Advertentie

Alles vergaat, Liefde en Licht blijven bestaan..!


x

x

Alles zal vergaan,

het Licht en de Liefde blijven zegevierend bestaan!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Alles in de 3D-realiteit is vergankelijk.. Dat moét ook wel, want alles in de 3D-realiteit heeft zich gemanifesteerd in een materiële vorm op basis van energetische krachtenwerkingen. Het heeft zich gemanifesteerd binnen de vierde dimensie van de tijd. Die vierde tijdsdimensie laat de voortgaande veranderingsprocessen van het scheppend energetisch leven zien. Het is binnen deze dimensie dat men de voortdurende manifestatie van de beweeglijke en zichzelf constant vernieuwende levensstroom kan ervaren.

De driedimensionale manifestaties laten het ruimtelijke aspect van het scheppingsproces zien, dat zich in de vierde tijdsdimensie ontvouwt. De ruimtelijke manifestaties zijn onderhevig aan de aardse vormkrachten, waar de energetische krachten vanuit de kosmos scheppend op inwerken. De aardse vormkrachten dragen een verstarrende tendens in zich om de geestelijk stromende energetische krachten voor de fysieke zintuigen ervaarbaar te laten zijn.

Tijdens het doen van een biologisch-dynamische landbouwcursus heb ik mogen leren inzien hoe dit principe in de dieren- en plantenwereld werkt. Door me enigszins in de astrologie te hebben verdiept, heb ik een klein beetje mogen leren hoe die kosmische krachtenwerkingen in de menselijke zielontwikkeling werken. De antroposofie heeft me laten zien wat de werkzaamheid van geestelijke krachtenwerkingen is ten aanzien van de evolutie van de Aarde als organisme en de mensheid.

Geestelijke krachten dragen de vormen
De materiële vorm is dus een manifestatie van de daaraan ten grondslag liggend vormgevende geestelijke energie. Wat dit aangaat zijn er verschillende visies en benaderingswijzen mogelijk. Een ervan is dat men alles vanuit gescheidenheid beschouwd, wat inhoudt dat men het werkelijkheidsbesef heeft dat alles van elkaar gescheiden is. Hetgeen een werkelijkheidsbeleving oplevert dat bepaalde fenomenen niet als aanvullend naast elkaar kunnen bestaan.

Het is de basis voor de regulier wetenschappelijke of/of benadering. Het geeft een fundamenteel eenzijdige werkelijkheid weer en laat de mens zichzelf opsluiten in de materie. Het leidt ertoe dat als men het ene wil zien of doen, het andere wordt uitgesloten. In de reguliere wetenschap gaat men alleen van het materiële aspect uit en wordt het geestelijk energetische aspect ontkend. Terwijl men er wel met in wezen onnodige en dure technologische apparatuur naar op zoek is gegaan.

Een blik in de reusachtige deeltjesversneller van CERN in Zwitserland; kijk naar de menselijke verhouding..!

Zoals bijvoorbeeld in het ‘hypermoderne’ CERN in Zwitserland, waar men op zoek is gegaan naar het God-deeltje. Maar ja, daar ligt dan weer een geheel andere satanisch manipulerende agenda achter. Een agenda die gericht is op satanisch geïnspireerde manipulatie, beheersing en exploitatie van wat men heeft ontdekt. Het bizarre is dat het wetenschappelijk onderzoek naar energiepatronen met behulp van technologische verlengstukken van de fysieke zintuigen van buitenaf gebeurt. Dit heeft als reden dat men het daardoor uit elkaar kan pluizen, het kan manipuleren en gepatenteerd weer kan samenvoegen. Met als doel  het vergaren van macht, economische winstgevendheid en het tot een wapen tegen het zichzelf scheppend leven te maken.

Uit elkaar trekken of samenbrengen
Het wetenschappelijk analyserend uit elkaar trekken van gemanifesteerde fenomenen geeft een uitkomst, die een reflectie is van de achterliggende intentie. Het resultaat van handelingen is een reflectie, welke de in beweging brengende energetische intentie voor die handelingen laat zien. Versplintering is hiervan het gevolg. In het westen noemt men dit de materialistische wet van oorzaak en gevolg. In het oosten noemt men dit de geestelijke wet van karma. Hoe dan ook, beiden zeggen op verschillende wijzen hetzelfde. Het heeft alles te maken met het actie/reactie mechanisme.

