Advertentie

Kwetsbaarheid en kracht..


x

x

Kwetsbaarheid en kracht

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Onze opvoeding, scholing en de rest van onze conditioneringen hebben ons geleerd om in de ganzenpas van een niet door onszelf bepaalde maatschappelijke ordening te lopen. Zoals bij velen inmiddels wel bekend is, is deze ordening al eeuwen lang van de ene generatie op de andere overgedragen. In de loop der tijd werd deze verder geperfectioneerd door aan de tijd en iedere generatie aangepaste sociale beïnvloedingsprogramma’s. Deze waren er vooral op gericht en zijn dat in toenemende mate nog steeds, om de menselijke kwetsbaarheid binnen economisch bepaalde afhankelijkheidsrelaties vast te leggen en exploiterend te misbruiken.

Dit gegeven heeft bij mensen een chronische angst voor de eigen kwetsbaarheid doen ontstaan. Een chronische angst die tot basisangst is geworden van het menselijk ego en alles te maken heeft met controleverlies. Het verlies van controle kan op een diep onbewust niveau de eigen kwetsbaarheid op een nogal pijnlijke wijze doen voelen. Hoogst onprettig dus, om niet te zeggen overweldigend beangstigend en dus het liefst op alle mogelijke manieren te vermijden. Tot die alle mogelijke manieren behoort een heel scala aan ontvluchting- en onderdrukkingsmethodes.

Hoe onbewuster de angst voor controleverlies hoe sterker het verdedigingsmechanisme zal zijn waarmee vluchtroutes en onderdrukkingsmethodes zullen worden gebruikt. Deze vormen samen de comfortzone waar ieder onbewust door het eigen ego gedreven mens zich in verschanst. Een belangrijk aspect in deze is het verschil en interactie tussen de vrouwelijke op kwetsbaarheid gebaseerde energie en de mannelijke op bescherming gerichte energie. De volgende video maakt dit op een zeer indringende en voor mij althans heldere manier duidelijk.

Het beestje bij de naam noemen..
In deze tijd van complete verwarring ten aanzien van het mannelijke en vrouwelijke, is het immers goed om een eind te maken aan alle onduidelijkheid en de beestjes bij hun naam te gaan noemen! In mijn beleving vertegenwoordigt de vrouwelijke energie de verbinding met het hemelse, daar dat vrouwelijke nu eenmaal die verbindende kwaliteit in zich draagt. De mannelijk aanvullende kracht draagt de mogelijkheid in zich om die vrouwelijk hemelse energie hier op aarde vorm te geven en door deze te beschermen in stand te helpen houden.

Uit de hiervoor gegeven video blijkt dat de vrouwelijke energie niet in staat is om zichzelf te beschermen en daar de mannelijke vormkracht voor nodig heeft. Het vrouwelijke is gericht op openheid en ontvankelijkheid, maar dat maakt haar tevens bijzonder kwetsbaar. Het mannelijke onderscheidingsvermogen ten aanzien van goed en kwaad is nodig om die kwetsbaarheid af te schermen, zodat ze zich verder kan ontwikkelen en zich niet van binnenuit/buitenaf laat uithollen.

Het vrouwelijke biedt dus de geestelijk inhoudelijke energie, die het mannelijke door zijn vormkracht in de aardse realiteit kan bewerkstelligen, behoeden en veilig stellen. Dat is in mijn beleving de natuurlijke vormgeving van de polair, maar aanvullende werking van de vrouwelijke en mannelijke energie in de universele schepping. Onze aardse realiteit is in de loop der tijd door eenzijdig satanisch gerichte tegenkrachten misvormd. Die eenzijdig gerichte realiteit heeft de natuurlijke energetische krachtenwerking gecorrumpeerd, om de mensheid daarmee op een evolutionair dwaalspoor te brengen. Een dwaalspoor dat geleid en in feite misleid wordt door dwaallichten.

Wat dit aangaat kunnen wij als intellectueel ingestelde en misvormde westerlingen veel leren van de diverse natuurvolkeren. Want de in het westen zo vereerde intellectualiteit heeft ons op alle niveaus van de natuur doen vervreemden! Die misvormde westerse ‘cultuur’ heeft door de geopolitieke schaakbordspelletjes alle natuurgerelateerde culturen onder de voet gelopen of uitgeroeid (HIER). Deze met natuurlijke krachtenwerkingen verbonden culturen laten ons iets zien van de oorspronkelijke en authentieke scheppingskrachten, die ten grondslag liggen aan hun cultuurvorming.

Eigenlijk zouden juist vrouwen zich dit, met name door hun met de natuur verbonden biologische functionaliteit, bijzonder aan moeten trekken. Zij zijn immers de voortbrengers van het leven op Moeder Aarde en kennen van binnenuit de verbinding ermee! Zij zouden van daaruit er alles aan gelegen moeten zijn, om dat leven te eren. Die door de mannelijke energie te respecteren en op de juiste waarde te schatten moeten ondersteunen in het behoeden en beschermen van dat leven.

Wat is cultuur?
Want wat is cultuur? In mijn beleving is werkelijke cultuur een samenwerkend verbond tussen mens en natuur, waarbij de mens de krachten in de natuur op een respectvolle en geestelijk geïnspireerde wijze tot uiting brengt in een evolutionair creatief proces. De mens wordt gedragen door de natuur die deel uitmaakt van Moeder Aarde, die haar mede heeft laten ontstaan, haar voedt en haar helpt zich te evolueren. Moeder Aarde geeft om haar kinderen! Maar geven haar kinderen om hun moeder?

