Advertentie

Menselijke brug..


einstein bewustzijn2

x

x

Menselijke brug

2016 © Arend Zeevat/deze versie WantToKnow.nl/be

x

crisis kans en gevaarCrisis what crisis? Crisis lijkt nu het meest dominante begrip te zijn. Op alle maatschappelijke gebieden is er een sfeer van een zich verder escalerende crisis. De levensvoorwaarden biedende economie dreigt al enkele jaren totaal ineen te storten, maar de climax daarvan lijkt nog steeds uitgesteld te worden. De geopolitieke wereldsituatie staat al langere tijd op ontploffen. De ene na de andere escalerende gebeurtenis tussen landen en machtsblokken wordt geïnitieerd. Maar ook hier lijkt de uiteindelijke ontlading van opgebouwde spanningen op zich te laten wachten.

Terwijl de propagandakanalen van alle partijen op volle toeren draaien, om de aandacht van de mensheid vast te houden en haar in angst te verlammen. Daarmee haar te verleiden om vrijheid in te ruilen voor een vals zekerheidsgevoel, dat vooral gebaseerd is op controle van al het leven op aarde. Met behulp van psychologische oorlogsvoering, door middel van in aantal toenemende valse vlagoperaties, wordt een al eeuwen voorbereide complete machtsovername van deze planeet uitgewerkt.

De mensheid heeft zich laten vastzuigen in een matrix van een compleet gefalsificeerde en kunstmatig geschapen werkelijkheid, waar een geëxploiteerde afhankelijkheid binnen de levenssamenhangen de basis van is. Dit alles zou men kunnen zien als een uiting van collectief niet geleerde historische lessen, waardoor deze zich steeds dramatischer dreigen te herhalen.

 

 

Joker chaoss quoteOok op individueel niveau in het eigen persoonlijk leven lijken de crisiservaringen toe te nemen. Mensen worden op een intensere en grotere schaal geconfronteerd met hun onverwerkte zaken uit hun persoonlijk verleden, die vragen om bewust gemaakt, geheeld en getransformeerd te worden. De crisis op microniveau wordt hier dus weerspiegeld op macroniveau. Zo binnen, zo buiten! Blijkbaar leven we in een tijd van een enorm grote zuivering en transformatie. In die zin kan men crises dus als een kans zien om in (zelf)bewustzijn te groeien.

“Wanneer het woord crisis in het Chinees wordt geschreven, dan bestaat het uit twee karakters. De één geeft gevaar weer, de ander kans “

John F. Kennedy

Tijd van bewuste keuzes
In meerdere andere artikelen heb ik gesteld dat wij momenteel leven in een tijd, waarin we worden uitgenodigd om een bewuste keuze te maken. Deze bestaat eruit, dat wij bereidt zijn om verantwoordelijkheid te leren nemen voor ons eigen handelen en de gevolgen daarvan, of deze verantwoordelijkheid willen blijven afdragen aan autoriteiten buiten onszelf.

De eerste mogelijkheid leidt naar een hogere morele ontwikkeling, die in het dagelijks leven tot uitdrukking wordt gebracht en zich laat zien als een dienend meesterschap. De tweede mogelijkheid leidt naar een voortgaand slavendom, waarbij het eigen leven in toenemende mate zal worden aangestuurd door macht misbruikende autoriteiten van buitenaf met behulp van een voortschrijdende technologie. Een technologie die enerzijds door gebruik van energetische wapens, het menselijk gedrag van buitenaf op onbewust psychisch niveau kan manipuleren. En anderzijds, door in het lichaam geïmplanteerde micro- en nanotechnologie, die uiterlijke manipulatie van binnenuit fysiek kan ondersteunen.

“Zij die bereidt zijn om essentiële vrijheid op te geven voor een beetje tijdelijke veiligheid, verdienen noch vrijheid noch veiligheid.”

Benjamin Franklin

Bovenstaande is één kant van het verhaal, namelijk de aards materiële kant in wiens verleiding het grootste deel van de mensheid zichzelf verloren heeft. Een ander kleiner deel is gezwicht voor de verleiding van het spiritualisme, een wegvluchten van de aardse ellende in steeds hogere voor velen abstracte dimensies. Deze spreken veelal tot hen via menselijke  boodschappers, die doorgeven wat hen vanuit die hogere dimensies wordt ingefluisterd. De toepasbaarheid van die boodschappen is in het dagelijks leven vaak nihil.

Zowel in het materialisme als in het spiritualisme gaat het om kennis, die men niet uit eigen ervaring en inzicht heeft verkregen. Bij beiden speelt het consumentisme een grote rol. Het zijn ogenschijnlijk twee totaal aan elkaar tegengestelde werelden, die als gemeenschappelijkheid het consumentisme hebben. Het consumeren van spullen, goederen, materie gerichte of geestelijk gerichte kennis, is bij beiden de dragende basis.

animated waterfalVoor de eigen ontwikkeling is het absoluut niet verkeerd om beide werelden te verkennen en door ervaring de eenzijdigheid ervan te leren kennen. Vanuit de zo verkregen inzichten kan de gulden middenweg gevonden worden, die beide werelden met elkaar verbindt. Want verbinding is nu juist waar het in onze wereld van fragmentarisering, van ieder voor zich en God voor ons allen, om gaat.

Verloren verbinding
De verbinding met onszelf en dus die tussen ons aardse zelf en ons geestelijke zelf is in de afgelopen millennia, door de invloed van geïnstitutionaliseerde religies en de moderne materialistisch georiënteerde wetenschap, grondig verstoord. Beiden staan in dienst van de krachten van het Kwaad, die de mensheid totaal willen afscheiden van de goddelijke Bron van waaruit zij is ontstaan. Op kosmisch niveau is er een strijd gaande tussen de krachten van het Goede en het Kwade. Die strijd wordt nu op aarde uitgevochten. De inzet van die strijd is het menselijk individuele bewustzijn en de daarmee samenhangende levensenergie en zijn creativiteit.

Wij als moderne mens hebben nu zomaar de mogelijkheid om ons bewust te worden van dit kosmisch krachtenveld, waar in vele oudere culturen in hun mythen, mythologieën, sprookjes, sagen en legenden op metaforische wijze naar verwezen werd. Dit krachtenveld is gebaseerd op de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke. Alle daaruit voortkomende tegenstellingen, zoals naar binnen en naar buiten gerichte krachten, de in ieder mens aanwezige tegengestelde verlangens naar afscheiding c.q. verzelfstandiging/individualisering en het op willen gaan in de Bron.

Oftewel een ego overstijgend groter geheel. Beide polen van deze tegenstelling vragen om er te mogen zijn en hebben daarom ook hun bestaansrecht, want beide hebben hun aandeel in de schepping en de voortgang daarvan. Beiden zijn, mits met elkaar in evenwicht gebracht, nodig om onze geestelijke bewustzijnsevolutie voortgang te laten vinden.

animated YinYang vrouwelijk mannelijkWanneer het evenwicht verstoord wordt door een te zeer overhellen naar de ene pool, ligt er een onontkoombare tegenreactie te wachten van de andere pool, om het evenwicht te herstellen. Dit is nu exact wat er in onze tijd aan het gebeuren is. De mannelijke pool heeft in de afgelopen millennia zodanig de overhand gekregen, dat daardoor een zeer kritieke evenwichtsverstoring is ontstaan.

De mannelijke pool heeft sinds de 2e helft van de 20ste eeuw zelfs de vrouwelijke krachten tot mannelijke willen maken. Wat vooral sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw zichtbaar werd in het bijzonder destructieve sociaal beïnvloedingsprogramma van het feminisme. Dit gegeven is door occulte krachten, die onze wereld door middel van bankiers, religieuze instituties, wetenschappers, multinationals en politici beheersen én de hen volgende mensheid, tot stand gebracht.

Het scheppen van een toenemende chaos op psychisch/emotioneel niveau bij mensen, is hun middel om een verstikkende controle te verkrijgen over de mensheid en haar levenskrachten en creatief potentieel te kunnen roven. Daarmee samenhangend heeft men aan de mannelijke kant de nodige verwarring gezaaid, door enerzijds de mannelijkheid te vervrouwelijken.

En anderzijds door een diep ingrijpende oppervlakkige beeldvorming van het mannelijke, middels reclame, media en oorlogspropaganda, neer te zetten. Zodoende werd er zowel bij vrouwen als bij mannen een schizofrene situatie geschapen, waardor niemand meer weet wat de essentie van het mannelijke en vrouwelijke is. Dus ook niet hoe die in zichzelf tot een vereniging te brengen.

Eenzijdige werkelijkheidsbeleving
Het is voor een groeiend aantal mensen inmiddels wel al duidelijk geworden, dat wij ons door een historische programmering en indoctrinatie gevangen hebben laten zetten in een eenzijdige werkelijkheidsbeleving. Een beleving van een realiteit, waar wij door onze geprogrammeerde onwetendheid weliswaar deel vanuit zijn gaan maken, maar eigenlijk niet in thuis horen. Zoiets als het wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld zijn. In de loop der tijd hebben de machthebbers op deze planeet hun satanische meesters het genoegen gegund, om de binnen handbereik zijnde overwinning op en totale overheersing van de mensheid te genieten.

In eerste instantie heeft het geïnstituonaliseerde christendom onze spirituele belevingswereld sinds de 4e eeuw na Christus gekaapt en geformaliseerd in een volledig dichtgetimmerd dogmatisch geloofssysteem. De andere religies hadden daarvoor en in het geval van de Islam daarna hetzelfde gedaan. Het Christendom deed dit door zich als vertegenwoordiger van de Christus op aarde te manifesteren. Zij blokkeerde daarmee de individuele Christusbeleving en drong zich als onontkoombare geestelijk vertegenwoordiger van de Christus op aarde aan de mensheid op.

Rome cover
Het onlangs verschenen boek van Maurits Prins maakt korte metten met de laatste heilige huisjes… (klik voor lead naar WantToKnow-bookshop)

De eerste christelijke geloofsgemeenschappen stonden nog relatief op zichzelf en hadden soms verschillende interpretaties van de boodschap die Christus aan de mensheid had geschonken. Tijdens het eerste Concilie van Nicea (325) werd een poging gedaan de verschillende christelijke neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Dit was echter een centraliserende machtsgreep vanuit Rome, die echter tot 1054 standhield. In dat jaar scheidden de Grieks- en Russisch orthodoxe kerken zich af van Rome en de Paus.

Voor de ontwikkeling van het westen in de richting van een zich later ontwikkelend materialisme, is het van belang om te weten dat in 869, tijdens het achtste Rooms Katholieke Concilie van Constantinopel, de kerkvaders besloten om voor de lekenmens de individuele toegang tot de geest af te schaffen. Zij deden dit door te besluiten om als kerkelijk dogma in te voeren, dat de mens alleen maar meer bestond uit een lichaam en een ziel.

De geest werd het exclusieve terrein voor de door de Rooms Katholieke Kerk opgeleide geestelijken. Zo plaatste die kerk zich in een enorm sterke machtspositie, door zich voor de lekenmens als een noodzakelijke bemiddelaar te presenteren tussen de goddelijk/geestelijke wereld en de aardse mensenwereld. De goddelijke triniteit van Vader, Zoon en Heilige Geest, die zich in het mensenwezen weerspiegelt in de vorm van lichaam, ziel en geest, werd gereduceerd tot lichaam en ziel.

De materialistische wetenschap
De volgende stap in het reduceren van de mens, werd in de eerste helft van de 19e eeuw door de materialistisch georiënteerde wetenschap gezet die, alleen puur voor het gemak van de heersers van deze planeet, ook de menselijke ziel maar afschafte. Waardoor de mens als fysiologisch, biochemisch en natuurwetenschappelijk hulsel overbleef, dat ontdaan was van iedere individuele werkelijkheidsbeleving en als belangrijkste zijn wil tot vrijheid.

De volgende stap is, wat velen inmiddels wel al weten, dit stoffelijk hulsel van de mens om te bouwen tot een geautomatiseerde en van buitenaf te programmeren biologische robot. De grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, zei in 1917 daar het volgende over:

rudolf steiner“Wat de kerkvaders toentertijd (het jaar 869 op het achtste Concilie van Constantinopel) deden voor de afschaffing van de geest, dat zetten Marx en Engels voort in hun zeer vergaande pogingen tot afschaffing van de ziel. Nietwaar, alle psychische impulsen gelden immers volgens deze opvatting niet meer, want wat de geschiedenis vooruit drijft zijn alleen de materiële impulsen, is de strijd om materiële goederen.

En het psychische is alleen, zoals men het uitgedrukt heeft, de bovenlaag van het eigenlijke fundament van de zuiver materieel voortschrijdende gebeurtenissen. […] Het zal niet lang meer duren, dat er in veel staten wetten ontstaan, welke erop uit zullen lopen, ieder die in ernst van de ziel spreekt, als niet goed bij zinnen te verklaren, en alleen voor goed bij zijn verstand degene te verklaren, die de “waarheid” inziet, dat denken, voelen en willen vanuit bepaalde processen in het lichaam ontstaan op geheel noodzakelijke wijze.”

 (Bron: Rudolf Steiner – GA 175 – Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha – Berlijn 27 maart 1917 Bron)

De in de 20ste eeuw tot goed floreren gebrachte amusement- en vermaakindustrie en de vaak volkomen lege kunstuitingen, samen met alle oorlog- en terroristenpropaganda, hebben verder bijgedragen aan het stervensproces van de menselijke ziel. Daarmee samenhangend is de dood tot taboe verklaard, terwijl de gehele maatschappij van doodsprocessen vergeven is.

En de gehele planeet door de dood geregeerd wordt. De angst voor de dood is een logisch uitvloeisel hiervan. Het betekent eveneens dat mensen niet meer in hun eigen ziel durven te kijken, want dat zou immers betekenen dat ze daardoor met de doodsheid ervan zouden worden geconfronteerd.

“People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own Soul.
One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.”

Carl G. Jung

Wanneer wij in het licht van bovenstaand citaat van Carl Jung onze eigen individualiteit wel bewust willen ontwikkelen, dan kunnen wij onze individueel ontwikkelde kwaliteiten aanbieden aan het geheel. Dus aan onze Schepper en zijn we een met zelfbewustzijn verrijkt deel geworden van de Schepper en zijn Schepping. Het is niet voor niets dat de afbraak van het menselijk wezen op bovenstaande wijze is geschied. Want door systematisch deel voor deel de mens tot een willoos fysiek omhulsel te reduceren, werd deze tot een slaafse automaat c.q. robot gemaakt.

De afschaffing van de alle essentieel menselijke kwaliteiten bevattende ziel door de wetenschap, is de kroon op het millennia lang uitgevoerde plan om de Schepper van zijn eigen schepping te beroven. En dus de schepselen van hun Schepper. De vervreemding van onze ziel is de finale zet op het schaakbord, waar Goed en Kwaad strijden om de voortgang en/of destructie van de evolutie van het leven. Want de menselijke ziel is de brug tussen de goddelijk/geestelijke wereld en de aardse materiële wereld der vormen.

De mens als burger van twee werelden
De mens leeft in twee werelden. Enerzijds de wereld van de geest en anderzijds de wereld van de ma­terie. Dit geeft hem de mogelijkheid om beide in zichzelf met elkaar te verbinden. De menselijke ziel is daarbij de brug tussen beide werelden. De ontkenning van de ziel door de materialistisch gefundeerde wetenschap is daarom een vanuit de aardse eenzijdigheid geplande destructie van de brug die de mens tussen ‘hemel en aarde’ kan vormen.

dark side cookiesHet is de uiterst wanhopige poging van het Kwaad om de zaakjes hier op aarde en daarna in de rest van het universum gecontroleerd te willen regelen. De mens te laten zweven op wolken van multidimensionele werkelijkheden, die in het aardse leven geen basis hebben, is een poging om de brug vanuit een eenzijdig geestelijke werkelijkheid te vernietigen. Daardoor een totale blindheid voor de werking van het eenzijdig aards en materie gerichte Kwaad tot stand te brengen.

De weerstandswerking van de tegenkrachten van het Kwaad, die de mens trachten te verleiden om zichzelf in de materiële of in de geestelijke wereld te verliezen, nodigen de mensheid op individueel niveau uit om daarmee nieuwe krachten in zichzelf aan te spreken. De werkzaamheid van het goede wil de mens inspireren om, bij het hervinden van een nieuw dynamisch evenwicht, beide bij elkaar te brengen.

Door de ver­leidingen van het vervallen in eenzijdigheid te leren kennen, uiteindelijk te weerstaan en om te vormen tot nieuwe bewustzijnskwaliteiten, kan men dit bewerkstelligen. Daartoe heeft de mens als evenbeeld van het scheppend beginsel een bijzondere plaats binnen de schepping toebedeeld gekre­gen, als enig wezen op aarde met een mogelijkheid tot het ontwikkelen van zelfbewustzijn én de mogelijkheid gebruik te maken van een vrije wil.

Die menselijke ontwikkeling is echter alleen mogelijk geworden, doordat de bewustzijnsontwikkeling van andere wezens op die van de mens is afgestemd. Dit mag erg arrogant klinken, de mens als centrum van een voortgaande ontwikkeling. Dat is het echter niet, als men leert inzien dat een on­der­linge afhankelijkheid wezens van verschillende bewustzijnsniveaus juist met elkaar verbindt. Ook hier zijn het de onderlinge relaties en samenhangen die zingevend zijn.

Want de werkelijke waarheid,
is niet de waarheid,
maar de overwonnen dwaling.

En de ware werkelijkheid is
niet de werkelijkheid,
maar de overwonnen illusie.

En de werkelijke reinheid is
niet de oorspronkelijke reinheid,
maar de gelouterde onreinheid.

En het waarachtig goede is
niet het oorspronkelijk goede,
maar het overwonnen boze.

Dat geldt voor het hele wereldal;
ook voor de goden.

Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd
kan zich iets ontwikkelen,
wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.

Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen,
heeft Hij zichzelf gedwongen,
Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openba
ren

Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

X

– Friedrich Benesch – (1907-1991)

Duitse natuurwetenschapper, schrijver

Dienstbaarheid
In het boek ‘Inwijding’ van Elisabeth Haich, waarin zij haar spirituele ontwikkeling beschrijft door het contact met vorige levens, geeft zij in een heel mooi beeld weer hoe de onderlinge afhankelijkheid een wezenlijk bestanddeel vormt van onze menselijke bewustzijnsevolutie. In dat beeld beschrijft zij een situatie uit een vorig leven in het oude Egypte, waarin zij een belangrijk inwijdingsmoment beleefde. Zij bevond zich op een trappiramide en beklom de treden.

Inwijding Elisabeth HaichAanvankelijk ging dat zonder moeite, maar de treden werden steeds hoger en moeilijker te nemen. Op een gegeven moment bevond zij zich onderaan een trede die voor haar te hoog was om te kunnen beklimmen. Tezelfdertijd keek zij naar beneden en zag daar een medemens in dezelfde positie. Zonder te aarzelen reikte zij hem haar hand en hielp hem naar haar niveau.

In deze dienstbaarheid beleefde zij haar inwijdingsmoment, doordat zij tegelijkertijd op de voor haar onneembare trede boven haar stond. Dit beeld is een uitdrukking van onvoorwaardelijke Liefde in een praktische vorm. Het laat zien hoe we voor onze verdere ontwikkeling elkaar nodig hebben. Men kan dit soort Liefde in het klein in het dagelijks leven heel gemakkelijk praktiseren, door zo nu en dan eens een helpende hand toe te steken naar iemand die dat nodig heeft.

De sleutel ligt in het donker
In de krochten van ons onderbewustzijn ligt de sleutel tot groei. De duistere schaduwen van het innerlijke licht dat in ieder van ons schijnt, wachten daar om in hun ware hoedanigheid (h)erkend en bevrijd te worden. Daardoor in het licht van ons bewustzijn te worden geplaatst. Met als doel het toenemend geïntegreerde Bewust Zijn.

Door een innerlijk alchemistisch proces van het omvormen van het Kwade naar het Goede, vindt in onze tijd de geestelijke groei in bewustzijn plaats. Het bewust werken aan het lood van de aardse levenservaringen, deze tot het goud van geestelijk zelfinzicht om te vormen, is mijns inziens de opdracht voor de mens van deze tijd.

Vanuit dit perspectief gezien heeft het Kwade in onze ontwikkeling een plek en bestaansrecht. Het helpt ons innerlijke krachten te wekken, die zonder de werking van het Kwaad zouden blijven slapen. Innerlijke alchemie is de essentie van de tijd waarin wij leven. Men zou het leven op aarde als één groot alchemistisch laboratorium kunnen zien. De esoterische stroming van het Manicheïsme, dat in de derde eeuw na Christus in het vroegere Perzië ontstond, heeft als kernthema het omvormen van het Kwade tot het Goede.

Het grote kernpunt in de manicheïsche leer is de opvatting over goed en kwaad: het kwade is even eeuwig als het goede en kent begin noch einde aangezien het kwade oorspronkelijk een bestanddeel van het goede was. Dit van oorsprong goede bestanddeel is tot het kwade verworden omdat het achtergebleven is in de normale evolutie; het kwade is aldus het goede dat ‘uit de tijd geraakt is’.

Immers, op ieder ontwikkelingsniveau moet een element van het goede zich als het ware opofferen, afstand doen van zijn normale ontwikkelingsloop opdat er in de kosmos iets nieuws kan ontstaan; en omdat dit ‘zich opgeofferde goede’ vervolgens zijn activiteiten moet ontplooien op een niveau waaraan zijn natuur niet is aangepast, begint het hinderend te werken in het wereldbestel.

