Advertentie

De finale aftelling..


x

De Syrische vlag wappert boven de Syrische stad Aleppo. De zogenaamde 'opstandelingen', gesteund door het Westen van de regering Obama, zijn verdreven. Een einde aan de Syrische opstand is aanstaande.
De Syrische vlag wappert boven de Syrische stad Aleppo. De zogenaamde ‘opstandelingen’, gesteund door het Westen van de regering Obama, zijn verdreven. Een einde aan de Syrische opstand is aanstaande.

z

x

x

De finale aftelling

2016 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Op de site sott.net kwam ik een naar de Russische site Sputnik verwijzend artikel tegen, over een op handen zijnde finale veldslag om Aleppo van het Syrische leger en haar bondgenoten. Het werd tijd nietwaar! De mensen in die stad hebben inmiddels genoeg moeten lijden en verliezen. Aleppo is in het Syrië-conflict een symbool geworden worden voor met name de strijd tussen de verschillende wereldmachten en hun marionettenlegers, om grondstoffen (olie, gas en hun transporterende pijpleidingen) en de daarmee samenhangende financiële belangen. Volgens een Engelstalige uitdrukking zou geld de wereld doen ronddraaien.

money stupid‘Money makes the world go round.’ Er wordt daarbij echter vergeten dat de wereld zal stoppen met draaien als deze, door alle strijd om de in de aarde verborgen grondstoffen, volledig vernietigd is.

No planet no, no profit!
De strijd om Aleppo is een immens triest beeld voor de waanzin van oorlog en alle politiek/economische belangen, waarvan ons wordt verteld dat die daardoor worden verdedigd. Ook vele andere steden op andere en eerdere oorlogsslachtvelden zijn dat lot beschoren geweest. Als je vanuit je hier aanwezige comfortzone, de beelden van die verwoeste steden ziet en je enigszins echt tracht voor te stellen welk een niet-invoelbaar leed daar heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt, dan zou je bijna alle hoop op een nog aanwezige menselijkheid in deze wereld totaal verliezen.

Velen zullen denken dat het hierbij toch niet om hun eigen directe persoonlijke belangen gaat. Zeker zolang de voor de in stand houding van de eigen materialistisch georiënteerde comfortzone  noodzakelijke grondstoffen nog steeds dagelijks uit de waterkraan, gaskraan en bij het tankstation aanwezige benzinepompen stromen. Zolang de winkelschappen nog vol liggen met vele producten, die veelal onder verschillende merknamen uit dezelfde fabrieken of kartel van fabrieken komen, is de eigen comfortzone nog gemakkelijk in stand te houden.

Maar sta je wel eens stil bij welk traject het uiteindelijke product dat je als consument koopt heeft afgelegd? Hoeveel grondstoffenroof en daaruit voortvloeiende gewelddadige conflicten en oorlogen er daarom zijn gevoerd? Hoeveel milieuvernietiging er daarom heeft plaatsgevonden? Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoeveel mensonterende arbeid, energieverspilling en afvalproductie er nodig is geweest, om uiteindelijk het door jou gekochte product te kunnen vervaardigen en het in de winkelschap of benzinepomp aanwezig te laten zijn? Kijk dan eens naar het volgende filmpje over ‘The Story of Stuff’.

Exploitatie
De meeste oorlogen worden gevoerd om de verschillende, voor onze westerse en inmiddels wereldwijd gekopieerde materialistisch op consumptie gerichte manier van leven, noodzakelijke grondstoffenstroom veilig te stellen. In die zin dat de multinationals, die samen met de bankiers deze planeet hebben overgenomen en als hun bezit zien, ook vanuit die bezitsdrang deze wereld inclusief al het leven en de aanwezige grondstoffen menen te kunnen exploiteren.

syria-attackAlle oorlogen zijn dus niet bedoeld om het belang van onze individuele comfortzones in stand te helpen houden. Nee, ze zijn bedoeld om de winsten en comfortzone van de multinationals en de hen financierende satanische bankiers in stand te houden. Daarbij is het hun belang om ons, useless eaters, als dom gehouden arbeids- en consumptieslaven te kunnen blijven exploiteren. Het gehele geopolitiek/economische circus is er op gericht om dit verslavend systeem in stand te houden.

Iedere nieuw ‘gekozen’ opperspreekstalmeester, waar en in welk politiek circus dan ook, zal er alles aan doen om dit te helpen veroorzaken. Want ook zijn/haar opgebouwde comfortzone is daarvan afhankelijk! Als wij niet meer aan de door hen gestelde criteria voor het slaaf zijn kunnen voldoen, wordt de depopulatie-agenda in de volgende versnelling gezet.

Karikatuur van het leven
Het leven en de menselijke representant ervan is een karikatuur van zichzelf geworden, zij het een heel tragische en dramatische. Die karikatuur is er vooral op gericht om met alle op perfectie en controlegerichte maakbaarheid haar kwetsbaarheid te verhullen. Het leven in al haar uitingsvormen is uiterst kwetsbaar, maar tegelijkertijd in haar onderlinge samenhang onverwoestbaar. De kwetsbaarheid bestaat eruit dat de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende levensvormen gebaseerd zijn op een wederzijdse afhankelijkheid door het principe van wederzijdse aanvulling.

Oorspronkelijk hield dit een ondersteuning in binnen een de planeet omvattend zichzelf voedend ecosysteem. De ellende begon toen die wederzijdse ondersteuning, omwille van machtsdoeleinden, werd omgevormd tot een exploitatie van de natuurlijke afhankelijkheidstructuren. De voedende onderlinge verhoudingen werden zo op een wrede manier sluipenderwijs vernietigd. Sindsdien is de aarde- en mensheidsontwikkeling in een versneld tempo, richting een peilloos diepe afgrond gegaan. Zoals lemmingen, volgens de overlevering, ook bij tijden geneigd zijn om massaal zelfmoord te plegen.  Daarbij zijn de meeste op onbewust egocentrische motieven gebaseerde menselijke verhoudingen tot gebruiksrelaties geworden, evenals de verhouding van de mens tot de natuur.

Obama IS steun SyrieExploitatie van het leven
Exploitatie van afhankelijkheidsstructuren leidt tot machtsstructuren en daarmee verweven (gewelddadige) belangenbehartiging. Op deze wijze werden in de loop der eeuwen, of misschien wel millennia, aanvankelijk gezonde en natuur gerelateerd organische samenlevingen tot op het fundament afgebroken. Een afbraak die we in de vorige eeuw en verder in de tegenwoordige eeuw op een trieste manier hebben kunnen waarnemen. Dit proces gaat in een zeer dramatisch versnellend tempo verder.

De menselijke natuur en de hem omringende natuur zijn in toenemende mate geëxploiteerd en daardoor verwoest. Het is deze exploitatie van al het aanwezige leven op deze wonderschone planeet, die de gehele aarde van al haar levensvormen dreigt te beroven. In de afgelopen decennia is het aantal ziekelijk rijke mensheid- en natuurexploitanten in aantal sterk verminderd en omvat volgens Oxfam slechts zo’n 1% van de gehele mensheid. Oxfam is een Non Gouvernementele Organisatie, die zich bezighoudt met de bestrijding van de armoede in de wereld. Zij bracht in januari 2015 een rapport (HIER) uit, waaruit blijkt dat in 2016 1% van de mensheid meer bezit, dan de rest van de mensheid samen.

“Richest 1% will own more than all the rest by 2016. The combined wealth of the richest 1 percent will overtake that of the other 99 percent of people next year unless the current trend of rising inequality is checked, Oxfam warned today ahead of the annual World Economic Forum meeting in Davos.

The international agency, whose executive director Winnie Byanyima will co-chair the Davos event, warned that the explosion in inequality is holding back the fight against global poverty at a time when 1 in 9 people do not have enough to eat and more than a billion people still live on less than $1.25-a-day.“

Als aanvulling op het bovenstaande kan vermeld worden, dat volgens een simpele berekening 1% van de mensheid – uitgaande van een totaal aantal van 7 miljard mensen op deze planeet – nog altijd 70 miljoen superrijken betekend. Dit is een wel zeer grove schatting. Volgens het artikel ‘Wealth destruction for the 99.9 percent’ (HIER) is het overgrote deel van de aardse welvaart in handen van slechts een extreem rijke elite van 0,1%, wat neerkomt op 7.000.000 ‘mensen’. Eerlijk gezegd lijkt mij dat een nog te grote groep. Voor mij lijkt 0.01 % aan elitaire vampiers een passender percentage.

Apocalyps now
De meest realistische oorlogsfilm die ik ooit gezien heb en die een onuitwisbare indruk op mij heeft gemaakt, is ‘Apocalyps now’ van Francis Ford Coppola. Het gaat over de Yankee-oorlog in Vietnam. Het laat zien wat de waanzin van al dat ongecontroleerde geweld met mensen doet en hoe mensen daardoor ook de controle over zichzelf verliezen. Zich daardoor laten gaan in overmatig harddruggebruik, om hun ziel maar aan de verschrikkingen van de doorgemaakte ervaringen gewend te laten raken.

Of zich laten gaan in door geprogrammeerde haat vervulde slachtpartijen ten aanzien van de gewone burgerbevolking. Of hun door het demonisch geweld opgeroepen masculiene instincten een uitlaatklep geven, door zich te laten gaan in het op grote schaal verkrachten van vrouwen. Bekijk wat dit betreft ook nog maar eens de film Hellstorm over de verovering van Duitsland door de geallieerden en de Sovjets. Zie hieronder.

De film ‘Apocalyps Now’ laat ook zien, dat om aan het gewenningsproces van het omgaan met extreem geweld en moorddadigheid een versterkende kracht te geven, de soldaten op een typisch Amerikaanse manier worden vermaakt (dus verdoofd) door shows met mooie vrouwen en bij die tijd passende muziek. Maar in feite raken de meeste soldaten zichzelf volledig kwijt. Met name omdat de menselijkheid, waar hun ziel een uitdrukking van is en die al het geweld als wezensvreemd ervaart, daaraan geen echte plek kan geven.

Het is dus één grote diep traumatiserende ervaring. Een Amerikaanse soldaat die terugkeerde naar de VS uit de Irakoorlog verwoorde zijn gevoelens als volgt:

“Als je een ander mens doodt, dood je iets in jezelf.”

Deze uitspraak laat zien waar de ons wezensvreemde satanisch geïnspireerde oorlogsmachine toe leidt. Iedere soldaat wordt door het verdedigen van de belangen van volk, vaderland en de grondstof rovende multinationale bankiersmachine, ook al is dat duizenden kilometers van dat vaderland verwijdert, gedwongen om het meest dierbare in zichzelf te doden. Namelijk zijn menselijkheid!