Zijn de totaal misvormde sociale verhoudingen in onze zieke wereld geen schrijnend evenbeeld van hoe onze verhouding tot de ons dragende Moeder Aarde zich heeft ontwikkeld? De aarde is een levend organisme, waar wij allen deel vanuit maken. Wat er in onszelf gebeurt, weerspiegelt zich in wat er met en in de aarde gebeurt. Wanneer wij de aardse sfeer verdelen in een westelijke en oostelijke hemisfeer, dan weerspiegelt dit de verdeling in onze menselijke hersenen in een linker en rechter hersenhelft.

De linker- en de rechterhersenhelft..
De linker hersenhelft is de westers mannelijk, intellectueel/verstandelijk/analytische component. De rechter hersenhelft is de oosters vrouwelijk/gevoelsmatig/verbindingsgerichte component. Zij zijn beiden nodig in het evolutionaire proces waar de mensheid zich momenteel in bevindt! Beiden zijn met hun kwaliteiten nodig om het creatief evolutionaire proces voortgang te laten vinden. De binnen alternatieve kringen breed bekende Nikola Tesla was een geestelijk genie, die de vormgever is geweest van vele door de machthebbers gekaapte moderne technologieën. Hieronder 2 citaten van hem:Bron

“De wetenschappers van vandaag denken diep in plaats van duidelijk.
Men moet gezond zijn om helder te denken, maar men kan diep denken en helemaal gek worden.”

* *

“Moderne wetenschap zegt: ‘de zon is het verleden, de aarde is het heden, de maan is de toekomst.’
Wij zijn voortgekomen uit een witgloeiende massa en zullen tot een bevroren massa verworden.
Genadeloos is de wet van de natuur, en snel en onweerstaanbaar zijn wij gericht op onze ondergang.”

Bedenk bij bovenstaand citaat dat esoterisch gezien de zon staat voor het geestelijk heldere Al Bewustzijn, dat mannelijk vormgevend en gedurende de dag te ervaren is. De maan staat voor het nachtelijk reflectieve karakter van het heldere dagbewustzijn van de zon. Het is dus in feite een droombewustzijn dat samenhangt met de nachtelijke verschijning van de maan. Vrij vertaald betekent dit dus dat het mannelijk zon-gerelateerde dagbewustzijn het via de maan verkregen inspirerend nachtbewustzijn praktisch vorm kan geven. Zo hebben zon en maan beiden hun rol in de evolutie van ons bewustzijn.

Wie leidt, zon of maan?
De essentie van het mannelijk vormgevende principe wordt in de hier bovenstaande afbeelding essentieel weergegeven. De essentie van het vrouwelijke is in mijn beleving, om grenzeloos te zijn en eindeloos open te staan voor beïnvloedende factoren vanuit een in onze tijd misvormend manipulerende omgeving. Daarmee de eigen oorspronkelijk zuivere kwaliteit ten aanzien van het in stand houden van de levenskwaliteit te laten corrumperen door egocentrische motieven en drijfveren. In de eerder weergegeven video over de grenzeloosheid van het vrouwelijke wordt aangegeven, dat het een intrinsiek gegeven is dat het vrouwelijke geneigd is om zich over te geven aan de meest krachtig vormgevende mannelijke uitingen.

En dit geneigd is te doen op een ogenschijnlijk ‘natuurlijke wijze’ zonder enig onderscheidingsvermogen. Daarmee de sluizen te openen voor de eigen ondergang en die van de samenleving. Zelfs het intuïtief wetenschappelijk genie Nikola Tesla zag zich dit voor zijn eigen ogen en gevoel afspelen. Wat voor hem de reden was om zich op geen enkele gevoelsmatige manier te verbinden met het vrouwelijke buiten zichzelf. In onderstaande video wordt zijn visie ten aanzien van dit thema weergegeven.

Hij voorzag de destructieve invloed die de Luciferisch vrouwelijke misvorming, middels haar satanisch geïnspireerde zeloten (HIER), zou hebben op het geheel van de menselijke samenleving. In vele vorige artikelen heb ik gewezen op de verschillende documenten die een weergave zijn van agenda van de heersende elite (HIER, HIER,HIER en HIER).

Het Grote Spel..
Op aards geopolitiek niveau speelt zich een drama af dat een uiterst destructieve werking heeft op onze individueel menselijke individualiteitsontwikkeling. In geopolitieke termen heet dit het Grote Spel (HIER, HIER), dat op het Grote Schaakbord van de aardse door economische machtsverhoudingen bepaalde realiteit wordt gespeeld (HIER). Door machtsspelletjes wordt het mannelijk georiënteerde westen uitgespeeld tegen een oostelijk vrouwelijk georiënteerd oosten.

Daarmee wordt op een macroniveau door middel van een verziekend bancair/militair/politiek machtsspel de mensheid de mogelijkheid ontnomen om op een individueel niveau het mannelijke en vrouwelijke innerlijk te integreren en zo tot een vernieuwend scheppend geheel te brengen. ‘Verdeel en heers’ is immers het basisprincipe van de aardse op machtsvergaring gerichte politiek.

Terwijl een samenwerkende mannelijke en vrouwelijke energie een totaal andere en voor ons ongekende nieuwe werkelijkheid kan helpen scheppen. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. De bewustwording van nieuwe mogelijkheden komt veelal voort uit het besef dat het oude, met al haar verworven zekerheden en veiligheden niet meer werkt en uiteindelijk een blokkade is voor een verdere ontwikkeling. Het besef van het los mogen laten van het oude en open leren staan voor het nieuwe luidt een bijzonder onzekere overgangsfase in.

