Advertentie

Vragen over HAARP in de Europese Commissie!


Veel reacties op het artikel over de mogelijkheid dat de mega-zender HAARP, de Haïti-aardbeving wel eens getriggered zou kunnen hebben. Zo niet opzettelijk veroorzaakt, dan toch in ieder geval het vuurtje aangestoken.. Maar kan dit überhaupt, was direct de vraag? Maar deze vraag is eigenlijk al lang beantwoord: JA, DAT KAN..!!!

Kun je je voorstellen dat de bizarre en verwoestende gevolgen die de H.A.A.R.P.-installatie op onze wereld kan hebben, ‘gewoon’ onderwerp is geweest van besprekingen in de Europese Unie.

Want deze heeft 10 jaar geleden al, op 14 Januari 1999, zeer uitgebreid een milieuresolutie besproken, waarin het de bedoeling was, een resolutie aan te nemen, die intens zware wapens, die door hun gebruik, ernstige gevolgen hebben OP HET MILIEU VAN ONZE AARDE wilde doen verbieden.

Op de onderstaande lead kun je het HELE verhaal lezen, maar wij beperken ons hier even tot de gedeelten van de resolutie waarin HAARP werd besproken. Want het gaat er niet zozeer om natuurlijk, in welke mate deze resolutie is nageleefd en/of nu is ingedaald.

HAARP in Alaska

Het gaat er HIER vooral om HOE ER IN OFFICIËLE KANALEN OVER HAARP WORDT GESPROKEN.

Je kunt er dan ook vanuit gaan, dat de omschrijvingen van HAARP, zoals je die hieronder in het verslag van de zitting van 14 Januari 1999 kunt lezen, correct zijn.

DIT IS DUS HET WAPEN HAARP WAAR WE ZO NAARSTIG NAAR INFO OP ZOEK ZIJN. De mogelijkheid tot het triggeren van aardbevingen is dus wel degelijk mogelijk!! Lees het verhaal hieronder, en nogmaals: het is slechts het gedeelte uit het verslag, dat over HAARP gaat. (Met veel dank aan ‘Anne’, bezoekster op WantToKnow)

Het zijn dus allemaal quotes uit de ontwerpresolutie. De essentie is dus nogmaals, dat het door de Europese Unie onomwonden wordt bevestigd dat het om een militaire installatie gaat..!! HIER de hele pagina.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Resolutie over milieu, veiligheid en buitenlands beleid

(HIER kun je de .pdf van de hele resolutie downloaden (111 kb))

Het Europees Parlement,

– gezien de hoorzitting over HAARP en niet-dodelijke wapens die op 5 februari 1998 in Brussel is georganiseerd door de Subcommissie veiligheid en ontwapening van de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid,

– overwegende dat ondanks bestaande verdragen nog steeds militair onderzoek wordt uitgevoerd naar beïnvloeding van het milieu als wapen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het HAARP-systeem in Alaska,

Juridische aspecten van de militaire activiteiten

punt 27. is van mening dat HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) wegens de ingrijpende gevolgen daarvan voor het milieu een mondiale aangelegenheid is en dringt erop aan dat de juridische, milieutechnische en ethische gevolgen door internationaal onafhankelijke organen worden onderzocht alvorens verder onderzoek en proeven worden uitgevoerd; betreurt het dat de regering van de Verenigde Staten herhaaldelijk heeft geweigerd iemand af te vaardigen om aan de openbare hoorzitting of een vervolgbijeenkomst die is georganiseerd door zijn bevoegde commissie een toelichting te geven op de gevaren voor het milieu en de bevolking die verband houden met het HAARP-programma dat momenteel in Alaska wordt gefinancierd;

punt 28. verzoekt het panel ter Beoordeling van het Wetenschappelijk en Technologisch Beleid (STOA) te besluiten de wetenschappelijke en technische gegevens die alle bestaande onderzoeken inzake HAARP hebben opgeleverd, te onderzoeken om de exacte aard en mate van gevaar te evalueren die HAARP oplevert voor het plaatselijke en mondiale milieu en de volksgezondheid in het algemeen;

punt 29. verzoekt de Commissie in samenwerking met de regeringen van Zweden, Finland, Noorwegen en de Russische Federatie de gevolgen van het HAARP-programma voor het milieu en de volksgezondheid in het Europese poolgebied te onderzoeken en het Parlement verslag te doen van haar bevindingen;

