Advertentie

Schuld(en)probleem?


henry-ford-on-banking-smaller

x

x

Schuld-(en)-probleem?

2016 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

banksters-the-economist
Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, is de term ‘Bankster’ als samenvoeging van ganster en banker (bankier) gemeengoed geworden in de financiële wereld.. Iets om trots op te zijn kennelijk.. De beest uithangen niet gepakt worden..

Sinds de bankiers het maatschappelijk leven zijn gaan bepalen, daarmee hun bekrompen hebzuchtige en machtswellustige denkwijze aan de gehele mensheid hebben opgedrongen, wordt ons dagelijks leven beheerst door het verstikkende thema schuld. Zij hebben dit thema op een voor hen financieel voordelige en machtig makende wijze inhoud gegeven. Waardoor wij geïndoctrineerd zijn geraakt met het idee dat wij hen iets verschuldigd zouden zijn. Omdat zij iets voor ons ‘gedaan zouden hebben’, of ons ‘gegeven zouden hebben’, menen zij dat wij hen iets verschuldigd zijn. Zelfs nog meer dan dat zij ons vanuit hun verwrongen morele opvatting ‘gegeven’ zouden hebben.

De totale financiële wereldschuld waar de mensheid zichzelf ten voordele van de bankiers mee heeft laten opzadelen stijgt met ettelijke honderden duizend dollar per seconde (HIER). De hoogte van die vermeende financiële schuld is zo astronomisch, dat er wereldwijd onvoldoende geld in omloop is om die ooit af te kunnen betalen. We zitten met elkaar dus in een opgedongen schuldenimpasse.

De mensonterende economische realiteit van onze volledig kunstmatig geschapen wereld houdt in, dat wij door renteheffing altijd meer terug moeten geven dan wat wij hebben ontvangen. Daarom leven wij ook in een schuldeneconomie, die zichzelf alleen maar in stand kan houden door nog meer schulden te genereren. Want dat levert immers geld op voor de geldverstrekkers. Zo wordt ons het idee opgedrongen dat er altijd een schaarste is en dit zaken zo duur maakt, maar die in feite een schaarste aan onvoorwaardelijke liefde inhoudt.

De wakkeren onder ons weten inmiddels wel, dat het iets geven c.q. lenen door de bankiers, de meest misdadige misleiding is. Ze is gericht op het scheppen van een bijna onontkoombare afhankelijkheid, daar die bankiers tevens als enige het monopolie bezitten om geld uit het niets te scheppen.

Dus met het door hen uit het niets geschapen iets (geld), denken zij iets terug te kunnen vorderen, terwijl het helemaal niets is. Handel in gebakken lucht. Of handel in bakken met drijfzand, waarin zij die in deze illusionaire gang van zaken geloven zullen verdrinken. Maar uiteindelijk ook de financiële elite zelf. Een illusie heeft een realiteitswaarde, zolang mensen die waarde daaraan geven en er in blijven geloven. Wanneer dat geloof verdwijnt, houdt de illusie op te bestaan.

Schuld en boete; van kerk tot staat..
Voorafgaand aan de hierboven beschreven invulling van het begrip schuld, is de mensheid al eeuwen vertrouwd geraakt met dat begrip door de religieuze invulling ervan. Die invulling hield een gemeenschappelijke mensheidsschuld in, op basis van de erfzonde. Toen Adam en Eva de verboden appel aten van een beruchte boom, die zou leiden tot een kennis van goed en kwaad, zijn zij uit het paradijs verdreven. Zij hebben toen volgens het ‘christelijke’ geloof de gehele mensheid tot in de eeuwigheid opgezadeld met een collectieve schuld.

popeIn de loop der tijd heeft de kerk die schuld vooral bij de vrouw neergelegd, daar Eva als eerste vrouw de verleiding van de slang niet kon weerstaan. Zij bood, na zelf van de appel gegeten te hebben, die aan Adam aan. Hij liet zich dus door Eva verleiden. Dat was natuurlijk geen toonbeeld van mannelijke krachtdadigheid. Zo bezien was Adam een man zonder ballen en was het terecht dat hij vanwege zijn medeplichtigheid ook uit het paradijs moest verdwijnen. Al was het maar uit solidariteit.

De Rooms Katholieke Kerk (RKK) heeft de mensheid wijs gemaakt, dat de door Adam en Eva veroorzaakte erfschuld alleen op individueel niveau in te lossen is via boetedoening, op basis van de in haar eigen machtsvoordeel werkende kerkelijke dogma’s. De kerkgeschiedenis is nu juist een weergave van hoe de machthebbers binnen die kerkorganisatie in de loop der eeuwen, zelf een morele schuld hebben opgebouwd ten aanzien van de door hen misleidde onwetende gelovigen. Deze mogen zij in de komende tijd inlossen door alle op basis van leugenachtigheid, misleiding, terrorisme en onderdrukking verkregen rijkdommen met de gehele mensheid te delen.

Tevens mag de RKK alle door haar in de Vaticaanse bibliotheek achtergehouden esoterische kennis met de mensheid delen, die omwille van het dom houden van de gelovigen, voor hen tot verboden literatuur is verklaard. Ook mag die RKK op haar knieën de mensheid verontschuldigingen aanbieden voor alle door haar veroorzaakte (ook seksuele) misstanden. Dat is haar morele plicht ten opzichte van de mensheid. Dit geldt overigens voor alle door machtwellust misvormde geïnstitutionaliseerde religies.

Hetzelfde fenomeen geldt overigens ook voor de bankiers. Want ook het geldsysteem is immers gebaseerd op een geloof, dat haar basis heeft in misleiding, bedrog, manipulatie, terrorisme, satanisch ritueel misbruik, onderdrukking, oorlogshitserij, meerdere menselijke en ecologische genociden. Dus ook de financiële elite staat, net als de religieuze elite binnen de verschillende geïnstitutionaliseerde godsdiensten, de zware taak te wachten om de mede door haar toedoen geschapen morele schuld op een humane en ecologisch verantwoorde manier te helpen aflossen. Zoals de waarheid in deze wereld alleen maar te herkennen is, door alles wat ons als waarheid wordt gepresenteerd 180 graden om te draaien in haar tegendeel, is ook het schuldfenomeen in dat licht te bezien. Dus we kunnen ons de vraag stellen: Wie is wat aan wie verschuldigd?

Zaden van vrede
Wat het zogenaamde economische vrije marktmechanisme in de loop van de afgelopen eeuwen heeft gedaan met landen, die door de kolonialiserende westerse machten zijn ingelijfd, blijkt uit het boek ‘Zaden van vrede’, van Sulak Sivaraksa. Hij is geboren in Thailand en studeerde in Engeland. Zijn westerse scho­ling deed hem echter niet vervreemden van zijn Aziatische normen en gevoel voor rechtvaardig­heid. In zijn boek klaagt hij de hedendaags westerse cultuur aan, die naar zijn inzichten alleen de heb­zucht in de mens aanwakkert.

De volgende uitspraak van Ghandi geeft duidelijk aan waar het om draait:

Ghandi need greed

“De wereld biedt genoeg voor ieders behoeften, maar niet genoeg voor ieders hebzucht.

 Sivaraksa beschrijft in zijn boek, hoe in de loop der tijd lokale gemeenschappen in zijn land, die voorheen zelfvoorzienend waren, door de westerse invloed ontworteld en ontvolkt raakten. De overheersing van de door het westen beheerde handel, liet de voedselverbouw voor de eigen ge­meenschap gedwongen overgaan in verbouw voor de export. De over het algemeen kleinere producen­ten van het voedsel werden er niet beter van. Ze kwamen in de vorige eeuw in een economi­sche wurggreep van banken, westerse zaadveredelingsbedrijven en de kunstmest- en bestrijdingsmiddelen­indu­strie.

dr-vandana-shivaIn een vraaggesprek met de Indiase Vandana Shiva (HIER) wordt ingegaan op de door schuldproblemen ontstane schrijnende situatie onder de Indiase boeren. In het interview brengt zij naar voren dat een toenemend aantal boeren in India zelfdoding als enige oplossing zag voor de torenhoge schuldenlast, die men opgedrongen heeft gekregen en de schande die dat binnen hun familie betekent. Sinds 1997 zouden daar meer dan 200.000 boeren zichzelf van het leven hebben beroofd.

