdeskundige op dit gebied. Ik kwam er pas achter dat ik al jaren met een narciste samenleefde toen ik er intensief over ging lezen. Toen was het dan ook snel het einde van een relatieverhaal.

  2. P.S. vorige reactie.

   Wanneer je echter vanuit een helikopterview naar het gedrag van een narcist kijkt, kun je waarnemen dat ze niet met hun eigen gevoelens om kunnen gaan. Dat ze in feite een chronische depressie onder de bewustzijnsdrempel houden en hun eigen niet ervaren negatieve zelfbeeld door projectie aan een ander uit besteden. Dit medelevend kijken naar een narcist is goed om achteraf te ontwikkelen, maar in een relatie niet toe te passen. Want het wordt tegen je gebruikt. Ook achteraf bezien mag je ze dankbaar zijn dat ze hebben bijgedragen aan de bewustwording van je eigen pijnpunten en angsten, zodat je die in jezelf kunt helen.

  3. Arend, toen je er over ging lezen etc, maakte je een eind aan je relatie happy man, hoeveel blijven niet met een Narcist leven lauter uit loyaliteit, om een langdurige relatie gaande te houden, moet je geven en nog eens geven, en soms valt er niets meer te geven toch, het is een soort kruistocht, een vechten als don Qiuschotto tegen de Wind molens, ik heb het overal om mij heen zien gebeuren, en heel soms is het haalbaar, en dan moet je misschien dankbaar zijn, Jenne

  4. Tja Jenne, de drang in mij om vrij te worden was gelukkig sterker dan de drang om slaaf te willen blijven.

  5. Arend, heb dit besproken met Carla mijn echtgenote, zij zegt of te weinig conversatie, of te weinig liefde van beide kanten, en sommige mensen kennen zich zelf zo slecht, dat daar door hun hele leven verprutst wordt, Jenne

  6. Inderdaad Jenne, relaties lopen vaak stuk op het gegeven van verschillende ontwikkelingsbehoeften. Wanneer de ene partner zich binnen de relatie verder wil ontwikkelen, de andere partner daar in wil laten delen en de andere partner daar geen behoefte aan heeft, dan is verwijdering verzekerd. Deze verschillende ontwikkelingsbehoeften hebben alles te maken met de gerichtheid ten aanzien van die ontwikkeling. Een gerichtheid bij de één op innerlijke ontwikkeling en een gerichtheid bij de ander op uiterlijke ontwikkeling gaan nu eenmaal moeilijk samen.

   Bovenstaande vloeit ook met name voort uit de bijzonder destructieve werking van het feminisme en de opgedrongen carrièredrang bij vrouwen en het zich verliezen in de ratrace bij mannen.

 1. Voor dat je aan je incarnatie hier begint, zoek je een ouderpaar uit dat beide de juiste problemen hebben ( vaak heel verschillend per persoon) die jou verder kunnen helpen in je bewustwording. Daarvoor moet je die verwondingen van het ouderpaar wel gaan erkennen en de invloed die ze hebben op jezelf zien als een te overwinnen eigen probleem. Als je dat voor elkaar krijgt is er ook geen sprake meer van schuld en slachtofferschap, slechts van uitdaging tot groei.
  Het besef dat jij en jij alleen verantwoordelijk bent voor hoe je leven eruit gaat zien is een grote eyeopener, en haalt je uit de slachtofferrol en plaatst je op de stoel van de creator.
  Dat dat geen makkelijke weg is is duidelijk , het vergt moed om te zien dat je er zelf een zooitje van hebt gemaakt, en je keuze aan te passen aan het beeld dat je hebt van hoe je leven wilt.
  Ikzelf heb op het moment dat ik de bodem raakte ,begrepen dat er slechts 2 keuzen overbleven : blijven zitten waar je zit ( in de slachtofferrol) of de enige weg te gaan die overbleef de weg omhoog.
  Het heeft mij gebracht naar een leven waar ik vanaf mijn 16 jaar elke 10 jaar helemaal overnieuw moest beginnen , als een soort van reminder dat je wel kunt preken ,maar alleen als je het ook leeft!
  Het heeft mij gebracht waar ik nu ben,op het smalle padje dat ik loop omgeven door de afgrond van vroegere af(ver)leidingen waarom ik nu niets meer geef. Nee ik ben geen guru of heilige ,maak nog dagelijks fouten maar tracht daar niet een ander de schuld van te geven ,te zien waarom het mij raakt en daarmee aan de slag te gaan.
  Meestal is het geen je raakt een onverwerkt of niet afgeronde verwerking van een onbalans in jezelf.
  Ik heb mijn leefregels op mijn arm getatoeëert staan: liefde,wijsheid,kracht, harmonie en overvloed. Voldoet een keuze daaraan niet ga ik hem niet aan.
  Liefde = de grootste kracht in het universum
  wijsheid = de enige kracht die de liefde niet in een blind paard laat verworden.
  kracht= de nodig om bij voortduring te toetsen aan mijn leefregels.
  harmonie = het niet beschadigen van de medemens door jouw keuzen.
  overvloed = het loslaten van schaarste denken.
  Het heeft me hier gebracht met mijn eigen gezicht en naam op de site al jaren lang mezelf bloot gevend, zonder schaamte of angst, waar ik vroeger dacht dat dat een zwakte was is het een kracht gebleken.

  1. Inderdaad Marcel. Tijdens mijn reizen door India begin jaren ’80 kwam ik ook tot de conclusie, dat ik zelf mijn ouders en het daarbij horende gezin heb gekozen. Die gezinsomstandigheden hebben mij inderdaad het voor mij nodige lesmateriaal kunnen bieden.

  2. Ben ook rond 1980 (overlijden moeder) begonnen met haar te vergeven. Heb er 10 jaar aan besteed. ‘Hard’ werken maar beste beslissing ooit.
   Met de kennis van nu was zij waarschijnlijk een jonge ziel en wist ook niet beter en ik ook niet.

  3. Dank je Marcel voor je oprecht schrijven. Heerlijk om te mogen delen!
   Heb het zelfde ervaren en moet er ook elke dag nog aan werken.
   Het “loslaten” dus begrijpen van waarom de ouders zo waren was ook een zwaar lespakket voor mij. Nu ben ik een dankbaar persoon en daardoor alle medicijnen kunnen ruimen.Liefde, wijsheid, kracht, overvloed en harmonie is dé grondslag van ons samenzijn.

  4. What doesn’t kill you, makes you stronger.. Mag ik je handtekening Mars..

  1. Hoe komt het toch dat die lui allemaal zo oud worden? Zouden ze verjongingsmiddelen hebben die ze het plebs ontzeggen?

  2. Inderdaad Cozmic, zij voeden zich met de levensenergie van de misbruikte kinderen.

   Arnold, van die harttransplantaties heb ik nog eerder gehoord.

  3. Zoals krokodillen die hun prooi verslinden. Maar dan nog kan ik het de krokodil niet kwalijk nemen. Hij weet niet beter. Het lijkt mij het beste om het moeras te verlaten. Wij kunnen een staat van Zijn bereiken waar een krokodil niet komen kan.

  4. Parasieten doen hun ding; zielige wezens, horizontaal en niet op zoek naar ‘hoger’ en/of ‘dieper’.. Overleven is the name of the game, ten koste van andere energie’bronnen’… Horizontaal ’tappen’ van andere co-creaties van dezelfde Bron.
   Ik geloof niet dat het woord ‘kwalijk’ daar überhaupt iets te doen heeft..!

  5. Onbelangrijk figuur. Weet je wie belangrijk is? Die leider in Noord-Korea. Ik hoop dat hij de wil heeft om 50 Amerikaanse steden in rokende puinhopen te veranderen.

 2. 21 maart 2017 17:58 arend

  Mooi verwoord Arend, dankjewel.Heb inderdaad pas kunnen leren nadat er een breuk is ontstaan in dit geval met mijn moeder. Vreselijk, want als kind blijf je je moeder altijd trouw. Maar dat klopte/ging echt niet meer uiteindelijk en ging toen pas mijn weg; op mijn 50e en dat wordt niet in dank afgenomen. Je raakt niet alleen haar kwijt maar ook overige fam.leden. Ja, ziekte, angst,verlies doet je waķker schudden en daardoor juist wens je anderen alleen nog maar vrede van hart toe. Wraak en haat zit niet (meer)in mij.Fijne avond!

  1. Een heel mooie ontwikkeling netschka. Ga vooral door met steeds meer jezelf te ontdekken en te zijn. Het is de grootste uitdaging en tevens gift van deze tijd, dat we die weg naar ons wezenlijke zelf mogen gaan. Zodat een ieder de eigen unieke en waardevolle bijdrage mag leveren aan de evolutie van de mensheid.

 3. Beste lezers van Want to Know.

  Graag wil ik het volgende met jullie delen, om te ervaren of er behoefte is aan wat ik beoog.

  Met Guido heb ik een tijdje geleden al mijn wens gedeeld om gespreksbijeenkomsten te organiseren, waarin we elkaar op een wederzijdse manier kunnen steunen. In vele artikelen heb ik vele onderwerpen behandeld, die te maken hebben met de wereld waarin wij leven. Ik heb daarin steeds getracht een link te leggen tussen de wereldgebeurtenissen en ieders eigen persoonlijk verhouden daartoe.

  Het lijkt mij fantastisch om elkaar in het echte leven eens te ontmoeten en met elkaar over deze zaken van gedachten te wisselen, maar ook gevoelens met elkaar te delen. Het is in deze tijd zo ontzettend belangrijk dat we elkaar leren steunen, want dat dat maakt ons allemaal sterker. Verenigd staan we immers sterk en in verdeeldheid zullen we vallen.

  Daarom is mijn vraag aan jullie, of er een behoefte bestaat aan het organiseren van dergelijke bijeenkomsten.

  1. Dat zou een tweede meet and greet worden , als ik kan kom ik naar zo een event.

  2. lees dit net, hmmm sjaah wel goed dit Arend, zonder verplicht lachen, ik bedoel niet zozeer de innerlijke ervaring van de lach alswel de opgetrokken macCleans apen grijns, die staat me interhumaan het meest tegen, sinds Simon Parkes weet ik dat het mag zonder en dat het goed mogelijk is zonder al te veel sociale overtreding, al had ie het er over dat hij zich vorig jaar genoodzaakt voelde z’n repto connexie wortel af te kappen, z’n repto stand in overlay was namelijk enorm verkeerd bezig, maar goed hij affenlacht nog steeds niet gelukkig, en neeh ben geen spacegekkie, toch wel af en toe David W blijven bekijken dat wel, begenadigd spreker presenter, De eerste meet en greet kon ik uiteindelijk de moed niet opbrengen, er stond me te veel in de weg, in de herkansing past wel bij mij, het moet in 2 delen bij mij, de eerste keer gaat hum niet worden, de tweede keer moet het zijn. Aaah jammer Genies, wie weet bedenk je je nog, last minute boeking. En stel stel dat ik het weer niet kan opbrengen last minute, wie weet nog een herkansing via Anna misschien, ze heeft goede buffer kwaliteiten wel. http://www.macleans.com.au/content/dam/global/aquafresh/En_NZ/Homepage/Macleans%20logo,%20Feel%20Good%20Protection.jpg Wtk heeft een enorm belangrijke rol gespeeld en nog, heb er zeker wat van opgestoken, was wel nodig ook, daar staat wat tegenover natuurlijkerwijs, het heeft een voor mij zeer kritische periode helpen overbruggen waar ik in mijn ééntje niet of nauwelijks toe in staat zou zijn geweest, de kleerscheuren karma camilla horen daar onvermijdelijk bij. David Wilcock | Corey Goode: The Antarctic Atlantis [MUST SEE LIVE DISCLOSURE!] https://www.youtube.com/watch?v=HGcsfa-GyZk
   Culture Club – Karma Chameleon https://www.youtube.com/watch?v=JmcA9LIIXWw New P*rn*graphers – From Blown Speakers https://www.youtube.com/watch?v=mz2tZKAcAIY Mega goed schrijfsel trouwens Arend, op veel raakvlakken herkenbaarheden, doet toch goed om te lezen, er lopen er meerderen rond, niet precies hetzelfde maar zat raakvlakken zeker weten.

  3. Heel goed plan Arend. Als ik niet in Frankrijk woonde, had ik zeker meegedaan. Jullie kunnen natuurlijk ook eens hier komen. Ik weet wel een leuke locatie 😉

  4. Ja, we gaan met zijn allen Jenne en zijn vrouw opzoeken in la France. Jenne, ken je Nederlandse Peter op de berg?, woont er al meer als 30 jaar.

