Advertentie

Vrije-energie-revolutie? Even meedenken!


Andrea Rossi is een Italiaanse ingenieur die een Koude Fusie technologie heeft ontwikkeld genaamd de E-Cat (Energy Catalyzer). De technologie is zeer eenvoudig, volledig veilig en produceert grote hoeveelheden energie. Een E-Cat opstelling is eenvoudig te beschrijven. Nikkelpoeder, waterstofgas en een nog niet geopenbaarde (vanwege een lopende patentaanvraag) katalysatorstof worden geplaatst in een roestvrijstalen vat met een inhoud van slechts 50 kubieke centimeter. Om je dat beter voor te kunnen stellen, ongeveer zo groot als je vuist.

Er wordt hitte aan de reactor toegevoerd via elektrische weerstanden (maar elke hittebron zal werken) en het waterstofgas wordt onder druk gezet. Als de temperatuur rond de 400 graden Celsius terecht komt, dan verschijnen de kernfusiereacties en wordt er energie vrijgegeven uit het proces, in de vorm van hitte. De output kan gebruikt worden om water te verwarmen of om stoom op te wekken die op haar beurt weer een turbine kan aandrijven om elektriciteit te produceren. En de gemeten output van deze E-cat-centrale is vele malen groter dan de energie die nodig is om het proces op gang te brengen.

Paul Harmans, bekend van de site Ufowijzer.nl, heeft een nieuwe site het licht doen zien, die volledig gericht is op de ontwikkelingen rondom de E-cat-uitvinding. Op deze site, Energy Catalyzer.nl kun je dus terecht voor de ontwikkelingen rondom deze -naar het zich laat aanzien- revolutionaire ontwikkeling op het gebied van ‘Vrije Energie’. Hoe ‘vrij’ deze energie is, daarover laat Kees Deckers hieronder zijn gedachten de ‘vrije’ loop..!

* * *

x
Een vrije-energie-eenheid-revolutie..?!

(Denk even mee!)

Roeren en kijken in koffiedik.. Een ‘om-eens-goed-over-na-te-denken’-artikel.

December 2011 © Kees Deckers

x

We staan mogelijk vlak voor een wereldwijde energie-revolutie. E-Cat- en Hyperion-producten kunnen ons, als alles meezit, in 5 tot 10 jaar wereldwijd van gratis energie voorzien. Sterker nog, elk huishouden kan in principe zelfs energie terugpompen in het energienet van de (multi)nationale energie-bedrijven. Deze producten leveren namelijk zoveel energie op, in de vorm van heet water en electriciteit, dat het veel teveel is voor het eigen normale jaarverbruik van de meeste huishoudens. De E-Cat- en Hyperion-producten leveren daarnaast, maar in feite bovenal, veiligere en schonere energie. Er zullen nauwelijks tot geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn, noch hete nucleaire kerncentrales, om te zorgen voor heet water en voor electriciteit.

De afmeting van een kleine koelkast zal de E-cat van Rossi krijgen voor huishoudelijk gebruik!.

Wat zijn dit voor producten? De E-Cat (Energy Catalyzer) is een uitvinding van Andrea Rossi (internetreferentie HIER). Momenteel is de verwachting dat er naast zijn 1 MegaWatt E-Cat-eenheden of –centrales voor het bedrijfsleven, 5 of 10 KiloWatt E-Cat-eenheden geproduceerd gaan worden voor huishoudens. De Hyperion is het door het Griekse bedrijf ‘Defkalion Green Technologies’ aangekondigde gelijkwaardige apparaat (internetreferentie HIER). Deze producten zal ik hierna met de term “vrije-energie-eenheid” aangeven.

Hoe werken deze vrije-energie-eenheden?
Volgens de samenvatting op de Nederlandstalige E-Cat-webplek van Paul Harmans: ‘Energy Catalyzer NL’ (internetreferentie HIER) vindt er in de E-Cat (Energy Catalyzer):

z.g. koude kernfusie plaats met als ‘brandstof’ kleine hoeveelheden nikkelpoeder en waterstof met een nog geheime* katalysatorstof om een veilige en schone vorm van warmte-energie te produceren. Deze vorm van nucleaire fusie heeft dus geen radioactieve materialen nodig, produceert geen radioactief afval en stoot geen vervuilende stoffen in het milieu uit. De lage prijs en diverse andere voordelen kunnen ervoor zorgen dat dit de zo gewenste oplossing voor de energiecrisis is en wellicht ook voor de huidige economische crisis.

*) Vanwege patentaanvraag van de uitvinder

Andrea Rossi tijdens een presentatie onlangs van de opschaling van zijn E-cat-centrale.

Als de uitvinders en makers van deze apparaten de huidige verwachtingen tot werkelijkheid kunnen omzetten, dan zullen grote omwentelingen volgen. Omwentelingen op zowel het microniveau van individuele huishoudens, het mesoniveau van nationale en multinationale regeringen (unie’s) en bedrijven, als op het macroniveau van de totale mensheid en de Aarde.

Er zal een enorme energie-revolutie plaats kunnen vinden. En deze revolutie in de energie kan tegelijkertijd een revolutie betekenen op vrijwel alle gebieden van de menselijk samenleving. Het kan tot een revolutionaire verbetering leiden in de situatie van de 99%, die momenteel vrijwel overal ter wereld het gedrag van de andere 1% van de mensheid aan de kaak stelt. Veel is daarbij echter, zoals altijd, afhankelijk van hoe mensen menen het recht te hebben om met elkaar om te gaan.

Het is nog volledig koffiedik kijken. We proberen allemaal ons voor te stellen hoe onze situatie er op kan verbeteren door deze energie-revolutie. De één vanuit het microniveau, de ander vanuit het meso-niveau en weer een derde vanuit het macro-niveau. Maar wat er daadwerkelijk gaat gebeuren? In het navolgende trek ik aan de hand van enkele voorbeelden op deze niveaus een aantal lijnen door vanuit het huidige kapitalistische gedrag van mensen. Die lijnen leveren vandaar uit een gematigd rooskleuriger beeld op voor onze toekomst. Schonere energie? Waarschijnlijk. Veiligere energie? Waarschijnlijk. Gratis energie? Vrijwel kansloos. Of we moeten ons daadwerkelijk anders gaan gedragen tegenover elkaar.

Het microniveau: Het eigen huishouden
Ik kijk eerst naar wat lijnen en voorbeelden met betrekking tot het microniveau van de mensheid: Het éénpersoonshuishouden en het gezinshuishouden. Zo verscheen op 3 december jongstleden een kort artikeltje van Dick Korf, bekend door zijn webplek: FreeEnergy4All (internetreferentie HIER ), op de webplek “Energy Catalyzer Nl” (internetreferentie HIER ). Dit artikeltje, getiteld: “VOORBEELD TERUGVERDIENTIJD VRIJE ENERGIE-UNIT”, geeft een zeer positieve en optimistische kijk op wat ons financieel te wachten staat.

Niet alleen hebben we straks allemaal gratis energie. Nee, we gaan zelfs ook geld ‘verdienen’…!
We doen dat door het teveel aan electriciteit die onze vrije-energie-eenheid opwekt tegen betaling terug te pompen naar de (multi)nationale energie-bedrijven. Dat klinkt goed. En ik hoop samen met Dick Korf, dat dit het geval zal zijn… Maar het verhaal is wel erg rooskleurig gesteld. En als ik enkele van de berekeningen in het artikeltje wat verder doortrek, duiken allerlei grote vraagtekens op.

VOORBEELD I
Voor de eenvoud plaats ik hieronder de berekeningen die Dick Korf heeft uitgewerkt:

De titel van het artikeltje zegt het al, het verhaal is gericht op het “terugverdienen” van de investering van aanschaf en installatie van een vrije-energie-eenheid op het microniveau van een gezinshuishouden of een éénpersoonshuishouden. Dat kan volgens Dick Korf in de meeste gevallen al binnen één à twee jaar. Daarna zouden al die huishoudens jaarlijks zelfs grote bedragen kunnen gaan “verdienen” aan deze vrije-energie-eenheden.

