Advertentie

Leven op aarde; verlangen naar de hemel..


And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it.

x

x

Leven op aarde en verlangen naar de hemel

2017 Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Je wordt geboren op een bepaalde plaats, in een bepaalde tijd, binnen een bepaald gezin en een bepaalde maatschappelijke cultuur. Maar wie heeft dit allemaal bepaald? Ben jij dat? Is God dat? Of zijn het geestelijk karmische wetmatigheden? Dit zijn vragen waar ieder, die op zoek gaat naar zijn ware wezen en zijn doel hier op aarde, uiteindelijk mee geconfronteerd gaat worden. Andere essentiële vragen daarbij zijn:

 • Waar kom ik vandaan?
 • Wie ben ik?
 • Wat kom ik hier doen?

In je jeugd doe je allerlei ervaringen op, die veelal opgeslagen worden in het onderbewuste. Er zijn mensen die op jongere leeftijd al een zekere mate van Bewust Zijn mee hebben genomen in hun nieuwe leven. Zij kunnen zich op een bewust niveau meer herinneren van hun jeugd en zelfs van vorige levens dan anderen. Deze mensen zijn bijzonder gezegend. Zij kunnen een inspiratiebron voor anderen zijn, om voorbij de cultureel/maatschappelijk geïndoctrineerde denk- en voelkaders te gaan.

Deze kaders worden bepaald door het in de westerse cultuur kunstmatig geïmplanteerde uitgangspunt, dat ons leven begint bij dat ene begin en eindigt in het graf. Daarvoor en daarna is er niets. Daartussen moet je het maatschappelijk gemaakt hebben. Wanneer je dat niet gelukt is ben je een loser. Je leeft tenslotte maar één keer.

Achterhoedegevecht
We worden aldus gestimuleerd om in dat ene leven zoveel mogelijk de vervulling van al onze egocentrisch georiënteerde behoeften na te jagen. Wat natuurlijk de basis is voor een enorme competitiedrang, strijd, jaloezie en ellebogenwerk. Vrouwen kunnen daarbij nog hun attractiviteit en sensuele kwaliteiten inzetten. Omdat we in een economische dictatuur leven en voor alles in ons leven zwaar moeten betalen, zal het binnen harken van zoveel mogelijk geld het belangrijkste doel zijn. Want economisch overleven is binnen deze dictatuur het belangrijkste. Daarbij wordt echter vergeten dat men een achterhoedegevecht levert.

Want de allerrijksten, die over het algemeen hun rijkdom niet op een eerlijk sociale manier hebben verkregen, bepalen de grenzen van het stijgen op de maatschappelijk economische ladder voor iedereen. Zij bepalen de waarde van geld en andere als waardevol geachte zaken, daar zij de geldstroom en vele andere materie gerichte stromen door hun monopoliepositie beheersen. Tevens beheersen zij door hun geweldmonopolie de mogelijkheid om alle samenlevingsverbanden te vernietigen en daarmee de macht over al die stromen te versterken. Dit zijn echter allemaal energetische stromen, die worden gevoed door de onbewuste bekrachtiging ervan door vele mensen.

Bewustzijn en ego
Naast de kleine groep met een ruimer bewustzijn ten aanzien van hun persoonlijk leven en verleden, is er echter een veel groter aantal die zich maar weinig van hun jeugd kunnen herinneren. Laat staan van het ervaren van een verbinding met vorige levens, omdat er in die jeugd vaak zaken zijn gebeurd die te pijnlijk zijn om te willen worden herinnerd.

Wanneer men bij het kijken naar de ontwikkelingsniveaus van anderen, hen beoordeeld vanuit het eigen ontwikkelingsniveau, is er een belangrijke vraag die daarbij gesteld moet worden. Vanuit welke intentie doet men dat. Als het zich verheven voelen boven de rest der mensheid het (ego)uitgangspunt is, dan is deze spirituele arrogantie niet veel beter dan het superioriteitsdenken van een door satanisme gedreven heersende elite. Een elite die in onze tijd alle middelen heeft geschapen om hun superioriteit aan ons op te dringen en ons daarmee duidelijk wil maken dat wij inferieur zijn.

Dit is echter allemaal gebaseerd op van buitenaf geïndoctrineerde informatie, kennis en occult werkende onbewuste voodoo. Deze sluit op alle mogelijke manieren aan bij het in ieder aanwezige ego. Het is juist dit op afscheiding gebaseerde ego, dat omwille van een gekrenkte eigenwaarde zich beter wil voelen dan de rest. Daarmee heeft die heersende elite een kopie van haar eigen satanische basis door alle maatschappelijke beïnvloedingen in ieder van ons geïmplanteerd.

Wanneer men ieder mens echter als een schepsel ziet die deel uitmaakt van de schepping, dan doet het ontwikkelingsniveau er niet toe. In ons allemaal zijn ogenschijnlijk tegengestelde krachtenwerkingen waar te nemen. In ons allen werken verbindende (vrouwelijke) en afscheidende (mannelijke) krachten. De polariserende werking die in de loop van de evolutie aan deze ogenschijnlijk tegengestelde krachtenwerkingen verbonden is, werkt alleen op het niveau van het in ons onbewust geïmplanteerde mindcontrol-programma.

Waarbij het denken (mannelijk) en voelen (vrouwelijk) ook als tegengesteld worden beoordeeld. Het is de basis van het verdeel- en heersgedoe, waar de heersende elite zich door de tijd heen zich zo in heeft bekwaamd. Want vanuit het samenkomen van het denken en voelen in het hart, hetgeen een afstemming op de universele wijsheid oplevert, kan men zich met iedereen verbinden. Men kan dan in iedereen de lichtvonk zien, die ook de essentie van het eigen wezen is.

