Advertentie

Israël zal ‘Amen’ zeggen..!


x

x

Israël zal Amen zeggen

 2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

Vrijheid van meningsuiting.. Hetgeen ik in dit artikel schrijf is, in het kader van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting en vanuit mijn eigen gerechtvaardigde inzichten en overtuiging, volkomen gelegitimeerd en is niet in één of ander politiek (in)correct hokje te passen. Ik verwoord slechts wat ik als mens, levende in deze wereld tot nu toe heb ervaren en hoé ik dat, wat ik heb ervaren, een zinvolle plaats in mijzelf en de ontwikkeling van de wereld heb gegeven.

Waarom deze ogenschijnlijk legaal indekkende woorden? Het heeft alles te maken met de grote liefdeloze schandvlek op deze planeet en de daarachter opererende krachten, die geen kritiek toestaan op hun functioneren in deze wereld. Deze hebben de goedwillende Joden en daarmee de gehele mensheid tot slachtoffer gemaakt, van een op totalitarisme gebaseerde agenda, die met menselijke begrippen niet te verklaren en met menselijke gevoelens niet in te voelen is.

In vele van mijn vorige artikelen heb ik beschreven welke zin ik heb gevonden achter al dat wat ik, op zowel persoonlijk individueel niveau als een groter mensheidsniveau, van belang acht. Het onderscheid dat ik maak tussen beide niveaus is natuurlijk volkomen illusionair. Want beide zijn immers interactief met elkaar verbonden. Ik heb daar in vorige artikelen ook al over geschreven.

We kunnen onszelf niet los zien van de ons omringende en beïnvloedende wereld. De verhouding tussen de buitenwereld en onszelf is wederzijds diep beïnvloedend. Door de eeuwen heen hebben we in mijn beleving allen in verschillende levens door onze persoonlijke ontwikkeling, of een gebrek daaraan, bijgedragen aan de weg die de wereld en de mensheid zijn gegaan.

.

In veel van mijn artikelen heb ik getracht aan te geven dat het er in onze tijd om gaat, zichzelf bewust te worden van die veelal onbewuste beïnvloeding. Om zo bewust te worden van het gegeven dat de buitenwereld ons eigen innerlijk weerspiegelt. Op individueel niveau in ieders eigen persoonlijke leven en op onbewust collectief niveau in het gezamenlijke mensheidsbeleven, vindt die weerspiegeling plaats.  Hoe bewuster we daarvan worden, hoe groter onze bijdrage zal zijn aan de volgende stap in de bewustzijnsevolutie van de mensheid.

Informatietijdperk
In alle tijden werd het denken, voelen en willen van velen voornamelijk bepaald door het denken, voelen en willen van anderen, met name door macht hebbende ‘leiders’ op vele verschillende levensgebieden. Daardoor hebben velen de verbinding met hun eigen beleving van het leven en zichzelf verloren.

Ze werden en worden nog steeds voornamelijk geleid door wat de buitenwereld hen als werkelijke waarheid voortovert (HIER). Dat is nu eenmaal wat ‘macht’ kan doen. Het op verschillende niveaus en met verschillende middelen beïnvloeden van anderen, omwille van de eigen (groeps-)egogerichte agenda.

Robert & John Kennedy

We leven nu echter in een tijd waarin we de mogelijkheid hebben om de informatie, die ons via de welbekende indoctrinerende invloed van opvoeding, onderwijs en misleidende media tot ons wordt gebracht, met het eigen in ons hart gefundeerde geweten op haar werkzaamheid te onderscheiden. De strijd die er in ons plaatsvindt is een kosmische strijd tussen de krachten van het Licht en de Duisternis, oftewel tussen het Goede en het Kwade.

