Advertentie

De complete Ayurvedische huisapotheek..!


Evenals andere grote, oude beschavingen heeft India wetenschap nooit van filosofie en religie gescheiden. Het beschouwde alle kennis veeleer als deel van een geheel dat bedoeld was om het geluk,de gezondheid en de innerlijke groei van mensen te bevorderen. Filosofie is liefde voor de waarheid.Wetenschap is ontdekking van de waarheid via experimenten. Religieis het ervaren van de waarheid en het toepassenervan in het dagelijks leven.
Ayurveda, de wetenschap van het leven, is zowel gesystematiseerde kennis als praktische wijsheid, een levenskunst die de gezondheid van alle levensfasen, lichaam, geest en ziel betreft. Zoals alle wetenschappen omvat Ayurveda zowel een praktisch als een theoretisch aspect.
Deze 5000 jaar oude wijsheid, is op­ge­te­kend door dr. Va­sant Lad, in dit splinternieuwe boek, met uitleg ook over de A­yur­ve­di­sche ge­nees­wij­ze. Voor de pro­fes­sio­nal, maar vooral voor de leek is de materie op zeer be­grij­pe­lij­ke wijze be­schre­ven. Wij citeren deze dr. Vasant Lad met een paar alinea’s:

“In dit boek behandel ik meer dan hon­derd ge­zond­heids­pro­ble­men, van acne tot zwan­ger­schaps­mis­se­lijk­heid, van hoofdpijn tot voet­schim­mel. Binnen deze grote categorieën van symp­to­men beschrijf ik letterlijk hon­der­den kleinere signalen en symp­to­men. Deze laatste vor­men de taal van het li­chaam.
Door ons hoofdpijn, di­ar­ree, koorts, kiespijn, ge­wrichts­pijn, slapeloosheid, e­mo­tio­ne­le angst of on­ze­ker­heid te geven, praat het lichaam te­gen ons, laat het ons we­ten dat er iets mis is, dat er iets uit e­ven­wicht is en onze aan­dacht behoeft.

Ik heb in dit boek ge­pro­beerd je te laten weten hoe je die symptomen kunt aanpakken – niet symp­to­ma­tisch, maar radicaal, fun­da­men­teel. Door je eigen in­zicht, visie, waarneming en verstand te gebruiken, word je je eigen arts en genezer. Door de adviezen op te volgen die in dit boek worden gegeven om ge­ne­zing te be­werk­stel­li­gen, neem je de rol van patiënt aan. Je bent de genezer en je bent degene die ge­ne­zing ontvangt.
Gebruik deze kennis op de juiste manier om ge­zond­heid, harmonie en geluk in je leven te brengen.”

Een encyclopedie, ge­ba­seerd op eeuwenoude kennis … waarom zou je die negeren. Een topboek. Van harte door ons aanbevolen.

x

* * *

 x

x

(klik voor lead naar de uitgever/boekverkoop)

x

x

De complete Ayurvedische huisapotheek..!

2017 © WantToKnow.nl/be

x

Hoe vast kun je zitten in je denken en perceptie van de wereld, wanneer je een geneeskunde, waarin 5000 jaar oude medische kennis beschikbaar is, als ‘alternatief’ brandmerkt..? En dan.. Wat is ‘alternatief’ eigenlijk. Deze 5000 jaar oude medische wijsheid, ge­ba­seerd op de natuur en natuurlijke processen, of een geneeswijze die nog maar net 100 jaar oud is en feitelijk gebaseerd is het bestrijden van de kwaal, in plaats van de oorzaak. En die zich beroept op ‘medicijnen’ van petro-chemische afkomst, waardoor stoffen ontstaan die het menselijk lichaam in vele gevallen niet herkent.

En ja, aan een plantje-uit-de-natuur kun je weinig verdienen, terwijl je aan bijvoorbeeld statines, het huidige paradepaardje van de farmaceutische industrie, miljarden verdiend..

