Advertentie

Hoe de overheid Sam Broersma kapot maakt..!


x

Hoe onze overheid ook Sam Broersma kapot maakt..!

© 2011 – WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

x

Sam Broersma uit Zoutelande, zijn bedrijf is kapot gemaakt door de Nederlandse overheid.

Sam Broersma uit Zoutelande heeft inmiddels al zijn ervaringen met ál die overheidsdienaren, waaronder de heer Wouter Bos en mevrouw Beatrix van Oranje Nassau, in een boek opgeschreven. Dat boek bevat al zijn pijnlijke, maar vaak ook uiterst humoristische levensverhalen, die de knulligheid van bepaalde gedragingen van ons ambtenarenapparaat opnieuw bevestigen.

15 Jaar is Sam Broersma nu bezig met zijn gevecht tegen de Nederlandse Staat en eist hij bij de Nederlandse overheid, bij het Kabinet (de Minister-president en de staatssecretaris van Financiën) zijn grondwettelijke recht op.

En ondanks persoonlijke toezeggingen van toenmalig PvdA-staatsecretaris van Financiën, Wouter Bos, die Broersma op zijn ministerie de hand gaf, en hem toezegde, dat eventueel gemaakte fouten hersteld zouden gaan worden, wacht Broersma nóg op het nakomen van diens toezeggingen..!

Het conflict
Vermogensbeheerder Sam Broersma zegt miljoenen euro’s mis te zijn gelopen doordat de belastingdienst in Goes zijn bedrijf ‘Trading Advice’ door een fout gevoerd beleid bij de relaties van zijn bedrijf verdacht had gemaakt. Toen de belastingdienst de door haar gemaakte, fundamentele fouten niet volledig wilde corrigeren, zegden deze relaties de samenwerking met het bedrijf van Broersma op.

Kafka..
In ons gesprek haalt Broersma menig maal de term ‘Kafkaesk’ aan. Degene onder ons die het boek van Franz Kafka ‘Het Proces’ hebben gelezen, begrijpen meteen wat hij hiermee bedoelt. Een burger die zinloos, meedogenloos en illegaal tussen de molenstenen van de overheid wordt vermalen. Sam Broersma schreef het allemaal in zijn boek ‘Hare Majesteits leugens regeren’. Met geleend geld heeft hij dit boek in eigen beheer uitgegeven, een boek vol met de ongelooflijke capriolen die de Nederlandse overheid meent te kunnen uithalen met haar burgers.
Een advocaat die zich voor Broersma inzette werd eerst met drogredenen geschorst, en later met nog meer ‘list’ zelfs van de tableau geschrapt. Het is allemaal Kafka ten voeten uit voor wie zich tegen de staat keert en/of soms degene die hulp aan de klager verleent!

Het vuistdikke boek waarin Broersma alle zaken openbaar maakt, die nodig zijn om derden inzicht in zijn zaak te geven.

Het boek
In dit boek ‘Hare Majesteits leugens regeren’, vermeldt Broersma de volledige en letterlijke inhoud van grote delen van zijn correspondentie met Hare Majesteit, de Minister-president en andere bewindslieden, alsmede (top)ambtenaren, Kamerleden, de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer, het Openbaar Ministerie, de Hoge Raad der Nederlanden, en de rechterlijke macht.

Al deze personen durven volgens Broersma niet toe te geven dat de overheid een fout heeft gemaakt of zelfs gemaakt zou kunnen hebben..
Alle ‘overheidsdienaren’ in deze kafkaëske zaak, houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd en de lezer komt al snel en hoofdschuddend tot de slotsom: “Hoe is het mógelijk..”!?

Zijn de namen van de betrokken overheidsdienaren misschien te groot..? Is het daarom te moeilijk voor ‘de overheid’, om haar ongelijk toe te geven? Of om met Broersma tot een minnelijke schikking te komen..? Sam Broersma blijft het de overheid voorstellen, deze zaak in den minne te schikken; in 2005 kreeg staatssecretaris Joop Wijn van Financiën al een voorstel, teneinde de schade financieel te schikken, voor een bedrag van € 60 miljoen.

In zijn vuistdikke boek ‘Hare Majesteits leugens regeren’, worden tientallen mensen met naam en toenaam genoemd. De uitgerangeerde vermogensbeheerder uit Zoutelande beschuldigt hen van het bewust plegen ambtsmisdrijven, van misleiding, en van het plegen van bedrog. Hij vroeg zelfs om het aftreden van enkele betrokken ministers.