Van sterrenlicht tot sterrenstof..! De creatie van de mens en zijn creatieve talenten. Voortkomend uit het DNA, dat veel minder materieel is, dan tot nu toe aangenomen..!

De ongeschonden natuurlijk energetisch polaire stromingen zullen altijd naar een in evenwicht brengende uitkomst streven. Dit is inherent aan de natuur, waarin polaire krachtenwerkingen elkaar aanvullend in balans houden. De kwantumfysica heeft de oosterse en westerse benaderingswijze bij elkaar gebracht, die elkaar aanvullend bevestigen. Zie verderop in dit artikel. Wanneer men de westerse weg naar buiten via de materie met een open geest consequent volgt, komt men uit bij de ware essentie van waar de oosters innerlijke weg naar verwijst.

Omgekeerd zal het zo zijn dat wanneer men de oosterse weg naar binnen met een open geest consequent volgt, die in wezen inherent is aan de oosterse weg, dan komt men uit bij waar de zuivere westerse wetenschap voor staat. Iemand die dat gedaan heeft is Rudolf Steiner. Hij benoemde daarom het wezen van de antroposofie ook als geesteswetenschap. Daarnaast leidt een eenzijdige gerichtheid op het geestelijke tot een zich opsluiten in de geest, waarbij de aardse 3D-realiteit wordt ontkend.

Verstoord evenwicht
Wordt de ene polaire kracht teveel benadrukt, oftewel krijgt deze teveel energie, dan zal de andere polaire kracht een naar evenwicht strevende tegenreactie laten zien. Wat we nu in onze tijd kunnen waarnemen is dat de op destructie gerichte krachten de overhand trachten te krijgen. Dat kan geen ander resultaat hebben dan dat de opbouwende krachten zich extra zullen versterken om het verloren evenwicht zo krachtig mogelijk weer te herstellen. Alles dat binnen de natuurlijke ordening uit elkaar getrokken wordt, leidt tot versplintering en zal altijd weer pogen om zichzelf te helen.

Dus weer een natuurgetrouwe weerspiegeling te zijn van het scheppend principe. De natuur is in geen geval erop gericht zichzelf te vernietigen. De levenskracht van de natuur toont zich in de verbondenheid van alle fenomenen. Die natuur is immers een uitdrukking van het Leven, dat zich alleen maar in stand wil houden en zichzelf creatief vermeerderen. Alleen de mens laat, door de destructieve inspiratie van satanisch tegenstrevende krachten, zich verleiden om alles dat het leven ondersteund te vernietigen. Dus ook de eigen individuele uiting daarvan. We kunnen dat nu en eigenlijk al langere tijd, in steeds sterkere mate volop waarnemen.

Twee poorten
In mijn eerder gepubliceerde artikel ‘De poort van de hemel of die van de hel…?’ (HIER) heb ik beschreven welke rol de deeltjesversneller van CERN hierbij zou kunnen spelen. Citaat uit dit artikel:

“De poort naar de hel
De modern gangbare wetenschap zal ons leiden naar de poort van de hel, waarbij met modern technologische middelen wij uiterlijk geconfronteerd zullen gaan worden met onze eigen innerlijk gekoesterde demonen. Zij zal met behulp van de door haar geschapen veruiterlijkende technologie onze innerlijke realiteit manifesteren in de buitenwereld. Het gerommel met deeltjes en verschillende dimensies door middel van CERN, zal dit mede veroorzaken. Het zal de meest ultieme angstaanjager zijn.

