Advertentie

Een Noorse spiraal, ‘n Russische UFO en het eindrapport ‘Openheid’. (deel 2)


Vorige week plaatsten we deel 1 van de beschouwing van David Wilcock over de fenomenale spiraal, die in de ochtend van 9 december 2009 verscheen aan de Noorse hemel. David is als een ware Sherlock Holmes aan de slag gegaan, én met een pure dosis intuïtie, want het verhaal waar hij mee tevoorschijn komt, zal je oren doen toeteren!

Om een tipje van de sluier op te lichten: volgens David is The Endgame begonnen. Krachten achter de schermen zijn aan het proefdraaien om ons – letterlijk en figuurlijk- een rad voor ogen te draaien! Je bent dus gewaarschuwd, want wat er zich de komende maanden ook zal gaan afspelen: BLIJF KRITISCH! Geloof je ogen, maar vergeet niet te blijven denken en je eigen logica en intuitie te gebruiken. Deel 2 in het verhaal van de Noorse spiraal:

~~~~~~~~~~~~

Eindrapport ‘Openheid’

Door David Wilcock

© 2010 vertaling Jan Smith Wantoknow.nl/be

1931 KILOMETER PER UUR?!

Het baanbrekende werk van Arash Amini levert het bewijs dat de Noorse Spiraal niet door een raket kan zijn veroorzaakt, zoals in deel 1 van deze 3-delige serie is beschreven. (Voor deel 1 klik HIER)

De bekendste foto van het fenomeen verscheen in veel media.

Zelfs wanneer de spiraal zich boven de bergen op de foto zou bevinden, zo’n slordige 9 kilometer verderop, dan had de snelheid ervan bijna 1150 kilometer per uur moeten bedragen – en dat is meer dan tweemaal zo hoog als het wereldrecord voor windsnelheden, dat gemeten werd in het hevigste deel van een tornado.

Als de Spiraal, zoals de officiële verklaring wil laten geloven, door een raket vanuit de Witte Zee, die honderd maal verderop ligt, zou hij met een snelheid van meer dan 1900 kilometer per uur geroteerd moeten hebben!

De geluidsnelheid bedraagt 340 meter per seconde, dat is grofweg 1224 kilometer per uur. Alles dat een hogere snelheid heeft dan die van het geluid, veroorzaakt geweldige supersone knallen – maar de Spiraal was geheel geluidloos. Als het dus niets met een raket te maken heeft, wat blijft er dan over als verklaring?

Het antwoord is meer dan duidelijk en eenvoudiger te bewijzen dan je zou denken. Het heeft te maken met een zekere ‘nieuwe‘ technologie, die nu pas aan het grote publiek bekend is gemaakt — via het principe “niets zeggen, gewoon doen”.

TROMGEROFFEL VAN HAARP VOORAFGAAND AAN HET ‘SCHAAKMAT’

Zoals ik al heb uitgelegd in de uitzending van 10 december j.l. van ‘Klokkenluiderradio’, heeft Richard C. Hoagland iets ontdekt  dat gesneden koek zou moeten zijn bij iedere discussie over dit onderwerp – namelijk dat het eiland  Tromsø, waar de Spiraal het best zichtbaar was, ‘toevallig’  precies noordwestelijk ligt van de belangrijke HAARP-installatie met de naam EISCAT. (Zie kaart)

De geografische positie van EISCAT (HAARP)

Hieronder staat een foto van de reusachtige antenne die ter plekke is gebouwd; wat zou er kunnen gebeuren als elk van die antennes precies in één bepaalde richting zou worden gericht (dat kan namelijk) – en je tenminste één GIGAWATT aan elektriciteit tot je beschikking hebt?

OPWARMING VAN DE IONOSFEER

Als je het nog niet weet: HAARP staat voor ‘High Frequency Active Auroral Research Program’ en is bedoeld om enorme hoeveelheden energie in de geladen deeltjes in de ionosfeer te schieten – met als doel ‘de ionosfeer op te warmen’.

(Opmerking vertaler: De ionosfeer is de onderste laag van de magnetosfeer rond de aarde, waarvan de deeltjes door zonnestraling worden geïoniseerd.)

Over HAARP wordt al heel lang gespeculeerd dat er nog veel meer mee gedaan kan worden dan openlijk wordt toegegeven. Van een aantal ingewijden heb ik hierover het nodige te horen gekregen. Zie hier een lead

Het HAARP-project vanuit de lucht gezien

“De ‘European Incoherent Scatter Scientific Association (EISCAT)’ beschikt in de buurt van het Noorse Tromsø over een installatie waarmee de ionosfeer kan worden opgewarmd en die in staat is meer dan 1 Gigawatt (GW) effectief uitgezonden elektrische lading op te wekken.”

Laten we eens kijken waarmee Richard Hoagland op de proppen komt in zijn onderzoek, omdat het meer ter zake doet dan we denken:

“Het is eens te meer ‘toevallig’ dat net voorbij de heuvels bij Tromsø een Noorse high-tech-installatie staat met een ‘HAARP antenneboerderij’

De installatie van EISCAT draagt de naam ‘Ramfjordmoen’. Deze is speciaal gebouwd om zeer krachtige microgolfstraling hoog in de atmosfeer te zenden … waarbij tevens hinderlijke zogenoemde HD/torsieneveneffecten vrijkomen in de hoogelektrisch geladen bovenste ‘plasma’-atmosfeer (de ionosfeer)?”

De installatie wordt officieel gesponsord door Noorwegen, Zweden, Finland, Japan Chinahet Verenigd Koninkrijk …en Duitsland.

Dankzij Hoagland weten we nu dat Japan en China twee van de landen zijn die de EISCAT-installatie officieel meefinancieren. En als China meedoet, is het vrijwel zeker dat Rusland ook een vinger in de pap heeft, dankzij hun redelijk recente en steeds breder wordende bilaterale betrekkingen met China – een verbond dat volgens welingelichte kringen gericht is op het aanvallen van de ‘Nieuwe Wereldorde / Illuminati’.

Om die reden zou de Spiraal wel eens het gevolg kunnen zijn van een actie van hen die zich openlijk verzetten tegen de ‘Nieuwe Wereldorde / Illuminatieagenda’. Een en ander volgt uit de getuigenverklaring van de controversiële persoon Benjamin Fulford , maar ook uit die van anderen, waaronder Dr. Steven Greer van het ‘Disclosure Project’, die al eerder heeft opgemerkt dat er een sterke beweging in opkomst is vanuit de nieuwe Aziatische Alliantie die voor openlijke bekendmaking is.

Een plotselinge piek in het stroomverbruik!

NOG STEEDS NIET OVERTUIGD? Het wordt nog mooier: Er is bekend dat de EISCAT -installatie een reusachtige toename in het stroomverbruik heeft gehad ten tijde van de lichtverschijnselen!!! Dus precies tijdens van de lichtverschijnselen piekte de stroomleverantie naar het maximale niveau dat de installatie kan gebruiken – bijna 1 Gigawatt..!!

Bekijk hieronder de grafiek die bevestigt dat er op die bewust ochtend van 9 december j.l. inderdaad sprake was van een sterke toename:

Volgens elementaire natuurkunde moet de straal vanaf de grond gekomen zijn.

We weten nu ook dat de oplichtende straal vanaf de grond moet zijn gekomen, op basis van een simpele natuurkundige wetmatigheid: de ‘rechterhandregel’ of ‘kurkentrekkerregel’. Bij elektromagnetische golven wordt deze regel gebruikt om de relatie tussen de richting van het magnetisch veld, het elektrisch veld en de voortplantingsrichting van de golf te bepalen.

Dat werkt als volgt: wanneer je met de duim van je rechterhand in dezelfde richting wijst als de richting waarin de elektromagnetische stroom zich voortbeweegt, roteert het magnetisch veld altijd in de richting waarin de vingers van die hand wijzen, namelijk met de klok mee.

We weten dat er sprake moet zijn geweest van een plasma-ontlading in de ionosfeer als gevolg van het 10 tot 15 minuten aanhoudende stabiele beeld in de lucht. Om een dergelijk helder beeld te verkrijgen zijn geladen deeltjes van een of andere hoedanigheid nodig. En uit de vuistregel volgt zonder meer dat elektrisch geladen deeltjes zich gedragen volgens de grondbeginselen van de elektrodynamica.

Dankzij het natuurkundig karakter van elektromagnetische energie weten we nu dus dat de Spiraal ook niet vanuit de ruimte door een satelliet kan zijn veroorzaakt. Als een satelliet namelijk heeft geprobeerd een dergelijk verschijnsel te projecteren, dan had de straal  vanaf de Aarde gezien tegen de wijzers van de klok in moeten roteren.

Teveel ringen…. Veel te volmaakt om door een raket te zijn veroorzaakt…

Als je nauwkeurig kijkt naar onderstaande, onbewerkte, foto uit een serie beelden die direct na de Noorse gebeurtenis verscheen op de website van het Noorse ‘Altaposten’, zijn tenminste 18 tot misschien wel 20 volmaakt concentrische ringen van de Spiraal zichtbaar – vanaf de tweede lantaarnpaal links onderin tot in het centrum van de spiraal.

Tot aan de contourlijn van de bomen zijn heel duidelijk ringen zichtbaar vanaf het centrum van de spiraal:

Geen van de nieuwsmedia heeft dit beeld laten zien. De Spiraal is veel en veel te volmaakt en heeft vele ringen om door een raket te zijn achtergelaten, zoals de officiële verklaring ons wil laten geloven.

En onder deze foto staat nog zo’n mooi voorbeeld op diezelfde website.

Het is volkomen belachelijk te denken dat dit door een raket is veroorzaakt. De ionosfeer is niet dik genoeg – niet stevig genoeg – om een spiraal met tenminste 18 volmaakt concentrische ringen van uitlaatgassen zo helder en dicht tegen elkaar aan te kunnen dragen gedurende een periode van 10 tot 15 minuten.

We weten dankzij het voortreffelijke werk van Arash Arimi dat de rotatiesnelheid van de spiraal veel te hoog is voor elk van de twee berekende afstanden tot het waarnemingspunt om zelfs maar één ring van uitlaatgassen van een raket te kunnen veroorzaken. Bovendien moeten we ook nog eens een verklaring geven voor de blauwe ‘kurkentrekker’ die tegelijkertijd in de lucht was.

Gaat het  ‘WORMGAT’ open?

Er zijn vele vergelijkingen gemaakt met Ufo’s, wormgaten, sterrenpoorten, poorten door ruimte en tijd en dergelijke, en met reden. Aan het eind van de ‘voorstelling’ verdwijnt het middelpunt van de spiraal namelijk in slechts één enkel ogenblik. Er opende zich een volmaakt ronde cirkel die er heel erg ‘buitenaards’ uitzag – in niets vergelijkbaar met wat je van een rondspinnende raket zou mogen of kunnen verwachten.

Nogmaals, als de sceptici zo overtuigd zijn van de ‘officiële’ verklaring van de raket, leg dan eens uit hoe het kan dat de uitlaatgassen van een raket kunnen ronddraaien met een snelheid van grofweg 1150 kilometer per uur. Presenteer dan eens beeldmateriaal van een of ander voorbeeld waarbij een dergelijke raket tenminste 15 concentrische cirkels achterlaat en een geometrisch volmaakt expanderende cirkel, die eruit ziet als een zwart gat.

