Advertentie

Bakermat van ons bestaan: WATER..!


Wij zijn de druppel in de oceaan

De oceaan is in de druppel die wij zijn

* * *

x


X

Bakermat van ons bestaan: WATER..!

2023 © Lilian Richell | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De rol van water in ons lichaam is zwaar onderbelicht in de gevestigde wetenschappen. Vele recente ontdekkingen onthullen nu eigenschappen van water die de kijk op de biologie van plant, dier en mens radicaal verandert. Het water op onze planeet is de moeder van het water in ons lichaam. Ons inwendig en innerlijk water komt voort uit en is ingebed in alle wateren op deze planeet. De hedendaagse waterpioniers laten ons anders kijken naar de kwaliteit van water en wat het betekent voor biologische systemen, waaronder onze gezondheid. Het gedrag van water in ons lichaam is niet wezenlijk anders dan het gedrag van water in de natuur waaruit wij voortkomen.

Zo buiten, zo binnen. Onze waterige binnenkant is mijn focus en mijn verkenningen heb ik hier opgetekend. Maar laat ik beginnen bij het begin: de kennis over water die we op school voorgeschoteld kregen. Op school hebben we geleerd dat water een chemische verbinding is van waterstof en zuurstof. Het manifesteert zich in drie vormen: vast (ijs), vloeibaar en gas (damp). Je kan er stoffen in oplossen, het kan hierdoor zuurder of basischer worden (pH), het geleidt elektriciteit en alle organismen bestaan voor een substantieel deel uit water.

Dat is het zo ongeveer. Maar inmiddels is er veel meer ontdekt. De percentages water in ons lichaam variëren volgens officiële kennisbronnen van ± 60% (bij volwassenen) tot 75% (bij baby’s). Deze percentages zijn echter gebaseerd op het gewicht aan water in ons lichaam. Dolf Zantinge [HIER] stelt dat ons lichaam voor 99% uit waterdragende moleculen bestaat en slechts voor 1% uit mineralen en metalen. Organische stoffen bevatten, behalve koolstofatomen, altijd waterstofatomen (H) en heel vaak ook zuurstofatomen (O). We zijn eigenlijk wandelende watervolumes.

Het water in ons lichaam is niet hetzelfde water dat uit de kraan komt. In ons lichaam – en in alle biologische organismen – neemt het een gel-achtige vorm aan. Men noemt dit gestructureerd of kristallijn water en ook wel coherent water. Het is een toestand die zich tussen vaste stof en vloeistof bevindt. Dus niet vloeibaar en ook niet vast. Men noemt dit de 4e fase van water.

De gelachtige structuur ontstaat doordat de watermoleculen zich met elkaar verbinden. Deze eigenschap maakt van water een multitalent. In de chemie kennen we water als een molecuul opgebouwd uit 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof: H2O. Maar in de gelachtige structuur tellen we in één molecule 3 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof: H3O. Deze moleculen kleven niet lukraak aan elkaar, maar creëren een geometrisch patroon. Ze vormen een hexagram, een patroon dat we ook in bijenkorven zien.

Op deze manier kleven de watermoleculen aan elkaar tot ze kleine en grote, eenvoudige en ingewikkelde patronen vormen. Het zijn deze patronen die het water het gelachtige karakter geven. En door deze eigenschap kan water een elektrische lading dragen. De elektrische geladenheid zorgt ervoor dat stoffen in oplossing kunnen gaan. Stoffen in oplossing kunnen op hun beurt dan ladingen met elkaar uitwisselen, zodat er een stof wisseling ontstaat.

Met dit gelerend vermogen kunnen watermoleculen zich rangschikken rond moleculen van een stof (een mineraal, metaal, plant). Ze bouwen zo een raamwerk van watermoleculen rondom de stofmoleculen waarmee ze de energetische informatie van die stof insluiten. Zelfs als de stof in moleculaire vorm volledig is verdwenen, blijft deze informatie in de vorm van een waterpatroon bewaard. Dit principe gebruikt men in de homeopathie.