We spreken over de Ayurvedische geneeskunst, die duizenden jaren geleden in India ontstond en nog steeds verder wordt ontwikkeld. India is ook het land waar de auteur van dit schitterende nieuwe boek vandaan komt. ‘De complete Ayurvedische huisapotheek’ bevat een eerste helft die bestaat uit kennis, uitleg, ad­vie­zen over de Ayurvedische geschiedenis en geneeswijze, terwijl de tweede helft van het boek meer dan 100 ziekten en aandoeningen beschrijft en daar de A­yur­ve­di­sche oplossing voor geeft, inclusief voe­dings­ad­vie­zen.

Over de auteur, dr. Vasant Lad
Hij wordt wereldwijd beschouwd als een van de meest vooraanstaande experts op het gebied van de Ayurvedische geneeswijze en heeft hierin diverse titels behaald aan verschillende universiteiten in India. (o.a. Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.) in 1968 en Master of Ayurvedic Science (M.A.Sc.) in 1980). In zijn geboorteland, India, was hij 3 jaar werkzaam als geneesheer-directeur in het Ayurvedic Hospital in Pune, India en werkte hij 7 jaar als professor in de klinische geneeskunde aan het Pune University College of Ayurvedic Medicine.

Dr. Vasant Lad’s academische en praktische opleiding omvatte een omvangrijke studie van allopathische (westerse) geneeskunde en chirurgie, evenals de eeuwenoude, traditionele Ayurveda. In 1979 startte hij een rondreis door de Verenigde Staten waarbij hij de mensen deelgenoot maakte van zijn kennis van Ayurveda. In 1981 vertrok hij naar New Mexico om les te gaan geven in Ayurveda, en vanaf 1984 is hij directeur van het door hem opgerichte Ayurvedic Institute in Albuquerque, een non-profitorganisatie die als doel heeft te onderwijzen in de traditionele Ayurvedische geneeskunde.

Hij is auteur van 11 boeken alsook van ontelbare artikelen op het gebied van Ayurveda. Zijn boeken zijn zeer gewild bij een nog immer groeiend aantal lezers en inmiddels vertaald in meer dan 20 talen. Dit in het Nederlands vertaalde boek is in één woord een topboek; niet alleen een leesboek, maar tevens een ware encyclopedie die je voor het leven aanschaft.. Het brengt een schat aan theoretische en praktische ervaring naar de lezer. Want in de Ayurvedische geneeskunst (geen ‘kunde’..!) is het volgens auteur dr. Vasant Lad zo:

“Ayurveda is een veelomvattende benadering van ge­zond­heid die alle facetten van ons leven en onze leefstijl omvat. Lichaam, geest en ziel; werk en relaties; voe­dings­pa­troon en externe omgeving; de seizoenen en on­ze dagelijkse routine; lichaamsbeweging en spi­ri­tu­ele oefeningen. Dit alles, geloof het of niet, en nog vele bij­ko­men­de fac­to­ren, worden in de klassieke Ayurvedische tek­sten be­handeld. Van onze diepste spirituele vragen (Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de zin van mijn leven?) tot de meest praktische en alledaagse (Hoe kan ik keelpijn genezen? Hoe­veel li­chaams­be­we­ging is voor mij het beste? Wat dien ik te eten?), de vijfduizend jaar oude, levende A­yur­ve­da-traditie heeft er antwoorden op die praktisch en zinvol zijn.

Als natuurgeneeskundig systeem draait Ayurveda niet om het genezen van symptomen, hoewel Ayurveda dit zeker doet. Ayurveda gaat meer om de ontwikkeling van een leefstijl die gezondheid en genezing te­weeg­brengt. Om zo veel mogelijk van Ayurveda – en van dit boek – te profiteren, dien je de principes ervan in da­den om te zetten. Wanneer je, bij een ge­zond­heids­pro­bleem, alleen maar naar het hoofd­stuk over ziekten en remedies (in deel III) gaat, merk je echt heel weinig van de rijkdom en schoonheid van Ayurveda. Want Ayurveda is een volledige wetenschap van het leven, die ieder mens in staat kan stellen gezond en gelukkig te zijn.