Want je weet wat je hebt, maar je weet nog niet wat je kunt krijgen. Dit overgangsproces van het oude naar het nieuwe kan innerlijk bijzonder pijnlijke, angstige en dus kwetsbare gevoelens opleveren. In de esoterische traditie wordt dit de nacht van de ziel genoemd. Het is een fase van uiterste onzekerheid, innerlijke duisterheid en een niet weten. Dat laatste heeft vooral te maken met de machteloosheid, die het door angst voor overgave gedreven ego ervaart in het loslaten van het controle willen hebben. Het controleverlies van het ego is nodig om zich te kunnen openen voor hoger geestelijk inspirerende kosmische krachten, die weten wat het grotere evolutionaire plan is voor deze aarde en de individuele rol die ieder daarin te spelen heeft.

Nacht van de ziel..
Stel je eens voor dat het in de loop van je leven opgebouwde zelfbeeld, met alle ingebouwde patronen, zekerheden en veiligheden ineens onderuit wordt gehaald. Dat je dan tot een besef komt van dat alles dat je onbewust en zelfs bewust voor jezelf gewenst had op psychisch, emotioneel en ook materieel vlak niet meer bestaat. Het verdampt als ochtenddauw in de krachtiger wordende zon in je niet begrijpende blikveld, met geen enkel houvast om je nog aan vast te klampen.

Ligt de verborgen spiritualiteit van de man vlak achter zijn ‘stoere voorkomen’..?

Zou dat niet een moment kunnen zijn van complete machteloosheid en radeloosheid, dat over zou kunnen gaan in redeloosheid en overcompenserende agressie. Die agressie kan naar buiten worden gericht in de vorm van geweldsuitbarstingen of naar binnen in de vorm van een psychotische waanzin. De basis van de niet door onszelf bepaalde en vormgegeven maatschappelijke ordening is het overleven. In een maatschappelijke sfeer van voortdurende concurrentie en competitie kan men haast niet anders dan overleven.

Het gepolitiseerde feminisme heeft een extra impuls aan deze concurrentie- en competitiestrijd gegeven. Het werd vrouwen daardoor immers aangeleerd om hun vrouwelijke kwetsbaarheid, wat in mijn beleving naast zorgzaamheid een deel van de vrouwelijke essentie is, af te schermen en hun mannelijke krachtkant naar buiten toe te ontwikkelen.

Het is opmerkelijk dat steeds meer hoog opgeleide vrouwen alleenstaand en zonder kinderen blijven. Er zijn voor hen speciale datingsites, waar zij hun verlangen naar een brede schouder en sterke arm om zich heen alsnog kunnen proberen te vervullen. Of het hen daar lukt om de man van hun dromen, de spreekwoordelijke prins op het witte paard, te vinden is maar zeer de vraag.

Heb je gelijk, dan hoef je het niet meer te krijgen!
Bovenstaand fenomeen is inderdaad opmerkelijk. In een opinieartikel in de Volkskrant van 5 november 2015 (hier) wordt de vraag uitgediept of een man wel zit te wachten op een slimme vrouw als partner. Men komt daarin tot de conclusie dat mannen een slimme vrouwelijke partner als een bedreiging van hun zelfbeeld zien. Ook wordt gesteld dat mannen altijd gelijk willen hebben. Maar is dat wel zo? Waar komt de uitdrukking dan vandaan, dat men nooit met een vrouw in discussie moet gaan en haar maar het beste meteen gelijk kan geven. Ja, de gefeminiseerde sociale beïnvloedingsprogramma’s hebben hun werk in de afgelopen 50 jaar heel erg goed gedaan.

Wat is de achterliggende oorzaak van dat vrouwen en mannen elkaar op intellectueel niveau menen te moeten beconcurreren? Zou dat misschien te maken kunnen hebben met het gegeven, dat voorheen typisch mannelijke kwaliteiten door het chaotiseren van de rolpatronen nu ook door vrouwen worden getoond (hier)? Zit een man wel te wachten op een vrouw, die een evenbeeld van hem probeert te zijn?

Zoekt de man in de vrouw niet veeleer de gevoelsmatige en kwetsbare kanten, die hij als spiegel voor zijn eigen gevoel en kwetsbaarheid nodig heeft? Heeft de man misschien die vrouwelijk gevoelsmatige kant nodig om te ervaren dat zijn mannelijke kracht met vertrouwen en liefde gesteund wordt, zodat hij zich tot een Vrije Geest kan ontwikkelen? Door een op voorgeschreven maatschappelijke deelname gerichte conditionering, hebben we min of meer gedwongen geleerd om onze menselijke kwetsbaarheid te verbergen achter een grote hoeveelheid van maskers. Deze maskers hebben ons echter vervreemd van de liefdesbron in ons hart.

