Advertentie

Geluid is je essentie!


Meer en meer zien we de wereld zoals hij in zijn essentie is opgebouwd.  Dóór het fysieke heen, krijgen we de bouwstenen te zien van een wereld, die bestaat uit energetische frequenties. Zelfs materie is niet meer de goeje-ouwe materie waarop we kunnen bouwen. Dat kan nog wel, maar als we bedenken dat we op uiterst hoge densiteits-energieën bouwen, rest ons niets ander dan diep respect voor de creatie die we met z’n allen ZIJN.

Ook geluid is zo’n bijzondere frequentie. Binnen het bereik van het oor, laten we zeggen, gemiddeld tussen de 20 en 20.000 Hertz (trillingen) per seconde vinden ook uiterst bijzondere zaken plaats. Het is John Consemulder die je in het onderstaande artikel meeneemt naar de wereld van geluid, naar de wereld van de muzikale ‘realiteit’. Veel plezier!

x

* * * * * * *

x

‘Geluid is je essentie:
de originele Solfège, de 432 Hertz stemming en de
muzikale werkelijkheid’
x

© Drs. John Consemulder /  juni 2010

X

De wereld is Geluid

John Consemulder

In alle culturen, spirituele tradities en scheppingsverhalen wordt opgemerkt dat de Schepping tot stand is gekomen door Geluid. Via geluid worden we herinnerd aan onze Bron, de pure geluiden van de natuur komen van hogere regionen maar worden weerspiegeld op Aarde. De 13e eeuwse Perzische heilige Shamas-i-Tabriz sprak over het ontstaan van het universum door ‘Goddelijk Geluid’. Hierna volgde het ontstaan van het Licht door Geluid. Geluid en licht zijn dus de trillende tonen van de Schepping.

Een oude Hindoe uitdrukking spreekt over de ‘Grote Zanger’ die de werelden heeft geschapen en het universum als zijn lied beschouwt. Geluid spreekt tot onze ziel zoals niets anders dat kan. Geluid speelt een grote rol bij transformatie van ons bewustzijn, want onze ziel bestaat uit vibratie. Klank en muziek kunnen onze harten openen en onze ‘Geest’ raken. Geluid raakt de ziel want de ziel is geluid. Plato en Pythagoras onderwezen dat muziek de basis is van onze ziel.

Muziek is een universele taal die door alle dimensies heen reist en daar de ‘Taal van Licht’ ontmoet. Via geluid resoneren we met licht en kosmische energieën. Geluid is ook de fundamentele draaggolf voor bewustzijn. Geluid is je essentie. In verschillende spirituele tradities en culturen op onze Aarde, wordt de verbinding met de Bron tot stand gebracht door gebruik te maken van geluid en klank.
Oude mystici en zieners spraken over ‘Kosmisch Geluid’ of ‘Het Licht’, ‘AUM’, ‘Het Woord’, ‘Logos’, ‘Onhoorbaar Geluid’ en ‘Muziek’. De ‘Ouden’ benadrukten zelfs dat geluid en licht in essentie hetzelfde zijn!

De Schepping volgens Marc Chagall

In het Johannes Evangelie lezen we; ‘In den beginne was het Woord. En het Woord was bij God en het Woord was God’. Woorden, klanken, geluiden, muziek en vibraties hebben invloed op ons denken, voelen en handelen. Door de hele geschiedenis heen zijn er mensen geweest die dit hebben gebruikt en opgetekend. Het eerste levensteken dat zich aankondigde was geluid en het geluid is ook het woord.

Door alle tijden heen hebben de grote yogi’s en zieners de woord-God en de klank-God vereerd. Alle geheime kennis en mystieke oefeningen berusten op de kennis van woord en klank en ook in sjamanistische rituelen is het ondenkbaar om de geestelijke wereld te bereiken zonder gebruik te maken van geluid en klank. Koan’s, mondo’s, mantra’s, wazifa’s, gebed.

Waar we ook kijken, overal bestaat er kennis over de kracht van klank, lettergrepen en het woord. De voortdurende herhaling van een fysiek geluid maakt een klankenstroom vrij, een vibrerende golf in de ether door de opbouw van energie.

Volgens de Tibetanen is het hele universum uit de oerklank ‘OHM’ ontstaan, de oermantra die steeds weer ‘Er zij’ spreekt. In de Upanishaden (de oudste overgeleverde esoterische geschriften, die ook spreken over een hogere werkelijkheid die de grondslag is van alle bestaan) wordt vermeld dat Geluid je essentie is. Atomen worden in het occultisme ‘trillingen’ genoemd, en collectief ook ‘geluid’.’ De oude beschavingen associeerden geluid met de etherische ruimte of de Kwintessens.’

Soefie meester Hazrat Inayat Khan schreef: ‘Dit geluid is de bron van alle manifestatie…De kenner van het mysterie van geluid kent het mysterie van het hele universum’. Geluid brengt ons terug naar de eenheid!

Energetisch geluid
In plaats van ‘energie’ gebruikte men in de Oudheid het idee van het ‘Heilige Geluid’ (in het christendom ‘Het Woord’, in het oude China stond het bekend als ‘Kung’, andere benamingen zijn het ‘Geluidloze Geluid’, het ‘Kosmische Geluid’, de ‘Hoorbare Levensstroom’, ‘Logos’, ‘Bani’, ‘AUM’ of ‘Muziek’.) De oude Rishi’s, of zieners, van India noemden het Heilige Geluid ‘Shabda’. In India wordt gezegd dat het Universum steunt op Geluid.

Niet het gewone geluid, maar een kosmische vibratie, die zo uitgestrekt en subtiel en allesomvattend is dat al het zichtbare en onzichtbare (inclusief de mens zelf) ermee vervuld is.
Pythagoras zag geluid als de schakel tussen de mens en de Goden! Op de vleugels van geluid reizen we terug naar de Bron van geluid en licht. Er wordt vaak opgemerkt dat de verschillen tussen de dimensies van realiteit te maken hebben met verschillen in trillingssnelheid (frequentie.)

Het menselijk 'gereedschap' om trillingen om te zetten in zenuwpulsen, die door de hersenen kunnen worden vertaald als 'geluid'.

De sleutel voor transformatie van bewustzijn ligt dan ook in muziek. Geluid is een draaggolf voor bewustzijn, waarmee een verenigd energetisch krachtveld kan worden geproduceerd waarmee de hogere spirituele energieën kunnen worden opgenomen en verdeeld in het lichaam. De effecten van geluid en muziek reiken van het fysieke tot het trancedentale, geluid verbindt alle dimensies.

