Advertentie

’n Beeld van de werkelijkheid is niet de werkelijkheid..


x

x

Een beeld van de werkelijkheid,

is niet dé werkelijkheid..

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Door opvoeding en algemeen maatschappelijk/’culturele’ indoctrinatie hebben velen geleerd om de werkelijkheid te verwarren met de historisch gecreëerde beelden ervan. De geschiedenisbeschrijving is heel anders dan de realiteit van het beschrevene. Het is daarom niet voor niets dat men zegt dat de geschiedenis van oorlogsvoering altijd door de ‘overwinnaars’ wordt geschreven. De bovenstaande afbeelding van de surrealistische schilder René Magritte, is slechts een geschilderd beeld van een pijp, maar het is geen echte pijp. Een citaat uit een artikel over dit schilderij en zijn maker:

René Magritte speelt hier een woordspelletje. In de letterlijke zin is het inderdaad geen pijp, maar een schilderij waarop een pijp is afgebeeld. Toch zal iedereen die je vraagt: ‘Wat is dit?” zeggen dat het een pijp is. Magritte laat hiermee zien dat de mens alleen kan omgaan met de werkelijkheid door deze indirect te beschrijven, door middel van het gebruik van tekens of door taal.” (Bron)

Goethe spreekt in zijn Proloog in de Hemel aan het begin van zijn dichtwerk Faust over het bevestigende karakter van begripsvorming.

De Heer:
‘Gij moogt ook dan u vrij doen kennen:
‘k Heb u en uws gelijken nooit gehaat.
Van alle geesten, die ontkennen,
Is het de spotter, die mij ’t minste schaadt.

Des mensen werkkracht kan te licht aan ’t sluimren raken,
Hij mint de luie rust maar al te wel:
Daarom geef ik hem gaarne zo’n gezel,
Die prikkelt, drijft en moet als duivel waken.

Doch gij, waaracht’ge godenzonen,
Verblijdt gij u in ’t levend rijke schone!

Het wordende, dat eeuwig schept en leeft,
Omgeev’ u met der liefde zachte slippen,
En wat in bevende verschijning zweeft,
Bevestigt dat in blijvende begrippen.’

Dus als zaken en gebeurtenissen beschreven worden in aardse begrippen, neigen zij ernaar om het beschrevene tot werkelijkheid te maken. Dit is natuurlijk volkomen afhankelijk van het kritisch denk- en gevoelsvermogen van hen die deze begrippen in hun bewustzijn toelaten. Wanneer die begrippen op een onbewust niveau worden geabsorbeerd, hebben ze een heel andere werking op het doen en laten van mensen dan wanneer ze met een geïndividualiseerd kritische beschouwing worden tegemoet getreden.


Anne Frank als voorbeeld in een andere zin
De vervalste geschiedschrijving wordt vaak ondersteund door geheel vervalste of gedeeltelijk ware ooggetuigenverslagen. Daar wil ik graag een voorbeeld van geven. De Tweede Wereldoorlog ligt, vanwege de erom heen op sentimenten gebaseerde beeldvorming, in Nederland nog steeds heel gevoelig. Aan deze kunstmatig opgebouwde sfeer van sentimenten heeft het ‘Dagboek van Anne Frank’ een belangrijke bijdrage geleverd, dat zelfs veel internationale aandacht kreeg (HIER).

Dit dagboek paste geheel in het door de Talmudische Joden aan de henzelf opgelegde rol, van het eeuwige Joodse slachtofferschap. Het heeft die rol door de beeldvorming enorm bevestigend bekrachtigd. Het pand aan de Prinsengracht in Amsterdam, waar zij zich verborgen zou hebben gehouden, is tot een ware bijna heilige pelgrimsplaats geworden; waar iedere volwassen bezoeker voor € 10,- de pelgrimsplaats mag betreden (HIER).

Veel publicaties over de verbinding van nazi-Duitsland met de toenmalige- en huidige kopstukken in de VS.. Ongeloofwaardige informatie voor het volk, maar de keiharde waarheid..! Als je het maar ziet..!

Evenals het wereldwijd in verschillende talen vertaalde en verspreidde dagboek (HIER), werd ook het Anne Frank Huis een waar commercieel succes en dus een financiële melkkoe. Loop maar eens tijdens een verblijf in Amsterdam overdag rond in de buurt van het Anne Frank Huis. Je kunt dan zien  hoe drommen mensen bereidt zijn om lange wachttijden te trotseren alvorens het doel van hun pelgrimage te kunnen betreden.