Schauberger met zijn vortex-watervitalisator

Natuurlijk water
Oorspronkelijk water is door de natuur gecreëerd. Het bestaat volledig uit patronen van watermoleculen die het water een structuur geven. De rangschikking in geometrische patronen ontstaat doordat de watermoleculen overal door en langs natuurlijke elementen stromen. Denk hierbij aan zand, aarde, stenen, rotsen en planten.

De Oostenrijker Viktor Schauberger ontdekte het belang van vrij stromend water. Het water dat van de gletsjers in beekjes en watervallen naar beneden stroomt, doet dit al bruisend en kolkend. Het neemt hierbij talloze mineralen op. Deze wervelingen maken dat de watermoleculen zich met elkaar verbinden tot structuren. Vandaar dat natuurlijk water ook wel gestructureerd water wordt genoemd.

Waterstructuur
Het structurerend vermogen maakt dat water informatie kan insluiten en vasthouden. Deze informatie kan van andere moleculen komen, maar ook van frequenties en complete elektromagnetische velden. Zodoende zegt men ook wel dat water een geheugen heeft. Het leven en de natuur creëren elektromagnetische velden met geometrische frequentiepatronen. Deze worden zichtbaar als water bevriest. De geometrie in de gelachtige vorm fungeert als raamwerk waarlangs de ijskristallen zich vormen.

Hoe onzichtbaar water te illustreren..? Als dienstbaar onderdeel van onze Aarde: IN het water, OP het water, DOOR het water.. (© MCEscher)

Als het water niet bevriest, maar in de 4e fase blijft, fungeert het als raamwerk voor andere moleculen, bv. mineralen en eiwitten. Dankzij de geometrische structuur is natuurlijk water levend water, dat wil zeggen: levenscheppend water. Verontreinigd water evenals water uit waterleidingen vertoont een chaotische structuur en is daarmee geen levenscheppend water. Levend water absorbeert, reageert, communiceert en creëert.

Water absorbeert alle soorten elektromagnetische velden, van aardmagnetisch tot kosmisch tot technologisch. Het patroon dat de watermoleculen vormen volgt het elektromagnetisch patroon. Water vertaalt als het ware het energetische veld in een moleculaire structuur. Natuurlijke elektromagnetische velden bevatten geometrische – levenscheppende – frequentiepatronen. Met onze 5 zintuigen kunnen we ze niet waarnemen. We houden dan ook geen rekening met deze velden èn hun uitwerking op ons dagelijks leven.

En ook niet in de materialistische wetenschap die alleen moleculen als ‘echt’ beschouwt. Indirect kunnen we ze echter wel waarnemen, door bv. de patronen die wolken vormen of de betoverende dans van een spreeuwenzwerm. Of de groeipatronen van planten en micro-organismen. Kortom, de natuur met al zijn organismen reageert op de onzichtbare, maar alom aanwezige geometrische energievelden.

Van Emoto tot Austin..
Experimenten onder leiding van dr. Masaru Emoto en ook Veda Austin laten ons zien dat water reageert op licht, beeld, geluid, gevoel, emotie, gedachte, intentie en meditatie. Het water beantwoordt deze aangeboden informatie met een unieke formatie van ijskristallen. Het laat zien dat water reageert op de omgeving waarin het zich bevindt. We kunnen een stapje verder gaan: water communiceert. Een foto nabootsen of een emotie tot manifestatie brengen als uniek kristalpatroon is meer dan slechts reageren.

In het rijst-experiment (zie ook deze video HIER) stelde Masaru Emoto 3 glazen potten op met rijstkorrels in water. Een maand lang kregen deze potten dagelijks dezelfde mondelinge instructie. Eén pot kreeg een dagelijkse portie ‘Dankjewel’. Pot nummer 2 kreeg dagelijks de boodschap ‘Je bent een idioot’. En pot nummer 3 werd compleet genegeerd. Na een maand liet de eerste pot zien dat de rijst mooi en geurend fermenteerde. De rijst in de 2e pot deed heel weinig en had een licht zwartachtige kleur gekregen. De rijst in de 3e pot (zonder aandacht) was gaan rotten..!

