Advertentie

Schaliegas: Kamp op de bek slaan..!!


twitter roos vonk

x

x

Schaliegas: Kamp op z’n bek slaan..!!

2013 © WantToKnow.nl/.be

x

Professor Roos Vonk van de Radboud Universiteit van Nijmegen
Professor Roos Vonk van de Radboud Universiteit van Nijmegen

Het was professor Roos Vonk van de Radboud Universiteit van Nijmegen die gisteren op Twitter waarschijnlijk de mening van heel veel Nederlanders eindelijk eens de vrije loop liet.. Ze wil minister Henk Kamp van Economische zaken ‘Op zijn bek slaan’ om zijn gedrag en houding rondom de persconferentie inzake de schaliegaswinning in Nederland. Dit naar aanleiding van een rapport dat gisteren werd gepresenteerd door een consortium van bedrijven dat op  voorhand al vóór schaliegaswinning blijkt te zijn. Want hoe kan het anders dat deze club een dergelijk rapport aflevert, waarbij het er klaarblijkelijk alleen nog om gaat, de minister een goed ‘wapen’ in handen te geven, om schaliegaswinning door te drukken..!

De aarde verwoest en vol chemicaliën gespoten!!
Voor ons bij WantToKnow richt het bezwaar zich vooral op de wijze waarop een mix van puur-schadelijke chemicaliën in de grond wordt gespoten om diepere aardlagen te ‘kraken’ of zoals dat heet in vaktermen te ‘fracken’. Deze chemicaliën blijken, náást de enorme verwoestingen die onzichtbaar in diepere aardlagen worden aangericht, de grote boosdoener. Van de chemische mix die gebruikt wordt, zo blijkt keer op keer overduidelijk in de VS, mag niet eens de samenstelling worden bekend gemaakt..!! Hoe kan er dan een positief advies komen vanuit het consortium, als overal ter wereld de lange-termijn-gevolgen NIET EENS BEKEND en de korte termijn gevolgen al DESASTREUS zijn..?! Of om weer met de woorden van professor Vonk te spreken: “We worden verneukt!”

schaliegasrapport
Het rapport dat gisteren door het, op de cover vermelde, consortium van bedrijven werd gepresenteerd, over de schaliegaswinning in Nederland. (Klik op illustratie om het hele rapport te downloaden)

En wat blijkt hier uit het rapport van het consortium, dat door minister Kamp is aangesteld..? Er wordt niet over chemicaliën gesproken, maar keurig over ‘fracking vloeistof’…! Waarom niet gewoon man-en-paard noemen..? Het consortium van bedrijven dat het rapport in elkaar heeft gesleuteld, heeft heel leep een niet-neutraal verhaal gemaakt, een excuus voor een vooringenomen Henk Kamp om de Tweede Kamer mee om de tuin te leiden..!

We laten hier daarom even de kenners aan het woord, in de ‘persoon’ van de Stichting Schaliegasvrij Nederland:

‘Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft kennis genomen van het openbaar worden van het onderzoeksrapport naar de risico’s voor mens en milieu van schaliegas en steenkoolgas, dat in opdracht van het ministerie van EZ is uitgevoerd door het consortium Witteveen+Bos, Fugro en Arcadis, en waaruit zou blijken dat de risico’s van winning van schaliegas “goed te ondervangen” zijn. Gezien de omvang van het rapport is het voor ons nog niet mogelijk om een uitgebreide inhoudelijke reactie te geven op het rapport, maar een eerste lezing bevestigt de vermoedens die SSN eerder al uitte: Het rapport is een onvolledig, onzorgvuldig en in onze ogen ongeloofwaardig stuk haastwerk geworden.”.’

De stichting gaat verder in haar commentaar op het rapport bij monde van SSN-vice-voorzitter Willem Jan Atsma:

“De door het consortium geraadpleegde bronnen zijn beperkt, en geven geen goed beeld van de huidige stand van zaken wat betreft wetenschappelijke kennis over de impact van onconventionele fossiele brandstof extractie. Een aantal essentiële studies en rapporten zijn simpelweg buiten beschouwing gelaten, zoals de studies naar de aanwezigheid van methaan en propaangas en van zware metalen als arseen in drinkwaterbronnen in de omgeving van schaliegasputten.”

Tegelijkertijd hanteert het consortium een aantal aannames die niet opgaan,” zegt SSN-voorzitter en aardwetenschapper Ko van Huissteden. Hij is naast voorzitter van deze stichting ook universitair hoofddocent Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Cluster Earth and Climate.Hij geeft onderwijs op het gebied van milieuwetenschappen, klimaat, statistiek, onderzoek naar broeikasgasemissies uit permafrost en veengebieden.

“Zo wordt er gesteld dat geïnduceerde bevingen die samenhangen met het boren naar schaliegas en met frack-werkzaamheden niet sterker zullen zijn dan respectievelijk 3.0 en 1.0 op de schaal van Richter. Deze aannames zijn echter achterhaald door de werkelijkheid: door toedoen van de recente gasbevingen in Groningen wordt die grens van 3.0 niet langer gehanteerd, en Cuadrilla heeft in Groot-Brittanië twee bevingen veroorzaakt met hun fracking operaties die beide zwaarder waren dan 1.0 (respectievelijk 1.4 en 2.3).