Ook voor haar vader als ghostwriter van het dagboek (HIER) was het een financieel succes. Kunnen we hier van ware vaderliefde spreken, wanneer het lijden van een eigen dochter zo te gelde wordt gemaakt? Anne Frank werd voor velen in Nederland en daarbuiten tot een symbool voor de Endlösung der Juden en natuurlijk de holocaust(hoax). Zij werd een vertegenwoordigster van de opgeklopte valse sentimenten ten aanzien van het Duitsland van Hitler.

Maar wat de Nederlandse geschiedschrijving en ook in het buitenland niet wordt vermeld is, dat de Nederlandse politie toentertijd actief meewerkte aan het opsporen van Joden en aldus een belangrijke bijdrage leverde aan hun deportatie (HIER en HIER). Waardoor in Nederland relatief gezien binnen Europa het meeste aantal Joden op transport werd geplaatst. Ook Anne Frank schijnt daar zelf het slachtoffer van geweest te zijn. (HIER)

Perspectief
Maar om dit voorbeeld in het perspectief van een valse beeldvorming te plaatsen, waar dit artikel onder andere over gaat, wil ik aangeven, dat er betreffende de authenticiteit van het dagboek in de loop der tijd de nodige controverses zijn ontstaan. Het is gebleken dat er in de laatste jaren van toenemende onthullingen duidelijk is geworden,  dat het inmiddels wereldbekende dagboek in de uiteindelijk gepubliceerde vorm niet alleen door Anne Frank zelf is geschreven..!

Haar vader, die de oorlog overleefde, heeft na afloop van die oorlog er het nodige aan veranderd. Over de authenticiteit van dit dagboek is in 2015 veel commotie ontstaan, toen de oorspronkelijke auteursrechtentermijn van 70 jaar verstreek (HIER). Ook internationaal zijn er sindsdien de nodige vragen gerezen betreffende de authenticiteit van Anne Frank’s dagboek (HIER).

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!

Als afsluiting van dit voorbeeld wil ik vermelden, dat kunstmatig geschapen beelden een grote invloed kunnen hebben op de emotionele belevingswereld van mensen. Daar deze emoties vaak op een onbewust niveau een rol spelen, zijn zij een zeer geëigend middel in het sociale programmeringswerk van de vermeende heersers op deze planeet. Heersers die zich voordoen als mensen, die in mooie woorden vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie prediken, maar achter dit uiterlijk menselijke masker een satanisch geïnspireerd superieure houding verbergen.

De vele valse vlag-aanslagen in de decennia na WOII hebben hetzelfde emotioneel beïnvloedende effect gehad. In een zeer verhelderend artikel op de website zerohedge.com (HIER) wordt aangegeven hoe een dictatuur niet zo maar uit het niets verschijnt, maar een lange voorbereiding vraagt. Waarbij door middel van het  kneden van de menselijke geest, met behulp van emotioneel manipulatieve beelden, het doel wordt bereikt van het de mensheid uiteindelijk uit vrije wil een alles dominerende dictatuur te laten omarmen.

Gevoeligheid voor beelden
Vanaf het moment dat we na onze geboorte, buiten de baarmoeder de eerste aardse ademteug innemen, zijn we ontvankelijk voor en vooral ook afhankelijk van de beelden die ons van de aardse werkelijkheid worden voorgehouden. We worden daar gelijk vanaf het begin in overdaad mee gevoed. De beelden waar we mee worden gevoed, worden aan ons gepresenteerd alsof zij (de) werkelijkheid zouden zijn.

Zolang je de emotie buiten de deur houdt, ben je in oorlog, in gevecht met die emotie en zal zij je op allerlei manieren gaan tegenwerken. En je kunt haar uiteindelijk niet buiten de deur houden. De werkelijkheid wil gezien worden, doorvoeld worden en beleefd..

We hebben dan nog geen vermogen ontwikkeld om de ware werkelijkheid van de onware werkelijkheid te onderscheiden. Dus laten we ons in onze kinderlijke naïviteit overweldigen door wat ons van buitenaf wordt aangereikt. In de belevingswereld die we kenden, voordat we hier in deze tot dualistisch gemaakte leugenwereld landden, was alles immers één.

