Advertentie

De poort van hemel of die van de hel…?


x

x

“De spirituele strijder gebruikt woede en agressie, die hij echter tegelijkertijd beheerst. Woede wordt in zijn hart morele verontwaardiging, die tot daden aanspoort.”

x

x

De poort van hemel of hel?

2017 © Arend Zeevat |  deze versie WantToKnow.nl/be

x
Ja, onze tijd is alleszins een tijd van positiebepaling. De keuzes die we maken brengen gevolgen op gang, die ons duidelijk willen laten zien vanuit welke positie wij die keuzes hebben gemaakt. Aan die positiebepaling ligt een intentie ten grondslag. Het is deze intentie die de wil stuurt in de richting die de keuze bepaalt en tevens de daaruit te ontstane gevolgen op gang brengt. De gevolgen zijn de spiegel waarin we onze (onbewuste) intenties kunnen leren (her)kennen. Maken we keuzes vanuit een op egobelangen gerichte positiebepaling, dan zullen de gevolgen ons dat dienovereenkomstig terugspiegelen.

Arend Zeevat

Alles is immers energie. Energie gaat niet verloren en keert altijd in versterkte vorm terug naar haar bron. Men zou het kunnen zien als de vrije energiemotor, waar velen in onze tijd zo naarstig naar op zoek zijn. Een zichzelf voedend systeem dat door de in haar gegenereerde energie zich eindeloos in gang houdt. In dit artikel wil ik ingaan op hoe dit in mijn beleving op psychisch/emotioneel niveau in zijn werk gaat en welke lessen we in onze tijd mogen leren. Zodat we op individueel niveau de uit de bron ontvangen energie, verrijkt met onze eigen geïndividualiseerde toevoeging, verder kunnen laten stromen.

Doodbloeden
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat het eindeloos herhalen van dezelfde zich niet vernieuwende energiecirculatie tot een uiteindelijk doodbloeden van de energetische stroom zal leiden. Zie hier de basis van ons huidig sociaaleconomisch systeem, dat alle menselijke relaties op een ziekmakende wijze beïnvloedt en dood laat bloeden. Telkens zal er echter een nieuw element aan die stroom moeten worden toegevoegd, om daardoor tot een voortgaande zichzelf verrijkende doorstroming te kunnen geraken.

In het grotere ontwikkelingsperspectief  van de mensheid wordt dit evolutie genoemd. Daarbij worden voorgaande ontwikkelingsfasen telkens op een ander niveau herhaald, maar wordt in dat zich herhalend proces steeds weer een kiem voor een vernieuwende ontwikkeling ingevoegd. Zo wordt de evolutie door iedere vernieuwing telkens naar een hoger niveau van bewustzijn en integratie geleid. In onze tijd van een voortgaande afsplitsing en fragmentarisering is dat een doel, dat velen zullen verwelkomen.

Maar het begint met het integreren en helen van de eigen gefragmentariseerde persoonlijkheid. Iedere vernieuwing heeft ook zijn uitwerking op het verleden. De bewustwording in het heden draagt bij aan een heling van het verleden. Tijd en ruimte zijn immers een illusie, die wij door onze gehechtheid eraan als een vaststaande realiteit ervaren.

Het uiteindelijke doel is in mijn beleving dat de schepping, als voortbrengsel van de Schepper, zich in toenemende mate bewust wordt van zichzelf. Dus dat de Schepper zich door het groeiende Bewust Zijn van alle schepselen, zich in toenemende mate bewust wordt van zichzelf en de eigen scheppingskracht. De Schepper heeft de mens als burger van twee werelden, die van de geest en de aardse vormenwereld, nodig om zich bewust te worden van zichzelf. Het zich ontwikkelende Bewust Zijn van de mens is hierbij de brug tussen de wereld van de Geest en die van de materie (HIER).

God was eenheid (alles was wit),
maar wilde zichzelf leren kennen door zichzelf te ervaren
(het wit kan zichzelf kennen vanwege het zwart).

God had wijsheid, maar geen ‘ervaring’ van zichzelf.

 

– Neil Donald Walsch –

x
Het huidige energiesysteem
Er zijn vele energiesystemen, waaronder natuurlijke en kunstmatig geschapene. Het maatschappelijk systeem waar we nu met elkaar in functioneren is een voorbeeld van een kunstmatig systeem, dat er op gericht is om zichzelf op een onnatuurlijke manier te voeden en in stand te houden. En daardoor juist zichzelf te vernietigen! Het doet dat door andere systemen, waar het van nature is ingebed, op een exploiterende wijze leeg te zuigen. Het heeft zich volledig losgekoppeld van alle natuurlijke systemen. Het is gebaseerd op een zich eindeloos herhalende stroom van steeds weer dezelfde op machtsverhoudingen in stand houdend gerichte energie.