Sturende informatiestroom
Alle in de 20ste en ook de 21ste eeuw plaatsvindende gebeurtenissen, die een grote impact hebben  op de verdere ontwikkelingen in deze wereld, maken deel uit van het voortoveren van een (on)ware werkelijkheid. Zo ook de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy (HIER). Evenals de vele moorden op politieke of populaire leiders zoals Robert Kennedy (HIER), die de voetsporen van zijn broer wilde volgen en Martin Luther King die een diep christelijke boodschap wilde brengen.

Daarnaast zijn er de vele andere politieke moorden op hen die vanuit hun positie volkeren wilden leiden en een andere weg wilden gaan dan het heersende Talmudisch/Joodse bankiersestablishment hen dat voorschreef. Het zien van de film ‘JFK’ van Oliver Stone heeft mij eens te meer duidelijke gemaakt dat de heroïsche strijd van de publieke aanklager Jim Garrison, in zijn onderzoek naar de ware achtergrond van de JFK-moord, een strijd tegen een satanische bierkaai was.

Zelf heb ik door mijn strijd tegen het misbruik van kinderen en de overheidsorganisaties die dat mede mogelijk maken hetzelfde mogen ervaren (HIER). De essentie van dit alles is hoe men de strijd tegen de onrechtvaardigheid in deze wereld voert.

Wie de informatiestroom beheerst, beheerst het denken, voelen en willen van mensen.
Ik ga er vanuit dat vele lezers van dit artikel inmiddels wel weten wie de sturende corporatief financierende kracht achter deze mensheid beïnvloedende informatievoorziening is. Het is een gestuurde manipulatieve informatiestroom die de mensheid zodanig wil beïnvloeden, dat zij uit ‘vrije’ wil de onbewust geïndoctrineerde agenda voor de toekomst van de mensheid en deze planeet accepteert (HIER en HIER).

De mening van ‘We the Sheeple’ wordt met de pap-TV-lepel naar binnen gegoten..

Natuurlijk moeten de onwetenden daarbij verleidt worden om met mooie praatjes en loze beloften die voorgetoverde kunstmatig geschapen werkelijkheid te geloven. Deze mooie praatjes en loze beloften zijn er echter allemaal op gericht om ons duidelijk te willen maken dat het allemaal voor het welzijn van de mensheid en de aarde is.

Wie kan daar nu tegen zijn? Het zijn mooie de werkelijke waarheid verhullende verkooppraatjes, die bij de vele reclames voor het in stand houden van het materialistisch gefundeerde consumentisme ook hun succesvolle effect hebben bewezen.

Zwarte Vrijdag
In dit kader is de materialistische waanzin rond het uit Amerika overgewaaide fenomeen van Black Friday veelbetekenend (HIER en HIER). Dit fenomeen is inmiddels wereldwijd verspreidt. Dus ook in Nederland, getuige de vele advertenties ervoor. Mijn oudste dochter woont in Luanda, de hoofdstad van Angola. Zij vertelde me dat het ook daar een in kracht toenemend fenomeen is.

In 1975 zong de groep Steely Dan al over de waanzin van het Amerikaanse consumentisme, dat ieder jaar op de zogenaamde Black Friday haar hoogtepunt beleeft.

STEELY DAN ‘Black Friday’ (1975)

Zwarte vrijdag is in Amerika een dag na de belangrijke feestdag Thanksgivings Day (HIER). Zij vieren op die dag hun dankbaarheid door het het eten van gebraden kalkoenen. Zij vieren hun dankbaarheid voor het op de Indianen veroverde land en hun op het uitbuiten van zwarte slaven gebaseerde Amerikaanse droom. Zwarte Vrijdag is een opmaat voor de totaal veruiterlijkte Amerikaanse kerstsfeer. Om die sfeer te kunnen scheppen heeft de op de rest van de wereld veroverde welvaart dit mogelijk gemaakt (HIER).