Water absorbeert dus zowel informatie van een fysieke omgeving (stenen, planten, etc.) als van een niet-fysieke omgeving (energievelden, informatie). Ofwel: het communiceert met zowel grofstoffelijke elementen als fijnstoffelijke energievelden. Water lijkt een bemiddelaar tussen energie en materie, tussen informatie en natuur. Maar wat als water niet een bemiddelaar is, maar slechts van dichtheid verandert? Dan zijn de electromagnetische velden een ijlere vorm van water.

Een 5e fase van water
Op deze planeet komt water in meerdere dichtheden tegelijk voor. Het is hier het enige element dat dit kan en er wordt wel beweerd dat de aarde de enige constellatie is waar dit voorkomt. De aarde wordt ook wel een waterplaneet genoemd. Water is inderdaad het hoofdbestanddeel van deze planeet en … het brengt al het leven voort op deze planeet. In mijn ogen is water een element dat in meer dichtheden bestaat dan de vier genoemde.

Water kan tussen de niet-fysieke en fysieke realiteit bemiddelen, omdat water verandert van dichtheid. Voorbij de 3e fase, de gasvormige toestand, zie ik een nog subtielere fase. Het etiket 4e fase is al vergeven aan de gel-achtige vorm. Deze ijlere vorm van water noem ik dan maar de 5e fase. Het is water in een trillingstoestand. Het is de energetische hoedanigheid van water. En het is de magnetische component van het elektromagnetisch veld. Frequentiepatronen zijn dan eigenlijk energetische waterpatronen. De aardmagnetische velden zijn mijns inziens dan ook velden van water in trilling. Er is een oude term die sterk overeenkomt met deze subtiele fase van water: ether.

Ether
In de theosofische literatuur [HIER] valt te lezen dat de oorspronkelijke aarde de 2e omzetting van water is. De 1e omzetting van water bevat de essentie van alles wat nodig is om de mens samen te stellen. Deze 1e hoedanigheid van water wordt beschreven als ether en ook als de oorspronkelijke chaos. Hierin zag men tevens de levensadem. Levensadem is altijd gebruikt als een woord voor ‘geest’. Wat we hieruit kunnen lezen is dat geest (bewustzijn) aanwezig is in de 1e omzetting van water. Wat hier ook naar voren komt is dat water een scheppend element is dat ‘nauw samenwerkt met ether’.

In de Griekse mythologie [HIER] wordt de God van de atmosfeer Aether genoemd. Zijn nevels vulden de ruimte tussen de buitenste hemel (Ouranos) en de lucht op aarde (aer). Nevels zijn hele fijne waterdruppeltjes. Ook hieruit zouden we kunnen opmaken dat de atmosfeer een subtiele fase van water is. In ons gematerialiseerde bewustzijn is er niet veel meer over van de term ether. Wel opvallend is dat het nog wordt gebruikt in de mediawereld: ‘elektromagnetische golven worden de ether in gestuurd’. Ether blijft als een soort medium zijn betekenis dus wel houden.

Water als voorwaarden schepper
In de bovenstaande video ‘Wat is coherent water?’ wordt vermeld, dat waterstof overal in het heelal èn in overvloed voorkomt. Met het verschijnen van zuurstof ontstond er water. In diverse vormtoestanden is water de hoofdcomponent van het universum. Water wordt bovendien voorgesteld als een breedband ontvanger die in voortdurende communicatie is met alle elektromagnetische velden. Het zou 70% van alle binnenkomende energie opnemen. Door middel van resonantie brengt het zijn moleculaire structuur in overeenstemming met de frequentiepatronen.

Dit vermogen tot resoneren maakt water essentieel voor biologisch leven. Andersom kan water de moleculen zodanig rangschikken dat het een bepaald frequentiepatroon optimaal kan opnemen. Net zoals je een radiostation optimaal kan afstemmen om een signaal maximaal te ontvangen. Als water hier kan bestaan in vaste vorm, gel vorm, vloeibare vorm, gas vorm èn in elektromagnetische vorm, dan biedt de natuur op deze planeet een heel bijzondere leefomgeving.