* * *

En bij de TOELICHTING voor de resolutie staat onomwonden:

HAARP – een wapensysteem dat het klimaat ontregelt

Op 5 februari 1998 organiseerde de Subcommissie veiligheid en ontwapening van het Europees Parlement een hoorzitting over o.a. HAARP. Vertegenwoordigers van de NAVO en de VS waren uitgenodigd, maar zij verkozen niet deel te nemen. De Commissie betreurt dat de VS niemand stuurde om vragen te beantwoorden en geen gebruik maakte van de mogelijkheid het gepresenteerde materiaal van een toelichting te voorzien(22).

HAARP; programma voor het onderzoek van hoogfrequente straling (High Frequency Active Auroral Research Project) wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Amerikaanse luchtmacht en marine, in samenwerking met het Geophysical Institute of the University of Alaska, Fairbanks. Soortgelijke proeven worden eveneens uitgevoerd door Noorwegen, waarschijnlijk op de Zuidpool, maar ook in de voormalige Sovjetunie(23).
HAARP
is een onderzoeksproject in het kader waarvan met uitrusting op de grond, een net van antennes die ieder hun energie ontvangen van een eigen zender, delen van ionosfeer worden opgewarmd(24) met krachtige radiogolven. De gegenereerde energie warmt bepaalde delen van de ionosfeer op met het gevolg dat er in de ionosfeer eveneens gaten vallen en kunstmatige lenzen ontstaan.

HAARP kan voor vele doelen worden ingezet.

Door de elektrische eigenschappen in de atmosfeer te manipuleren kunnen enorme krachten worden gestuurd. Indien dit wordt gebruikt als wapen kunnen de gevolgen voor de vijand verwoestend zijn. Door middel van HAARP kan miljoenen malen meer energie naar een exacte plaats worden gedirigeerd dan met iedere andere traditionele zender. De energie kan eveneens worden gericht tegen een bewegend doel, hetgeen nuttig kan zijn bij de bestrijding van vijandelijke raketten.

 • Het project maakt het eveneens mogelijk beter met onderzeeërs te communiceren en de weersomstandigheden op de wereld te manipuleren.
 • Ook het tegenovergestelde is echter mogelijk, namelijk het storen van de communicatie. Door de ionosfeer te beïnvloeden kan de mondiale communicatie worden gestoord, terwijl tegelijkertijd de mededeling van de gebruiker doorkomt.
 • Een andere toepassing van het systeem is het maken van röntgenfoto’s van de aarde tot op enkele kilometers diepte (via aarddoordringende tomografie) om aardolie- en gasvelden te lokaliseren, maar eveneens onderaardse militaire uitrusting.
 • Radar die over de horizon heen kan kijken en objecten op lange afstand kan definiëren, is een verdere toepassing van het HAARP-systeem. Op deze manier kunnen naderende objecten worden opgezocht achter de kromming van het aardoppervlak.
12 Mei 2008: het bizarre schouwspel in de lucht, enige minuten vóór de grote (7,9) aardbeving in China, in Sechuan. Citaat uit de EU-resolutie over HAARP: "De elektronen bewogen zich langs magnetische-veldlijnen en veroorzaakten boven de Noordpool een kunstmatig noorderlicht."

Sinds het begin van de jaren ‘50 heeft de VS in de Van Allen-gordels kernmateriaal tot ontploffing gebracht om te onderzoeken welke gevolgen kernontploffingen op zo grote hoogte wegens de elektromagnetische pulsen die tijdens de explosie ontstaan, hadden voor de doorgifte van radiosignalen en voor de werking van radar.