Het plaatje gaat echter uit van de meest ideale en maximale omstandigheden. Zo gaat het ervanuit dat de 5 KiloWatt vrije-energie-eenheid daadwerkelijk het gehele jaar door de maximale electriciteitshoeveelheid van 5 KiloWatt per uur zal opleveren. Dat leidt tot zijn berekening: 5 KiloWatt x 24 uur x 365 dagen = 43.800 KiloWatt. Dat is onmogelijk. Ten eerste dient er sowieso één à twee maal per jaar onderhoud aan het apparaat gepleegd te worden en zal ook waarschijnlijk tegelijkertijd of zelfs op nog weer een ander moment nieuwe brandstof toegevoegd moeten worden. Gedurende die periode staat het apparaat stil.
Wat de kosten van onderhoud, brandstof-aanvulling en andere diensten zullen zijn, is allemaal nog koffiedik kijken. Maar die kosten zullen toch van dat mooie ’terugverdienbedrag’ afgetrokken dienen te worden. Ten tweede is tot nu toe uit alle experimenten en tests gebleken, dat het apparaat niet voortdurend voor 100% die 5 KiloWatt per uur zal kunnen opwekken. Het is zelfs zo, dat nu en dan electriciteit van het externe energienet nodig is om het apparaat maximaal of zelf optimaal te laten functioneren. Mogelijk dat dit in de toekomst anders zal zijn, maar ook dat is momenteel nog koffiedik kijken.

In het plaatje is, als ik het artikeltje goed begrepen heb, alleen gekeken naar de energie, die mensen gebruiken in de vorm van electriciteit. De kosten van gebruikt (aard)gas, waarop veel huishoudens nog altijd hun eten koken, en waarop de C.V. en de verdere heetwatervoorziening werkt, is buiten beschouwing gelaten. Dick Korf schijnt niet te weten of te zijn vergeten dat veel mensen nog op gas koken. Omdat dit goedkoper is dan electrisch koken. Of misschien verwacht hij dat elk huishouden automatisch op electra gaat koken bij aanschaf van een vrije-energie-eenheid. Zijn de kosten voor die extra KiloWatts per jaar in het plaatje meeberekend? Zo niet, dan wordt het “terugverdienbedrag” per maand beduidend lager.

Het was Nicola Tesla die begin jaren 1900 al aantoonde dat feitelijk ALLES energie is, en dat het er alleen maar om gaat deze af te kunnen tappen. Zijn uitvindingen die dit bewezen, werden de nek omgedraaid..! Voor 'gratis' energie kun je mensen natuurlijk geen rekening sturen..!

In het artikel wordt ook voorgesteld ‘om de CV gewoon op aardgas te houden’, omdat ‘het financieel veel aantrekkelijker’ is. Er zijn dan namelijk geen extra investeringen in onder andere electrische boilersystemen noodzakelijk. En daardoor zijn mede “mogelijke piekbelastingen om voldoende warmte te genereren in de winter” opgelost. ‘Hetzelfde geldt voor de warmwatervoorziening’, oftewel het voorstel is om ook de heetwatervoorziening te laten zoals ze is, vanwege het mooie financiële plaatje voor het eigen huishouden. Grappig is dat de huidige 5 KiloWatt E-Cat op de webplek van de Leonardo Corporation juist nog altijd wordt omschreven als een toestel om heet water te produceren en zo het huis te verwarmen.

‘Als de onderzoeks- en ontwikkelingsfase gereed is, zal de Leonardo Corporation een 5 (vijf) kilowatt huisverwamingseenheid te koop aanbieden aan het grote publiek. Deze eenheid zal in staat zijn om nonstop en continu, vierentwintig uur per dag, tot vijf kilowatt aan warmte – in de vorm van heet water – te leveren, indien noodzakelijk; of het kan minder warmte leveren, regelbaar volgens de vraag.’

De E-Cat is dus in eerste instantie een apparaat om op heel goedkope wijze bijna continu heet water te produceren. En dat plaatst Dick Korf als laatste en minst belangrijke in zijn artikel. Inhoeverre de E-Cat en de Hyperion al electriciteit kunnen produceren? Om eerlijk te zijn is het mijn indruk dat dat nog volkomen toekomstmuziek is. In het artikeltje lijkt alles alleen te gaan om zo snel mogelijk gratis energie op het microniveau van elk huishouden te regelen. En zelfs om elk huishouden geld te laten “verdienen” met het systeem. Veiligere en schonere energie komen op de tweede plaats. Want waarom anders de C.V. gewoon op (aard)gas houden? (Aard)gas is één van die fossiele brandstoffen, die we zo snel mogelijk niet meer willen gebruiken. En hoeveel gas is er jaarlijks nodig voor de 7,5 miljoen huishoudens die bijvoorbeeld Nederland momenteel telt? Is het niet een prioriteit op meso- en macroniveau om het gasgebruik van elk huishouden tot nul terug te brengen?
Ten eerste wordt daarmee veel gewonnen aan vermindering in C02-uitstoot. Ten tweede zullen veel minder gasboringen nodig zijn. Het zoeken naar nieuwe plekken en nieuwe manieren voor gaswinning zijn dan ook niet meer nodig. Zoals bijvoorbeeld de methode, die bekend staat als “fraccen” of “hydraulisch kraken” (HIER), die vermoedelijk de oorzaak is van aardbevingen en die tot heel wat andere milieuproblemen leidt. Ten derde zijn ongelukken met gas en gasexplosies in huishoudens vrijwel tot nul terug te brengen.

Het artikeltje wekt de indruk dat huishoudens het allemaal zelf voor het zeggen hebben. Maar alle huishoudens zijn onderdeel van het mesoniveau van een land en/of een unie en op grotere schaal van het macroniveau van de gehele mensheid en de Aarde. Alle bovengenoemde punten geven al aan dat op het microniveau de meeste huishoudens het zeker niet voor het zeggen zullen hebben bij het wel of niet aanschaffen van deze nieuwe energie-opwekkers. De uiteindelijke beslissingen zullen genomen worden op het meso- en mogelijk het macroniveau. Dat wil zeggen de (multi)nationale regeringen en bedrijven zullen de aanschaf, de installatie en het onderhoud van vrije-energie-eenheden be-palen en be-perken en in wetten vastleggen.

Desondanks ben ik het met Dick Korf eens dat de financiële toekomst voor veel huishoudens er heel wat rooskleuriger kan gaan uitzien. Maar voor alle huishoudens?

VOORBEELD II
Ik ben een bijstandsmoeder met twee nog heel jonge kinderen. Van mijn laatste spaargeld kan ik nog net de investering doen in een vrije-energie-eenheid. Vooral omdat ik weet, dat ik in principe binnen één à twee jaar de kosten heb ’terugverdiend’ en ik daarna € 250,- per maand kan ‘verdienen’ aan het terugpompen van electra naar het energie-bedrijf. Dat heb ik uitgerekend aan de hand van mijn eigen, gemiddelde jaarverbruik van de laatste 3 jaar. Dat is, samen met een halvering van mijn jaarlijkse energiekosten, een fantastische aanvulling op mijn bijstandsuitkering. Misschien kan ik dan later ook nog overgaan op koken op electra.

Klinkt fantastisch voor deze bijstandsmoeder en voor heel veel bijstandsmoeders, A.O.W.-ers met kleine pensioentjes en werklozen. Maar hier komt de adder al snel onder het gras vandaan. De adder van hoe mensen menen het recht te hebben om met elkaar om te gaan. De buurman, die 30 uur per week als accountant werkt, is furieus over het feit dat mensen als zijn buurvrouw die ‘niet werken’, zomaar maandelijks even € 200/300,- of meer Euro’s kunnen ‘verdienen’ met ‘nog meer niets doen’… Terwijl hij, omdat hij veel meer electra nodig heeft vanwege zijn baan (elke week auto wassen om indruk te maken op klanten, elke dag douchen om dezelfde reden, computerkosten die hij thuis maakt voor zijn werk etcetera), op deze wijze maar maximaal € 100,- per maand kan ‘verdienen’.