Vooral doordat de meerderheid der mensen niet weet welke demonen zij in hun innerlijk hebben geschapen. Op basis van de wet van resonantie zullen mensen de door CERN in deze dimensie binnengebrachte demonen aantrekken, die een weerspiegeling zijn van hun eigen innerlijke door demonen bezeten realiteit. Dat geldt ook voor de psychopathische heersers van deze planeet, die daarmee hun kracht nog verder menen te kunnen versterken. Wat natuurlijk maar zeer de vraag is! Zie dit filmpje:

Westerse wetenschap het topje van de kennispiramide?
Psychopathische heersers zijn er door de geschiedenis heen altijd al geweest. De lust naar macht zit nu eenmaal in velen en heeft er dus langere tijd ook al in gezeten. De historische heersers maakten bij het in stand houden en versterken van hun macht ook gebruik van technologie en robotten. ‘Toevalligerwijs’ kwam ik tijdens het schrijven van dit artikel op het spoor van een opgenomen lezing van Adrienne Mayor.

Zij heeft historisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vernieuwende technologieën in oude tijden. Zij kwam daarbij veel interessante informatie tegen in mythologische geschriften. Deze geschriften boden dan weer de inspiratie voor technologie-ontwikkelaars, die hun uitvindingen in het verleden aanboden aan machtspotentaten, in de hoop daar zelf gunsten mee te kunnen kopen. Haar lezing is hieronder te bekijken en te beluisteren:

 – Gods and Robots: Ancient Dreams of Technology –

Op deze YouTube HIER kun je nog meer zien over de geschiedenis van kunstmatige intelligentie. In mijn beleving gaat het gerommel met natuurlijke energieën al terug tot de tijd van Atlantis. In mijn eerder geschreven artikel ‘Van Atlantis tot het Talmudisch jodendom..’ (HIER) heb ik dat beschreven. Citaat uit dit artikel:

De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote ‘bedenker’.. (Annunaki-afbeelding)

“Het hierboven benoemde direct verbonden zijn met de geestelijke scheppingsimpulsen betekende ook, dat de mensheid op een geestelijk zuivere manier meester was over de scheppingskrachten in de natuur. Een citaat, dat door mij enigszins is aangepast, over de belangrijkste geestelijke kwaliteit van de Atlantiër, namelijk het geheugen.”

(HIER, tweede alinea):
“Het geheugen staat dichter bij de diepere fundamenten die door de natuur gelegd zijn in de mens, dan de kracht van de rede; en in het kader van het vorige, werden andere impulsen ontwikkeld die meer gelijkenis droegen met de lagere aard van krachten, dan de motiverende krachten voor het tegenwoordig menselijk handelen.

Dus was de Atlantiër meester van wat de levenskracht heet. Net zoals we nu van steenkool de kracht van warmte gebruiken. Dus begreep de Atlantiër hoe men de kiemkracht van levende dingen in dienst van hun technische werken kon stellen.

Gebruik maken van de zuivere levenskracht
Verderop spreekt hij over hoe de Atlantiërs de kiemkracht in zaden wisten om te zetten in het laten voortbewegen van luchtschepen. Iets van deze oude wijsheid klinkt nog door in de spreuk uit de Oud-Perzische Zend Avesta, die geschreven is ten tijde van Zarathoestra. Een tijd waarin de granen zijn veredeld uit de grassen en de huidige landbouwhuisdieren zijn gedomesticeerd.”

Hieronder nogmaals de in de Zend Avesta verwoorde opdracht aan de mensheid:

Draag het licht naar de aarde.

O mens, gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.

Wees een strijder voor het licht.

Houdt van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.

Herschep de plant.
Herschep het dier.
Herschep u zelf.

Worst case scenario
In volkomen tegenstelling tot die in de Oud-Perzische spreuk verwoordde mensheidsopdracht heeft de materialistisch gefundeerde wetenschap, dit op een satanisch tegenstrevende wijze materialistisch vormgegeven. Ten aanzien van de meest fundamentele levensbehoefte, onze voedselvoorziening, houdt ‘The Great Reset’, een worst-case-scenario in. Deze kan men in de volgende artikelen HIER, HIER en HIER zien. Dit is zoals zoveel van het NWO-scenario in vele geschriften al vastgelegd. In het hiervoor benoemde artikel betreffende de twee poorten heb ik één van die geschriften aangehaald, namelijk ‘Silent Weapons for Quiet Wars’ (HIER). Ik herhaal hier het citaat dat ik ook in het artikel over de twee poorten heb opgenomen:

“Om te komen tot een geheel voorspelbare economie, zullen de elementen uit de lage klasse van de samenleving onder totale controle moeten worden gebracht, d.w.z. moeten zindelijk worden gemaakt, van een zeer jonge leeftijd getraind worden in het krijgen van een juk om op langere termijn maatschappelijke toebedeelde taken te vervullen, voordat ze een kans hebben om te twijfelen aan de correctheid van de zaak. Om deze overeenstemming te bereiken, zullen de familie-eenheden in de lagere klasse moeten worden afgebroken.

