Advertentie

Revolutie? Het oude in een nieuwe verpakking..!


x

Dodelijke slachtoffers van psychologische oorlogsvoering

x

Revolutie is het oude in een nieuwe verpakking!

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

In dit artikel wil ik ingaan op de zin en onzin van revoluties, die een georganiseerde reactie lijken te zijn op een dictatoriaal regime. Het artikel zal ik onderbouwen met muziek uit de jaren 60/70. Deze muziek wilde een ander antwoord geven op dictaturen en gewelddadige revoluties. Een stevig gevestigd dictatoriaal systeem, al dan niet op een zichtbare en openlijke manier vormgegeven, vraagt vanwege haar dictatoriale instelling als bijna vanzelf om verzet. Dit lijkt een vanzelfsprekend gegeven te zijn.

Het is nu eenmaal een in de mens verankerde behoefte om vrijheid te willen ervaren, die een authentieke ontwikkeling van het eigen wezen mogelijk maakt. De toenemende vrijheidsbeperking, die in onze op een werelddictatuur afstevenende globale maatschappij plaatsvindt, veroorzaakt veel meer dodelijk geslachte offers dan men kan beseffen.

Daarbij gaat het niet alleen om mensen die hun fysieke leven beëindigd zagen en zien door oorlogen, geweld, honger en kunstmatig geschapen ziekten. Maar ook de gevolgen van een psychologische oorlogsvoering, die er op de mensheid is losgelaten vraagt zeer veel dodelijke slachtoffers. Hierbij gaat het om slachtoffers die door de gevolgen van een onzichtbare oorlog innerlijk op een psychisch/emotioneel niveau zijn gestorven. Eigenlijk zijn ze schijndood en dus ook schijnlevend. Hun biologische functies zijn nog aanwezig, maar hun geestelijke en zielsmatige vermogens zijn min of meer uitgedoofd.

Alle zielsverdovende fenomenen in deze wereld dragen er aan bij dat ze tot een soort van zombies zijn geworden. Daar zij zich blijvend laten bepalen door die fenomenen houden ze hun zombiestatus om ‘veiligheids’- en ‘zekerheidsredenen’ zelf in stand. Ik waag me hierbij niet aan schattingen, maar heb het vermoeden dat ruim 90% van de mensheid al psychisch/emotioneel dood is. Zij zijn gevangen geraakt in een matrix van leugens, bedrog en misleiding en hebben de verbinding met hun authentiek creatieve denk- en voelvermogen totaal verloren, waardoor zij hun vrije wil hebben uitgeschakeld of laten bevriezen.

De gevaarlijkste psychopathische zombies bevinden zich echter op allerlei machtsniveaus. Zij leven hun zombiestatus uit door het toebrengen van leed aan al het leven op aarde en dat te willen ontdoen van ieder geestelijk geïnspireerd scheppend vermogen. De propagandamatrix van een verziekte en machtsverende reguliere media heeft nog steeds een enorme invloed op de meerderheid der mensheid. Zij laten hun gedachten, daarmee samenhangende gevoelens en daaruit voortvloeiende daden voor een groot deel bepalen door de fast food media, die hapklare nieuwsbrokken aanlevert en het eigen zelfstandig kritisch denken, voelen en willen overbodig maakt.

Op deze wijze wordt onze aardse realiteit ten aanzien van vele zaken, die voor het leven op deze planeet van wezenlijk belang zijn, door deze psychologische antihumane oorlogsvoering bepaald. Het is bizar om te ervaren hoe werkelijk alle voor de mens wezenlijke aspecten, ten aanzien van het leven op aarde en de sociale structuur van de maatschappij, worden gedicteerd door de belangen van een satanisch geïnspireerde groep psychopaten. Het is nog meer bizar om te zien hoe ruim 90% van de mensheid zich daar, door hun eigen onwetendheid, angst, geestelijke luiheid en andere zielsverlammende zaken, mede door laat bepalen.

Is revolutie echter de werkelijke oplossing?
De strijd tegen onwetendheid en de angst om te willen weten kan echter niet op een uiterlijk niveau worden gestreden. Want het is juist dat uiterlijke slachtveld waar wij ogenschijnlijk geen invloed op hebben en tegenover een overmacht staan van machten, die krachten aanbidden waar wij zelfs in een gebrekkig georganiseerde vorm geen noemenswaardige invloed op kunnen hebben. In deze door machtsbelangen gedicteerde matrix hebben de vormgevers van die matrix zich het monopolie op geweld toegeëigend.

Omdat hun niet-menselijke denkkader wordt bepaald door geweld en vernietigingsdrang, zullen zij bij het willen controleren van bevolkingen ook telkens weer hetzelfde mechanisme in de onderdrukten op willen roepen. Zij kunnen dan met het gemonopoliseerde geweld en overdaad aan geweldsmiddelen ieder authentiek uiterlijk verzet in de kiem smoren. De geschiedenis van revoluties  (HIER) toont dit overduidelijk aan. Revoluties worden meestal geleid door infiltranten van de machthebbers. Vladimir Lenin verwoordde dit principe op een zeer duidelijke wijze:

‘De beste manier om een oppositie te controleren is door deze zelf te leiden.’

Ook dit is een uiting van het Hegeliaans dialectische principe, waarbij door machthebbers zelf de eigen tegenstanders worden gecreëerd. Deze worden dan, in het kader van een op sociale chaotisering gerichte agenda, door hen gesteund. Om daarmee een vrijheid beperkende wet- en regelgeving door te kunnen voeren. En zo langzamerhand en in onze tijd steeds sneller een algehele controle over de mensheid en de haar dragende planeet aarde te verkrijgen.

Velen die ervaren dat de wereld waarin wij leven niet alles is dat er is, gaan op zoek naar een bevestiging van dat gevoel in de buitenwereld. In mijn jeugd voelde ik al dat er iets niet klopte in deze wereld. Ik neem aan dat dit voor meerderen herkenbaar is. Ik vond toen vooral in de muziek van een aantal bekende bands en muzikanten uit die tijd de bevestiging van waar ik naar op zoek was.

Eén van die bands is voor mij de Moody Blues geweest. Hun bijzondere combinatie van klassieke en moderne muziek heeft mijn ziel zeer beroerd. Zij bezongen het controleprincipe en de werkelijke aard van revoluties in hun song ‘Lost in a lost world’.

“Revolution never won
It’s just another form of gun
To do again what they have done”

Authentiek menselijke behoeften
Het zich verloren voelen in een verloren wereld levert een intens gevoel van eenzaamheid op. Want de eigen authentiek menselijke behoefte aan vrijheid, harmonie en wederkerige liefde, is immers in onze wereld van belangenbehartiging op globaal, nationaal en persoonlijk niveau nergens terug te herkennen. Dus wat is de uitweg uit deze door (groeps)egocentrische belangenbehartiging bepaalde wereld. Eric Clapton heeft daar zijn eigen antwoord op gevonden met o.a. deze song: ‘Presence of the Lord’

Dat de weg naar het ervaren van die goddelijke aanwezigheid niet over een pad van rozengeur en maneschijn gaat, bezingt Clannad in haar song ‘Trail of tears’

In de diepste duisternis is er altijd een punt van licht waar men zich op kan richten, om die duisternis te weerstaan en vanuit een innerlijke kracht de eigen ziel haar volledige ontplooiing te laten ervaren. Het volgende nummer van de Moody Blues heeft dit steeds voor mij weergegeven. Het is een nummer dat gaat over melancholie. Wat is dat? In mijn beleving is dat het verlangen naar een vredevolle, harmonieuze en liefdevolle sociale situatie, die hier op aarde niet aanwezig is. Het is het terugverlangen naar een geestelijke wereld waar wij van vandaan komen en die wij als herinnering in onze ziel met ons meedragen (HIER). Het feit dat ze als verlangen in de ziel aanwezig is, geeft aan dat die situatie wel geschapen kan worden, mits voldoende mensen tot dat besef komen.

‘Melancholy man’

Verandering is de essentie van het leven. Het zijn echter veranderingen die niet door onze egocentrische behoeften kunnen worden vormgegeven, maar wel door wat een kosmische evolutionaire behoefte wil. The Moody blues zingen hierover in het nummer. ‘And the tide rushes in’ van het album ‘Question of Balance’ (HIER)

Nieuwe horizonnen
Voorbij de eigen denkkaders te gaan is de uitdaging voor onze tijd. Die denkkaders zijn immers gevormd door de matrix die ons gevangen wil houden. Out of the box and spaced out is wat we nodig hebben in een wereld die vergeven is van materialistisch kluisterende tendensen. Grenzen verleggen en bewustzijnsverruiming is wat er nu van ons gevraagd wordt. De eigen egobeperkingen te leren zien en nieuwe horizonnen te ontdekken, maakt het leven tot een werkelijk avontuur. Wie heeft er geen behoefte om een beetje avontuur in het leven te ervaren? Opnieuw de Moody Blues van hetzelfde album ‘Question of Balance’. ‘New Horizons’ (HIER). Aansluitend hierop wil ik een gedicht weergeven dat ik in 1981 schreef:

 

Horizontale liefde

Immer is mijn blik gericht op de horizon.
Waar ik ga, doemt zij voor mij op.
Overal reis ik haar achterna.

Proberend onze afstand te overbruggen,
verlang ik er meer en meer naar te zien wat zij voor mij verborgen houdt.

Maar ze speelt met mij.
Wanneer ik denk binnen haar bereik te zijn,
Ontglipt ze mij en gaat haar eigen eenzame eindeloze weg.
Juist dit inspireert mij haar te blijven volgen,
en niet stil te blijven staan.

Amsterdam, 19-3-1981

 

Verstoorde menselijke verbondenheid
Dat we allemaal deel uitmaken van een groots kosmische uitvoering van het spel der tegendelen, goed en kwaad enzovoort, maakt dat we getuige mogen zijn van een groots evolutionair proces. Een proces waarin vandaag anders is dan gisteren en gisteren anders is dan morgen. De evolutionaire tijd staat niet stil. Het staat alleen stil voor hen die zich, omwille van veiligheids- en zekerheidredenen volledig identificeren met een bepaald moment in de stroom der tijd. Hun beleving van de werkelijkheid is een in materie gestold tijdsmoment, dat ook verstollend en dus gevangenzettend werkt op het eigen bewustzijn. Het volgende nummer van de Moody Blues gaat hierover. ‘The story in your eyes:’

Hoe wij door leugens, bedrog en misleiding zijn verleid om ons eigen gewetensvolle oordeelvermogen terzijde te werpen, is in onze onthullende tijd steeds duidelijker aan het worden. Te veel mensen laten zich nog meenemen in een kunstmatig voorgetoverde realiteit, die niet meer past in een tijd van ontkrachte sprookjes, mythes en bijgeloven. Een hierover gaande song van The Moody Blues. ‘The land of make believe’:

Een voor onze tijd zeer moeilijk in te voelen invloed is de moderne technologie, die met al haar nieuwe communicatiemogelijkheden een zeer verleidelijke en tevens ontmenselijkende werking heeft op de sociale structuur van de menselijke wereldsamenleving. Zij is gradueel aan ons opgedrongen, waardoor velen zich laten koken in het langzamerhand verhittend water van de technologische snelkookpan van verleidingen. Deze ontmenselijking krijgt in onze tijd steeds meer vorm door een voortschrijdend op robotisering gerichte technologie, die er op gericht is om de mensheid gevangen te zetten in een binnen computerchips gekluisterd bewustzijn.

Wij zijn door deze modern technologische ontwikkelingen totaal vervreemd en verwijderd geraakt van wie wij in essentie zijn. We zijn daarmee vergeten wat een werkelijk menselijke verbinding in houdt. Dit laten laten de Moody Blues horen in het volgende ver vooruitziende nummer. ‘In the beginning:’

De oplossing voor dit zielsvervreemdende verhaal is het ontwikkelen van een eigen onderscheidingsvermogen, dat op grond van het eigen geweten weet wat juist en niet juist is. Dus wat goed en niet goed is. In hun song ‘Late Lament’ hebben de Moody Blues dit op een vooruitziende en magistrale wijze laten horen. (HIER)

Er is zoveel meer buiten het in ons geprogrammeerde denken, dat een volledig bewustzijn geeft van alle in de Schepping aanwezige energiefrequenties. Deze zijn voor ons beperkte bewustzijn, ook voor het mijne, (nog) niet ervaarbaar. Deze bijzonder verreikende interpretatie van onze werkelijkheid is voor mij echter een inspiratiebron om voorbij mijn eigen geïndoctrineerde horizon te willen kijken. ‘The word’ (HIER)

Leven zonder idealen of dromen?
Is een werkelijk leven zonder idealen of dromen wel mogelijk? Zijn deze niet juist de inspiratiebron voor een voortgaande ontwikkeling en een vanuit de geest geïnspireerde toekomstvisie? Als er geen geestelijk geïnspireerde toekomstvisie is, waar moeten we dan ons leven op richten? In onze verzakelijkte en ontmenselijkte ‘realiteit’ wordt alles vormgegeven door satanisch geïnspireerde krachten en machten. Zij menen ons innerlijk leven te kunnen bepalen, om daarmee dat innerlijk leven klaar te stomen voor een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, volgzaamheid en dus een volgzaam slavendom.

Alles dat buiten door de vormgevers van deze volkomen kunstmatig geschapen realiteit valt, dient te worden ontkracht, verzwakt en in het uiterste geval te worden geëlimineerd. Deze satanische werkzaamheid zegt echter niets over de kosmische waardigheid, legitimiteit en het zuivere verlangen naar Waarheid, Schoonheid en Liefde. De Moody Blues met The dream’ (HIER)

In het evolutionaire proces gaat het om de afwisselende en elkaar aanvullende fenomenen van mannelijke vormgeving (samentrekkend, centrifugaal, puntgericht, doelgericht, resultaatgericht en openbarend) en de vrouwelijke op sociale samenhang gerichte werkzaamheid (centripetaal, middelpuntvliedende en sociaal procesgerichte krachten). Zie dit in jezelf maar eens te herkennen en er naar te handelen. Een zeer complexe opgave voor onze zeer complexe tijd. De troost is dat we er allemaal op een eigen individuele manier mee te dealen hebben, maar het proces an sich bij elkaar kunnen herkennen en van daaruit met elkaar kunnen delen. Dat maakt die eenzaam individuele weg misschien iets minder eenzaam.

Bevroren raken of jezelf ontdooien
Bevriezen en ontdooien zijn twee elkaar aanvullende natuurlijke processen. Geen of/of dus, maar en/en! Het gaat er om waar men zich op richt. Richt men zich eenzijdig op het (mannelijk verstandelijk samentrekkende bevriezen), dan zullen alleen die processen een rol in het bewustzijn spelen en zal het bewustzijn mee bevriezen met haar eigen eenzijdige gerichtheid. Richt men zich alleen op (een vrouwelijk uitdijend emotionele) verhitting, dan gebeurt hetzelfde vanuit de andere polaire kant. Want door oververhitting verbrandt het bewustzijn zichzelf.

 

Het probleem van onze tijd is echter dat we aan alle kanten worden belazerd. Ten aanzien van het voorgaande kunnen we waarnemen dat een uiterlijk toenemende afkoeling wordt gepresenteerd, door gegoochel met gemanipuleerde statistieken en cijfers, als een opwarming. Die opwarming is dus een hoax! Ziet men het geheel vanuit een natuurlijk perspectief, dan ziet men dat er na de bevriezing op een natuurlijke manier weer een dooi ontstaat. Vriezen (samentrekking, oftewel een zeer sterke begrenzing en dus gevangenheid) en dooien (uitvloeien, het loslaten van grenzen en dus vrijheid) wisselen elkaar op een natuurlijk vanzelfsprekende wijze af. Het is de dans der creatie die er in dit universum plaatsvindt. We kunnen daar zonder erover te oordelen naar kijken. We zien dan hoe ooit op een natuurlijke manier de seizoenen elkaar afwisselden.

Wanneer men echter vanuit egocentrische motieven daarop in wil grijpen, of ons eenzijdig wil laten identificeren met het één of het ander, dan raakt de natuurlijke dynamiek verloren. Is dat niet bijzonder herkenbaar in onze tijd? Wanneer we met ons Bewust Zijn liefdevol, respectvol en accepterend getuige zijn van deze natuurlijk thermische dynamiek (ook in onszelf), dan kunnen we zien dat ze beiden nodig zijn om de dans der creatie voort te laten gaan en de Hindoegod Shiva zijn creatieve dans Nataraj te kunnen laten doen. Met een knipoog:

 

Het voortdurend vastgezet worden in een gevoelsmatig sterk onderkoelde maatschappij levert vanzelfsprekend een diepvriesproces op. Het is de kracht van het hart dat een aanvullend en voor onze tijd zo’n noodzakelijk en helend dooiproces oplevert. De hele flauwekul van de uiterlijke opwarming van de aarde is mijns inziens bedoeld, om de mensen het zicht te laten ontnemen op het gegeven dat hun hartenkrachten al sinds eeuwen aan een diepvriezend verkillingsproces onderworpen zijn. Zolang wij de dooikrachten van ons hart niet volledig werkzaam laten zijn, zullen de gezamenlijk bevroren harten van de mensheid een nieuwe ijstijd veroorzaken. Het is toch immers: Zo binnen, zo buiten?

Oud religieus en modern technologisch onderdrukkende fusie
Het zielsmatige bevriezingsproces is ooit begonnen toen oorspronkelijk zuiver geestelijk geïnspireerde culturen zich door machtsmisbruik van een heersende priesterkaste ontwikkelden tot een volgzaam slaven producerend systeem. Dit is binnen vele voorbije culturen gebeurd. Het vindt nu ook plaats binnen onze huidige westerse cultuur. Onze westerse cultuur is gebaseerd op een zogenaamd Joods/Christelijk historisch bepaald fundament. Hoe paradoxaal! Deze basis is echter vanaf het begin gecorrumpeerd door een kleine groep van machtswellustelingen.

Deze hebben vanuit een satanisch geïnspireerd en kabbalistisch/talmudische pervertering van ware spiritualiteit het authentieke Christendom en de daarop gebaseerde culturen tot hun werktuig voor wereldoverheersing gemaakt. Zij bepaalden de inhoud en vormgeving van de geschriften waar het christendom zich op baseerde. We zien nu in onze tijd dus een kunstmatig opgeroepen strijd tussen geïnstitutionaliseerde religies die hun bestaansrecht ontlenen aan vervalste en gecensureerde historische documenten. Waar gaat het hier dus om? Het gaat om het macht verkrijgen over zoveel mogelijk mensenzielen. Wordt het nu dus niet eens tijd om al die oude misinterpreterende en vervalsende oude geschriften te laten zijn voor wat ze zijn?

Zou het niet eens tijd worden om nu te leven vanuit ons eigen geweten, zonder interpreterende indoctrinaties van buitenaf? Je moet dan natuurlijk wel eerst je ware zelf herinneren om bij dat geweten uit te komen. Het oude religieuze paradigma van een god waar men aan moet gehoorzamen (Jahweh/Jehova) is in onze moderne tijd echter vervangen door een materialistisch geïnspireerd paradigma van afgestudeerde schetenwappers (uitdrukking is niet van mijzelf), ik bedoel wetenschappers. Het geloof in de materie als bron van het leven is onze moderne maatschappij op een nogal dictatoriale wijze gaan bepalen. Daarmee zijn we weliswaar vrijgemaakt van oude religieuze machtsstructuren, maar hebben onze ziel verkocht aan de god van het materialisme.