In de vijfentwintig jaar dat ik de geneeskunde uitoefen, heb ik op het gebied van de chirurgie, gynaecologie, verloskunde en kindergeneeskunde alsmede van de algemene geneeskunde gewerkt, waarbij ik duizenden mensen van alle leeftijden en rangen en standen heb behandeld. Ik heb herhaaldelijk gezien dat keuzen wat leefstijl betreft, zoals voeding, lichaamsbeweging en dagelijkse routine, een krachtige bron van genezing kunnen zijn, maar ook een ziekteoorzaak kunnen vormen. Veel gezondheidsproblemen lijken vervlochten te zijn met de spanningen van het dagelijks leven, gezins- en relatieproblemen en zorgen om werk en geld. Andere houden rechtstreeks verband met de verkeerde soorten voedsel eten of te veel of te weinig aan lichaamsbeweging doen.
x
Ik ben mij er ook steeds meer van bewust geworden dat ziekte ons uitnodigt tot zelftransformatie, dat ziekte een kans is om onze manier van denken, voelen, eten en over het algemeen de manier waarop wij voor onszelf en ons leven zorgen te veranderen. Het blijft mij verbazen en verrukken hoe snel en krachtig het leven op het goede spoor kan worden gezet en het evenwicht hersteld kan worden, gewoon door een goed voedingspatroon, plantaardige geneesmiddelen, meditatie en de juiste lichaamsbeweging en andere puur natuurlijke middelen.
x
Met de remedies in dit boek heb ik zelf medische ervaring en zij zijn gebaseerd op door de eeuwen heen ontwikkelde theorieën en toepassingen. De Ayurvedische traditie is meer dan vijfduizend jaar oud en wordt zo lang al voortdurend dagelijks in praktijk gebracht. Zij is geen onlangs ontwikkelde vorm van ‘alternatieve genezing’, maar een duurzame wetenschap van het leven, die haar integriteit en wezenlijke aard altijd heeft behouden. Je kunt je wel  voorstellen hoeveel wijsheid zij omvat en hoeveel praktische kennis zij in meer dan vijfduizend jaar heeft opgebouwd!
x
Ongeveer drieduizend jaar geleden (omstreeks 900 v.Chr.) kreeg de lange orale traditie van Ayurveda een nieuwe vorm: drie grote geleerden − Charaka, Sushruta en Vagbhata − schreven toen de beginselen van deze oude wijsheid op. Hun teksten worden in India nog steeds door studenten, artsen en leraren op Ayurvedische medische faculteiten gebruikt.
 x

In diepe zin is Ayurveda de moeder van alle geneeskunde.

x
Uit de acht voornaamste takken ervan, zijn de voornaamste takken van de geneeskunde zoals zij tegenwoordig wordt uitgeoefend voortgekomen. (kindergeneeskunde, gynaecologie en verloskunde, oogheelkunde, geriatrie, keel-, neus- en oorheelkunde, toxicologie, algemene geneeskunde en chirurgie)
En ook vele moderne geneesmethoden, waaronder massage, voedingsvoorlichting, kruidenpreparaten, plastische chirurgie, psychiatrie, polariteitstherapie, kinesiologie, shiatsu, acupressuur en acupunctuur, kleuren- en edelsteentherapie en meditatie. Allemaal vinden zij hun oorsprong in de Ayurvedische filosofie en praktijk.
x
De grote wijze en arts Charaka, een van de grondleggers van de Ayurvedische geneeskunde, zei: “Een arts die wel ervaren is in de kennis en behandeling van ziekte, maar zich niet met de geneeskracht van licht en liefde in het hart van zijn patiënt verplaatst, zal niet in staat zijn de patiënt te genezen.” Ik heb deze raad mijn hele leven zo goed mogelijk opgevolgd en ik wil jou graag dringend verzoeken dit ook te doen, door deze kennis te gebruiken om anderen te helpen en jezelf te helen. Liefde is de essentie van ons leven. Ik heb dit boek met liefde geschreven en ik bied het jou, beste lezer, nu aan in de hoop dat de adviezen erin een wezenlijk onderdeel van je zelfgenezing en voortdurend welzijn zullen worden.