De overgave van het ego

Kwetsbaarheid en onmacht
Zaken waar het ego niet om lacht
Hij bouwde er stevige muren omheen
Menigeen die er tegenaan liep en daarna verdween

De pijn die hij hen deed voelen
Bleef in hem zelf doorwoelen
Onrust nam bezit van hem
Angst werd een onzekere innerlijke stem

Ver verheven boven de rest
Eenzaamheid die hem pest
Hoog in zijn toren
Voelt hij zich verloren

Afdalend naar beneden
Plaagt hem het verleden
Pijn, afwijzing en verdriet
Is wat hij nu ziet

Om hier en nu iets anders te ervaren
Likt hij zijn blaren
Ziet duistere angsten verdwijnen
Een nieuw licht verschijnen

Warmte van een krachtige zon
Stromend uit innerlijke bron
Doet hem leven
Het oude opgeven

Voluit leven vervangt
Het oude dat verlangt
Nieuw is alles dat ontstaat
Wanneer het oude vergaat

Doodgaan is loslaten
Oude pijnen achterlaten
Angst een laatste adem blies
Vertrouwen een zwoele bries

Liefde voor al dat leeft
Voor het ego dat zich overgeeft
Alles krijgt een glans
Leven wordt één grote kans

Arend Zeevat

Slotsom
Het scheppende spel tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën is in onze wereld op een evolutionair dwaalspoor gebracht. Wij kunnen daar de elitaire machthebbers in deze aardse realiteit de schuld van blijven geven en onszelf daarmee in een slachtofferrol blijven vastzetten, maar dat levert evolutionair gezien dus niets anders op dan meer van het al bekende. Het is een vicieuze cirkel, waarbij de slang in haar eigen staart blijft bijten, oftewel een dodemansrit. Zou het niet veel werkzamer zijn als wij die mannelijke en vrouwelijke scheppingskrachten in onszelf, in plaats van als tegengesteld en competitief te zien, als wederzijds ondersteunend en bevruchtend te zien? Ik ben ervan overtuigd dat je als lezer van dit artikel deze retorische vraag in jezelf weet te beantwoorden.

Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
Gij zijt nabij maar ook zo ver,

Uw zuiver licht straalt overal,
Uw zielenkracht zo puur als ‘t heelal,

Gij was verloren en zonder thuis,
Geloof is heen er was geen kruis,

Bij’t valse geroep van de dertiende maan,
Zijn uwe naasten verloren gegaan,

Moest een ieder dan zo nietig zijn,
Zoveel lijden en zoveel pijn,

Een nieuwe tijd zal ons het leren,
Waarin de soort het mag proberen,

De grote soort uit vroeger dagen,
Om al wat u bent te belagen,

Ach Gij Mens,’ t is Uw gevecht,
Maar zijt gerust het wordt beslecht,

Gij heeft zoveel licht gekregen,
Gij verlicht de duistere wegen,

Ook zult gij strijden met open vizier,
Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,

We zullen dicht bij ons zelf staan,
Het beest gebieden zijns weegs te gaan,

Gij zult hem verjagen die helse termiet,
Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,

Echt mooi Mens, God en Godin,
Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

Willem van Prooijen

Ga in vrede met jezelf je toekomst in het hier nu tegemoet, want je bent het waard!

Arend Zeevat

26 september 2017

33 gedachten over “Kwetsbaarheid en kracht..

 1. Volgens vele oude varens gezellen “” een vrouw en een kip, is de pest op je schip “”, toch heeft mijn overgrootvader, en anderen met hem, nood gedwongen met zijn hele familie, de zeeën bevaren, wel is waar de kust wateren van noord naar zuid en visa versa, maar toch met hun Barken en moeder aan het roer, kwamen ze overal.
  Of al die hier door Arend aangevoerde mystieke mythische beelden speelde in hun leven geloof ik niet, wel dat het God vruchtige mensen waren, waar ze in zware tijden en zwaar weer hulp bij zochten, en waarschijnlijk gevonden hebben.
  Ja andere tijden andere zeden, de huidige mensen hebben te veel tijd om over alles na te denken, het doen, en moeten doen is uit hun leven verdwenen, gelukkig of niet, kan ik niet beoordelen, wat ik wel weet dat ze niet echt gelukkiger zijn, dit ook weer volgens mij.
  Ja ja Arend een heel boekwerk, groet Jenne

 2. Arend,
  Een delicaat onderwerp, zeker in deze tijden. Achter dit “feminisme” gaat echter een verborgen agenda schuil :
  https://www.henrymakow.com/000180.html
  met enkele citaten :
  “It’s hard to escape the conclusion that feminism is Communism by another name. Communism is designed to give power to the puppets of central bankers by fostering division and conflict. Divide and Conquer. Having failed to peddle class and race war, Communism promoted gender conflict instead. In each case they fostered a sense of grievance in the target group. Now the traditional feminine role “oppressed” women. …….
  In conclusion, the feminist pursuit of “equal rights” is a mask for an invidious Communist agenda. The Communist MO has always been deception, infiltration and subversion using social justice issues as a pretext. Communism can take any form that empowers the puppets of the central bankers. The goal is the destruction of Western civilization and creation of a new world order run by monopoly capital. This has largely been accomplished….”
  Feminisme of ten minste wat er moet voor doorgaan, is dan ook één der wapens die wordt ingezet om onze westerse beschaving te vernietigen.
  Een prachtig voorbeeld hiervan vinden we in Zweden :
  http://derhonigmannsagt.org/2017/09/28/ausrottung-nwo-religioeser-weisser-schweden-bekommt-keine-babys-aus-ruecksicht-auf-das-klima-gilt-automatisch-nicht-fuer-farbige/
  met citaat :
  “Ich habe oft über den NWO-Wahnsinn geschrieben, der Schweden angesteckt hat, weil das Land sich im festen Griff der luziferischen Freimaurer und der kommunistischen Feministinnen festgehalten wird – der ersten feministischen Mafia der Welt – deren Selbsthass nicht nur Schweden, sondern auch die EU zerstört – bei voller Kontrolle der Medien und dadurch der Köpfe der meisten Schweden. ..”
  Een Engelstalige versie is ook beschikbaar op :
  http://new.euro-med.dk/20170927-ausrottung-nwo-religioser-weisser-schweden-bekommt-keine-babys-aus-rucksicht-auf-das-klima-gilt-automatisch-nicht-fur-farbige.php
  Interessant is ook dat verwezen wordt naar de werkelijke macht achter deze strategie, namelijk de “banksters”.