Eigenlijk is het dus lood om oud ijzer. Ons wordt nog steeds, weliswaar in een andere vorm, duidelijk gemaakt dat we slechts onwetende laboratoriumdieren zijn in een voortgaand satanisch devolutionair proces. Devolutie is het tegenbeeld van evolutie. Doe enig eigen onderzoek en je zult begrijpen wat ik hiermee bedoel. In onze tijd lijken vele historische ontwikkelingen samen te vloeien. De mensheid werd ooit in een grijs verleden door geestelijk geïnspireerde principes gevormd in al haar culturele uitingen.

Toen kreeg echter die kleine club van machtwellustelingen door, dat zij met deze geestelijke principes de onwetenden onder de bevolking konden misleiden en konden controleren. Zij deden dit, en doen dat nog steeds, door die geestelijke waarheden te misvormen tot halve waarheden en hele leugens. Iedere georganiseerde religie heeft zich daar in de loop der tijd schuldig aan gemaakt. Het prediken van schuld en boete en het angst aanjagen bij de gelovigen bleek een prima en succesvol middel te zijn om het gepeupel onder de knoet te kunnen houden.

Samenkomen van oude religies en nieuwe technologie
De oude religies hebben ons een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid geleerd ten aanzien van autoriteiten, waar gelukkig steeds minder mensen zich door laten (mis)leiden. Zij hebben ons echter voorbereid op een nog vernietigender kwaad. Namelijk het kwaad van een alle menselijkheid vernietigend materialistisch gefundeerd wetenschapsgeloof. Die reguliere materialistisch georiënteerde wetenschap heeft door de ontwikkeling van een vernietigende technologie een vergaande invloed op al het leven. Zij heeft er aan bijgedragen dat we nu op een punt zijn aanbeland, waarop al het leven en de ons dragende Moeder Aarde met een simpele druk op een rode knop kan worden uitgedoofd. We leven nu in een tijdperk van vernietiging.

Barry McGuire – ‘Eve of Destruction’

Het tijdperk van vernietiging heft vooral met oorlogen te maken. In de jaren ‘6o ontstond er naar aanleiding van de Amerikaanse oorlog in Vietnam een enorm bewustzijn ten aanzien van de complete waanzin daarvan. Vele muzikanten lieten hun gevoelens daarover blijken. Hier een compilatie van muzikanten uit die tijd. The Animals vonden dat Amerikanen niet in Vietnam thuishoorden. Verder werden er door vele muzikanten uit die tijd protestliederen gezongen ten aanzien van de Vietnamoorlog (hier, hier en hier). De voor mij meest indrukwekkende anti-oorlogssong is echter ‘Bring the Peace’ van Mary McLaughlin, hierna uitgevoerd door Meli en Valerie Orth.

Dit is de songtekst (Bron: HIER):

VERSE 1
Is it true that you’ve come back?
Is it true that you’re here?
Is it true that after all this time
The cycle’s complete?

CHORUS 1
And have you brought the wisdom
That we have then lost?
And have you brought the peace
That we’ve been aching for?

Is it true that you’ve been waiting
For your chance to come
Is it true that you’re coming now
Like a song on the wind?

And have you brought the wisdom
That we lost then found?
And have you brought the peace
As balm for our wounds?

Is it true you knew the answers
When you last appeared?
There was no one in this land
Who couldn’t hear

So bring us back the wisdom
We were forced to let go
Oh, bring us back the peace
To feed our hungry souls

VERSE 1
CHORUS 1

Oh, can you bring the peace
That we’re all aching for?
Oh, can you bring the peace
That we’re all aching for?
Oh, can you bring the peace?

Naar aanleiding van al het bovenstaande is mijn vraag waar blijven de muzikale protestuitingen van al die modern wakkere muzikanten? Ongetwijfeld zullen ze er wel zijn en aan mijn aandacht voorbij zijn gegaan. Zij zullen echter, door de satanische kaping van de moderne muziekindustrie niet meer de positieve impact kunnen hebben, die de muziek uit de jaren 60/70 op een hele generatie van idealisten en wereldverbeteraars heeft gehad. Laat de discussie nu maar losbarsten. Ik sta open voor bewijzen van het tegendeel van wat ik hiervoor beweerde.

Maar hou desondanks je hoofd koel en je hart warm, voor jezelf en anderen.

Arend Zeevat

5 juli 2017

270 gedachten over “Revolutie? Het oude in een nieuwe verpakking..!

 1. Beste Arend, omdat de muziekindustrie gecorrumpeerd is, zal het ‘protest’ uit een andere hoek moeten komen.
  Schapen zijn al zo ver heen dat ze niet zien dat de artificial intelligence zich onder hun neuzen voltrekt, met de woorden ‘cool net als in de film’. Dus daar hoef je niet meer op te rekenen.
  Rest mij de hoop dat er meer mensen wakker worden.

  Thank you for the music, Flip 😉

  1. las ik net:
   Queen, Soul of England…

   Neil Young,
   Soul of Canada….?

   well….a living Soul that’s fore SURE!

 2. Het ironische is dat wat gaat gebeuren we zelf gaan creëren….
  En dat het anders kan laten muzikanten nog steeds horen, maar helaas is de digitale muziek ook al doorgedrongen incl. alle daarbij behorende “chemische genotsmiddelen”, zonder kan niet meer.alhoewel er natuurlijk nog steeds echte muzikanten zijn 🙂
  Thanks for the music Arend, deze voor U !
  https://www.youtube.com/watch?v=fgWFxFg7-GU

  1. Ach Markus, juist in die 60er jaren was het genotsmiddel bijna een must om muziek te schrijven. Wat dacht je van de Doors en als je bv Jefferson Airplane ,met White Rabbit luistert dan oor toch wel het een en ander 🙂

   https://youtu.be/XR8LFNUr3vw

   Maar blijft hele goede muziek, dat dan weer wel…

 3. exact Arend, waar is de muziek gebleven vroeg ik mij vandaag weer eens af, bestaat die good ol’ top 40 nog wel, vandaag radio Seagull ontdekt, via kleine portable dab+ slash / fm radio tour de frats, schijnen zelfs op de am middengolf uit te zenden, de regionale zeeuwse zender is qua muziek echt eng geworden, ze willen waarschijnlijk met de tijd mee gaan, de parels van meren dempen om er Knokke beton fletse toren hotels te bouwen, iedereen is tegen inclusief gemeenteraad maar geld speelt ineens geen rol en het gaat door met of zonder toestemming op tig locaties tegelijk, kan je nog veel beter radio rtv Drenthe hebben, een dj op Seagull vertelde vanmiddag dat verscheidene nummers van bijvoorbeeld The Eurithmics te complex onnavolgbaar zijn voor de hedendaagse gemiddelde jeugd… autsch van Anouk in haar top jaren op pinkpop naar guus peeuwes

 4. Ook muziek kan een dubbele bodem hebben. Veel muziek is niet wat het lijkt. Als ik de oude nummers uit de jaren 60 70 op youtube bekijk dan zie ik dat werkelijk (bijna) alles play-back is. De vraag is WIE schreven die nummers nou werkelijk, en wie speelden ze en zongen ze. Soms is die muziek een beetje té perfect; de maat, de zang, de instrumenten en zo voorts. Ik denk wel eens dat er heel veel in die studios gebeurde. Andere zangers (geschoolden), andere muzikanten, schrijvers…

  En wat is de dubbele bodem in de tekst en wat doet de muziek met de geest zijn nog maar de vragen.

  Van Eve of Destruction ben ik nou niet bepaald blij geworden. Wat een naar lied. Wel mooi, maar zeer verdrietig.
  De Moody Blues vind ik wat te zwaarmoedig.
  Al die stomme ‘mooie’ liedjes schiepen hoop en ze waren uiteindelijk leeg, zinloos. Het was valse hoop.
  Dat klopt misschien ook wel. Want muziek wat is dat eigenlijk? Waar werd dat veelal voor gebruikt?

  A: het leger.
  Het Trompet geschal bij de aanval, de terugtrekking, de tocht enzovoorts.
  De drums: Ophitsend en dwingend. Agressief.
  De Doedelzak: geen commentaar…
  De fluit: ook al.
  Een voorbeeld:
  http://www.41afdva.net/Artilleriemuziek.htm

  B) Daarnaast werd muziek in de kerk veelvuldig toegepast. Denk aan de werken van Bach. Het moest vooral heilig en groots klinken. Soms triest, maar altijd ‘hemels’. Het kerkvolk werd zo met indrukwekkend orgelgeluid in een soort staat gebracht. Een luisterhouding waarschijnlijk.

  C) En de muziek was er eigenlijk van de ‘welgestelden’. Piano’s Cello’s, violen, allemaal onbetaalbaar voor het volk.

  D) De volksmuziek is ook maar een aardig tijdsverdrijf. Lekker op de klompen dansen of als donkere mensen op de maat van de drum.

  Ikzelf heb muziek aan om de achtergrond te dempen. En dan lekker klassieke rijkelui-muziek, vooral Mozart.

  Maar, zoals je kunt lezen, ook de muziek heeft voor mij haar onschuld verloren.
  Behalve dan misschien het slaapliedje of de eigengemaakte muziek.

  Hier in huis heb ik zeker 10 muziekinstrumenten. Ze zijn erg mooi. En toch weet ik dat het illusie is. Mooi maar leeg.

  Het kan plezierig zijn, maar vaak is het niets. Noten en tekst. Illusie.

  En dat er nu geen protestzangers meer zijn? Omdat een weldenkend mens zich niet belachelijk gaat maken met politiek-geëngageerde muziek. Het is eigenlijk zonde om muziek, dat héél mooi kan zijn en een pleister voor de ziel, als propaganda gebruikt wordt.

  1. effe genieten nu 1998 toen, als je als ranke bevallige jonge dame zo’n stem gelijk een misthoorn qua volume vibrato live kan opzetten mag je in je rode bh verder zingen van mij, top nederpop en wat is daar 20 jaar na dato voor in de plaats gekomen? de zus van jan smit of zo https://youtu.be/tf8bWbL5MYg en in de dark of course graag; https://youtu.be/483d50h5HH0

  2. HyperAlert,
   Nou, nee. Die tijd heb ik wél gehad. Als jongeman liet ik me ook opzwepen door de muziek. Nu ik meer weet zie ik het als de aanvoerders van de ‘##%^*.
   De muziek gaat hen vooruit.
   De power zit ‘m ik de betovering.
   Daarom liet een zekere zeeheld zijn oren dichtplakken en zich vastmaken aan de mast. Om de zoete zang der Sirene’s niet te hoeven horen maar wel te zien 😉
   “Odysseus ontsnapte, volgens het verhaal van Homerus, aan hun gezang door de oren van zijn bemanning te vullen met was en zichzelf vast te laten binden aan de mast van het schip.”

   Zie ook: “Ze waren erg knap en zongen zulke mooie liederen, dat de reizigers die hun eiland passeerden de verlokking niet konden weerstaan. Vervolgens liep hun schip dan te pletter tegen de rotsen en werden zij gedood, doordat de sirenen alle levenskracht uit hun slachtoffers wegzogen.”

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Sirene_(halfgodin)

  3. Antisoof.

   In mijn beleving ging het bij Odysseus en de Sirenen om het weerstaan van de vrouwelijke verleiding, die hem zijn taak en opdracht zou doen vergeten. Kun je nagaan, dat was toe al zo en we zien dat nu nog steeds in al die geponoficeerde muziekvideo’s.

  4. Je moet je zelf niet zo veel afvragen, laat het gebeuren, laat je meesleuren door je gevoelens, dat geeft bevrijding, drink en rook een joint, en laat je geest om de wereld gaan, hij is van ons en van niemand anders, we zijn mensen, en moeten leven als mensen, pluk de vruchten die geboden worden, laat je zorgen even los, het duurt maar zo kort verdoe je tijd niet kniezen, en tandenknarsend kijken naar het wereld nieuws, its a cinema its not real, wees blij groeten, Jenne

  5. Goh Jenne, wat een bijzonder advies van jouw kant. Ik weet dat jij nog van een stevige neut/cognac/whiskey/glas wijn houdt. Maar rook jij ook af en toe of misschien wel regelmatig nog een joint Jenne? In dat geval Om Shiva, Om Shankar, dat hij jou maar een heldere verruiming van je derde oog mag geven.

  6. Arend, dat is een geheim tussen mij en mijn joint, groet Jenne

 5. Arend,
  De pop muziek en dergelijke , van de jaren zestig en zeventig en later , is niet mijn smaak.(en over smaken en kleuren, valt niet te discuteren). Dus ieder zijn smaak !!
  Er schuilt echter meer achter. Deze muziek is het product van het Tavistock Institute en het Stanford Research Center. De “final touch“ werd gegeven door Adorno van de Frankfurter Schule via 12 atonaal systeem, dat gebaseerd is op de cult van Dionysius en the Baal Priesterhood”. Dit ging dan gepaard met het druggebruik. Dit alles in opdracht van het “Committee of 300”
  Bron : The story of the Committe of 300 van John Coleman , pagina 88 en verder met citaat over de verborgen agenda :
  “The phenomenon of the Beatles was not a spontaneous rebellion by youth against the old social system. Instead it was a carefully crafted plot to introduce by a conspiratorial body which could not be identified, a highly destructive and divisive element into a large population group targeted for change against its will”. (pagina 88).
  Jenne :
  In verband met de “provo’s, de mei revolte in Frankrijk was een product van de CIA.
  Er is dus geen enkele vlag die de juiste lading dekt.

  1. Sub Rosa.

   Onze wereld bestaat voor het grootste deel uit valse vlaggen. Maar zoals ieder kwaad een essentie van het goede in zich draagt, laat ook iedere valse vlag een spoor achter van de juiste vlag. Zowel ten goede als ten kwade. Gaat het er in onze tijd juist niet om, om door alle valse vlaggen heen te leren kijken en de juiste vlaggen te leren herkennen.

   Vrij vertaald betekent dit voor mij, dat in de muzikale wereld van de jaren 60/70/80 en misschien ook nog ’90 vele muzikanten vanuit hun beste intenties een bijdrage hebben willen leveren aan een betere wereld. Zij deden dit door hun gevoelens ten aanzien van de wereld waar ook zij in opgroeiden muzikaal te vertolken. Dat dit medium uiteindelijk gecorrumpeerd is geraakt zegt niet zoveel over die muzikanten, maar wel over de krachten achter de schermen die hen hebben willen gebruiken voor een eigen agenda.

  2. Arend 5.1 :
   Inderdaad, het overgrote deel had toen niet het minste benul van wat er zich achter de schermen afspeelde. Dat is trouwens ook nu het geval.
   Diegenen die het wel snapten en reageerden werden geliquideerd.
   Zie in dit verband John Lennon :
   https://www.henrymakow.com/2016/12/john-lennon-breaking-from-the-illuminati.html
   met citaat :
   “UNDER PAIN OF DEATH
   The Illuminati raises and recruits useful operatives, including musicians, to play a particular role. To become uber-famous, these people must engage in initiation rituals and swear obedience under pain of death. Like the Masonic initiation or Mafioso Omerta ‘code of silence’, if you break ranks, you risk being killed.”
   Ik heb dan ook het grootste wantrouwen t.o.v. nieuwe fenomenen die opduiken..in welk domein dan ook.

 6. Welterusten meneer de president van Boudewijn de Groot was wel zo’n beetje het enige dat in dit vlakke landje was geproduceerd in die tijd. Het was hier een beetje matte bedoening vergeleken met het verre Amerika. Ja, slapen op de Dam in 1970, the love ins en peace ins…
  Men probeerde een beetje fanatiek wat neer te zetten maar miste echte bezieling. Wat je dan kreeg, een beetje lacherigheid over de communes en schaapachtige maar ook afkeurende blikken, Nederland was zo in die tijd nog redelijk groen achter de oren. Ik neurie af en toe nog wel eens dit liedje van Dorus, ben de LP van mijn ouders kwijt geraakt, maar toch de tekst gevonden 😉
  https://muzikum.eu/nl/123-358-11799/dorus/ik-slaap-nooit-meer-op-de-dam-songtekst.html
  Tjonge wat is de tijd veranderd…

  1. Dorus nog wel, nooit gehoord dat liedje, wel leuk en in zijn tijd, ja waar is het gebleven, Jenne

  1. mc goed getypeerd voor die tijd, Neil Young, beetje erg geciviliseerd, mag van mij wel wat rauwer, Janus Joplin bijvoorbeeld, Jenne

  2. aan Jenne…

   My God, als er iemand is die het minst destructief is van ALLE…is het NEIL YOUNG….
   Donder op met je Janis Joplin…arme stakker dat wel…maar volkomen verkeerd begrepen heeft ze ’t…Freedom is just an other word, for nothing left to lose….THAT’s why…zoveel drugs om haar pijn te verbloemen… Durf die pijn te voelen!!!!!!!!!!!!
   Daar is moed voor nodig en loutert het HART…….. Lees Steiner!!!!!!!!!
   zo, ben niet gauw boos, maar NU wel… het weer zal meespelen, maar spreek me even uit!!!!!!!!!
   namaste

  3. Marie Anne
   Wat heeft nu in Gods naam Steiner hier mee te maken, als je er niet bij bent geweest ga je dit nooit begrijpen, Neil Young was één van de mindere Goden, je kunt het zelf bekijken op You Tube 1968 Woodstock, ander soort mensen, hard living hard drinking and hard F…ing, every day could be the last one, maar goed lekker mopperen en verkeerde conclusies trekken, ja hoor Groeten Jenne

  4. Neil Young speelde met Crosby, Still and Nash, die veel profijt hadden aan Neil, omdat hij veel schreef, ook voor hen.
   Achteraf is Woodstock niet meer dan een mind-control dingetje, (en ook is het de laatste dag van je leven Jenne, dan nog, zelfdestructieve mensen zijn zieke mensen, en daar hoorde zeker Joplin bij. Ik zie een verschil tussen een jointje en hardcore heroïne en drank gebruiken, daar zit je volgens mij toch wel behoorlijk met de duivel in een bootje.
   Ik ben 20 jaar geleden toevallig in Woodstock geweest, in de VS, in het dorp, want ’the fields’ zijn km’s verder. Die mensen in het niet onaardige dorp leven nu van het toerisme, verdwaalde toeristen die op zoek zijn naar Woodstock…haha
   Lees eens de biografie van Neil Young, harde werker, als kind zwaar polio gehad, later suikerziekte, 2 gehandicapte kinderen etc.

   Verder als iemand zijn excuses aanbiedt (wat van mij niet had gehoeven) dan pik je dat beleefd op, lijkt mij, en ga je niet nog eens een steekje laten vallen. Je bent toch opgevoed? 😉

  5. 8 + 1 = 9
   7 + 5 = 12
   12 + 9 = 21
   2 + 1 = 3
   3, hmm, volgens mij val je net nog onder de genade van god, Jenne. 😉

  1. mc, ik laat dit totale commentaar voor wat het is, en voor jouw rekening !!!

 7. Leaving the USSR, I was sure that at last I was able to break loose from the “Empire of Evil” into the free world — America! I thought and wanted to believe that beyond the iron curtain was real freedom! The pressure I felt became especially strong when I had refused to work under the control of security services and, thus, I began to be thoroughly hunted. Although I, as “game”, appeared to be too tough for the special services of the USSR, nevertheless, they blocked all the “oxygen” for my activity. These were the reasons for my hopes for the “free world”!…

  It appeared that people were slaves in both countries! To tell the truth, I don’t know what is better: to be a slave and to know it (as it was in the USSR) or to be a slave and think that you are free (as it is in the USA and the rest of the “free” world)! The most staggering fact is that one and the same individuals have made people slaves in both worlds…
  Nicolai Levashov
  http://nikolay-levashov.ru/English/index-eng.html

  His run for president in the USSR, impossible
  http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/02/201222192724794518.html

  1. Marie Anne, het is zo onwaar wat je in je onschuld schrijft, ooit het gezicht van een man aanschouwd, die in een bad met koudwater dreef met net zijn gezicht boven water, het was een test in een labaratorium, om te kijken hoelang je als “”MENS”” kunt overleven in koud zeewater, op zijn gezicht stond de hele ondergane wreedheid op de mensheid geschreven, de vertwijfeling, van waarom ik, waarom moet ik op deze wijze sterven, ja en toen dacht ik aan Jezus aan het kruis, van Vader ze weten niet wat ze doen, prettige dag Jenne

  2. Marie Anne.

   Neil Young was één van de muzikanten die mij van jongs af aan ook altijd zeer heeft aangesproken. Ik heb verschillende LP’s van hem. Het was zijn melancholische stemgeluid, de authenticiteit van zijn muziek en de diepere teksten die mij aansprak. Hij was en is een groots muzikant, die voor mij de melancholie vertegenwoordigde die ik ook in het artikel heb benoemd.