Klankkleur
Er is een Hermetische stelling, die benadrukt dat de oorzaak van de pracht en verscheidenheid aan kleuren diep in de verwantschap van de natuur ligt, en dat er een unieke en mysterieuze band is tussen kleur en geluid. De wetenschapper Dinsdah Ghadiali merkte op dat God sprak om licht te maken. Geluid gaat dus vooraf aan licht. Geluid werkt als trillingsenergie op een lagere schaal, die verbindt met de hogere octaven van licht.

Ghadiali beschrijft dat het feit dat het licht bij het 49ste octaaf verschijnt, de Goddelijke bron en de Goddelijke relatie aangeeft. Het getal 49 is samengesteld uit 7 X 7 en staat volgens Ghadiali voor elke cirkel die zeven keer is afgelegd in kosmogenese (het ontstaan van de kosmos.) Voordat licht ontstond, waren er zeven spectrale kleuren. De fraaie energie werd voorafgegaan door geluid met haar zeven muzikale noten, met het getal zeven die in relatie staat met de evolutionaire schalen, volgens Dinsdah Ghadiali.

Er bestaat een experiment in de reguliere fysica dat sonoluminescentie heet, waarbij geluidsgolven , via water, omgezet kunnen worden in licht. Ook dolfijnen zijn in staat om waterbubbels te produceren en een soort sonoluminescentie op te wekken.
En ook zou het bij sommige oude mysteriescholen de bedoeling zijn geweest om lichtvelden te produceren met behulp van geluid. We kunnen ook denken aan de boventonen van geluid die tot in de hogere frequentieregionen van licht reiken.

Soundhealer Jonathan Goldman merkt op, dat wanneer je de frequentie van een geluid veertig maal verdubbelt, je binnen de frequentie bandbreedte komt van licht!
Andersom geldt, dat wanneer je de frequentie van een lichtgolf veertig maal ‘vertraagt’, je in het frequentiedomein komt van geluid. Volgend de ‘Wet van het Octaaf’ en volgens bekende principes in de fysica, resoneren boventonen (harmonischen) van een klank door in hogere octaven van trilling. We resoneren dus met licht wanneer we geluid horen!

In het boek ‘The Keys of Enoch’ van James Hurtak wordt gesproken over het creëren van licht met behulp van de pijnappelklier, waarbij onze hersenen een eigen moleculair lichtveld produceren.

De Epifyse (pijnappelklier) zit tegen het dak van de tussenhersenen, om precies te zijn aan de bovenkant van het derde ventrikel. Deze klier is zo groot als een gedroogde erwt en weegt nauwelijks 200 milligram.

Mogelijk kunnen onze lichtvelden om ons lichaam heen worden versterkt door de pijnappelklier, door gebruik te maken van vocale harmonieuze klanken. Ook in de oude mysterie scholen schijnt dit te zijn onderwezen. Allerlei biofysica studies tonen aan dat akoestische (geluid) en elektromagnetische (licht) signalen zeer belangrijk zijn voor cellulaire communicatie en regulatie tussen en binnen onze cellen.

Auteur Robert C. Lewis spreekt over de fundamentele toon van de Schepper. Alles wat leeft en is, bestaat uit vibraties en is op te vatten als de boventonen van deze fundamentele toon. Deze harmonischen van alles wat leeft, zijn afsplitsingen van de altijd bestaande en vormloze materie van de Schepper.

Deze continue kristallisatie van geest in materie werkt volgens Lewis via een proces van mutatie, de aantrekkingskracht van trilling (‘sympathetic vibration’) en magnetisme. Al deze processen worden aangestuurd door getalsrelaties zoals we die ook vinden in muzikale verhoudingen tussen boventonen.

Wij lijken dus wel een soort communicerende vaten van frequentie en trilling! Elk schepsel is volgens Khan een kristallisatie van een deel van deze symfonie van vibraties. Volgens Khan wordt het woord steeds opnieuw manifest gemaakt in materie (‘and the word became flesh’…) en blijft het verantwoordelijke geluid steeds opnieuw deze materie vormen en in stand houden (net zoals de cymatica laat zien: als het geluid wordt uitgezet, wordt ook het in stand houden van de vorm stopgezet!)

Misschien zijn wij mensen zelf op te vatten als een combinatie van bevroren muziek en gekristalliseerd licht! Dit is misschien wel de geheime kracht van religies en esoterische leer; ze zijn gestoeld op kennis van harmonie en muzikale verhoudingen. Die harmonie resoneert letterlijk in onze cellen, ons DNA en in de genetische code!

Zijn wij ontstemd? De 3-6-9 matrix.
In mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van Creatie en Manifestatie’ (via mijn website www.healingsoundmovement.com per e-mail te bestellen, met energetische muziek-cd!) benadrukte ik reeds in 2007 al het mogelijke belang van de originele Solfège, de stemming van 432 Hertz en overige muzikale principes. Ik beschrijf in mijn boek onder andere het werk van Dr. Leonardo Horowitz en Dr. Joseph Puleo, die opmerken dat de getallen 3, 6 en 9 op een Pythagoreïsche manier verborgen zijn in het hoofdstuk ‘Numeri’ in de Bijbel, met een 6 verzen structuur verborgen in het hoofdstuk.
Professor Apel heeft opgemerkt dat er 150 ‘verloren geraakte’ originele ‘chants’ waren afgestemd op de zes (!) muzikale noten van de oude en originele Solfège toonladder, volgens Dr. Horowitz mogelijk de zes oorspronkelijke frequenties waarmee de Schepper alles heeft geschapen.

Het getal 3, maar ook het getal 22, werden als zeer belangrijk beschouwd door de volgelingen van Pythagoras. Verhoudingen van derden zijn ook belangrijk in het werk van Nikola Tesla, John Keely, maar ook in het werk van George Gurdjeff en Peter Ouspensky, die spraken over de ‘Wet van Drie’ (ook bekend als de ‘Wet van de Triade’.) Positief en negatief, licht en donker en goed en slecht kunnen elkaar uitsluiten maar het vergt een derde neutrale kracht om ze te combineren!

Hoorbaar geluid, het geluid dat we met onze horen kunnen horen, is de toegangspoort tot het Heilige Geluid! Het heeft drie kenmerken; Golf, Pulsatie en Vorm. Gurdjeff noemt de relatie tussen deze drie kenmerken een fundamentele wet, de ‘Wet van Drie’. Alle verschijnselen, in welke schaal of wereld deze zich ook voordoen, zijn volgens deze wet het resultaat van een samengaan van deze drie krachten.