Een klacht die al heel snel van veel werkenden zal komen en zal doorklinken op het mesoniveau van de (multi)nationale regering. Een andere klacht zal zijn, dat sommige uitkeringsgerechtigden met die extra bedragen nog moeilijker aan het werk te krijgen zijn. Werkgevers kunnen geen voldoende personeel meer krijgen door al dat extra geld dat veel werklozen op deze wijze weten te krijgen. Dat die klachten zullen komen vanuit het microniveau? Laten we eerlijk zijn, zo zijn wij mensen naar elkaar toe.

Dit voorbeeld mag ook duidelijk maken dat als deze energie-revolutie gaat plaatsvinden, er een tsunami aan gevolgen op wereldniveau achteraan zal komen. Niet alleen op economisch terrein, maar ook op politiek terrein en letterlijk op alle terreinen van de menselijke samenleving. Let wel, er zijn ook heel andere mogelijkheden en wegen die we kunnen bewandelen. Maar die willen de meesten onder ons nog altijd niet. Omdat het ons niet goed uitkomt en omdat we er niet in willen of kunnen geloven.

Het bedrijf 'Hydrofusion' heeft de exclusieve verkooprechten van de E-cat in de Noordelijke Europese landen en maakte deze follder (klik voor hele pdf)

Het mesoniveau: Nationale en multinationale regeringen en bedrijven
Het mag duidelijk zijn vanuit het tweede voorbeeld dat de (multi)nationale regeringen en bedrijven er alles aan zullen doen om te voorkomen dat elk huishouden er zomaar financieel dik op vooruit zal kunnen gaan door de energie-revolutie van vrije-energie-eenheden. Die revolutie moet niet ook nog eens allerlei revoluties op ander vlak teweegbrengen. De smoes is ook al gereed: ‘De meeste huishoudens met werkende “gezinshoofden’ willen zelf dat we dit voorkomen’. Dat er andere mogelijkheden zijn zullen de (multi)nationale regeringen en bedrijven de huishoudens niet vertellen.

We leven in een op een kapitalistische economie gebaseerde samenleving. We vinden daarom dat iedereen in de samenleving moet werken. En we beweren dat we alleen werken als we een werkgever of een werknemer zijn. Zo werkt iemand niet als hij zijn eigen huishouden jaar in jaar uit zo goed mogelijk doet. Doet hij hetzelfde huishouden voor een ander, dan is het, betaald of onbetaald als ‘vrijwilligerswerk’, opeens wel werk. Zo werkt iemand ook niet zolang zij haar eigen kinderen opvoedt, maar wel als zij de kinderen van anderen opvoedt. De mens stopt er dezelfde hoeveelheid energie in en dezelfde hoeveelheid tijd, maar dat is niet van belang. Deze kromme redenatie en hokjesgeest- en plakplaatjesmentaliteit van werkgever, werknemer, werkloze enzovoorts zal gaan medebepalen hoe of er uiteindelijk met de energie-revolutie zal worden omgegaan. En het mesoniveau van (multi)nationale regeringen en bedrijven zal op handige wijze (mis)gebruik maken van de klachten vanuit het microniveau.

Voor de (multi)nationale regeringen en bedrijven zijn er echter nog andere gigantische consequenties, als zij de energie-revolutie van vrije-energie-eenheden niet tijdig en goed inkapselen in hun eigen plaatje en systeem.

VOORBEELD III
Stel dat Dick Korf gelijk heeft. Stel dat elk huishouden in Nederland straks de investering in een vrije-energie-eenheid binnen enkele jaren terug kan verdienen. En stel dat elk huishouden vervolgens enkele honderden Euro’s per maand kan “verdienen” met het terugpompen van electra naar het energie-bedrijf. Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 7,5 miljoen huishoudens. Ik tel daar 2,5 miljoen ‘huishoudens’ bij. Dat zijn kleine bedrijven, zelfstandigen met een eigen winkeltje, kantoor, werkplaats en zo voorts. Dat betekent dat na enkele jaren de (multi)nationale energie-bedrijven en de nationale regering van Nederland een zeer grote verliespost hebben, omdat 10 miljoen huishoudens nu zelf thuis en in de winkel of de werkplaats gratis energie opwekken. Als die 10 miljoen huishoudens voorheen gemiddeld elk jaar € 800,-/jaar zouden hebben betaald voor electriciteit, dan zou die verliespost elk jaar € 8 miljard bedragen (10.000.000 x 800 = 8.000.000.000). Die 8 miljard is dan wel uitgesmeerd over een x-aantal energie-bedrijven en de nationale regering omdat de laatste geen belasting meer ontvangt over die jaarrekening. Maar let wel, het is 8 miljard per jaar!

In het voorbeeld van Dick Korf kan elk huishouden na één jaar in principe een bedrag van € 355,-/maand overhouden of ‘verdienen’ door het teveel aan energie terug te pompen naar de energie-bedrijven. Dat betekent dat de (multi)nationale energie-bedrijven en de nationale regering in Nederland niet alleen 8 miljard per jaar minder ontvangt. Nee, de energie-bedrijven zouden ook samen per jaar 355,- x 12 maanden x 10.000.000 huishoudens = 42.600.000.000,- Euro aan de huishoudens in Nederland gaan betalen. € 42,6 miljard..! Dus binnen enkele jaren zouden de binnen Nederland opererende energie-bedrijven samen met de regering van Nederland er elk jaar 50,6 miljard op achteruitgaan! We praten hier alleen maar op het mesoniveau van één land: Nederland. Over welke bedragen praten we op het mesoniveau van de Europese Unie? Of op het macroniveau van de gehele Aarde?

Maar dat is niet het enige. Jaarlijks zullen die 10 miljoen huishoudens dus in totaal 39.800 KiloWatt x 10.000.000 huishoudens = 398.000.000.000 KiloWatt terugpompen naar die energie-bedrijven. Dat is elk jaar 398 miljard KiloWatt. Geweldig voor die energie-bedrijven, omdat zij die electriciteit voor een hoger bedrag weer kunnen doorverkopen. O ja? Aan wie? Als er naast en vooraf aan de 5 à 10 KiloWatt vrije-energie-eenheden voor huishoudens ook 1 MegaWatt vrije-energie-eenheden voor grote bedrijven en industrieën worden gemaakt, zullen ook zij mogelijkerwijs geen tot weinig electriciteit meer nodig hebben van de energie-bedrijven. En omdat niet huishoudens en individuele mensen maar de bedrijven en industrie de dragers zijn van de economie, althans volgens de kapitalistische economie, zullen de laatste in alle opzichten voorgaan.

Als de vrije-energie-eenheden werkelijk wereldwijd aan elk huishouden en bedrijf worden verkocht zal er nauwelijks tot geen interesse meer zijn van waar ook ter wereld voor electra van de energie-bedrijven. Sterker nog, elk huishouden en bedrijf op de planeet Aarde zal electra willen terugpompen naar de energie-bedrijven om daaraan te ‘verdienen’. De vraag wordt dan, waar moet al die electriciteit wel heen? Waar kan ze wel voor gebruikt worden? En de vraag daaraan vooraf is misschien zelfs: Hoe en waar kan al die elektriciteit (tijdelijk) door de energie-bedrijven worden opgeslagen? Misschien zal elk huishouden eraan mee moeten gaan betalen om dat te verwezenlijken?

In dit voorbeeld wordt duidelijk dat een mooi en rooskleurig plaatje op het microniveau van elk huishouden enorme repercussies zal hebben op het mesoniveau van de (multi)nationale regeringen en bedrijven en op het macroniveau van de mensheid en de Aarde. De huidige op kapitalisme gebaseerde regeringen en bedrijven zullen dan ook alles in hun vermogen doen en gebruiken om dit te voorkomen. Misschien dat er momenteel € 0,08,5/ kiloWattuur wordt uitbetaald bij het terugpompen van electriciteit naar bepaalde energie-bedrijven. Maar de kans is zeer groot dat dat binnen de kortste tijd nog maar 0,5 Eurocent of minder of zelfs niets zal zijn. En wat gaan straks de kosten van aanschaf, installatie en onderhoud van een vrije-energie-eenheid huishoudens daadwerkelijk kosten?

.