Het gaat om beelden betreffende liefde, sociale relaties, gezondheid, en vermeende waarheidskennis. Daarmee het samenhangende eigen waarheidsgevoel en wat verder belangrijk wordt gevonden aangaande het leven op deze planeet te onderdrukken. Door onze sociale programmering is het in ons levende waarheidsgevoel dus zwaar onderdrukt. Het gaat zoals het gaat, om de gecorrumpeerde aardse beeldcultuur in stand te helpen houden.

Bloedverwantschap
Ouders, broers en zussen presenteren zich onbewust als naaste verwanten, op basis van de gevoelsmatig ingevulde beelden, die zij ook weer overgedragen hebben gekregen in hun jeugd. Bloedverwantschep en de daarmee samenhangende genetische verwantschap, zou volgens die overleveringen het beeld moeten zijn van de meest sterke en intiem gevoelsmatige verbindingen die wij in ons leven zouden kunnen ervaren. Het is toch je familie, dus moet je van ze houden en houden zij van jou.

Het is een emotionele interpretatie van een fysiek aards onvrije gegevenheid. Want bloedbanden zijn per definitie onvrij en de vaak emotionele manipulatie die er uit voortkomt versterkt vaak die onvrijheid. Dit alles vooral vanwege de onbewustheid van de emotionele achtergronden van die verbindingen. Zij kunnen pas wezenlijk worden als ze met bewustzijn doordrongen worden.

Natuurlijk zijn die familieverbindingen ook heel sterke verwantschappen, die samenhangen met de meest ontvankelijke periode in ons leven. De fase van onbewuste inprenting die in de eerste jaren van het leven ons beelden laten opnemen, die door de emotioneel gekleurde inprenting van de inprenters onbewust aan ons worden opgedrongen. De buitenwereld fungeert hierbij als een mee te identificeren voorbeeld voor onszelf.  De eerste levende wezens waar een baby mee wordt geconfronteerd dienen als zodanig. De baby komt uit een andere geestelijke realiteit waarin alles een geheel is. Er is nog geen onderscheid tussen buiten- en binnenwereld.

Maar in het vertrouwd worden met bezittelijke voornaamwoorden, tijdens het leren spreken, wordt geleerd om de wereld te zien  in termen van bezit. Het zijn toch mijn ouders, mijn broers en zussen, mijn vrienden en mijn partner. Er wordt een programmerende indoctrinatie losgelaten op het ogenschijnlijk nog willoze kind. Daarbij wordt het kind op een kunstmatige wijze geleerd om een onderscheid te moeten maken tussen mijn en dijn. Mijn is goed en vertrouwd, dijn zou een bedreiging kunnen zijn voor mijn.

Het mijn-gevoel extreem versterkt en uitvergroot
De mijn-gevoelens en het daarom heen afgebakende territorium zijn door satanisch beïnvloedende factoren enorm uitvergroot tot een groepsdomeinen, die een belangrijke te manipuleren rol spelen in het geopolitieke wereldtheater. Dit is echter de weerspiegeling van de emotioneel/psychologische fase van de kleuter. Een kleuter die de wereld op een onbewust niveau nog aan het verkennen is en daarin zijn eigen plek wil veroveren. Maar in feite is deze fase gedreven door een dierlijk instinctieve territoriumdrift. Van volwassen mensen mag men toch wel een iets meer sociaal interactieve houding verwachten.

Door gedurende het proces van volwassen worden te leren van de eigen levenservaringen en te luisteren naar wat er in onze zielen aan andere meer waarheidsgetrouwe beelden leeft, kunnen we een onderscheidingsvermogen ontwikkelen ten aanzien van de aan ons opgedrongen beelden en wat er in ons als ware werkelijkheidsbeelden leeft.  Die beelden komen vaak tot ons in dromen, déja vu belevingen, intuïties, meditaties en andere reflectieve momenten.

Media als beeldbepalende cultuurfactor
Sinds het ontstaan van de media in gedrukte vorm, beeld en geluid is de strijd om het innerlijk van de mens in alle hevigheid losgebarsten. Er is een in intensiteit toenemende psychologisch/spirituele oorlogsvoering op de mensheid losgelaten. Voor een heel belangrijk deel zijn de door opvoeding, onderwijs en media geïndoctrineerde beelden opgeslagen in ons onderbewuste. We beseffen daardoor vaak niet hoezeer zij de beleving van onszelf en de buitenwereld bepalen.

