Advertentie

Waren er eerdere atoomoorlogen..?!?


Zijn er eerdere atoomoorlogen geweest?

2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

In dit artikel bespreek ik een voor velen waarschijnlijk, zeer ongeloofwaardig en daardoor controversieel onderwerp. Als je lezer bent van mijn artikelen weet je, dat ik over het algemeen nooit geschroomd heb, dit te doen. Ik geef mijn innerlijk in mijn schrijfwerk weer om de lezer te prikkelen tot eigen kritisch denken. Het is absoluut niet mijn intentie om angstporno te verspreiden, maar wil alles dat er nu plaatsvindt vanuit verschillende aanvliegroutes en gezichtspunten benaderen.

Wanneer je als lezer er iets mee kunt en/of aan hebt, ben ik blij daarover. Zo niet, dan raad ik je aan dit artikel over te slaan en het ongelezen te laten. Als het thema je echter werkelijk interesseert, zou ik je aan willen moedigen om het zelf verder te onderzoeken. Misschien vind je in dit artikel enkele hints voor verder onderzoek.

Technologie
Wat onze moderne wereld sinds de 19e eeuw het meest karakteriseert is de enorme sprong in technologische ontwikkelingen. Ik wil het geen vooruitgang noemen, omdat deze ontwikkelingen geïnitieerd zijn door moderne barbaren. Zij hebben hun moreel/ethische ontwikkeling geheel ondergeschikt gemaakt aan hun machtswellust en wil tot werelddominantie. De wetenschap, die de basis is voor alle technologie, is per definitie amoreel.

Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat per definitie iedere individuele wetenschapper ook amoreel is. In dit geval hangt het er geheel vanaf in hoeverre de wetenschapper nog iets van een individualiteit heeft weten te ontwikkelen, of dat hij gegaan is voor geld, macht en roem. Waarmee hij/zij zich heeft uitgeleverd aan de machtswellust  van de door de Trias Satanica geïnspireerde heersers, die ondersteund en mogelijk gemaakt wordt door mensen met een narcistisch/psychopathische inslag binnen alle geledingen van de maatschappij.

Daarnaast wordt het ondersteund en mogelijk gemaakt door mensen die niet verder durven te denken en voelen dan de in hen geïndoctrineerde propagandawaanzin. Amoreel houdt voor mij in dat ieder besef van goed en kwaad totaal afwezig is, hetgeen resulteert in barbaarse vormen van dictatoriaal leiderschap. Dit wordt duidelijk als men de in mijn vorige artikel ‘Het Leven is eeuwig’ (HIER) aangehaalde uitspraak van de Chinese wijsgeer Lao Tzu diep in zichzelf laat doordringen.

‘ De beste van alle leiders is degene die mensen helpt,
zodat ze hem uiteindelijk niet nodig hebben.’

Het is dan ook mijn uitgangspunt dat een waar, door moreel/ethisch Bewust ZIJN gedragen leider,  het innerlijk leiderschap in ieder mens stimuleert en helpt te ontwikkelen. Op basis van dit gegeven heb ik mijn in 2006 uitgekomen boek dan ook als titel ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ meegegeven. Want als men iets nauwkeuriger kijkt naar hen die zich de leiders van deze wereld wanen, of het nu politici, managers van grote multinationals of megalomane bankiers betreft, allen zijn zij slaven van hun ogenschijnlijk onbedwingbare machtsinstincten. Zij dienen allen dezelfde duivelse meester.

Beschavingspeil?
Over het algemeen wordt het beschavingspeil van een cultuur afgemeten aan het technologische ontwikkelingsniveau. Maar is dit echter wel terecht? Technologie zoals wij die kennen is immers een doods en liefdeloos iets. Tegenwoordig doet men wel pogingen om het het levend te laten lijken door machines met bewustzijn te begiftigen en ze zo zelf lerend te laten zijn en een ogenschijnlijke intelligentie te laten hebben. Maar is dat dan wel een wezenlijk criterium voor hoe hoogstaand de moderne cultuur is?