Zo ontstonden nieuwe magnetische stralingsgordels die vrijwel de hele aarde omvatten. De elektronen bewogen zich langs magnetische-veldlijnen en veroorzaakten boven de Noordpool een kunstmatig noorderlicht. Het gevaar bestaat dat de Van Allen-gordel ten gevolge van deze militaire tests langdurig ernstig ontregeld wordt. Het magnetisch veld van de aard kan over grote gebieden worden gestoord waardoor radiocommunicatie onmogelijk wordt.

Volgens Amerikaanse wetenschappers kan het honderden jaren duren voordat de Van Allengordel weer gestabiliseerd is. HAARP kan veranderingen in weerpatronen met zich meebrengen. Het kan eveneens van invloed zijn op het hele ecosysteem, met name in de gevoelige Zuidpool-regio.

Een bijkomend ernstig gevolg van HAARP zijn de gaten in de ionosfeer die worden veroorzaakt door de krachtige radiostralen die worden uitgezonden. De ionosfeer beschermt ons tegen kosmische straling van buiten. Gehoopt wordt dat de gaten zich weer vullen, maar de ervaringen met veranderingen van de ozonlaag wijzen in tegengestelde richting. Dit betekent dat de beschermende ionosfeer grote gaten vertoont.

Door de enorme gevolgen voor het milieu is HAARP een mondiaal probleem en het is te betwijfelen of de voordelen van deze systemen werkelijk opwegen tegen de gevaren. De ecologische en ethische gevolgen moeten diepgaand worden onderzocht voordat verder onderzoek en proeven worden uitgevoerd. HAARP is bij de publieke opinie vrijwel geheel onbekend en het is van belang dat het algemene besef inzake dit project wordt verruimd.

HAARP is gekoppeld aan vijftig jaar intensief ruimte-onderzoek van duidelijk militaire aard, o.a. in het kader van ‘Star Wars’, met de bedoeling de bovenste lagen van de atmosfeer en de communicaties te beheersen. Dit soort onderzoek moet als een ernstige verstoring van het milieu worden beschouwd, die eventueel onvermoede gevolgen voor het menselijk leven kan hebben.
Niemand weet momenteel zeker welke gevolgen HAARP met zich mee kan brengen. De cultuur van geheimzinnigheid in verband met militair onderzoek moet worden bestreden. Het recht op openbaarheid en democratische controle van militaire onderzoeksprojecten en van parlementair onderzoek moet worden bevorderd.

Tegen het licht van een reeks internationale wetten

Tegen het licht van een reeks internationale wetten, bijvoorbeeld:

 • Verdrag inzake het verbod van militair of ieder ander vijandelijk gebruik van technieken om het milieu te veranderen,
 • het Zuidpool-verdrag,
 • het Verdrag houdende beginselen voor het gedrag van de landen bij het onderzoek van de ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen,
 • en tenslotte het VN-verdrag inzake zeewetgeving

komt HAARP naar voren als zeer twijfelachtig, niet alleen vanuit menselijk en politiek standpunt, maar ook vanuit juridische optiek. Volgens het Zuidpool-verdrag mag de Zuidpool uitsluitend worden gebruikt voor vreedzame doelen(25). Dit betekent dat HAARP een overtreding van het volkerenrecht is. Alle gevolgen van de nieuwe wapensystemen moeten door onafhankelijke internationale instanties worden onderzocht. Er moeten aanvullende internationale overeenkomsten worden opgesteld om het milieu tijdens oorlogen te beschermen tegen onnodige aantasting.

3. CONCLUSIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid de volgende conclusies in haar verslag op te nemen:

11. ziet het systeem van het Amerikaanse leger voor manipulatie van de ionosfeer, HAARP, dat in Alaska is opgesteld in het kader van de ontwikkeling en opstelling van elektromagnetische wapensystemen voor zowel externe als interne veiligheidsdoeleinden, als een van de ernstigste nieuwe militaire bedreigingen voor het wereldklimaat en de volksgezondheid.