Die energie heeft uitsluiting als werkzaam fundament en wil geen gebruik maken van alle binnen het systeem aanwezig natuurlijk creatieve hulpbronnen. Iedere menselijke ziel is zo’n natuurlijk potentieel creatieve hulpbron. De machtsverhoudingen in onze wereld zijn er echter slechts op gericht om die menselijke hulpbronnen voor eigen gewin te exploiteren en uit te buiten, zoals dat gedaan wordt met alle natuurlijke hulpbronnen.

Telkens wordt onder het mom van vernieuwing, de oude wijn weer in nieuwe zakken overgegoten (HIER). Daarbij worden echter telkens de oude vormen vernieuwd, maar de energetische inhoud niet. Het is gebaseerd op energetisch vampirisme, dat dit levensenergiezuigende systeem nodig heeft om zichzelf in stand te houden. Gezien het karakter ervan is dat ook begrijpelijk. Het vampirisme levert het grootste rendement op, zolang het maar kan zuigen.

Meerdere psychopathologische verschijnselen bij de mens zijn hier een gepersonifieerde uiting van, zoals psychopathie en narcisme (HIER). Velen weten inmiddels wel dat de wereld van machtsstructuren voornamelijk vormgegeven wordt door mensen met dit soort geestelijke afwijkingen.

Logisch gevolg moet natuurlijk zijn dat het zuigslachtoffer op een gegeven moment volkomen leeggezogen is, daar er geen instroom is van iets nieuws. Het systeem waarin wij leven kan niets nieuws voortbrengen, omdat het geen wezenlijke scheppingskracht heeft en gebaseerd is op de dood. Zie hoe de dood deze wereld in allerlei uitingen heeft overgenomen. Terwijl daarnaast de dood een taboe is, waar moeilijk over gesproken kan worden en velen er doodsbang voor zijn.

Dit laat zien dat iets waar men bang voor is een buitensporige macht heeft. Eigenlijk laat het zien dat de meesten bang zijn om werkelijk voluit te leven en dus bang zijn voor het leven. Dat is nu juist de essentie van de tegenwerkende satanische krachten. Ze zijn doodsbang voor het levend creatieve potentieel dat er in iedere mensenziel huist en voelen zich daar volledig onmachtig tegenover. Daarom doen ze zoveel moeite om het te beheersen, controleren, manipuleren en uiteindelijk uit te roeien.

Ratrace en domhoudend onderwijs
Onze levensenergie wordt weggezogen in een voortrazende economisch bepaalde ratrace, waarin de opperratten hier op aarde er voor zorgen dat ze de toestroom van gedode levensenergie naar hun meesters in een andere dimensie gaande houden. Zij doen dit door angst oproepende geopolitieke machtsspelletjes en daaruit voortvloeiende oorlogen, slachtpartijen, plundering van grondstoffen en het geestelijk mishandelen van kinderen in een ontmenselijkend onderwijs.

De wetenschap heeft haar beperkte ontgeestelijkende en ontzielde realiteit in de ons omringende buitenwereld gemanifesteerd. Waardoor zij met behulp van een toenemend geautomatiseerd uiterlijke werkelijkheid, ons wil laten geloven dat wij ook geautomatiseerde wezens zijn die van buitenaf te programmeren zijn. We worden nu al dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van die projecties en het door een domhoudend en beperkend onderwijs versterkend effect daarvan.

Uit het hieronder weergegeven citaat uit het zeer interessante document ‘Silent Weapons for Quiet Wars’ (HIER) wordt duidelijk dat de heersers van deze planeet hun strategie al lang van tevoren hebben gepland. Het is een document dat de politieke doctrine weergeeft van de Bilderberggroep, zoals die tijdens haar eerste bijeenkomst in 1954 in hotel Bilderberg te Oosterbeek werd aangenomen.

 Om te komen tot een geheel voorspelbare economie, zullen de elementen uit de lage klasse van de samenleving onder totale controle moeten worden gebracht, d.w.z. moeten zindelijk worden gemaakt, van een zeer jonge leeftijd getraind worden in het krijgen van een juk om op langere termijn maatschappelijke toebedeelde taken te vervullen, voordat ze een kans hebben om te twijfelen aan de correctheid van de zaak. Om deze overeenstemming te bereiken, zullen de familie-eenheden in de lagere klasse moeten worden afgebroken.

Door een proces van toenemende gerichtheid van de ouders op economische overleving en de oprichting van door de overheid beheerde centra voor dagopvang van de door hun op beroepsmatige gerichtheid van de ouders verworden weeskinderen. De kwaliteit van het gegeven onderwijs aan de lagere klasse moet van de armste soort zijn, zodat de kloof van onwetendheid van de lagere klasse hen isoleert van de superieure klasse en onbegrijpelijk blijft voor de lagere klasse.

Met zo een aanvankelijke handicap, zullen zelfs de helderen in de lagere klasse weinig of geen hoop hebben op het zich los kunnen maken van het hun toegewezen lot in het leven (Als je voor een dubbeltje geboren bent, zul je nooit een kwartje kunnen worden, AZ) . Deze vorm van slavernij is essentieel voor het behoud van een zekere mate van sociale orde, vrede en rust voor de heersende hoogste klasse.

