Advertentie

Nieuwe aangifte tegen Hugo de Jonge: doe mee?!


Nieuwe aangifte tegen Hugo de Jonge: doe mee?!

2022 © WantToKnow.nl/be

x

Zoals je inmiddels hebt vernomen heeft het OM de aangifte tegen Hugo de Jonge afgewezen (HIER). Vooral de opmerking van De Jonge in het parlement, als zou de Nederlandse regering weten, waar de ‘ongevaccineerden wonen’, zette bij veel mensen zeer kwaad bloed. De Jonge deed zijn gewraakte uitspraken vorig jaar november in de Eerste Kamer. Daar zei hij “…vrij goed, vrij precies per postcode, te weten waar de groep mensen zit die tegen vaccineren is”. Hij zou zich volgens de aangevers daarmee schuldig hebben gemaakt aan haatzaaien, bedreiging en groepsbelediging.

Maar daar ziet het OM geen bewijs voor. De instantie concludeert dat De Jonge destijds enkel aangaf ‘in gesprek te willen met weigeraars om hen op vrijwillige basis alsnog voor vaccinatie te laten kiezen. Er is dan ook geen sprake van aanzetten tot haat, geweld en discriminatie tegen ongevaccineerden.’ Er is volgens het OM ook geen sprake van bedreiging, omdat er daarvoor sprake moet zijn van ‘een redelijke vrees voor een misdrijf’. Dat zou in dit geval nergens uit blijken. ‘Dat er mensen zijn die zeggen zich bedreigd te voelen, is geen juridische maatstaf. Van dwang is evenmin sprake.’

Inmiddels heeft de groep die de aangifte deed, verschillende alternatieven onderzocht om deze aangifte alsnog behandeld te krijgen. Immers, door de vele WOB-verzoeken die nu zijn afgehandeld door o.a. het Ministerie van VWS, komt een nóg heftiger beeld van een bijna despotisch minister naar voren. De alternatieven om op de uitspraak van het OM te reageren, waren:

1. De aangifte indienen in de vorm van een petitie bij de Tweede Kamer. De aangifte in een petitie omzetten en deze aanbieden aan de Tweede Kamer, met meer dan 40.000 ondersteunings-handtekeningen moet dan worden behandeld in de Kamer. Daarmee geeft de groep die de aangifte doet, nogmaals een belangrijk signaal af.

2. Artikel 12 procedure starten Als het OM weigert om een zaak voor de rechter te laten komen (zoals nu het geval is) dan staat het een ieder vrij om een artikel 12 procedure te starten. Er dient dan een klacht te worden ingediend, bij het gerechtshof met het verzoek alsnog om vervolging. Het gerechtshof registreert de klacht en stuurt dit door naar de advocaat-generaal. Die neemt contact op met de Officier van Justitie en brengt weer verslag uit aan het gerechtshof. Daarna besluit een beklagkamer of er alsnog tot vervolging moet worden overgegaan.

3. Een geheel nieuwe aangifte starten Nu er veel nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen via de WOB documenten kan er ook een geheel nieuwe aangifte worden gemaakt. Dit is natuurlijk erg veel werk, maar daarbij begint het verhaal weer van voor af aan. 

Groepsaangifte en de procedure tegen ‘bewindspersonen’
De aangever verklaarde namens 69.018 andere personen aangifte te doen. Volgens het OM heeft hij echter onvoldoende informatie overgelegd om te onderbouwen dat de gegevens van de andere personen kloppen. Uit een steekproef zegt het OM, dat blijkt dat het bestand van personen is vervuild met duidelijk verzonnen namen.

Evenmin staat vast dat de mensen die hun echte naam hebben achtergelaten op de website van aangever, uitdrukkelijk aangifte wilden doen van genoemde strafbare feiten..! Het OM beschouwt de aangifte daarom als één aangifte met een groot aantal steunbetuigingen. Overigens maakt het aantal aangevers of steunbetuigingen voor de juridische beoordeling niets uit. Die blijft hetzelfde. Het grote aantal steunbetuigingen geeft wel aan dat de kwestie maatschappelijk leeft.

