Advertentie

Hoe een overheid een persoon kapot wil maken..!


Peter Vereecke, een menslievende, sympathieke en vooral hoffelijke strijder met een open agenda..!
Peter Vereecke, een menslievende, sympathieke en vooral hoffelijke strijder met een open agenda..! Hier arriveert hij monter bij de rechtbank in Gent op 15 januari jl.

Het is overheden er heel veel aan gelegen hun agenda’s uit te rollen. En in veel gevallen zijn dat ook ‘geheime agenda’s’… Vooral als het aankomt op onderwerpen die publiekelijk niet zo eenvoudig door de beugel kunnen.. Of zoals dat in de politiek heet, een ‘moeilijk dossier’ zijn.. De geheime agenda dient dan zoveel mogelijk, buiten mede-weten van het grote publiek, te worden uitgevoerd.

We zagen dat bij JP Balkenende met zijn Irak-beleid, en we zien dat in Nederland ook bij een onderwerp als ‘schaliegas’, waarbij de Nederlandse overheid het tóch van plan lijkt, via minister Kamp van Economische Zaken, en ondanks álle goede adviezen en voorbeelden om schaliegas links te laten liggen, schaliegaswinning in te gaan inzetten op Nederlandse bodem.

En als er bij een ‘geheim agendapunt’ sprake is van het onderschoffelen van het belang van de burgers van een land, dan komt direct de vraag naar boven, wie of wat er dan wél belang heeft bij het ten uitvoer brengen van deze geheime agendapunten..

In België speelt op dit moment de rechtszaak die een ambtenaar van de Vlaamse overheid heeft aangespannen tegen Peter Vereecke. We gaan hieronder uitgebreid in op deze zaak, maar wat ons vooral duidelijk is geworden in de rechtszaal van Gent, is dat overheden en overheids’dienaren’ in staat zijn, tienduizenden Euro’s gemeenschapsgeld te kunnen besteden aan het trachten kapot maken van burgers die naar hun oordeel niet ‘in het gareel lopen’.. En dat, volgens normen van personen die zo hun eigen ‘geheime agenda’ hebben.. Hopelijk zal de rechtbank -die naar onze mening een erudiete positie innam- in staat zijn, bóven de directe eis te gaan staan en als een ware Salomon een oordeel te vellen..!

x

* * *

Hoe een ‘overheid’ een persoon kapot wil maken..!

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Peter Vereecke, de voormalige burgemeester van het Evergem, zou een celstraf van drie maanden voorwaardelijk dienen krijgen voor belaging van vaccinatiebeleids-manager Geert Top van het Vlaams agentschap ‘Zorg en Gezondheid’ én voor misbruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat was zonder blikken noch blozen, de vordering die het openbaar ministerie in België op Peter Vereecke uitbracht en die woensdag 15 01 voor de Gentse correctionele rechtbank werd toegelicht. Wellicht onnodig te zeggen, dat Peter Vereecke daar vroeg om ‘niet-ontvankelijk verklaring/vrijspraak, vanuit het principiële recht op vrije meningsuiting.

De meesten van ons kennen Peter Vereecke; hij was van 1995 tot 2005 burgemeester van het Belgische plaatsje Evergem. Maar Peter is sinds een paar jaren vooral actief op het gebied van mensen bewust te maken van de vele zaken die wij hier op WantToKnow ook onder de aandacht brengen. Peter Vereecke is de laatste jaren met name gefocust op chemtrails en vaccinaties en hij stuurde in dit verband, vanuit de door hem opgerichte ‘Belfort-Group’, vele e-mails naar sympathisanten en overheidsverantwoordelijken. Deze mails bereikten in Vlaanderen o.a. ook de heer Geert Top, vaccinatie-beleidsmanager van het Vlaams agentschap ‘Zorg en Gezondheid’; maar deze was daar niet van gediend, maar diende wel een klacht in..

De Vlaams Roel Coutinho, of Geert Top, zoals hij door het leven gaat. Bleek in staat een psychiater op Peter Vereecke af te sturen..!
De Vlaamse Roel Coutinho, of volgens zijn werkelijke naam: Geert Top, zoals hij door het leven gaat. Hij bleek in staat EN het daarboven kennelijk ethisch verantwoord te vinden, een psychiater op Peter Vereecke af te sturen..! De vraag is voor ons dan gerechtvaardigd onszelf af te vragen of deze Geert Top dan ze zélf wel alle 5 op een rijtje heeft..

Psychiater/psycholoog..
Vervolgens slaagde deze heer Top erin, om het Openbaar Ministerie in Vlaanderen zo gek te krijgen, dat ze een bizar onderzoek naar Peter Vereecke (PV) gingen instellen, met een karakter, zoals je dat alleen in het boek van Franz Kafka, ‘Het Proces’ tegenkomt.. Want wat gebeurde er op een ochtend? Peter Vereecke kreeg volkomen out-of-the-blue een telefoontje van een psychiater voor het maken van een afspraak..