Maar heel duidelijk: de ratrace winnen, betekent nog steeds dat je een rat bent!
Het georganiseerd seksueel misbruik van kinderen en andere ontmenselijkende activiteiten, zoals organenroof, zijn ook deel van het actieprogramma. Verder worden de op basale overlevingdrang gerichte sociaaleconomische levensomstandigheden steeds verder geminimaliseerd en daardoor meer frustrerend en ziekmakend gemaakt. Maar eigenlijk willen ze de mensheid beroven van haar spirituele leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en dus van de aarde, als plaats om die mogelijkheden vorm te kunnen geven.

Het doel is m.i. om via de aarde de rest van het Universum te veroveren. In het Vrijmetselaarsmonument op een rotonde buiten het Israëlische Eilat wordt deze doelstelling heel duidelijk in beeldende vorm weergegeven; zie deze illustratie:

Zolang er maar negatieve op afbraak gerichte en laag frequente emoties opgeroepen kunnen worden, door de niet getransformeerde krachten van het Kwaad, is alles geoorloofd dat dit vampiersysteem in stand kan helpen te houden. Met dit systeem komen we dus absoluut niet veel verder op het gebied van ontwikkeling, want ieders individueel creatieve levensenergie wordt weggezogen en raakt daardoor uitgeput. Dit houdt echter wel in dat de vampiers uiteindelijk de basis van hun eigen bestaan ondergraven. Want als er niets meer te zuigen valt is het einde verhaal, basta finito.

Zionistisch/satanisch Israël
Het is natuurlijk ook tekenend dat zo’n monument als hiervoor weergegeven in het door Zionisme/satanisme beheerste Israël een plek heeft gekregen. Het laat dan ook de intenties zien van de krachten die aan de basis hebben gestaan van de stichting van die staat Israël. Krachten die de menselijke evolutie voor eigen gewin dusdanig beïnvloeden dat deze wordt omgebogen naar een devolutie. Een neerwaartse spiraal van het Kwaad dat al het leven wil controleren, maar daardoor in feite wil vernietigen (HIER).

Wij allen hebben de moreel/ethische verantwoordelijkheid om de invloed van die vernietigende krachten uit ons dagelijks leven te weren, door hun werkzaamheid in ons eigen innerlijk te herkennen en dus wakker te worden in onszelf. Alleen in zichzelf wakker geworden mensen, kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het transformeren van alle ellende op deze planeet. En daardoor een eigen individuele bijdrage leveren aan de totstandkoming van een wereld, waarin het leven kan zijn zoals het bedoeld is.

Individuele creatieve energie
Het is, zoals gezegd, de individueel unieke extra toevoeging van ieders ontwikkelde zielsmatige kwaliteiten die de geestelijke vrije energiemotor draaiende houdt. Het gaat om het op eigen lijden gebaseerde leermateriaal op te pakken en daar de levenslessen uit te leren. Ik heb dat op mijn manier gedaan en door mijn artikelen te schrijven, laat ik jullie daar getuige van zijn. Ieder kan dat echter alleen op een geheel eigen manier doen. Het is allemaal goed, zolang je maar je eigen creativiteit vormgeeft en ervaarbaar laat zijn voor anderen en daar een mooier en completer mens door wordt.

Onze leed oproepende levensomstandigheden maken deel uit van het energiepakket dat we mee hebben gekregen bij onze geboorte en in vorige levens zelf hebben gecreëerd, om er in dit leven iets mee te doen en er iets van te leren over onszelf. Het daardoor tot een opbouwend en het geheel dienend iets te maken. Dus de Schepper te helpen om door onze individueel medescheppende kracht zichzelf te leren kennen.

Op basis van resonantie en aantrekking materialiseert zich het in ons aanwezige oorzaak en gevolgpatroon in onze aardse omstandigheden, zodat we er onze lessen uit kunnen trekken. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat we, met ons eigen uniek en met nieuwe kwaliteiten verrijkte energiepakket, de evolutionair menselijke vrije energiegenerator voort kunnen laten gaan.

Alles draait daarbij om het steeds bewuster worden van de in ons pakket aanwezige energieën en hun uitwerkingen. Onbewust gemaakte keuzes worden veelal gedreven door egobepaalde intenties, die vooral op het dienen van het eigenbelang, zoals veiligheid, zekerheid en controle gericht zijn en anderen daar ondergeschikt aan te willen maken. Bewust gemaakte keuzes zullen vooral met een afweging van belangen te maken hebben, in die zin dat intuïtief wordt gevoeld dat het eigenbelang het belang van het geheel niet schaadt en natuurlijk ook omgekeerd. In Lak’ ech, jij bent de andere ik.