Daarnaast is het OM in algemene zin wettelijk niet bevoegd om strafvervolging in te stellen tegen een bewindspersoon. Dat kan alleen de procureur-generaal bij de Hoge Raad na opdracht van de Kroon (bij koninklijk besluit) of bij besluit van de Tweede Kamer. Als er een aangifte tegen een bewindspersoon binnenkomt, beoordeelt het OM wel of die een verdenking oplevert. Zo ja, dan stuurt het OM de aangifte door naar de minister van Justitie en Veiligheid. Bij de aangifte in kwestie ziet het OM geen verdenking van enig strafbaar feit.

Teken de nieuwe aangifte; doe mee!
Klik op dit screenshot van de website tot het doen van collectieve aangifte.. Of pik jij als burger deze opstelling/houding en -vaak onwettige!- maatregelen van Hugo de Jonge? Maar er zijn verschillende vervolgacties gepland met betrekking tot deze aangifte tegen Hugo de Jonge. Zo zal de aangifte op dinsdag 7 september 2022 ook worden aangeboden in de vorm van een petitie aan de Tweede Kamer; deze petitie zal in ontvangst worden genomen voor Gideon van Meijeren van FvD. Dit is besloten naar aanleiding van een stemming onder onze achterban.

Voor alle verder info: aangiftehugodejonge.nl

4 gedachten over “Nieuwe aangifte tegen Hugo de Jonge: doe mee?!

 1. Zolang Rutte en companen het in Nederland voor het zeggen blijven hebben zal dat alleen maar leiden tot minder,geen vertrouwen of zelfs wantrouwen tegen veel overheidsinstellingen.
  Nou heb ik een paar zaken terug bekeken wat gewoon in de media/kranten heeft gestaan en ook op TV te zien is geweest.Kennelijk is het mogelijk om verandering in het systeem aan te brengen wanneer kabinetsleden gevaar lopen en zelfs wetten en regels kunnen aangepast worden.
  Met andere woorden lijkt het er op dat hoge koppen in bescherming worden genomen zelfs door de rechterlijke/justitiële overheidsdiensten.
  Waarom denk ik dat?
  Neem dit: op 16-2- 2021. https://www.schiedam24.nl/nl/nieuws/nieuws/avondklok-blijft-toch-gelden-zeker-vanavond-vannacht-en-woensdag-en-donderdag/16609
  S’morgens was er een uitspraak van een rechter en terwijl elke andere burger tijden moet wachten op een behandeling van een zaak kregen Rutte en companen s’middags (dezelfde dag) het voor elkaar dat een andere rechter de uitspraak van tafel veegde. Rechtspraak is dus te beïnvloeden door vooral hoge kabinetsleden zij lijkt het.
  Vervolgens las ik op 13 mei 2020: https://zevenaar.nieuws.nl/nieuws/8271/zevenaar-politie-strafblad-mogelijk-bij-overtreding-corona-regels/
  Oké dus wie de coronaregels overtrad kon dus een strafblad krijgen of een aantekening daarop.
  Toen ging de minister van justitie en veiligheid zelf in de fout wat tot een strafblad had moeten leiden en mogelijk zelfs ontslag van Grapperhaus maar dat kon natuurlijk niet.
  27-augustus 2020 las ik: https://nos.nl/artikel/234562-grapperhaus-spijt-van-overtreden-coronaregels-bij-huwelijk Natuurlijk zegt hij dat hij spijt heeft maar het “delict” is gepleegd en had net zoals dat voor iedereen gold volgens de regels bestraft moeten worden.
  Vervolgens las ik op 24 september 2020 in de volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-door-de-knieen-geen-strafblad-na-corona-overtreding~b90c5d3f/
  1.Opvallend dat de krant schreef dat het kabinet door de knieën gegaan zou zijn terwijl ze waarschijnlijk juist blij waren dat ze Grapperhaus konden beschermen.
  2.Nu het een kabinetslid betrof werd ineens een aantekening op of een strafblad geschrapt.
  Nu het H.de Jonge aangaat ook weer een kabinetslid neemt het OM dus de zaak niet in behandeling wat gewoon iemand in bescherming nemen genoemd wordt in de volksmond.
  Bij veel mensen heeft deze regering al wantrouwen veroorzaakt en zichzelf ongeloofwaardig gemaakt door gebruik te maken van leugens,bedrog,het zich niet kunnen herinneren enz.
  Met voornoemde vraag ik me af of corruptie daar aan toegevoegd zou moeten worden of niet.