Aangezien HAARP ontworpen is om het uiterst gevoelige en energierijke deel van de biosfeer voor militaire doeleinden te manipuleren, terwijl nog niet alle effecten daarvan duidelijk zijn, en verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten er bij de regeringen van de VS, Rusland en alle andere landen die zich met dergelijke activiteiten bezighouden op aan te dringen hiermee te stoppen.

En zich in te spannen voor een wereldwijd verdrag om dergelijk wapentuig te verbieden

* * * * * * *

~~~~~~~~~~~~~~~~

MainStram Media, jongens kom eens van je stoel en schrijf hier in hemelsnaam eens een stuk over,

in plaats van het geneuzel over politieke spelletjes!

De WantToKnow-redactie.

 

34 gedachten over “Vragen over HAARP in de Europese Commissie!

 1. inderdaad wordt er stil van.
  en dan maar neuzelen over de opwarming van de aarde door gassen van de gewone man.
  ook daar dus weer een duidelijke streep doorheen
  dit was dus alleen maar een smoes om meer belasting te kunnen innen.
  maar dit is meer dan misdadig dit is levensgevaarlijk en wij mogen van niets weten.
  als ik op mijn emoties afga zeg ik weg met al die idiote regeringen die dit mogelijk maken.
  maar rationeel zeg ik aanklagen en veroordelen tot die idiote straffen die ze in amerika kennen zoals honderd keer levenslang.
  maar in dit geval is gezien de hoeveelheid dwazen en hun funkties die hiervan kennis en denken beslissingsbevoegdheid te hebben allemaal ombrengen voor ze ons ombrengen beter van toepassing.
  ook vanwege het kostenaspekt.

 2. Dusse iedereen houdt stijf z’n bek dicht want anders gebruikt dondergod de VS z’n HAARP.
  De VS failliet?
  Misschien kunnen Rusland en China ook wat mooi speelgoed bedenken, dan kunnen we Atlatis nog een keer over doen.

  Exit volkerenrecht, milieu, aarde?

 3. Heeft VS de aardbevingen in Haïti veroorzaakt (als voorbeeld) om Iran op de knieën te krijgen?
  Het is anders knap stil in het midden oosten.
  Ik hoop voor onze volgende generatie dat er eens een keer wat positiefs gaat gebeuren.

 4. Je bedoelt als dreiging om te laten zien wat ‘ze’ kunnen? De laatste berichten zijn echter dat de VS het volledig op Haíti heeft(had!) gemunt. Haïti is -ook volgens veel reddingswerkers- gewoon bezet door de VS..

 5. Veel reacties op het artikel over de mogelijkheid dat de mega-zender HAARP, de Haïti-aardbeving wel eens getriggered zou kunnen hebben. Zo niet opzettelijk veroorzaakt, dan toch in ieder geval het vuurtje aangestoken.. Maar kan dit überhaupt, was direct de vraag? Maar deze vraag is eigenlijk al lang beantwoord: JA, DAT KAN..!!!

  Lees ik vol aandacht je artikel door, en op het eind heb je deze vraag nog steeds niet beantwoord… zucht…

  oja en dat plaatje uit China is natuurlijk geen bewijs, zeker niet als je er een nutteloos citaat toevoegt die betrekking heeft tot de Noordpool…

 6. “Door de elektrische eigenschappen in de atmosfeer te manipuleren kunnen enorme krachten worden gestuurd. Indien dit wordt gebruikt als wapen kunnen de gevolgen voor de vijand verwoestend zijn. Door middel van HAARP kan miljoenen malen meer energie naar een exacte plaats worden gedirigeerd dan met iedere andere traditionele zender.”
  Volgens mij laat dit aan verbeeldingskracht weinig te wensen over Jos..? Toch?

  MaarJos, je wilt het er graag letterlijk zo hebben staan, dat bewijs, begrijp ik..? Maar het lijkt me toch volstrekt duidelijk dat je bij dit soort officiële berichten ook ernstig ’tussen de regels door’ dient te lezen.. Bovendien zal geen enkele officiële ‘HAARP-testende’-instantie toegeven, dat het mogelijk is aardbevingen te triggeren met The Machine… Want dat is niet bepaald PR voor het ‘wetenschappelijke HAARP-onderzoek’, toch?