Zolang je de emotie buiten de deur houdt, ben je in oorlog, in gevecht met die emotie en zal zij je op allerlei manieren gaan tegenwerken. En je kunt haar uiteindelijk niet buiten de deur houden. Ze zal zich vast gaan zetten in je lichaam of in bepaalde stemmingen zoals matheid en depressie.
Zolang je de emotie buiten de deur houdt, ben je in oorlog, in gevecht met die emotie en zal zij je op allerlei manieren gaan tegenwerken. En je kunt haar uiteindelijk niet buiten de deur houden. Ze zal zich vast gaan zetten in je lichaam of in bepaalde stemmingen zoals matheid en depressie.

Het is dan ook niet zo vreemd dat het aantal suïcides onder Amerikaanse oorlogsveteranen schrikbarend is toegenomen (HIER). En hier en hier vind je verhalen van soldaten die zich door hun vaderlandse regering op hebben laten schepen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Het lemmingensyndroom
Zo wordt de mensheid langzamerhand, door een uiterst geraffineerd emotioneel manipulatief geopolitiek machtsspel, gedwongen om zichzelf te doden. Duidelijker gezegd, velen laten zich dwingen om zichzelf te doden, door maar kritiekloos mee te gaan in een op totale zelfmoord geprogrammeerde mensheid. Er is geen enkel levend organisme op deze schitterende planeet, die zich zo heeft laten programmeren om zichzelf én zijn natuurlijk voedende leefomgeving te vernietigen, als de mens!

Dit alles vindt plaats op basis van een diepe traumatisering van mensen, die ze in hun verdere leven met zich meedragen en niet kunnen verwerken. De door satanische meesters geïnspireerde politieke marionetten laten daarom in hun politieke shows, telkens weer een emotioneel manipulerende boodschap zien die bevolkingen telkens weer hoop moet bieden. Maar wel door een achterliggende agenda, die alleen maar meer van dezelfde oorlogszucht, veroveringsdrang, moorddadigheid en gewetenloze manipulatie van onwetend gehouden mensenzielen in zich draagt, verborgen te houden.

Werelddrama
judgement krishnamurtiAls we vanuit de voorgaande optiek naar de wereld en het toekomstperspectief van ons eigen leven kijken, dat immers ogenschijnlijk zo onverbrekelijk met de kunstmatig geschapen buitenwereld samenhangt, dan is de lemmingenoptie wel heel voorstelbaar. Als we echter de wereld als een spiegelend schouwtoneel leren zien van ons eigen innerlijk drama, kunnen we er misschien ook nog wel iets aan doen. Als acteurs in dit drama hebben we, of we er ons nu wel of niet van bewust zijn, wel degelijk een invloed op en zeggenschap over het verdere verloop van wat zich hier op dit wereldtoneel afspeelt.

Wij zijn de vormgevers van ons eigen levensdrama. We kunnen eindeloos blijven jammeren en klagen over wat ons allemaal is en wordt aangedaan, door onze ouders, pestkoppen, andere leedveroorzakers en de satanische Illuminati en hun diverse clubs. Maar we kunnen ook het levensheft in eigen hand nemen en weigeren ons nog langer als te misbruiken slachtoffer op te stellen.

Met name door uit de onbewust gekoesterde slachtofferrol te stappen en door onze eigen grenzen te voelen en vorm te geven. Eens tot een werkelijk doorvoeld krachtig besef te zijn gekomen van de eigen innerlijke grenzen, deze daarmee ook te willen verdedigen, is er geen ene uiterlijke vijand meer die jouw grenzen zal kunnen overschrijden.

Jouw binnenwereld is de basis voor de vormgeving van jouw buitenwereld!

Het is immers een feit dat vijanden niet bestaan! We scheppen ze zelf!

We zijn door veruiterlijkende krachten op een nogal dwingende manier in onze opvoeding en onderwijs geïndoctrineerd met het gegeven, dat alles wat ons innerlijk betreft niet waar is. Het enige dat waar is, is de door de wetenschap te bewijzen en door de nepnieuws media weergegeven uiterlijke werkelijke werkelijkheid. Daarmee zijn we afgeleid van het onderzoeken van onze binnenwereld, waarin de oorsprong van ons bestaan en onze levenslessen zijn gehuisvest. Ons innerlijk is de basis voor het contact met de bron van ons bestaan.

buddha think love and be loveAl het veruiterlijkende gedoe, in de vorm van politiek en alle daaruit voortkomende ellende en strijd, zijn slechts misleidingen om ons bij ons ware zelf vandaan te houden. Zodat die veruiterlijkend misleidende krachten, buiten ons bewustzijn om, hun eigen satanisch geïnspireerde machtsspel van verdeel en heers kunnen blijven spelen. Het uiterlijk werelddrama eist zozeer onze aandacht op, dat we daardoor geneigd blijven om ons te laten bezighouden en afleiden van wat voor ons als individueel mens wezenlijk van belang is.

We missen daardoor de mogelijkheid om in te leren zien dat we zelf door ons eigen niet verwerkte en losgelaten slachtofferschap, blijven bijdragen aan het slachtofferschap van zoveel anderen. Op de één of andere manier zijn we allemaal wel slachtoffer van iets of iemand geworden in ons leven. Om te voorkomen dat je in het bekende slachtoffer/dader-patroon vervalt, waarbij je vanuit onmacht het aan jou aangedane leed wilt verhalen op anderen, is het van belang om je eigen slachtoffer zijn van een zin te voorzien.

Het in te passen in het grotere plaatje van je eigen te leren levenslessen. Gaandeweg dat proces, zul je zien dat degenen die jou leed hebben toegebracht, je uiteindelijk een dienst hebben bewezen. Met name door je de mogelijkheid te hebben geboden tot het ontwikkelen van de voor onze tijd zo belangrijke nieuw menselijke kwaliteiten van vergeving, mededogen en onvoorwaardelijke liefde.

Intensiteit
Het gehele hierboven beschreven emotionele proces neemt, naarmate de tijd vordert, aan intensiteit toe. Het is een voorbereiding op de kwamtumsprong in bewustzijn, die we met elkaar op het punt staan te maken. Het jaar 2016 heeft op vele gebieden een zuiverende rol gespeeld, waarin ieder voor zich met de eigen innerlijke schaduwen uit het verleden werd geconfronteerd en deze met bewustzijn mocht verlichten. Net zoals op wereldniveau de duistere schaduwen van het satanische machtsspel op deze planeet ook in steeds fellere schijnwerpers is komen te staan.

Hierdoor kunnen we dus allemaal op onze eigen manier Iluminati worden, maar dan wel anders. Verlichte geesten op een zielsmatig niveau, die de satanisch werkzame krachten in ons eigen innerlijk hebben herkend en hebben getransformeerd tot voor de toekomst opbouwende krachten. In die zin is deze wereld een levend alchemistisch laboratorium, waarin een ieder het lood van de aardse levenservaringen kan leren om te vormen tot een geestelijk verrijkend goud.

 

The Final countdown
Onder de aan het begin van dit artikel benoemde verwijzing op sott.net kwam ik een op die site toegevoegd filmpje tegen van een live-optreden van de band Europe met hun hit uit 1979  ‘The final countdown’. Een erg swingend nummer, met een pakkende muziek en een nogal bijzondere tekst, waarvan ik me afvroeg waarom die toegevoegd werd onder een artikel betreffende de finale slag om Aleppo. Hierboven een andere versie van hetzelfde nummer.

Dit filmpje begint met de opkomst van de band op het podium. Terwijl zij voorbij lopen aan de hen registrerende camera, doen de verschillende bandleden allemaal hun best om iets aan het toeschouwende publiek, middels handgebaren of mimiek mee te geven. Het is bijna voorspelbaar dat één van de bandleden ook weer het inmiddels zeer bekende 666-handgebaar maakte. Als je het verdere filmpje bekijkt zie je verschillende mensen in het publiek het andere inmiddels welbekende hook them horns-gebaar maken.

horn-sign-bush-daughter-and-obama

Dit ogenschijnlijk oorspronkelijk onschuldige gebaar is door satanische krachten gebruikt als beeld voor hun eigen boodschap. Bij vele gelegenheden hebben mensen, misschien onbewust, dit gebaar geïmiteerd en de werking daarvan bekrachtigd. Hieronder de bijzondere tekst van het lied van de band Europe:  ‘The Final Countdown’

We’re leaving together
But still it’s farewell
And maybe we’ll come back
To earth, who can tell?
I guess there is no one to blame
We’re leaving ground (leaving ground)
Will things ever be the same again?

It’s the final countdown
The final countdown
Ohh!

We’re heading for Venus (Venus)
And still we stand tall
Cause maybe they’ve seen us
And welcome us all yeah
With so many lightyears to go
And things to be found (to be found)
I’m sure that we’ll all miss her so

It’s the final countdown
The final countdown
The final countdown
(Final countdown). Ohhh oh oh ohhhh
The final countdown.
Ohhhhhhhhhh

It’s the final countdown
The final countdown
The final countdown
(Final countdown)
Ohhh. It’s the final countdown
We’re leaving togetherrrr.

(The final countdown)
We’ll all miss her so
It’s the final countdown (Final countdown)

Ohhh. It’s. the. final. Countdown

(Songwriters: Tempest, Joey /
The Final Countdown lyrics © EMI Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing LLC)

true powerDeze tekst is nogal opmerkelijk en we gaan dus, volgens de song, met elkaar de aarde verlaten op weg naar Venus en het is nog maar de vraag of we hier weer terugkomen. De symboliek daarvan zou heel mooi kunnen zijn, want Venus is de planeet van de liefde. Echter wel de aardse liefde. Het is gericht op een eigen egocentrisch gerichte liefde, waarbij we deze planeet maar aan haar lot over zouden moeten laten. Gezien de verdere satanische hints in het filmpje, valt daaruit op te maken dat zij met die tekst iets heel anders uit wilden drukken dan de omarming van een hemelse van ieder satanisch geïnspireerde illusie vrijgemaakte Liefde.

Neptunus is in de astrologie de hogere en bovenpersoonlijke vorm van Venus. Deze planeet staat enerzijds voor illusionair egogebonden eenheidsbelevingen en daaraan verslaafd te raken, zoals de vlucht in drugs- en machtverslaving. die in feite een vlucht uit de realiteit vormen. Anderzijds staat deze planeet voor het getransformeerde egobewustzijn en de universele onvoorwaardelijke liefde. De aardse tijdsklok van 2016 tikt verder tot de overgang naar het jaar 2017.