De innerlijk verlichtende schijnwerper
Waar het dus om gaat is om al die door uiterlijke invloeden bepaalde afscheidingstendensen in het eigen innerlijk te leren zien. Deze tendensen zijn de uitwerking van een door de eeuwen opgebouwde eenzijdig mannelijke krachtenwerking. Deze wil zich doelgericht, rechtlijnig en krachtdadig manifesteren, ongeacht de gevolgen daarvan voor anderen. Hier komt de satanisch geïnspireerde gedachtegang uit voort dat het slachten van onschuldige offers in een oorlog een levensfeit is, dat er gewoon bij hoort en gezien wordt als bijkomende schade.

De hiervoor weergegeven gedachtegang werd onlangs nog weer eens verwoord door die ‘gekke hond Mattis’, die momenteel Minister van Defensie van de VS is. Hij sprak deze woorden in het kader van de oorlog tegen het terrorisme (HIER). Terrorisme dat door het Zionistich/Israëlische vazallenregime in de VS zelf is geschapen. In samenwerking met haar Israëlische en Arabische broeders in de misdaad. Denk daarbij aan de onlangs naar de eeuwige jachtvelden overgegane Brzezinski (HIER en HIER), Afghanistan eind jaren ‘70, Sovjet Unie, Taliban, Al CIAda, ISIS en de daaruit voortkomende Zionistisch gehersenspoelde islamitische fundamentalisten (HIER). Het lijkt er op dat deze Mattis echt bezeten is door hondsdolheid, waardoor hij met het schuim rond zijn mond zijn satanische boodschap de wereld in spuugt.

Besef daarbij wel dat de door velen als alphaman bejubelde Trump, die wel eens een (nieuwe wereld) orde op zaken zou komen stellen, hem tot minister in zijn regering heeft benoemd. Is Trump daarmee niet medeverantwoordelijk voor al het slachten en offeren, dat door leden van zijn regering en adviseurs hem werd ingefluisterd. Een slachten en offeren van de door Lucifer verlangde bloedoffers uit te voeren, zodat wij allemaal aan dat satanische contract worden gebonden?

Al deze ‘aardse’ oorlogsontwikkelingen, die steeds meer lijken op het scheppen van een hel, zullen bij velen het verlangen naar de hemel oproepen. Een hemel op aarde. Wie moeten dan in gods- en vredesnaam die hemel op aarde gaan scheppen? Moeten dat de volledig door satanische krachten beheerste regeringsmarionetten zijn, die aan de touwtjes hangen van de bankiers en multinationals? Of moeten wij dat zelf zijn? Natuurlijk is de hiervoor weergegeven vraag van een retorische aard, in die zin dat jij als lezer daar zeker zelf het antwoord zelf wel op weet!

Verwarring alom
Er zijn maar weinigen die nog het verschil weten tussen hemel en hel. Temeer daar zij iedere dag en ieder moment in hun eigen leven, door het in hun onderbewuste geïmplanteerde satanisch geïnspireerde gedrag, hun eigen aardse hel scheppen. Onze tijd is door al haar misleidende invloeden zo ongelooflijk verwarrend. Al deze invloeden spelen op een georkestreerde manier in op onbewuste trauma’s, daaruit voortvloeiende angsten en behoeften om deze de baas te worden. Veiligheid en zekerheid zijn daarbij aansluitend de toverwoorden in een wereld en tijd waar beide steeds minder te ervaren zijn. De satanische krachten hebben in de afgelopen eeuwen op een werkelijk meesterlijke wijze onze hang naar veiligheid en zekerheid afgeleid.

Commentaar overbodig?

Veiligheid, zekerheid, geborgenheid, vrede, vrijheid en liefde zijn menselijke behoeften, die door velen onbewust veelal als beleefbare aspecten van de hemel worden gezien. Het zijn echter ook aspecten die in onze driedimensionale vermaterialiseerde realiteit niet te ervaren zijn. De satanische tegenkrachten hebben met onze onbewuste samenwerking er wel voor gezorgd dat deze hier niet te ervaren zijn. Daarom worden al deze aspecten op een hemelse situatie geprojecteerd, die ver van de aardse realiteit afstaat. De (religieuze en politieke) heersers van deze planeet gebruiken deze menselijke behoeften binnen het kader van hun agenda, waarin zij zich presenteren als zijnde de enige echte ‘weldoeners’ die deze behoeften in de buitenwereld kunnen vervullen. De ultieme misleiding!

Zij hebben op vele subtiele en minder subtiele wijzen onze aandacht afgeleid van onze binnenwereld naar de overweldigende, door hen beheerste materialistisch en satanisch geïnspireerde buitenwereld. Dit heeft een enorme verwarring en chaos geschapen. Maar vergeet niet dat het hun intentie is om vanuit de door hen geschapen chaos een ook door hen geschapen orde te scheppen. Ordo ab Chao!
Een orde waarin ieder het oorspronkelijk leven dienende impuls wordt buitengesloten. Deze krachten kunnen en willen alleen maar chaos scheppen, die er op ingesteld is om nog meer chaos te scheppen. Kijk om je heen in de wereld waarin je leeft en zie hoe hun werkzaamheid succes heeft gehad.

Invloed op je eigen omgeving
Wij kunnen daar iets anders tegenover, naast of voor in de plaats stellen. We hebben door hoe wij met ons innerlijk leven en alles wat daarin aanwezig is omgaan, de mogelijkheid om iets werkelijk totaal anders te scheppen dan chaos. Wij hebben allen, afhankelijk van hoe wij met dat innerlijk leven omgaan, een vaak veel grotere ongeziene invloed op onze omgeving dan wij ons bewust van zijn. Dit alles is gebaseerd op het gegeven dat je de wereld ziet, zoals jij jezelf ziet. En ook dat je met de wereld omgaat, zoals je met jezelf omgaat. Mij is dit meerdere malen op een alledaags niveau duidelijk geworden. In negatieve zin heb ik gemerkt hoe mijn eigen gedachten en gevoelens op een subtiele manier mijn omgang met anderen en de reacties van anderen hebben beïnvloed.