In Canada zijn zelfs bevingen veroorzaakt door fracking waargenomen die een sterkte hadden tot 3.8 op de schaal van Richter. Ook aannames wat betreft waterverbruik en methaanlekkages zijn slecht onderbouwd – wij beschikken over informatie waaruit blijkt dat waterverbruik veel hoger ligt, en het rapport suggereert dat methaanlekkage niet plaatsvindt zolang het vrijkomende afvalwater maar niet in open bassins opgevangen wordt, terwijl dit slechts één van de wegen is waarlangs methaan kan weglekken.

Opname uit de film 'Gasland'.. Het resultaat van fracking lijkt op een horror-movie..
Opname uit de film ‘Gasland’.. Het resultaat van fracking lijkt op een horror-movie.. Maar u kunt gerust gaan slapen.. Zo ‘republikeins’ als het in de VS wordt, zal het hier in Nederland toch niet worden. Behalve dan de chemicaliën die diep in de grond weggestopt zitten en een verwoeste aardbodem, die je toch niet ziet, hebben we niets te vrezen..!

Willem-Jan Atsma voegt hieraan toe: “Waar wij ook in de klankbordgroep op gehamerd hebben, is het berekenen van de kosten van alle eventuele risico-mitigerende maatregelen. Dit is echter slechts zeer summier uitgewerkt, zodat ook niet na te gaan is of dit kostenplaatje klopt – maar dat is wel van groot belang voor de bepaling of zo’n boring rendabel zal zijn, en dus ook voor het nut-en-noodzaak vraagstuk.”

Van Huissteden: “Wij gaan de komende tijd het onderzoeksrapport aandachtig bestuderen, en zullen op een later moment met een uitgebreide reactie hierop naar buiten komen. Wij hopen dat minister Kamp in zijn besluit om proefboringen naar schaliegas al dan niet van start te laten gaan zich niet alleen laat leiden door dit zeer onzorgvuldige rapport, maar dat hij ook een realistische afweging maakt van nut en noodzaak, duurzaamheidsdoelstellingen, en maatschappelijk draagvlak.”

50 Hoogleraren tegen schaliegasboringen in Nederland
Als je denkt dat Roos Vonk de enige hoogleraar is die volledig uit haar hum is, door de uiterst gladde presentatie van Henk Kamp gisteren, dan heb je het mis..! Er is een petitie van maar liefst 50 professoren die het nodig vinden hun mond open te doen en de Tweede Kamer en het Nederlandse volk te waarschuwen.

Overigens gooien deze hoogleraren het ook op de economische onhaalbaarheid. We laten je hier hun verhaal zien, via een bericht van het NOS-journaal:

De risico’s niet benoemen en verdoezelen: manipulatie!
Hieronder zie je een tweetal pagina’s uit het gisteren gepresenteerde rapport. Het zijn twee pagina’s uit de begrippenlijst, die aan het einde van het rapport is opgenomen. We plaatsen deze om je te laten zien hoe de Tweede Kamer ONVOLLEDIG wordt voorgelicht. Een uiterst pijnlijke situatie ontstaat hierdoor al. Minister Kamp die een rapport naar de Tweede Kamer stuurt dat al vanuit de begrippenlijst ONVOLLEDIG is. Want de frackingvloeistof die gebruikt wordt is UITERST schadelijk voor het milieu, dat is bijna door iedere leek op internet op te zoeken. Een voorbeeld van de gebruikte camouflage-terminologie vind je bij de omschrijving van ‘flow back water’.. Dit is inderdaad water dat ná het boorproces terugstroomt door het boorgat. Maar het is dus uiterst giftig, want het bevat alle smerige chemicaliën waarmee gefracked moet worden..

En wat is dan volgens deze begrippenlijst ‘fracking’ zelf..?
Nou die camouflage-omschrijving vind je dáár weer direct onder.. Het is dus alleen nodig om de diepere aardlagen ’te breken’, waarmee bedoelt wordt dat ze volledig worden gespleten en feitelijk verwoest.. En wat over de vloeistof, die uiterst giftig is, maar zonder verdere omschrijving wordt genoemd als ‘frac-vloeistof’..? Het enige dát we te lezen krijgen, is dat het om ‘grote hoeveelheden’ gaat.. Ja, dank je de koekoek, dat je dan niet gaat vertellen dat het uiterst giftige chemicaliën zijn die in de bodem worden gespoten en waarvan een groot deel in de aardlagen vast blijft zitten.

Drinkwater
En hoe deze ‘fracking-industrie’ straks ons drinkwater gaat beïnvloeden, daar wordt nauwelijks bij stilgestaan. Maar dát dit bijna een essentieel is, dat blijkt uit dit artikel HIER op onze site, waaruit duidelijk wordt dat JUIST in drinkwatergebieden deze gasvoorraden aanwezig zijn. Het consortium, ingehuurd door minister Henk Kamp, doet wat er wordt gevraagd; er komt een uiterst eenzijdig rapport over ‘fracking’ en daarin wordt terminologie gebruikt die onze Tweede Kamer-leden dient gerust te stellen.. Toch één zinsnede nog uit het rapport in het kader van de drinkwatervoorziening:

‘Het relatief grote aantal putten dat voor de schaliegaswinning geboord moet worden,
is ook belangrijk punt van aandacht, vooral voor de drinkwatervoorziening.’