  1. Een hele nieuwe wijze van genocide, op de white Europeën, zit te wachten op een hero’ïsche opreising van de blanke Europeanen, die dat zooitje psychopatische masturbeerders uit Europa smijten, liever vroeger als later.

 3. Mijn slotsom is dat jullie allemaal lopen te kraaien over een zgn elite die regeert, die regeert alleen maar met toestemming van jullie zelf. Het globale Stockholm syndroom.
  99.99% van de mensen die ik ken zijn gewoon vuile lafaards, kiezen altijd voor veiligheid en verzetten zich niet, verkopen hun ziel bij de laagste bieding. Het kleine % dat zich wel durft te verzetten wordt door de massa kapot gemaakt, zelfs door de zgn verlichte lieden. De grootste vijand blijkt in eigen gelederen.

  1. Cozmic,

   ieder één op het internet heeft het er over hoe goed of dit wel werkt, om de mensen wakker te schudden, mijn mening is tegen over gesteld, deze enorme klaag muur, ook duidelijk hier voor opgericht !!!, houd de mensen tegen om werkelijk tot actie over te gaan, en dan het te pas, en on pas gebruik van het fenomeen liefde, op papier dan wel, in de réaliteit kan je het vervangen door egoïsme, je mening geven in het openbaar, gebeurd zelden, de mensen zijn bang, ook om dat ze weten dat de meeste medemensen lapzwansen zijn, en je in tijden van gevaar zelden bijstaan, denk hier bij aan mijn jeugd, de Provo’s enz., luguber gevoel zo onder watjes te leven, uiteindelijk is het ze toch gelukt !
   Jenne

  2. klopt wel zo ongeveer waarschijnlijk, maarrr toch is er veel tijd nodig om de nu ruimschoots beschikbare alternatieve Narratives te blijven volgen, afgelopen 3 weeks zonder media geweest, terug een andere wereld, duurt dagen lang om weer een spoor terug te vinden, 100 jarig jubileum Bolsjevik Revo, gaan ze kennelijk weer proberen te herhalen

  3. mc.

   Bijzonder onthullende informatie. Het laat exact zien wat ik in bovenstaand artikel beschrijf t.a.v. het vrouwelijke, dat zichzelf niet kan beschermen en daarmee zichzelf en de samenleving om zeep helpt. Bedankt voor het delen!

  4. jah goed te volgen Mc, behalve die binnen s’monds mummelende mompel snor de laatste 2 minuten, de duitse autobahn bestaat niet meer…. , om de paar kilometer permanent afgezet met betonnen bepalingen 70 à 80 km pro stunde maximal en vaak nog maar 1 rijstrook per rijrichting, onder het mom van werk aan de weg maar er werkt niemand aan de weg en er zijn geen asfalt machines te bespeuren in geen honderden kilometers, verschillende weg nummers gehad richting italië en zuid-frankrijk via zwitserland en overal hetzelfde, de meesten boeit het waarschijnlijk niet meer want meest kleine zwak gemotoriseerde milieu auto’s en kijken onder het rijden zwabberend en dweilend continu op de dombofoon (levensgevaarlijk), heel erg weinig snelle auto’s gezien, bmw meest vervangen door opgeflufte saaie skoda octavia’s met 2 pijpjes en een aldi turbootje, moest 224 pk v6 zien uit te laten en dat viel bij lange niet mee, hoogstens 20 kilometer 180 nog zonder staatslimiet, voel me zwaar gecastreerd bedonderd, valt me op dat er de laatste paar jaar niets meer te horen is over generatie X, 1955 – 1970, wuh bestaan niet meer kennelijk, zelfs generatie Y wordt niet meer genoemd, behalve ‘vroege’ en ‘late’ millenials, X hield nog van automobielen en had er soms nog het geld voor na lang sparen en of leasen. 2 porsches gezien, 2 audies rs’en, 2 maal mercedes s-klasse, 1 ferrari 1 maserati en dat was het dan wel zo’n beetje, failliet, in Italië dichtbij Monaco nog wel duur snel spul gezien maar dat is logisch want tsjah boven de 10 miljoen ben je daar kennelijk welkom zonder belastingen. De nieuwe bmw cabrio van de snoeiharde duitse overbuurman met z’n jongere zachtaardige vrouw zag er prachtig uit maar autsch ddr milieu 4 pittertje zonder sjeu, sta je nog voor paal, pijnlijk aan de oortjes en slecht voor mijn gemoed gelukkig wel veel zonuren grotendeels verdwenen libido is er ineens weer, de zon heelt meer dan je je kan voorstellen http://www.encyclo.nl/begrip/sjeu Broken America | Gavin McInnes and Stefan Molyneux https://www.youtube.com/watch?v=Reo4sSOBTj8&t=178s Quote: “discuss escalating political violence, opposition to freedom of speech, cracks in the foundation of western civilization, the importance of marriage and the necessity of having children.”