Daarnaast heb ik gemerkt hoe een open, vriendelijke en vaak humoristische houding in mijn dagelijks leven een heel mooie uitwerking heeft. In positieve zin heb ik ook gemerkt dat mijn schrijfwerk en werken voor Argusoog veel meer mensen heeft beïnvloed, dan ik me ooit heb kunnen voorstellen. Regelmatig krijg ik daar nog de nodige positieve feedback op terug. Maar ik weet ook dat ik in mijn dagelijkse ontmoetingen met mensen zaadjes kan planten, die de ontvangers daarvan de vrijheid en ruimte geven om ze zelf water te geven, te laten groeien en bloeien.

In die zin doen we vaak meer dan we beseffen met betrekking tot het een bijdrage leveren aan een mooiere en betere wereld. Onze invloed op onze omgeving is zoveel groter dan we beseffen. Het gaat er dus om hoe bewust je bent van je sfeer van invloed. Je kunt je hier bewust van worden door het geschenk te ontvangen van iemand dat iemand je geeft, dat je in zijn/haar leven een belangrijke rol hebt gespeeld. Het komt in feite neer op een voortdurend meditatieve houding van waaruit je zowel kijkt naar wat er buiten je gebeurt, als naar de invloed die dat heeft op je eigen binnenwereld. Naarmate jij jezelf steeds meer weet te waarderen, zul je dat vanuit de buitenwereld ook steeds meer terug gespiegeld krijgen. Zo binnen, zo buiten!

Wanneer je in de interactie met de buitenwereld,  de eerste onbewust primair instinctieve reactie op het buitengebeuren alleen weet waar te nemen, zonder je daarmee te identificeren en van daaruit te reageren ben je op weg om je ware Zelf te omarmen. Je leert daarmee je eigen innerlijk van de verleidende buitenwereld te onderscheiden. Tevens kun je door het waarnemen van die primaire reacties een inzicht krijgen in je eigen vormende verleden. Door in te zien dat die primaire reacties uit het verleden voortkomen. Daardoor kun je leren inzien dat die reacties uit het verleden alles over jou en niets over de actuele situaties zeggen. Je kunt jezelf dan leren vrij te maken van dat verleden.

In plaats van te reageren, handel je dan vanuit een eigen doorleefd bewust gekozen perspectief. Dit is wat ik in vorige artikelen steeds als een moreel/ethisch onderscheidingsvermogen heb benoemd. Daarbij is niet de buitenwereld de drijfveer tot het eigen handelen, maar het innerlijk gefundeerde geweten. Het is de weg van een volgzaam slaaf naar een dienend meester zijn! Het maakt deel uit van het vrijmakingproces van je ziel. Je doorbreekt de ketenen van een aan materialisme verslaafde wereld.

Wanneer iemand pijnlijke dingen,
gemene dingen, domme dingen,
ondoordachte dingen, vervelende dingen,
tegen je zegt of doet, reageer dan niet meteen.

Pauzeer een moment en vraag jezelf af:
Ben ik in staat om in mezelf voor gevoelens te kiezen?
En buiten mezelf voor een reactie te kiezen ?
Wanneer je daarop ja kan zeggen,
dan zit je op je pad.

Vrijheid ligt in het weten dat,
hoe pijnlijk anderen zich ook gedragen,
je gevoelens en acties jouw keuze zijn.
Daarom reageer je niet meteen.

Je kiest je reactie.
Je kiest je gevoelens
Je kiest je acties
Je kiest je bestemming

Je bent geen slachtoffer
Je bent de co-creator van je bestemming
en van al je levenservaringen.

Onbekende auteur

Het ervaren van de hel
De historische ontwikkelingen hebben onszelf mee laten werken aan het ervaren van de hel op aarde. Vele eeuwen van oorlogen, geweld in velerlei vormen en sociale beïnvloedingsprogramma’s hebben ons op een zielsmatig niveau klaargestoomd voor het ultieme slavendom. De slavenmeesters zijn inmiddels bij een groeiend publiek bekend. Zij leven zelf in een hel, die zijzelf hebben geschapen door hun ziel aan de duivel te verkopen in een contract dat met heel veel geslacht offerbloed is ondertekend.

Zij willen dat ieder op individueel niveau, met behulp van hun bloedoffers, ook hun duivelse contract ondertekend. Ook dit jaar hebben ze weer, evenals alle voorgaande jaren sinds 1954, hun met geheimzinnigheid omgeven bijeenkomst gehouden in Chantilly, Virginia, United Sovjet States of  America (HIER).

De tijd van het Joodse en Babylonisch/Kabbalistisch Oude Testament met haar wraakgierige god Jaweh, die oog om oog en tand om tand predikte, is al lang voorbij. Het voortzetten van dat wraakgierige uitgangspunt zou immers iedereen blind maken en rijp voor een kunstgebit. De boodschap van het Nieuwe Testament is, dat al het slachten en offeren van welke levensvorm dan ook in tegenstrijd is met de Universele Liefde. Een Universele Liefde die ten grondslag ligt aan de gehele Schepping.

Aangezien wij Gods schepselen zijn, maken wij deel uit van die schepping en hebben daarom het recht om onze plaats in die schepping met onze ontwikkelde talenten in te nemen. We hoeven die plaats niet door economisch bepaalde voorwarden te verdienen. Nee, we hebben kosmisch gezien een volledig geboorterecht op die plaats! Met de ontwikkelde talenten kunnen we een individuele bijdrage leveren aan een potentiële hemel op aarde.

Het kunnen ervaren van een hemel of hel hangt volledig samen in hoe wij met onszelf ervaren en anderen dagelijks omgaan.

De maaltijd in hemel en hel

Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien. Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: “Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?” “Ja,” antwoordde de man, “ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga.“

Passie – Compassie, de kracht van het hart

Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: “Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist.” De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen.

Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger. De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten.

 Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: “Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel! “ In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken.

Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte. De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden.