Nikola Tesla en John Keely benadrukten de krachtige werking van muzikale verhoudingen van derden. In de ‘Wet van Drie’ vinden we belangrijke verwijzingen naar het werk van Hans Jenny en cymatica vormen gecreëerd door geluid, maar dus ook verwijzingen naar het werk van Tesla en Keely (en Ouspensky en Gurdjeff)!

Over de wijze waarop ons DNA werkt als motor van al onze fysiek-menselijke frequenties is nauwelijks een voorstelling te maken..

Volgens de formule van de Tao-te Ching, schenkt het getal één het leven aan het getal twee, en het getal twee schenkt het leven aan drie. Drie schenkt vervolgens het leven aan alle andere getallen. In muzikale termen is dit principe te vertalen als het oorspronkelijke geluid dat zich opdeelt in het octaaf van dualiteit (een frequentie verhouding van 2 staat tot 1) en dan een derde geluid (de ‘Kwint’, de verhouding 3 staat tot 2) dat leven schenkt aan alle andere geluiden. Uit deze geluiden moet een representatieve selectie van de verhoudingen worden gekozen om de materiële wereld te vertegenwoordigen, waardoor de toonladder ontstaat.

Hans Jenny merkt over de cymatica beelden (waarbij geometrie geschapen wordt, maar ook op een dynamische manier in stand wordt gehouden door geluid en trilling!) het volgende op ‘Omdat de verschillende aspecten van deze verschijnselen door trillingen teweeg worden gebracht, zien we een spectrum optreden dat enerzijds een bepaald beeldpatroon vertoont (vorm) en anderzijds uit kinetisch-dynamische processen bestaat (golf), waarbij het geheel wordt opgewekt en in stand gehouden door een fundamentele periodiciteit…de drie velden -de periodieke pulsatie als het basisveld en de twee polen van figuur (vorm) en dynamiek (golf)- doen zich steeds als een geheel voor. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het is onmogelijk een van de velden weg te halen; er kan niets aan het geheel worden onttrokken zonder dat het ophoudt te bestaan. We kunnen ze daarom niet als een, twee, drie nummeren; we kunnen alleen maar zeggen dat ze zich als een drievoudig verschijnsel voordoen en toch één geheel vormen, dat ze als een geheel verschijnen en toch drieledig zijn’.

Ook hier zien we dus weer de kracht van de drie-eenheid aan het werk!

432 Hertz
In de muzikale periode van 1600 tot 1800 was het gebruikelijk om de noot A te stemmen op 432 Hertz. Maar vanaf het jaar 1700 varieerde de stemming van de A noot van 415 Hertz tot zelfs 455 Hertz. Don Campbell spreekt over ‘the Mozart effect’ met betrekking tot soundhealing. Misschien heeft dit ook te maken met het feit dat de muziek van Mozart was gestemd op 432 Hertz.

De Borobudur-tempel in Indonesië

De frequentie van 432 hertz zou ontspannend werken en bij de therapie van Tomatis gebruikt worden om mensen met stem- en oorproblemen te genezen. Ook zijn er meningen dat ons zesde chakra zou zijn afgestemd op een frequentie van 432 Hertz. Ook is 432 een maat die veel voorkomt in tempel gebouwen over de hele wereld, zoals de grote piramide in Egypte en de boeddhistische tempel Borobudur in Java (de Borobudur Meru piramide telt 72 Stoepa’s en 432 Boeddha beelden.)

Ook zijn de harmonische deelfrequenties van 432 getallen die allen opgeteld het getal 9 geven (zoals 72, 144, 216 en ook 432.)

Ook Giuseppe Verde gaf de voorkeur aan de stemming van 432 Hertz, boven de door Johann Sebastian Bach voorgestelde stemming van 440 Hertz. Onze huidige muziek is gestemd op de frequentie van de noot A, die gestemd is op 440 Hertz. Mogelijk heeft ons lichaam geleerd om te resoneren met verschillende stemmingen die de afgelopen eeuwen in gebruik zijn geweest.

Ook moeten we rekening houden met Jonathan Goldman’s opvatting, dat de frequentie niet alleen het resultaat bepaalt, maar vooral ook het bewustzijn en de intentie die aan het geluid gekoppeld worden. Tibetaanse monniken gebruiken naast de klanken van mantra’s ook krachtige afgestemde gedachten en visualisatietechnieken. Net zoals dezelfde farmaceutische middelen een verschillend effect kan hebben bij verschillende mensen, zijn er mensen die heel specifiek reageren op een bepaalde frequentie en mensen bij wie dit niet het geval is.

4 + 3 +2= 9!
Is deze poging tot verplichte verandering van de stemming van A= 440 Hertz naar A= 432 Hertz door Goebbels willekeurig geweest of gaat daar mogelijk een occult principe achter schuil? De natuur kent een typische wiskundige wetmatigheid, want het blijkt dat het getal 432 de wortel van de snelheid van het licht door een vacuüm is, in mijlen per seconde. Na 12 uren zijn er precies 43.200 seconden verstreken. Na een dag is het dubbele aantal aan seconden verstreken.

De precessie cyclus die zo belangrijk was voor de oude beschavingen (en nu 2012 zo nabij is, des te meer voor ons misschien!) beslaat 25.920 jaren. Een minuut van het zonnejaar van de precessie duurt 432 jaren. Daar komt nog bij dat het getal 432 als een heilig getal werd beschouwd door de Maya’s en de Babyloniërs Het laatste ‘IJzeren Tijdperk’ van het universum waar de Indische Bhagavad Gita over spreekt, zou 432.000 jaren duren (een periode die nu op zijn einde loopt.) En als we even terugdenken aan de verhoudingen van derden, de drie-eenheid en de oorspronkelijke Solfège frequenties, dan zien we dat ook hier de getallen 4 + 3 + 2 samen opgeteld 9 opleveren, het getal van voltooiing.

Sandra Harner: 'Cosmic Connection #9'

De 3-6-9 matrix, de vingerafdruk van God?
In het boek ‘Healing Codes for the Biological Apocalypse’ van Dr. Leonard Horowitz wordt gesproken over de getallen 3, 6 en 9. Dit zijn de getallen die Keely en Tesla ook zo belangrijk vonden, vermoed ik. Want het blijkt dat wanneer we vermenigvuldigen van de getallen 3, 6 en 9 bekijken, ze allen Pythagoreïsche getallen opleveren van 3, 6 en 9 (bijvoorbeeld 3 X 6 = 18 maakt 9 of 4 X 3 = 12 maakt 3)!