Toen vervolgens van PV de vraag kwam, waartoe deze afspraak zou dienen, kwam de aap uit de mouw.. Vereecke zou door het Openbaar Ministerie in een soort ‘staat van beschuldiging’ zijn gesteld -hijzelf wist toen nog van niets-, op grond waarvan bepaalde ‘krachten’ binnen de overheid, in staat bleken een psychiatrisch onderzoek naar de mentale gezondheid van Peter Vereecke in te stellen..! Uiteindelijk heeft Peter Vereecke dit verhaal afgewimpeld, maar zo’n telefoontje gaat een mens natuurlijk niet in de koude kleren zitten..

Peter Vereecke is zoals gezegd de oprichter van ‘De Belfort-Groep’ en volgens de advocaat van dhr. Geert Top zou uit de mails van PV blijken dat er sprake zou zijn van een ware ‘belaging’ van mails van deze groep..
Tevens zou PV zijn doorgegaan – zo beweerde dezelfde advocaat- met het ‘bestoken’ van Geert Top, ondanks het verzoek aan PV met deze mails te stoppen. En ook tijdens het vooronderzoek, zo meldde deze advocaat, die ook meende 9/11 en chemtrails in het ‘conspiracydebat’ te moeten betrekken, ging PV gewoon dóór met het sturen van mails.

Volgens de officier van Justitie van het OM (openbaar ministerie) zou er van laster en ‘eerroof’ geen sprake zijn, maar maakte Vereecke zich volgens deze aanklager wel schuldig aan ‘belaging’. In dat kader werd hij ook beschuldigd van ‘misbruik van elektronische communicatiemiddelen’, vooral om Top en de Vlaamse overheid ‘overlast te berokkenen.’ ‘

Of zoals deze officier het samenvatte: “De vraag is hoe ver de burger kan gaan in het aanspreken van de overheid”, om vervolgens doodleuk drie maanden voorwaardelijk en een geldboete van € 600 te vordenen.. Volgens de officier van justitie zou PV veel te ver gegaan zijn in zijn ‘belaging’ van Geert Top. “Hij is als burger té ver gegaan in zijn houding. PV is geen wetenschapper en is niet in staat de inhoud van de door hem gestuurde berichten zélf te toetsen. Het OM laat ook de weigering van het psychiatrisch onderzoek ter beoordeling van de rechter.”
Er ontstond consternatie in de rechtszaal, (waar overigens maar liefst zo’n 200 geestesverwanten van Peter Vereecke als supporters aanwezig waren!) toen de officier van Justitie met droge ogen beweerde, dat PV met zijn mails het ‘functioneren van overheidsdienaren had belemmerd’..!

vaccin1Het verweer van Peter Vereecke.
Door Peter’s advocaat, dhr. Mr. Van Engeland, werd een uiterst solide verweer gevoerd. Hij haalde natuurlijk de vrijheid van meningsuiting aan en het recht van elke burger op ‘inspraak-op-overheidsbeleid’. Vanuit enerzijds het feit dat PV zéér ernstig bezorgd is over de dwalingen die in zijn ogen plaatsvinden op het gebied van vaccinaties van de bevolking, en anderzijds dat dhr Geert Top op geen enkele wijze reageerde op de oproep tot een gesprek met PV, trachtte deze laatste op indringende wijze tóch in contact te komen met deze Vlaamse ambtenaar. Een ambtenaar die –zeer opvallend– wel op kosten van de gemeenschap een proces start, daarbij op laat voeren dat hij ernstig last heeft van de daden van PV, maar NIET AANWEZIG was bij deze zitting…! Klinkt als ‘laf’ toch..?

Daar waar PV met zijn persoonlijke aanwezigheid én zijn ‘verklaring en laatste woord’ duidelijk maakte dat deze zaak hem ernst is, liet ambtenaar Top, zoals gezegd, verstek gaan. Bovendien presteert hij het als ambtenaar om te claimen dat hij als ‘persoon’ lastig gevallen zou zijn. Terwijl hij daar juist zit om burgers voor te lichten en met hen in discussie te gaan over het overheidsbeleid inzake vaccinaties..

Mr. Van Engeland meldde in zijn betoog dat PV zeer contentieus te werk gaat en niet ‘zomaar’ wat naar Geert Top gestuurd heeft; het waren wel degelijk wetenschappelijke artikelen, die aantoonden dat vaccinaties burgers ernstig gevaar kunnen aandoen. Bovendien is PV meermalen in gesprek gegaan met gezondheids-hoogleraar professor Marc van Ranst, die wél op de uitnodigingen van PV inging om een gesprek met elkaar te hebben. Van Ranst is, zo meldde Mr. Van Engeland ook meermalen op de lezingen van PV geweest om kennis te nemen van het materiaal waarop PV zich beroept én om met mensen in discussie te gaan. In tegenstelling tot Geert Top, die PV alleen maar lijkt te mijden..