Alles wat je van de buitenwereld verlangd is in potentie al in jezelf aanwezig! Schep dus je eigen hemel en maak daarin ruimte voor anderen.

 Arend Zeevat

1 juni 2017

 

41 gedachten over “Leven op aarde; verlangen naar de hemel..

 1. De hemel is in je hart…in de vijfde kamer, om maar zo te zeggen…

  en…geen enkel verlangen is het hoogste geluk…

  en…wie zou je zijn, zonder je verhaal…

  en…Liefde zegt me dat ik alles ben, wijsheid zegt me dat ik niets ben…

  namaste…

  mooie Pinksterdagen…

 2. “Als het zich verheven voelen boven de rest der mensheid het (ego)uitgangspunt is, dan is deze spirituele arrogantie niet veel beter dan het superioriteitsdenken van een door satanisme gedreven heersende elite.”

  Daarom ben ik er van overtuigd dat ieder doet wat’ie denkt wat goed is. Sterker nog: de meesten zijn daar van overtuigd, ookal pak het voor anderen niet altijd goed uit. In ons(ze) leven(s) hebben we al die rollen vervuld, dus waarom anderen hier nu voor veroordelen? We weten immers hoe het voelt om voor de ‘goede’ zaak te strijden, toch?

  Alles hangt af van het perspectief waarin je het plaatst. Wanneer we in ons eigen innerlijke zelf blijven, ons niet bemoeien met anderen, kijken hoe we onszelf morgen oprecht en eerlijk in de spiegel recht aan kunnen kijken, hoe zou de wereld er dan uit zien?

 3. De hemel zonder hoofdpijn en paracetamol zal niet meer lang duren als de temperatuur voor 2030 op loopt met tien graden, de hele provincie Zuid-Holland onder water staat, en 17 miljoen Nederlanders dood in hun woning liggen zonder voedsel. De blokken ijs komen naar beneden en slaan door de daken. Geen elektriciteit meer is grote problemen. Oom Rudolf had meer kunnen doen aan sociale programma’s dan zweverige theorieën. Het humanisme heeft de betere kaarten, als het gaat om concrete oplossingen. Het is juist mijn doelstelling zo veel mogelijk paniek te veroorzaken zodat we er zo veel mogelijk aan leren, zodat we het de volgende keer beter doen. Het einde der tijden is een impuls van buitenaf, innerlijke conflicten beter te relativeren. Het is voor mensen die leven op de beslagvrije voet een kans extra karma op te doen als ze extra tegen worden gewerkt. De satanische krachten zouden dus niet uitgelegd kunnen worden als iets dat slecht is, maar als een mooie kans bijzondere leermomenten en ervaringen op te doen, die op andere planeten en onder andere omstandigheden niet te bereiken zijn. Hoe meer een ambtenaar een burger tegen werkt, hoe meer het eigen gelijk eigenlijk onderstreept wordt. De boosheid zou dus niet eens veroorzaakt worden door de ambtenaar met zijn starre formulieren maar onze eigen gebrekkige motivatie daar beter mee om te gaan. Wat dat betreft kunnen we alleen maar genade opbrengen voor de zeurderige ambtenaar, waarmee we al direct het lichtend voorbeeld zijn. Als twee mensen ruzie hebben, wil ik er niet één van zijn. De “tegenstelling” bestaat dus niet. Als de wethouder mensen hun wmo-tjes af pakt, doet hij dat vast om mensen “te helpen”. (bovendien de naamgenoot die later reageerde ben ik niet)

  1. beetje dieper respect voor Rudolf Steiner…
   Hoe diep ben je er ingedoken? De antroposofie?
   De Sociale driegeleding verstaan?
   Filosofie van de Vrijheid?

   en dat scenario hierboven….wat een rijke Matrix fantasie!

   namaste

  2. even nog voor de diepste duidelijkheid…

   ik sprak Rinus aan op zijn reactie, op jouw artikel…

   dank je wel Arend…

  3. Jawel Arend 3.1, Ik ben goed op de hoogte van de driegeleding, pleit er voor, en ben blij dat je het nogmaals onder de aandacht brengt. Arme mensen hebben geen geld voor boeken zodat slechts de indruk over blijft die een auteur maakt. Zo is onze maatschappij immers door de machtshebbers ingericht waarbij kennis verborgen wordt gehouden en de schapen geen lastige vragen beginnen te stellen of alternatieve redes beginnen te houden. Voor veel mensen is kennis opdoen niet de eerste levensbehoefte als ze al blij mogen zijn met een airco de hete zomer door te komen zonder te stikken in de hitte. Het is mijn zienswijze dat het humanisme concurrerend is aan de antroposofie, waardoor iedereen zijn parochie belangrijker vindt dan die van een ander. Er gebeuren zo vaak rare dingen dat ook wij er best van te overtuigen zijn dat de vijf zintuigen onvoldoende aanknopingspunten bieden te verklaren wat er allemaal gebeurt. Waar ieder mens samen wil werken, kennen de onderdrukkers slechts het klein houden van anderen. In onze visie werken mensen zo veel mogelijk met elkaar samen. De onderdrukkers houden zo een armoede in stand, welke bij onze bewegingen nooit tot stand zou zijn gekomen. Vanuit het eigen gelijk zit iedereen in de verdachte hoek.

  4. Rinus.

   Ik zie je punt dat je wilt maken en kan daar voor een groot deel in meegaan. Voor mij is ieder -isme echter verdacht en voortkomend uit gedachteconcepten die alleen op de materiële wereld gericht zijn.

   Waar Steiner in uitblinkt, die ik inmiddels door de historische ontwikkelingen binnen de Antroposofische Vereniging los ben gaan zien van die Vereniging, is dat hij de voedende en onverbrekelijke samenhang tussen het ongeziene en geziene, tussen het geestelijke en materiële heeft weten aan te geven.

   Maar vooral de taak en rol van de mens als bruggenbouwer tussen die twee werelden. Als je zijn Filosofie van de Vrijheid leest, dan kan je dit ook duidelijk worden.

