Advertentie

Jullie hebben de sleutel tot je eigen grootsheid..!


Jullie hebben de sleutel tot je eigen grootsheid.
x

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

© Vertaling ArjunA – Mei 2011

x

Geliefde meesters, vergeet nimmer dat angst jullie je kracht ontneemt. Angst schept een gevangenis van absurditeit en stilstand. Om de massa’s te beheersen is er niet meer nodig dan hen vast te houden in een staat van angst op de beperkende frequenties van de lagere dimensies, waardoor ze gegarandeerd onevenwichtig en onbekwaam zullen blijven.

Maya, ook wel de Grote Illusie genoemd, is het verschijnen van dingen zoals jullie ze waarnemen, maar niet zoals ze werkelijk zijn. Er zijn aanzienlijke en krachtige mentale, emotionele en etherische gedachtevormen binnen de astrale bewustzijnsniveaus.

De massa’s worden voornamelijk beheerst door hun emoties en door kleingeestige, mentale gewoonten.

Het brede spectrum van liefde en angst houdt de mensheid uit balans, terwijl de populaire geloofsovertuigingen heen en weer geslingerd worden in overeenstemming met de huidige sterkste, invloedrijkste theorieën/informatie.

De massa’s, die opgesloten zitten in de duisternis van de tempel die het fysieke lichaam is, worden gewelddadiger aangezien ze ontwaken door de innerlijke drang naar vrijheid, en omdat de hogere Lichtgolven langzaam hun bewustzijn doordringen.

Mijn dappere Krijgers van Licht, de beste manier om niet beïnvloed te worden door die krachtige, binnendringende gedachtevormen, is door je verbinding met je ziel of Hoger Zelf te versterken. Meer dan ooit, moeten jullie je nu als SterrenZaden/Werelddienaren vastberaden en voortdurend inspannen om te leven en te functioneren vanuit je Hartchakra, want dat is jullie machtscentrum.

Jullie krijgen de kans om je pas verworven spirituele talenten te testen, terwijl jullie gebruik maken van de kwaliteiten, kenmerken en vermogens van de Hoger-dimensionale omgeving die jullie nu binnengaan en integreren. Elk Hoger-dimensionale subniveau, waartoe jullie toegang verkrijgen, bevat uitgebreide informatie en geavanceerde vermogens en talenten. Ze versterken jullie kracht om de beproevingen en testen die evolutionaire veranderingen meebrengen met Ease & Grace te doorstaan.

Jullie talent om gefocust en gecentreerd op het Pad te blijven, zal exponentieel groeien, terwijl jullie GodBewustzijn toeneemt. Jullie zitten midden in een proces van het ontwikkelen van spirituele ontvankelijkheid en afstemming, waarbij jullie bewustzijn zal uitbreiden in een alsmaar groter wordende cirkel van schittering. Geleidelijk aan zullen jullie afgestemd worden op, en kunnen jullie ook waarnemen vanuit een hoger perspectief dat zich altijd voordoet op wat er simultaan gaande is in alle drie de fysieke werkelijkheden; mentaal, emotioneel en op elk spiritueel niveau waarmee jullie resoneren.

Zodra jullie het voortdurende geklets van je geest en je ego overwonnen hebben, zullen jullie klaar zijn om in de aura van een meesterleraar te leven, en het Licht van je ziel zal in de wereld uitstromen.

Jullie moeten altijd alert zijn op de influisteringen van je ZieleZelf en tevens afgestemd raken op de inspirerende stem van je hemelse leraren en gidsen. Jullie moeten gewend raken aan de Stilte van zowel je innerlijke als je uiterlijke wereld. Het is eveneens belangrijk dat jullie je gevoeligheid/afstemming ontwikkelen voor de innerlijke stem van de meester waarmee je werkt.
Zodra jullie het voortdurende geklets van je geest en je ego overwonnen hebben, zullen jullie klaar zijn om in de aura van een meesterleraar te leven, en het Licht van je ziel zal in de wereld uitstromen.

Groepsbewustzijn.
Groepsbewustzijn is een belangrijk facet van ZelfMeesterschap. Het is van belang dat jullie de wens om te dienen ontwikkelen en je persoonlijke wensen ondergeschikt maken aan het belang van de groep. Jullie eigen Ziel en Hoger Zelf bieden de meest gepaste leiding en richtlijnen met betrekking tot de beste manier om ZelfMeesterschap te verkrijgen en om je Aardse missie te vervullen.