  1. PS.
   Kennelijk werkt de verwijzing naar het artikel van de nos niet en krijgt men iets heel anders.
   Deze week schreef ik al over dat men moet bestellen eer men een nos artikel wil gebruiken misschien heeft het daar mee te maken?
   Eigenlijk maakt het ook niets uit want iedereen die het allemaal heeft gevolgd weet dat ik niets lieg en dat het zo gebeurd is.De meeste kranten zijn in het bezit van een bepaalde groep wat eventueel kan betekenen dat het artikel in de aangehaalde krant ook niet of niet goed kan werken en ook zit men met het wel of niet akkoord gaan van cookies natuurlijk.
   U kunt ook altijd zelf iets checken natuurlijk via eventueel andere bronnen.

 2. Wanneer het OM niet ziet dat H.de Jonge gewoon de boel besodemieterd dan kunnen ze net zo goed alle strafzaken tegen bv oplichters schrappen.Het laatste voorbeeld is natuurlijk wel dat hij nu gemeenten de mogelijkheid wil geven om voorrang te geven aan mensen wanneer het om het toewijzen van woningen gaat.De VVD (hoe kan het anders) wil dat het niet gaat gelden voor koopwoningen omdat dat tot waardevermindering van woningen zou kunnen leiden.Dus het gaat dan alleen maar om huurwoningen die trouwens ook gekocht zijn door iemand en dus ook koopwoningen zijn maar verhuurd worden.Wie een klein beetje nadenkt weet dat het ook hier weer gaat om voorrang geven aan voormalig asielzoekers die later statushouder zullen zijn.
  Asielzoeker,vluchteling of hoe men ze ook maar wil noemen moeten door gemeenten opgevangen worden en statushouders zullen ingeschreven worden als woningzoekende en dan komt het addertje Statushouders moeten binnen 15 maanden een woning toegewezen worden omdat dat zo wettelijk bepaald is.Resultaat mensen die al langer ingeschreven staan zullen wederom na de statushouder een woning toegewezen krijgen.Dit is puur bedrog en misleiding omdat ze net doen alsof studenten,leraren,leraressen en andere “belangrijke beroepsgroepen” nu eindelijk geholpen zullen worden wat dus niet zo zal zijn.Alles doen ze om asielzoekers te bevoordelen ten nadele van mensen met een Nederlands identiteitsbewijs. Wat hier gebeurd zou gewoon strafbaar moeten zijn.
  Deze morgen zag en hoorde ik Ursula von der Leyen spreken in het europees parlement en ook dat was weer een toneelstuk van jewelste.De oorlog in Oekraïne zou een oorlog zijn tegen onze energie,onze economie,onze waarden en onze toekomst en natuurlijk zal ze bedoelen dat het Poetin zijn schuld is maar klopt dat?
  1.Nederland heeft in een referendum NEE gestemd tegen de Europese grondwet.
  Balkenende tekende toch voor JA wat NIET democratisch is en eigenlijk daardoor niet rechtsgeldig moet zijn.
  2.Rutte tekende voor het Oekraïneverdrag waar Nederland in een referendum ook NEE tegen heeft gezegd en ook dat zou niet rechtsgeldig moeten zijn.
  Gevolg van Balkenende zijn handelen is nu wel dat landen overruled worden door niet gewenste Europese wet en regelgeving omdat een meerderheid dat niet wilde.Nederland (en waarschijnlijk ook andere landen) kunnen vaak geen kant op omdat onze wet en regelgeving in strijd zou zijn met Europese wet en regelgeving.Wanneer vraagt de EU zich eens af of hun verzinsels op het gebied van wet en regelgeving niet in strijd is met nationale wet en regelgeving van landen?
  Voorgaande geeft aan dat de EU niet democratisch is maar dictatoriaal anders hadden ze de uitslagen van die referendums gerespecteerd.
  Rutte tekende voor het Oekraïne verdrag wat nu voor ernstige problemen zorgt en veel kapot maakt (mogelijk zelfs onherstelbaar).Wanneer neemt hij zijn verantwoordelijkheid en stapt hij op?
  Elke dag langer zitten van hem en het lidmaatschap van de EU betekend vernietiging van alles wat generaties opgebouwd hebben.Zelfs onze voedselzekerheid is al in gevaar door achterlijke EU wet en regelgeving,onze zorg gaat kapot,het MKB gaat failliet en uiteindelijk zal niemand meer iets hebben/bezitten.Ook stemmen heeft geen zin gehad want zo werd bv de PVV als tweede gekozen partij uitgesloten van regeringsdeelname en Rutte en de door hem aangewezen kabinetsleden wisten na een klein jaar niet hoe snel ze op hun plek moesten gaan zitten omdat ze hun kans grepen om alles naar hun hand te zetten ten koste van alles van waarde voor de burgers die zij zeggen te vertegenwoordigen terwijl ze dat niet doen maar wel kapot maken.Dat is mijn mening.