Daarom zijn de manicheërs van oordeel dat het kwade een noodzakelijke bestaansvoorwaarde is voor de kosmische evolutie; zij zeggen dat het kwade moet worden begrepen vanuit zijn gemetamorfoseerde aard en dat het verlost moet worden, zodat het opnieuw verder mee kan werken in de stroom van de wereldontwikkeling.

Deze opvatting binnen het Manicheïsme leidt tot een levenshouding van respect voor ‘Al Dat Is’ en een diep in de ziel verankerde barmhartigheid en mildheid. Twee wezenlijke zielskwaliteiten die ook in het oorspronkelijke Boeddhisme en Christendom sterk op de voorgrond staan. Ze zijn een uiting van de kosmische onvoorwaardelijke Liefde. Alleen met deze zielskwaliteiten kan men het Kwaad het hoofd – of liever gezegd het hart – bieden. Want in een wereld waar een toenemende zielsverharding aan het ontstaan is, kan deze alleen worden omgebogen door met mildheid en zachtheid het leven te benaderen. De Duitse dichter Christian Morgenstern zei het volgende over Goed en Kwaad:

fear cave“Houdt goed van het kwade”
Daar wij vanuit onze onbewust geprogrammeerde behoefte aan zekerheid en de angst om te falen c.q. afgewezen te worden, een bepaalde mate van gecontroleerde perfectie nastreven, hebben we onze eigen innerlijke gevangenis geschapen. Deze gevangenis wordt door onwetendheid, angst voor het eigen licht en de eigen kracht in stand gehouden.

De moed te ontwikkelen om verantwoordelijkheid te nemen voor het persoonlijk handelen en de gevolgen daarvan voor anderen, daarmee een moreel onderscheidingsvermogen ontwikkelend, biedt een uitweg uit de zelf in stand gehouden gevangenschap. De sleutel voor het openen van de gevangenisdeur ligt dus in het duister van ieders onderbewuste.

Wanneer de deur eenmaal geopend is, zal blijken dat zowel uiterlijk gerelateerde zekerheid als perfectie niet bestaan en dat het leven gebaseerd is op een voortdurende stroom van verandering.

x

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.

Onze diepste angst betreft juist onze eindeloze kracht.
Niet de duisternis, maar het LICHT in ons is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
“Wie zijn we dan wel om briljant, schitterend, begaafd of geweldig te zijn?”

Echter, waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.

Er wordt geen LICHT verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid
ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn allen voorbestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om het goddelijke dat in ons allen aanwezig is,
te manifesteren.

Het is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.

En als we ons LICHT laten schijnen, schept dat voor anderen
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we ons van onze diepste angst bevrijd hebben, zal onze aanwezigheid
alleen al anderen ook bevrijden.

x

– Nelson Rolihlahla Mandela –

Inauguratietoespraak 1994

(Originele tekst: Marianne Williamson)

x

De boodschap voor de komende tijd is dus, om na het transformerende geworstel met de eigen onopgeloste sores, eens te kijken naar hoe je mensen in je directe omgeving op enigerlei wijze behulpzaam kunt zijn. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is, in het dagelijks leven je hoofd koel te houden en je hart warm.

x

Laat de Liefde groeien..!!

c

c

Tot slot een mooie hierbij aansluitende song van

Eric Clapton: Let it grow

x

Arend Zeevat

260 gedachten over “Menselijke brug..

 1. De aarde en alles wat daarop leeft is het mooiste en meest dienende cadeau wat ons allen gegeven is.
  De aarde geeft ons voedsel,water,en eigenlijk alles wat een mens nodig heeft.
  De aarde houd zichzelf in stand bijvoorbeeld door bomen die dood gaan maar er wel eerst voor hebben gezorgd dat er een nieuwe boom voor terug groeit.
  Als we ervanuit gaan dat ALLE mensen gelijk aan elkaar zijn dan is de kans op strijd nihil.
  Een ieder heeft ook bepaalde gaven zoals de ene kan goed tuinieren en de ander is weer goed in hout bewerking.
  Als we dan gelijk aan elkaar zijn en we maken gebruik van de ons gegeven gaven dan zouden we een wereld kunnen hebben waarin we niets tekort kwamen.
  De tuinier zou voedsel kunnen verbouwen en de ander die goed is in hout bewerken zou meubelen en andere voorwerpen kunnen maken.
  Klei is de grondstof voor bakstenen dus hij die goed met klei zou kunnen omgaan zou bakstenen kunnen maken en een ander die weer goed is in bouwen kan daar dan een onderkomen van bouwen.
  Dit betekend dat we als we samen werken eten hebben,een huis hebben, en zelfs meubels en dat alles zonder strijd en vooral geld.
  Iedereen zou EVENVEEL gebruik kunnen maken van wat de schepper ons allen heeft gegeven en niemand heeft meer recht dan de ander om daar misbruik van te maken wat helaas nu wel het geval is.
  Nu hebben we ook eten als we ervoor betalen.
  Nu hebben we ook een huis als we er maar voor betalen.
  Nu hebben we ook meubelen als we er maar voor betalen.
  Zo zijn er tal van voorbeelden.
  Maar waarom eigenlijk als het er allemaal al is en dan nog gratis ook.
  Nu is er een groep die profiteert zonder dat zij kunnen uitleggen waaraan zij dat recht ontlenen,maar waar wel iedereen de dupe van is.

  1. Muntgeld of papiergeld zijn voorwerpen niets meer of minder.
   Hoe hebben wij kunnen laten gebeuren dat een voorwerp ons leven bepaald.(men had ook kunnen zeggen dat een knikker zoveel waard is en als geldig betaalmiddel zou kunnen dienen).
   Natuurlijk zou er weerstand komen als “geld” waardeloos verklaard zou worden vooral door hen die er veel van in bezit hebben.
   Maar eigenlijk is het toch niet zo vreemd als dat zou gebeuren omdat we nu in een tijd van digitaal “geld” leven zonder dat er waarde tegenover staat in de vorm van bv dekking door goud ( wat eigenlijk ook maar een voorwerp is) en ook is niet meer te controleren of het “geld” dat digitaal circuleert wel echt bestaat.
   De banken willen tastbaar “geld” uit de roulatie halen waardoor alleen digitaal “geld” overblijft en dat kan natuurlijk nooit want cijfertjes in een computer blijven cijfertjes in een computer en die cijfertjes staan ook in mijn rekenmachine.
   Dus als cash “geld” verdwijnt blijven alleen digitale cijfertjes in een computer over.
   Dit betekend dat papier wat nu als “geld” wordt gezien weer papier is en ook de waarde van papier heeft wat bijna gelijk is aan nul ook al staat er een getal van € 500 op.
   Hetzelfde geldt voor muntgeld wat dan de waarde gaat vertegenwoordigen van de materie waaruit het is gemaakt en dat is ook bijna niets waard.
   Het komt er dus op neer dat papiergeld,muntgeld,goud en dergelijke alleen waarde heeft omdat men het zegt.
   Cijfertjes in een computer blijven cijfertjes in een computer maar alleen omdat men zegt dat het waarde heeft zou dat ook zo zijn?
   Het probleem is wel dat zij die veel “geld” hebben menen de dienst te mogen uitmaken.
   Dan ga ik toch liever terug naar het begin waar iedereen evenveel gebruik kan maken van wat de schepper ons gegeven heeft en waar iedereen gelijk aan elkaar is.
   Dat hoeft geen achteruitgang te betekenen maar eerder vooruitgang omdat dan alles evenwichtig verdeeld kan worden en dan is onnodige overproductie ook niet meer nodig wat alleen maar goed is om de zakken te vullen van een bepaalde groep en waar de aarde door verziekt wordt.

  2. Een ruilmiddel is slechts wat waard als er voldoende vertrouwen is.

   En de ene individu maakt meer van wat de schepper gegeven heeft als de ander. Moet deze individu dat dan onbaatzuchtig weg geven?

  3. Twijfelaar.
   Ik zie geld als DE bron van het kwaad.
   Ook ben ik van mening dat geld niet nodig is.(geld is ook een ruilmiddel).
   Als iedereen sociaal met elkaar zou omgaan dan helpen we elkaar en dat kost niets.(behalve dan lichamelijke en geestelijke inzet).
   Alles wat de aarde waarop wij leven ons bied is gratis en voor iedereen.
   Als je hiervan uitgaat dan scheelt dat enorm omdat er geen strijd meer is om meer , meer , meer.
   Waarom zou een ruilmiddel nodig zijn als we elkaar gewoon gratis kunnen helpen?
   Op TV is er op Discovery nu een serie over een gezin die in de natuur leeft en dat gaat prima omdat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt en hebben ze materiaal uit de bewoonde wereld nodig dan kopen ze dat door te betalen in natura (zij leveren een dienst in ruil voor materiaal).
   Waarom zou dat niet overal kunnen?
   Dat wil niet zeggen dat we terug in de tijd gaan want we kunnen de technieken van nu blijven gebruiken alleen geeft het ons dan de kans om vieze vervuilende fabrieken te sluiten waardoor we een schoner milieu over houden.
   Nu moeten we voor alles betalen ten bate van een bepaalde groep die er beter /rijker van worden en dat heeft ook de mogelijkheid geschapen om slechte en onnodige dingen te gaan produceren waar ze ook weer aan verdienen maar wel ten koste van het milieu en onze gezondheid.
   Overproductie door automatisering is dan ook verleden tijd,oorlogen voeren om daar ook weer aan te verdienen zijn dan ook verleden tijd
   Ik geef toe het zou een grote overschakeling zijn maar we zouden er wel een betere/mooiere wereld aan overhouden.

  4. Het is een leuk idealistisch gedachtespinseltje. Dat leidt zelfs voor een twijfelaar geen twijfel. Maar ik wens je er alle succes mee en hoop voor je dat het niet tot frustraties leidt.

  5. Inderdaad twijfelaar, Arnolds paradijs kan niet bestaan. De mensheid heeft oorlogen nodig om overbevolking te voorkomen. De aardse resources zijn beperkt. En gaan wij, rijke westerse burgers, sociaal om met onze armlastige medemens, waar ook ter wereld? Wij zijn totaal onverschillig voor de medemens. Vraag je eens af waarom. Hou het vooral klein. Het is al mooi als je je buurman helpt. Dat lukt ons al niet.

  6. sterker nog wat ze wat voor ons omzichtig nog steeds verborgen hebben gehouden is De Brug verbinding tussen Elektrotechniek en Economie. Geld werkt als een Resistor WEerstand vlam vertrager. In een echte Civilisatie bereik je veel meer in heel korte tijd door eerst geld weg te nemen als demotivator vertrager corruptor verstoorder van levensenergie, vele magnifieke vroeg middeleeuwse kathedralen zijn op die manier verwezenlijkt bijvoorbeeld. Die rem moet inderdaad eerst weg. Het schijnt dat de aarde 1 van de laatste gestagneerde achterlijke type zero civilisatie planeten is in dit quadrant van het melkwegstelsel die nog steeds papier geld gebruikt, en inderdaad geld en oorlog horen bij elkaar, zijn inwisselbaar elkaars equivalent, fiat geld betekent oorlog omdat je waarde vertrouwen toekent aan een dood papieren bulls skin papiertje met bloed beschreven uit de ondergrondse kerkers van roma, dat moet eerst afgeschaft omgedraaid om weer tot levensvatbare Amor te kunnen komen, daar waar mensen ooit voor bedoeld waren.

   http://www.minikits.com.au/image/cache/catalog/components/resistor3-500×500.jpg

   vergelijk dit majestueuze onbetaalbare bouwwerk eens met onze fantasieloze betonnen schoenendoos flat gebouwtjes;
   http://cdn1.suncamp.eu/suncamp/toerinfo/fra/800582/rouen_kathedraal-fm.jpg

  7. Hyper Alert, de planeet aarde wordt bewoond door één uniek wezen, de MENS,
   alle andere planeten zijn bewoond door latente of volkomen in slaverny levende wezens.
   één mensen brein heeft de capasiteit om het hele universum te beheersen en besturen, ondanks het constante ontstaan van psychopaten, heerst er nog steeds een zeker mate van vrijheid.
   Je maakt het allemaal nog steeds vele malen onduidelijker door te generaliseren, over architectuur, en andere verrichtingen van het mensdom.
   groet Jenne

  8. Twijfelaar.
   1.4 je hoeft je geen zorgen te maken dat het bij mij tot frustraties zal leiden.
   Inplaats van zulke zinloze opmerkingen te maken zou je misschien beter de energie in meedenken investeren.
   Peter van Velzen.
   Ik ben ervan overtuigd dat NIET MIJN,MAAR ONS PARADIJS WEL KAN BESTAAN maar daar geef ik nog wel uitleg over.
   Je schrijft ook dat het jou al niet lukt om je buurman te helpen.
   Dat is dan puur uit luiheid,of egoisme want als je gewoon je buurman helpen zou geeft dat voldoening voor jou simpel omdat je iemand hebt geholpen waar je buurman dus ook blij mee zou zijn.
   Jenne.
   Jij hebt het vaak over ambachtelijke meubelen van vroeger en vind dat tegenwoordig alle meubelen uit goedkope bouwpakketten bestaat en dat is ook zo.
   Maar hoe komt dat?
   Simpel omdat het zogenaamd onbetaalbaar zou zijn.
   Als er geen geld zou zijn heb je dat probleem dus niet.
   Zelfs de kathedraal waar Hyper het over heeft zou dan weer mogelijk worden.

  9. Luister naar Koning Jennen, hij is alwetende, heeft het altijd bij het rechte eind en kan niets anders doen dan anderen terecht wijzen.

   Lukt dat laatste niet dan moet er natuurlijk op de man gespeeld worden.
   Het zal de ouderdom zijn 🙂

  10. Ik steek mijn energie liever in reëel haalbare doelen. En ben het al niet eens met je eerste aanname dat “GELD” de bron van “alle kwaad” zou zijn. Zo zou dat gaan leiden een discussie op hoogstens MBO niveau.

   Maar ik lees graag jouw artikel hier op WTK met een degelijke uitwerking hoe jouw maatschappij eruit ziet en hoe je die visie gaat verwezenlijken (reëel, concreet en haalbaar) vanuit de huidige samenleving. Veel Succes!

  11. Arnold2, 1.8

   Het zijn niet alleen de meubelen, het totale pakket wat ons als consument, is vaak van hele slechte qualiteit, zowel de basis grondstof, als de verwerking.
   Maar als je niet geleerd is om dat te kunnen beoordelen, ja dan is er geen vuiltje aan de lucht.
   Trouwens ik ben er zo langzamer hand wel klaar mee, om mijn energie te steken in niet gewilde voorlichting, door schade en schande wordt men wijs, maar dat kost heel veel geld en verloren esprit.
   Nou doe je best Arnold2, misschien wordt je dan wel Arnold 3 of zelfs 4.
   Groet Jenne

  12. Grappig draadje , zij die niet willen veranderen roepen tegen hen die de ideën voor verandering aandragen dat ze niet haalbaar zijn .Een beetje zoals een klein kind zegt dat lust ik niet zonder een hap te hebben geproefd.
   Ik denk dat Arnold 2 een goed idee heeft , en het is zeker haalbaar , want ik voer het al jaren op grote schaal uit ( helaas nog niet over alles ). Zij die betwisten of een doel haalbaar is staan slechts in de weg om tot manifestatie van dat doel te komen. Zij het uit luiheid zij het uit onvermogen,of domweg vanwege een negatieve inslag, deze lieden staan vooruitgang van henzelf en de mensheid als geheel in de weg. Ik zie geld niet als de oorzaak van alle kwaad, maar wel degelijk als het oppotmiddel van macht , voor hen die macht zien als overheersing,that is. Ieder die weet dat macht verantwoordelijkheid betekend zal die macht niet nodeloos willen vergroten.
   Ik leef al jaren naar het idee van zo min mogelijk geld nodig hebben voor een zo hoog mogelijke levensstandaard. En daarin merk ik dat je overvloed ( in mijn geval aan groente en fruit die ik zelf kweek) delen leid tot een toevloed van zaken waarin je nog niet zelf kunt voorzien. Geen geld bij nodig!

  13. ¨Zij het uit luiheid zij het uit onvermogen,of domweg vanwege een negatieve inslag, deze lieden staan vooruitgang van henzelf en de mensheid als geheel in de weg”

   Een mooi oordeel van iemand die op weg is naar verlichting.

   Zolang Arnold deze epistels alleen op zichzelf toepast, ja hoor best haalbaar zo je dit zou nastreven. Zodra Arnold deze epistels toepast op hoe de maatschappij eruit ziet over 10 jaar: Onhaalbaar. Maar ik laat me graag overtuigen.

  14. @marcel heeft geen geld nodig, behalve als het van de NAM is …..

  15. De ontbossing van de wereld is de bron van alle kwaad.
   Ik heb een idee! ik wil bomen planten in zee om de ontbossing in de oude oerwouden te balanceren.

   Wie wil hierover meedenken en discussiëren!
   Zelf heb ik al twee bomen geplant en kan dus laten zien dat het mogelijk is.

  16. KarlHeinrich.
   Als ik het alleen zou doen gaat dat juist niet omdat er altijd rekeningen binnen komen die betaald moeten worden.
   Betaal ik die rekeningen niet dan staan daar strafmaatregelen tegenover.(En wat kan je daar in je eentje tegen doen?).
   Doen we het met ons allen tegelijk dan hebben ze een probleem want dan zouden ze iedereen moeten bestraffen en wat denk jij dat er dan gebeurd?
   Peter van Velzen.
   Onbegonnen werk een zinnig antwoord te geven als je het verschil tussen geld en gas nog niet weet.
   Twijfelaar.
   Laten we proberen bij het onderwerp te blijven aub.

  17. @Arnold
   Vraag dat aan Marcel, die komt een heel eind in z´n eentje naar eigen zeggen. En als je het zelf doet, val je er een ander niet mee lastig en heb je ook geen reden het Níet te doen.

  18. Via analogie (“en humor”) probeer ik je een inzicht te geven.

  19. Karl heinrich , zie het als een vaststelling van een feit niet als oordeel.
   twijfelaar hebben we het over mangroven want dat gaat idd heel goed.
   peter nergens zeg ik dat ik geen geld nodig heb , wel slechts weinig. Weer zo’n voorbeeld waarop je verkeerde ( bewust) interpretaties geeft van de tekst van een ander , en je volgt me dus nog steeds jammer.
   arnold ga zo door geen betere wereld zonder idialisten!

  20. Marcel.
   Natuurlijk ga ik door met de bedoeling een discussie op gang te brengen.
   Natuurlijk heb ik niet altijd gelijk en daar ben ik ook niet op uit.
   Als de discussie op gang zou komen dan heb ik mijn doel al bereikt omdat dan over het onderwerp nagedacht wordt en vooral door de discussie aan te gaan ook besproken wordt.
   Ik geef toe dat ik veel schrijf (soms lange verhalen) maar dat gebeurd gewoon omdat ik goed wil uitleggen hoe ik dingen bekijk en daar uitleg over geef.
   De meeste mensen hebben een bepaalde kijk op welk onderwerp dan ook en velen blijven daarin vast hangen en mogelijk is een zetje dan wel interessant.
   Sommigen schrijven dat ik de boventoon voer en misschien wil opvallen maar dat is wel het laatste waar ik aan denk.

  21. Arnold
   Nu komt het op mij over dat jij denkt dat deze discussie niet al lang gevoerd wordt… Er zijn legio artikelen te vinden op Internet die te maken hebben met “gratis geld” of een “geldloze maatschappij”.
   Ook boeken zijn er genoeg te vinden die dit brede onderwerp raken.

   Zelf baken ik het graag af naar een reëel haalbaar tussendoel, wat al genoeg energie kost om het een stap verder te brengen: http://www.basicincome.org

   Ik zou je nog wel een gemeende raad willen meegeven:
   – Iets wat niet geschreven is, kan ook niet fout zijn
   – Een (Deel-) beeld overbrengen met weinig woorden, is de kunst

   https://www.youtube.com/watch?v=ViywrpAyVdY

   https://www.youtube.com/watch?v=8OzAbbDmMTA

   http://www.ethiekenmaatschappij.ugent.be/wp-content/uploads/2012/07/EM_111-2008-Van-Lancker.pdf

  22. KarlHeinrich.
   Natuurlijk wordt door een klein groepje hier al over gesproken maar het zou nog mooier zijn als steeds meer mensen gaan inzien wat er gebeurd en dat dan ook delen of deel gaan nemen aan het gesprek.
   En Karl wat betreft de raad die je geeft ook daar heb je gelijk in,maar ik ga ervanuit dat deze site bezocht wordt door zowel hoger als lager opgeleide mensen en het moet toch voor iedereen duidelijk zijn waar het over gaat?
   Soms gebruiken mensen hier termen en moeilijke woorden waar ook ik niets van begrijp.

 2. Zeg é beste Guido en Arend overschatten julie ons niet een beetje met een zo’n complex artikel, dit vereist een zekere ontwikkeling, een zeker intellect, en dan nog, kun je je zelf al snel voor j.. L.. zetten, errst goed lezen, verteren en dan misschien, alhoewel Guido heeft het mij diverse malen aan gegeven, kiets schrijven is ook een optie, maar ja dan wordt WTK tot een
  mono gebeuren, net als de Nederlandse politiek, Jenne

  1. fok joe Jenne, heb het in 1 teug geabsorbeerd net, geen woord Spaans aan, heb een gloeiende hekel aan een pedante juf die bepaalt wat ik wel of niet kan begrijpen, heb dat te vaak gehad in de reguliere schoolse misère.