Met name de filmwereld heeft in de 20ste eeuw in het westen een enorme bijdrage geleverd aan de beeldvorming van hoe familiebanden en gezinsverhoudingen zouden moeten zijn, maar ook wat erin mis kan gaan. Enerzijds is dit gebaseerd op de natuurlijke man/vrouw-verhouding en hun door seksualiteit scheppende kracht met betrekking tot nageslacht. Maar anderzijds laten deze beelden een ideaal zien van autoriteitsverhoudingen, die voorbereiden op de maatschappelijke machtsverhoudingen en de ware individualiteitsontwikkeling onmogelijk maken.

Daarnaast zijn er vele beïnvloedende beelden in het bewustzijn van de mensheid gebracht, die een complete verwarring veroorzaken ten aanzien van de authentieke man en vrouw-verhouding. Met name door een homo-seksualisering en trans-seksualisering van de maatschappij te bevorderen. Zij hebben een heel belangrijk misvormende invloed gehad op de eigen individualiteitsbeleving. Deze beeldvorming komt tegemoet aan de honger naar bevestigende beelden in de buitenwereld.

Veel mensen zijn nu eenmaal hongerig naar uiterlijke beelden, die hen vertellen wie ze zijn en/of wie ze zouden moeten zijn. Het komt voort uit een fundamenteel kunstmatig geschapen onzekerheid betreffende de eigen individualiteit en de daaruit voortvloeiende zoektocht naar de verwerkelijking en vormgeving van die eigen individualiteit. In een wereld die er op gericht is om die individualiteitsontwikkeling op alle mogelijke manieren te torpederen, is dat vanzelfsprekend een ogenschijnlijk onmogelijke missie.

Vanzelfsprekend levert dit vele emotionele spanningen en stress op, die door de maatschappelijke ontwikkelingen weer extra wordt versterkt. Waardoor de medische stand, de daarmee samenhangende farmaceutische maffia, de drugsmaffia en uiteindelijk de hen financierende bancaire maffia er hun financiële en  machtsvoordeel uit kunnen halen.

Globaal cultureel misvormende ganzenpas
Niet alleen in de westerse cultuur is dit het geval. Iedere, vaak op religieuze autoriteit gebaseerde, cultuur heeft zo haar eigen autoriteitsverhoudingen en beelden daarvan ontwikkeld en draagt die op iedere nieuwe generatie over. Zodat iedere nieuwe generatie weer onbewust geleerd wordt om in de heersende cultureel bepaalde ganzenpas mee te lopen.

De toenemende globaliserende invloed van de Anglo/Saksische, maar in feite Talmudisch/Joodse cultuurfactor heeft dit individualiteit verstikkende vergif onder de gehele wereldbevolking als een niet te stoppen pandemie verspreidt. Waardoor we nu op een wereldwijd niveau geconfronteerd worden met hetzelfde probleem.

Het lijkt vanzelfsprekend een door de Talmudisch/Joodse invloed veroorzaakt wereldoverheersingsprobleem te zijn. Haar doel is om een uniforme God ontkennende socialistisch/communistische wereld te scheppen, waarin iedereen gelijk is en sommigen net iets meer gelijk zijn dan de rest. Zij zijn dus door de Talmud geïnspireerde beleving veel meer dan de rest van de goyim, useless eaters en het slijk der aarde.

Wat ik over de beschaving van de blanken denk?
Tja, het zou geen gek idee zijn.

Albert Schweitzer
(Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965)

Deze uitspraak van iemand die verder keek dan de cultuur waarin hij is opgegroeid, komt voort uit het gevoelsmatig begrip hebben van een algemeen menselijk beginsel, gebaseerd op hoogstaand geestelijk geïnspireerde moreel/ethische normen. Iets waarmee de westerse ‘beschaving’, met al haar op Talmudisch/Joodse suprematie gebaseerde technologische verworvenheden, het contact totaal verloren heeft. De algehele richting die onze wereldsamenleving hierdoor is ingeslagen, leidt linea recta naar een peilloos in willoze ganzenpas volgende diepe afgrond.