Zou het in de agrarische sector in het westen anders zijn? Daar heeft de chemische en GMO producerende agrobussiness toch evenzeer haar ziekelijk lobbyende invloed op de wet- en regelgeving, binnen de dictatoriale burelen van de EU. In de VS (HIER) en de omringende landen van de BV Nederland is het zeker niet anders. (HIER). In Frankrijk verkiezen jaarlijks zo’n 6oo boeren (HIER), om uit pure wanhoop zelf een einde aan hun leven te maken.

De desastreuze gevolgen van de landbouwpolitiek sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw, met haar globaliserende schaalvergroting, daarmee samenhangende ziekten bij het vee en ook schuldenproblematiek, eiste tot nu toe ook in Nederland vele zelfdodingslachtoffers. Er is niet of nauwelijks onderzoek naar gedaan, waardoor er weinig cijfermatige feiten bekend zijn. De trend is echter wel, dat het aantal zelfdodingen onder boeren toeneemt (HIER). Zoals over het geheel het aantal zelfdodingen in Nederland (HIER) zorgwekkend toeneemt.

Verziekende economische dictatuur
Naast het stellen van vele vragen bij de wereldwijde dominantie van het westers economisch gefun­deerde ‘cultuurmodel’, biedt de eerder genoemde Sivaraksa tevens een alternatief. Uitgaande van praktisch te hanteren richtlijnen, die hij ontleent aan een sociaal actief gericht Boeddhisme en waar men het effect van kan toetsen, geeft hij een beeld van een andersoortige samenleving. Een samenleving waarin respect voor al dat leeft het uitgangspunt is en waarin mensen de gelegenheid krijgen om zich op een harmonieuze manier te ontwikkelen. Bovendien daarbij niet gehecht zijn aan uiterlijke zaken. Waardoor de eigen rijkdommen zodanig gebruikt worden, dat ze tevens tot voordeel van anderen dienen.

In zijn boek geeft hij een passage weer uit een brief van een vroegere Siamese (Thaise) koning aan zijn zoon de kroonprins:

“Men is geen Koning om rijkdom te vergaren, noch om anderen te vertrappen zoals men wil, noch om wraak te nemen op hen die men niet mag, noch om gewoon een lui leventje te leiden. Als je dat wilt, kun je dat op twee manieren doen: door monnik te worden of miljonair. Zij die Koning wensen te zijn, zullen arm moeten zijn, zullen geduld moeten hebben ten aanzien van geluk en lijden, zullen liefde en haat moeten beteugelen – of deze nu in de eigen geest opkomen of door iemands aanhoudend gewauwel teweeggebracht worden – en ze zullen luiheid moeten afwerpen.
Het enige dat een Koning bereikt, is roem na zijn dood, bekendheid door het in stand houden van het koningshuis en het beschermen van het volk tegen lijden onder zijn regering. Deze twee fundamentele uitgangspunten moet men in gedachten houden boven en voor al het andere. Zonder zulke voornemens zal hij niet in staat zijn het land te regeren.”

Verder schrijft hij:

In de boeddhistische ideale samenleving hadden gewone burgers ook verantwoordelijkheden. De samenleving kon alleen maar functioneren al naar gelang mensen eerlijk, moreel, vrijgevig, verdraagzaam en vol vertrouwen waren. Het was belangrijk dat zij energiek, hardwerkend en vaardig waren; in een goede omgeving woonden; met goede mensen omgingen, een evenwichtige levenswijze hadden; zichzelf in de hand hielden. Wat de sociale kant betreft, werd iedereen geacht goede verhoudingen met anderen te onderhouden en een bijdrage te leveren aan geluk en welzijn van de samenleving. Leiders zouden dus ‘vaardige methoden’ moeten toepassen voor hun eigen geluk en voor het geluk van anderen door het scheppen van een wereld met minder hebzucht, haat en onwetendheid. Rechtvaardigheid en ethiek zijn van wezenlijk belang.

Vervolgens haalt hij een uitspraak van Gautama Boeddha aan:

children buddhaWanneer koningen rechtvaardig zijn, zijn de ministers rechtvaardig, zijn brahmanen en huisvaders ook rechtvaardig en zijn stedelingen en dorpsbewoners rechtvaardig. Als dit zo is, volgen zon en maan hun juiste baan. Als dit zo is, dan doen sterrenbeelden en sterren evenzo; dagen en nachten, weken en maanden, seizoenen en jaren volgen hun geregelde loop; winden waaien met regelmaat en in het goede seizoen, en de hemel verschaft voldoende regen. Als dit zo is, dan rijpt het gewas in het goede seizoen en leven mensen die zich met deze gewassen voeden, lang, voorspoedig, sterk en zonder ziekte.

Schuld bestaat niet!
De visie van Sivaraksa, die uitgaat van rechtvaardigheid en het niet gehecht zijn aan materiële rijkdommen, laat de huidige heersers in een geheel ander perspectief zien. De nog bestaande vorstenhuizen zijn in schril contrast met wat de Siamese koning in de brief aan zijn zoon schrijft. Het bestaan van materieel uiterst welvarende vorstenhuizen zie ik als een museumstuk en een weerspie­geling van vergane ‘glorie’.

playing bankingVeelal dienen ze ogenschijnlijk als een verenigend beeld voor het bijeen­houden van een volk. Daarmee appellerend aan nationalistische gevoelens die in onze tijd niet meer passend zijn. Het in stand houden van de vorstenhuizen door machtsmanipulaties, valt te verklaren vanuit het gegeven dat zij een onderdeel vormen van de financiële elite. In Nederland is dat vanwege de jaarlijkse deelname aan de Bilderbergconferenties wel duidelijk. Het idee van troonopvolging door familie-erfrecht is een achterhaald concept in een werkelijke democratie.

Het past niet meer in een ontwikkeling die een samenle­ving van vrije indivi­duen beoogt. Het ontlenen van rechten aan bloedbanden is gebaseerd op een oude voorbije ontwikkelingsfase van de mensheid, waar ook de overerving van het joods zijn via de vrouwelijke bloedlijn een uitdrukking van is. De materiële welvarendheid van de katholieke kerkvorsten en bisschoppen is, vanuit het door Sivaraksa geschetste perspectief gezien, eveneens een uiting van een amorele levenshouding.

In feite zouden we, in het kader van een bewustzijnsverruimende ontwikkeling, het begrip schuld uit ons gezamenlijk woordenboek moeten schrappen. Want dit begrip wordt alleen gehanteerd om bepaalde ongelijkwaardige machtsverhoudingen mee te kunnen vormgeven. Omdat wij ons nu aan het bewegen zijn naar een samenleving waarin alleen volledig gelijkwaardig menselijke verhoudingen een plek kunnen hebben, heeft het begrip schuld geen enkele betekenis en zeggingskracht meer. Binnen dat kader van gelijkwaardigheid kan alleen een uit vrije wil onvoorwaardelijk schenken en ontvangen een vormgevende plaats hebben. Laten we zeggen, dat het Liefde in actie is.

Waar begint dit?
Loesje duurzame bankWe kunnen natuurlijk eindeloos gaan zitten wachten tot die religieuze, economische en wetenschappelijke elite eindelijk eens bereidt zal zijn, om de door haar opgebouwde morele schuld aan de mensheid in te lossen. Dit zal inderdaad een eindeloos proces zijn, want de door hen verkregen macht en welvaart geven zij vanuit hun verziekte geestesgesteldheid (HIER) natuurlijk niet gemakkelijk prijs. Daarom zou het misschien goed zijn als een ieder in het eigen leven eens anders met het begrip schuld om zou gaan. In de eerste plaats door die schuld in geval van conflicten, niet altijd op het bord van een ander te dumpen.

Dat heeft de elite immers tot nu toe ook steeds gedaan. In de tweede plaats door ook niet overal zichzelf de schuld van te geven, want dat is geen fijn en opbouwend gevoel, dat dan vervolgens ook het liefst maar bij anderen op het bord gedumpt wordt. Dan ben je er ogenschijnlijk zelf in ieder geval van af. Nee, schuld zou helemaal geen rol meer mogen spelen. Schuld heeft naast het elitaire machtsverhaal, op het individuele vlak vooral te maken met geen verantwoordelijkheid willen nemen voor het eigen lijden en de oorzaken daarvan bij anderen neer te willen leggen.