Alleen de 9 vermenigvuldigingen komen allemaal uit op 9, maar als je de uitkomsten van alle vermenigvuldigen van 3 of 6 bij elkaar optelt krijg je voor het getal 3 uiteindelijk het getal 153 wat weer 9 maakt. Wanneer we hetzelfde doen voor het getal 6 krijgen we opgeteld ook 153, dus 9. Ook wanneer je alle Pythagoreïsche getalswaarden van het alfabet optelt krijg je als totaal het getal 9!
Ik ben zelf gaan rekenen, omdat ik intuïtief aan de stemming van 432 hertz moest denken! 4 + 3 +2 = 9! Maar ook is het zo dat 432 goed te delen is door 3, 6 en 9 waarbij je dus belangrijke harmonische waarden krijgt van deze frequentie, zoals 72 en 144!

John Worrell Keely en de 3-6-9 matrix.
In mijn boek ‘Blauwdruk’ beschrijf ik ook het fascinerende werk van de wetenschapper John Worrell Keely. De geheime kracht van de ‘Sympathieke Vibraties’ van Keely bestaat hieruit, dat een harmonieuze (concordante) golfvorm, bestaande uit harmonische frequenties, ervoor zorgt dat subatomische deeltjes zich gaan samenbinden. Discordante (niet-harmonieuze) golfvormen echter, zorgen ervoor dat subatomische deeltjes zich splitsen of vernietigd worden.

In Keely’s woorden: ‘De ritmische verhoudingen waarmee kracht zich voortbeweegt, zijn altijd en overal hetzelfde. Uit experimenten blijkt dat zij universeel uit te drukken zijn in mathematische verhoudingen van Derden’!

Zowel auteur Theo Paijmans als Dr. Leonard Horowitz merken op dat Keely de vibratie verhoudingen in drieën, zessen en negens als extreem krachtig beschouwde. John Keely bewees dat de ‘antagonistische derden vibraties’, ‘duizend maal effectiever’ waren om waterstof en zuurstof te scheiden in water, dan door hitte! In zijn ‘Formule van Water Desintegratie’ beschreef Keely dat in alle moleculaire splitsingen en desintegratie (van zowel simpele als samengestelde elementen, bij zowel gasachtige als vaste materie), de massa van deze moleculen gedwongen word om zich progressief onder te verdelen na het aanbieden van een stroom van antagonistische vibraties in de vorm van derden, zesden en negenden.
Ook Nikola Tesla was van mening dat wanneer men het belang van deze derden vibratie verhoudingen begreep, men het universum kon doorgronden!

Keely werkte, zonder succes, aan de theorie dat polaire en depolaire acties van ladingen circulair waren. Hij had succes toen hij vond en bewees, dat deze krachten volgens een spiraalvormige vortex beweging werken. Spiralen worden bestuurd door verhoudingen in zesden (de inversie van derden, volgens de muziektheorie), weten we nu!

Pythagoras stelde, dat hoe lager de numerieke verhouding is, des te harmonieuzer de relatie tussen de twee frequenties zal zijn. Volgens Keely vertaalt zich dat in hogere bindingskracht en dichtere massa. Het tegenovergestelde gold voor hogere numerieke verhoudingen.
Keely besefte dus dat de relatieve toonhoogtes tussen atomen minstens net zo belangrijk zijn als de afzonderlijke frequenties! Wanneer twee frequenties samengebracht worden krijgen we muzikale intervallen, modulatie en demodulatie van elkaar en allerlei fenomenen die met zulke samenvoegingen van trillingsinvloeden gepaard gaan.

En nog meer 3-6-9 uitingen.
Het belang van deze muzikale derden verhoudingen is ook terug te vinden in Marko Rodin’s 3-6-9 ‘God’s fingerprint’ mathematica (verder ontwikkeld door Nassim Haramein, 193), in Müller’s ‘LifeWave’ (de staande gravitationele golf van het universum) mathematica en zelfs in de astrofysica. Volgens Dr. Horowitz treedt fysieke manifestatie specifiek op bij bepaalde knooppunten, en dit zou de 3-6-9 matrix van vierdimensionale (spirituele) mathematiek weerspiegelen.

Leonardo da Vinci. De Vitruvische Mens. God's vingerafdruk in elk mens.. Het vrouwelijke en het mannelijke als cirkel en vierkant in elk mens vertegenwoordigd. Maar ook andersom..

Dr. Horowitz toonde ook aan, dat de getallen 3, 6 en 9 exact de getallen zijn die je verkrijgt wanneer de zes frequenties van de originele Solfège reeks – volgens Dr. Horowitz de zes oorspronkelijke frequenties die de Schepper hanteerde om het universum te creëren in zes dagen – op een Pythagoreïsche manier worden opgeteld (bijvoorbeeld de getallen van de belangrijke frequentie 528 Hertz -die men nu voor herstel van DNA schijnt te gebruiken volgens Horowitz en Lorenzen – levert opgeteld het getal 15 op en deze getallen geven samen opgeteld weer het getal 6!)

Het is misschien geen toeval, dat de 36e graad de hoogste graad is die je kunt behalen bij de Vrijmetselarij. Deze getallen zijn ook weer Pythagoreïsch op te tellen, wat weer het getal 9 geeft! Interessant is ook dat het pentagram (de vijfpuntige ster, het symbool voor magie in de Middeleeuwen, hoeken kent die gelijk zijn aan 36 graden) van oudsher de figuur van het insigne van de bouwmeesters vormde.

Ook Rodin hanteert het Pythagoreïsche systeem van getallen. Het verdubbelen van de getallen een tot negen genereert een oneindig patroon van het patroon 1, 2, 4, 8, 7 en 5. Hierbij geldt: 1 + 1 = 2; 2 +2 = 4; 4 + 4 = 8; 8 + 8 = 16; 16 + 16 = 32; 32 + 32 = 64, enzovoorts. Hou hierbij rekening dat dubbel-getallen weer als uitkomt gereduceerd worden tot een getal, dus bijvoorbeeld: 8 + 8 = 16 wordt 1 + 6 = 7, of 32 + 32 = 64 wordt nu 6 + 4 = 10, wat weer gelijk is aan 1 + 0 = 1! Wanneer er gedeeld wordt door 2 komt dit patroon ook tevoorschijn, maar dan omgekeerd. Dr. Horowitz merkt op, dat dit de mathematische structuur en gebalanceerde polariteit weergeeft die onderliggend is aan de natuur!