Ja. die dankbaarheid moet zich dan ook vooral uiten in een eindeloos consumentisme. Ieder jaar worden de Amerikanen gewelddadiger op deze Zwarte Vrijdag, bij hun egocentrisch gedreven koopwoede (HIER en HIER). Wat een innerlijke leegte spreekt er uit dit gegeven. In mijn beleving is Zwarte Vrijdag een satanisch tegenbeeld van de christelijke feestdag Goede Vrijdag.

Economische waanzin..
Is het nu zo vreemd dat dit lege Amerikaanse consumentisme de wereld heeft veroverd? Een consumentisme dat door het Zionisme, het daaraan ten grondslag liggende door Talmudisch Joodse bankiers gefundeerd economisch denken, is vormgegeven. Dit alles onder het credo:  Hebben wat je kunt krijgen en wat je niet kunt krijgen op een gewelddadige manier alsnog weten te bemachtigen. Is dit niet de basis voor de gehele geopolitieke waanzin waar wij nu met elkaar in leven?

De Joodse Edward Bernays, een neef van Sigmund Freud, gebruikte de psychologische inzichten van zijn oom met betrekking tot onbewuste beïnvloeding van de massa voor het propageren van het consumentisme (HIER). Hij zou bij het zien van zijn invloed in onze tijd waarschijnlijk een ego versterkend orgasme hebben gekregen.

Het blijkt echter opnieuw een kunstmatig geschapen Hegeliaans dialectische probleemstelling te zijn, waarbij de mensheid werd gestimuleerd haar eigen aardse woonplaats uit te wonen. Zodat het daardoor ontstane ecologische probleem door een van hogerhand geboden oplossing het heil van een duurzame toekomst zou kunnen brengen. Die oplossing is de Agenda 21/2030.

De Bewuste Muzikant Het spell

Agenda 21/2030
De bankiers, hun multinationaal corporatieve en politieke marionetten hebben in bovengenoemd Hegeliaans dialectisch kader via de VN een groots wereldomvattend plan voor een ´duurzaam´ leven in de 21ste eeuw opgezet. Zij noemen dit de Agenda 21 (HIER en HIER), die tot een uitbreiding is gebracht in de Agenda 2030. Zij propageren deze ‘oplossingen biedende’ agenda op dezelfde manier als het consumentisme is gepropageerd. De essentie van die agenda is dat de wereldbevolking gemakkelijker te controleren is, door een een drastische afname van haar grootte en een concentratie in overzichtelijk verstedelijkte gebieden.

Daarbij worden mensen met behulp van het consumentisme in een voortdurend comateuze slaapstand gehouden. In essentie houdt deze agenda in, dat het de mens wordt ontzegd om op welke manier dan ook een aan de natuur gerelateerd leven te kunnen leiden! Want dat natuurlijke leven zou hem wel eens bewust kunnen doen worden van zijn individueel natuurlijk Goddelijke essentie. Dat moet in de beleving van de kolonialiserende machthebbers van deze planeet op alle mogelijke manieren voorkomen worden.

Want er ligt immers een door kunstmatige intelligentie beheerste toekomst op ons te wachten. Waarin de goed met de mensheid voorhebbende machthebbers in deze wereld ons graag binnen willen leiden. Om zo hun Tijdperk van de (satanische) Rede op aarde vorm te kunnen geven. De richtlijnen daarvoor zijn op de Georgia Guidestones weergegeven (HIER, HIER HIER). Die toekomst is echter volledig totalitair, kunstmatig en vooral ontdaan van iedere geestelijk geïnspireerde menselijkheid (HIER)!

Wat betekent Agenda 21/2030 voor Nederland?
In Nederland zien we de gevolgen van deze zogenaamde ‘duurzaamheidsagenda’ voornamelijk in een snel toenemende ontbossing en het verdwijnen van landbouwgronden, om ruimte te maken voor een toenemende verstedelijking (HIER, HIER en HIER). Volgens de Landbouw Universiteit van Wageningen vindt de ontbossing in Nederland procentueel gezien op een evengrote schaal plaats als in het Braziliaanse Amazonegebied (HIER).