Iemand anders kan nooit en te nimmer de veroorzaker zijn van jouw eigen ellende. Die kan slechts een aanleiding zijn tot het bewust worden van de oorzaken daarvan in jezelf. Dus de strijd met het eigen onprettige schuldgevoel, wordt meestal op de buitenwereld geprojecteerd en daar bestreden. De enige oplossing voor het schuld(en)probleem is dan ook kwijtschelding op financieel niveau en vergeving van jezelf en de ander op individueel niveau.

Het is daarom van het grootste moreel/ethische belang dat wij met elkaar op individueel niveau de gegeten appel van die beruchte boom, welke leidt tot een kennis van goed en kwaad, nu eindelijk eens grondig gaan verteren. De hieruit voortkomende ont-lasting zou wel eens een heel mooie compost kunnen zijn voor het volgende bewustzijnsgroeiseizoen.

Vergeving
Door onze daden in het verleden zijn we allemaal op de één of andere manier wel bij elkaar in het krijt of het rood komen te staan. Wanneer al die zogenaamde karmische ‘schulden’ vereffend zouden moeten worden, dan zouden we kunnen spreken van een spirituele schuldenzeepbel, waar ook moeilijk uit komen is. Want ook op dat niveau is er meer schuld gegenereerd, dan dat er nu menselijk gezien afgelost zou kunnen worden. Deze zou dan lijken op onze huidige economische schuldenzeepbel..

heartworldearthheartIn mijn beleving is de enige manier om te voorkomen dat die zeepbel op een bijzonder destructieve manier uit elkaar knalt en het morele schuldprobleem doet verergeren, het vanuit mededogen jezelf je eigen ‘schuld scheppende fouten’ te vergeven. En dat daardoor dan ook te kunnen doen ten aanzien van anderen. Het jezelf op een innerlijk niveau verbinden met de helende kracht van de Universele Liefde in het eigen hart, is daartoe een absolute noodzaak.

We zijn hier allemaal om te leren mededogen te ontwikkelen voor de ‘fouten’ van onszelf en die van de ander(en). Zonder het maken van ‘fouten’ is er geen leerproces mogelijk. De in ons geprogrammeerde gedachte dat we geen fouten mogen maken, komt voort uit het onnatuurlijke perfectionisme dat de heersers van deze planeet in ons hebben geprogrammeerd. Het is de basis voor het ontstaan van schuldgevoel en faalangst. Uiterlijke perfectie bestaat niet, evenals uiterlijke zekerheid ook niet bestaat!

Heb dus nog een zeer leerzaam vervolg van je verdere levensreis, door vooral vergevingsgezind te leren zijn.

Arend Zeevat

* * *

Het boekje van drs. Ad Broere, over het ‘bankwezen’ en de manier waarop banken met mensen denken te kunnen omgaan, totaal vanuit zichzelf denkend en opererend, ten kost van die ‘klant’, is een prachtig en humoristisch voorbeeld van deze krankzinnige geldwereld waar we in verzeild geraakt zijn.

(klik op de cover voor een artikel en bestelwijze hier op de site..)

hanneke bankiers copyright Humane Economy Publishers

52 gedachten over “Schuld(en)probleem?

 1. Om in een goed geordende en beschermde samenleving te leven en verblijven, vraagt offers, alles voor niets gaat dus niet.

  Dat de gene die ons gevraagd zijn te leiden en beschermen, doorgeschoten zijn in het zoeken van macht, is inherent aan sommige personen.

  De mensen die deze samenleving in stand houden met hun zijn, hebben waardoor ?, verzuimd om de leiding blijvend te controleren, en indien nodig te vervangen, met het kiezen van, of indien nodig hardhandig afzetten.

  Bezit begon lang geleden, land hut grot mooie koeien etc. dat vertegenwoordigd een waarde, de voor de hand liggende waarde was en is, zeldzame delfstoffen, edelstenen, en andere objecten van waarde.

  Geld drukt waarde uit, arbeid en diensten is een andere waarde, het drukken van papier met een getal er op was nooit aanvaardbaar in het verleden eiste men een vaste tegenwaarde van een echte waarde, en dit werd goud, of je bezit, maar dit is vreemd genoeg ongedaan gemaakt, ja en drukpersen zijn gewillig, maar veel mensen zien of willen het niet zien wat hier achter steekt, en zijn dan vroeg of laat weer het slachtoffer, de slimme onder ons, hebben hun beetje bezit belegt in goud, maar dan behoor je ook direct bij de vieserikken volgens de niets bezitters !

  1. Jenne.

   Het materiële is een laag frequente reflectie van het het hoger frequente immateriële, waar ook onze emoties en gevoelens toe behoren. Daarom wil ik jou vragen hoe jij met eventuele schuldgevoelens omgaat. Onderzoek jij ze of besteedt jij ze uit aan anderen?

  2. Banken waren oorspronkelijk nuts-bedrijven. http://www.bestebank.org/nutsspaarbank/
   Er zijn recent nog pogingen gedaan om banken weer op te splitsen in een nuts deel en een gokpaleis deel, maar dat is niet gelukt.
   Jammer, want banken zijn wel degelijk heel belangrijk. Ik vind het kortzichtig om alleen maar te schelden op banken.

   Op dit moment lees ik het boek: ‘Het oerboek van de mens’. Dat beschrijft de bijbel als een briljant politiek manifest. Hoe zou je het verhaal over Adam en Eva kunnen opvatten. Hoe zit het met Adams eerste vrouw (Lilith). En ook komt het begrip ‘schuld’ aan bod. Hoe is dit in de loop van de eeuwen is geëvalueerd.
   Wat doe je met schuldgevoelens. Hoe misbruik je ze. Zijn ze aangeboren, worden ze deels in de opvoeding zoals het uitkomt meegebakken?

   Misschien komt het verhaal over Job in het boek nog aan bod, maar ik heb het altijd een eigenaardig verhaal gevonden. Job had verschrikkelijk veel pech en dat was de straf van god. Lekker makkelijk, want dan hoefde niemand zich om hem te bekommeren. Toen het weer beter met ‘m ging, had god dat natuurlijk gedaan, en iedereen kon weer een graantje meepikken van Job’s rijkdom.
   Alle eer ging naar god, en zijn geploeter werd totaal genegeerd.

   Zoals Jenne stelde:
   “Om in een goed geordende en beschermde samenleving te leven en verblijven, vraagt offers, alles voor niets gaat dus niet.”
   Mij is opgevallen dat de grootste klagers het lang zo slecht niet hadden en de mensen die het echt slecht hebben zich schamen en zich zoveel mogelijk onzichtbaar proberen te maken. Verborgen armoede heet dat dan 😈

  3. Beste Arend, ken geen schuldgevoelens, zou niet weten wat dat is schuldgevoel, heb wel eens spijt gehad van een gedane zaak, of iets stoms gezegt te hebben, meestal bied ik dan mijn excuses aan, en eventueel keer mij zelf binnenste buiten, om mijn gemaakte fout goed te maken.

   Mijn geweten is schoon, mijn intuïtie heeft me altijd op tijd weten te waarschuwen, en me behouden voor grove overtredingen tegen anderen.

   Dat zijn ook de beginselen van alle goede mensen, zie hoor en doe geen kwaad, en wees de behoeder van je broeder en zuster, voor een betere wereld !

 2. We hebben onszelf en onze kinderen verkocht aan de BIS doordat we zijn gergistreerd als persoon.
  Een persoon is geen mens maar een juridische identiteit die contractuele verplichtngen heeft aan de bank.
  Persoon betekent masker.
  Onder dit masker zit meestal een mens.
  niet altijd want een bedrijf is ook een persoon.
  Een mens is vrij van deze verplichtingen.
  We worden naakt geboren en als we dood gaan nemen we niets fisieks mee.
  Alles wat we hebben aan waarde is onze tijd.
  Tijd is geld.
  Elk mens is uniek net als een bitcoin
  Wij kunnen onze Eigen bank creeren door ieder mens bijvoorbeeld 999 uur te geven en dit te gebruiken als ons geld.
  Een product of service kost zoveel tijd als er in is geinvesteerd.
  De transacties van geld (tijd)is dan van mens tot mens want een persoon is fictief.
  De aarde is van ons allemaal want je kunt niet iets verkopen wat niet door jou is gecreerd.
  Coorporaties moeten behoren aan ons als collectief en ons dienen.
  Dit systeem maak een eind aan alle armoede oorlogen grenzen regeringen bankmonopolies enz.
  Ons huidige systeem is: leen 10 en geef 11 terug maar bij het afsluiten van de lening word slechts 10 gecreerd.
  Dat systeem had vroeger voordelen zoals het versnellen van inovatie.
  Tegenwoordig echter leid het ons en de wereld naar de afgrond.
  Ik hoop dat dit nieuwe systeem snel tot stand kan komen zodat we weer Mens kunnen zijn.