Camouflage-diplomatie..
Kijk hieronder hoe diplomatiek de heren van het consortium zich uitdrukken om minister Henk Kamp te helpen de uiterst negatieve kanten van fracking te verdoezelen..! De eerste twee pagina’s van de begrippenlijst uit het rapport:

schaliegasrapport begrippenlijst

Doe mee en teken de petitie!
Nu blijkt dat Henk Kamp volledig de Tweede Kamer een rad voor ogen aan het draaien is, door volstrekt de gevaren van schaliegas te bagatelliseren, lijkt een verenigde stem tégen schaliegas een noodzaak. Wanneer jij je hiertoe geroepen voelt, teken dan in ieder geval even de petitie die milieudefensie heeft opgezet. Klik daarvoor gewoon op het onderstaande plaatje..!

petitie schaliegas stop

46 gedachten over “Schaliegas: Kamp op de bek slaan..!!

 1. Professor Roos Vonk is een mooi voorbeeld hoe erg deze samenvatting aan het achteruit rennen is. Professoren waren vroeger mensen van enige statuur, maar zij praat blijkbaar ook de “taal van de straat”.
  “Iemand op zijn bek slaan” en “we worden verneukt” zijn 2 uitingen die naar mijn mening niet horen bij iemand van haar kaliber, laat staan dat het in het klimaat van tegenwoordig kan worden opgevat als bedreiging.
  Als laatste vind ik het hele relaas hierboven weinig met nieuws-garing van doen hebben en meer een advertentie voor de Anti-Schaliegas beweging dan wel millieudefensie voorstellen dan wel een opiniestuk.
  Vreemd dat je wordt opgeroepen om jouw stem te gebruiken om tegen schaliegas te stemmen bij de petitie, wanneer je er niets vanaf weet. Hoe kun je er tegen zijn als je er geen kennis van hebt? Hoe zou dat vroeger hebben gewerkt? “Wat is dat?” “Een wiel….” “Ik ken het niet, ik stem tegen….”

  Misschien is het ook een idee om niet achter iedere titel van een artikel een uitroepteken te gebruiken! Dat is best irritant lezen! Vindt u ook niet?!

  1. Wellicht heb je inhoudelijk ook nog iets te melden, dan direct en indirect je manifestatie hier..? Te koop lopen met eigen (impliciete) antwoorden op vragen die je stelt.. Ben je quizmaster wellicht..? Nieuwe bezoeker hier..? Dan ook alle voorgaande informatieve artikelen gemist kennelijk over schaliegas en de uiterst negatieve gevolgen. In ieder geval het deel van het artikel gemist, waarin wij als WantToKnow duidelijk maken tégen deze vorm van gaswinning te zijn. En inderdaad zijn we niet tegen het wiel, als we dat niet eerst uitleggen. Maar voor je informatie: wij hebben het wiel niet uitgevonden. Maar daarom is het nog wel handig te gebruiken.
   En over de taal van professoren: waarschijnlijk gaan die kennelijk wel met hun tijd mee!
   Fijn ook dat de vraagtekens je opvielen; daar zijn ze voor!

  2. bws, ff kijken? http://www.youtube.com/watch?v=dEB_Wwe-uBM
   en daar zijn er nog veel meer van. En rapporten, en verslagen. Al een aantal jaar. Dat heeft U kennelijk nog niet gezien. Degenen die zelf aan nieuwsgaring doen wel en tekenen dan zomaar zo’n petetie
   Wat is dat? je eigen mening vormen? Een mening…. nee ken ik niet, ik loop klakkeloos achter de corrupte politici aan.

   Rutte zat tijdens het reces met een cowboyhoed breed lachend in Texas voorovergebukt en rambam de eerste week na het reces ontrolt het hele plan al.

  3. Ik ben het dit keer eens met BWS. Als mensen van dergelijke statuur zich zo gaan uiten, dan kan ik ze niet meer serieus nemen. Haar inbreng is zelfs schadelijk voor het debat. Ze zet zichzelf en haar medestanders weg als domme straatschreeuwers. En dat verdienen we niet. Ik ben ook tegen boringen voor schaliegas en vooral tegen de winning van schaliegas. Maar laten we dat op de juiste manier doen en niet met dezelfde halve waarheden (en leugens) als de tegenpartij gebruikt. Het is inmiddels wel duidelijk dat dat vlammetje uit de waterkraan niets te maken heeft met de winning van schaliegas. Ik ben verontwaardigd dat een goede zaak zo wordt besmet met onzin, straattaal en goedgelovigheid. Je kunt niet tegen de politiek op met emotie en doemdenken. Haal de juiste mensen erbij (niet mevr. Vonk dus) en gebruik de juiste argumenten. Verder, succes!

  4. Je boort wel meer gaten per locatie, onder een hogere druk en het boren per gat duurt langer dan met conventionele winning wat b.v het risico op lekkage of breuk groter maakt. Veel gedoe voor een paar schrale belletjes, het zal mij verbazen als het rendabel blijkt.