  5. Akoeta, nee ken practisch geen Nederlanders, de meesten die kwamen, hadden een uitkering versierd meest voorkomende rug klachten, bij de onderwijzers en ambtenaren, was burnd out de meest voorkomende, en met die mensen wil ik niets te maken hebben.
   Trouwens was altijd druk en met mijn bedrijf en mijn betrekkingen in en bij de beaux arts, veilingen opdrachten van klanten, ja het komt nog steeds niet uit de luchtvallen.
   Bij de laatste invasie in 2000, een samenkomst van vreemden en wat zich zelf uitgenodigde lieden, na afloop van the high thé waren een deel van de zilveren lepeltjes verdwenen, echt niet leuk familie erfenis, van overgrootmoeder Marchien.
   Uitnodigen zal niet gaan, we zijn met velen, en de meesten zien vreemde internet eenden niet graag verschijnen in onze bijt.
   Trouwens zomers een drukte van je welste een komen en gaan van vrienden en familie, groet Jenne

  6. Jenne, ja ik snap het, dan kom ik wel in mijn eentje, met mijn dochter misschien want ik wil je wel ZIEN. Peter is o.k. hoor, in de 70 en had genoeg van de drukte. Samen met een vriend het huis gekocht, wel erg primitief: geen water, geen elektriciteit, geen tv of computer, maar iedereen is welkom!! Als werk plukt hij druiven en heeft heerlijke wijn.
   Nou, tot gauw, à bientôt Monsieur Jenne en de groetjes aan de nonnetjes en natuurlijk je liefhebbende vrouw. https://www.youtube.com/watch?v=fFtGfyruroU

  7. Akoeta, ja ja ’t was mooi inderdaad, maar ja hoe vertaal je dit anders zijn naar de moderne Nederlanders, mijn beide ouders waren bijzondere mensen, mijn vader een Spanje strijder, ondergrondse verzets man, veel levens weten te redden, mijn moeder idem dito, mensen uit het huis vanbewaring gehaald met valse papieren door mijn Duitse zwager marine man verzorgt, en dat gaat dan nog even door, nooit geeerd en zich hier ook niet op voor laten staan, mijn zusjes deden hier in mee, en wij waren een hechte familie, en we hielden ziels veel van elkaar, helaas kwam ik 16 jaar achter aan, dus ze zijn allemaal al weer weg, maar het waren mensen van de daad, oprechte mensen, stonden altijd klaar om andere mensen te helpen, nou ja sommigen kunnen dit niet begrijpen, en dan ja ze zoeken het maar uit, heb ik ook moeten doen, en doe het nog, iedere dag, ben ik er voor ieder één, als je ouder wordt kom je alleen te staan, de steunen en toeverlaten vallen af, en dat is moeilijk, het komt neer op een tolleratie, ja en dan wordt het tijd om in te pakken, groet Jenne

  8. Beste Arend,

   We “kennen” elkaar nog uit de korte periode bij argusoog. Het lijkt me geweldig elkaar weer eens te ontmoeten

  9. Goede morgen Jenne, niet in het verleden leven hoor; als nakomelingetje ben je zeker de laatste der Mohikanen van jullie gezinnetje, maar er zijn toch nieuwe gezinsleden gekomen! Dat is natuurlijk helemaal niet hetzelfde, omdat die generatie in het IK-tijdperk zat met heel veel afleidingen en negatieve beïnvloedingen. Nu komen we er langzamerhand weer uit door ZELF te denken, te voelen en te beslissen en te weten dat we één familie zijn. Wees blij dat je de jongste was, want nu heb je extra bescherming van “boven”. Een Braziliaans powerlied met ondertiteling: https://www.youtube.com/watch?v=E1qVJDU1Z-U. en met plaatjes: https://www.youtube.com/watch?v=8OxlAOvAmZk Schud de aarde!!

  10. Akoeta,

   bedankt voor het denken aan mij, mooie muziek en tekst, niet helemaal mijn Stijl, maar een geeven paard kijk je niet in de bek toch.
   Ja ik ben vreselijk verknocht aan het leven, en alles wat daar bij hoort, maar ik ga door een dal op dit moment, met mijn Carla, kost me alle energie die ik bezit, om haar staande te houden.
   We zijn aan het veréénzamen, velen zijn al heen gegaan, en zo je weet zoveel echte vrienden heb je niet in je leven, en sommigen die er nog zijn wonen ver weg, dus die warme omarming kun je wel vergeten.
   Gisteren kregen wij een brief van onze vrienden uit Palermo, met mooie lieve woordjes voor Carla, dit is er één ” Sprezzatura ” om Carla in haar goede tijd te beschrijven, vertaald ; de kunst van nonchalantie door elagantie zonder inspanning ; een natuurlijke gratie, die zoveel Friese vrouwen Eigen is cq was.
   Ja en terug in de Baarmoeder kruipen gaat niet meer, voor ons na ruim 40 ig jaar weg uit Nederland, is of je aanland in de Waanzinnige planeet ; van Jack Vance, er is geen mildheid meer in Nederland, en die het nog hebben worden vermorzelt door het systeem, nou het zij zo !
   Ergens diep in mijn innerlijk blijf ik altijd optimist, en zodoende vechten, en daarbij houd ik mij vast aan mijn mooie herinneringen.
   Vriendelijke groet Jenne

  11. Hoi Jenne, Wat is er dan met je vrouw, vergeetachtig, pijn? Het beste medicijn: lachen. Als je Carla bv niet kan tillen, dan kan je toch hulp nemen. Als het daar te stil is, dan kan je zo weer naar Fryslân, waar het leven nog goed is! Mijn oom en tante waren naar Ierland verhuist 20 jaar geleden, één overleden, heden weer terug en tevreden. Het probleem van het antwoord is de vraag: Gerrit Komrij. https://www.youtube.com/watch?v=QidIW4t721M

  12. Morgen Akoeta, en bedankt, nee die optie van terug gaan, waar wij uit zijn gekomen, bestaat niet meer, dat moet je gewoon aanvaarden, Ramses Shaffy langs de grachten, als Amsterdam slaapt, over en uit,
   Ja sommige dingen in een mens zijn onontkeerbaar, als olie op het water, het blijft zich uitbreiden, ik blijf zoeken en geef het niet op, maar het vreselijk deprimerend, je levens Partner zo te zien veranderen in een transpirante engel.
   Het is net dat liedje over Amsterdam, Je hart huilt waar eens werd gelachen, je moet oppassen niet teatraal te worden, send in de Clowns

   Here I am trying to live
   Or rather, I am trying to
   Teach the death within
   Me how to live ; van Jean Cocteau

   Onze hele familie leeft hier, mijn kleinzoons en dochters hebben plannen, om een zieltocht op de middenlandse zee te maken, en daar moet ik dan bij zijn, om mijn know how door te geven, en we moeten verder, op naar het einde, en gezien wat er zo al plaats vindt, is het misschien niet eens meer zo ver weg.
   Friesland is nog steeds mooi, maar mijn familie banden zijn niet meer,
   en ook het Friese DNA is flink aangetast, gisteren vertelde iemand in Egypte is practisch geen originaal Egyptisch DNA voorhanden, is ook duidelijk het Genie wat de oudePyramide bouwers hadden is niet meer voorhanden, beetje huilende Arabieren, de oude Egyptenaren hadden de Joden lang geleden al terecht gewezen, ho ho we dwalen af, Groet en geloof mij de Clown ben ik zelf, Jenne

  13. Akoeta,

   Sommige vraagstukken zijn zo heel anders, als dat wij menen te denken.
   Anti Simietische is iets gebaseerd op jalousie, de Joden hun IQ is hoger, en gebleven op het niveau van wat het onze ooit was, zij houden hun DNA intact, en zo hun Inlelligentie, Joden vermengen ni, tot heel zelden en dan alleen de Khazaren, bewezen feiten.
   In de wereld van kunst en antiek, waar ik lang in gewerkt en gesjagert heb, want dat is het, kwam ik ze elke dag tegen heel beminnelijk en zo, maar slim, vol truq’en, en vaak gebruik makend van hun slachtoffers rol, daar kon ik goed misselijk van worden en zij ze dit ook, dan keken ze me aan en lachten wat, maar natuurlijk, hè je hoeft een aap niet te leren klimmen toch.
   Dit gegeven toont aan hoe dom wij bezig zijn, al onze prachtige prestatisch van onze schilders, behoren aan een volk waaruit dit genie is voort gekomen, dat behoort een nationaal bezit te zijn, en niet van een paar rijk geworden slimmerikken.
   Ik stop moet nog naar de markt, vlak bij dus, groet Jenne

  14. Een zonnige dag gewenst beide, misschien kunnen jullie wat monatomic goud aanschaffen: instant verjonging! Ik zit net over de Bucegi BergBase in ROEMenië te lezen, niet te geloven; een tunnel naar het midden van de aarde, naar Egypte, Irak en Tibet! Een hele holografische bibliotheek met o.a. de menselijke oorsprong, 14 jaar geleden gevonden. (Core-y Good-y waw, was hier zeker!) Ken je meneer Massini? http://humansarefree.com/2010/11/another-true-history-chapter.html Hier is nog een sirius liedje van Poorsterk: https://www.youtube.com/watch?v=uReGn1l4ir8

  15. Jakoeta, ja de Balkan, vele hele oude civilisaties, vol wonderen, en fantasien, maar hou altijd een open mind, hier waar ik woon henb ik ook vreemde dingen gehoord, en sommigen mogen aanschouwen, de Duitsers tijdens de WWII hebben veel en lang gezocht, onder het mom van, naar de Visigoten scha te zoeken, uiteindelijk hebben ze door verraad een deel van het goud van De Banque De France gevonden, en dat is ze later weer ontfutselt door de ondergrondse, van daar de enorme onuitputtelijke Socialistische partij kas, ook zo’n Wonder.
   Het verhaal is dat de Tempel ridders, the holy graal mee terug hebben genomen uit het heilige land toen, nu niet zo heel heilig, ook was er sprake van die Joodse koffer van het verbond der stammen, het zou kunnen ze hebben lang gezocht onder de oude Tempels, ze waren zo onthutst van hunbevindingen, dat ze op het kruis pisten, om hun verontwaardiging te blussen.
   Bij de hele oude belangrijke oude huizen, bevindt zich meestal een Chapel, een huiskerje, ingezegent en al, en daar bevinden zich de echte mysteries, waar men liever niet over spreekt, ik heb gezien hoe in een sarcophage, een Tempelier in volle wapenrusting, onder een vrouwen skelet volledig gekleed en daar door haar gastheer volledig afdekte, en zo beschermde voor zijn vijanden, het is nooit in de openbaarheid gekomen en dit zal ook nooit gebeuren, en zo zijn er veel mystere op deze wereld, komen ze in de openbaarheid, tja is het hek van de dam, kijk naar de kerk van Sauniere met zijn idioterie er om heen, mondje dicht is het devies binnen onze kringen, groet Jenne

  16. Jakoeta,

   binnen de Etnografie, heeft men het soms over blackholes, nou dat zijn volkeren die in de menselijke geschiedenis dit vervult hebben, de Romeinen behoren daar bij als je leest wat een barbaren dat waren, slopers van volkeren, de inwoners van het Romeinse rijk bestond voor 1/3 uit slaven, daar kwam hun hele rijkdom uit voort geleerd van de Grieken, en de Byzantijnen deden het zelfde en later de Turken, ga zo maar door, hoe anders had het kunnen zijn, hoe mooi ook, maar het lot van de mensheid is beklonken toen de Goden hun handen van de Mensheid terug trokken, Jenne

  17. Hoi Jenne, nou ik wil alles wel weten; jij hebt dus een tempelier gezien, was zeker lid van zo’n geheim clubje die soms samenkomt. Net zo iets als de Sint..Schutterij Gilde: http://www.sintmaartengilde.nl/doel-1
   Had je nou wel eens over Bucegi gehoord? Over Goden gesproken, wie bedoel je, Enki en Enlil? Nou ja, wij zijn de Goden zelf! Spreuk: De edele mens denkt aan de plicht, de simpel denkende mens denkt aan de winst.

  18. Jakoeta,

   Nieuwschierig Aagje, geheimen moeten geheimen blijven anders zijn het geen geheimen meer.
   Ja en wat de Goden verzoeken heet, weet ik veel, ik weet niet veel, wat ik hier over weet is wat ik gehoord heb, gelezen heb, en mijn zelf verzonnen beelden, zo is het met zoveel dingen in je leven, zelfsuggestie, het graag willen geloven in.
   Hier waar ik woon, is nog plaats voor een denkbeeldig iets, een broederschap, een onderling vertrouwen, en daar moet je zuinig op zijn en koesteren, als ik in Nederland ben, komt niet zo vaak voor, dan denk ik altijd waar is dat stukje Nederland wat ik gekent heb, en liefgehad, in Gods naam gebleven, en dan is mijn tweede gedachte arme mensen, volkomen zonder waarden en roots, maar kijk dan kom ik bij een botenclubje terecht en ja daar zit dan nog een stukje Nederlandse spirit, en daar wordt ik warm van, en met plaats voor ieder één, ook de niet boten bezitters zijn Welkom, en zo hoord dat, Jenne

  19. Jenne 6.26

   Wat jij nu laat zien, is precies datgene waar Rudolf Steiner in de volgende uitspraken het over heeft. De tijd van geheimhouding is voorbij, want we leven in de tijd van de openbaringen!

   “Dit kan men alleen tegenwerken, door een precies inzicht te hebben, door het helder doorzien van deze zaken. Bepaalde occulte broederschappen stellen zich als opgave het tegendeel te bereiken; zij willen deze wijsheden alleen in hun binnenste kring behouden om ze te benutten voor hun eigen machtswellust. In deze strijd staan wij nu.

   Aan de ene kant bestaat de noodzaak de mensheid zo te begeleiden dat zij inzicht krijgt in de spirituele wijsheden; aan de andere kant staan besloten occulte broederschappen van de ergste soort, die deze wijsheden juist niet tot de mensen willen laten doordringen, zodat de mensen geen inzicht krijgen in de geestelijke wereld, onwetend blijven en dat zij; die zich in die gesloten broederschappen bevinden, dan van hun kant hun samenzweringen kunnen uitvoeren.

   In de gebeurtenissen van tegenwoordig zijn er veel van zulke samenzweringen en het zou groot onheil met zich meebrengen als mensen niet willen doorzien dat zulke complotten plaatsvinden.”

   Hoe intensief en ver de pogingen van bepaalde occulte ‘elite broederschappen’ zouden gaan, voorzag Steiner ook. Getuige deze indringende informatie, die hij in dezelfde lezing vrijgaf:

   “In dit materialistische tijdperk, streeft men er in bepaalde kringen naar om de spirituele ontwikkeling van de mensheid te verlammen, onmogelijk te maken; om de mens zover te brengen dat hij, gewoon door zijn zielgesteldheid, door zijn karakter al, het spirituele zal verwerpen en het als flauwekul, als dwaasheid zal beschouwen. Deze tendens, bij sommige mensen is dat nu al te merken, zal steeds intensiever worden.

   Er zal een verlangen ontstaan, dat zal leiden tot het algemene oordeel dat het spirituele, het geestelijke, waanzin is..

   Men zal dit proberen te bereiken via inentingen. Zoals men inentingen als bescherming tegen ziektes heeft ontwikkeld, zal men ook vaccinaties ontwikkelen, die het menselijk lichaam zó beïnvloeden, dat het de spirituele neigingen van de ziel geen plaats zal bieden. Men zal de mensen inenten tegen de aanleg voor geestelijke ideeën. Daar zal men tenminste naar streven, zodat de mens al in zijn kinderjaren, de drang naar het geestelijk leven verliest.”