In dat jaar zal een eind worden gemaakt aan alle door onszelf in stand gehouden illusies. Daarom zou die final countdown nu wel eens iets te maken kunnen hebben met de gebeurtenissen in de kunstmatig geschapen werkelijkheid in de buitenwereld. Deze zouden ons wel eens op een zeer dringende manier duidelijk kunnen willen maken, dat we nu echt ons innerlijk huiswerk moeten gaan doen. Als we dat niet doen, missen we de mogelijkheid om ons nu in de vernieuwende stroom naar die menselijker toekomst te plaatsen.

Alleen met ware menselijkheid kan onmenselijkheid worden overwonnen!

Arend Zeevat

20 november 2016

* * *

gandalf great power everyday things

 

 

116 gedachten over “De finale aftelling..

  1. Het kan wat mij betreft niet vaak genoeg Raymond…

   Jouw binnenwereld is de basis voor de vormgeving van jouw buitenwereld!
   Het is immers een feit dat vijanden niet bestaan! We scheppen ze zelf!

  2. Dank Raymond, had het nog niet gezien; wordt aan gewerkt.
   Er is iets in de artikel-code achter de schermen die even gecorrigeerd dient te worden.. Webmaster heeft z’n hutspot ervoor opzij gezet.

  1. Het is opgelost; maar de webmaster ben ik niet.. Ik mag slechts lege ruimtes vullen 😉

 1. Mooie compilatie. Kost ook lef om het Duitse volk eerherstel te geven, en ook degenen die zich er bij aansloten. De winnaar schrijft de geschiedenis… de winnaar is dus de Wallstreetbende met haakneuzen.

  1. Cozmic,

   Ik ben soms van dat eerherstel niet zo overtuigd, de goeden niet te na gesproken, soms heb ik grote twijfels, ook ten aan zien van de rol gespeeld door Duitsland in Putch begaan in de Oekraïne, er staan NU Weermachts tanks aan de Grens van Rusland, en Merkel heeft haar ziel en zaligheid verkocht aan de USA-CIA !

   Jenne

  2. Jenne, uiteraard zijn er in die tijd grove misdaden gepleegd waar geen excuus voor is. Degenen die daar actief aan deel namen liggen nu vrijwel allemaal tussen 6 planken of staan in een urn. Het is echter triest dat een tweede en derde generatie nog steeds een collectief schuldgevoel heeft aan een situatie waar ze zelf geen deel aan hebben gehad. Nog steeds wordt de geschiedenis dusdanig verdraaid dat Duitsland als puur slecht af schildert.
   Over de “heldendaden” van Nederland in Indonesië direct na de oorlog hoor je weinig, wel zijn er duizenden straten en wegen vernoemd naar de beulen in commando.

  3. Jammer zou wel plaats zijn, NU, voor Greate Jauke, en zijn rechter hand Olle Jenne !

   Groet Jenne

  4. Cozmic,

   wat de landaard van de veschillende landen zijn inwoners betreft, heb in veel landen gewoond en verbleven, maar hun denkwijze is heel verschillend, gevormd en geevalueerd nagelang hun geschiedenis, maar wat ze allemaal graag willen prettig leven in vrede en voorspoed, mijn familie kwamen van het eiland Strand aan de kust bij Denemarken, storm alles weg, en dus, mijn Moeders familie kwamen van Hindelopen,
   beetje een stads staat, oude familie mooie klederdracht, nieuwste stofjes uit India de Madras provincie, te toeristies allemaal.

   Ja Oost Indië appart verhaal, stond met mijn vader en onze buurman op de kaai de ‘van Oldenbarneveld’ vol soldaten uit te zwaaien, zijn zoon zat op die boot, hoor nog iemand roepen, Henk neem een apie voor me mee, triest die Hollandse jongens te gebruiken om die arme donders af te schieten.

   Heel complex verhaal, later de Spijtoptanten, de terug keer van de blanke balast, uit de verhalen van Multetulli pseudo voor Max Haverlaar, de Molukkers, toch 7000 dode Nederlandse soldaten, mijn zwager heeft er ook gezeten, maar verteld niet zo veel, beetje trauma, maar goed hij moet daar mee leven.

   Ja als ik op mijn praatstoel zit, sorry hoor ! Jenne

 2. Arend,

  kunnen wij aan deze situatie als individu, iets veranderen, ja in je kleine kring is het mogelijk zo positief mogelijk te leven, je levens vreugde uit te stralen, en binnen je vermogen te delen, ach ik weet je wordt al snel voor hypokriet aan gezien, maar dat maakt niet uit toch.

  Van middag na lange tijd weer via de kerk, de verborgen deur naar de kloostertuin, ga ik stil zitten, en wacht af na een tijdje komt moeder overste dan en zegt U weet U mag hier niet zijn, dat weet ik maar heb Uw hulp nodig, dan gaan we praten, zij is uit Bilzen Belgies Limburg, ik leg mijn probleem uit, en krijg strakke klare antwoorden van haar, zij komt uit een andere wereld, maar die rust en gelatenheid te samen met die levens lange devotie, laat mij weer leven, met minder twijfels, ik beloof haar mooie bloemen en kaarsen,
  buiten de kerk tja bijna plat gereden, ja zo in wereld kun je niet dagdromen, je moet volwassen zijn een man, en niet huilen bij alle ellende die dagelijks waarneemd en over je wordt uitgestort !

  1. Jenne.

   Ik vind het heel mooi dat Guido aan het eind die uitspraak van Gandalf heeft geplaatst. Zo sta ik ook in het leven. Ik doe wat ik kan doen met mijn mogelijkheden en beperkingen binnen de omstandigheden waarin ik verkeer. En dan kunnen er, net zoals jij dat beschrijft, hele mooie menselijke dingen gebeuren!

  2. Ja maar wij zijn echt, en hij is een Mythe, en Gandalfs echte naam in het Wales/Cumro, Carfirdin, zijn grot stond op in vogelvlucht 4 mile afstand waar wij woonden, wij waren gekend door de naam van ons huis, Burgum Mawr/Groothuis, de vallij hete Ystrad, prachtig mysterieus land, met echte Elfen in de kleine dalen, er woonden meer schapen als mensen, jammer genoeg niet Tolkine gekend, maar hij hield ook van Wales, mooie tijd voor onze familie, hele bijzondere mensen, en een vreselijk klimaat, je woond in de wolken, dit heet drissel hele fijne regen niet koud maar heel nat !

  3. Ja Jenne, wij zijn echt. Gandalf mag dan wel een mythe zijn maar hij komt wel voort uit de geïnspireerde geest van ook een echt mens! In mijn beleving mogen wij steeds echter worden.

 3. Arend,

  een mythe kan ook bestaand zijn, en in dit geval heeft hij ook bestaan, waarschijnlijk een Sjaman, of zo als bij de kelten, de Druïden, de laatsten zijn op hun toevluchts oord het schiereiland Anglesy door de Romeinen afgeslacht.

  Toen wij daar verbleven, hebben de droversroads weer belopen, deze paden werden gebruikt om de beesten naar de markten te drijven, heel veel openbare paden ook door en over prive landerijen, altijd ruzie met vaak nieuwelingen, Engelsen dan, die denken nog steeds heer en meester te zijn.

  Ze hebben gelukkig hun mooie oude taal weten te behouden, hebben zelfs een universiteit waar ook in Welsh onderwezen wordt.

  De taal Cumro, komt rechtstreeks van het sanskriet, bewezen, door taal vergelijkend onderzoek, bijpassen het Latin, mooie taal maar je tong moet het doen en je keel, heb het een aantal jaren geleerd, nou ze kijken je gek aan, want het is hun taal, en een wapen, om dat niemand anders het begrijpt of spreekt.

  Het te pas en te onpas oude stukjes cultuur gebruiken, om je punt te maken, beetje eenvoudig.

  Groet Jenne

 4. Is de mens een lichaam met een daaruitvoortkomend tijdelijk bewustzijn (een overtuiging die de wetenschap en vele materialisten vertegenwoordigen) OF is de mens in essentie bewustzijn in een tijdelijk lichaam? Hierin ligt de kern van een chaotische buitenwereld
  verborgen.

  1. Het lichaam vergaat, behalve het skelet, beenderen kunnen heel oud worden, nagelang waar ze worden bewaard, het oudste bekende skelet deel, een menselijke skelet voet, stamd uit een zuid africaanse kolenmijn, meer als 2 millioen 300 000 jaar oud.

   Mijn wekelijkse denkclub, heeft als onderwerp, hoe ontstonden, de eerste tekens op de Sumirische kleitabletten, die aangaven, bijvoorbeeld liefde-genegeheid-vader-moeder-belangrijk persoon, en dat speelde dan +/- 4000 jaar voor onze jaartelling.

   Die vraag van dat tijdelijke lichaam, zal wel nooit beantwoord worden, denk dat dit denken te ver in het universum dringt, beetje buiten het menselijk zijn.

   De volgende vraag zal zijn, is de wereld al overbevolkt ?

   Woon al 32 jaar in de Midi, aan de rivier de Tarn, nog steeds een fijn land, met een zooitje mistroostige bureaucraten !

   Jenne

  2. Jenne, ook al wordt het skelet nog zo oud er zal geen leven (bewustzijn)meer in ontstaan, dus dat het lichaam een tijdelijke verschijning is daar bestaat geen twijfel over. Wel bestaat er grote twijfel over of het bewustzijn verder existeerd zonder het stoffelijke omhulsel. Deze twijfel kan niet worden weggenomen door hierover te denken en ook niet door geloof in een bepaalde religie.

   De zekerheid, dat de mens in essentie puur bewustzijn is, kan alleen worden verkregen als deze mens zichzelf heeft ervaren als puur bewustzijn. In het oosten noemen ze deze meest indrukwekkende ervaring een satorie-ervaring. Een satorie-ervaring is het belangrijkste wat een mens kan overkomen, omdat hij daarmee een onderscheid kan maken tussen illusie en werkelijkheid, tussen essentiele zaken en compensatiegedrag, tussen persoonlijk en universeel.

   De huidige mens is veelal een slapend consumerend kuddedier en is niet geinteresseerd om zichzelf in zijn diepste kern te kennen.
   Hoe verder de mens zich van zijn kern afsluit, des te makkelijker is het voor de heersende elite deze mens te manipuleren en te verslaven.

  3. Mooie en duidelijke uitleg Sw Anand Coen, ga nu naar bed, denk hier over na en stuur je morgen mijn gedachten.

   Groet Jenne

  4. …..Coen,

   Over je laatste allinia valt te denken, er zijn wel degelijk meer mensen ongezien bewust aan het leven, ten minste dat is mijn bevinding hier, ben lid van belangrijke denk groepen, en die geven wel degelijk positieve impulsen af in hun omgeving.