  5. MC 3:
   Dit sluit aan bij de Perestroika deception :
   Enkele bronnen :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Golitsyn
   https://archive.org/details/AnatoliyGolitsyn
   Voor een goed begrip dient men ook naar het verleden te kijken en meer bepaald naar een belangrijke bron hierover : Red Rymphony of de Rakowsky papers. Recent zijn er op de website van Henry Makow verschillende teksten hierover gepubliceerd.
   Nog een bron die aansluit bij de Uwe :
   http://new.euro-med.dk/20170930-die-trumpf-karten-des-london-city-chaos-in-usa-und-europa-trump-und-merkel.php

  6. Arend,
   over dit zelfbeschermen, de wel bewuste vrouwen die het stemrecht hebben bevochten, waren vrouwen, die van mannen hielden en zodoende hechte éénheid vormden in de samenleving, net als zoveel andere sociale verworvenheden, die bevochten zijn door de vorige generaties, de harige jetten en mannelijke kleefband figuren hebben zich meester gemaakt van dit gedachten goed, en spelen er nu mooi weer mee.
   Door omstandigheden heb ik er velen leren kennen, nou die stonden hun mannetje, en uit alle maatschappelijke klassen kwamen ze, sociaal voelende mensen, en ja politiek gezien stonden ze altijd links van het midden, en om dat de waarheid vaak zich in het midden bevind, kwam dit goed uit, plus dat ook de rijke vrouwen de zelfde vrouwelijke peoblemen kende als de arme, je stond nooit alleen, TOEN, Jenne

  7. Hyper Alert,

   Aan die flamboyant mensen met hun grote V8 cars, hadden ze altijd al een hekel, vooral die stiekeme fietsende hoeren lopers, die de politieke klasse uitmaakte, scheve wat huilerige hypokrieten mondjes trekken, tja en nu is het zo ver, hun achter kamertjes gekonkel heeft de nu levende toch in kleine koekblikjes geperst, waar je geen schijn van overlevings kans in hebt, ondanks de 5 stars, en tja het zijn op eens geen hoerenlopers meer, maar sexuele aliens, heb al die tijd heerlijk door geleeft, en rij maar weer in mijn oude Saab 9000 cse, 20 ig jaar jong, de wegen worden bevolkt door chauffeurs die denken dat ze kunnen rijden, maar ze zijn knap gevaarlijk, je ontsnapt dagelijks aan ongelukken als je cool blijft, en ook voor hen denkt, heb het gevoel dat wij het doel zijn, de white Européens,
   die al het kwaad van de mensheid in zich dragen, volgens die anderen dan, maar is dat wel zo, maar inderdaad in mijn boekje van 1976 werd dit al aangekondicht, de minderheden die zouden proberen de meerderheid om zeep te helpen, onder leiding van de Joodse Mafia, beginnende in de Verenigde staten, wat nu in hevigheid is toe genomen, en naar een climax toe werkt, en voor ons persoonlijk, onze Koppen zitten vol residuën, onze hard drive raakt vol, het stapelt zich op, en wat moet je er mee, vergelijkingen is zinloos, het zal nooit meer zijn als dat het was, de ruste en harmonie is voor altijd verloren, we moeten hard vechten tegen het nieuwe facisme wat de Islam uitdraagt, anders gaan we totaal ten onder, groet Jenne

  8. Helemaal dik vet de spijker op z’n kop!!!!
   Bij zo’n reactie valt de hele inhoud van het artikel in het niet als ondergeschikt minder relevant.

  9. Je vergeet er wel bij te vermelden robvdz, dat dit alleen voor jou zo geldt!

  10. En dan krijg je idd de VOLLEDIG andere zin:
   ‘Bij zo’n reactie valt voor mij de hele inhoud van het artikel in het niet als ondergeschikt minder relevant.’

  11. legendarisch motorisch harmonisch diep gegrom van het paarse hammond orgeltje onder het vooronder, de need voor speed ritmisch inhakkend op de voorbij vliegende Normale Grote Witte midden streep, niet die psycho wazige korte zijstreepjes op onze mistige zwarte 60 dweil maar raak weggetjes zonder duidelijk midden links en rechts maar wel bomen met fietsers en slingerende el fatalistische 50plus ssri bestuurders https://nl.wikipedia.org/wiki/Selectieve_serotonine-heropnameremmer ; Vormgeving kleur een schilderij plaatje waardig https://i.ytimg.com/vi/BdPlJtSFchI/maxresdefault.jpg
   Deep Purple – Highway Star https://www.youtube.com/watch?v=Wr9ie2J2690 De onderliggende laag voor mij tijd en de dingen die kennelijk voorbij gaan voordat ik er klaar mee ben, ongevraagd, dictum opgelegd http://www.encyclo.nl/begrip/dictum en een weerzien met iemand die ontdekte dat we close relatives zijn maar daar, voor het gemak, vanwege het ongemak, zelden bij had stil gestaan.

 4. Gelukkig voor jullie, hebben julie nooit mogen ervaren wat het doet, als je in 1969 Soul Sacrifice ziet en hoord spelen door Santana en zijn band, de rest van je leven lijkt zo leeg en zinloos, wat een getob om er toch nog enige glans aan te geven, al vechtend tegen de verburgelijking en zeker heden, Carla zegt ook als en niets meer is om tegen te vechten, dan is het of het ontbreken van de creativiteit, en inspiratie, we zijn te oud om de zee op te gaan, dat gaf nog wat avontuur, wat een leegte, en waar zijn onze vrienden en medestanders heen, of wachten zij op ons, een kleine bespiegeling van kracht en toch ook kwetsbaarheid, misschien toch nog een moment van Bonny en Clyde creéeren om een voet print achter te laten, angstig hoor al die millioenen anonieme doden, niet geleeft, jammer maar dat is wat zij willen de heersers uit het heelal, Jenne