Positieve en negatieve energie
Dat energie verschillende ladingen kan hebben heeft de natuurkunde, met haar kennis van de elektriciteit en haar positief en negatief geladen deeltjes in een atoom, ons op school al duidelijk willen maken. Het gaat bij de begrippen positief en negatief om natuurkundige krachtenwerkingen en ladingen en niet om emotioneel geprogrammeerde ladingen die aan deze begrippen worden toegekend.

Dit verhaal valt geheel in te passen in de oosterse levensbeschouwing en die van natuurvolkeren, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee elkaar aanvullende krachtenwerkingen, die gezamenlijk de schepping mogelijk maken. Het is de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke. Het is de archetypische basis voor al het geschapene, waarbij de geschapen vormen ontstaan door een bevruchtende samenwerking tussen het mannelijk schenkende en vrouwelijk ontvankelijke. In ons zonnestelsel drukt deze oerpolariteit zich op geestelijk niveau uit in de mannelijk schenkende zon, als representant van het heldere bewustzijn.

En de vrouwelijk ontvankelijke maan als vertegenwoordigster van het zielsmatig onderbewuste, dat zich op menselijk niveau vanachter het gordijn van onze bewustzijnsdrempel zich in onze aardse vormenwereld manifesteert. Het is de uitdaging van onze tijd om deze twee oorspronkelijk aanvullende krachtenwerkingen, die door de satanisch tegenwerkende krachten nu extreem uit elkaar getrokken en gepolariseerd zijn, in ons innerlijk weer met elkaar te verenigen. Ze zijn door die satanische krachten gepolariseerd en tot elkaars vijanden gemaakt. Wat zich in onze kunstmatig geschapen werkelijkheid laat zien als de strijd tussen mannen en vrouwen.

Voor deze kunstmatig geschapen dialectische strijd wordt, door de machthebbers op deze planeet, de oplossing van het onzijdige transgenderfenomeen aangeboden. Dit is echter slechts de voorloper van de volkomen sekseloze getranshumaniseerde robot, die ons in een volkomen gevirtualiseerde en dus kunstmatig ontzielde ‘werkelijkheid’ zal plaatsen. Ons daarmee volkomen afscheidt van een natuurlijk aardse werkelijkheid. Waar het dus om gaat is het zielsmatig onderbewuste te verenigen en te doordringen met een tegenwoordigheid van geest ontwikkeld Bewust Zijn.

De aarde vraagt

De kosmos schenkt

De aarde draagt

De kosmos brengt

Schenken en vragen

Brengen en dragen

Zoeken en vinden

De mens zal het verbinden

Verwekken van nieuw leven
De door tegenkrachten geïnspireerde op eenzijdigheid gerichte ontwikkeling is de meest krachtige sabotagepoging van die tegenstrevende krachten, om een verdere bewustzijnsevolutie onmogelijk te maken. Daarmee de mannelijke en vrouwelijke krachtenwerkingen te kapen en in te passen in haar eigen op vijandsbeelden en strijd gebaseerde planning. Om ons zo tot een gedachteloos, gevoelloos en willoos exploitatiemiddel te maken. Het is aan ons om door onze eigen individuele positiebepaling er onbewust voor te ‘kiezen’ om aan die planning mee te willen werken.

Of dat we, door onze eigen bewustzijnverruiming er voor kiezen, om die oerpolaire – maar in feite aanvullende krachten – innerlijk tot een vruchtbare en vruchtdragende samenwerking weten te brengen. Op fysiek niveau is het voor de verwekking van nieuw leven noodzakelijk, dat het mannelijke en vrouwelijke zich met elkaar verenigen en elkaar bevruchten. Het mag dan toch vanzelfsprekend zijn dat dit op geestelijk/spiritueel niveau ook zo is!

Die innerlijke samenwerking tussen het mannelijke en vrouwelijke kan alleen plaatsvinden als het mannelijk op afscheiding gerichte denken en de daarmee samenhangende wil tot het scheppen van een star begrensd territorium, zich verbindt met de vrouwelijke kwaliteit van het op eenheid en verbinding gerichte gevoel. Dat op verbinding gerichte gevoel is in het hart gezeteld.

Een eenzijdig mannelijk rationeel/analytisch en intellectualistisch denken heeft de door wetenschap gedragen wereld geschapen waar wij nu in leven. Het ontkent iedere vorm van geestelijk bestaan buiten de aards bewijsbare realiteit. Maar de afwezigheid van bewijs is nog geen bewijs van haar afwezigheid.

Eenzijdigheid of wederzijdse aanvulling
Een eenzijdig op emotionele processen gerichte vrouwelijkheid leidt tot een letterlijke verwatering van de menselijke daadkracht. Het blijft namelijk drijven op de ongecontroleerde, ongerichte en eindeloos uitdijende woelige wateren van door mogelijk van buitenaf gemanipuleerde emotionele stormen. De eenzijdige op daadkracht, territoriumdrift en expansie daarvan gerichte mannelijke kracht is de basis voor alle ellende die we momenteel op wereldniveau ervaren. Hier is nog veel meer over te zeggen, met name over hoe beide eenzijdigheden zich in onze wereld manifesteren en deze ons gebroederlijk en gezusterlijk naar de afgrond helpen (HIER).