 3. Arend.
  Ik vraag me af of mensen wel beseffen dat zij nooit vrij zullen kunnen leven zolang anderen(de staat)ze opscheept met schulden door anderen gemaakt.
  Ieder mens van vlees en bloed wordt direct na de geboorte (wanneer je ouders aangifte van de geboorte doen)bestempeld als natuurlijk persoon wat op zich al diefstal is van de juiste identiteit omdat je als souverein mens van vlees en bloed wordt geboren en daarmee ook geen schulden aan of tegoeden van anderen kan hebben omdat je simpelweg nog niet geleefd hebt.
  Dat betekend in het opgedrongen huidige systeem wel dat elke pas geborene een slaaf van de staat wordt omdat hij/zij schulden zou hebben die hij/zij dient af te lossen terwijl de staat gewoon doorgaat met schulden maken waardoor iedereen slaaf zal blijven.
  Daarbij kunnen vervelende door de staat veroorzaakte complicaties komen vooral als die staat zelf uit bv bezuinigingsoverwegingen mensen ontslaat of voor vermindering van inkomen zorgt wat tegenwoordig nogal veel voorkomt.
  Zolang alles om de centjes blijft draaien bestaat echte vrijheid dus niet.
  Zoals ik al eerder eens geschreven heb is alles wat deze aarde te bieden heeft voor iedereen en niet voor een bepaalde groep zoals nu het geval is.
  Willen we echt een gelukkig leven en vrijheid nastreven dan zal liefde voor elkaar en respect voor alles wat ons geboden wordt boven het materiele moeten staan.
  Het is niet nodig om te werken voor geld want alles wat bestaat komt van/uit moeder aarde en is gratis.
  Werken voor geld brengt alleen rijkdom en macht voor hen die al veel hebben.
  Werkgevers zoals investeerders genoemd worden volgens de huidige maatstaven moet de suggestie wekken dat die investeerder u van inkomen voorziet terwijl die investeerder alleen maar uit is op meer rendement op zijn/haar investering.
  Een ieder die een vak uitoefent is zijn/haar eigen werkgever omdat deze vakman/vrouw een product vervaardigd of dienst levert waar automatisch vraag naar ontstaat als het een goede dienst of product is.
  Geld is dus niet noodzakelijk omdat men bv ook een dienst kan leveren uitnaasten liefde of een product kan maken omdat u daarmee iemand kan helpen.
  Alle grondstoffen waar nu alles uit/van gemaakt wordt zijn en blijven aanwezig en is niet geld gerelateerd alleen wordt het nu op een verkeerde manier gebruikt waardoor uit hebzucht overproductie en vervuiling ontstaat terwijl moeder aarde onnodig leeggeroofd wordt ten bate van winst voor een kleine hebzuchtige groep.

  1. Arnold.

   Waar het om draait is hoe jij in jouw leven met het thema schuld omgaat. Geef jij anderen altijd of vaak de schuld van wat er in jouw leven misgaat of voor wat anderen jou in jouw beleving aandoen? En vind jij dat die anderen jou hetgeen wat ze jou hebben aangedaan met rente moeten goedmaken?

  2. Arend.
   Zoals ik het zie/bekijk is het eerder collectieve blindheid van de massa.
   Voorbeeld: (dit heeft Marcel ook al eens geschreven en daar ben ik het wel mee eens).
   Mensen gaan steeds meer/langer werken omdat ze dan denken meer te besteden te hebben.
   Terwijl ze langer/meer gaan werken neemt de kans op bv een Burn out toe wat in het huidige zorgsysteem neerkomt op hetgeen je meer verdient weer uitgeven aan zorgkosten met als resultaat dat je er niets mee bent opgeschoten.
   Een ander voorbeeld:De meeste mensen werken omdat ze denken dan meer te besteden te hebben dan wanneer ze niet werken en niet omdat ze het leuk vinden.
   Bij voorgaande komen ook nog andere redenen zoals terugkerende lasten zoals hypotheek/huur,voeding,kleding en alle andere zaken die telkens terug komen.
   Daarbij komt dan ook nog de overheid die belasting heft wat tegenwoordig geen belasting meer is maar pure diefstal omdat de meesten meer dan de helft van wat zij verdienen aan de staat moeten afdragen terwijl ze er eerst arbeid hebben voor moeten verrichten.
   Het komt er dus op neer dat men eerst tijd en energie in arbeid heeft geinvesteerd waarna de staat met het grootste deel van de opbrengst aan de haal gaat.
   Belasting betalen is ooit in het leven geroepen om sociale voorzieningen gezamenlijk te bekostigen en in het begin was dat maar een paar procent van hetgeen iemand verdiende terwijl ze nu meer dan de helft afpakken.
   Daarbij komt dat bv door privatisering van de zorg de eerder gezamenlijk gedragen zorgkosten (want vroeger was de staat verantwoordelijk voor de zorg)nu is komen te vervallen waardoor we nu opgescheept zitten met maandelijkse premie en eigen risico betalen aan private instellingen terwijl de belasting die daar eerder voor diende gewoon blijft doorlopen waarbij je je kunt afvragen wat ze dan met dat geld doen dus eigenlijk betalen we nu dubbel.
   Het gaat er niet om of ik anderen de schuld geef of niet want dat heeft geen zin.
   Waar het mij om gaat is dat mensen de ogen eens openen en zich niet zo makkelijk alles laten wijs maken en afnemen.
   Zoals ik al eerder schreef wordt alles wat op aarde aanwezig is of gemaakt wordt uit hetgeen moeder aarde ons geeft gemaakt en daar is GEEN GELD VOOR NODIG waardoor we het ons zelf nu onnodig moeilijk maken.
   Als voorbeeld wil ik graag de mensen in de zorg erbij halen omdat die nu meer tijd en energie moeten steken in bureaucratische rompslomp in plaats van aan het verzorgen van mensen en dat alleen maar vanwege geld.
   Hierdoor gaan vele zorgmedewerkers met tegenzin aan de slag en proberen toch zoveel mogelijk te doen waar ze eigenlijk voor aangenomen zijn waar ik veel respect voor heb.
   Deze mensen geven om hun medemens en willen de hulpbehoevenden helpen maar worden door geld tegengewerkt terwijl zij vanuit hun hart die mensen misschien ook wel uit medemenselijkheid/liefde zouden helpen maar wat nu niet kan omdat ook zij voor brood op de plank moeten zorgen waar ook weer voor betaald moet worden.

 4. Ik ben er de afgelopen maanden meer van overtuigd geraakt dat de kerk achter de schermen aan wordt gestuurd door kwade machten omdat ik weiger te geloven dat de reptielen niet bestaan. Ook bij Rutte heb ik dat gevoel omdat zo veel onzin in het lichaam van één persoon vrijwel onmogelijk tot stand had kunnen komen zonder invloed van buiten deze wereld. Ik ben inderdaad geneigd te denken dat er een externe oorzaak van lijden is omdat dit zo niet onder de normale omstandigheden ontworpen is. Het is alsof onze wereld over wordt genomen door een energetische schimmel die de diepste krochten heeft bereikt van de wereld waarin wij leven, met andere woorden, onze scheppers mogen hun computeronderdelen van de matrix ook wel eens stofzuigen.

