Advertentie

Wereldbrand of individueel vagevuur?


world on fire

x

Sociale verandering en chaos..

X

Wereldbrand of individueel vagevuur?
X

2015 © Arend Zeevat/deze versie © WantToKnow.nl/be

x

Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Onze opvoeding, scholing en maatschappelijke vorming heeft ons nooit kunnen laten zijn, die we in potentie zijn.

Ons maatschappelijke systeem zit zo geniaal onderdrukkend in elkaar, dat die onderdrukking van generatie op generatie is overgedragen, zonder dat het gros der mensen het doorhad. Dit komt voornamelijk doordat de in de buitenwereld steeds duidelijker herkenbare werking van satanische krachten, zich in de loop der eeuwen ook in ons onbewuste heeft verstopt. De duivel is zo slim om zich op een plek te verbergen, waar de meeste mensen hem niet willen/kunnen vinden, namelijk in hun eigen innerlijk. Iedere nieuw geboren generatie werd en wordt door middel van ultiem gehersenspoelde deskundige autoriteiten, wijs gemaakt wat men moet denken, voelen en willen.

WeishauptDe deskundigen zijn door hun bereidheid om hun eigenheid op te geven, op machtposities geraakt. Daarmee konden zij hun eigenwaarde als ‘egomens’ opkrikken. Deze onderdrukkende tendens hebben we door de eeuwenlange herhaling en versterking ervan onbewust in onszelf geïntegreerd. De zoektocht naar en de bestrijding van de satanische krachten in de buitenwereld, is dan ook voornamelijk een zeer verleidelijke afleiding of misleiding met betrekking tot het eigen zelfonderzoek. Ook hier is de uitspraak van Adam Weishaupt, de stichter van de Illuminati, op van toepassing:

“De grote kracht van onze orde ligt in de verborgenheid; laat het nooit worden weergegeven op geen enkele plaats onder haar eigen naam, maar altijd onder een andere naam en een ander bezigheid.”

De verhevenheid en ogenschijnlijke onaantastbaarheid van autoriteiten, is al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw stevig onderuit gehaald. Het was echter steeds een kleinere minderheid, die een werkelijke verandering wilde. In de zoektocht naar zichzelf en een betere wereld, vonden zij die tot die minderheid behoorden hun eigenheid belangrijker dan ‘wat men zegt’ of wat de autoriteiten zeiden. Het overgrote deel der mensen is echter intens bang om buiten de groep te vallen en sociaal geïsoleerd te raken. Zij laten zich daarom nog steeds door autoriteiten of media vertellen, hoe zij de werkelijkheid van onze wereld hebben te ervaren en te interpreteren. Zij geven daarmee de publieke opinie vorm. Deze publieke opinie wordt misbruikt om het systeem in stand te houden en van een ‘geloofwaardige basis’ te voorzien.

revolution televisedZaadjes planten
Toch zijn er door de generatie, die de vernieuwende sociale beweging van de jaren ’60 bewust hebben ervaren en mede vormgegeven, zaadjes geplant. Die zaadjes hebben echter tijd nodig om te kunnen kiemen en groeien. Sociale veranderingen gebeuren niet van de ene op de andere dag. Vernieuwende ideeën moeten eerst door enkelen worden opgenomen. Het door hen uitdragen ervan, zal in eerste instantie weerstand oproepen. Velen zijn nu eenmaal bang voor veranderingen en de onzekerheden die deze met zich meebrengen. Daardoor zullen vernieuwingen langere tijd nodig hebben om geaccepteerd te worden en vorm te kunnen krijgen. Haastige spoed is zelden goed!

De sociale revolutie van de jaren ’60, is sinds begin jaren ’80 weer totaal overschaduwd geraakt door de enorme verzakelijking en de liberale uitverkoop van publieke diensten en middelen, die er toen in vele westerse landen plaatsvond. Een aantal jaren geleden ontstond er echter bij velen ineens weer hoop, toen in Noord-Afrika de Arab Spring ontsproot. In zowel de mainstream als de onafhankelijke media, werd er ‘gevochten’ om alle op revolutie lijkende gebeurtenissen van een betekenis te voorzien. Alles draaide daarbij om het beoordelen, of het onderscheiden van de werkelijke betekenis van wat zich presenteerde. Na verloop van tijd werd duidelijk, dat ook deze volksopstanden georkestreerd bleken te zijn, om de betreffende landen nog verder te kunnen destabiliseren.

Dr. Henry Kissinger, nobelprijswinnaar, met uitspraken die net zo onflateus lijken als deze foto... Een van die uitspraken? 'The elderly are useless eaters'..
Dr. Henry Kissinger, nobelprijswinnaar, met uitspraken die net zo onflateus zijn als deze oude man zélf.. Eén van die uitspraken? ‘The elderly are useless eaters’..

Zoektocht
In mijzelf, heb ik al vanaf mijn jeugd een zoeken bemerkt naar de juiste zingeving van alle ellende in de wereld en de daarop reagerende vernieuwende sociale bewegingen. Het heeft mij in eerste instantie een bewustzijn gebracht van het geopolitieke machtsspel dat er in deze wereld gespeeld wordt. Tevens initieerde het een verdere zoektocht naar hoe om te gaan met de steeds gevaarlijker lijkende ontwikkelingen op het geopolitieke schaakbord.

Vooral sinds 2001 leek iedere nieuwe crisis op economisch en geopolitiek gebied, de komst van een naderende catastrofe dichterbij te brengen. Daarnaast nam de sociale chaotisering in de maatschappij ook enorm toe. Het begint er nu steeds meer op te lijken dat we collectief ‘de goed wies kapot hebben’, en het spoor volledig bijster zijn geraakt.

Na in de afgelopen jaren grondig de ellende in mijn eigen leven te hebben onderzocht, ben ik tot de volgende conclusie gekomen. Eén van de belangrijkste factoren, die ons innerlijk heeft doen vervreemden van wie we werkelijk zijn, is gelegen in de veruiterlijkende en misvormende kracht die ons gehele maatschappelijk systeem doortrokken heeft. Het heeft het gevoel doen ontstaan, dat we niet mogen zijn die we werkelijk zijn. Het is me duidelijk geworden dat ons werkelijke wezen in deze wereld ongewenst is en dat de heersers dezer wereld ons slechts als ‘useless eaters’ zien.

Het van jongs af aan hier op een subtiel onbewust niveau mee geprogrammeerd te zijn, roept een sterk overlevingsinstinct op in de vorm van het op uiterlijkheid gerichte ego. Dit innerlijk verdedigingsbolwerk kan alles dat anders is dan zichzelf, alleen maar als een bedreiging zien. En dat dus bestreden moet worden. Het ego is bang om te sterven en daarmee de controle over zichzelf en de opgebouwde comfortzone van uiterlijke zekerheden te verliezen.

Mijn eigen levenservaring heeft me doen inzien, dat er soms op latere leeftijd een diep schokkende ervaring nodig is, om het ego volledig buiten spel te zetten en zich over te kunnen geven aan de wijzere krachten in het universum. Ik heb deze ervaring gehad toen ik de deurwaardersbrief las waarin werd aangegeven, dat mij een dwangsom was opgelegd van € 164.000, die door middel van een loonbeslag zou worden geïncasseerd. Mijn ego had daar geen antwoord op en ik kon niet anders dan mij overgeven aan de wijze ondersteuning van mijn innerlijke begeleiders. Die steun heb ik daarna ook zeker ervaren.

Arend Zeevat
Arend Zeevat

Ik heb het gevoel dat wij als mensheid nu collectief op zo’n afgrondervaring aan het afstevenen zijn. Die afgrondervaring houdt een ultiem keuzemoment in. Of doorgaan op de onbewust ingeslagen egocentrisch gerichte weg en daarbij beheerst en gecontroleerd worden door manipulatieve krachten van buitenaf en door technologische ontwikkelingen op een kunstmatige wijze ‘van binnenuit’. Of door een diep zelfonderzoek, een moreel onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en op basis daarvan bewust de eigen kwaliteiten onzelfzuchtig in te zetten ten behoeve van het geheel.

Stukje biografie
Ik ben, door de persoonlijke en relationele omstandigheden van mijn ouders, geboren als ongewenste nakomer in een arbeidersgezin in de veenkoloniën in Zuidoost-Drenthe. Daar werd ik grootgebracht met het idee dat ik hard moest werken, om mijn recht op leven te kunnen verdienen. Mijn als arbeiders uitgebuite ouders hadden dat immers ook moeten doen. Die opvoedende omstandigheden maakten mij duidelijk, dat ik mijn recht op leven moest verdienen en dat ik zonder hard te werken er niet mocht zijn. Een uiting van de bijzonder destructieve combinatie van de Nederlandse koopmansgeest (VOC-mentaliteit) en een Calvinistische gezagsgetrouwheid…

Ik moest de rechtmatigheid van mijn aanwezigheid op deze planeet vanaf het begin van mijn leven verantwoorden en bewijzen. Het ongewenst zijn en alle daaruit voortvloeiende verdere, soms diep traumatiserende levensgebeurtenissen in mijn jeugd, hebben mij onbewust geprogrammeerd. In dat arbeidersmilieu gold het credo; als je als dubbeltje geboren wordt, zul je nooit een kwartje kunnen worden. Deze subtiel onbewust ingesleten emotionele programmering, heeft een verreikende invloed gehad op de rest van mijn leven. Het heeft mijn gehele beleving van wie ik ben in relatie tot anderen en de maatschappij volledig gekleurd. Mijn ongewenst zijn heeft op het vlak van zelfvertrouwen en mezelf aan de wereld durven tonen, een bovenmatig beïnvloedend effect gehad. Dit werd versterkt door wat ik in mijn verdere maatschappelijke en sociale leven heb mogen ervaren.

loesje zin van het levenSteeds was er het gevoel van onmacht ten aanzien van het er iets aan te kunnen doen en tevens een enorme kwetsbaarheid met betrekking tot mijn individueel andere beleving van het geheel, dan mijn gezinsgenoten, buurt- en schoolgenoten. Vanaf mijn vroege jeugd heb ik mezelf hierdoor al in een bijzonder kwetsbare en geïsoleerde positie gevoeld. Mijn eerste instinctieve op overleving gerichte impuls was, het me diep in mijzelf terugtrekken, het me volledig in mijn eigen belevingswereld op te sluiten. Ik had geen ander verweer dan dat. In de loop der tijd heb ik echter steeds het gevoel gehad, dat er iets niet klopt in deze wereld. Ik herkende me in het geheel niet in het mensbeeld dat mij werd getoond, ook in verschillende studies.

Totdat ik intuïtief besefte, dat het daarin blijven hangen me op het niveau van een gekwetst en daardoor verlamd kind zou hebben gehouden. Gedurende mijn zoektocht naar zin- en betekenisgeving ten aanzien van mijn levenservaringen en de gebeurtenissen in deze wereld, voelde ik van binnenuit een intense drijfveer tot het mezelf willen bevrijden uit mijn onbewuste gevangenis. Deze inspireerde me om de door mijn traumatisering ontstane angsten, onder ogen te willen komen en juist datgene te doen waar ik bang voor was.

Dus uit mijn opgebouwde op tijdelijkheid gebaseerde comfortzone te stappen. Dit vroeg de moed om voorbij de angst te durven kijken en het daarachter wachtende en verwelkomende vertrouwen te omarmen. Het blijkt echter een voortgaand proces te zijn en ik ben er dus nog steeds mee bezig. Want de onbewuste programmering heeft zich in meerdere en steeds diepere lagen verstopt. Het houdt me in ieder geval innerlijk in beweging en levert me steeds sterkere fundamenten op voor mijn leven in de toekomst.

kaspar hauserIk ben op innerlijk niveau steeds meer de directe verbinding en vooral ook het verschil tussen de beleving van mijzelf en de werking van de buitenwereld in mijzelf gaan ervaren. De bewustzijnsverruimende zaadjes die in de jaren ’60 door de generatie voor mij zijn geplant, heb ik in mij opgenomen en in de loop der tijd veel water gegeven en goed verzorgd. Vooral de zeer bewustzijnsverruimende songteksten van de popmusici uit die tijd, waren voor mij een levendige inspiratiebron.

Peace, love and harmony
Ik benoem bovenstaande persoonlijke zaken, om daarmee een soort van persoonlijk emotionele basismisvorming weer te geven, die voor meerderen misschien herkenbaar is. Het elan en het enthousiasme van de bevlogen hippies uit de jaren ’60, heeft mij diep geraakt. Ik voelde dat zij eigenlijk meer vertegenwoordigden, dan dat zij door persoonsgebonden en maatschappelijk opgelegde beperkingen konden tonen. Peace, love and harmony zijn begrippen die bij ieder welwillend mens zullen resoneren. Hoe komt het nu dat dit sindsdien niet in de gehele mensheid heeft geresoneerd, zoals het bij eerdere pogingen in die richting dat ook niet heeft gedaan.