  1. The kingdom of heaven is built by hands of flesh.
   Het ware gevecht speelt zich hier af en hier is ook waar het moet gebeuren. Er is geen hemel, de door de georganiseerde religies beloofde hemel is niets meer dan een astrale illusie. Leer te doorzien wie met welke wijze jouw onderbewuste heeft gekaapt en jou daarmee probeert te verslaven, draai dit om en knal die motherfuckers met zoveel rechtvaardig opgebouwde haat dit universum uit, stap 1.

  2. Cozmic.

   Waarschijnlijk heb je de inhoud van het artikel verkeerd begrepen, want ik zoek niet naar een hemel buiten de aarde. Ik geef ook heel duidelijk aan dat wat we buiten ons waarnemen een geprojecteerde reflectie van wat er zich in ons afspeelt. We moeten het hier doen inderdaad. Met name door anders met onszelf om te gaan en geen enkele uiterlijke autoriteit meer te accepteren.

  3. Beste Arend Cozmic,

   Mijn gedachte over dit onderwerp is, dat wij, jullie en ook ik zelf, hier te Klein voor zijn, om werkelijk over dit soort onderwerpen te kunnen oordelen, of liever gezegt er aan mee kunnen doen, toen ik zwaar ziek werd in NEpal, waarschijnlijk bedorfen water, dus cholera, werd ik verzorgt door een jonge monnik, met daarbij een oude Lama, hij sprak niet mijn taal en ik niet de zijne, toch wist hij alles wat er zich afspeelde in mijn brein, hij deelde mij dit ook mede via telephatie, wat een gerust stelling, ik was in goede handen, na me beter gaan voelen, meegedaan met hun meditatie en gezang, ja dit was het enige stuk in mijn leven wat inhoud had, volkomen anders als dat mijn leven thuis in mijn leef omgeving, daarom, vind ik het krampachtige van mensen, die het echte bestaande hier bij ons niet gaan vinden, altijd begrotelijk het een beetje pseudo esotherische proberen te analiseren, en bespelen.
   Magie en echte genie moet je niet proberen te verklaren, je aanvaardt het of niet, met geloven in is dit het zelfde, onze oude filosofen en alchimisten wisten dit, toen ik het kisje waar de heilige graal in bewaard werd cq wordt, in Wales op bezoek bij Nanteos mansion, bij mijn vriend Bliss, te zien kreeg, zij ik Godfry het kisje is leeg, nou zij Godfry het wordt niet door ieder één gezien beste Jenne, misschien komt de tijd dat jij dit ook nog eens mag zien en beleven, wees bedeesd en aanvaard je plaats, die je is gegeven, en houdt je geweten rein, in de mensen een welbehagen, groet Jenne

  4. Cozmic,

   waarom denk je dat jouw denk plafon zo veel groter, hoger, is dan dat van Arend.
   Jij hebt toch ook de nodige builen, ik noem het liever lidtekens op je ziel, zit er zelf vol mee, waarom, om dat wij het soort mens zijn die bewust leven, en daar door gedwongen worden om bewust te leven, je nek uit steken, en dan de klappen op loopt, prima allemaal ?! ik ben daar niet zo zeker van.
   Voor mij begint het als je van de honger geen ontlasting meer hebt, ook je geest laten hongeren, niet constant je zelf blootstellen aan stemmingen, en remmingen, ten minste wil je in andere regionen gaan beleven en leven.
   Vriendelijke groet Jenne

  5. Cozmic, P.S. het eerste bewuste leven, moet bewust denken zijn !

 4. Arend, over het algemeen hebben jouw artikelen de zelfde iet wat weke gefrustreerde inhoud, door de door Guido.J. er bij geplaatste foto’s tekeningen, krijgt het accenten waardoor het geheel een stuk duidelijker wordt, maar niet wat jij nu eigenlijk wel uit wil dragen, dit moet je zelf doen.
  Misschien moet je je onderwerpen anders kiezen, geloof dat Cozmic dit ook probeert aan te geven, Engelen, Hemel etc was zelfs voor de grote jongens als Dante en machavel, bijna niet mogelijk, de gene die via de komische noot er dicht bij kwam was Boccasio in zijn Deacameronne.
  Dit alles met de beste gevoelens voor jouw, beste Arend, groet Jenne

  1. Beste Jenne.

   Ik schrijf vanuit mijn gevoel en intuïtie. Ik kan niet anders en wil ook niet anders. Maar in ieder geval bedankt voor het delen van je mening.

  2. Arend, als je alleen je intuïtie wilt weer geven, dit met je gevoel gemengt, zou voor mij een verademing zijn, gewoon het eenvoudige goede mens Arend Zeevat, waarom dit doorspekken, met allerlei goede en foute gegevens, maakt wat jij wilt zeggen niet duidelijker, het is min of meer de stempel die Guido.J. er op drukt, het geheel wordt hier wel rijker van natuurlijk, maar Arend wordt een stuk onduidelijker, dit dus alles volgens mij.
   Jenne

  3. Jenne, ik zou het fijn vinden als je eens zou stoppen met het projecteren van je eigen frustraties op mijn artikelen!

  4. Jenne is een botte boer, of VIND IK Jenne een botte boer, af en toe? Zolang je jezelf niet ziet staan imo, kun je ook niet roepen wat je vindt of hoe JIJ het ziet. Het is gewoon zo. Hou gewoon even op Jenne, je bent elke keer z’n ouwe zuuuuuurpruim.