Terwijl jullie een intieme relatie aangaan met deze Lichtere facetten van het Zelf, zullen jullie een groter zielsbewustzijn ontwikkelen, waarmee nieuwe kansen zich zullen ontvouwen. Jullie moeten je innerlijke aspiraties in balans brengen met de handelingen in de wereld van vorm. Jullie moeten je eigen uniciteit ontdekken en ernaar streven de best mogelijke JIJ te zijn.

Je bewustzijn naar binnen richten is een reis van ware Zelf-ontdekking. Jullie -door de Schepper geschonken- vermogens van wilskracht, creativiteit en inspiratie zijn, met de brandstof om alle goeds te scheppen, opgeslagen in je Derde Oog en je Hartchakra. Jullie hebben de sleutel tot je eigen grootsheid.

Jullie moeten je bewust afstemmen op, en je bekwamen in het oefenen van je innerlijke vermogens en de wijsheid van je Derde Oog. Jullie moeten je Goddelijke Wil gebruiken om in je GodKracht te komen. Daarmee zullen jullie zich alsmaar verdiepende niveaus van Zelf – en Kosmisch Bewustzijn verkrijgen.

Vraag: “Zoals je weet maakt nucleaire straling mensen over de hele wereld bang, om maar niet te spreken over de mensen in Japan. Ik vroeg me af of er enige manier is om jezelf en je omgeving te beschermen tegen die straling? Het zou geweldig zijn als Aartsengel Michaël ons enig inzicht en richtlijnen kon geven.”

H.O. Tokio, Japan.

Aartsengel Michaël: “Jullie moeten een magnetisch centrum voor het Licht worden. Dit heeft de hoogste prioriteit voor hen die WereldDienaren willen worden. Het is, voor jullie SterrenZaden, tijd om het volle pond aan kwaliteiten, kenmerken en talenten van GodBewustzijn voor deze Galaxis te integreren. Jullie zijn hier al heel lang op voorbereid, en een groot aantal van jullie is klaar om naar voren te treden en de maximale hoeveelheid SchepperLicht dat jullie fysieke voertuig kan bevatten te claimen.

Jullie Diamanten Kern-God-Cel woedt helder voorwaarts, en de schittering van jullie aura en je invloed breiden zich snel uit. Vele van jullie hebben bijna het maximale niveau van Lichtfrequenties dat je kunt bevatten al bereikt, en zij verblijven nog op Aarde.

Een Goddelijke Dispensatie is uitgevaardigd, opdat de spirituele leiders als schitterende voorbeelden tussen de massa’s kunnen blijven, om hun Licht en Wijsheid te verspreiden, en om hoop en aanmoediging te geven aan hen die moeite doen om te ontwaken om hun God-macht weer op te eisen.

In het verleden trokken de meesters zich terug uit de openbaarheid, en vervolgden hun missie achter de schermen, want het aantal mensen dat bereid was om gehoor te geven aan de oproep om de moeilijke reis te beginnen, was gering en sporadisch.

Wij moedigen jullie aan om de wilskracht, bescherming en inwijding van de Eerste God-Straal toe te staan om je te inspireren en te motiveren. Wij vragen jullie de liefde, compassie, verlichting en wijsheid van de Tweede God-Straal uit te zenden, terwijl jullie de kwaliteiten, kenmerken en talenten van de Derde God-Straal integreren, in combinatie met de wens om een vaardige medeschepper te worden in harmonie met de Goddelijke Wil van onze Vader-Moeder God.

Magdalena Flame (Jhadten Jewall)

De Violette Vlam
Het is van vitaal belang dat jullie je bestaan OverLichten met de schitterende Violette Vlam van de Zevende Straal. Visualiseer hoe het van je voeten omhoog vlamt en je geheel omringt met het Goddelijke Vuur van Transformatie, waardoor je in staat bent de kwaliteit van energie naar goeddunken te veranderen.

Wordt een magnetisch centrum voor Spirit, opdat de wonderbaarlijke gave van Liefde/Licht uit de hartkern van de Oppermachtige Schepper door jullie heen de wereld in moge stromen. Besef dat er een beperkte toegang is tot de macht en de magische transformerende eigenschappen van de Violette Vlam binnen de dualiteit van de lager dimensionale werkelijkheid.

Echter, wanneer jullie een niveau van harmonieuze frequenties verwerven die resoneren met de middenvierde dimensie en/of hoger, zullen jullie volledig toegang verkrijgen tot de alchemie van de Violette Vlam, dan zullen jullie tevens het vermogen hebben om de transformerende Adamantine Partikels van Schepper-Bewustzijn tot je te trekken.