Ik zou de waarheid geweld aandoen als ik zei dat het integreren A­yur­ve­da in je leven, heel eenvoudig is. Dat is het namelijk niet. Je zult waarschijnlijk niet alleen een aantal nieuwe principes gaan leren, maar zult ook de aard van je constitutie, van je lichaam en geest, moe­ten gaan begrijpen. Dan zul je waarschijnlijk tot de conclusie komen, dat je veranderingen in je dagelijkse routine moet aan­bren­gen, of dat je bijvoorbeeld eerder moet opstaan of meer of minder, of een volledig ándere li­chaams­be­we­ging moet nemen.

Misschien besluit je wel dat het verstandig zou zijn om je voedingspatroon te veranderen, dat je een aantal dingen die je lekker vindt beter kunt laten staan, omdat ze niet goed voor je zijn. Zulke veranderingen in onze gebruikelijke manier van leven treden niet van de ene dag op de andere dag op. Aan de andere kant zou ik ook niet de waarheid spreken als ik niet zei dat elk stapje dat je in de richting van een Ayurvedische leefstijl zet een onmiddellijke en positieve uit­wer­king op je lichaam, geest en bewustzijn heeft.”

Ayurveda, de Kosmische reflectie in het menselijk lichaam..
Volgens Ayurveda is de bron van het hele bestaan universeel kosmisch bewustzijn, dat zich als mannelijke en vrouwelijke energie kenbaar maakt. Purusha, dat vaak met de mannelijke energie in verband wordt gebracht, is keuzevrij, passief, zuiver bewustzijn. Prakriti, de vrouwelijke energie, is actief, keuzevol  bewustzijn. Zowel purusha als prakriti zijn eeuwig,tijdloos en onmetelijk. Deze twee energieën zijn in alle levende organismen aanwezig, waaronder iedere man en vrouw, alsmede in onbezielde voorwerpen.

Purusha kent vorm noch attributen. Purusha, ongeopenbaarde zuivere existentie, meer dan oorzaak en gevolg, meer dan ruimte en tijd, is niet actief scheppend bezig, maar blijft een stille getuige.  Prakriti, dat vorm, kleur en attributen heeft, is de goddelijke scheppende wil die de scheppingsdans danst. Prakriti is het Ene dat vele wordt. Purusha is de beminnaar, prakriti is de beminde. De schepping van dit universum geschiedt via hun liefde. De hele natuur is het kind dat uit de schoot vanprakriti, de Goddelijke Moeder, wordt geboren. Tijdens de openbaring van de natuur vanuit prakriti is de eerste manifestatie mahad (of mahat), intelligentie of kosmische orde. (Bij mensen wordt er over buddhi, intellect, gesproken.)
x
Hierop volgt ahamkar, of ego, het besef van een eigen identiteit, het centrum in ons bewustzijn van waaruit wij denken, handelen en reageren. Ahamkar uit zich in drie universele eigenschappen:
 1. Sattva is stabiliteit, zuiverheid, wakkerheid, essentie, helderheid en licht.
 2. Rajas is dynamische beweging en veroorzaakt gewaarwordingen, gevoelens en emoties.
 3. Tamas is de geneigdheid tot inertie, duisterheid, onwetendheid en zwaarte.
Tamas is verantwoordelijk voor een diepe slaap en perioden van verwarring. Het leidt ook tot de schepping van materie. Uit de essentie van sattva ontstaan de geest, de vijf zintuigen en hun organen (oren om te horen, huid om aanraking waar te nemen, ogen om te zien, tong om te proeven, neus om te ruiken), alsmede de vijf motorische organen of handelingsorganen: de mond (om te spreken), de handen, voeten, voortplantings- en uitscheidingsorganen. Rajas is de actieve kracht achter de beweging van zowel de sensorische als de motorische organen.
x
Tamas leidt tot de vijf elementen, die de basis van de fysische schepping vormen: ruimte (ether), lucht, vuur, water en aarde. De mens, een schepping van het Kosmisch Bewustzijn, wordt beschouwd als een microkosmos van de macrokosmos die het universum is. Wat in de kosmos aanwezig is, is ook in mensen aanwezig. De mens is een miniatuur van de natuur. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten..!

In dit splinternieuwe boek ‘De complete Ayurvedische huisapotheek’ kan iedere lezer op basis van zijn persoonlijke kenmerken een uitgebreid scala aan geneesmethoden vinden, die de directe kwaal of ontstane onbalans in het lichaam kunnen opheffen.