Wat direct opvalt, is dat het oneindigheidspatroon 3 getallen mist: de getallen 3, 6 en 9! Rodin gebruikt dit patroon om de topologie (topologie is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met eigenschappen van objecten die bewaard blijven bij het vervormen ervan) van een torus te beschrijven die naar hem genoemd is. Volgens Rodin’s patroon en torus, zijn de in het oneindigheidspatroon ontbrekende getallen 3, 6 en 9 verantwoordelijk voor de creatie van de vierde dimensie.

Wat bijzonder is, is dat Rodin’s getallen matrix ook de speciale zes frequenties van de originele Solfège omvatten. Rodin vergelijkt deze matrix van getallen met ‘De Vingerafdruk van God’, omdat deze getallen overal terugkeren in het universum. De getallen 3, 6 en 9 leveren een afzonderlijk driehoek patroon op, die volgens Rodin en anderen een poort naar de vierde dimensie zou zijn, een spirituele dimensie.

Opvallend is dat de structuur van het oneindigheidspatroon van Rodin structureel gelijkenissen vertoont met elk segment van DNA, zoals Dr. Horowitz aantoont in zijn boek ‘Walk on Water’. Horowitz merkt ook op, dat hetzelfde geldt voor de ‘LifeWave van Müller en het DNA. Dus meldt ook hij hier: ‘Zo boven, zo beneden.’ Een soortgelijke gedachte met betrekking tot DNA en een soort kosmisch DNA patroon in het universum kwam ik ook al tegen in het werk van Michael Hayes.

De Davidster van Koning David is ook wel bekend als de Zegel van Solomon, de zoon van Koning David. Deze speciale ‘sneeuwvlokstructuur’ van een stertetraëder, de zespuntige ster is de heilige geometrische vorm van moleculair water! Opvallend is dat deze symmetrische vorm veel voorkomt in het occultisme, maar ook in heilige geometrie en graancirkels! Ook dit beschermende symbool staat onder andere voor het ‘Zo boven, zo beneden’ principe en de vereniging van het vrouwelijke en mannelijke principe.

De structuur bevat het getal 3 en de 4 elementen, samen vormt dit weer het getal 7 (het octaaf.) Deze speciale structuur van water wordt door Dr. Lee Lorenzen (de water mentor van Dr. Masaru Emoto) gestructureerd water of microkluster-water genoemd. Water bestaat niet zozeer uit onafhankelijke moleculen, maar uit waterstof verbonden tot kleine waterdeeltjes die clusters worden genoemd.

Geclusterd water (ook wel eens ‘free water’ genoemd, in tegenstelling tot gebonden water) is dus water waarvan de watermoleculen kleiner gemaakt en aaneengesloten zijn. Hierdoor kan dit water makkelijker scherpe bewegingen maken en alle hoeken van het lichaam bereiken en enorm veel opnemen.

Over hoeken gesproken, ik denk dat het zeer belangrijk is dat water onderzoekers de muzikale 3-6-9 matrix die Dr. Horowitz bespreekt nauwkeurig testen op water. Vooral omdat bijvoorbeeld het pentagoon gelijke hoeken kent van 36 graden, wat Pythagoreïsch opgeteld weer het getal 9 oplevert! Hoeken zijn misschien ook op te vatten als faseverschillen, dus gradaties van het ‘uit de pas lopen’ van golven en zijn daarom zeer van belang bij interferentie en geometrie, maar dus ook bij vorm en structuur van bijvoorbeeld cellen, celmembranen en vloeibare kristallen in ons lichaam.

Het toeval wil dat ik op de valreep nog een belangrijk boek vond over de multidimensionale geschiedenis van ons universum (‘Two-Thirds’). Hier kwam ik weer de belangrijke getallen 3, 6, 9 en 12 tegen als Pythagoreïsche uitkomsten. Ook viel het mij op dat er in het boek gesproken wordt over het belang van het twaalftallige stelsel en het getal 12 als het aantal cellen in de eerste ‘groeiring’ van alles (de tweede laag bestaat uit 42 cellen.)

Daarnaast wordt er gesproken over de cumulatieve tangens van nul als de harmonischen van het ‘nul-dimensiepunt’. Dit is de cumulatieve tangens van 360, 2160, 21,600 en 25,920. In het boek wordt ook gesproken over de transdimensionale constante 2,720699046 en de constante ℮, 2,718281828. Al deze getallen komen Pythagoreïsch opgeteld weer op … het getal 9 uit! Weer een ongelofelijk toeval?

Ook bedacht ik mij ineens dat het absolute nulpunt van – 273 graden Celsius waar nog steeds nulpuntenergie bestaat, ook een getal is die tot 12 en dus tot 3 te herleiden is. Hierna moest ik ook denken aan Hermes Trismegistus (‘driewerf de grootste’, ook wel Thoth genoemd), de Meester der Meesters in het occultisme. Misschien heeft de drievoudigheid in de naam hier ook een diepere betekenis?

Gokken met de 3-6-9 matrix?
‘Met behulp van geometrie, numerologie en logica wordt de lezer van mijn boek langs ooit verloren gegane kennis over symmetrische ruimteverdeling geleid naar een bijzondere ontdekking: de onzichtbare aantrekkingskracht tussen de getallen’, aldus auteur Yuri Romashev. (197)
De schrijver van het boek scheen zelfs aanwezig te zijn geweest op een nulpuntenergie dag waar ik mijn lezing had gegeven (en een afsluitend live muziekoptreden, ik had zelfs stemvorken met de 3-6-9 frequenties bij me.) Pas de dag erna zag ik de getallen 147, 258 en 369 uit de flyer ‘naar voren springen’. Dit waren weer getallen die numerologisch te herleiden waren tot 3, 6 en 9! Ik weet niet of de schrijver zich bewust is van het werk van Tesla, Keely, Horowitz, en Müller, maar ik kon mijn ogen niet geloven.

Romashev schrijft: ‘Er blijkt een aantrekkingskracht te bestaan tussen getallen waarmee de uitkomst van materie in beweging voorspeld kan worden. Nieuw is dat hiermee ook de uitkomst van het roulettespel tot op veel grotere hoogte dan tot nu toe werd aangenomen, voorspeld kan worden.’

.