  5. Feit 1
   De NAM beloofde dat er geen schade aan het millieu of de infrastructuur zou worden toegebracht alvorens ze mochten gaan boren in het groninger gasveld . Alles was onder controle .
   Feit 2
   Een kleuter begrijpt dat als je iets uit de grond haald , de grond boven de ontstane holte inzakt ( zandbakwijsheid)
   Feit 3
   Vanwege de door de gaswinning gedaalde bodem is het grondwaterpeil in groningen met 1 meter verlaagd. Het zeewater peil is hoger geworden, met als gevolg dat de druk op de dijken groter is en dus ook het kwelwater (water dat onder de dijken doorsiepelt) meer wordt . Gevolg de sloten in groningen zijn eerder brak dan zoet! En weet dat heel nederland daar binnen afzienbare tijd mee te maken kan krijgen!
   Als je nu hier ( loppersum) een eigen zoetwaterput wilt hebben moet je dieper dan 300 meter graven!, de verzilting van het nederlandse grondwater is al opgerukt tot aan Zwolle, vergis je niet!
   Feit 4
   Kamp vertelde in loppersum dat de aardbevingen ( nu al 70 + alleen al dit jaar) geen effect hadden op de huizenprijzen. De makelaars hier weten beter huizen worden onverkoopbaar. door: Schade ( mijn huis al 80.000 euro de NAM wil 4200 euro betalen)woomgenot derving, en stress vanwege de “ruimhartige” vergoedingen van de NAM.
   Feit 5
   Minister Kamp heeft gelogen of is geheel onwetend over de gevolgen van de gaswinning in groningen voor de bewoners en met name de huizenbezitters.
   Feit6
   Het huidige gasveld staat onder een druk van 300 bar. Daaronder ligt een 800 bar veld dat de NAM maar wat graag wil aanboren ( hebben we dan niets geleerd van de golf van mexico?)
   Feit 7
   De schaliegasboringen hebben weinig te maken met “de veldjes”die op het journaal worden getoont maar alles met de ondergrond. Bovendien is boren om een hoekje geen probleem dus wie zegt dat het gas niet van onder de nabijgelegen woonwijk vandaan komt?
   Feit 8
   het opgepompte gas is voor een aanzienlijk deel voor een appel en een ei aan italie en rusland verkocht, terwijl de nederlandse bevolking de hoogste prijs moest betalen( hoezo rendeert iedereen daarvan?)

   Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan , echter een ieder kan zien dat de NAM( lees shell) niet te vertrouwen is en doelbewust de bevolking heeft voorgelogen. Dat Minister Kamp alleen met centjes bezig is en geen moer verstand van gasboringen heeft , zich daar niet over heeft ingelezen en de bevolking belazerd.

   En BWS als je het niet weet welke gevolgen je staan te wachten is het verstandig er niet voor te stemmen maar eerst gedegen onderzoek af te wachten of naar het verleden te kijken , en zien of betrokken partijen wel betrouwbaar zijn.

  6. Komt goe…, en anders maak je er een pretpark van, beleef de dag van je leven op de schralieberg! speurtochje erbij ‘waar is de mol?’ metaaldetector op je hoofd heb je meteen de entree er weer uit.

  7. Ach, arme Roosje, zegt “Sorry!”……… had volgens haar zelf even last van haar Ego 😉

   Dat Ego noemt ze in haar “Sorry” bericht op haar website:

   ” Ik zeg zelf nota bene altijd, in mijn boeken, colleges en lezingen, dat we als mens onze hogere mentale vermogens moeten benutten en onze primaire impulsen moeten beheersen, om “emotionele onzindelijkheid” te voorkomen.”

   http://www.roosvonk.nl/tweet

  8. Hallo Marcel, Om je gevoelens nog wat te bestendigen reactie 1.8 feitje 5, over het ja of nee liegen van minister van der Kamp, is hier een fraai artikeltje over het ondertekenen van een zwijgplicht aangaande het onderzoek van schaliegas winning.
   http://www.joop.nl/groen/detail/artikel/21700_milieudefensie_mag_van_minister_kamp_rapport_schaliegas_niet_inzien/
   En wat berteft feit nr. 3 is dat niet alleen de gaswinning maar ook de drooggemalen Haarlemmermeer, tussen 1849 en 1852, steeds meer zout kwelwater te verwerken krijgt door de onststane onderdruk van de oppervlakte, eens gevuld met water. Het wordt ieder jaar erger. Op het ogenblik zo’n 60 vrachtwagens vol met zout per jaar, volgens hoogheemraadschap Rijnland. Er wordt dan ook heel wat ‘gespoeld’ in de Haarlemmermeer om de concentratie zout naar beneden te krijgen.
   Zo zie je eigenlijk hoe kwetsbaar ons mooie landje is.