Daarbij refereer ik aan het leven van een jongeman die in het begin van de 19e eeuw vanaf zijn vroege jeugd opgesloten was in een kerker, waarin hij geketend was en niet rechtop kon staan. Hij leefde op water en brood, zag geen daglicht en werd zeer waarschijnlijk gedrogeerd gehouden. Er is veel tumult ontstaan rond zijn persoon. Zijn plotselinge verschijnen op 26 mei 1828 in Neurenberg sprak velen tot de verbeelding. Het leverde hem de naam “Het kind van Europa”op. Zelfs tot het eind van de 20ste eeuw werd er een laster- en smeercampagne, onder andere door het Duitse blad Der Spiegel, tegen hem opgezet.

Het verhaal van Kaspar Hauser, betreft een troonopvolger van het Zuid-Duitse koningsgeslacht Baden. Hij zou geboren zijn als eerste zoon uit het huwelijk van Karel van Baden en Stephanie de Beauharnais, maar werd om regionale machtsredenen verwisseld met een ander kind van een lagere tak van het vorstengeslacht. Kaspar beschikte over bijzondere geestelijke vermogens en werd daarom onderdrukt. De heersende elite was bang voor hem.

Met zijn geestelijke gaven op de positie die hij rechtmatig zou mogen innemen, zou hij de toekomst van Europa een heel andere richting in kunnen doen slaan, dan wat de nazistisch gefundeerde Europese Unie er van heeft gemaakt. Ondanks zijn enorme geestelijke en lichamelijke ontwikkelingsachterstand, wist hij deze door de liefdevolle verzorging van enkelen te overkomen. Zijn ‘wedergeboorte’ maakte hem tot een blijvende bedreiging voor de elite, waardoor men gedwongen werd om drastischer maatregelen uit te voeren.

Volgzaam slavendom of dienend Meesterschap
(klik voor link naar WantToKnow-bookshop)

Hauser werd daarom, hoogstwaarschijnlijk door de Engelse geheim agent Philip Henry Stanhope 4th Earl Stanhope (1781 – 1855), op 17 december 1833 vermoord. Het feit dat een in een koningsgeslacht geboren ziel al zodanig geestelijk en psychisch/emotioneel werd verminkt, om zijn geestelijk potentieel te onderdrukken, zegt veel over hoe wij allen in ons geestelijk potentieel worden onderdrukt en verminkt. In mijn boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ ga ik dieper in op het intrigerende raadsel van Kaspar Hauser.

Wij hebben allen een bijzonder geestelijk potentieel in ons, dat bedreigend is voor de heersende elite. Zij zijn hier uitermate bang voor, daar het hun wil tot controle ondermijnt. In die zin is de controlewil van de elite een spiegel voor het door hen in ons geprogrammeerde egocomplex van angst voor de dood (vandaar hun zoektocht naar onsterfelijkheid door middel van transhumanisme), angst voor controleverlies en dus overgave aan meer overstijgende en wijzere universele krachten.

En toen?
Laten we eens voorbij de zeer bekende en beperkende omstandigheden kijken, die door het heersende satanisch geïnspireerde establishment op onze evolutionaire weg zijn geplaatst. Het vraagt een transformatie van het eigen denken, voelen en willen, waar ik overigens ook nog middenin zit, om de stap naar een actieve, positieve en opbouwende toekomst te zetten. Het is juist dat eigen denken, voelen en willen dat op een onbewust niveau in ieder van ons enorm is geprogrammeerd en dus gemanipuleerd.

Vanuit mijn op ervaring gebaseerd perspectief, meen ik soms te weten dat wat zich aan mij laat zien allemaal in te passen is in het door mij ontwikkelde kader. Toch merk ik steeds weer dat zich nu juist daar de grootste valkuil aandient. Want wie ben ik om menen te weten hoe de werkelijkheid geheel in elkaar steekt? Is het niet juist het onverwachte, dat telkens weer de ontwikkelde beelden van die werkelijkheid overhoop haalt? Daarmee ook mij tot deemoed en openheid uitnodigt?

Mij laat inzien dat ik slechts één individueel puzzelstukje van het levensmysterie in mij draag en mij daardoor uitnodigt om zonder oordelen te kijken naar de wereld waar ik in leef? Ik pretendeer absoluut niet al vrij te zijn van oordelen. Ik sta echter wel voor menselijke waarden, die ik ook in mijn dagelijks leven zelf naar vermogen leef. Zij zijn door mijn geweten ingegeven en bepalen mijn gevoel voor moraliteit. Ik hanteer ze als criteria bij het duiden van wat ik waarneem. Op basis van het hiervoor benoemde ben ik tot het inzicht gekomen, dat wat ik in mijn leven gemist heb aan fundamenteel menselijk emotionele voeding, door mijn hart er voor te openen, ik in mijzelf mag ontwikkelen en aan de wereld mag schenken.

Tesla verbindingenIn mijn beleving is dit ook de basis voor een nieuwe economie, want de economie die gebaseerd is op schaarste en tekorten, weerspiegelt op alle fronten onze eigen schaarste en tekort aan vrij te schenken hartewarmte. Evenals ook de zoektocht naar alternatieve energiebronnen, de zogenaamde vrije energie, in mijn beleving pas werkelijk een groter resultaat zal hebben, als wij onze eigen liefdesenergie onvoorwaardelijk en dus vrij willen schenken, ten behoeve van het geheel. Mijns inziens zat Nikola Tesla al heel ver op dat spoor.

Wereld als alchemistisch laboratorium
Het schenken aan de wereld van dat wat men zelf heeft gemist, lijkt een onmogelijke opgave. Want waar moet men dat dan vandaan halen? Hoe kan men iets geven, dat men zelf nooit geleerd heeft te ontvangen? Dit zijn cruciale vragen, die mijns inziens betrekking hebben op de essentie van waar het in onze tijd om gaat! We hebben allemaal in onze jeugd de nodige tekorten en zielsmatige lidtekenen opgelopen. Deze dragen we gedurende de rest van ons leven met ons mee.

We neigen er naar om de bevestiging van de daardoor gekleurde beleving van onszelf en de wereld, bij herhaling in ons leven aan te trekken. Zo houden we onbewust die in ons geschapen werkelijkheidsbeleving in stand. Daarmee houden we tevens het systeem dat deze werkelijkheidsbeleving in ons heeft geprogrammeerd in stand. Dit gaat verder dan alleen maar denkbeelden. Dit grijpt in op een diep emotioneel niveau van basiszekerheden en vermeende veiligheden. Waar het hierbij in mijn zelf ondervonden beleving om gaat is, dat we leren om die programmering te herkennen en leren beschouwen als behorende tot het verleden.

Een verleden dat we kunnen doorbreken, door ieder moment dat we geneigd zijn het te herhalen, ons zelf wakker te roepen en uit het patroon te stappen. Zodat er een vrije stroom van creatieve energie in het hier en nu kan binnenkomen en worden uitgezonden. Nogmaals, het vraagt moed om in het eigen zijn, kwetsbaarheid te durven tonen. Gekrenkte kwetsbaarheid is één van de vele misleidende illusies, die in ons zijn geprogrammeerd en heeft alles te maken met angst voor afwijzing. We kunnen echter niet afgewezen worden, anders dan alleen door het in ons geprogrammeerd angstprogramma dat wij op de buitenwereld projecteren. Ook hier geldt, zo binnen zo buiten en tevens zo buiten zo binnen. Projecties dus!

Dualiteit.. Waar focus je je op. Zie je een beschadigde boom, of focus je op de verlichte kant..? Of neem je genoegen met een 'halve boom'..
Dualiteit.. Waar focus je je op. Zie je een beschadigde boom, of focus je op de verlichte kant..? Of neem je genoegen met een ‘halve boom’.. Een onaf leven, een ongeopend deel van jeZelf..?

Goed versus Kwaad…
Het thema Goed versus Kwaad, maakt een essentieel bestanddeel uit van dit proces van zelfbewustwording. Want wat is het kwade en wat is het goede? Velen zullen als Kwaad datgene beschouwen, dat hen dreigt te kwetsen en de opgelopen pijnpunten in het verleden activeert en voelbaar laat zijn. Eén van die belangrijkste pijnpunten is, de als kind ervaren onmacht ten aanzien van waar de grote boze buitenwereld ons kinderlijk vertrouwen heeft beschaamd en gekwetst. De pijn van die kwetsing is, afhankelijk van de intensiteit van het ervaren trauma, in het kader van de overleving zwaar onderdrukt.

De onderdrukkende strijd om die pijnlijke emoties onder de bewustzijnsdrempel te houden vindt onbewust plaats, maar wordt in het verdere leven op de buitenwereld en de relaties die men daarin heeft geprojecteerd. Iedere strijd in de buitenwereld met iemand, is een reflectie van deze in zichzelf plaatsvindende onderdrukkende strijd. De moed om dit bij zichzelf te willen herkennen, is al een heel belangrijke stap op weg naar innerlijke heling en het vinden van innerlijke vrede.

Mijns inziens is dit de enige bijdrage die wij kunnen leveren aan het laten ontstaan van wereldvrede. Want hoe kunnen we verwachten dat er in de wereld om ons heen pais en vree zou kunnen heersen, als we in onze persoonlijke relaties (zowel in het echte leven als virtueel op het internet) elkaar de tent uitvechten. Dus voor mij is het van cruciaal belang om de eigen persoonlijke emotionele programmering te onderzoeken, deze te herkennen, te transformeren en daardoor zichzelf te bevrijden van het innerlijke juk van onderdrukking.

Ik zie dit als een alchemistisch proces, waarbij het lood van de aardse levenservaringen wordt omgezet in het goud van geestelijk inzicht en daaruit voortvloeiende mensheidsverrijkende kwaliteiten. In die zin zouden we onze wereld als een groot alchemistisch laboratorium kunnen zien. De esoterische stroming van het Manicheïsme, die in de derde eeuw na Christus in het vroegere Perzië ontstond, heeft als kernthema het omvormen van het Kwade tot het Goede. Hieronder een citaat:

Het grote kernpunt in de manicheïsche leer is de opvatting over goed en kwaad: het kwade is even eeuwig als het goede en kent begin noch einde aangezien het kwade oorspronkelijk een bestanddeel van het goede was. Dit van oorsprong goede bestanddeel is tot het kwade verworden omdat het achtergebleven is in de normale evolutie; het kwade is aldus het goede dat ‘uit de tijd geraakt is’. Immers, op ieder ontwikkelingsniveau moet een element van het goede zich als het ware opofferen, afstand doen van zijn normale ontwikkelingsloop opdat er in de kosmos iets nieuws kan ontstaan; en omdat dit ‘zich opgeofferde goede’ vervolgens zijn activiteiten moet ontplooien op een niveau waaraan zijn natuur niet is aangepast, begint het hinderend te werken in het wereldbestel.

Daarom zijn de manicheërs van oordeel dat het kwade een noodzakelijke bestaansvoorwaarde is voor de kosmische evolutie; zij zeggen dat het kwade moet worden begrepen vanuit zijn gemetamorfoseerde aard en dat het verlost moet worden, zodat het opnieuw verder mee kan werken in de stroom van de wereldontwikkeling. Bron

FreedomEindtijd
Velen hebben zien aankomen dat het in onze tijd uiteindelijk uit zou moeten lopen op een totale ineenstorting van bestaande sociale structuren, die vooral op macht en een volledig uit de hand gelopen ongelijkwaardigheid zijn gebaseerd. Het eeuwen durend tijdperk van uitbuiting, veroorzaakt door een elite die alleen maar bezig is zichzelf te verrijken ten koste van het welzijn van het grootste deel van de wereldbevolking, kan ook niet anders eindigen dan door een opstand van hen die uitgebuit zijn. De tot slaaf gemaakten zullen niet anders willen dan het juk van brute overheersing, manipulatie, oorlogszucht en onderdrukking van zich af te werpen. Ze kunnen dat echter pas, als zij zich hebben bevrijd van hun eigen innerlijke onderdrukking.