  20. Arend,

   in grote lijnen is het juist wat je schrijft, maar er zijn enkele belangrijke punten cq gegevens die je over het hoofd ziet.
   Er bestaan dingen feiten gegevens in de openheid gebracht, die binnen de kortst mogelijke tijd worden plat gewalst door de genen die niets respecteren, en alles voor hun denken en doen uitbuiten.
   Neem bijvoorbeeld het verhaal van de pastoor Sauniere, met zijn mooie mystieke verhaal, ergens ver weg achter de horizon op een heuvel gelegen gehuchtje Klein kerkje Klein begraafplaatsje, mooi idylies omgeven door een mooi mystiek verhaal, nu een Mac Donalds ontbreekt er alleen nog maar, en helaas de Nederlanders respecteren niets, als ze maar hun domme kaaskoppen stempel er op kunnen zetten, er quasi wetenschappelijke uit hun duim gezogen boeken over kunnen schrijven,zie hier de andere kant van de medaille.
   Zou je alles wat nog een beetje mooi is zo willen zien verzieken, door dit soort egoïsme nu ik niet.
   En wat Steiner betreft heb ik ook geen boodschap aan, zijn prachtige denken heeft ons niet kunnen beschermen tegen het menselijke kwaad,
   ik maak me geen enkele illusie meer in deze verziekte wereld, waar straks geen fatsoenlijke boeken winkel meer te vinden is in Amsterdam,
   dit als voorbeeld.
   Verder heeft een ieder zijn leven, en neemd daar de verantwoordelijkheid voor, en dat doe ik ook, en ben mij van geen kwaad bewust tegen wie ook, door mijn manier van leven, heb ik op mijn manier misschien waarschijnlijk, je ziet hoe voorzichtig ik ben, het één en ander voor de mensheid kunnen doen, wat mij in mijn ééntje nooit gelukt was, ook dat denk ik dan weer, natuurlijk zit ik vol twijfel over het één en ander, wie niet, als je een denkend mens bent ontkom je daar niet aan, wel jammer anders was ik misschien een pseudo Jezus, hebben kunnen zijn, groet Jenne

  21. Halo, halo, halo Jenne, was dat botenclubje toevallig in Zeeland, waren wij ook. Alle gekheid op een stokje, die tempelier vind ik wel gek, was je terug in de tijd gegaan? Ik vind het heel normaal als iemand zegt, een tempelier onder een lijk gezien te hebben, dat je er vraagtekens bij zet. Oké, ik heb 3 draken met tovenaars zien vliegen. Ik mag het zeggen.
   Geheimen, geheimen: heimelijk (verborgen in je huis), secret: secreet! Geheimen zijn een verdeel en heers tactiek: je voelt je verheven, speciaal, maar je kan het niet checken omdat je monddood wordt gemaakt, er valt een last op je schouders voor de rest van je leven. Nee, ik doe er niet aan mee. v.b. Mijn dochter zegt: je mag het niet zeggen maar …wil zelfmoord plegen. Dan houd ik niet mijn mond. Ander v.b. Een oude mevrouw die ik ken, ging naar haar nicht in het klooster die één keer per jaar bezoek mocht hebben, mijn vriendin beloofde niks te zeggen en toen vertelde het nonnetje over de kinderoffers! Dat vind ik het toppunt van ellende, meisjes willen hun leven aan God geven, worden opgesloten, verkracht en de baby’s geofferd aan Lucifer. De goede oude tijd!
   Hier een geheime geheimen site voor mensen met geheime geheimen, die van hun geheimen, geen geheimen meer willen maken: http://www.geheimenvan.nl/gezondheid/&m_sp=11849&geheim=Dit%20moet%20IEDEREEN%20weten!!!

  22. Akoeta,

   behoor jij niet lekker te slapen op dit uur, een goede nacht rust houd je gezond, maar goed heb er soms ook problemen mee.
   Ja vind jij dat ik te geheimzinnig ben, nou ’t is waar ik vertel veel, maar houdt altijd een slag om de arm, en dit vanwege dat ik de mensen heb leren kennen, als nou niet super betrouwbaar, en zeker op het internet waar alles min of meer anoniem plaats vindt.
   Het is een landelijke vereniging van de zeilende kotter schepen, historische schepen, mooi met veel onderhoud.
   Woon jij in Zeeland zo te beluisteren, ken het redelijk goed, uit het verre verleden, diep en diep een zeeland.
   Ja wat geheimen betreft, is het hier wel het land, veel mensen leven hun leven met gesloten luiken, dus naar binnen gekeert, ook van wege de overheid, die brenger van slechte tijding, ongemak en kwade zaken.
   De Fransen weten als geen ander waar hun persoonlijke waarden liggen, en beschermen die tot het uiterste, het is of was een volk versmolten met het rurale leven, van daar ook veel zelfmoorden, van wege het moeten opgeven van familie bezit, wat hun altijd een bestaan verschafte.
   Gisteren met mijn oude vriend de gewezen Jezuït, naar een andere connectie gereden, hij een oude filanthrope, van ouds her rijk, zijn broer was Kardinaal, het huis waar hij woond, verscholen in een dalletje, heeft speciale woonruimte voor deze Kardinaal, mooi maar ?! alles in het paars en lila, met veel goud, wel een hele mooie kapel,
   maar goed mijn vriend is toch nog heel gelovig tijdens mijn rijden beetje snel, slaat hij vaak een kruisje, ja dat vind ik het boeiende hier, het is er nog het zoete leven, er is nog plaats voor op het land, en ook in het denken.
   Sommige dingen moeten beschermd worden en gekoesterd, en zeker niet aan het openbare leven worden geofferd, heb voor een Nederlander volkomen plat gewalst door Nederland, wat in wezen tot een gedrogt verworden is, een heel Klein stukje land met een soort schuurtje gekocht, hij is dol blij, maakt er iets leuks van, koste 21 000 EU,
   heeft zijn AOW, kan zijn Eigen groente verbouwen en ook nog wel een geit houden, in Nederland is geen plaats meer voor mensen aan de zelfkant zo als dat hete, Willem van Iependaal heeft daar veel en mooi over geschreven, ga de tafel dekken voor het ontbijt, groet Jenne

  23. @Jenne
   ER is nog wel ruimte voor dat soort mensen jenne , ik ben er zelf een , maar we l;ijken een uitstervend ras te zijn . De plekken waar je een dergelijk leven kunt leiden worden schaars , de wegen worden smaller door de vele regels en wetten waaraan je moet voldoen….Maar ach daar hadden we in de krakerstijd ook maling aan en we vonden de mazen in het net .

  24. Ik jen, jij jent, wij jenne(n), oftewel leugenachtige fantast, opschepperige zwammer (ik houd het netjes), dagelijks spuw jij je negatieve gal hier uit; IK heb er genoeg van! Ik dacht; geef je de voordeel van de twijfel en zoek je even op in je paradijs, maar je bent al ontmaskerd, energie niet waard! Pochen over een stuk land dat je weggeeft, Oh, wat ben je goed. Een vriend van mij heeft stuk land in Zuid Frankrijk met watervalletje gekocht: 300 Euro. Dit is de laatste reactie die ik aan je wijd: SCHLUSS, Finito, the end (geen 1 april grap!) https://www.youtube.com/watch?v=uzBuI3_aD6Y
   PS Hier is nog een positief gedeelte voor het geval dat misschien iemand anders het leest: Gisteren naar een lezing van Hans Stolp geweest met als thema: De levensopdracht voor deze tijd en de 10 lessen. bv les 3: ontwikkel bij het ouder worden een geestelijke levenshouding. (meeste zelfdodingen bij 70+ jaar!) Hij is geweldig; mooie stem, heel wijs, en nog volop in ontwikkeling, veel pauzes en tot slot een vragenuurtje. Ik heb er veel van geleerd, bv: 2 Jezussen, Duitsland heeft een bijzondere opdracht (de kern v/d menselijk ziel tot ontplooiing te brengen) en elke aartsengel is hier voor 350 jaar; nu heb je Michaël, en Rudolf Steiner was een inspiratie voor hem en de mensheid en als laatste, we zijn al sinds 1899 in het Gouden tijdperk! Gaat hem zien! Liefde aan iedereen!

  25. Halo Arend, goede ziel, Ik heb het helemaal gelezen en ont-wikkeld. Ik wou nog even een toevoeging toevoegen; van je ouders krijg je,je lichaam, maar ook heel veel herinneringen, opgeslagen in geheugenmoleculen, daarom zijn de bloedlijnen erg belangrijk omdat ze al generatieslang geconditioneerd zijn als heersers en psychopaten. Het is ook belangrijk wat je eet (wormenexperiment:R.Thompson&J.McConnel) ;als een ongeconditioneerde worm een geschoolde worm opeet, gaan de “bekwaamheden” van zijn slachtoffer over op de normale worm! Uit ratten die getraind waren haalden ze een extract uit hun hersenen en injecteerden het in de buikholte van ongetrainde ratten; resultaat: de geïnjecteerde ratten konden het zelfde kunstje! Dus niet laten vaccineren!! In de toekomst is ons geslachtsorgaan het strottenhoofd en worden we één geslacht, Ryanne van Dorst is haar tijd ver vooruit. zie: https://www.youtube.com/watch?v=7e46yzdWT10 Veel lucht&lef iedereen.

  26. Hey Akoeta 6.34.

   Je schrijft heel bijzondere dingen in je reactie. Ooit was het denken, voelen en willen één geheel, in de loop van de (d)evolutie zijn ze ieder hun eigen weg gegaan. Nieuwe evolutionair bewustzijnsverruimende impulsen hebben echter de mogelijkheid geschapen om ze In door een bewuste eigen geestelijke ontwikkeling weer bij elkaar te brengen. Dat zal dan inderdaad resulteren in het gegeven dat de mens zich zal voortplanten via de magisch scheppende klank van het woord. In den beginne was het Woord, enzovoort.

  27. Akoeta, van waar deze eruptie van onverstand, ik ben één van de weinigen die persoonlijke gedachten en belevenissen weg geef, dat stukje land met woningtje heb ik voor hem gevonden, en heeft hij zelf betaald, maar goed dat zoetsappige uithoren van jou is dus niet gelukt, ook je positieve opstelling aangaande mijn zieke vrouw Carla was een niet gemeende opener dus.
   Het is waar ik sta anders in de réaliteit, de dagelijkse werkelijkheid, ben wat schuwer voor al die grote woorden als liefde etc. en geloof ook niet zo in al die kleine psychologische gurutjes,
   die de wereld bereizen met een sociale uitkering, natuurlijk mag dat, maar typeerd wel de persoon en zijn/haar aanhangers.
   Ga nu eerst maar eens de echte mensen lezen, ieder één heeft de mond bvol over Rudokf Steiner, en ja wie heeft hem gelezen, het maakt zo’n goede indruk met anders mans veren te pronken, je begrijpt toch ook waarom ik niet in ben gegaan op je zelf uitnodiging op mijn landgoed, ik loop al wat langer mee, en de te plukken appels die nog aan mijn levensboom hangen, gaan naar mensen waar van ik denk dat zij die appel verdienen, de groeten van een ouwe zwam neus, die uiteindelijk de mensen toch doorziet, Jenne

  28. Jenne, ik heb het werk van Steiner jarenlang intensief bestudeerd en heb daar veel herkenning in gevonden t.a.v. mijn eigen door levenservaring ontvangen inzichten. Heb jij ooit iets van Steiner gelezen?

  29. Akoeta,

   misschien is minder onzin aanhoren, en je Eigen bed opmaken, en vooral je gezonde verstand gebruiken, en dan dat constante misleiden van mensen over zelfdoding, het zijn de jonge mensen die dit doen, ze komen niet in de statestieken voor, om dat men dit verhuld, verder ouderen stappen uit, als ze denken dat het de juiste tijd en het goede tijdstip in verband met bepaalde ziektes is, en ja jij bent zeker niet het juiste soort mens om het over aartsengelen te hebben, daar moet je een stuk verder voor kunnen zien.
   Zou zeggen lees gewoon de bijbel eens goed door, en laat het je uitleggen als het te moeilijk wordt, dan heb je al die polder junks niet meer nodig, groet Jenne

  30. Arend, een mens is schepping zo uniek, dat het inderdaad voor sommigen niet tebevatten is, één menselijk brein heeft het in zich om het hele universum te begrijpen, te doorgronden en te besturen.
   Wij kregen de rede en dat onderscheide ons van de dieren, en gaf ons tergelijke tijd de verantwoording over onze planeet met zijn fauna en flora.
   Ik heb Steiner niet bestudeerd maar wel gedeeltelijk gelezen dat was in de 60 iger jaren toen hij ook erg in was bij de jongeren, met andere volkomen onnavolgbare duistere filisofen, maar dat is de jeugd,
   Persoonlijk voor mij nu, vind ik de Italiaanse schrijver filosoof zo je wilt, Italo Calvino meer tot mijn verbeelding spreken, ook ben ik Jorge Luis Borges aan het herlezen, en er zijn anderen, in dit tijdsvak, kan ik je André Malraux aanraden, wil je iets buiten gewoons intrigerend om je intellect te stimuleren raad ik je Francis Ponge, hij beschrijft bijvoorbeeld niet de zee van uit het stanpunt van de zee gezien, maar staande op het strand en brullend tegen de aanstomende golven, als die griekse filosoof heeft gedaan om zijn spraakgebrek het stotteren te overwinnen, verder er wordt dagelijks op allerlei wijzen intellectueel plagiaat gepleegt, en als je dit aan de kaak steld, ben je op eens een negatieve opa, aan mijn hoela, de grijze cellen werken nog prima, gellukig voor mij, en de genen die van mij houden, en waar ik mij voortdurend inzet, groet Arend

  1. Dank voor je reactie IJsbrand. Juist vanwege de herkenbaarheid deel ik mijn verhaal.

 4. Arend,

  stukkeb uit je leven kende ik al, die heb je lang geleden belicht op Argusoog, ja ik vindt het altijd jammer als mensen het moeilijk hebben gehad in hun leven, persoonlijk heb ik een fantastische jeugd gehad door en met mijn ouders en zusjes, en nu denk ik nog iedere dag aan mijn bloedverwanten, vol liefde en genegenheid.
  Ja hoe komt dit, andere generatie, andere afkomst, ik weet het niet, wat ik wel weet dat ik mijn hele leven bezig ben om de mensen in mijn naaste oomgeving het leven zo aangenaam te maken, te verwennen en koesteren, waarbij ik mijzelf meestal wegcijfer, nu bij het beschouwen van mijn leven denk ik soms, ik heb wel erg veel gegeven, en had misschien het wel fijn gevonden, als ik een ietsje meer terug had gekregen, maar goed zo is het, en je kunt je zelf heel moeilijk veranderen, nou dat werkt gewoon niet, ja Arend we moeten alle leven en tevreden zijn, met wat ons is gegeven, en soms zit er niet meer in, gewoon om dat je niet meer in je hebt, of niet voldoende bent geinspireerd, door een sterke verstandige levens Partner, groet Jenne
  Vreemd dat jij zo jong al zo beschouwelijk over je leven bezig bent, je hebt nog een flink stuk voor de boeg, en met alle mogelijkheden van dien, om je koers te verleggen ?!