  9. Gisteren avond is een gezin in aller ijl geevacueerd uit een oud pand hier in het dorp , vanwege mogelijk instortingsgevaar bij een volgende aardbeving . Het huis is met hekken afgezet en mag niet worden betreden. Het gezin is ondergebracht in een hotel en de gemeente en de nam beraden zich nog over de volgende stappen. Sloop ( hoewel het een monumentaal , en dorpsgezicht bepalend gebouw betreft) of opknappen en verstevigen. Ik dien eigenlijk mijn west gevel met balken te ondersteunen en de bereikbaarheid in een straal van enkele meters binnen en buitenom te belemmeren. Dit alles in afwachting van de volgende klap of herstel.
   Ondertussen is het gasveld onder het naburig dorp opnieuw aangeboord en wordt weer in produktie gebracht.Of dit gaat om het 300 bar veld of het 800 bar veld is vooralsnog onduidelijk wel was er een boortoren aktief . In het veld onder mijn dorp is laatst de boorschacht ingestort en opnieuw is het gasveld aangeboord op dezelfde locatie .
   Er gaan stemmen op onder de locale bevolking om de kraan dicht te draaien totdat een oplossing en geldelijke genoegdoening ( nog niet 1% van de baten van het gas komen ten goede aan de provincie groningen)en herstel van de infrastructuur en de bezittingen van de bewoners.
   Eind dit jaar begin volgend jaar wordt een beving van 5 op de schaal van richter of hoger verwacht, dit is door een voormalig direkteur van de NAM toegegeven. Het is ook niet uitgesloten dat er zwaardere en meer frequenter bevingen zullen voorkomen. De teller staat voor dit jaar op 80+ bevingen waarvan zeker 5 rond de 3 op de richter schaal alleen al in mijn direkte omgeving.

  10. Man, dit is ook goed waardeloos voor je zeg! Wat een onmacht is er voor je en de omgeving. We wisten wel van scheuren en een beetje verzakkingen, maar op deze manier? Maar dit wordt écht weggehouden voor het grote publiek. Als deze manier een ‘oppepper’ zou moeten zijn voor de economie? Ik vind het echt heel erg voor je en voor de getroffen mensen om je heen. Wat een oogkleppen hebben ze toch in Den Haag voor de zgn kas te spekken en de economie te redden?

  11. Hoi Marcel, Ook het NOS journaal vanmorgen gezien? 🙂 🙂
   Was je zelf ook een beetje in de weer met deze actie?

  12. @ odette
   Neehoor ik vind het gas al veel te duur voor de gewone gebruiker . Laat ze het geld maar bij de nam ( is shell) weg halen . Het gaat niet aan om de rest van de bevolking nog meer energiekosten in de maag te splitsen. Vond het dus ook een nogal debiele aktie.

 2. Tja, dit nieuws kan dan niet uitblijven..
  Of zoals we Henk Kamp kunnen horen spreken:
  “Ik een rapport waar ik mee voor de dag EN over een paar jaar in de raad van bestuur van de NAM kan komen. En jullie een lekkere kluif van die schaliegasaanbestedingen!”
  Van Nu.nl:

  ‘Onderzoekbureaus hebben financieel belang bij schaliegaswinning’

  ‘Twee ingenieursbureaus die betrokken zijn bij onderzoek naar schaliegaswinning, “zouden er financieel belang bij kunnen hebben als het boren naar onconventionele fossiele brandstoffen ook in Nederland van de grond komt”.

  Dat zegt secretaris Fleur de Huu van Schaliegasvrij Nederland tegenover NU.nl, naar aanleiding van een uitspraak van vice-voorzitter van Schaliegasvrij Nederland Willem Jan Atsma maandagochtend tegen Radio 1. Ingenieursbureau Arcadis en Fugro, twee van de drie bureaus die op verzoek van het ministerie van Economische Zaken in Nederland onderzoek hebben gedaan naar de veiligheid van schaliegaswinning, “verdienen veel geld aan schaliegasontwikkeling in Amerika”, zei Atsma.

  “Als je ingenieursbureaus die geld verdienen met schaliegasontwikkeling vraagt om te kijken hoe veilig schaliegaswinning is, dan is het misschien niet de slager die zijn eigen vlees keurt, maar het is meer de vraag stellen aan de slager of vlees eten wel gezond is”, aldus de vice-voorzitter. Volgens secretaris De Huu is het duidelijk. “Arcadis en Fugro verdienen hun geld in deze sector, en zouden er dus financieel belang bij kunnen hebben als het boren naar onconventionele fossiele brandstoffen ook in Nederland van de grond komt.”

  “Arcadis exploiteert in de VS een afdeling die gespecialiseerd is in (afval)watermanagement en milieudiensten ten behoeve van de onconventionele olie- en gassector. Fugro verzorgt bodemonderzoek en consultancy voor dezelfde branche”, licht De Huu toe.

  Onconventionele fossiele brandstoffen zijn onder meer schaliegas, tight sandstone gas en methaan. Deze brandstoffen zijn een stuk moeilijker te ontginnen dan gewone aardolie en aardgas. Schaliegasvrij Nederland heeft er naar eigen zeggen bij minister Henk Kamp van Economische Zaken altijd op aangedrongen dat het onderzoek uitgevoerd zou moeten worden door een onafhankelijke partij.

  “Een partij die geen financiële belangen heeft bij de uitkomst van het rapport, om zo te komen tot een wetenschappelijk verantwoord resultaat”
  , zegt De Huu. “Door de keuze voor deze onderzoekspartijen blijft er een zweem van belangenverstrengeling rond het rapport hangen.”

  Woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken Bart Visser zegt tegenover NU.nl dat het niet verrassend is dat de bureaus ook contacten hebben met energiebedrijven, ‘waar dan ook ter wereld’. “Mijnbouw is iets waar met name energiebedrijven zich mee bezig houden. Als je een expert bent op het gebied van mijnbouw, ligt het in de lijn der verwachting dat je contacten hebt met bedrijven en daar ook geld mee verdient. Dat wil niet zeggen dat je daarmee niet onafhankelijk of vooringenomen zou zijn.”

  “Het onderzoek is tot stand gekomen door een Europese aanbestedingsprocedure. Bij deze procedure is nadrukkelijk getoetst op onafhankelijkheid van de onderzoeker”, zegt Visser. Hij benadrukt dat ook de commissie voor milieueffectrapportage, die nog advies zal uitbrengen aan minister Kamp over het wel of niet toestaan van proefboringen, zal toetsen of het onderzoek onafhankelijk tot stand is gekomen.
  Volgens professor Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, klopt het onderzoeksrapport niet, gezien het belang van Arcadis en Fugro. Rotmans sprak maandagmiddag in Dit is de Dag op Radio 1 over het onderzoeksrapport van de drie bureaus. “Twee (Arcadis en Fugro, red.) van die drie hebben zelf ervaring met boren naar schaliegas en hebben er ook belang bij dat te doen, dat klopt al niet”, zegt Rotmans. NU.nl kon de hoogleraar maandagmiddag niet bereiken.
  Kamp noemde maandag, in een brief aan de Tweede Kamer, proefboringen naar schaliegas veilig. Een definitief besluit over het toestaan van de boringen heeft hij nog niet genomen. Volgens Atsma is het winnen van schaliegas nooit helemaal veilig. “Je brengt onder hele hoge druk enorme hoeveelheden water en chemicaliën de grond in. Je perst steenlagen onder de grond kapot. Je richt schade aan. Dat kan leiden tot verontreiniging van drinkwater.”

 3. wauw jah, dat is precies wat ik gisteren dacht, toen ik die foute satanische naaikop van kamp op tv zag, met vreemde uitgeholde ontzielde ogen, pleiten voor fracking op basis van een corrupt flut rapportje, in weg zakkend drijfzand holland, en dan een aantal maanden terug de opmerking van een corporatieve Nestlé directeur dat drinkwater naar zijn mening maar snel peperduur moet gaan worden, punt 1 is er verschrikkelijk veel water nodig bij fracking en punt 2 wordt dat water gemengd met de meest verschrikkelijke chemicaliën … daarmee vergeleken is al-cia-da Syrië nog een gifgas eitje… als moeder aarde hier een lijn gaat trekken kan ik dat begrijpen, laat die bevingen alsnog maar komen, de mens verdient niet beter, als het stupide volgzame publiek kamp z’n gang laat gaan ben je het niet langer waard om hier op deze, tot voor kort blauwe planeet, te eten te drinken en te ademen.. dan laat je je nu inruilen voor volledig ontzielde kamper trekpop robots in dienst van de uitzuigers in de schaduw

  1. Dat zag ik ook Hyper! Harteloos, omdat hij zijn deuntje opzij, zonder zijn gevoel te laten zien; dat had ie even totaal uitgeschakeld..
   En let op zijn taalgebruik..
   “Ik snap niet dat als er een rapport ligt, dat aantoont dat we schaliegas zonder extreem gevaar in productie kunnen nemen, waarom we dat niet zouden doen. Zeker wanneer er behoefte aan is in de nabije toekomst”. Manipulatieve woordkeuzes.. Zichzelf volledig buiten schot houdend en zich verschuilend achter het rapport van de ‘mensen-die-het-weten-kunnen’. Hij heeft dezelfde gladheid die Ab Klink ook continue uitstraalde..!

   Simpele vraag, die ik boven in het artikel heb proberen te centreren: “Waar blijft de chemische rotzooi die in de bodem wordt gespoten..?” Simpele vraag toch? Dit is een staaltje manipulatie en weglaten van delen van de waarheid, waar je écht kotsmisselijk van wordt..!

   The Truth, the WHOLE truth and NOTHING BUT the Truth..!!!