   Soms, if you cant beat them, join them, dat is wat ik geleerd heb van een wijze man, en doe je werk van binnen uit, vechten tegen de bierkaai is nooit echt vruchtbaar;

   Groet Jenne, ’t is hier prachtig weer !

 5. ANASTASIA van Vladimir Megré; het beste boek ooit, droom de droom van Anastasia en maak alles beter,mooier en vol van liefde.
  Het boek vertelt over Anastasia, ze leeft in de taiga in Siberië en krijgt alles van de natuur: wijsheid, eten, bescherming en wil het doorgeven aan iedereen. In het oosten van Rusland kan iedereen die het wil één hectare land krijgen van de staat om op te wonen, voedsel te verbouwen en een space of love te creëren! http://ringing-cedars.wixsite.com/takebackyourland
  Deze week net gelezen maar gelukkig zijn er nog vervolgboeken. Tevredenheid en blijdschap in je dagelijks leven betekent Blijdschap en Tevredenheid in de wereld.(kaart met wereldbol vol bloemen) gegroet oneindige bewustzijnen.

  1. Ik ken de boeken en de visie van Anastasia en ik denk dat dit één van de meest zinvolle wegen is om uit de matrix van geweld, competitie, verslaving en conditionering te komen.

   De nadruk in de visie ligt op het leven van de werkelijke zielebehoeftes, waardoor het bewustzijn zich kan ontwikkelen. Ieder mens wordt met deze zielebehoeftes geboren en ze zijn de motor om het leven aandachtiger, intensiver, liefdevoller, creativer, intuitiver, meer verbonden en meditativer te leven.

   Deze zielebehoeftes worden vanaf de babytijd overal in de wereld heftig ontkent, bewust onderdrukt en manipuleerd, zodat er een innere spanningen (emoties)ontstaan en het onderbewustzijn daardoor voortdurend op zoek is naar compensatie in de vorm van consumtie, vluchtgedrag, entertainment enz.

   Ik voel niet direct de behoefte om een sprong te maken naar Rusland, omdat ik hier in Frankrijk met 8 Hectare omringt door bossen toch aardig tevreden ben. Ik heb er de laatste zomer 6 zomerhuisjes bijgebouwt, ik heb een gastenhuis met 23 bedden en een natuurcamping, een groot atelier voor verschillende kunsttrichtingen, zodat ook gasten van deze plek kunnen genieten.

  2. Hoi Koen, waar is mijn schoen?
   Dank je wel voor je wijze woorden en je leeft lekker in de natuur, zalig. Die hectare land in Rusland is voor de mensen die daar wonen want het is hun land. Ze zeggen toch; je bent op de juiste plek, op het juiste moment. Ik ben in Nederland en waar je bent, kan je helpen jezelf en de omgeving te verbeteren, hier zijn je wortels. Ieder geval, misschien is het wel propaganda tegen de braindrain die toen zeker wel plaats vond in Rusland. Het verhaal is erg zwart/wit, het goede(Anastasia) tegen het kwade(de zakenman) en je moet wel medelijden hebben met Anastasia= Rusland voor zoveel onbegrip. In het hoofdstuk: Beestjes, staat dat Anastasia moet nep-lachen om haar beschermer niet in actie te laten komen tegen Vladimir; raar, want de vibraties van schrik en afschuw zijn toch wel waar te nemen in hogere dimensies, wat denk jij ervan? Vladimir Nikolaewitsj, hoe die ook wel genoemd wordt is niet echt een volgeling van de natuurleer; heeft korte haren, dikke buik en straalt niet echt oneindige liefde uit. Maar, er staat wel veel waarheid in! Hier een Russisch liedje:https://www.youtube.com/watch?v=KhQeEsWEUyo Droom je dromen!

  3. Ik geloof meer aan het Rusland van Oom Wanja, ‘swinters in de steden, genieten van wat een stad je te bieden heeft, zomers op het land.

   Heb ooit in navolging van een Nederlandse opstandeling ik Jan Kremer, de trein reis met de transsiberië gemaakt, komt geen eind aan dat land, mooi maar vooral heel woest.

   Jenne

  4. Bedankt Akoeta voor de vrolijke russische muziek.

   In een van Anastasia boeken schrijft Megre dat haar visie de zakenmensen en mensen in de productieprocessen niet uitsluit, maar dat er juist een balans moet komen tussen natuur en cultuur.

   Minstens 50% van de mensen kan in harmonie met de natuur leven en ook makkelijk zoveel extra gezond voedsel produceren, dat de mensen die in de steden blijven wonen en zorgen voor de productie van de noodzakelijke goederen hier ook van kunnen eten.

   Het is dus niet zo zwart/wit als in enkele boeken overkomt.

  5. Halo Sw Anand Coen; ik ben nu met het tweede boek bezig, ook geweldig!
   Heb jij die grond in Frankrijk gekocht omdat je Anastasia hebt gelezen? Hier is een goed/slecht regeltje: De veelheid aan leringen, die de ondergang van de mensheid voorspellen,bespoedigen zo’n gebeurtenis door mentale visualisaties en deze mensen(die het verkondigen en geloven) hebben niet in de gaten dat,terwijl ze redding voor zichzelf nastreven en zoeken naar het Beloofde Land,de hel speciaal voor hen wordt bereid!!!!!
   Hier een filmpje van iemand die ook alleen leeft in Siberië: https://www.youtube.com/watch?v=BFK3DJ7Kn6s Fijne Sinterklaas voor elke dag, doei en bloei.

  6. Akoeta, nee we hebben dit grondstuk in 2000 gekocht samen met nog 6 andere mensen en toen had ik nog niets gelezen van Anastasia. De andere mensen zijn hier al snel uitgestapt, want zo’n leven met de natuur en de strenge winters is niet voor iedereen weggelegd.

   Wij (mijn vrouw en ik) voelen ons geen kuizenaars, want vooral in de zomer komen hier veel groepen, gasten en vrijwilligers. Ik werk hier al een tijdje aan plannen voor een bewustzijnspark, waarin met name kunst (total Art) wordt gebruikt om ervaringsvelden in de natuur aan te leggen. Het is de bedoeling dat deze ervaringsvelden de bezoekers bewust maken van hun zielebehoedtes, waardoor ze hun eigen leven beter (bewuster)in hun eigen hand kunnen nemen en moeilijke te manipuleren zijn door z.g. autoriteiten.

  7. Jullie manier van doen en praten, doen mij denken aan de Rudolf Steiner tijd, in Nederland, de tijd van de Communes, de na Hippie tijd, maar dat verwaterde snel, de handige leperikken, met een beetje universiteit lanseerden, zich al snel in de landelijke politiek, wethouders mooi leven, met geld van het volk en daarbij ook nog aanzien, later gewestelijke besturen, en burgemeesters, heeft zich zelf uitgeholt en overleeft deze religeuse denkwijze.
   Maar het is altijd fijn om te lezen, dat er nog mensen met idealen bestaan in deze tijd van lege geestelijke misanthropen.
   Wens jullie succes, groet Jenne

  8. Beste Frankrijkgangers, Als alle goede mensen vertrekken naar het buitenland, wie blijft dan over?? Anastasia wekt veel goede gevoelens op, ook van mensen die gestudeerd hebben. Het verschil met de hippiecultuur is dat er families gaan wonen en ieder met veel grond, die bewerkt wordt. Het uitgangspunt is liefde voor je gezin, de natuur en alle mensen. Wat de boeken betreft, je moet waakzaam zijn voor waarheid; in deel 2 staat dat de piramides er waren om de farao’s in te begraven en zo die wijsheid te conserveren, terwijl het bewezen is dat piramides energie opwekte: https://www.youtube.com/watch?v=ZrT82n4rhaU. Ik denk dat Rusland meer collectiviteit heeft als geheel (i.t.t. westers individualisme) o.a. door het communisme en het feit dat de kerk pas 1000 jaar geleden naar Rusland kwam (daarvoor waren er geen heersers!) Hier op 33.33 is de beste school van de wereld, was die er maar hier. https://vimeo.com/67238561 Ik nu mijn plaats van liefde recreëren oftewel het huishouden doen. Groetjes mensenkinderen.

 6. Geweld, oorlogen om de macht, zijn volgens mij des mensens.
  Het bronzen tijdperk door velen afgeschilderd als een tijdperk van vredelievende kunstzinnige boeren, schijnt bijvoorbeeld een nogal ruige periode te zijn geweest.
  Ik ken ook weinig pausen de vertegenwoordiger waren van een goedwillende macht.

  Het probleem is meer, denk ik, dat de wapens (materieel en immaterieel) inmiddels zo gemeen en sterk zijn, dat letterlijk de hele wereld kan ‘meegenieten’ van het geknok.
  Misschien dat dat inzicht volgend jaar meer aandacht krijgt. Een kwestie van gezond egoïsme ? 🙄

  1. Een mooie term Koekje “gezond egoïsme”. Ik gebruik hem zelf ook regelmatig. Het is iets dat we in deze tijd bitter hard nodig hebben om te ontwikkelen. We worden immers aan alle kanten gedwongen om onze individuele grenzen open te stellen voor de binnen stormende hordes van media, om daarmee ons van buitenaf bepaald zogenaamde altruïsme vorm te geven. Het jezelf weg moeten cijferen voor een ander, heeft alleen zin en draagkracht als je weet wie jezelf bent en vanuit welke intentie jij je eigen grenzen openstelt. Gezond egoïsme ia nodig om je eigen individueel gevoelde grenzen naar de buitenwereld duidelijk neer te zetten.

  2. Gezond egoïsme is niet bestaand.

   Ik ben de Alpha en de Omega, en dan de door God gesproken woorden Ik ben die ik ben, het Eigen ik het altruisme, zelfzuchtig mens, ja wij gewone mensen hebben hier geen recht op, en toch hebben wij het allemaal in ons, baatzuchtig en onbaatzuchtig in één, maar vraag je maar eens af, wat is dit fenomeen nu eigenlijk wat wij negoïsme noemen.

   Jenne

 7. Beste WTK ers,

  lees svp op new.euro-med.dk ook in het Engels, het artikel hoe wij tot slaaf zijn gemaakt via via USA, nu de EU, we moeten hier op reageren, uit de EU en terug naar een volksrepubliek.

  En de Jezuïten blijken dan toch onze vijand te zijn, en waarschijnlijk groot deel van de Vrij Metselarij, slapenloze nacht,
  de religies Voeren dan toch altijd tot slavernij, dus toch het Athéisme van de humanistische vrijdenker kiezen.

  Bestond er maar een USB key voor je verstand, bij je dood vergaat alles, ook je verzamelde werken jammer, nu je wordt niet gewogen naar je denken, maar naar je daden, dus nu gaan overleggen welke daad, daden te stellen, om niet voor niets te hebben geleeft.