In zijn boek schrijft Broersma, dat hij zelfs tot twee keer toe in Den Haag op straat is aangesproken door ‘stille’ dienaren, met het ongevraagde advies deze zaak te stoppen, omdat hij deze zaak ‘toch niet zal winnen’, en omdat.. ‘het ook zomaar eens verkeerd af zou kunnen lopen.’ Terwijl Sam Broersma niets verkeerd had gedaan, werd hij tóch meedogenloos vermalen door het Nederlandse overheidsapparaat en haar controleurs. Zijn bedrijf Trading Advice (vermogensbeheer en beleggingsadviezen) ging verloren en het ridicule daarbij is, dat zowel Broersma, maar vooral ook de Nederlandse Staat een miljoenenschade moest noteren..!

Inmiddels is dit schandaal met nadrukkelijke instemming van onze vorstin, koningin Beatrix der Nederlanden,  in één van haar ‘Koninklijke doofpotten’ gemanoeuvreerd. Een doofpot die mede bewaakt wordt door het Kabinet en door het parlement.. En dat Broersma daarbij van zijn wettelijke rechten werd beroofd, liet zowel het staatshoofd, het Kabinet, de Tweede Kamer der Staten Generaal, als de rechterlijke macht, volledig koud.

Naast de onaanvaardbare rol van onze vorstin spelen in dit conflict de (ex)bewindslieden Jan Peter Balkenende, Gerrit Zalm, en Wouter Bos spectaculaire hoofdrollen. Deze foute hoofdrol wordt momenteel, met ondersteuning van zijn Rijksvoorlichtingsdienst, door Minister-president Mark Rutte ingevuld. Met grove wetsschendingen (er zijn door hen doelbewust ambtsmisdrijven gepleegd) en met ‘Haagse bluf’ wensen zij gezamenlijk deze ‘Koninklijke doofpot’ voor altijd gesloten te houden, en iedere verantwoordelijkheid te ontlopen. Broersma wil het deksel van deze doofpot echter graag gelicht hebben.

Mede daarom schreef hij dit boek en mede daarom plaatsen wij van WantToKnow dit anti-doofpot artikel..

Bekende (ex)Kamerleden mogen door de inhoud van dit boek verrast zijn, wanneer zij hun eigen bewuste en jammerlijke falen als volksvertegenwoordiger gedetailleerd, in hun eigen bewoordingen, terugvinden. Tot deze (ex)Kamerleden behoren onder meer Boris Dittrich, André Rouvoet, Jan Peter Balkenende, Femke Halsema, Jan Marijnissen, Jan de Wit, Pieter van Geel, en ook Tweede Kamerlid Ad Koppejan, dorpsgenoot van Sam Broersma.

Het tweede gedeelte van het boek wijdt Broersma aan heldere voorbeelden van bestuurlijk falen inzake de toepassing van wettelijke regels en voorschriften. De auteur maakt duidelijk dat in belangrijke zaken invloedrijke overheidsdienaren en hun omgeving volstrekt willekeurig en volledig naar eigen voorkeur handelen. De auteur beschrijft helder hoe begrippen als ‘democratie’ en ‘rechtsstaat’ als fopspeen voor de bevolking dienen..!

De feitelijke zaak
Het begint allemaal op een aprildag in 1995. Belastingambtenaren komen boekenonderzoek doen bij het kleine bedrijf van Broersma dat al vier jaar draait: Trading Advice in Zoutelande. Het bedrijf geeft beleggingsadviezen en doet vermogensbeheer; Broersma beheert het vermogen van derden en heeft klanten in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Door middel van een uitgekiend systeem van aan- en verkoop van opties weet hij een hoog rendement te realiseren, voor in beheer gegeven vermogens. Broersma is als eenmanszaak gestart in 1990 en wordt door de belastingdienst aangemerkt als belaste ondernemer.

Het fiscaal ondernemerschap geeft onder andere recht op aftrek van BTW op inkopen, kosten en investeringen. Omdat Broersma zelf pas begint te verdienen als het rendement op de beheerde vermogens van zijn klanten boven de 20% komt, moet de belastingdienst hem de eerste jaren de omzetbelasting terugbetalen. Niettemin, ‘Trading Advice’ draait goed en is een veelbelovend bedrijf. Broersma moet zelfs meer medewerkers aantrekken.

Ondanks persoonlijke toezeggingen van Wouter Bos, ex-staatssecretaris van Financiën, die Broersma op zijn ministerie de hand gaf, en hem toezegde, dat eventueel gemaakte fouten hersteld zouden gaan worden, wacht Broersma nóg op het nakomen van diens toezeggingen..!

Sam Broersma kijkt dan ook vreemd op als de twee ambtenaren van de Belastingdienst Goes bij het onderzoek, dat ondanks de bescheiden boekhouding 4 dagen duurt, stellen dat hij voor de belastingdienst géén fiscaal ondernemer is. Voor Broersma komt dit als een donderslag bij heldere hemel. Dat hij vanaf de oprichting van zijn bedrijf in 1990 geen fiscaal ondernemer zou zijn geweest is volkomen onmogelijk. Deze mededeling is vooral in strijd met de feitelijke werkelijkheid en met het beginsel van behoorlijk bestuur.