  1. “als je het artikel goed leest en tot je door laat dringen is het juist van een schone eenvoud zelve”

   Inderdaad een opsomming van one liners (met korte toelichting) volgens mij. Was alles maar zo simpel. Ik ben het met marcel wiersum eens dat het gaat om evenwicht en schalen. ‘Goed’ ‘slecht’ ‘licht’ ‘donker’…
   Alleen maar geven en daarbij jezelf vergeten lijkt mij nogal korte termijn denken. Geven om een ander afhankelijk te maken, geven om jezelf belangrijk te maken, ach, https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_de_Waal en liefde heeft vele vormen, gradaties. Tja, DE LIEFDE 🙄

   Tegenwoordig heet het transformatie, vroeger ging het over loutering, rijping… What’s new.
   Doe mij maar mensen met het hart op de goede plaats en minder moet, moet, en nog meer moeten. Een helder verstand is daarbij denk ik mooi meegenomen.

   “De ontkenning van de ziel door de materialistisch gefundeerde wetenschap is daarom een vanuit de aardse eenzijdigheid geplande destructie van de brug die de mens tussen ‘hemel en aarde’ kan vormen.”

   Oorspronkelijk werden vrouwen geacht geen ziel te hebben. Tijdens het concilie van Mâcon in het jaar 585 vroeg een bisschop zich af, of een vrouw wel een ziel kon hebben. Vrouwen hebben pas vanaf het concilie van Trente (1545-1563) officieel een ziel. Dit in de tijd dat het materialisme hoegenaamd nog niet bestond.
   Dusse, knap zielig allemaal 😉

  2. Het leven is vrij simpel als je als duaal mens een redelijke balans voor jezelf hebt weten te vinden. Maar het is ieders recht om het moeilijker te maken natuurlijk.

   De schoonheid van het artikel zit juist in de verbinding tussen verschillende artikelen en om dit als één geheel te presenteren en hiermee iets duidelijk te maken (voor mensen die dit willen lezen).

 3. Beste Arend , mooi stuk maar ik zie een aantal dingen die bij mij vragen oproepen . Als eerste zie ik een tegengestelde tendens om goed en kwaad tot tegenstellingen te verklaren , waar elders over een meer polariserende uitleg wordt gesproken, kan dat beide gelden imo niet. Ik denk ook dat er zich niet een strijd tussen goed en kwaad afspeelt ,waarin het doel van het kwaad is de totale overheersing. Dit zou betekenen dat alles tot die ene polariteit zou vervallen , echter die is afhankelijk van de energie van de bron , of anders geen bestaansrecht, dat maakt het tot een zelfmoordmissie. Tevens is het maar de vraag wat het kwaad is. Ik geloof nog in het goed of het kwaad , daar zij beiden polariteiten van de zelfde schaal zijn en subjectief. Ik zie eigenlijk meer in de verklaring ( die jij ook al even aantipt ) van een golfbeweging, neemt de ene pool te veel bestaansrecht zal dat door de andere pool worden genivileerd( soms met grote strijd , soms als een achtergrond verschuiving)
  Verder ben ik niet eens met je stelling dat veel spiritualiteit, consumentisme is en niet direkt toepasbaar in het leven zoals dat zich manifesteert op deze materiele planeet. Dat kan liggen aan een verschil in definitie van spiritualiteit tussen ons , evenals jouw gebruik van de term onvoorwaardelijke liefde, bestaat er een ander soort liefde dan?
  Ook maak ik bezwaar tegen de stelling dat de mens het enige wezen is dat een zelfbewustzijn kan bereiken op deze planeet, aangetoond is dat b.v. ook dolfijnen een vorm van zelfbewustzijn hebben dat dat van veel mensen verre overstijgt. Ook naar aanleiding van eigen contacten buiten deze realiteit, van mij met walvisachtigen moet ik een dergelijke gedachte gang bestrijden.
  Kortom een heerlijk artikel dat oproept tot reflexie en bewustwording.

  1. “Als eerste zie ik een tegengestelde tendens om goed en kwaad tot tegenstellingen te verklaren”. “elders over een meer polariserende uitleg”

   Is polariseren niet het benadrukken van tegenstellingen?
   Mijns inziens is “goed en kwaad” beiden een onderdeel van één en dezelfde mens (En wellicht ook van “ de bron”).

   Spiritualiteit zoals het heden ten dage vaak gebezigd wordt, lijkt inderdaad op een soort invulling van een (materiële) behoefte. Of het is zo abstract dat een “normaal” mens er in dit leven helemaal niets mee kan aanvangen. Het is ook niet zo dat spiritualiteit goed is en consumeren slecht, een balans zou fijn zijn.

   Volgens mij lees ik bovenstaande ook terug in dit artikel met haar citaten.

  2. Karl heinrich
   Polarisatie is niet het scheppen van tegenstellingen. Het zijn de uitersten van een en dezelfde schaal. Zoals duister niet het tegengestelde van licht is maar het ontbreken ervan , zeg maar de 0 op de schaal.Duisternis opzich is dus niets. Het is de nul op de schaal van verlichting.
   En dan “Spiritualiteit zoals het heden ten dage vaak gebezigd wordt,”,Als we voortaan voetballen met onze handen( een andere manier van voetbal bezigen)is het dan niet gewoon handballen en dus iets totaal anders? Het gaat om het begrip en niet om hoe het gebezigd wordt ( alsubegrijpwatikbedoel) Feit is dan wel dat dus ook spiritualiteit onderdeel van de bedondering is geworden. Imo is spiritualiteit niet meer dan bewustwording!en heeft het nul met materie te maken, het geeft op zijn best een beschrijving van de waarde van de materie .
   Zolang als we heel zweverig gaan doen over spiritualiteit en dat op die manier verheffen van gereedschap naar doel opzich , stappen we in de valkuil en verwordt het gereedschap dat tot verlichting leiden moest, tot een onoverkomenlijke bariere, die ons scheid van ons doel.
   Wederom een bewijs voor het niet bestaan van goed of kwaad, die begrippen zijn op zijn best te duiden als gevolg van intensioneel gebruik.

  3. Marcel.

   Je kunt het artikel lezen vanuit je hoofd of vanuit je hart. Op beide niveaus komt het anders binnen. De intenties van waaruit ik het geschreven heb komen voort uit mijn hart.

  4. @ arend
   bedankt voor je reactie jouw intentie was mij wel duidelijk,echter alleen hart en geen hoofd geeft wederom geen balans.
   Karl heinrich
   Wat is je punt? Dat ook polariteit onderdeel van de verwarring is geworden? Polariteit is niets anders dan het bestaan van polen ( uitersten op de schaal) Dat de politiek er een strijdmiddel van gemaakt heeft is een compleet ander verhaal.

  5. Je kunt uitersten op een schaal natuurlijk ook een tegenstelling noemen. Maar verder is dit hersenspinsel niet zo interessant in relatie tot dit artikel.

  6. Karl Heinrich
   Ik denk dat het in verband met de intentie van dit stuk wel degelijk groot verschil maakt of je je uit het dualistisch gedachten goed wilt begeven . Iets dat het beste begint met het bezigen van duidelijke taal. En om even duidelijk te maken :
   Een donkere kamer, kun je wel verlichten met een licht, een lichte kamer kun je niet verduisteren met een duister.hetgeen duidelijk de schaal weergeeft, niet de tegenstelling.
   Spirituele verlichting valt m.i. alleen te bereiken door het dualiteitdenken te ontstijgen, niet door dat aan te moedigen. Het denken in tegenstellingen brengt imo geen eenheid alleen strijd ( vandaar ook die wikipedia definitie die verwijst naar politiek)denken in eenheid leid naar een evenwichtiger beschouwing van zijn.

  7. Een mens is per definitie dualiteit en kan dat niet ontstijgen tenzij er iets komt na de home sapiens.

   Dit willen ontstijgen leidt juist tot frustratie, balans vinden is de enige optie voor de home sapiens. Ik kan zeggen dat ik een heerlijk duaal leven leidt 😉

  8. Karl Heinrich
   Jammer dat je jezelf vastpind in de valkuil, fijn voor je dat je het wel lekker vind, ik zou daar niet tegen kunnen , ieder zijn meug nietwaar.

  9. En wat zijn die intenties dan Arend, met een enorm ingewilleld stuk, voor mij is het een tunnel eindigend in een labyrint van gevoelens die we al kennen, en waar heel moeilijk antwoorden op zijn, maar goed sommigen slikken het als zoete koek, ik had iets simpelers verwacht met een andere conclusie, en ook al de genoemde heren, beetje erg gemengd gezelschap, Jenne

  10. @ karl heinrich
   Een mens is per definitie dualiteit en kan dat niet ontstijgen tenzij er iets komt na de home sapiens.
   Sorry, kan/wil het niet laten, Een mens is slechts de manifestatie in deze dichtheid van de bewuste ziel die hij/zij is. Ergo kan de mens dat stadium makkelijk ontstijgen als de wens daartoe bestaat. En ik neem aan dat je de homo sapiens bedoelt en niet een bewuste verbastering hebt gebruikt die zou kunnen wijzen op een homofobie. Als je wenst te ontstijgen aan het dualisme leid dat slechts tot frustratie als je wilt dat iedereen je lief aardig en goed vind, dat stukje valt al gauw in het niet. Wat er voor terug komt ( als je doorzet ) is een wereld van begrip en bewustwording , en een acceptatie van zijn.
   Of om het anders te zeggen , als je tevreden bent dat je kunt kruipen hoef je nooit te vallen om lopen te leren, maar daarmee beperk je wel je mogelijkheden tot voortbewegen . Zoals alles je staat zelf voor de keuze, en creeert daarmee je wereld.

 4. Vanmiddag een hele discussie aan deze materie gewijd, en zie daar: Het Artikel van Arend Zeevat valt op de ‘kokosmat’ in mijn mailbox. Synchroniciteit? Ik ben van mening van wel!

  Kritisch bekeken en met duidelijke argumenten onderbouwd (waar je het vanzelfsprekend niet mee eens hoeft te zijn), geeft het artikel een verder- en diepgaand inzicht waar de mens vanuit opgelegde geloofsstructuren heden ten dage staat, maar door een steeds sneller en breder wordende bewustzijnsverruiming zijn eigen koers weet te varen en dit besef deelt met de medemens.

  Wederom een helder en duidelijk gepubliceerd artikel, chapeau Arend en GJ.

 5. Nou op mij komt het over als een melkweg met teveel sterren, het menu is te rijk, alle aangetipte namen en daarbij behorende fylosofien, zijn voor mij op zich staande onderwerpen, die indien goed besproken heel veel tijd en plaats benodigen, en bijna allemaal verschillende kanten opwijzen.
  Maar goed het is als een menselijke brug gebracht en als zodanig te bezien, liefde is slecht besteet als de tegen partij niet weet wat liefde en genenheid inhoud en is, ja en dan het eind epistel, het andere mensen de hand toesteken, is minder eenvoudig als dat vele denken.
  Mijn réalistische vrouw zegt dan, een ongevraagde dienst bewezen, wordt zelden gewardeerd, misschien een mooi onderwerp.
  Vriendelijke groet Jenne

  1. We zullen een ander voortaan geen (on) gevraagde dienst meer bewijzen. Dat is dan duidelijk Koning Jennen.

  2. Het is triest maar je komt ze je hele leven tegen, soort onvolwassen psuchoos.

  3. Zeker veel spiegels in huis hangen?

   Jenne ziet boodschappen liever in 135 karakters zoals veel tegenwoordige jeugd. Dan is het niet te ingewikkeld en blijft de aandacht erbij.

  4. Ik ga het je nog één maal verzoeken, Twijfelaar S.V.P. richt die treiterende woorden niet meer tegen mij, bijvoorbaat vriendelijke dank, Jenne

  1. he die Jenne bedoel je nu schrijffouten of denkfouten??? Ik hoop het laatste… hartsknfffls……

 6. Prachtig verhaal en boeiende discussie! Zo gaat ie goed! De mens op weg in de 21e eeuw. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn telkens weer opnieuw te ontdekken en te ervaren. Life(s)long learning!

 7. EEN WERELD ZONDER GELD IS MOGELIJK.
  Als je de werking van geld snapt dan is het helemaal niet zo moeilijk om een wereld zonder geld voor je te zien wat ook echt te realiseren is.
  HIER EEN CITAAT VAN ROTSCHILD BROTHERS OF LONDON (1863).
  De weinigen die het (geld) systeem doorgronden,zullen zo veel belang hebben bij de eruit voortvloeiende winsten of zo afhankelijk zijn van de erdoor verstrekte gunsten,dat er van deze kant geen oppositie te verwachten is.
  GA ER SIMPEL VANUIT DAT ALLES OP AARDE VOOR ONS ALLEN IS BEDOELD EN NIET ENKEL VOOR MAAR EEN KLEINE GROEP.
  Door op grondstoffen een prijs te plakken is handel mogelijk gemaakt waar maar een kleine groep beter van wordt/geworden is en wat de oorzaak van veel ellende is.
  Vanuit neutraal standpunt gezien kan niemand ook een prijs op grondstoffen plakken omdat het iets is wat voor ons allen bestemd is.
  Hoe normaal is het dan dat wij nu betalen voor iets wat al van ons was/is?
  Hoe normaal is het dat handel met geld plaats vind op de beurzen?
  Zij krijgen steeds meer geld zonder daar een dienst voor te verlenen en daardoor heeft een bepaalde groep de mogelijkheid gekregen om hun wil bij anderen op te leggen.
  Daarom plak geen prijzen op grondstoffen en schaf het geld af.
  Als wij solidair zijn en elkaar helpen zonder de mogelijkheid winst te behalen maar puur omdat we om elkaar geven dan zou de wereld er een stuk beter uitzien.
  Een paar voorbeelden:
  WERKGEVERS bestaan helemaal niet omdat de man/vrouw die een product vervaardigd voor zijn/haar eigen werk zorgt.
  Maak je een goed product dan ontstaat daar vraag naar en daar heb je die zogenaamde werkgever helemaal niet voor nodig.
  Een werkgever is daardoor niets anders dan een investeerder.
  Hij/zij investeert geld/middelen in het bedrijf met de bedoeling daar winst uit te halen en daar zijn ze hele dagen mee bezig maar wat is dan eigenlijk hun bijdrage aan de maatschappij?
  Wat nu gebeurd is dat voorzieningen die nuttig zijn voor iedereen in handen komen van een paar mensen die daar dan winst mee kunnen maken.
  Openbaar vervoer kan gratis nu verdienen bedrijven eraan wat nergens goed voor is behalve dan voor hen die de bedrijven bezitten.
  Zo is het ook met de zorg waarom moet daaraan verdient worden?
  Farmaceutische producten.
  Dat zijn nu geen medicijnen meer maar symptoom bestrijders ten bate van winst voor bedrijven.
  Valt daar niet meer aan te verdienen dan heeft ziekte in stand houden ook geen zin meer en kunnen er weer echte genezende medicijnen ontwikkeld worden.
  Als wij morgen met z,n allen zeggen geld schaffen we af en grondstoffen hebben geen prijs maar zijn voor ieders gebruik dan hebben zij die nu de baas spelen niets meer in te brengen.
  Het komt er op neer dat zij die winst genereren op grondstoffen eigenlijk winst maken op onrechtmatig verkregen goederen.
  Denk ook eens aan mantelzorgers die moeten nu werk en zorgen voor iemand verdelen omdat een “werkgever” verwacht dat deze mantelzorger winst voor hem komt genereren.

  1. Ik lees net dat 40% van de mensen die een pensioen hebben niet rond kunnen komen.
   Hier gaat het ook weer over geld.
   Geen geld maar vanuit ons hart voor deze mensen zorgen zou een oplossing zijn.
   pensioensparen is dan ook niet meer nodig waardoor er ook niet meer mee gesjoemeld kan worden.
   Ik geef nog een mooie vergelijking.
   Hout komt van bomen en dat blijft zo met of zonder geld.
   Dit geldt ook voor andere grondstoffen die wij gebruiken om iets van te maken.
   Stel ik werk bij een meubel makerij en maak een stoel dan wordt die stoel verkocht alleen maar om winst te maken en dan kan het zelfs zo zijn dat ikzelf die stoel koop wat raar is toch als ik hem zelf gemaakt heb?
   Is er geen werkgever en haal ik het hout van dezelfde plek als waar de werkgever dat ook deed dan kan ik precies dezelfde stoel maken met als groot voordeel dat ik dan gewoon die stoel kan houden.

  2. Nou Arnold, en dan is die stoel gratis? Nee dus. Waarschijnlijk een paar lesjes Economie gemist.

  3. @ peter van velzen
   O meester leg uit …leg uit! Wellicht heeft u een paar economische indoctrinatie lesjes teveel gehad? dat zou natuurlijk ook kunnen.

  4. Nee, met jou ben ik klaar. Kansloos verhaal, geen eer aan te behalen.

  5. Doehetzelf economie (jagers) werd ruileconomie (specialisaties in een dorp) werd tot wereldeconomie waarin je ook handel en geldwezen (boekhouding) nodig hebt om de grote afstanden in ruimte en tijd te overbruggen. Of dat nu schelpjes euro’s of bitcoins zijn of gewoon een bankafschrift maakt in feite niets uit. Alleen als je de boekhouding niet goed doet ontstaan er rimpels, scheuren en bubbels! Dat is wat je nu ziet inclusief prijskaartjes aan zaken zoals grond of grondstoffen die van zichzelf geen prijs hebben.

  6. Peter van Velzen.
   Als je dan geen uitleg aan Marcel wilt geven doe het dan voor mij want ik zit er kennelijk helemaal naast volgens jou.

  7. Oho peter is ineens klaar met het zoeken naar volgelingen en lesgeven lijkt het, tja als je het vaak bij het verkeerde eindje hebt , en uitspraken uit hun contekst haalt ,kun je met die dingen maar beter stoppen. Geeft niets hoor peter anna 11 houd nog wel van je.

  8. Een geldloze maatschappij is een mooi ideaal maar nog ver weg. Een mooie tussenoplossing is het onvoorwaardelijke basisinkomen waar steeds vaker over wordt gesproken.

   De gevestigde orde wil er niet aan geloven, verzet zich hevig maar ontkomen er niet aan op te schuiven in de richting van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Maar ze doen er alles aan om het tegen te houden:

   http://www.telegraaf.nl/dft/25630407/__Nederland_pot_ook_gratis__helikoptergeld__op__.html

   http://www.basicincome.org/

  9. @ Karl Heinrich
   Dat basisinkomen is een goede toevoeging voor een tussenopolossing . Ik denk dat je ook speculatie met geldprodukten moet verbieden evenals het heffen en krijgen van rente. Geld moet zijn waarde als ruilmiddel behouden en niet steeds minder waard worden door een ongebreidelt handelen in geld. Ook zou je zaken als arbeid( erts delven) wel en grondstoffen (Erts zelf)niet kunnen gaan belonen (betalen).
   Ik ben het met je eens dat we er nog lang niet zijn,er is ook een grote mentaliteits verandering onder mensen voor nodig. Mensen moeten het schaarste denken , waarop nu de economie is gebaseerd los laten. Maar ik denk dat het op de lange duur haalbaar kan zijn.

  10. Zelf weet ik dat het onvoorwaardelijk basisinkomen al binnen circa vijf jaar (op kleine schaal) haalbaar is. De grootste hobbel is om partijen die hier voor (kunnen) zijn, de grootste gemene deler van OBI te laten inzien (en niet strak vast te houden aan ieder eigen ideetje c.q. eigen redenen voor invoering ervan). In het kader van “Hoe eet je een Olifant: In kleine stukjes”.
   Om OBI reëel haalbaar te laten zijn, zal invoering niet (direct) volledig voldoen aan alle ideologische wensen en is het ook zaak af te bakenen.

   Een OBI invoeren in alleen NL:
   – Voor iedereen die langer dan 20 jaar (uitsluitend?) een NL paspoort heeft.
   – Een OBI beweegt mee met inflatie/deflatie en is genoeg voor een sober bestaan. (Circa Euro 1.100 per persoon in NL).
   – Het OBI is de vervanging van alle inkomensbestandsdelen die via de overheid worden uitgekeerd (Met uitzondering van de zorg en een vorm van kinderbijslag)
   – Verder is het OBI onvoorwaardelijk (voor altijd)

   Dit is financieel haalbaar in NL door hervorming van de belastingen, het doorstrepen van alle andere uitgekeerde inkomens door de overheid. Er zullen dan wel bewuste keuzes (a la piketty / Bregman) gemaakt moeten worden met betrekking tot belastinginkomsten. Dit is een haalbare stap, die leidt tot een werkelijk andere maatschappij en toch ingepast kan worden binnen de huidige ordening.
   Nu nog voldoende politieke partijen overtuigen (daar zit het probleem nog steeds). Het draagvlak onder de NL bevolking is gestegen van circa 12% in 2010 tot 38% nu voor een vorm van basisinkomen. http://www.basicincome.org

  11. KarlHeinrich in punt 12.13 schrijf je:een OBI beweegt mee met inflatie/deflatie en is genoeg voor een sober bestaan. Zoals ik het zie worden deflatie/inflatie veroorzaakt door verschillende factoren zoals vraag naar producten en handel op de valuta markt. Een voorbeeld.
   Over het algemeen wanneer valuta in waarde daalt stijgt de prijs van goud (in tijden zoals nu,crisis) en andersom is ook het geval. De financiele markten worden door een bepaalde groep gemanipuleerd die zowel goud als valuta hebben (en veel). Het is al gebeurd dat zij die veel geld hebben in een keer een enorme voorraad goud kochten waardoor dat zijn invloed op de waarde van goud had. Van de week las ik ergens dat China geen olie dollars meer van de VS accepteert.
   Daarom ben ik van mening dat de Dollar/Euro hun langste tijd hebben gehad. Daarom ben ik van mening dat een OBI uitgesloten is omdat er straks geen dollar/Euro meer zal zijn.
   Ik ben daarom ook van mening (en dat kun je gek vinden of niet) dat wanneer de Dollar in elkaar klapt de Amerikaanse en Europese burgers daar het slachtoffer van worden omdat dan armoede troef wordt/is. Zij die veel geld en goud hebben (ook wel de elite genoemd) zullen hun zaakjes wel op orde hebben. Misschien zie ik spoken maar voor de elite speelt geld geen rol meer omdat zij goud hebben en dat kun je overal inwisselen voor welke valuta dan ook. De ECB heeft eigenlijk de hele maatschappij buiten het bankensysteem gezet omdat de rente op 0 staat wat betekend dat er geen geld meer bij maar door belastingen nog wel afgaat waardoor het van zichzelf dood bloedt. Daarom zie ik meer in wat ik beschreven heb.