Het mannelijke is puntgericht en het vrouwelijke is periferie/omgevingsgericht. De combinatie van beiden is de basis voor het scheppen van een harmonieuze op Liefde en het eren van het leven gerichte menselijke samenleving. In het astrologische symbool voor de zon wordt dit evenwicht weergegeven. Een cirkel met een punt in het midden. Geestelijk gezien sta jij op de punt in het midden, maar ben je tegelijkertijd de qua bewustzijn uitdijende cirkel.

De poort naar de hel
De modern gangbare wetenschap zal ons leiden naar de poort van de hel, waarbij met modern technologische middelen wij uiterlijk geconfronteerd zullen gaan worden met onze eigen innerlijk gekoesterde demonen. Zij zal met behulp van de door haar geschapen veruiterlijkende technologie onze innerlijke realiteit manifesteren in de buitenwereld. Het gerommel met deeltjes en verschillende dimensies door middel van CERN, zal dit mede veroorzaken. Het zal de meest ultieme angstaanjager zijn.

Vooral doordat de meerderheid der mensen niet weet welke demonen zij in hun innerlijk hebben geschapen. Op basis van de wet van resonantie zullen mensen de door CERN in deze dimensie binnengebrachte demonen aantrekken, die een weerspiegeling zijn van hun eigen innerlijke door demonen bezeten realiteit. Dat geldt ook voor de psychopathische heersers van deze planeet, die daarmee hun kracht nog verder menen te kunnen versterken. Wat natuurlijk maar zeer de vraag is! Zie dit filmpje:

HIER kun je nog meer interessant materiaal vinden over de werkelijke onze aardse werkelijkheid beïnvloedende werking van dit waanzinnig wetenschappelijk CERN-experiment. Je kunt je misschien wel voorstellen dat demonen, die onze innerlijk onderdrukte duistere realiteit in een min of meer uiterlijke vorm ervaarbaar laten zijn, een collectief psychotische waanzin teweeg zullen brengen. Het gegeven van een binnen onze op veiligheid, zekerheid en comfort gerichte persoonlijke realiteit losgelaten demonen, zal bijdragen aan een algemene chaotisering. Een zeer belangrijk besef dat dit kan neutraliseren is te weten, dat wat naar je toe komt van jezelf uitgaat.

En tevens dat wat van jezelf uitgaat weer naar je toe komt. We gaan dus massaal geconfronteerd worden met de veruiterlijkte spiegel van onze eigen al dan niet bewust geworden innerlijke realiteit. Daarmee worden we op individueel zielsmatig niveau voor de door onszelf geschapen poort naar de hemel of hel geplaatst. Ik ga er echter vanuit dat er mensen zullen zijn, die hun eigen innerlijke demonen onder ogen zijn gekomen en met het licht van hun bewustzijn hebben getransformeerd. Zij zullen in die chaotische omstandigheden klaar staan om hun verwarde medemensen te ondersteunen en helpen zichzelf te helen.

Samenwerking
Dat is dat wat nodig is om iets nieuws tot stand te brengen. Ieder mens heeft door het transformeren van het eigen op lijden gebaseerde leven, iets nieuws toe te voegen aan het geheel. Waardoor dit geheel met al die vernieuwende input een nieuwe werkelijkheid kan scheppen, die gedragen wordt door haar individuele delen. Er is een mooi beeldend verhaal dat dit duidelijk maakt.

De maaltijd in hemel en hel

Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien. Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: “Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?”. “Jazeker” antwoordde de man, “Ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga.“ Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen.

De engel duwde de zware deur open en zei: “Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist.” De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen. Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel.

Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger. De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep:

“Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel!“ In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken. Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte.

De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden.” 

Hetzelfde sociale mechanisme werd tijdens een workshop ervaarbaar aan de deelnemers aangeboden door de workshopbegeleider. Waarvan hieronder een verslag.

“Er waren eens 50 personen bijeen die deelnamen aan een seminar. De spreker vertelde vol passie en er kwamen mooie verhalen en ervaringen aan bod. Plotseling stopt hij met spreken en geeft iedereen een ballon en een pen, en hij vraagt ze hun naam op de ballon te schrijven. Vervolgens werden alle ballonnen verzameld en naar een andere kamer gebracht. Alle 50 personen kregen de opdracht om de ballon met hun eigen naam binnen 5 minuten te vinden. Er ontstaat chaos. Iedereen zoekt met woeste haast in de berg stuiterende ballonnen, botst tegen elkaar aan en duwt elkaar opzij.