Broersma gaat er vanuit dat het misverstand snel wordt opgehelderd… Maar helaas, de onduidelijkheid houdt maandenlang aan. Ten slotte komt de belastingdienst in november met een controlerapport. De fout is rechtgezet: Broersma is toch volledig fiscaal ondernemer, zowel voor de inkomsten- als voor de omzetbelasting.

Het tweede probleem..
Probleem verholpen? Nee, de belastingdienst blijkt iets nieuws bedacht te hebben: met terugwerkende kracht verandert die eenzijdig de fiscaaltechnische duiding van een deel van Broersma’s bedrijf van vermogensbeheer naar bemiddeling. Fiscaal betekent dit dat dan een BTW-naheffing wordt opgelegd. Barbertje blijft bungelen. Maar de naheffing is niet Broersma’s grootste probleem. Erger is dat een vermogensbeheerbedrijf, waar miljoenen in omgaan, drijft op het vertrouwen dat de klanten erin stellen. Een slepend conflict met de belastingdienst kan zo’n bedrijf zich dus absoluut niet veroorloven.

Broersma tekent protest aan en wordt daarin gesteund door zijn accountant en fiscalist. Maar de belastingdienst, die haar eerste fout van het fiscaal ondernemerschap al had toegegeven, houdt voet bij stuk. Broersma besluit het hogerop te zoeken, bij het ministerie van Financiën. Dat laat zich echter adviseren door de belastingdienst Goes – de tegenpartij – en neemt bovendien weer rustig de tijd. Broersma roept uit nood de vaste Kamercommissie voor Financiën te hulp. Met succes.

Staatssecretaris Willem Vermeend geeft antwoord. Die sluit zich aan bij Goes: Trading Advice doet aan ‘bemiddeling’..! Maar dat is nog niet alles. Vermeend laat aan de Kamercommissie blijken dat er hernieuwde twijfel is ontstaan aan het ondernemerschap voor de omzetbelasting van Trading Advice;; als het niet linksom gaat, dan maar rechtsom, en desnoods kennelijk allebei.
Trading Advice moest kennelijk ‘kapot’, het bedrijf van Sam Broersma moest kennelijk ‘uitgeschakeld’ worden. Hoe is dit anders allemaal te begrijpen?

Het conflict Trading Advice/Broersma versus de Nederlandse overheid neemt genoemde Kafkaiaanse proporties aan, waarbij tal van bekende politici en topambtenaren een vreemde rol spelen: Kamerbreed beginnen Tweede Kamerleden met een welwillende of zelfs geïnteresseerde houding aan te nemen, maar in tweede instantie houden zij stuk voor stuk de boot af…! Kamerlid Henk de Haan (CDA) bedriegt zelfs zijn collega kamerlid Leen van Dijke (ChristenUnie) en Broersma, door een rapport van Broersma voor de Commissie voor de Verzoekschriften voor deze commissie onrechtmatig achter te houden.

Broersma had zich al in 1997 gedwongen gezien het trieste besluit te moeten nemen om zijn bedrijf te beëindigen. Het vertrouwen van zijn klanten in zijn persoon was er nog, maar niet meer in zijn bedrijf. Door het gevecht met de belastingdienst raakt hij geestelijk volkomen ontredderd. Maar hij blijft vechten, ook al is het tegen de bierkaai van de belastingdienst. Wel heeft die inmiddels, na een onderhoud in april 1998, de funeste fiscale duiding van zijn bedrijf teruggedraaid..!

Een ambtenaar van staatssecretaris Willem Vermeend zette op papier, dat de duiding toch echt vermogensbeheer is. De staatssecretaris had opnieuw een belangrijke gemaakte fout toegegeven, maar de Tweede Kamer werd daarover niet meer geïnformeerd..!!

Niet dat Broersma daar nog iets mee opschiet. Zijn bedrijf ligt plat. Maar met de rechtzetting van de fiscale duiding lijken nu , op één na, alle conflicten in zijn voordeel beslecht. En deze ene fout is ook niet met succes door de staatssecretaris van Financiën te verdedigen. Sam Broersma en zijn bedrijf Trading Advice zijn ten gronde gericht door impliciet en expliciet erkende fouten van de belastingdienst. Het is tijd voor een schadeclaim, die voor 100% terecht uitgekeerd dient te worden!

Ons staatshoofd en het Kabinet spelen een vals spel!
Onder de toezegging van Wouter Bos, om te repareren van fout was gegaan, riep Broersma zijn staatshoofd, zijn Minister-president en de beide bewindslieden van Financiën expliciet te hulp tegen het frauderend gedrag van het ambtenarenkorps van de belastingdienst. En toen ging het op het hoogste niveau plotseling radicaal fout.