  12. @marcel 12.10. Nee hoor, volgelingen zoek ik hier zeker niet. Te hoog zweefgehalte. Wel het onderuithalen van foute meetbare stellingnames. Dat hebben jij, Saperien, Arnold e.a. al mogen ondervinden. Je ziet dat een discussie over iets onmeetbaars als het onderwerp hier tot niets anders leidt dan vaag gezwam. Voor een zinvolle discussie moeten de zaken eerst meetbaar gemaakt worden, daarna kunnen we pas waardeoordelen vellen. Het onderwerp hier is dan ook niet meer dan een meninkje van een individu.

   Succes met het uitkleden van de NAM. Laat gaan joh die paar rotcentjes en stuur ze een appeltje

  13. @ peter van der bilnaad
   Of hoe je je ook voorstelde op facebook, joh dat jij je verwaardigt nog een maal op mij te reageren, heerlijk. Ik wil de grote docent hier wel even wat mee geven dat niet alles dat niet meetbaar of te wegen valt er ook niet is……Dat als dogma in je denken zetten is het verkleinen van je begripsvermogen , om van fantasie maar niet te spreken .
   Nee mijn beste ( en nu komen er een paar feitelijkheden) : je bent oneerlijk , haalt stukken tekst uit hun contekst, verzint dingen die mensen zouden hebben gezegd, en dat alles om je eigen onvermogen tot het voorstellen van niet meetbare- en weegbare zaken te verbergen .
   Je gaat discussies aan op een onderwerp dat helemaal niet de issue was en ga zo maar door, voor mij ben je vet door de mand gevallen als de troll die je bent. Verder schrijf gerust over mij wat je wilt , het zegt niets over mij en alles over jezelf.

  14. @Arnold
   Helaas begrijp ik je commentaar niet. Revaluatie of devaluatie van een munt heeft maar zijdelings te maken met inflatie en deflatie en de (monetair economische) instrumenten die daar bij horen.

   In ieder geval wat ik bedoel te zeggen, is dat een OBI em>altijd een sober bestaan moet waarborgen. Tegenstanders van een OBI denken dat OBI leidt tot (hyper-) inflatie. Dit is niet zo, zie de QE van de ECB die hier ook niet toe leidt. De economie wijzigt structureel doordat overvloed op sommige gebieden z´n intrede doet.

   En ik begrijp dat jij leest “China accepteert geen olie dollars meer”. Jouw conclusie is dan de euro/dollar valt. En omdat de euro/dollar valt is OBI geen optie. Helaas kan ik aan deze redenatie geen touw vastknopen. Een OBI kun je invoeren in een land met de roebel, de lira, de euro, yuan, yen etcetera.

   En wat beteft rente op NUL (niet negatief of positief) heeft de Islam wellicht een goede gedachte. Weet ook dat rente in de middeleeuwen werd geheven door “woekeraars”.
   https://www.al-yaqeen.com/moslima/artikel.php?id=1267

   “Ik zie meer in wat ik zelf beschreven had”. Voor mij is het volstrekt onduidelijk wat je beschrijft anders als dat je “tegen geld” bent. Maar welke concrete oplossingen draag je dan aan? Je kent het gezegde: Een olifant eet je in kleine stukjes…

   Voor wat betreft revaluatie/devaluatie en inflatie/deflatie nog de volgende links:

   http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/Eco/hoofdstuk10/evhw10.html

   http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/Eco/hoofdstuk07/evhw07.html

   Het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen is een goed idee

   Draag je steentje bij via, http://www.basicincome.org

  15. @Marcel, haha Peter van der bilnaad. Leuk gevonden joh. Maar zeg eens eerlijk. Wat heb jij opgestoken van de hele discussie n.a.v. het artikel van Arend?

  16. Peter van Velzen.
   Ben jij een broer of zus van Mark Rutte?
   In 12.8 heb ik je vriendelijk verzocht om een uitleg te geven waarom die stoel niet gratis is en nog steeds heb je daar geen antwoord op gegeven.
   De vergelijking tussen jou en Mark Rutte maak ik omdat Mark Rutte als het moeilijk wordt ook geen of ontwijkende antwoorden geeft en nou lijkt het erop dat jij ook geen antwoord geeft op een gewone vraag vandaar.

  17. @arnold
   1. Die boom is niet van jou allen, dus moet je kosten maken het te kopen.
   2. Om meubels te maken heb je gereedschap nodig. Je maakt kosten.
   3. je bent een bepaalde tijd bezig, waarin je geen andere dingen kunt doen. Ook een vorm van kosten.

   Kortom, je maakt kosten om die stoel te maken. Die is dus niet gratis.

  18. @ peter
   Je haalt het hout uit een afvalbak en slaat de erin aanwezige spijkers recht, je leent een zaag en hamer en gaat ermee aan de slag, kost helemaal niks, tijd is waardevol besteed op die manier en die tijd was al van jezelf.Waar zitten de kosten nou dan?

  19. 1. Iedereen wil graag zitten. Wie zegt dat er voldoende hout daarvoor uit afvalbakken is te halen?
   2. Die hamer en zaag zijn ooit door iemand gemaakt, gekocht, ze slijten en zullen ooit vervangen moeten worden. Kortom kosten.
   3. Die spijkers zijn ook niet uit de lucht komen valken en groeien niet aan bomen. Daar zit een productieproces achter: kosten

   Het kost dus wat, zo’n stoeltje

  20. Ik heb miljoenen gewonnen in de postcode loterij en het is nu mijn missie in het leven dat iedereen goed kan zitten op een houten stoel uit een vuilnisbak en wat oude roestige spijkers die weer rechtgeslagen zijn.

  21. Wat ik al eerder zei, zij die de innovatie en de verandering in denken in de weg staan zijn geen onderdeel van de oplossing , wel van het probleem.
   Ik kan zo gemakkelijk de economie onderuit halen met precies de zelfde vorm van argumentatie, dat helpt alleen helemaal niemand en brengt ons niet vooruit .Als jij eens wist hoe ontzettend veel verkwisting van grondstoffen plaatsheeft onder economische principes , en hoeveel dat zou opleveren aan levensstandaard voor ieder als we die verspilling eens tegen gingen…. Kortom de economie zoals die heden ten dage wordt bedreven staat in geen enkel opzicht meer ten dienste van de mens , en zet aan tot verkwisting van grondstoffen door kwantitatief overmatige , kwalitatief ondermaats consumentisme. Maar het economisch niet rendabel om spullen te maken die lang meegaan, het moet zo snel mogelijk stuk , en daar zijn voorbeelden te over van. Is dat de wereld waarin jij wilt leven? ikke niet!!

  22. KarlHeinrich.
   Ik noem je voor het gemak Karl als je dat goed vind.
   Karl misschien zou een OBI systeem kunnen werken in een eerlijke wereld maar helaas de wereld is niet eerlijk.
   Ik weet niet hoe jij denkt over het huidige geld systeem (de Dollar/Euro)maar ik denk dat beide eenheden op instortten staan.
   Dan zou je kunnen denken dat er dan wel een oplossing in de vorm van een andere munteenheid komt en dat zal misschien ook wel gebeuren.
   Om een lang verhaal iets korter te maken ik denk dat dit allemaal opzettelijk gebeurd.
   Waarom?
   Ik ben er stellig van overtuigd dat een bepaalde groep heerschappij over alles en iedereen wil grijpen.(NWO).
   Waarom?
   Neem Nederland als voorbeeld wat zien we?
   We moeten al langere tijd bezuinigen wat geen bezuinigen is maar diefstal.(en nog meer bezuinigingen voor 2017 zijn al aangekondigd).
   Bij bezuinigen ga je je uitgaven proberen te verlagen en het tegenovergestelde gebeurd nu.
   Hennis van Defensie wil 2 miljard extra en zo zijn er nog tal van voorbeelden.(JSF 4,5 miljard wat meer kan worden).
   Hoe komen zij aan dat geld?
   Hoogstwaarschijnlijk van de ECB “geleend” wat dus ooit terug betaald zal moeten worden.
   Hoe gaan wij dat doen?
   Dat is het grote probleem inkomsten voor de staat uit staatsbedrijven hebben we niet meer omdat de staatsbedrijven geprivatiseerd zijn en de winsten dus in andere zakken verdwijnen.
   De bevolking is financieel uitgekleed dus daar valt ook niet veel meer te halen.
   Kleine bedrijfjes gaan nu snel failliet en ook bedrijven in de orde van grote zoals V en D gaan failliet.
   Dat betekend dat wij straks geen mogelijkheden meer hebben om de schulden terug af te lossen.
   Naar de boer kun je ook niet meer voor melk of voedsel omdat die ook steeds meer verdwijnen.
   Gelijktijdig zie ik een groei van Amerikaanse bedrijven.
   Wat betekend dat?
   Wij hebben straks een berg schuld en moeten betalen maar dat kunnen we niet wat dan?
   Dan heb je de overgebleven bedrijven (voornamelijk Amerikaans) en daar moet je dan gaan werken en hopen dat je eten en drinken krijgt.
   De FED is een Amerikaanse bank in bezit van bankiers de ECB staat onder controle van de FED en het IMF werkt samen op het gebied van schulden en hoe op te lossen.(denk aan Griekenland) wat nog verder in de stront geholpen is onder de noemer hulp programma voor Griekenland.
   Als er dan al een nieuwe munt komt zal dat een wereld munt zijn maar daar hebben wij niets aan omdat wij dan mogen werken voor eten en brood.
   Dan rest ons nog maar één ding en dat is dat we voor elkaar zorgen
   en dat heb ik al uitgebreid beschreven.

  23. Tjonge Marcel, heb ik nu al in de hoek? Je ontkent mijn argumentatie niet, dus bent het eens dat stoeltjes maken centjes kost. We zijn het eens. HOERA!!

   Dat we veel verkwisten beaam ik volledig. Ik probeer dat te minimaliseren. Ik zeg ook helemaal niet dat ik het eens ben met alle huidige economische ontwikkelingen, maar de wetten van schaarste en kosten zijn vrij fundamenteel. Bovendien is niet alles tot in het oneindige recyclebaar, dus moet er continu geproduceerd worden om de huidige welvaart minimaal in stand te houden.

   Nu is het jouw beurt “de economie onderuit te halen met precies dezelfde vorm van argumentatie”. Ben benieuwd.

  24. Peter van Velzen.
   Als je wat ik in punt 12 heb geschreven goed gelezen hebt en vooral ook begrepen had dan zou je zien dat die stoel wel gratis is.
   Ervan uit gaande dat niemand het alleen recht heeft op alle grondstoffen en al het andere wat de aarde ons biedt is het een kwestie van terug eisen wat voor ons allen bedoeld is.
   Wij zijn een veel grotere groep dan hen die menen dat alles voor hen is dus dat moet mogelijk zijn.
   Als dan alle door de aarde gegeven grondstoffen aanwezig zijn en wij daar gebruik van kunnen maken dan kan dat dus gratis waardoor die stoel dan ook gratis is.
   LEES PUNT 12 GOED EN PROBEER HET TE SNAPPEN.

  25. @ peter
   Nee jongen jouw argumentatie is dermate kinderlijk dogmatisch dat er geen kruid tegen gewassen is. Klein voorbeeldje Waarom zou een stoel alleen van hout moeten zijn , waarom zou er uberhaupt een stoel nodig zijn om te zitten,en waarom zou je er zetel alleen voor jou moeten zijn , zit je er 24/7 op dan? Kijk, jouw gedachten zijn zo enorm beperkt en gericht op het ontkrachten van nieuwe ideeen, dat het verder zonde is van mijn energie die aan het weerleggen van jou argumenten te besteden. En verder als je opgelet had zou je weten dat ik niet in zijden en hoeken denk , dus nee je hebt mij niet in een hoek maar zet jezelf wel erin weg.

  26. @arnold, de grondstoffen zijn gratis, maar voor een hamer, zaag en spijkers is ijzer nodig. Waar groeit dat? Nergens. Moet je uit de grond halen. Hoe? Is technologie voor nodig. Dat groeit ook niet aan bomen. Voor technologie is kennis nodig. Groeit ook niet aan bomen. Daar zijn slimme mensen voor nodig, maar die zijn meestal weer niet zo handig.

   Er komt nogal wat bij kijken hè, zo’n stoeltje maken en alles heeft zo zijn prijs, afhankelijk van de schaarste. Want uiteindelijk moeten de buikjes wel gevuld. De afrekening kan in natura met appels en peren, maar in een moderne wereld is geld wel zo praktisch. De Mediamarkt ziet me aankomen met 1000 kilo appels voor een laptop.

   Alleen de zo’n gaat voor niets op en zelfs dat stopt een keer. En dan?

  27. Inderdaad Marcel. De meest briljante argumentaties zijn krachtig in hun eenvoud dat er inderdaad geen kruid tegen gewassen is. Je kunt geen gat in schieten.

   Ik kom met argumenten. Wij allen wachten in spanning op de jouwe. Hoe ga jij de nieuwe economie inrichten? Tot nog toe stel je slechts vragen. Tijd nu voor de antwoorden.

  28. Peter antwoorden heb ik al vele malen gegeven alleen jij wilt ze niet zien , das verder jouw probleem . Schuif dat niet af op de rest dat die met zijn allen zitten te wachten , want daarin sta je naar alle waarschijnlijkheid alleen!En niet alleen daarin zakmazegguh

  29. Je hebt niets Marcel, helemaal niets, wat een zwak antwoord. Slechts holle retoriek met standaardwoordjes als: “dogmatisch”. Nou doorbreek dat dogma dan door te verwijzen naar de “eerder gegeven vele antwoorden”.

  30. Peter van Velzen.
   Ik doe nog één laatste poging en eigenlijk vind ik dat al teveel.
   Nu is het zo dat voor alles betaald moet worden grondstoffen,arbeidsloon enz.
   Als Nu een product verkocht wordt maken werkgevers daar winst op.
   Alles wordt gemaakt uit grondstoffen die de aarde ons geeft hout,ijzererts kortom alles.
   Als wij terug nemen wat al van ons is omdat alles wat de aarde ons geeft voor ONS ALLEN BESTEMD IS dan heb je geen geld of werkgever meer nodig.
   Dan kun je gratis grondstoffen gebruiken.
   Wat betreft vakmensen die hebben we nu toch ook en die zijn er dan ook nog.
   De kennis van nu blijft ook omdat kennis los staat van geld.
   Dus als we dan samenwerken omdat we om elkaar geven dan kun je producten maken die gratis zijn.
   De bakker maakt brood voor ons allen de boer levert aan de bakker enz.

  31. Ach joh, ga je nu schelden? Hoe laag kun je zakken. Nog lager, als de NAM nog een bevinkje kan opwekken in Grunnen of anders HAARP.

   En dat bewijst mijn stelling dat zo’n artikeltje van Arend en alles wat daaruit voortvloeit tot helemaal niets leidt. Of is er iemand hier die wijzer is geworden van de hele discussie?

  32. Sorry Arnold, te simplistisch en idealistisch. Maar misschien heb je gelijk. Richt een beweging op en test je idee.

  33. Arnold
   Helaas tref ik vaker in je teksten tegenstellingen aan, zoals bijvoorbeeld
   1. “Karl misschien zou een OBI systeem kunnen werken in een eerlijke wereld maar helaas de wereld is niet eerlijk.”
   2. “Dan rest ons nog maar één ding en dat is dat we voor elkaar zorgen”

   Daarnaast het door elkaar halen van begrippen zoals bijvoorbeeld met betrekking tot revaluatie/devaluatie en inflatie/deflatie.

   En veel gedachten achterelkaar in je commentaar dat op mij overkomt als “een op hol geslagen paard dat doordendert”.

   Daarom stop ik nu mijn bijdrage aan jouw “geld” discussie.
   Dit leidt helemaal nergens toe.

  34. Nou, ik leen mijn zaag, hamer enz. enz. lekker niet uit. Ammehoela. Zeker omdat iemand zou menen recht te hebben op mijn spullen in het kader van anti-verspilling, bankje pesten, bijna verlichting, samen delen of wat voor ka u tee smoezen er allemaal niet te verzinnen zijn.
   Misschien dat er in de vuilnisbak nog een paar te vinden zijn. In dit nog steeds stinkrijke Nederland.
   Succes ermee.
   En de eerste de beste die met z’n tengels aan mijn boom in mijn achtertuin zit, die mol ik persoonlijk 😡
   Laatst hebben ze bij mij in de buurt weer een aantal forse bomen gekapt: Oeps, sorry, foutje. Naja, die bomen zijn toch van niemand, dus wat zeurt men. Volgens mij de tendens als alles van iedereen en tegelijkertijd van niemand is.
   Gratis bestaat niet. Voor niets gaat alleen de zon op, zegt men dan. http://thespiritscience.net/wp-content/uploads/2015/10/sun-gazing.jpg

  35. Arie (Peter nu) 12.35, artikel heeft op mij behoorlijke impact, vandaag zeer bijzondere ontmoeting, omdat ik mij anders voelde kon ik mij beter afstemmen op, klinkt misschien vaag maar zo kan het (uit)werken. Ben er nog zo vol van dat ik maar even niet in details treed, het mooie mag je even voor jezelf houden jah toch, woorden en verhalen zijn niet te onderschatten wave carriers (dragers).. Koekkie het gaat niet om afpakken maar om nemen wat je nodig hebt op een zeker moment, plat voorbeeld maar stel je wil graag een rit in een Rolls Royce Bentley achtig vehikel maken, dat dat geen probleem hoeft te zijn, simpel voorbeeld. Dit is even super simplistisch voorgesteld een beginnetje van een samenleving die genereert dat wat nodig is vanuit overvloed en nog veel meer. het huidige monetair stelsel is een piramide spel, ponzi scheme, gebaseerd op schaarste boom bust bubbles en oorlog dusz machtsmisbruik gokken speculeren in plaats van mensen vanuit hun kracht laten ‘werken’ afdwingen en klein houden en oplichten in plaats van inlichten. Er zijn mensen die van zonlicht kunnen leven, het zit in een ieder van ons.

   Anne Clark – Full Moon
   https://www.youtube.com/watch?v=CN91Kp4m8-I&ebc

   Future Humans Are Here – Genesis Jericho Sunfire In Italy 2012 (Inedia Interview).
   https://www.youtube.com/watch?v=MZ-3GMvdNkw

  36. Koekje.
   Zomaar een vraagje.
   Je kent vast wel de boeken “Geld komt uit het niets” of “Goud en het geheim van geld”.
   Deze boeken zitten in de buurt van de realiteit.
   Als iemand zegt “geld komt uit het niets” dan geef je waarde aan iets wat helemaal niet bestaat.
   Voorbeeld.
   Een papiertje waar € 500 op gedrukt staat is en blijft papier met een getal erop gedrukt ( Daar hadden ze ook een afbeelding van een leuke auto op kunnen drukken).
   De enige waarde van dat papiertje is dat je het wel kunt eten maar het zal weinig calorieen of vitaminen geven.
   Wat betekend dat?
   Iedereen gaat er steeds maar vanuit dat dat papier waar bv € 500 opgedrukt staat meer betekenis krijgt omdat er een getal op gedrukt is.
   Hoe gek is dat?
   Ik neem een rol wc papier en laat door dezelfde drukkerij waar nu ook geld gedrukt wordt een getal op het wc papier drukken.
   Vervolgens ga ik met dat GELD want dat zou het dan volgens de ons wijs gemaakte begrippen zijn naar de bank.
   Wat gebeurd er dan?
   Dat “geld” wat uit wc papier bestaat wordt niet geaccepteerd.
   Maar waarom wordt dan dat andere papiertje waar ook een getal op gedrukt staat wel geaccepteerd?

  37. @ vriendje peter
   Als ik jou nu een keer kon betrappen op een werkelijk antwoord ten aanzien van een verbeterde wereld, kon ik weer met je in dialoog treden . Helaas zie ik jou alleen maar negatief commentaar geven op mensen die hun best doen de wereld een betere plaats te maken. Een vorm van meedenken of alternatief bieden is er niet bij. Het is zo makkelijk mensen te bekritiseren zonder zelf met alternatieven te komen, dat riekt naar de werkwijze van een intrigant.Telkens weer vraag je anderen het hemd van het lijf , zij geven zich dan bloot en dan is het voor jou schieten maar! Je bent in mijn ogen een zielig figuur met slecht de geestelijke bagage die je van TPTB hebben mag , eigen intelligentie zit er niet bij.Bij deze heb ik je dus opgegeven , niet meer te redden , zonde van de energie, etc. doei petertje het ga je goed.

  38. Dat hebben jij, SAPERIEN en Arnold al mogen ondervinden.

   Ah…. is mij niets van bekend. Ik vermoed dat er destijds weer eens wat ironie/sarcasme als een parel voor het zwijn is verspild.

  39. Een ander voorbeeld.
   Zuurstof is voor plant,dier en mens het belangrijkste om in leven te blijven toch?
   Zuurstof is overal aanwezig en daar hoeven we (nog net niet) voor te betalen.
   Maar wat nou als morgen een wet in het leven geroepen wordt die zegt dat we moeten gaan betalen voor zuurstof?
   Dan gaat iedereen dat doen omdat ze anders geen zuurstof meer denken te krijgen?

