Advertentie

Radiësthesie als spiritueel geschenk


Dineke Jongepier (r)
Dineke Jongepier

Dineke Jongepier-Rijskamp, is een van de weinige personen die al meer dan 40 jaar de gave heeft om het hele spectrum van Radiësthesie te mogen bereiken. Het zogenaamde pendelen heeft in de loop der jaren een negatieve bijklank gekregen, doordat velen vooral uit de new-age beweging zich gestort hebben op dit fenomeen. Dat het een bijzonder fenomeen is kan niet worden ontkend, want hoe is het mogelijk door een eenvoudige pendelinformatie te krijgen uit de ongeziene werelden. Doordat alles energie is en de niet zichtbare werelden zich bevinden in het spectrum van ragfijne niet met onze zintuigen en zelfs niet met de meest geavanceerde instrumenten waarneembare frequenties, is het bewegen op dit veld van energieën vaak een hachelijke en onbetrouwbare zaak.

Het pendelen laat zich verdelen in drie fases, het materiële, het psychische en het spirituele spectrum. Op het moment dat men de pendel ter hand neemt, staat men open voor beïnvloeding van allerlei entiteiten en ook de eigen gedachten wereld om een bepaalde uitslag te verkrijgen. Het is dus een terrein waarop de pendelaar aan zeker drie voorwaarden dient te voldoen voor het verkrijgen van betrouwbare informatie. 1e een 100% pendelvermogen, 2e een ongestoorde betrouwbare verbinding. 3e kennis en inzicht in de ongeziene werelden. Het is bekend dat slechts 2% van alle pendelaars aan die drie voorwaarden voldoen..!

abbe mermet radiesthesiaOmdat het per definitie een Gods gave is om aan deze voorwaarden te voldoen, blijft het pendelen bijna altijd beperkt tot een deel van die voorwaarden. Zo niet bij Dineke, haar eenvoud en zuiverheid zijn nimmer beïnvloed door enige richting van institutionele religie, universitaire studie of dogmatiek uit welke richting dan ook. Zij zegt en weet dat alle kennis diep in ieder mens aanwezig is en dat indien men daarvoor openstaat het hart altijd de juiste weg aanwijst.

Doordat zij in samenwerking met haar man Karel mag beschikken over vele nooit eerder ontworpen tabellen, kan zij in haar metingen betrouwbaar aantonen, hoe iets in elkaar steekt. Dit heeft niet alleen betrekking op de mens in zijn materiële, psychische en spirituele ontwikkeling, maar geldt ook voor materiële objecten b.v. boeken en geschriften, als ook voor zowel maatschappelijke als sociale- en spirituele organisaties. Door de vele metingen welke zij toepast heeft zij ontdekt dat wij leven in een zeer cruciale tijd, waarbij wij op en kruispunt staan meegezogen te worden in een wereld van lagere energieën of dat wij en ieder individueel, het punt aan het omarmen zijn om die energieën van de 3e dimensie achter ons te laten, nu het nog kan. In het navolgende artikel gaat zij dieper op haar ervaringen in.

x

* * *

x

dineke universeel bewustzijn

x

x

x

Radiësthesie als spiritueel geschenk

2014 © Dineke Jongepier/WantToKnow (deze versie)

x

Eén van de opvallende dingen die ik tegen kom zijn de snelle ontwikkelingen die wij als mensen nu meemaken op het gebied van spiritualiteit, mits wij daar als onderzoekende mens voor openstaan. In mijn praktijk ben ik mij ervan bewust geworden dat wij staan voor heel grote veranderingen in ons menselijk bestaan. Het moment blijkt steeds dichter bij te komen, waarbij de mens de kans krijgt te transformeren en te ascenderen naar een groter bewustzijn. We kunnen gerust spreken dat we leven in de voorspelde eindtijd en dat het er nu op aankomt in dat proces van transformatie mee te mogen gaan.

Soms lijkt het of ik als een Dominee mijn cliënten er op mag attenderen, dat het maar op drie dingen aankomt in het leven. Het eerste is Godsvertrouwen en Godsbewustzijn. Dat ik daarbij bij
velen tegen het zere been aan schop omdat ik het woordje God gebruik, leg ik dan neer bij de ander, want ik weet uit ervaring dat het woord God de hoogste trilling inhoudt. Ik kan en mag dit niet verloochenen. Natuurlijk worden er vele alternatieven gebruikt als b.v. Bron van Zijn, Spirit, De Kosmos, Het Universum, De Onnoembare, enz.