Moet je eens zien:

De laatste fase van de Noorse spiraal

Als je door je oogwimpers kijkt zie je zelfs de meest zwakke restanten van de spiraal. Ze zijn aan de linker onderkant van de foto wat minder goed zichtbaar, maar in de rechterbovenhoek zijn ze beter te zien.

Jammer genoeg is er niet genoeg pixelinformatie in dit beeld om een vergroting te maken, maar je kunt nu ook al  duidelijk zien dat er sprake is van heel veel ringen van de zich uitdijende spiraal.

Uitgaande van een ruwe berekening van de breedte van elk van de ringen en hun onderlinge afstand, waren er wel 40 -50 concentrische ringen in de spiraal aanwezig.

Tenminste als je op het juiste moment op de juiste plaats stond om het te kunnen fotograferen. Met het oog op alle wetenschappelijke bewijzen die het tegendeel beweren, zullen sommigen nog steeds sterk geloof hechten aan de verklaring dat uitlaatgassen van een raket ook makkelijk 40 volmaakt concentrische kringen veroorzaken die gedurende 15 minuten in de lucht blijven staan. Dat is dan heel fijn voor ze.

De grote vraag is deze echter: bestaat er een andere technologie die deze formatie mogelijkerwijs kan veroorzaken? En het antwoord is…..’Jazeker wel!’

Kan de opwarming van de ionosfeer een dergelijk verschijnsel veroorzaken?

In DIT interessante artikel uit dagblad ‘The Times of India’ van 4 oktober 2009 is te lezen dat officieel aangekondigde HAARP-experimenten inderdaad een complex visueel patroon kunnen creëren “van verrassend helder oplichtende ringen die vanuit een roosvormig middelpunt ontspringen“. Klinkt dat bekend in de oren?

Houd in het achterhoofd dat dit het enige is dat we uit de belangrijkste nieuwsmedia te horen. In geheime programma’s kan deze technologie misschien al veel verder ontwikkeld zijn dan hier het geval is. Let ook op het gegeven dat er slechts een vermogen van 3,6 Megawatt nodig is om iets dergelijks zichtbaar te maken – en de EISCAT-installatie heeft een vermogen van 1.000 Megawatt!

“Hoogfrequente radiogolven van HAARP zijn in staat elektronen in de atmosfeer te versnellen, waardoor de energie waarmee ze tegen elkaar botsen toeneemt en een gloed ontstaat.
Deze techniek heeft eerder al lichtvlekken veroorzaakt bij een vermogen van bijna 1 Megawatt. Maar sinds het vermogen van de installatie werd opgevoerd naar 3,6 Megawatt – ongeveer 3 maal zo hoog als die van een doorsnee radiozender – heeft men er grootschalige, kunstmatige aurora’s mee gecreëerd, die met het blote oog waarneembaar waren.”

[Opmerking van David Wilcock: let op dat ze het hebben over 3,6 Megawatt die nodig is voor het maken van een “zichtbaar kunstmatig noorderlicht” – terwijl EISCAT meer dan 1 Gigawatt kan verwerken. (=1.000 Megawatt] “Maar in februari van het vorig jaar, slaagde men erin met HAARP een vreemd ‘bulls-eye’ (schietroosachtig) patroon in de lucht te projecteren.

In plaats van de verwachte wazige donutvormige bubbel, verschenen er verrassend genoeg vanuit het midden van de ‘bulls-eye’ ongelijkmatig gevormde, lichtgevende ringen”, aldus Dr. Todd Pederson, die natuurkundige is aan het researchlaboratorium van de Amerikaanse luchtmacht in Massachussets en de leiding heeft over het team dat het HAARP-experiment uitvoerde. Het team maakte een model van de manier waarop de energie die naar boven werd gezonden vanuit de HAARP-antenne deze wonderbaarlijke vormen veroorzaakt.

“De onderzoekers stelden vast dat de gedeeltes van de ‘bulls-eye’ met de vreemde lichtpatronen zich voordeden in gebieden van de atmosfeer waarin verdicht, gedeeltelijk geïoniseerd gas voorkomt. Een en ander werd aangetoond met behulp van hoogfrequente radarbeelden waarmee de ionosfeer wordt afgezocht.”

Een soortgelijk bericht kon men lezen op ‘BritainNews.net’ . Geen enkele andere nieuwswebsite deed  zo gedetailleerd verslag. Het artikel vermeldt dat die merkwaardige ‘bulls-eye’ met zijn oplichtende ringenpatroon verschijnt op plaatsen in de atmosfeer waar zich gedeeltelijk geïoniseerd gas bevindt. Tromsø ligt in het uiterste noorden van Noorwegen, dichtbij de Noordpool en daar bevinden zich bij tijde en wijle altijd veel geïoniseerde deeltjes in de atmosfeer waardoor het Noorderlicht kan ontstaan. Daarom zijn de omstandigheden in de lucht boven Noorwegen optimaal voor het creëren van een bulls-eye met “verrassend onregelmatige oplichtende ringen die vanuit het middelpunt komen”.

En omdat het Gigawatt vermogen van EISCAT overeenkomt met 1.000 Megawatt en bovengenoemde formatie reeds bij een vermogen van 3,6 Megawatt vorm begint aan te nemen, kun je je voorstellen welke wonderen men kan verrichten als een vermogen dat 277 keer zo hoog is ter beschikking is.

Good Old ‘WRIGHT-PATTERSON’ luchtmachtbasis

Het onderzoek van Dr. Pedersen werd uitgevoerd in het researchlaboratorium van de Amerikaanse luchtmacht, en toevallig was dat op de Wright-Patterson luchtmachtbasis. We weten dit dankzij een kort bericht in het magazine ‘Fysicus D-day’ waarin stond dat “men met behulp van HAARP een ‘bulls-eye’ in de lucht had gecreëerd”. We hebben tot nog toe nog geen enkele originele foto van de resultaten van dit HAARP-experiment onder ogen kunnen krijgen – er is niets over te vinden.

‘Wright-Patterson’ wordt al langer in verband gebracht met verschillende geheime projecten die betrekking hebben op de ‘Ufo-cover-up’ – dat gaat terug naar de tijd van het roemruchte Roswell-incident, waarbij, naar men vermoedt, wrakstukken met daarin één dood maar ook een aantal levende bemanningsleden, in Hangaar 18 van de basis werden opgeborgen. Er is een complete documentaire over dit voorval uitgezonden op ‘History Channel’.

Tot mijn verbazing ontdekte ik dat ‘Russia Today’ – het voornaamste televisiestation van Rusland – nu ook al Google advertenties laat opnemen op websites over Ufo’s, waarmee kan worden doorgelinkt naar die documentaire op ‘History Channel’, zoals je op onderstaande screendump kan zien (let op het kleine groene tekstblokje):

De Google-add van ‘Russia Today’ (zie helemaal links onder: ‘RT.com’)

Dit is beslist geen actie van belangrijke Russische media die daarmee willen proberen dit hele verhaal over de Noorse Spiraal af te doen als zijnde veroorzaakt door een afgedwaalde raket.

Tenminste één groepering binnen de Russische regering wil per se dat het verband met Ufo’s en het paranormale wordt onderzocht – en Google advertenties worden verspreid over duizenden Ufo-blogs en websites.

Zoals we verderop zullen zien, is het ook belangrijk te onthouden dat INDIA een van de voornaamste landen is dat deze nieuwe informatie over de door HAARP veroorzaakte lichtgevende ringen, heeft laten ‘uitlekken’.

Haarp-spiraal al eerder ontdekt..!
Of het nu wel of niet met het blote oog zichtbaar was, maakt niet uit. We hebben onweerlegbaar bewijs van een in veel opzichten soortgelijk schouwspel van een spiraalachtige formatie in ons bezit, die werd gevormd boven een enorm uitgestrekt gebied – namelijk boven heel Alaska en een groot deel van het noorden van Brits-Columbia. Dankzij onderstaande grafiek, die we plukten van een officiële website over HAARP van de Marine van de VS:

Een weergave van de dynamiek zoals ook de Noorse spiraal die had.

Je kunt een nog beter beeld krijgen van de manier waarop de Noorse Spiraal werd gemaakt met behulp van HAARP, wanneer je onderstaande close-up bekijkt.

Hierop is alleen het positief geladen elektrische veld zichtbaar  gemaakt, in plaats van het vorige filmpje waarin tegelijkertijd ook de negatief geladen velden voorkomen:

Valt je de draairichting op? Precies. Met de klok mee, als je dat vanaf de basis van de grafiek bekijkt. (Omhoog kijkend dus!) Precies zoals te verwachten is.

Net als bij de Noorse Spiraal. Zowel de blauwe kurkentrekker als de witte spiralen van de Noorse formatie kunnen worden verklaard met deze twee animaties.

Het zijn elektromagnetische verschijnselen en geen atmosferische. En daarom kunnen ze zich makkelijk voordoen met een snelheid van 1142,63 kilometer per uur; ze worden geprojecteerd tegen de reflecterende deeltjes in de atmosfeer, in plaats van dat ze worden veroorzaakt door de rotatie van losse deeltjes in de lucht zelf.

Dezelfde dynamiek, nu vergroot. In kleinere schaal weergegeven dus.

Wanneer we alleen het positief geladen veld bekijken, blijven de concentrische ringen bij elkaar, in plaats van zich voortdurend van elkaar te verwijderen, zoals te zien is in de eerste animatie.

En de enige reden waarom de spiraal aan de onderzijde van deze computersimulatie lijkt op te lossen, komt doordat deze close-up niet groot genoeg is om de voortgaande uitdijing van de spiraal in beeld te brengen.

Omdat dit soort door HAARP gemaakte spiralen duidelijk over grotere afstanden bijeen blijft (boven heel Alaska en een deel van het noorden van Brits-Columbia in de eerste animatiefilm), ziet het resultaat er precies zo uit als de Noorse Spiraal.

En onthoud dit:  als we dit aspect van de HAARP-technologie tegenwoordig al mogen bekijken op het internet, zullen er ongetwijfeld nog veel meer, uiterst geheime natuurlijk, aspecten van HAARP bestaan – vele ingewijden hebben ons dat inmiddels verzekerd. Door de tijd zullen we er zeker achterkomen dat dit slechts een van de eenvoudigste trucjes is die met HAARP kunnen worden uitgehaald, als men eenmaal weet wat er verder mee gedaan kan worden.

De nieuwe partij, met haar eigen EISCAT-installatie om mee te spelen, heeft misschien nog niet zoveel kennis van de mogelijkheden als de oude school van het militair-industrieel complex dat het Ufo-gebeuren geheim wil houden – mogelijk zijn de nieuwelingen pas een beetje op de hoogte van de mogelijkheden van HAARP sinds augustus 2008, zoals verderop wel duidelijk zal worden – maar ze zijn er in ieder geval wel in geslaagd behoorlijk wat wereldwijde sensatie teweeg te brengen met de Noorse Spiraal.

Waar bevindt zich nu EISCAT ten opzichte van de Noorse spiraal?