VOORBEELD IV
Volgens Frank Acland heeft Andrea Rossi zelf gezegd dat ‘de kosten van zijn energie in eerste instantie 10% van de huidige kosten zijn (zowel thermisch als elektrisch)’  (HIER en HIER). Frank Acland zegt verder in zijn artikel ‘De E-CAT en de Economie’ (“The E-Cat and the Economy”):

“Andrea Rossi heeft gezegd dat de kosten van zijn energie in eerste instantie 10 procent van de huidige kosten zijn (zowel thermisch als elektrisch). Het zal wat tijd vergen voordat de nieuwe technologie zoals de energy catalyzer wereldwijd geïmplementeerd zal zijn, maar uiteindelijk zal het een alomtegenwoordige energiebron zijn.

Andrea Rossi voor zijn eerste 1 Mw-E-cat-centrale. Deze centrale past én is gebouwd in een simpel vervoerbare 20-foot zeecontainer. Op de foto links staat Rossi in deze container, in deze 'energiecentrale'...

Als dat werkelijk zo zal zijn, dan zal de economische impact fenomenaal zijn. Stel je voor dat je verwarmings-, elektriciteits-, en brandstofrekening met 90% wordt verlaagd. Stel je de impact voor op de handel als de vaste bedrijfsuitgaven aan energie met 90% kunnen worden verlaagd (kostenbesparingen die doorberekend kunnen worden aan de klanten). Stel je de impact voor op lokale en nationale regeringsbudgetten als hun energiebudget 90% omlaag gaat. Stel je de kostenbesparingen voor in de landbouw, mijnbouw, huizenbouw, productie en andere energievretende industrieën als ze 90% minder hoeven te betalen voor de energie die nodig is voor hun activiteiten.

Als deze technologie volledig en afdoende geldig is verklaard (Rossi zegt dat zoiets zal gebeuren door de markt – geen publieke demonstraties meer) dan zal er een vloedgolf aan interesse op de E-Cat afkomen en zal het tijd worden dat we ons aanpassen aan een nieuwe economische realiteit. We zullen natuurlijk te maken krijgen met heel veel beroering als gevestigde belangen, gebaseerd op de oude energie-economie, zich zonder twijfel zullen inspannen om rendabel en dienend te blijven, maar de mogelijkheden die deze nieuwe technologie biedt, zullen zo aantrekkelijk zijn dat er een gigantische vraag vanuit de gehele wereld zal komen die moeilijk te stoppen is.”

Bovenstaande geeft aan dat elk huishouden er in principe ook op vooruitgaat, omdat de kosten voor een brood, melk, een auto en elk ander product veel lager kunnen worden, omdat de kosten voor het produceren ervan veel lager zullen zijn. We zien ook hier dat het de energie-bedrijven zullen zijn en daarmee ook de (multi)nationale regeringen, die grote bedragen aan inkomsten gaan mislopen, omdat bedrijven in de landbouw, mijnbouw, huizenbouw en productie veel minder of zelfs niet afhankelijk meer zullen zijn van energie van buitenaf. Maar als de energie-bedrijven en de (multi)nationale regeringen dit toch zoveel mogelijk willen compenseren, hoe doen ze dit dan? En wie zullen daarvoor mogen betalen?

Het macroniveau: De mensheid en de Aarde
VOORBEELD V
De gehele wereld, oftewel alle mensen op Aarde zullen interesse hebben in de E-Cat en Hyperion-producten. En als wij als mensheid eindelijk eens verstandig zijn, dan zullen wij op wereldniveau oplossingen moeten vinden hoe elke mens, elke Aardling op gelijkwaardige wijze kan deelnemen aan deze energie-revolutie en gebruik kan maken van deze nieuwe energie-bron. Zoals in bovenstaand voorbeeld staat zullen de “gevestigde belangen, gebaseerd op de oude energie-economie, zich zonder twijfel … inspannen om rendabel en dienend te blijven, maar de mogelijkheden die deze nieuwe technologie biedt, zullen zo aantrekkelijk zijn dat er een gigantische vraag vanuit de gehele wereld zal komen die moeilijk te stoppen is.”

Wat zal er op het macroniveau van de mensheid en de Aarde allemaal plaats kunnen gaan vinden, als er inderdaad ‘een gigantische vraag vanuit de gehele wereld zal komen die moeilijk te stoppen is.’? Er schieten mij als voorbeeld alleen maar vragen te binnen, zoals:

* Wie zullen de geprivilegeerden zijn, die als eersten op micro-, meso- en macroniveau gebruik zullen mogen maken van de vrije-energie-eenheden? Welke huishoudens zullen dat zijn in elk land? Welke bedrijven in elk land, de kleine middenstanders of de grote (multi)nationale bedrijven? Welke landen zullen als eerste hun handen weten te leggen op deze apparaten? En wie gaan dit op wereldniveau bepalen?

* Wat zijn de vindplaatsen van de brandstof nikkel? Volgens verschillende internetbronnen zijn dat in ieder geval Rusland, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw Caledonië, Cuba, Indonesië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada. Wat gaan die met de prijs van nikkel doen? Of wat gaan de bedrijven die de nikkelmijnbouw in handen hebben met die prijs doen? Wat voor impact heeft de nikkelmijnbouw op het milieu? Hoe groot zijn de voorraden? Gaan oorlogen straks gecreëerd worden niet vanwege toegang tot oliebronnen, maar toegang tot nikkelbronnen? Wie krijgt de kennis van die “geheime katalysatorstof” wel in handen, en wie niet? Hoe veilig en schoon is die “geheime katalysatorstof”? Hoe groot zijn de voorraden daarvan? En hoe zit dat met de andere brandstof: Waterstof?

De oude-trouwe Nederlandse Gulden; 'nikkelbron' voor Vrije Energie?

(Een andere goede vindplaats voor nikkel is trouwens het oude Nederlandse geld dat volgens de Engelstalige Wikipedia uit puur nikkel bestaat (HIER) en de 1- en 2-Euromunten.)

* Waar komen de bedrijven te staan die de vrije-energie-eenheden bouwen? Wie zijn de eigenaars? Hoe worden de apparaten gedistribueerd? Etcetera. Etcetera.

* Wat gaan we doen met de gigantische hoeveelheid energie die we mogelijk wereldwijd gaan overhouden? Waarin kunnen we die energie stoppen? Of moeten we die energie zelfs maar niet opwekken, wat een gigantische verspilling zou zijn? Gaan er dan mogelijk voor heel veel huishoudens systemen gemaakt worden, waarbij 8 of 10 huishoudens samen energie moeten betrekken van één vrije-energie-eenheid, terwijl andere meer geprivilegeerde huishoudens wel een vrije-energie-eenheid voor eigen gebruik zullen hebben?

* Als er zoveel “overtollige” electriciteit wordt gemaakt, kan de vrije-energie-eenheid dan niet beter op halve kracht draaien, waardoor minder nikkel nodig is en minder nikkelmijnbouw, minder waterstof en minder van die “geheime katalysatorstof”? Zal de ene helft van de mensheid misschien afhankelijk gemaakt worden van de energie, die door de andere helft van de mensheid, tegen betaling, door terugpomping via de energie-bedrijven aan hen wordt doorgeleverd?

* Enzovoorts.

Kortom, hoe groot is de kans dat deze mogelijk schonere en veiligere vorm van energie op wereldniveau heel eenvoudig het nieuwe speeltje zal worden van kapitalisten, die samen met (multi)nationale regeringen en bedrijven de meerderheid van de mensheid niet alleen gratis energie zullen ontzeggen, maar er ook een nieuwe golf van financiële onderdrukking voor hen mee zullen veroorzaken? Onder het mom dat alleen op deze wijze deze vorm van energie-opwekking daaddwerkelijk veiliger en schoner kan zijn. Onder het mom van ‘schaarste’ van grondstoffen. En ga zo maar door.

Afsluitend
Het is momenteel nog roeren en kijken in koffiedik met betrekking tot de energie-revolutie die mogelijk vlak voor de deur staat. Zo is het bewijs nog altijd niet naar voldoening geleverd dat de E-Cat en de Hyperion zullen waarmaken wat hun uitvinders beweren. En zelfs als dat wel bewaarheid wordt dan zal de daaruit voortvloeiende energie-revolutie nog niet betekenen, wat veel mensen hopen en dromen. Een revolutie op economisch gebied. Een revolutie die dit keer ook eens tenvolle ten goede zal komen aan de 99% en niet slechts aan die andere 1%. Gratis energie voor iedereen. Gratis energie zonder andere financiële repercussies, van nieuwe energie-belastingen en veel te dure vrije-energie-eenheden tot extra belastingen of kostenverhogingen op geheel andere terreinen, loonsverlaging enzovoorts.