  3. Arend, over Neil Young, goed en mooi maar wel heel commercieel, en voor mij nooit die echte stairway to Heaven geweest, maar goed een ieder heeft zijn favoriten, veel echte hele grote gingen over in het super nova gebeuren, snel opgebrand jammer, maar het zijn altijd in iedere kunst uiting de grote talenten, de fragile geesten, met veel, misschien te veel verbeeldings kracht, heb er verscheidene in mijn leven meegemaakt, vreselijke lieve vol talent en o zo naïf zijnde mensen, in hun anthosiasme zich zelf volkomen voorbij lopen, en net te ver gaan, en dan van die Nederlandse gillende keukenmeiden, die er de ballen van snappen, wat het woord creéeren inhoud, wat hard leven betekend, nou ja its OK its all right, groet Jenne

  4. Jenne 9.4

   Hoezo snel opgebrand. Hier is zijn laatste nummer van dit jaar:

   https://www.youtube.com/watch?v=4RKBUG9VLFU

   Met de tekst:

   “Children Of Destiny”

   Stand up for what you believe
   Resist the ‘powers that be’
   Preserve the land and save the seas
   For the children of destiny
   The children of you and me

   Should ‘goodness’ ever lose and ‘evil’ steal the day
   Should ‘happy’ sing the blues and ‘peaceful’ fade away
   What would you do?
   What would you say?
   How would you act on that new day?

   Stand up for what you believe
   Resist the ‘powers that be’
   Preserve the ways of democracy
   So the children can be free
   The children of destiny

   When money matters most and war is good for gain
   The capital is yours, the people feel the pain
   They feel the pain, they walk the streets
   While the bombs fall in the rain
   The children hide, somewhere inside
   While the bombs fall in the rain

   Stand up for what you believe
   Resist the ‘powers that be’
   Preserve the land and save the seas
   For the children of destiny
   The children of destiny

   En:

   https://www.youtube.com/watch?v=UhkzwdOpKC4

   Met de tekst:

   “Peace Trail”

   Up in the rainbow teepee sky
   No one’s looking down on you or I
   That’s just a mirror in your eye

   Ain’t taken my last hit yet
   I know that things are different now
   (I see the same old signs, but something new is growing)

   Don’t think I’ll cash it in yet
   Don’t think I’ll put down my last bet
   (I’m gonna keep my hand in, because something new is growing)

   Think I’ll hit the Peace Trail
   Take a trip back home to my old town
   ‘Cause everyone back there says
   Something new is growing

   Up in the rainbow teepee sky
   No one’s looking down on you or I
   It’s just a mirror in our eye

   If I believe in someone
   I have to believe in myself
   (I have to take good care when something new is growing)

   The world is full of changes
   Sometimes all these changes make me sad
   (I have to plant them seeds, till something new is growing)

   I think I’ll hit the Peace Trail
   I know that treasure takes its time
   (I have to take good care when something new is growing)

   I think I’ll hit the Peace Trail
   I think I like my chances now
   (I have to take good care when something new is growing)

   I think I’ll hit the Peace Trail
   I think I’ll hit the Peace Trail now
   Because something new is growing

   Hij heeft zijn innerlijk (liefdes)vuur nooit laten blussen!

  5. Arend
   Ik heb het helemaal niet over Neil Young dat hij snel opgebrand zou zijn, hij smeult al jaren, je ziet het criterium wat geld, om een artieste te classificeren, ziekelijk zieke kinderen, vriend is gelijkent and so on, het schijnt dat er voor mijn gedachten in dit geval geen antwoord is weggelegt, jammer, en volgens sommigen zou je met een joint in je hand geen kunst kunnen maken, ze begrijpen er niets van hoe groter je geest, hoe meer open je ziel hoe schoner de créaties, maar je kunt heel goed een beetje verf op een doek smeren,
   why not call this art, maar we zitten in een discussie zonder Omega.
   Jenne

  6. Arend, als je teksten wilt declareren komt toch zeker eerst wel Pete Seegers, de man van de anti Vietnam beweging, met we will overcome, ok let it be, Jenne

  7. jimi hendrix experience 1969 stockholm compleet van een andere wereld, gitaar leeft en praat , hij noemde het zelf kerkmuziek https://youtu.be/2pPWimgljAs zal het militair industriële complex wel niet zo blij mee zijn geweest

  8. Jenne. Ook hij maakte deel uit van een generatie die het bewustzijn in zich droeg van een mogelijke andere en betere wereld. Bekijk eens de volgende video van Kaypacha, die er op wijst dat bepaalde generaties een bepaalde opdracht in zich dragen om onze door machtsbelangen vastgeroeste wereld weer in beweging te brengen.

   “It’s time to change the system,
   Come up with a whole new plan,
   That starts with me being able to see,
   Into the future of man.”

   https://www.youtube.com/watch?v=ClDYqBIR2eM

  9. Die Arend, laat het hart eens spreken, dat is alleen zin vol, als je weet dat daar een klankbord voor is, de gillende keukenmeiden op dit draadje, houden mij verre van mijn hart geven, like the great song Hank Williams, Cold Cold Heart, of Rolling Stones heart of stone, mijn favoriet, Soul Sacrifice evil ways Santana en zo was het ook wij offerden onze ziel, het was een enorme geestelijke orgasme, de wereld trilde er van, na al die jaren fibreerd het nog steeds in me, en leg dat maar eens uit, aan een paar van die theemutsen, die op de proppe komen met hun vals pseudo fatsoens normen, groet Jenne

  10. Jenne 9.11 je ziet wat je zilt zien of waar je door eigen innerlijke ontwikkeling toe in staat bent om te zien. Er is een heel universum buiten het door jou waargenomene. Dit is niet kwaad bedoelt, maar we zijn immers nooit te oud om te leren. Dus ook jij niet!

  11. Arend, ik heb niemand nodig om mij te vertellen wat mijn weg is, die ik moet gaan, dat verteld mijn Eigen echte hopelijk niet veel beivloede Intuïtie.
   In mijn Amsterdamse tijd, had ik vrienden in de medice wereld, een daar van een Neurochirurg, prachtige man enorme handen, maar hij deed de fijnste ingrepen, hij heeft mij het plekje laten zien waar de menselijke ziel zich ophoud, de Hypothalamus, later vertelde hij me hoe gecompliseerd dat daar is, buisjes als haren zo dubn vol cristallen, ’t is lang geleden, en mijn vriend helaas is niet meer, maar uit latere discussies kwam dit toch weer terug, het is daar waar Alzheim zich ophoud, cristallen zijn ontvangers, en met de enorme toename van alle onnatuurlijke stralen gaan die cristallen kapot, et voila, zieke mensen, ik heb al wat oudere mensen kunnen helpen, op mijn wijze dan, met soms wat hennep, en homeopathie, je kunt het remmen, maar niet terug draaien, groet Jenne

  12. Ja Hyper 9.9

   Hij was zeker een deserteur uit de Amerikaanse maatschappij en moest daarom ook zo voortijdig sterven!

  13. Arend 9.13

   natuurlijk heb je hier mee volkomen gelijk, nooit te oud om te leren, ik leer iedere dag, ik evolueer nog steeds, mijn weten en geweten passen zich aan, en ik maan mijzelf constant tot mildheid, en vergeving!, ja ’t is vreselijk maar ik ontdek nog steeds, en ook in mij zelf, ik zou het jammer vinden als mijn tijd daar zou zijn, er is nog zoveel te doen en te leren, Groet Jenne

  14. Jenne 9.14

   Je hebt volkomen gelijk. Niemand kan jou vertellen welke weg jij moet gaan. Dat geldt dus ook voor mij! Dus waarom meen jij mij dan in veel van jouw reacties op mijn artikelen mij te moeten vertellen welke weg ik te gaan heb???

  15. Jenne 9.16

   Ik zie jouw worsteling, die heel menselijk is en ik ook in mijzelf herken. Laten we deze herkenning als een ware menselijke broederschap vieren. Jij bent jij, met al jouw mooie en bijzondere kwaliteiten en tevens beperkingen en ik ben ik met al mijn mooie kwaliteiten en beperkingen. Lust for life.

  16. Arend, soms herken ik bij mensen hun handelingen, fouten die ik in mijn leven ook heb gemaakt, en probeer ze dan, als de persoon mij interesseerd om die herhaling te voorkomen, dat is het voordeel bij een lang leven, en het doet je als persoon geen kwaad, en het doet ook niets aan je qualiteit als mens af, om van oudere en daar door wijzere personen iets aan te nemen, ervaring is een grote rijkdom.
   Nog steeds leer ik van anderen, in onze discussie of door hun literatuur, Kill your Ghuru, klonk mij vreemd in de oren, en zeker komende van Guido.j;, je ziet mijn geheugen werkt nog perfect, groet Jenne

  17. Arend, ik ken geen beperkingen, en heb deze nooit aanvaard, wanneer ze van buiten af werden opgelegt, en niet strookten met mijn zijn, nooit me laten beperken, als ik ze ontdekte in mijn zijn, net zo lang worstelen vechten tot ze waren uitgewist, klinkt misschien arrogant,
   maar waar om mag je niet je zelf zijn, en daar een zekere trots in vinden, ik weet trots en dom groeien aan de zelfde boom, maar goed laten we spreken van eigenwaarde, groet Jenne

  18. En zo Karel, heb je dan je persoonlijke schijngevangenis gecreëerd…

  19. Karel, hierbij ontbreekt de lichaams taal en gezichts grimmassen om het oordeel te completeren.
   Beperkingen worden vaak door de personen die hier onder leiden, aan zich zelf opgelegt, een créatie van hun Eigen valende denken, je kunt niet over je schaduw heen springen, maar wel over je beperking, door deze op te lossen, teniet te doen.
   Groet Jenne

  20. @9.22 Schijngevangenis of schijnparadijs? Hoe zie je dat in combinatie met het denken door (een Ego mens) dat ie geen beperkingen heeft?

  21. net Kaypacha beluisterd en gehoord, change the sewer concrete beton en glas systeem, time to heal ourselves de mensheid elkaar! jah ik pas in die healer generatie jaren die hij noemt, ben op moment bewust met een zonne detox strandzand beweeg water kuur bezig, merk dat in de losse voorbij gang er genoeg zogenaamde onbekende ‘vreemden’ zijn waar ik soms ineens wat tegen moet zeggen door het momentum ingegeven en onderschat begroeten niet ‘zomaar’, bevestigen dat je ziet en gezien bent kan zoveel goed doen, vroeger heette dat spontaneously, weg van het beeldscherm uit het beton hok terug in mijn lichaam, blote voeten

  22. Karel, 9.23

   inderdaad er bestaan geen beperkingen, te eerst wanneer men binnen de regels leeft, van zijn of haar samenleving, vind men dit toch te beperkend, dan moet men de verantwoording nemen, en deze beperking opheffen, of er zich niet aan storen, het Athéistische denken is hier op gestoeld, ik ken er verschillende, helemaal geen rebellen, maar ze storen zich niet aan de geboden, ja met soms vervelende consequenties.
   Groet Jenne

 8. Moeilijk om het gevoel en de atmosphere in die tijd te beschrijven, het was allemaal zo gemakkelijk, de beste indicatie vind ik altijd Bagdad Café, met Jack Palans, langs de 66 kon je overal voor heel weinig slapen, maar we sliepen meestal in de open lucht, de beste song om het leven en denken te beschrijven, vind ik Hotel California, dat gevoel over heerste ook, the doors are open but you can never leave,
  weinig vijandigheid, het was op een andere planeet zegt Carla altijd, wij hebben het exstreem moeilijk hier in het bureaucratische burgelijke Frankrijk waar niets is als dat je zou verwachten, van uit de literaruur, zelf Descartez kon het er niet uit houden, waarom wij dan wel, La Fontaine werd vaak verbannen, we zijn maar met heel weinig echte mensen, misschien was dit altijd al zo, als wij in Nederland zijn, na twee dagen is het genoeg, het gaat over vacantie en geld, de nostalgie viert hoogtij, naar betere tijden, fijne dag, het wordt hier 37° beetje warm, dus binnen blijven, gevangen in je Eigen huis.
  Groetjes Jenne

 9. Bijzondere dag, mijn Oma Helene is vandaag jarig en zou 110 geworden zijn. Geboren op 7-7-1907… wat een sterke vrouw en zorgzaam.
  Sinds 18 jaar al niet meer in deze dimensie, maar er zijn momenten waar ik voel dat ze even komt kijken wat ik aan het doen ben…
  Oma so lieb oftewel Oma’tje lief 😉

  1. mc, mag en moet zelfs, en is heel goed om te doen, je even realiseren welke mooie liefde je ondergaan hebt die kleine tedere aanrakingen, ik heb ook vaak zo van die momenten, die warme stille toch beetje Italiaanse melancholie gevoelens, even stil staan in het verleden, groet Jenne

 10. sorry Jenne…donder op is een beetje een onweersbui…but really a wake up call!
  Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Wine house…e.a. mooie mensen…maar door hun drank en drugs misbruik niet bepaald een goed voorbeeld voor waar het werkelijk over gaat…geef mij dan maar Tina Turner…die nu mantra’s zingt!

  namaste

  1. Ach ik ken Uw leeftijd niet, maar het leven was toen zoveel anders, sneller dieper, ja en daar door dodelijker, we waren jong en on ervaren met het gebruik van drugs, maar vraag me soms af is een mooi vol en diep emotioneel leven, van korte duur zoveel slechter als zo’n sleur zijk leven wat de meeste leven noemen nou zoveel beter, betwijfel het, en het was een man vrouw gebeuren, de limies kregen geen kans, de kastdeuren waren dicht gespijkerd, het was love and peace men, en dat was levens vervullend, ja wil je dat ?! groet Jenne

  2. Oftewel”listen I’ve got something tosay ,its better to burn then to fade away….”Vrij naar de Gurka in highlander.

  3. Of zoals Tom Waits zegt “i’d rather have a bottle in front of me , then a frontal lobotomie.”

  4. Marcel Wiersum, voor mij is het dan gewoon Fuck you, maar ik wil beleeft blijven, zeker tegen dames, twee schitterende waarheden, leuk flesje, het is hier bijna te heet om water te drinken, laat staan vuurwater, ach ik probeer het ze uit te leggen, maar het is echt Parels voor de Zwijnen, ze willen !!! het niet begrijpen dat het ook anders kan, maar ja dat vraagt offers, maar ze zijn zo behebt met hun consumenten brein, ja e China zwendelt dat wel aan met zijn massa producten, was net even bij een oude buurman, 96 heeft één licht punt in zijn huis, en wel een licht peertje in de keuken, nou ja keuken, maar goed hij is vrij en blij, maar het is een beetje te warm, zo ik heb een luchtbevochtiger gekocht en in zijn keuken gezet heb nog even stopcontact aan moeten leggen, maar het werkt, nou koning te rijk, ja zegt hij hoe is het mogelijk, eenvoudig mens, een schat van een man, Carla zegt altijd ik zou hem wel eens even in bad willen doen, nou grote zinken tijl dan, ik denk dat ze nieuwschierig is, hé he oppassen,
   groet Jenne

  5. Jenne,
   Pas je wel op met zo een lucht-bevochtiger. Die schijnt de hele tijd vreselijk te piepen, alleen hoort men dat niet. Misschien is dat wel niet gezond.
   En dan nog de micro-organismes die misschien wel goed groeien in die vochtigheid…
   En de oude man is al zo teer.
   Ik vertrouw die bevochtigers niet.

  6. AntiSoof, nou teer is hij zeker niet, wel erg op zich zelf, en een beetje ondoordacht soms, micro organismus, nou ik denk dat zijn huisje daar vol mee zit, als je ziet wat hij eet, nou de micro organismes gaan gillend de deur uit, de tabak hangt te drogen in zijn slaap vertrek, hij draaid zelf met van die gele mais vloetjes, eten uien en ail, verse groentes Eigen kippetjes, soms krijg ik wel eens een kippetje, of groente we ruilen vaak, flesje tegen iets anders, groet Jenne

  7. LOL jenne.
   Dat zeg jij goed. En nou weet ik meteen wat blijkbaar gezond is, namelijk wat de goede man doet, want die is al lekker oud.

   Maar, eerlijk, ik bedoelde het serieus hoor.

 11. Ach wat bij dit soort denken, dan altijd bovenkomt, is de in en in humaine film, journal a particulier, Etorre Scola, met La Loren en de magistrale Mastroianni, dit kunnen alleen maar Italianen, wat mij altijd op viel, bij mijn bezoeken aan Italië, dat ook de rijke mensen, nooit poenerig en goedkoop over komen, altijd verzorgt, beetje wijfig in doen en laten, maar wel !!! I am a Men, als ik jonger was zou ik zeker nog een keer verkassen, nou ja bij de buurman is het gras altijd groener dat nou weer wel natuurlijk, maar toch ciau en ze houden van het leven, maar ze laten het meer zien, en niet hypokriet denk aan Berlesconni he is spreading his wealth around, geen zuinige Dutch kakkerlak, kom op mensen leef voor het te laat is, groet Jenne

 12. Beste Jenne
  jij lokt iedereen hier altijd weer uit tot discussie….=discuswerpen ikketikketak…pingpong…. ben ik er toch nog bijna ingetrapt en wenste van niet….
  ’t heeft geen zin… Moet ik ’t uitleggen? Wat Steiner, de antroposofie er mee te maken heeft? Nou veel, zo niet alles…kwestie van INZICHT….
  Ik laat ’t hierbij…. en mijn leeftijd is van geen belang… Bewustzijn is bewustzijn….
  Namaste

 13. Beste mensen.

  Waar het in feite om gaat is, dat wij iets van onze eenzame binnenwereld willen herkennen in de buitenwereld. Men kan die herkennen in met name verschillende cultureel/kunstzinnige uitingen. Voor de één is dat de beeldende kunst, voor een ander literatuur of poëzie, voor weer een ander is dat muziek, theater of andere beeldende kunsten.

  In mijn beleving zijn de verschillende kunstuitingen de dragende kracht voor de menselijke ziel, om in eerste instantie de eigen authentieke scheppingsdrang te kunnen vormgeven. Daarnaast is het een voeding voor de ziel, om zichzelf in de authentieke kunstuitingen van een ander mens te kunnen herkennen. Kunst is een uiting van de scheppingsdrang van de mens en daarom de dragende kracht voor iedere cultuur.

  Het is daarom dat alle kunstuitingen door satanische krachten zijn geïnfiltreerd. Daarmee tot een gif geworden zijn, die de ziel langzamerhand laat verstikken.

  1. Kortom, maak je eigen kunst !!!!
   Neem voor mijn part lessen om de basistechniek onder te knie te krijgen en geniet. Waarom wordt er in het onderwijs voortdurend bezuinigd op zelf kunst maken? Bezuinigd op contact maken met je eigen lijf en je eigen ziel. Waarom moeten ouders muziek, sport, ballet, dans, toneel, judo, karate…. maar zelf ergens voor elkaar zien te krijgen voor hun kinderen? Ik persoonlijk vermoed om de mens zoveel mogelijk van zichzelf te vervreemden en gewillige afgestompte slaafjes te maken. Juist in de meest gevoelige periode de ziel en het lijf voedsel ontnemen.