In een brief van het staatshoofd, de Minister-president en de beide bewindslieden van Financiën aan Broersma werd er tegen de feitelijkheden in onverwacht glashard ontkend, dat er door de belastingdienst fouten waren gemaakt ten aanzien van Trading Advice/Broersma. Dat dit gelogen was, was direct gemakkelijk te herkennen. Dit was machtspolitiek, dit was machtsmisbruik.
In hun triomfalisme wezen onze vorstin en bewindslieden in dezelfde brief bovendien ook nog voor een casus uit 1995 naar wetgeving, die in 1992 al was opgehouden te bestaan! Er was een dikke streep gehaald door de relevante feitelijkheden van het conflict, en er was een bedenkelijk sprookje voor in de plaats gezet.

Tot slot: doodzwijgen..?
Het ministerie van Financiën, waaronder de Belastingdienst valt, wil niet meer reageren en wil het laten bij de uitspraken die gedaan zijn in hun ‘zaak Broersma.’ Ook de huidige bewindslieden van Financiën, staatssecretaris Frans Weekers en minister Jan Kees de Jager hullen zich, met Broersma’s boek ‘Hare Majesteits leugens regeren’ in hun bezit, in diep stilzwijgen.

Alle bewindslieden van het Kabinet Rutte hebben van Broersma een exemplaar van ‘Hare Majesteits leugens regeren’, mét een begeleidend schrijven, ontvangen. Geen van deze bewindslieden hindert het kennelijk, dat Sam Broersma ons staatshoofd met een zwart verdachtenbalkje voor de ogen op de kaft van zijn boek heeft afgebeeld. Ons staatshoofd en het Kabinet ontkennen zaken, die niet te ontkennen zijn, en dat kan alleen gedaan worden, door  met nog meer leugens voor de dag te komen…

Ad Koppejan hier naast CDA-collega Kathleen Ferrier

Ook volksvertegenwoordiger dissident CDA Tweede Kamerlid Ad Koppejan, dorpsgenoot van klager Sam Broersma, heeft het Kabinet en de Tweede Kamer in dit conflict in bescherming genomen. Koppejan ontving eerst het manuscript van het boek, en hij was het eerste Kamerlid, dat een exemplaar van Hare Majesteits leugens regeren ontving. Koppejan deelde Broersma mee, niets met deze zaak te gaan doen, en het boek slechts in de boekenkast te gaan zetten. Kennelijk spelen hier partijbelangen een grotere rol dan de integriteit van een Kamerlid.

Andere CDA’ers die bewust fout handelden, niet handelen en handelen in het conflict Trading Advice/Broersma versus de overheid zijn de volgende personen; Maxime Verhagen, Sybrand van Haersma Buma, Henk de Haan, Jan Peter Balkenende, Piet Hein Donner, Pieter van Geel, Ernst Hirsch Ballin, Jan Kees de Jager, Yvonne Timmerman-Buck, en natuurlijk Ad Koppejan zelf.

Maar dat achter deze zaak een dieptrieste, persoonlijke lijdensweg schuilgaat, zal menig ambtenaar werkelijk een zorg zijn, zo dient een belangrijke conclusie te zijn van dit pijnlijke verhaal..! Hopelijk is Sam Broersma, die duidelijk fysiek én mentaal lijdt onder dit hele ‘verhaal’, in staat om -in navolging van Willem Oltmans, Fred Spijkers, en Ad Bos- de overheid te bewegen dan wel te dwingen tot een schadeloosstelling in zijn zaak.

Tot slot, steun Sam Broersma!
Voel  je mee met Sam Broersma? Dan kun je hem het krachtigst materieel steunen in zijn strijd met de overheid door zijn boek rechtstreeks bij hem te bestellen; dan snijdt het mes aan 2 kanten! Maak € 49,90 (incl. verzendkosten) over op het bankrekeningnr. van Sam Broersma in Zoutelande; Sam stuurt je het boek persoonlijk toe, binnen 1 week. Stuur hem je bestelling per e-mail, je krijgt dan per ommegaande antwoord incl. het bankrek.nr.  Mail naar: sam@belastingfraude.nl.

Hare Majesteits leugens regeren’: 724 blz., gebonden, mei 2010. Nederlands; ISBN: 978-90-902514-3-1 Formaat: 23,6 x 17) x 5 cm, 1334 gram.

Andere link naar bestelwijze voor het boek HIER

29 gedachten over “Hoe de overheid Sam Broersma kapot maakt..!

 1. Tja, dan zou heel Nederland tegen deze Bilderberg groep moeten gaan protesteren. Of beter nog, een revolutie in Nederland tegen deze Duivelse Elite beginnen en deze uiteindelijk eruit zetten. Gelukkig ontwaken steeds meer mensen. Het is net een vulkaan. Als hij genoeg druk heeft opgebouwd krijg je de poppen aan het dansen. Dat gebeurt nu over de hele wereld. De ene protest na het ander. De Elite verliest dit gevecht toch ondanks de vele offers.