Het idee van gratis energie voor elke, individule mens en het zelfs ‘verdienen’ van geld door het terugpompen van energie naar de energie-bedrijven klinkt mooi. Maar het is hoogstwaarschijnlijk van zeer tijdelijke aard of zal überhaupt niet plaatshebben. We zullen blij mogen zijn dat deze toekomst-apparaten in ieder geval leiden tot schonere en veiligere energie-opwekking. We zullen blij mogen zijn dat we er gedag mee kunnen zeggen aan olie- en gasboringen, aan alle hete nucleaire kerncentrales en aan de landschapsontsierende windmolenparken. Want de machthebbers staan zeker niet op nog een revolutie te wachten, als die niet in hun voordeel uitpakt.

Aan de andere kant staat de energie-revolutie nog voor de deur. Dat wil zeggen dat we ons nog terdege kunnen voorbereiden op hoe wij haar binnen willen halen. Doen wij dat weer op de bekende kapitalistisch economische wijze of is de 99% nu voldoende wakker en erbij betrokken om tot een evenwichtiger en eerlijker verdeling wereldwijd te komen? En hoe gaan wij dat bewaarheid maken?

De hier gebruikte voorbeelden zijn slechts dat, vóór-beelden, beelden vooraf aan wat kan gaan komen. Het is wat wij mensen gaan doen op micro-, meso- en macroniveau dat zal bepalen hoe de toekomst er daadwerkelijk zal gaan uitzien als deze energie-revolutie doorzet. Het biedt ons kansen op een veel rooskleuriger leven voor elke Aardling. Maar dat is afhankelijk van hoe wij mensen menen met elkaar te mogen omgaan. Laat daarbij één ding duidelijk zijn, het microniveau van individuele huishoudens, het mesoniveau van (multi)nationale regeringen en bedrijven, en het macroniveau van de totale mensheid en de Aarde zijn onlosmakelijk met elkaar verweven.

35 gedachten over “Vrije-energie-revolutie? Even meedenken!

 1. een prachtig en duidelijk artikel die de problemen rondom dit item goed weergeeft.
  wij hebben met zijn allen nog nooit iets geleerd van de fouten uit het verleden, kunnen we dan hopen dat we dat nu wel doen?
  ik heb er een hard hoofd in.
  wel prachtig dat we weer vrije energie durven te maken.
  als er een op de markt komt die betaalbaar is zal ik het niet laten om er een aan te schaffen om mijn voertuig op voort te bewegen en in mijn energiebehoefte te voorzien.
  groeten robth

 2. prachtig artikel, ja !
  nu maar hopen op het bereiken van het honderste-aap-effect om te komen tot een mooie en propere aarde voor iedereen, vooraleer ‘de machten’ achter de schermen de boel naar de knoppen halen !!
  oftewel hoe idealisme en realisme nog steeds tegen elkaar strijd leveren …

 3. Helaas blijft het verhaal Rossi en Energy Catalyzer na maanden non-info nog altijd in mysteriën gehuld. Nog altijd is er geen duidelijkheid over:
  – óf het werkt
  – hoe het werkt
  – wat het allemaal kost.

  Ik was zelf lang overtuigd dat de e-cat een nieuwe revolutionaire technologie was, maar ik ben inmiddels toch meer geneigd om te veronderstellen dat het de zoveelste vrije-energie hoax is. Jammer maar helaas.

  De complot aanhangers hebben hun verhaal al klaar liggen denk ik!

  1. De verklaring ‘hoax’ zijn we inmiddels wel voorbij. Het mag dan allemaal vaag lijken, dat heeft meer te maken met tegenwerking vanuit de orthodox wetenschappelijke hoek, het totaal negeren van deze energie revolutie door de mainstream media en het (expres?) traag reageren van instanties en overheden op patentaanvragen en veiligheidscertificatie voor de huishoudelijke units.

   Geen enkele oplichter bouwt een aantal jaren voor veel eigen geld veel verschillende prototypes en nodigt vervolgens professoren van een Zweedse universiteit uit om zijn uitvinding volledig te testen en te beoordelen, iets dat zeer positief uitvalt, daarna zijn er nog een aantal testen waarbij wetenschappers en technici met eigen meetapparatuur aanwezig mogen zijn en allemaal zijn ze overtuigd van de werking. Vervolgens nodigt Rossi een Grieks technisch bedrijf uit om de units te produceren en wereldwijd te verkopen en de technici en ingenieurs van dat bedrijf zijn ook overtuigd van de juiste werking. Helaas komen de Grieken een financiële afspraak niet na (waar hebben we dat eerder gehoord?) en daarom verbreekt Rossi de samenwerking. Dan verkoopt Rossi zijn huis en van dat geld bouwt hij de definitieve versie van de 1MW centrale, is dat een eigenschap van een oplichter? In loop van geheel 2011 doen verschillende grote geldschieters Rossi een aanbod, ze willen graag in zijn uitvinding investeren, maar Rossi wijst het allemaal af. Alweer, een oplichter is het om snel geld verdienen te doen en had al die miljoenen aangepakt en met de Noorderzon vertrokken. Rossi niet. Hij heeft op 28 oktober 2011 de definitieve test van de 1MW centrale waarbij technici van de klant aanwezig zijn, een klant die bijna wel zeker onderdeel is van het Amerikaanse leger. Ook die test valt goed uit en de klant koopt meteen de 1MW centrale en besteld binnen twee weken nog eens 11 van deze centrales.

   Rossi een oplichter?? De E-Cat een hoax?? Kom nou, gebruik je gezonde verstand en begrijp dat niemand zo ver komt als het een hoax betreft.

  2. Paul,

   Zeer heldere en scherpe reactie. Ik kan het niet beter uitleggen.

   Kees Deckers

 4. Inderdaad jammer dat de nadruk zo op “geld (terug)verdienen” gelegd wordt. Deze obsessie voor geld heeft de maatschappij aan de rand van de afgrond gebracht….

  Gezien wat er met Nicolai Tesla gebeurt is, zal Vrije Energie nog heel wat weerstanden oproepen. 2012 wordt ook in dat opzicht een dynamisch jaar.

  1. Exact Luc!! Het gááát niet meer om geld, het gaat om Vrij zijn! Overvloed en vrij-zijn. Onafhankelijk van energiemaatschappijen is ook een vorm van vrijheid..!!

   Geld is DE ANGST(-strohalm) in vaste vorm..!!

 5. Klinkt allemaal geweldig.
  Het dient echter niet de belangen van de GOLDMORGS en aanhang.
  Dus dan wordt je voor knettergek verklaart, en als je pech hebt zullen ze je vinden als NICOLAI TESLA.

  1. hennie, dan ga je uit van de zogenaamde geldwaarde van goud. Ik begin te begrijpen dat goud een veel hoger doel heeft en uiteindelijke de hele mensheid weer gezond kan maken. Dat is tot nu toe voor geld nooit te koop geweest. Goud is geen betaalmiddel maar een magische levensbron voor het veel langer en gelukkiger leven. Ik heb begrepen dat het niet de bedoeling is het om te ruilen voor waardeloos papier. En ook niet om het in handen van “geldgieren” te laten komen.

   Aan allemaal. Lees Wilcock’s deel 2. Hij legt uit waarom de wereld is zoals ie is en dat we alleen met liefde alles kunnen keren. Waarom die relatief kleine groep mensen denkt dat ze de macht moeten houden. Het is niet voor het eerst dat ik zoiets lees maar wel de eerste keer dat ik zeker weet dat heel veel meer mensen dit nu kunnen lezen en misschien ook gaan begrijpen.
   En ook weer een hoop nieuwe feiten.