Door een proces van toenemende gerichtheid van de ouders op economische overleving en de oprichting van door de overheid beheerde centra voor dagopvang van de door hun op beroepsmatige gerichtheid van de ouders verworden weeskinderen. De kwaliteit van het gegeven onderwijs aan de lagere klasse moet van de armste soort zijn, zodat de kloof van onwetendheid van de lagere klasse hen isoleert van de superieure klasse en onbegrijpelijk blijft voor de lagere klasse.

Met zo een aanvankelijke handicap, zullen zelfs de helderen in de lagere klasse weinig of geen hoop hebben op het zich los kunnen maken van het hun toegewezen lot in het leven (Als je voor een dubbeltje geboren bent, zul je nooit een kwartje kunnen worden, AZ) . Deze vorm van slavernij is essentieel voor het behoud van een zekere mate van sociale orde, vrede en rust voor de heersende hoogste klasse.

De magistrale rol van Rutger Hauer, in de film ‘Blade Runner’ (1982) betreft een ‘menselijke’ cyborg, die verward is, en een sprankel creatie-energie voelt, aan het eind van zijn leven.

Kwantumfyisische vermeerdering en interfererende versterking
De westerse of/of benadering waar de reguliere wetenschap zich op baseert is één benaderingswijze. Een andere benadering is en/en, dus alles includerend. Wat inhoudt dat zowel het geestelijk energetische als het daaruit voortkomende materiële aspect deel uitmaken van de werkelijkheidsbeleving. Het is er beide. De materie is een manifestatie van het geestelijk    energetische scheppingsproces. In wezen is dit de essentie van de oosters verinnerlijkende weg. Welke visie men aanhangt is afhankelijk van de bewustzijnsmatige ontwikkeling die men is gegaan. Dus van de ruimte die men in het individuele bewustzijn heeft geschapen.

Een zich verruimend Bewust-ZIJN sluit dus meerdere scheppingsmogelijkheden in, die op geestelijk niveau allemaal in potentie vrij toegankelijk aanwezig zijn. Een zich beperkend bewustzijn sluit daarentegen meerdere mogelijkheden uit. Heeft men de materialistische indoctrinatie tot in de diepte van de individuele ziel laten doordringen en zich daar volledig mee geïdentificeerd, dan is er alleen maar een of/of en leeft men in een eeuwige strijd met de andere als bedreiging ervaren of’en. Dan voelt men zich volledig afgesneden van de innerlijke scheppingsbron.

Energie wil stromen
De keus voor het één sluit het andere uit. Vervolgens verliest men zich daarmee volledig in het dualistische principe van tegengestelde polariteiten en mist men de basale eenheid van alles. Het heeft dus een versplinterende werking, die alle verdeel en heerstactieken in de huidige tijd mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast heeft het de zich steeds weer herhalende Hegeliaanse misleiding van probleem-reactie-oplossing de ruimte gegeven werkzaam te blijven.

Wanneer men het afgescheiden zijn in zichzelf onderzoekt, zal men een diepe zielepijn, een existentiële pijn ervaren. Het doorleven daarvan op het diepste niveau, zal de poort openen naar een zich voortdurend verruimend Bewust ZIJN. Materiële vormen zijn dus uitdrukkingen van een daaraan ten grondslag liggend geestelijk scheppend principe, bestaande uit ongevormde energie. Waarvan het de belangrijkste kwaliteit is dat energie wil stromen. In het Engels vind ik het woord emotion (e-motion) wat dit aangaat nogal veelzeggend. want voor mij betekent dat woord ‘energy in motion’…

De kwantum-fysica heeft de aard en de uitdrukkingsvorm van energie onderzocht. Energie kan zich manifesteren als een deeltje en als een golf. Hier zien we dus de westerse focus op het deeltje en de oosterse gerichtheid op de golf bij elkaar gebracht. Dit is een gegeven waar de gangbare fysica grote moeite mee heeft, want in haar tot dogma verworden materialistische opvatting, kán energie onmogelijk een deeltje én een golf zijn. Het moet of het één of het ander zijn; dát is de basis van het dualistische wereldbeeld voor de gangbare wetenschappers. Daarom noemt men bovenstaande ook de deeltjes/golf dualiteit. Maar als de druppel water of de golf voorkomt uit de oceaan, zal zij er ook altijd weer tot terugkeren.