  Het zal jullie toch wel bekend zijn dat het mijn mening is dat de lege containers functioneren op het materiële niveau omdat ze geen ziel hebben, zodat er effectief een strijd gaande is in dit aardse leven tussen de mensen met ziel en zonder ziel, als de mensen zonder ziel ons vast willen houden in onechte materiële voorstellingen? Ik kan lijden niet opheffen als er steeds personen zijn die mij dwingen tot een manier van leven die ik niet wil, en die menen daarbij geweld aan te moeten wenden. Het hele idee dat er kwaadaardige software in de matrix terecht gekomen is, kennen we ook uit de film. Ook daar begon de code fouten te vertonen. Het bekende verhaal kennen we al, nu moeten we onze aandacht richten op het methaan scenario, en het einde der tijden waar ik deze gastschrijver bij mijn weten eigenlijk nooit over gehoord heb. Als een ambtenaar papier begint te printen kan het bestaan van de reptielen niet langer ontkend worden die zich aan deze computer vast hebben gehecht. Ik zou toch niet zonder meer het idee van Steiner aanhangen dat mensen een zielkern hebben want dat is nu in het licht van de methaan bom, en de manier hoe mensen daarop reageren, de vraag. Ik vind mijn analyse terecht dat ik slachtoffer word van het gedrag van anderen omdat ik mijn uiterste best gedaan heb een beter leven te bereiken, zodat zij mijn bewustzijn proberen te verlagen en te onderdrukken.

  1. rinus.
   http://worldunity.me/duistere-geheimen-van-het-vaticaans-onthuld-verbazingwekkende-video/
   Rinus als je opzoek gaat via internet en zoekt onder schandalen bij/van het vaticaan kom je dit soort artikelen tegen.
   Je zult dan ook constateren dat de “elite” ook daar hun mannetjes hebben laten infiltreren zoals mensen die bij grote bekende en vaak ook bij schandalen betrokken grote banken hebben gewerkt.
   Opvallend is ook dat de huidige EU zich heeft laten bedienen door Nazi simpatisanten zoals ene Hallstein en maatjes met dezelfde achtergrond.
   De Bilderberg groep mede opgericht door een oud SS er.
   En zoals blijkt uit de verwijzing hierboven heeft het vaticaan zelfs oorlogsmisdadigers helpen ontsnappen naar landen zoals Argentinië onder toeziend oog of met hulp van bisschop Hudal.
   Zoek ook eens de foto van het nieuwe Navo hoofdkwartier op en je zult zien dat het gebouw van boven af gezien de tekens van de SS vertoont die ook op de kraag van hun uniformen stond.
   Als je dan weer opzoek gaat naar AZOV dan zal je zien dat dit een bende moordenaars is die ook weer tekenen van vroeger tijden vertonen en nu in Oekraine moorden.
   Als je dit gecontroleerd hebt vraag je dan eens af wie of wat de EU is en ook wie zij steunen met ons belastinggeld.
   Je overtuiging is waarschijnlijk wel juist.

  2. Hoi Arnold,

   Over het Vaticaan gesproken…Hans Peter Kolvenbach, ken je die?

   Verder nog citaten van een van de ware oprichter van de EU…

   ‘Hard as it is to say now.. I look forward to a United States of Europe, in which the barriers between the nations will be greatly minimised and unrestricted travel will be possible.’ W. Churchill

   In his famous Zurich speech of 1946, Churchill said, ‘We must build a kind of United States of Europe.. The structure of the United States of Europe, if well and truly built, will be such as to make the material strength of a single state less important.. If at first all the States of Europe are not willing or able to join the Union, we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can.’

   At London’s Albert Hall, in May 1947, just a few months after his Zurich speech, Churchill spoke as Chairman and Founder of he United Europe Movement to
   ‘present the idea of a United Europe in which our country will play a decisive part..’

   In August 1949, at the first meeting of the Council of Europe in Strasbourg, Churchill delivered his speech in French, and said:

   ‘We are reunited here, in this new Assembly, not as representatives of our several countries or various political parties, but as Europeans forging ahead, hand in hand, and if necessary elbow to elbow, to restore the former glories of Europe..

   ‘There is no reason for us not to succeed in achieving our goal and laying the foundation of a United Europe. A Europe whose moral design will win the respect and acknowledgement of all humanity, and whose physical strength will be such that no person will dare to disturb it as it marches peacefully towards the future.’

   http://eu-rope.ideasoneurope.eu/2013/11/10/winston-churchill-a-founder-of-the-european-union/

  3. Paul Henri Spaak hoort er ook bij…

   Internationale carrière
   Nog terwijl Spaak in ballingschap te LONDON (*hij ook?*) was, lag hij aan de grondslag van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg (zie Benelux). In augustus 1949 (*Duitsland was toen nog onder bezetting van de VS, Engeland, Frankrijk en Rusland, en pas in 1951 werd het bezettingsstatuut aangepast en mocht D weer een eigen ministerie van buitenlandse zaken hebben. Je snapt ws dat alles wat erna kwam aan politici door de Geallieerden goedgekeurd werd* ) werd hij voorzitter van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Van 1952 tot 1953 was hij voorzitter van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
   Het Spaak-rapport deed de aanbeveling tot oprichting van een Europese Economische Gemeenschap en een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De EEG en Euratom worden opgericht door de Verdragen van Rome, die ondertekend worden op 25 maart 1957.
   Spaak werd internationaal bekend toen hij in 1946 voorzitter werd van de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In 1957 werd hij secretaris-generaal van de NAVO als opvolger van Lord Ismay en bleef dit tot 1961.
   WIKI

   En idd Walter Hallstein…
   In 1942 werd Hallstein opgeroepen voor militaire dienst en hij diende in een artillerieregiment in Noord-Frankrijk. Hallstein kreeg de titel Eerste Luitenant (Oberleutnant). Op 26 juni 1944, gedurende de Slag om Cherbourg, werd hij gevangengenomen door de Amerikaanse troepen. De rest van de oorlog verbleef Hallstein in gevangenkamp Camp Como in Mississippi. In het kamp startte hij een Kamp Universiteit en hield hij colleges over rechten. Hallstein nam deel aan het Sunflower Project, een project om voormalige Duitse soldaten her op te voeden. Hij was werkzaam voor een school in Fort Getty. Hallstein bleef ene krijgsgevangene van juni 1944 tot halverwege 1945.
   Hallstein werd befaamd vanwege zijn weigering van de Nazi-ideologie en hield afstand van het Naziregime. Bij zijn benoeming in 1941 tot professor Rechten aan de Universiteit van Frankfurt was er oppositie van Nazi politici. Zijn kandidatuur werd er echter doorgedrukt door de academici van de universiteit. Niet veel later werd Hallstein decaan van de universiteit.
   De Tweede Wereldoorlog had geleid tot totale vernietiging en had het continent Europa in tweeën gesplitst door het IJzeren Gordijn. Onder de Europese partijen heerste het verlangen tot Europese samenwerking en maatregelen om toekomstige oorlogen te voorkomen.
   De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schumann, opperde het plan om de Duitse en Franse productie van kolen en staal onder een gezamenlijke controle te stellen.
   De eerste diplomatieke gesprekken werden gevoerd om dit doel meer vorm te geven. Ten tijde van deze onderhandelingen had Duitsland nog steeds zijn soevereiniteit niet teruggekregen (*die D 2016 nog steeds niet terug heeft*). De buitenlandse politiek van Duitsland werd bepaald door de Hoge Commissie voor het bezette Duitsland. Er bestond geen onafhankelijk ministerie voor Buitenlandse Zaken en de buitenlandse zaken werden vaak bepaald door de kanselarij.
   (WIKI)
   Wat me opvalt alle mensen die voor de EU zijn/waren zijn allemaal tegen NS-Duitsland geweest.

  4. Aan alle einden der Tijden, ligt er dan weer een opnieuw beginnen te wachten, het is niet één eind tijd, dat zou komen als we door een zwart gat worden opgezogen, nee gewoon uit chaos ontstaat een nieuwe wereld, helemaal op nieuw beginnen, vol illusies en kwade geesten.

   Als je in je leven moe wordt van het kwaad te bestrijden, nou dan zeggen de Engelsen, if you cant beat them join them, en dat doen velen uit gemakzucht.

   En ieder wezen heeft een ziel cq esprit cq geest, maar die zijn vol bochten volkomen tordu sommige, zo volkomen gemannipuleerd, waardoor ze niet meer in een normale samenleving passen, en een mogelijkheid zoeken om zich te buiten te gaan aan het kwaad, ja en dat word ze dan geboden in bepaalde religies.

   Het is een hele gecompliseerde wereld, steeds meer in handen van de psychoos !, waar discussie niet mogelijk mee is, willen wij onze mooie menselijke respectvolle wereld handhaven, ja dan moet het kwaad verdelgt worden !