 2. Is het mogelijk om met heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeeeeel mensen(“burgers”) de tweede en dan ook maar direct de eerste kamer te “overvallen” en eenieder die zich daar bevindt in de hoedanigheid van dienaar aan onze Bea te arresteren op grond van verzwijgen van, liegen over, bedriegen van en zelfs bedreigen van feiten en “burgers”=> want wat zijn ZIJ meer dan wij. Ook mensen/spirituele wezens in een fysiek lichaam. Of zoals mijn man vaak zegt: “zij kunnen ook niet meer dan van brood stront maken”. Weet niet of de laatste zin mag blijven bestaan in deze reactie.
  Warme groeten,
  Namasté,

  Gelukje.

 3. Deze aparaat van de regering is maar een klein onderdeel van de hele systeem DE CABAL (CABALISTEN) zoals je ze kan noemen , zijn moderne vertegenwoordigers van de ceasars van toen uit de oudheid dus ROMAN EMPIRE en het gaat tot de
  FARAOS en ALEXANDER DE GROTE, dus bot uit gezegd zijn ze allemaal vanuit in aparaat gekomen (ILLUMINATI)
  DE WAARHEID KOMT ALTIJD BOVEN WATER VROEG OF LAAT (DE WAARHEID HAALT DE
  DE LEUGENS WEL IN )

  1. Laten we hopen dat het binnen afzienbare tijd gebeurt. Ik ben het “gedoe” van wat er allemaal aan de hand is zo beu.

   Ik ben wel heel enthousiast over wat er komen gaat, maar het duurt en het duurt…. Namasté, Love and Gratitude aan allen.

   Warme groeten.

 4. Niet om t een of ander en als t bedrijf zo failliet is gegaan is dat natuurlijk nooit goed te praten maar……… hoe weten de klanten dat er belastingcontrole is? De belastingdienst maakt dat toch nooit kenbaar aan de klanten neem ik aan vanwege o.a. de geheimhoudingsplicht?

  1. Nou geer, het zijn gewoon mensen van vlees en bloed, kondigen een week van te voren oid aan dat ze komen en melden dan waarvoor. (bijv. omzetbelastingcontrole, loonbelasting, etc.) Je kunt gewoon met ze praten en koffie drinken. Let vanzelf een beetje op je woorden als ze in je bedrijf zitten en als ze weggaan ná een week oid, is er een gevoel van duidelijke opluchting.
   In afwachting van hun rapport, dat je natuurlijk toegestuurd dient te krijgen met hun bevindingen, is de spanning dan natuurlijk nog niet helemaal over.. (Sprak hij uit ervaring..)

 5. Als er elite is, is er een bevolking die zich een elite laat welgevallen 🙂
  Kom op mensen; de functionele stelling in beeld brengen en niet te veel vingertje wijzen doen 🙂
  Ikzelf heb niet zoveel met het woord elite; ik heb meer met functionele omschrijvingen van posities die al dan niet zijn gedefinieerd. En de koningin heeft een gedefinieerde positie met verantwoordelijkheden die ze – als ik het goed bekijk – niet naar behoren invult cq uitvoert.
  De focus op de stelling maakt dat duidelijk; dus deel informatie over de stelling dan passen de spelers hun spel aan 🙂

  1. Ik heb zelf ook niet veel met het woord ‘elite’.. Wil niet zeggen dat ‘deze’ er niet is..! Ze handelen alsof ze het zijn..? Wat bedoel je nu met ‘deel info over de stelling’..??

  2. Ten aanzien van dit punt wil ik er graag aan toevoegen dat erg veel mensen in dit land dit niet goed meer schijnen te kunnen omdat ze hun (bewuste) heldere aandacht er niet bij hebben.
   Dit heeft – deels – te maken met een disbalans van O2 & CO2 in het lijf. Het schijnt dat die disbalans mede oorzakelijk is aan het vele gekrakeel in/over onze omgeving afkomstig uit denken (denken is een afgeleide dis-functionele activiteit door die disbalans).
   Verdiep je eerst in je omgeving en in hoeverre die invloed heeft op de werking van je hersens en je heldere aanwezigheid; daarna kunnen we – vermoedelijk – beter en overzichtelijker met elkaar praten ….
   http://www.ygevisser.nl/wtw-het-eind-spel/
   Als iedereen gek gemaakt is in zijn kop en geen helder functioneel overzicht meer kan maken – e/o inhoudelijk functioneel gedesorienteerd – dan heeft waarneming delen immers geen enkele zin 🙂

   Ik begin licht in deze CO2-duisternis (in huis, niet daarbuiten sukkels) waar te nemen 🙂

   Stay cool & haal eens goed & helder adem; daar kikker je van op (volgens mij heeft Bea ook last van teveel CO2 in haar hoofje) 🙂

  3. Beste Guido e.a.,

   Ik begin me zo langzamerhand zorgen te maken.