Na 5 minuten is nog niemand erin geslaagd om zijn eigen ballon terug te vinden. Nu vraagt de spreker om de eerste ballon binnen handbereik te pakken, en deze aan degene te geven wiens naam op de ballon staat. Het resultaat? Binnen 5 minuten heeft iedereen zijn eigen ballon weer terug. De spreker zei: ‘Hoe simpel kan het zijn. Als we allemaal kiezen om te nemen, zal er weinig gebeuren. Als we allemaal kiezen om te geven, zal de wereld er anders uit gaan zien. Geluk zit in het geluk van anderen. Maak anderen gelukkig en vind zo ook je eigen geluk.”

De poort naar de hemel
Zoals in het voorgaande is aangegeven, wordt de weg naar de poort van de hel geplaveid door strijd, egogericht negativisme, ongecontroleerde instinctieve impulsen, onbewustheid, eenzijdigheid, slaafse afhankelijkheid, polarisering en destructiviteit. De weg naar de hemelpoort is echter geplaveid met een stevig doorvoelde en met bewustzijn doortrokken basis van samenwerking, respect en Liefde voor het anders zijn van de ander.

Maar bovenal met een bewustzijn van je eigen goddelijke oorsprong en daaruit voortvloeiende goddelijke scheppingskracht. Dit kunnen we alleen door een eigen individuele werkzaamheid tot stand brengen. We moeten dit wel zelf doen, maar hoeven het zeker niet alleen te doen. Want eenmaal in contact met onze innerlijke bron, worden we daar tot in de eeuwigheid door ondersteund.

Wel kunnen we elkaar vanuit onze ontwikkelde hartskrachten daarin ook ondersteunen. Wanneer we dus het eigenbelang hebben doorzien, getransformeerd tot een algemeen belang. Is dat ook niet de essentie van kerst, het lichtfeest, dat het helder bewustzijn brengende licht voor ons allemaal in onvoorwaardelijke Liefde laat schijnen?

Ode aan Moeder Aarde
Tot slot wil ik een ode brengen aan de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten, die al langere tijd hebben gevochten voor het eren van de aarde. Want ook dit behoort tot het algemeen belang. In de strijd van de Sioux-Indianen in de VS voor het behoud van de voor hun heilige grond, heeft zich een strijd afgetekend die symbool staat voor dezelfde strijd van vele natuurvolkeren. Zij stellen zich teweer tegen de, omwille van geopolitieke en economische machtsbelangen, geplande totale vernietiging van de mensheid en de haar dragende Moeder Aarde. Deze zijn, laten we daar duidelijk over zijn, des duivels! Voor dit oorspronkelijk Amerikaanse volk kan men ieder ander door de economische dictatuur onder de voet gelopen volk als beeld zien.

Laten we ons daarom eendrachtig inzetten voor een behoud van de mensheid op deze wonderschone planeet die onze Moeder is. Deze Moeder kan ons allen voeden, zoals het een goede Moeder betaamt! En in de song van Redbone uit 1973 (HIER) over de tragedie van Wounded Knee (HIER) kunnen we voor die naam ieder willekeurig ander slachtveldlocatie invullen, die heeft bijgedragen aan de overheersing van het kille denken over het zuiver warme gevoel.

Dead can dance – Children of the Sun

Het einde van de illusie en tijd voor transformatie

Het nu bijna afgelopen jaar 2017 is een jaar geweest, waarin er op verschillende niveaus een einde is gekomen aan de ons verdovende illusies. Het jaar 2018 zal het jaar zijn waarin we in onszelf mogen transformeren naar een nog meer wakkere staat van Zijn. Kaypacha spreekt daar in zijn nieuwste video ook over

En dus willen we met elkaar geen oorlog meer in de wereld en in onszelf. We willen allen verenigd zijn in die ene Liefde:

Ik wens jullie allen een fijn inzichtgevende Kerst en een goede start van het transformerende jaar 2018!

Arend Zeevat

24 december 2017

 

 

12 gedachten over “De poort van hemel of die van de hel…?

 1. Kerst is geen lichtfeest: https://youtu.be/h2oTIK5Nou4
  25 dec. tot en met 3 koningen wordt het feest gevierd van Nimrod niet Jezus.
  Als ik dit zou vieren dan geef ik kracht en macht aan de boze andersom ook wanneer ik bid in Jezus Christus naam tegen dit alles dan geeft dit ook veel macht aan Hem en door ons heen. Dus hoe meer mensen de waarheid gaan verstaan en gaan bidden dan komen er geweldige dingen tot stand.

  Jezus heeft nooit gezegd dat wij zijn geboortedag moeten vieren wel zijn
  opstanding. Hij leeft!

  https://youtu.be/zlPgQ1py3b0

  https://youtu.be/JMUeGIfq6vw

  1. Interessante uitleg Mimosa. Het in onze tijd veruiterlijkte Kerstmis heeft inderdaad helemaal niets met de essentie ervan te maken. Die essentie werd al in vele voorchristelijke culturen op rituele wijze gevierd en had alles te maken met de zeer intieme relatie tussen de zon en haar gang door de hemel. Die zonnewerking heeft weer alles te maken met de levenskrachten in de natuur. In feite wordt met met Kerst de hergeboorte van het Licht gevierd, nadat de zon ogenschijnlijk in de beleving van de aardbewoners ten noorden van de evenaar drie dagen lang stil staat, na haar neerwaartse gang naar het zuidelijk halfrond. Op de 25ste december beweegt zij zich weer omhoog richting het noordelijk halfrond, waardoor het leven op dat halfrond vanaf de lente-equinox weer nieuwe groei-impulsen mag gaan ontvangen.