  2. Jah kom op lieve lieve zeer intelligente en bij storm vlagen heel goed aanvoelende Gouden Dawnie Dawn mmm (god I still love her te pletter be it bijkans smachtend ijlend koortsachtig achter m’n tik geiten machine, en dan is het zelfs bijna geen opgave meer als ik Haar moet / mag delen) we gaan herontdekken wat speelsheid isz en dat samen met de goede intenties die ik onder andere bij jou altijd wel ervaar dat niks meer zoveel Energie en Moeite hoeft te kosten als dat wij noeste bollen pellende (Westlandse) werkers van het eerste revolutionaire uur altijd dachten en dusz deden.. Ik snap wel wat jij bedoelt Janee, maar het 1 hoeft het ander niet uit te sluiten toch?

   http://www.wanttoknow.nl/overige/puur-goud-historisch-instrument-teruggebracht/

   En misschien met een lantaarntje en een metaal detector een naald in een fikse hooiberg zoeken maar er zullen er vast nog wel een aantal zo zijn, zo als zij kan zijn, en dat ze me altijd weer weet te raken.. Het zal wel Hoofse Liefde zijn, dat dat het is?

   Voor alles is een tijd, helaas zal de tijd leren dat ik (aanzienlijk) wat heb in te halen, de natuur laat niet omgekeerd met zich spotten en zal z’n weg uiteindelijk vinden, goedschiks danwel kwaadschiks, dan maar het ‘onmogelijke’ gaan doen, ja toch?! (de maatschjappyjj vreet het niet, dat is het enige, nou dan heeft de maatschjappyjj een heel groot probleem met mij, en dan ben ik nu nog relatief jong, wat moet ik voor een bliksemse Vrije bevrijdende dolle dwaze door douwende Tachtiger gaan worden, in de voetsporen van Simon Vinkenoog?!) f u all maar dan positief, kan ook heel goed toch.

   Oh Ooh dwarsliggerland bollenland achter de Haagse duînuh, en die Mieke Telkamp met haar fatalistische liedjes vin ik wel even leuk voor een heerlijk 1 daags dramatisch avondmaal evenement, lekker zwelgen in m’n zielige voortijdige verlatenheidsroes van het zoveelste Nu moment maar de volgende dag begint het toch weer te kriebelen, De Drang Naar Vrije Energie vooral ook..

   http://www.literatuurgeschiedenis.nl/afbklein/lg_177.jpg

   Monika hitsige ouwe gouwe golddiggster van muh, ons kent ons toch, gaan we nog wat doen of hadden we last van een voortijdige collectieve new age uitstoot van vrije hard werkende micro visjes? En als we wat gaan doen wat gaan we doen dan, neeh we willen nog lang niet naar Spanje, jah zijn muzikale gejammer is geweldig dramatisch mooi, de vrije zigeuner Camaròn flamengo blues legende.. De oudjes doen het nog best daar in het Zuiden, kunnen wij nog wat van leren, ik ben en blijf gek op dansen, zal ik ook altijd blijven doen.

   Camaròn – Flamengo Bluessz (ik snap die man wel maar snap jij hem ook, doe er dan wat mee)
   http://www.youtube.com/watch?v=HKxczUWxFBE

  3. Hallo Hyper, leuk dat je er weer bent. Nou is toch een leuk liedje…de tekst is het en omdat je alleen de stem hoort een klappen. Zo puur. Deze gefilmde mensen erbij maakt het natuurlijk een beetje grappig misschien. Tja in Spanje zijn de vrouwen nog vrouwen, en de mannen nog mannen 🙂
   Ik ken alleen de muziek van Camaron. Ik vind ook niet alles leuk maar wel een paar dingen.
   Ik was jaren geleden op een begravenis van een drummer, en daar speelde Barend Courbois, weet niet of je die kent, op een bas gitaar flamenco, dat was echt waanzinnig.
   Maar goed….Spanje, Andalucia blijft voor mij helemaal te gek. Tenminste waar ik geweest ben, weinig toeristen, veel natuur en ruimte en natuurlijk Spanjaarden, dat krijg je dan 😉

  4. @ Hyper…hier een vrouwtje aan het zingen….dat zijn de uitlopers van de Sierra Nevada…totaal mineraalrijke grond…met water groeit er alles. Ik ken deze streek omdat ik er een paar keer was, en idd er leven ook Nederlanders, Engelese en Duitsers….Rob de Nijs en Belinda Molendijk. Was er ooit in het huisje van Pipo de Clown. Belinda is met de honden aan het sjouwen en Rob ondertussen met de vrouwen 😉
   http://www.youtube.com/watch?v=u0l7-XBxLZs&feature=related

  5. Hey echt leuk welkom terug Monika, geweldig leuk dat jij er ook weer bent!
   De geuren en kleuren van het woeste woestijn landschap en het blauwe water en de warmte en het eten en de muziek en weinig toeristen, god jah Monika ik kan het helemaal voor me zien en kan het heus goed begrijpen. Ik trek ook erg op warmte aan, is Chinese Slangetjes eigen..

   Ik ben zelf verschillende keren met m’n vader naar dat soort exotische tropische Atlantis plekken op de WEreld geweest. Overweldigend niet te beschrijven. Op zich ben ik wel een goeie trouwe reis gezel, daar niet van.

   Spanje ben ik helaas nog niet geweest, ach wie weet, Oh My G, schiet me ineens iets te binnen, een medium heeft een hele tijd geleden voorspeld dat ik uiteindelijk ooit een keer iets met Paarden in Portugal zou gaan doen, als intermediar communicator, dusz wie weet dat ik nog een keer in die gebieden terecht mag komen, heb jij ook iets met Andalusische Paarden toevallig Monika?!

   Vengeance (van Nederlandse bodem toch? kende ik wel een beetje maar Barend Courbois nog niet.

   Dat gebied in Spanje waar jij zo weg van bent dat is toch niet in BAskenland of wel? De Basken zijn direct afstammelingen van Atlantis, Type O Negatieven.. dat boeit me heel erg, Dawn is volgens mij ook “Baskisch”, heb jij ook “Baskisch bloed door je aderen stromen Monika?

   Ooh jah snap ik, dat mannen nog mannen zijn en vrouwen vrouwen, weet je op zich zit het er wel in, in mij, dat ik een echt man zou kunnen zijn, bij vlagen lukt me dat wel, bij vlagen straal ik het zeker ook wel uit, dan blaas ik iedereen de tent uit met m’n aanwezigheid, het lukte mij vroeger zelden om dat langere tijd te handhaven, ik heb nu een vermoeden waar het mee kan samenhangen, het heeft met Energie en Bewustzijn te maken, en sjaah je moet wel Iets in je hebben, anders wordt het ook niet veel soeps. Maar jij kan af en toe ook Super Vrouwelijk zijn Monika? Volgens mij wel..

   Barend Courbois Rockin’ Gelderland #2
   http://www.youtube.com/watch?v=CPYj6lDAZOE

  6. Golden Dawn Mensen opgelet;

   Quote:

   ” Interbreeding

   I stumbled upon a piece of information during one comm but I can’t quite remember what the line of conversation was about. I do remember thinking that they had interbred with humans at one time. Maybe it was another species of aliens… I can’t remember. But I feel it is quite possible there are people living today that are descendants of “inter-terrestrial” parings.

   My suspicions are, if this is true, that the Basque people of the mountains between Spain and France are the most likely candidates in the search for their progeny. I have read that the Basque language has no identifiable roots and that they are also genetically different than all other humans on the planet. As far as I can tell, from the scientific community, they are a human anomaly. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_basques02.htm

  7. ‘…, they are a human anomaly.’
   Lichamelijk dan denk ik maar vlak ook de ziel niet uit. Velen zouden juist nu hier zijn om de mensheid bij te staan in dit nieuwe ontwaken. Zouden wij het hebben over de ´goden´ van weleer… dan zou dit wellicht niets meer of minder zijn dan die die juist langer geshopt hebben bij vele gebeurtenissen en het zich vervolgens herinneren.