Arash Amini vermeldde niets in zijn rapport over Hoaglands ontdekking van de EISCAT-installatie. Kennelijk had hij niet gekeken op diens website ‘Enterprise Mission’ en het artikel gelezen waarin de precieze locatie van EISCAT op een kaart wordt aangegeven. Als hij dat wel zou hebben geweten, had hij zonder meer melding gemaakt van deze zeer opvallende correlatie.

Het prachtige beeld van de Noorse spiraal, zoals hij overal in de media te zien was.

Weet je nog? Dankzij Google Earth vond onze scepticus Kevin Martin de precieze plaats van de bergen waarboven de Noorse Spiraal was verschenen.

Arash Amini heeft ook een kaart waarop de bergen van Kevin zich bevinden opgenomen in zijn rapport.

En Hoagland was zich er niet van bewust dat Kevin dat had ontdekt en daarom maakte hij er in zijn rapport ook geen melding van. Desalniettemin krijgen we een verbazingwekkend resultaat als de twee kaarten over elkaar heen worden gelegd – kijk zelf maar op de kaart hieronder.

Dat is juist: de EISCAT-installatie is het absolute eindpunt van de getrokken lijn vanaf Tromsø, waar de beelden werden opgenomen, regelrecht over de bergen die op de foto’s zichtbaar zijn. De onderkant van de Noorse Spiraal bevindt zich dus precies boven EISCAT.

De beide kaarten over elkaar heen gelegd tonen het onweerlegbare bewijs..!

Hierover bestaat dus geen enkele twijfel: EISCAT was definitief verantwoordelijk voor de Noorse Spiraal!!.

Als het allemaal zo makkelijk aantoonbaar is, waarom wordt ons dan wijsgemaakt dat het om een raket ging? Wat proberen ‘ze’  hier te verbergen?

Laten we nog eens naar de mensen van EISCAT zelf kijken.

– Wilden ze proberen te verhullen dat hun installatie aan het werk was op die bewuste ochtend – op vol vermogen?

– Wat was er in vredesnaam aan de hand op de ochtend van 9 december 2009 waardoor het stroomverbruik tot bijna één Gigawatt omhoog schoot?

Tequila sunrise..

Raad eens? EISCAT had inderdaad iets voorbereid voor de ochtend van 9 december 2009, precies op hetzelfde moment dat de Noorse Spiraal verscheen. Ze bestookten de mesosfeer met zeer hoge frequenties (VHF) zodat ze de hemel zouden doen oplichten als in een ‘Tequila Sunrise’, en op die manier konden ze de plasmadichtheid en temperatuur in het gebied meten. (LINK HIER)

Het tijdstip van het experiment was zodanig gekozen dat er sprake was van de aanwezigheid van een maximale hoeveelheid geladen deeltjes in de atmosfeer als gevolg het ‘stof van een meteoor’

[Opmerking vertaler: Op de NASA-site van ‘Space weather.com’ van 9 december 2009 staat het volgende te lezen: “‘….this week as Earth enters a stream of debris from extinct comet 3200 Phaethon, source of the annual Geminid meteor shower….” Ofwel: de planeet Aarde ging in die week door de overblijfselen van de staart van de reeds uitgedoofde komeet 3200 Pheaton…oorzaak voor de jaarlijks terugkerende Geminiden meteorenregen.Men’ wist dus ruim van tevoren dat er veel deeltjes in de atmosfeer aanwezig zouden zijn!]

Bovendien was er sprake van een toename van geladen deeltjes als gevolg van zogenoemde: ‘Polaire mesosferische Winter Echo’ [Opmerking vertaler: PMWE’s zijn sterke radar weerkaatsingen vanaf hoogtes tussen 50 tot 80 kilometer gedurende de wintermaanden].  Door die twee optimale condities ontstond de mogelijkheid het oplichtende beeld nog helderder te laten worden. Hier is de mededeling waarin het project van ‘Tequila Sunrise’ wordt samengevat:

[Val de betrokken wetenschappers niet lastig, alsjeblieft. Ze hadden er waarschijnlijk geen idee van wat er aan de hand was en moeten écht met rust gelaten worden.]

Als je nu nog steeds denkt dat de Noorse Spiraal van niets anders afkomstig kan zijn dan van een verdwaalde raket, waar was dan de ‘bulls-eye spiraal met oplichtende ringen’ die we op hetzelfde moment hadden moeten zien in de lucht? Maar ik hoor je denken:

Hadden we dan niet een spiraal moeten zien die veel helderder was en meer krachtiger dan de door HAARP toegegeven test, die slechts 3,6 Megawatt bedroeg in vergelijking met de bijna 1.000 Megawatt die er door EISCAT werd uitgepompt?

Het wordt tijd om logisch na te denken, mensen!

‘SPIN CONTROL’

OK… laten we zeggen dat je gewoon bekwaamheidsongeschikt bent als je onvoorwaardelijk gelooft dat de regering en de media tegen je liegen. Is het niet bedenkelijk dat ‘Tequila Sunrise’ ‘heel toevallig’ werd uitgevoerd op precies hetzelfde moment dat de Russen een van hun Bulava raketten ging testen in de directe omgeving?

Als de Noorse Spiraal alleen het gevolg was van een raket, wat gebeurde er dan eigenlijk met ‘Tequila Sunrise’? Waar is dat gebleven? Als alle voorwaarden goed waren, en het de juiste tijd in het hele jaar was voor EISCAT om een hele grote en heldere spiraal te creëren in de lucht, waarom zagen we dan niets – maar natuurlijk: een afgedwaalde raket brak op miraculeuze wijze alle bekende natuurkundewetten met uitlaatgassen die sneller dan pakweg 1.150 kilometer per uur ronddraaiden, waardoor precies eenzelfde spiraalvorm werd gecreëerd die HAARP ook toevallig kan maken – als je tenminste de verhalen uit de media mag geloven.

Wordt het zo langzamerhand niet een ‘samenzweringsverhaal’ door te denken dat middenin een test met HAARP, waarmee met gemak een oplichtende spiraal in de lucht kon worden produceren (omdat het toevallig de beste tijd van het jaar was) er plotseling iets anders voorbijkomt vliegen en precies hetzelfde patroon achterlaat?

Als we hierop nu maar lang genoeg op blijven hameren en deze nieuwe zienswijze onder de aandacht van de media kunnen brengen, zullen ze dan hun verhaal op beschaamde wijze intrekken en het nog een keer corrigeren om het in overeenstemming te brengen met de resultaten van ons diepgaande, gewone-mensen-onderzoek??

Klinkt dit niet precies hetzelfde als het voortdurend wisselende verhaal over het Roswell-incident? Waar het oorspronkelijke verhaal over een ‘weerballon’ steeds weer moest worden bijgesteld door de resultaten van steeds beter en dieper onderzoek? Nu heet het dus al ‘Project Mogul’ met buitenaardse ‘namaakpoppetjes’ die uit de lucht zijn komen vallen temidden van een compleet ander supergeheim project over een ‘weerballon’.

Wat kan dat ‘HAARP’ nog meer?
Zou deze door die 1.000 Megawatt hoge superstroomstoot van HAARP mogelijk ook iets te maken kunnen hebben met het opwerpen van een raketschild – waardoor de uitleg van de test met de Russische Bulava-raket die gedoemd was te mislukken – als dat al gebeurd is – plotseling een stuk aannemelijker wordt?

Schoten de Russen met opzet hun projectiel in ‘Project Tequila Sunrise’ om te kijken of het inderdaad zou worden vernietigd? En als dat zo is, is het dan niet interessant om het bestaan van een dergelijke technologie te demonstreren, vlak voordat President Obama de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst komt nemen – en daarmee te bewijzen dat ze nu de technologie in huis hebben waarmee een werkend Teslaschild kan worden opgetrokken dat elke bedreiging die de Nieuwe Wereldorde op hen wil afsturen – nucleair of anderszins – kan weerstaan?

Als je inderdaad in staat bent met behulp van deze technologie zoiets stevigs en weerbarstigs als een raket uit de lucht te halen, wat kun je dan allemaal niet met het weer uitspoken? Iets met seismische breuklijnen, wanneer je je straal via de ionosfeer laat terugkaatsen en naar beneden richt op een van tevoren bepaalde positie?

Dit is namelijk precies wat ingewijden vertellen over de mogelijkheden van HAARP: modificatie van weerpatronen en ‘natuur’rampen. Dit onderzoeksrapport laat een voorproefje zien van dergelijke mogelijkheden, ondanks een paar grote en nauwelijks voor mogelijk te houden onlogische gedachtekronkels dat wereldomvattende gebeurtenissen met HAARP in verband kunnen worden gebracht, hoewel niet gezegd kan worden dat ze daardoor ook daadwerkelijk zijn veroorzaakt.

De auteur vond op DEZE SITE interessante informatie over hoe een paar van de radiogolven uit de HAARP-installatie in Alaska samenvallen op een ‘magnetisch punt van samenkomst’ in het zuiden van de Stille Oceaan:

“Het programma bestudeert de radiogolven die door de HAARP-installatie in Alaska worden opgewekt. We verwachten dat sommige radiogolven zich langs de magnetische veldlijnen van de Aarde zullen verplaatsen en zich daarbij uitbreiden tot meer dan vijf keer de straal van de Aarde om vervolgens weer samen te komen op een afgelegen locatie in de Zuidelijke Pacific …. {deze plek staat bekend om haar zeer hoge seismische activiteiten}

Deze radiogolven zullen zich uitbreiden langs diverse belangrijke natuurkundige lagen buiten de aardatmosfeer. Door middel van een ontvanger, die zich bevindt op het magnetische punt waar de golven zeer waarschijnlijk weer zullen samenkomen, kunnen we belangrijk wetenschappelijk inzicht krijgen over die lagen en de processen waardoor zij worden beïnvloed.”

Dientengevolge is het dus heel goed mogelijk om HAARP-effecten te genereren die mogelijk krachtig genoeg zijn om een Russische raket uit te schakelen. Dezelfde radiogolven kunnen mogelijk ook bepaalde plaatsen over de hele wereld bereiken – inclusief seismische breuklijnen – door ze te richten op verschillende magnetische punten van samenkomst.

Een ander punt is dat dit type ‘raketschild’ waarschijnlijk onzichtbaar is – maar onder die ideale condities met al dat meteoorstof in de atmosfeer, konden we het wel allemaal met het blote oog waarnemen. Als dit zo is zou deze technologie misschien wel voor veel meer doeleinden kunnen worden toegepast dan we ons realiseren.

Grootschalige holografische technologie bestaat reeds!
Zou deze HAARP-technologie, of een variant daarop, gebruikt kunnen worden om veel complexere zichtbare vormen te creëren dan alleen maar die Spiraal?

De Japanners waren in staat een reusachtige 15-meter hoog hologram van het monster van Loch Ness te produceren, door gebruik te maken van een waternevel om het licht op te vangen van een groot projectiesysteem. In deze video, die in januari 2008 werd gepost, spreekt een vrouwenstem tot twee keer toe in gebrekkig Engels het woord ‘Creature’ uit, waarna een enorm hologram verschijnt onder het spelen van Hollywood-achtige muzikale klanken:

Dit bewijst eens te meer dat zeer grote, complexe en verbazingwekkende hologrammen kunnen worden gecreëerd in de lucht – wanneer je tenminste beschikt over de juiste technologie en de juiste condities zich voordoen om een reflecterende omgeving in de atmosfeer te creëren – zoals het meteoorstof dat destijds aanwezig was in de noordelijke luchtlagen boven Noorwegen. HAARP zou dit al dan niet kunnen bewerkstelligen – maar met bestaande technologie is het zeker al gelukt.