En ergens anders valt over het roulettespel te lezen: …asymmetrie werd gebruikt om de inkomsten te verhogen. Deze bevindingen hebben geleid tot het feit dat er tussen de cijfers die chaotisch verspreid staan op de rouletteschijf van de twee modellen, een symmetrische organisatie tussen de getallen is, die de aantrekkingskracht van de uitkomsten in het spel bepaalt.
Deze aantrekkingskracht speelt waarschijnlijk een indirecte rol in de opbouw van materie in de ruimte en is gebaseerd op de code 147 – 258 – 369, die naar mijn mening de structurele formule is van een fundamenteel energiepotentieel dat de energieverdeling in de materiële wereld symmetrisch bepaalt.’

Het is volgens Romashev niet uitgesloten dat het roulettespel van de Maya’s afkomstig is (net als de Tzolkin kalender) en daarom eigenlijk een methode is om astronomische en astrologische voorspellingen te doen. Volgens Romashev is de 147 – 258 – 369 code waarschijnlijk in mystieke zin ook in verband te brengen met de Zon, de maan en de negen planeten in ons zonnestelsel en ook met astronomische feiten (als het perihelium, waarbij de Aarde zich begin januari het dichtst bij de Zon bevindt, op een afstand van 147 miljoen kilometer.) Zelf was ik op mijn zoektocht naar getallen in het oude Egypte ook al op het getal 147 gekomen als de hoogte van de Piramide van Gizeh, die Romashev ook noemt.

Romashev zegt over de getallen nog het volgende: ‘Alle eerste nummers tot 9, welke verdeeld zijn in 3 groepen, hebben als het ware een wet die de bijzondere aantrekkingskracht tussen alle getallen van welke macht dan ook vastlegt. In deze nieuwe code zit een harmonie van een drie-eenheid en is daarmee de basis van de oneindigheid van alle cijfers.’

Minimale muzikale verschuivingen?
Joseph Goebbels zou volgens sommige opvattingen dus verantwoordelijk zijn geweest voor het invoeren van de verandering van de stemming van de oorspronkelijke frequentie van 432 Hertz (4+3+2=9!) naar 440 Hertz. Nu lijkt dit een minimale aanpassing. Maar de nieuwe biofysica toont aan dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als ‘subtiele’ energie: kleine veranderingen hebben in de kwantumwereld van biomoleculen zeer grote gevolgen. Dit doet wat denken aan het ‘Butterfly Effect ‘, een term die een aantal chaotische fenomenen beschrijft.

Edward Lorenz bedacht deze term om veranderingen in weerpatronen te beschrijven, waarbij een kleine verandering een reeks grote veranderingen teweeg kan brengen ergens anders in de wereld! Aangezien alles wat leeft trilling is en geluid produceert, mag de harmonisatiekracht van de muziek niet onderschat worden. Een kleine verschuiving van frequentiewaarden kan grote effecten hebben in de muzikale compositie van ons lichaam.

Het effect van akkoorden en schema’s is veel groter dan onze oren ons in eerste instantie willen laten geloven. Onze oren zijn in staat om tevreden te zijn met een redelijke nauwkeurigheid. Maar een perfect gestemd interval werkt niet alleen op onze oren in, het veroorzaakt ook een transformatie binnen alle cellen van ons lichaam. Het kan de trillingssnelheid (frequentie) van onze moleculen vertragen of verhogen, iets waar gebruik van werd gemaakt om ziektes te genezen in India, het oude Griekenland, maar ook later in Perzië en Arabië.

Is onze muziek wel evenredig verdeeld? De komma van Pythagoras.

Voor Pythagoras was de link tussen de mathematica en geluids-/energetische structuren vanzelfsprekend. Een Cruyff van zijn tijd? "Je gaat het pas zien als je het doorhebt"..

Er is een verschil opgemerkt tussen de wiskunde van het octaaf en de wiskunde van de kwint in de harmonische theorie, die uitgedrukt wordt als de Pythagoreïsche Komma, die staat voor 1,0136. Deze waarde was bekend bij de oude Grieken die deze kennis zouden hebben verkregen uit Egypte. De oude Chinezen wisten ook van het getal 1,013643 (ongeveer gelijk aan 74:73) en zij wisten ook dat dit het verschil is dat over blijft na 12 maal een kwint te volgen en zeven octaven verder te zijn beland.

Stem een reeks van zeven octaven op de piano, van de laagste tot de hoogste ‘A’. Vervolgens stem je vanuit dezelfde laagste ‘A’ 12 kwinten. Dan blijk je ongeveer een achtste toon hoger uit te komen dan via de stemming van octaven. Dit gat noemt men dus de komma van Pythagoras. En zo heeft elk interval zijn eigen reeks, wat het heel lastig maakt om meerstemmige (polyfone) muziek te spelen. Andreas Werckmeister (1691) was degene die als eerste het octaaf in twaalf gelijke toonafstanden verdeelde. Deze stemming werd als eerste op grote schaal toegepast door Johann Sebastian Bach in zijn werken ‘Das Wohltemperierte Klavier’.

Tot op de dag van vandaag word de stemming met de evenredig verdeelde temperatuur wereldwijd gebruikt op podia en in studio’s. In welke stemming men de intervallen ook bekijkt, geen enkel interval zweeft (vanwege de logaritmische reeks van frequenties) gelijk ten opzichte van andere (gelijke) intervallen, het zou misschien beter zijn te spreken over ‘gelijkgekleurde stemming’, of ‘logaritmisch zwevende stemming’. In de evenredig verdeelde temperatuur stemming wordt het gat van de komma van Pythagoras ‘gedicht’ door het gelijkmatig te verdelen tussen de intervallen. Alles wordt een beetje vals.

Michael Hayes veronderstelt in zijn boek ‘The Infinite Harmony’ dat deze waarde bedoeld was om het fundamentele verschil tussen praktische en esoterische muziek te onderstrepen. Gewone, praktische muziek zou volgens Pythagoras en zijn leerlingen licht ‘ontstemd’ zijn ten opzichte van de ware de harmonische constante die het leven zou hebben geschapen. Hayes spreekt over zijn theorie van ‘missende halftonen’ in het octaaf op de plekken tussen de noten Mi – Fa en Ti – Do. Dit zijn sprongen waar er geen overgang is naar een volle noot, maar een halfnoot, waar de frequentie verhoging tussen een noot en de volgende verlaagd wordt.