Omdat jullie bestaan in de lagere dimensies van beperking en chaos is, is het bijna onmogelijk om voortdurend onvoorwaardelijke liefde vanuit je Hartchakra uit te zenden. Zoals jullie hebben geleerd, moeten de Schepper-partikels van het Leven geactiveerd worden via je altruïstische, liefdevolle intentie. Wees je bewust, geliefden, dat op elk hoger niveau van GodLicht dat jullie behalen, de kracht van de Violette Vlam en de kwantiteit van Wit Vuur-Partikels van de Schepping die je ter beschikking staan, exponentieel toenemen.

De Violette Vlam bestaat uit de iriserende blauwe vlam van de kenmerken van onze Vader-God; Wilskracht, Vastberadenheid, en de iriserende Roze Vlam van de kenmerken van onze Moeder-God; Liefde, Mededogen, Verlichting en Wijsheid. Samen scheppen de twee schitterende kleuren een iriserende Violette Vlam die een van de Krachten is van de ‘IK BEN’, die aan de mensheid werd geschonken.

Adamantine Partikels
Het moet echter wel aangeroepen worden om haar transformerende krachten te activeren. De Heilige Violette Vlam is zuivere Goddelijke Energie, het is een integraal deel van de Adamantine Partikels van SchepperLicht/Leven. Jullie moeten je realiseren hoe belangrijk het is om het merendeel van je zelfgecreëerde dissonante energie te zuiveren.

Jullie moeten vervolgens constant je aura checken, opdat jullie de maximale hoeveelheid Adamantine Partikels van Licht kunnen integreren en toegang hebben tot de volle kracht van de Transformerende Vlam. Jullie moeten een tamelijk zuiver en gerichte geest hebben, zonder vervormde frequenties om je heen om je scheppingen te verstoren.

Jullie dienen een zuivere en bestendige toevloed van Schepper-Energie na te streven, en jullie moeten deze brandstof van de Schepping activeren met jullie altruïstische liefdevolle intenties. Jullie moeten dan je zaadgedachten sterk, puur en gefocust uitzenden op een Lemniscaat van Licht. Jullie, SterrenZaden, hebben nu steeds grotere hoeveelheden Kosmische LevensEnergie; en de Adamantine Partikels tot je beschikking.

Voor hen die toegang hebben verkregen tot, en resoneren met de frequenties van de middenvierde dimensies en hoger is het tijd om hun medescheppende vermogens volledig te benutten. Jullie zijn het die de capaciteit hebben om een veiligheidsnet om je heen te scheppen dat allengs zal expanderen om steeds wijdere cirkels van Lichtbescherming in de wereld als geheel te integreren. De Adamantine Partikels van Licht bevatten de magische formule die de hachelijke afval en giftige chemicaliën kunnen neutraliseren, en de bescherming zullen schenken voor hen die resoneren op hogere frequenties van Licht.

Jhadten Jewall: 'Mission of the Netherlands within the Divine Plan: to create a unified field of Love that regenerates the Body and Mother Earth.'

Jullie moeten stevig op de Aarde verankerd blijven, terwijl jullie steeds hoger reiken in de verfijnde/zuivere dimensies van expressie, en het is ontzettend belangrijk voor jullie fysieke welzijn dat jullie leren je energie-grid-systeem – ook wel Aura of Adam/Eve Kadmon vervolmaakte Lichtlichaam – in balans en harmonie te brengen.

Jullie kunnen net zoveel Goddelijke Essentie naar je toe trekken als je wilt, maar, nadat jullie geïntegreerd hebben wat je persoonlijk nodig hebt, moeten jullie de rest uitzenden in de wereld van vorm. Je kunt God-Licht niet oppotten, geliefden, het is bedoeld om benut en gedeeld te worden ten voordele van allen.

Jullie moeten begrijpen dat er vele mensen zijn die, door eigen keus of door het lot, ervoor zullen kiezen de Aarde te verlaten en hun Reis in de Geest te vervolgen in andere rijken van ervaring. Jullie kunnen niet god spelen, en vergeet daarom nooit dat je altijd voor het hoogste goed van allen moet vragen.

Wij hebben jullie gevraagd de moeite te nemen om je gedachten over dood te veranderen.
Velen van jullie hebben het besef gekregen dat het leven op Aarde slechts een tijdelijk bestaan van de rijken van materie is; zodra jullie huidige aardse ervaring eindigt, zullen jullie teruggaan naar je ware staat in de hogere rijken van GodBewustzijn.