In meerdere vorige artikelen heb ik de waanzinnig alles overheersende invloed van die Talmudisch/Joodse ‘cultuur-‘factor beschreven. We hebben het er in onze tijd maar mee te doen. De grote vraag daarbij is natuurlijk hoe we ons kunnen verweren tegen die overrompelende overkill aan opgedrongen vijandsbeelden, die onze zielen zo vergiftigen. Waarbij hetzelfde kan worden gezegd als ten aanzien van de afbeelding van de pijp die geen echte pijp is. Gaan we dus voor de ontdekking van de in onze ziel levende zuivere beelden betreffende waarheid, schoonheid, liefde, maar vooral ook veiligheid en zekerheid?

Of gaan we mee in de zich in vele vormen voordoende ganzenpas? De eerste optie is een bijdrage aan de ontwikkeling van onze ware individualiteit, die door haar unieke kleuring een bijdrage kan zijn aan het geestelijke schilderij van de mensheid? Een mensheid die haar eigen evolutionaire weg wil gaan en die leidt tot  een geestelijk geïnspireerd leven. Waarin vanuit het eigen liefdevolle wezen alles mag zijn. De tweede optie is een verzekerde weg naar de hel. Een hel die velen met elkaar hier en nu al aan het scheppen zijn.

Rudolf Steiner (1861-1925), visionair vernieuwer, inspirator

Indoctrinatie
De cultureel bepaalde gevoelsmatige indoctrinatie van veelal onbewuste familiair en maatschappelijk overgedragen beelden,  zijn tot de basis geworden voor hoe in het verdere leven sociale relaties worden vormgegeven en beleefd. Satanische krachten hebben bij het leiden van de mensheid in hun rijk van leugens, vanuit hun occulte kennis betreffende de energetische krachtenwerking van beelden, hier op een uiterst misleidende manier gebruik van weten te maken.

Het onszelf liefdevol losmaken van de familiaire bloedbanden, als weerspiegeling van de binnen de heersende satanisch geïnspireerde heersers met hun 13 satanische aanbeden bloedlijnen (HIER), is een voor  deze tijd uiterst noodzakelijke bewustzijnsverruimende taak. Rudolf Steiner zegt het volgende over die onvrijheid van bloedbanden.

“Door niets zal de mensheid méér haar ondergang tegemoet gaan, dan wanneer de idealen van ras, volk en bloed zich voortplanten. Door niets wordt de werkelijke vooruitgang van de mensheid méér tegengehouden, dan doordat uit vroeger eeuwen afkomstige, door luciferisch-ahrimanische krachten geconserveerde leuzen de idealen der volkeren gaan overheersen.

Terwijl het werkelijke ideaal in de zuiver geestelijke wereld en niet in het bloed zou moeten worden gevonden.”

We worden daar nu nog dagelijks mee geconfronteerd betreffende de beleving van de man/vrouw- en andere gecorrumpeerde machtsverhoudingen, dus onszelf, de wereld en de daaruit voortkomende geperverteerde menselijke samenleving. We leven als mensheid in een magische kijkdoos, waarin ons een caleidoscoop aan interpretaties wordt voorgetoverd aangaande wat er in de wereld gebeurt. Tevens wil die caleidoscoop onze reacties daarop bepalen en vormgeven.

Daarbij is het gebruik van beelden en symbolen een diep in de occulte broederschappen geïntegreerd gegeven. Kijk maar eens naar het op een rotonde nabij het Israëlische Eilat geplaatste Vrij Metselaars-monument.

Conclusie
Ja, wat kunnen we concluderen na al het hiervoor beschrevene? Zou het misschien neer kunnen komen op dat we meer naar onze eigen dromen en op andere manieren aan ons getoonde innerlijke beelden mogen gaan luisteren. Een beeld zegt immers meer dan duizend verstandelijk weergegeven woorden. Een beeld heeft een belevingswaarde. Waar het dus om gaat is om een onderscheid te leren maken tussen de uiterlijk gepresenteerde beelden en de in jouw ziel levende beelden.

Dus in hoeverre jouw beleving overeenkomt met de aangeleverde wereldse beelden, die in de door occulte broederschappen gepresenteerde magische kijkdoos worden getoond. Daarbij is het van het grootste belang om in contact met de eigen zielenkracht een heel sterk vertrouwen te hebben ten aanzien van de toekomst.

“Wat er ook komen mag, wat mij ook het volgende uur, de volgende dag brengen mag: ik kan het, als het mij volledig onbekend is, door geen angst veranderen. In volkomen innerlijke zielenrust, als een kalme zee, wacht ik het af. Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden, waardoor wij afwijzen wat vanuit de toekomst in onze ziel wil binnenkomen.