Hayes suggereert dat ‘normale’ praktische muziek te maken heeft met de marginale imperfectie vanwege deze ‘sprongen’ in het octaaf. ‘Ideale’ muziek, de esoterische muziek van de Grieken, is organische muziek, de muziek van de ‘Hermetische Code’ en de genetische code, volgens Hayes! In de esoterische muziek wordt de komma van Pythagoras in eer hersteld. Hierbij worden de twee ‘missende halftonen’ toegevoegd en is er sprake van niet zeven, maar negen stadia in een octaaf, samengesteld uit de combinatie van de ‘Wet van het Octaaf’ en de ‘Wet van Drie’.
Deze negen stadia zijn ook weer op te vatten als een octaaf en zo ontstaat een perfecte schaal bestaand uit 64 ‘innerlijke noten’(9 x 7 + 1, de ‘1’ van de laatste Do)!

Robert Temple schreef dit boek over het mysterieuze 'Sirius'.

In de loop der geschiedenis is getracht deze komma van Pythagoras in het octaaf ‘passend’ te maken, om eenvoudiger met het octaaf te kunnen werken. De auteur Robert Temple spreekt in zijn boek ‘The Sirius Mystery’ ook over de waarde 0,0136 en ziet deze waarde als het minutieuze verschil tussen het ideale en het werkelijke.

Maar als we hebben aanvaard dat onze toonladder gebruikt wordt met een ‘getempereerde’ aanpassing en we de ‘komma van Pythagoras’ (een esoterisch gezien mooie imperfectie binnen het octaaf van de natuurlijke verhoudingen) uit willen gummen, dan zouden we de juiste verhoudingen die ons afstemmen of de kosmische harmonie en de hemelse muziek, kunnen missen.
Dit is de reden dat Plato opdroeg aan Damo (een van de laatste leraren van de leer van Pythagoras), dat ‘men de muzikale toonschaal niet kon wijzigen, zonder de constitutie van de staat te verstoren’, wat bedoeld was als serieuze waarschuwing voor de gevaarlijke gevolgen. Het oorspronkelijke doel van muziek en haar magische uitwerking is daarom niet meer te vinden in onze moderne muziekvormen.

Het is misschien geen toeval dat Pythagoras al enkele eeuwen voor Plato en doordrongen van de Egyptische leer, aan zijn leerlingen vroeg om niet teveel te luisteren naar het oordeel van de oren, omdat horen onderhevig is aan variatie en fouten als het om harmonieuze principes gaat. Pythagoras wilde dat zijn leerlingen deze onwrikbare harmonieuze principes onder de knie kregen met behulp van de proportionele en overeenkomstige harmonie van getallen.

Het werk van de muzikant zou moeten bestaan uit het nauwkeurig kennen van de symbolische betrekkingen tussen de dingen, om met behulp van de magie van geluid de gevoelens, passie en visioenen van een bijna werkelijke wereld op te roepen. Geluid en muziek kunnen diepere lagen van de werkelijkheid doen manifesteren, op basis van overeenkomstigheid, symbolische waarde en harmonische verhoudingen.

* * * * * * *

Ons 432 Hertz experiment met een speciale aanbieding!
In dit artikel zijn enkele belangrijke onderwerpen aan bod gekomen met betrekking tot de muzikale werkelijkheid, met name de 432 Hertz stemming, de 3-6-9 matrix, de originele Solfège volgens

Horowitz en de evenredig verdeelde stemming. In een toekomstig artikel zal ik speciaal op de principes van soundhealing ingaan. Meer informatie (en alle verwijzingen en een uitgebreide literatuurlijst) is te vinden in mijn boek ‘Blauwdruk’ (zie aanvullende informatie over de inhoud van het boek op mijn website www.healingsoundmovement.com bij het kopje ‘Blauwdruk’).

Als speciaal akoestisch en bio-energetisch experiment heb ik onze favoriete muzikale titels omgezet naar 432 Hertz. We zijn zeer benieuwd naar uw ervaringen. Voor de hele maand juli 2010 geldt nog een speciale aanbieding: als u deze nieuwe compilatie-cd in de 432 Hertz stemming aanschaft voor de normale verkoopsprijs van 15 euro, krijgt u er gratis een andere cd (waarde 15 euro!) naar keuze bij! De opbrengsten gaan naar goede doelen die wij ondersteunen!

Er is keuze uit 15 titels (meer informatie op de website). Je kunt je bestelling opgeven via email: info@healingsoundmovement.com. Ben je geïnteresseerd geraakt in de muzikale principes en soundhealing, kom dan ook naar ons bijzondere AVATAR festival op 28 en 29 augustus, zie www.worldpeacechild.com (zie daar ook de bijzondere video’s van ons project met Tibetaanse vluchtelingen die onze universele song ‘Prayer For The Children’in het Tibetaans zingen, dansen en uitvoeren!).

De inkomsten uit verkoop van onze cd’s en het Avatar festival gaan naar goede doelen en projecten met kinderen vanuit WorldPeaceChild.

(Let op: vanwege auteursrechten mag niets uit dit artikel worden gekopieerd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever van het werk!)

28 gedachten over “Geluid is je essentie!

 1. Namaste,

  Ohm mani padme hum. Ohm mani padme hum. Ohm mani padme hum.
  Ohm mani padme hum. Ohm mani padme hum. Ohm mani padme hum.
  Ohm mani padme hum. Ohm mani padme hum. Ohm mani padme hum.
  Ohm mani padme hum. Ohm mani padme hum. Ohm mani padme hum.

  Ohm tare tutare tare. Ohm tare tutare tare.
  Ohm tare tutare tare. Ohm tare tutare tare.
  Ohm tare tutare tare. Ohm tare rutare tare.
  Ohm tare tutare tare. Ohm tare tutare tare.

  Siddhi. Siddhi. Siddhi. Siddhi.

  Ohm shante.

 2. Interessant. Maar ik vraag mij af, of dit ook overeenkomsten vertoont met toonladders uit andere culturen. b.v. In india zou de toonladder gericht zijn naar de zon. de arabische, zou ook weer anders zijn??? Zouden er overeenkomsten zijn met de westerse in hrz en 3,6,9???

 3. Bij het lezen van de kop van dit artikel moest ik direct denken aan de Harp Praysing van mysticus abHabib Abbah. Geluid is je essentie? Ja zeker! Zelf ervaar ik de praysings iedere keer alsof lagen in mijzelf aangeraakt worden waarvan ik me eerder niet eens bewust was en na afloop voelt het heel tevreden, rustig en zacht.