Kan een machine echter liefde ervaren, geven en ontvangen? En heeft een machine een scheppend vermogen, onafhankelijk van de ingebouwde programmatuur? Nee dus, want om dat te kunnen heb je een ziel nodig, die ingebed is in de scheppende levensstroom van al dat is. Machines zijn zielloos. Op zich is er natuurlijk helemaal niets mis met de ontwikkeling van technologie. Als de technologische ontwikkeling echter ten koste gaat van de Liefde voor het Leven in al haar verschijningsvormen en er zelfs op gericht is deze te vernietigen, dan is er wel heel duidelijk iets mis!

Ik zou daarom het beoordelen van het beschavingsniveau liever willen koppelen aan in hoeverre het Leven in al haar verschijningsvormen geëerd, gerespecteerd en ondersteund wordt in haar ontwikkeling. Van de moderne technologische ontwikkelingen is mijns inziens wel zoveel duidelijk, dat zij absoluut leven ondermijnend en dus zelfs vernietigend is. Meerdere technologisch hoog ontwikkelde culturen kunnen ons hierbij als voorbeeld dienen. Onderzoek maar eens de door machthebbers verboden geschiedenis der mensheid, die dus ook niet voorkomt in het lesmateriaal van onderwijsinstituten.

Het symbool op de gewaden is het Masonic Kompas & Winkelhaak-motief

Wil de ECHTE Vladimir Putin opstaan? Bron

Verboden geschiedenis
Op school hebben we een weergave van de geschiedenis geleerd, die ingevuld is door de gekleurde bril van de heersers. Die lessen bevatten informatie volgens het principe, dat wij niet meer hoeven/mogen weten dan nodig is voor het functioneren binnen de maatschappij op een voor ons passend niveau. In kringen van geheime diensten heet dit ‘on a need to know basis‘. Voor het verkrijgen van meer kennis moet je hoger ingewijd zijn, dus nog meer van je zielskracht aan de duivel verkopen. Of in onze informatiemaatschappij zelf op onderzoek gaan via het internet of eventueel nog beschikbare literatuur.

De vrijheid van het internet wordt echter steeds meer aan banden gelegd, daar sommige van de op het internet verspreidde informatie te onthullend gevaarlijk is voor de gevestigde en de nu ontstane Nieuwe Wereld Orde. Deze orde is echter helemaal niet zo nieuw, want ze is vormgegeven op basis van heel oude machtsstructuren. Wat dan overblijft is de voor jouw leven wezenlijke informatie uit de Bron  in het hart te ontvangen. Als jij je daarvoor opent en er innerlijk om vraagt, zal die vraag zeker van binnenuit beantwoord worden.

Tijdens mijn reizen door India hoorde ik van medereizigers, met wie ik over de meest uiteenlopende onderwerpen sprak, soms heel bijzondere zaken. Zo hoorde ik bijvoorbeeld dat er op een aantal plaatsen, verspreidt over de hele wereld, in woestijnen verglaasde oppervlakten gevonden waren of stukken glas in het zand. Dit is des te meer bijzonder, omdat het voor zand alleen mogelijk is om onder zeer hoge temperaturen te smelten en tot glas te worden. Nu beschouwd de westerse maatschappij met al haar technologische vernuftigheden zich aan de top van de historisch evolutionaire beschavingspiramide. Of dat werkelijk zo is, is gezien het hiervoor benoemde dus nog maar zeer de vraag.

Eerdere atoomoorlogen?
Vanwege het feit dat men op verschillende plaatsen op meerdere continenten op onverklaarbare wijze glas in woestijnen heeft gevonden, gingen wetenschappers op zoek naar verklaringen die hun arrogante superioriteitshouding in stand zou kunnen houden en de heersers welgevallig zou zijn. Zo kwam men met een verklaring over een meteoriet die boven het aardoppervlak in de atmosfeer geëxplodeerd zou zijn (HIER). Men was natuurlijk heel blij met deze hypothetische verklaring, want dat zou het verheven bijna narcistische zelfbeeld van de moderne wetenschap intact houden.