  1. De moeilijke weg kan vele ingrijpende lessen en veel kracht opleveren, Jenne!

  2. Het versagen van ouders, zeker moeders valt bij mij altijd heel slecht, goede kinderen eren hun ouders onder wat voor omstandigheden ook, er is voor mij nooit een excuse Klein of groot genoeg om je ouders te minachten, en kwaad over te spreken.
   Dat de vrouwen van nu, niet meer echte vrouwen zijn maar lopende sex aanbiedingen, heeft hier ook mee te maken, onze waardes zijn verschoven, of volkomen verdwenen, in mijn jeugd, waren vrouwen elegant, vol charmes en zonder zich bloot te geven wist ieder één wat er onder hun mooie japonnen schuil ging, als ik mijn oude foto albums doorblader, kom ik op een andere planeet, er is geen vrouw te zien met haar benen wijd bijvoorbeeld, nou ja ouwe mannen gelul zeker.
   En Jakoeta, ik ben rijk tot zeer rijk, en ik doe hier mooie dingen mee, en de rijken die ik ken doen dit ook, door gewoon je gezonde verstand te gebruiken, in combinatie met de tijd, kun je geld maken, en ik schaam me daar niet voor, ik geef mijn Eigen geld uit, en de meesten geven geld van anderen uit zo als de politiek,of geld van de samenleving uitkeringen subsidies, hou me te goede het is vaak niet ontkoombaar, dus critiek is niet altijd op zijn plaats.
   Ik heb het hier niet over lieden die bezeten zijn door geld en de macht daar aan verbonden, en anders gezegt voor dit spel heb je handlangers, en zich aandienende slachtoffers nodig, verder speelt dit zich allemaal af in onze breinen, en die kunnen alle kanten worden
   opgestuurd, groet Jenne

  3. Jenne, weet je men kan beter niet van zich op anderen sluiten. Jouw ouders hebben jou ws een bedragje achter gelaten (de goeden) en daarom is het jou wellicht makkelijker afgegaan. Ik heb er moeite mee dat sommigen steeds maar vertellen dat ze alles uit eigen kracht hebben gedaan. Dat is dus in de meeste gevallen niet zo.
   Als jij je ouders wilt eren, dan mag je dat. Het is bijbels en hoort bij de geboden. Maar geloof mij, er zijn mensen die hebben zo veel pijn door (een van) hun ouders meegemaakt, dat het niet verstandig zou wezen, om zo te doen alsof er nooit iets heeft plaatsgevonden. Dat is pas een leugen leven. En wat is rijk? Als je rijk zou zijn dan kan je ons allemaal uitnodigen…je vrienden van wtk, toch? 😉
   Ik hou van mijn ouders en bedenk dat we allemaal slachtoffers van slachtoffers van slachtoffers zijn. Echt leven houdt voor mij in om daarmee om te kunnen gaan, geluk is met ongeluk kunnen omgaan. Ik had altijd al een hekel aan ‘happy sunshine families’, omdat die meestal zo veel ondergrondse problemen hebben, maar naar buiten zo doen alsof alles prima is. Dat jij zo bent hoe je bent, komt ook door je ouders. De vraag is wat voor een ouder ben jij? groetjes.

  4. mc, in wezen schrijfje hier een heel smerig stukje, met hele diepe gemene insinuatisch, het is toch niet mijn fout dat ik een gelukkige jeugd heb gehad, en een mooi rijp en voltooid leven achter me heb, en dat ik van mijn kinderen altijd te horen krijg de beste vader op de wereld te zijn, en je zult toch niet zo stom zijn dat mijn leven niet alleen rozen geur en maneschijn is geweest, maar er is een heel duister stukje in jou aanwezig, iets wat nog niet volkomen psychis verwerkt is, misschien jalours of onbegrip ! groet Jenne

  5. Arend, waarom toch altijd zo alles in het negatieve te trekken, het leven is verrukelijk zij Remco Campert, en dat is ook zo, het leven is iets heel bijzonders en één maal gegeven, dus maak er iets moois van, niet als een domme dwaas, maar wel over wogen, zelfs in de donkerste momenten, bestaan er warme positieve momenten, verhef je zelf, Jenne

  6. Jullie willen niet weten hoeveel mensen in ken die op middelbare leeftijd nog boos zijn op hun ouders etc. Heb ook een vrouw gekend die op haar sterfbed helemaal uit haar dak ging.
   Kortom, beter eerder beginnen hiermee, ’t moet er toch uit.

   En voor Jenne, mogelijk heb jij ’t nu relaxter dan in je vorige leven, wie weet. Geniet er inderdaad maar van. Anderen hebben wat anders te doen.

  7. Nou Freeflip, ik ga er van uit om het leven te leiden in het heden, dat andere verhaal kan heel goed niet mogelijk zijn, mijn lijf lied ; you tube ; phil ochs ; when i am gone ! Jenne

  8. 8.5 Jenne ik begrijp mc, denk ik.
   Ik vind die zalvende woorden met betrekking tot ouders een beetje vreemd. Alsof het geen echte mensen waren, een soort van goden hoog verheven boven… .
   Natuurlijk waren het soms krengen, etters enzovoort enzovoort. En natuurlijk heb ik tegelijkertijd respect voor hun strijd.
   Ieder keer weer boos worden over kritiek op ouders, dat vind ík nu weer getuigen van een stukje onverwerkt zeer. Mag een ouder in het algemeen alsjeblieft feilbaar zijn??? Mag je alsjeblieft op sommige of op alle punten en rot jeugd hebben gehad? Al dan niet deels door een ouder… .

   Ik geloof er geen barst van dat vrouwen vroeger zoveel beter waren. Misschien in de schone schijn ophouden, vooral niet de vuile was buiten hangen, al stikte je er bijna letterlijk in.

   Heerlijk voor je jenne dat jij tenminste een fijne jeugd hebt gehad, dat kan niemand je meer afpakken. Jammer dat je klaagt dat je te veel weggegeven hebt. Misschien te weinig weerbaar door je fijne jeugd 👿
   Sorry hoor, gun a.u.b. mensen een leven dat afwijkt van jouw eigen leven, zeg, hallo.

  9. Jenne, weer eens te lange teentjes…
   Ik schreef gewoon wat ik denk en wat ik te weten ben gekomen in mijn leven tot nu toe. Ik zelf heb geen misbruik meegemaakt, eerder onzekere ouders. Maar dat sluit niet uit, dat er mensen zijn zoals b.v. mijn buurvrouw met 67 die nog over haar jeugd verteld en over de tekorten die ze toen ervoer vanuit haar ouders. Je zult toch ook mensen kennen die het een of ander hebben meegemaakt, zeg je tegen deze mensen ook…nou ik had super ouders en bij mij is alles helemaal toppie in orde…? En verwijt je hen dan ook wel dat ze erover vertellen, dus eigenlijk hun mond moeten houden? Huh? Dan zeg je toch eerder niets? Begrip is de sleutel, maar ook verwerking, bewust worden en uiteindelijk gaat het om het loslaten van deze ‘pijnen’. Verder heb ik, dat kan je mij wel geloven, mijn ‘karma’ ingelost door gebeurtenissen in mijn leven. Daardoor wordt je gevormd en dat maakte me een tevreden en bescheiden mens en deep inside voel ik me compleet verbonden. Ik heb rijke vrienden en ik heb arme vrienden, en geloof me, er zijn geen verschillen wat het wezenlijke betreft. Mensen. Jouw familie ken ik niet, alleen wat jij hier over ze neer hebt gepend in loop der jaren…en probeer eens je niet zo aangevallen te voelen. Mij stoort soms gewoon je afbrandende manier hoe je mensen die zich blootgeven tegemoet treedt. Empathie?

  10. mc, Koekje, ik heb hier verder niets over te zeggen, de generatie kloof is schijnbaar te breed en te diep, jammer groet Jenne

 5. Arend, je bent een lichtend, bewonderenswaardig voorbeeld voor iedereen; sterk, integer en liefdevol, ook naar de dader! Ervaring is de beste leermeester, daardoor in- en meevoelend naar anderen met gelijksoortige trauma’s, alles komt in 3-en, meteen schone lei. Keep up the good work for you & humanity!! https://www.youtube.com/watch?v=LIblBsHVj9A
  m.b.t. Narcisten: mensen helpen mee met de instandhouding; vol admiratie en respect naar een dure auto + chauffeur kijken bv, dat streelt het ego v/d psychopaat. Ik, bv, heb minachting voor rijke mensen, (mensen met bedrijven,uitgezonderd) over hoeveel ruggen zijn ze gegaan?, in hoeveel smerige zaakjes zijn ze beland? en ook, hoeveel goeds kan je wel niet doen? i.p.v. een auto van 4 ton? Als mensen gewoon de uitstraling herkennen van een goed/niet-zo-goed mensenkind, dan is alles o.k! Geld kan je niet meenemen! David Rockerfeller laat de mensen free energy van Tesla na, heeft niks meer aan zijn olie.(olie-dom)

  1. Dank voor je mooie reactie Akoeta en het delen van dat schitterende filmpje. IK heb er met veel plezier naar gekeken en geluisterd.

 6. Hou van je zelf, en gebruik je verstand, een Engelse op hits film, het zijn de Engelsen die de Apartheid hebben geceéerd, om de blanke Boeren nog een laatste hak te zetten, na de komst van Mandela, waarvan zijn stakingen, stopten bij de hekken van de goud en diamant mijnen, en deze sociaal voelende man in een land van paupers liet 1O millioen Rand na, tijdens zijn bewind zijn er meer als 66000 Boeren vermoord in stukken gehakt door die liefdevolle Bantoes.
  De vrouwen die in Europa kinderen van zwarte mannen hebben, zijn niet te benijden, meestal lopen hun mannen weg, en hun kindertjes zijn lief en aardig, maar zij, de moeders herkennen zich er zelf niet in, vaak weggegooide levens.
  Ben ik een racist, nee een réalist ja, ik had familie in zuid Afrika, de nazaten zijn naar Australië verhuist, uit hun verhalen, kwam altijd het zelfde na voren, de zwarte zuid Africaners wrerden meer uitgebuit door de zwarte elite als door de blanke boeren, simpele ongeedukeerde mensen, nog in een wilde staat levend, niet echt hygiënies, maar goed,
  wat doet het er toe.
  Alles is goed om geld mee te verdien toch !

  1. Arend, vind jij het iets uitmaken of je nu door een vals vlag of gewoon een gek omgebracht wordt, nee toch uiteindelijk gaat het om de slachtoffers, en dat wordt steeds meer vergeten, wat the f..k moeten we met die gasten in onze landen !

  2. Jenne, je vraag is aan Arend gesteld maar ben zo vrij te antwoorden. Meestal zijn dat verzonnen ‘doden’. De getuigen zie je over de hele wereld terugkomen (ander kapsel etc), zo ook de zgn crisisacteurs.
   Het hele punt is om angst en chaos te zaaien met als uiteindelijke doel (plan vanaf begin) meer controle en beperking van onze vrijheid.

  3. Freeflip,
   komt voor, maar mijn zoon was bij de trein in Madrid, nou twee gezichten van vrouwen zaten tegen de wand geplakt overal ledematen, en dit enkele momenten na de aanslag, pas op zeg niet dat het niet zo is, maar heb mijn twijfels, Jenne

  4. Sub Rosa, nodisinfo heeft al vele false flags geanalyseerd, het is maar de vraag of het echte slachtoffers zijn danwel dummies.
   De crux is dat iedere keer weer bij een false flag er een oefening aan is voorafgegaan. En die oefeningen gaan gepaard met zogenaamde echte slachtoffers, maar dan in scene gezet. Ik neem aan dat je nodisinfo ook bekeken hebt tav deze feiten in kader vele aanslagen.
   Zo ook met de false flag nu in Londen; daar ging ook een oefening aan vooraf.
   Ole Dammegard predicted the London attacks as well
   https://www.youtube.com/watch?v=uzwoS7uRAWg

  5. Arend 12 :
   Een eerste analyse :
   http://aanirfan.blogspot.be/2017/03/london-attack-false-flag.html
   Bekijk ook de reacties!!
   N.a.v. van de laatste publicatie over 11 september op WTK heb ik voorspeld dat er nog andere “false flags ” op komst waren.
   Vandaag waren er herdenkingen in Brussel en Zaventem.. In de MSM waren er interviews met slachtoffers die gruwelijk verminkt werden en bij manier van spreken aan hun lot worden overgelaten…. maar nergens werd maar de minste poging gedaan om de waarheid te onthullen over wie er werkelijk schuil ging achter de aanslagen en waarom. Afgezien van het bloed, is het bedrog het meest wraakroepende!!! Men zal natuurlijk er gebruik van maken om de “veiligheid”(sic) te verbeteren… maar over het werkelijke doel van de aanslagen zal men echter blijven zwijgen..en dit doel is het Oded Yinon – en het Coudenhove Kalergi plan.(van de RKM). Met beide plannen zijn er wat uitvoeringsproblemen… en als Erdogan het niet alleen kan, dan moet er een “tandje bij gestoken” worden.. via een signaal dat duidelijk is. (en dat dan gebeurt met behulp van handlangers in de betrokken landen).