  Hier een stukje van de site van abHabib:

  Although he is publishing regularly AbHabib Abbah considers words as inadequate means for expressing what this is about. What matters is that by means of management a specific degree in openness is reached. Words lock things within concrete concepts, which obstructs openness. Between speaking and writing, writing is the least inadequate because it allows for silences to reflect. He mainly communicates with sound. For this purpose he plays harp and sometimes flute which he calls Praysing. Music bypasses the rational defining process. It touches there where the openness can most easily be activated.

 4. Guido, ik moet even zeggen dat het geweldig is als iemand zich zo kan verwoorden als jij. Bij mij zitten dingen in mijn hoofd maar kan ze niet uiten waarschijnlijk heb ik niet de woorden hiervoor en jij wel ! Alle respect hiervoor !

  Groetjes
  Pietje

  1. Ik vind dat je bijzonder mooi uit je woorden komt Pietje.. 🙄
   Dankjewel voor je compliment! Met (nog) minder woorden wordt ik.. Stil.

 5. Over AUM:

  Ik heb ooit een yogacursus gedaan. We werkten met klanken, en tijdens die klanken moest je ook aan een kleur denken.
  De laatste 2 die we moesten herhalen waren AUM. De ene keer tijdens de concentratie op het voorhoofd (3e oog), de opvolgende op het kruinchakra.

  Door het vele herhalen kwam ik in andere zijnsgebieden.
  Mijn 3e oog ging een beetje openstaan, en ik kon dingen zien.
  Later nooit meer aandacht aan besteed.
  Ik meen dat ze dit ook wel affirmeren noemen?
  Maar goed, ik heb eenmaal door de herhaling van: Aum Mani Padme Um een wegzijn van mezelf toen ervaren, een soort verdwijnen in het niets, weet niet hoe ik het anders noemen moet. Maar het heeft allemaal NU zijn plaats gekregen, toeval bestaat niet.
  Dus zo bekeken levert het wel wat op ja.

  1. 🙂 Tja die sukkels van de 33e graad maken er maar een puinhoop van..

 6. Bedankt voor je toevoegende uitzoekerij John!

  Doet me denken aan het kinderliedje 3×3=9,Ieder zingt zijn eigen lied!
  Er zijn ook meerdere internet radiostations op A=432hz
  zie bv. http://www.streamerp2p.com
  Ook zijn er al meerdere muzikanten overgegaan op deze stemming zie google

 7. Ik ben al eens bezig geweest om nummers om te zetten met Audacity.
  Je merkt het verschil, je voelt meer, heel eigenaardig.
  Muziek komt dan pas echt tot leven, met een gratis programmaatje klinkt je muziek beter door je computerboxjes, dan normaal door je peperdure HiFi set.
  Een combinatie hiervan wil ik eerdaags eens beluisteren.
  Goede manier om van je emoties en troep af te komen.

 8. Geluid nemen we waar, we zijn het niet. Alles wat we kunnen waarnemen, inclusief ons lichaam en verstand, is niet de essentie. Dus de titel triggert misschien wel maar klopt vanzelf niet. Wij zijn het onuitsprekelekijke zelf, nu, net als elke plant en elk dier. Alleen kunnen wij erover na denken. Dieren hebben soms een hoger intellect dan een ander, terwijl ze niet kunnen denken. Komt dat dan uit het DNA of zijn ze gewoon meer in het Nu, waardoor ze scherper zijn dan de ander. Vragen blijven komen, maar het maakt niet meer uit of er een antwoord op komt. Het gaat om verbazing, niet om weten. In de verbazing kun je jezelf vinden, de essentie, in het weten nooit…

  1. Je spreekt ook over denken, maar ik ‘denk’ dat het vooral om bewustzijn gaat. Planten reageren op afstand in afgesloten ruimtes (blinddoeken zijn dan niet meer nodig zullen we maar zeggen..) op de stille ‘moordgeschreeuw’ van garnalen die kokend water over ze heen gegoten krijgen…(Zie experimenten Cleve Backster, over non-lokaliteit en trilling gesproken).

   Zelfs een eencellig wezen (zonder centraal zenuwstelsel, studie van Roel van Wijk) licht meer op als ‘getuige’ bij een paranormale sessie dan wanneer de eencellige alleen is in diezelfde ruimte. Een verbonden raster van energetische informatie uitwisseling dus, een soort bewustzijns ‘overdracht’ (holografisch gezien niet juist omdat alles 1 is en verbonden is…)

  2. Wat je schrijft doet me denken aan wat ik eerder gezien heb: Waarneming is onze schepping. Je kunt b.v. dit pas lezen (en interpreteren) als je dit waarneemt. Zou je dit hier niet lezen (waarnemen) dan bestaat dit voor jou niet. De buitenwereld is innig verbonden met jou!
   Ik zou waarneming niet af willen doen als illusie, als iets wat niet werkelijk bestaat, meer als afspiegeling, tijd en plaats gebonden.
   Dat je hierbij verwondert raakt zegt iets over je eigen scheppende kracht, die inderdaad, zoals ik ook ervaar, werkelijk goddelijk is 🙂
   Waarneming is wel iets wat continue verandert, naar gelang we onze aandacht richten, in die zin bestaat het niet werkelijk in absolute zin, zoals de schepper van deze waarneming die buiten tijd en plaats staat.
   Hoe onze waarneming reageert op die van andere bewustzijnskernen om ons heen zie ik als stroming van “energie” en hierin zijn wetmatigheden te herkennen, te omschrijven zoals o.a. John doet.
   Vernoemde stroming van energie is het spel van het leven, wat erg lijkt op geïmproviseerde muziek, waarbij nog niet alle muzikanten hun instrument meester zijn (of willen experimenteren)..

 9. @ martijn je kent de bijbel niet zeg je ergens hier. Heb ik nog een mooie in dat verband als ge niet wordt als deze kleine zult ge het rijk der hemelen niet betreden. Ik wens dat te vertalen met als je niet de verwondering van een kind meer kan voelen ( alsof elke ervaring volkomen nieuw is ,die verwondering)zul je nooit de hemel kunnen beleven .

 10. Wat een prachtig geschreven artikel John!
  petje af en ik sluit mij er geheel bij aan..
  namaste!
  p.s.
  voor degenen die een soortgelijk maar wat kleinschaliger festival willen meemaken zie: Onze “Tribe of Many Colors Gathering” (mede geinspireerd en ondersteund door “little Grandmother” op 21 augustus in deventer.. samen helen, samen spelen en samen dansen op 432Hz
  zie link: http://spirituele-agenda.nl/evenement/7303181282341600

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.