Voor misschien wel een heel bijzondere omstandigheid waarin bewustzijn en biologische vorm kunnen samenwerken. Dan is water de voorwaarde die het mogelijk maakt om spirituele wezens een fysieke ervaring te laten opdoen. Het is de voorwaarde om bewustzijn tot expressie te kunnen brengen in een gestolde vorm.

Slimme biologie
Alle organismen, van bacterie tot mens, zijn gecreëerd uit water. De natuurlijke intelligentie – denk dan aan organiserend vermogen, herstellend vermogen, reproducerend vermogen en creatief vermogen – werkt in alle organismen via water. Dankzij water is er leven en communicatie. Deze planeet, inclusief al zijn organismen, is opgebouwd uit een geometrische waterstructuur. Daarom kunnen we bv. de vormen in de natuur herkennen in ons lichaam.

Rivieren zien we terug in ons bloedvatensysteem. In de bomen kunnen we onze ademhalingswegen herkennen. In de Leylijnen onze meridianen. De natuur is een onbeschrijfelijk intelligent systeem dat via ons, door ons en met ons werkt. Op onze beurt doordringen en (her)scheppen wij de natuur door middel van ons bewustzijn-in-biologische-vorm.
Deze waterplaneet als voorwaardenscheppend organisme en de mens als een creatief stukje watertechnologie zijn volkomen verweven met elkaar tot één ondeelbaar geheel. We veranderen elkaar, we creëren elkaar, wij evolueren elkaar. Dit is onze natuurlijke intelligentie en het is slimmer dan alle slimme technologie bij elkaar..!!

Zo buiten zo binnen
Masaru Emoto en Veda Austin hebben laten zien hoe water een unieke structuur creëert als het wordt blootgesteld aan informatie. Water doet dit niet alleen in petrischaaltjes, maar ook in ons lichaam. Onze inwendige waterstructuur resoneert met alles wat wij ontmoeten in onze omgeving. Het water in ons lichaam maakt dat wij onze omgeving kunnen ondergaan, zodat wij het mee maken. Onze inwendige waterstructuur maakt het mogelijk om te beleven en te ervaren.

Ontmoeten we iets dat ons blij maakt, dan creëert onze waterstructuur een patroon. Ontmoeten we iets dat ons boos maakt, dan creëert onze waterstructuur een ander patroon. Ontmoeten we iets dat ons bang maakt, dan creëert onze waterstructuur weer een ander patroon. Elke emotie is de uitdrukking van een specifiek frequentiepatroon in ons innerlijke waterveld. Ons inwendige waterstructuur voegt dit tot een moleculair waterpatroon in ons lichaam. Maar het doet dit niet overal tegelijk en overal even sterk.

Als biologisch systeem is ons lichaam opgebouwd uit en georganiseerd volgens frequentiepatronen. Oude geneeswijzen zoals de acupunctuur en ook de westerse 4 elementenleer hebben dit opgetekend. Zij kijken naar de overeenkomstige patronen tussen de kosmische energievelden, de geometrie van de natuur en de organische vormen op deze planeet. Zo boven zo beneden, zo buiten zo binnen.

Het betekent dat onze weefsels en organen zowel een materiële vertaling als vertoning zijn van kosmische en planetaire energiepatronen. Onze organen resoneren met hun ‘energetische partners’ in de natuur en de kosmos. Zo kan je in een bos op adem komen, met zwemmen je waterstructuur ‘uitlijnen’ en aan een mooi kunstwerk je hart ophalen. Ook onze emoties en overtuigingen resoneren met zowel kosmos en natuur als met weefsels en orgaansystemen.

De energetische verwantschap tussen emoties en lichaamsonderdelen wordt in de oosterse 5-elementen benadering en ook in de westerse 4-elementen benadering herkend. Als iets een boze trilling in ons opwekt, dan resoneert ons leverwater mee. Ons hartwater resoneert met een blije trilling. Ons longwater resoneert met een verdrietige trilling. Ons nierwater resoneert met een bange trilling. Ons maagwater resoneert met een meelevende trilling.