   Communicatie = schaken (zo werkt het brein/lichaam)

   En verder zou ik niet meer weten wat ik er zou kunnen toevoegen anders dan te suggereren/adviseren: leer schaken dan snap je hoe alles werkt 🙂

   De koningin heeft een grootmeesters als bazen van de hofhouding; zijn dat niet voldoende signalen om te begrijpen dat schaken een afgeleid spel is van communicatie ?

   Als ik normaal taalgebruik bezig en ik word niet verstaan; aan wie ligt dat dan ?

   Nou ?

   Think about baby, think 🙂

  4. Beste Guido,

   Taalgebruik / -vorm
   zijn in dit land zwaar gemanipuleerd ok ?

   Ik word soms verdrietig om te zien/lezen/horen hoe mensen hun breinen hebben ge-fucked waardoor ze niet meer – in mijn ogen – normaal met informatie-verwerking kunnen omgaan zoals het ‘hoort’.

   Ik zie veel te veel – nu al – dementerende mensen om mij heen 🙁

  5. Als taal niet functioneel is afgestemd maar een afgeleide vorm is waarin statische linearie materiele interpretaties als vanzelfsprekende entiteiten aan de orde zijn dan is er sprake van:

   Dementerend taalgebruik als gevolg van een autistisch afgesteld brein ? Dan heeft het – merk ik – nagenoeg geen zin meer om een uitwisseling van informatie (delen van waarneming) aan te gaan.

   Ik ben niet bang; ik stel vast dat veel te veel mensen niet in de gaten hebben dat ze totaal ge-mind-fucked zijn omdat ze vanuit een dementerend wereldbeeld (denkend gemanipuleerd brein) waarnemen.

   Ik heb mij afgelopen jaar her en der eens op een aantal fora vervoegd en vast moeten stellen dat er rand-debiele breinen aanwezig zijn die er om vragen/smeken om door een/de elite te worden afgeknepen; ik zou – na het lezen van dergelijke rampzaligheid – zelf tot de elite willen gaan behoren; ik zou er zelfs bijna voor gaan pleiten om een soort van holocaust te initieren om dergelijke dwaze hoofden de mond te snoeren 🙂

   Beetje cruwel joke; maar in essentie ?

   Pfieuw 🙂

   Onze samenleving kent een perfecte intentie tot organisatie (in theorie); het is de praktijk dat we randdebiele breinen selecteren die niets van schaken begrijpen en niet FUNCTIONEEL kunnen WAARNEMEN.

   Dat is het enige echte issue waar alles bij staat e/o valt.

  6. Beste Yge ,
   niet iedereen DENKT zoals jij denkt , bij de één is het rechterbrein dominant terwijl bij de ander het linkerdeel dominant is . De volgende variabele is waar het gestalt zich bevindt en of beide hersenhelften goed samenwerken via het corpus colossum .
   Dit bepaalt of een persoon een schaker is of een artiest , een filosoof of een stratenmaker enz.
   Traumatische ervaringen en opvoedkundige blunders kunnen ook nog effect hebben .
   Desalniettemin betekent het niet dat zij die jouw ’taal’ niet spreken minderwaardig of dom zijn .
   Misschien ligt er een uitdaging in het vooruithelpen van hen die in jouw ogen op een onwaardig nivo communiceren inplaats van de boel tot labiel en incompetent te verklaren . ( en ik laat de overdosis emoticons even achterwege )

  7. Babylonische spraakverwarring heeft te maken met:

   Taal-vervorming & -verbastering 🙂

   Taal = een vorm van logica/schaken en de meeste mensen snappen/begrijpen dat niet (meer). Op zich is de huidige taal van veel mensen een afspiegeling van verdeel en heers; allemaal meningen 🙂 Ik kan dit simpel uitleggen maar dat kan alleen met mensen die uberhaupt openstaan voor dit deelaspect binnen onze interacties.

   En Guido ?
   Ik kom op een ander moment hier terug met een ander spectaculair nieuwtje over onze omgeving waar ik – recentelijk – met mijn neus ben ingedonderd: Het WTW-Systeem in nederland 🙂 (Over afplakken van huizen en het stikken van mensen)

   Als CO2 & O2 in disbalans verkeren zijn mensen al snel niet meer in staat om aan waarneming delen mee te doen …….(te be continued)

  8. Beste Cozmic;

   Breinen die in disbalans verkeren moeten van buitenaf feedback krijgen dat ze wartaal uiten; hoe vervelend dat ook is.
   Dat is echte betrokkenheid en ik noem dat niet dom; ik noem dat disbalans e/o autistisch.