  6. Dus Jenne, misschien kun je het ook eens vanuit dit perspectief bezien. De voorafgaande oefening met zogenaamde echte lijken en echt lijken(de) onderdelen en echt lijkend bloed.

  7. Alles kan natuurlijk, maar sommigen gaan mij toch te ver, mijn zoon is er lange tijd ziek van geweest, de geur van bloed en menselijke uitwerpselen is heel markant, de gezicht tegen de wand nou ja, maar goed hoe het zij het is vreselijk en onmenselijk, hoe je het ook bekijkt, ga naar bed, goeden nacht Jenne

  8. Tja mensen, waarom vinden er geen aanslagen plaats op de waanzinnige paleizen van de Rothschilds op verschillende plaatsen, of de door hen beheerde Bank of England, of de FED in de VS, of in Israël, of andere bolwerken van de elite, zoals het Vaticaan en het bolwerk van de EU en de NAVO in Brussel? Waarom zijn het altijd de zogenaamd gewone mensen die slachtoffer zijn van terroristen, zoals in Syrië, Irak, Afghanistan, Libië en waar dan ook?

   Het maakt allemaal deel uit van de schijnwerkelijkheid waar wij als ‘simpele’ individuele zielen ons door kunnen laten misleiden. Het is het op internationaal niveau georkestreerde staatsterrorisme dat de meeste slachtoffers veroorzaakt. De door multinationale georganiseerde terroristenclubs zijn slechts de gereedschappen in het mindcontrolprogramma dat er in onze wereld wordt afgedraaid, binnen het kader van de kosmische strijd tussen Goed en Kwaad.

   De zegen van onze tijd is, zoals ik dat in het bovenstaande artikel ook heb verwoord is, dat we elkaar kunnen ondersteunen in elkaars kracht en het doorzien van het duivelse spel dat er met onze geest en ziel gespeeld wordt! Laten we dat ook vooral blijven doen! Laten we elkaar wederzijds sterk maken. We hebben elkaar zo bitter hard nodig!

  9. Jenne, ik snap dat iemand er ziek van wordt als hij/zij denkt dat het echt is wat daar gebeurd. Dit is nu precies wat ze doen, mensen op die manier de kop gek maken. Maar stel dat het niet waar is, net als buiten false flags, de maanlandingingen bijvoorbeeld ook niet waar zouden zijn.
   Hollywood is niet voor niets opgericht in de tijd na Operation Paperclip.
   Een groot nazikamp…

  10. Hoe dan ook hebben we te maken met een misdaadsyndicaat. Het wordt tijd dat mensen dat massaal gaan inzien.

  11. Het belangrijkste bij dit alles is, dat we voor onszelf leren ontdekken waar onze onze angsten liggen. Wat is de essentie van je meest diep verstopte angst? Dus waar ben je nu eigenlijk echt bang voor? Voor het verlies van je zorgvuldig opgebouwde uiterlijk gerelateerde imago/ego? Of voor de dood, dat de meest essentiële angst van het ego is? Dit alles houdt in wezen in dat je bang bent om ten volle te leven! Want doodsangst is in feite angst om te leven. Angst om jezelf te zijn en je eigen Licht te laten stralen. Ik heb er ook nog steeds last van!

  12. Dacht goedgeplaatst, maar kwam op een reactie 14 terecht, hoort daar niet thuis, dus wil je die daar verwijderen Guido; mijn hartelijke dank 😉
   Dat mensen het gaan inzien behelst uiteraard ook de eigen deelname aan ondersteuning van al dit soort idiote leugens. Dus dank Arend dat je meer inzicht hebt gegeven omtrent de situatie waar we menselijk in zitten.

  13. Genies, ik heb je ondertussen wel te weten waarderen als iemand die het goed bedoeld 😉 Maar evenwel ben ik het met je destroyingspostings en acties niet eens… Kom tot leven zou ik zeggen 😉

  14. Ooit heb ik een gedicht geschreven over de dood van een ego.

   De dood van een ego

   Kwetsbaarheid en onmacht
   Zaken waar het ego niet om lacht
   Hij bouwde er stevige muren omheen
   Menigeen die er tegenaan liep en daarna verdween

   De pijn die hij hen deed voelen
   Bleef in hem zelf doorwoelen
   Onrust nam bezit van hem
   Angst werd een onzekere innerlijke stem

   Ver verheven boven de rest
   Eenzaamheid die hem pest
   Hoog in zijn toren
   Voelt hij zich verloren

   Afdalend naar beneden
   Plaagt hem het verleden
   Pijn, afwijzing en verdriet
   Is wat hij nu ziet

   Om hier en nu iets anders te ervaren
   Likt hij zijn blaren
   Ziet duistere angsten verdwijnen
   Een nieuw licht verschijnen

   Warmte van een krachtige zon
   Stromend uit innerlijke bron
   Doet hem leven
   Het oude opgeven

   Voluit leven vervangt
   Het oude dat verlangt
   Nieuw is alles dat ontstaat
   Wanneer het oude vergaat

   Doodgaan is loslaten
   Oude pijnen achterlaten
   Angst een laatste adem blies
   Vertrouwen een zwoele bries

   Liefde voor al dat leeft
   Voor het ego dat zich overgeeft
   Alles krijgt een glans
   Leven wordt één grote kans

  15. 80 Nederlandse kinderen vermoord in opdracht van de Rothschild-Zionisten uit Londen/Parijs voor hun ambitie en hebzucht. Met mij kan je niet meer onderhandelen.

   Voor elk Nederlands kind verlang ik 100.000 zielen.

   https://nuclearsecrecy.com/nukemap/

   Vul Londen in. Vul 100.000 ton in.

  16. Dat kun je niet menen Genies… Voor elk slachtoffer vraag jij nog meerdere slachtoffers? Je frustratie en wraak agv dat moet wel erg groot zijn. Ik kan je niet volgen hoe dan ook in deze.

  17. Prachtig jouw reactie! Die Engelse en France bankiers vermoorden 300 mensen in MH17 en jij bent nog steeds niet in oorlog met ze. Ik tel minsten 25 verzwarende omstandigheden tegen de Engelsen en Fransen.

   – gedaan in opdracht van mensen die alles hebben, miljardairs
   – gedaan door een bevriende naties
   – gedaan door intelligente volwassen mensen
   – gedaan om Rusland de schuld in de schoenen te schuiven
   – al 300 jaar de modus operandi van de Engelsen
   – meer dan 100 miljoen slachtoffers gedurende 300 jaar
   – etc.

   En jij wil ze vergeven. Die Syriers zeiden het nog heel mooi. Als je je zo wil gedragen als de Engelsen dan is er geen plek meer op aarde voor je en kan je het beste met een ruimteschip vertrekken van deze planeet want gaan met je afrekenen.

   Je dacht toch niet dat ik hier open en eerlijk ga vertellen wat er gaat geschieden als er ook maar de kleinste kans zou zijn dat het voorkomen zou kunnen worden.

   Gandalf: “Understand this: things are now in motion that cannot be undone.”

  18. Anna 12.10

   ja ik weet dat vele dingen in ons leven, als toevalligheid werden aangenomen, maar dan achter af blijken deze gebeurtenissen te zijn georkestreerd, en dat doet pijn, aan je denken aan je gevoelens, dat de mens wikt en God beslist is dus niet altijd zo, heel soms doet het lot nog zijn werk, gelukkig maar, want dat was ooit de standaard van ons leven, ja wil je gelukkig leven, het geluk is met de domme, heet het, of met die gene die de wereld buiten sluiten, en filteren op alleen positieve geluiden, moeilijk heel moeilijk, groet Jenne

  19. Anna

   Wij hebben een heel groot probleem als mensheid. Een 300 jarige samenzwering door een criminele Engelse elite die andere mensen vermoord voor hebzucht en ambitie (de Londense/Patijse bankiers). Jij kan wegkijken en hopen dat jij geen slachtoffer van ze wordt. Maar ik kijk niet weg. Ze hebben net 80 Nederlandse kinderen vermoord in MH17. En tienduizenden vrouwen en kinderen in Iraq/Syrie/Libie/Oekraine. Wegkijken is geen optie meer.

  20. Jenne, het is moeilijk de zogenaamde werkelijkheid te ontwarren in wat waar en niet waar is. Ik heb altijd een psychologische benadering gehad, mijn leven lang, mijzelf en de ander en van daaruit ook groepen mensen en uiteindelijk de mensheid te willen doorgronden vanuit het principe dat het niet anders kan dat binnen de menselijke context we meer op elkaar lijken dan verschillen. Daarom vind ik de artikelen van Arend van importantie omdat hij probeert het een en ander te koppelen.
   Ik heb ook altijd geroepen dat ieder mens weet omdat hij/zij een geweten heeft. De vraag is of de mens daar naar wil luisteren; velen durven het niet…

  21. Genies, we hebben inderdaad een groot probleem als mensheid, maar we moeten het wel gaan beoordelen op waarom we dat probleem hebben. In mijn optiek veroorzaakt de mensheid het zelf, afhankelijk van het bewustzijnsniveau in eigen weten en dus geweten. De revolutie kan alleen maar van binnenuit plaatsvinden, want uiteindelijk is de intentie die telt; deze veroorzaakt de werkelijkheid.

  22. Je zou het gewoon als EVOLUTIE kunnen zien. Zodra een intelligente (?) sort op een planeet thermonucleaire wapens heft ontwikkelt dan zal deze soort net zo lang thermonucleaire oorlogen hebben totdat ze allemaal weg zijn of diegene over zijn DIE HEEL ERG veel om anderen geven. Zij die anderen willen misbruiken om er zelf beter van te worden zullen allen vernietigd worden. Kan 1 thermonucleaire oorlog duren, of 10 or 100. Maar uiteneindelijk is of iedereen weg of er is een soort mens dat GOED is.

  1. Die elite wordt niet bang, psychopaten hebben geen empathie. Wij, mensen moeten zoveel als mogelijk uitleggen wat er aan de hand is. We zijn nog met te weinig.
   Ons ‘geluk’ is, is dat we wereldwijde social media hebben, dus laten we daar optimaal gebruik van maken, nu het nog kan …

  2. Mijn ‘vrienden’ vonden mij altijd al een beetje apart. Tegenwoordig bellen of mailen ze me niet meer. Het doet me verdriet maar ik begrijp het wel.
   Ik kan niet anders dan de waarheid naar buiten brengen. Ik heb mijn hele leven hier (onbewust/bewust) naar toe gewerkt.

  3. Ik ken enkel mensen die met zichzelf bezig zijn. Zelfs al mijn familieleden geven geen zak om zie dan ook behalve zichzelf. Mijn buurman en goede vriend zij het ooit eens mooi => “het kan mijn geen fuk schelen dat die Amerikanen vrouwen en kinderen vermoorden in Vietnam”. Twee maanden later zei ik tegen hem dat aangezien hij er zo over dacht ik al 2 maanden bezig was met propaganda voor de wereldwijde thermonucleaire oorlog.

   “Als zij allen sterven die niks geven om anderen dan gaat er niks verloren op planeet aarde.”

   – Thucydides, 2016

   Ik heb nog niemand kunnen vinden in Nederland die ook maar iets gaf om een ander. De “brainwashing” van kinderen in egoistische zelfzuchtige volwassenen door de Rothschild-Zionisten is volledig.

  4. Freeflip, het internet heeft niets uitstaande met de werkelijke wereld, die bestaat uit angst en pijn, de internet wereld wordt gedoogt om dat het een soort van klaag muur functie heeft, waar ieder één op zijn zeepkist staande zijn gal kan uitspugen waar niemand naar luisterd, de waarde is nihil vanwege de anonimiteit, waarachter God mag weten, een ieder zich kan verstoppen, de echte waarachtige wereld is die van het voelen, het elkaar aanraken zo als echte mensen betaamd, het echte bericht te lezen in de ogen, en de lichaalstaal,
   denk dat je dit ook wel weet, maar het is een mooi surrogaat, voor je gevoelens en denken, Jenne

  5. Genies of Death, het is vooral het wapen ingezet door hen, de moderne technieken, die de wereld verloren doet raken voor de mensheid.
   Ze leven met hun ordinateur en of phone, nog even dan krijg je bij dit soort artikelen een plastic sex pop cadeau voor je gevoelens, en dan is het mens zijn voorbij, als ik op onze markjes loop, geen jonge mensen, die zitten ergens hun geest te mastuberen, ze zijn bang voor echte mensen, die je wel eens aanraken om hun gezegde kracht bij te zetten, ook bang voor amicaliteit, ze zijn het liefste incognito onzichtbaar, in wezen heel zielig, maar ja ze weten hoe het moet die wij hen noemen, Jenne

  6. Jenne, mijn oma stond vroeger op een zeepkist haar boodschap te verkondigen. In deze tijd is internet een goede equivalent en daar gebruik ik het ook voor.
   Heb overigens heel wat lieve, hartelijke mensen leren kennen. Mensen hoeven niet naast me te zitten om hun positieve energie met mij te delen.
   En er luisteren wel degelijk mensen naar mij en ik leer weer van anderen.

   Maar je hebt gelijk, een echte knuffel is onmisbaar.

  7. Freeflip,

   waar kistjes allemaal niet voor te gebruiken zijn, de Limburgers zingen altijd lang geleden in de millitaire dienst dan dat was 56, mijn wiegie was een stijfsel kissie, ik gebruik de wijnkisten van mijn zoon om van alles in op te bergen, en dan heb je nog van die grote zwarte lompe schoenen, die heten ook kistjes, zo als de pompen hier.
   Jenne

 7. Dat mensen het gaan inzien behelst uiteraard ook de eigen deelname aan ondersteuning van al dit soort idiote leugens. Dus dank Arend dat je meer inzicht hebt gegeven omtrent de situatie waar we menselijk in zitten.