   Christus is de Zonnelogos, die het leven op aarde een nieuwe groei-impuls heeft gegeven door zijn leven, dood en wederopstanding op deze planeet.

   Zie: http://www.ellaster.nl/2017/12/24/vieren-we-eigenlijk-echt-kerstmis/

 2. Ik heb ontdekt door Bijbelstudie dat Jezus niet in December geboren kan zijn maar in september. Hij heeft ook nooit gezegd dat we dit moesten vieren. Ook de eerste christenen 2000 jaa r geleden vierden geen kerstmis omdat dit heidens is en niets met Gods feestdagen te maken heeft.
  In het oude testament Jesaja 10 staat over de kerstboom en dat het een heidens feest is.

 3. Dag Arent, geboeid lees ik (en wellicht vele anderen) je schrijven hier op Wanted To Know. In het verleden heb ik meerdere ontmoetingen gehad met mensen die me -afhankelijk van hun afkomst- overeenkomstig hun culturele achtergrond op wezen dat ‘de goden ons in een ver verleden “gesplitst” hebben omdat we een bedreiging voor hun werden (en de dit hun antwoord hierop was). Enkelen vertelden ook dat er ‘nu’, dat was in de jaren ’80 van de vorige eeuw, nieuwe maatregelen zouden genomen worden omdat we terug een bedreiging begonnen te worden. Hiermee gaven ze de nanonisering als maatregel al aan. Bedreiging werd beschouwd dat we zouden beginnen te beseffen dat ‘onze Goden’, onze goden niet zijn, maar onze goden met een kleine letter … Als men Googeld kan met veel overeenkomstige informatie vinden van heel wat oude Kulturen die dit aangeven, inculsief Plato en geschriften uit het Oude Testatement. Ik breng dit hier in omdat dit een vaststelling is die andere beschouwingen kan met zich meebrengen. Voor deze ‘ouden’ was er namelijk oorspronkelijk geen dualiteit en resoneerde de Aarde voordien anders ( deze verandering zou kunnen begonnen zijn met de ‘inbreng van de maan; iets dat ook tal van native culturen beschreven hebben, inclusief Plato). We zijn zo gewoon aan het dualistisch leven, met alles erop en eraan dat we verklaringen, oplossingen enz enkel binnen dit kader zoeken en aanvaarden. David Icke geeft dit ook uitvoerig verwerkt in zijn boeken : dualtiteit maakt onderdeel uit van het werk van de goden met ‘kleine letter, inclusief astrologische wetmatigheden. Wanneer men aansluitend onderzoekt hoe onze perceptie van de werkelijkheid in de diepte wordt gevormd en vastgezet wordt komt men heel dicht in de buurt van de werkkamer van die goden terecht. Het blijft voor mij vooralsnog een open vraag of de door jou terecht beschreven vaststellingen zullen en kunnen volstaan om uit het Matrix geheel als mensheid te stappen omdat de redeneringen edm. mi. blijven ontstaan vanuit dualistische en andere godenconcepten, hoe mooi en goed bedoeld de oplossingen ook worden aangereikt. xxHans.

  “Zeus riep de goden bijeen voor een beraad
  en gaf uitdrukking aan zijn bezorgdheid
  over deze ongewone schepselen,
  die ooit een bedreiging konden gaan vormen
  voor hun heerschappij.
  Maar hij voelde er weinig voor
  om ze te vernietigen met zijn bliksemflitsen,
  omdat er dan niemand zou zijn
  om aan de goden te offeren.
  Hij loste het probleem op
  door de schepselen in trance te brengen
  en doormidden te splijten…
  toen ze ontwaakten,
  kon elke helft zich nog maar vaag herinneren
  wat zijn wezen was voor deze splitsing in twee delen.

  Zeus legde uit aan de goden en godinnen
  die bijeen waren gekomen hoe slim zijn plannetje was.
  Deze wezens zouden geen bedreiging meer voor hen vormen,
  omdat ze al hun noemenswaardige energie van nu af aan
  zouden besteden aan het zoeken naar hun ontbrekende wederhelft.”

  Leonard Schlain,
  Een verhaal uit Plato’s Symposiu. Dit en andere als vb.http://www.ascensie.nl/DNA.htm

  1. The wish of all things, Spinoza says, is to continu to be what they are.
   The stone wishes to be stone, the tiger, tiger-and I want to be me.
   Simply the thing I am shall make me live.
   Zo simpel is het, de doelstelling, is een onoprechte gedachte.