In een artikel van de Volkskrant van september vorig jaar wordt dit bevestigd. Omdat het plaatsen van linken naar de MSM financiële gevolgen kan hebben, doe ik dat hier dus maar niet. Maar zoek maar eens op de term ‘Ontbossing in Nederland’, dan kom je vanzelf dat bevestigende artikel in de Volkskrant tegen.

Voorbereiding en de achterliggend drijvende kracht
Gedurende de geschiedenis is de mensheid door alle geopolitieke schaakspelletjes (HIER) voorbereid op de Final Countdown in onze tijd (HIER). Hoe men de 20ste eeuw ook wil beschouwen, het lijkt er op alsof het kunnen laten ontstaan van de Zionistische Apartheidsstaat Israël hierbij het uiteindelijk doel is geweest. Beide in die eeuw gevochten miljoenen mensenlevens kostende Wereldoorlogen, lijken een opmaat geweest te zijn voor het laten ontstaan van de zeer betwiste staat Israël.

Die, op een kunstmatig door historische ontwikkelingen geschapen hotspot in het Midden-Oosten, haar satanische vorm kreeg. Een hotspot die vele energiebronnen bevat en dus een grote strategisch geopolitieke waarde heeft. Wie daar de controle over heeft, heeft controle over heel veel meer.

Het doorzien van de leugenachtigheid
Onlangs zag ik een biografische film over het leven van de Duits/Joods/Amerikaanse filosofieprofessor Hannah Arendt (Linden bij Hannover, 14 oktober 1906 – New York, 4 december 1975) (HIER). Zij was tevens auteur van meerdere boeken en deed ook journalistiek werk. Haar verhaal raakte mij enorm, omdat zij in haar zoektocht naar waarheid en menselijkheid zich niet wilde laten leiden door de in haar geïndoctrineerde sentimenten.

Zij heeft daar haar prijs voor moeten betalen, zoals een ieder die voor waarheid en menselijkheid staat in deze wereld een prijs moet betalen. Zij is door mede-Joden met name verguisd voor haar authentiek journalistieke weergave van het proces tegen de door de Mossad in Argentinië gekidnapte Adolf Eichmann. Zij wilde benadrukken dat Eichmann deel uitmaakte van een systeem, waarin velen afgeleerd hebben om voor zichzelf te denken en daarbij kritiekloos de bevelen opvolgen van de hogere echelons in de bevelshiërachie.

Zij probeerde duidelijk te maken, dat Eichmann daar geen uitzondering in was. Adolf Eichmann werd op persoonlijk niveau verantwoordelijk gesteld voor de onmenselijkheid die inherent is aan het systeem, waar hij deel vanuit maakte. Hij was een marionet en werd tot zondebok gemaakt, zoals Lee Harvey Oswald in de JFK-moord.

Zoals ook alle in het Neurenberg-proces vervolgde marionetten van het satanische systeem, waar wij ons nog dagelijks mee uiteen mogen zetten. Daarbij lachen de marionettenspelers op de achtergrond in hun vuisten. Vanzelfsprekend speelden de media, die in handen van de marionettenspelers zijn, daarin een cruciale rol. Hannah Arendt doorzag dit spel en werd daarom door diezelfde manipulerende media verketterd.

Psychopathie wijder verspreidt dan gedacht
Bij het zien van de film over Hannah Arendt moest ik ook  gelijk denken aan de inzichten van Jan Storms, die in zijn boek ‘Destructieve relaties op de schop’ (HIER) in gaat op het meer dan vermoed verbreidde voorkomen van psychopathie binnen de huidige maatschappelijke ordening. Het doet vragen oproepen betreffende, of een komende werelddictator in onze tijd een grotere kans zou hebben. En in hoeverre wijzelf vanuit onze overlevingsdrang eraan bij zouden dragen om hem succesvol te laten zijn.

Het valse paspoort van Hitler’s plaatsvervanger, Adolf Eichman.