Vrijheidsdrang..
De strijd voor vrijheid is bijna al zo oud als de mensheid. Door de verschillende tijdperken heen zijn er steeds weer onderdrukkers en onderdrukten geweest. Machthebbers hebben altijd hun macht ontleend aan het dom en naïef houden van hun ‘onderdanen’ en aan het opbouwen van enorme verdedigingsapparaten om de ontstane machtstructuren te behouden. Maar iets dat op pure destructie en negativiteit is gebaseerd, zoals onze huidige dominante westerse ‘beschaving’, kan zich niet onttrekken aan hogere wetmatigheden. De belangrijkste daarvan is, dat op aards fysiek niveau alles tijdelijk en vergankelijk is. Hoezeer ook naar een bepaalde vorm van onsterfelijkheid van lichaam en macht wordt gestreefd, zoals door de zogenaamde ‘Verlichte’ transhumane elite wordt gedaan, de vergankelijkheid van uiterlijke vormen heeft men te respecteren.

Wat ik over de beschaving van de blanken denk?
Tja, het zou geen gek idee zijn.

Albert Schweitzer,
Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965

Het is een wezenlijk kenmerk van totalitaire regimes dat ze uiteindelijk aan hun eigen destructiviteit, zelfoverschatting en gebrek aan opbouwende levenskracht ten onder gaan. In onze tijd zal de oude wereldorde van hiërarchische machtsstructuren en manipuleerbare massamensen ten onder gaan, door mensen die in hun individuele kracht staan, zelfbewust zijn en daarnaast respectvol en deemoedig hun medemensen dienen. Daarom zal een werkelijke revolutie niet in de buitenwereld plaatsvinden. Deze vindt nu al plaats in het bewustzijn van een toenemend aantal individuen.

Het is voor mij in ieder geval duidelijk geworden, dat iedere zich massaal aandienende sociale vernieuwing maar al te gemakkelijk weer misbruikt kan worden, door dezelfde manipulatieve krachten waar zij zich van trachten te bevrijden. De uitkomst van de huidige wereldontwikkelingen is allerminst zeker. Maar welke zekerheid hebben we überhaupt nog ten aanzien van de buitenwereld? Daarom blijf ik benadrukken, dat wij vooral de macht over ons eigen innerlijk leven weer ter hand moeten nemen. Daarnaast tevens met mensen in onze directe omgeving moeten gaan samenwerken, voor het behoud en de verdere ontwikkeling van menselijke waarden en vrijheid.

Denk daarom jezelf vrij, voel jezelf vrij en wees vrij jezelf

Hieronder een citaat van Rudolf Steiner van 16 juni 1919. Een tekst die mij blijft inspireren.

rudolf steiner“Men ziet de menselijke samenleving zoals die is en meent dat men tegenwoordig een ideale situatie in de samenleving tot stand zou kunnen brengen. Een absurde gedachte; want de menselijke samenleving is voorbestemd om te komen tot een voortdurend omvormen, een proces van zijn en worden. Wij maken de fout dat wij vaste, stabiele verhoudingen instellen. Dan komt de ziel uit het voorgeboortelijke en brengt de wil met zich mee om de dingen in beweging te hebben.

Maar zij treft alles als vaststaand aan. Daar ontstaat dan iets; de opgroeiende generatie moet een generatie van rebellen worden, omdat zij iets nieuws in de wereld wil brengen. De hemelkrachten revolteren, de krachten van wording en vorming. Omdat zij niet werkzaam kunnen worden, worden zij boosaardig. De mensen brengen de tendens mee om inspiratie tot ontwikkeling te brengen, maar het sociale veld waar zij zich willen ontwikkelen is star en materialistisch.

Kan de mens zich niet manifesteren, dan veranderen de ikken; er ontstaan wilde dierlijke neigingen. Geest die niet opgenomen is, verandert in vergoten bloed. Waar de mens het geestelijke niet kan opnemen, verandert het in wilde emoties die tot bloedvergieten voeren. De mens wordt uit zijn spoor geworpen, doordat zijn geestelijke en wilsprocessen zich niet kunnen manifesteren. Dat leeft zich dan uit in één of andere vorm van negatie van het bestaande. Ruwheid van het gevoelsleven, gewelddadigheid, politieke terreur, misdadige terreur, militaire terreur is het gevolg.”

Wereldbrand of individueel vagevuur..?
De in intensiteit groeiende wereldbrand, die er nu aan het woeden is, confronteert de mensheid met haar collectief opgebouwde trauma’s uit het verleden. We kunnen dit mijns inziens als een spiegel zien van het individuele vagevuur waar ieder momenteel doorheen gaat. En waarin een ieder geconfronteerd wordt met de eigen trauma’s uit het verleden. Deze als onzuiverheden in ons leven van nu doorwerkende zaken, die de basis van het ego zijn gaan vormen, mogen we nu met het vuur van een door ons werkende hogere wil gaan verbranden. Om daarna als een feniks uit de as te herrijzen.

Het zal in de komende tijd dan ook zeker aankomen op het leren belangeloos met elkaar samen te werken. Het belangeloos beschikbaar stellen van de eigen kwaliteiten ten behoeve van het geheel, de gemeenschap waarin men verkiest te leven, is daarbij een essentiële voorwaarde. Twee mooie beeldverhalen die dit duidelijk maken zijn de volgende:

De maaltijd in hemel en hel
Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien.

Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: “Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?””Ja,” antwoordde de man, “ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga.”Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: “Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist.”De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen.

Licht en donker als aspecten van (schijnbare) dualiteit in onszelf.
Licht en donker als aspecten van (schijnbare) dualiteit in onszelf.

Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger. De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen.

De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: “Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel!”In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken.
Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte. De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden.
.

Hetzelfde sociale mechanisme werd tijdens een workshop ervaarbaar aan de deelnemers aangeboden door de workshopbegeleider. Waarvan hieronder een verslag.

Thaise geluksballonnen, 13 stuks. 13 Schepen in nood? 13 bosbranden in aantocht? Mijn hemel..
Thaise geluksballonnen, 13 stuks. 13 Schepen in nood? 13 bosbranden in aantocht? Mijn hemel..

“Er waren eens 50 personen bijeen die deelnamen aan een seminar. De spreker vertelde vol passie en er kwamen mooie verhalen en ervaringen aan bod. Plotseling stopt hij met spreken en geeft iedereen een ballon en een pen, en hij vraagt ze hun naam op de ballon te schrijven. Vervolgens werden alle ballonnen verzameld en naar een andere kamer gebracht. Alle 50 personen kregen de opdracht om de ballon met hun eigen naam binnen 5 minuten te vinden. Er ontstaat chaos.

Iedereen zoekt met woeste haast in de berg stuiterende ballonnen, botst tegen elkaar aan en duwt elkaar opzij. Na 5 minuten is nog niemand erin geslaagd om zijn eigen ballon terug te vinden. Nu vraagt de spreker om de eerste ballon binnen handbereik te pakken, en deze aan degene te geven wiens naam op de ballon staat. Het resultaat? Binnen 5 minuten heeft iedereen zijn eigen ballon weer terug. De spreker zei: ‘Hoe simpel kan het zijn. Als we allemaal kiezen om te nemen, zal er weinig gebeuren. Als we allemaal kiezen om te geven, zal de wereld er anders uit gaan zien. Geluk zit in het geluk van anderen. Maak anderen gelukkig en vind zo ook je eigen geluk.

Geen herberg maar een stal..
Zou het kerstverhaal, waarin er voor de zwangere Maria en Jozef geen plaats in de herberg was en zij genoegen moesten nemen met een stal, op het fenomeen van het ongewenst zijn in deze wereld kunnen duiden? Zou het leven, sterven in de materiële wereld en de wederopstanding in de Geest van Jezus Christus als beeldverhaal gezien kunnen worden, voor de weg die wij allemaal mogen gaan door ons over te geven aan de wijsheid van ons hart?

Hou je hoofd koel en vooral je hart warm..!

Arend Zeevat

87 gedachten over “Wereldbrand of individueel vagevuur?

 1. Vrije energie (energie uit het niets) kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. HAARP en chemtrails trouwens ook.

  Het begrip “energie” is vrij lastig. Je moet eerst weten wat potentiële en kinetische energie betekenen alvorens je de boeiende samenhang tussen beide kunt zien. In een beschouwde proefruimte blijkt de ene energievorm zich in een andere te kunnen omzetten maar bij deze omzettingen treden ook kleine verliezen op in de vorm van warmte. Bij het bepalen van het rendement van deze omzettingen inclusief de afgegeven warmte blijkt dat in zo’n proefruimte de totale hoeveelheid energie volkomen gelijk blijft. Dit is de wet van behoud van energie. In de techniek kun je bedenken wat je wilt maar bij elke omzetting treden ongewenste warmteverliezen op. Wie dus denkt aan gratis energie te kunnen komen die heeft iets heel fundamenteels niet begrepen. Charlatans maken van die onbegrepenheid soms handig gebruik.

  Toch is er vanaf de zestiger jaren nooit een energie-probleem geweest. Men wist namelijk in die tijd al dat we ook atoomenergie kunnen opwekken zonder daarvoor uraankernen te splijten. Dus zonder dat de gevaarlijke isotopen en het uiterst gevaarlijke transuraan plutonium ontstaan. Met de paarsgewijs uitgestoten alfa-deeltjes van het element thorium (ruim 4Mev)kan men prachtig warmte opwekken en dat ook nog eens -het lijkt wel een sprookje maar dat is het toch echt niet- voor een zeer lange tijd: de halfwaardetijd van thorium is als ik mij goed herinner 6 miljoen jaar.

  Met een thoriumreactor kunnen geen kernwapens worden gemaakt (!!) en ook niet de voor ziekenhuizen benodigde radio-isotopen maar deze laatste nuttige taak kan door het cyclotron worden overgenomen.

  Een energie-probleem? Welnu: dat is er niet. Het is allemaal weer één grote smerige leugen.

  De zoveelste!

  1. Johan Bosman

   Je zegt het zelf al in je openingszin: Het begrip “energie” is vrij lastig en dat is het ook. Maar het begrip ’Vrije Energie’ is blijkbaar nog lastiger.

   Vrije energie is al sinds Nikola Tesla (een naam die degenen met een traditionele opleiding amper kennen) mogelijk, het is alleen nadat hij zijn uitvinding van vrije energie voorlegde aan zijn geldschieters, oa. JP Morgan en Westinghouse (die al grof geld verdiende aan zijn andere uitvindingen), waarna vrije energie voorgoed van het toneel verdween ten voordele van de elite die haar miljarden aan energie verdienen. Daar is nog veel meer over te schrijven, maar daar heb ik hier geen ruimte voor. O ja, en als je wikipedia en stichting Skepsis daarover gaat raadplegen, dan vind je exact jouw eigen mening, maar ja, in wiens handen is wikipedia en waarom en door wie is stichting skepsis opgericht!?

   Ik zal je onder mijn reactie het BEWIJS geven van vrije energie, energie met een COP van meer dan 1, volgens jou onmogelijk op basis van de wet op behoud van energie.

   Natuurwetten kun je inderdaad niet veranderen, maar het was NIET de natuur die de wet op behoud van energie opstelde, het was de wetenschap die DACHT de natuur al volledig te kennen. Zoals bij het vliegtuig van de gebroeders Wright was de wetenschap er volledig van overtuigd dat het charlatans waren omdat vliegen volgens HUN natuurwetten onmogelijk was, alles zwaarder dan lucht, zou onmiddellijk naar beneden storten. Pas toen we begrepen dat het met de vorm van de vleugels had te maken en dat dat voor de liftkracht zorgde waardoor zware voorwerpen wel konden vliegen, hoefden we de natuurwetten niet aan te passen, maar anders te interpreteren. En juist DAT moeten we ook bij vrije energie doen. Bij de gebroeders Wright duurde het overigens nog 6 jaar na hun succesvolle vlucht dat de wetenschap het accepteerde, dus iedereen heeft nog wat tijd om over vrije energie na te denken voordat men moet toegeven dat het wel mogelijk is. En waarom we vrije energie dan nog niet toegepast zien komt ook omdat er geen universiteit onderzoek naar doet vanwege de gevestigde dogma’s, en iedere uitvinder die met zijn apparaat komt, wordt uitgelachen en de deur gewezen.

   Koude kernfusie is een vorm van vrije energie en is net als bij Tesla de kop ingedrukt door grote belangen van wetenschappers die al vele jaren miljarden belastingdollars in hun onderzoek naar hete kernfusie hadden gestopt en waar zij dus ook hun salaris en carrière mee hadden opgebouwd. Het waren deze zelfde wetenschappers die de koude kernfusie moesten testen op waarheid, en tsja, als je de slager zijn eigen vlees laat keuren… Dus kwamen zij na heel korte tijd tot de conclusie dat koude kernfusie onmogelijk was, en alweer werden er onder andere de natuurwetten bijgehaald die (zoals de mens ze interpreteert!!) aantoonden dat je niet meer energie uit een apparaat kan halen dan je erin stopt. Wat men daarbij maar even niet kenbaar maakte, is dat men ook bij het hete kernfusie onderzoek een energiebron tracht te bewerkstelligen die exact hetzelfde moet gaan doen, namelijk meer energie eruit dan erin gaat.