Maar als wij er in gelijkmoedigheid naar toe leven, benaderen wij de toekomst met bevruchtende verwachting, dan kan het in ons binnenstromen. Het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën, dat is de stemming van het overgave-gebed. Dat is één van de dingen die we in deze tijd leren moeten: uit louter vertrouwen te leven, zonder bestaanszekerheid, uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld.

Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet, als we niet de moed willen verliezen. Laten we onze wil voortdurend sterken en proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond.”

Rudolf Steiner

Wordt dus bewust van de in jouw ziel levende beelden. Zij zijn de weg naar de toekomst!

Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
Gij zijt nabij maar ook zo ver,

Uw zuiver licht straalt overal,
Uw zielenkracht zo puur als ‘t heelal,

Gij was verloren en zonder thuis,
Geloof is heen er was geen kruis,

Bij’t valse geroep van de dertiende maan,
Zijn uwe naasten verloren gegaan,

Moest een ieder dan zo nietig zijn,
Zoveel lijden en zoveel pijn,

Een nieuwe tijd zal ons het leren,
Waarin de soort het mag proberen,

De grote soort uit vroeger dagen,
Om al wat u bent te belagen,

Ach Gij Mens,’ t is Uw gevecht,
Maar zijt gerust het wordt beslecht,

Gij heeft zoveel licht gekregen,
Gij verlicht de duistere wegen,

Ook zult gij strijden met open vizier,
Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,

We zullen dicht bij ons zelf staan,
Het beest gebieden zijns weegs te gaan,

Gij zult hem verjagen die helse termiet,
Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,

Echt mooi Mens, God en Godin,
Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

Willem van Prooijen

 

Arend Zeevat

6 oktober 2018

 

 

10 gedachten over “’n Beeld van de werkelijkheid is niet de werkelijkheid..

 1. de antroposofie heeft mij veel gebracht…gegeven…
  bovenal via de Michaelische School voor Geneeskunst….
  Klass. Homeopathie…biol.dyn. landbouw, ontwikkelingsweg, natuurwetenschappen….
  De filosofie der VRIJHEID….
  Een prachtig ideaal: Sociale driegeleding…ja, leek mij ook wel dé oplossing…
  Christconsciousness…
  draag ’t diep in mijn hart…mijn wezen…
  We leven NU…
  zie wat er gebeurt…
  soms wil ik naar huis, om maar zo te zeggen…
  de Gekte is bijna totaal…
  Op Helios, een Reiki en Groeicentrum, ook veel inzicht verworven…
  Zelf realisatie…dát is de wens…
  Satsang….ook fijn, ontmoette daar Hans Laurentius, helemaal van NU…

  deze retreat, wellicht wat aan de grove kant, haha veel van hem beluisterd…
  zou ‘m wel willen vragen: waar staat Mars…in jouw horoscoop…maar goed, dat is nog steeds binnen the Matrix…etc etc…Ganzenbord…
  https://www.youtube.com/watch?v=XT0I9u1RtdM

  namaste
  ik weet t ook niet meer…ik weet eerlijk gezegd niks…
  wil alleen nog maar zijn…in liefde voor al dat is…

  1. Marie Anne.

   Bedankt voor je mooie en heel persoonlijk intieme reactie. Ik herken er heel veel in. Komt het toch weer neer op, om in volledig vertrouwen op een ondersteuning vanuit de geestelijke wereld door te gaan met ademhalen en te doen dat je voelt te willen doen. The force be with you! 🙂

  2. dank je…
   en niet om het beter te weten…niet om je te pakken op je woorden Arend…
   maar t was zeker niet vanuit “de persoon” (persona=masker)
   gezegd!
   meer vanuit bewustzijn, van al dat IS…
   we ZIJN bewustzijn….van AL dat IS…
   ik heb besloten daarin te ontspannen…er id in te ZIJN….
   In lak’ech….ik ben een andere JIJ…
   I am that….
   We zijn niet ons verhaal….dat is oeverloos…eindeloos uitlegbaar…zo van: kijk dáárom is “mijn” leven zo…
   (karma? of vanuit de religies: Schuld, straf, boete?)
   en…psychologie/psychiatrie: karakterstructuren en plaatsen in hokjes, labelen…je kent t hele rijtje wel…wat dat betreft vind ik Jan Storms heel leuk en die heeft ook humor….
   Liefde geneest…
   discipline nodig hier en NU…
   Bliss…
   Joy..
   en volwassenheid, verantwoordelijkheid nemen…
   Bewegen, wandelen, fietsen, mediteren…bio eten, geen drank, geen suiker,
   geen rood vlees…and so on…