Hannah Arendt was geïntrigeerd door de werking van het kwaad in deze wereld en wilde de achtergrond ervan begrijpen. Met haar Joodse wortels had ze vanzelfsprekend al de nodige indoctrinerende op irrationele sentimenten gebaseerde Joodse ballast met zich mee te dragen. Zij heeft zich daar echter vrij van willen maken en in haar waarnemingen van het geïnstitutionaliseerde Kwaad in deze wereld er haar eigen kritische interpretatie aan willen geven.

Alles draaide in de haar bekende wereld om de loyaliteit aan de Joden en Israël, waardoor zij door minder kritisch denkende Joden en ook haar intieme ‘vrienden’ als een zelf hatende Jood werd weggezet. Ze verloor daardoor veel van haar intieme ‘vrienden’. In haar filosofiecolleges benadrukte ze ook het kritisch zelfdenkende vermogen in de mens. Als dat verdwijnt kan iedere dictator een kans krijgen en uiteindelijk ook de wereld dicterende ANTICHRIST.

Laat daarom vooral duidelijk zijn dat het door Talmudische Joden beheerste Israël Amen zal zeggen, als de gehele wereld naar haar Zionistisch Groot Israël scheppende pijpen danst (HIER en HIER). En als de belofte van de met veel leed en bloedvergieten gepaard gaande komst van de Messias/Koning der Joden is vervult.

ZIONISTS/JEWS in CHINA – A frightening Illustration —

A CHINESE ZIONIST CHOIR

Keiharde werkelijkheid
Het is werkelijk bizar om waar te nemen dat de mensheid zich, door middel van een collectief onbewuste beïnvloeding mee heeft laten nemen in een verleidende agenda van egoïsme door verleidende krachten. Krachten die het consumentisme en het uitwonen van de ons dragende Moeder Aarde hebben bevorderd. Zij wordt nu door diezelfde krachten ter verantwoording geroepen.

Is dit naast het Hegeliaans dialectisch geschapen probleem van op een ecologisch te grote voet leven, ook geen ultieme weergave van de Joods Talmudisch geïnspireerde Jehova/Jahweh-waanzin van ‘Oog om oog en tand om tand’? Laat duidelijk zijn dat dit iedereen blind en tandeloos maakt. En dat dit vooral een spiegel is voor onze eigen geïndoctrineerde werkelijkheidsbeleving.

Het hiervoor beschrevene is in mijn beleving de essentie van onze huidige bewustzijnsontwikkeling en de geestelijk/spirituele reden waarom het ware Christendom ontstaan is. Het heeft deze eindeloos destructief vicieuze cirkel willen doorbreken, door de woorden en daden van Gautama Boeddha van een eigentijds Christelijke zin te voorzien. Namelijk om vanuit een diep gevoelde beleving van de eenheid van al het leven mededogen, vergevingsgezindheid en dus een onvoorwaardelijke Liefde te ontwikkelen.

De waarheid is Liefde
In mijn vorige artikel ‘Dichterbij het hart’ heb ik geschreven over de uitdaging van onze tijd om meer vanuit ons hart te leren leven. En ons op hartniveau in het dagelijks leven met elkaar te verbinden. Dat houdt echter ook in dat we de ogen niet mogen sluiten voor de krachten in onszelf en de wereld die deze hartverbinding onmogelijk trachten te maken. Het geopolitieke schaakspel wil ons afleiden van het ervaren van de in ons hart gegronde Liefde, die een oplossing voor alle problemen heeft. Wij kunnen ons, tijdens het leven in deze keiharde aardse werkelijkheid, oefenen in het met gepassioneerde overgave tot stand brengen van die menselijke hartverbinding.