   Maar laat ik het verhaal niet langer maken.

   Andrea Rossi is de uitvinder van een koude kernfusiereactor en is de laatste jaren natuurlijk, hoe kan het ook anders, als oplichter betiteld door alweer de mensen die daar alle belang bij hebben en door mensen die vastgeroest zitten in traditionele opleidingen. Hoe het verhaal werkelijk in elkaar zit geeft het volgende artikel kort weer:
   http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/AndreaRossi26April2014.htm

   Dan nu het bewijs:
   Onafhankelijke wetenschappers hebben bewezen dat de koude kernfusie reactor van Andrea Rossi wel degelijk werkt:
   http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat8oktober2014.htm

   Andrea Rossi heeft afgelopen zomer zelfs een patent op zijn reactor gekregen, let wel, charlatans krijgen geen patenten!:
   http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat25Augustus2015.htm

   Dit is even in het kort mijn verhaal, ik zou er vele pagina’s over kunnen schrijven, en het toeval voor iedereen die denkt dat vrije energie onzin is, is DAT ik er ook pagina’s vol over heb geschreven, je vind ze allemaal op mijn website, maar ja, om daar eens een tijdje door te brengen, dat vergt wel een klein beetje goede wil en de instelling dat je je oude zienswijze eventueel wilt bijstellen:
   http://www.e-cat.co.nl/index.html

  2. @ Johan Bosboom, werktuigkundige
   Duidelijk tot heel duidelijk, ja de zoveelste, ze zijn ontelbaar geworden in mijn lange leven!
   Groet Jenne, Chercheur de Beauté

  3. Paul.
   Je schrijft Andrea Rossi heeft afgelopen zomer zelfs patent op zijn reactor gekregen,let wel charlatans krijgen geen patenten.
   Als je naar de geschiedenis kijkt kun je zien dat juist heel veel charlatans patent hebben gekregen.
   De medische wereld bv.
   multinationals die synthetische medicijnen maken wat ziekten veroorzaakt of in stand houd hebben patent gekregen op die rommel zodat alleen zij er giga winsten mee kunnen behalen.
   De olie industrie idem dito waardoor zij oorlogen ten bate van winst voor multinationals in landen veroorzaken.
   Andrea Rossi is een slim persoon en zijn uitvinding/ontdekking is daar bewijs van.
   Als Andrea Rossi patent heeft betekend dat ook dat hij het alleenrecht op zijn uitvinding heeft en niemand mag dat dupliceren.
   Daarom heb ik twee vragen.
   1.Wat gebeurd er met dat patent als hem iets noodlottigs overkomt bv een dodelijk ongeluk?
   2.Welke opleiding heeft Andrea Rossi genoten en wie heeft dat gefinancierd.
   De laatste vraag is omdat de elite nogal eens geneigd is opleiding te financieren wat nadien in hun voordeel werkt.

  4. Arnold: (en tevens ook Johan Bosman)

   Rossi is/was doctor in Philosophy of Science and Engineering aan de Universita’ Degli Studi Di Milano (Universiteit van Milaan). Zijn vader produceerde al grote machines en Andrea werd het technische aspect met de paplepel ingegoten. Zijn opleiding is gewoon betaald zoals dat bij bijna elke student vroeger is gegaan, zijn ouders hebben ervoor betaald en hij zal wel wat bijbaantjes hebben gehad om aan geld te komen. Tevens zat hij al heel vroeg in het recyclen van afval en zal daar ook wel wat mee verdiend hebben. Het is bekend dat ontkenners en geboren nee-knikkers feiten graag ietwat verdraaien en de waarheid wat geweld aandoen om daarmee karaktermoord te plegen op personen die een gevaar voor de gevestigde orde of hun eigen zaken zijn. Als je het volgende interessante artikel leest dan weet je hoe het ging en dat het in principe ook nog eens de schuld van de Italiaanse Maffia en – overheid is (!) dat hij in het fenomeen van de koude kernfusie dook
   http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/AndreaRossi26April2014.htm

   Zijn huidige bezigheden sluiten daar naadloos op aan.

   Dat de farmaceutische industrie en de oliebusiness patenten krijgen op middelen/apparaten die zeer schadelijk voor de mensheid zijn is niet zo vreemd. Hoofdzakelijk kijkt een patentbureau of iets werkelijk doet wat ervan wordt beweerd, en aangezien bv een chemokuur wel degelijk een tumor kan doen verdwijnen (het is alleen de vraag wie er als eerste het loodje legt, de tumor of de patiënt, vaak de patiënt, maar dat mag je in deze wereld niet zeggen) werkt zo’n kuur, dus is een patent gerechtvaardigd. Dat oliemaatschappijen met hun troep het milieu, de natuur en de gezondheid van de mensheid naar de donder helpen, daar heeft een patentbureau niets mee te maken, daarvoor moet je bij de politiek zijn, en hoe tegenstrijdig die daarmee omgaat is bekend. En verder is het allemaal ‘gevestigde orde’ die het elkaar niet zo moeilijk maakt, zeker niet als dergelijke miljardenbedrijven de beste deskundigen in dienst hebben om te weten hoe je een patentbureau moet benaderen en je patentaanvraag het beste kan formuleren.

   Andrea Rossi heeft jaren geleden al zijn intellectuele eigendom (de theorie en bouwwijze achter zijn reactor) in bewaring gegeven bij diverse advocaten, met daarbij de opdracht dat zodra hij komt te overlijden, zijn gehele werk moet worden vrijgegeven aan de wereld. Andrea Rossi zou in principe een goede bezoeker van WTK kunnen zijn, hij is volledig op de hoogte van de smerige praktijken van jaloerse wetenschappers en politici en hoe dergelijke groeperingen de wet naar hun hand zetten. Hij weet donders goed dat Fleischmann en Pons (de werkelijk uitvinders van koude kernfusie) in 1989 volledig ten onrechte als charlatans uit het wetenschappelijke wereldje zijn gezet. Rossi doet het dus anders, hij vertikt het om zijn werk zomaar aan wetenschappers vrij te geven zodat zij het allemaal kunnen checken. Hij is naast wetenschapper ook zakenman en heeft heel veel eigen vermogen in zijn uitvinding zitten, dus die kip met de gouden eieren laat hij niet even slachten door mensen die het als gevaar voor hun eigen inkomen en carrière zien. Zijn producten komen pas op de markt als ze volledig getest en door hem en Industrial Heat (het bedrijf dat voor vele miljoenen bepaalde rechten op zijn uitvinding heeft gekocht) goed zijn bevonden. Hun motto is: “De klant zal wel bepalen of het werkt of niet.” Daar hebben Rossi en IH ze de starre wetenschap niet voor nodig.

   Het is overigens wereldwijd ‘WET’ dat iemand die met een uitvinding aankomt die je als perpetuum mobile kan zien, daar GEEN patent op gegeven mag worden. De orthodoxe wetenschap was er lang geleden al zo zeker van dat zoiets absoluut niet mogelijk was en dat iedereen die ermee kwam een oplichter moest zijn, dus werd de politiek voor hun karretje gespannen er werd die wet aangenomen. En aangezien de politiek ook heel wat geld verdient op energie, was die corrupte kliek al snel akkoord. Het paradoxale is, dat je in een eerlijke wereld mensen juist een beloning in het vooruitzicht zou moeten stellen als ze trachten zo’n apparaat uit te vinden, dat zijn namelijk de dingen die ertoe doen. En aangezien de tegenstanders van koude kernfusie graag beweren dat het gelijk staat met perpetuum, wijzen patentbureaus het standaard af. Rossi heeft vele pogingen gedaan, maar uiteindelijk heeft hij met steun van Industrial Heat en een aantal experts toch een Amerikaans patent verkregen, men kon er uiteindelijk niet meer omheen, het werkt.

   Nu kun je een koude kernfusiereactor niet meteen een perpetuum mobile noemen, maar met een COP van ver boven de 1, betekent het wel dat je er meer energie uithaalt dan je erin stopt, dus eigenlijk oneindige energie. De brandstof nikkelpoeder en waterstof zijn elementen die op aarde bijna onuitputtelijk aanwezig zijn, dus ook bijna oneindige brandstof. Als je naar de onafhankelijke wetenschappelijke test kijkt, dan zie je dat die reactor een maand lang draaide op slechts 1 gram brandstof en men stopte de test handmatig omdat men genoeg gegevens had. De reactoren waarmee Rossi nu de jaarlange test uitvoert (afgelopen as feb.) draaien nog steeds op de eerste hoeveelheid brandstof. Dat zal iets meer zijn dan 1 gram omdat het gaat om een 1MW centrale, maar dan nog praat je over grammen.

  5. Dank voor je antwoord Paul.
   Even voor de goede orde na het lezen van je verwijzing ben ik ervan overtuigd dat Andrea Rossi correct is en dat zijn uitvinding aanbevelenswaardig is ipv hem tegen te werken zoals is gebeurd.
   Dat ik argwanend ben komt omdat tot op heden een bepaalde groep alles naar zich toe heeft weten te halen doormiddel van chantage,omkoping,moord en nog meer van dat soort praktijken.
   Ik hoop dat deze man de kans krijgt om verder te ontwikkelen zodat fossiele brandstoffen tot het verleden gaan behoren en schone alternatieven daarvoor in de plaats komen.

  6. Arnold, als de wereld niet binnenkort in een oorlog verzeild raakt, dan gaan de fossiele brandstoffen er binnen een paar jaar aan. Het is een verandering die veel mensen al wat langer ‘voelen’ aankomen, de tijd er meer dan rijp voor. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen, dus de race is nog niet helemaal gelopen.

 2. Hallo beste Arend, mooi, en het begrijpen van jou vergroot, door je openbaring over je zelf, bedankt hier voor !
  Mijn leven was volkomen anders, maar ook steeds de illusie gezocht, en nog steeds niet gevonden, vriendelijke groet Jenne

 3. Dank Arend voor dit inzichtelijke artikel. Ik was er even helemaal door heen met de wereld maar jouw woorden geven me weer inzichten en daardoor nieuwe hoop .

 4. Arend, je doet net alsof je uit je comfortzone bent gestapt. Dat ben je helemaal niet. Ga jij nog een nieuwe hypotheek afsluiten bij een bank? Ja? Nee?
  En die zogenaamde ‘satanische krachten’… bedoel je daarmee iedereen die jou leest en ondertussen gewoon nog doodleuk een hyptoheek afsluit bij die stoute banken, ook al weten ze inmiddels al lang dat je dan tonnen geld voor jezelf aanmaakt, gewoon een getal in een spreadsheet, terwijl juist zij die niets hebben, geen geld voor zichzelf aan mogen maken? Waarom laat je niet zien dat je nieuwe keuzes bent gaan leven? Of leef je geen nieuwe keuzes?
  Uit je comfortzone stappen, is nieuwe keuzes leven. En je daarmee in het licht zetten. Moet jij eens zien hoeveel lezers je dan ineens verliest… De grote vreugde om niet met die shit mee te doen. Geweldig toch?

  1. Beste Astrid van Triet, het is zijn zaak wat hij doet, wie leeft er nog naar zijn uitgedragen ideologie, je kunt ze tellen, op één hand en dan hou je nog duizende vingers over, vriendelijke groet Jenne

  2. Tja Astrid, jouw enigszins agressieve reactie laat precies zien waar het in mijn artikel over gaat. Jammer, dat je nog steeds meent op deze wijze op mij te moeten reageren. Hoe wil jij met deze manier van zelfprofilering, waarbij je mij tracht onderuit te halen om jezelf neer te zetten, een bijdrage leveren aan de wereldvrede.

   Ik heb geen bezit en zeker geen ‘eigen’ huis en ben in die zin dus niet uitgeleverd aan de moneymakers. Daarnaast meen jij een indruk te kunnen hebben van hoe mijn leven er uit ziet. Maar dat is jouw beeldvorming, die alles over jou zegt en niets over mij. Ik pas in geen enkel door anderen gecreëerd hokje, dus ook niet in de jouwe.

   In ieder geval wens ik je een intense vrede in jezelf toe en een fijne jaarwisseling.