Maar er zijn ook andere verklaringen, die zelfs door oude Hindoeïstische teksten bevestigd worden. In de Bhagavad Gita, dat deel uitmaakt van het episch Indiase boek de Mahabharata, wordt geschreven over een zeer grote veldslag bij de plaats Kurukshetra in Noordwest India (HIER). De oorlog zou 3102 voor Christus hebben plaatsgevonden. De beschrijving van de zeer geavanceerde wapens, die tijdens deze veldslag gebruikt werden, doen sterk denken aan atoomwapens. De inmiddels al vele malen aangehaalde cultureel antropoloog Robert Sepehr licht dit in onderstaande video toe. Hij is iemand die door eigen onderzoek van de verboden te onderwijzen geschiedenis tot verrassende inzichten is gekomen, die hij op heldere wijze via video’s met zijn publiek deelt.

– Ancient Flying Machines and the War of the Gods –
ROBERT SEPEHR

Het zien van deze video riep bij mij de vraag op of de Indische vliegende machines, waar over gesproken wordt en die Vimana’s worden genoemd, misschien gebaseerd zijn op nog oudere Atlantische technologie. Ook in Atlantis waren deze vliegende machines ontwikkeld (HIER). Ook riep het bij mij de vraag op of Atlantis gezonken zou kunnen zijn door de gevolgen van een atoomoorlog. Natuurlijk is het allemaal speculatie en waarschijnlijk niet relevant voor onze tijd. Maar toch is het interessant en plaatst wat er nu allemaal gebeurd in een geheel ander perspectief. Waarover verderop in dit artikel meer. Ik ben in ieder geval niet de enige bij wie deze vraag is opgekomen, getuige het artikel ‘Atlantis versus Lemuria: Hidden history of a war of more than 10.000 years ago‘ (HIER).

Regionaal effect
Hieronder een kaart van sommige plaatsen waar verglaasd woestijnzand ia gevonden. Maar er zijn nog meer, die niet in deze kaart verwerkt zijn. Zo vond ik in het artikel ‘Desert Glass Formed by Ancient Atomic Bombs?‘ op de website ancient-origins.net (HIER) het volgende lijstje van locaties waar verglaasd zand in de woestijn is gevonden:

 • Mohenjo Daro, Pakistan
 • Historische forten en torens in Schotland, Ierland en Engeland
 • De stad ‘Catal Huyuk’ in Turkije
 • Alalakh in Noord-Syrië
 • De ‘ruïnes van de 7 steden’ nabij Ecuador
 • Steden tussen de Ganges rivier in India en de Rajmahal Hills
 • Streken in de Mojave-woestijn in de VS
 • Libische woestijn (HIER)

Een citaat uit hierboven benoemde artikel:

Veel wetenschappers hebben getracht \de verspreiding van de grote glazen rotsen in de woestijn van Libië, de Sahara, Mojave, en vele andere plaatsen in de wereld als product van de gigantische meteoriet inslagen te verklaren. Echter is, door het ontbreken van begeleidende kraters in de woestijn, de theorie niet op te houden. Noch satellietbeelden noch sonar zijn in staat geweest om kraters waar te nemen.

Er is op het internet nog steeds veel informatie te vinden over eerdere nucleaire oorlogen (HIER). Het werd duidelijk dat er een link zou kunnen zijn tussen in de prehistorie gebruikte atoomwapens en onverklaarbaar verglaasd  woestijn zand, nadat men dit effect had bemerkt na moderne atoomproeven in de woestijn van Nieuw-Mexico in de VS, Een citaat uit het eerder benoemde artikel:

‘Zeven jaar na de kernproeven in Alamogordo, New Mexico, gaf dr. J. Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom, lezingen op een universiteit toen een student vroeg of dit de eerste atoomtest was die werd uitgevoerd.