  ’t is bijna 7 uur en nog stik donker, waar blijft de zon, de brenger van leven en goede inspiratie.

  Jenne

 8. De eind tijd, gelezen dat het ons heelal = universum waarschijnlijk stervende is, wisten we nou toch maar wat het was = is ons heelal, we moeten met deze nooit ingevulde vraag leven, het is niet aan ons dat = dit weten, wat is het antwoord op deze vraag ?!

  Daarbij komt dan kun je als Athéist gelovig zijn, die eeuwige twijfel, die altijd in je zit, en je wrevelig maakt te aan zien van je zelf, wat ben ik, wat wil ik zijn, en waar ga ik heen.

  Groet Jenne

  1. Treowd.

   Ik heb die tekst ook geen enkel moment serieus genomen en heb dat nummer slechts aangehaald als decoratie in het artikel.

 9. Een analyse van de financiële toestand :
  http://kingworldnews.com/a-devastating-collapse-looms/
  met een uittreksel :
  “The Road To Global Collapse
  Egon von Greyerz: “Today the Die Is Cast for Europe and the EU. This is what Caesar said when he crossed the Rubicon in 49 BC marching towards Rome, leading to a major change in Europe’s history. The Italian referendum taking place today (December 4) has a similar significance. The Brexit vote, in which Britain decided to divorce from the EU, started the breakup of the artificial construction of 500 million people being ruled by an unelected and unaccountable elite in Brussels. Even worse is an artificial paper currency, the euro, which is used by 19 out of the 28 EU countries. All paper currencies are of course artificial constructions that eventually become worthless, but to have a currency for 19 countries with different cultures, different growth rates and productivity and vastly different inflation rates is a total disaster……”
  Over de derivaten tijdbom :
  “Take Deutsche Bank’s derivative position of $50 trillion, which is around 20 times German GDP and 70% of global GDP. This is not just too big for Germany, it is too big for the world. A problem erupting in Deutsche Bank would spread like wildfire throughout the global financial system. The 5 largest US banks have a derivatives’ portfolio of $1/4 quadrillion at least and probably double that. That is 3.5 times global GDP and obviously too big for the global financial system…”
  Het is hier opnieuw noodzakelijk te verwijzen naar de gelijkenissen met de jaren dertig van vorige eeuw. We weten dan ook wat ons dan te wachten staat om het “probleem” op te lossen =WO III.

  1. Dat is de oplossing van de aansturende macht altijd geweest maar dat wordt nu mogelijk een ander verhaal, de mensheid wordt massaal wakker….
   Daar trapt men niet meer in….

  2. Sub Rosa

   Hoe je het ook bekijkt, er kan alleen maar een dissaster op volgen, hopelijk geen WWIII, want dat is einde mensheid, Italië net als Griekenland volkomen droog gezogen door de EU, Frankrijk en Spanje niet veel beter, Scandinavie ziet zijn surplus op geconsumeerd worden door de inkomende terroristen semi emigranten, Nederland en Duitsland vormen met Londen de axe van het kwaad, weinig belasting, vies geld geen probleem, waarom anders gewacht met het referendum over de criminele Oekraïne.

   Jenne

 10. Ten aanzien van deze uitspraak (http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/judgement-krishnamurti.jpg): eenheid kan slechts bestaan bij de gratie van delen. In die zin is het in practische zin noodzakelijk dat er nationale en culturele grenzen zijn, waarmee mensen hun identiteit [deels] kunnen vormgeven. Vereniging is mogelijk dánkzij het bestaan van grenzen. (Legpuzzel.)
  In spirituele zin (essentiele eenheidsbeleving) is de uitspraak van Jiddu natuurlijk correct.
  Echter, het huidige streven naar globale eenheid, zonder terug te kunnen vallen op nationale en culturele achtergronden, identiteiten, is het beoogde doel van de machtswellustelingen, de uitvoering van hun Hooton-plan: Der Morgenthau/Kaufmann/Hooten Plan (Deutschland Ausradieren)
  https://www.youtube.com/watch?v=3W2i_8izzjM
  Zie verder ook: Ursula Haverbeck | Kommentar zum Hooton Plan
  https://www.youtube.com/watch?v=cSoH6awA53s (28 min.)

  Een zeer inzichtelijk geschreven artikel, Arend, waaruit de innerlijke groei, die jíj hebt doorgemaakt, prachtig tot uitdrukking komt! Hartverwarmend.
  Bevrijding is immers, ja zeker, altijd een intern gebeuren!
  Hoe meer mensen hun persoonlijke beleving bevrijden van hun onverwerkte verleden, zowel individueel als collectief, des te meer het “paradijs-op-aarde” in beeld komt. Namelijk: steeds beter jouw Zelf [kunnen] zijn.
  Ter stimulering: https://www.youtube.com/watch?v=P98Pamig8xI
  (https://www.youtube.com/user/BOBKUKLER2011/videos)

  1. Dank je Bert, voor deze hartverwarmende woorden. Ik weet dat je mij al langer hebt gevolgd en dus een beeld hebt kunnen vormen van de ontwikkeling, die ik sinds het begin van Argusoog heb doorgemaakt. Nogmaals hartelijk dank!

  2. Bert.

   Kaypacha volg ik al langere tijd en ervaar bij ieder van zijn Pele-reports telkens een grote mate van herkenning. Ik ervaar hem als een enorme steun in het innerlijk ervaren van het gedragen worden door bovenpersoonlijke krachten.

   Wat betreft van het ausradieren van het Duitstalig Midden-Europese erfgoed heb ik in het verleden daar al meerdere artikelen daarover geschreven. Zie:

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/mensen/wereldbrand-of-individueel-vagevuur/

   http://wereldverbeteraars.clubs.nl/nieuws/detail/819552_midden-europa-als-brug-tussen-oost-en-west

 11. Van morgen bij het ontbijt, viel mijn oog op een artikel, over d’Yitzhak Rabin, als al deze voor mensen, van de mensheid beter waren beschermd, had het er misschien anders uit gezien to day, denk hierbij ook aan JFK, en onze Pim Fortuyn, en natuurlijk vele vele andere vermoorde leiders, dicipelen van in de mensen een welbehagen.

  Jenne

 12. extra bijgevoegde troep: tips; Makkelijk:
  1/ Als je bananen koopt, een zakje is overbodig; hebben al een verpakking.
  2/ Als je koekjes koopt, koop één rol en niet per twee verpakt.
  3/ Als je bier koopt, koop een flesje met statiegeld en geen blikje.
  Moeilijker: 4/ koop losse thee, geen zakjes.
  5/ koop biologisch azijn (à 45 cent) i.p.v. haarverzachter.
  6/ neem pannetje mee naar de slager en plastic voor weegschaal.
  Tot slot bij het koken voeg het belangrijkste element toe: Liefde!
  Misschien kunnen we samen een rubriek maken. https://www.youtube.com/watch?v=QK8mJJJvaes

  1. Waar het dan dus om gaat Odette, is de onschuld in jezelf te herontdekken. Het vermiste kind in jezelf opsporen. Daar heb je geen Europol of Opsporing Verzocht voor nodig!

  2. Volwassen mensen kennen geen onschuld, hooguit geveinst fatsoen, dat verhaal van de eerste steen, en ook je handen in onschuld wassen, geven dit nog steeds aan.

   Jenne

 13. Via de volgende link is de uitstekende documentaire te zien van de Australische onderzoeksjournalist John Pilger. Het gaat over de veroveringszicht van de VS en haar relatie met China. Het laat ook bijzondere beelden zien van de Amerikaanse atoomproeven en hun gevolgen voor de oorspronkelijke bewoners op het Bikini-atol in de de Marshall-eilanden. Een echte aanrader!

  https://rtd.rt.com/films/the-coming-war-on-china/

 14. Haalt de zittende paus Farncis 2017 wel? aangezien deze paus zowel wit als zwarte paus was maar nu een nieuwe zwarte paus benoemd is hij als een ‘ketter’ wordt neergezet. We zullen zien wat 2017 ons brengt aangezien hij een grote schakel is in het ‘wereld’gebeuren.

  Four Cardinals Throw Down Gauntlet Before Cunning Pope
  http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2876-four-cardinals-throw-down-gauntlet-before-cunning-pope

  The universal Church is now entering a gravely critical moment in her history that shows alarming similarities with the great Arian crisis of the fourth century.

  http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2926-catholic-priests-and-academics-issue-major-letter-of-support-for-the-four-cardinals-dubia

  1. Arend,
   Wanneer er nu het bijbel-deel openbaringen gevolgd wordt door de ‘familie’, want dat kunnen we waarnemen (evenals andere ‘voorspellingen’, die echt uitkomen) dan kunnen we een aantal oplossingen voor dat raadsel bedenken. Want dat is het, lijkt mij. Wie doet er wat en waarom? Hoe zit dat?

   Ik stel de volgende mogelijkheden (opties) voor:

   1. ‘Ze’ (die familie) hebben dat boek zelf geschreven. (Of geredigeerd)

   2. ‘Ze’ gebruiken en volgen dat boek als handleiding hoe je ‘het’ (op langere termijn) doet’ (De wereld veroveren.)

   3. Het is ‘Gods’-woord. (Wie die God dan ook moge wezen. En de mensen zijn
   écht slaven.

   4. Het ligt nóg ingewikkelder of anders.

   Mijn keuze zou optie 1 zijn. Want alles wat zou kunnen, dat doet de mens ook. En het is mij allemaal té opvallend. (Vooral we nu per computer kunnen onderzoeken, communiceren en anderszins, zodat we nu samen een theorie kunnen ontwikkelen en die m.b.v. de computer ook weer controleren. (Met bijbelprogrammatuur e.d.)

   Ik meld dit want mij valt op dat er her en der op site heel veel afgemoppert wordt, maar daar schieten we -denk ik- niks mee op.
   Als men al iets wil doen om de werels weer een beetje leefbaarder te maken, dan gaat het eerst om het analyseren, reduceren en deduceren van een probleem, en dan kijken hoe we er iets aan zouden kunnen doen. Want een probleem dient men altijd bij de wortel aan te pakken. En in een goede analyse zit vaak het antwoord verborgen.

   Wat vind jij?
   Welke optie vind jij deugen?
   Of vind je mijn insteek niet invoelbaar?

   Want weet je, een ieder heeft zijn eigen denk-cirkel (Denkraam, ‘ego’, verstand en gevoel), dus daarom zijn we allemaal zo ‘enkel en soms eenzaam’, daardoor komt dat, denk ik. En dat is ook een reden dat sommige alleen maar mopperen, anderen vervallen in een geloof of bijgeloof, etcetera. En dát snap dan weer bijna niemand, en dan wordt dát weer niet met een helikopterblik overzien, want zo een blik moet je wel ontwikkeld hebben. En zo hebben ‘we’ allemaal een andere denkcirkel. Maar, de machtigen hebben dat denk ik veel minder. Die denken noodgedwongen meer gelijk. En aangezien eendracht macht maakt is dat in hun voordeel.