Wij willen de pijn en het verdriet bij het verlies van een dierbare niet betuttelen. Maar, als je eenmaal een glimp hebt gezien van wat de toekomst voor de ganse mensheid behelst, zal het je helpen de pijn van het verlies van ene geliefde te overkomen, opdat je in het Centrum mag weerkeren om ons toe te staan je te troosten.

Elke ziel wil geëerd worden voor de keuzes die ze maken met betrekking tot de toekomst. Zij die in dit leven niet kiezen voor het Pad van Licht, zullen dat zeker ergens in de toekomst wel doen. Herinner je dat we jullie vertelden dat jullie het geschenk van de Vrije Wil hebben gekregen, maar dat jullie uiteindelijke bestemming al vaststaat. Alle zielen zullen weerkeren naar het licht, elk in haar eigen tijd.”

Geliefden, ga als je wilt elke avond voor het slapen naar je persoonlijke Piramide van Licht. Versmelt met je Etherische Replica, die de frequenties van het volgende niveau van je Hoger Zelf bevatten.

Roep de Violette Vlam aan en zeg in gedachten: “Ik laat Hier & Nu oorzaak, kern, opslag en herinnering aan alle dissonante energie die ik heb gecreëerd in verleden, heden en toekomst, in deze of enige andere werkelijkheid los, zo zal het zijn en zo is het!”

Visualiseer de Violette Vlam omhoog te branden vanaf je voeten, of om je lichaam heen als je ligt. Stel je voor hoe de Violette Vlam je baadt in transformerend Licht, en door je hele lichaam heen tot in de kern dringt.

Stuur dan met je intentie op de Lemniscaat-Ademhaling de Violette Vlam omlaag naar de Kristallijnen Grotten in de Aarde die de eeuwige Violette Vlammen bevatten. Visualiseer hoe dat Heilige Vuur zich verspreid door de labyrinten die de Aarde omvatten en, uiteindelijk tot de kern, het hart van de Aarde doordringt.

.

Jullie moeten vervolgens je zaadgedachten sterk, puur en gefocust uitzenden op een Lemniscaat van Licht. Alle energie, zowel positief als negatief, straalt uit van je Zonnevlecht in de vorm van een Lemniscaat, het Oneindigheidssymbool, en komt uiteindelijk weer tot je met gelijkwaardige frequenties.

Lieve Dapperen, het is vitaal belangrijk dat jullie je spirituele schild versterken met de kwaliteiten en kenmerken van de Eerste Straal van Goddelijke Wilskracht, integriteit, moed, waarheid en standvastigheid, terwijl wij samen voortgaan als Wereld-Dienaren.

Ik leg de gelofte af dat ik de weg zal leiden en jullie zal beschermen voor zover de Universele Wetten dat toestaan. Als Wereld-Dienaren onder leiding van de Kosmische Raad van Licht, kunnen wij samen niet falen. In jullie scheppen wij waarlijk genoegen.

IK BEN Aartsengel Michael.

* * *

De Nederlandse vertaling van dit artikel mag vrij verspreid worden, onder vermelding van ‘ArjunA – www.assayya.com

 

7 gedachten over “Jullie hebben de sleutel tot je eigen grootsheid..!

 1. Zoooo zeg, zijn er echt mensen die dit serieus nemen? Mijn hemel, degene die dit heeft bedacht zit goed in een trip. Violette vlam,zaadgedachten, eerste god straal,….zucht…ik krijg er letterlijk jeuk van

  1. Gewoon krabben im, heel hard krabben.. Zo te zien vooral achter je oren..

 2. er word hier zo mooi over angst en zijn effect gepraat maar via de achterdeur doet hoop precies hetzelfde, het zijn beiden geen waarheden beide leveren ze materiaal om je mee te programeren

  het tijdperk van waarheid word gek genoeg ingeluid met hopen en daar breekt mijn klomp op het geheel het is gewoon meer van het oude op een andere manier

  1. In een ander draadje reageerde je weer dat het om de inhoud gaat en niet om de vorm.

   Ik stel me zo voor als ik 95 ben en eindelijk achter de (genetisch gemanipuleerde) graniums zit en ik kijk terug op mijn leven. Vindtdt ik het dan belangrijk dat ik schrijf soals befolen werdt (met dt !) of waren andere saeken belangrijk ?

   Neem het anders op in de siete voorwaarden, bij 3 spelligsfouten krijgd u een ban !
   Gelukich heb ik minser als drii vouten gesgrefen, dus ik hoef mij geen sorgen te maoken.

   (maak je niet druk, het is maar een spelletje. En als je niet uitkijkt ga je nog denken dat het nog echt is ook !)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.