   Bijvoorbeeld zelf muziek maken, zelf schilderen is echt heeeel wat anders dan op je luie kont met een jointje, glas wijn voor je uit consumeren. Ik gun iedereen z’n lolletje, maar het blijft passief.

  2. Hans 15.1.

   Zou je in je eigen woorden eens aan kunnen geven wat je met de link naar dit artikel duidelijk wilt maken? Ik vraag me dat af, omdat je op een nogal indirecte manier iets duidelijk wilt maken van wat jij vindt of voelt.

  3. Koekje 15.2

   Koekje 15.2

   Wat jij beschrijft is precies waar het om gaat, Iedere individueel kunstzinnige uiting is een bedreiging voor de op uniformerende en collectivisme gerichte staatskunst. Kijk naar de voormalige door de staat vormgegeven kunst in communistische landen, maar kijk ook naar door de de Rooms Katholieke Kerk gedicteerde kunstuitingen van de Renaissance in Italië. Waarin door die kerk gesubsidieerde kunstenaars verborgen hinten gaven naar de werkelijke achtergrond van hun kunstwerk en een andere realiteit.

  4. Zou de eerste kunstuiting van het scheppend vermogen van de menselijke ziel het menselijk beeld geweest zijn? En zouden satanische krachten de nog jonge ziel misleidt kunnen hebben? Waardoor de kunstenaar in het zelfportret verdween?
   Dat we nog jong waren is ons inmiddels wel duidelijk geworden. We vergaten te lachen bij het idee dat we de liefde overwonnen hadden. En dat we buiten eenheid en liefde geplaatst waren.
   Net zoals eenheid en liefde haar eigen bestaan zou ondermijnen door een mens buiten te sluiten, zo zou verdeeldheid en liefdeloosheid haar bestaan ondermijnen door een mens welkom te heten.
   Er is een hemel en een hel, in de hemel kent de mens zichzelf als de schepper en schept ten bate van eenheid en liefde. In de hel is de mens het gevolg van zijn scheppend vermogen geworden, en ploetert een zielloos beeld om ten koste van alles en iedereen zijn uiterste houdbaarheidsdatum te halen.

  5. Mooie reactie vraagteken. Heb je ooit het over het verschil vernomen tussen hemel en hel? Hier volgt een interpretatie daarvan:

   De maaltijd in hemel en hel

   Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien. Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: “Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?” “Ja,” antwoordde de man, “ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga.“

   Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: “Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist.” De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen.

   Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger. De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten.

   Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: “Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel! “ In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken.

   Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte. De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden.

  6. Arend, “toevallig” een mooi voorbeeld van een tekst die ik een paar dagen geleden las: geven en ontvangen zijn een. Maakt het helemaal helder. Dankje

  7. Dat is het inderdaad Vraagteken en misschien mag je met deze uitspraak je pseudoniem wel veranderen in een uitroepteken! Wanneer het mannelijk schenkende en het vrouwelijk ontvangende op individueel niveau weer in evenwicht zijn gebracht, zal ook op uiterlijk werelds niveau het schenken en ontvangen in evenwicht zijn. Ik heb dit in meerdere eerdere artikelen verwoord, waaronder in het volgende.

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/mannelijkheid-en-anti-mannelijkheid/

  8. Ik hoorde laatst een leuk iets. Iemand zei dat de kunst vroeger (zeg 200 jaar terug) eigenlijk niets tot een klein beetje iets was en de kunstenaars dat wel wisten maar ze spraken daar ook niet over, die deden gewoon. Nu moet men niet gaan zoeken naar iets in de kunst. Er is namelijk bijna niets in. Ik voel mij altijd maar eenzaam bij kunst. Het zegt mij niet zoveel. Ja. ik kan wel geroerd worden door de fantastische klankcomposities van bijvoorbeeld Wolfgang A. Mozart, omdat ik zijn plezier meen te voelen. En zijn charme en guitigheid maar ook zijn liefde. Liefde voor het schone.

   Maar of dat nu in de muziek zit of in mij, dat is nog maar de vraag. Zit het schone in mij en wordt ik wakker gemaakt door de kunst of zit het schone in de kunst en verkrijg ik het door de kunst? Ik denk het eerste. Een CD slijt niet door het beluisteren. Een schilderij niet van het bekijken.

   Over teksten. We (de meesten hier?) weten dat we een soort ‘betoverd’ zijn. Ook door ( of juist door middel van) de taal. De taal is juist één van de instrumenten om te heersen. En wie kent onze taal? Wie weet de uitwerking van de letters in het universum, als die er zoi zijn? Wie kent de exacte betekenis van de taal? Wie weet wat de werkelijke taal is? Ergo, ik benader taal met voorzichtigheid. Er is zeker meer dat er wel is maar dat niet geweten is.
   Onze taal is een machtig instrument.
   En daarom kunnen onschuldig lijkende songteksten tóch een andere uitwerking hebben. Het is net als getallen. Ze lijken onschuldig maar er kán blijkbaar ook op een ongekende (tenminste voor mij) manier misbruik van worden gemaakt. Kijk, wat ik bijvoorbeeld zelf mooi vind is een ‘mooie spannende lieflijke reis verzorgd door geluid dat eens was gecomponeerd door een mens’. En die uitgevoerd wordt door fantastische muzikanten en opgenomen op een CD of zo. Dat kan heel mooi zijn.

   En dan ook nog over ‘kunst’. Ik vermoed sterk dat sommige ‘kunstwerken’ (zoals ijzeren constructies) Iets heel anders betekenen als algemeen wordt gedacht. Ook aan de eventuele uitwerking zoals straling of beïnvloeding van het denken vermoed ik. Het is toch vreemd dat er zoveel wanstaltige ijzerconstructies onder het mom van kunst worden neergezet?

  9. Mooi Antisoof, zo had ik het nog niet bekeken muziek zonder woorden, het toelaten tot in de kern zonder afleiding.
   Je kan muziek ook als een ruimte zien, met kamers die je kunt openen en sluiten naar je gemoedsstemming, dat maakt imo muziek zo waardevol in een leven, niet weg te denken…
   Een mooie afsluiting dan voor jou;
   Chopin, Prelude Op.28 No.4
   https://youtu.be/WqlyrahFKsY

  10. Weet je AntiSoof, een bijzonder pseudo trouwens, kunst is vooral een individueel ervaren expressie van het leven in al haar uitingsvormen. Daarom draagt in mijn beleving ieder mens een bepaald kunstenaarschap in zich. Want ieder mens kan slechts op een geheel eigen wijze de beleving van het eigen leven en het leven in het algemeen vormgeven door een individueel kunstzinnige uiting. In die zin is ieder mens een levenskunstenaar. Een kunstenaar die gedurende het eigen leven werkt aan het eigen levenskunstwerk.

   Van buitenaf is dat levenskunstwerk niet te beoordelen, zoals de kunstenaar het van binnenuit zelf ervaart. Je kunt een ander alleen maar begrijpen als je in zijn/haar huid kruipt en daarin rondwandelt. Dan pas kun je ervaren wat de kunstzinnige bijdrage van die persoon aan het geheel is.

  11. AntiSoof

   De oudste taal, is telephatie, de zins begoochelijking met de oogen, de gevoelsmatige overbrenging van de boodschap het gevraagde, gevolgt door de gebaren taal, dan komt gekunstelde kunstenaar, de kunsteloosheid, kunsteloze lied van de vogels, en dan komt wat is kunst en wat niet, het komt altijd weer uit bij, de chef en de fijnproefer, ook wordt er veel gecreéerd lauter en alleen voor zich zelf, het uiten van je gevoelens, die dan ook weer niet altijd worden begrepen en of gewaardeerd.
   In de grot van Lascaux, vraag ik me altijd weer af, wat heeft deze mensen bezielt om van die Wonder mooie tekeningen te maken, bij een rokend vuur en brandende vetpotjes, een geluk was, dat door het branden van oker er een mooie rode oker kleur ontstond, en als zij met hun handen vol gebrande oker, door hun haar streelden, de luizen op de loop gingen, de brengers van de pest en dus de dood, er zijn meerdere grotten, sommigen nog steeds in privé handen, ja dat was één van de oudste kunstvormen, met de ivoren of benen Godmoeder, waar de kleine mensen uit kwamen, ja een tafereel zonder veel woorden, misschien neurieden ze soms, who knows, Jenne

 14. Weet je Arend………….Neil Young is ECHT, zo ECHT…. In mijn jonge jaren lachte mijn broers mij uit…vanwege zijn stemgeluid… luisteren met het hart…that where it’s all about… Is ie melancholisch? mmmm ja….hij heeft veel geleden, qua gezondheid en kids and so on… Ik heb al 30 jaren lang een vriend, die op hem lijkt…haha…kwam zomaar op mijn pad…(neen hoor, gevraagd aan het Universum) hij zingt en speelt guitaar just like him….
  En doet aan geneeskunst, ja lees wat er staat: geneeskunst….dat is wat anders dan dat reguliere geklungel… wat een geluk hé…
  love
  namaste

  1. Inderdaad Marie Anne, dat is een enorm geluk wat je hebt aangetrokken in jouw leven.

   Voor mij heeft melancholie ook met echtheid en vooral authenticiteit te maken. Hij representeerde voor mij ook het verlangen daarnaar, dat ik in de loop van mijn verdere leven nog mocht ontwikkelen. Nu dus steeds meer ervaar. Pas op met wat je verlangt, je zou het zomaar eens kunnen krijgen! 🙂

 15. Odette 9.14

  is eigenlijk voor jouw bedoeld, om dat ik ergens gelezen heb, dat jij problemen hebt, met stralings ziekte, van daar mijn verhaal over de ziel in de Hypothalamus, groet Jenne

  1. Beste Jenne, Ik heb geen stralingsziekte, dat krijg je als je te lang bent blootgesteld aan nucleaire straling. Het is EHS, hier een website om je te informeren.; https://www.stichtingehs.nl/
   Zo lang als ik mij kan herinneren is dit al het geval. Toen ik klein was vroeg mijn moeder weleens als ze het heel druk had om de koffie te malen in zo een kleine elektrische handkoffiemaler. Ik vond dat altijd vervelend omdat het pijnsensaties gaf, niemand had daar last van in het gezin alleen ik. Dat zijn de vroegste momenten en de jaren daarna werd het steeds meer manifest. Tegenwoordig is de hele atmosfeer om ons heen ‘vervuild’ met, ik noem het maar losse straling, buiten het elektriciteit netwerk heen. Je wordt als het ware de hele dag ‘gebombardeerd’. Nu heeft mijn ziel hier weinig mee te maken, alleen dat ze heeft gekozen om Nu te Zijn. De hypothalamus (pijnappelklier) het oog van de ziel, ziet en stelt vast. http://www.fuzzyfun.nl/wp-content/uploads/2014/12/piinappelklier.jpg

   De mens (ook plant en dier) zendt kleine magnetische signalen uit. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een magnetisch veld als we denken rondom de hersenen. De wetenschap is er in geslaagd deze velden te meten. Verder functioneert ieder onderdeel in ons lichaam, tot de kleinste atomen en moleculen aan toe, op basis van subtiele elektromagnetische interacties. Bij de ene mens is dit sterker dan bij de ander, ik persoonlijk ervaar dit van nature de hele dag dit veld van mijzelf.
   Omdat dit zo sterk is, ja en dit is maar een voorzichtig vermoeden, dat de ‘extra’s’ die er nog bovenop komen heel vermoeiend en soms pijnlijk kunnen zijn. Het beste is goed gronden en laat maar stromen, want dit is niet mijn persoonlijke energie maar universeel (kosmos).
   Ik zet er nog een heel mooi artikel bij, heel interessant om te lezen en misschien daardoor wat meer begrip.

   Oerkracht;
   Waarom gezondheid begint met magnetisme
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m5&s=m108&ss=p603&l=nl

   Groet, Odette

  2. Ter aanvulling; Ik snap jouw gedachten wel wat betreft de hypothalamus daar het ook een soort station is voor aardse verbindingen. De fijne kristallen hier in gelegen dien als zender en ontvanger. Het verdwijnen tegenwoordig hiervan door bv vergiftigingen is dat je roerloos gaat ronddrijven. Het gebruik van tachyon energie kan hierbij helpen die zet alles weer in de juiste moleculaire orde uit moleculaire chaos. Tja en daar hebben we hem dan
   Ordo ab chaos…

  3. Odette, ik kwam op deze gedachte door waar ik wel eens oude mensen mee help, hier heet dit sennilité, er bestaat in de Homeopatie een kuur om dit ouder worden tegen te gaan en te stoppen, nou heb ik bij jou niet het ideé dat je grijse cellen niet meer goed werken, in tegendeel !!!
   Ik geef hier de onderdelen van deze kuur, Hypothalamus 7ch, Ignatia 7ch, Baryta carbonica 5ch, Heparine 6 DH, Natrium Muriaticum 5ch, Silicea 5DH.
   Oligo éléments ; cuivre-or-argent deux fois par semaine un dose.
   Hypo en igna afwisselent, 1X 5granules om de 14 dagen.
   Bary en de rest 2 granules per dag 30 min tussen pause, deze kuur is voor 2 maanden.
   Misschien heb je er iets aan of sommige onderdelen, Oligo elementen zijn gewoon heel goed om te gebruiken.
   Hoop dat je het niet te indringend vind in jouw privé leven, groet Jenne

  4. Odette, ter aanvulling Tachyon dateerd 1960

   There was a Young lady named
   Bright
   Whose speed was far faster than
   Light
   She went out one day
   In a relative way
   And returned the previous night

   Geschreven door Reginald Buller, in het weekblad
   Punch, wat helaas niet meer bestaat, van wege zijn te grote intellectuele qualiteit, niet platvloers genoeg, jammer
   heb ze allemaan bewaard, souvenir souvenir.

   Groet Jenne

  5. Odette, bijzonder ook dat de Egyptenaren dit kenden, en hun vergelijk, met het oog van Horus is frappant, voor mijn gevoel, Jenne

  6. Odette, van avond tijdens de maaltijd, een paar flinke draaien om mijn oren gehad, van mijn schoondochter de Filosofe, de buik is het eerste brein van de mens, net zo veel neuronen als een hond in zijn hersenen, tweed brein ooit gegroeid door het gebraden vlees eten de hersenen, buik en hersenen werken nauw te samen, en Altzheim en Parkingson, komen waarschijnlijk uit de buik, de darmen en andere organen, zo zie je nooit te oud om te leren, Groet Jenne

  7. Jenne 17.7

   Er is al heel veel onderzoek gedaan naar het verband tussen de darmen en de hersenen. Dat verband blijkt al heel duidelijk uit het gegeven dat in beiden essentiële stofwisselingsprocessen plaatsvinden. In de darmen verteringsprocessen om de fysieke voeding uit de buitenwereld om te zetten in lichaams- en dus zielseigen stoffen, die het lichaam als voertuig voor de ziel in stand kunnen helpen houden. In het meest ideale voedingskader dus.

   In de hersenen vindt er een stofwisselingsproces plaats dat er op gericht is om de zintuiglijke voeding uit de buitenwereld te verteren voor de innerlijke verrijking, groei en in stand houding van de ziel. Wanneer dit alleen op een oppervlakkig verteringsproces is gericht, gebaseerd op oppervlakkig opgenomen indrukken, dan raakt de ziel in hongersnood en dus hongersdood. Net zoals het lichaam langzaam afsterft door een eenzijdige voeding die geen innerlijk hoogwaardige kwaliteit meer bezit.

   Het meest interessant in dit hele stofwisselingsverhaal is natuurlijk de rol en plaats van het hart in het hele gebeuren. Het hart heeft de kwaliteit om zowel lichamelijke via de darmen opgenomen voeding als zintuiglijke via de hersenen opgenomen voeding van een intense levenskwaliteit te doortrekken. Die intense levenskwaliteit heet LIEFDE! Die LIEFDE heeft een verbindende kwaliteit die alle opgenomen negatief werkende stoffen/indrukken kan transformeren in innerlijk verrijkende en groeizame stoffen.

  8. Odette die uitdrukking schijnt volgens de overlevering alleen voor mannen te gelden. Hoe is dat dan voor vrouwen?

  9. Ons geheime ingrediënt; wij maken het met liefde om het daarna samen te delen…

  10. Ach Arend, kom nou toch liefde uit het hart, het hart is een enorme gecompliseerde spier, die het bloed rond pompt, nou we kunnen moeilijk, een heel verhaal op gaan hangen over de lichaams leer.
   Jenne

  11. Gespecificeerd dan want het werk van Masaru Emoto licht een stukje van de sluier op van het wezenlijke facet van water maar ook van voedsel (zit ook water in) om informatie op te slaan en te transporteren. Deze subtiele informatie drukt zich uit in de materie. Nog belangrijker is, dat aangetoond wordt dat water verandert onder invloed van heel subtiele informatie bijv. liefde. En wij bestaan voor 70 % uit water !!! Hoe denkt je dat ons lichaam en alle bouwstenen, van cel tot orgaan, die doordrenkt zijn met water daarop reageren?

  12. Odette, denk zeker dat water over deze mogelijkheden beschikt, men spreekt zelfs van een geheugen, maar liefde is volgens mij te subtiel,
   en niet consequent aanwezig, zo als bijvoorbeeld een molecule, of virus of iets dergelijks, wat een reactie oproept, ik geloof in liefde, op alle niveaus en alle omstandigheden, maar het blijven gevoelens, die dat is zeker enorme reacties kunnen oproepen, maar dat is dan de oerkracht die opstaat, ja daar gaat je water van aan de kook, ik schrijf dit alles, maar weet niet of het wel juist is, ja ik blijf een mens vol twijfels en water, groet Jenne

  13. Odette 7.15

   zal het opnemen met mijn huis Filosoof, morgen dan, groet en goede nacht Jenne

 16. Fantastisch mensen, om te zien hoe velen zich door dit artikel hebben laten inspireren om de muziek die voor hen waardevol was en misschien nog wel is te delen met het lezerspubliek op deze site. Ik heb vele voor mij nog onbekende songs mogen beluisteren. Voor mij is het een bevestiging van wat ik in het artikel heb beschreven ten aanzien van de vormende werking die muziek op ons gemoed heeft.

  Punt is natuurlijk hoe wij die inspirerende invloed in ons eigen leven en handelen door laten werken in het hier en nu. Ik heb door dit artikel laten blijken zelf enigszins hangen te zijn blijven hangen in die jaren ’60 en ’70. In die tijd werd een boodschap afgegeven, die wij al dan niet in ons hebben opgeslagen en verder mee aan het innerlijk werk zijn gegaan. Dus wat doen wij er nu in onze tijd mee? That’s the big question!