Was de Kremlinpiramide-UFO een reusachtig hologram?
De Japanners gebruikten waternevel om hun hologrammen op te laten weerkaatsen. En op 9 december 2009 was er heel veel ‘meteoorstof’ in de hogere luchtlagen boven Noorwegen en Rusland aanwezig om een reflecterend oppervlak te creëren voor een mogelijke holografische technologie – meer dan op welk ander tijdstip in het jaar dan ook!

Het is daarom zeker mogelijk dat er bij de tetraëdervormige driehoekige ‘piramide’ boven het Kremlin (Zie Deel 1) – die op dezelfde dag verscheen waarop de stofconcentratie boven de noordelijke streken zijn piek bereikte om er lichtverschijnselen mee te kunnen maken – een soortgelijke holografische technologie aan het werk was.

Een tetraëder wordt in computertechnieken aangemerkt als een ‘primitieve vorm’, omdat het een van de eenvoudigste en makkelijk te maken vormen is die er zijn. Dit verklaart mogelijk waarom het ietwat wazig en onbepaald lijkt in de twee video’s uit Rusland – het was een hologram!!!
En omdat de Noorse Spiraal duidelijk van menselijk makelij was, wordt het, door logisch denkwerk, steeds aannemelijker dat de Kremlinpiramide dat ook was. Het zijn twee zichtbare aspecten van hetzelfde overkoepelende plan, die op dezelfde dag verschenen. En als zo’n prestatieniveau niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen we gevoeglijk aannemen dat ons over een tijdje dus nog veel meer te gebeuren staat..!

Is dit een rare gedachtekronkel, of kunnen we deze speculatieve idee met bewijs onderbouwen? Lees verder.

In beslag genomen documenten leveren de middelen!
Vorig jaar berichtten wij over de Russische inbeslagname van een aantal complete vrachtwagenladingen vol met ‘zeer gevoelige’ supergeheime documenten toen zij in de tweede week van augustus Georgië binnenvielen en alle aldaar gestationeerde agenten van de CIA / Nieuwe Wereldorde en spionnen eruit gooiden.

Bevatten deze veroverde documenten geheimen over de toepassingen van HAARP, of andere daarmee verband houdende technologieën waarmee holografische projecties kunnen worden gemaakt? In aanmerking nemend wat een aantal klokkenluiders ons verteld heeft over HAARP en het  ‘Project Bluebeam’ betreffende holografische technologie, zou dat weleens het geval kunnen zijn geweest.

Tot wanneer zou het kunnen hebben geduurd, gezien de tijd die het vertalen, bestuderen en toepassen van de technologie die in die documenten wordt beschreven, eer een goed voorbereide proefneming kon worden uitgevoerd – met al die deeltjes in de lucht om zeker te zijn van maximale zichtbaarheid?

Precies!! – Tot december 2009, gedurende de Polaire Mesosferische Winter Echo’s van het meteoorstof in de lucht boven Rusland!! De Russische invasie van Georgië en Zuid-Ossetië begon op 8 augustus 2008 en het staakt-het-vuren werd afgekondigd op 16 augustus 2008:

Het artikel in de Guardian, dat verslag doet van de wapenstilstand tussen Rusland en Georgië. (klik voor lead naar Guardian)

Van de Nieuwe Wereldorde fractie was toen al komen vast te staan dat ze niet in staat waren geweest hun buitenposten  – en hun bondgenoten te verdedigen tegen de Russen.

En de media zagen die verbijsterende nederlaag volkomen over het hoofd toen dat eenmaal gebeurde.

Cirkelmakers gaven 16 Augustus 2008 ruim van te voren aan!
De Graancirkelmakers schijnen heel duidelijk te hebben aangekondigd dat de verwerving van die documenten door de Russen een kritische stap in de goede richting zou zijn die tot de ondergang van de Nieuwe Wereldorde leidt. Het uitvoerige bewijs dat we hierover kregen, kun je hier lezen. (HIER de lead)

 

Dit werd gedeeltelijk aangegeven door middel van tenminste zeven verschillende graancirkels die hier te zien zijn: cropcircleconnector.com. De zeer speciale en belangrijke datum van 16 augustus 2008 werd van tevoren op de juiste wijze geïnterpreteerd.

Al deze graancirkels werden geanalyseerd en gepubliceerd voorafgaande aan de gebeurtenis. Niemand kon weten wat er op die dag zou gebeuren:

 

4-15 Dagen boven de horizon bij zonsondergang. En de schijngestalten van de maan van begin tot half augustus 2008

 

Dit zijn slechts vier van de zeven formaties die ik op dat moment gevonden heb. Ze wijzen allemaal ruim van tevoren op de datum van 16 augustus 2008. (Opm. Er is wel een aanmelding vereist om de archieven die ouder zijn dan het afgelopen jaar in te kunnen zien op de ‘Crop Circle Connector’)

Als er al enige twijfel bestond over de identiteit en plaats van de Nieuwe Wereldorde, dan heeft de Burderop-formatie dat in diezelfde periode op doelmatige wijze uitgewist:

En hier is er nog eentje: Azimut van de zon tussen 19:00 en 21:00 op 16 augustus 2008, gedurende de gedeeltelijke maansverduistering

GETUIGENVERKLARING OVER WAT ER PRECIES GEBEURDE TIJDENS DE OORLOG IN ZUID-OSSETIË

Ik heb een uitvoerige analyse van deze informatie gepubliceerd op 19 september 2008. Tegelijkertijd kregen we informatie uit zeer betrouwbare bron, n.l. ‘De Stem van het Witte Huis’ op ‘TBRNews.org’, die uitlegde wat er precies is voorgevallen na de oorlog in Zuid-Ossetië – behalve de overeenkomst over een staakt-het-vuren die mede door toedoen van President Sarkozy tot stand kwam (zie deze lead)

16 Augustus 2008. Zomaar een dag? Of niet?

Verschillende ‘graancirkels’ met afbeeldingen van diagrammen van ons zonnestelsel en andere unieke methoden voor tijdberekening, duidden deze datum aan als zijnde heel belangrijk.

Wacht even… wat? “Er gebeurde toch niets bijzonders op die dag”, zou je zeggen.

Niet waar. Augustus de zestiende blijkt van cruciale betekenis te zijn geweest, waarop een omvangrijke en zeer waardevolle hoeveelheid zeer geheime documenten van de CIA / Nieuwe Wereldorde werd weggenomen uit verlaten legertrucks van Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten in Georgië. Ingewijden maken melding van het feit dat deze gebeurtenis leidde tot ongelofelijk grote paniek binnen de neoconservatieve gelederen van het Witte Huis. Hier is een van de eerste voorbeelden: (dit is de LINK)

‘Washington, D.C., 1 september 2008:

“ Toen de Russen de Georgiërs weer terug naar hun eigen land joegen, werd onze regering behoorlijk angstig en gaf onmiddellijk opdracht alle Amerikaanse troepen uit het gebied terug te trekken.

Een aantal van die troepen had deelgenomen aan de aanval op Zuid-Ossetië en Washington was bang dat Amerikaanse en Russische troepen elkaar in een vuurgevecht  zouden treffen.

Omdat dit kon leiden tot het uitbreken van een oorlog tussen beide landen en omdat Rusland ons met nucleaire middelen zou kunnen vernietigen (in tegenstelling tot kleinere landen dreigen wij daarmee alleen maar) maakten we ons razendsnel uit de voeten.

We lieten daarbij ook allerlei zeer compromitterende documenten, coderingsapparatuur en dergelijke achter die de Russische militaire inlichtingendienst dagenlang bezig zou houden. Ze namen mensen van de Israëlische inlichtingendienst gevangen en volgens verklaringen werden die op brute wijze behandeld. De Russen moeten de order van Bush over martelingmethoden grondig hebben bestudeerd!

In ieder geval heerst er nu onvervalste angst in de gangen van het Witte Huis, het Ministerie van Defensie en het Pentagon om wat hieruit kan voortkomen. En raad eens: dat zal ook zeker gebeuren.”

Waarom is dit zo’n goede zaak? De onthulling van de inhoud van deze documenten zou ons weleens kunnen behoeden voor toekomstige gebeurtenissen, vergeleken waarbij 9/11 een peulenschilletje is.

Om dit hele verhaal goed te kunnen volgen, wil je misschien mijn complete serie artikelen over de Politiek in 2010 willen lezen:

Part One: Grand Overview
Part Two: Crop Circle Prophecies
Part Three: Economic Revolution
Part Four: Crop Circle History

Ofschoon we geen voorstander zijn van marteling van wie dan ook, zoals ons bron vertelde, schijnen de Cirkelmakers ons duidelijk te vertellen dat die Russische verovering van de geheime documenten van doorslaggevend belang is geweest voor de toekomst van de mensheid. Op dat moment waren we er niet zeker van de werkelijke betekenis van dat alles, maar we werden heel duidelijk uitgenodigd het een en ander uitvoerig en nauwgezet te bestuderen.

Een kleine kanttekening over synchroniciteit.
Een opvallende synchroniciteit betreft het cijfer 8, dat in een van de belangrijke formaties voorkomt – omdat de graancirkel de vorm had van het cijfer 8 en verscheen op 8 augustus 2008 — 8/8/8: Wat is er zo bijzonder aan 888?

De ongelooflijke 8-8-8 graancirkel van 8 Augustus 2008. (Kijk eens naar de verhouding van de menselijke figuren in de formatie!)

Ik kwam recentelijk deze passage tegen in een artikel in ‘The Guardian’ over het staakt-het-vuren tussen Rusland en Georgië. Die oorlog was op 8/8/8 uitgebroken en eindigde precies 8 dagen later met een kant-en-klaar en wederzijds ondertekend verdrag. Kijk naar deze Engelse link, waar het volgende te lezen is:

“Poolse strijdkrachten paradeerden gisteren in Warschau ter gelegenheid van een overwinning op de Russen 888 jaar geledenen President Lech Kaczynski refereerde tevens aan een overeenkomst met betrekking tot het ‘Pentagon-project’ dat de veiligheid van Polen aanmerkelijk zou verbeteren – in ruil voor het plaatsen van 10 raketten voor het kunnen onderscheppen van eventuele ballistische raketaanvallen vanuit Iran, ontving Polen een volledig uitgeruste batterij Patriotraketten voor de verdediging van het eigen luchtruim en sloot het bovendien een wederzijds veiligheidspact met Washington.”

Polen versloeg de Russen op 15 augustus 1121, op de kop af 888 jaar geleden. Dat is één dag vóór de datum waarnaar nu, dus 888 jaar later, in de 8/8/8-formatie wordt gewezen. In de christelijke numerologie staat het cijfer 8 voor de Christus.

Met die boodschap zouden de Cirkelmakers weleens hebben willen aangeven dat de kansen nu gekeerd zijn.
Rusland was eens in de greep van dezelfde krachten die uiteindelijk de Nieuwe Wereldordegroep oprichtten.