  40. Water.
   Jenne gaat graag met zijn boot varen over dat water.
   De aarde (ons gegeven door de schepper) bestaat voor het grootste deel uit water.
   Er is dus water in overvloed.
   Water is net als zuurstof belangrijk om in leven te blijven wat ook voor al het andere levende geldt.
   De mens bestaat voor ca 70 % uit water.
   Maar waarom betalen we wel voor water en (nog niet) voor zuurstof?

  41. een belasting op c02 is in feite betalen voor zuurstof, zo gek gaan we dusz al.

  42. @Marcel. mijn stelling is dat discussies op dit forum helemaal nergens toe leiden. Ik heb daar inmiddels al aardig wat bewijs voor bij elkaar geharkt (Een voorbeeld: Saperien’s GPS satellieten hoax). Die stelling kun jij onderuit halen door aan te geven wat jij wijzer bent geworden van deze hele discussie. Daarna laat ik je met rust en verdwijn voorgoed uit je leven

  43. Nog een idee.
   Stel u werkt bij een bedrijf (maakt niet uit welk bedrijf).
   Nu is het zo dat de “werkgever” het liefst zijn personeel zo min mogelijk betaald.
   ook is het zo dat de “werkgever” zijn product het liefst zo duur mogelijk verkoopt beiden omdat de “werkgever” dan voor zichzelf meer eraan over houd.
   Stel u dan eens de vraag wat er gaat gebeuren als u gewoon gaat werken maar zegt dat u niet betaald wilt worden.
   Ik bedoel de “werkgever” heeft toch personeel nodig omdat er anders niets geproduceerd wordt.
   Als u dan niets verdient kunt u ook niets kopen denkt u dan.
   Maar wat gaat die werkgever dan met zijn product doen?

  44. geld is een negatieve prikkel om met tegenzin en in beperkte mate te doen wat je niet graag deed met als gevolg chinese rot troep, lage kwaliteit veel vervuiling en verspilling.

   zonder geld kan een ieder ongelimiteerd vol gas dat doen waar je goed in bent, hoeveel kennis en middelen komen er vrij, patenten uit de kluis, het begrip ‘onbetaalbaar’ bestaat niet meer, robots doen het saaie werk, wat over blijft is ambachtelijke kunsten en uitvindingen en vooral geestelijke en lichamelijke groei en wat dacht je van voortplanting en opvoeding voor levenslustige nieuwe generaties,

   dat wij hier in dit verdorven landje en ook de ons omringende ‘rijke’ westerse landen demografisch al lang uitgestorven zijn valt niemand meer op of zo? misschien hebben die kunstmatig op gang gebrachte ‘vluchtelingen’ stromen hier mee te maken? als compensatie voor het never besproken belangrijke bilderberg feit dat we al een tijdje compleet uitgestorven zijn en het zelf niet eens meer beseffen, voorplantingsfactor ruim beneden de 2.2 ….

  45. … En Marcel, ik ben de enige hier die Charles Claessens heeft aangeboden hem (wetenschappelijk) te ondersteunen. Hij ging er niet op in. Hij is einzelgänger en gaat nergens op in. Dan houdt het op.

   Zie ik je vanavond in 013?

  46. HyperAlert.
   12.49.
   Chinezen laten US $ als een blok vallen..!
   Ik heb het artikel gelezen en het lijkt hoop gevend maar is het dat ook?
   China en Rusland werken samen en ook lijkt het erop dat Rusland goed bezig is in bv Syrie waardoor menigeen denkt dat Putin de enige is die weerstand aan de elite bied wat hoop kan geven.
   China heeft een munt die wel gedekt is door goud,maar goud is ook weer een grondstof waar een prijs op geplakt is waarvan ik eerder al schreef dat dat eigenlijk niet kan omdat alles wat door de schepper op aarde aan ons gegeven is voor ons allemaal is en niet voor een select groepje.
   De geschiedenis van Rusland,toen Peter de Grootte daar op de troon kwam is de verwestelijking van Rusland begonnen en dat KAN betekenen dat alles één groot toneelstuk kan zijn.
   De US $ en daarmee de Euro zijn bijna verleden tijd lijkt het vooral door deze ontwikkeling in China.
   Nog niet zo lang geleden is de verstandhouding tussen Iran en de VS verbeterd en dat is ook met andere landen het geval zoals Cuba gelijktijdig zit Rusland in Syrie dat betekend dat deze landen te beinvloeden zijn van binnenuit.
   De welbekende Elite beschikt over veel goud wat ze dus wel in China kunnen inwisselen waardoor hun schaapjes op het droge staan.
   Stel dat Putin dan ook bij de elite hoort hoe moeilijk kan het dan zijn om straks de overgebleven vijanden uit te schakelen?
   Dan zijn zij in één keer de NWO wat als enig voordeel heeft dat er geen derde wereldoorlog komt maar als nadeel dat wij dan wel hun slaafjes zijn.

  47. PS.
   Als ik dan aan de depopulatie denk en dat ze terug willen naar 500 miljoen mensen dan ziet het er niet zo best uit voor ons.

  48. 12.40
   Het gaat mij niet zozeer om het lenen/weggeven op zich, het gaat mij meer om de respectloze manier waarop met mijn spullen is omgesprongen.
   Blijkbaar is voor veel mensen iets dat je gratis krijgt van nul en generlei waarde.
   Dit is dan een ‘persoonlijk drama’ 😉 maar ik kom het in het groot overal tegen.
   Voor mij de vraag: Zijn wij wel rijp voor gratizzz… 🙄

   Idem gratizzz geld, enne welke gek wordt lyrisch van WC poetsen 🙂 Deze gek in ieder geval niet.

  49. Koekje.
   Je hebt gelijk dat mensen op dit moment onzorgvuldig met bijna alles omgaan.
   Dat is denk ik het gevolg van alles krijgen zonder er iets voor te doen,zeg maar verwent.
   Als je toe zou passen zoals ik het zie dat de ene dienst de andere waard is dan houd dat ook in als je niets bijdraagt dan vraag je er om om zelf ook niet geholpen te worden.
   Wat betreft die WC nu heeft ook elk huis een wc en omdat de mensen zelf daar gebruik van maken houden ze deze ook zelf schoon omdat ze anders zelf op een vuil toilet moeten zitten.
   Of we rijp zijn voor gratis?
   Ik denk dat we er altijd al rijp voor waren maar dat we deze mogelijkheid nooit gezien hebben omdat we in de wereld van het geld vast zaten.

  50. Wat ik in 12.51 en 12.52 beschrijf is mogelijk maar hoeft niet zo te zijn en als we nu inzien dat er nog een andere mogelijkheid bestaat is het misschien ook nog niet te laat.
   Misschien is het allemaal een beetje veel in één keer maar misschien toch wel belangrijk.
   Zelfs oorlogen zijn te voorkomen omdat soldaten vechten in ruil voor geld.
   Soldaten verbouwen geen gewassen want dat doen boeren.
   Ook legers moeten eten voor hun soldaten kopen van burger boeren.
   Als geld door de burgers niet meer geaccepteerd wordt waar ga je dan soldaten mee belonen?
   Dan zouden ze kunnen gaan vechten voor andere dingen zoals voedsel maar waarom zou je dat doen als je de kant van de burgers kan kiezen waardoor je gratis eten kan krijgen?
   Wat blijft dan over de elite die wel goud en geld hebben maar met lege handen staan.

  51. Arnold en koekje, gratis is beter te omschrijven als zonder directe tegendienst, de oude burenplicht, dus het helpen indien nodig en gevraagd, werd gedaan met het begrip, van eventueel toch een wederdienst te vragen.
   Een soldaat is niet altijd een huursoldaat, in wezen is een soldaat een gewapend persoon in een duidelijk militair uniform gestoken, anders kan deze persoon als franc-tireur worden genomen, partizan.
   Dat alles voor niks, wordt direct te niet gedaan door, voor wat hoord wat,
   een illusionaire wereld als in sommige prachtige romantische samenlevingen beschreven, niet werken toch eten, en alles wat je nodig hebt voor het pakken, bijnader inzien, kom je dan al gouw bij een super ras met tallose slaven, die je niet krijgt te zien, zoals in al die prachtige films als in de ban van de Ring.
   Ik heb geld nooit een of het probleem gevonden, je kunt het er op vele manieren van maken, ik bedoel de problemen.
   De mens, elk individu heeft de verantwoordelijkheid voor hem zelf, en de genen die afhankelijk van hem zijn.
   Onze moderne slaven staat, van verdelen en heers, is een vloek voor de mensheid, je moet vrij en fier door het leven kunnen gaan, kunnen zeggen en uitdragen van wat je vind, en dat je een stem hebt waar na geluisterd wordt, niet zo als nu met het gepasseerde referendum, al dat gesjagger maakt van onze samenleving en zijn burgers/stemmers een fars, wat niet te accepteren is, wij moeten terug nemen wat het onze is, onze samenleving op bassis van democratisch stemmen, dus voor en door de inwoners/stemmers.

  52. Jenne.
   Wat was er eerder de mens of het geld?
   Simpele redenatie maar o zo waar de mens was er eerder dan het geld omdat de mens het geld gemaakt heeft wat dus later was.
   Het eerste munt geld dateert uit China en de eerste westerse munten dateren uit 650 voor christus en zijn in Lydie ontstaan (het huidige West Turkye).
   Dat betekend wel dat er al een wereld geweest is waar geen geld was en toch bleven mensen bestaan en ontwikkelen.
   We kunnen lang en breed praten over gratis en voor niets en of militairen huursoldaten zijn of niet maar dat maakt niets uit.
   Het bewijs zoals ik hier beschrijf is dat een wereld zonder geld mogelijk is.

  53. Arnold, voor het gemunte geld, werd er geruild, de oudste menselijke sieraden en klompjes goud, een mooie handbijl, een venus moeder figuur uit steen of ivoor heel land voor onze jaartelling, andere continenten schelpen, kralen uit dieren bot, klei steen half edelsteen, een mooie dochter dat wat waarde had was natuurlijk heel onderscheidelijk, vooral potten was belangrijk, het begon dus al heel vroeg, het traden handelen, ruilen, toen het nog niet bestond, was het ook niet nodig, begrijp je de evolutie drijft ons voort, en onze zoekende brein, daar komt alles uit voort.
   Maar wat is jouw drijfveer van een samenleving zonder geld ?!

  54. Arnold, en dat simplisme van mens of geld gaat natuurlijk niet op, sinds wanneer zijn wij mens, en hoeveel maal hebben wij dit stadium van mens zijn beleeft, onze cyclus is +/- 13500 a 15000 jaar, de skelet voet uit een kolenmijn in zuid africa, gedateerd op 1200 000 jaar, ach de mens is vindingrijk, en zo heel oud, misschien overleven we wel weer, met of zonder centjes !

  55. @ peter
   Fish is altijd geweldig ( daar red je het voor dit keer even mee)En als je goed naar zijn teksten luistert zou je begrijpen dat het geen gelul is.Jammer alleen dat je niet een kilt aanhad ikke wel heb je me nog gezien? Vast niet….. Maar vooruit muziek verbroedert.
   https://www.youtube.com/watch?v=QhDx-5Qcy0g

  56. Wat is tijd ….wat is ruimte , mijn jongste zoon heeft al een keer een heel gesprek met hem gehad .In het engels ( mijn zoon heeft geen schots accent). Fish is family,jammer dat je mij niet hebt herkent….

  57. Goeie gast inderdaad. Heb hem jaren geleden op Parkpop de hand geschud en kort gesproken. Jammer dat de hoge tonen weg zijn, maar die zitten voldoende vast in mijn geheugen. Hoop dat je genoten hebt als ik

  58. @ peter
   Mooi he dat zelfs tussen ons zaken van overeenkomst bestaan, zou je dat niet kunnen inspireren om “strijd”op te geven en te gaan zoeken naar verbinding? A penny for your thoughts my dear, in een andere contekst? Zijn we dan nog niet helemaal voor elkaar verloren?? ik vraag het me af.

  59. Tuurlijk zijn mensen nooit voor elkaar verloren. “Deep down inside we’re all one and the same”. WTK verloedert, Fish verbroedert.

  60. 12.48 stel je wilt graag een Bentley hebben, en je geeft die fabrikant in ruil 3 eieren en een tarwe brood, je zou denken deze deal is scheef en staat in geen verhouding, compleet van het toilet geplukt, kan dit op deze wijze economisch in verhouding overeind blijven staan? jawel dat kan, iemand anders is in staat 300 miljoen eieren en 600 duizend broden te leveren voor exact dezelfde transactie, en doet dat prompt, omdat ie het vermogen heeft om dat te doen, Bentley kan op die manier gegarandeerd geen verlies meer leiden vanwege de implementatie van het infinite possibilities model, veel is weinig, en weinig is soms veel. En iemand koopt niet vanwege status of imago van een merk, maar om de bijzondere karakteristieken van het specifieke product die hem/haar aanspreken, op die manier kan er nooit massaal vraag zijn naar hetzelfde, weg massa productie, omdat vrije mensen niet hetzelfde zijn, op die manier kan er geen afgunst meer bestaan, iemand heeft iets omdat ie er werkelijk iets mee heeft, niet omdat ie het moet hebben om ergens bij te horen, reclame niet meer nodig, waarom zou je een bijzonder product pushen zodat mensen die er feitelijk niks mee hebben het ‘moeten’ kopen om het gevoel te hebben ‘er bij te horen’.

  61. HyperAlert.
   12.67.
   Het is eigenlijk heel simpel alles wordt van grondstoffen gemaakt die uit of van de aarde komen.
   Hout komt van bomen en die groeien overal.
   Plastic,staal,rubber noem maar op alles maar dan ook letterlijk alles wordt van grondstoffen gemaakt die uit of van de aarde komen.
   Toen de aarde ontstond waren deze grondstoffen aanwezig en nog steeds.
   NERGENS STOND EEN ETIKET OP MET ALLEEN WIJ MOGEN GELD AAN DEZE GRONDSTOFFEN VERDIENEN en waarom niet ?
   Simpel omdat er toen geen geld was want dat is later verzonnen door mensen zelf.
   Dat betekend dat wij met z,n allen betalen voor iets wat gratis aan ons allemaal gegeven is.
   Hoe dom zijn wij dan om onnodig te betalen voor iets wat al van ons is.
   Huizen worden gemaakt van bakstenen en die bakstenen worden weer gemaakt van klei wat een grondstof is die gratis voor iedereen aanwezig is .
   Een select clubje maakt nu misbruik door geld als middel te gebruiken om mensen te dwingen geld aan hen af te dragen op straffe van huis uitzetting en dat is RAAR omdat het gewoon oplichting is.

  62. Sterker nog alles wordt vervaardigd door de mensen zelf.
   Dus eigenlijk zorgen we al voor elkaar.
   ALLEEN DENKT EEN SELECTE CLUB DAAR GELD VOOR TE MOETEN/MOGEN VRAGEN.
   WAARAAN ONTLENEN ZIJ DAN DAT RECHT?

  63. Als wij geld afschaffen wat zijn dan de voordelen?
   1. Niemand hoeft meer van honger te sterven omdat het onbetaalbaar is.
   2.Iedereen heeft een fatsoenlijk huis want die kunnen we net zoals nu ook blijven bouwen maar dan mooier omdat het niets meer kost dan onze arbeid.
   3.Oorlogen om winst zijn verleden tijd.
   4.Over productie voor winst verleden tijd.
   5.Giftige schadelijke stoffen zoals Round Up overbodig omdat we alles zelf netjes kunnen bij houden zonder die troep.
   6.Meer geneesmiddelen die uit de natuur komen en niet synthetisch.
   Ga zo nog maar even door.

  64. En deze is voor Guidoj en collega,s.
   Geen NOS of TV meer die verkeerde informatie aan het publiek voor schotelt ALLEEN MAAR VANWEGE HET GELD.
   En voor AREND.
   Dan kun je schrijven zoveel je maar wilt en iedereen kan daar van genieten omdat het dan maar een kwestie van uitgeven (wat dan ook gratis is)is.
   Verkeerde voorlichtig op scholen nergens goed voor want dan kan les gegeven worden waar we echt iets aan hebben.

  65. Op de kleuterschool droomde ik ook vaak van een betere wereld.
   perdidit sensum rei.

  66. Lieve twijfelaar,
   volgens mij twijfel je ook over je nickname keuze… 😉

  67. twijfelaar.
   IK TWIJFEL,DUS IK BEN (12.74).
   Wat je daar schreef betekend dus ook dat hetgeen jij schrijft twee kanten op kan gaan.
   1.Het is zo als ik het beschrijf.
   OF
   2.Het is niet zoals ik het beschrijf.
   Tja dan heeft reacties plaatsen door jou natuurlijk nog maar weinig zin.
   Minder twijfelen misschien?

  68. Arnold,

   Bij jouw is deze stelling een keuze tussen optie 1 en 2 begrijp ik?

   Dan opteer ik in jouw geval voor optie 2. Daar is geen twijfel over mogelijk 😀

  69. Twijfelaar.
   Ik begrijp dat je het uit zijn context wilt trekken maar dat gaat niet op.
   Ten eerste je schreef het over jezelf en daar sta ik buiten.
   Ten tweede ik ben geen Twijfelaar maar weet wat ik schrijf en sta daar ook achter.
   Dus pas op mij niet toe wat je over jezelf schreef.

  70. 12.74 was sowieso slechts een knipoog naar parabooltje 15.15.

   Maar ik begrijp dat we het niet eens zijn, jij gaat voor optie 1 en ik ga voor optie 2 in jouw geval.

   Dat jij heel zeker bent en staat voor je eigen geraaskal was mij al langer duidelijk. “Geld is de bron van alle kwaad” tenslotte.

   Ik twijfel rustig door hoor,
   http://www.katinkahesselink.net/jk_nl/twijfel.html

 8. Nog even dit, wie van de schrijvers die réacties geven, kennen het denken en doen van Steiner nou, 2 of 3, dus mijn hele persoonlijke conclusie is, zijn dit soort artikelen, geschriften zinvol !, als je de réactisch leest bbbrr not to the point at all, dat heb ik ook geschreven in mijn eerste reactie, its over the top, zeker weten goed bedoeld door Arend, maar als parelen voor de zwijnen, en niet de eerste of laatste maal dat dit zal gebeuren, maar je kunt de mensen in je liefdevolle zijn wel overschatten, vriendelijke groet Jenne

  1. Jenne.
   Nou arnold2 doe je best misschien wordt je dan wel arnold3 of zelfs4
   (1.11)waar slaat dat op?
   Je verzoekt anderen om geen treiterende woorden meer aan jou te richten maar wat doe jij dan?
   Eerder heb ik mijn nek voor je uitgestoken omdat er sprake van was dat ze je van de site wilden weren en is dit dan jouw dank?
   Je bent niet dom en je hebt van veel dingen veel kennis maar zelfs jij ben niet alwetend.
   En wat betreft Einstein lees de tekst eens naast het plaatje boven in het artikel en lees dan bv ook nog eens punt 12.
   Reageer liever inhoudelijk inplaats van negativiteit uit te stralen.

  2. Het lijkt me heel zinvol dat je alleen voor jezelf spreekt en niet voor anderen invult wat zij wel of niet zullen begrijpen. Het komt op mij nogal aanmatigend over dat jij voor anderen meent te kunnen bepalen of het artikel voor hen zinvol zou kunnen zijn of niet.

  3. Koning Jennen heeft wederom gesproken vanaf zijn safe haven in Frankrijk. En heeft vooral behoefte aan veel schouderklopjes en buigingen voor zijn immer zo scherpzinnige commentaar (zucht).

  4. Praat jij effe lekker voor jezelf kerel! Hoe kun jij nou weten wat de gemiddelde stand van zaken is qua kennis? Zo’n klef 1-2-tje met de schijver om zo in het gevlij te raken met wie ook weer, en daarnaast jezelf op een hoger platform proberen te krijgen door de goegemeente af te schatten is echt weer een nieuwe reden om vrijwillig de laan te nemen!

 9. Arend, programmering hebben we altijd mee te maken, dit staat los van de tijd waarin we leven.
  Het onschuldige kind wordt geconfronteerd met de opvattingen van de gemeenschap waarin hij/zij geboren wordt en neemt dat in eerste instantie aan als voor waar.
  Dat geldt niet alleen nu, dat geldt ten allen tijde.
  Ik persoonlijk zie daarom alleen verschil in bewustwording van dit principe, maar dit maakt niet dat het nu pas/alleen plaatsvind.
  Ik geloof in cyclische processen.
  Men beseft het of niet…
  Hier gaat psychotherapie ook over, althans, het zou daar over moeten gaan, wat het dus meestal niet doet…
  Dus hoelang moet dit proces nog doorgaan, danwel houdt dit proces nooit op?

  1. Arend, had gehoopt op een reactie hou jij dit ziet.
   Hoeft uiteraard niet, alles mag, niets hoeft 😉

  2. Omdat je zo aandringt Anna. 🙂

   Natuurlijk hebben we altijd al met programmering te maken gehad. Iedere cultuur heeft haar eigen variant ervan. Het is echter wel een groot verschil of die culturele programmering gerelateerd is aan de natuurlijkheid van het leven in al haar vormen, of door een kunstmatig geschapen opvatting over het leven er volkomen los van staat en daardoor het leven vernietigd.

   En ja, hoe lang zal het nog duren? In termijnen weet ik daar geen antwoord op. Wat het procesmatige aangaat, zie ik duidelijk dat we ons naar een totale vernieuwing toe bewegen. Deze is gebaseerd op een integratie van het mannelijke en vrouwelijke in ieder individu. Er zit een nieuw artikel van mij aan te komen dat hierover gaat. Ik hoop dat je tevreden kunt zijn met deze reactie.