 • ‘De complete Ayurvedische huisapotheek’ verschaft tal van recepten voor genezende theesoorten en oliën, voedingsrecepten en aanwijzingen voor helende massage, meditatie dan wel yoga.
 • In ‘De complete Ayurvedische huisapotheek’ kun je lezen hoe ziekte ontstaat en waarom wij ziek worden. Tevens bevat het simpele, eeuwenoude methoden om het evenwicht weer te herstellen, jong te blijven en een gezond gevoel van eigenwaarde te creëren.
 • ‘De complete Ayurvedische huisapotheek’ is zowel voor (Ayurvedische) artsen als voor de niet-medische lezer een waardevol bezit.

Voor meer info over het boek, klik je HIER voor een link naar de uitgever, Succesboeken, waar je het boek ook kunt bestellen.

x

x

8 gedachten over “De complete Ayurvedische huisapotheek..!

 1. Een van oudsher indiaase leer, gebaseerd op kruiden niet van hier, cultuur niet van hier, eetgewoontes niet van hier.

  Geelwortel, gember, er zijn prima wetenschappelijke onderzoeken van, maar wat heeft de ‘oorspronkelijke’ westerse mens nodig. Hoe zit zijn/haar fysiologie in elkaar.
  Het ketogene dieet is bijvoorbeeld waarschijnlijk niet Indiaas en toch schijnt het ergens gelijk te hebben.

  Ontdekken waar jouw wortels zijn, lijkt mij steeds belangrijker worden. Waar komen je ouders vandaan, je opa, oma…

  1. @ koekje
   Ik denk dat je daar een wijs punt aanraakt , daar waar je materiele lichaam zijn atomen heeft geleend, bevinden zich ook de voedings en herstelstoffen die dat lijf nodig heeft. Dat wil niet zeggen dat ook in stoffen(planten dieren)uit andere gebieden helemaal geen te gebruiken stoffen zitten, maar dan zoeken we ze te ver. Wat je nodig hebt groeit in je tuin of direkte omgeving. We praten dan ook niet over alleen materie ook over de energetische waarde van de stoffen uit je eigen streek…..

 2. Geweldig deze geneeskunde, ben zo’n 17 jaar geleden begonnen met het bestuderen hiervan, en heb jarenlang ayurvedische massages gegeven en mensen geholpen weer gezond te worden.
  Een van de ayurvedische motto’s zijn voeding is je geneesmiddel! mIets wat je dagelijks tot je neemt het moet passen bij je constitutie en de weersomstandigheden etc en het jaargetij
  Pas het nog steeds dagelijks op mijzelf en mijn familie toe, inclusief de huisdieren zo mooi.

  1. De Nederlanders werden gemiddeld heel oud, en waren doorgaans slank te noemen !
   Alle voorgaande generaties zeker in Nederland leefden volgens deze princiepes, en het gewenste voedsel, en met de seizoenen, maar wat je ver haalt is lekker, nemens de moeite om te lezen hoe het was, en wat er nu nog mogelijk is, aan voedsel te vinden in de natuur, ik begrijp dat dit moeilijk is in de Randstad.
   Jenne

 3. Even opletten ik wil niets afdoen, aan deze wijze van leven en filosoferen, over het leven zelf, of de mogelijkheden van deze geneeswijze.
  Maar begin eens heel eenvoudig met een boekje over de natuurlijke geneeswijze en mogelijkheden , van en via de Homeopathie.
  Deze wijze van denken ligt dichter bij onze filosofie van de Westerse wereld, en heeft alle mogelijkheden in zich, om door voorzichtige zelf genezing met behulp van een Kenner, van deze materie en psychologie tot gezondheid te komen.
  Jenne

  1. Verder onze gezondheids methode en verzorging is een van de beste van de wereld, op de nodige excessen na, die regretable bij de mensheid horen, en naar het schijnt moeilijk zijn uit te bannen.
   Door ons massaal tot de Homeopathie, en andere genees méthodes te wenden, kunnen we de zittende wijze van genezen terecht wijzen, en de geneeskundige wereld in een andere richting sturen.
   Dat is mijn denkbeeld, en dat van vele anderen.
   Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.