Al deze trillingen doen zich voor in ons 5e fase watersysteem. In ons individuele waterveld resoneren we met alle andere organismen. En ook met de grotere watervelden: de (atmo)sfeer en het aardmagnetisch veld. Al deze watervelden communiceren met elkaar door samen te vloeien tot één groot veld. In deze  waterveld-realiteit regeert het principe van resonantie en niet van causaliteit (oorzaak-gevolg regeert in 3D).

Zodoende kan je ook gevoelens en gedachten van de ander oppikken, omdat je inwendige water met deze patronen resoneert. We noemen dit empathie. Een stapje verder noemen we het helderziend en paranormaal. Dit is echter een normaal menselijk vermogen dankzij onze waterstructuur.

Binnen
In ons watersysteem als veld beleven we, denken we en verlangen we. In ons watersysteem als fysiek element zijn dit waterstructuren in ons lichaam. Ze vormen het medium waarin alle biochemische processen plaatsvinden èn ontstaan. De waterstructuur is de bakermat van onze stamcellen en de initiator van de celspecialisatie tot weefsels en organen. Het regisseert ons microbioom. Het regelt de totale balans en de immuunrespons bij verstoring. Om alle lichaamsonderdelen op te bouwen hebben we mineralen, metalen en andere stoffen nodig.

Al deze bouwstoffen, die we kennen als elementen van het periodiek systeem, bestaan zowel als moleculaire vorm als een elektromagnetisch veld. Onze waterstructuur pikt díe frequenties op die ter plekke nodig zijn en laat ze ‘uitkristalliseren’ in de biochemische realiteit. Denk dan aan aminozuren, vetzuren, glucose, hormonen, neurotransmitters, enzymen, hemoglobine, collageen, enz.. Hiermee krijgt ons lichaam vorm en vastheid.

Zo binnen zo buiten
Wij ondergaan niet alleen de omgeving, wij reageren ook op de omgeving. Als we dit tot expressie brengen in de fysieke materie-realiteit is het duidelijk: onze gebaren, bewegingen, gezichtsuitdrukkingen, onze stem. Minder duidelijk zichtbaar is het in de elektromagnetische veld-realiteit, maar zeker niet minder werkzaam. In de fysieke realiteit zijn wij aparte lichamen, maar in de elektromagnetische realiteit zijn wij samenvloeiende frequentiepatronen.

De patronen in ons waterveld vermengen zich met de patronen in ons omgevingsveld. We noemen dit sfeer en we worden dit gewaar als stemming. In een huis waar ruzie is geweest, voel je ‘het’ nog hangen. Op plekken waar heftig is gevochten in de oorlog of waar een misdaad is gepleegd, houdt het lokale frequentiepatroon de gebeurtenis levend in het waterveld.

Hier gebeuren bv. relatief veel ongelukken of het voelt er spookachtig. Er is een aanwezigheid. Op plekken waar mensen in harmonie met elkaar leven of enthousiast samen werken aan een project voel je je opgetild. Een liefdevol cadeautje of een teder kusje ontroert ons. We hebben hier te maken met frequentiepatronen die worden aangebracht door mensen. Wij kunnen dus nieuwe frequentiepatronen scheppen in de bestaande watervelden van onze omgeving.

Dit doen we vanuit onze intentie, idealen en verlangens, maar ook vanuit onze emoties en overtuigingen. Als wij intens verlangen naar een liefdevolle wereld en ook nog proberen dit te leven, dan creëren wij deze liefdevolle wereld al in de vorm van een frequentiepatroon in het waterveld van de bestaande wereld.

Natuurlijk versus technologisch
Ons biologisch watersysteem vertaalt elektromagnetische (water)velden in moleculaire waterpatronen. Natuurlijke elektromagnetische velden creëren, onderhouden, voeden, repareren en transformeren de biologische systemen op aarde in harmonie met het universum – dankzij hun geometrie. Dit geldt voor alles wat organisch is, van bacterie tot mens.