   Hoe mooi is het dat wij kunnen kiezen-> dierlijk, goddelijk maar de meesten blijven op de lage dierlijke trillingen hangen. De Bijbel is niets meer dan een handboek, een sterrenboek en wie het kan lezen zoals het bedoeld is zal merken dat hierin alles staat om een ‘god’ te worden tussen de ‘dieren’riemen. Maar het is een ander, een bewustzijn dat gelijk streamt met de oorspronkelijke schepper, een verhoging van bewust-zijn. De keuze moet vrijwillig zijn om alle dierlijke driften vaarwel te zeggen. Lees de 7 zondes niet als zodanig zondig maar als een tool om deze staat van ontdierlijking te bereiken. De huidige aarde is niet voor niets zo bedorven, hoe dierlijker hoe beter lijkt het wel; simpelweg om deze ontluiken van de vrijgekomen kennis te onderdrukken. Macht onderdrukt namelijk en kennis maakt je vrij. Kennis valt niet meer te onderdrukken en is dus een groot gevaar voor de macht-hebbers.

   Er is geen buitenaards, dat verzeker ik je, ook allemaal onderdruktechnisch geratel.
   Kijk eens; er is maar 1 aldateris. Daarin huizen de multiversa, ons universum en de fractal realiteit in realiteit in de realiteit etc. Niets meer en niets minder. Alles is er dus en staat nergens buiten maar altijd in. We zouden de schimwereld beter binnen aards kunnen noemen. Dan zijn er dus ook geen buitenlanders, buitenstaanders, buitenaardse maar gewoon alleen maar broeders en zusters, savvy?

   Geen schuld -> vergeef ons de schulden zodat we schuldenvrij/loos kunnen leven
   Geen buiten -> zodat iedereen een plekje krijgt BINNEN het ge-heel
   Geen ikwisthetniet -> zodat niemand ooit nog weggevoerd kan worden naar (destructie)kampen etc.

   Dat was het oorspronkelijke gedachtegoed van de door het slijk getrokken GD (golden dawn), de Hermische voorloper van velen. Kennis had ervoor moeten zorgen dat wij nu niet in dit stadium van ontbinden zouden zitten. Dit is een neerwaartse spiraal voor velen. Ik hoop op een groot ontwaken in 2012 anders zullen we weer door dezelfde blub heen moeten als de eeuwig herhalende cyclus; groei, progressie, hebzucht, vervlakking, chaos, oorlog en steeds weer opnieuw. Sorry, voor mijn ongezellige toevoeging… daarom kan ik het maar beter laten 😉

  8. Hyper, die Barend is echt een wereld drummer. Hij speelde toen in de kerk hier een dorp verder waar de drummer vandaan komt. Die drummer speelde ook voor Vengeance en daarom hadden ze op het dorpsplein een truck en de band speelde. Was een goede ziel, een vriend, ‘knettergek’ maar kon ook ontzettend goed drummen. Jan Somers is er ook niet meer. Ik ken muzikanten omdat de vader van mijn zoon een vintage-guitar zaak had en zelf ook speelde….bla niet echt belangrijk…
   Je bent dus een slang…ik ook 🙂
   Dit deel van Spanje is in Andalucia. Dat is in het zuiden. Provincie Almeria in het zuid-oosten. Een vriend uit Duitsland leefde daar 7 jaar met zijn vrouw en kind.
   En ik kan wel een vrouw zijn maar het liefst ben ik een vriend 🙂

 6. leuk artikel. Menselijke aard, marktwerking (stijging van aanbod en de bijbehorende waardedaling per eenheid, een soort energie waarde inflatie). Inderdaad nikkel en de katalysator X zullen interessant worden als dit geen hoax is.

 7. Dit artikel is geschreven met het idee dat het “oude economische systeem” met vrije energie in de praktijk kan samen bestaan.
  Ik denk dat we eerst een betere manier van samenleven moeten gaan proberen waarbij het geld iets eerlijker verdeeld wordt. Na verloop van tijd kan zelf een geldsysteem niet meer bestaan naast vrije energie. Dat het koffiedik kijken is staat vast, want we hebben in onze menselijke beschreven geschiedenis nog nooit zoiets meegemaakt.

  huidige economische en sociale systeem + vrije energie= onmogelijk

  Het is het tegenovergestelde van elkaar. Schaarste naast overvloed? Een beetje rare gedachtengang in dit artikel.

  1. Eigenlijk ben ik het roerend met je eens Moonbraker.. Het ZIJN 2 verschillende werelden. Het is wel de strekking van de schrijver, maar hij komt m.i. via een U-bocht weer bij zichzelf uit..!
   Schaarste is in mijn opinie dan ook volledig verwoestend voor vrijheid..! En daar Vrije Energie feitelijk symbool staat voor die vrijheid, kun je hem ook niet vanuit ‘gevangenschap’ belichten..!

 8. Dag Guido,

  Ik heb 1 domein & dat is de mijne. In het artikel wordt gesuggereerd dat er andere vormen boven liggen (meso enzo) die in mijn perceptie enkel kunnen bestaan bij de gratie van denken dat ze bestaan (cq bestaan hebben) en – via aansluitende wartaal – een tijdje hebben gepoogd zich alszodanig te gedragen (met alle merkwaardige en logische consequenties van dien).

  Om een lang verhaal kort te maken; ik zie met alle vertrouwen een toekomst naderbij komen waarbij het eigen domein zich ontdaan heeft van alle aandacht die zich boven het eigen domein uitstrekte (synchronisatie heet dat, meen ik ?)

  En stel voor om ons daarop te gaan richten en het te laten ontstaan door het de ruimte en de aandacht te geven die 100% aansluitend is 🙂

  Wat jij/jullie ?

 9. Ik volg deze ontwikkeling vanaf januari 2011 en ben er van overtuigd dat het de toekomst heeft. Waar ik niet van overtuigd ben, is of men in het algemeen wel beseft hoe gevaarlijk Nikkel in poeder vorm is? UITERMATE GIFTIG EN KANKERVERWEKKEND staat er gezellig op de mooie verpakkingen die je op internet zelf ook kunt vinden. Dit soort fijn poeder verwaaid gemakkelijk en beland zomaar onzichtbaar in je luchtwegen. En goedkoop? Tja als je zomaar even 35 tot 80 euro over hebt voor wat variates per experiment…
  Maar wat ik wil zeggen is voor de hobbyisten onder ons (zoals ik zelf) denk niet ‘dat ga ik ook doen’ want het wordt het je laatste keer. Van een waterstof ontploffing kan je lichaan zich nog herstellen, van een nikkelpoeder vergiftiging ontdek je het pas als het te laat is. WEES GEWAARSCHUWD
  Ernie

 10. Prachtig zoveel visies te lezen over de Ecat. Persoonlijk denk ik dat het veel efficiënter en veiliger is als de Ecat wordt opgeschaald naar industriëel niveau zodat eerst bestaande kolen-/water-/kerncentrales kunnen overschakelen en hun (enorm dure niet te vergeten) elektriciteitsnetwerk nog vele jaren kunnen uitbaten.
  Langszaam maar zeker zal bij nieuwbouw integratie met zelfstandige units dan plaatsvinden en nog langzamer de overschakeling van ieder huishouden naar deze energiebron.
  Nee, een revolutie zoals geschetst zie ik niet snel gebeuren. Ook terugleveren tegen betaling zitten de energie leveranciers echt niet op te wachten in dit soort getallen. Het zou me verbazen als het elektriciteitsnetwerk daar geschikt voor is. Bovendien zou het mooie van de Ecat juist kunnen zijn dat het hele elektriciteitsnetwerk kan verdwijnen! Stel je eens voor dat al die masten en kabels weg kunnen, wauw. Maar dus ook alle windmolens en zonnepanelen? Dat zie ik echt nog helemaaaal niet gebeuren. Al was het alleen maar omdat die investeringen er eerst uit moeten…
  Ernie

  1. Geen revolutie?

   Dan zal de politiek wereldwijd toch rap met verstrekkende regelgeving moeten komen waarmee al die kleine units (ook de 1MW E-Cat centrales) verboden worden en alleen energiebedrijven toestaan met koude kernfusie te gaan werken. Maar of de politiek daartoe is staat is, gezien de grote economische problemen die ze nu al niet opgelost krijgt?