Godsvertrouwen en godsbewustzijn
spiralen van geestelijke ontwikkelingOp het moment dat men aanvaardt dat God een onlosmakelijk deel is van ons bestaan door middel van de in ons aanwezig Godsvonk, zie ik dat er een zuiver gerichte spirituele groei aan het ontstaan is en dat de tot dan toe slapende Godsvonk in de mens ontwaakt en in ons een proces op gang komt naar Godsvertrouwen en Godsbewustzijn. (zie schema I). En waarom ik dit in het begin van dit artikel zo nadrukkelijk naar voren breng, komt omdat de komende transformatie alles te maken heeft met Godsvertrouwen en Godsbewustzijn. Wanneer dit in ons ontbreekt, dan blijven we hangen inde energie van de 3e dimensie en dat we persoonlijk een veel moeilijker proces van ascentie zullen ingaan.

De vraag zal mogelijk opkomen of men zich dan snel te verbinden dient aan een religieuze organisatie van welke aard ook. Mijn antwoord is, religie dient of kan dienen als een van buiten onszelf gestimuleerde permanente actie, waarvan de bedoeling is onze innerlijke Godsvonk = Godsverbinding te laten opbloeien, maar intussen dienen we het zelf verder te ontwikkelen ook buiten de religie om. Iedereen die een leven leeft in harmonie met zijn of haar omgeving en zowel de kosmische als natuurlijke wetmatigheden niet schendt in ondoordachtzaamheid en dienstbaar is aan zichzelf en daardoor ook aan zijn omgeving zal uiteindelijk prachtig mee transformeren in de afstemming van onze aarde.Dit is wat bedoeld wordt met Godsvertrouwen.

Godsbewustzijn
Godsbewustzijn daarentegen, is nog een stapje verder, want daarmee wordt toch echt bedoeld God een plaats te geven in je hart waar je dan die verbinding ook werkelijk gaat voelen. Zonder Godsvertrouwen en Godsbewustzijn is spirituele groei niet mogelijk, dat is mijn stellige overtuiging en al mijn metingen wijzen in die richting. Nog even dit over onze westerse religie. Op het tweede concilie van Constantinopel in 553 na Chr. werd de leer van reïncarnatie afgeschaft evenals de leer van Karma. In onze toenemende kennis van bewustzijn en informatie weten en voelen steeds meer mensen dat reïncarnatie een wezenlijk deel is van ons bestaan.

animated pendel99Dit alles heeft te maken met onze eigen transformatie. Tot rond 2012 resoneerden we bijna allemaal met de energieën van de 3e dimensie waarin we als mensen duizenden jaren gevangen waren.
We wisten niet beter of dat we allemaal diep in de stoffelijke materie waren verankerd. De Maya’s wisten echter eeuwen eerder al, dat er een moment zou gaan komen, waarin de mensheid de kans
ging krijgen om zich in bewustzijn hoger af te stemmen op een nieuw tijdperk, genoemd het tijdperk van de 5e zon. Rond 21 december 2012 gebeurde er echter uiterlijk waarneembaar zeer weinig
of niets en hoonden de sceptici dit mogelijke gebeuren van verandering.

2012…!
Toch is er toen zeker wel iets zeer belangrijks gebeurd. In mijn metingen constateerde ik zo vanaf oktober 2012 dat enkele van mijn cliënten plotseling niet meer resoneerden met de 3e dimensie maar toen ineens met de 4e, 5e of 6e dimensie. Ook hun persoonlijk trillingsgetal bekend als de Boviswaarde steeg plotseling boven de 8500 eenheden, hetgeen nimmer daarvoor gebeurd was. Namelijk in de 3e dimensie ligt het trillingsgetal gemeten vanuit de Boviswaarde tussen de 6500 en 8500 eenheden. Een dimensie is niets anders dan een stukje uitbreiding van ons bewustzijn welke zich eerst vastzet in de diepere lagen van ons onderbewustzijn, waarvan de eerste kenmerken in ons dagbewustzijn zijn, het anders reageren op vrienden en situaties dan voorheen.