  1. De meeste mensen (misleid of niet) willen toch het beste maken van het leven. Wij hebben te maken met een zelfbenoemde elite van massamoordenaars en rovers met het geestelijk niveau van kleuters. Ze denken dat ze er mee wegkomen. Dat gaat niet gebeuren.
   https://youtu.be/iz6a4WkKJn0 Hiroshima, Nagasaki, Londen, Parijs, Israel, ? https://youtu.be/-evIyrrjTTY

   Ik vervloek de Arabieren omdat zij Israel niet willen vernietigen! De dwazen willen er zelf wonen.

 8. Het is meer als vreemd te noemen dat mensen zo als hier onder het allemaal zeker denken te weten, er lekker over blijven schrijven, nee pak de wapens op en doe wat je moet doen, wil je je beweringen te stand doen !!!
  Valse vlag of niet, maar ik ga een stapje verder, ik ga bij al die vermoorde mensen staan, slachtoffers van hen en van jullie denken,
  want als je zeker meent te weten, een misdaad begaan, en je blijft in je zelf mompelen, ga je staan aan de zijde van de genen die deze daden begaan, en dat is de waarheid indiscutable.

  1. Jenne, ik begrijp wat je bedoelt. Met ‘wapens’ en wellus/nietus discussies kom ik er niet en heb daar ook geen zin meer in.
   Ik heb weinig volgers op twitter, kan er over een half uur 100 bij hebben als ik mee ga doen met het geschreeuw (heel verleidelijk) maar ik verdom het. Goeie oefening voor mij 😉

  2. @jenne
   Hij die het zwaard oppakt zal door het zwaard vallen, dat moet jij toch ook weten? Het is vele malen beter een positieve energie te laten prevaleren boven de negatieve energie die je te niet wilt doen.
   En ik weet zeker dat je deze kennis hebt daar je , zoals je zelf aangeeft veel positiviteit verspreid binnen je eigen levenskring. Zie je dan niet dat juist daardoor negativiteit wijken moet?

  3. Marcel

   het gaat er om wat je als zwaard wilt zien, wel moet ik zeggen dat ik niet totalitair wil denken of réactionair wil over komen.
   Maar er zijn momenten in je leven, dat je moet staan voor wat jouw geweten en intuïtie zeggen, en dan zijn er momenten, ik heb dit tweemaal in mijn leven meegemaakt, naar een wapen moest grijpen, om als wezen te overleven, ja de jungle !
   En ik heb het niet over die grote ritsooi op onze planeet, niet veroorzaakt door de gewone mensen, maar ook onder ons bevinden zich ziekelijke individuen, de doodgewone psychopaat, en die kunnen ook zonder trigger levens bedreigend zijn, misschien niet op het hoge land, maar welop sommige andere plekjes, groet Jenne hè hè eindelijk regen !

 9. En dan Arend die alles altijd beziet uit zijn slachtoffers rol, het leven is een gevecht om staande te blijven tegen over alle kwade genïes, ik ben staande gebleven heb mijn gevecht gestreden, nog wat achterhoede gevechten en dan is het voorbij.
  Lees het gedicht van Arend, het niet begrijpen van iets groots in een mens, wat niet bij ieder één tot ontluiken komt, om dat hun geest te penible is, niet over voldoende kracht beschikt, en dan piest de hond tegen het been van de meester.
  Bij ieder artikel worden grote mensen geplaatst met hun gezegdes Mark Twain, Einstein, Rudolf Steiner etc, nou goede wijn behoeft geen krans, en de grote geesten zijn onder ons, je moet ze alleen leren herkennen, en ze mild en vriendelijk tegemoet tetreden, Jenne

  1. Wil je daarmee insinueren Jenne, dat jij één van die grote geesten bent? Van mij mag je, hoor. Ieder zijn/haar ding.

  2. Nou dit beweer ik toch niet, maar jij doet altijd weer dat stapje op zij, met dat gekreun van nou van mij mag je, ik zal je daar nooit om vragen mijn beste Arend, daar ben jij niet de goede en gewenste figuur voor, binnen mijn kring word ik gewaardeerd en dat is mij genoeg, ik bedoel in de echte wereld dan, groet Jenne kijk en toch sta ik bij je !

 10. Ik wil toch nog wel even dit kwijt, “ALLES HEEFT ZIJN PRIJS” en die wordt niet altijd betaald door de aanstichters, wat wij het westen nu deze mensen aan doen heeft een prijs.
  Na de Koreaanse oorlog was er in heel noord Korea geen gebouw meer te vinden, met meer als één verdieping, volkomen plat gebombardeerd door the USA air force die helden, anders als in zuid Korea volkomen bedekt door de criminele USA geest, die ziek is dat weten we, nee de Noord Koreanen willen dit niet nog eens, maar willen ook niet hun hoofd buigen voor dit USA kwaad, nou het demoniseren houdt niet op, de rest kunnen wij raden.

  Waarom toch niet dit denken mag pefeleren op aarde ” OM MANI PADME HUM ” , O jij Juweel in de Lotus bloem, maar nee het is het gevolg dat de Goden ons hebben verlaten, de Satan slaat toe, en ja wij zullen er mee moeten leven, Jenne

  1. Jij hebt misschien de mazzel Jenne, dat jij al op dat niveau zit. Maar jij bent niet iedereen en iedereen is niet jij. Er is een weg naar het doel, die Gautama Buddha ook heeft moeten gaan. En uiteindelijk is die weg net zo belangrijk als dat doel. Beter gezegd de weg is het doel! Om Namaha Shiva.

  2. Iemand op GeenStijl verwoorde het een week geleden zo mooi ==> Noord-Korea is de waarschuwing van de Rothschild-Zionisten tegen ieder volk dat deze criminelen niet wil accepteren. Dan storten zij je land en volk in zoveel misère!

   Ik weet wat de Noor-Koreanen aan het voorbereiden zijn. Ik ga er niks over zeggen! Laten gebeuren. Wraak is een koud gerecht.

  3. Ja Arend dat wist ik lang geleden al na mijn eerste bezoek aan Nepal,
   maar in onze volkomen bedorfen wereld kun je daar niet mee en bij leven, dus je verplaatst het naan een Klein hoekje om er soms kracht uit te putten, en natuurlijk is het gaan net zo belangrijk als de aankomst, zeker weten, van daar ook mijn critiek op jouw, van uit een onmeedogeloosheid van slachtoffer kun je niet fungeren, dat behoor je achter je te laten, om als volkomen mens tot die bevrijding dat doel te komen, je vriend Jenne

  4. Jenne, klaarblijkelijk heb je mijn artikel niet goed gelezen. In ieder geval heb je de essentie ervan gemist. Deze is dat ik juist beschrijf hoe ik uit die slachtofferrol ben gestapt. Jij leest blijkbaar wat je wilt lezen en niet wat er is geschreven.

  5. Arend
   Het gaat om de essentie van het geschrevene, wat er spreekt en staat tussen de woorden, maar goed je bent sterk en krachtig genoeg dit denken van mij te ontkrachten, en dat kan ik goed aanvaarden, met mijn ervaringen als mede mens, Jenne

 11. Arend, ken me de boeken van Jozef Rulof? Hij komt uit een arm gezin van 7 kinderenen moest op zijn 12e in een fabriek gaan werken. Fantastisch hoe hij onze en de spirituele wereld beschrijft, echt een aanrader.

  1. Elles.

   Lange tijd geleden heb ik wel een boek van hem gelezen. Ik kan me er zeker opnieuw in verdiepen. Bedankt voor de tip.

  1. Ze proberen Rusland op zovele manieren terug te krijgen in het kamp van de Rothschild-Zionisten.

   – in plaats van Russisch gas in de Groningse bodem op te slaan pompen ze versneld al het gas uit de bodem zodat er geen euro richting Rusland gaat
   – ze kopen miljoenen kubieke meters hout op in Amerika/Canada/Baltische staten om op te stoken in kolencentrales zodat er geen euro righting Rusland gaat
   – ze gaan honderden miljarden uit hun pensionpotten opmaken aan het isoleren van alle panden in Nederland zodat er geen euro richting Rusland gaat

   Ze proberen echt alles en dan ook alles om Rusland in het kamp van de Rothschild-Zionisten te krijgen. Zelfs Groen Links in de regering om de mensen voor de gek te houden dat ze zich zorgen maken om het milieu. Ze hebben net tonnen met bommen met verarmt uranium boven Iraq/Libie en Syrie uitgestrooit. En zij maken zich druk om het milieu! De mensen worden gewoon weer voor hun geopolitieke spelletjes gebruikt.

  2. Elles 20 :
   https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-05/ukraine-gave-up-nuclear-arms-in-1994-deal-russia-flouts
   met citaat :
   “For a brief period, Ukraine was the world’s third-largest nuclear power.It gave up thousands of nuclear warheads inherited from the Soviet Union in return for a 1994 promise from the U.S. and Russia not to use force or threaten military action against the newly independent nation, a pledge Russian President Vladimir Putin repudiated yesterday after his troops took control of Ukraine’s Crimea peninsula.The 20-year-old Budapest Memorandum on Security Assurances, signed by the U.S., Russia, the U.K. and Ukraine, has moved to center stage in the standoff over the country’s Crimea region”.
   Uit dit akkoord en uit het Russische optreden in de Krim en Oost Oekraïne dient afgeleid te worden dat zowel de USA als G.B. hun waarborgen ten opzicht van Oekraïne niet zijn nagekomen. Dit doet denken
   aan de waarborgen die aan de Polen werden gegeven voor WO II. Gaat het hier om een nalatig of opzettelijk verzuim?? Was het de bedoeling van de USA en G.B. een front te openen in de voortuin van Poetin als wraak voor het Russische optreden in Syrië?? Een bonus van de sancties tegen Rusland (op instructie van de USA) is dat de EUSSR er het grootste nadeel van ondervindt!! Wie wordt er hier dan in feite geviseerd??
   Als we het over de USA en G.B. hebben dan hebben we het over neocons, de zionisten en de RKM!! Zoals gewoonlijk zijn de zaken dan ook niet zo duidelijk als op het eerste zicht blijkt. Een samenwerking met Rusland heeft positieve gevolgen voor Europa, maar een gezond wantrouwen tegen de Russische beer blijft noodzakelijk.

  3. Sub Rosa
   Hoezo een gezond wantrouwen tegen de Russische beer, wat hebben die dan Europa aangedaan, ze nemen terug wat ze op een zeer slinkse wijze is ontfutseld, nee ik heb alle vertrouwen en in Putin en in Rusland,
   trouwend de Oekraïne is meer op zijn plaats in Rusland historisch gezien, als in die van die Zionistische kliek, voor mij mag Putin cq Rusland nu ala minuut de Oekraïne inlijfen, veel beter voor ons en de Oekraïners, kunnen ze meteen die Fazisten opruimen.

   Genies of Death, binnenkort betalen zij hun schuld af aan de NWO bankiers, en zijn ze volkomen vrij, en dan maar meteen wat meppen uitdelen.

  4. Jenne 20.3 :
   Rusland werd niets “ontfutseld”. Oekraïne bekwam eindelijk zijn vrijheid na eeuwen van Russische bezetting en terreur. Deze laatste bereikte een bloedig hoogtepunt onder Lenin en Stalin. De “Holodomor” (5 à 6 milj doden) vergeten ?? U wil dit land teruggeven aan de afstammelingen van de bloeddorstige beulen, die nooit verantwoording hebben moeten afleggen. Is Rusland ooit overgegaan tot een “Wiedergutmachung”?? Ik stel dan ook voor Nederland terug te geven aan de vroegere Duitse bezetter. Als Oekraïne geen recht heeft op onafhankelijkheid, waarom Holland dan wel. Dus terug naar Spanje met de Inquisitie, Alva en de bloedraad!!. Het probleem in Kiev zijn niet de “nazis of de fachos” (sic) maar de zionistische mafia’s er aan de macht gebracht door hun soortgenoten in Washington. Trouwens als U geen problemen hebt met verzetsbewegingen in de derde wereld die in naam van het communisme(150 milj. doden) actie voerden, wat is dan het probleem in Oekraïne?? Het komt er dus op aan de lat gelijk te leggen voor iedereen.
   Putin ?? Een pion op het schaakbord :
   https://www.henrymakow.com/2014/04/Is-Putin-False-Opposition.html
   Het gaat hier in feite om een strijd tussen clans achter de NWO.
   Zie ook de Perestroika deception :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Golitsyn
   En nog iets = Putin is een gewezen KGB officier, zijnde de Gestapo van de USSR!! Ik heb in Riga en Talinn het Sovjet bezettingsmuseum bezocht..
   moesten de Duitsers tijdens WO II hier Stalinistische methoden hebben gebruikt… dan was 1/3 van de Ned. bevolking “verschwunden” geweest zoals in de Baltische staten.(=500.000 pers per land). Ik heb daar met mensen gesproken die het hebben meegemaakt en de gruwel van de Gulag overleefd… Ik wens dit niemand toe, U blijkbaar wel !!!

  5. De Oekraine bij de EU aansluiten! Hoe meer zwakke en corrupte landen er bij de EU komen hoe eerder de zaak in elkaar stort.