  3. Dankjewel Arend voor jouw reactie, altijd vriendelijk, waardeer ik zeer.
   Vind het grappig dat ik meerdere malen ergens iets gepost/gevraagd heb en dat jij dan aankondigt dat een volgend artikel van jou daarover gaat.
   Ik zie het maar als een vorm van synchroniciteit 😉
   Heb net bovenstaand draadje ook verder gelezen, wat ik me al lang afvraag is hoe we schrift als een techniek kunnen zien, die maakt dat we taal manipulatief kunnen inzetten door oa gebruik te maken van geheimen op schrift gesteld.
   Kinderen maken die ontwikkeling allemaal door, de fase van het geheimhouden middels geheimschrift.
   Dit is wat oa de Illuminati doen, imo grotendeels gebaseerd op Kabballa en dan met name de Talmud.
   Hoe dan ook, volgens mij is de ontwikkeling van het schrift van cruciaal belang in de afgelopen pak en beet 7000 jaar, in kader van de problemen waar we heden ten dage tegenaan lopen.
   Ik zie het als een fase in de menselijke ontwikkeling.
   Ik zie het schrift als een techniek, die net als andere technieken vergaande impact kan hebben, maar deze wel in het bijzonder.

  4. Nog even een aanvulling.
   Ondanks Sitchin, ik ben zeer verdeeld over deze man, is het Sumerisch schrift eigenlijk een boekhoudkundig schrift vanaf aanvang.
   Dit zegt op een bepaalde manier ook genoeg, de mens indertijd voelde de behoefte om te noteren wat hij/zij had uitgeleend of geleverd aan een ander.
   Het schrift is dus ontstaan vanuit boekhoudkundige redenen…

  5. Inderdaad Anna, taal is een soort techniek. In het schrift sterft de taal. Als deze op een levendige manier is gebruikt, dan kan de lezer de geschreven tekst in zichzelf weer tot leven wekken. De digitale computertaal is het meest dode schrift dat er bestaat. Vroeger werden mythologische beelden, sagen, legenden en sprookjes mondeling overgedragen. Ze hadden door de scheppende kracht van de woordklank een heel directe impact op mensen, hoewel veelal onbewust. Met de uitvinding van de boekdrukkunst is het stervensproces van de taal ingezet, die nu eindigt in eentjes en nulletjes in de computer. De taal is de drager van ons denken. Dus met het laten sterven van de taal is ook het stervensproces van het denken ingezet. Deze ontwikkeling is m.i. de basis van de menselijke afscheiding van zijn scheppingsbron, die in onze tijd haar dieptepunt vindt.

  6. Wat een onzin Arend, ik heb in mijn jonge jaren leren letter zetten de boekdrukkunst beoefend, mijn meeste diploma behaald, vanwege het vak wat ik toe zou zijn gaan beoefenen.
   Het boekdrukken heeft de grote massa in contact gebracht met het woord, niet het gesproken woord maar het equivalent hier van het geschreven cq gedrukte woord.
   De Proza van de mensheid is voor immer bewaard, door de boekdruk kunst, als je probeert mooie worden in te vlechten, vind men dit al snel gezwollen taal, dat is jammer, onze geschreven/gedrukte taal is zo veel rijker aan woorden als onze spreektaal, met de intrede van de hypnoseschermtjes gaat die spreek taal nog verder achter uit, dus lezen, literatuur, en corresponderen in taal is misschien de mogelijkheid onze taal te behouden voor verder verval, groet Jenne

  7. Het gaat om de levende en geestelijke kwaliteit van het woord, Jenne. Letters op papier leven niet. Ze hebben een andere geestelijk energetische waarde dan gesproken woorden. Zoals ik al zei, kunnen ze door de lezer wel innerlijk opnieuw tot leven worden gewekt. Daarmee wordt de fantasie of verbeeldingskracht aangesproken. Ik wil hiermee natuurlijk niet zeggen dat de boekdrukkunst fout is. Die heeft zijn functie gehad. Er worden i.v.m. de kosten overigens nog maar heel weinig boeken werkelijk gedrukt. De meeste boeken worden tegenwoordig digitaal geprint.

   Het is toch ook opvallend Jenne, dat er steeds meer kinderen met dyslexie zijn en kinderen die in beelden denken. Zij kunnen niets met die abstracte geschreven woorden.

  8. Arend, ik schrijf zeker gemiddeld 2 tot 3 brieven perweek, die per post worden verzonden en bezorgt.
   Ik zie geen verschil tussen het geschreven en gesproken woord, als ik iets schrijf doe ik dat met al mijn gevoel en interesse.
   ’t is waar alles gaat per offsett, maar er worden nog wel drukken vervaardigd, ook boekdruk komt nog sporadisch voor, heb een poosje ik dacht Barn of Laren, steendruk leren toepassen.
   Het mooie is, dat je van een stukje papier een waardevol object kunt maken,
   door er iets op af te beelden drukken.
   Een vriend van mij heeft nog een oud familie drukkerij bedrijf, voor geboortes, sterfgevallen etc, soms mooie kleine gedichten bundeltjes, prachtig die ouwe degel perzen, hier zijn woorden nog steeds “”HET”” onderwerp, met al die prachtige lettertypen, met hun vaak romantische naam, en toch heb eens een causerie bijgewoond van o.a. de beeldhouwer Calder, die maakte kleine kunstwerkjes van Champagne kurk houders, en digatele letter tekeningen, maar je hebt gelijk de moderne technieken, zijn niet altijd romantisch verdiepend, groet Jenne

  1. Welke illusie?
   Als het illusie is dan hoef je zo en zo daar niet meer rekening meehouden.
   Want het is er niet. Probeer ‘ns een illusie met je 5 zintuigen te vatten.
   Het gaat je echt niet lukken… Wel met je denken, maar dat denken is geen zintuig.
   Daarom is het denken ook een illusie. En met illusie kun je illusie maken? Het moet niet gekker worden. Jawel dat kan: onze symbolentaal is één grote illusie.

  2. Bij een veranderde humanitaire illusionaire samenleving, hoord een andere manier van denken, en een hoger gemiddeld IQ, minimaal denk ik 120, en minimaal 3 generatisch van opvoeding, een grotere mate van zelfdicipliene, gesteund door een rein geweten, en intuïtie, het is iets om naar toe te werken, somigen zijn er zeker aan toe, als de intelligentie wordt verontachtzaamd, is het gevaar van een enorme vervlakking aanwezig, er moet wel degelijk een evolutie naar het mooiere en betere aanwezig zijn, met veel respect en begrip onderling, ja ja klinkt mooi, maar die sommigen met hun karakter afwijkingen, wat daar mee te doen, en dan sommigen hele bijzondere mensen, met bijna bovenmenselijke gaven, en dan kom je terecht bij de oude Griekse filosofen, met hun quantum denken, pla’cit, sa’tis, suf’ficit, gevolgt door quod li’cet Jo’vi non Li’cet bu’vi, wat Jupiter past is de Os niet veroorloofd, wat de hogere in rang past is voor de lagergeplaatste niet van zelf sprekend veroorloofd, quot ca’pita, tot sen’sus, mooi en waar, maar we blijven er in geloven, en zodoende proberen, groet Jenne

  3. Er was eens een geit en een kool.
   De boer riep je kunt nooit de geit en de kool sparen.
   De geit vrat de kool op anders ging die dood.
   Maar de volgende dag was er geen kool meer dus de geit ging als nog dood.
   Dat was wijsheid zei de boer.
   Het hoe is te begrijpen. Het waarom al minder.
   Maar als je zegt waarom niet, krijg je geen zinnig antwoord.

  4. Lezer waaromgeloof jij niet of wilt niet geloven in illusie, iets mooiers iets beters, why not, de geur onze neus volgens de ouden, is het zintuig die het digste bij onze sinus staat, en daar door de mooiste en snelste beelden kan oproepen, maar dat hoeft helemaal niet illusionair te zijn.
   Denken is geen illusie maar een automathisme van ons lichaam en geest, twee verschillende standen waken en slapen, en ja wakend-slapen dus eigenlijk drie standen, dat met illusies kun je illusies maken begrijp ik niet, door beelden op te roepen dus niet bestaande, met ingevoerde overtreffende trappen, kun je tot illusies komen, wat niet het zelfde is als fantasmes,
   de geur roept je intuïtie op de beelden te geven die bij die of een bepaalde geur passend zijn, dan te samen met je verbeelding en fantasien, kun je tot illusies komen.

  5. Haha ηλίθιος, misschien is dat bij jouw zintuigen zo. 🙂

   Ze moest wel de bak in in de VS voor belastingontduiking, over illusie gesproken, 1,5 miljoen wilde ze gewoon niet belasten, de arme stakker.
   Moet ik meer dan 20 minuten tijd besteden aan een Hollywood illusie? Lijkt me niet.

  6. Denken is geen automatisme. Denken heb je moeten leren van een ander. En de symbolentaal aanleren is de voorwaarde om te kunnen denken. Denken is dus niet natuurlijk maar kunstmatig.
   Dus net zo kunstmatig als die symbolentaal die er als eerst wordt ingeramd.
   Ik denk dus ik besta (Decartes) is dus plagiaat op: ik ken mijzelf, dus ik ben (besta) (Delphi).
   Waarom Decartes plagiaat is. Kleine kinderen die nog geen taal spreken en dus ook niet kunnen denken, bestaan die dan niet?
   Neem mij niet serieus het zijn alleen maar woorden (illusies).
   Er zijn zo’n pakweg 7000 talen(en dialecten) op de wereld.
   Daarvan hebben maar zo’n 300 talen een symbolen(geschreven)taalsysteem.
   Hebben zij die geen symbolensysteem kennen dan geen recht van bestaan, want die westerse wereld zou tegen ze zeggen: u denkt niet, dus u bestaat niet?

   Jenne levenservaring zijn geen illusie. Het is altijd moeilijk om ervaring onder woorden te brengen.
   Woorden dekken eenmaal nooit de hele lading. En daarom heb je je 5 zintuigen nodig, maar zeker niet je denken. Het denken verprutst de verwondering imo.

  7. Lezer,
   je bestaat omdat je waargenomen wordt.
   “Zijn = waargenomen zijn”.
   Gedachtes hebben invloed op onze realiteit.
   Echt denken is niet hetzelfde dan een gedachte opmerken, maar lijkt meer op echt werken, moeite doen, dus denkwerk.
   Gedachtes die meer op piekeren lijken noemt men ‘ruis’. 🙂

  8. Hoe minder ik waargenomen word, hoe meer ik voel dat ik leef (ben). Dat klopt dan niet helemaal met jouw lezing.

   Met gedachtes “rondjes draaien”, leer je af door meditatie.

  9. Dus als een geit een dag geen kool eet dan gaat ie dood?
   Raar stukje evolutie als je het mij vraagt, maar dat doe je natuurlijk niet.
   Het zou zo maar aan de boer gelegen kunnen hebben, die vond waarschijnlijk geitenvlees van geiten die net kool gegeten hebben errug lekkâh en zo kwam zijn voorspelling ook nog uit, 2 geiten in één klap dacht de boer.

  10. Twijfelaar, 15.10
   Als je dat niet snapt dan ben je niet in staat om echt te kunnen denken. Dus probeer het nog een keertje… 🙂

  11. bind mij maar op de kat met spekjes en rookworst en het sop is de kool niet waard zei de waard tegen z’n gasten die hem niet vertrouwde.

  12. Twijfelaar, niet meteen voor mij willen invullen, of me in een hok willen plaatsen (ik pas er in geen een).
   Ik snap je allang, ik hoor bij de categorie denkend gevoelsmens,en ja ik kan zeker denken met mijn Mercurius in schorpioen, maar ook voelen met en mijn maan in de kreeft 🙂
   Vraagje: als in een bos een boom omvalt, is er dan geluid? Ja of nee?
   Of heeft het met een waarnemer te maken?
   Als je de wind niet waarneemt, bestaat die er niet, voor jou.
   Alles wat je ziet bestaat omdat je het waarneemt, en please niet verwisselen met ‘aandacht’ of zelfs ‘ik wil aandacht’, natuurlijk kan je in je uppie mooi bij jezelf komen, maar als niets en niemand jou zou waarnemen dan besta je niet, maar gelukkig is dat niet zo.

   Zonder waarneming geen realiteit. Dus…
   Ik neem waar, dus ik ben 😛

  13. als een vrouw het goed kan horen heb je automatisch ongelijk
   als een vrouw het van horen zeggen heeft nog meer
   als een man hoort wat een vrouw niet gehoord heeft zal hij gelijk hebben
   als een vrouw gelijk heeft kan een man geen gelijk meer krijgen
   als een man en vrouw gelijk staan is het 1 – 2
   als een vrouw gelijk had maar het niet meer krijgt is kim holland in last
   zolang mannen ongelijk hebben gaat het goed
   als mannen gelijk vroeger gelijk blijven hebben gaat het niet meer zo goed
   vrouwen die goed gaan hebben geen gelijk nodig
   als een man al gelijk had hoeft ie het niet langer meer te krijgen
   vrouwen die openlijk gelijk hebben is geen porem weet Allaaah
   ggggrrrristenhonden hebben vrouwen die gelijk hebben maar het niet openlijk willen krijgen
   Allaah begrijpt waarom er een doek overheen moet voor het slapen gaan

   Anne Clark – Full Moon
   https://www.youtube.com/watch?v=CN91Kp4m8-I&ebc

  14. JUIST!!
   En daar is geen discussie over mogelijk!!
   ( want je krijgt er geen woord tussen )
   Maar Marcel mag mijn afkortzaag, decoupeerzaag, cirkelzaag, handzaag, kapzaag, kettingzaag, natte tegelzaag, spijkerpistool, moker, vuist, klauwhamer en glashamertje wel lenen hoor. Laat ze maar lekker zuinig zijn op hun roestige Hema gereedschapjes in hun overzichtelijk geordende schuurtje.
   Als bonus doe ik er nog een handje rechte 3 duim spijkers bij en een laagje water. Krentenkakkers maken mij de pis niet lauw 😛 https://www.youtube.com/watch?v=vRitxxybCsE

  15. Hyperalert 15.17 Big smile 🙂

   En wel degelijk een zekere mate van herkenning! Mooi nummer trouwens van Anne Clarke met een bijzondere tekst, die ik hieronder maar even weergeef.

   Far away a niche puts itself in deeper space
   We slip almost unknowing into a deeper darker place
   Inside my dreams they build business machines
   Nothing here is ever what it seems
   In the land of haven’t got a clue
   I’m not to blame for anything I do
   In the land of couldn’t give a fuck
   You pay your money and leave the rest to luck

   The man in the moon is watching you
   And me and everything we do
   Life on mars, a stairway to the stars
   Cheap flights, fast food, flash cars
   Worlds collide, states divide
   Choose your side, landslides
   Third rock from the sun, it’s only just begun
   For you and me and everyone

   I push my head into a deep blue pillow of sound
   Music’s echo of time, resonating ‘round
   Comet trails like horses tails ride in endless night
   Beyond the coming morning, beyond the coming lights
   All around us a great big book of wonder
   The earth we walk, the sky we’re under
   These moments are mine, they belong to to me
   I bathe in lunar waters, sea of tranquility

   The man in the moon is watching you
   And me and everything we do
   Life on mars, a stairway to the stars
   Cheap flights, fast food, flash cars
   Worlds collide, states divide
   Choose your side, landslides
   Third rock from the sun, it’s only just begun
   For you and me and everyone

   The scorched earth catches fire, it finds no relief
   Can we find it in ourselves ever to conceive
   As cities choke and islands disappear in smoke
   That maybe what we’re doing in some way could provoke
   Although all forms are shifting as nature makes its way
   The speed of change we’re forcing tears our souls away
   The moon is full, the river’s high
   What will become of you and I?

   The man in the moon is watching you
   And me and everything we do
   Life on mars, a stairway to the stars
   Cheap flights, fast food, flash cars
   Worlds collide, states divide
   Choose your side, landslides
   Third rock from the sun, it’s only just begun
   For you and me and everyone

   The man in the moon is watching you
   And me and everything we do
   Life on mars, a stairway to the stars
   Cheap flights, fast food, flash cars
   Worlds collide, states divide
   Choose your side, landslides
   Third rock from the sun, it’s only just begun
   For you and me and everyone

  16. Ja, ik vind het ook een super schrijfsel…
   Hyper de woordenacrobaat 🙂

  17. Vind die reactie van die vermeende Griek ook wel grappig haha, doet me denken aan de jas van Maxima, volgestouwd met schroeven, bouten, moeren, imbussleutels en glasscherven 😉

  18. @ coz
   Hoewel ik het ten zeerste waardeer , hoef ik niets te lenen want al de genoemde items heb ik zelf, toch bedankt , voel me vereert en die dingen. De uitnodiging voor de housewarmingparty kun je tegemoet zien , dat staat vast

  19. Maar goed, Hyper heeft het perfect omschreven, en wat gaan we nu doen met deze uitkomst mannen en vrouwen?
   En gaat dit dan de wereld verbeteren?
   Ligt het feitelijke punt van verwijdering slechts in de man/vrouw verwijdering?
   Hebben mannen bouten, schroeven en moeren nodig om de vrouw in het gareel te krijgen ?
   Dienen de gardes, roerlepels, en ander keukengerei er ook nog toe om dit mannelijk ijzervertoon in balans te krijgen met vrouwen die deze gereedschappen gebruiken?
   En zijn het de mannen geweest die deze gereedschappen hebben uitgevonden?
   Kennelijk draait alles om een juiste man/vrouw balans? 😉

  20. Wie van oude tijden houdt, en weet dat tijd niet in die zin bestaat, maar daden wel…

   Hendrik Jan de tuinman in 1965:
   In de tijd dat geluk nog heel gewoon was, werd geluk bepaald door hetgeen je voor een ander deed. Je stond voor andere mensen klaar, zo simpel was het toen. Als de buurman je grasmaaier kwam lenen, dan gaf je die niet alleen, je hielp ook gelijk mee. Misschien niet geheel toevallig stond het nummer ‘Help’ van de Beatles in 1965 dan ook strak bovenaan de hitlijsten. In die tijdgeest zag Hendrik Jan de tuinman het levenslicht. Zijn missie: tuinierend Nederland voorzien van degelijk tuingereedschap en iedereen helpen bij het gebruik ervan. (Arnold2 ??!)

   https://www.youtube.com/watch?v=btqePxsmkBU

  21. Er was eens…etc. Zo begint elk sprookje.
   Een sprookje is een metafoor dus geen logica zeggen de kenners.
   Als taal een illusie is dan is logica evenals metafoor een illusie want beiden zijn in taal uitgedrukt.
   Omdat taal inherent met het denken verbonden is bestaat het denken niet zonder taal en vice versa de taal niet zonder denken. Dus maak je één van beiden overbodig dan valt de ander automatisch weg.
   Dus vervangt die geit en kool door denken en taal. Misschien snap je nu wat ik enigszins bedoel.
   Snap je het niet ook niet erg het zijn maar woorden dus een illusie.

   Twijfelaar (KarlHeinrich), mensen die uit evenwicht zijn mediteren.
   Waarom eigenlijk? Omdat ze hun hoofd volgestopt hebben en dat hoofd weer leeg willen maken?
   Je had je van te voren toch kunnen bedenken omdat niet te doen? Waarom dan niet?
   Dus imo zijn mensen die mediteren dood en dood ongelukkig.
   Gelukkige mensen mediteren niet.
   Wie mediteren snapt komt bij het volgende:
   het hoofd vullen is niet moeilijk, het leegmaken ook niet, maar het leeg houden. Maar dat is een heel ander verhaal.
   Groet.

  22. de man en z’n taal, het hoofd als tempel verzender van z’n obelix zwengel zwaai antenne, de vrouw en haar tijd in de kalme verduisterde taal grot van plato, bij de gewone man moet het nu of nooit, try or die, now or never, de uitdrukking ’to the point komen’ moet door een klassieke man verzonnen zijn, van mij mag het even duren, heb je er langer van, schijnt lang niet begrepen te worden, komt door die lastige lettergrepen, of ik lyrisch kan worden van het schoonmaken van een toilet? jah zeker, dat heet mediteren.

   boeren logica, koekjes en bevrijding, in de tijd dat dat nog mocht, bij ons op het dorp in het gouden jaar 1998
   https://www.youtube.com/watch?v=f2JTvId8xso

   BEVROREN PATAT! – Try or Die #10
   https://www.youtube.com/watch?v=lvnftYGz76U

   ’try hard or die trying’
   https://i.ytimg.com/vi/Blruzu4r8o0/hqdefault.jpg

   Quote: “…en sindsdien zorg ik met veel plezier voor blinkend sanitair. Je zou het een passie kunnen noemen, naast het contact met klanten: ik ben echt een mensenmens…”
   http://www.telegraaf.nl/binnenland/25191335/__La_Place_loost_toiletjuf__.html

   Loreena McKennitt — Marrakesh Night Market
   https://www.youtube.com/watch?v=js-cKpZydfE

  23. Onderstaande reactie raakte verweven in een verkeerd draadje.

   @ Lezer 15.26.

   Heel mooi verwoord! Vroeger was taal echter scheppend. Hetgeen alles te maken had met de scheppende kracht van klank/geluid. Wij zijn inmiddels zo vervreemd geraakt van die scheppende kracht van het gesproken woord, dat er nu voornamelijk veel gesproken maar weinig gezegd wordt. Veel mensen kennen niet eens meer de werkelijk diepere betekenis van woorden, waardoor d..m.v. de Orwelliaanse new speak begrippen gemakkelijk aan hun tegendeel gekoppeld kunnen worden. Waar het dus om gaat is, om weer met bezieling te leren spreken. Alles vanuit Bewust Zijn te doen en te zeggen, is iets wat we nu met elkaar aan het leren zijn.