   Pfff. Ik stop met deze filosofie.
   Groetjes.

  2. is het niet zo dat het er helemaal niet toe doet wie of welke president waar ter wereld ook wordt benoemd? en het spel voor de massa wordt opgevoerd. Achter de schermen wordt een heel ander spel gespeeld. De aangeboden ‘god’ aan de mensheid is voor hen ‘de goden’.
   Het doel van de oorlogen, het verkrijgen van de bodemschatten van de aarde, het afhankelijk maken van de mensheid, het bezitten van de planeet aarde en misschien wel het allerbelangrijkste het bezitten van de energyvelden en de spirituele rijkdom die de aarde biedt.

  3. AntiSoof,

   je haalt de hele bliksemseboel door elkaar,ik ben de Alfa en deOmega.
   Het je eenzaam voelen, waar we allemaal van tijd tot tijd last van hebben, heeft niets met wat jij er allemaal bijhaald uitstaande.
   Het kwaad op deze wereld verveelvoudicht zich met de toename van het aantal mensen, en ze weten elkaar steeds beter te vinden, en richtlijnen voor het kwaad doen worden steeds beter zichtbaar.
   Het bestrijden van dit kwaad kan maar op één manier, maar voor het momment is deze manier in generale gezien niet de onze.
   Zachte Dokters maken stinkende wonden, en kijk om je heen het resultaat van het dagelijkse gelameteer is overal zichtbaar.
   Heb geleerd mijn Eigen God te aanbidden, mijn twijfels aangaande mijn geloof zijn nog steeds evengroot.
   Van morgen in mijn kruidentuintje, prachtige wilde Weegbree planten ontdekt, dus hij geeft kruiden om je te genezen, je moet zijn/hem aanwezigheid wel willen zien natuurlijk.
   Ben mijn hele bewuste stuk van mijn leven, bezig de mensen aan te geven waar misschien/waarschijnlijk het geluk van een mens is te vinden, maar ze zijn zo verdomd hardleers, je kunt als zelfstandig mens heel goed een kring van vriendschap om je heen bouwen, maar je moet er op rekenen wel meer te geven als te krijgen.

   Groet Jenne

  4. @Jenne

   Geweldig van de Weegbree hoe jij dit beschrijft. Dit tovert weer een glimlach op m’n gezicht en dankbaarheid en blij te zijn wat de aarde ons te bieden heeft.

  5. Jenne, wat betreft wat je zegt:
   “de mensen aan te geven waar misschien/waarschijnlijk het geluk van een mens is te vinden, maar ze zijn zo verdomd hardleers, je kunt als zelfstandig mens heel goed een kring van vriendschap om je heen bouwen, maar je moet er op rekenen wel meer te geven als te krijgen.”

   Mijn ervaring is dat het beleren van mensen nogal lastig is inderdaad. Mensen willen dat niet. Ik zelf denk dat het beter is mensen aandacht te geven. En als die aandacht de juiste is, dan ontvangt men heel veel terug. Dus ik moet niet geven wat ik wil, maar ik moet geven wat de ander wil. En die wil meestal een beetje aandacht.

   Verder was mijn bespiegeling er een die me te binnen schoot toen ik het linkje bekeek dat Arend aangaf. Meer niet. Omdat ik analytisch ben aangelegd (door mij werk) zie ik vaak ‘problemen, vraagstukken’, die ik dan aardig vind om een naar te kijken.

   Het kwaad dat vind ik ook relatief. Naar mijn idee zijn de meeste mensen ‘normaal’, 4 procent heilig en 4 procent nogal naar. Dat is mijn ‘wetenschappelijke’ conclusie na wat studeren wat de filosofen schreven.
   Dus het val wel mee allemaal.
   Ik ben ook druk met ’tuinieren’ op kleine schaal. Heb eindelijk de Gele Gentiaan, de Mirte en de andere zaden binnen en ben ze al lekker vroeg aan het opkweken. (Ook paprika’s, citroenplant en manderijn).

   Met de groeten, ‘AntiSoof’

  6. AntiSoof,

   voor je planten, en wel speciaal kruiden, geen rijke grond, Mirte Gentiaan, houden van kiezel kalk grond, anderen gewoon goede humus.
   Op een wereld congres van enkele jaren geleden, in Sjanghai gehouden, van Psychiaters en psychologen, en anderen, was een van de conclusies, +/- 10% van de wereld bevolking heeft Psyhise storingen, of te wel zijn psychopaat,
   van die +/- 10%, is onder de 1% zwaar tot zeer zwaar psychis gestoord.

   Niet vreemd al die oorlogen toch, hoe gaan wij met deze mensen om, waar is de tollerantie grens, en er zijn misschien zo als in het verleden uitlaatkleppen nodig voor deze zieke mensen.
   Vroeger noemden zij zich avonturiers en kolonisten, en waren heel bruikbaar in de menselijke geschiedenis, voor alles en ieder één.

   Groet Jenne

 15. In de volgende link wordt het titelblad met de tarotkaarten van The Economist besproken :
  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2016/12/13/deutung-des-economist-titelblattes-fuer-2017/
  Op het einde is er ook een verwijzing naar de presidentsverkiezing :
  “Zuerst geht es darum, daß Hellary Clinton (selbe Initialen wie HOLOCAUST) sich ihres Sieges so sicher war, daß sie schon vorher gefeiert hat.
  Es war definitiv geplant, die Wahl zu „stehlen“, d.h. zu manipulieren.
  Nun in Kurzform die Aussagen in dem Video:
  Nachdem Hellary schon ein paar Staaten „manipuliert gewonnen hatte“, erging auch für die anstehenden Auszählungen von Bush die Order, damit weiterzumachen. Den Wahlbeobachtern und Spezialisten pro Trump fiel auf, daß das Auszählen stoppte und jemand dabei war, sich in das Programm rein zu hacken. Daraufhin sollen die involvierten Militärs bei der CIA angerufen haben mit folgender Botschaft: Wenn ihr den Hackerangriff nicht sofort stoppt, schießen wir Obama ab, die Flugzeuge sind schon in der Luft (Obama befand sich mit Airforce 1 in der Luft.)
  Das führte wohl letztlich dazu, daß Trump die Wahl gewinnen konnte, und er hätte sie noch höher gewonnen, wenn nicht vorher schon ein paar angeblich von HC gewonnene Staaten gestohlen worden wären.
  Über diese und weitere Hintergründe wird auch im Knatterton-Blog sehr ausführlich informiert, unter dem Titel:
  Verhinderten US-Militärs den kriminellen Clinton-Putsch?
  http://www.christ-michael.org/deutung-des-economist-titelblattes-fuer-2017/
  Dit laatste werpt opnieuw een ander licht op de verkiezing!!!

  1. Sub Rosa, het gonst er van, je kan geen site openen of het komt je tegemoet, zij de NWO zijn aan het verliezen, ongeacht hun trukken doos, maar de mensen zijn bezorgt, Trump zou niet de laatste Presiedent, Présidents kandidaat zijn die werd/wordt vermoord.
   Jenne

  2. Het beste wat Trump nu kan doen is zich rustig houden en alles van een afstand bekijken. Want die slinkse aanvallen zijn slechts van tijdelijk succes, kalm en waardig zou de beste houding zijn en zich niet laten verleiden hetzelfde te doen. Zijn tijd komt nog wel…
   Houd de adem in, maar stik niet

  3. @Odette
   als ik zie wie trump om zich heen aan het verzamelen is heb ik zo m’n bedenkingen hoe kalm en ‘waardig’ hij zich ook gaat gedragen

  4. Of hij dat doet weet ik niet, het is slechts een advies. Hij heeft het zelf in zijn handen nu, wijsheid of verkwanselen. Hij werd al wat milder in zijn uitspraken, want grootspraak/stoer zijn, dat beviel hem wel, maar mist de ervaring in de politiek. Het is wel een spannende tijd en het daarom ook aan ons om het hoofd koel te houden.

  5. Het spijt me, maar ik proef in mijn beleving ook hier, dat er een veel te grote optimistische waarde aan Trump wordt gehecht. De desillusie zal dan nog harder aan komen als na de verkiezing van Odrama.

   In de volgende video is een heel andere visie op de cover van de Economist weergegeven:

   https://www.youtube.com/watch?v=y0p3pfffgVs

  6. Arend, je hebt wel iets ‘met’ Trump. Je lijkt wel op Clinton 😉
   Wilde je attent maken dat in wat je heel erg gelooft dat zich dat dan ook manifesteert, zeg maar kwantumfysisch…
   En wist je dat meneer Veith bij de Zevende dags Adventisten hoort/de?
   Dus zijn mening over Trump is naar mijn mening ook maar subjectief.
   Hij verteld wat al lang geopperd werd door de een en ander en je eigen gevoel nl dat het niet uitmaakt op wie je stemt, want je steunt altijd dezelfde ‘foute’ boel. Dat is niet echt hoopgevend dat er nooit iets naar het betere zou veranderen, dat we voor altijd ‘gevangen’ zijn, best treurige constatering. Ik volg daarin liever mijn kwantumfilosofie, de invloed van de toeschouwer(s) op de materie. Of het ook werkt zullen we meemaken 😉

  7. MC

   Het enige waar ik in geloof is in mijzelf. In mijn beleving leven we nu in een tijd, waarin we voor de uitdaging staan om alle aan de buitenwereld gerelateerde zekerheden los te laten. We mogen alle zekerheid in onszelf vinden. Al dat politieke gedoe is er op gericht om ons daar vandaan te houden.

   Inderdaad maakt het in dit op hegeliaanse dialectiek gebaseerde systeem geen bal uit op wie je stemt. Het hele systeem is gericht op emotionele manipulatie, waarbij mensen door hun op de buitenwereld gerichte emoties, daaraan gekluisterd worden. Dat is ook kwantumfysica. Mensen blijven door hun innerlijke houding keer op keer hetzelfde energetisch vampirisme in stand houden. Ziende blind en horende doof. Het systeem is een entiteit op zich geworden, dat alleen zichzelf in stand wil houden.

 16. 2017 zonder paus Francis?