  2. Inderdaad Hans, ooit zijn we als mensheid uit de eenheid gevallen, waar het Paradijsverhaal symbool voor staat. Ik geef daar echter een eigen betekenis, die vooral geïnspireerd is door de antroposofie en in de volgende spreuk wordt weergegeven.

   Want de werkelijke waarheid
   is niet de waarheid
   maar de overwonnen dwaling.

   En de ware werkelijkheid is
   niet de werkelijkheid
   maar de overwonnen illusie.

   En de werkelijke reinheid is
   niet de oorspronkelijke reinheid
   maar de gelouterde onreinheid.

   En het waarachtig goede is
   niet het oorspronkelijk goede
   maar het overwonnen boze.

   Dat geldt voor het hele wereldal
   ook voor de goden.

   Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd
   kan zich iets ontwikkelen
   wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.

   Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen
   heeft Hij zichzelf gedwongen

   Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openbaren
   Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

   Friedrich Benesch (1907-1991)
   (Duitse natuurwetenschapper, schrijver, antroposoof en priester bij de Christengemeenschap)

  3. Prachtig die kracht die mensen uit het oude Christelijke geloof putten, het Wonder van Aleppo, hier in dit blote konten land, zeggen ze niets eens meer pretige kerstdagen, zijn ze bang of zo, willen we blijven bestaan moeten we echt terug naar onze Christelijke roots !!! Jenne

 4. Tuurlijk mooi verhalen, maar is het niet zinvoller ons eerst eens op het fenomeen tijd te concentreren, wat is tijd, wordt hij wel goed gemeten, leven we niet in iets elastisch, er van uitgaande bewezen, dat de mens na onze huidige tijdsmeting 3 millioen jaren zeker op deze planeest aanwezig zijn, bewezen dat de apen en andere dieren veel later verschenen in de schepping, wat dat dan ook mag zijn,
  verbinden we niet veel veel aannames aan het huidige bestaan, zeg 5 of 10 duizend jaar, of zeg 50 of 100 duizend jaar, of zeg 100 of 500 duizend jaar, heeft deze tijds meting nog wel iets met ons de stervelijke mens te maken,
  is het niet een uitermate grote hautaine ironie, om het over goed en kwaad, licht en donker, te hebben, alsof het er ook maar iets aan af doet, of op aankomt, of toe doet, ons korte menselijke bestaan, we zijn als koren op het veld, het is een komen en een gaan, waar we uiteindelijk in gebreke blijven, het respect van het gegeven leven met de mens als bekroning met zijn rede, en denken, toch niet in staat zijn om het ons ooit gegeven paradijs te handhaven,
  er is iets verkeerds in onze genen geslopen, als we dit niet snel ontdekken, en repareren, komt er aan onze millioenen oude cyclus een einde, waarschijnlijk één van de velen, groet Jenne

 5. Ik vind dit soort geschriften, en uitgedragen gedachtes toch voor bij gaan aan ons de mens, en enorme goddelijke kracht die tot nu toe, ons de mensen heeft behoed, voor onze totale ondergang, wordt steeds opnieuw belachelijk gemaakt en onderschat, door dit soort lammeterende geschrijf.
  De mens is onverslaanbaar, ondanks het constante hameren op al zijn zwaktes, en zijn vijanden bestaant of terplekke bedacht en gecreéerd, wij draaien het knopje om, en maken van onze demonen bevallige maagden, onze voorouders wisten dit al, het Walhalla is voor de gevallen strijders, dus wees gedoemt vretende en zuipende canapé zittende TV kijkende demonen aanbidders, lafaarts zich verschuilen achter zwarter dan zwart, in het zonlicht versmelten tot een ellendig hoopje as, op naar het licht, we laten de waandenkbeelden aan Arend en zijn volgelingen, wij drinken het heldere water uit de bron van het eeuwige leven, groet in vrede en voorspoed, Jenne

 6. Ja Arend, ben het helemaal met je artikel eens. De mens gevangen in de westerse matrix steekt teveel energie (aandacht) en geld (gestolde energie) in dingen die niet essentieel zijn, waardoor zijn bewustzijn helemaal niet wordt gespiegeld, niet wordt geinspireerd, infeite geen belangstelling heeft en hier daarom ook geen nieuwe energie uit kan putten.

  Het gevolg is uiteindelijke: een burnout, rennen in de hamstermolen, automatisme, nietszeggende rituelen, nuttelose herhalingen, overleven op een spaarvlammetje, angst voor nieuwe visies en avonturen.

  Lieve mensen, geef je energie en aandacht aan dingen die je echt interesseren, waarmee je van binnen mee resoneert en waardoor je je levendig voelt, dan krijg je vanzelf energie terug. Het leven is enorm spannend als je het durf te leven. Niet voor anderen, niet voor acceptatie en erkenning, maar echt voor jezelf.

  Ik wens allen een avontuurlijk en levendig 2018

  1. Mooie reactie Anand Coen. Dank daarvoor! Ook voor jou een verder bevrijdend 2018.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.