  Jouw waarheid ziet dingen niet Jos, daar is niets mis mee. Maar mijn vraag is wat je je dan voorstelt bij dit FEIT:
  ‘kan miljoenen malen meer energie naar een exacte plaats worden gedirigeerd, dan..’
  *zucht*..

  En de foto van vlak vóór de Chinese aardbeving laat zien wat er op de Noordpool ook plaats vond, d.m.v. HAARP.
  De zinsnede: ‘en veroorzaakten boven de Noordpool een kunstmatig noorderlicht’ kun je in dat ‘licht’ lezen. Het uiterst bizarre verschijnsel van het kunstmatige Noorderlicht in China, zou JUIST de aanwezigheid van HAARP-signalen aantonen, dát is wat bedoeld wordt. Maar het hoeft natuurlijk niet hoor Jos. Daar heb je gelijk in. Je bent op zoek naar ‘absoluut bewijs’. Hoe dacht je dat te krijgen, over een top-secret wapen..? Maar om dan te spreken over ‘nutteloos citaat’.. Heb je daar bewijs voor, of is dat je mening?

 7. “De aardbeving op Haïti was twee jaar geleden al voorspeld door geologen. Ook de kracht van de klap was voorspeld. ‘Ten zuiden van Haïti loopt een breuklijn die al lang vastzit’, legt professor Marc De Batist van de universiteit Gent uit. ‘De breuk was over tijd, in ons jargon. Er werden zodanig grote spanningen in opgebouwd dat ze onvermijdelijk tot ontlading moesten komen.’

  Het Caraïbische bekken is een ingewikkeld geologisch verhaal. Drie platen van de aardkorst wringen er tegen elkaar: de grote Noord- en Zuid-Amerikaanse platen botsen er frontaal tegen elkaar, en verdringen daarbij de kleinere en lichtere plaat van de Caraïben naar het oosten. Ten zuiden van Haïti levert dit de Enriquillo-Plantain Garden breuk op, die dwars door het eiland tot in Jamaica doorloopt.

  De laatste grote beving in deze breuk dateert op Haiti van 1751. Het is een laterale breuk: de twee platen verschuiven ten opzichte van elkaar met gemiddeld 7 tot 8 mm per jaar. Vooral de laatste 40 jaar was het evenwel onrustwekkend stil ter hoogte van Haïti.”

  M.a.w. dit soort breuklijnen liggen al voor de hand omdat er een waarschuwing voor af gegeven is door specialisten die meet gegevens al ruim 2 jaar van te voren hebben gedaan, is erg intressant te noemen als HAARP gebrukt wordt om aarde beveningen te veroorzaken, moeten er meer spannigsplaatsen op onze wereld aanwezig zijn waar men haarp economisch op kan richten.
  Je zal toch het een en ander al op spanning moeten hebben in de aardkorst wil je de boel kunnen laten beven door middel van ionen bombardementen vanuit de lucht, dan is de vraag hoeveel vierkante kilometer lucht je kan verzwaren en resoneren zodat er een aardbeving kan ontstaan.
  Het onderzoek gaat door tot we alle touwtjes in handen hebben, natuurlijk…

 8. Exact Paul, geen tijd om rustig achterover te leunen, met de titel van het beroemdste slaapliedje: “Het zal mijn tijd wel duren!”
  Met HAARP op dit soort breuken schieten is vergelijkbaar met het gooien van een granaat door een schietopening van een bunker, ipv tegen het ruwe beton…
  En als met HAARP al olievoorraden kunnen worden aangetoond, zal het een peuleschilletje zijn om HAARP op een breuk te richten.
  Maar we zullen zien; hard(er) bewijs zal er komen.

 9. Uit: Zerolimits, van Joe Vitale:

  blz 72: Dr Hew Len kept gointg, saying, “What happens is that only when your mind is at zero can creation take place, and it’s called ‘inspire’. In Hawaiian this ‘inspire’ is called Ha. “so, if you’ve ever been to Hawaii, the word means ‘inspiration’. Wai is ‘ water’, and I is ‘The Divine’. ‘Hawaii is the breath and the water of the Divine.’ This is what the word Hawii is. The word Hawii itself is a cleansing process, …..etc

  Enig idee wat Haiti betekent en doet?

 10. @ guido