Simpele uitleg van de deeltjes/golf dualiteit
Op een website voor scholieren (HIER) wordt bovenstaande op een simpele en begrijpelijke wijze toegelicht. Een citaat daaruit:

Maar hoe laat je nou zien dat iets zich zowel als een deeltje kan voordoen en tegelijkertijd een golf kan zijn? Dit hangt totaal af van het soort experiment dat je doet. Afhankelijk van het experiment zal iets zich gedragen als een golf of een deeltje. Voor fotonen en elektromagnetische golven is dit al heel snel vastgesteld. De theorie van Maxwell voor elektromagnetisme beschouwt golven. Deze elektromagnetische golven zijn gebruikt om uit te leggen hoe je licht kan afbuigen met lenzen, het golfkarakter van licht dus. Einstein liet echter met het foto-elektrisch effect zien dat licht zich ook daadwerkelijk als deeltjes kan gedragen. Maar is licht een speciaal geval, of kan alles zich zo gedragen?

Misschien wel het belangrijkste experiment om de golf-deeltje-dualiteit te bevestigen werd uitgevoerd in 1927 door Davisson en Germer. Zij lieten zien dat elektronen zich als een golf kunnen gedragen, net als licht! De opzet van het experiment was simpel: je schiet elektronen af op een muur met daarin twee hele dunne spleten en kijkt waar de elektronen terechtkomen nadat ze door deze spleten zijn gegaan. Dit was het dubbelspleet-experiment. De informatie hierover, zie je in de video hieronder.

Als elektronen zich alleen maar als deeltjes zouden gedragen, dan zouden de elektronen alleen achter de spleten terechtkomen. Dit was echter niet het geval, tot ieders verbazing kwam er een interferentiepatroon tevoorschijn. Sterker nog, dit interferentiepatroon was exact hetzelfde als Thomas Young in 1801 vond toen hij het experiment uitvoerde met elektromagnetische straling. Omdat interferentie een effect is dat alleen kan optreden met golven, bevestigde dit experiment dat elektronen zowel deeltjes als golven kunnen zijn.

Deze ontdekking heeft geleid tot de ontwikkeling van elektronenmicroscopen om hele kleine structuren te kunnen bekijken zonder ze kapot te maken. Later is nog vastgesteld dat ook atomen en zelfs moleculen een interferentiepatroon creëren en dus ook golf-eigenschappen kunnen hebben.

Revolutionair inzicht
In de hier bovenstaande video, zie je uitgebreid besproken en getoond, het nogal opmerkelijke en in de 20ste eeuw revolutionair inzicht, ten aanzien van de daarvóór gehanteerde gangbare visie, met betrekking tot de wetmatigheden in de natuur. Het laat in ieder geval zien dat niets, maar dan ook werkelijk niets, vaststaat in de veranderlijkheid van het leven en al haar uitingen. De gangbaar natuurkundige visie is gebaseerd op door wetenschappers vastgestelde en daarom dus vaststaande wetmatigheden, die met wiskundige concepten te berekenen zouden zijn.

Een gedachtegang die door het verstarrende materialisme is ingegeven. Een vorm is een vorm, is een vorm. Een vorm die te definiëren, te berekenen en in vaststaande onveranderlijke formules weer te geven is. Deze opvatting diende het propagandaconcept voor de indoctrinatie van wat wij vanaf onze jeugd middels opvoeding en scholing hebben opgedrongen gekregen. Energetische krachtenwerkingen kunnen dus voor onvoorspelbare verrassingen zorgen, voor de dogmatisch ingestelde wetenschappers.