 “Ja, in de moderne tijd”, antwoordde hij. De zin, destijds raadselachtig en onbegrijpelijk, was eigenlijk een toespeling op oude hindoeteksten die een apocalyptische catastrofe beschrijven die niet correleert met vulkaanuitbarstingen of andere bekende verschijnselen. Oppenheimer, die gretig het oude Sanskriet bestudeerde, verwees ongetwijfeld naar een passage uit het Heilige Boek van de Hindoes: De ‘Bhagavad Gita’ die een wereldwijde ramp beschrijft die werd veroorzaakt door “een onbekend wapen, een ijzeren straal”.’

De effecten van mogelijke atoomexplosies is, getuige de bovengenoemde locaties, regionaal geweest.  Ze hebben echter waarschijnlijk wel bijgedragen aan de ondergang van de toenmalig heersende beschavingen.

Stemming van een naderende ondergang
Gedurende de geschiedenis hebben mensen vaker aangevoeld dat het einde van een tijdperk naderde. Wat betreft onze huidige tijd is die stemming er ook bij velen. Ik voel het zelf ook. Niet dat ik me er door laat beheersen. Maar ik voel wel dat er grote veranderingen in de lucht hangen. Hoe deze eruit zullen zien weet ik niet. Of er nu wel of niet een nucleaire Derde Wereldoorlog los zal barsten, zullen we moeten zien. Ik vind het moeilijk voor te stellen, want wat zal er dan verder van deze mooie Aarde worden? Zou er überhaupt wel iets van overblijven? Geen prettige gedachten. Ik weet het.

Om een zo helder en compleet mogelijke visie te hebben, houd ik alle mogelijkheden open. Het regionale karakter van de hiervoor besproken mogelijk eerdere atoomoorlogen liet grote delen van de planeet ‘ongemoeid’. Maar met de hoeveelheid landen, die momenteel atoomwapens bezitten, is het maar de vraag of de planeet het zal overleven. Het is in ieder geval duidelijk dat alle seinen op rood staan, waardoor duidelijk wordt dat de westerse beschaving haar langste tijd gehad heeft en zal verdwijnen in het zwarte gat van de geschiedenis.

We zullen dan zeker niets meer bezitten, maar of het ons gelukkig zal maken is natuurlijk maar zeer de vraag. Het antwoord daarop zal geheel afhangen van ieders individuele ontwikkeling. De Aarde zal de westerse beschaving (?) in ieder geval niet missen. De arts Albert Schweitzer had niet zo’n hoge pet op van het beschavingspeil van de westerse maatschappij, getuige zijn volgende uitspraak.

Wat ik over de blanke beschaving denk?
Tja, het zou geen gek idee zijn.

Daarnaast gaf hij aan wat hij het liefst zou willen:

‘Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil.’

Albert Schweitzer,
(Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965)

Eerdere ondergangstemming
Eind jaren ’70/begin jaren ’80 heerste er ook een bijzondere en negatieve stemming. Het was de tijd dat de VS haar kernwapenarsenaal in Europa wilde vernieuwen en de toen nieuwe neutronenbom wilde installeren op Europees grondgebied. Dat hield mij toen ook erg bezig en heb mijn gevoelens toen in verschillende gedichten van mij afgeschreven. De kwaliteit ervan is niet dusdanig, dat ik ze hier weer wil geven. Het hierna volgende gedicht dat ik schreef een maand voordat ik naar India vertrok, wil ik wel met jullie delen. De originele in het Engels geschreven versie geef ik hieronder eerst weer, gevolgd door ’n vertaling.

The big BLOW

Colorful was the world around me
Full of joy the people living in it
Life finally had its meaning
Many times I really loved it

I knew what I wanted
To discover a new world

But then the sky lit up
Blinding flashes set everything on fire

Deafening explosions mad me cry for redeeming death
The incredible happened
Mankind was destroying itself
And now………..