De Bewuste muzikant – Keiharde werkelijkheid

Deze keiharde werkelijkheid zal de grootst mogelijke druk op onze ziel plaatsen, waardoor deze zich kan transformeren tot de geestelijke diamant, die zij in wezen is (HIER). Tevens is er in deze keiharde werkelijkheid een volledige genocide gaande op de door Talmudisch/Joodse overheersing lijdende Palestijnse bevolking (HIER, HIER, HIER en HIER).

Dit alles is ook mede mogelijk gemaakt door de wereldse bevestiging van de op basis van een eeuwig slachtofferschap der ‘Joden’  geschapen Zionistische staat ISRAHEL (HIER). Daar zal echter geen aan het Neurenberg- of Eichmann-proces gelijkende vervolging  op plaatsvinden. En deze mag vooral ook geen holocaust genoemd worden. Het lijkt er dus op dat de gehele wereld is geïndoctrineerd door het Talmudisch/Joods/Jahweh beginsel van de eeuwige wraak.

Hoe kunnen we onze westerse cultuur in Godsnaam dan nog een Judeo/Christelijke cultuur noemen? Dus het geopolitieke schaakspel, met als hotspot Israël, is een mensonwaardig tegenbeeld van de Liefde. Een Liefde die de mensheid zou kunnen verenigen, om daarmee de rechtmatige plaats in haar Vaders geestelijk huis in te kunnen nemen!

Want zoals Novalis zei:

“Ik ben altijd op weg naar huis. Altijd op weg naar mijn Vaders huis.”

En het Vaders huis is een huis van Liefde!

Les Humphries Singers – To my father’s house (1971)

En dan tot slot maar weer eens Kaypacha, die in zijn laatste Pele-report weer helder uitlegt hoe in deze tijd de kosmische vork in de aardse steel zit.

Arend Zeevat

1 december 2018

 

 

5 gedachten over “Israël zal ‘Amen’ zeggen..!

 1. Eigenlijk zou ik graag een mega groot onderscheid willen maken tussen de collectief onbewuste beïnvloeding, die onze Westerse wereld ondergaat en het tot marionet gemaakt worden binnen de verschillende satanische cults. Het heeft beide een willoos makende uitwerking. Maar ik heb zomaar het gevoel dat een mens zich van het eerste makkelijker kan bevrijden dan van het tweede.

  Je vraagt de mensheid om zich bezig te houden met “gepassioneerde overgave tot stand brengen van de menselijke hartsverbinding”. Zoals ik het zie, lijkt het me tof als we ons bezig houden met de genezing van onze harten, daar vanuit zal die verbinding dan een peulenschilletje zijn.

 2. Salal

  Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Wat jij schrijft is voorwaardelijk voor die hartverbinding. Voor mij is dat logisch, maar misschien niet voor iedereen.

 3. Mooi geschreven weer Arend. Een paar jaar geleden kon ik met veel moeite het boek “Het zionisme bij nader inzien” van Hannah Arendt bemachtigen. Een echte eyeopener kan ik nu zeggen. Als je nog wel eens in Emmen komt dan mag je het wel eens lenen Arend.

  1. Bedankt voor je fijne aanbod DonQuijotte. Waarschijnlijk ben ik op 28 januari in Emmen voor een bijzondere ontmoeting. Als je Guido om mijn mailadres vraagt kunnen we ongetwijfeld we iets regelen.

 4. Een laat Sinterklaascadeau uit Spanje voor de hele mensheid van een volbloed Jood (velen zijn waarschijnlijk geïnfecteerd met het archon-virus). Hij heet Carles Tora en is een activator voor de vooruitgang van onze wereld; als er genoeg mensen zijn geactiveerd wordt de aarde een plaats vol liefde, gezondheid en blijheid!!!! Hij spreekt geen Engels(corrupte taal; zie John Dee), is geboren met het zesde zintuig intact en wil overal gaan waar mensen open staan voor de waarheid. https://www.youtube.com/watch?v=SKsAAgnycwM
  Seraphin of Sarov: Acquire a peaceful spirit and around you, thousands will be saved.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.