  3. nou sorry Astrid ,ik weet niet of je Arend Zeevat de afgelopen jaren gevolgd hebt maar Arend Zeevat is met regelmaat uit z’n Comfort-zone gestapt gewild of niet! En wat Arend Zeevat doet hypotheek of niet dat zijn onze zaken niet!
   Het respect en aanzien wat Arend Zeevat geniet dat is ‘ iets’ wat hij echt verdiend heeft! jaloers om op te zijn nietwaar??

  4. Ik snap niet waar je de guts vandaan haalt om iemand de les te gaan lezen Astrid..? Of zien we dat verkeerd ws..?

 5. Arend.
  Wat je schrijft over Der Spiegel en dat zij “het kind van Europa” met een laster en smeercampagne bestookten past precies in hun straatje. De uitgever van Der Spiegel R.Augstein was na de tweede wereldoorlog een van Duitslands meest belangrijke journalisten. Augustein gebruikte zijn invloed om de aandacht van het publiek af te leiden van de nazi,s die verantwoordelijk waren voor de Rijksdagbrand in 1933.
  Door een reeks artikelen in Der Spiegel te plaatsen waarin als enige Marinus van der Lubbe werd aangewezen als schuldige.(dit was/is een mythe). Ook gebruikte hij de ervaring van SS en Gestapo functionarissen om een systeem van “onderzoeksjournalistiek” op te zetten om de naoorlogse politiek te beïnvloeden.
  Ook gaf hij na de oorlog veel hooggeplaatste Nazi functionarissen een topfunctie binnen de redactie. P.Carell eerder persfunctionaris van de minister van buitenlandse zaken Joachim von Ribbentrop schreef regelmatig voor Der Spiegel.

  1. nou nou Arnold, ben je binnen het cader vande Rijksdagbrand, de grote Bulgzzr Dimitrov vergeten, die zijn eigen pleidooi hield.
   Ach nieuws garing, heb persoonlijk via het advertentie bureau waar ik mee te maken had, contact met het oude Pers Bureau Vaz Diaz gehad, wel vreemd dat bijna altijd dit soort zaken in Joodse handen was, maar ja wat wil je nog meer, eenvoud siert de mens, nou eenvoudiger als nieuws verkopen is er niet!,
   gebakken lucht, het gaat er om om de kopers tot vaste klant te maken, dit via corruptie, smeergeld, lobbying, nieuws is er genoeg, en anders creéer je het toch!

  2. Jenne.
   Vaak wordt op deze site geschreven over innerlijk,dualiteit,gevoel enz. Maar wat als je dualiteit uit de weg wilt gaan terwijl het je blijft achtervolgen? Sommige dingen kun je nu eenmaal niet ontlopen zoals wet en regelgeving wat door de strot wordt geduwd terwijl je weet dat het juist die dingen zijn die ons terug in de middeleeuwen zal doen belanden en je zullen onderdrukken. Wat ga je doen in bv het geval van TTIP? Geef je zomaar multinationals alle macht over alles en iedereen of teken je bv een petitie (wat denk ik ook een vorm van dualiteit is)?
   Wat ik eigenlijk probeer duidelijk te maken is dat naar mijn mening velen een naar gevoel hebben over wat er momenteel allemaal gebeurd in de wereld maar niet weten wie of wat dat veroorzaakt. Het fijne zullen we ook wel nooit te weten komen maar hebzucht is een van de redenen waardoor we nu allen in dit schuitje zitten. Twee wereldoorlogen zijn zoals velen nu wel al weten door een bepaalde groep veroorzaakt die macht en rijkdom nastreven en daar schuwen zij niets voor.
   Op bv geneesmiddelen hebben zij patent terwijl deze middelen niet genezen maar juist de verkoopcijfers(winst)doet stijgen omdat het juist ziekten in stand houd of veroorzaakt.
   Patenten daar draait het om,alleenrecht is macht is overheersing vooral wanneer je dan ook nog het middel in handen hebt wat zowel veroorzaakt als zou bestrijden dan kun je daar grof geld aan verdienen.

  3. Arnold, het meest trieste aan dit soort situaties is, dat je volk het land waar je geboren en getogen bent, je in een nood situatie lekker laten af rotten, de pseudo brandstichter, de Nederlander Van De Lubbe, werd onthooft met diverse bijl slagen, nog niet zo lang geleden een Nederlandse Drugs smokkelaar ik dacht in Nigeria op gehangen, dit kan niet volgens onze grondwet, en ook het zijn mensen als wij, die de zelfde taal spreken, en zijn opgegroeid in en met de zelfde waarden, misschien spreek ik een andere taal als de meeste hier, maar bij mij zou echt de onderste steen boven komen, er zijn grenzen, aan ons gegeven, respecteer je deze niet, kom je in een situatie waar in wij nu zo langzamerhand in verzeilen, geen meester meer over ons leven, land waar in wij leven, onze toekomst wordt dagelijks uitgehold, en die verdomde liegende en bedriegende media hebben het hoogste woord, we zijn met veel incompetente niet door ons gekozen leiders opgezadeld, die ons regelrecht naar de afgrond sturen, en wat doen wij, precies wat zij voorspeld hebben, NIETS HELEMAAL NIETS, groet Jenne

  4. Jenne.
   Via een reageerder hier op de site werd een verwijzing gegeven naar een boek (voor zover ik me herinner was dat An Argie) dat boek was in het duits en heet Die Wortzeln der nazi eu in Brussel. Ik ben opzoek gegaan en kwam op internet een site tegen waar de Nederlandse vertaling te downloaden is van dit boek.
   eu_book_nl_chap00 eu_book_nl_chap01 enz t/m 08.
   Als je dat boek leest wordt het wel duidelijk wat er allemaal gebeurd en wie daar verantwoordelijk voor zijn. Balkenende heeft in 2007 het Lissabon akkoord getekend en net als in totaal 27 andere ministers van landen hebben zij daarmee de macht in handen van de multinationals gelegd. Regeringen mogen nu wetsvoorstellen bij het EU parlement afgeven en die mogen dat weer aan de Europese commissie voorleggen die dat uiteraard gewoon naast zich mogen neerleggen. Regeringen,het volk of wie of wat dan ook hebben totaal geen zeggenschap of controle over wat de EC allemaal doet en al helemaal geen inspraak. Iedereen die zo zijn/haar twijffels heeft over de gang van zaken rondom de EU kan ik dit boek aanraden. 70 jaar lang zijn documenten verborgen geweest met verslagen van het Neurenberg tribunaal maar nu inzichtelijk voor iedereen. Een grondlegger voor het tot stand komen van de EU en die in 1957 president werd van de EC was dezelfde man die in Rostock (Duitsland) in januari 1939 een veroverings rede hield. Deze man stond ook aan de wieg van een wet die in Duitsland in 1933 werd doorgevoerd en het Lissabon akkoord is daar een copy van. Rutte,het EU parlement is alleen maar show en de echte macht is in handen van de EC die de opdrachten van multinationals uitvoeren.

  5. Ach jenne 6.3
   Op het randje van de afgrond is het uitzicht het mooist.

  6. nog erger ObaMamamama die momenteel de grondrechtelijke amendementen van Amerika aan het verraden is en verkocht heeft aan de laagste bieders heeft zelf constitional law gestudeerd hoorde ik vandaag op infowars radio.

   Arnold jah klopt; “Walter Hallstein, a “Nazi Leadership Officer” who promoted Nazism in Universities and the Law became the First President of the European Commission in 1957.”

   http://www.juliagorin.com/wordpress/?p=2675

 6. Wat mij is opgevallen in een stukje over het leven wat ik toevallig heb gezien, over het leven van Einstein, dat hij lange jaren op een stoffig bureau heeft gewerkt als beambte, om patent aanvragen te beoordelen, dus jaren lang is de bijzondere intelligentie van de Zwitserse natie door zijn handen gegaan, ik oordeel niet, ik veroordeel niet, ik geef aleen de feiten,
  het zelfde is gebeurd met alle gegevens van de grote Tesla, van zijn kamertje in New York geligt door de FBI, dus Rossi maakt geen schijn van kans, de omzet en winsten gemaakt met fossile grondstoffen, laten geen ruimte voor een echte energie omwenteling, de halve wereld eet hier van mee, no way !

  1. Jenne, als ‘ze’ Rossi hadden willen stoppen, dan hadden ze dat al eerder gedaan, de geest is uit de fles en gaat daar niet meer in terug, tenzij de elite het werkelijk groot gaat aanpakken en dat zou bv een wereldoorlog zijn waardoor ontwikkelingen jaren terug worden geworpen.

   Overigens is het niet alleen Rossi die met koude kernfusie aan de gang is. Tegenwoordig heet het LENR en Russische wetenschappers behalen dezelfde resultaten als Rossi, in Japan doet men er op wetenschappelijk niveau onderzoek naar, in China hetzelfde, in India ook en als je mijn website had bekeken dan had je geweten dat grote bedrijven een intense belangstelling voor LENR hebben er er zelf onderzoek naar doen, Dergelijke bedrijven zijn oa NASA en Airbus. verschillende autofabrikanten kijken ook naar de mogelijkheden.

   Het wereldwijde bedrijfsleven weet exact wat er momenteel speelt en tracht er als eerste mee aan de slag te kunnen gaan. Omdat we er in de gevestigde media met geen woord over horen, denken we dat het niets voorstelt, niets is echter minder waar, maar je moet inderdaad zelf de moeite nemen om de informatie erover op te zoeken op de paar websites die de info brengen.

   Overigens zijn er ook geruchten dat de elite zelf van de fossiele brandstoffen af wil en als je je bedenkt welke ontzagwekkende mogelijkheden een nieuwe, schone en veilige vorm van energie voor hen heeft, dan is dat helemaal niet zo vreemd. Doemscenario’s zijn makkelijk te verzinnen, maar dat koude kernfusie voor HEEL VEEL werk gaat zorgen is absoluut zeker en dat de mensheid daardoor grote bedragen op energie kan besparen is ook duidelijk. Wat denk je dat mensen doen als ze geld aan energie overhouden? Dat gaat gegarandeerd weer de economie in. Bedrijven die hun machinepark laten ombouwen naar LENR apparaten zorgen weer voor werk voor andere bedrijven en voor nieuwe investeringen. Zodra het wereldwijde autopark op LENR kan gaan rijden, dan WILLEN mensen dat hebben, en nog liever gisteren dan morgen. Wat denk je dat autofabrikanten gaan verdienen aan het zo snel mogelijk bouwen van al die auto’s om maar aan de vraag te kunnen voldoen?

   Tesla was te vroeg, Rossi (meer de koude kernfusie als geheel) komt nu op het juiste moment!

  2. Over de rol van de n OOOOO s nozems a go go (met de nadruk op het zwarte zonnegat van onze nationale zonnewijzer maffstaff ‘nieuws’ media), staat nu met 59 bonuspunten op de voorvaag van nujij, ere wie ere toekomt, met een slimme omkatlink doorverwijzing zodat mensen puur op de inhoud kunnen triggeren alvorens doorverwezen te worden naar achterdellebogen die even geleend heeft van onze super Irmpie. excuses voor mijn impliciete agressie, kword tot op de dag van vandaag nog genaaid door muh eigen moeder die van geen ophouden weet, hoe word je fokked up, zie daar maar normaal onder te blijven.

   http://www.nujij.nl/politiek/oud-nos-medewerkster-klapt-uit-de-school-over-de.34656891.lynkx

   http://hoezithetnuecht.nl/volg/85397

   Patti Smith – Nine
   https://www.youtube.com/watch?v=dD3rk1PKcT8

   Red Hot Chili Peppers – Nozems-a-gogo (full show)
   https://www.youtube.com/watch?v=uiOT8NK_Hto

  3. daarde kort samengevat; de waarheid ligt in de kelders en achter de zwarte gordijnen; that’s Drenthe in het eggie, en de rest van het grefoooh schorem in de west and the south and the north… ik kon het niet geloven, als het waar is dat ik 1 van de inmiddels late fourties starting fifties ben die gevolg gaven aan The Call om hier in dit sjjittt hole orde op zaken te stellen (Dolores Cannon); fijn hèh dat nachtleven vlak over de grens, veel geleerd over ons gristen dochters en zoons als ze even uit zicht zijn, de koka boer is hun held en nog meer en overdag weer in de kerk en de niks aan de hand show met opgelopen hersen schade die ze al niet hadden in overvloed; inmiddels kan ik de satanische goofey grove wel waarderen (‘handjes in de lucht’ en ‘alles naar de kloten!!!’), een fiks randje emo energo gitzwart heeft de visite aan daarde me inmiddels wel opgeleverd, thnx voor jullie crazyness die ik nniet kon geloven; stelletje zwijnen (beschouwen ze als koosnaampje) de truth is in de vuiligheid the dirt down under, er komt een punt dat het bijna niet meer uitmaakt, dat punt ben ik al lang lang ver ver ver over, nog even en ik ben geschikt geworden voor de vuile aarde, hopelijk uiteindelijk weer terug naar af, in de herkansing, en nu STampen gvd;

   Hardwell – Sally
   https://www.youtube.com/watch?v=6y6RM7sLkjo

  4. Hyper, jij kent vast het gezegde: ‘gereformeerd en achterbaks slapen vaak op één kussen’. Er zullen vast goede tussenzitten, maar de meesten vallen in de categorie fundamentalisten, blind geloven in wat een mannetje vanaf de kansel ze toeroept en denken dat zij door hun onwankelbare ‘geloof’ boven de rest van de wereld staan. Ze weigeren zelf eens te kijken naar de feiten, Internet is voor hen de duivel zelf, overigens is dat een computer en een tv al. Alleen wat de kerk ze voorschotelt is de waarheid en er is maar 1 boek dat ze lezen, hoe onderontwikkeld kun je zijn?! Ik heb met dergelijke types gewerkt en je hoort een heel jaar niets van ze en opeens wensen ze je prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Dat doen ze niet omdat ze dat menen, dat is enkel en alleen om hun plekje in de hemel veilig te stellen en dan zijn we weer aanbelandt bij de stelling bovenaan dit stukje tekst. Mocht God bestaan, dan zal hij dat beslist allemaal doorzien!