  1. Arend, als ik om mijn wijze provoserend de mensen benader, wijzen sommigen dit af, om dat ze niet over de juiste of te weing feiten beschikken.
   De door jouw gekozen wijze, leid ze volkomen om de tuin, en ze worden gesuggereerd dat het van hen uit gaat, ze missen het voorzetje volkomen, tot zo ver dit.
   Of de 60 en 70 iger jaren echt een boodschap hebben te geven weet ik niet, het was een nog al chaotische en vol naïviteit zittende episode.
   Wel het Amerika van ieder één natuurlijk, het was nog van ons, Bagdad Café, Easy Riders, songs als Love Hurts, maar het ging verloren, en is ingevuld met een fata morgana, een spiegeling van wel eens waar de krenten voor af uit de pap zijn gegeten.
   Nu is het een pseudo vrijheids lievende, liefde en vergevings gezinde preken gevende mensheid, die zo gemind fucked zijn, dat ze de woorden ik ben de Alfa en de Omega moeten opzoeken op hun Ipad, van de Zionisten aangeleverde geheugens, met uitleg, niets is zo als het was en behoord te zijn, maar alles wend hangen ook, groet Jenne

  2. Voor Arend,voor jou voor mij ,voor ons allemaal,fragment uit de Hua HU Tsing.

   Hooggeleerde Meester,ik wil de heelheid van de Geest cultiveren…en mijn inzicht en intuïtie ontwikkelen.
   Beste Prins,er is geen enkele reden om ook maar iets te ontwikkelen.
   Wied het onkruid,dan zal het gewas op natuurlijke wijze vanzelf groeien.

   Zo ,Nu ga ik mijn” schetenwapperij “onder de loupe leggen,zodat ik met goede moed verder kan,lol
   In Lakesch Elisabeth

  3. Schitterend en zo waar Elisabeth. Dank voor deze mooie reactie!

  4. Mattheus 13 : 24 – 35

   Het volk Israël mag op weg naar het land van belofte. De farao heeft hen eindelijk vrij gelaten. Voorlopig dan in elk geval. Jezus wijst ons de weg naar het koninkrijk der hemelen. Een manier van leven die voor iedereen te doen is. Want om dat koninkrijk te zien of te ervaren hoef je vaak maar kleine stapjes te zetten. Vooruitgang is geen kwestie van tijd, maar van de juiste richting kiezen. Jezus sprak daarover altijd in gelijkenissen. Vandaag horen we er drie. Drie korte gelijkenissen:

   Jezus houdt zijn leerlingen een gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaait. Terwijl de mensen slapen, komt zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrekt weer.

   26 Als het jonge gewas opschiet en vrucht begint te dragen, komt ook het onkruid te voorschijn.

   27 De knechten vragen de heer des huizes: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid anders vandaan?”

   28 Hij antwoordt: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeggen tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?”

   29 Hij antwoordt: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken.

   30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’

   31 Jezus hield hun nog een gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide.

   32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’

   33 En nog een andere gelijkenis vertelt hij hun: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’

   34 Al deze dingen zegt Jezus in gelijkenissen tot de menigte; hij spreekt uitsluitend in gelijkenissen tot hen.

   35 Zo gaat in vervulling wat gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.’

  5. Aquarius, in onze geschiedsvervalsende tijd is het nog maar zeer de vraag of de Joden wel ooit in Egypte geweest zijn. Het zou allemaal maar zo onderdeel kunnen zijn van hun zelf aangemeten slachtofferrol en de glorieuze ondersteuning van hun wraakzuchtige god Jaweh/Jehova om hen daaraan ontworsteld te hebben. Zijn zij wel ooit als slaven in Egypte geweest?

   http://www.haaretz.com/jewish/the-jewish-thinker/were-jews-ever-really-slaves-in-egypt-or-is-passover-a-myth-1.420844

  6. Bij de weg Aquarius, het koninkrijk der hemelen is in jezelf. Christus wees er ook op dat hij wel in deze wereld, maar niet van deze wereld was. Dus in feite was hij in onze ogen een Alien, oftewel een buitenaardse! Vandaar dus dat zo weinig mensen zijn boodschap werkelijk hebben begrepen.

  7. By the way, Arend (Was wel een grappige vertaling: “Bij de weg”)… Does it
   really matter?

   Heb jij wel het gevoel dan “van” deze wereld te zijn?
   Ik niet.

  8. In feite maakt het inderdaad niet uit Aquarius wie bij de weg of op de weg staat. Het gaat er om dat wij onze eigen weg gaan, die ons van binnenuit wordt getoond. Dat van binnenuit is dan weer wel van buiten de weg en deze wereld. Nogal cryptisch misschien, maar ik heb me inderdaad ook nooit deel van deze wereld gevoeld en altijd een waarnemende toeschouwer, die verleid is om zich te identificeren met zijn rol in dit illusionaire werelddrama.

  9. Waarbij lijden onder of strijden tegen dit illusionaire werelddrama de illusie tot werkelijkheid schijnt te maken. Ik begrijp die lachende boeddha wel.

  10. Jezus zou ook hebben gezegd “als ge niet word als deze kleine zult ge het rijk der hemelen niet betreden”Ik vertaal het met : het rijk der hemelen is hier je moet alleen de zienswijze en de ‘verwondering’ van het kind hebben . Een kind heeft niets met geld of dure merkkleding ,als het maar warm, gevoed en geliefd word is het al gauw oke. Daarom worden we snel “volwassen”gemaakt de verwondering moet wijken voor dure consumptie goederen, de liefde word om zeep geholpen met games, en ga zo maar door.

  11. Sorry, ik ga onderstaande reactie op vraagteken 18.10 even verplaatsen van 19.1 naar 18.12. In deze virtuele realiteit is immers alles mogelijk. 🙂

   Opnieuw een heel mooie reactie vraagteken. Voor mij ben jij geen vraagteken meer, zoals eerder aangegeven, maar veeleer een uitroepteken!

  12. Blijkbaar ben ik niet helder genoeg bijhet klikken op de juiste reageerlink en pas dus opnieuw de magisch virtuele verplaatsingstruc toe.

   Inderdaad Marcel 18.11, de onschuld van een kind is in deze wereld al gelijk na de geboorte en soms zelfs daarvoor, al belast me het behangsel van schuld en vooral ook boete.

  13. ? je gebruikt het mooie woord Illusionair verkeerd, het wereld drama is geen illusie maar een concreet gebeuren, je illusie kan geen werkelijkheid worden, want dan is het geen illusie meer, en dan moet je hem als zodanig benoemen, ook Arend gebruikt het verkeerd, het kan een illustre wereld drama zijn, verder is een illusie een droombeeld,
   groet Jenne

  14. Een illusie is een schijnbare werkelijkheid en wellicht dat deze schijnbare werkelijkheid échte realiteit voor Jou wordt als je IN de schijnbare werkelijkheid gaat meedoen door te strijden en lijden. (In plaats van dat je als toeschouwer de illusie ervan blijft zien).

   Begrijpt U wel heer Jenne?
   (Natuurlijk komt er nog een tegenreactie).

  15. Marcel van Wiersum, hier staan we nooit genoeg bij stil, het is ook niet te gebruiken in onze verhitte discussies, persoonlijk probeer ik altijd in alles eerst de mens te zien, maar het wordt mij niet in dank af genomen, heb niet het idée dat wat Arend oppert dat ze al heel jong iets hebben uit te staan met de schuld van de ouders en de door hen betaalde boetes, heeft veel met het opvoeden zelf te maken, en dat moet dan wel in het verlengde liggen van wat de ouders als levens beschouwing er op na houden, groet Jenne

  16. Aquarius, 18.15

   ik zie je bent helderziende op de koop toe, lees het terug in de grote van Dale, illusie een vaag onwaarschijnlijk plaats hebbende cq vindende gebeurtenis.
   Het mooie woord ooit door mij in het leven geroepen, bestaat officieel niet.
   En waarom zou ik nog langer strijden en lijden, voor wie en waarom, heb genoeg energie gegeven aan zaken, die achter af blijken te bestaan uit reine utopise ideéen, en valse voorwendsels.
   Gewoon lekker even naar de markt, verse spulletjes kopen, een mooie koel glaasje witte wijn drinken, even horen wie er allemaal door de grote hitte om zeep zijn gegaan, het is dat mooie ouwe gezegde, het leven is als een pijp kaneel, een ieder zuigt er aan en krijgt zijn deel, pijp kaneel was ooit een gezochte lekkernij, groet Jenne

 17. Als ik creatief bezig ben vergeet ik te roken, dan ‘verlies’ ik mij in deze bezigheden. En ‘mij’ zal dan mijn echo zijn.

  Voedsel voor de ziel is niet te koop in de supermarket of op internet.

  1. Opnieuw een heel mooie reactie vraagteken. Voor mij ben jij geen vraagteken meer, zoals eerder aangegeven, maar veeleer een uitroepteken!

  2. Inderdaad Marcel 18.11, de onschuld van een kind is in deze wereld al gelijk na de geboorte en soms zelfs daarvoor, al belast me het behangsel van schuld en vooral ook boete.

  1. Heerlijk ontspannende muziek Marie Anne, die echt voedsel voor die ziel kan zijn, die zich er aan weet over te geven. Dank voor het delen.

   Het doet me overigens goed om te lezen dat ook niets menselijks jou vreemd is en dat jij nog een bepaalde egowaardering ervaart aan de populariteit van jouw comment. Blijf dus vooral lekker jouw (h)eerlijke zelf, want dan ben je op je mooist. Zoals dat voor ons allemaal geldt!

  2. Marie Anne, kijk naar de reacties, daar haal je meer uit dan het artikel zelf. Als Sub Rosa iets van zichzelf uit eigen!! ervaring wil meedelen is dat welkom.
   Hartegroet, Odette

  3. Odette 20.4 :
   Ik zal U moeten ontgoochelen, ik ben geen :”female celebrity” maar een onbekende man… weliswaar een gevaarlijke. Ik heb via de link in 20.3 willen verwijzen naar de occulte betekenis die achter tal van symbolen schuil gaat, en die alleen gekend is door ingewijden.. en waarmee dan ook verborgen boodschappen kunnen worden doorgegeven. Ik denk o.a. aan de bij.. de vis… de duif… de arend..de slang.. Dergelijke occulte betekenissen van symbolen hebben ook onbewust invloeden op de niet ingewijden..om deze ingewijden te manipuleren. Het Engelse Tavistock instituut heeft hier baanbrekend(!!) werk verricht met het ook op de onderhuidse manipulatie van de massa’s.
   Er zijn echter ook positieve mogelijkheden, gezien dit aspect buiten mijn kennisdomein valt geef ik het dan ook met voorbehoud t.a.v. de kenners :
   http://www.wakingtimes.com/2017/07/08/science-curing-cancer-diseases-sound-resonant-frequencies/

  4. Sub Rosa, wat moeten de mensen, met al deze door mensen bedachte shit symbolen, als symbolen echt zoveel macht zouden dragen, werd er wel anders mee om gesprongen, het zijn een soort gedachte kronkels, een soort kinderlijke stempeltjes, zo van Kilroy whas here.
   In de meeste broederschappen, zit het ook vol met van die hersenspinsels, je ziet soms door de bomen het bos niet meer, ik ben voor zuiver van leer, simpel en sober, om de gedachte rein te houden, een mooi kappeletje heeft, simpel en sober van vorm, zonder de onodige opsmuk, meer en een andere inbreng als de grootste Kathedraal,
   echt de plaats waar je je schepper kan ontmoeten, er is zoveel verborgen venijn, en onvriendelijk op de wereld, ook op deze site, word je daar vaak mee geconfronteerd, ik ga er een poosje mee stoppen, beetje tot mij zelf komen, ’t is vreemd dat ook hier de dames vaak de storende factor zijn, leeftijds problemen de wel bekende menopauze,
   geestelijk volkomen uit hun evenwicht, vreselijk rancuneus, ik kan er mee om gaan, maar vraag me af, wat is mijn reden ik draag graag mijn kennis uit, maar het blijkt steeds mleer uit de chaos van de samenleving, dat gezond verstand niet op prijs wordt gesteld, en zelfs een zekere angst opwekt, denk dat je me wel begrijpt, Groet Jenne

  5. Sub Rosa, het goochelen gebeurt slechts in uw hersenen en niet alleen in die van u. Aannames, denkpatronen de beren op de weg smakelijk spannend en zo heerlijk te verteren voor een oningewijde. Nu claim ik mijzelf niet als ‘ingewijde’ maar zie wat het echte kwaad kan doen en dat is niet in de richting waarin u denkt met dieren, dan zouden bijvoorbeeld de indianen er met een heel slecht rapport afkomen.
   https://www.totemdieren.nl/totemdieren/totemdieren-overzicht.htm#
   Dat u zichzelf betiteld als een onbekende gevaarlijke man die vanuit de schaduwen op eigen houtje zijn spel speelt zouden de mensen zich meer zorgen moeten maken, hierin verschilt u niets met het kwaad.
   Als u en meerdere mensen zich zouden inzetten met de frequenties die u nu met zoveel verve inzet tegen het ‘kwaad’ en omvormen naar een hogere frequentie in plaats van zo laag hierin te blijven vibreren dan zou de wereld er sneller beter uit zien, zoveel kracht en voeding wordt hieraan besteed. Want dat is het waar de aandacht heen gaat groeit dat zou u toch moeten weten…

   De term ‘female celebrity’ ontgaat mij, wie of wat bedoelt u?

   Jenne, Ik begrijp je wel, gun jezelf rust, uitputting is voor niemand goed. Lekker slapen een goed boek, je Carla en de mensen daar om je heen is voor nu meer dan genoeg.
   Een koel briesje gewenst en een groet van mij, Odette

  6. Odette, ik dank je voor je verstandnis, heb mijn handen vol aan inderdaad mijn naasten’omgeving, lange donkere nachten, met soms een zilveren maan.
   Maar mijn denken gaat er nog steeds van uit, wie goed doet, goed ontmoet, Carla zegt dan, ’t zou wat !
   Groet Jenne, een goede verstaander heeft genoeg aan een half woord !

  7. Hier staat die beter…
   Odette, 20.7
   “…en omvormen naar een hogere frequentie in plaats van zo laag hierin te blijven vibreren…”
   Sub Rosa is met onderzoek bezig, daar kom je van alles tegen, ook dingen waar jij liever niets mee te maken wilt hebben. Spirituele smalltalk is iets anders dan echt iets onderzoeken.
   Als je graag iets wilt betekenen dan zou je de TV/Radio etc eens een mailtje kunnen sturen, met je opmerking over lage frequenties…

   Het staat er wel, Odette.
   reactie 20.3… “being carried out predominantly on the female celebrity performing puppets…”

  8. Odette 20.7 :
   Enkele verduidelijkingen gezien U blijkbaar mijn reactie niet goed begrepen heeft of willen begrijpen hebt :
   1. Ik ben een “gevaarlijk” man omdat ik op zoek ben naar de waarheid, wat door bepaalde machtige belangen niet wordt gewaardeerd. Dit heeft mij al heel wat problemen opgeleverd , en er voor gezorgd dat ik van dag tot dag leef. Dit is iets wat U nooit zal overkomen in Uw kleine beperkte wereld omgeven zoals MC zegt, met “Spirituele smalltalk”, die voor de doorsnee mens onbegrijpelijk is.
   2. Als U het de term : “female celebrity’” niet begrijpt.. stel ik mijn vragen. Het gaat hier immers om een bepaald soort vrouwen geïndoctrineerd en gemanipuleerd door de machten achter Hollywood en de Glamour en Glitter wereld die een bepaald gedrag vertonen en die moeten dienen als “rolmodel” voor jonge meisjes , (in de negatieve zin dan).
   3. De mediamanipulatie : Het gaat hier om geraffineerde en perfide technieken die o.a. gebaseerd zijn op het werk van het Tavistock institute. Een genie in deze materie is Edward Bernays. Deze methoden worden in alle domeinen van de maatschappij aangewend. Het is een sluipend gif waartegen niet genoeg kan gewaarschuwd worden.(in een verstaanbare taal dan wel).
   4. De dieren : Ik heb het hier niet over deze van de Indianen, maar over symbolen uit de Oudheid, en die nog steeds een symbolische betekenis hebben, enkele vb :
   – De Arend : op de “dollar bill” : Het is het symbool van de “spiritual power”. Bij de Romeinen was het de vogel van de Oppergod Jupiter,
   -De slang : gaat terug tot “Semiramis of the serpent cult” (in Babylonië).Men vindt dit symbool terug als medisch symbool.(de slang gewikkeld rond een staaf).
   – De duif : gaat ook terug tot Semiramis. Vandaag hebben we Washington D.C. =District of Columbia= komt van het Franse Colombe = duif.
   5. U valt mij persoonlijk aan… ook hier zit er een symbolische betekenis aan vast. Bij de Oude Grieken werd de boodschapper met het slechte nieuws ook dood geklopt.
   Ik zie mijn rol op WTK dan ook als een aanbrenger van info.. en het is aan de lezers om daar de gepaste besluiten uit te trekken. Ik poog hierbij dan wel een verstaanbare taal te gebruiken. Ik verwijs ook naar de reactie van MC.

  9. Persoonlijke aanval? Ik heb slechts uw woorden gebruikt.
   We zijn aanbeland in het centrum van de onderdrukking. De essentie van al deze zaken is ‘bijna’ niet zichtbaar. Het gaat om een elektro-magnetische werkelijkheid. De kracht die onze celkernen voedt, de kracht die onze wereld laat draaien, onzichtbaar, moeilijk meetbaar, maar essentieel!
   De CHI waar de Chinezen over spreken is precies die levenskracht, in de kernen van onze cellen, de Scheppingskracht! Verstoor je die in elk levend wezen, duidt op een demonisch-negatieve zuigkracht! Hoeveel wetenschappers die het allemaal goed voor hebben met de mensheid, worden geridiculiseerd.

   Je niet verbinden met deze negativiteit, jezelf bekrachtigen in pure levenskracht, dat is de essentie van wat ons te doen staat!
   Bijv. het toevoegen van fluor aan producten en water is bedoelt om de pijnappelkier te verkalken, zodat je verbinding met de kosmos onklaar gemaakt wordt! Wordt er ook niet boos of negatief over, want dát ontkracht je weer. Ik heb geaccepteerd dat ik gewoon anders ben en ik hou ervan , ik ben ik.
   Wij zijn allen een sterrenpoort, zoek je coördinaten, en ga daar waar je wezen moet/wil…

  10. Het is verspilde moeite Odette. Rosa ziet zich als leerlaar en jij bent één van de (in zijn ogen domme?) leerlingen. Citaat Sub Rosa: “Ik zie mijn rol op WTK dan ook als een aanbrenger van info.. en het is aan de lezers om daar de gepaste besluiten uit te trekken.” Van mij mag Rosa veel fluoride blijven gebruiken. Dat resoneert voorlopig toch niet als “sterpoort”.

  11. 20.13 Ja de informatie van Karel is een stuk minder interessant. Meestal staat er kort samen gevat gewoon: “NEE”.
   Nou da’s dan duidelijk hè 😛

  12. Odette, kom op. Je had net zo kunnen zeggen, ‘is goed Sub Rosa.’ Maar blijkbaar zit daar toch nog een frequentie-ego? in je, om niet te willen zien, dat jij hem onterecht ‘aanvalt’. Sub Rosa is een aanwinst voor wtk, en dan voor de onderwerpen die in deze realiteit spelen. Als je liever alleen maar ‘moois’ wilt lezen, dan ben je toch niet op je goede plek op een site als wtk met artikelen over o.a. satanisme en ziektes. Waarom lees ik daar dan geen opmerking van jou?
   ‘Positief’ iemands nek omdraaien, heeft voor mij hetzelfde effect, als ‘negatief’. Erbij komt trouwens dat er altijd een positief en negatief zal zijn…wat jij wilt is mensen ombuigen, en dat werkt sowieso nooit.
   In de kwantumfysica gaat het ook om de intentie…net als in een mensenleven, toch?!

   Karel, met de houten (zielen) poot…

  13. Karel, malas intenciones.
   Jij zorgt hier voor de verdeling, door te stoken en mensen tegen elkaar op te zetten. Sub Rosa is goed bezig omdat hij precies de zere plek weet te benoemen, en dat kan een ‘Karel’ niet verdragen. Te veel waarheid (licht) maakt je nerveus en nog lelijker…dat is wel duidelijk.