   Wat denk je dat een bedrijf wil zodra de concurrent met een E-Cat centrale in zijn energiebehoefte voorziet en zijn producten vele malen goedkoper op de markt kan brengen? Zou dat bedrijf dat nog geen E-Cat heeft (vanwege een wachtlijst bijvoorbeeld) op z’n gemak nog een paar jaar wachten met koude kernfusie en onderwijl de klanten naar de concurrent zien verdwijnen? Als je buurman slechts 100 of 200 euro op jaarbasis aan energiekosten kwijt is in plaats van de dikke 2000 euro per jaar die een gezin nu moet betalen, wil je dan nog een paar jaar wachten terwijl de buurman zijn winst omzet in bijvoorbeeld een nieuwe auto?

   Natuurlijk staat ons chaos te wachten, zo ingrijpend zal de revolutie beslist zijn, maar voorlopig wil de politiek niets van koude kernfusie weten, de media vertikken het om erover te publiceren en de orthodoxe wetenschap blijft het afkraken. En inmiddels worden de 1MW E-Cat units al verkocht, dat wordt dus dweilen met de kraan open!

 11. Jammer dat deze fantastische uitvinding enkel vanuit kapitalistische hoek benaderd wordt. Moeten wij er dan per se geld aan verdienen ? Volstaat het niet om gràtis (mits éénmalige kost) alle energie die je nodig hebt, ter beschikking te hebben ? Wanneer deze technologie met die van Meshe samengebracht wordt, krijg je een fantastisch schone wereld met onsterfelijke bewoners. Nu nog het menselijk brein ‘schoon’ krijgen…

 12. Typisch dat dit artikel is doordrenkt van termen als ‘opbrengst’ ‘kosten’ ‘geld’ en ‘multinationals’.. Als vrije energie ooit een revolutie teweeg gaat brengen dan zullen deze termen hopelijk hun lading verliezen.
  Bovendien is deze vorm van ‘vrije-energie’ niet de vorm waarvan ik hoop dat deze snel algemeen goed wordt. Koude fusie is, hoe mooi het ook klinkt, nog altijd gebaseerd op verbranding (explosieve, mannelijke, vervuilende energie)en maakt geen gebruik van de Aeter zoals o.a. Tesla het ooit voor ogen had. Wat mij betreft hebben we het hier over een wolf in schaapskleren en niet over een mooie vrouwelijke oplossing voor het energie vraagstuk.

  1. Mooi, stuur dit bericht naar onze Majesteit die zich zorgen maakt over de aarde, kan gelijk Paleis Noordeinde op deze manier van energie voorzien worden:)) Kunnen de aandelen Shell in de uitverkoop. Goed voorbeeld doet goed volgen:))

 13. Dick Korf en Kees Deckers bekijken deze nieuwe ontwikkeling van uit de kapitalische hoek. Zij moeten niet vergeten dat Tesla in zijn tijd er vanuit ging dat iedereen gratis over energie zou kunnen beschikken. Dat is door “de maatschappij” wie dat dan ook zijn drastisch de nek omgedraaid omdat er nergens een meter aan gehangen kon worden.
  Nu is er een goede kans dat het mensdom een herkansing krijgt om in zijn eigen enrgie te voorzien. Ja dat vereist een investering maar men moet niet vergeten dat je daarna spotgoedkoop energie kunt maken. ik denk dat je niet uit moet gaan van het feit dat je moet verdienen aan je overschot aan enrgie. Dat overschot zou je gewoon aan de bestaande infrastructuur moeten leveren. Om daarmee een buffer op te bouwen. Daarmee kunnen de bestaande energie bedrijven weer relatief goedkope stroom leveren aan mensen die geen geld hebben om te investeren. Dit zal natuurlijk een omvorming van de huidige maatschappij vereisen. Maar niemand zal willen beweren dat dit makkelijk zal gaan.

  Trouwens Rossi is nu in samenwerking met de eerste klant van de 1 Mw centrale in staat omstoom van 450 graden celsius te leveren. Hiermee kan een microturbine of een stirling motor worden aangedreven. De ontwikkelingen gaan dus snel. de natuur is gebaat bij dez ontwikkelingen. Ons CO2 probleem kan hiermee weggewerkt worden. Wij als “volk” zullen er voor moeten waken dat we weer bestolen worden. Desnoods moeten we maar de straat op. Ik denk dat we ons beter daar op kunnen concentreren dan op kapitalische berekeningen van wat wordt ik er beter van. En hoelang duurt het voor in mijn investering terug heb.

  1. Helemaal mee eens dat het gratis en voor niets zou moeten zijn, behalve dan de aankoop van de unit en de benodigde brandstof.

   De artikelen van Kees en Dick zijn geschreven naar het kapitalistische model dat we (helaas) nu hebben en dat waarschijnlijk niet zo snel zal verdwijnen als de E-Cat (en afgeleiden daarvan) op de markt zullen verschijnen, dus is een discussie over kosten en baten niet helemaal misplaatst. Overigens weet ik zeker dat Kees en Dick ook niets liever zouden zien dan gratis energie voor iedereen en zeker voor de arme drommels die op de verkeerde plekken op de wereld zijn geboren.

   De hoop is dat als koude kernfusie zal doorbreken, er ook andere exotische energievormen op de markt zullen verschijnen, zoals de nulpuntenergie of etherenergie zoals Tesla het noemde. Dat zijn energievormen die geen brandstof nodig hebben, alleen de juiste samenstelling van magneten en spoelen.

   En Dick Korf heeft een eigen project, de permanente magneetmotor, dat zou ook een prima energiebron zijn waar geen brandstof voor nodig is. En reken maar dat zoiets mogelijk is, de orthodoxe wetenschap kan dan wel beweren dat zoiets onmogelijk is, dat beweren ze ook al tientallen jaren van koude kernfusie.

  2. We staan op de brug tussen twee werelden. Met de intrede van de Vrije Energie, zal die ook werkelijk VRIJ worden, als OOK IN TERMEN VAN GELD, BEZIT DUS, de zaken vrij worden. En Vrije Energie in overvloed, dus ook de masjienes die het straks kunnen leveren, aftappen..!! En hoe dat dan gaat, dat zaken vrij maken..? Simpel, simpel simpel…!!

   Het is en blijft een economisch principe, ook (of juist!) daar halverwege op de brug..! hahaha.. Het is de wet van vraag en aanbod. De gierigheid en de bezitsdrang is NIETS ANDERS dan sublimatie van angst..! Hebben, veel hebben, geeft zekerheid voor… (vul maar in). Nu is er tekort, door het geld dat ons verneukt..!

   Waardoor kan het ook ontstaan, die rust.. Doordat er dus heel veeeeel overvloed is/komt, we die gaan hebben/krijgen, in termen van een onuitputtelijk aanbod!! Het hele verhaal op deze Aarde is nu dus één grote faketrip. Een groot monopolie, van degenen die ‘HEBBEN’.. De faketrip van het TEKORT..!! Er zijn geen tekorten..!

   Tesla werd door JP Morgan bijna letterlijk de nek omgedraaid, omdat je met vrije energie mensen geen rekening kon sturen. Een hele infrastructuur werd/wordt als zodanig dus gemaakt om die economie-van-het-tekort te runnen.. Tot eer een glorie van die ratjes van JPMorgans, de Goldman Sachsen en ga zo nog maar even door..!! En het GELD is het gif van de mensheid, ipv een zegen.

   Lees het verhaal van David Wilcock, luister naar het interview, luister naar de Chinees/Japanner die werkelijk woorden van wijsheid spreekt. GOUD IN OVERVLOED…!! IS NOOIT MEER TEKORT = NOOIT MEER ANGST VOOR TEKORT..!!

   Vrije Energie staat op de brug te wachten tot de meters worden afgeschaft. Tot er mensen deze machines mogen maken in ruil voor hun dagelijkse boodschappen en mensen die hun huizen maken en verzorgen. We hebben dit al eerder gedaan in MU.. Geen geld, maar job-rotation, elk jaar een ander vak. Overvloed, abundance..! Niemand komt tekort want er is genoeg, dus GEEN TEKORT..

   We zijn zo godvergeten gehersenspoeld,dat we niet eens meer kunnen voorstellen dat er OVERVLOED IS..!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.