Je krijgt hierover veel meer te lezen in het volgende hoofdstuk en ook over de manier waarop de Russen zich daaruit konden losmaken. De Polen behaalden 888 jaar geleden een verbluffende overwinning tegen diezelfde ‘Illuminati’-krachten – en nu is  de cirkel wat dat betreft weer rond.

Behalve dan, dat dit keer de rollen zijn omgedraaid, zoals de vorm van het cijfer acht ook al aangeeft — en In Rusland verschijnt de hoop voor de wereld“. (Cayce Reading 3976-29, 22 juni 1944)

Dit is alweer zo’n opmerkelijke synchroniciteit die verband houdt met de Cirkelmakers. Diezelfde 888-formatie werd ook al in verband gebracht met de op verbazingwekkend manier samenvallende gebeurtenissen in mijn eigen leven, zoals je in mijn Crop Circle Prophecies artikel kunt lezen. Maar laten we niet te ver afdwalen.

Het uitproberen van nieuwe spelletjes

Omdat de Russen nu ook in het bezit zijn gekomen van dergelijke holografische projectietechnologie, zouden ze die natuurlijk wel wiIlen uitproberen, om te beginnen met wat eenvoudige oefeningen. De enige manier om zo’n proef te doen is iets te maken dat met het blote oog zichtbaar is – dus een zogenaamde  ‘waarneming’. Nogmaals… wat was daar in godsnaam aan de hand, en waarom doen ze dit allemaal?

Als je geest nu door angst wordt overmand, begrijp je het nog niet: WAT NU GEBEURT IS DUIDELIJK HEEL POSITIEF.

Reken gewoon even mee
Laten we eens een goed overzicht maken van wat we hebben kunnen opsteken van de Noorse Spiraal, en alles bij elkaar optellen om het grote plaatje te kunnen zien waar we nu mee te maken hebben:

 • Er is afdoende bewijs dat de spiraalarmen niet door uitlaatgassen van een raket kunnen zijn veroorzaakt – ze draaiden rond met een snelheid van niet minder dan 1142, 66 km/u.
 • Er bevindt zich een HAARP-installatie precies onder de plek waar de Spiraal zich manifesteerde, ten zuidoosten van Tromsø in Noorwegen.
 • Er is sprake van een elektromagnetische straal die met de wijzers van de klok meedraait, hetgeen bewijst dat die vanaf de grond omhoog werd gericht (rechterhandregel).
 • Er zijn ook foto’s waarop te zien is dat de straal vanaf de grond komt, omdat al het licht samengebundeld vanuit een helder schijnend middelpunt op de grond omhoog schijnt.
 • Er is die openlijke berichtgeving in het Indiase dagblad waarin staat dat HAARP vreemde vormen kan genereren van “oplichtende ringen die vanuit het midden van een ‘bulls-eye’ naar buiten toe bewegen” – en die met het blote oog waarneembaar zijn – met een benodigd vermogen van slechts 3,6 Megawatt.
 • De EISCAT-installatie heeft een vermogen dat 277 maal groter is dan HAARP nodig had voor het creëren van bovengenoemde ringen.
 • We hebben gegevens over het stroomverbruik van EISCAT dat op vol vermogen werkte tijdens de hele periode dat de Noorse Spiraal in de lucht kon worden waargenomen.
 • De grafische simulaties van het Bureau voor Marineresearch bewijzen dat identieke spiraalformaties door HAARP kunnen worden teweeggebracht boven een zeer groot gebied – namelijk heel Alaska en een groot deel van het noorden van Brits-Columbia.
 • Er is het project ‘Tequila Sunrise’, een test bedoeld voor het doen oplichten van de hemel, uitgevoerd door EISCAT tijdens de verschijning van de Noorse Spiraal.
 • De Russen schoten, naar verluidt, een raket af die precies terechtkwam in het gebied dat door EISCAT werd ‘bewerkt’ en direct ontplofte en ‘mislukte’.
 • De Japanse filmpjes bewijzen dat het mogelijk is gecompliceerde beelden te projecteren tegen een reflecterende achtergrond in de atmosfeer, wat wijst op het feit dat HAARP, of daaraan gerelateerde technologie, misschien wel in staat is veel meer te bewerkstelligen dan een simpele spiraal.
 • Er is die reusachtige tetraëdervormige Ufo die urenlang boven het Kremlin zweefde…op exact dezelfde dag als de Noorse spiraal.
 • De Cirkelmakers duidden ruim van tevoren meermaals de precieze datum aan waarop de Russisch/Georgische oorlog eindigde in een staakt-het-vuren op 16 augustus 2008.
 • Er is een graancirkelformatie die de nadruk legt op het verband tussen Nazi’s en het regime van Bush en het Pentagon, voorafgaande aan de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2008.
 • Er is een getuigenverklaring van een ingewijde over het feit dat de Russen de hand hebben weten te leggen op een grote hoeveelheid waardevolle en topgeheime documenten van de Nieuwe Wereldorde tijdens de invasie in de maand augustus van 2008.
 • Het is mogelijk dat de Russen er, op basis van die documenten, snel achter zijn gekomen hoe ze met HAARP en andere technologie holografische projecties kunnen genereren.
 • Er is gerede kans dat de Kremlinpiramide een ‘veldoefening’ was met een dergelijke nieuwe technologie, die werd gehouden op precies dezelfde dag dat de op soortgelijke wijze opgewekte Noorse Spiraal verscheen – omdat het de beste tijd van het jaar was voor het laten terugkaatsen van de straling tegen het ‘meteoorstof’ dat zich in die week in de noordelijke lagen van de aardatmosfeer bevond.

En tenslotte dit: toevallig verschijnen beide luchtformaties precies op de dag dat President Obama de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst neemt in precies hetzelfde land waarboven de Spiraal verschijnt!

Maar waarom is er eigenlijk sprake van de vraag wat de Noorse Spiraal in feite was? En waarom zijn alle media elke vorm van discussie of nader onderzoek uit de weg gegaan?? Niemand van EISCAT heeft getracht de piek in het stroomverbruik te verhullen, noch het feit dat ‘Tequila Sunrise’ een van tevoren geplande proefneming was die gelijktijdig plaatsvond.
De gegevens konden zo makkelijk en snel worden achterhaald dat het erop leek alsof we werden uitgenodigd die te vinden. Net zoals de manier waarop India de informatie publiceerde waarmee bewezen werd dat HAARP in staat is een soortgelijk fenomeen te genereren wanneer de apparatuur op de juiste wijze wordt afgesteld.

Dat alles maakt de uitleg van het ‘raketverhaal’ door de media eens te meer een bizarre aangelegenheid. Net zo goed als dat er in de media geen woord is geschreven en gezegd over het verband tussen HAARP en EISCAT, hoewel het zo overduidelijk en voor de hand liggend is. Verscheidene bloggers op internet hebben zelf alle puzzelstukjes in elkaar weten te passen, zoals die mensen van het bovengenoemde supergeheime discussieforum. Hartelijk bedankt jullie allemaal voor het uitvoeren van die moeilijke taak.

Last-minute interventies om snode plannen te verijdelen?
Met HAARP is men heel goed in staat een scala aan verschillende ‘leuke dingen’ voor de eindgebruiker uit te halen – weermodificatie, aardbevingwapens, Tesla-schilden om raketten uit te schakelen en zelfs het genereren van holografische projecties; allemaal visuele wonderen die binnen relatief korte tijd zomaar anderhalf miljoen of meer internetartikelen tot gevolg hebben.

Waarom is er een volledige mediastilte geweest rond EISCAT en over de relatieve eenvoud waarmee die installatie zo’n spiraal kon formeren gedurende de ‘Tequila Sunrise’-proef?

Zouden de krachten achter de voornaamste media afkeurend hebben gestaan tegenover de bekendmaking van de ware toedracht van “Project Bluebeam” — dat, zoals ons al jaren ter ore komt via allerlei informanten een grootschalige holografische projectie technologie is, die namaak-Ufo’s kan creëren en andere verschijningen, om de mensen de schrik op het lijf te jagen en kan bijdragen aan het aan de macht brengen van de Nieuwe Wereldorde?

Is het dit wat de Russen hebben ontdekt – en inmiddels hebben leren gebruiken nadat ze de geheime documenten van de Nieuwe Wereldorde in beslag hadden genomen op /na 16 augustus 2008? Een van mijn informanten heeft inmiddels bevestigd dat de Noorse Spiraal een brutale demonstratie was van de ‘Bluebeam’-technologie in combinatie met de echte raketlancering die tegelijkertijd plaatsvond, zoals in de media stond.

Gegeven al het aangedragen bewijs dat we hier bespreken is het echter veel aannemelijker dat de Noorse Spiraal in het geheel niet is veroorzaakt door een van de rivaliserende partijen – waarover we zo meteen in meer detail zullen treden. Hebben die gasten van de Nieuwe Wereldorde ooit openlijk verkondigd dat een ‘buitenaardse bedreiging’ onze planeet zou kunnen verenigen onder één wereldregering? Bekijk onderstaande video’s en ontdek het zelf:

Wat zegt India hier allemaal over?
India laat duidelijk merken aan wiens kant ze staan, door de anti-buitenaardse propaganda van de Nieuwe Wereldorde rechtstreeks aan te vallen. En ze betitelen deze bedriegerij met de ‘buitenaardse bedreiging’ heel specifiek als een regelrechte feitelijke – en potentieel zeer problematische – situatie.

Door het noemen van Carol Rosin impliceren ze daarmee het gebruik van ‘Project Bluebeam’, hoewel ze dat niet met zoveel woorden zeggen:

“Geef de schuld maar aan de paranoia over de Koude Oorlog of noem het Amerikaans cultureel imperialisme, maar de politiek is in de gedramatiseerde Hollywood verhalen altijd onder de oppervlakte aanwezig geweest. Sommige specialisten geloven zelfs in boos opzet door alle buitenaardse wezens te betitelen als Het Kwaad.

Aan het eind van zijn leven geloofde NASA wetenschapper Werner von Braun dat de ‘angstaanjagende beelden van buitenaardse wezens die de wereld willen overnemen’ deel uitmaakte van een plan van de regering om daarmee de ontwikkeling van ruimtewapens te rechtvaardigen met als drogreden de buitenaardse bedreigingen’.

Vlak voordat hij in 1977 stierf, vertelde Von Braun aan zijn secretaresse Carol: “Onthoud goed, de laatste kaart is de kaart van de ruimtewezens. We gaan ruimtewapens bouwen tegen de buitenaardsen en dat is allemaal gelogen.” (originele lead HIER)

In het midden van de jaren 80, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, stelde President Reagan feitelijk een op ruimtewapens gebaseerd plan voor genaamd ’Star Wars’. Het was de ultieme bijdrage aan de cultus rond de ‘sinistere’ ruimtewezens.”

Kan ‘BLUEBEAM’ worden gebruikt als voorwendsel van een buitenaardse bedreiging?