  6. Beste Sub Rosa, dit is Uw versie, ik heb een andere, mijn visie is meer dieper op gebeurtenissen in het verleden gebaseerd, ik zie in dit meer de hand van het Vatikan, die lang lang geleden begonnen is zijn aardsrivaal aan te vallen vernietigen, heb het over het Orthodoxe Katholieke geloof, dat door de Turken, is verjaagt en afgeslacht, zich heeft verplaatst naar Kiev waar het zich zetelde en Moscou later, en die strijd is nog niet gestreden, de Baltische landen waren in handen van Teutoonse Ridders, handlangers van het Vatikaan, die de verdeel en heers politiek vakbekwame beheersten, de Balken heeft 350 onder de Turkse terreur en indoctrinatie van de Islam moeten leven, met goedvinden van het Vatikan, nu de Berceau van het Russiesche Orthodocte denken wat zich in Kiev bevond, in handen van die gene die in Uw verhaal het diepe menselijke kwaad uitbeelden, de Kjazaren cq Zionisten, hoe het zij niet zo als het in Uw geschiedenis boekjes staat, of de door de CIA betaalde museua.
   En Putin KGB, de tegenhanger van alles wat kwaad is op deze wereld, waar alleen mensen met een zeker IQ worden toegelaten, zeker deze mannetjes putters heb je nodig als grootste landmassa staat met enorme natuurlijke voorraden te verdedigen tegen het kwaad, wat Rusland en aanverwante bevriende naties al zoveel mensenlevens heeft gekost.
   Maar zo als ik zeg ieder zijn standpunt, en uit Uw redenatie blijkt dat de Gladio stichting zijn werk heeft gedaan en nog doet, U vind het geen probleem dat Rusland weer die zelfde lieden aan zijn landsgrenzen heeft staan als in de WWII, bij de eerste ongeinviteerde voet op Ruslands grondgebied, is het deze keer ashes to ashes, en daar heb ik alle begrip voor, en als Rusland morgen besluit om erger te voorkomen, met een bliz krieg van zeg 2 dagen de Oekraïne in te lijfen en op te schonen, want Nazis is gelijk aan ongedierte, vriendelijke groet Jenne

  7. Sub Rosa, en om Uw beeld te verhelderen, lees Alexander Soljenitsyne ; l’archipel du goelag o la rouge rouge, dat zal je blik vernieuwen, pas toch op, wapen je voor alles wat niet is zo als het je getoond wordt.
   Jenne

  8. Sub Rosa, en luister eens naar deze brilliante man Putin, op VT today ; zijn rede gehouden op de Valdai internationale discussie club,
   wat zouden zij hem graag vermoorden, hij is de grote Saint van het Christen geloof die de draak gaat verslaan, hoop ik althans.
   En onderwijl gaan de Nederlanders weer gewoon heel rustig en gedwee vol met nieuwe beloftes op weg naar de Atoom slachtbank, onderleing van het door het volk gekozen, onverstand knechten van het kwaad, Bilderberg – CIA Khazaren Zionisten, ga nog maar eens een leuk oorlogs museum bezoeken, om de dooie nu zo genoemde Hero’s te zien, Jenne

  9. Sub Rosa, en als je dan toch op de VT site vertoeft lees dan meteen even het verhaal over het Christanisme, hoe daar mee om wordt gegaan door deze zwijn jakken, wat ik al jaar en dag roep terug naar onze roots, terug naar één, ons geloof ieder één op zijn wijze, maar bij elkaar rug aan rug om ons zijn te verdedigen, Jenne

  10. Die spelletjes van de Rothschild-Zionisten werken enkel tegen vijanden die geen thermonucleaire wapens hebben. De technologische voorruitgang staat hun verdere machtsuitbreiding in de weg. Door het internet zijn ze nu ook volledig ontmaskert. Mijn vader noemde dat altijd domme criminelen ==> zij die niet op tijd stoppen om te genieten van hun buit.

  11. Genies of Death,

   een beetje geld kan leuk zijn, maar echt veel geld wordt tot balast, en vervormd de geest, wat moet je nou als normaal mens, met normale wensen, met millioenen, dat vraag ik me altijd af, maar geld is waardeloos geworden, in vergelijk met geestes rust dan, plus dat alles volkomen ziek en uit balans is, maar heb sterk het gevoel dat de wereld, in handen is van geestes zieke mensen, en wij de massa laten dit maar voortduren, kja we moeten wel echte ezels zijn, Jenne

  1. Bedankt voor fijne reactie Annemarie. Het doet me goed om te lezen, dat je een herkenning vindt in mijn artikel en het je inspireert. Voor mij des te meer een reden om door te gaan met schrijven. Ik wens je heel veel kracht en sterkte met je eigen proces. Besef dat je er beter uit zult komen dan toen je er aan begonnen bent.

 12. arend DANK je voor dit prachtige openhartige artikel…..Ik moest er erg van huilen, niet van verdriet maar van vreugde om het INZICHT dat ik, als 67 jarige , kreeg. Het kwam precies op het juiste moment.

  1. Jeaninne, Ook jij bedankt voor je mooie reactie. Het blijft me goed doen om te lezen dat mensen iets aan mijn schrijfwerk hebben.

 13. Dag Arend,
  Vrij recent ben ik er achter gekomen dat ik getrouwd ben geweest met een psychopaat en dientengevolge ook kinderen heb die erfelijk ‘besmet’ zijn. Na het lezen van het boek “destructieve relaties op de schop” ( uitgeverij Ankh Hermus) en nu weer jouw artikel krijg ik opnieuw een gevoel van opluchting maar vooral ook helderheid.
  Het was een woestijntocht dat 78 jarig leven van mij..maar zeer veel geleerd, met tevens een rijkdom om nu geheel mijn eigen leven te leven, zonder welke invloed dan ook.
  Dank daarvoor!

  1. Bedankt voor je fijne reactie Mieke. Wanneer men in een relatie verkeerd met een narcistische of psychopathische partner, is dat gegeven moeilijk te herkennen. Men komt er pas achter door uit de relatie te stappen en terugkijkend de symptomen te leren herkennen door er over te lezen. Het boek van Jans Storms ken en heb bij vele gelegenheden aangeprezen. Met Jan heb ik in mijn programma op Argusoog Radio eens een interview gehad.

   https://www.youtube.com/watch?v=1osru1qi83Y

  2. Toek ik op mijn 30e weer eens stevig verbaal te keer ging tegen mijn oudere broer riep hij “toen je kind was hebben ze niet voor niets onderzocht!”. Opeens herinnerde ik het mij dat ze toen ik 6 of 8 jaar oud was 10 weken wekenlijks op bezoek ging bij het Nijmegse Radbout ziekenhuis voor hersenonderzoek! The dark side is strong in this one!

   https://youtu.be/t0M3DXqur-Y

  3. Ja soms kan het to close for comfort zijn, en dan liefde zijn maar momenten vaak gelinieerd aan lichamelijk genot, het is de vriendschap die mensen samen houdt, maar dan nog, ook het gezamelijke bezit is een factor, als de loyaliteit niet meer is, vanwege een antipathie, dat vlekkie in het nekkie van Toon, ja alles heeft zijn rol, maar in een lange relatie, is het belangrijk om je zelf van tijd tot tijd terug te vinden, door apparte actieviteiten, ja het is coplex, en wil je je relatie laten duren kost dit veel, persoonlijk vind ik soms, het wel sneu om sommigen te horen praten van een bevrijding, wat vreselijk moet zo’n huwelijk verkrampt tot en met geweest zijn, ach de meester ook hier is Enrico Felini, je vindt dit in zijn oudere onbekende werken, Jenne

  4. jenne, er staan een paar storende fouten in je ( overigens niet gewaardeerde reactie) : het is geliëerd, coMplex, Apart,en degene waar jij het over hebt is FEDERICO feLLini. Wat ik kwetsend vind is om het SNEU te vinden als iemand over een BEVRIJDING spreekt…..Als ik de zeggenschap had over deze site, zou ik jouw “bijdrage”weigeren.

  5. Arend; hoe kan ik de argusoog- radio beluisteren?

   Ik heb de youtube uitzending beluisterd; boeiend vooral het einde: ” ontwikkel jezelf tot de grootste versie die je kunt zijn..” geweldig!

   Jan Storms zit ook goed ‘in elkaar’ …we gaan verder met ontwikkelen…

   Lieve groet, Mieke Opstelten

  6. Mieke, de enige mogelijkheid om nog iets van Argusoog Radio te kunnen beluisteren is via youtube. Er was een zeer betrokken mooi mens, die heel veel van de Argusoog Radio-uitzendingen in een video heeft verwerkt en op youtube heeft geplaatst. Ik ben deze man daar intens dankbaar voor. Dus als je op youtube Argusoog Radio invoert kom je nog heel veel van die uitzendingen tegen. Wat betreft mijn eigen programma is hier een link:

   https://www.youtube.com/results?q=Argusoogradio+Arend+vs+Zeevat

   Er zijn zoveel mooie en inspirerende uitzendingen op Argusoog Radio geweest. Het is eigenlijk heel jammer, dat met het ter ziele gaan van die fantastisch veelzijdige site ook het gehele archief verloren is gegaan.

 14. Jeanine, nou Enrico Federico, ja ik vindt jou ook sneu, om dat je tik fouten niet door de vingers kan zien, maar uit jouw pénible réactie kan ik mij begrijpen wat een bevrijding dat kan zijn.
  Deze site floreerd om dat mensen als jij hier niets te zeggen hebben,
  houd je taai en vriendelijke groet Jenne

  1. het is penibel en floreert.Het zijn geen tikfouten maar TAALfouten. Kijk eens in de spiegel van dit artikel. Waarschijnlijk zie je jezelf en dat vind IK sneu……Hier laat ik het bij, heb geen behoefte aan mensen als jij. Die zijner méér dan genoeg in mijn leven geweest.

  2. Duidelijk een gevalletje compulsieve linguistieve correctie stoornis, oftewel grammar nazi.
   Ga lekker naar buiten Sjaantje, laat Jenne in alle rust zijn tik- en taalfouten maken.

  3. Cozmic mooi Jongen, duidelijk één van die dames die de liefde bedrijven met hun panty aan, fijne dag gewenst, Jenne

  4. @ jeanine,
   Ook al gruwd zomigh taalgebruikh me inde eendenek, wilt ik wel plij/eiten * voor eene meerj faudig taalgemisbruik , immers taalpurisme is de gevangenis waaruit je slechts als dode taalgebruikert thuis komt. spellinsvormen en taal fouten leiden tot een levende taal , de pareltjes staan volgend jaar in de dikke vandale!

 15. Beste mensen, even iets heel anders. Opnieuw heeft zich een golf van psychopathisch geweld voorgedaan. Deze keer in de vorm van een ’terroristische’ aanslag op de metro van Sint Petersburg in Rusland. Nu worden over het algemeen de meeste ’terroristische’ aanslagen in het westen door kritische denkers als valse vlagaanslagen beschouwd. Nu ben ik heel benieuwd hoe jullie de aanslag in Sint Petersburg zien.

  https://www.rt.com/news/383202-st-petersburg-blast-metro/

  1. Die gewelddadige Islam wordt al 110 jaar in stand gehouden en is in het zadel gebracht door de Engelsen in Saudie Arabie. Dus dit is allemaal Engels beleid. Voor hebzucht en ambitie.

   https://twitter.com/crimesofbrits

   De gewelddadige Islam en zijn grondtroepen zijn een welbewust Engels produkt. De Londense bankiers zitten er weer achter. De Rothschild-Zionists. Er komt een heilige dag dat een Russische SS-18 commandant hem afvuurt richting Londen.

 16. Beste Arend (mooie naam trouwens),
  Je hebt een heel mooi verhaal geschreven. Het is in veel opzichten overeenkomstig met mijn leven. Ben van orgine psychiatrisch verpleger, 3 keren gehuwd met narcistische persoonlijkheden waarvan de laatste ook nog psychopatisch. Meer dan een jaar geleden was ik mijn werk, mijn relatie, mijn eigen huis met alles erop en eraan, al mijn vrienden en familie waaronder mijn twee kinderen kwijt.Mijn situatie kwam als twee druppels overeen met de ex-man van mijn laatste partner, die zich in november 2012 heeft gesuïcideerd. Stond toen ook op een punt om een einde aan mijn leven te maken maar heb uiteindelijk voor mijzelf gekozen en ben in mijn kracht gaan staan.Ik geniet nu dagelijks van het leven en ben meer dan tevreden.Kan nu ook met een positieve blik terugkijken op mijn leven, die ik steeds zelf creëer.
  In Licht en Liefde, Yatri

  1. Wauw Yatri, dat is ook een heel heftige leerweg geweest. Jij hebt dus ook ervaren dat de stoornissen die je in je werk tegenkomt. niet persé hoeft te herkennen in de dagelijkse omgang in je relaties.

   Moedig van je dat je jouw verhaal hier hebt gedeeld. Het moedigste in jouw verhaal is echter dat je voor jezelf hebt gekozen en je niet door alle ervaren ellende ten onder hebt laten gaan.

   Ook ik heb momenten gehad, waarop ik me afvroeg wat ik hier doe en voor wie ik hier nog zou willen blijven. Als je naar dat soort belevingen in jezelf kunt kijken zonder je er door te laten beheersen, heb je inderdaad jezelf en je eigen kracht gevonden. Dat is waar het in deze tijd om gaat!

   Hou het goede werk dat je al hebt verricht verder vol en besef dat je van binnenuit gesteund en begeleid wordt op je verdere weg! Veel Liefde, Kracht en Wijsheid wens ik je daarbij toe.

 17. Zelf heb ik nooit te maken gehad met een psychopatische partner. Wat ik altijd moeilijk vind is waarom mensen zich zo laten misbruiken? Komt men er te laat achter? Gebrek aan zelfvertrouwen?

  1. “War will never cease until babies begin to come into the world with larger cerebrums and smaller adrenal glands.”

   – H. L. Mencken

   Mannen die een vrouw heel belangrijk vinden zijn aantrekkelijker dan mannen zoals ik die een lieve vrouw zoeken. Want er kunnen kinderen van komen met de eigenschappen van die vrouw!

   Een man die als een paradijs vogel ontzetten zijn best doet om een vrouwtje te krijgen is veel aantrekkelijker dan een man die denkt het een last is, een vrouw.

   Ik zeg altijd tegen de mensen die ik ken. Ik ben een Nederlandse boer als een vrouw niet 2 weken voor 60 koeien kan zorgen is ze niets waard.

  2. Elles, ik zou zeggen ga een relatie aan met ge-nietjes en je zult wel een keer zo´n partner hebben als je in .27. beschrijft.

  3. Elles, dat heeft alles te maken met een in de jeugd door traumatiserende ervaringen misvormd zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld dat zich inderdaad tekent door een gebrek aan zelfvertrouwen en een op de buitenwereld gerichte afhankelijkheid m.b.t erkenning.