  5. Goede morgen.
   Over gereformeerd en achterbaks gesproken.
   Op omroep zeeland teletekst deed EX premier Balkenende een oproep aan de zeeuwen om mee te denken over de economie dit ivm de werkeloosheid door ontslagenen bij oa Therm Phos en mogelijk nog meer door splitsing van Delta.
   Hij heeft tegen de wil van het volk de handtekening gezet onder een overeenkomst waar het merendeel van de bevolking tegen was (Lissabon verdrag wat eerder de grondwet werd genoemd).
   Hij is 1 van de grootste veroorzakers van alle achteruitgang op alle gebied zoals armoede,werkeloosheid en vele vele dingen meer en nu gaat hij het brave jongetje lopen uithangen?
   En wat heeft meedenken nog voor zin als je toch niet naar de mensen luisteren wil (zie eerder genoemd voorbeeld).

  6. De ‘wormen en maden’ van Balkenende, de verpersoonlijking van achterbaksheid zelf dat mannetje. Ingestemd met Bush om oorlog te voeren, hij is medeverantwoordelijk voor de oorlogen die nog steeds gevoerd worden namens de War On Terror. Ook die zal als hij straks ‘boven’ komt de ‘juiste preek’ krijgen.

   Ik heb jarenlang met Zeeuwen gewerkt, uit die ‘kleine knusse dorpjes met hechte gemeenschappen’, die je volgens sommigen in hun waarde moet laten. Nogmaals, ze zijn niet allemaal zo, maar de grote meerderheid wel degelijk! Ja, ja, maak het ‘knusse gedachtegoed’ maar eens van dichtbij mee! Ieder mens met een ander kleurtje op zijn lijf wordt veracht, mensen in Afrika die honger lijden kunnen verrekken. Homo’s zouden meteen op de brandstapel moeten. Iemand met Aids heeft absoluut iets vreselijk smerigs uitgehaald (waar ze natuurlijk zelf nog nooit behoefte aan hebben gehad) en heeft nu een straf van God. Een asielzoekerscentrum komt er niet in, ze steken zelfs de betonnen heipalen in brand voordat de heistelling er staat. Ze vissen de hele Noordzee leeg (en ik ken nog wel een activiteit aldaar waar ik maar niet over zal schrijven), niet om de vis te eten, maar voornamelijk voor de grote industrie die het oa. tot vismeel verwerkt. Tegenwoordig wordt er elektrisch gevist, krijgt alle vis en ander leven in de buurt een opsodemieter (op de oude wijze werd al het leven vermorzeld en de zeebodem omgeploegd) en veel daarvan overleefd het niet. Maar de netten zijn lichter en dus kost het minder brandstof. Zeg niet dat vissen ook schepselen van God zijn en het alleen de bedoeling is dat je er net voldoende van vangt om van te eten. Bij krabben die worden gevangen wordt voordat ze weer in het water worden gegooid, een poot afgebroken, nee, nee, die gaan niet dood hoor! Sommige soorten vis moeten levend doodbloeden, want dat komt de kleur van het visvlees ten goede en dat levert weer meer op. Meeuwen worden doodgeslagen, want dat zijn ook van die ‘dieven’ die er met de vis vandoor gaan, dat God het zo bedoeld heeft wordt voor het gemak vergeten. Wordt er een lijk (of een deel ervan) opgevist, dan gaat dat zo snel mogelijk weer overboord, als je het officieel meldt, moet je de haven in en lig je minimaal een dag stil. En zo kan ik nog wel een heel rijtje zaken opnoemen waar God beslist hoofdschuddend naar zal kijken.

   Geloven is niet erg, maar als je er zelf gedachten en streken op nahoudt waarvan je met een klein beetje gezond verstand snapt dat die absoluut niet met je geloof stroken en je gaat er gewoon mee door en tevens wijs je anderen op de hel en de duivel omdat ze dingen doen die de dominee (niet God) heeft verboden, dan ben je achterbaks, niets meer en niets minder.

  7. Ai, mijn oprechte excuses aan alle vrouwen hier op het forum, ben ik toch in mijn bovenstaande opsomming van achterbakse streken de meest rottige en achterbakse streek van ze vergeten, nl: vrouwen hebben niets in de melk te brokkelen (alleen melk te geven aan de 10 of meer nakomelingen). Geen rol binnen de kerk, geen rol in de politiek, alleen het recht op een deegrol in de keuken. Ze hoeven op straat nog net niet 5 meter achter de man te lopen of een boerka aan, maar voor de rest worden ze vaak net zo behandeld als bij dergelijke Oosterse geloven. Dat komt omdat Eva in het paradijs toegaf aan de slang die haar overhaalde van de verboden vrucht te eten en Eva op haar beurt Adam ervan liet eten, dus zijn vrouwen min of meer vervloekt voor de gelovige heren. Maar ‘vies’ zijn ze er beslist niet van!

  8. Sommigen zeggen een bepaald geloof te hebben en daarnaar te leven.
   Maar dat geldt niet voor iedereen die dat beweerd want er zijn er velen die naast hun goddelijke overtuiging ook nog een ander geloof hebben namelijk als de bodem van hun portemonee in zicht komt dat dan het goddelijke geloof vervalt waardoor alles geoorloofd is om hem weer te vullen.

 7. Zo, wat een lap tekst. Moet je wel een heel erg gedreven mens voor zijn (smilie: glimlach 🙂 )
  Graag wat aanvullingen, zoals ik dat voel, die ik graag hier wil delen.

  De duivel zie ik als onze schaduwkant(en), of zoals Jung het verwoordt negatieve anima(‘s) animus(sen), demonen heeft Jung het ook over. Archetypen. Angst voor het onbewuste, het irrationele onder ogen zien, individuatie en transcendentie.
  https://books.google.nl/books?id=fRvXz7v6w1gC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=jung+negatieve+anima&source=bl&ots=EoUpGDupRi&sig=HeZ5bN4X27TaGKvC7umlMSTZEXU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiK1fqQ2ITKAhVMfxoKHe1ZDWwQ6AEIWTAH#v=onepage&q=jung%20negatieve%20anima&f=false
  (hoop dat de link werkt)
  Dat wij allen schaduwkanten in ons dragen ben ik van overtuigd. Maar ook dat wij allen een vonk goddelijkheid in ons dragen. Die meer tot zijn recht komt als we samen zijn. Precies, samenwerken.

  “dat wij vooral de macht over ons eigen innerlijk leven weer ter hand moeten nemen.”
  Er staat nog net niet ‘controle over’. Controle dit, controle dat… Ten eerste: Hoe kun je iets controleren als je het niet eens echt kent of wil kennen.
  Ten tweede: controleren, kan zijn, in de gaten houden, monitoren, maar kan ook zijn onderdrukken. En dat riep nu juist zulke vervelende dingen op.

  Controle over ons eigen innerlijk leven… . Iets ergers dan dat kan ik mij niet voorstellen. Het enige stukje vrijheid dat je nog hebt is hiermee verloren, het is naar mijn smaak ook een absolute afwijzing van je eigen zijn.
  Doe mij dan maar een nobel streven naar transcendentie.

  Samenwerken, delen klinkt heel simpel, maar is, aangezien wij elkaar voortdurend spiegels voorhouden en reflexen hebben opgelopen uit eerdere traumatische ervaringen, een hobbelig pad.
  Effe aanwijzen hoe je plezier kunt beleven aan smilies, emoticons resulteert dan in een woedende reactie over tjsa…
  En dat resulteert bij mij dan naast gekwetstheid 😥 , weer in het wakker worden van een klein duiveltje. ➡ 😈

  PS.
  bovenstaande is bedoeld als hardop filosoferen, aub niet te verwarren met diepzinnigheden ( 😎 ).

  1. Koekje, waardeer je zeer, en je belangstelling voor Jung dus ook. Ik vind Jung nog steeds onverbeterlijk, my hero in ieder geval. Beste wensen, en hoop op een inspirerend 2016 wtk 😉

  2. Anna, met die Yung ben ik jaren lang om de oren geslagen, in de 60 iger jaren was de indruk dat bijna ieder één aan Psychologie deed, Yung was de gevierde Pik, zo als dat heete, ieder één probeerde de andere vrienden en kenissen psychologisch uit één te reten, anna’liseren heete dit, ieder één hield zich zelf voor een top psycholoog, velen noemden zich ook psycholoog, zelfs na een paar maanden de faculteit te hebben bezocht, slaande ruzies, maar ander sinds het was wel een tijd die stimuleerde, de mensen waren geintereseerd in spirituele onderwerpen, ook liefde werd niet vergeten, o no, echte goede capable intégre psychologen zijn dun gezaaid, vaak eindigt het geheel in een zelf sugestie séance, want geloof mij, de mens en zijn brein, met de geest die daar in huist, is iets unieks, ongrijpbaar, echt niet vast te spijkeren op een plankje, en dan komt madam Blavatsky om de hoek met, men/psycholoogs only seek to assure each other that they are not themselves mad, dat heet psychologies onstabiel, lees Yung dan zal je dit begrijpen, die grenzen zijn zo verschrikkelijk flu, groet Jenne

 8. Wil even dit artikel misbruiken om een ieder een goed 2016 te wensen, een jaar waarin ik echt mag hopen dat we nader tot elkaar komen, wát onze achtergrond en mede daardoor gevormde opinies ook zijn.
  Uiteindelijk zijn we afkomstig van dezelfde bron en ik hoop echt dat we in 2016 een aanvang gaan maken om hier gestalte aan te geven.
  Love aan alle egoos 😉
  En dankjewel Arend voor dit mooie artikel.

  1. Graag gedaan Anna en jij bedankt voor je reactie en wensen. Voor jou en alle andere lezers een mooi 2016 en dat het een jaar mag worden van gerealiseerde dromen.

 9. Ik herken veel van wat Arend schrijft. Voelde mij ook altijd een buitenstaander.Ben nu 55 en heb zowat mijn hele leven gezocht naar antwoorden.Het antwoord wat ik uiteindelijk heb gevonden en mij rust geeft is dat IK toeschouwer BEN van dualiteit en van realiteit. Als toeschouwer sta ik los van beiden en neem alles zonder oordeel waar.Gedachten,emoties, handelingen en al wat langs komt mag er zijn. Ik zie pijn en frustratie. Ik zie onzekerheid, angst en hopeloosheid en neem waar dat ik ook dat niet ben. Ik zie de vreugde en blijheid, de hoop en het geloof en ik zie dat ik ook dat niet ben. Wie ik ben? Ik ben eindeloos, oneindig vrij. Net als jij.

 10. Een wijs artikel, Arend Zeevat, bedankt!

  Steiner over het fenomeen democratie…dat men termen voor realiteit neemt. Daardoor is het echter mogelijk dat de illusie zelf de plaats van de werkelijkheid inneemt. Mensen worden ins slaap gesust alleen door de termen.