  Ergste dat je je nog moet gaan verdiepen in het werk van een seismoloog, geografische onderzoeker, oliedeskundige en een haarp specialist, om er eigenlijk wat van te begrijpen.

  Probeer net het Ab Klink polderbeleid los te laten alvorens je via de Stereo Bollen van de zon in een aarbevings advontuur kan meeslepen via een fraai noors nacht spiraal.

  Hoop dat HAARP ook een beetje mijn resterende geheugen openbreekt voor de rest van het korte termijn geheugen anders ga we plat op een rokende hersenschorsstamatlas defect met uitbrand verschijnselen en dat kunnen we niet gebruiken voor de komende maanden.

 11. Illuminatie en ‘de Wet van Aantrekkingskracht’.
  Zoals elke spirituele ziel weet dat waar je, je aandacht op richt realiseer je. Nu kun je alléén natuurlijk niet de hele wereld veranderen dus heeft dit meer effect wanneer je er voor zorgt dat hele volksstammen hun aandacht ergens op richt.

  Dit is dan ook waarom de MSM zo belangrijk is. De MSM is de belangrijkste tool van de Illuminati. Zij sturen d.m.v. deze tool ONZE aandacht en realiseren op die manier indirect wat zij wensen. Ze laten ons realiseren wat zij wensen!
  Dit is naar mijn idee ook de reden dat de Illuminati de alternatieve nieuwswebsites met rust laten die HUN nieuws uitbrengen. Hoeven ze hun eigen MSM niet voor te gebruiken. Veel van deze websites richten hun aandacht op de negatieve zaken van bijvoorbeeld de elite, dat is precies wat zij willen.

  Dus mijn vraag aan jou….. Waar richt jij je aandacht op?

 12. Uit:
  http://divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/807-fulford-interview-exclusive

  HAITI WAS NOT A NATURAL EVENT

  This conversation occurred just a day or two before the Haiti earthquake, and it was unclear right away exactly what that earthquake was because it had such destructive power and was so catastrophic.

  I did remember reading from Christopher Story that there was a series of transactions for the South America area that were running through Haiti. And in fact, that appears to be part of what was going on.

  In short, it seems that what we dealt with here, according to multiple whistleblower testimonies, is small incendiary devices – nuclear devices – that were actually sent in and burrowed down into the Earth to create earthquakes in the seismic fault-lines around Haiti.

  This goes from Fulford’s own sources, as he revealed after this conversation that we had:
  [Excerpt:

  The recent earthquake in Haiti was caused by an earthquake machine using technology developed by Nicola Tesla, according to MI6. The earthquake machine is not HAARP as I have previously suggested but rather some sort of nuclear device, according to this source and a CIA source.

  The CIA source says an expedition sent to the epicenter of the Indonesian earthquake that triggered the tsunami found it to be totally lifeless one year later, something that could only be explained by radiation. “The oil companies won a war and got rights to the oil in that region and nobody even heard about it,” the CIA source said.

  In confirmation of these comments, recently declassified documents show the US government planned to attack Japan with a tsunami towards the end of World War 2 by setting of a large explosion along an underwater fault zone.

  The attack on Haiti was a Bush/Nazi faction response to the ongoing cut off of their financial assets, according to the sources. The attack cut undersea cables and prevented the transfer of large sums of money to South American central banks.

  The desperate and cornered Federal Reserve Board crime family attacked Haiti with an earthquake weapon and then invaded it in order to seize the Haitian central bank.