De waterpakketten van alle organismen ‘weten’ hoe de eigen biologische vorm in stand gehouden kan worden in samenspel met andere organismen en het universum. Het kosmische ecosysteem draait op samenwerking en synchroniciteit, niet op competitie of concurrentie. De natuurlijke intelligentie is een wonderlijk en onnavolgbaar spel van afstemming, aanpassing, bijsturing èn creatie in onmiddellijkheid: het speelt zich af buiten de ruimte-tijd-matrix.

Het betekent echter ook dat gezondheid en leeftijd – onze biologische duurzaamheid – hier volledig van afhankelijk is. Met de tussenkomst van de technologische elektromagnetische velden is in deze intelligente dynamiek een ernstige bres geslagen die bedreigend is voor alle levende soorten op deze planeet. Wat gebeurt er nu?

 1. Ons watersysteem wordt beperkt in zijn resonerend vermogen
  Voor de goede orde: we hebben alle frequentiebanden nodig voor de instandhouding van ons biologisch systeem. Met ons biologisch systeem bedoel ik het hele geïntegreerde pakket van kosmos, natuur, lichaam en bewustzijn. Het is de absolute voorwaarde voor het creëren en continueren van onze gezondheid. De technologische frequentiepatronen vormen slechts een smalle band binnen het totale spectrum van de natuurlijke velden. Deze technologisch smalle band drukt de overige frequentiebanden uit het kosmische ecosysteem weg tot het onze enige energieleverancier wordt.
 2. Ons lichaam krijgt niet meer alle frequenties
  Met de verschuiving naar de technologisch smallere bandbreedte moet ons biologisch systeem het doen met minder, veel minder zelfs. Natuurlijke biologische processen werken vanuit creativiteit. Met hun ingebouwd creërend vermogen zorgen ze voor een fenomenale instandhouding èn de evolutie van een complex en dynamisch ecosysteem op aarde.
  Technologisch gestuurde processen bootsen de natuur na. Ze werken met behulp van herhaling (kopieertechnologie) en lineaire wetmatigheden (oorzaak-gevolg scripts). Ze kunnen niet met hetzelfde gemak en dezelfde snelheid al onze electro-fysiologische processen tegelijkertijd aansturen. Onze fysiologie gaat dan ook hier en daar haperen. Het eerste slachtoffer hiervan is ons compensatievermogen.
 3. Omleidingen moeten ons biosysteem overeind houden
  Als de natuur niet meer haar eigen gang kan gaan dan ontstaan er allerlei onnatuurlijke electro-fysiologische processen. Dit brengt oa. veel onnatuurlijke stofwisselingsproducten (bv. afvalstoffen) in ons lichaam. Het zorgt ook voor tekorten van noodzakelijke stoffen. Voor al deze miniverstoringen creëert ons intelligente biosysteem alternatieve routes en compensaties. Maar als onze levensprocessen niet optimaal kunnen verlopen, worden we krakende wagens en ….
 4. We worden vatbaar voor ziekten
  Vroeg of laat storten onze regelsystemen in. Als de boel goed in de war loopt, ontstaat er chaos. Dan krijgen we klachten en symptomen. Zelfs dan probeert ons biosysteem hier nog oplossingen voor te creëren. Soms lukt het, soms ook niet. Als decompensatie onafwendbaar is, moeten we een beroep doen op de dokter. De medische wetenschap kan dan wel allerlei interessante namen voor ziektebeelden verzinnen, maar veel is grotendeels terug te voeren op bovenstaande verstoringen. De zogenaamde virusziekten hebben een sterke link met de technologische frequenties.
 5. We verouderen te snel
  Hoewel we van oorsprong honderden jaren oud konden worden, volgens een aantal bronnen, lukt dat nu niet meer. Het onvolledige kopieerproces van ons DNA zou de oorzaak zijn van onze lichamelijke veroudering. Maar als ons DNA alle frequentievelden ter beschikking zou hebben, dan kon het zichzelf constant herscheppen in plaats van een kopietje maken.
  We zouden in de fysieke realiteit net zo lang kunnen verblijven als nodig was om onze ervaringen op te doen. We kunnen wel stellen dat het verouderingsproces, zoals we dit hebben geaccepteerd, niet de natuurlijke gang van zaken is.
 6. Generatio Spontanea?
  In verband met 5G heeft Dolf Zantinge veel proeven gedaan met water in de bodem en in gewassen. Zo ontdekte hij dat er onder invloed van 5G vreemde bacteriën uit het niets verschenen [zie YT-video HIER]. Ik vermoed dat hierin deels een verklaring ligt voor de zg. ‘herinfecties’ met covid bij niet geprikte mensen en de griepverschijnselen bij pluimvee en vogels.
 7. Chronische vergiftiging
  Giftige landbouwproducten worden door het bodemwater opgepikt en vastgehouden als energetische informatie. De gewassen nemen deze waterstructuur op en wij krijgen het binnen via voedsel. De constante verzadiging van onze atmosfeer met technologische elektromagnetische velden verandert ook het water in de wolken dat als regen en sneeuw naar beneden valt.