  24. Een sprookje kan een metafoor zijn en een metafoor kan ook een sprookje zijn. Je hoofd leeg houden in “onze” samenleving is een utopie. Je kunt er zoveel mogelijk aan doen, bijvoorbeeld door “mensen stress” te vermijden.

   Dingen doen vanuit bezieling of ook wel passie is volgens mij iets van alle tijden.

   Onderstaand nog maar even hoe ik kwam op “meditatie”:

   Commentaar:
   “Lezer,
   je bestaat omdat je waargenomen wordt.
   “Zijn = waargenomen zijn”.
   Gedachtes hebben invloed op onze realiteit.
   Echt denken is niet hetzelfde dan een gedachte opmerken, maar lijkt meer op echt werken, moeite doen, dus denkwerk.
   Gedachtes die meer op piekeren lijken noemt men ‘ruis’. “

   Antwoord Twijfelaar:
   “Hoe minder ik waargenomen word, hoe meer ik voel dat ik leef (ben). Dat klopt dan niet helemaal met jouw lezing. Met gedachtes “rondjes draaien”, leer je af door meditatie.

   Antwoord hierop was:
   “Als je dat niet snapt dan ben je niet in staat om echt te kunnen denken. Dus probeer het nog een keertje… “

   Antwoord Twijfelaar:
   “@parabooltje
   Je hebt niet begrepen wat ik probeerde te zeggen in 15.10.
   Dat komt misschien omdat je teveel met je hersenen denkt en te weinig met je hart? Maar het kunnen natuurlijk ook allerhande andere oorzaken zijn” http://www.levendegedachten.nl/krishnamurti/wat-is-de-funktie-van-denken.htm

  25. thnx fans! jah ik was aardig op dreef en in vorm aan het geraken zeg, voorzetje van Coz en verder fusion breien aangevuld met andere indrukken en invloeden verzameld over de dagen gelezen gezien gehoord en zalig wanneer je op de loop kan gaan met een thematisch onderwerp, ik geef het schrijver’s stokje door aan … Jenne probeer eens te beseffen dat het hier en nu kan gebeuren, taal en wondertjes met wat beeld en geluid aanvullingen, de groten die zijn wij, brengt gelijk je message op een ander level, wel in geloven eerst.

 10. Beste Lezer,15.8

  Ik respecteer ten zeerste je denken, maar denk dat je hier toch abuis bent, denken is wat elk wezen op deze planeet bij zijn geboorte mee, krijgt.
  Ik laat Réne Descartez zijn denkbeelden voor wat ze zijn alhoewel ik ze wel aanhang, bijvoorbeeld dat onze intuïtie voortkomt uit ons zijn en weten.
  Dat wat de mens onderscheid van de dieren, is de gekregen rede.
  Er is duidelijk onderscheid tussen spreek en spreek schrijf talen, questie van intellect.
  Levenservaring, is het ervaren van, en opslaan van in je intuïtie, wat die er mee doet hangt af van geleerde en gegeven instuctie van je intuïtie.
  Of je omschrijving correct en waarheids getrouw is hangt van je talent als schrijver af.
  Wat de illusie betreft ja, dat droombeeld, zijn vaak bedriegelijk, en practisch niet of voor een klein deel te verwezelijken, Groet Jenne

  1. @ Lezer 15.26.

   Heel mooi verwoord! Vroeger was taal echter scheppend. Hetgeen alles te maken had met de scheppende kracht van klank/geluid. Wij zijn inmiddels zo vervreemd geraakt van die scheppende kracht van het gesproken woord, dat er nu voornamelijk veel gesproken maar weinig gezegd wordt. Veel mensen kennen niet eens meer de werkelijk diepere betekenis van woorden, waardoor d..m.v. de Orwelliaanse new speak begrippen gemakkelijk aan hun tegendeel gekoppeld kunnen worden. Waar het dus om gaat is, om weer met bezieling te leren spreken. Alles vanuit Bewust Zijn te doen en te zeggen, is iets wat we nu met elkaar aan het leren zijn.

  2. Arend.
   Ik ben het volledig met je eens dat veel mensen de diepere betekenis van wat geschreven en gezegd wordt niet meer zien/begrijpen.
   (Hou me ten goede ik maak ook nog wel eens die fout maar dat is menselijk denk ik).
   Als ik schrijf probeer ik zo min mogelijk moeilijke termen en woorden te gebruiken niet omdat ik denk dat mensen dom zijn maar gewoon voor de duidelijkheid.

  3. Moeilijk of makkelijk is voor iedereen anders. Met zo weinig mogelijk woorden een beeld of een gedachte overbrengen dat is de kunst van het schrijven.

   Wat heb je liever:
   1 Veel woorden met weinig betekenis
   2 Weinig woorden met veel betekenis

   Met 1. heb je meer kans dat (je denkt dat) mensen je niet begrijpen.

  4. Twijfelaar.
   Je vergeet nog een andere niet geheel onbelangrijke optie.
   Soms zijn veel woorden van betekenis nodig om iets aan de mensen duidelijk te maken en het verhaal inhoud te geven waarom iets is wat het is.
   Probleem is alleen dat mensen zoals jij dat zelfs dan nog niet begrijpen en dan krijg je dus van die zinloze opmerkingen zoals jij die vaak geeft.

  5. Zinloos is het kleuterschool niveau van jouw lange teksten over onderwerpen waar je met zekerheid nooit voor door gestudeerd hebt.

  6. @ twijfelaar
   Hooghartig is het te denken dat er alleen waarheid schuilt in de comments van hen die gestudeerd hebben. Het is slordig voor een gestudeerd iemand om te vergeten dat informatie op verschillende nivo’s en in verschillende taal wordt overgebracht. Als jij denkt dat universitair geleuter een deur van begrip opent bij iemand die een meer “volksetaal”spreekt loop je 2 stappen te hard. Je kunt net zo goed russisch tegen een nederlandse kleuter praten. Vergis je dus niet in het nut van langdradig taal gebruik in voor jouw idee kleutertaal , er zouden wel eens meer mensen door geraakt kunnen worden dan door jouw gebezigde taal.

  7. Om één mooie créatieve wereld te maken, hebben we een enorme verscheidenheid aan mensen nodig, buiten de scholen, die uiteindelijk voor de basis kennis bedoeld zijn, zijn er mogelijkheden nodig waar een mens een individu, zich zelf kan toetsen aan het brede spectrum van créativiteit, en een aan zijn niveau en IQ gepaard gaande opleiding kan volgen, dit kader is noodzakelijk om het starten te vergemakkelijken, het is natuurlijk niet bindend, want de ontwikkeling staat nooit stil, en wat niet is kan nog komen, de evolutie staat nooit stil, en daarom is het van bijzonder belang dat bijzondere mensen worden gekoesterd, en niet worden weggestopt, genie komt voor in vele vormen, Jenne

  8. Twijfelaar.
   Studeren kun je in een dichte ruimte doen waar alleen lampen voor licht zorgen.
   Als je dan gaat studeren doe je dat omdat je iets wilt leren wat je nog niet weet anders heeft studeren geen zin.
   Dat betekend dat ze je alles wijs kunnen maken omdat je het dan toch niet door hebt.
   Laat mij dan maar lekker het kleuter niveau hanteren en zelf na denken.
   Wetenschap is iets zien en daar een verklaring bij zoeken en niet een verklaring zoeken die naar een bepaald doel leidt.

  9. Arnold2 16.9

   Een filosoof, kan al filosoferend tot een filosofie geraken, een denken dat hem al inspirerend ergens heen leidt, en uiteindelijk een uitkomst geeft, van of over een onderwerp.
   Wetenschap is dacht ik als wat jij beschrijft, het observeren en ontwikkelen door middel van de, de wetenschap ten dienste staande wijze.

  10. @Arnold. Studeren is een slimme strategie om sneller verder te komen in het leven. Je profiteert namelijk van de opgedane kennis van voorgangers, hetgeen jou meer tijd geeft die kennis verder uit te bouwen. Zo werkt wetenschap.

   Studeren is dus altijd goed. Het geeft je per definitieve een voorsprong op diegenen die niet gestudeerd hebben (bijvoorbeeld omdat ze de benodigde talenten daarvoor ontberen), opdat je hen kunt helpen/onderwijzen in hun ontwikkeling.

   Daarom, ga studeren als je de kans krijgt!

  11. Peter van Velzen.
   Waarom ga jij ervan uit dat ik niet gestudeerd zou hebben?
   Toch niet omdat Twijfelaar schreef dat ik op kleuterschool niveau zou zitten?
   En ik denk dat de beste leerschool is kennis overdragen van generatie op generatie en dat proberen te verbeteren.
   Dan is alles gebaseerd op ervaringen uit het verleden en kun je fouten voor de toekomst voorkomen.
   Tegenwoordig gaat veel kennis juist verloren omdat het niet meer overgedragen wordt omdat velen het te druk met zichzelf hebben dus gooien ze kinderen maar voor de tv of laten ze ze games doen want dan zijn ze ervan af en dat is lekker makkelijk.

  12. Voordat iemand filosoof gaat worden, heeft ie natuurlijk wel kennis opgedaan van plato, aristoteles, ken je de grondbeginselen van wijsbegeerte en heb je vaak geluisterd naar andere filosofen.
   (Niet alleen door een beetje te googlen en te denken dat je dan ook mee kan praten)

  13. Twijfelaar.
   Als je mijn kleuter taal gebruik zou begrijpen dan is kennis over Plato en Aristoteles ook door gegeven van generatie op generatie.
   Of ga je beweren dat kennis alleen maar via geindoctrineerde lesgevingen op scholen gebeurd?
   Kijk eens goed naar wat bv Jenne hier al vele malen geschreven heeft over oudheden.

  14. Ach Arnold, ik had wel begrepen dat je alles wat met “regulier onderwijs” te maken heeft “indoctrinerend” vindt. En dat is iets anders als kritisch staan tegenover wat je (door wie dan ook) onderwezen krijgt.

   Maar die kritiek is wel pas relevant als je de kennis tot je genomen hebt (en niet bij voorbaat afwijst als een kleuter die niet wil leren).

  15. @ Peter van Velzen, 16.11
   Met deze zin heb je iets opmerkelijks gezegd.
   “Studeren is een slimme strategie om sneller verder te komen in het leven.”

   Precies, dat is ook ondertussen een van dé redenen om überhaupt te gaan studeren. Niet het interesse of de liefde voor een ‘vak’, nee, er worden keuzes gemaakt puur op strategie, nl is het goed voor mijn carrière, hou ik straks een goede baan aan over etc?
   Studenten worden meer of minder geronseld om later voor dezelfde belangenclub te gaan werken. Connecties om precies in dezelfde voetstappen te treden dan de voorgangers. Onderzoeken uitvoeren voor de toekomstige werkgever en geld ervoor krijgen om met de gezinnen in huizen te wonen en auto’s te rijden die door ‘foute’ bedrijven worden gefinancierd.
   Nee, dan maar liever niet studeren (autodidactiek is een mooie zaak) en zich met kunstmatige egospelletjes als ‘beter’ te ervaren. Misleiding op alle fronten.

   En ja er zijn uitzonderingen, zeker weten, maar helaas niet de regel.
   We hebben juist nieuwe denkkaders (paradigma’s) nodig, en of dat met hetzelfde systeem wat we eigenlijk willen verbeteren haalbaar is, lijkt me sterk.

  16. Twijfelaar, mijn schoondochter is Filosoof/philosophe benoemd aan de universiteit de Sorbonne a Paris.

   Zij geeft les, en studeerd verder aan de universiteit van Toulouse, met dit onderwerp ben je nooit klaar, zegt zij.

   Ben mijn hele leven zijdelings geinteresseerd geweest in het menselijke denken, en de conclusies hier van.

   Het verrijkt je denken en daar door je leven, in deze tijd, is het voor de jongeren, een beetje ongrijpbaar, tussen al de technieken van communication,
   het komt gek genoeg als iets onwezelijks op ze over, ze zijn niet meer gewend zelf te denken, bij de vraag wordt het antwoord verstrekt, wat blijft = O.

   Arnold2, denkt goed, maar zijn schrijven is niet boeiend genoeg, zou een stuk beknopter kunnen, daarom schreef ik ook, Arnold2 -3-4, bedoelde als ontwikkeling, een evolutie.

   Groet Jenne

  17. @arnold 16.12. Mijn laatste opmerking in 16.11 was algemeen, niet specifiek voor jou.

   De meest efficiënte manier van kennisoverdracht is middels opschrijven (boeken, wetenschappelijke publicaties, ….). Nieuwe generaties kunnen deze kennis dan tot zich nemen en doorgeven aan toekomstige generaties, bijv middels onderwijs. Dit is historisch gezien een efficiënte manier van kennisoverdracht gebleken. Daar moeten we vooral mee doorgaan.

  18. Parabola 16.16

   Mee eens, ik vind daarom het vak Filosofie zo mooi, dit zet mensen aan het denken, en haalt ze uit hun vast geroeste familie denken, iets filosofies benaderd geeft veel meer facetten weer van het menselijke denken, als de gerichte cariérisme activité professionnelle dictée par la seule ambition
   personnelle, de angst om van het gebaande pad af te geraken, geestelijke armoede, uiteindelijk geestelijk minder valide, afspiegeling van onze samenleving nu.
   Groet Jenne

  19. Twijfelaar.
   Ik wijs niet al het reguliere onderwijs af.
   Maar ik zie wel dat het veel veranderd en daar ben ik bezorgd over.
   Voorbeeld.
   Er zijn mensen met interesse op het gebied van theorie.
   Maar je hebt ook mensen die meer praktijk gericht zijn.
   Het één kan niet zonder het ander.
   Wat ik belangrijk vind is dat mensen iets kunnen leren waar ze zich goed bij voelen en dan zal je zien dat ze die stof ook veel makkelijker tot zich nemen.
   Iemand die graag sleutelt zal misschien voor monteur leren omdat hij/zij zich daar goed bij voelt
   Iemand die graag leert zal sneller door leren en misschien ingenieur willen worden waar hij/zij zich dan weer goed bij voelt
   Wat ik nu zie gebeuren is dat de politiek gaat bepalen wat geleerd moet worden omdat er nu vraag zou zijn door bedrijven naar bepaalde
   krachten,maar hoe is dat als zij afgestudeerd zijn?
   Niet bedrijven moeten bepalend zijn maar de mensen moeten mogen leren wat zij willen en waar zij zich goed bij voelen.

  20. Parabola (mijn spellingscorrector opteert paranoia, maar dat terzijde), je hebt een vrij negatief wereldbeeld. “… sneller verder komen ….” zie ik veel ruimer dan alleen geld verdienen en carrière maken.

   Ik ben overtuigd dat de meeste studenten op 18-jarige leeftijd nog niet bezig zijn (ik zou durven stellen, er nog niet aan toe zijn) met keuzes slechts gebaseerd op uiteindelijk eigen gewin. Ze kiezen op basis van interesse en talent, waarbij het ook wel handig is te kijken naar toekomstige baanmogelijkheden, maar dat is secundair, niet primair zoals jij suggereert. Kunsthistorie is boeiend (voor te groot aantal 18-jarigen) maar veel werkgelegenheid is er niet in te vinden, dus dan kies je second-best. Een slimme strategie, lijkt me.

   Het leven is kort en dat maakt autodidactiek, gemiddeld genomen, geen slimme strategie. Beter is het huidige paradigma goed te snappen (door studie). Alleen dan kun je de zwakheden blootleggen en een alternatief paradigma voorstellen. Succes!

  21. Peter van Velzen.
   16.18.
   Het onmogelijke schijnt toch mogelijk te zijn.
   Nooit gedacht dat wij het over iets eens zouden zijn maar toch lijkt het te kunnen.
   Je schrijft “OVERDRACHT DOOR BOEKEN EN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES” en daar sta ik voor 100 % achter.
   Wetenschap gebaseerd op zien en dan verklaren en niets anders.
   Wat nu gebeurd is dat boeken uit de gratie geraken en alles via computers en dergelijke gaat maar wat dan als de stroom uitgeschakeld wordt om wat voor reden dan ook?
   Boeken zijn er dan niet meer en kennis is weg.

  22. Wij hebben het onlangs over het Autodidactisme gehad, voor mijn kleinzoon die op de universiteit van Toulouse zijn studie afrond, is het autodidactisme wat men op de universiteiten toepast, de zelfstudie die bepaalde leidraden volgen, qui s’est instruit seul, sans maïtre, deze mensen zijn dus vaak wel heel geinspireerd door de materie.

   De politiek zit er ook tot zijn nek toe in, de Harvard universiteit, is gefinancieerd door de zionisten, meer als 50% van de leerlingen zijn Joods,
   gevolg, Tandartsen, Docters, Psychiaters, etc. in New York is Meer als 70% Joods in deze vakken, sterk geld gericht.

  23. Jenne.
   16.17.
   Fijn te lezen dat ik goed denk.
   Wat betreft dat schrijven tja ik ben nu eenmaal geen schrijver van beroep.
   Misschien een gemiste kans?

  24. Peter 16.21

   Talen is een hobby van mij, lange tijd met taalvergelijkend onderzoek bezig geweest, maar toch is een zwak punt van mij de Paradigmatische gevoelens, want voor mij zijn talen vooral een gevoel, sentiment, de schrijfwijze doet er niet altijd toe, het fone’tische is wat de taal draagt, niet de preciese lettering, groet Jenne

  25. Peter van Velzen, nu heb je je ge-out als iemand die werkelijk geen idee heeft. De enige idee die je hebt is tegen zijn…dat heeft niets met intelligentie te maken, maar eerder met een afwijking.
   Ik ga me ook niet verder ‘verlagen’ om met je te discussiëren over dingen die met Erkenntis te maken hebben en niet met ‘dit systeem te moeten snappen om erin te kunnen functioneren’. Yeah, over ‘oldschool denken’ gesproken.
   Om je even bij te spijkeren, ik heb een studie met succes afgerond, maar ben zo wijs dat ik me daardoor niet boven anderen ga plaatsen. Verder doet iedereen die meer wil weten goed eraan om ook over autodidactische vaardigheden te beschikken, omdat een onderwijsinstelling gewoon beperkt is, door alle procedures, die alleen ervoor zorgen dat slappe bestuurders zich achter iets kunnen verschuilen, blijft er geen ruimte over voor de echte intelligentie.
   Dit is ook mijn laatste uitwisseling met jou. Je bent een deel van dit paradigma wat zo veel ellende veroorzaakt op deze mooie aarde, arme ziel 😉

  26. @Parabola,
   Wat een totaal ongepaste reactie op mijn genuanceerde bijdragen in dit draadje.
   Jammer dat je de humor niet inziet van parabola-paranoia (scheelt maar 2 letters, bijzonder toch? Geintje natuurlijk). Blijkbaar was je daarna van de kook en kon je niet meer helder denken. Je verdraait mijn woorden;: “dit systeem te moeten snappen om erin te kunnen functioneren” heb ik nergens gezegd en bedoeld. Voor de rest ben ik het grotendeels met je eens. Mijn beeld van autodidactiek is niet in tegenspraak met het jouwe, dat zou een drs. kunnen zien. Geen enkel leven stopt na school. Bijna iedereen ontwikkelt zich daarna verder, op zijn/haar eigen wijze.

   “…slappe bestuurders zich achter iets kunnen verschuilen, blijft er geen ruimte over voor de echte intelligentie..”

   Wat ik je nog wil meegeven. Mensen raken ge-biased in hun oordeel als ze alleen informatie uit de media tot zich nemen. Maakt niet uit welke media. Dat geldt voor zowel MSM als niet-MSM. Media melden alleen uitwassen. De werkelijkheid wijkt dus per definitie af van wat de media meldt (bias = afwijking van het gemiddelde). Kortom, kijk vooral ook om je heen en focus niet te veel op de uitwassen. Er zijn ook bestuurders die zich nergens achter verschuilen en gewoon (gewoon ja) hun werk goed doen. Die bereiken de media alleen niet.

  27. Als je een fundamentele discussie wilt starten (en begeleiden) over een onderwerp of op deze wijze commentaar hebt op een artikel “dan is het fijn” dat degene zich intens en goed verdiept heeft in het onderwerp en op de hoogte is van de geldende normen en begrippenkader.

   Sowieso heeft studie als voordeel dat je een breder begrip krijgt van (vele) onderwerpen. En natuurlijk hoef je het niet eens te zijn met alles wat je voorgeschoteld krijgt maar pas als je een goed begrip hebt over een onderwerp, is het tijd voor deelname aan (of starten van) een kritische discussie.

   In het algemeen draagt een breder begrip (en begrippenkader) bij aan inzicht. Ook als je het er niet mee eens bent (Dan is het kennen van “je tegenstander” erg handig).

   Verder mag je het hooghartig noemen als iemand vindt dat hij/zij significant beter is ingewerkt in een onderwerp, maar feitelijk kan dit natuurlijk best zo zijn.

   En als iemand dan een discussie start over een onderwerp en er van alles en nog wat (te pas en te onpas) bijhaalt, voegt dat niets toe.
   En als er dan verbanden wordt gelegd, die in les 1 van een studie al feitelijk onderuit gehaald worden, ja.. dan houdt het op. Dat resoneert dan gewoonweg niet.

   Het wordt snel een brij van gedachten als een op hol geslagen paard. En als er dan allerlei mensen gaan deelnemen, wordt het helemaal een ratjetoe en heeft het een hoog “emotie gehalte” waar (steeds grotere) delen van de samenleving zeer vatbaar voor zijn.