  However, there does not appear any recourse to “firing” him other than for him to resign. As I said many times, the WRONG Pope resigned. As true, orthodox Catholics, we are in much dire straits because of his socialist ideology. He is “unfit” and “unworthy” to be our spiritual leader. 4 Cardinals are not “strong” enough to confront him to get “frank” to resign~~ and hopefully, Pope Benedict (or one more worthy and supports orthodoxy) will replace him. WE are in a crisis mode without an “exit strategy”.

  http://remnantnewspaper.com/web/index.php/remnant-television/item/2933-papal-elections-gods-will-vs-human-error

  1. Arend, we wilden Hillary toch kwijt? Kiezen tussen twee kwaden is nooit makkelijk. Met haar wordt het sowieso oorlog en de onervaren Trump, laat hem nog maar even, we hebben geen kristallen bol…

  2. Dit 22.1 moest dus voor de reactie staan van MC op 21.7….
   De website werkt nog steeds niet goed, wordt een beetje mismoedig van ondertussen. Fijne zaterdag allemaal!

  3. Odette, het zou fijn zijn als je alleen voor jezelf zou spreken. Je hoeft mijn wensen niet voor mij in te vullen. Ik vind dat een typische manier van het poneren van een correctheidsnorm, waarbij ieder die er niet aan voldoet verketterd wordt. Zo ontstaat ieder geloof, sekte, politieke partij en groepering. Ik doe daar niet aan mee. Rond Trump is een nieuw sektarisch geloof aan het ontstaan, waar ik mij dus niet toe belijd.

  4. @Arend
   “Rond Trump is een nieuw sektarisch geloof aan het ontstaan”

   Ik denk dat jij dit invult voor andere mensen.
   Gelovige/spirituele mensen menen dat de aanstelling van Trump een sein is voor de slapende mensen om te ontwaken. Trump betekent o.a. bazuingeschal.
   Het geloof is dus niet ontstaan rond Trump. Dat is ongenuanceerd.

   (ben benieuwd of deze reactie wel wordt geplaatst, website doet het bij mij niet of soms maar meestal niet)

  5. Prochrist.

   In 2008 heb ik exact hetzelfde waargenomen met Obama. Ook toen waren er veel mensen in de alternatieve mediawereld en gelovige/spirituele mensen, die al hun hoop op een betere wereld op Obama projecteerden. In mijn communicatie met sommige van hen, nam ik dezelfde op emoties gebaseerde fenomenen waar. Deze waren gericht op het scheppen van een kunstmatig wij-gevoel, c.q. groepsidentiteit. Ik ben een te kritisch onafhankelijk denker en voeler om me daar in mee te laten nemen. Dat kritisch denken en voelen heb ik ontwikkeld op basis van mijn ervaringen.

   Als je kijkt naar welke mensen Trump om zich heen heeft verzameld, die deel uitmaken van zijn regeringsploeg, dan zie ik voornamelijk superrijken en voormalige militairen. Daarnaast zie ik een nogal sterke connectie met het Zionisme en een zieke liefde voor Israël. Trump wil de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatsen, wat een escalatie in het conflict met de Palestijnen zou gaan betekenen. Hij heeft een aantal Iran-haters in zijn ploeg en hij is dat zelf ook. Daarnaast heeft de op Rusland geprojecteerde conflictenergie verplaatst naar China. Hij is dus evenzeer een vertegenwoordiger van de elitaire verdeel en heers machtsmachine.

   Als je naar het grotere plaatje kijkt en je door de mooie woorden heen kijkt, dan zie ik alleen maar meer van hetzelfde. Namelijk de bekende zelfde volksverlakkerij als bij alle andere politici. Er is in mijn beleving geen vernieuwing van de politiek te verwachten. Die vernieuwing zullen we in onszelf mogen bewerkstelligen, door niet meer in ganzenpas achter uiterlijk mooipratende (mis)leiders aan te lopen. En zelf vernieuwende daden in de wereld te brengen.

   Hieronder een interessante lezing van Walther Veith getiteld The Trump Card. Hij legt daarin heel helder uit hoe zowel Clinton als Trump dezelfde agenda dienen.

   https://www.youtube.com/watch?v=KFt19_iYi8k

  6. de ongoing golden boy infowar narrative is de economic Triomf Kaart, man van het jaar, jaren 30 in herhaling, de analyse van Walter met de feiten zeer waarschijnlijk wat er feitelijk op hoger meta niveau gaande is met aan het roer Rome, zoals gewoonlijk, sinds duizenden jaren. 1 volk 1 rijk 1 godsdienst 1 munt 1 grote chronische oorlog sinds de oprichting van de fed, maar goed dat mag je niet zeggen en is niet de popiejopie bill board glossy story waar mensen op zitten de wachten omdat je moet blijven denken dat het de meest ver gevorderde ruimtevaart organisatie in ons midden geen sinterklaas petjes kan dragen tijdens het navigeren met de enterprise, toch is het zo, daar zitten de afwijkende skull punthoofden in verborgen, dan ben je niet goed snik volgens de alto mainstream publieken die kipKerry te moeilijk te langdradig en inderdaad audio technisch bar en boos slecht sinds de introductie van de wekelijkse skype follow interviews, daar is ze niet goed in, geluid, vals zingen wel, maar met een beetje overfocus door bijvoorbeeld met de hand bijgepunte subcapsen zit daar hetzelfde overkoepelende roomse annunakie verhaal in verpakt als van Walter, de real rulers of the world sinds mensen heugenis ende of course de slaveGen for gold production. voorlopig Zelf ben ik nog niet verder dan minuutje 28 wat betreft bijgepunte hengelse transcript subcapsen, die ik voorlopig even voor mezelf hou, nogal arbeidsintensief vanwege de spreek stijl van Richard en de gewoonlijke flut audio mengpaneel filter inmenging van kipKerry. RICHARD ALAN MILLER – TIME TRAVEL, DR. STRANGE – EDITED FOR SOUND https://www.youtube.com/watch?v=vHoZDiCGLvE Omdat ik Walter al jaren geleden heb leren zeer serieus nemen kan ik deze recente presentatie van hem beter plaatsten waarschijnlijk.

  7. @Arend
   “Ik ben een te kritisch onafhankelijk denker en voeler om me daar in mee te laten nemen. Dat kritisch denken en voelen heb ik ontwikkeld op basis van mijn ervaringen.”

   Het is goed dat je dat doet en dat moet je ook zeker blijven doen maar anderen zijn net zo onafhankelijk en kritisch als jij maar hebben andere ervaringen waardoor de uitkomst anders is. Ik doe niet aan het ‘wij-gevoel’. Ik denk dat jij alle christenen? op één hoop hebt gegooid.
   Ik ben geen christen, ben niet christelijk opgevoed, had geen kennis van de Bijbel maar heb wel ‘last’ van eindtijddromen, wat ik niet wist omdat ik geen kennis had van de Bijbel.
   In totaal heb ik 4 eindtijddromen gehad maar niet in de volgorde die de Bijbel aanhoudt, kwam ik later achter. De dromen in het kort:
   In mijn eerste droom ging ik naar een feest waar ook Jezus aanwezig was.
   In mijn tweede droom had God de aarde verlaten.
   In mijn derde droom vond de opname plaats.
   In mijn vierde droom werd de aarde overspoeld door demonen.
   Toen ik in 2012 op zoek was naar informatie over de Mayakalender kwam ik ‘toevallig’ een stuk over de Eindtijd uit de Bijbel tegen en nu kan ik die dromen wel verklaren.
   Sindsdien kijk ik anders tegen wereldgebeurtenissen aan.
   Ik zie hoe het Bijbelverhaal zich onder onze ogen afspeelt terwijl de meerderheid het niet ziet.
   De meerderheid is niet ontwaakt en naar mijn mening is nu de tijd aangebroken dat de minderheid die wel ontwaakt is de meerderheid gaat informeren.
   De Bijbel vraagt de mensen om waakzaam en alert op tekenen te zijn.
   Trump (bazuingeschal) is volgens mij een teken. Dat wil niet zeggen dat ik emoties heb bij de persoon Trump. Ik denk dat jij meer emoties bij Trump hebt, als ik je berichten lees.
   Ik sta neutraal tegenover Trump en ik zie hem ook wel als tijdwinst.
   Die ramp is onafwendbaar maar het maakt wel uit of je daar in volle vaart op afkoerst of in een lager tempo via een omweg.

  8. Prochrist.

   Laat ik beginnen met het volgende citaat:

   “Those who don’t study history are doomed to repeat it. Yet those who do study history are doomed to stand by helplessly while everyone else repeats it.”

   Vervolgens een citaat uit mijn boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap:

   De werkelijke bevrijding van het individu kan alleen op innerlijk niveau door ieder individu zelf plaatsvinden. Die bevrijding houdt in dat men de identificatie met het aardegebonden ego loslaat en zich opent voor het gevoel van verbinding met het grotere geheel van het leven in al haar uitingsvormen. Die eenheid, die aan al het geschapene ten grondslag ligt, manifesteert zich in een veelheid aan vormen. De mens heeft zich echter zodanig geïdentificeerd met zijn lichamelijke vorm, dat hij de verbinding met de eenheid van de schepping – waar hij een uitdrukking van is – totaal verloren heeft. De enige remedie is dan ook, om de scheppende kracht in zichzelf weer te gaan ervaren en te leren zien dat onze plaats in deze schepping er één is van medeschepper zijn.

   Tot slot een door mij geschreven gedicht:

   Spiegel van gebroken dromen

   Vol idealen en dromen
   Levenslust en blijheid
   Ben ik naar de aarde gekomen
   Me ontwikkelen willend in vrijheid

   Aardse realiteit zo bizar
   Met toenemend kwaad
   Materialistisch en star
   Die vrijheid verslaat

   Leven verwordend tot karikatuur
   Kunstmatig en dood
   Menselijkheid onder vuur
   Afgevoerd via de goot

   Het leven dat leven wil
   Ontmoet steeds meer zielloosheid
   Valt in versnelling stil
   In levenloze treurigheid

   Moeilijk om in vertrouwen te blijven
   Als er geen dierbaren om je heen zijn
   Ik in eenzaamheid lijk te verstijven
   Ondergaand intense levenspijn

   Verlangend naar schoonheid, waarheid en liefde
   Naar intens verwarmend licht
   Dat duisternis doorkliefde
   Is het leven in mij dan ook gezwicht?

   Toch blijf ik telkens tot hetzelfde komen
   Raak ik het vertrouwen niet kwijt
   Kijkend in aardse spiegel van gebroken dromen
   Heb ik van mijn komst hier nog steeds geen spijt

   Ook Trump zal een een gebroken droom zijn!