   Het is een ieder mensenkind aanwezige behoefte om gezien en gehoord te worden. Sommigen hebben door traumatiserende jeugdervaringen een overlevingsinstinct ontwikkeld, dat hen zichzelf doet wegcijferen om aan de onbewust egocentrisch emotionele behoeften van anderen te voldoen. Om zo een bevestigende erkenning van anderen te kunnen verkrijgen. Daarmee maken zij zich in hun verdere leven telkens weer tot perfecte slachtoffers voor narcisten en psychopaten. Als je door je opvoedende omstandigheden onbewust hebt geleerd,dat je er alleen maar mag zijn als je doet wat de ander wil, dan doe je dat ook. Totdat er een inzicht komt in het hele verhaal. Dan kan men zich bewust worden van die innerlijke zielenwond en die gaan genezen, door meer in de eigen kracht te gaan staan.

   https://www.youtube.com/watch?v=7LS4fiLHnMw

 18. Arend, bedankt voor dit zeer goede schrijven,ik bewonder jou openheid,openheid die bij veel mensen ontbreekt.Uit een diep dal opklimmen waarin wijsheid en kracht geboren worden.Geen slachtoffer maar overwinnaar.

 19. Arend,de zin >>uit louter vertrouwen te leven<< is zo waar .Mijn mantra, ik moet vertrouwen hebben,wij moeten vertrouwen hebben,en zachtjes stil voel ik het vertrouwen groeien.

 20. GuidoJ. Prima,jij vertrouwd en nu nog vasthouden. Voor mijzelf ,ik MOET mijn vertrouwen opbouwen,als ik zo voor mezelf zeg, ik HEB vertrouwen, dan voel ik weerstand, omdat dat vertrouwen er niet zit.Dus ja,ik Moet.:)

  1. ikzie. Je bent pas echt vrij als je diep doordrongen bent van de wetenschap dat je helemaal niets moet. Het inzicht van niets te moeten kan voortkomen uit de diepste acceptatie van wie je bent. Daal dus af in je hart en hou onvoorwaardelijk van wie je ieder moment bent. Er is niemand anders die jou be- of veroordeelt. Als je dat bij een ander meent waar te nemen, dan spiegelen zij slechts wat er in jou leeft. Jij mag ieder moment ZIJN wie en die je bent.

   OM Shanti

 21. Arend>>jou zin>>ikzie. Je bent pas echt vrij als je diep doordrongen bent van de wetenschap dat je helemaal niets moet<< Arend, we zijn wel mens,en als mens moeten we veel,wat of dat moeten ook is.We kunnen wel leven in een spirituele bubbel maar daar gaan we het niet mee redden.Mijn mantra, ik moet vertrouwen, geeft mij een zeer positief gevoel vanuit mijn hart,ook al is het maar een moment het schenkt mij iets. Arend, Ik weet dat ik mag ZIJN in ieder moment,en ik ben die ik ben.

  1. Arend, nog even een aanvulling , voor mij betekend echt vrij zijn,ook al zijn dat maar momenten, als je de kracht van de zee ,de kracht van de natuur kan ervaren.

 22. De avondklok is een feit en zal deze week/weekend nog ingevoerd worden met dank aan mensen met een zwakke ruggengraat zoals R.Jetten van D66 die eerder gezegd heeft dat hij alleen in zou stemmen wanneer de Engelse variant in Nederland flink zou kunnen gaan huishouden,wat dus tot op dit moment nog niet het geval is.Hij zou ingestemd hebben omdat hij heeft aangedrongen op een later tijdstip dat de avondklok zou ingaan en dat is gelukt omdat het OMT al gezegd zou hebben dat de avondklok tussen 20.00 -21.00 uur moest ingaan en dat wordt nu dus waarschijnlijk 21.00 uur.(een half uurtje later laten ingaan van een avondklok is dus genoeg voor D66 om in te stemmen met de avondklok).
  De tweede wereld oorlog lijkt dus in Nederland opnieuw zijn intrede gedaan te hebben inclusief een bewijs van de werkgever of andere instanties die bevestigen dat iemand na 21 uur op straat mag zijn (in de oorlog noemden de Duitsers dat een ausweis). https://isgeschiedenis.nl/nieuws/avondklok-in-de-tweede-wereldoorlog De oppositie in de tweede kamer lijkt op een kleuterklas die niet beseffen waar het gevallen kabinet mee bezig is terwijl ze wel mogen meebeslissen over belangrijke zaken. Ze zien gewoon niet de doortraptheid waar zwaargewichten als Grapperhaus en zijn bende mee bezig zijn terwijl velen allang zien dat het niets anders is dan naar een dictatuur toewerken.Mevr Marijnissen begon zelfs over een beter loon voor de politie ipv over die avondklok te praten.Dat geeft voor mij aan dat Jetten en anderen dus totaal niet weten waar ze mee bezig zijn en daarmee onherstelbare schade aanrichten.(uiteraard zullen zij wel een leuk loon daarvoor ontvangen).
  Nou kan ik ook niet begrijpen dat Grapperhaus,Rutte,De Jonge en Nieuwenhuize die allen vanmiddag in “vak K” zaten de kans wordt geboden om Nederland nog verder naar de galamiezen te helpen om de volgende redenen:
  Grapperhaus was één van de eersten die zijn eigen regels overtrad en volgens de toen geldende regels had hij een boete en strafblad moeten krijgen,maar dat gebeurde niet want de wet werd aangepast zodat hij kon blijven zitten wat nooit had mogen gebeuren natuurlijk.
  Rutte zegt vaak dat hij verantwoordelijk is voor wat de coalitie deed maar vergat daar gevolg aan te geven door net als veel anderen op te stappen vooral na de kindertoeslagaffaire en de problemen in Groningen ivm de gaswinning.
  De Jonge zijn woorden zijn goed maar z,n leugens deugen niet en het lijkt wel of ze de coronacrisis niet willen oplossen maar juist verlengen zodat ze langer dergelijke maatregelen naar een dictatuur kunnen blijven doorvoeren,verzorgend personeel krijgen niet of niet de juiste beschermingsmiddelen wat garant staat voor ziek worden,vaccines liggen in de vriezer in plaats van ze direkt uit te delen aan vatbare mensen die gevaccineerd willen worden wat vaak ouderen boven een bepaalde leeftijd zijn of mensen met een onderliggende ziekte.
  Cora van Nieuwenhuize is dan weer aan het rotzooien met Co2 meetingen omdat er een weg aangelegd moet worden en eerder was ze ook voor het blijven vliegen van vliegtuigen van en naar mogelijk besmette gebieden waarvoor ze dus de smoes gebruikte dat de ventilatie in vliegtuigen besmettingen zouden voorkomen,zelfs nu zijn er nog vluchten van en naar Engeland.
  Hoe is het mogelijk in een land als Nederland dat dergelijke lieden de gelegenheid krijgen wetten te maken of te veranderen en dat de rest erbij staat en ernaar kijkt maar niet ingrijpt?
  Ook wordt gebruik gemaakt van een spoedwet terwijl er al een wet is ivm besmettelijke ziekten maar kennelijk vinden ze bij die wet de straffen niet zwaar genoeg.(Van der Staaij had het over die bestaande wet vanmiddag in het debat).Onbegrijpelijk dat dit in Nederland kan,dat is mijn mening.

 23. https://www.businessinsider.nl/hongkong-coronavirus-tegemoetkoming-500-euro/ Vanmorgen bij Goede morgen Nederland (WNL) werd gezegd dat Boris Johnson ook het voorstel heeft gedaan om in Engeland 500 pond te geven wanneer mensen positief getest zijn.
  Kennelijk laten te weinig mensen zich testen mogelijk omdat ze bang zijn om positief getest te worden waardoor ze niet meer naar het werk kunnen en vaak daardoor vrezen om inkomen te verliezen.Nou zijn er mogelijk ook nog andere redenen te verzinnen waarom overheden geld gaan geven voor positieve testen wat niets te maken heeft met gezondheid van mensen.
  Nu de Engelse mutatie zo erg in opkomst zou zijn is het natuurlijk wel van belang dat vooral mensen die positief getest zijn naar voren kunnen worden gehaald want als bijna niemand zich laat testen hoe kun je dan volhouden/bewijzen dat deze mutatie zich zo snel zou verspreiden en zo erg is.Nou kan men zeggen dat ik het wel erg overdrijf maar het verleden heeft laten zien tot op de dag van vandaag dat ze niets om mensen geven behalve wanneer ze kunnen plukken,daarom komt deze maatregel erg vreemd over.Waarom geven ze bv geen geld aan mensen die zonder eten zitten en sturen ze die naar voedselbanken die het moeten hebben van donaties en vrijwilligers?Ook bij hulp vanuit de overheid en gemeenten heb ik zo mijn twijfels want wanneer hulpverleners aangestuurd worden door de overheid en gemeenten staan daar meestal tegenprestaties tegenover waarbij ook nog komt dat hulpverleners hun baan kwijt zouden kunnen raken wanneer ze echt problemen zouden oplossen.(natuurlijk zijn er ook veel hulpverleners die het wel met goede bedoelingen doen maar door ambtelijke bureaucratie,wet en regelgeving niet de hulp kunnen geven welke ze wel graag zouden willen geven dus die mensen verdienen dan ook dank wat ook gezegd mag worden).Het grootste gevaar in mijn ogen zijn banken die alles in het werk stellen om de baas over alles en iedereen te worden en dat doen ze door mensen bewust leningen te verstrekken zelfs als mensen dat niet kunnen betalen (mooi voorbeeld hebben we gezien in de VS met hypotheken) Ook zetten ze vooral grote winkels in die liever hebben dat u met pin betaald ipv cash om vooral maar dat cash geld te minderen.Waar ik me ook enorm aan stoor is dat banken zelfs ingezet worden om bv alarm te slaan wanneer ze het idee hebben dat er iets niet klopt in verband met vooral grote bedragen terwijl ze zelf vaak betrapt zijn op witwaspraktijken mogelijk te maken (ING 775 miljoen boete)
  Criminele activiteiten opsporen is een taak van justitie/politie en niet van banken.
  Zelfs sparen in een oude sok wordt onmogelijk gemaakt omdat u dan bij grote bedragen NIET kunt aantonen hoe u aan dat geld bent gekomen waarna in veel gevallen op basis van aannames dat gespaarde geld in beslag wordt genomen en dat gebeurd ook wanneer u op straat met een fiks bedrag op zak wordt aangehouden en zo worden wij allen in de val gelokt en gedwongen om alles via de bank te doen zodat zij de controle hebben en de overheden kunnen plukken.Door mee te doen aan digitalisering beperkt u zichzelf in uw vrijheid en dat is wat ze willen.

 24. Vanavond tussen 21.00 en 22.00 uur bij het ingaan van de eerste avondklok sinds WOII, kunnen we op vreedzame en ludieke wijze laten horen er niet van gediend te zijn. Hoe? Lees de volgende oproep.

  “ZATERDAG 23 JANUARI. De dag van het TEGENGELUID van 21:00-22:00
  Vanaf je balkon, uit je tuin, vanuit open ramen. Maak herrie met pannen, deksels, pollepels e.d.

  WIE DOET ER MEE?

  Zoals iedereen weet gaat vanaf morgenavond de AVONDKLOK in. Wij vinden dat er veel te veel gerommeld wordt met onze VRIJHEDEN en dat de MAATREGELEN die gesteld worden hun DOEL voorbij streven. Voordat we het door hebben zullen we in een STRENG GECONTROLEERDE MAATSCHAPPIJ leven waarin de SAAMHORIGHEID steeds verder afneemt en de VERDEELDHEID tussen mensen steeds groter wordt. De INFORMATIE die ons verschaft wordt is EENZIJDIG, ONDUIDELIJK en ONVOLLEDIG. Mensen raken steeds meer en meer in ANGST, DEPRESSIE en FINANCIËLE PROBLEMEN. Kinderen groeien op in een SOCIAAL GEÏSOLEERDE OMGEVING. De ADVIEZEN die gegeven worden zijn er niet om ons GEZONDER te maken en houden maar maken en houden ons juist ZIEK!

  De MAATSCHAPPIJ is ZIEK! De WERELD is ZIEK! En wie profiteert daarvan wanneer iedereen aan de MEDICATIE zit? De FARMACEUTISCHE INDUSTRIE. Verplichte VACCINATIES, ZIEKMAKENDE MAATREGELEN. BEPERKINGEN VAN ONZE VRIJHEDEN.. Wanneer is het GENOEG? Wanneer er TOTALE CONTROLE heerst? ROMEO’S worden ingezet om VREEDZAME DEMONSTRATIES aan te pakken. BOETES worden uitgedeeld wanneer je gebruik maakt van je RECHT om VRIJ te bewegen. THUISWERKEN zo goed als VERPLICHT. En s’avonds de deur niet meer uit vanwege een AVONDKLOK. Je THUIS wordt langzaamaan een GEVANGENIS. Het gaat allemaal van KWAAD TOT ERGER. Het is tijd om op te staan! Onze stem te laten horen!
  BE A VOICE, NOT AN ECHO!

  WIJ GAAN ONZE STEM LATEN HOREN EN ROEPEN HIERBIJ IEDEREEN OP DIE NIET VAST WIL KOMEN TE ZITTEN. STA OP VOOR RECHTVAARDIGHEID, STA OP VOOR JEZELF, STA OP VOOR ELKAAR!

  HOE?

  Pak Zaterdagavond 23 januari pannen, pannendeksels, pollepels e.d. Vanuit onze tuinen, balkonnetjes, open ramen zullen wij ons laten horen. ZATERDAG 23 JANUARI. De dag van het TEGENGELUID van 21:00-22:00

  WIE DOET ER MEE?

  “Neem een voorbeeld aan de Denen. Die kwamen succesvol op voor hun rechten waardoor het wetsvoorstel voor de noodverordening is ingetrokken na een demonstratie van 9 dagen”

 25. Heb je pijn in je oren Arend? Ik heb een ontzettende hekel aan rotgeluiden en de buren zouden het ook verschikkelijk vinden. Alle uren slapen voor middennacht tellen dubbel en morgenstond heeft goud in de mond. Over 1 persoon per dag, dacht ik: mensen die alleen wonen en nog geen bezoek hebben gehad, kunnen een rode schijf voor het raam zetten en als iemand langs is geweest of ze willen slapen weghalen. Zo kan je een beetje de eenzaamheid weghalen en komen mensen in contact. https://www.youtube.com/watch?v=Q8lUfvbvpFY&ab_channel=bleiji6

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.