  By seizing the central bank the Feds got access to codes for the new financial system and tried to launder the fraudulently obtained dollars and drug money via the nearby Dominican Republic.

  This is why the announcement of a new financial system we were promised would take place on January 19th

  has been delayed.

 13. Anne
  wie weet is er wel gewoon sprake van een breuklijn ? en klopt het hele hokus pokes haarp verhaal niet.

  AMSTERDAM – In de middag van 12 januari schudde de grond lang en hevig in Haiti. Het epicentrum van de beving, die een kracht van 7.0 op de schaal van Richter had, lag vlak ten zuidwesten van de hoofdstad Port-au-Prince. Omdat de beving zeer ondiep plaatsvond, bereikte veel van de energie van de beving het oppervlak en veroorzaakte een onvoorstelbare puinhoop in het arme land.

  Hoe ontstond deze beving?
  Door het openen van de Atlantische Oceaan schuiven Noord- en Zuid-Amerika met een vaartje van een paar centimeter per jaar naar het westen. Aan de westkust van de continenten schuiven ze over de oceanische korst van de Stille Oceaan, een grote subductiezone. Alleen Midden-Amerika verstoort dit relatief simpele beeld.

  In Midden-Amerika en de Cariben is een kleine plaat aanwezig, de Caribische plaat. Deze plaat heeft ook aan de oostkant een subductiezone, waar de onderduikende oceanische korst van de Atlantische oceaan zorgt voor de vulkanische boog van de Cariben, van Grenada en Barbabos, via Martinique en Guadeloupe tot Sint Maarten.

  Die boog is niet alleen goed te zien door de vulkanenrij die boven de tropische wateren uitsteekt, maar ook op de aardbevingen in de het gebied. De aardbevingen die steeds dieper plaatsvinden langs de oostelijke kant van de plaat worden veroorzaakt door de wegzinkende oceanische korst van de Atlantische Oceaan onder de Caribische plaat.

 14. Nogmaals uit:
  http://divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/807-fulford-interview-exclusive

  ‘Miraculously’, however – unlike the situation prevailing following every previous earthquake on record – the roads were not disrupted, and neither were the airport runways, which were soon to be busy round the clock receiving C-130s and other freight aircraft, including C-130s from Canada – which is up to its neck in Fraudulent Finance operations and has FBI Division Five agents buried inside the Canadian structures, working with the Royal Canadian Mounted Police (RCMP).
  ‘Miraculously’, too, neighbouring territories, for instance the Dominican Republic, suffered no damage or earthquakes at all – a state of affairs almost as ‘miraculous’ as the fact that one of the world’s most dangerous and pathologically possessed criminals, William Jefferson Rockefeller-Clinton, ‘just happened’ to be on hand as UN Special Envoy to this regional country that has been kept in abject poverty by the United States for generations, for its own evil reasons.
  With such an ‘advantage’, Clinton and his ‘Black Ops.’ associates would have long since familiarised themselves with every detail of the Port-au-Prince structures, locations of key buildings, street payouts and so on, enabling all necessary data to be made available to the subcontractor which carried out this abomination [see below].
  ‘Miraculously’, no tsunami ensued, either. If this had been a natural earthquake event, and not a deliberate operation as will be elaborated here, an earthquake measuring 7.0 on the Richter Scale would have produced a colossal tsunami which everyone in the region would have known about…

 15. Anne de wereld is niet mooi maar jij kunt hem wat mooier maken !!

  anne wat jij citeert is de groots mogelijke conspiracy onzin niks meer niks minder waarom zou een land als de vs een totaal arm en in principe niet nuttig land voor de vs van de aardbodem willen vegen ?