  5. Guido.J. mag ik van mening verschillen, ik geef mijn vriendschappelijke gezicht punten weer, het is een hele mooie site, die soms behoefte heeft aan opbouwende kritiek, en daar zit niets bots of boerigs in, gewoon lekker ouwe jongens onder mekaar, en pruimen zijn zelden zuur, of bedoel je iets heel anders, nou groeten maar weer.
   Jenne

  6. Beste Arend, ik persoonlijk ken helemaal geen frustratisch, en als ik ze had, waarom zou ik ze dan op jou richten, ik geef een ligtelijke opbouwende kritiek, en het is waar daar wordt zelden naar gevraagt, dus OK, geen kritiek meer, rustig ja knikkende en kleine aplausjes,
   voor deze Intuïtie’ist, ja een kleine NWO in het Klein, met Zeevat als middel punt, en geen enkele kritiek !
   Jenne

 5. Misschien ligt het geheim wel voor onze voeten. Namelijk: communiceren, net zoals we hier doen en dat is al meer dan ik in heel mijn eerdere leven meemaakte. Het internet biedt de mogelijkheid hiervoor en dat is best wel leuk!
  Dus ik denk dat praten met elkaar al héél wat is. En natuurlijk werken met elkaar.
  Dus: een mooi stuk, Arend. Ik voel heel ver met je mee. En ik begrijp je moeite om het te uiten en waardeer dat.

  Mijn gedachten over de hel zijn dat die hier en nu is. En een persoonlijke hel vind ik eenzaamheid. Geestelijke eenzaamheid. Als niemand met je wenst te praten. Of als mensen oneerlijk zijn en wel met je praten maar met verborgen redenen.
  En hoe ik dit weet? Voornamelijk uit mijn dromen die mij wijzen op die angst. Angst om moederziel alleen te zijn.
  Ik denk dat men niet te diep moet graven, misschien komen we wel dingen tegen die we niet wilde weten. Dus een spiritueel pad kan zeer gevaarlijk zijn. Misschien is de mens daar wel helemaal niet geschikt voor.
  Maar goed. Het is nogmaals wel fijn dat we iig dáár ook over kunnen communiceren.
  Wat ik nog wel wilde zeggen is dat ik zelf ervaren heb dat woorden gevaarlijk kunnen zijn in die zin dat bijna elk woord ingevuld kan worden met een betekenis die de boodschapper helemaal niet bedoelde.
  Daarom kan een werkelijk gesprek alleen plaatsvinden in een open en vertrouwde sfeer. Men moet altijd er van uitgaan dat de ander 100 % eerlijk is in zijn woorden. Dat er misbruik van gemaakt wordt is dan jammer. Maar de enige manier om werkelijk te communiceren is die van waarheid. Zonder waarheid en de intentie om te delen is de (werkelijke) communicatie zinloos.
  Maar ja, nu draaf ik ook weer door.

  Wat ik zelf een fijne manier van leven vind is die van oordeelloos zijn. Het is zoals het is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik het niet vervelend vind dat er machts-spellen gespeeld worden. Natuurlijk wel. De natuur is ook perfect maar ik steekvliegen zijn wat minder, vind ik. Maar die horen er wel bij. En toch is het prettig als je bij jezelf blijft. In de rust van het zelf is het wel te doen. Maar ja!!!
  Wie begrijpt dat nu weer??? Woorden zijn zo moeilijk over te brengen! Het is maar net wie het leest, welke achtergrond heeft die en welke intentie.
  Het ego is ook een soort zeef: alles wordt eerst gezeefd en dan is daar de ‘realiteit’ voor die persoon. Zo werken de hersenen (dacht ik).
  O, ja!
  Over het ego gesproken: houdt hem maar liever te vriend en koester hem maar. Maar let wel op dat JIJ de baas blijft. (En dat is nogal moeilijk om te ontwikkelen, dat talent om jezelf te besturen en de baas te spelen, vind ik.) En dan bedoel ik niet dat ik de tiran uit moet hangen met mezelf.
  Dus, ook in deze turbulente tijden blijft het (misschien juist nu) wel nodig om altijd bij jezelf te blijven. Want dat is toch wat niemand je af kan nemen en wat je dus kunt koesteren. En zonder zuiver zelf is het lastig veranderen. Ik kan ‘mezelf’ als een soort gereedschap zien. En ik moet er wel mee leren omgaan. De gebruiksaanwijzing wil ik leren kennen. Ik wil me bewust zijn (!) van mezelf, zowel lichamelijk als geestelijk. Bewust van alles. Want dit is ALLES. (Denk ik.)

  Groetjes.

  1. AntiSoof, woorden zijn niet moeilijk over te brengen, indien de goede woorden worden gekozen, gaat het als van zelf.
   Ja eenzaam zijn, kijk je komt alleen op de wereld en je gaat er alleen weer van door. Soms is eenzaamheid, heel goed om tot je zelf te komen, en soms willen we bij de tribu horen, een warm gevoel op doen, even iemand lichamelijk tegen je aan voelen, mens zijn is o zo fijn soms, vol mooie diepe gevoelens. Maak het vooral niet ingewikkelder en moeilijker als dat het al is. Voel je je rot ga de natuur in, loop kijk en denk, eet en drink weinig, leef als een asceet, en dan vind je je zelf terug, ja nou goed we zijn niet allemaal wonderen van zijn.
   Groet Jenne

  2. Een voorbeeld van de gebruiksaanwijzing:
   Stel iemand wil stoppen met een verslaving.
   Dan zou ik zeggen: Goed, geef de verslaving geen aandacht en richt je op andere zaken. Denk er niet over na en praat er ook niet over. Als je de zucht krijgt, kijk ernaar en kijk ook naar iets anders fijns. Maar praat en denk er niet over. Doe leuke fijne dingen en vul het gaatje op met lekker eten of zo. Maar benader jezelf altijd in stilte hierover, dat wil zeggen denk er niet aan. Telkens als er iets roept, kijk dan naar jezelf in je hart. Zie jezelf als degene die alles ervaart. En doe leuke oefeningen; ga lekker voor je gaat slapen bewust ademen. 8 tellen in, 8 tellen vasthouden en dan rustig uitademen. 8 tellen zijn seconden, of je kunt met je hartslag meetellen. Doe dit als je het als fijn ervaart. Doe dat dan 10 maal. Inademen doe je met je buik. Zet je buik goed uit en zoel maar met je handen. Uitademen doe je ook met je buik. Goed intrekken. Het voelt eerst onnatuurlijk, maar dat gaat (bij mij) over.
   En natuurlijk zijn er gedachtes als ‘ja, maar ik deed die gewoonte niet voor niets hè!’ of ‘Ja maar, ik voel me zo leeg!’ of ‘Éé’n keer? 1?’… Kijk naar de roepen. Kijk in jezelf. Je zult zien dat de stemmetjes eigenlijk jouzelf zijn. Je praat met jezelf. In wezen dan he? En zie dat de stemmetjes eigenlijk wel lief zijn. Ben je eenzaam? Verdrietig? Lieverd! Hou in ieder geval van jezelf en zoek liefde.
   (Maar dat is weer een ander hoofdstuk).