Wat was er nu aan de hand. Blijkbaar bereikten ons vanuit kosmische bronnen nu energieën die het mogelijk maakten ons fysieke lichaam te verheffen in een proces van ombouw van een koolstof structuur naar een kristallijne structuur. (zie schema II). Als ik nu mensen kan en mag meten en ik meet de situatie bij hun van voor 21 dec. 2012, dan meet ik bijna altijd uitsluitend de koolstofstructuur. Meet ik nu, dan zie ik dat zij die verankerd zijn in Godsbewustzijn al een vorm van kristallijnen structuur in zich hebben ontwikkeld. We dienen uiteindelijk allemaal in die kristallijnen structuur te komen.

van koolstof naar kristallijne structuurKristallijne structuur
Wat is die kristallijne structuur en waarom dienen wij in deze transformatie te komen? – Iedereen beschikt in zijn hoofd over een orgaan genaamd de Epifyse of Pijnappelklier, deze heeft, net als een oog, een netvlies en is eveneens gevuld met vloeistof. Soms wordt de pijnappelklier vanwege die gelijkenis ook wel derde oog genoemd. De benaming, het derde oog, werd vooral door oude volken gebezigd. De Franse filosoof Descartes heeft deze klier de zetel van de ziel genoemd. Ook juist nu wordt in een aantal beschrijvingen van de pijnappelklier veel waarde gehecht aan de spirituele kant met onder meer de stelling dat helderziendheid een kwestie van de aanwezigheid van een actieve pijnappelklier is.

Op de top van de pijnappelklier vormen zich kleine kristallijnen bolletjes welke o.a. bestaan uit apatiet, calciet en magnetiet. Bij optimale spirituele = bewustzijnsontwikkeling, mede
gestimuleerd door de energie van vitamine B12 – worden wij steeds meer verankerd in die kristallijne structuur. Dit betekent dus dat onze verankering in de kristallijne structuur verbonden is met
onze verankering in Godsbewustzijn. Het grote probleem waar de moderne mens mee worstelt is echter het zich steeds meer superieur voelen als heerser van de natuur en moeder aarde.

Men heeft God verbannen of zelfs zijn bestaan  ontkend. God echter heeft dit voorzien en zijn profeten laten verkondigen, dat het een grote misrekening is te denken dat men op eigen kracht alles mag en kan doen. Als bijna niets meer gefundeerd is op het erkennen van de Schepper en men ongebreideld tegen Gods wetten ingaat, dan gaat er een reactie komen. Zo is het voorspeld en beschreven. Een dezer dagen werd ik attent gemaakt op een zeer bijzonder boek onlangs verschenen in Amerika met als titel – The Mystery of the Shemitah – daarin beschrijft de onorthodoxe rabbijn Jonathan Cahn een 3000 jaar oud mysterie welke betrekking heeft op het functioneren van Amerika in deze tijd.

the harbingerVolgens zijn zeer goed gedocumenteerde visie ziet het er niet best uit voor het voortbestaan van Amerika als super power op het wereldtoneel en mogelijk al het komend jaar. Een fascinerende onthulling gestoeld op de voorspellingen van de profeten in het oude testament. Het boek heeft een schokeffect veroorzaakt en er zijn alleen al in Amerika meer dan één miljoen exemplaren verkocht. Indien deze voorspellingen mogelijk binnenkort realiteit worden, dan heeft dat ook zijn terugslag op alle facetten van de wereldeconomie en zal ook onze persoonlijke toekomst hierdoor worden geraakt.

Hij is niet de man om angst te verspreiden maar wel de man om als een nieuwe profeet zijn boodschap te laten horen. Zijn boodschap, en dat mag ik niet onder stoelen en banken steken, matched helemaal met de metingen die ik de afgelopen jaren heb mogen doen. Het is het toelaten van God in je hart, waardoor je spiritueel bewustzijn in overeenstemming raakt met de zin van het leven. Er is uiteindelijk in de gehele kosmos alleen maar bewustzijn in oneindige gradaties, maar ieder atoom heeft een deel van het uiteindelijke bewustzijn in zich. Je zou kunnen zeggen dat de uiteindelijke God alom vertegenwoordigd is in ieder atoom..! Naar mijn idee kunnen we hier in deze zeer onrustige tijd op het wereldtoneel, niet aan voorbij gaan.

Het eerste boek betrekking hebbende op dit mysterie heet The Harbinger, lees wat bekende Amerikanen over dit boek zeggen:
– Pat Robertson, Television Host, Author founder of CBN and The 700 Club. “The Harbinger is extraordinary..”
– Joseph Farah, Author, journalist, commentator, and Founder of WorldNet Daily. “TRULY STUNNING ! Rabbi Jonathan Cahn’s revelation about the Isaiah 9:10 judgments and their relevance to America’s recent past and future are shocking and breathtaking. Every American needs to read The Harbinger. It’s a national wake-up call that is badly needed.”