Voor velen is het duidelijk dat de digitalisering met al die technologische frequentiepatronen het oorspronkelijke, natuurlijke leven op aarde onmogelijk gaat maken. De plotselinge vogelsterfte, de oplevingen van vogelgriep, de onverklaarbare bijensterfte, de bomensterfte, de klimaatextremen, nieuwe pathogene micro-organismen en ‘covid’ zijn allemaal in verband te brengen met deze technologische velden. Ze blokkeren, verdraaien en verdringen de natuurlijke frequentiepatronen..! De geometrie gaat verloren.

De patronen van onze bouwstenen (mineralen en metalen) worden veranderd waardoor ze geen biochemische verbindingen meer kunnen aangaan. Dan kunnen er geen gezonde fysiologische processen tot stand komen. Denk in dit verband aan het zuurstof dat door de in bedrijfstelling van 5G weliswaar niet chemisch, maar wel fysisch veranderd was, zodat het niet meer herkend werd door het hemoglobine en mensen deed stikken (zie Dwalingen & Dwaalsporen) [HIER].

Als er geen geometrie gecreëerd kan worden kan het leven geen stand houden. In een technologisch ‘leefveld’ kunnen alleen biotechnische vormen overleven. De robotisering via injecties is de weg hier naartoe.

Toch een optimistische eindnoot
Hoewel we in een soort armageddon zitten, zijn er genoeg mogelijkheden om een toekomst te creëren die het leven in ere herstelt. De intensivering van licht en superhoge frequenties brengt diepgaande veranderingen aan in het leven op aarde en de aarde zelf. Ook de wetenschap dat we in een overgangstijdperk zitten, brengt een relativering aan in de ernstige situatie waarin we ons bevinden. Het diepste dal van het materialisme kan de levensbron in mensheid wakker schudden.

De uitdaging is om onze eigen kracht en oorsprong bewust te worden. En dan te ontdekken dat we al die technologische poespas niet nodig hebben. Met ons biosysteem beschikken we van nature over de meest intelligente technologie die er is. We moeten dit alleen nog grootschaliger inzetten. Hiervoor hebben we een turbo vermogen in onze schatkist zitten: BEWUSTZIJN. En we worden tot in de diepste vezels uitgenodigd om dit in te zetten.

De buitengewone vermogens van water hebben er al toe geleid om water te associëren met bewustzijn. De ontdekking dat water reageert en creëert is mijns inziens een uitdrukking van bewustzijn, maar het geeft niet voldoende handreiking voor ons vermogen tot scheppend bewustzijn. De mens als soort draagt het vermogen om boven het reagerende en reactieve uit te stijgen. Zelfreflectie en ook besef van wat we zijn als mens, is nodig om onze programmering/conditionering te doorzien en er afstand van te nemen.

Onze waterstructuur speelt hierin zeker een rol. In het eerder hier op de site geplaatste artikel ‘Het Virus Verhaal’ [HIER] heb ik een bescheiden aanzet hiertoe gegeven. Hoe wij wakker kunnen worden in water, is een uitdaging die nog op mijn bordje ligt. Waarmee ik wil zeggen dat er nog meer te vertellen valt over water.

Lillian Richell

maart 2023

 

Wat referenties:

Over Masaru Emoto,  Gerald Pollack en Dolf Zantinge is veel te vinden op het internet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.