 5. Arend als ik zo enkele alinia’s lees, vraag ik me af, of je wel op de hoogte bent van dat charme wapen wat vrouwen in hun onderbroekje hebben zitten, waar mee ze een groot deel van de menselijke geschiedenis geringeloord en naar hun hand ( poesje) hebben gezet, Jenne

  1. Jenne heb jij je wel eens afgevraagd wat de betekenis in de menselijke geschiedenis is van wat mannen in hun broekje hebben zitten. Het is tot symbool geworden van de mannelijke omhoog richtende kracht die gesymboliseerd is in menhirs, obelisken en andere religieuze fallussymbolen. In de meer moderne tijd is deze zeer destructief geworden in de symboliek van door mannen gedomineerde religies in de vorm van kerktorens, minaretten en wolkenkrabbers. De meest destructief mannelijke fallus gerichte kracht gaat echter uit van raketten in allerlei vormen. Zij lanceren echter geen zaden voor de in stand houding van het leven, maar juist voor de vernietiging ervan.

  2. P.S. Een paar jaar geleden was ik in Toscane, Italië. Daar bezocht ik het stadje San Gimignano, dat bekend is vanwege de vele torens. Citaat:

   “Het in centraal-Toscane gelegen plaatsje San Gimignano (provincie Siena) is een van de best bewaarde middeleeuwse steden van heel Italië. Het stadje is wereldberoemd om haar torens. Ooit waren dat er 72, daarvan staan er nu nog 14 overeind.” (…)

   (…) “De torens in de stad werden tussen de 11e en 13e eeuw gebouwd als machtssymbolen van de belangrijke families zoals Ardinghelli en Salvucci” (…)

   Bron: https://www.italieplein.nl/de-14-torens-van-san-gimignano-in-toscane/

   Ook een typische uiting van door hun fallus beheerste mannen. Tegenwoordig zijn er ook andere meer moderne fallussymbolen voor mannen, die het gebrek aan grootte van hun instrument menen te moeten overcompenseren door het rijden in een imposante auto.

   http://forum.fok.nl/topic/484827

   http://www.theclever.com/15-large-cars-for-guys-with-small-packages/

  3. Arend,

   er van uit gaande dat mannen achter hun lul aanlopen, is mijn aangifte van de als wapen van misleiding en betovering gebruikte vrouwelijke charm wel juist, het begon in het paradijs, en is voorlopig nog niet uit gepeeld, veel vrouwen zijn een stuk gisser als de man.
   En waar jij allemaal lullen ziet inplaats van torens, ja dat is dus zuivere indoctrinatie, wat betreft meer lijken als het zijn, ja daar ga ik in mee, en ja het zal inderdaad wel iets met sex te maken hebben, zo als zoveel op de wereld, ik verschil van mening dat groter altijd qualitatief beter is, het kan mooier en schoner van vorm zijn, het geluid van een V8 motor is voor de liefhebber het summum, net als de Harley Davidson motoren, dan denk ik aan easy rider, niet aan die criminele motor clubs, groet Jenne

  4. Tja Jenne, uiteindelijk hebben de poes en de kater elkaar nodig om de kattensoort in stand te helpen houden!

  5. Jenne en Arend :
   Freud zegt dat voor de mannen sex de drijvende kracht is. (=summier uitgedrukt). Dit is zeker het geval voor jonge mannen en ook voor sommige ouderen, maar mijn ervaringen wijzen uit dat zeer snel de factor : “jaloersheid, afgunst en nijd” de bovenhand nemen. Dit geldt ten andere ook voor vrouwen. Afgunst en nijd zijn alles overheersende destructieve krachten, waarvan het belang onderschat wordt, en dit in alle domeinen van de maatschappij. Deze afgunst en nijd zijn dan ook de wortels van de haat en wraak… weliswaar naargelang de persoon, in verschillende gradaties. Voor personen die voor de rest niets voorstellen, zijn uiterlijke kentekens van welstand van groot belang.. en aan deze kentekens ontleent men dan ook zijn identiteit. Vandaar ook dat men bij manier van spreken over lijken gaat als men aan deze uiterlijke kentekens van welstand raakt. Hierbij geldt ook het principe :vb : Hoe duurder de wagen.. hoe beter dan men zich in vel voelt. Dit wordt dan ook een problematische toestand, als men niet meer over de middelen beschikt om zich deze uiterlijke kentekens van welstand, maar ook van zijn identiteit, te veroorloven. Dit schept dan voor mannen nog grotere problemen in relatie tot vrouwen.. als men dan “overklast” wordt door een concurrent die wel over de financiële middelen beschikt voor deze uiterlijke kentekens van welstand. En dan kunnen er “ongelukken” gebeuren!!!