De tijd voor een wake up call is nu. Het is geen tijd meer van uitstel. Ons onderbewustzijn welke is gekoppeld aan het universeel bewustzijn weet en heeft dus kennis van ons reilen en zeilen in dit en vorige levens. Juist omdat het onderbewustzijn weet, heeft het de mogelijkheid om aan ieder van ons de juiste informatie te geven aangaande onze spirituele ontwikkeling, onze gezondheid, en het kunnen aangeven waarom het niet loopt in ons leven, alhoewel wij het graag anders zouden willen.

Lot en Noodlot
Waarom loopt bij de ene persoon alles mee en bij de andere alles tegen. Die ontrafeling kan worden aangereikt door ons onderbewustzijn. Normaal kunnen we daar slechts een fractie via onze intuïtie naar voren halen. Het is zo frappant en voor mijzelf nog nauwelijks te bevatten dat ik via mijn gave van radiësthesie begenadigd ben dit naar voren te mogen brengen. Het lijkt wel en ik ben er van overtuigd dat de poorten van onderbewustzijn geopend mogen worden voor hen die daar serieus naar op zoek zijn. Het zijn dan ook meestal de ‘oude zielen ‘met een eerste bewuste leven uit de Atlantische of Lemurische tijd die nu weer geïncarneerd zijn en vaak dan nog zonder karma om hun spirituele levenstaak nu te gaan vervullen. Ze zijn geïncarneerd vaak uit de hogere hemelen om in deze tijd een handreiking te doen naar hun medemensen d.m.v. dienstbaarheid aan het lichaam en geest.

Diep in de hersenen opgeborgen, de menselijke kosmische antenne, de pijnappelklier.
Diep in de hersenen opgeborgen, de menselijke kosmische antenne, de pijnappelklier.

Ik meet dat juist de Ayurvedische massagetechnieken en ook de Ayurvedische kruiden nu steeds meer potentie krijgen om toe te passen. Zij die geroepen zijn om daarmee te gaan werken voor de mensen, zien (en ik meet dat regelmatig) de poorten verder opengaan en hun praktijk steeds meer tot opbloei komen. Wat een heerlijke taak voor mij om dat in vol bewustzijn en in zuiverheid te mogen doen.Ik had het over drie dingen waar het op aan komt in dit leven. De 1e was Godsvertrouwen en Godsbewustzijn.

Onderscheidingsvermogen
De 2e is – onderscheidingsvermogen. Dagelijks worden we overstelpt met een stroom van informatie vanuit allerlei media. Wat is waar en wat zijn leugens of manipulaties? Ik meet altijd bij mijn cliënten 3 fases van onderscheidingsvermogen. 1e = het rationele hetgeen betekent in hoeverre je nuchter en verstandelijk de indrukken van buitenaf interpreteert. Heel belangrijk, want blijf altijd met beide benen op de grond staan. 2e is het gevoelsmatig onderscheidingsvermogen, hoe voelt het als er informatie bij ons binnenkomt, resoneert het met ons hart en geeft het een gevoel van, het klopt ! –Twijfel is een teken van dat ons gevoel toch enigszins anders is dan de informatie doet vermoeden. En de 3e vorm van onderscheidingsvermogen = het spiritueel onderscheid.

Hoe diep gaat het spiritueel onderscheidingsvermogen nu vele guru’s en valse christussen de media overspoelen en ons trachten te binden aan hun visies en hun wegen tot opmaat tot verlichting. Helaas en misschien ook wel gelukkig schrik ik van de vele ontmaskeringen die mij gegeven zijn om te mogen doen. Persoonlijk heb ik geen behoefte aan ontmaskeringen want ik laat de keuze vrij aan een ieder te doen en te laten op spiritueel gebied wat men zelf wil. Toch de metingen laten mij duidelijk zien wat spiritueel wel of niet resoneert met een zuivere afstemming op godsvertrouwen en Godsbewustzijn.

lighthouses spreukHet is werkelijk schrikbarend wat ik tegenkom. Ik wil van hieruit dan ook iedereen op het hart drukken altijd te voelen of men uitgaat van onvoorwaardelijke liefde, waarbij niet de organisatie maar de mens centraal staat. Iedere vorm van regels is vaak al een gebrek aan liefde en vertrouwen. Daarom mijn 3e punt = blijf bij je zelf, waarmee ik bedoel blijf in je eigen energie en laat je niet meeslepen in mooie woorden of gebaren. Als mens hebben we alles in ons. Iedereen heeft een rechtstreekse verbinding met het Goddelijke bewustzijn, men behoeft zich alleen maar hiervan bewust te worden, waardoor men zich bevrijdt voelt en op die spirituele kracht het leven verder in te gaan.