Het is in toenemende mate onwaarschijnlijk dat ‘Bluebeam’ ooit zal kunnen worden gebruikt om een buitenaardse invasie voor te wenden, als die al zou bestaan. Het publiek is al zo ver bekend met wat er aan de hand is en de discussies over dit voormalige geheime project zijn inmiddels zo wijd verspreid dat ze zelfs al zijn doorgedrongen tot de belangrijkste nieuwsmedia, zoals je kunt zien in de volgende video van MSNBC:

[Deze link werkte vanaf 9 december 2009 goed. Nu lijkt het erop dat ze elke dag een andere videofilm vertonen. Als je een directe link naar de video van Alan Boyle van 9 december vindt, laat het me dan alsjeblieft weten]. Het is in ieder geval de moeite waard hier een transcriptie te publiceren om te laten zien wat Alan Boyle in de video te vertellen heeft:

“Een spectaculaire lichtshow boven het noorden van Noorwegen heeft over de hele wereld geleid tot allerlei geruchten. Wat veroorzaakte dit roterende rad in de lucht? Betrof het een bezoek van een Ufo die op weg was naar de klimaattop in Kopenhagen? Of was het misschien een praktijkoefening voor een Armageddonhoax die bekend staat onder de naam ‘Project Bluebeam’?

De waarneming werd in de Noorse pers uitvoerig besproken en op websites debatteerde men er veelvuldig over, maar ruimtevaartdeskundigen zeggen dat de meest voor de hand liggende verklaring is, dat het ging om een raket die door een Russische onderzeeër werd afgevuurd en door een mankement in de lucht begon rond te tollen, waardoor dit bizarre spiraalpatroon ontstond.

Voor MSNBC.com, ik ben Alan Boyle.”

Alan Boyle bespreekt ‘Project Bluebeam’ op zijn blogpagina nog uitvoeriger – inclusief het feit dat deze vermeende technologie gebruikt zou kunnen worden voor het in elkaar zetten van beelden om daarmee de Wederkomst of een buitenaardse invasie voor te wenden: (originele LINK)

Op één Internetforum debatteerde men over de vraag of het vuurwerk een test was van het “Project Bluebeam,” ,dat mogelijkerwijs te maken heeft met het creëren van reusachtige projecties in de lucht van beelden van de Wederkomst of van een buitenaardse invasie. Het bedrog zou de weg vrijmaken voor de overname door een wereldregering – nou ja, dat is wat  samenzweringstheorieën ons willen laten denken.

Maar dit is natuurlijk geen grap, of Alan Boyle zich daarvan nu wel of niet bewust is. Als hij werkelijk weet waarover hij het heeft, doet hij in de video misschien wel zijn patriottische plicht om in bedekte termen een waarschuwing te geven aan mensen die naar de waarheid op zoek zijn.

Volgens de getuigenverklaring van Dr. Carol Rosin van het ‘Disclosure Project’, die ik op 10 mei 2001 ontmoette op de besloten informatiebijeenkomst voor regeringsfunctionarissen en leidinggevenden in Washington DC, vertelde  NASA’s topwetenschapper Werner von Braun haar ooit “dat een dergelijke onderneming in de bedoeling lag – om een holografisch projectiesysteem te gebruiken om het Armageddon / of een buitenaardse invasie na te bootsen als opstap naar de institutionalisering van een wereldwijde controle matrix die bekend staat als de Nieuwe Wereldorde.”

Hoewel Von Braun er zeker van was dat nog voor zijn dood een met ‘Bluebeam’ georganiseerde hoax zou plaatsvinden, betekent dat nog niet dat het ooit echt zal gebeuren. Niettemin heeft het zeker voor lange tijd in de bedoeling gelegen, reden waarom India er nu de aandacht op vestigt via hun voornaamste nieuwsmedia. India is zeer waarschijnlijk op de hoogte van het feit dat de technologie beschikbaar is om het daadwerkelijk te laten gebeuren, dankzij de Russische inbeslagname van vrachtwagenladingen vol zeer geheime documenten op 16 augustus 2008.

Nu belangrijke nieuwsmedia uitspraken doen over ‘Bluebeam’ en iedereen de Noorse Spiraal heeft kunnen zien – een verbazingwekkend fenomeen dat hoogst waarschijnlijk door EISCAT werd veroorzaakt – is het verrassingselement echter volledig tenietgedaan. En dat zou weleens de vooropgezette bedoeling kunnen zijn geweest van de Russen, de Aziaten en hun bondgenoten!!

Wanneer je eenmaal toegang hebt tot de technologie en hebt geleerd hoe je ermee moet omgaan, geef je zo snel mogelijk bekendheid aan het feit dat je de eerste slag aan je vijanden hebt toegebracht – zodat hij zijn infame plannen niet meer ten uitvoer kan brengen!!

Het wiel aan de hemel blijft ronddraaien..

Leg het verband. Maak de puzzel af. Verruim het blikveld van de zoektocht. Zoek de verbanden die door anderen over het hoofd werden gezien. Vind de waarheid die nog niet bekend is en toch zo voor de hand liggend is.  Zoals je zo meteen kunt zien, zijn de Russen waarschijnlijk een beetje aan het spelen geweest met andere mogelijkheden van de ‘Bluebeam’-technologie, door de creatie van namaak-Ufo’s en ringen van licht.

Het bekende BAT-signal, uit de Batman-films. Is de vergelijking opvallend?

Ook nu weer heeft het er alle schijn van men gepoogd heeft de openbare druk op de Obama-regering op te voeren en ze te dwingen nu eindelijk eens openbaarheid van zaken te geven over de waarheid met betrekking tot de aanwezigheid van buitenaardsen — en / of de President te waarschuwen dat wanneer hij daarin weigert het voortouw te nemen, dat het zonder hem ook zal gebeuren – zonder de VS als belangrijkste middelpunt van die actie.

Wat is nu een betere manier om de bekendmaking af te dwingen, dan het scheppen van een serie toenemende opzienbarende manifestaties die door niemand nog langer kunnen worden genegeerd – in het bijzonder als die ook nog eens steeds vaker gaan voorkomen? Dit is eigenlijk de kern van het verhaal dat je nu leest – onderzoek naar de zinderende mogelijkheid dat een 60 jaar of nog oudere cover-up van het Ufo / ET-verhaal eindelijk ten einde zal lopen. De bewijzen en getuigenverklaringen die nu aan de oppervlakte komen, zijn in één woord verpletterend, zowel wat de reikwijdte ervan betreft als de mate van complexiteit.

De Russen lijken de leiding in handen te hebben genomen – erop wijzend dat deze bekendmaking beslist niet zal en kan worden gebruikt voor negatieve doeleinden, afgaande op de bewijzen dienaangaande die we in de volgende hoofdstukken zullen bespreken. (Dit is een zeer belangrijke reden waarom we dit verhaal in één keer wilden publiceren, in plaats van in gedeelten.)

Een volmaakte ‘ROOKRING’?
De eerste Ufoachtige halo die dit jaar uitgebreide media-aandacht kreeg, werd op woensdag 7 oktober precies boven Moskou waargenomen – precies twee maanden en twee dagen voordat de Noorse Spiraal werd gesignaleerd.

Deze mysterieuze HALO-ring verscheen een paar dagen vóór de Noorse spiraal boven Moskou.

Niets, maar dan ook niets dat erop leek werd ooit eerder waargenomen of op film vastgelegd, en luidde de ‘officiële’ verklaring dat het om een ‘doodnormaal’ optisch effect ging dat door de ondergaande zon werd veroorzaakt die door een ‘frontaal weersysteem’ had geschenen.

JA HOOR!!!!

Wie weet… misschien was het een mooie, grote rookkringel van Russisch moerasgas – of een bepaald effect dat was veroorzaakt door een lensvormige wolk die in beweging was geraakt doordat er een zwerm wild vleugelklapperende ganzen doorheen was gevlogen, waardoor ‘een spel van licht en schaduw’ was weerkaatst op een verdwaalde weerballon! Let maar niet op het gegeven dat niemand ooit tevoren iets dergelijks had gezien of vastgelegd, nadat al gedurende een eeuw iedereen inmiddels wel had geleerd goed overweg te kunnen met een fototoestel.

Eerst geven we de links en daarna de videofilm zelf:  Mysterieuze UFO Halo Boven Moscow (originele LINK)

“Deze glinsterende halo in de wolken boven Moskou ziet eruit als de buitenaardse aanval uit de film ‘Independence Day’.

De alom verbazing wekkende ring werd waargenomen boven de stad en vastgelegd op video door een met stomheid geslagen inwoner. Het werd door een Ufo-deskundige omschreven als een “waarlijk mysterie”.  Ontelbare enthousiastelingen voor het bovennatuurlijke werden gegrepen door de verbazingwekkende beelden en speculeerden erover dat het een BUITENAARDS MOEDERSCHIP zou kunnen zijn.

Het verschijnsel roept herinneringen op aan beelden uit de Hollywoodfilm ‘Independence Day’ uit 1996. Buitenaardsen probeerden in die film de planeet Aarde te vernietigen door gebruik te maken van krachtige laserwapens aan boord van ronde ruimteschepen. Nick Pope, voormalig Ufo-analist voor het Ministerie van Defensie, onderzocht het opmerkelijke beeldmateriaal.”

Theorieën

Hij zei: “Ik heb nog nooit iets dergelijks gezien. Het is waarlijk een raadsel. Wat het ook is, het is een van de mooiste en spectaculairste dingen die ik ooit heb mogen aanschouwen. Op het internet wordt er koortsachtig over gespeculeerd. Dit wordt in talrijke fora, blogs en e-mailgroepen over de hele wereld besproken. Sommigen zeggen dat het een bizar meteorologisch effect kan zijn.”

De theorieën variëren van ‘een buitenaards moederschip’ tot bewijs voor ‘een Russische technologie om weerpatronen te veranderen – een weerkundig wapen’, tot ‘een teken dat het einde van de wereld aankondigt’. De video verscheen op YouTube en werd al meer dan 100.000 keer bekeken. Het buitengewone lichtverschijnsel werd afgelopen woensdag waargenomen. Maar meteorologen verwierpen theorieën als zou het gaan om ‘iets bovennatuurlijks’ en noemden het ‘een optisch verschijnsel’.

Het weerstation van Moskou zei dat verschijnsel mogelijk veroorzaakt was door de combinatie van een aantal over de stad trekkende weerfronten en het licht van de ondergaande zon. Een woordvoerder van het station zei: “Dit is puur een optisch effect, hoewel het er erg indrukwekkend uitziet. Als men wat nauwkeuriger kijkt, kan men de zonnestralen zien die door die wolken schijnen. Het is zeer aannemelijk dat de zon net onderging toen de video werd gemaakt.”

Ufo-wolk boven Moskou – Aanvullend beeldverslag:  (Originele LEAD)

Hier een lead naar de Huffington Post. En hier is een video van ‘Russia Today’ over het verschijnsel, zodat je het zelf kunt bekijken (veel originele versies van de video zijn inmiddels verwijderd):

Barman, schenk nog eens in..!!
Een tweede oplichtende Ufo-vormige halo verscheen minder dan twee en een halve week later in Roemenië, op 23 of 24 oktober. De waarschijnlijkheid dat twee vergelijkbare ‘natuurlijke’ verschijnselen zich voordoen binnen pakweg twee weken, terwijl niemand iets dergelijks ooit eerder heeft gezien, wijst onherroepelijk op het feit dat er sprake is van iets anders dan het optreden van normale natuurlijke weereffecten.

Nogmaals, je kunt er eerst over lezen en daarna de videobeelden bekijken:

Ufo-wolkenformatie gefilmd in Roemenië: LEAD

Vanaf een afstand heeft de schotelvormige wolk, die door zonlicht wordt omringd, veel weg van een ruimteschip. Meteorologen verklaarden dat het fenomeen boven Moskou gewoon een optisch effect was, dat door zeldzame weerpatronen was ontstaan, maar de laatste clip – blijkbaar gefilmd aan het eind van de laatste week – maakte opnieuw veel tongen los.