  5. Bij mensen als Churchill, gaat het nooit over het geluk van de gewone man, en in het algemeen geld dat voor politiekers, op uitzonderingen na?, als voorbeeld wordt dan altijd USA genoemd, waar de oorspronkelijke bewoners werden opgeruimd, en toen het kwaad door een burger oorlog, het echte volks gedeelte met de free spirit, in de zuidelijke staten werden onder het mom van slavernij de hele boel vernietigd, maar goed die geschiedenis kennen we al.

   Europa met al zijn waarden culturen talen volkeren, zijn niet te vangen in één netje, kijk hoe Mutti Merkel de macht naar zich toetrekt, en haar hele land willens en wetens overspoeld met vijanden, zich opwerpt als vijand tegen Rusland, en dan vraag ik willen wij dat, willen wij onze landen kapot laten maken door analfabethise psychopaten, en moeten wij onze erfenis van waarden geschiedenis en volksaard opgeven, voor een mactswaanzin idée, nee het is beter keihard racist te worden tegen het kwade, dan overleven wij misschien als mens uit een oud cultuur land, opschikken is een zinloze bezigheid met een heel dramathis eind, to be or not to be.
   En die lulverhalen mijn buurman is een hele aardige Turk of ?, le moment venu is het je doods vijand, vraag het maar aan de Armeniers, Syriers, Perzen, de Grieken en nog anderen.
   Jenne

  6. Parabola/Odette.
   Parabola ik ben van mening dat een verenigd Europa heel goed mogelijk is wanneer dat gebaseerd is op samenwerking en vooruitgang van alle landen en haar burgers.
   De EU van nu dient (dat is mijn overtuiging) alleen maar de financiele machtselite zoals banken en multinationals ten koste juist van de burgers en dan ook nog bedoeld om diezelfde burger tot slaaf te degraderen.(voor zover we dat al niet zijn).
   Op dit moment nu de Engelsen ervoor hebben gekozen de EU te verlaten wordt door de MSM alleen maar gesproken over de financiele gevolgen op de financiele markten en over bedrijven die problemen zouden gaan ondervinden.
   Het enige wat ze over de EU burgers te melden hebben is dat sommigen hun baan zullen verliezen.
   Wat heeft de EU volgens jou de gewone burger/arbeider gebracht waar hij/zij iets aan heeft?
   Heel vaak stel ik die vraag aan gewone mensen die ik tegenkom en meestal krijg ik dan het antwoord dat die hele EU alleen maar achteruitgang heeft opgeleverd.
   Odette.
   Wat ik bedoel is dat voor het einde van de tweede wereldoorlog in een hotel hoge Nazi leiders zijn samen gekomen om te praten over hoe het verder moest omdat zij zagen aankomen dat ze de oorlog gingen verliezen.
   Ook zijn er tal van bewijzen dat bankiers en industrielen Hitler in het zadel hebben geholpen door hem de (financiele)middelen te verstrekken.
   Er was toen dus al samenwerking tussen Duitsland en de rijksten der aarde wat nu waarschijnlijk ook nog het geval is.
   Telkens weer zie/constateer ik overeenkomsten met het beleid van Duitsland toen en het beleid van de EU nu waarbij vaak mensen betrokken waren die later hoge functies kregen bij belangrijke instanties zoals die Hallstein die in ik meen 1957 de eerste president van de Europese Commissie werd.
   Ook bij de Navo en de CIA hebben oud Nazi gedienden hun diensten geleverd (hierbij denk ik aan Claus Barbie ook wel de slager van Lyon genoemd omdat hij oa Jean Moulin dood geslagen zou hebben toen hij voor de SD of Gestapo werkte).
   Kortom de EU heeft de reputatie dat zij niet transparant zijn en vaak dwangmaatregelen uitvaardigen waar landen verplicht aan moeten voldoen wat gewoon fascisme is wat overeenkomt met daden uit het verleden.
   Ook heeft het Europees parlement niets in te brengen omdat de Europese commissie bepaald wat er gebeuren moet.
   Als ik dan kijk naar de schandalen van oa het Vaticaan en bv hun banden met de Italiaanse maffia en weet dat Nederland,Duitsland,Frankrijk en Italie de toon aangevende landen van de EU zijn dan is mijn conclusie dat die hele EU een grote corrupte bende is inclusief het Vaticaan.
   Duitsland lag volledig in puin maar was wel als een van de eersten er weer van hersteld waarna het de grootste industriele leider van Europa werd en nog steeds is hoe kan dat?
   Ze hebben dan wel officieel de oorlog verloren maar op economisch gebied lijken ze toch gewonnen te hebben waarbij ik me dan afvraag met welke steun of wie hen daarbij geholpen hebben.

  7. Arnold, pas toen de landen alle belangrijke rechten aan de Europese commissie gaven, begon het vervelend te worden. Dat had dus niet mogen gebeuren.
   De Commissie is het probleem, niet de EU als een gemeenschappelijk Europa. (ik schreef toen een mail naar Merkel, Bundeskanzleramt, met het verzoek om dat niet te doen, dus rechten afgeven etc) maar ja wie ben ik…?

   Ook de euro had veel aan de situatie van nu bijgedragen, ofwel de Engelsen niet eens daaraan meededen…waarom eigenlijk?
   Voor mij is het grotere plaatje belangrijk…wie heeft er belang bij dat wij hier in Europa geen rust krijgen?

  8. Arnold,
   nu kun je de reactie van mij lezen onder 6.5 met dank aan Guido!

  9. precies Arnold, toen ze wisten dat ze ‘verloren’ hadden, de vergadering en overeenkomst gesloten door De Industrie, IG Farben A.G. INternationaal, over Het EU Vierde Rijk in het scharlaken rode Hotel, August 10, 1944. Quote:”The paper is aged and fragile, the typewritten letters slowly fading. But US Military Intelligence report EW-Pa 128 is as chilling now as the day it was written in November 1944. The document, also known as the Red House Report, is a detailed account of a secret meeting at the Maison Rouge Hotel in Strasbourg on August 10, 1944. There, Nazi officials ordered an elite group of German industrialists to plan for Germany’s post-war recovery, prepare for the Nazis’ return to power and work for a ‘strong German empire’. In other words: the Fourth Reich.” http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich–EU.html

  10. Ja Arnold, Ik weet dat de hele Europese Unie daarop is gebouwd, helaas.
   Maar je vroeg te kijken naar de overeenkomsten tussen de symbolen, dat vond ik een beetje vergezocht.
   Het is meer dan duidelijk dat de burgers nu wel moeten weten dat de Europese Unie (1993) opgericht uit de Europese gemeenschap (1958) na 63 jaar dus één grote façade is geweest voor Europese dictatuur. Voor grote coöperaties ijzersterk, maar voor de burger één grote sof. We vinden al van alles van onze buur-landen, laat staan wat er uit het diepe zuiden naar binnen stroomt met de kraan wagenwijd open. Verwarring ten top en eigen identiteit tot een mythe geworden waarop je volkscultuur gestoeld was. Niet meer wetend hoe je elkaar nog moet aanspreken zonder weer eens iemand te beledigen met meegenomen ver van zíjn thuis gewoonten. Hollandse kaas met couscous overgoten met wodka? De Westertoren met een minaret erop? Wel ja, waarom ook niet, we zijn zo gastvriendelijk. Nou ja, geef me dan maar een kopje mint thee om het niet erger te maken 😉

  11. Parabola.
   Dank je voor de uitleg die je geeft en dan vooral wat in 6.5 door jou is aangedragen.(uiteraard ook dank aan Guidoj).
   Ook is de regel onderaan mij niet ontgaan en ik denk dat ik begrijp wat je daarmee wilt zeggen.
   De meeste mensen zien Hitler als de boeman omdat het ze zo voorgeschoteld wordt in de geschiedenisboekjes.
   Parabola ik volg al enige tijd de reacties hier op WTK en ga zelf ook veel op onderzoek uit en ook worden er vaak door an argie interessante reacties geplaatst alleen is het grote probleem dat het niet strookt met wat de meeste mensen geleerd is waarbij dan ook nog komt dat het een zeer gevoelig onderwerp is.
   Ikzelf ben van mening dat Hitler de enige was die het opgenomen heeft tegen de elite en dan met name bankiers en industrielen.
   Wat de mensen wel kunnen weten omdat het ook zo in de gangbare geschiedenisboekjes beschreven staat is dat Hitler enorm gefrustreerd was over de afloop van de eerste wereldoorlog en dat hij toen hij aan de macht kwam terug wilde hebben wat Duitsland afgenomen was vandaar eerst het Rijnland waarna Oostenrijk volgde en vervolgens werd hem Tsjechoslowakije bijna cadeau gegeven belangrijk detail hierbij is dat er toen nog bijna geen doden waren gevallen.
   Daarom denk ik dat de ellende pas echt begon met de toen valse vlag operatie bij de radiozendmast in Gleiwitz toen een aantal gevangenen in Poolse uniformen werden gehesen om het vervolgens te doen lijken op een aanval van Polen op Duitsland waarna de inval door Duitsland in Polen het gevolg was.
   Als men dan niet verder kijkt kan men beweren dat dit een criminele daad was om de inval te rechtvaardigen.
   Wat dan weer niet in de reguliere geschiedenisboekjes staat is dat in het noorden van Polen Duitse burgers afgesloten waren van Duitsland waartegen ook misdaden werden begaan.
   Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het erop lijkt dat zij die Hitler toen probeerde te bestrijden nu nog aan de macht zijn en nu gebruik maken van de methoden die toen tegen hen gebruikt werden door Duitsland.