De mens als energetisch wezen
Aangezien de mens een energetisch wezen is, is het vanzelfsprekend dat de kwantumfyisische wetmatigheden ook op de mens van toepassing zijn. Geestelijk bezien is de mens innerlijk een energetische scheppingsgolf die een uitdrukking is van de scheppingsbron, die in het hart aanwezig is. Bij het lezen van het bovengenoemde artikel en het zien van die schematische afbeelding daarin, kwam er bij mij een inzicht binnen. Ik doe een poging deze te verwoorden.

Uitgaande van de uniciteit van ieder menselijk energieveld mogen we ervan uitgaan dat deze ook uit een uniek energetisch golfpatroon bestaat. Een uniek energetisch golfpatroon dat de individuele zielinhoud bevat. Zoals bijvoorbeeld onverwerkte laagfrequente emoties, die om zuivering en verheffing vragen. Worden deze laagfrequente emoties in de interactie met de energiepatronen van andere individuen door de Goddelijke lichtbundel in het hart beschenen, dan zal dat een disharmonisch interferentiepatroon op het projectiescherm van de 3D wereld laten zien.

Dat zal zich vervolgens gaan  materialiseren in een ervaarbare werkelijkheidsbeleving. Zie de hierboven beschreven werking van CERN. Wanneer er echter een innerlijk alchemistische omvorming bij meerderen tegelijkertijd plaatsvindt, dan zal hun gezamenlijke energieprojectie een harmonisch interferentiepatroon op het 3D scherm van onze huidig fysieke werkelijkheid laten zien. Projecteer er dus maar lustig op los, maar wees je wel bewust van wat je projecteert!

Het DNA, het kosmische hart IN ons eigen lijf.

De mens als kosmische ontvanger en zender
Het onderzoek van het menselijk genetisch materiaal heeft laten zien, dat genen zowel een ontvangende als zendende eigenschap bezitten. De ontvangende eigenschap is verbonden met de energetische boodschappen vanuit de kosmos. De zendende eigenschap is gericht op de projectie op het 3D projectiescherm wat wij als onze uiterlijke werkelijkheid hebben leren te beschouwen.

In het kader van bovenstaande afbeelding zou men iedere mensenziel als een kosmische poort kunnen zien in de aardse 3D werkelijkheid, waar het scheppingslicht vanuit de oerbron door heen schijnt. Vergelijkbaar met de spleten in de hiervoor weergegeven afbeelding. Wanneer twee mensen hun energievelden met elkaar verbinden ontstaat er ook een interfererend energetisch patroon. Dat patroon wordt op het projectiescherm van de buitenwereld geprojecteerd. Het is echter dezelfde lichtbron die door beide zielen heen schijnt.

 Zand in het raderwerk
Dit is dus tevens de kwantum-fysische onderbouwing voor alle mindcontrol- en indoctrinatieprogramma’s die iedere individuele lichtbron tracht te verduisteren en een verduisterende projectie wil veroorzaken.
Waarbij iedere individueel Goddelijke lichtbundel tot een satanische duisterbundel is gemaakt, die alleen maar duisternis kan projecteren. Ieder wordt van jongs af aan geleerd een gestandaardiseerd en door machthebbers gecontroleerd verinnerlijkt beeld op het projectiescherm van de fysieke ‘buitenwereld’ te projecteren. Zodat daarmee de voorgestelde werkelijkheid van de machthebbers zich zal materialiseren.

Deze kruik gaat echter net zolang te water, totdat hij barst. Wanneer, zoals nu aan het gebeuren is, steeds meer mensen zich bewust aan het worden zijn van dit projectiemechanisme, kunnen zij zich vrijmaken van de in hen door de tegenstrevende krachten geprojecteerde beelden, die zij onbewust helpen tot werkelijkheid te maken. Het is nu dus van het grootste belang om in jezelf te onderzoeken welke innerlijke werkelijkheid jij op het 3D projectiescherm wilt projecteren.

Inspirerende teksten
Tot slot van dit artikel wil ik verwijzen naar enkele inspirerende teksten van Marcel Messing, die de strekking van dit artikel ondersteunen. Deze teksten en nog meer kun je HIER lezen. Hieronder volgen enkele ervan:

De weg van Zen betekent zelfstandig en sterk worden.
Verwacht niets van anderen wat betreft
de waarneming over het leven en de waarheid.