“Hoe komt het dat ik nog nooit wolken heb gezien die er zo uitzagen. Nu zijn er al twee verschenen in twee weken tijd op verschillende plaatsen,” schreef iemand op de website Live Leak waarop de beelden voor het eerst te zien waren.

Anderen speculeerden met enige terughoudendheid over de mogelijkheid dat tweelingformaties zouden kunnen duiden op de komst van een buitenaardse invasie.

“Speel beide video’s naast elkaar af… het is zeer merkwaardig… is het niet?” zo stelde een gebruiker met de naam ‘Raginswirler’ voor.

Zoals op bovenstaande video te zien is, hebben de wolken een merkwaardige convexe schaalvorm die naar beneden wijst in het binnenste van de ring. Die schaalvorm werpt op zijn beurt een duidelijk zichtbare uitgerekte schaduw op de omringende wolkenpartij. Dit is iets dat je normaal gesproken niet ziet bij wolken. Het lijkt erop dat de kracht van de veronderstelde straling die gebruikt werd, de anders zo platte wolkenlaag heeft kunnen verstoren en doen veranderen in een sferische vorm.

Ik keek nauwkeurig naar beide fenomenen, maar besloot er op dat moment niet over te schrijven. Mij was reeds eerder verteld dat de op handen zijnde ‘openlijke bekentenis’ gepland stond voor ergens in de nabij toekomst en ik was tot de conclusie gekomen dat deze effecten door mensenhanden moesten zijn gemaakt en niet voldoende in de publiciteit waren gekomen. De volgende ronde zou veel indrukwekkender worden, zo dacht ik.

 

En ik kreeg gelijk..

Anderhalve maand na de Roemeense Ring, kregen we de Noorse Spiraal. En dat viel dus niet tegen. En waarom dan ook niet op 9 december, de dag waarop Obama de Nobelprijs in Oslo kwam afhalen?

Holografische HOAX van de vermeende ‘WEDERKOMST’?

Ken je Alan Boyle nog, onze journalist van MSNBC die zei dat plannen voor ‘Bluebeam’ te maken zouden kunnen hebben met een nagemaakte buitenaardse invasie en / of de Wederkomst? Nou, raad eens? Op een video uit maart 2009, was een kruisbeeld te zien dat was verschenen – wederom  boven Rusland.

Dit kreeg nauwelijks zoveel belangstelling als de twee wolkenformaties boven Moskou en Roemenië hadden gehad en bovendien was het zeven maanden eerder dan die oplichtende halo’s – dus misschien was de strategie inmiddels wat aangepast om een meer op Ufo’s lijkend fenomeen te creëren, dat meer aandacht zou krijgen. Het werkte.

Richard C. Hoagland wees mij op deze video-opname tijdens onze persoonlijke discussies over de Noorse Spiraal. Dit kruisbeeld is een complexere formatie en duidt op overtuigende wijze op een technologie die tot veel meer in staat is dan het maken van ringen en spiralen alleen:

Het wordt nog vreemder, zoals je kunt opmaken uit de in gebrekkig Engels uitgesproken commentaar op de originele videolink. De persoon die de crucifix filmde, kon zijn auto niet starten gedurende de tijd dat het beeld in de lucht aanwezig was, maar toen eenmaal verdwenen was, werkte het elektrische systeem van de auto weer normaal:

“Inwoner van de stad Sharya, Rusland, waren getuige van een vreemd verschijnsel: in de lucht boven zijn huis zag hij een oplichtend kruis. Vladimir Rostovcev schoot een videofilm met zijn camera. Hij ging die ochtend naar zijn werk, maar ontdekte dat hij zijn auto niet aan praat kreeg. Op dat moment werd zijn aandacht getrokken door ongelofelijke beeld… Een kruis hing middenin lucht voor een paar minuut. Toen verdween hij. Vladimir zegt: “Het is vreemd, maar nadat kruis weg was, kon auto weer starten

Deze elektrische anomalie stemt volledig overeen met technologie betreffende torsievelden, die al meer dan 50 jaar door de Russen wordt toegepast, zoals ik op mijn website uitleg in deze hoogst opmerkelijke sectie van ‘Devine Cosmos’ over Russische fysica, Hoofdstuk Een.

Het is reeds jaren bekend dat torsievelden verantwoordelijk zijn voor het tijdelijk ontregelen van elektrische apparatuur. Ik heb een kleine draagbare Russische torsieveldgenerator die intussen al twee harde schijven naar de gloria heeft geholpen, waarvan er een op raadselachtige wijze na een week plotseling weer begon te werken. Op dat moment was de lading, of wat de Russen aanduiden met ‘de latente vacuümstructurering’ uitgewerkt.

Dat is precies hetzelfde als gebeurde met de auto van Rostovcev. Russische wetenschappers hebben aangetoond dat torsievelden op die manier werken. De HAARP-technologie kan heel goed mogelijk de torsievelden in een bepaald gebied ontregelen als gevolg van de extreem hoge elektromagnetische ladingen die ermee gepaard gaan.

Dit is niet nieuw. Ufo-waarnemers maken al heel lang melding van dergelijke elektrische anomalieën door dezelfde oorzaken. Om dan een dergelijke verpletterende demonstratie van de elektromagnetische effecten van torsievelden mee te maken bij het verschijnen van die crucifix is een duidelijke aanwijzing dat deze technologie werkelijk werd toegepast – en zeer waarschijnlijk eerder door mensen op Aarde, dan door buitenaardse wezens.

Eindzetten tot het ‘SCHAAKMAT’..

Al hetgeen hierboven staat in aanmerking genomen: 9 december 2009 – de Noorse Spiraal en de Dag van de Kremlinpiramide – zou het best weleens zo kunnen zijn dat alles te maken heeft met het schaakspel waarin ingewijden een van de allerlaatste zetten deden die het ‘schaakmat’ moesten inluiden in die toenemende strijd om nu eindelijk eens alles openbaar te maken.

Dr. Steven Greer, organisator van de eerder aangehaalde Informatiebijeenkomst voor VIP’s op 10 mei 2001, maakte het volgende bekend in een document dat hij oorspronkelijk had geschreven op 23 januari 2009 – en pas recent openbaar heeft gemaakt. Greer noemt de Russen specifiek niet, hij citeert slechts enkele ‘Europese belanghebbenden’, maar dat kan zijn omwille van veiligheidsoverwegingen.

Greer bracht zijn visie rechtstreeks ter kennis aan President Obama door tussenkomst van een wederzijdse vriend. Hij kon later bevestigen dat Obama ”de boodschap had gekregen en begrepen”: Originele LINK

“Bepaalde belanghebbenden in Europa, het Vaticaan en Azië, in het bijzonder Frankrijk en China dringen met klem aan op Openbaarheid. Als de VS niets ondernemen, zullen deze belanghebbenden zelf het initiatief daartoe nemen en Amerika zal daarbij achterblijven en vervallen tot een onbelangrijke en irrelevante partij op het wereldtoneel. Dit mogen we niet laten gebeuren.

De Europese en Aziatische partijen zullen dit op enig moment in de zeer nabije toekomst ondernemen, met of zonder de medewerking van de VS. Zes decennia vol geheimzinnigheid is wel genoeg.”

Binnen twee maanden nadat Dr. Greer deze profetische woorden schreef aan de President van de Verenigde Staten verscheen de crucifix. Minder dan drie maanden nadien, vernamen drie ingewijde bronnen van Dr. Pederson dat de regering van Obama een officiële bekendmaking had gepland — in een twee uur durende televisie-special op 27 november 2009.

Precies twaalf dagen nadat de regering van Obama het oorspronkelijk plan voor de bekendmaking weer had verlaten, verschenen de Noorse spiraal en de Kremlinpiramide.. vlak voordat Obama de Nobelprijs in Oslo in ontvangst nam.

Dankzij de verovering van de omvangrijke documenten van de Nieuwe Wereldorde, waarschuwden de Cirkelmakers ons op 16 augustus 2008 dat Rusland misschien wel het enige land zou kunnen zijn dat in het bezit is van de meest geschikte apparatuur om namaak-Ufo’s te genereren om daarmee het tijdschema voor de officiële bekendmaking wat te  versnellen.

Het eindspel van een zeer langdurige oorlog tussen ingewijden..!
Het bovenstaande door mij geschetste scenario komt  mogelijkerwijs aardig in de buurt van wat er werkelijk aan de hand is. Er is nog veel meer bewijs om dit verhaal te staven – dankzij een grote hoeveelheid nieuwe waardevolle informatie waarin een fascinerend beeld naar voren komt over de reeds eeuwen durende oorlog tussen een aantal ingewijde groeperingen.

Nu je een beeld hebt gekregen van het spel en de verschillende zetten die in het recente verleden zijn gedaan, wordt het tijd om de spelers eens nader te onderzoeken. We moeten weten wie ze zijn, waar ze op uit zijn en aan welke kant ze staan – als ze al partij hebben gekozen.

De waarheid is veel ingewikkelder en vreemder dan de meeste mensen die veel lezen over samenzweringen en complotten, zich realiseren. Door die complexiteit heen schijnt echter een helder en ondubbelzinnig sprankje hoop.

In het volgende hoofdstuk zullen we de verschillende groeperingen, hun geschiedenis en hun onderlinge strijd aan een gedetailleerder onderzoek onderwerpen.
Deze week volledig in het Nederlands op WantToKnow.nl

165 gedachten over “Een Noorse spiraal, ‘n Russische UFO en het eindrapport ‘Openheid’. (deel 2)

 1. ZOOOO geest de onderscheidendheid met of zonder enkeltje India Arend? is de een gejinxt is de ander ontsluierd?Butterfly effect….voelen wat is, is ervaren vd werkelijkheid,zien van de realiteit, is horen van wat zuiver is en proeven zoals het (n)ooit gesmaakt heeft? Wat nou als je weet dat gnostisch zijn enkel door ervaring doet ontstaan, blijft de mens dan gedoemd tot enkel een nomade tot besef? Is dat een Noodzaak? moeten wij eerst ervaren om te begrijpen, te weten? zien om te geloven, beleven om te beseffen? Als t allemaal vanuit niets, nul, nada, noppes, niks bestaat en van daaruit hebben WIJ die verantwoordelijkheid en keuze om het te manifesteren, HOE dan dit alles? hoe dan begrijpen dat de dingen zijn zoals ze zijn “en ik niet begrijp” waarom het geschied, wetende dat de enkeling de stroom op gang brengt en grotendeels vd rest mee gaat zonder besef, wat is dan wat ik zie en ervaar?Wat ik zie? want meer spiegels en duister en licht, ik word moe er van, het is dualiteit en het IS en ik snap het niet het is zo vaak, te vaak zinloos het dient niet het neemt enkel en slechts weinige zien het, nog minder zeggen of schrijven het. De meeste die dat wel doen ontvangen genadeloos commentaar of meer en de “rest” die gaat verder, gewoon gaan niet nadenken, enjoy the trip. Blijf nog wel effe hangen heb nog veel te vertellen…

  truste, een bewogen week was het, een gelopen leven zal het zijn 🙂

  In L&L

  MvdG

 2. The Gateway Experience is niks anders dan:

  http://www.thegatewayexperience.com/startinggateway.html

  TMI believes that coming to the Gateway Voyage with an open mind, a willingness to learn about yourself, and as few expectations as possible will greatly enhance your experience. The program does not use a pass-fail, right-wrong learning model. We encourage the exploration of consciousness from a personal and individualistic standpoint that allows you to determine what is most meaningful and effective for you.