  6. Sub Rosa, zeker wat U schrijft is juist, wanneer welstand niet wordt ge-evenaard door het intellect, of de juiste wijze van benadering, krijg je scheve verhoudingen, Nederland / Holland heeft zo’n beeld geschapen in de Gouden eeuw, welstand rijkdom in toom gehouden door een sober protestands geloof, ook het door opvoeding mee gegeven relativeren van rijkdom is weg gevallen, de mensen laten zich strikken door hun zelf opgelegde denken, van meer groter gekte, zonder bij komende overwegingen leidt dit naar een hevige deceptie in hun leven als blijkt dat hun hele leven op drijfzand is gebouwd, de huizen bubbel bijvoorbeeld.
   Mijn respect aangaande Italie als erfgenaam van het Romeinse rijk is gedevalueerd vanwege
   het mij duidelijk worden, dat uiteindelijk de 33% inwoners wat slaven waren, de ware bouwers waren, en ook een groot deel van het benodigde intellect hebben geleverd,
   de Romeinen waren in zekere zin de voorlopers van wat nu de USA probeerd te doen, een eeuwige oorlog om hun zakken te spekken, en mensen te onderwerpen, de Romeinen waren binnen hun leefwereld wel degelijk de NWO, gelukkig heeft een einde gevonden,
   de Rooms Katholieke macht was gelukkig nog te Klein om de openvallende plaats in te nemen, stel je voor een Romeins rijk op een kromme geloofs basis, wat dat zou hebben betekent in een waarlijk overtreffende trap, een voortdurende inquisitie, op denken en doen, uitgevoerd door nog echtere slaven als nu, was het dit wat de Alien voorstond wat betreft de mensheid, het gevaar is nog niet geweken, de weg naar het paradijs is nog niet open, groet Jenne

  7. Ik zie zowel in het artikel als in de reacties een imo verontrustende tendens , namelijk de vrouwelijke en mannelijke energie gelijk te stellen of te koppelen aan het geboorte geslacht. Als we nu eerst eens uitgaan van de stelling :”u bent een ziel en hebt een lichaam , en dat laatste nog maar tijdelijk ook”(bron lex persoon). Vervolgens stellen we vast dat een ziel geslachtloos is , en in zijn beste zijn, een harmonie heeft bereikt in wat hier als mannelijk- of vrouwelijke energie word neergezet. De gedachte om die energieën zo te polariseren leid af van eenheid en ( naar wat je hier in de reacties proeft)naar meer verdeeldheid tussen de uiterlijke verschijningsvorm van alle zielen.
   Ik heb herinneringen aan een leven als negroïde vrouw in malawie, ik ben nu een blanke man( in mijn uiterlijke verschijningsvorm). Het feit dat ik beide geslachten ben geweest ,maakt het mij duidelijk dat we de hier gescheiden energieën dienen te harmoniseren tot één energie die zich manifesteerd als een krachtige ,wijze, en harmonische liefde.
   Door te blijven polariseren en het denken in hokjes, komen we niet tot die eenheid, bovendien lijkt het mij de gender verwarring die nu wordt uitgerold over de jeugd te versterken . Je kunt niet meer gewoon een wat stoerdere vrouw zijn , nee dan wil je dus liever een jongen zijn, het zelfde geld voor meer zorgzame mannen , die maar al te snel voor watjes of erger worden uitgemaakt. Terwijl dat imo juist een teken is van harmonisatie van de ,zoals hier ,gepolariseerde uiterste van één energie, binnen die persoon.

  8. Marcel.

   Daarom schrijf ik in het artikel ook heel bewust over mannelijke en vrouwelijke energieën! Is je dat niet opgevallen dan?

  9. @ Arend
   Als je mijn reactie goed leest zie je dat ik dat ook zo benoem ( het was mij wel degelijk opgevallen ),vandaar ook mijn betoog die tweedeling voor eens en altijd achter ons te laten.

  10. Helder Marcel, blijkbaar heb ik jouw reactie niet goed gelezen en te snel gereageerd. Excusez le moi.

  11. Marcel onder 7

   Als er al zielen zouden bestaan, zouden deze zeker weten gescheiden zijn mannelijke en vrouwelijke, dit zo enorm van elkaar verschillende denken, voelen en doen, is niet onder één noemer te vangen, Marcel van Malawaï was dit geen droom, een bevlieging uit oudere tijden, hoe weet je dit zo zeker, spreek je de taal van de Malawaïngers, kom op Marcel ze bakken ze niet bruiner als in Malawaï.
   Tuurlijk zijn we de twee éénheid, en met bambino’s wordt het een echte optel som, en wat is er nou gvd verkeerd aan dat we verschillend zijn, en misschien daarom elkaar zo aantrekken, en die gender zieke psychopaten zooi, gekweekt door de belanghebbenden, angstige mensen zijn gemakkelijk te regeren, maar angstige zieke watjes, doen ze met één hand op hun rug, en dan op weg naar een normale wereld van Pa Ma en de kinderen, laten we alstublieft normaal blijven.

  12. Jenne
   Dat malawie verhaal heb ik hier al eens eerder gepost, en het is geen droom want werd me door mijn jongste zoon bevestigt, zonder dat hij er ook maar iets van wist dat hij de bevestiging gaf! Verder zijn er na herbeleving van een nog al traumatische gebeurtenis in die incarnatie, aanzienlijke veranderingen in mijn psychische gesteldheid gekomen, in dit leven. Verder lijkt het mij evident dat een geestelijk leven geen gender behoeft. Maar blijf lekker de mensheid verdelen, maak het de machthebbers makkelijk om te heersen ….
   Bedenk echter ook eens dat de verdeling van mannelijke en vrouwelijke energie niets anders dan een subjectieve benadering van de polariteit van die ene grotere energie is.
   Je kunt ook de schaal van temperatuur onder verdelen in tegenstellingen echter voor een natuurkundige zijn dat ( De negatieve waarden en de positieve waarden) uitingen van één schaal! En derhalve geen gescheiden waarden.

  13. Marcel @ 12

   Precie Marcel, Noord pool – Zuid Pool te samen creéeren zij de evenaar wat hen verbind, en over incarnatie, ik heb hier geen behoefte aan, weet je veel wie er op de proppen komt, heb me handen vol aan mijzelf, en mijn directe leef omgeving, ’t ga je goed Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.