  „Sie werden vielleicht schon gehört haben, dass von gewissen Leuten immer wiederum in die Welt posaunt wird: Die Demokratie muss die ganze Kulturwelt ergreifen. Demokratisierung der Menschheit ist dasjenige, was das Heil bringt; dafür muss man nun alles kurz und klein schlagen, damit die Demokratie sich ausbreitet in der Welt.- … Man nimmt Begriffe für Wirklichkeiten. Dadurch aber ist es möglich, dass die Illusion sich an die Stelle der Wirklichkeit setzt, wenn es sich ums Menschenleben handelt, indem man die Menschen einlullt und einschläfert durch die Begriffe. Dann glauben sie, in ihrem Streben gehe es dahin, dass jeder Mensch seinen Willen zum Ausdruck bringen könne durch die verschiedenen Einrichtungen der Demokratie, und merken nicht, dass diese Strukturen der Demokratie so sind, dass immer ein paar Menschen an den Drähten ziehen, die anderen aber werden gezogen. Doch weil man ihnen immer vorredet, sie sind in der Demokratie drinnen, merken sie nicht, dass sie gezogen werden, dass da einzelne ziehen. Und umso besser können diese einzelnen ziehen, wenn die andern alle glauben, sie ziehen selbst, sie werden nicht gezogen. – So kann man ganz gut durch abstrakte Begriffe die Menschen einlullen, und sie glauben das Gegenteil von dem, was Wirklichkeit ist.“

  (Rudolf Steiner im Vortrag vom 28.10.1917, Gesamtausgabe Nr. 177, S. 247)

  Er is zo veel in het veld achter gelaten door wijze mensen dat we het makkelijk kunnen oppikken als we ervoor open staan en ons verbonden voelen, en op zo een manier geloven dat we weten. Dan borduren we voort op deze gedachtekracht, die absoluut invloed heeft op het zichtbare.

  ‘Tijd’ is beweging, en we allen trillen lekker in onze eigen trillingsfrequentie binnen het frequentiespectrum van de aarde. We komen uit de bron en gaan terug naar de bron…het is een soort goddelijke vonken machine, gelouterd naar de volgende manifestatie of transcendentie…of iets dergelijks 🙂

  Ik dank alle ‘lotgenoten’ voor jullie vrije gedachtes en wens iedereen een zingevend 2016 toe en stuur jullie een digitale knuffel, ook en in het bijzonder voor Guido…

 11. Prachtig prachtig artikel Arend! Ik heb er van genoten, we zitten op dezelfde golflengte. Ik wens jou en iedereen een fantastisch bewustworden van het oorspronkelijk zelf en vermogen toe in 2016.

  Ik heb jouw artikel na het lezen (lees: snoepen) direct doorgemaild aan mijn vrienden.

  Warme groet,
  Charlotte

  1. Hoi Charlotte, moest van de week aan je denken en nu kom ik je tegen op deze site. Zocht naar de site van de zondagmiddagbijeenkomsten, maar kon deze niet meer vinden.
   Warme groet, Nelleke

 12. Als de regering van een land welke het Lissabon verdrag heeft getekend nog enige vorm van macht zou hebben hoe kan dan een democratisch gekozen regering vervangen worden door een aangestelde regering?
  Dan moet er een organisatie zijn die meer te zeggen heeft dan die regering.
  Indien u op internet op zoek gaat naar het officiele Lissabon verdrag kunt u naar artikel 225 gaan en daar zult u zien dat regeringen wetsvoorstellen/plannen bij het EU parlement mogen indienen die dat op hun beurt weer aan de Europese commissie mogen voor leggen die daar verder niets mee hoeven te doen omdat zij door niemand gecontroleerd worden en niemand heeft invloed op hen behalve de multinationals die de EC ook de opdrachten geeft.
  Artikel 225 hebben ze ingevoegd min of meer uit onmacht maar zal geen invloed op het beleid hebben.
  In veel landen zie je demonstraties wat dus zinloos is wat wel zin zou kunnen hebben is demonstreren met z,n allen in Brussel tegen de EC dat is wat ik denk.

 13. Een geweldig mooi artikel Arend, een moment van stilte om mij heen tijdens de reis die je mij hebt aangeboden.
  Ben volop bezig met mijn eigen proces waar ik vandaag 4-1-2106 zoveel terugvind in jouw verhaal. Dank.
  Wij hebben meer gemeen dan onze voornaam en geboortestreek.

  1. Dank voor je fijne reactie, naamgenoot. Toch wel heel bijzonder dat we zowel onze voornaam, geboortestreek én nog meer gemeenschappelijk lijken te hebben. Dit maakt me uiterst benieuwd naar jou. Ik zou het fijn vinden om met je in contact te komen. Bij deze geef ik Guido de toestemming om je mijn e-mailadres te geven. Via het contactformulier kun je daar om vragen.

 14. Beste Arend ; jij schrijft ; het elan en het enthousiasme van de bevlogen Hippies, uit de jaren ’60, heeft mij diep geraakt – hoe komt het nu dat sindsdien, dit niet in de gehele mensheis heeft geresomeerd .
  Wij waren andere mensen, de oorlog speelde nog in ons denken een rol en dit wilden wij niet opnieuw, vandaar het uitdragen van ” love and Peace men “.
  Verder was het een iet wat elitaire gebeuren, het waren vaak niet de kinderen van de werkende klasse, maar uit en van families waar geld geen probleem was, maar vaak het morele standpunt ver te zoeken was.
  Je kon met weinig toe, en de genen die te veel hadden deelden het gemakkelijk.
  In de VS, was het natuurlijk wel het gebeuren denk aan Woodstock, stikies en alcohol, easy comming easy going was het spel Pete Seegers met zijn protest songs, ja wij geloofden in een andere wereld, maar se pers toen al corrupt maakte veel kapot, en wij werden ouder, de grote trek naar India begon, het Bhudisme sprak ons aan, we droomden van een mooiere en betere wereld, maar er was geen aansluiting met de latere generaties, lees de commentaren op, in de VK of Nujij, dan begrijp je waarom, en uiteindelijk werden ook wij ingehaald door de réaliteit, de muziek bleef, en dat is onze levens ader, gelukkig genoeg geld kunnen maken, ook met behulp van relaties, die van Hotel California, you can never leaf, terwijl de deur open staat, om onze zelfstandigheid te kunnen handhaven, ja we waren een kliek, een smet op de mensheid, op de burgelijke hypokriete hoerenlopers, maar een smet gemaakt van Crazy diamonts, als een vallende ster aan het firmament, we zijn nog niet vergeten, peace men, Jenne

  1. Beste Jenne, een kleine verassing, Hotel California, als je het leuk vindt in het echt waar de Eagles hun album hadden op gebaseerd in het echt. http://3opreis.bnn.nl/afleveringen Kijk vanaf 25.30 min. op het middelste grote scherm. Veel plezier!

  2. Dit stuk van Arend zet je wel aan het denken,
   Ho ho Odette, daar zou ik graag nog eens jong willen zijn, ’t blijft een mooie en toch gek land, jammer van de gevoerde politiek!
   De route 66, road 66, was één van de gevaarlijkste wegen in de VS, om de 100 meter een auto wrak, het mooiste is op een Harley of zo iets, maar wij hadden een hele oude cabrio een buik, het dak was niet aanwezig, maar het regende niet vaak, met zijn vieren, we sliepen vaak in de auto, en dan bij een motelletje een kamer om te maffen, en vooral even de lichamelijke hygiëne op pijl brengen, toch was Nederland en vooral Amsterdam ook niet gek, fijne leef athmosfeer, vol liefde en respect, Jezus zeg wel iets anders nu, maar goed wij pikten dat ook allemaal niet, het lijkt of de mensen geen fut meer hebben, en met Moslims kun je niet discusseren, zij kennen dit niet, een compromie voor hen is gezichts verlies, nu bedankt Jenne

  3. Dat de mensen geen fut meer lijken te hebben komt misschien wel door het monsanto vreten of vaccinaties, of melatonine slurpende vooruitgang. Of een combi van alles.
   Mooi meegenomen voor de moslims.

   Ach als zij lang genoeg deel geweest zijn van de moderne beschaving worden ze vanzelf wat tammer 🙄

  4. Jenne.

   Bedankt voor je mooi beschreven ervaringen uit die tijd. Ik zie dat wat de hippies in de wereld hebben gebracht als een gemoderniseerde voortzetting van de idealen van de Franse Revolutie. Echter ging het toen om een uiterlijke revolutie, die gekaapt werd. Bij de hippies ging het om een innerlijke revolutie, die ook gekaapt werd door het heersende establishment met sex, drugs en rock & roll.

   Toch hebben de zaadjes van de hippies hun kiemkracht bewezen in de jaren ’70, toen ik puber en adolescent was. In de jaren ’70 gingen mensen zich op grote schaal bekommeren om hun persoonlijk innerlijke ontwikkeling en ontstond er een keur aan verschillende, vaak door Oosterse levensbeschouwingen geïnspireerde, psychotherapieën. Deze innerlijke revolutie is, zoals ik in het artikel beschreef, in de jaren ’80 weer ondergesneeuwd. Maar niet uitgeroeid. We zien in onze tijd de hernieuwde opleving daarvan.

  5. Koekje, het probleem bij Moslims is, zij zijn dogmatisch opgevoed, discusseren kennen zij niet, begrijp je nooit water bij de wijn, en vreselijk rancuneus, ongelijk bekennen is onmogelijk, zie hier waar we mee te kampen hebben.
   En helaas het is zo opgedeeld in sectes, oude volkjes, en volkeren, bijvoorbeeld de Kurden ze zeggen dat ze tegen de Isis vechten, maar onderwijl werken de Kurden van Iraq samen met de Erdogan club, en hebben an passant in de laatste jaren 1 1/2 millioen Christenen afgemaakt.
   Europa had er goed aan gedaan zich nergens mee te bemoeien, alles was aardig in balans, en eventeel neem de Christenen op in Europa, maar zeker geen Moslims, ook niet van die aardige.
   Groet Jenne

  6. Gedicht van W.B. Yeats

   De wederkomst

   Draaiend en draaiend, de cirkel wordt steeds groter,
   dus hoort de valk de valkenier niet meer;
   alles gaat stuk; het midden houdt geen stand;
   de wereld moet het doen met anarchie,
   bloeddonker komt het tij op. Overal
   verdrinkt de ceremonie van de onschuld;
   de beste mensen willen niks, terwijl de slechtste
   vol vuur zijn en volledig overtuigd.

   Nu zal de openbaring toch dichtbij zijn;
   nu zal de wederkomst toch heel dichtbij zijn.
   De wederkomst! Het woord is net gevallen
   als een verschijning van de wereldgeest
   mijn beeld verstoort. Ergens in het woestijnzand
   beweegt een leeuwenlichaam met een mensenhoofd
   en met de lege harde blik als van de zon
   de trage dijen. Alle kanten op
   schieten de schaduwen van bange vogels weg.
   Het wordt weer donker, maar ik weet nu
   dat twintig eeuwen stenen slaap
   een nachtmerrie beleven door een schommelende wieg
   en welk ruig beest, nu eindelijk zijn tijd komt,
   kruipt richting Bethlehem, en wordt daar dan geboren?

  7. Nu we dan toch poëtisch aan het doen zijn, wil ik ook nog maar weer eens het heel bijzondere gedicht van Willem van Prooijen hier plaatsen. Dit gedicht heb ik in veel van mijn radio-uitzendingen bij Argusoog als afsluiting gebruikt en in verschillende artikelen en ook mijn boek verwerkt.

   Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
   Gij zijt nabij maar ook zo ver,
   Uw zuiver licht straalt overal,
   Uw zielekracht zo puur als ‘t heelal,
   Gij was verloren en zonder thuis,
   Geloof is heen er was geen kruis,
   Bij’t valse geroep van de dertiende maan,
   Zijn uwe naasten verloren gegaan,
   Moest een ieder dan zo nietig zijn,
   Zoveel lijden en zoveel pijn,
   Een nieuwe tijd zal ons het leren,
   Waarin de soort het mag proberen,
   De grote soort uit vroeger dagen,
   Om al wat u bent te belagen,
   Ach Gij Mens,’ t is Uw gevecht,
   Maar zijt gerust het wordt beslecht,
   Gij heeft zoveel licht gekregen,
   Gij verlicht de duistere wegen,
   Ook zult gij strijden met open vizier,
   Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,
   We zullen dicht bij ons zelf staan,
   Het beest gebieden zijnsweegs te gaan,
   Gij zult hem verjagen die helse termiet,
   Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,
   Echt mooi Mens, God en Godin,
   Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

  8. Mooi Odette, mooi Arend 😉
   Een Ieder bedankt voor een wereld waar een Ieder Zichzelf met God mag zijn.

  9. 1- Odette van wie is deze vertaling van Keatz ?
   2- Arend wat is er van Willem ( onze Willem van Argusoog geworden ) ?
   3- welke wereld bedoel je Anna, ik ken er maar één de mijne, met mijn God !