  12. Dank je wel Arnold.
   Inzicht leidt naar begrip, en begrip is een soort liefde en dat hebben we nodig in deze wereld.

   Heb net toevallig op het nieuws gehoord dat er een 86 jarige man uit de VS heeft toegegeven dat die alles over de holocaust heeft verzonnen, daarmee wil ik trouwens niet zeggen dat er geen mensen onrecht hebben mee gemaakt. In een oorlog sterft als eerste de moraal.
   Wel opvallend is dat dat nu, vlak na het referendum, naar buiten komt via de msm.

  13. Parabola,

   geef me nou eens een eerlijk en inhoudelijk antwoord op mijn schrijven 6.7 bijvoorbeeld, en aan boeken heb ik geen behoefte, mijn bibliotheek is goed gevuld, heb er zelf rondgereist, en mijn gezichtspunt lang geleden bepaald, aan gaande Turcomaanse volkeren.

  14. Arhnjold 6.8

   om dat de Duitsers het hardste werken voor het minste geld, na de oorlog werd ze verteld dat door hard werken Duitsland weer groot en sterk land zou worden, en voila, de Fransen waren het volk in Europa die het eerste een maand betaalde vacantie kregen per jaar, sommige volkeren zijn geboren om te werken, en anderen werken om te leven!

   Ik weet het klinkt allemaal niet zo leuk, maar de Moslims mijden in heel noord Africa en Azië, aan inteeld, net als de oude Egyptische Farao’s, bijna 70% van de huwelijken was neef en nicht, het is minder geworden, maar het was om het beetje of veel dat ze bezaten dat dit onderlinge getrouw plaats vond !

  15. Parabola,

   kom eens van je stok paardje af, de Holocaust ontkennen, hij heeft echt bestaan en heeft echt plaats gevonden, en uitgevoerd door onder anderen Duitsers!

  16. Jenne, rare reactie weer, gaat het wel goed met je?
   Luister dan even zelf Nederlandse radio dan weet je ook dat wat ik net hoorde. Of lees het in de telegraaf, daar is er een artikel over vandaag.
   En verder zoek het uit, ik neem afstand van al die haatdragende reacties zoals hier in het lijntje door de een en ander. Als je moeite hebt met een stuk waarheid dan geloof je toch verder in leugens. Mij maakt het niet uit.

  17. Jenne.
   6.18.
   Jenne je hebt volkomen gelijk dat de Duitsers harde werkers zijn en sterker nog op meerdere gebieden lopen zij kwa techniek/ontwikkeling voor op vele andere landen.
   Dat was tijdens de oorlog ook zo naar mijn mening omdat ze gewoon de beste ingenieurs en materialen tot hun beschikking hadden.
   Maar ik denk dat hier nog iets anders bij komt kijken namelijk dat de grote jongens ook baat hadden bij een snelle wederopbouw omdat zij ook fabrieken in Duitsland hadden staan (die overigens vaak vrijwel ongeschonden uit de oorlog zijn gekomen ondanks de vele bombardementen).
   Met andere woorden denk ik dus dat de elite de Duitsers financieel hebben geholpen om er zelf beter van te worden.

  18. Even om misverstanden te voorkomen ik ontken de Holocaust absoluut niet want er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd.
   Dit naar aanleiding van Jenne zijn reactie op Parabola in 6.19.

  19. Rinus,

   ’t is maar wat je onder het kwaad verstaat, ze varen er al duizende jaren wel bij !

  20. Arnold, heb je ook gelezen wat de Fransen aan sociale verworvenheden hadden, dit geeft het verschil aan van het ééne en andere volk, ik ken Duitsland goed, maar woon en leef toch liever in dit dan inferieure maar menselijker land, de Duitsers zijn en worden behoorlijk misbruikt, het Marschal plan, hield in dat de schepen met kolen geladen op zee omdraaiden en in de zelfde haven werden gelost, stelen op grote schaal, maar goed ze zijn er zelf bij, nu worden ze weer misleid door Merkel, ze zitten zo weer in een nieuwe oorlog, wordt tijd dat ze opstaan, voor het te laat is.

  21. Parabola, je kunt toch niet uit een stuk misplaatste loyaliteit ten aanzien van je gedeeltelijke afkomst, constant je kop in het zand steken, je weet toch donders goed hoe de wereld in elkaar steekt, en mijn reacties naar jou toe komen uit een vriendschappelijk denken, niks haat, haat ken ik niet,
   plus je kent mijn verhouding en gevoelens naar Duitsland toe !

  22. Jenne.
   6.24.
   De verworvenheden van de Fransen ken ik niet maar ik ben het wel met je eens dat de Duitsers misbruikt zijn en dat het ook nu weer gebeurd.

  23. tsjah en mocht je op slag veels te veel werk in 1 keer gaan genereren door je fantastieke industriële innovatieve briljante bob de bauer ideeën om uit lucht stikstof voor bommetjes te halen voor de natte terror achmed navy op zee goes internationaal creëer je toch gewoon weer een enorm grote onbetaalde onderklasse en stopt die in grote happy vakantie werkkampen met het opschrift boven de regenboog poort ‘arbeit macht frei’, kun je later nog zeggen ‘dat het niet gebeurd is’ en dat je ‘het niet gewusst had’, mocht het vrije woord hier bezwaar tegen aantekenen laat je ddr Mutti Merkwürdig meneer ice T Zuigberg de Asperge stekert van feeksboek adviseren om preventief zoveel mogelijk ongewelvallige ‘hate speech’ te verwijderen en vooral de poorten van ‘Europa’ wagenwijd open zet om zo de oorspronkelijke doelstelling van ein onbetaald worker bee drone gelei volk zonder identiteit alsnog op zo kort mogelijke termijn te behalen http://1.bp.blogspot.com/_qz9aE02ggbw/TGATWpwgHVI/AAAAAAAAB-4/EMrc8ay5bPc/s1600/Caste.jpg http://www.justwebshop.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/4/2446561.jpg http://www.dailymotion.com/video/x1a2xjq_jeff-dunham-spark-of-insanity-achmed-the-dead-terrorist_fun

  24. Ik heb zojuist naar het NOS nieuws van 20.00 uur gekeken en hoorde daar dat de EU flexibeler moet worden en dat de leiders echt leiderschap moeten tonen en sneller de daad bij het woord moeten voegen.
   Gelijktijdig zegt men dat sommige landen langer mogen denken eer ze een beslissing nemen.
   Logisch want dan kunnen ze in nijpende gevallen sneller niet gewenste maatregelen doorvoeren waar de burger niet op zit te wachten zoals mogelijk met TTIP het geval kan zijn of andere niet zo gewenste maatregelen.
   Wederom toont de EU dat de burger niet telt want niemand durft ook maar één woord te zeggen over de onvrede die er is over alle bezuinigingen waar velen door in de armoede geraken.
   Een ander vreemd verschijnsel is de bangmakerij dat mensen nu de Engelsen de EU gaan verlaten hun baan kunnen verliezen terwijl veel meer mensen hun baan al verloren hebben door autmatiseren waar ook totaal niet over gesproken wordt omdat het nu eenmaal voordelig voor grote bedrijven uitpakt.
   Het komt er dus op neer dat het eenrichtingsverkeer blijft in het voordeel van grote bedrijven en andere financiele instellingen ten koste van de burgers.