The smell of destruction is in the air
Close is the fog that’s creeping up
Frightening the shadows of death and evil
Impressing the silence that falls upon

The leftovers of what ever was

A barbaric standard of ‘civilization’

x

Amsterdam, 8 september 1981

(Vertaling:

De grote klap

Kleurrijk was de wereld om me heen
Vol vreugde de mensen die er in wonen
Leven had eindelijk zijn zin
Vele malen ik hield er echt van
Ik wist wat ik wilde

Een nieuwe wereld te ontdekken
Maar toen werd de hemel verlicht
Verblindende flitsen zetten alles in brand
Oorverdovende explosies lieten me schreeuwen om een verlossende dood
Het ongelooflijke gebeurde
De mensheid verwoestte zichzelf

En nu…

De geur van vernietiging is in de lucht
Dicht is de mist die omhoog kruipt
De schaduw van dood en kwaad zijn beangstigend
Indrukwekkend de stilte die valt

Op de restanten van wat ooit was
Een barbaarse norm van ‘beschaving’)

Dat we aan het eind gekomen zijn van een cyclus en aan het begin van een nieuwe maakt Kaypacha duidelijk in nieuwste Pele-report:

Astrology for the Soul. March 9 2022

In deze video verwijst Kaypacha naar verschillende andere zeer informatieve video’s, die ik hierna weergeef. De eerste gaat over hoe om te gaan met een veranderende wereldorde en over de opkomst en de teloorgang van wereldimperiums. Vele zaken zullen herkenbaar zijn van onze tijd, waarin het Amerikaanse wereldimperium aan het ondergaan is. Het imperium dat aan het vergaan is, voert vaak een oorlog met het nieuwe opkomende imperium.

Het zou natuurlijk mooi zijn als we nu eens niet van het ene naar het andere imperium overstappen zwemmend in rivieren van bloed, zweet en tranen. Hoe mooi zou het zijn als er nu een wezenlijk andere overgang mogelijk gemaakt zou kunnen worden van het ene naar het andere culturele tijdperk, waarin er geen plaats meer is voor op oude machtsstructuren gebaseerde imperiums. Dat dit mogelijk is, vertrouw ik op. Zoals ik in vele vorige artikelen meermaals heb aangegeven zal dit neerkomen op een frequentieverhoging van ons zich verruimend en gezuiverde bewustzijn. Van daaruit zullen er nieuwe inzichten ontstaan, die nieuwe initiatieven mogelijk zullen maken. Het is daarbij van belang dat ieder de individuele intuïties volgt en anderen ondersteunt in hetzelfde. In de volgende video wordt daar op ingegaan.

– The Parallel Society vs. Totalitarianism – How to create a Free world –

Conclusie…..?
In het artikel ‘The Mystery of Ancient Nuclear War’ (HIER) kwam ik een mooie conclusie tegen betreffende de al dan niet eerder gevochten atoomoorlogen. Ik geef die hierna weer.

 “Ondanks al deze ontmaskering is de zaak voor sommigen niet echt opgelost en blijven er veel mysteries bestaan. Er zijn zeker veel complottheoretici die vasthouden aan het idee dat zo’n oude nucleaire oorlog echt heeft plaatsgevonden, dat het bewijs het bewijst, en het lijkt erop dat het debat nog een tijdje zal doorgaan. Het is merkwaardig om je af te vragen hoe, als zo’n gebeurtenis ooit echt heeft plaatsgevonden, dit allemaal heeft kunnen gebeuren? Waarom zouden zulke geavanceerde vernietigingswapens zoveel duizenden jaren geleden beschikbaar zijn en wie zou achter de inzet ervan hebben gezeten en om welke redenen? We zullen het nooit weten, maar we kunnen hopen dat het nooit meer gebeurt.”