 16. @HyperFocus2012

  Wel leuk die ‘wet van de aantrekkingkracht’ maar die moet wel worden gezien in combinatie met de andere wetten. De grap is dat alles wat ik aantrek door de ‘wet van het ritmisch bewegen’ ook weer keihard ‘vergankelijk’ is volgens de ‘wet van de vergankelijkheid’. Ook illuminatie is in beweging en vergaat weer met zijn ’tricks and tips with the MSM.’ Het heeft daarom geen zin als spiritule ziel je alleen te focussen op de ‘de Wet van Aantrekkingskracht’. Deze wet is grootste val die is opgezet als het om ‘spiritueel’ denken gaat, alsof het daar alleen om gaat. Het IS uiteindelijk allemaal betrekkelijk volgens ‘de wet van de ‘betrekkelijkheid’. Illuminatie zit vast in zijn eigen polaire denken volgens de ‘wet van de polariteit’ en trekt met zich mee wie zich wil laten meetrekken. Soms hele volksstammen. Juist geen aandacht er aangeven dan maar, is een idee om uit die greep te komen. Ik richt mijn energie liever op de LIEFDE , want die blijft behouden volgens de ‘wet van behoud van energie’.

 17. aan Gait.

  De nut is dat de VS dan een strategische plek hebben. Namelijk dichter bij Venezuela en vooral Cuba.
  Verder is er ook olie en een metaal volgens mij Titan of zo. En dan valt aan de wederopbouw te denken ..infrastructuur ..Amerikaanse en ‘Neo-imperialistische’ landen als Frankrijk en Engeland en waarschijnlijk ook Nederlandse bedrijven zullen hier zeker aan verdienen.
  Voor mij in ieder geval redenen zat om aan MEER te denken dat wat men ziet en denkt te weten.
  Een beetje gesjoemel met H.A.A.R.P. PLUS een geologische platen-verschuiving (ben geen geoloog) dat zou toch wel een optie kunnen voorstellen?

 18. Leuk een raadsel op de vroege ochtend..
  Wat dacht je van ‘uit-het-midden’ waarde Bouko..!
  Dat is dan toch logisch..

  De kracht die Waarheid vertegenwoordigt, is voelbaar. Andersom gezegd: de leugen is leeg, zuigt energie.

  Maar er is ook jouw waarheid, mijn waarheid en DE WAARHEID. Met ieders eigen waarheid, door volkomen eerlijk te zijn, gepraktizeert, kun je andermans/vrouws waarheid ook te weten komen, als die net zo oprecht is. Je wordt zuivere spiegels van elkaar.

  DE WAARHEID tenslotte.. (ahum).. tja, da’s het midden van het midden..

  Zoiets?

 19. Haal die spiegel eens weg Guido, dan valt er niks meer te spiegelen.

  Want spiegels zijn alleen voor degene die zich zelf nog niet begrijpen in de ander.

  En…. dat is de andere koek !

 20. we weten helemaal niet wat de russen tegenwoordig allemaal doen. dat ze goede wetenschappers hebben die af en toe met vraagtekens naar buiten komen heb ik hier en daar wel meegekregen en dan hebben we nog landen als japan en china wat helemaal gigantisch en nogal gesloten is, korea? en welke naties vergeet ik nog. als we denken dat alleen de VSA met slechte dingen bezig is moeten we nog maar eens kijken wie al die geheime en vreemde vergaderingen bijwoont waar ook ter wereld.

  ik slaap gelukkig nog af en toe.

 21. PROJECT L.U.C.I.D — het 666 universeel controlesysteem van het beest
  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de
  Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam.
  Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen.
  Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij.
  Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige
  waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden
  zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat
  op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel
  is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische
  greep van dit computersysteem vallen. Lees verder: http://www.openbaring.org/lucid.html

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.