  25. Arnold,
   ben benieuwd wat je hiervan vindt?
   Een indruk over hoe de geallieerden na de oorlog Duitsland bestuurden. Let goed op wat er verteld wordt.
   https://www.youtube.com/watch?v=I2arAuvNZYg

   Om Jenne even te ontzenuwen…ik kom voor iedere mens op die door elitaire machtsspelletjes onrecht is aangedaan maakt niet uit welk land, geloof of kleur!

  26. hmm stukkie gezien 6.29 , jah we zijn door die naoorlogse marshall weg stop gekte afgesneden van onze Europese heritage alleen al door die verlaten en deels verdwenen bloemrijke onvervangbare studie boeken, een oplettende onderwijskunde professor maakte mij indertijd daar al op attent, daarom ben ik begonnen met het verkennen van de verloren gegane Leipzig connection literatuur uit de negentiende eeuw die daarom vaak in Amerikaanse bibliotheken te vinden zijn, copyright vaak verlopen, ideaal toegankelijk via platte tekst machinale optical character recognition van google en zelfs de originele foto copy pdf is beschikbaar, hoe heet dit oude duitse schrift eigenlijk? ik begin het al een beetje door te krijgen, de K en de V en de s, heel veel fffffff’en, ik bedoel ik zie er een omgekeerd gutenberg achtig project in, door 1 persoon lastig te volbrengen maar wel als collectief, wie doet er mee, en jah ik doe een zwaar beroep op google translator, het duitse woord ‘Heer’ betekent bijvoorbeeld kennelijk ‘Army’; leger, zo krijgt bijvoorbeeld het begrip ‘HeerScharen’ een meer duidelijke betekenis, en nog veel meer woorden en begrippen, snel switchen tussen Afrikaans, English, German, French, Latijn en soms Spaans Italiaans, een etymologische stichting correlatie ontdekkingsreis, aangezien een ‘draadje’ van zichzelf niet eindig is zouden we hier verder kunnen gaan, van 6.29 naar 6 punt 29000 and verder beyond. Die Geschichte des Alterthums, Max Duncker, Leipzig Verlag 1875, Library of the College of New Jersey https://books.google.nl/books?id=qS0ZAAAAYAAJ&pg=PA132&focus=viewport&dq=Die+Herrschaft+der+Hyksos+in+%C3%84gypten+und+ihr+sturtz&hl=nl&output=text das pas uitdiepen into the deep out of the blue opgedrongen naoorlogse ignorance, daar kom ik mijn bed wel voor uit; Madness – One Step Beyond ’the nuttziest sound around’ https://www.youtube.com/watch?v=N-uyWAe0NhQ

  27. Hyper Alert, had duizende boeken van mijn ouders, in Latijns schrift zo als mijn moeder het noemde, het grootste gedeelte heb ik aan het Max Planck instituut gegeven, enkele heb ik behouden, een mooie geilustreerde encyclopedie, van 23 delen, en andere mooie boeken, mijn moeder had een gedeeltelijke Duitse klassieke opleiding, het speelt hier ook met al die oude talen, eind van het seizoen ga ik naar het catalaanse gedeelte bij de Pyreneën, Prades, Vinca, Cères, Amelie les Bains, heel interessant gebied mooi, waar we logeren kijken we uit op de sneeuw toppen van de Mont Canicou,
   heel vroeger Zomers naar Prades daar speelde dan de beroemde Pablo Cazals,
   mooi gebied mooie vrouwen, donker slank prachtige gezichten, en een huid als van Albast, en lekker gezond eten, groentes fruit nou ja het paradijs.
   Groet Jenne

  28. Parabola.
   6.29.
   Ten eerste vind ik dat muziekje erbij enorm irritant.
   Maar om verder op de inhoud van de video in te gaan vallen mij een paar dingen op namelijk dat alleen beeld te zien is waar de overwinnaar commentaar bij geeft wat eenzijdig is en daardoor een verkeerd beeld kan geven.
   Natuurlijk als overwinnaar kun je de voormalige vijand verantwoordelijk stellen voor alle leed en schade en ze daarop afrekenen.
   Als ik onpartijdig mijn reactie geef dan zeg ik waar er twee vechten hebben er ook twee schuld.
   De Duitsers hebben in vele landen enorm huisgehouden wat veel mensenlevens heeft gekost en schade heeft opgeleverd.
   Daar tegenover is het ook zo dat tot op de dag van vandaag de discussie gaande is over de noodzaak van het bombarderen van Dresden door de geallieerden terwijl daar geen enkele militaire aanleiding voor was.(wat dus eigenlijk een oorlogsmisdaad is).
   Daar tegenover zou men bv het doodschieten van geallieerde militairen kunnen zetten bij Malmedy. (Wat ook een oorlogsmisdaad genoemd mag worden).
   Kortom in elke oorlog worden misdaden gepleegd door beide partijen.
   Om deze video compleet te maken zouden ze ook aandacht moeten hebben voor de daden van de geallieerden na de tweede wereldoorlog.
   Zo wordt er veel bericht over gevangenen in Duitse kampen maar niet over Duitse gevangenen in geallieerde kampen.
   Ook de Neurenberg processen waren niet zoals het had gemoeten want de grootste misdadigers zijn niet of nauwelijks berecht vooral als ik dan denk aan de leidinggevenden van bv IG Farben en andere lieden die misbruik hebben gemaakt van gevangenen om hun zakken te vullen.
   Zo kan ik nog wel even doorgaan maar vergeet ook niet dat Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland hebben verklaard.

  29. WoW Jenne! genieten met een hoofdletter G! 1954, Pablo Casals plays BACH – Suite no 1 for Cello – part 1 https://www.youtube.com/watch?v=VhcjeZ3o5us http://www.litacabellut.com/contact/ echt een adembenemende Atlantis vrouw, Aragon, daar is ze geboren in 1961 …. Quote: ‘Lita Cabellut is one of Spain’s most successful artists, but she’s barely known in her home country. What’s more, the woman whose paintings now sell for six figure sums spent her early years living on the street.’ http://www.bbc.com/news/magazine-36580311. Traditional Catalan Woman Suit https://slm-assets0.secondlife.com/assets/3533641/view_large/Snapshot_433.jpg?1305039851 Aragon dat resoneert als de pieten bij mij, daar ligt kennelijk wat verborgen… Pau Casals: Song of the Birds https://www.youtube.com/watch?v=_T8DjwLt_c4

 5. Parabola, 6.29

  Wat een snobisme spreid je hier ten toon, Jenne even ontzenuwen, wat dat dan ook mag betekenen.
  Toen jij geboren werd had ik al zo’n kleine 30 jaar geleeft, en dus juist persoonlijk die tijd meegemaakt en ondervonden, waar jij zegt alles van af te weten, en daar door het ééne oordeel na het andere velt.
  Je misplaatste meningen zijn éénzijdig en missen alle objectiviteit, je dult geen tegen spraak, dat is jammer, geen discussie mogelijk, dan worden gedachten tot een dogma, jammer ! vriendelijke groet Jenne

  1. Och Jenne, je ziet spoken.
   Ik respecteer je maar ik hoef het niet steeds eens met je te zijn, toch? Mijn zoon is ook 30 jaar jonger dan ik, betekent dat dan dat ik hem niet serieus moet nemen?
   Jouw beschuldigingen naar mijn kant toe, slaan iig nergens op. Ik wil niet dat iedereen zo denkt als ik, maar ik blijf wel mijn gedachtes delen, of je het goed vindt of niet.
   Je maakte je druk en liet doorschemeren dat ik ergens toch een soort ‘nazi’ ben, omdat ik voor Duitsers aan wie onrecht is gedaan, opkom. Daarom schreef ik dat ik voor iedereen die onrecht is aangedaan opkom, en wilde daarmee, ‘jou’ dus ontzenuwen…jij noemt dat snobistisch? Goed daarmee kan ik leven, ennuh..sans rancunes, he?! 🙂

  2. Het moet even van mijn hart, je bent oneerlijk in je benadering, en verdraait woorden en denken, plus dat er een hele valse ondertoon in je schrijven is geslopen, jammer, ik stelde er wel prijs op, maar goed je kunt van je hart geen moordkuil maken, groet Jenne

  3. Nee hoor ik ben gelauterd door het leven, en daar horen de mensen bij, we gaan gewoon verder of er niets gebeurd is, vriendelijke groet Jenne !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.