   Ik stel vast dat we extreem veel uitingen onder ogen komen van breien die in disbalans verkeren. Laten we die monden eerst snoeren door ze naar huis te sturen zodat ze tot rust kunnen komen en dat ze eerst in balans zijn alvorens ze zich weer melden in de gedeelde cirkel; het is anders 1 TOTALE CHAOS; kijk naar de 2e kamer …..

   Need i say more ?

   De bekken snoeren van breinen die hun grenzen nooit hebben geleerd ? Wie moet het anders doen / wie doet het anders ? Neem jij eens verantwoordelijkheid sufkut in plaats van anderen de hand boven hun hoofd te houden; je helpt hen en ons ermee in het graf 🙂

  9. En cozmic ? Ik denk niet 🙂

   Dus voortaan eerst vragen wat ik wel doen alvorens jij je leugens over mij hier op het forum deelt 🙂
   Dit bedoel ik nou Guido

   Ik lees hier allemaal wartaal van mensen die vanuit hun eigen perceptie voor een ander invullen zonder er bij stil te staan dat ze denken voor een ander 🙁
   Gek word je er van 🙂

  10. Yge , in de eerste plaats was dit geen aanval op jou , dat je het zo opneemt is erg triest . Ik probeerde jouw gedachtengang enigszins te volgen met een open mind .
   Bij deze ben ik tot de stellige conclusie gekomen dat je een ‘checkup from the neck up ‘ nodig hebt . Jouw totale gebrek aan compassie en inlevingsvermogen zijn zorgwekkend , geen wonder dat je op andere sites een laatste waarschuwing of een ban hebt gekregen , en -beledigende reactie verwijderd- wat dat ook moge betekenen .
   En wat betreft het feit dat ik anderen de hand boven het hoofd hou , dat heet medemenselijkheid , het feit dat jij een leuk potje kan schaken maakt jou niets beter dan een ander . Ik heb hier nog nooit een zinnige comment van jou op de hele site gezien , slechts het blazen van je eigen loftrompet , wel steek die maar een meter diep in je stinkende reet want bij mij en waarschijnlijk vele anderen heb je het gewoon zwaar afgedaan .
   Door volkstammen uit te roepen tot autist geef je je eigen kortzichtige onontwikkelde visie al weer , misschien tijd om je een keertje in autisme te verdiepen ,-beledigend reactiedeel verwijderd-. Achter ieder menselijk drama schuilt een menselijk verhaal .
   quote van Yge de communicatiemeester :
   Dus voortaan eerst vragen wat ik wel doen alvorens jij je leugens over mij hier op het forum deelt

   Lekker goed Nederlands huh ?

   Vind je het gek dat niemand hier een idee heeft waar je het over hebt ? Ik niet je lult gewoon uit je over het paard getilde nek , basta , ik ben klaar met je . Ik kan tenminste zeggen dat ik het geprobeert heb , desalniettemin achteraf gezien tegen beter weten in . -beledigende deel van reactie verwijderd-

  11. Vanuit interactie gaan veel mensen m.i. ervan uit, dat er een ‘waarheid’, ‘nulpunt’ of
   ‘referentie’ is in de onderlinge uitwisseling. Onnodig om hier aan te halen dat die ER NIET IS. Ook vanuit mijn geschrijf hier niet..!
   Het enige wat je kunt doen, je eigen taal bezigen, je NIET bezig houden met ‘anderen’, want je lult feitelijk tóch alleen over jezelf, dáár waar je denkt dat je over iets anders spreekt.. En zo zijn we lekker bezig.
   Ikzelf vind het leven proberen te vatten in 64 velden een soort masturbatie-rochade..

 6. Ik had al eerder gereageerd en ik snap de reactie van Guido niet of hij snapt mijn punt niet. De belastingdienst maakt inderdaad (meestal) vooraf kenbaar dat er belastingcontrole komt. Waar het mij om gaat is dat dit kenbaar wordt gemaakt aan de ondernemer en beslist niet aan de klanten van de ondernemer. Kortom als de klanten weg zouden blijven vanwege een balastingcontrole is er iemand van het bedrijf wat gecontroleerd wordt uit de school geklapt en niet de belastingdienst. En geloof me…..ik spreek ook uit ervaring. Ik vraag mij dus af hoe de klanten in dit specifieke geval weten dat er belastingcontrole geweest is. Bovendien is belastingcontrole op zich niets bijzonders waardoor klanten weg zouden blijven. Ik vraag mij dus af wat er hier allemaal gespeelt heeft.

  1. Geachte ‘Geer’,

   ‘Ea’ zegt het juist, ‘Lees het boek, dan wordt het duidelijk’.