   namaste

 2. Nou ik zit hier niet zo ver van af, mijn jeugd bestond uit communisme revolutie CPN, Felix Meritus, de Waarheid, Hannie Schaft, de Dokwerker, de vooral Duitse Revolutionaire denkers, mijn moeder vervulde met andere bekwame Nederlandse dames hier een leidende maar ook remmende rol, vanwege de réaliteits zin van deze dames toch van standing begaan met het lot van de arbeiders klasse de vrouwen als slovende kinderbarende zielepieten, ach het hete communisme maar het stond kilometers af van het zionistische USSR gebeuren, en whats in a name, heb het allemaal zien gebeuren, het was goed ons oude Nederland, mijn familie overal, heb het niet als balast ervaren eerder als steun in bange tijden, mijn vrienden en relaties gaan heen, en ik zal ze volgen, had veel ideéen en energie, maar moet bekennen heb niet veel kunnen doen, je hebt geboden en verboden, en daar leef je tussen in, deze tijd past mij niet, vervelende mensen met starende Ipad blik, ja ik be grijp je Marie-Anne je wilt alleen nog maar zijn in liefde voor al dat is, ik zou het genegenheid willen noemen groet Jenne

  Ik geef maar geen commentaar op Arends schrijven, van mij hoort hij liever niets, Jenne

 3. van Marsman voor Arend toch nog maar even !

  Tussen dit ogenblik en mijn dood
  ligt misschien een lang leven;
  ook een groot?
  de hoop daarop heeft mij allengs begeven;
  maar is het groot of klein niet om het even
  voor wie gelooft dat wij pas met den dood
  gaan leven?

  1. Marie Anne,
   De gekte is totaal! Helemaal mee eens ……Toen ik 13 jaar was heb ik eens een gedicht geschreven met de zin “god laat mij niet twijfelen over waar ik van dacht zeker te zijn”.Gelukkig liet Hij mij overal aan twijfelen, wat een zoektocht naar zekerheden teweeg bracht. Hoe naïef, de enige zekerheid die ik na 56 jaar heb is dat ik bewustzijn BEN, en onder een zware verdoving moet trachten dat tot uiting te brengen.
   De hele wereldillusie : politiek ,economie ,sport ,religie ,en ga nog maar even door , is gericht op verdelen en overheersen, niet echt menselijke maatstaven, dus weg ermee. De gevolgen zijn overduidelijk een gigantische tweedeling op alle maatschappelijke fronten .
   Gezinnen vallen uiteen vriendschappen voor het leven verdwijnen,famillies zien hun banden verzwakken en breken, de verbondenheid van de mens verwordt tot een zaak die moet worden bestreden. Als ik dat allemaal zie,dan wens ik naar huis te mogen, dan wens ik weer de zekerheid van bestaan in liefde, en zie ik mijn taak hier als hopeloos.
   Wanneer ik dan “vlucht” op het pad van zelfbewust wording , wordt me dat verweten, hetgeen niet zelden leid tot een verwijdering . Het is een lastig bestaan in deze tijd, en ik schaar me maar bij de rest van de mensen midden in de stroom en zie waarheen de rivier ons leid,alles beter dan deze totale krankzinnigheid.
   Nou klinkt dit alles wellicht wat negatief, toch heb ik hoop dat de weg naar een betere wereld voor ons open ligt. Die weg begint , wat mij betreft, bij het besef dat wij de wereld scheppen waarin we leven. Zodra je dat ten volle beseft ,lijkt het logisch dat alle “strijd”die nodig is om te komen tot die wereld, in jezelf zit, die “strijd”hoef je dus niet in deze wereld te manifesteren. Jammer dat niet heel veel mensen zien dat die “strijd”t.b.v. de voltallige mensheid( en wellicht nog breder)gevoert wordt. Het is geen verwijdering van de maatschappij maar een waardevolle bijdrage.
   Nouja tot zover enkele overpijnsingen op de vroege maandagochtend.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.