Het was de grote meester die eens zei, God is dichter bij dan je eigen handen of voeten. Neem daarom tijd tot introspectie met onszelf en let op de tekens van buiten die aan ons gegeven worden om het pad naar bewustzijn en levensinvulling in steeds verfijndere afstemming te mogen gaan. Zo vaak constateer ik, dat er tekens worden gegeven aan hen die daar open voor staan. Weet, en dat meet ik, dat vele engelen staan te popelen om ons te helpen, maar dat zij de kosmische wet van vrije wil niet mogen overtreden. Doordat wij op deze aarde zijn met een vrije wil en de keuze altijd aan ons is om rechts of links te gaan, mogen engelen alleen ons helpen indien wij daar bewust om vragen. Dan hebben wij een keuze gemaakt. De schrijfster Lorna Byrne heeft vier Engelenboeken
geschreven welke velen in hun hart zullen raken. Vaak worden mijn cliënten via hun onderbewustzijn attent gemaakt om de voor hen juiste boeken te lezen om spiritueel verder te groeien.

De boeken van Lorna worden dan ook vaak aangegeven. Deze boeken spreken direct tot ons hart en het zijn vooral mijn vrouwelijke cliënten die door het lezen van haar boeken intuïtief weten dat dit voor hen op dat moment de juiste informatie of boodschappen zijn. Voor mijn mannelijke cliënten gaat het vaak om de boeken van Deepak Chopra, welke het onderbewuste aangeeft om hun geestelijke ontwikkeling voort te zetten. En nu ook de boeken van Jonathan Cahn.

Niek ZervaasNiek Zervaas
Onlangs kwam ik in persoonlijk contact met iemand die mij attent maakt op het bijzondere leven van Niek Zervaas. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar bij mijn meting op zijn boek – Geef het licht een gouden rand – was ik verrast dat dit boek resoneerde, net als de boeken van Lorna Byrne, met de energieën van de hoogste hemelen, evenals zijn documentaire ‘Een dansend Hart’. Zijn boodschap naar ons mensen is er een van pure liefde, waarbij hij ons meeneemt naar een wereld van schoonheid en vrede en leven vanuit je hart. Niek, een jongen met prachtige blauwe ogen, die tot in je ziel kijken, leefde in een lichaam met ernstige fysieke beperkingen.

Toen hij op 18e jarige leeftijd leerde communiceren met behulp van Faciliterende Communicatie kon hij uiting geven aan zijn uit pure Goddelijke liefde bestaande kwaliteiten (zie het verhaal van Niek Zervaas hier op de site van 15 juni 2012 en natuurlijk op niekzervaas.nl In deze tijd van toenemende onrust, is het goed de Goddelijke Bron in jezelf verder te openen en om dat proces in zuiverheid te mogen ontwikkelen zijn de door mij bovenstaande aangehaalde boeken welke geïnspireerd zijn door de hoogste hemelen, een prachtige inspiratie tot ontplooiing van het Godsvertrouwen en Godsbewustzijn in onszelf.

Niek Zervaas
Niek Zervaas

Daar waar het mogelijk is geeft ons eigen onderbewustzijn welke weer gekoppeld is aan het universele bewustzijn precies aan welke weg wij dienen te gaan om tot spirituele bloei te komen door inzichten in spirituele wijsheden gericht op deze tijd, waarvan o.a. bovengenoemde schrijvers deel van mogen uitmaken. Als, zoals ik dit mag onderkennen, ons onderbewustzijn zo expliciet  aangeeft dat onze spirituele weg alleen maar gaat om de verbinding met God in ons hart te laten opbloeien, dan is het onderbewustzijn niet alleen een schatkamer van spiritueel inzicht, maar zoals ik dat constateer ook een zuivere bron van informatie aangaande onze gezondheid van het lichaam.