 4. De mensen daar dienen te realiseren dat het landsbelang belangrijker is dan dat van enkelen. Het algemeen belang van Nederland weegt zwaarder dan het lokale belang. Het Nederlandse volk heeft er baat bij, ook zij die er daadwerkelijk de hinder van ondervinden. Dat moeten ze goed beseffen, aldus Kamp. Ik herhaal aldus Kamp, voor alle duidelijkheid. Ik wil met zijn uitspraken niets te maken hebben.
  Kamp is volksvertegenwoordiger en dát dient hij dus te doen, het volk vertegenwoordigen. Ik denk dat als hij werkelijk de mening van het volk zou vragen en daar dan ook naar handelen het hoofdstuk schaliegas snel voorbij zal zijn. Ik denk dat men massaal tégen de winning zal stemmen, inclusief mezelf. Ik woon daar niet in de buurt en heb er dus ook geen hinder van, toch ben ik tegen. Gewoon een kwestie van fatsoen en besef dat men de natuur ernstige schade toebrengt en dat ons drinkwater ernstig bedreigd wordt en daarmee ook de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht. Vele mensen, van Noord tot Zuid en van Oost tot West zullen tégen zijn, terwijl het merendeel er geen hinder van zal ondervinden. Het argument dat het veelal emotionele redenen zijn van de betrokken mensen daar in de buurt is uit zijn verband getrokken. De tegens zijn véél breder dan alleen maar daar lokaal.
  Zoals ik al zei…het is ook een kwestie van fatsoen, maar daar ontbreekt het op grote schaal aan daar in Den Haag en bij politici in het algemeen. Dat getuige ook weer de aankomende aanval van het Westen tegen Syrië. Iedereen die zo’n aanval steunt heeft bloed aan zijn handen, maar vooral de politici die het nu voor het zeggen hebben zijn ronduit gewetenloze beesten. Ik walg echt van dit volk en zou er bij wijze van spreken ook wel een zooi op hun bek willen slaan. Wat dat is wat zij verdienen.
  Er zullen wederom vele onschuldige slachtoffers vallen en daar zijn zij persoonlijk verantwoordelijk voor en daar moet dat tuig ook op aangesproken worden. Ik ben inderdaad laaiend boos over zowel het schaliegasdossier als over Syrië. Wederom valse beschuldigingen, hoe kan men dit nu nog over het hoofd zien, waarom wil men dit niet zien? Het is zo duidelijk. Net zo duidelijk als in Irak destijds en daarvan is achteraf bewezen dat het doelbewuste leugens waren en doelbewuste misleiding om onder valse voorwendselen een oorlog te beginnen. Hoe kan het dat zo vele journalisten nog hun vak, nog zichzelf serieus nemen en ronduit niet capabel zijn voor hun vak?
  In Irak kwam men destijds ook met bewijzen, ze bleken verzonnen en iedereen die de ogen open had kon dit toen ook zien, ook op voorhand. Nu voert men exact hetzelfde toneelstukje op. De bewijzen zeggen helemaal niets. Het is één grote leugen.
  Eén lichtpuntje….ten tijde van Irak hoorde ik ook nog tot dat vreselijk irritante domme volk die die leugens zomaar slikte en voor waar aannam. ER is dus nog hoop. Saddam kon dan een boef zijn, maar dat wil niet zeggen dat wij als Westen zomaar onder valse voorwendselen een oorlog kunnen beginnen met vele duizenden onschuldige doden tot gevolg, een heel land vernietigen en achterlaten in een grote puinhoop en een burgeroorlog nadien. Dat recht hebben we niet. Nooit.

  1. De aarde is mooi en zou nog veel mooier kunnen zijn als er meer mensen waren die zich bekommerde om de waarheid. Mensen zoals Assange en Snowden die de waarheid nastreven worden behandeld als misdadigers. Niemand maakt zich daar druk om, en ondertussen lachen de echte misdadigers ons allen uit. We zijn allen zo goedgelovig, absoluut niet kritisch, bijna niemand durft vragen te stellen of ‘anders’ te denken.
   Klokkenluiders zoals Gustl Mollath wordt 7 jaar onterecht opgesloten in een inrichting nadat hij meldt dat de bank waarvoor hij werkt de boel oplicht. Zo zijn er talloze mensen die als misdadigers worden behandeld en in diskrediet worden gebracht omdat ze eerlijk zijn en voor de waarheid zijn. Waarom staat de mensen massa dit toe? We staan erbij en kijken er naar en durven niets te doen. Waar hebben we dat eerder gezien?

 5. Willem Alexander heeft zich altijd met watermanagement bezig gehouden. Kon hij zich hier maar mee bemoeien en die waanzin tegenhouden. Hij heeft zich altijd ingespannen voor schoon drinkwater elders in de wereld en Kamp wuift alle risico’s weg of verzwijgt ze. Naar mijn bescheiden mening moeten ze de documentaire Gasland op alle netten tegelijk uitzenden zodat iedereen op de mogelijke gevolgen gewezen wordt.

  1. Ik ben het met dit artikel zeer eens . Ik hoop dat ze nu eindelijk eens,stroom uit eb en vloed gaan halen.( elke 6 uur 3 meter hoogte verschil..

  2. Schaliegas is Shell en Shell is van Willem’s mam, dus wat denk je zelf, dat het tegen gaat houden?

 6. Ik lees hier hele mooie reacties. Wat ik jammer genoeg nergens lees is het besef dat de wereld niet meer gedreven wordt door rede en naastenliefde maar door zakelijke belangen (geld).
  We kunnen dan met z’n allen 100% gelijk hebben, het ook werkelijk krijgen is heel wat anders.
  Zolang de financiele belangen hier maar groot genoeg zijn, dan zullen ze alles doen (david ike : problem, reaction, solution ) om maar hun zin te krijgen.

  En roos vonk mag rustig haar bekje opentrekken in mensentaal. Dat schijnheilige gelul uit den haag zijn we al jaren beu.. ik wel iig.