  14. Odette.
   Ik ben van mening dat u aangaande Sub Rosa de plank volledig misslaat. Het maakt niet uit waar een gesprek over gaat maar wanneer u dan een reactie geeft heeft het vaak te maken met gevoelig zijn voor elektromagnetische straling of frequenties.
   Daardoor wordt er dan een draai aan een gesprek gegeven wat totaal niets meer met een artikel te maken heeft.
   Ik bedoel hiermee dat hetgeen u schrijft waar kan zijn maar om telkens dat frequentie gedoe erbij te halen vind ik zelf niet zo interessant.Sub Rosa gaat heel diep met het onderzoeken van allerlei dingen en ik ben blij dat het hier gedeeld wordt.
   Verder schijnt het zo te zijn dat u wel op dezelfde frequentie als Karel zit gezien zijn ondersteuning in reactie 20.13 je moet het maar willen maar dat is uw keuze.

  15. Arnold, Gedoe…? Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Ja, ik ik snap Sub Rosa heel goed, maar dit soort kwaad hoort bij de wortel worden aangepakt en dat is heel belangrijk, niet alleen wat losse postings met losse ‘inzichten’ uit andermans pen/brein. Als hij zo goed geïnformeerd is, ben benieuwd hoe hij daar als persoon zelf aankomt daar alles ‘achter gesloten deuren’? gebeurt, dat valt ook te bedenken. Sub rosa kan over dit kwaad misschien een artikel schrijven en dan niet met de groeten van Saint Germain die hij laatst aan een andere lezer gaf.
   Wat Karel betreft, die is de evenknie, dezelfde persoon van de nu verwijderde Mosa, Ik heb daar niets mee van doen en deel zijn meningen niet daar zij van een treurige meeloperij/ophitserij betuigen en alleen zichzelf streelt.

  16. Bedenk, als je met vuur wilt spelen , houdt je de lucifer in je hand…

  17. Odette.
   Sub Rosa geeft uiteraard losse reacties zoals iedereen dat hier doet maar wanneer je die reacties in samenhang ziet dan zit daar echt een verhaal achter wat menig voorhoofd doet fronzen.
   Het verdrag van Rome,Het Odid Yinon plan,De protocollen van Sion enz.het is allemaal aan elkaar verbonden en wanneer je dat ziet wordt het duidelijk wat er gaande is.Zoals MC al schreef is Sub Rosa een aanwinst en doe je hem onrecht/tekort door hem “de nek om te draaien”.
   Met MH 17 is het hetzelfde wanneer alle puzzelstukjes op hun plaats vallen zie je pas het totaalplaatje.
   Soms heb ik het gevoel dat mensen niet beseffen dat bij WTK artikelen geplaatst worden waar mensen die dat ook openbaar wilden maken voor gestorven zijn zoals artsen die vermoord zijn omdat ze in de wielen van de farmaceutische industrie reden.
   Op het moment dat hier over bv MH 17 gesproken wordt waarvan we weten dat er bijna 300 onschuldige mensen om het leven gekomen zijn denk ik in de laatste plaats pas aan frequenties wat jij er ook van vind.

  18. Koekje – MC en Arnold ,
   Dank voor de tussenkomst maar veel aarde zal dit niet aan de dijk brengen. Ik en Odette leven immers in 2 totaal verschillende werelden. De hare is een zuiver artificiële, gesloten en ver van de werkelijkheid, met wel een donker kantje(zie op het einde). De mijne is de straat, de riool, de goot, de beerput, de mesthoop, waar ik de gevolgen zie van het “kwaad”.. en waarvan de wortels aan de top van de piramide zitten. De aanpak van een kanker begint steeds met een juiste en volledige diagnose ervan(en dus niet met het prutsen aan de frequenties) . Deze diagnose is een titanenwerk, lastig en gevaarlijk waar ik aan poog mee te werken, en dit is blijkbaar het probleem voor Odette (en anderen?). Ze bevestigt immers dat ze immers heel goed weet waarmee ik bezig ben. Vervolgens is er de venijnige sneer naar de “postings”. Ik doe dit opzettelijk omwille van juridische redenen om de redactie desgevallend uit de wind te zetten. Vervolgens komt de aap de mouw : Odette (en anderen?) willen mijn bronnen kennen, alsof ik die ooit zou onthullen, en afgezien dat de meeste open bronnen zijn. Uiteindelijk is er de verwijzing naar St Germain(LOL). Het ging hier om een “knipoog” in een reactie, maar dit oprakelen bewijst dat mijn reacties zorgvuldig worden bijgehouden en geanalyseerd.. dit bevestigt dat ik dus een gevaar ben, want anders doet men dat niet.. en hier wordt dan ook duidelijk waar het om ging bij deze emotionele maar ook venijnige reacties, die ik Odette niet kwalijk neem. De druk zal immers groot zijn.
   MC 20.16 en Arnold 20.17 : In de laatste zin van de respectievelijke reacties zit U er niet ver naast. Er gaat achter Odette dan ook nog een duistere kant schuil.
   Haar commentaar in 20.19 die ik, gezien de symboliek, aanzie als een openlijke doodsbedreiging aan mij ,kan niet anders dan uit die duistere hoek komen.
   Arnold 20.20 : U legt hier de vinger in de wonde.. het gaat hier bij deze problematiek over de MH 17 nog altijd over 300 doden.. waarvan de nagedachtenis wordt besmeurd door “trollen”.

 18. Ach ja muziek, ik ben opgegroeit met Beethoven, mijn moeder was een heuse Fan van Beethoven, ken al zijn Symphoniën dromen, No 3 – 5 mijn favorit, no 7 en zijn laatste no 9, de jonge generaties gaan hier aan voor bij, jammer, als je Beethoven niet kent en hebt beluisterd heb je niet geleeft, maar goed alle mensen werden brûder, groet Jenne

  1. Odette, 20.7
   “…en omvormen naar een hogere frequentie in plaats van zo laag hierin te blijven vibreren…”
   Sub Rosa is met onderzoek bezig, daar kom je van alles tegen, ook dingen waar jij liever niets mee te maken wilt hebben. Spirituele smalltalk is iets anders dan echt iets onderzoeken.
   Als je graag iets wilt betekenen dan zou je de TV/Radio etc eens een mailtje kunnen sturen, met je opmerking over lage frequenties…

   Het staat er wel, Odette.
   reactie 20.3… “being carried out predominantly on the female celebrity performing puppets…”

 19. Deze nog even voor Jenne:

  Jenne, het bloed beweegt het HART……!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Dat zou wat zijn, hoe zou het hart op zichzelf staand kunnen bewegen…?
  Grote misvatting!!!!
  Houdt het bloed rein en zuiver zoveel je kan…
  Vasten en let op je gedachten! Lelijke gedachten gaan mee in de bloedbaan, vanuit het HOOFD!
  Bij een natuurlijke dood, als het je tijd is…stopt de bloedbaan vanzelf…
  Bloed, een wel zéér bijzonder sap…
  Goethe

  1. Daarbij is dankbaarheid voor het zuivere dat je vanuit de buitenwereld geschonken wordt van essentieel belang Marie Anne. Want dankbaarheid is ook een uiting van LIEFDE. Daarom zeg ik voorafgaand aan iedere maaltijd de volgende spreuk. Omdat ik meestal alleen eet verwoord ik de spreuk in enkelvoud. In een gezelschap is natuurlijk de meervoudsvorm van toepassing.

   Aarde droeg het in haar schoot
   Zonlicht bracht het rijp en groot
   Zon en aarde die mij dit schenken
   Wil ik dankbaar gedenken
   Ook de mensen niet vergeten
   Die bereidden tot dit eten

   Ik ga er zelfs vanuit dat het diep doorvoelde uitspreken van die spreuk ook minder gunstige zaken in de voeding kan helpen neutraliseren. Komen we weer bij Emoto en de geheugencapaciteit van al het water in ons lichaam. 🙂

  2. Ja Goethe heeft het over sap, of misschien wel limonade siroop, nou hij heeft het ooit over het levens elixer gehad, het hart is de pomp die het bloed stuwd, en je organen houden je bloed schoon, alleen de negatieve gedachten gaan mee, de positieve dus niet, is dit als grapje bedoeld, je temparement bepaald je bloeddruk, bij het sterven van het lichaam, zal het hart het uiteindelijk opgeven, nagelang zijn qualiteit, en stopt de bloedstroom, blood the holy graal of live, en nu de boodschap ? of te wel O,O, groet Jenne

  3. ja….Arend, maar eet toch maar liever geen GMO… zal je niet doen neem ik aan… Liefst Biologisch dynamisch, alles van de Natuurvoeding winkel…iig
   Vegetarisch en beter nog Vegan… Karwei hoor wel, die omvorming…maar wel de moeite waard in deze tijd…! Dan maar minder uitgeven aan kleding e.d.
   De mensheid wordt wakker, sure
   en nog wat, echt laatste hoor, op dit artikel… Je kunt geen nieuwe wijn in oude zakken doen…hihi namaste

  4. Natuurlijk Marie Anne geen Monsatan-voeding.Ik eet ook zoveel mogelijk biologisch en vegetarisch, maar biologisch dynamisch is aan het eind van Nederland waar ik woon iets moeilijker te verkrijgen en bovendien veel duurder. Ik zou willen dat ik momenteel financieel de ruimte had om vrij te kunnen kiezen tussen geld te besteden aan nieuwe kleding of gezond voedsel.

   Nieuwe kleding koop ik zelden, alleen als het hoogst noodzakelijk is. Biologische voeding koop ik vaak en daar ik aan het eind van NL woon, doe ik dat regelmatig grensoverschrijdend bij onze oosterburen.

  5. Arend 22.1 draag je Zondags nog steeds je zilveren gespen op je schoenen, Jenne

 20. Als het je eigen weten is, wat uit je persoonlijke denken is voortgekomen, is dat goed om te delen, gebruik je denk materiaal van een ander zijn denken, pleeg je in wezen plagiaat, als je steeds opnieuw uitvindt, wat al uitgevonden is, wordt het herkauwen, mensen zijn mans genoeg hun eigen gewenste nieuws op het internet te zoeken en te vinden, als je de bolleboos speelt om constant met oud nieuws te komen, als een soort super doorgeef luik, en je dan ook nog poseerd als een onderzoeker, en als een gevaarlijk man, dat doet mij lachen,
  gezwollen taal is niet voldoende, als bewijs van het weten.
  Groet Jenne

  1. Zo jennen, vandaar al het citeren uit en verwijzen naar ouwe boeken meuk. Daar zit geen copy right meer op!
   Als er iemand gezwollen dominees taal gebruikt (ook nog gelardeerd met hel en verdoemenis) dan ben jij dat volgens mij wel. Blijkbaar zit het dominee zijn in het bloed 🙁
   Yep, je persoonlijke heksje wil dit graag hier even kwijt.

  2. Jij doet mij altijd denken, aan een oude zieke legbatterij kip die uit haar hokje is geval, en gedoemd om de rest van haar korte bestaan moet doorbrengen, met in strond rond te trappelen, en af een toe een vies kuuk de wereld inslingerd, zielig !

  3. 23.2 Jammer dat bovenstaande uitspraak waarschijnlijk niet het predicaat off topic krijgt. Mensen smullen van je preken: Vuil volkje, vul maar in. Vroeger, vul maar in. Mijn ouders, vul maar in. Over stront gesproken.
   Jennen weet dat mensen van stront houden, vandaar….

  4. 23.3 Sorry, een bepaald type mens mens wil graag zo veel mogelijk stront denk ik wel eens. Ik vind dat ik je steeds beter begin door te krijgen jennen & co. Nul echte informatie en veel opstokerij.
   Mensen op het verkeerde been zetten, draadjes verpesten met nul en niemandal. En als het niet naar wens loopt: Huil, huil, o die van WTF vinden me niet meer aardig, o, ik moet zo zorgen voor mijn dierbaren. O, ….

  5. Guido, waarom sta je nog steeds toe dat Jenne zijn off topic en persoonlijk aanvallende en beledigende reacties hier nog steeds kan plaatsen. Ik zou heel veel over mijn persoonlijke beleving van Jenne kunnen schrijven maar hou mezelf wijselijk terug.

  6. Nou ik weet het niet, maar ik zou dit niet graag beweerd hebben van iemand die ik nouwelijks ken, maar ik heb het al eens genoemd, de Menopause kan rare dingen doen met de brains of woman, jammer !

  7. Het heeft er alle schijn van Jenne na zijn boeking bij het tijdsreisbureau op het verkeerde station is uitgestapt.

  8. Ik accepteer altijd de autoriteit van Guido, zonder mokken of iets dergelijks.
   Wie valt wie aan, en Arend beetje hypokriet ben je wel in dit geval, meten met twee maten.
   Ik geef in goed vertrouwen soms privé geheimtjes weg, in de veronderstelling onder fatsoenlijke mensen te verkeren, wat blijkt niet altijd het geval te zijn.
   En dan persoonlijke beleving Arend, hoe zo dat, ken je mij dan persoonlijk, of denk jem mij te kennen dat is iets heel anders.
   Jenne

  9. Jenne 23.8

   In eerdere reacties bij andere artikelen heb ik al eens aangegeven, dat ik je graag eens persoonlijk zou willen ontmoeten en dus geen enkele weerstand heb tegen wie jij als mens bent. Ik reageer echter op de geschreven woorden, die je hier als mens weergeeft. Zoals jij dat ook bij mij en anderen doet. Dus wat ie het probleem?

   In mijn beleving is het probleem dat we elkaar,evenals anderen ook, elkaar in het mens zijn niet echt verstaan. Ieder heeft een eigen vormende achtergrond. Die is, afhankelijk van het eigen innerlijke bewustzijnswerk, vanuit die eigen vormende achtergrond niet te begrijpen of in te voelen.

   Je kunt een ander pas volledig berijpen en invoelen als je de eigen vormende persoonlijkheidskaders hebt losgelaten en overstegen. Voor velen van ons is er dus nog veel werk te doen! Inclusief mijzelf!

  10. Arend 23.5
   Eerder was er ook al sprake van om Jenne in de ban te doen en toen heb ik het voor hem opgenomen maar de laatste tijd gaat hij wel erg ver met vooral jou aan te vallen en waarom hij dat nodig vind mag Joost weten alleen heeft het geen nut en is het ook niet bevorderlijk voor de discussie.In 23 wordt ook weer iemand de les gelezen en nou vermoed ik dat het over Sub Rosa gaat maar dan snapt Jenne echt niet wat Sub Rosa z,n schrijven waard is en dat is dan een tekortkoming van Jenne zelf.Voor mij hoeft hij niet in de ban maar gebeurd het wel jammer dan.

  11. Lijkt me voor de hand liggen dat 23.0 over Sub Rosa gaat. Jenne is niet de enige die er zo tegen aankijkt.

   Misschien maar een poll gaan houden wie er in de ban moet, haha.
   De “groepsnorm” mag maar duidelijk zijn, iets anders wordt niet getolereerd.

  12. Arnold 23.11

   Joost weet misschien wel veel maar gelukkig niet alles. Het grote mysterie van het leven zal hij zeker niet weten en misschien maakt Jenne met zijn 82-jarig turbulente achtergrond daar wel deel vanuit. Wie zal het zeggen?

  13. Wtk heeft geen trollen meer nodig we schieten elkaar gewoon af. Weet je tenminste uit welke hoek de wind waait….pppfffffff

  14. 23.11 Ik heb het destijds ook voor jenne opgenomen, moest ook wel eens lachen om hun commentaar. Alleen vind ik het het de laatste tijd vooral storend, niets toevoegend, zinloos.
   Mijn tante is 90 geworden, ik was zeer aan haar gehecht. Als ik alles overzie en terugkijk op haar laatste jaar/jaren dan is mijn persoonlijke indruk achteraf vooral: ‘Over de houdbaarheidsdatum heen’.

  15. Cozmic 23.9

   Ik heb in Zuid-India door een gebied gestruind waar wilde olifantenkuddes ook rond struinden. Als ik op mijn weg die enorme hopen mest tegenkwam, wist ik dat ik op mijn hoede moest zijn. Want een confrontatie met zo’n poep fabricerende kudde wil je toch maar het liefst vermijden. Gelukkig groeide de er in de bermen van het ook door olifanten bewandelde en bepoepte pad eveneens olifantsgras. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pennisetum_purpureum.

   Volgens de wikipedia groeit het alleen in Afrika, maar ik heb het in het subtropische Zuid-India toch ook zelf mogen aanschouwen. Het gaf mij een heus gevoel van veiligheid, want mocht ik bij het minste gehoor van het getumpetter van olifanten een komende confrontatie vermoeden, dan kon ik me heerlijk verschuilen in dat vrij van olifanten zijnde olifantsgras. 🙂

  16. Okay Cozmic 23.20.

   Jouw met behulp van google opgedane kennis van olifantsgras is blijkbaar groter dan de mijne. Ik leg me er bereidwillig bij neer. Maar in het kader van jouw pi-pa-poepfabriek vond ik wel een grappige reactie.

  17. P.S. vorige reactie.

   Gelukkig ben ik ook alleen maar apen en vooral veel mensen tegengekomen.

  18. Arend 23.10

   Waarom zou ik mijn eigen vormende persoonlijkheids Kaders, kader’s nog wel, loslaten en overstijgen, voor wie en waarom, ik ben hoogst tevreden met mij zelf, leer nog steeds, waardoor ik ook groei in weten, heb tot mijn 70 igste gewerkt en deelgenomen aan onze samenleving, heb daarna nog veel kunnen doen voor mijn vrienden, kennisen, en last but not least mijn Brothers in het denken, nu doe ik mijn werk als man en echtgenoot, als belooft, en alle beloften maakt schuld, voel me prima, schilder, doe inkopen,kook eten samen met onze gepensioneerde keuken prinses, voor dagelijks minimum 7 meestal meer als 10 op de Zaterdagen en Zondagen, en als er dan mensen het nodig vinden om mij op mijn hart te trappen, ja dat moeten ze dan maar doen, wat ik mij wel altijd afvraag, hebben deze internet plakkers niets beters te doen, misschien kun je je beter eens tot hen richten, ik heb niemands hulp nodig, of het moet wel een heel bijzonder mens zijn, en ja die zijn er gelukkig nog wel, komen twee vrienden uit Leuven op bezoek, om de oude vriendschap levendig te houden, keep your mind sharp, nou vriendelijke groeten dan maar, sans rancune, Jenne

  19. Arend 23.5 Over je persoonlijke beleving met mij, voor de draad man, als je A zegt moet je ook B durfen zeggen, en dat wijzelijke terug houden waar slaat dit op, chantage misschien,
   -beledigende deelreactie verwijderd- spuug je gal uit, dat klaart de lucht op, Jenne

  20. Arend 23.26

   O antwoorden op mijn toch redelijke requisitoir, of zegt het weer meer over mij als over Arend, er moet toch een bitter gevoel achter jouw denigrerende opmerking hebben gezeten, om je onder mijn aanvallers te scharen, om Guido.J. te vragen mijn reactie te verwijderen !!!
   Ik wilde het één en ander opklaren tussen ons, maar jij verkiest de repudiatie, jammer voor mij, groet in de mensen een welbehagen, Jenne

 21. Als de mensheid, wetenschappers, ingénieurs, bouwkundigen etc. beter de oude MEUK boeken hadden gelezen, was ons veel ellende, en ook veel geld bespaard.
  De oude MEUK schrijver van 35 boeken, in +/- 70 na Christus, verteld hoe men, de Romeinen beton maakten, het Colloseum is 2000 jaar oud, en stil standing, de beton gebouwen in Europa uit de 60- 70 iger jaren hebben constant onderhoud nodig, Plinius de Oude beschrijft het zo, bij de Vesuvius vind men veel slecht stof, uit de omgeving van Pozzudi,
  Vulkaan as, Opus Caementicum, ik wil mij zelf hier niet mee verdedigen, maar de ons nagelaten kennis, wijsheid, die verontachtzaamd wordt, en dit is dan over Beton, maar dit hele denken missen wij in onze moderne samenleving, electronica is heilig, de dood gewone basis van denken gevoed door de oude MEUK boeken, wordt afgedaan als ouderwets, en niet terzake doende, ik en velen met mij hebben hier andere ideéen over, groet Jenne

  1. Jenne.
   Veel wijsheden staan inderdaad beschreven in oude geschriften en boeken maar je mag niet vergeten dat het heden het gevolg van eerdere gebeurtenissen is.
   Sommigen zeggen dan al snel dat de ouderen schuld hebben aan de rotzooi waar we nu in zitten en dat is naar mijn mening niet correct.
   Tegenwoordig is wanneer er waar dan ook ter wereld iets gebeurd dat al na een paar minuten bekend via de moderne communicatiemiddelen zoals internet en dat was er vroeger niet.
   Zoals nu steeds duidelijker wordt zijn ook ouderen misleid en misbruikt en dat konden de ouderen niet weten omdat ze gewoon niet goed ingelicht werden en vaak bezig waren met het herstel van het land na de tweede wereldoorlog.Door nu de mensen van tegenwoordig als niet nadenkend weg te zetten zal het er niet beter op worden maar in veel gevallen heb je toch wel gelijk omdat velen liever met hun mobieltjes bezig zijn in plaats van te kijken wat er allemaal rondom hen gebeurd.Misschien is dan een oplossing om elkaar niet aan te vallen maar samen te gaan werken alleen hoe komen we tot elkaar?