 3. Deze week heb ik gekeken naar een debat met H.de Jonge en de oplichterspraktijken van hem gaan gewoon door.Hij is nu ook bezig met een wetsvoorstel om de overheid meer zeggenschap te geven over de besteding van grond.Zeg maar dat de overheid kan bepalen wat er op die grond gebouwd,verbouwd of uitgebreid moet worden.Zelf noemde hij de verbouwing of uitbreiding van opvang voor “asielzoekers,migranten of hoe men ze ook maar wil noemen”.
  Nou wordt telkens gezegd dat al die mensen bij bv Ter Apel in nood verkeren en dat het mensen zijn die op de vlucht zijn maar is dat zo?
  Wanneer ik zie dat er ook door anderen zoals Vijlbrief gewerkt is aan het makkelijker maken voor mensen van buiten de EU om naar hier te komen dan heb ik toch twijfels daarover.Het lijkt er steeds meer op dat velen niet op de vlucht zijn maar bewust naar hier gelokt of gehaald worden zelfs al is dat ontwrichting van heel Nederland.Met die wet van H.de Jonge vrees ik dat de provincies en gemeenten straks niets meer te zeggen hebben en dat Den Haag ze gewoon de opdracht geeft en hoe de provincies en gemeenten daar dan mee omgaan zoeken ze maar uit als de opdracht maar uitgevoerd wordt.Nederland moet en zal kapot gemaakt worden en er zijn zat voorbeelden zoals het MKB wat kapot gemaakt wordt,de boeren,de visserij,de zorg enz.
  Deze coalitie is in mijn zienswijze staatsgevaarlijk en ontwrichtend maar kennelijk slapen de zogenaamde waakhonden die voor ons zouden moeten waken.
  Gisteren keek ik ook naar het debat met Rob Jetten over energie en de torenhoge rekeningen van velen en wat eigenlijk al te voorspellen was gebeurde.Prinsjesdag is belangrijker dan alles wat betekend dat ze gewoon Nederlanders laten barsten omdat waarschijnlijk dit jaar niets meer of weinig mogelijk zou zijn en de plannen die op prinsjesdag bekend gemaakt zullen worden gaan over 2023 wat inhoud dat ze meer dan DRIE MAANDEN NIETS DOEN EN VELEN LATEN VERREKKEN.
  Vreemd is wel toen in 2008 banken dreigden om te vallen tot diep in de nacht werd gepraat op departementen en dat toen wel snel oplossingen gevonden werden wat ons allen ook toen in meer armoede heeft gebracht,wanneer het om KLM gaat geven ze snel en zelfs zonder lang overleg 3,5 miljard wat later meer dan 6 miljard bleek te zijn aan zogenaamde steun uit.
  Verder kan alles voor multinationals,banken en de aandeelhouders en het “gewone volk” mag niet alleen sterven maar moet ook voor die flauwekul betalen.Wat mij nog bozer maakt is de opmerking van Agnes Mulder gisteren tijdens dat debat met Jetten,toen ze iets zei in de trant van “graag zou ik om 21.30 uur willen afronden omdat er mensen in deze zaal zitten die nog naar alle uithoeken van Nederland moeten reizen”. Dat geeft wel aan dat onze vertegenwoordigers wel dikke salarissen willen ontvangen maar gewoon niet geinteresseerd zijn in oplossingen vinden voor mensen in echte nood en dan heb ik het niet over asielzoekers.Dat is weer mijn mening en niet meer dan dat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.