 7. Elk advies is te koop.

  Wanneer ik frackingvloeistof in de mond krijg is dit giftig.
  Waneer ik frackingvloeistof over me heen krijg is dit giftig.
  Wanneer ik frackingvloeistof in mijn huis spuit is dit giftig
  Maar wanneer ik het in de grond spuit niet?
  Overigens zit de meeste schaligas bij drinkwaterwingebieden.
  Ik vind het knap dat met droge ogen gesteld wordt dat er geen milieuschade is.

  1. Wanneer ik als bedrijf een fabricageproces wil beginnen met o.a. wat chemicaliën, dan moet ik een milieueffectrapport overleggen wat aan alle kanten getoetst moet worden en deze schoften denken te kunnen doen wat ze willen.
   Het zou mij niets verbazen als de gebotteld drinkwaterlobby hier ook een dikke vinger in de pap heeft. Zoals een criminele bobo van Nestlé laatst beweerde dat het niet automatisch zo moet zijn volgens hem, dat iedereen recht heeft op schoon drinkwater.
   Die Kamp heb ik wel eens vaker betrapt op pure NWO propaganda.
   Dit is simpelweg onderdeel van Agenda 21 en dan kun je er donder op zeggen dat Bea ook van de partij is.

 8. heb jaren geleden al gezegd dat schaliegas in NL er gewoon komt.
  of we nou willen of niet.
  Schaliegas is Shell en Shell is Bea en als Bea het wil dan gebeurt het gewoon!

 9. Dit is weer eens een goed voorbeeld ,hoe onze overheid beslissingen afdwingt,het zijn net kleine kinderen “ik vindt …”zeggen ze dan met hun uitgestreken gezichten,en verdomd ze krijgen net als die zeur kinderen nog hun zin ook.
  En als het later fout gaat ,nou dan wassen zij hun handen in de onschuld want dan zijn ze niet thuis . Verantwoording ? volgens mij weten de meeste ministers niet eens waarom zij dit zouden moeten nemen . Nee , alleen maar scoren op de ladder van het zogenaamde succes en daarbij zoveel mogelijk geld van de inwoners afpersen . De Eikel .

 10. Vissterfte in de Amerikaanse staat Kentucky is waarschijnlijk het gevolg van vloeistoffen die zijn gebruikt bij ‘fracking’. Dat is de boortechniek waarmee schaliegas wordt gewonnen. Dat heeft de Amerikaanse geologische dienst USGS vandaag verklaard na onderzoek.

  Volgens de USGS zijn de vloeistoffen hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de “wijdverspreide” dood van onder meer vissen in het riviertje Acorn Fork in het zuidoosten van Kentucky. In dat watertje leeft een zeldzame soort karper, die in kleine, tamelijk geïsoleerde groepen leeft.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1695403/2013/08/29/Vissen-VS-dood-door-vloeistoffen-fracking.dhtml

 11. Ach… al die protesten tegen schaliegas worden helemaal verkeerd aangepakt.
  Neem nu het artikel hierboven. Ik kom tig keer de naam van Kamp tegen maar nergens in het het artikel kom ik tegen dat Henk Kamp van de VVD is. Dit soort protesten moet je niet op persoonsniveau aanpakken maar op partijniveau.
  Een protestbord met “SCHALIEGAS-VVD maakt natuur Nederland kapot” of “VVD-stemmer heeft schijt aan een leefbaar milieu” of “BEDANKT VVD-Stemmer. Dankzij jou ben ik Schaliegasziek” of nog beter “SCHALIEGAS-VVD….de beste keus als je je kind een vervuilde wereld gunt”..
  Dit werkt veel beter want 95% van de Henk en Ingrids weten niet eens dat Kamp van de VVD is en met het noemen van alleen Kamp blijft de partij buiten schot en voelt de kiezer zich ook niet verantwoordelijk.
  De politiek is een machtsbolwerk en men is alleen gevoelig voor het weglopen van de kiezer. Ook het noemen van de namen van de geldschieters aan de partij kan helpen want bedrijven zitten ook niet te wachten op een slecht imago.

  Dus in dit geval was het beter geweest om te schrijven:

  “VVD-stemmer op z’n bek slaan” of zoiets…

  Groet,

  Andre

 12. Ik heb jaren lang ( 34 jaar ) voor het bedrijf gewerkt dat momenteel deze fracks uitvoert in de US

  En kan U verzekeren dat de vloeistof niet het probleem is… het is een soort gel die ook in de voedings industrie wordt gebruikt met chemicaliën om versneld af te breken als de proppant of het zand op zijn plaats in de fracture gepompt is … het grootste risico is het personeel …hun discipline …vakmanschap en kundigheid is zeker van belang bij het uitvoeren van de mini fracs … en de onzekere factor dat je nooit zeker weet hoever een fracture omhoog en naar beneden groeit in een horizontaal geboord gat (zal die altijd verder omhoog dan naar beneden groeien door de priciple stresses … )waardoor je dan dus automatisch dichter tegen de drinkwater zone zou kunnen fracken als dat je zou willen …

 13. In de USA gebruiken ze HAARP om met kunstmatige aardbevingen de schalliestenen te breken
  Daar zijn nu al 3 maal zo veel aardbevingen als vtoeger
  Hebben wij nog geen rampen genoeg?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.