Hierop aansluitend kan ik alleen maar zeggen, dat de geschiedenis zich eindeloos zal herhalen totdat de mensheid een dusdanig moreel/ethisch besef heeft ontwikkeld dat het onmogelijk geworden is om die herhaling te laten plaatsvinden. Dit heeft alles te maken met bewustzijnsontwikkeling en zich dienstbaar te maken aan de ontwikkeling van het LEVEN. Zelf dus een bewust geïndividualiseerde uitdrukking van dat LEVEN te zijn.

Het watermantijdperk, zoals afgebeeld door de Nederlandse kunstenaar Jofra.

Het sterrenbeeld Waterman staat onder andere voor individualisering, gemeenschapsleven, intuïtie en uitvindingen. Dat zal inhouden dat de technologische ontwikkelingen in de komende tijd ook verder zullen gaan. Wanneer dit ook gebeurd op basis van een afwezigheid van enig moreel/ethisch besef hoeven we daar dus weinig heil van te verwachten. Daarom is het van wezenlijk evolutionair belang dat ieder mens alles in het werk stelt om het individueel moreel/ethisch besef op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Een niveau waarop technologische ontwikkelingen het Leven ondersteunen en verder helpen te ontwikkelen.

Veel van de huidige in het dagelijks leven geïntegreerde technologische gebruiksvoorwerpen sluiten aan bij de gemakzucht, domheid en luiheid in veel mensen. Helaas versterken zij deze onhebbelijkheden ook nog eens in sterke mate. Hier heeft een ieder dus het nodige zelfonderzoek te doen, om daardoor in zichzelf te ontdekken in hoeverre de eigen onhebbelijkheden bijgedragen hebben en/of blijven bijdragen aan de bijzonder snelle ontwikkelingen van bijvoorbeeld de automatisering en de daarmee samenhangende digitalisering.

Dus in hoeverre heeft men zelf de Leven vernietigende werking van een amorele liefdeloze technologie blijvend ondersteund. Dit zelfonderzoek kan op een heel liefdevolle wijze gebeuren, zonder dat men zichzelf veroordeelt en/of afwijst. Het tijdperk van de Waterman zal in mijn beleving dan ook in het teken staan van leven ondersteunende technologie, die gedragen wordt door een hoogstaand moreel/ethisch Bewust ZIJN.

Een Bewust-ZIJN dat door historische ervaring weet heeft van de valkuilen die samenhangen met de afwezigheid van een moreel/ethisch besef, waar de ontwikkeling van een zielloze technologie op kan gedijen. Een technologie die zich buiten het natuurlijk leven plaatst, maar wel de hulpbronnen in de natuur wil exploiteren.

Ik ga er dan ook vanuit dat de zich herhalende cycli van historische ontwikkelingen nu tot een eind komen, om een geheel nieuwe geestelijk georiënteerde  ontwikkelingscyclus mogelijk te maken. Of daar een nieuwe atoomoorlog voor nodig is durf ik niet te zeggen. Ik blijf vertrouwen op de in mij aanwezige geestelijke begeleiding, die in ieder mens aanwezig is en die dus mensheid ook op collectief niveau zal begeleiden.

Geen enkele geschiedenis is stom,
hoeveel ze het ook verbranden,
hoeveel ze het ook breken,
hoeveel ze er ook over liegen.

De menselijke geschiedenis weigert haar mond te houden.

Edoardo Galeano

Waarschijnlijk gaan we nog moeilijke dingen meemaken.
Maar als je die beschouwd als een beproeving van
je ware innerlijke kracht, moed en Liefde voor het LEVEN,
dan zul je het allemaal aankunnen.
Ik wens ieder dan ook veel Liefde, Kracht en Wijsheid toe.

Loreena McKennitt – Two Trees

Arend Zeevat

12 maart 2022

 

3 gedachten over “Waren er eerdere atoomoorlogen..?!?

  1. Hi Robert.

   Je poneert een heel interessante stelling, die wat mij betreft om enige verduidelijking vraagt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.