  9. wat geweldig dat hier zo openhartig gesproken wordt. @Prochris wat je dromen betreft en @ Arend je prachtige gedicht. Mijn droom/visoen toen ik 6 was is dat ik ‘zag’ dat stukken van de wereld onder water kwamen te staan wat ik bijzonder vond en dacht waar blijf ik dan? en dat de economy en de mensheid is waar we nu zijn. Sindsdien ‘weet’ ik dat het niet uit maakt ik ben en ben ik niet is het ook goed. Wij allen maken een deel uit van een geheel. Wij met onze frequentie kunnen hier verandering in aanbrengen en zijn daar ook voor op deze planeet gekomen met al onze kwaliteiten en gaven. Alles wat zich afspeelt is een spel of het nu ‘leuk’ is of niet het wordt gespeeld. Dat mensen zich druk kunnen maken over wie of wat is eigenlijk niet balangrijk zeker niet op dit moment. Wat wel belangrijk is weet wie je bent met al je gaven en talenten en straal dit uit en ga hiermee aan het werk. We zijn hier nu om met ons licht/frequentie om veranderingen te bewerkstelligen voor de aarde zelf maar ook hetgeen wat op de aarde plaats gaat vinden. Weet nu dat wij als mensheid daar invloed op hebben. Hoe leuk is dat! Liefs Madeloes

  10. Madeloes 22.10

   Wat een mooie en liefdevolle reactie. Het klopt inderdaad wat je schrijft we zijn hier om onszelf, elkaar en de wereld te leren kennen en te leren zien dat alles zich in alles spiegelt.

   prochrist 22.8.

   Misschien ben ik enigszins bot en gevoelloos over de door jou weergegeven dromen heen gewalst. Het spijt me, dat was niet mijn bedoeling. Je het jezelf daarmee kwetsbaar opgesteld en dat wil ik alleen maar respecteren.

   Zelf heb ik in 1987 ook een heel bijzondere droom gehad. Deze maakte mij duidelijk dat ik in een psychisch/emotioneel/spiritueel proces zat, waarin ik de duistere schaduwen in mijn innerlijk aan mij voorbij mocht laten trekken, daar geen angst voor hoefde te hebben en dat mijn ziel uiteindelijk opgenomen zou worden in het licht.

  11. @Arend
   Niet naar bedoeld, maar ik heb een gruwelijke hekel aan gedichten. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Waarschijnlijk een afwijking. Het ligt dus niet aan jou maar aan mij. Maar ik heb het gelezen en ik weet nog steeds niet waar jouw onvrede over Trump vandaan komt.
   Hoe kan Trump een gebroken droom zijn? Dat betekent toch dat jij al je hoop op hem hebt gevestigd en dat je nu teleurgesteld bent?

   Verder denk ik dat we hetzelfde bedoelen maar we verwoorden het anders. Jij zegt dat de mens zich teveel heeft geïdentificeerd met zijn lichamelijke vorm etc. Ik zou zeggen mensen zijn van oorsprong spirituele wezens die tijdelijk een ervaring in een stoffelijk lichaam meemaken.
   Het grotere plaatje is wat mij betreft dat de hele wereld een spirituele plaats is terwijl de mensheid alleen het materiële deel van de Aarde tot in details onderzoekt.
   Het spirituele deel is net zo belangrijk voor ons. Daar ligt de basis van alle strijd op Aarde. God heeft namelijk de wereld en de mens niet alleen geschapen maar ook zijn vertrouweling Lucifer aangesteld als stadhouder van de Aarde. Lucifer heeft die kans gegrepen om God en zijn schepping te verraden door mensen te verleiden om hem te aanbidden in ruil voor geld, macht en status. Veel mensen zijn daarvoor gezwicht.
   Wij zijn dus eigenlijk allemaal geboren terwijl er op Aarde een spirituele oorlog gaande is van Lucifer/Satan tegen God en zijn schepping de mens. Dat verklaart veel.

   @Madeloes
   Veel mensen hebben voorspellende dromen en/of visioenen maar de meeste mensen besteden er geen aandacht aan (deed ik ook niet) want anderen zijn paranormaal en niet jij of ik.
   Maar eigenlijk zijn we allemaal paranormaal alleen de één (veel) meer dan de ander en misschien is het zelfs wel zo dat de één er meer voor openstaat dan de ander en daardoor meer geoefend is.

  12. Madeloes, ProChrist, Arend,

   Mooie discussie, het gaat over de antithèse : waar en niet waar !
   : zijn en schijn !
   In deze tijd, als je gelovig bent, ben je voor ieder één een watje, het is niet in, ongelovig brutaal narcist is in !
   Maar met gelovig zijn bedoel ik niet alle kerken en hun aanverwante artikelen, maar dat wat er zo dagelijks in mij zelf speelt.
   De brain fuck en brain wash zijn heel groot en inmens gemeen, je moet wel heel sterk in je schoenen staan om je zelf niet te verliezen.
   Met de Christelijke geloven wordt afgerekend door middel van sexuele vergrijpen, hoe erg het wel is kun je aflezen zien : in 5 kranten in verschillende landen dat zielige koppie van dat misbruikte wezentje van Anne Frank, dit zionistische misbruik van het jodendom denken haat prediken is geworden tot een nieuwe religie.

   Ik voel ook dat het oorspronkelijke uit onze oude menselijke civilisatie gekristialliseerde Christus wel eens inderdaad de redding van de mensheid in zich zou kunnen dragen.
   Groet jenne in de mensen een welbehagen.

  13. In de gemeente Holsbeek België, is de kerststal verwijderd uit het gemeentehuis omdat het aanstootgevend zou zijn voor niet en anders gelovigen… Er is voor deze eeuwenoude vluchtelingen ook geen plaats meer in de herberg. Laten we toch in respect naast elkaar leven. De kerststol weer kerststol en geen feeststol etc. (dat woord wordt niet eens herkend als juiste spelling) Alles is zo over de top getrokken in luxe en weelde met kerst dat het mooiste wordt vergeten, dat er mensen zijn die ook een plaats verdienen in vrede.

  14. Odette,

   hoe kan het dat, een gewone mooie gedachte een episch verhaal van de geboorte van de vermeende verlosser van de wereld, aanstoot gevend kan zijn.
   Overigens geen woord over de gevangen genomen USA Israel en NATO officieren, die zich verstopt hadden in een schuilplaats bunker in Alepo.
   Moet zeggen heb ook moeite met de komende zo genoemde feestdagen, als alles goed gaat, eind van de week richting Palermo, het stormd als een gek op de Middenlandse zee, regen als in de tijd van de zondvloed, misschien blijf ik wel lekker thuis bij mijn houtvuur met een mooi glas Bisschops wijn, we zijn een beetje moe, en doen onze kinderen en kleinkinderen er een plezier mee, het thuis te vieren.

   Groet beste Odette

  1. wist je de obama een executive order heeft uitgevaardigd afgelopen october aangezien de voorspelling is dat er iets ‘groots’ aankomt

   Executive Order — Coordinating Efforts to Prepare the Nation for Space Weather Events

  2. Maar wacht eens even, we hebben deskundige hier op de site, die kan ons zeker meer vertellen! Dus graag MP wat is hier aan de hand?

  3. @Odette 23.8,
   Ik ben zelf geen seismoloog. Ik stel voor dat je een email stuurt naar de seismologen van het KNMI: Bernard Dost (bernard.dost@knmi.nl) en Laslo Evers (laslo.evers@knmi.nl). Zij zouden dit ook moeten meten en kijken de hele dag naar deze plaatjes. Zij kunnen de signalen wellicht duiden.

   Ik ken beide heren en vertrouw erop dat ze je vraag serieus behandelen. Zo niet, dan neem ik daar persoonlijk actie op. Beloofd!

   Het zou goed zijn jouw email en het antwoord hier te delen. Ok?

  4. @ Odette

   BARENSWEEËN t’ís een hele klus dat blijkt wel uit de heliplots gegevens van gister 🙂 kben benieuws wanneer de volgende wee begint. We houden de vinger aan de pols haha

  5. Ik ben altijd beleefd geweest maar schiet nu uit mijn slof.
   Hoezo losse flodder? Welke waren er dan nog meer? Heb je wel zo een goed contact met deze collega’s dat je zelf niet iets beroepsmatig gaat vragen maar het weer eens op anderen afschuift. Je bent wat dat betreft de bekende manipulator en erg ongeloofwaardig geworden daar je zoveel verstand van ‘andere’ zaken hebt. Ik groet je en heb meer te doen. Misschien kan je anderen nog voor je karretje spannen.

  6. @Odette,
   Jij stelt mij een vraag in 23.9 en ik geef netjes antwoord in 23.11 door te verwijzen naar experts die het jou precies kunnen uitleggen. Waarom zou ik daar tussen moeten gaan zitten? Je bent toch volwassen genoeg ze zelf te bevragen? Of interesseert het onderwerp je eigenlijk niet? Ook prima, maar vraag het mij dan niet.

   En dan is het inderdaad een losse flodder.

  7. Voor een dr. ingenieur van geofysica ben je weinig mede werkzaam voor anderen. Je zit bij de bron! weet je te vertellen, maar doet helemaal niets voor een ander als hij daar eens een keer om vraagt. Je laat alles aan een ander over om uit te pluizen en daarna met de grond gelijk te maken schept groot genoegen bij je. Of jij wel zo goed bij je collega’s ligt ga ik onderhand betwijfelen, ook aan de hoeveelheid aan tijd die je hier besteed als je dan al werkzaam bent…

  8. 23.19
   Het ontgaat mij waarom lorre hier steeds weer pindaatjes aangeboden krijgt 🙄

  9. Eigenlijk vind ik dat ook Koekje, maar je wil toch proberen het goede in de mens naar boven te halen. Nutteloos blijkt wel weer na de zoveelste poging, hij is een blijft hier een lage druk gebied, storm en regen…

  10. @Odette,

   Jij hebt een vraag, niet ik. Hou moet ik bedenken wat je exacte vraag is? Hoe moet ik weten hoe ver je hierin wilt gaan? Ik heb je verwezen naar de experts om al je vragen hieromtrent neer te leggen. Je kunt ook dank je wel zeggen.

   Ik zou zeggen, stel die mensen je vragen. Wat houd je tegen?

 17. @prochrist

  wat leuk dat je in je bericht naar mij zegt

  want anderen zijn paranormaal en niet jij of ik. (aanname haha)

  Maar eigenlijk zijn we allemaal paranormaal alleen de één (veel) meer dan de ander en misschien is het zelfs wel zo dat de één er meer voor openstaat dan de ander en daardoor meer geoefend is.

  Ik ben het met je eens Iedereen is hooggevoelig en iedereen is met zijn gaven en talenten hier alleen zit er bij de meeste mensen nog een schil omheen om wat voor reden dan ook maar als je eenmaal weet dat er meer is tussen hemel en aarde zoals het meestal genoemd wordt kun je zelf aan het schilafpellen beginnen 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.