  Tools you will be provided include:

  *
  Focus 10
  (mind awake, body asleep)
  *
  Focus 12
  (expanded awareness)
  *
  Focus 15
  (no time)
  *
  Focus 21
  (other energy systems)

  These tools and others presented during the program can be used to accomplish a variety of goals.

  Goals include:

  *
  Relaxation
  *
  Recognition and control of personal energy
  *
  Problem-solving
  *
  The out-of-body state
  *
  Greater self-awareness
  *
  Emotional cleansing
  *
  Programming your future

  The Gateway Affirmation
  I am more than my physical body. Because I am more than physical matter, I can perceive that which is greater than the physical world. Therefore, I deeply desire to Expand, to Experience; to Know, to Understand; to Control, to Use such greater energies and energy systems as may be beneficial and constructive to me and to those who follow me. Also, I deeply desire the help and cooperation, the assistance, the understanding of those individuals whose wisdom, development and experience are equal or greater than my own. I ask their guidance and protection from any influence or any source that might provide me with less than my stated desires.

 3. hey Jerry ouwe regen hond…hebbe jij nog wat nieuws onder de zon of wat?

  @paul O BEhave…..

  tiszoalstis

  Komt er effe eentje aan want zo ben ik, zit hier zwaar te grinden en ik spit op het grid, dus alvast sorry voor het geval dat ik me verslikt, komt zelden voor want zo slick ben ik, nog slicker then rick niet iedereen weet hoe t zit, daarom breng ik je dit, breng het in meerdere vormen zodat er niet aan valt te toornen. Maar he… zoals eerder gezegd het leven is niet scheef t is hartstikke recht, het lijkt soms op een vlecht door elkaar gekruld met heel veel geduld, want aan het einde van het pad is er iemand die op je wacht ook al geloof je het niet je snap t, je snapt het pas als je t ziet, zelf nu in de tijd waarin iedereen elkaar naait en geen zaden voor vrede maar voor oorlog en haat word gezaaid. Begrijp dan dit van een ieder die spit, dit is een waarheid, echt waar dit is hoe het zit! een nieuwe tijd met nieuwe kansen het is niet enkel hoeren en sloeren of af en toe sjansen. Haal maar aandacht van je af als het failissement van daf. het gaat toch echt gewoon door dus een waarheid van hier, ik kom met een waarheid niet duister of enkel plezier, ik geef het NU want nu is wat telt kon je maar half weten hoeveel boontjes ik ervoor heb gepeld, en elke hetzelfde want niemand kwam dan helpen tot ik het eindelijk ging zien na een jaar of tien. Heb je nog even mischien? want je doet er zelf niets aan of misschien ook wel, is het links om rechts om of misschien wel de knel? Ga liever mee met de wind want die waait alle kanten, laat me niet piepelen want ik weet wel van aanpappen en wanten, aan alle kanten geloof me ik heb het gezien, ben net zo mens als jij die dit leest en bovendien, de tijd staat voor 12 nog een minuut of tien, zelfs in mensen jaren valt dit nog te verklaren en te bezien, want wat wij allen bedoelen en aleen van binnen kunnen voelen, terwijl de taak is van hen om onze monden te snoeren en zelfs nu ik dit schrijf als het rib van adam uit me lijf, geef ik het nog 1 x toe. Haat staat gelijk aan i love you, het is beiden van jezelf net als ying en yang en niemand kwam het me vertellen ik wist er zelf van, dus waar zijn zij? de zonen van de mensen, gewoon de man, want we hebben er te kort van, enkel blaten en blaffen maar als het tijd word om te stappen zijn ze bang voor de straffen. Maar wat is dan die angst? buiten een slechte raadgever, die je graag laat beven, als een beving in haiti want ook ik vergeet die niet, dat we er niet op tijd waren en het is altijd te verklaren dus wederom de mensheid gesust tot bedaren en tot inkeer gekomen na gesprek met de hoge ome zag ik het wederom helemaal, alle elite is glad, zo glad als een gladde aal. en wederom lees ik het allemaal en ik baal, omdat ik het niet begrijp al die haat en onmacht t maakt me zo lijp want het is zo simpel en staat beschreven in menig geschrift en in menig lied, wat uzelf niet wilt dat geschiedt doet een ander dan ook niet! Maar verdomme, verdomme 1000granaten en bommen, wat schiet ik daar dan mee op? zie te vaak grapjassen met een gore jut als kop, ben je dan daar trots op? je ziet het zelf gebeuren maar je doet er niets aan, pas als AL het leed is geschiedt komt de cavallerie eraan en hebben zij het gedaan, en dan ook nog niet eens uit hun eigen naam, maar uit uit die van hen, niet te omschrijven met een pen, enkel met woorden als het licht van de zon dat schijnt in het duister, dus luister want het word zoals het gaat in de raadhuisstraat, het is geen grap maar een woord bij de daad voordat het vergaat! Alle liefde en leven ik sta niet te zweven, zie het meer helder dan ooit zoals het ijs dat nu dooit door al het zout wat is gestrooid. Het is de laatste regel en daar komen we aan, ik bezegel de vrije wil en dan kan ik weer gaan.

  truste..

  MvDg

 4. @GalliLeon | januari 23, 2010, 01:17
  Dat enkeltje India heb ik in 1983 al gehad. Ruim een jaar later besloot ik er toch maar weer een retourtje van te maken en streek weer neer in de Lage Landen. Uit je verhaal met vele vragen maak ik op dat je vindt dat we in een verwarrende tijd leven. Hetgeen ik volledig onderschrijf. De nawerking van het in eerste instantie enkeltje India, heeft me geleerd in te zien dat ik als waarnemer van mijzelf in relatie tot de wereld bepaal hoe het waargenome er uit ziet. De waarnemer bepaalt de vorm en inhoud van de waarneming.

  Aangezien er veel in mij aanwezig was en op bepaalde momenten nog is dat mijn innerlijke verdeeldheid benadrukte, heb ik willen leren die verdeelheid om te smeden tot een gevoel van eenheid. Mijn innerlijke uit verdeeldheid voortkomende verwarring betreffende mijzelf, kleurde de waarneming en beleving van de buitenwereld. Dit gebeurde eerst op het niveau van het denken. Daar heb ik inmiddels een dusdanige rust in kunnen brengen, dat de verdeeldheid daar grotendeeld verdwenen is. Ik zit nu in een periode om dat op gevoelsmatig niveau tot stand te brengen. De volgende fase is het via mijn wil naar buiten te brengen, het te laten gronden. Waardoor het totale denken, voelen en willen één geheel gaat vormen en ik een volledig authentiek individu ben. Het begrip individu betekende oorspronkelijk ‘ondeelbaar’. Willen wij een wereld scheppen waar eenheid de door iedereen beleefde basis is, dan begint die beleving in ieders individuele innerlijk.

 5. Arend,

  een glasplaat in 1000stukke is misschien nog te lijmen, maar sommige zijn te verdeeld geraakt..Waar moeten zij dan gaan arend?want ik durf er niet heen….is het dan toch een feit? Fear is human’s only courage..? authenticiteit waarde Arend, het is oud en tiek wat in den mens speelt wanneer zij onderscheidende zijt….Ja India ja wat een kennis en cultuur zonder een stuiver op zak kan je het land door met gemak, waarschijnlijk ook jouw ervaring 🙂 Je bent ee wijze en daarom zal je begrijpen wie niet deelt die vermenigvuldigt ook niet… is het dan het deelbare of de behoefte tot, wat bepaald waar wij stranden…?Laat de wil van de vrije geschiedde, ik ben er, L&L naaste L&L

 6. en 4 is dan je geluksgetal en hij staat er toevallig……znow het zijn er 4 snap het dan, 11, 22, 44, Z N O W, beetje space of gewoon helder, helder zoals men spreekt als ze spatzuiver zien lopen…………..!

  ciao

 7. @Galliléon
  Het Labyrint is groot,neem niet de weg terug,ga door!
  Voor iedereen is het weggelegd om het centrum te vinden!
  Ik denk dat de grootste angst van een mens is om alles te verliezen, je leven.
  Maar is die angst wel nodig?
  Heb je ooit gehoord van Dolmen? Hierin sloten levenden wijzen zich op,zij stierven lichamelijk,maar hun wijsheid bleef bestaan! Zij deden dit voor de mensheid!
  Niets maar dan ook niets kan je afgenomen worden als je het niet wilt bezitten!
  liefs Lianne

 8. Staar je niet blind op HAARP.
  Dat apparaat is bij lange na niet in staat om zulke NAUWKEURIGE en SCHERPGETEKENDE afbeeldingen en kleuren tevoorschijn te toveren.

  Dit lijkt me meer een trail run van Project Bluebeam. De space based laser show van de United States Air Force en haar gordel van “low orbit satelites” met Directed Energy Weapons in een lage baan om de aarde heen. Die kunnen wel dit soort scherpe (holografische) afbeeldingen creeren, waar ook ter wereld.
  http://2012poleshift.wetpaint.com/page/NWO+Project+Blue+Beam:+False+Holographic+Second+Coming

  USAF 2025 program website
  http://csat.au.af.mil/2025/index.htm
  # Chapter 6 – SPACENET: On-Orbit Support in 2025
  http://csat.au.af.mil/2025/volume2/vol2ch06.pdf
  # Chapter 14 – Space Operations: Through The Looking Glass (Global Area Strike System)
  http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch14.pdf

  Youtube filmpjes over Project Bluebeam
  http://www.youtube.com/watch?v=gkpT-gSSS54
  http://www.youtube.com/watch?v=SdZKHf9_JPk

 9. bla bla bla, De echte magie is nog altijd het geluid van de wind door de bomen, de vogels die kunnen fluiten, m’n hart dat klopt zonder bewuste instructie, de ontwikkeling en geboorte van een kind, het wonder van de opkomende en ondergaande zon met al z’n kleurenpracht, het begrijpen van wat iemand zegt voor die z’n zin heeft afgemaakt, het gevoel van opwinding die opwelt bij het bewegen en horen en meezingen van een lied, de plotselinge rillingen die ervaren worden bij het aanschouwen van een mooi schilderij tesamen met een ademhaling, real magic doesn’t need to be perceived as such, allé voor mij dan toch… inderdaad don’t be fooled. Geloof nix van wat je hoort ziet en zelfs voelt. blijf kritisch, blijf vragen stellen, blijf een stap achteruit of opzij zetten en bekijk het nog eens, en nog eens en nog eens the magic is you and me, WE intangible yet tangible, tastbaar doch ontastbaar oh yum hunabku evam maya ema ho! oh, is de vermenging van geest en materie niet wonderbaarlijk? allé voor mij toch … xa ta sac xa ta amac, may there only be peace in your prescence … moge er enkel vrede zijn in ons zonnestelsel, en in alle zonnestelsels chico out!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.