   Deze benadering zie ik als een soort omgaan met ‘jezelf’. Een gebruiksaanwijzing.

  3. AntiSoof,

   was aan het wandelen, met mijn hond en kat, en ja ze zijn er weer, het was de echte vreselijke Hemlock, Cique (grande cique), waterscheerling, de plant die Socrates heeft om gebracht, zo doende bij zijn potret moest ik hier aan denken.
   Mensen onderschatten planten in hun onwetendheid, in het verleden maakten planten veel slachtoffers.
   Jenne

  4. AntiSoof, heb al heel wat mensen geholpen, die aan bepaalde pillen vasr zaten, één verslaving aan de tranquilizers is het zelfde als aan andere drugs.
   Het probleem is de opening vinden naar het temparement van de verslaafde, je moet weten waar de schoen wringt, dan begint een lange weg, van het herplaatsen van chemie met planten exstracten, heel behoedzaam, een stukje psychologie komt hier ook bij te pas, heb er nu niet de kracht meer voor, want het kost veel energie, in wezen verbind je je zelf met die andere persoon, en leid je te samen.
   Mijn vader vertelde mij, dat hij op één van zijn reizen, in Africa had gezien, hoe het sterven werd vergemakkelijkt, door dat een andere persoon naast de stervende ging liggen, zijn hand vast hield en met hem sprak, ja zo ben je in je moeilijkste uur niet alleen.
   Groet Jenne

 6. Waar het echt om gaat ; ZEROHEDGE.COM Mas immigration & looming disappearence of the Dutch population, dit is misschien iets om je echt druk over te maken Arend Zeevat.

  1. Waarom maak jij je daar druk om Jenne? Jij leeft op een veilige afstand van je vader/moederland in het door het door een staat van beleg geregeerde Frankrijk.

  2. Arend,

   ik voel mij een wereld burger, maar ik ben op de eerste plaats een Europeaan, maar mijn hart bevind zich nog altijd achter de duinen,
   van mijn kleine landje aan de Zuiderzee.
   Ik weet alles is onder hevig aan verandering, en de evolutie is niet te stoppen.
   Maar wat er nu plaats vind is gewild en geregelt, door het kwaad, waarschijnlijk die typen die een hekel aan de blanke west Europese wereld hebben.
   Maar goed ik lees steeds van die Nederlanders die zo zalig gelukkig zijn, 3X per jaar op vacantie, allemaal te dik, oud achter een soort loopbox, ieder één heeft geld en alles is schreewend duur, iedere dag die god geeft moord en doodslag, en maar klagen, één en al files, en de grootste auto is niet groot genoeg, blonde blauwogigen worden schaars, ik noem zo maar iets op.
   Ja ik woon ver weg, in wezen één dag rijden, maar in wezen een wereld van verschil, ach hier leven de mensen gewoon door worden gewoon geboren en gaan gewoon dood, blijft een mooi land met veel ruimte en natuur, maar het paradijs is het niet.
   Beeje lang antwoord, Jenne

  3. Arend.
   Laat Jenne toch lekker doen ik kan jouw schrijven wel waarderen en vele anderen met mij denk ik.
   Jenne is van het oude stempel en tot voor kort geloofde ik nog dat hij open stond voor andere/nieuwe dingen maar dat blijkt helaas niet meer het geval te zijn.Ook ik heb het moeten ontgelden voor hij naar Barcelona vertrok.Nu ben ik van mening dat Jenne zijn hele leven eerlijk zaken heeft gedaan en nu verdiend geniet van z,n oude dag.
   Uit z,n eigen schrijven komt naar voren dat hij niets tekort komt en regelmatig reist wat ik hem van harte gun omdat hij dat verdient heeft maar de keerzijde is dat hij nog steeds denkt dat heel Nederland rijk is drie keer per jaar op vakantie gaat,allemaal te dik zijn,en de grootste auto is niet groot genoeg volgens hem de waarheid is dat die er natuurlijk ook zijn maar op dit moment heeft een groot deel van de bevolking armoede maar dat zal hij niet snappen zoals dat gebruikelijk is bij mensen die zelf baden in luxe omdat ze zich dat niet kunnen voorstellen.Elders stelde hij vragen aan mij terwijl wanneer hij goed mijn reactie had gelezen en begrepen had de antwoorden voor z,n neus stonden daarom reageer ik verder maar niet meer op hem want reageren lijkt bij hem hoofdzaak te zijn geworden ook al dient het niets.

  4. Jenne 9 :
   Vergeet in Frankrijk niet “Le grand Remplacement” van Renaud Camus.
   Binnenkort staan ze ook aan Uw voordeur. We zitten in de EUSSR allemaal in het zelfde schuitje. Of de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan.
   PS : Hoe was Barcelona?? Ik veronderstel dat je in de strijd tegen de Spaanse bezetter de eer van de Geuzen hoog gehouden hebt en het bloed van de graven van Egmont en Hoorn hebt gewroken!!!