  2. Arnold, als lauter alles wat oud is weg wordt gezet om dat het oud is, en dat gebeurd heel veel, om dat het te veel moeite is, en niet genoeg poen opleverd, we leven in een wereld van onverstand, leugen bedrog, en snel rijk worden, zonder geweten voila in het kort.
   Ik heb werk te doen, zo ik laat je, groet Jenne

  3. Arnold, een foutje in je denken het heden is zeker geen afspiegeling van het verleden, no way, het is een way of thinking, weggooien, inplaats van repareren en onderhouden, kijk oude meubels onderhouden en verzorgen, oude auto mijn saab is nu 21 jaar oud rijd prima, veilige auto ook, repareren en onderhoud, oud huis heerlijk toch beetje tochtig maar wel een amen, ik ken elk piepje, nieuwe huizen, plastic odeur, vies luchtje, maar goed, ik las dat je mij verdedigt had, bedankt daar voor, maar dat neemd niet weg, dat mijn kritiek blijft, groet Jenne

  4. Beste Jenne
   in vele dingen heb je gelijk, ga terug in de tijd dat wij onwetend gehouden moesten worden. vanaf deze tijd is er heel veel weg geschreven en mocht er niet meer toe gepast worden. als alle boeken open geslagen mochten worden of onze oude gedachten de vrij loop van ons eigen mochten en konde volgen wisten we alles en konden we alles doen. maar onze eigen beperking wel of niet opgedrongen hebben ons dat doen vergeten en verdrongen. maar het alles is nog in ons als we het maar toe laten.
   zonder dat moeder aarde het wat kost want ze geeft het ons gratis.
   alleen dan is er geen verdien model, alleen hier gaat het om.
   laat dit er tussen uit en dan leef je ten volle uit.

   wij groeten U

   de oude

  5. Jenne heeft altijd gelijk, en daarom kan men hem niet uitstaan want ik ben de andere jij. Eye m u in het engels. Waarom is Engels engels? Sub Rosa zgt ingewijde te zijn, Absurdo in anagram.

  6. Voor de ongeletterden, I = eye , het oog, luci? De gevallen engel die we allen zijn.M, de middelste letter, U de omkering.

  7. Jenne.
   Je schrijft dat ik een foutje in mijn denken heb en dat kan natuurlijk.Laat ik je oude saab als voorbeeld nemen,wanneer je er geen brandstof in doet zal hij niet rijden en dat bedoelde ik met dat alles het gevolg is van eerdere gebeurtenissen omdat je iets wel of niet doet zal dat gevolgen hebben.Wanneer de oudere generaties juist waren ingelicht zouden ze heel anders gereageerd hebben als dat ze gedaan hebben en hadden we een heel andere wereld gehad.
   Dat is niet de schuld van de ouderen maar het gevolg van geen of verkeerde informatie krijgen en ik ben ook van mening dat de ouderen vaak slecht behandeld worden en aan het lot overgelaten zijn en dat hebben ze zeker niet verdiend.

  8. Arnold, je laat het gaatje zelf groter worden, door niet dat stapje terug te doen, wat nodig is om het geheel te overzien, je blijft argumenten aanvoeren, die er helemaal niets toe doen, geen brandstof, bouwen we de boel om voor het één paard Wonder, we zijn niet voor niets mensen, en overleveraars, maar goed jij redeneerd veel en dat mag, maar af en toe een goede conclusie, die staat en blijft staan hebben wij meer aan, en jij zelf ook, Jenne

  9. Beste Cozmic, real name Jauke, ja voor jouw geld dus duidelijk niet, uit het oog, uit het hart, ik dank je daar voor, een prachtige pluim op mijn hoed, zal er alles aan doen om hem te behouden, groet Jenne

  10. Dat zegt die niet…dat zeggen anderen over hem. De andere ik, weet je wel…de eye m u. Jenne zit te vaak in het té. Good möning sun shine…

  11. Tja en áls je dan het al nodig vindt dit te reageren, misschien erbij zetten.. “Naar mijn idee zit Jenne téveel etc.” ??

  12. Jenne.
   Sorry Jenne dat IK het “gaatje” groter zou laten worden en dat ik conclusies trek die (volgens jou) geen stand houden waar we meer aan zouden hebben.
   Ik ben niet boos maar weet wel wat jouw schrijven en denken nu waard is en daarom zal ik wijselijk op jou niet meer reageren.

  13. Arnold, er bestaat ook nog zo iets als opbouwende kritiek, heb je geen vader dan, we zijn toch op de wereld om elkaar te helpen nietwaar, make your own mind up, what the lasy lady’s are saying has no interest at all, you are looking where your interest is laying, look behind you its your shadow who is pussing you, the shadow of your mind, nice day,
   Jenne

  14. Jenne, haha, ‘opbouwende kritiek’? Dan wil ik niet weten hoe je ‘niet-opbouwende’ kritiek eruitziet…
   Een kleine uitdaging voor je: Noem 2 positieve eigenschappen van de mensen die je bekritiseert!

  15. 25.14 Ik vraag mij af wie jij bent ‘jenne’.
   Soms barst je schrijven van de schrijffouten, soms vind ik het venijnig, soms dom en bot, soms kwetsbaar…. Het lijkt wel of je meerdere personen bent. De vader, de zoon die zijn oude gerespecteerde vader verdedigt en een andere manier van zich uitdrukken heeft. Misschien ook nog anderen? Dat maakt het voor mij moeilijk om gepast te reageren. Ik weet nooit wie ik aan de lijn heb.
   Mijn vader was katholiek, mijn moeder bekeerd (voor zover mogelijk) en ik heb waarschijnlijk een stevige katholieke basis daaraan overgehouden. In ieder geval met een zwak voor Maria. Die wordt niet erkend door gereformeerden, protestanten, kunnen daar niets mee heb ik begrepen eh… Noch het bestaan van een leven na de dood: Wij weten niet wat daarna is en mogen daarover niet speculeren.
   Gerard Reve en Jules de Corte zijn ‘bekeerd’ tot het katholieke geloof naar ik mij meen te herinneren omdat het zoveel warmer aandeed en meer ruimte bood voor mystiek.
   Ik ben wel eens uitgescholden voor ‘het kwaad’ omdat ik met Maria kwam? In ieder geval te bedreigend, te anders. Kun je zien hoeveel impact geloven nog steeds helaas hebben. Mijn moeder zou waarschijnlijk zeggen over ‘Jenne’ dat die duidelijk niet katholiek was. Ja, suf al dat hokjes denken, maar strikte geloofsovertuiging is, denk is nog steeds iets waar veel mensen te veel schade van ondervinden.

  16. MC 25.15.
   MC u hoeft het niet voor mij op te nemen maar toch bedankt.
   Ik ga maar even wat tijd voor mezelf nemen en eens afwegen of mijn geschrijf wel nut heeft of niet,naar mijn mening zijn er mensen die liever over zichzelf en hun situatie schrijven dan dat zij een discussie over het artikel op gang helpen brengen en ook krijg ik het gevoel dat ik vaak niet begrepen of verkeerd uitgelegd wordt terwijl ikzelf dacht dat ik toch duidelijk genoeg was.Hierover hoeft nu wat mij betreft geen discussie te ontstaan want u kunt u beter op het artikel focussen denk ik.

  17. 25.17 Wel een beetje jammer, arnold, maar ik geef direct toe dat veel eigenlijk in een chat thuishoort. Ik heb eens zitten struinen in oude commentaren en het is eigenlijk nooit anders geweest. Zo nu en dan zijn verwoede pogingen gedaan om dat in te dammen, inclusief stevige bewoordingen, maar helaas, net onkruid dat iedere keer weer opkomt.
   Ja, ik ben zelf een paar keer weggegaan omdat ik de commentaren niet meer te vreten vond. Heerlijk effe er heeeelemaal een paar jaar uit, kan het iedereen aanraden.
   Te veel gel*l en geziek van gefrustreerde PC kluivers sneeuwt goed inhoudelijk commentaar onder. Zonde van al het werk.
   Ik las je lappen tekst graag en ik heb nog wel een hekel aan lappen tekst. Ik kan me voorstellen dat meer mensen je commentaar graag lezen.
   Is trouwens allemaal mijn persoonlijke mening 😛

   Het ga je goed, arnold, een paar (veel) nachtjes erover slapen helpt altijd om je eigen weg uit te stippelen. <3 <3 <3

  18. Arnold 25.17

   Er is helemaal niets mis met jou, want je bent zoals je bent. Ook jouw bijdragen hier zijn van belang! Het probleem met communiceren via dit medium is, dat de geschreven woorden door ieders persoonlijk geconditioneerde filter heen gaan. En men dan vanuit die persoonlijk gefilterde interpretatie reageert. Dat zegt niets over jou, maar alles over de persoonlijke filters van anderen. Trek het je dus niet en wees en blijf jezelf, want dan ben je op je mooist.

  19. P.S. Arnold. Ik ben het me je eens dat 95% of misschien wel meer van de reacties geen enkele betrekking hebben op het artikel waar op gereageerd wordt.

  20. en nog een P.S. Waarheidsvinding behelst het doorbreken van de persoonlijke geconditioneerde filters waar ik het in 25.20 over had.

  21. Hoi Arnold, ik sluit me graag bij Koekje en Arend aan en wil nog toevoegen dat je bijdragen niet alleen door mensen die hier reageren gelezen worden maar ook en wellicht vooral! door de bezoekers van wtk.
   Juist jij doet veel moeite om dat wat de meeste Nederlanders iedere dag in de media meekrijgen, daar de feiten oftewel een stukje waarheid tegen over te stellen, dat vind ik knap, wel doordacht en absoluut begrijpbaar. Dus trek je die schoen niet aan. Tot dan, tot lezens. <3

  22. Mijn verkeerd geplaatste reactie plaats ik hier opnieuw.

   Arend
   13 juli 2017 om 22:19

   Cora, ik heb jou bij de meet en greet niet in levende lijve aangetroffen! Dus hoe kun jij weten hoe de sfeer daar was?

  23. Het lijkt er op alsof we hier met een trolleninvasie et maken hebben. Maar don’t worry Putin did it. 🙂

  24. Arie /cora mens met de vele namen
   Hoevelen van hen die die vraag stelden was jij?”Je bent een onaangenaam stuk vreten imo , dus zak weg! en krijg het licht ( dat dan weer wel van harte)
   \

  25. Precies Marcel, en ik ben erachter gekomen dat we in eerste instantie niet allemaal uit een bron komen, maar dat er zielengroepen zijn, en die komen straks weer bij elkaar als ze klaar zijn met ervaren op aarde (deze dimensie, trillingsfrequentie..). Soms ontmoet je mensen op aarde uit dezelfde zielengroep, er is herkenning, dat voelt vertrouwd, als een stukje ’thuis’, dat is altijd bijzonder en mooi. Laten we dat niet vergeten… <3
   sjouwen sjouwen, huisje bouwen, zet hem op!! 😉

  26. Jenne, you are welcome. Voor alle duidelijkheid, ik hou je de hand niet boven het hoofd, dat heb jij niet nodig. Wat ik wilde zeggen is dat je een spiegel bent voor anderen, zij die zichzelf niet kennen reageren met gezeik als : VERBANNEN!! lijkt wel een middeleeuws schouwspel. Fuck em 😉
   Gelukkig heb ik niet genoeg tijd meer, anders zou ik er een paar het bloed onder de nagels vandaan trekken, niet omdat het moet, maar om te reflecteren.
   Helaas, of niet helaas.
   https://www.youtube.com/watch?v=e0a89ozFq20

  27. C&J
   Beste Boom men, ook Primaten zijn kenners bij uitstek van Bomen en Struiken, ze halen hun leven en gezondheid uit dat hemelse geschenk,
   geleerd door hun moeder voor het leven, dat is bij de mens bij hoge uitzondering ook het geval de telephatie speelt hier ook zijn rol, daarom is het verlies zo moeilijk te dragen, maar het contact blijft,
   de muziek is wel heel typerend in dit geval, ik dank je voor het denken aan mij, wens je succes, en lekker ondernemen is een hele mooie niet altijd begrepen manier van creéeren, vriendelijke groet Jenne

  28. 25.18

   deze Auto-Da-Fe, inquisitie uitspraak, uitlevering der ketters, na de lamentable geestelijke autopsie van Jenne, wie is hij, vele vragen, zonder antwoord, voor de goede verstaander is het halve woord, maar daar is hele wijsheid voor nodig.
   Het Katholieke geloof is voor de niet denkende Papen, de andere geestelijke Christelijke belevenis vraagt meer Eigen denken, ja Maria is de moeder van ons allen, de vrouwen horen er altijd bij, als dragers van de toekomst, je hoeft je zelf niet te benoemen, om ergens in te geloven, is ook veel reiner van inhoud, maar je geweten moet vlekkeloos zijn, anders verander je in een levende chaos, de bewijzen zijn te vinden ook op deze site, Jenne

  29. 25.29 Jennen staan nog met twee benen in de 15de eeuw https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Inquisitie. Wel een knap staaltje van vasthoudendheid om het te presteren niet 80 jaar oud te zijn maar zo’n 5 eeuwen. Pfff. Alles komt langs watergeuzen, de vrijheidsstrijd van de Friezen… . Aangezien wij hier volgens jennen afstevenen op hel en verdoemenis is het natuurlijk begrijpelijk om voor ACHERUIT te blijven kijken. Eet smakelijk jennen en nog een fijne dag.
   En doe van mij de welgemeende groeten aan de gene die voor je je vloeren dweilt, je bed verschoont, je ramen lapt, de WC poetst, stofzuigt, je verhalen aanhoort over die goeie ouwe tijd.
   https://www.youtube.com/watch?v=t3PdA_gJIZo (Normaal – Godverdomme)

  30. Ik heb nog niet veel zelfreflectie van je vernomen Jenne.. Misschien begrijp je niet wat velen je willen duidelijk maken. Dat je met je ‘grumpy’ houding bezig bent mensen impliciet te beledigen en te ‘minkukelen’..
   Dus gewoon even stilte en reflectie wellicht?

 22. Best Arend

  revolutie is er altijd en ook nu nog als je ze maar wild zien en horen.
  ook de heden daagse muziek brenk ze voord, maar als je wilt stilstaan bij het verleden en alleen het oude wil horen. is het misschien een optie om ook eens naar iets anders te luisteren dan alleen naar de gewijde muziek.
  pink floyd darkside of the moon het nummer eclips( er is geen donkere zijde)
  de donkere zijde ben alleen jij zelf en het geen wat jij zelf er vaar en wil ervaren of blijven hagen in het geen wat je kent. vernieuwen heet ook wel groeien . dit geld voor allen dingen in je leven, leven is belijven groeien en ook met de tijd mee. voor mij blijf je hangen in het verleden.
  Nightwish – Ghost Love Score Live at Tampere luister eens hier naar en denk de beelden eens weg. om sommige dingen naar buiten te brengen en te vertellen heb je andere dingen nodig om toe te laten om je verhaal te vertellen. als laatste er is geen donkere zijde aan de maan, het is alleen maar hoe een ieder er naar kijkt. het licht ben je zelf en niemand anders, dus ook de maan.
  mvg Dirk

 23. Refrein: Iedereen heeft vanuit zijn of haar oogpunt uit gezien altijd (!) gelijk, want anders zou deze mens wel iets anders doen.
  Tekst 1:
  Het gaat er daarom misschien niet altijd zozeer om wát iemand zegt, maar om hóe iemand iets zegt. De toon maakt de muziek. Ook in de geschreven tekst. Aangezien we nogal van elkaar verschillen, is het niet opmerkelijk dat er misverstanden zijn, immers we zijn allemaal anders ‘gebakken’. Ego’s botsen daarbij ook wel vaak. Allemaal begrijpelijk en logisch.
  Refrein.
  Tekst 2: Maar… Ik zie hier soms zúlke spraakverwarringen en daaruit voortkomende discussies, dat het me goed leek dit nu even op te schrijven. Vaak worden meningen anders opgevat dan ze bedoeld zijn.
  Refrein.
  Tekst 3: Kijk, ik vind dat wel leuk, dat geruzie. Ik hou er (ook) wel van dat te lezen, maar… Als de ruzie ten koste gaat van iemands gevoel en dat dit dan leidt tot verwijdering, dan vind ik dat zonde.
  Refrein. End. Dat wilde ik even schrijven. Als een soort liedtekst.

 24. Even aan mijn vrienden, geen kritiek maar, gevoelens, Revolutie is het oude in een nieuwe verpakking, de gene die dit schrijft hoe ziet hij dit, maar goed er is veel denken verloren gegaan, wat goed was en waardevol, het zogenaamde progresieve denken, wat dan gebruikt wordt als een soort breekijzer, om onze zo zorgvuldig opgebouwde waarden, en leefregels te ontkrachten, met het slogan van ouderwets, het sociale gebeuren werd weggezet als sociale contrôle, in zekere zin waar, maar o zo noodzakelijk met de mens.
  Ik en velen met mij zijn er van overtuigd dat onze toekomst te vinden is in ons verleden, met al zijn wijze lessen, het leven is vol vreugde en liefde, maar ook vol droefenis en verdriet, voor het ééne als voor het andere hebben we partners nodig, gedeelde smart is halve smart, ook het delen van vreugde en liefde groeit met een medemens, het overleg en weder zijds respect is van belang, maar we moeten nooit hoe dan ook het mens zijn uit het oog verliezen, het wel zijn vergroot en verlengt je leven, laat ze niet slagen in ons te verdelen, het is voldoende om in ons denken hecht en één te zijn, dat brengt ons verder, groet Jenne

  1. Guido, waar is de reactie van ‘Arend Zeevat’ waar ik op reageerde? Anders haal mijn reactie dan ook maar weg, voor de goede orde!

  2. mc. In overleg met Guido is besloten die reactie te verwijderen, daar deze nergens op sloeg. Tijdens het nalezen van de eerste reactie onder de naam Arend, had ik blijkbaar een black out en herkende mijn eigen reactie niet. LOL!