Ga je eigen pad.

Frederick Lenz

* * *

Iets verlangen of willen is het gevoel hebben iets te missen.
De leegte van het verlangen zal zich,wanneer je iets verwerft,
slechts een moment opvullen.

Anoniem
* * *

Vrijheidsbeperking en ware vrijheidsbeleving
De huidige nieuwe normale vrijheidsbeperkingen geven ons de mogelijkheid om de oude normale vrijheidsbeperkingen onder ogen te komen. Daarbij in te zien hoe door meerdere vluchttactieken wij gewend zijn geraakt, om van onze innerlijk beperkende belevingswereld weg te vluchten. Om maar vergetelheid in brood en spelen te vinden, zodat we het innerlijk alchemistische proces maar niet aan hoefden te gaan. Onder de huidige omstandigheden wordt een ieder volkomen op zichzelf teruggeworpen en dringend uitgenodigd om aan een stevig zelfonderzoek te doen. Vanuit het geheel gezien is dit een zegen!

De mens IS natuur, De kosmos IS natuur. De natuur IS mens & kosmos..!!

Eindelijk ontkomen we er niet meer aan om ons diepste zelf, met alle duistere en lichtkanten werkelijk te ont-moeten. Daarbij mogen we leren niets meer te moeten, dus ons over te geven aan scheppende krachten die groter en wijzer zijn dan ieders ego. We zullen hierbij veel innerlijke zielenpijn tegen komen. Maar dat is goed, want pijn heeft een samentrekkende werking en trekt dus naar binnen. Het diep doorvoelen van alle sinds langere tijd ontvluchtte pijngevoelens heeft een louterende werking en maakt deel uit van het alchemistische omvormingsproces waar wij en de gehele planeet deel vanuit maken.

Ontwikkeling van liefdevol mededogen
Het kan tevens een diep mededogen voor al het lijden van medemensen en alle levensvormen laten ontstaan. Het komt erop neer je niet met die pijngevoelens te identificeren en dus in de  slachtofferrol te blijven hangen. Maar BEWUST te ZIJN te midden van die emotionele golven, die in de oceaan van je individuele Bewust ZIJN als een vloed het strand van je ego oprollen. Na de vloed komt er immers ook weer een eb. Voel de beweging van de kosmische transformatie door je heen stromen en je zult meegenomen worden naar ongekende kusten van zuiver Bewust ZIJN.

Dit in praktijk gebrachte proces is de onvoorspelbare verandering, waar de op voorspelbaarheid rekenend tegenstrevende krachten geen antwoord op hebben. Het is de vrucht van de kwantum-fysische interferentie. Het is ook een weergave van de innerlijke (r)evolutie, die niet via de MSM zal worden getoond. In de volgende video worden enkele tips gegeven voor het individueel innerlijk alchemistische proces.

– Desiderata – Les Crane –

En de volgende twee gedichten van Charles Bukowski laten je weten dat, als je aan deze alchemistische weg begint, deze ook maar het beste tot het einde kunt volgen.

Wees jezelf, want dan ben je op je mooist; en er zijn al zoveel ‘anderen’..!

Arend Zeevat

20 februari 2021

2 gedachten over “Alles vergaat, Liefde en Licht blijven bestaan..!

  1. een mooi artikel, met een geweldige boodschap: het Goede wint van het Kwade.
    uiteindelijk zal het Licht de duisternis verdrijven, zoals dat ook voorspeld wordt in diverse teksten in de bijbel . ik probeer die bijbel als een persoonlijke boodschap te lezen. en dan lees ik in het boek Openbaringen over de strijd die het Licht moet voeren om het Kwaad te overwinnen. en dat er veel slachtoffers moeten vallen. ik zie dat als een reinigingsopdracht waarbij ik mijn ikken te lijf moet gaan en moet laslaten.
    en ik zie dat ook terug in jouw verhaal.
    Voordat het Licht het Kwaad in mij overwint, zal ik nog vele zuiveringsprocessen moeten doorstaan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.