Voeding
Het lichaam is gebaat bij een juiste voedings- vitamine- en mineralenafstemming. Het onderbewustzijn weet wat goed voor ons is om in een gezonde balans te blijven functioneren.  Wetenschappelijk is bewezen dat alles uiteindelijk alleen maar energie is in oneindige frequenties. Ook wij hebben ons eigen energiepatroon evenals onze voeding en vitamines. Matched onze dagelijkse voeding en mogelijke vitamines wel met ons specifieke niveau van frequentie. Via de mogelijkheden van frequentiebereik door radiësthesie kan worden nagegaan of er een eventueel tekort is aan bepaalde essentiële stoffen in ons lichaam.

Vaak geeft het lichaam aan dat er een tekort is aan vitamine C en vitamine B12. Van vitamine C weten we dat ons eigen lichaam het niet aanmaakt en dat een paar sinaasappelen per dag meestal niet alleen voldoende is. Dat een tekort aan vitamine B12 vaak de oorzaak is van extreme vermoeidheid en deze vitamine een grote rol speelt onze spirituele ontwikkeling. Evenals het sporenelement Molybdeen, welk element al kracht van bewustzijn in zich draagt de hogere liefdesimpuls. Het draagt mededogen en compassie met zich mee. Deze kracht hebben we nodig om
uit ons hoofd en in ons hart te komen.

Je mag hieruit concluderen dat ook een juist voedingspatroon en vitaminebalans bijdraagt tot een ontplooiing van ons spiritueel bewustzijn. Ons onderbewustzijn heeft de informatie beschikbaar en door onze intuïtie is het mogelijk een deel van die kennis naar voren te halen. Mij is gegeven om in alle bescheidenheid een kanaal te mogen zijn tot toegang tot ons onderbewustzijn en daardoor een bijdrage te mogen geven aan het verder ontwikkelen van en juiste balans in lichaam en geest.

Dineke Jongepier-Rijskamp
www.djr-advies.nl

3 gedachten over “Radiësthesie als spiritueel geschenk

 1. Wat een mooi artikel Dineke, leerzaam, inspirerend en ook wetende dat resoneren met je diepere Godsbewustzijn en Godsvertrouwen momenteel het enige is wat echt telt. Het zijn inderdaad nu pittige tijden en is het niet altijd gemakkelijk om “bij jezelf” te blijven, ook al probeer ik dat wel te doen, zover dat ik dat in mijn vermogen tracht te kunnen doen.
  Daarentegen ben ik ervan overtuigd dat niet iedereen zo maar kan pendelen, je geeft het zelf al weer, dat slechts een paar procent echt kan pendelen en aan deze 3 voorwaarden moet voldoen. Ik heb gelezen dat zowel mediums, pendelaars beïnvloedt worden door hun eigen energieën, interpretaties, of de energie van degene die de vraag stelt aan het medium of pendelaar. Dus ook daar opgelet bij wie je een vraag neerlegt, vooralsnog heb ik een groot vertrouwen in jouw gave.
  Tot binnenkort.

  hartegroet, Albertien

 2. Geachte Dineke,
  Ik ben zeer geinterresseerd in radiesthesie. Ik denk dat men moet werken met het onderbewustzijn.
  Wat kunt U alles te weten komen met pendelen ? Of wat men niet te weten komen met pendelen?
  Zeer graag een reactie van iemand a.u.b Groetjes Stafke

  1. Inderdaad werkt men op dit terrein met het onderbewustzijn.
   Vooral met de wichelroeden is dit tot het uiterste te perfectioneren.
   Pendelen is een beetje te vergelijken met Reiki, iedereen kan het leren.
   Wichelroeden bij wijze van spreken met echt magnetiseren, dat zit in je of niet, dus dat is niet te leren maar wel te ontwikkelen.

   Pendelen werkt bijvoorbeeld met het meten van geopathogene straling (negatief aardmagnetisme,in de volksmond – aardstralen)zeer ingewikkeld qua tijdsduur en zuiverheid, terwijl de wichelroeden meteen de banen, punten en kruisingen lokaliseren.
   Vooral bij het plaatsen van een neutralisator zijn de wichelroeden effectief.

   Zonder wichelroede gebruik komt men niet ver genoeg op dit gebied en blijft d pendel slechts een hulpmiddel.
   Maar dat neem niet weg dat het een goed begin is binnen de radiesthesie.

   In de dertig jaren dat ik cursussen gegeven heb en voor zalen en verenigingen gewerkt heb, heb ik regelmatig lezingen met demonstraties gegeven als thema: “Aardstralen en hun invloed op al wat leeft”. met gelegenheid tot stellen van vragen over b.v wichelroede varianten en de pendel.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.