  3. Nou Arend, mooie boel 🙂
   Mijn reactie was natuurlijk voor ‘alle’ trollen hier bedoeld, en niet voor jou…

  4. Dit is voor de trol die hier de meeste namen misbruikt (ook Arend dus) Arme ziel dat je bent, je moet een slecht mens zijn, echt waar!!!

  5. Arends nick bedoel ik, niet de mens.
   Dus de ruimte maar aan de trollen…??
   ik ben weg.

  6. Weet dat trollen die niet uit verveling lopen te trollen alleen reageren om iets of iemand afzeiken dat/of die er toe doet. Reetkever Karel schijnt mij interessant te vinden, hmmm. Weet je wat? Dan ga ik straks een tandje verder.
   Break the system from within. Haal je vriendjes er vast maar bij Karel 😉
   Fuck you and the horse that brought you here.

 25. Ie het volgende iets om een revolutie voor te ontketenen?

  Wat is dat dan die ‘aftapwet’? Nou, dat is de wet die feitelijk toestaat dat alle data van alle communicatie van alles en iedereen altijd en overal afgetapt mag worden en “in uitzonderlijke gevallen” zelfs uw systeem gehackt mag worden, zodat er precies gezien kan worden wat er op uw pc, smartphone of andere apparaten aan gegevens staan. En u vindt dat goed, want u weet niet beter dan dat er de laatste jaren nogal veel sprake van terreuraanslagen is. En om dát te voorkomen, moet de staat gewoon alles kunnen zien. De nieuwe wet schept dus de juridische kaders voor dat aftappen. Feitelijk pakt de wet alle juridische bescherming van u af.

  http://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-aftapwet-de-beste-wet-uit-de-hoge-hoed-van-ronald-plasterk/

  1. die had ik al gelezen…gisteren avond…
   jaren volg ik die man al…in zijn oplettendheid…
   haha…
   Ik ben op de Aarde
   van de planten
   mét de dieren
   onder de mensen…

   Doe het goede, en de Aarde en het Universum, welk een geheel is…
   beschermt je…en support je…
   Ik weet ook niet wat te doen hoor, als de vaccinaties evt. verplicht worden…ken gelukkig genoeg mensen die homeopaath zijn en elkaar helpen dit uit te werken…
   maar ja..heb ook nog drie dochters en negen kleinkids! ohhhhhhhhhhhh…..
   hoe vertel ik ze dit?
   Soms doe ik een poging mensen wakker te maken voor wat gaande is…
   en dan zeggen ze tegen anderen: nou die is rijp voor de psychiater!
   Gelukkig deert me dat niet meer…sinds ik weet dat ik absoluut lekker wakker ben en doe wat in mijn vermogen ligt om zo gezond en eerlijk mogelijk te leven….
   Beluisteren jullie ook allemaal eens Marcel Messing…verrukkelijk lief man mens! Worden wij wakker!

   namaste
   ps nou Arend, wat betreft comments…heb je bij deze ook niets te klagen! hihi en ik heb ’t niet over egostreling…maar over, wie tot dieper waarheid wil komen….. nu zie wat gebeurt!

  2. Het gaat nog veel verder. Een kwaadwillende hoeft nu alleen nog ‘de staat’ te hacken en alles staat op een presenteerblaadje klaar. Bovendien nergens een manier om verhaal te halen.
   Het misdaad syndicaat heeft door deze ‘beschermende’ maatregel vrij spel gekregen.
   Want zeg nu zelf, hoe goed is de overheid in automatiseringsprojecten, hoe professioneel zijn hun eigen beveiligingsmaatregelen.

  3. Inderdaad koekje. Ik heb hier ooit onder een artikel al eens een reactie geplaatst, waarin ik weergaf een verhaal gehoord te hebben over hoe belachelijk gemakkelijk de server van het Ministerie van Justitie te hacken was. Inmiddels is dat al jaren geleden en zullen ze het gat wel al gedicht hebben.

  4. Arend, van avond is het de voorbereiding van de bestorming van de Bastille, door het Franse volk, onder leiding van zijn Franse leiders, dat afkraken en te niet doen ten spijt, het feest van de Républikeinen,
   van avond met een mooie groep, kom net uit de keuken, geef je het Menu van de paupers de sans culot, we zetten de Marianne muts op, Meloen met gedroogte ham, stoofpot met verse groente uit de tuin, met kip, worteltjes op zijn Italiaans, pasta, na geiten kaas met verse rijpe vijgen uit de tuin, in dien gewenst ijsflensjes na, paar glaasjes wijn, om het geheel af te maken, un repas légèr.
   Over communiseren brieven is een mogelijkheid, faxen in code, maar ’t is heel ernstig deze inbreuk op onze vrijheid, en dit jaar gaan er verschillende grote manifestaties plaats hebben, van uit het republieke vrijheids denken, van de doorsnee burgers, we gaan het zien gebeuren, groet Jenne

  5. Je leeft in een heel andere wereld dan ik Jenne en ik vind het heel moeilijk een brug te slaan tussen beide!

  6. Arend, natuurlijk leef je in een heel andere wereld as me, bedoel je dat bij kiezen de jouwe preferable is als de mijne, we zijn allemaal een product van opvoeding en tijd, maar jij wilt niet toegeven, aan mijn door de tijd geevolueerde wereld, mijn denken is vele malen groter als waar jij persoonlijk overbeschikt, ook dat is in tijd gemeten, wijsheid komt met de jaren, ik lees je, maar zie niet een echte grote evolutie, dit zeggende is als een duwtje in de goede richting bedoeld, geen schampere opmerking dus, waar de meisje op deze site denken goed in te zijn, mijn esoterische leven heeft mijn psychosociale huid in staal veranderd, ik erken altijd de ware autoriteit in dit geval, Guido.j zonder regels kunnen wij helaas niet leven, ik wens je niets dan goeds, groet Jenne

  7. Arend
   We worden al heel lang afgeluisterd en gelezen , wel eens van echelon gehoord? Dat bestaat al vele jaren en via dat project zijn wij al heel lang niet meer in staat om vrijuit te praten over de telefoon of op het www.

  8. Marcel.

   Ik weet het en Echelon is mij al heel lang bekend. Autoriteiten werken over het algemeen zo. Ze hebben maling aan door henzelf opgestelde wetten, die gelden immers alleen voor de goyim/useless eaters/onderdanen. Zij passen al lange tijd in voorkomende gevallen bepaalde illegale praktijken toe. Die worden door het probleem-reactie-oplossing-principe en daaruit voorkomende wetgeving, uiteindelijk gelegaliseerd toegepast op de gehele bevolking.

  9. In 1982; op een congres in Gent, kregen wij al richt lijnen, wat en hoe te doen, er was een soort enigma codetje opgemaakt, en men werd verzocht te faxen, ’t was een hele organisatie, maar het werkt, en nu nog, maar er is weinig aan te doen deze gecorrumpeerde regeringen, moesten zich schamen, het moet van binnen uit gebeuren, de massa is niet aanspreekbaar !
   Eén van de grote medicijnen fabriekanten van Frankrijk heeft net een enorme productie labaratorium voor het fabriseren van entstoffen gekocht, in de USA.
   De nieuwe President heeft met geen woord over het verplichten van het Enten van kinderen gehad, in zijn verkiezings praatjes, de eerste
   beslissing die hij neemd is deze, verplicht enten.
   Ze denken dat ze hier mee weg komen, maar ik verzeker jullie dat dit niet zal.
   Jenne

  10. Jenne, Gent is een mooie monumentale stad en tevens een Vrije Metselaarsbolwerk. Hoe zou het zijn als die Vrije Metselaars eens de moed op zouden pakken om hun geperverteerde en gecorrumpeerde organisatie van binnenuit op een revolutionaire wijze zouden veranderen.

   https://www.google.nl/search?q=%22Gent+en+Vrijmetselaars%22&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=Uu5oWffdJY_H8AeN24OgDA

   https://www.google.nl/maps/@51.0536621,3.7231473,3a,40.9y,202.2h,114.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKsHL61-cscoZyXZzB8tVYQ!2e0!7i13312!8i6656

  11. Arend O is dat zo, ken je de mensen persoonlijk, ik ken er vele, en met grote talenten know how, zij komen uit het oosten Leuven, daar zetelt het intellectuele geweld.
   Je hebt de Irriguele VM, en de oude Reguliere VM, van de eerst weet ik niets, en van de tweede wist ik een beetje.
   Daar het ook hier mensen betreft verwonderd mij niets, ze hebben een zekere invloed, wat ik weet en wist, dat er veel goeds werd gedaan, ja velen streven naar één mensheid in één wereld, maar goed we hebben allemaal onze idéeen en illusies, er wordt veel en steeds harder tegen aangetrapt, vanwege de irriguliere VM, die het als een soort ja weet ik wat zien, en constant buiten hun belofte boekje gaan.
   Ik was een soort liaison officer, tussen het zuiden, wat heel erg gerespteerd wordt en het Noorden, wat groter in aantal is, veel rijker en meer invloed heeft.
   Er is een constante strijd gaande, binnen de VM, maar de Reguliere treed absoluut niet naar buiten, verdedigt zich ook niet tegen meeste aantijgingen die niet juist zijn, het respect onderling is groot, en ook de hierarchie is streng, genoeg denk ik zo, groet Jenne

  12. Arend, hier waar ik woon, bestaan verschijdene hele oude broederschappen, misschien beetje gek, maar de VM is de jongste, over deze oude broederschappen hoor je nooit iets de meesten zijn strikt geheim, zelf hun families zijn niet op de hoogte, van vader op zoon, veel mystieke verhalen, maar goed ze laten zich niet uit hun tent lokken, de mooiste en ook kleinste komt uit het noorden, de Rozencrusians op protestante anti paapse ideéen gebaseerd, daar door goede contacten met de nog aanwezige Katharen, prima mensen oude families met veel traditie, maar goed de Rozencrusians vervullen de rol van alles te samen brengen, zo ver dit de broederschappen niet schaad natuurlijk, nou dat is het zo’n beetje, in Wales ben ik ooit gevraagd voor een hele oude broederschap, ik wist niet eens dat hij bestond, heel mooi en tradioneel, soms kan het je helpen met gelijk denkenden samen te zijn, het is zoveel gemakkelijker, groet Jenne

  13. Bedankt voor je bescheiden onthullende openbaring Jenne. Ja, de Broederschap houdt de leden stevig onder de knoet met hun gelofte van trouw. Net zoals de Bilderbergers en andere duistere clubs ook bij elkaar komen en trouw zweren aan de hen opgelegde Chatham House Rules.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Chatham_House_Rule

   Het is die sfeer van verborgenheid en geheimzinnigheid, die er altijd rond bijeenkomsten van invloedrijke mannen heerst, die een heel terecht wantrouwen oproept. Genoeg wantrouwen om een revolutie te ontketenen, die door die invloedrijke mannen dan gelijk weer in het eigen voordeel wordt uitgebuit. Never let a goood crisis go to waste.

  14. Arend, dat is wat ons zo onderscheidelijk maakt, ik sta overal voor open, wil alles weten, en graag persoonlijk ondervinden, jij hakt alles af, met voorbedachte rade zonder zelf iets te hebben onderzocht, of van dichtbij bekeken.
   De Bilderbergers zijn geen geheime broederschap, maar een zooitje rijke invloedrijke lieden, hebben geen statuten, zijn zuiver op macht en geld uit.
   Mijn persoonlijke vrienden staan een betere wereld voor, die begint bij je zelf.
   In wezen sta jij nergens voor open, naar ik weet, je stukken zijn altijd gericht tegen wat je niet kent, en dus waarschijnlijk bang voor bent, ’t is jammer, maar deze wijze van denken, is wel wat deze tijd wil, en ook veel mensen zoeken het doem denken, terwijl het de bedoeling is om een mooi leven te hebben, met plezier en niet veel zorgen, groetjes Jenne

  15. Hmmm ben benieuwd wat ik tegen ga komen als ik mijn huisje uit 1780 ga slopen….

  16. Cozmic,

   nou ja soms kan ik het me wel voorstellen, sommige dames !

  17. Arend, in jouw imo ietwat manipulerend denken, denk je dat ik op verzoek mijn en onze geheimen ga blootstellen, aan jouw oordeel, nou voor- oordeel, hou nu eens op alles te verwerpen wat je niet kent, en alleen op aannames beschrijft, en dan niet in vragende zin, maar oordelend, Nederland zit vol met zich zelf benoemde specialisten, België en voor al het Vlaamse deel staat een stuk beter met twee benen op de grond, het bewijs de kinderen op school presteren veel beter, als de Nederlandse kinderen, het leren leren, en hier een plezier in hebben, het weten dus, is in Vlaanderen een groot goed, Nederlanders zwijmelen, vrijheid liefde en zulks soort woorden, terwijl in wezen deze vrijheid en liefde steeds meer wordt beknot, vrije scholen, waar ze niet leren rekenen en schrijven, om dat ze later toch in de bijstand gaan, ja nog eventjes, van de week een oud kraker bij mij aan tafel gehad, groot Anarchist, bekend in heel Europa, maar ik vind dit denken goed, maar heb toch mijn bedenkselen, het klinkt romantique maar is gespeend van alle réaliteit, zonder bescherm heren geen bestaan, maar goed om een wereld van mensen te maken, hebben we ieder één nodig, groet Jenne

  18. Nederlanders zijn meesters in wezenloze opmerkingen, van daar dat Nederland zo langzaam aan zijn wezen verliest en dus in zijn totaliteit wezenloos is cq wordt, de openings frase is ; ben je wel gelukkig ; heeft dit te maken met wel of niet geconstipeerd te zijn !
   Jenne

  19. Jenne. Ik ga er vanuit dat je, ondanks het gebruik van mijn naam, het voornamelijk over jezelf hebt!

  20. Jaja.. Daar was Jurgen weer..
   ‘Want wat Jurgen zegt over Arie, zegt ALLES over Jurgen en FEITELIJK niets over Arie.’

  21. 29.18 Vergis je niet Arend, de Jennen komen uit een stinkrijk oud dominees geslacht (heb ik begrepen van al hun reacties) en de geestelijkheid (maakt weinig uit van welk geloof) is van oudsher berucht om hun manipulerende vaardigheden. Als ze nageslacht hebben wordt dat doorgegeven. En in de genen en in de opvoeding.
   Het is moeilijk om daar tegen te knokken. Vooral als ze veel ruimte krijgen.
   Desalniettemin ben ik van mening dat dat hun gekronkel ten alle tijden bestreden moet worden.

  22. Heb het al aan gegeven, kom je door welke omstandigheid boven het intellectuele maaiveld uit, volgt automatisch de al oude AUTO-DA-FE, de verkettering dus.
   Mijn wijze van denken en schrijven dus komt via een samenspraak met mijn Eigen Hypothalamus cq intuïti tot stand, van daar misschien jullie gevoelens aan gaande mijn wijze van reageren,
   Ik wens niemand kwaad toe, alleen goeds, door onbegrip en vooringenomenheid, ontstaan er kwetsende situatisch, waar ik gelauterd door de tijd geen problemen meer mee heb.
   Vriendelijke groeten, en in de mensen een welbehagen, Jenne

 26. Wijsheid heeft niets met leeftijd of stand te maken, ook niet met geslacht. Als men maar een beetje kan nadenken dan komt men al gauw erachter dat men niet zo maar oud/jong oftewel zwart/wit mag denken.
  Een kind van 8 kan een oudere ziel zijn, dan een oude vrouw van 90.
  Het heeft dus niets met leeftijd te maken, maar met bewustzijn…
  Laat mensen in hun waarde, tip van de ijscoman 😉

 27. Het is een wel bekend feit dat domheid bijna altijd hand in hand met venijn gaat, onze huidige tijd gaat hier onder gebukt, veel dames denken de wijsheid in pacht te hebben, en pesten en treiteren erop los, tot een echte handreiking kunnen ze niet komen, het blijft bij wat ranzige praatjes, Jenne

  1. Ik weet het jennen, jullie hebben altijd gelijk!!!!
   Dan ga ik nu boodschapjes doen, PC kluiven is niet altijd even smakelijk 😛

 28. In mijn opinie gaat de revolutie meer om de oorzaak van de afscheiding in twee groepen mensen waarvan de ene groep trouw zijn gebleven aan de werkelijke waarheid van de schepping en de andere groep zich afscheurden en een ego kreeg waarmee ze zich afzetten tegen de waarheid en daarin ook geworteld zijn, lijden en dergelijke komen vanuit het egodenken in niet vanuit het goddelijke denken, de leugen is namelijk dat het ego de macht heeft dat deel te domineren die het tegengestelde zijn van het oorspronkelijke goddelijke denken, maar vergeving is nog steeds mogelijk, al zal al het onwerkelijke van het egodenken nooit bestaan, het streven dat de macht is gegeven aan het ego is een volledig onbestaande realiteit, en dus verwerpt het goddelijke denken dit idee die de grondslag vormde voor de manier waarop de wereld nu functioneerd.

  1. Mooi Kristof,

   Niets werkelijks kan bedreigd worden
   niets onwerkelijks bestaat
   hierin ligt de vrede van God.

   Zo begint ECIW

 29. De reacties van Jenne zijn naar mijn mening als een soort onkruid hier, het overwoekert alles en er is niet tegenop te vechten. Reageren lijkt wel contraproductief te werken. Daar moet een verklaring voor zijn, die ik niet wil weten. Van mij hoeft er niets geband te worden maar enige matiging zou, vind ik, wel zo plezierig zijn.
  Guido denkt daar blijkbaar anders over en hij is degene die verantwoordelijk is voor de inhoud van WTK. Dusse waar zeur ik eigenlijk over hè….

  1. Guido is Jenne’s kinderjuffrouw niet en respecteert de man van 80 hier op de site. Ik zal vaker zijn teksten redigeren.
   Het vertrouwen is idd regelmatig misplaatst in mijn ogen. Conclusie trekken op basis van NIVEA Koekje.. Niet Invullen Voor Een Ander!

 30. Mijn réacties zijn oprecht en naar mijn persoonlijke mening nooit persoonlijk gericht, zonder venijn of ander kwaad in zin, maar ik hoedt mij zelf voor meisjes onder mekaar, zeker als ze niet over een man beschikken, die ze als kop van jut kunnen gebruiken, jij schrijft over mij of je me persoonlijk kent, God verhoede dat, het leed zou niet zijn te overzien, -deel reactie/grove taal/off topic verwijderd-
  en waar ik geen kritiek op kan hebben, staat duidelijk op de éntré pagina, groet Jenne
  Veel hele goede Cabaratiers waren en zijn Dominees zonen !

  1. Jer kunt je eens afvragen of je woordgebruik mensen tegen de borst stoot. That’s all folks.

 31. We hebben een ‘Übertrol’, met dank aan de link van Cozmic.

  “The show-off, know-it-all or blabbermouth troll

  A close relative to the persistent debate troll, the show-off or blabbermouth troll is a person who doesn’t necessarily like to participate in arguments but does love to share his opinion in extreme detail, even spreading rumors and secrets in some cases. Think of that one family member or friend you know who just loves to hear his own voice. That’s the Internet equivalent of the show-off or know-it-all or blabbermouth troll. They love to have long discussions and write lots of paragraphs about whatever they know, whether anyone reads it or not.”

  Fijn weekend allemaal… 🙂

 32. Prachtig! Ja ik zag ze ooit weken zich druk maken om Abu Jajah die was in Libanon geweest en op de foto gezet met Hezbollah. Ondertussen had ik binnen 2 weken door 100 keer een propaganda stuk the plaatsen 10.000 Hezbollah strijders Syrie binnen laten marcheren. Ze vechten er nu nog! Snelste propaganda effect ooit. Nashrallah gaf een speech die was precies mijn stuk van 200 woorden. Prachtig. Intelligente man die de ideeen van een Sith Lord begrijpt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.