  5. SubRosa, Als je Frankrijk wilt leren kennen via zijn literatuur, lees dan, voyage Au bout de la nuit, van Louis Ferdinand Céline, prachtig verhaal over echte mensen.
   Barcelona, ja een metropole een wereld stad, vroeger kwam ik er zeker één maal per week, prachtige stad, maar wel erg druk geworden. Bij een oude vriend gelogeerd, hij is een prachtige man heel oude familie uit Toledo, zijn vrouw van een Spaanse Nederlandse familie, kreeg een mooi cadeau een boek van de Nederlandse dichter Roel Houwink, mijn lievelings dichter. Een oud huis, maar met een prachtig interieur, in Barcelona staan werkelijk veel hele oude huizen, die van binnen nog autenthique zijn. Ach en die Tappas met een mooie Rioga ja hoor heerlijk, het valt mij altijd op dat sommige landen toch hun heritage beter verdedigen als de ander. Ik heb de nodige relaties, en de Fransen weten wel hoe het zit, alle grote huizen hebben tralies voor de ramen aan de buiten kant, het was hier wel vaker onrustig. Ik reis tegenwoordig met de trein, 3 nuur van Toulouse naar Barcelona, met prachtige ver gezichten, je rust uit terwijl je reist.
   Groet Jenne

 7. Adelaar,

  waarom reageer je niet gewoon op het onderwerp wat ik aan geef, want jij leeft in dat land waar dit over gaat, met onaardigheden over Frankrijk, kwets je mij niet, zeker niet nu met deze vreselijke bewinds lieden, maar zo ik zeg de boer ploegt voort en het leven kabbelt rustig verder, live is easy going !
  Jenne

  1. Weet je Jenne, ik heb dat artikel op Zerohedge ook gelezen. Wat mij er aan opvalt is dat het gebaseerd is op computermodellen die in de toekomst worden geprojecteerd en als vaststaand feit en waarheid worden gepresenteerd. Ik zie de ontwikkeling van het leven toch iets anders dan door de bril van geprojecteerde computermodellen. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat de presentatie van dit soort wetenschappelijke computerdata deel uitmaakt van de angstcampagne die er nu al jaren gaande is. Het is in ieder geval koren op de molen van Wilders.

   In mijn beleving laat de ontwikkeling van het leven zich niet vangen in computermodellen. Laten we ons nu eens focussen op het stoppen van alle oorlogs- en economische uitbuitingsactiviteiten in de landen waar die immigranten vandaan komen. Dus de oorzaken aanpakken i.p.v ons blind te staren op de symptomen en die te bestrijden.

  2. Arend, absoluut één van de mogelijkheden, maar waar rook is vuur, persoonlijk wat ik regelmatig aan inlichtingen ontvang op mijn fax dan, is het al een heel stuk verder als dat men toe wil geven, de Scandinavische landen vooral, zijn voor al tijd bezoedelt in hun DNA, en ook denken.
   Maar goed het verwonderd mij niet, gezien je geplaatste artikelen, dat jij hier niet mee zit, of liever gezegt je nog niet hebt gerealiseerd wat de echte diepe gevolgen dit voor Europa teweeg gaat brengen.
   Zo als altijd in vriendschap, en sans rancune, Jenne

  3. Ja Jenne, je zou inderdaad wel eens gelijk kunnen hebben. Maar ik ga er vanuit dat die kunstmatig geforceerde immigratiestormen, o.a. door Soros c.s. veroorzaakt, er toe bedoeld zijn om angst, haat en strijd bij de Europese bevolking te veroorzaken. Maar nogmaals het is de uiterlijke façade waarachter de elite haar verdeel en heers- en terreuragenda verbergt. Mensen worden aangezet om door emoties eendrachtig die symptomatische façade te bestrijden, terwijl ze in feite zich te weer zouden stellen tegen de lui die dit op de achtergrond veroorzaken.

 8. Prachtig artikel en het is ook nog waarachtig. Het geeft mij inspiratie in een artikel waaraan ik momenteel werk. Vanochtend hieraan begonnen door weer inspiratie van iemand op het FB die in pijn zit door verlies en in die pijn al heel lang zit. En iemand die het heil van buiten zichzelf verwacht. Zo zijn er velende zoekend buiten zichzelf, het dwaalspoor volgend waarbij altijd de zekerheid dat “het” nooit gevonden zal worden. De verwachtingen van anderen, de pins op het witte paard, de gouden berg, de hoop op veel geld uit de loterij. Allemaal gecreëerde dwaalsporen om ons dwalende en betalende te houden. Energie weggevend aan die energie vreters die zich nooit laten zien maar wel de controle hebben en kost wat kost willen houden. Het verlangen, hebzucht en begeerte is in feite niet meer en minder dan leven in angst. In schaarste en in altijd het gevoel te kort te hebben. Zo ziet het leven er voor velen uit door het onbewust zijn van kosmische liefde die geen oordeel kent maar onvoorwaardelijk is. Ieder mens is er mee verbonden maar de meesten weten dit nog niet. Meer en meer mensen leren echter de kosmische wet van oorzaak en effect – berouw/vergeving kennen. Leren dat die wet geen dood en geen tijd kent. Leren dat we vandaag leven in het effect van duizenden jaren oorzaak doordat we het buiten ons zelf hebben gezocht. Onze verantwoording hebben weggegeven en overgelaten of hebben laten stelen door heel kwade geesten. Zich manifesterende in leiders, koningen keizers en presidenten. Allen ook weer slaaf van diezelfde satanische kracht. Wanneer wij echter ontwaken dan is dat meteen de dood voor die krachten en dat weten ze! Het is niet meer dan het licht in een donkere ruimt aansteken en weg is het donker. Liefde is het licht en angst is het donker. Jij bent liefde. Mijn dank.

  1. Bedankt voor je fantastische en oprechte reactie Klaas!. Ik hoop dat je jouw artikel ook aan Guido opstuurt, zodat we er hier op Want to Know van kunnen meegenieten.

  2. Ja Arend, dit is een mooie réactie, uit het echte hart, prachtig, ben benieuwd naar die mijnheer zijn schrijven, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.