   Een steeds groter deel van de samenleving resoneert op een bedenkelijk niveau van zijn. Dan maar hooghartig…

  28. Mijn hoogst genoten én afgeronde opleidingsniveau is te classificeren als MBO, oftewel Middelbaar Beroeps Onderwijs. Ik heb twee studies op dat niveau afgerond, te weten SPW4, dat is Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4. En een Middelbare Land- en Tuinbouwopleiding op biologisch-dynamische grondslag. Daarnaast ben ik drie studies op HBO-niveau begonnen, maar heb die niet afgemaakt, daar ze in mijn beleving te theoretisch waren. Dit betrof twee maal een studie HBO-Verpleegkunde en eenmaal een soort van Sociale Akademie, waar de nadruk werd gelegd op de creatieve expressie. Behalve de bio-dynamische opleiding hebben studies niet veel bijgedragen aan mijn menselijke ontwikkeling. Die heeft het meest baat gehad bij de Hogeschool van het Leven. In die nog voortgaande opleiding krijg ik de lessen die toegesneden zijn op mijn werkelijke ontwikkelingsbehoeften.

  29. Twijfelaar.
   Twijfelaar deze reactie geef ik op je schrijven in 16.29.
   Ik wil het tot mijzelf beperkt houden omdat ik de motivaties van andere mensen die reageren niet ken.
   Het gaat mij er niet om een fundamentele discussie te begeleiden maar een discussie op gang te brengen.
   Als ik schrijf is dat een reactie op een artikel of op een eerdere reactie van iemand anders.
   Het gevolg is dan dat andere mensen daar weer op kunnen reageren en zo gaat dat verder.
   Wanneer je een discussie gaat begeleiden bestaat de kans dat je de discussie één richting op stuurt wat tot een vastgestelde slotsom kan leiden en dat is niet vrij denken maar denken binnen grenzen met een bepaald doel voor ogen.
   Vrij denken staat juist los van beperkingen door regeltjes of grenzen waardoor je een bredere kijk op alles krijgt.
   Studie leid daardoor niet tot een breder begrip maar tot beperking door begrippen kaders en grenzen.
   je schreef “een steeds groter deel van de samenleving resoneert op bedenkelijk niveau van zijn”.
   Dat is een conclusie die getrokken wordt gebaseerd op bestaande richtlijnen.
   Dat zou ik anders omschrijven namelijk:
   De door studie opgedane kennis die door geldende normen en het begrippen kader worden begrensd komen niet overeen met wat gebeurd in de maatschappij.
   En wat ook vreemd is eerst geef je commentaar op de verwijzing die Parabola geeft in 16.28 om vervolgens hetzelfde te doen in 16.30
   Beetje vreemd toch?

  30. Ach Arnold, Ik hoop voor je dat de weg van Arend ooit ook voor jouw gaat gelden:

   “Die heeft het meest baat gehad bij de Hogeschool van het Leven. In die nog voortgaande opleiding krijg ik de lessen die toegesneden zijn op mijn werkelijke ontwikkelingsbehoeften.”

   Maar dan moet je wel kunnen twijfelen… aan je eigen geschrijf.

   Verder kan ik wel iedere keer op jouw stellingen reageren maar het heeft geen enkele zin c.q. toegevoegde waarde. Verder zal ik niet meer op je reageren in dit artikel. Je hebt genoeg links ontvangen om je voordeel mee te doen, zo je wil.

  31. Beste mensen, wie heeft het gevoel dat discussies hier daadwerkelijk tot iets leiden? In mijn ogen is het vooral meninkjes ventileren en pik meten. Van discussie is niet of nauwelijks sprake. Wie heeft het gevoel daadwerkelijk wijzer te zijn geworden van de discussies hier?

  32. Twijfelaar.
   Arend heeft het meeste baat gehad bij de hoge school van het leven.
   Laten we Arend zelf vragen wat hij daar precies mee bedoeld.
   Ik denk dat Arend bedoeld dat hij de meeste kennis heeft opgedaan door ervaringen uit het dagelijkse leven (zeg maar ervaringen uit de praktijk).

   Peter van Velzen.
   Vreemd eerst schrijf je “wie heeft het gevoel dat discussies hier daadwerkelijk tot iets leiden”.
   Daarmee erken je dus dat er discussie heeft plaats gevonden of nog steeds plaats vind.
   Vervolgens schrijf je dan “van discussie is nauwelijks sprake”.
   Sorry hoor maar wat is het nu wel of geen discussie?
   En wat het in jouw ogen is maakt niet zoveel uit omdat de mensen zelf wel kunnen bepalen wat zij ervan vinden.

  33. Arnold, nauwelijks discussie. Vind jij van wel? Wat ben jij wijzer geworden van alle posts?

  34. mensen die de (nieuwste) boven gedreven feiten niet bij de hand (willen) hebben zien ogenschijnlijk losse opmerkingen voor niet ter zake doende ‘meningkjes’ aan.

   ik zie liever iemand met een scherpe blik een goed stel oren en drie goed verbonden hersencellen redeneren vanuit het observeren van wat zich voor doet dan een klomp klei van drie petabyte aan simulatie rekenvermogen door niet verbonden A.I. calculatie dendrieten met een verkeerd om bivak muts flappie oorwarmers en een groot abstract schoolbord voor z’n kop.

  35. Nou Hyper, namen en rugnummers graag. Wie heeft hier in jouw ogen 3 goed gebonden hersencellen?

  36. Arie (Peter) je wordt gewaardeerd hoor, vraag mezelf nog wel eens af met hoeveel hersen cellen ik bij voorkeur werk, en of ze van links of rechts komen qua activiteit, de minder de beter doet het mij nogal eens voorkomen, Arnold haalt onder andere nog wel eens wat actualiteiten het wtk veld binnen, probeert daar vervolgens een lijn in te zien, er is iets aan de hand met ons geld systeem, follow the money, daar ben ik van overtuigd, het zou wel eens compleet gekaapt kunnen zijn, met verschrikkelijke maatschappelijke gevolgen op elk denkbaar gebied, knijp je die bloedbanen ongevraagd strategisch af ben je een beul van een onzichtbare manipulator, lijkt me niet gezond, dusz Geld en onze Ziel, die 2 hebben het vaak niet zo goed op met elkaar getuige en conform de huidige toestand in de wereld.

  37. Als we het dan toch over de betekenis en zin van scholing hebben, wil ik jullie van harte aanraden de volgende film eens te bekijken: Summerhill

   https://www.youtube.com/watch?v=TxngqMavda0

   Een film die laat zien wat er gebeurt, als in een beschermende omgeving een kind nog werkelijk kind mag zijn, spelenderwijs mag leren en de eigen passie mag volgen.

  38. Dank Hyper, je bent de enige die een antwoord weet te formuleren op mijn eenvoudige vraag. Ik heb de vraag eerder gesteld. Nogmaals dank.

  39. Peter van Velzen.
   Wat ik wijzer ben geworden van alle posts? (16.36).
   Ik ben de mening toegedaan dat mensen als jij een averechts effect hebben van hetgeen zij voor ogen hebben.
   Constant uit gaan van een vast standpunt (ook wel bevooroordeeld genoemd) ontneemt het menselijk vermogen om door onbevooroordeeld naar gebeurtenissen te kijken een vrije mening te vormen.
   Jij hebt een standpunt ingenomen en dat probeer je op alle mogelijke manieren vast te houden en te verdedigen.
   Dan kun je zeggen/schrijven dat ik dat ook doe maar dat kun je niet volhouden omdat ik tot nog toe overal netjes antwoord op heb gegeven al dan niet te langdradig maar geef maar een voorbeeld waar ik onwaarheden heb verkondigd.
   Daarbij komt ook nog dat mensen zoals jij sites als WTK in een kwaad daglicht proberen te zetten door domme vragen te posten zoals jij in 16.34 gedaan hebt.
   Dat is achterbaks voortkomend uit het niet meer weten waardoor je dan alleen nog deze site als onzinsite probeert weg te zetten.
   Conclusie:
   Je hebt laten zien waar mensen naar grijpen als ze verdedigen wat niet klopt.

  40. Arie, Hypertje had het over 3 VERbonden hersencellen, jij komt terug met 3 GEbonden hersencellen, kijk daar gaat het al fout.
   Voor de rest….me, mself and I vinden het meeste van de gesneden koek een mix van Larie- en Lulkoek, daar zou het pikmeten wel redelijk in thuis passen. Ik leg em dus ook niet op tafel in dit geval 😉

  41. @Arnold. Breedsprakig als altijd maar never to the point. Je geeft helemaal niet netjes een antwoord. Ook Jij wordt blijkbaar niet veel wijzer hier. Nog niemand is in staat gebleken jouw mening bij te stellen. Of?

  42. Peter, jij stelt:
   “Het leven is kort en dat maakt autodidactiek, gemiddeld genomen, geen slimme strategie. Beter is het huidige paradigma goed te snappen (door studie). Alleen dan kun je de zwakheden blootleggen en een alternatief paradigma voorstellen. Succes!”
   Doet het ertoe of mijn om te leren autodidactisch leert danwel via het gemindfuckte schoolse systeem?
   Ik denk dat het er alles toe doet…
   Autodidactisch is ook leren en studeren, maar niet gecontrolleerd worden de door de programma’s van het “gedwongen onderwijs”
   Want dat is het namelijk, gedwongen worden om vanaf je 4e tot en met je 18e verplicht aan dit idiote systeem te onderwerpen omdat je iig moet leren lezen, schrijven en rekenen…
   Daarvoor hebben we geen verplicht onderwijs nodig die zo om en nabij 16 jaar duurt.
   Mijn persoonlijke opvatting is, en dat vond ik al als kind, dat het onderwijs een vorm van slavernij is.
   Leren doe je in vrijheid, gedwongen = verwrongen.

  43. Peter van Velzen.
   Waar heb ik geen antwoord gegeven dan Arie?
   Wat ik wijzer ben geworden heb ik in 16.42 al beschreven maar ook dat snap je natuurlijk weer niet.
   Nog niemand is in staat gebleken om mijn mening bij te stellen.
   Er zijn toch kansen genoeg geweest maar misschien vinden de mensen het niet nodig om mijn mening bij te stellen heb je daar al aan gedacht?
   Hoe lang blijf je nog doorgaan met die onzin van je?
   Dat is ook niet echt inhoudelijk meer maar ja het valt niet mee om toe te geven dat je geen gelijk hebt.

  44. Peter, en voor de rest sluit ik me bij Coz aan 😉
   Hyper geeft je het voordeel van de twijfel, maar met zijn verbonden cellen zegt hij er het zijne van.
   Het leven is niet gebaseerd op gedwongen onderwijs, het leven is vrijheid, mogen ervaren door eigen ondervinding, niet alleen intellectueel, maar zeker gevoelsmatig, wat een levenservaring inhoudt.
   Ik word altijd droevig als mensen met al hun kracht proberen de gemindfuckte programma’s te ondersteunen.
   Het gaat om vrijheid, eigen wil volgens God, en ook zeker liefde…

  45. @Arnold. Je geeft geen antwoord in 16.42, want het gaat daar alleen maar over jou. Zoals het altijd over jou gaat. Je bent behoorlijk narcistisch wat blijkt uit 16.46: “nog niemand is in staat gebleken mijn mening bij te stellen”. En dat bewijst dus mijn stelling. Dank!

   Arnold weet precies hoe het allemaal zit. Hij steekt hier niets meer op. Wel heb je de meeste toetsaanslagen hier. Dus je denkt nogal wat te melden te hebben. Maar niemand die iets van jou leert, dat blijkt uit mijn mini-enquete. Alleen Hyper heeft een klein goed woordje voor je over. Sympathieke gast.

   Fish voorspelde het al, je bent hier op je plek: “where I sit with the broken angels, clutching at straws and nursing our scars”

   succes met wonden likken, ik weet genoeg en ben er weer even klaar mee.
   Arie (geblockt door Guido)

  46. Dat is een sneaky stelling: ‘wie is er wijzer op geworden’. Maw je kunt er niets mee.
   Want op WtK kun je die stelling zonder schroom poneren.
   Maar dat moet je ‘ns zeggen tegen jouw professor(autoriteit) van wie je college krijgt?
   Ik zou je collegegeld maar (alvast) terugvragen, weg toekomstige carrière.
   Wie boter op zijn hoofd heeft moet vooral niet in de zon lopen.
   Zo kent wetenschap ook haar eigen taboe’s.
   Bij wetenschap gaat helemaal niet om wijsheid(wijs worden) als dat zo zou zijn had wetenschap zichzelf compleet overbodig gemaakt.

  47. @lezer. Zwak verhaal. Gaat alleen op als kennis eindig is en je vind dat de wetenschappelijke progressie te langzaam gaat. Doen beide opgeld?

  48. Kleur je eigen plaatjes Peter.
   Wie de zin niet kent vindt altijd een oorzaak.
   Daarom is het niet zinvol met jou hierover te praten.

  49. Waar is de wijsheid die we verloren hebben in kennis?
   Waar is de kennis die we verloren hebben in informatie?
   T.S. Eliot

 11. “Werkgevers” roepen al heel lang dat het personeel te duur is waardoor de productie kosten stijgen en daardoor ook de prijzen voor de door hen geleverde producten.
  Of alles wordt duurder omdat de grondstoffen schaarser en daardoor duurder worden.
  Laten wij ze dan helpen door wel gewoon naar het werk te gaan maar geen geld meer als beloning aan te nemen scheelt een hoop.
  Probleempje is dan wel dat er ook niet meer betaald kan worden voor de producten omdat we die dan (zoals ze zelf gewild hebben) veel goedkoper hebben vervaardigd.

  1. ALLEEN ALS WE DIT WERELDWIJD ZOUDEN DOEN KAN HET WERKEN ANDERS NIET.

  2. Exact Arnie! Werkgevers willen kennelijk geen geld meer verdienen. Of er is nog iets aan de hand. Het verschil tussen de main street hoofd straat economie van ons Jan met de pet en die van Wall Street het monopolie spel van Overheden en Corporaties die voor zichzelf de Q.E. geldpersen aan gezet hebben, die willen daarom nu liever de robot medewerker. Ergo het bewijs dat ze zelf geen natuurlijke mensen meer zijn maar Persona met Maskers van onmenselijke monsters. Ze noemen ons al hun monstertjes; Lady Ga Ga.

   Lady GaGa – Monster
   https://www.youtube.com/watch?v=mP2srT6hh2Y

  3. @lezer
   Als je denkt dat meditatie voor het ledigen van je hoofd staat heb je er maar een klein gedeelte van begrepen. Ik ben een gelukkig mens en ik mediteer elke dag , daar hoef ik niet voor in lotushouding te gaan zitten vroom wezen , het kan ook door hout hakken of tijdens de afwas.Meditatie is een andere staat van zijn waardoor zeken helder worden die anders ondergesneeuwd worden. Uit onderzoek is zelfs het tegendeel van jouw stelling gebleken , mensen die mediteren zijn vaak gezonder en gelukkiger dan mensen die dat niet doen.

  4. Het is vervelend Marcel, maar dit moet ik wel met je eens zijn 😀

  5. Een Twijfelende Jung die Marcel volmondig gelijk geeft 🙄 het moet niet gekker worden. Gaan de atheïsten straks ook nog naar de bisschop om te biechten? ( gewapend met een potje vaseline) Werkt muziek dan echt verbroederend? Zal me niets verbazen als de Moby fans straks in de rij bij de slager staan voor een onsje meer.
   Ik aanschouw het maar en blijf in het midden, dat is uiteindelijk wat meditatie betekent.
   https://www.youtube.com/watch?v=L1wqI1x3pIg

 12. https://www.youtube.com/watch?v=qKhF51rhyGY
  Mooi liedje, ik ben het er helemaal mee eens.
  Hier is een actie die geen tijd in beslag neemt, niks kost en schittert als de zon. Het is een verjongingskuur en het verbetert de wereld en het is: de glimlach; echt gemeend omdat je van iedereen houdt. Iedereen kan het en het is natuurlijk want voor een ernstig gezicht gebruikt men meer gezichtsspieren. Vooral oudere mensen waarderen het want die zijn nog met goede waarden grootgebracht, gewoon blij zijn om het leven. Laatst fietste ik zonder haast langs een flatgebouw en ik zag een poppenmensje heel hoog op een balkon, ik dacht; wat een lief vrouwtje, samen met haar grote zoon; ik lachte en zwaaide naar haar en op dat moment dat ze terug zwaaide werd ze net een kind die ontplofte van geluk en ze staalde en zond mij haar godsvonk waardoor ik zoooo blij werd en ontroerd en alle liefde voelde groeien. Nou ja, dat was het dan, je kan echt een verschil maken; als je in de put zit en iemand geeft je een glimlach, dan denk je: Iemand vindt mij de moeite waard en de vibraties gaan omhoog! Iedereen een lieve glimlach van mij en geef het door….

  1. Een voorbeeld van hoe banken ons afhankelijk maken.
   Neem de agrarische sector als voorbeeld (gebeurd ook in andere bedrijfstakken).
   Kleine plaatselijke boeren waar u aardappelen,melk en groente kunt halen zie ik steeds vaker verdwijnen.
   Vele boeren hebben al aangegeven dat hun bedrijf levensvatbaar kan zijn maar banken weigeren leningen te verstrekken met als gevolg dat boeren hun bedrijfje moeten sluiten.
   Dat betekend dat u straks alleen nog naar grote supermarkten kunt om te halen wat u vroeger bij u in de buurt kon kopen bij de boer.
   Ook zie ik steeds meer mega stallen uit de grond oprijzen die grote supermarkten bevoorraden.
   Ook zie ik bij supermarkten de cassiere verdwijnen en betaalautomaten of pin kassa,s ervoor in de plaats komen.
   Samen gevat u MOET straks naar de grote supermarkt omdat u uw eten niet meer bij een plaatselijke boer kunt halen en u staat gelijk onder controle van de bank omdat u machinaal MOET betalen en als de bank dan zegt u moet bv een chip laten implanteren anders wordt uw rekening geblokkeerd waardoor u dus geen eten meer kan halen wat gaat u dan doen?
   Bezuinigingen en belastingen zijn gewoon een middel om geld uit de economie te halen.
   Geld wat voor steun aan de Grieken was bedoeld is bij banken terecht gekomen omdat die met waardeloze obligaties zaten.
   De ECB zegt de Grieken te helpen door leningen te verstrekken wat gelul is want een lening geven aan een land dat zijn leningen allang niet meer kan afbetalen is een land verder de afgrond in duwen.
   Dan laat je in 2008 nog een bank bijna omvallen en dan haal je op die manier nog een aantal miljarden uit de economie.
   Terwijl de gewone burgers door bezuinigingen bijna niets meer te besteden hebben zegt het CBS dat de economie groeit vervolgens is dat dan boven verwachting en Brussel zegt dan u moet 645 miljoen en nadien nog eens 200 miljoen aan naheffing betalen omdat de economie meer is gegroeid dan verwacht.
   En omdat alleen de grote bedrijven als graadmeter genomen worden hebben de gewone burgers wel de lasten en niet de lusten want die zijn voor de banken en Brussel.
   En omdat het al jaren zo gaat waardoor de burger niets meer te besteden heeft geven zij dus ook niets meer uit waardoor het ene na het andere bedrijf failliet gaat.
   Mijn vraag voor Wiebes en Dijsselbloem zou zijn hoe zij kunnen verklaren waarom er meer dan de helft van wat iemand verdient als belasting geint wordt door de belastingdienst want waren belastingen niet bedoeld om samen de kosten van sociale voorzieningen te dragen toen die nog vanuit de staat plaats vonden zoals zorg,openbaar vervoer etc?
   Hoe kan dan de belastingdruk stijgen terwijl steeds meer geprivatiseerd wordt waar dan ook weer nog extra voor betaald moet worden.
   Dan zouden wij toch juist minder belasting moeten betalen?

  2. Hahaha, “Zomaar een vraag.
   Kan iemand uitleggen wat de burger nog aan een rekening bij de bank heeft?”

   Als niemand meer antwoord geeft, ga je maar met jezelf in gesprek?
   De karakterschets nadert z´n voltooiing.

  1. Ik denk dat je bij de “River Kwai bridge” wel van een menselijke brug kunt spreken, vanwege het grote aantal mensen die bij de bouw zijn omgekomen.

 13. Al die zo schromelijk verkeerd beoordeelde, door onze strot gepropte helden, deze media Angels, zo als Mandela er één is, één van de velen, bij zijn overlijden liet deze vrijheids strijder, strijder voor zijn vreselijk arme hongerende volkeren, 10 millioen Rand na aan zijn Vrouwen.

 14. ‘Onze Vader’ krijgt een nieuwe versie:

  Als je het boek “Het bedrog van Rome” hebt gelezen en je weet verder wat er allemaal in zéééér korte tijd voor de open ogen van de mensheid gbeurt en bewust verandert wordt t.b.v. The New World Order (NWO), vraag je dan ook eens af waarom het ‘Onze Vader’ vanaf 27 november a.s. een zogenaamde update krijgt!!

  Daarom hier de link: http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opvallend/%E2%80%98onze-vader%E2%80%99-krijgt-een-nieuwe-versie/ar-BBselX9?li=BBoPEwG&ocid=mailsignoutmd

  De zogenaamde update raakt mij inhoudelijk absoluut niet, maar opvallend vind ik het wel!!

  Zoek ik er teveel achter? Zou zo maar kunnen, maar de tijden van zogenaamde goedgelovigheid liggen gelukkig al voor velen achter hen.

  Met immer vriendelijke en eerlijke groet uit Tukkerland,
  Harrie

  P.S. Ik heb volledigheidshalve de inhoud van genoemde link gemaild aan WTK.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.