   Graag een atwoord, maar het moet niet ! om het gemakkelijker te maken !
   Jenne.

  10. Jenne, ik zou niet weten wat er van Willem geworden is. Ik heb nog wel eens een comment van hem op bovendien.com gelezen.

  11. Ach verkrachting ? for the topic !

   Odette, aller eerst bedankt, O yes John Keats, favoriet van mijn live moeder, A thing of beauty is a joy forever, mijn ouders waren literatuur liefhebbers, mijn moeder hield van proza, Duits, Engels, Nederlands Gorter, de Bramenzoeker, met dat in haar handen viel zij dood neer, als je eens iets heel bijzonder wil zien op de begraafplaats in Rome, is een tombe van een jonge vrouw, het monument beeld een Engel uit die met haar vleugels als het ware deze tombe afschermt tegen het kwaad, en ik denk dat ieder mens zijn geliefde wel graag zo iets postuum zou willen aanbieden toch, ieder mens is uniek, daar om kan ik nonrespect en andere overtredingen tegen dit leven, onmogelijk aanvaarden, groet Jenne

 15. Beste Arend,
  Ik zit sinds 3 weken op Facebook (schoorvoetend laten overhalen) voor mijn missie: http://www.aslovegrows.nl.
  Daar (op FB) ervaar ik beurtelings de gruwel van het ‘volledig-van-contact-verstoken-contact’ maar ook de wondere wereld van bijzonder voedende berichten via een ‘onbekende’ in mijn mailbox.
  Zoals ik gister in een gelijkend thema heb ‘gepost’: Zit er Winst in Verlies? Wederom dus bevestigd!!
  Dankjewel Arend dat jij als bijzonder voedend, deze 6e dag in het nieuwe jaar, tot mij bent gekomen. De herkenning vooral op ‘het recht op bestaan te moeten bevechten’ maakt me weer alert op zelfonderzoek m.b.t. motivatie en intentie.
  Hartegroet, Caroline Bakker

  1. Bedankt voor je mooie reactie Caroline. Ik heb je website even bekeken en vind het een heel mooi initiatief, dat je hebt neergezet. In een maatschappij waarin de dood tot cultuurgoed is verworden en door de toenemende ontzieling en ontmenselijking het leven wijkt, is het van vitaal belang om het leven te voeden. Mensen die met de dood van een dierbare worden geconfronteerd, mogen leren dat de dood een illusie is en het leven in een andere vorm verder gaat. Het is heel mooi als je hen daarin kunt begeleiden.

 16. 7,5 Paul Harmans, Heb in de gemeente Staphorst gewoond, heb van die mensen leren houden, als heel Nederland zo in elkaar zou steken, ja dat zou dan een Gods zegen zijn, al dat pseudo socialistische positieve geleuter van horen zeggen, is zo verwerpelijk, al die kleine leefgemeenschappen op deze planeet, waar de mensen genoegelijk als Hobbits onder elkaar leven, zijn een doorn in het oog van het non intellegentische onverstand, kijk wat ze van Nederland hebben gemaakt een grote emmer met elkaar bijtende krabben, éénheid is gesloopt, zakken vullen is de leuse, hou je daar maar mee bezig, en laat die vertrapte gemeenschappen met rust, dit geld ook voor Hyper Alert !!!
  En Rossi is een charlatan, de zoveelste in de rij, uit niets komt niets, ten minste dat heb ik geleerd in mijn leven.

  1. Hoi Jenne,
   als je wilt kun je hier een keer naar kijken….
   http://www.k-meyl.de/go/index.php?dir=27_Videos&page=1&sublevel=0

   Prof. Dr. Konstantin Meyl en wat er mogelijk is, als men de laatste geconditioneerde gedachtegangen van ´kan niet´, ´bestaat niet´ of ´onmogelijk´ laat schieten. Het heeft alles meer met voorstellingsvermogen te maken. Als men zich dingen niet kan voorstellen, dan kan het ook nooit bestaan…tenminste na mijn idee.

  2. Jenne, Jenne, Jenne, zeker ook gereformeerd en op je pik getrapt, je wijze van reageren en je ‘inzicht’ in charlatans wijzen daar sterk op!

  3. Monika, zo dom ben ik nu ook weer niet, ik ben op de hoogte waar het menselijke brein toe in staat, zijn universum is ongebreideld, één menselijk brein heeft het in zich om het gehele universum te besturen.

   En wat een menselijk brein bedenken kan, is in princiepe uitvoerbaar !
   Energie is overal, de étheré is het medium voor alle energie, toch vreemd dat veel grote geesten zo als Tesla toch over God denken, en spreken.

   Mensen die echt denken, zijn nooit zo zeker, er blijft als mens niets over als twijfel, ten minste dat is mijn geval.

   Groet Monika

  4. Monika, dank voor je link, blijkbaar snapt Jenne dat nu weer wel, wat daar besproken wordt.

   In feite is de koude kernfusie geen echte vrije energie, het kost nl. brandstof die aangevuld moet worden, anders stopt de reactie. Wat die brandstof echter wel kan, is zoveel energie leveren (middels een schone en veilige nucleaire fusiereactie op lage temperatuur) dat de opbrengst vele malen hoger is dan de energie die je erin moet stoppen om de reactie op gang te houden. Iets dat de wetenschappers die al tientallen jaren de hete kernfusie reactoren bouwen bij hun techniek ook beweren, meer energie eruit dan erin gaat, alleen werken zij met miljoenen graden hitte en is het een probleem om de reactoren daartegen bestand te krijgen. Echter, als zij het beweren krijgen ze vele en vele dollars belastinggeld voor hun onderzoek, als een koude kernfusieonderzoeker hetzelfde van zijn techniek beweert, wordt hij meteen voor charlatan uitgemaakt.

   Waar de crux in dit geval zit, is het feit dat de hete kernfusieonderzoekers als de dood voor de koude variant zijn, de koude kernfusie reactoren kun je zo klein als bv. een luciferdoosje maken en hebben bij onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek al een maand continue en succesvol gedraaid De hete variant heeft in de dik 40 jaar onderzoek slechts 1x een reactie op gang weten te brengen waarbij er meer energie werd opgewekt die nog geen seconde duurde . Zij hebben daarom in 1990 de koude variant als onmogelijk afgewezen, het zou hun miljarden fondsen doen opdrogen en hun carrière onmiddellijk doen stoppen. Zo moeilijk is dat allemaal niet te begrijpen in een wereld waar we dat vele malen meer zien toegepast worden door grote bedrijven.

   We worden allemaal dom geboren, maar als we dom doodgaan is dat onze eigen schuld!

  5. Sorry Monika, die laatste opmerking was natuurlijk niet persoonlijk aan jou bedoeld, maar meer voor algemeen gebruik, hoewel ik er toch wel een beetje Jenne mee wil prikkelen.

  6. Paul, haha, nee zeker niet.
   Ik ken ook wel deze uitspraak uit het Duits ´dumm geboren und nichts dazu gelernt´….maar dat kan ik van mij iig niet zeggen…veel geleerd…heel veel…ben er zo blij om 🙂

 17. Paul Harmans,

  Er zijn er maar weinig die het gewaagd hebben om op mijn geslachtsdelen te staan, en ook jij zal daar niet in slagen, het onbreekt velen aan gezond verstand, die voorkomt om mensen die zich zelf niet kunnen of willen verdedigen onder de gordel te trappen.

  En wat mijn geloven betreft, helaas ik weet het zelf niet, ooit Ned. Hervormd gedoopt door een familie lid, die Dominé was, ach baat het niet dan schaat het ook niet, verder vind ik geloven religie iets heel persoonlijks, en zo was het ook ooit bedoeld, wat ik gelezen heb, zijn alle geloven in hun basis bijna allemaal het zelfde, respect en liefde en zo, alleen aan de uitvoering schort het zo hier en daar, het misbruiken van het dogma heet dit !

  1. Jenne, zou je nu eens kunnen beginnen om gewoon onder de discussie te reageren en niet telkens een nieuw bericht te maken, of wil je graag bovenaan staan met je mening?

   En alweer valt het me op dat we bijna hetzelfde denken, maar dat jij mijn bericht niet goed interpreteert en er meteen als een losgeslagen projectiel op los gaat en meteen ook nog even een ander geschil uit de kast haalt, namelijk dat Rossi een charlatan is. Lees jij ook de artikelen wel eens hier op WTK, of kom je alleen om uit tijdverdrijf wat te typen en dan maar te kijken in welke richting het gaat, meestal tegendraads in jouw geval?

   Even zijdelings, Je opmerking: ‘uit niets, komt niets’ geeft aan dat je nul komma nul van de techniek van Rossi begrijpt omdat je er waarschijnlijk NOOIT naar hebt gekeken. Bij de koude kernfusiereactor van Rossi is er wel degelijk brandstof nodig om iets te laten gebeuren. Maar blijf gewoon berichtjes uit je toetsenbord rammelen zonder op de hoogte te zijn van de feiten.

   Ik ben ook gedoopt en christelijk opgevoed, maar al snel ben ik het mens-zijn wat breder gaan zien. Ik heb niets tegen geloven op zich, iedereen moet zelf weten wat hij wil geloven. Waar ik wel tegen ben is het belerende vingertje dat ELK geloof heft tegen al die mensen die niet geloven of juist en vooral tegen al die mensen die een ander geloof dan henzelf aanhangen. Men staat klaar om iedereen die het anders doet te veroordelen en de gevestigde orde vindt het heel normaal dat elk geloof dat doet, vrijheid van meningsuiting heet dat. Maar zodra een ongelovig iemand (ik en Hyper in dit geval) een aantal achterbakse manieren van een zwaar geloof aanhaalt, dan opeens mag dat niet, dan zou dat ‘niet netjes’ zijn en moet je dergelijke mensen ‘in hun waarde’ laten.

   Hetzelfde zie ik hier gedurende de jaren op het forum gebeuren door mensen die zich starseed of lichtwerker noemen/vinden. Hoe liefdevol allemaal, ze willen het beste voor de gehele wereld, maar mensen die hen wijzen op de tekortkomingen binnen hun geloof, die worden meteen aangevallen en voor rotte vis uitgemaakt. Ze beweren het zelf: ALLEEN degenen die onvoorwaardelijk geloven in de boodschap van de ruimteridders met namen als Ashtar en SaLuSa, die mogen mee naar de 4e dimensie, de rest mag ten onder gaan. Een opvatting die je overigens ook bij elk ander geloof vindt. ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven’ lijkt bij elk geloof alleen te staan voor uitsluitend de eigen geloofsgenoten, iedereen die iets anders gelooft of denkt, kan de brandstapel op.

  2. Beste Marcel, dit vind ik vreselijk, en dat er mensen om lachen, ik ben gek op goede humor, maar dat is lang geleden in Nederland, het is nu goedkope het zich verblijden, in een misschien begane groep, die ergens in wil geloven, nee not my cup of thé !

  3. Ach, om dat serieuze geloven eens te relativeren is het best aardig. Maar als je kijkt naar de invloed van de kerk op de wereldgeschiedenis, dan valt er nog wel wat te huilen ook!

  4. @ jenne
   Ach beste jenne , het is zeer onverstandig je publiek constant met kwaliteit om de oren te slaan , worden ze maar veel eisend en verwent van.

  5. Hier dan wat geschiedenis van het geloof, hoewel geschiedenis? de kruistochten mogen dan voor ons verleden tijd zijn, wat er vandaag de dag in het Midden Oosten voorvalt is absoluut hetzelfde als vroeger de kruistochten waren, christenen tegen moslims, op leven en dood!

   https://www.youtube.com/watch?v=uFiWpmRwkSE

 18. Hoi Arend,
  Wat herkenbaar dit stuk van jou.Een levenslange zoektocht, inmiddels de 60 gepasseerd.De laatse jaren in advaita vendanta verdiept tot ik op het internet o.a James Allen, Ralph Waldo Trine, Charles Fillmore en Joel Goldsmith tegenkwam. Vooral de laatste, een Christen, in de ware zin van het woord.Het lezen en luisteren naar hen was voor mij als het ware een eyeopener, een ooooh!!!Dualiteit, Non-dualiteit, bewustzijn, gedachten, denken, goed/kwaad.Inderdaad, het vraagt enorm veel moed om diep in je zelf te duiken. Daar was ik me al jaren van bewust, maar na de lessen van hen ben ik hier nog bewuster van geworden en dan ook uiterst voorzichtig geworden met deze grote geesten aan “anderen”aan te bevelen.Maar voor deze keer doe ik het dan toch.

  Namaste, Ciska

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.