   Het is niet zonder risico, om iets te roepen, zonder te weten, waar het (precies) over gaat.
   Natuurlijk mag de belastingdienst geen informatie, die samenhangt met een boekenonderzoek (controle) bij een belastingplichtige, naar ‘derden’ naar buiten brengen. Dat is juist.

   Reeds op de eerste dag van een vier dagen durend boekenonderzoek op mijn kantoor, nam de belastingdienst onverwacht een dermate onlogisch en illegaal standpunt in, dat ik mij verplicht wist, mijn relaties hiervan direct zelf op de hoogte te brengen. Dit foute standpunt raakte namelijk ook rechtstreeks het belang van de relaties van mijn bedrijf. De belastingdienst speelde met (groot) vuur. Pas negen maanden later corrigeerde de belastingdienst haar eerder ingenomen absurde en buitenwettelijke standpunt.

   Maar daarmee was deze zaak allerminst gelopen. Het bleek later zelfs nog maar een begin te zijn, van wat een levensgrote Kafkaëske vertoning zou gaan worden. Met zeer ernstige foute hoofdrollen voor onder meer onze vorstin, Gerrit Zalm en Wouter Bos.

   Heel ‘politiek Den Haag’, inclusief dus ook de Tweede Kamer der Staten Generaal (onze zogenaamde volksvertegenwoordigers), heeft zichzelf met dit conflict vrijwillig een grote strop om de nek gehangen. Tot nu toe is ‘men’ er, door list, leugen en bedrog, met vereende krachten nog in geslaagd, om dit conflict in één van de doofpotten van Hare Majesteit verborgen te blijven houden. Ik wil deze doofpot juist graag volledig opentrekken.

   Wanneer u meer wilt weten, dan geeft ‘Hare Majesteits leugens regeren’ u over 724 pagina deels zeer spectaculaire informatie over wat er in bestuurlijk Nederland mis gaat. En door de aankoop van mijn boek steunt u mij financieel in mijn eenzame en moeilijke strijd tegen onze overheid. En dat zou op zich al sympathiek en welkom zijn.

   Sam Broersma, Zoutelande

 7. Beste Ea
  denk je echt dat het dan duidelijk wordt als ik het boek zou kopen? Ook dat is immers de zienswijze van slechts een kant. Het gaat er om dat de belastingdienst nooit aan klanten kenbaar maakt dat er controle is. Dus als dat al bekend wordt dan is dat waarschijnlijk door het bedrijf of door zijn medewerkers zelf gedaan. Er kan natuurlijk ook iets anders aan de hand zijn waar hier niet over gesproken wordt in het artikel. Misschien ging het bedrijf wel niet zo goed als men wil laten blijken en ….is er sprake van een dreigend failliessement al voordat de belastingdienst in het vizier was? Ik noem maar een van de mogelijkheden die er zijn. Kortom…er speelt vaak veel meer dan men wil laten weten en schuift dan nog wel eens de schuld af op de overheid/belastingdienst. Oh ja, heb jij het boek wel gelezen?

 8. hij geeft??? deze boeken belangeloos en gratis aan zijn vijanden maar de burger moet er grof voor betalen ..nee daar kan ik dus niet achterstaan .maar dat hij/wij belazerd worden door onze ?? gekozenen !! daar heeft hij volkomen terecht gelijk in en dat speeld al eeuwen zo dat was in het V O C beleid al niet anders .dank aan de onachtzame burgers die het telkens weer voor elkanderweten te brengen om op partijen te stemmen die?? vooral veel beloven en achteraf jou de doodskist weet te geven !maar oke we hebben toen al gestemd en nu weer en wat schertst mijn verbazing?? we hebben het weer gedaan .ONACHTZAAMHEID zijnde dank mede burgers dat wij maar ook jullie van dat schitterende mooie paard geschoten gaan worden !

 9. Reken maar dat de belastingdienst weldegelijk informatie aan derde partijen doorgeeft, wanneer, om wat voor reden dan ook de belastingdienst zich tegen je keert dan gaat zij op onderzoek binnen je relataiekring. En dat is het punt waar de fiscus de roddelmachine in gang zet. Uitgansput bij de fiscus is namelijk dat het niet tot procederen mag komen, gaandeweg wordt, als je hun stellingen niet accepteerd de druk steeds verder opgevoerd. Einddoel is dat wanneer je uiteindelijk niet met een schikking akkoord gaat je geen financieele draagkracht meer mag hebben om te procederen. Multinationals procederen soms serieus tegen de fiscus, kleine MKB procederen alleen over kleine belangen, zoals een bijtellingsregeling of een aftrekpostje, nooit over de kern van de zaak bij grote geschillen. Hetgeen ik hier beweer is overigens keurig in eufemistische beleidslijnen vastgelegd, een individueele inspecteur die deze praktijken uitvoerd denkt echt dat het zo hoort omdat het volk daar democratisch voor heeft gekozen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.