Peter Vereecke rechtbank 15 01 2014Last but not least, ridiculiseerde de advocaat van PV deze hele kwestie, door te melden, dat elke e-mailafzender door een computer of computersysteem geblokkeerd kan worden, zodat alle ‘overlast’ van e-mails heel snel tot het verleden behoort. “Ik heb even op Google gekeken”, zo sprak Van Engeland, “En binnen de kortste keren verschenen er 1800 pagina’s met tips hoe men binnenkomende e-mails van één afzender simpelweg kan blokkeren.
Daarnaast is er ook nog zoiets als een prullenmand in je e-mailprogramma en is er in het geval van PV absoluut geen sprake van een hacker of een cyberwar tegen vaccinatie-ambtenaar Geert Top.. Hij is geen miezerig of obscuur mannetje; hij is immer hoffelijk gebleven en vroeg alleen om aandacht, námens ook zijn hele achterban.”
Of zoals ook PV in zijn slotbetoog de rechtbank nog toevoegde: ‘Zeker bij een ministerie is het toch simpel, de afdeling automatisering opdracht te geven een IP-adres te laten blokkeren, zodat van die kant geen mails meer kúnnen binnenkomen; ook die optie heeft Geert Top geen gebruik gemaakt.”

(We zullen in een later stadium het persoonlijk slotpleidooi van Peter Vereecke hier plaatsen, zodat je ook zelf even kennis kunt nemen -wellicht ten overvloede- van de INHOUDELIJKE beweegredenen van PV in deze zaak.)

De rechter doet 5 februari uitspraak.

Video/Audio van de zitting..
Graag plaatsen we hier het filmpje over het proces, dat Jurgen Deleye van Grenswetenschappen al in staat was zo snel te monteren. Je krijgt een goede indruk van de sfeer en van sommige delen van het proces, waarvan de meeste aanwezigen het verloop ervan als ‘fair’ hebben ervaren. Na  afloop van het proces kwamen de supporters van Peter bijeen in een lunchroom alwaar enkele interviews werden opgenomen. Hier dit filmpje, met dank aan Jurgen vanzelfsprekend!

x

healing sound movement logo band

Tot slot -voor hen die dat wensen- een (kennismakings-) interview met Peter Vereecke met de onvolprezen John Consemulder:

x

44 gedachten over “Hoe een overheid een persoon kapot wil maken..!

 1. Foltering in Nederland is geen ‘onzin’.

  Niets zweverig aan de neurowapens die in Nederland gebruikt worden. Banaal, obsceen bijna kunnen ze schokken door iemands lichaam sturen, door muren en ramen heen. (Google: Mike Matloff)

  Dit gebeurt ook in Nederland, (vandaag, morgen, volgende week), het is heel ‘meetbaar’ tussen (1Ghz – 60 Ghz)* en mensen belanden als direct gevolg ervan in het ziekenhuis. (Google: Heartpalpitations/cardiovasculair effects & microwaves)

  Met 11 Amerikaanse senatoren, de UN en 16.000.000 websites die hier WEL vragen over stellen, Is het decaden oude ‘niet-meten-wel-voor-gek-verklaren’-doctrine van de amateur-psychologen inmiddels ingehaald door het internet. Ontkennen van deze systemen is een gepasseerd station
  geworden.

  De Engelsen zijn behoudend, de Fransen hebben flair en de Duitsers zijn drammerig. En wij? Wij vermalen mensen als in geen ander land 20, 30 jaar van hun leven, luisteren meer af dan onze buren, hebben geen gekozen burgemeester en krijgen zaken niet voor het voetlicht bij de staatsbetaalde televisie zenders.

  Onze handicap is het dominees vingertje van Wim Kan. De smalgeestige ambtenaar, de links-christelijke potlootlikker die denkt dat hij ieder moet ‘redden’ van ‘gevaerlijke’ populisten. Zij die nooit een goed idee van hun leven hebben gehad, staan vooraan in de lynch-mob in de overtuiging van hun eigen goddelijke ambtelijke onfeilbaarheid. We hebben een systeem dat kleurloze nullen omhoog doet drijven, dat niet van meer van fouten leert, dat persistent als goden, ambtenaren ‘boven’ de wet en gezond verstand verheft om maar vooral de (onaangename) werkelijkheid niet te hoeven omarmen.

  1. O sorry, zie het hier al staan in de laatste zin. Ben je zelf toevallig geweest vandaag Guido? Ik heb nog aan Peter voorgesteld om in de zaal te filmen, maar dat werd helaas niet toegestaan, heel vreemd…

  2. Graag zet ik het interview -ter complettering van dit artikel- er ook onder John. Hoor wel van je!

 2. Conclusie; Dus als je geen ‘wetenschapper’ bent moet je als bezorgd burger maar je hoofd vrijwillig op het hakblok leggen? Wat een redenatie! Tevens alles maar als zoete koek laten voorschotelen zonder er maar over na te denken? Ik heb ook steeds meer het idee dat sommige ‘wetenschappers’ zélf bang zijn om hun eigen conclusies te maken en dan bedoel ik niet alleen door wetenschappelijke onderzoeken.
  Mijn buren zeggen al jaren onophoudelijk dat mijn gras groener is; Afspraakje maken met de psychiater?

  1. Ja en dat niet alleen.. Peter Vereecke valt ambtenaren lastig, en wel zódanig dat die het werken sterk wordt bemoeilijkt.. LOL! 🙄

 3. We leven in een enge en krampachtige wereld die “we” zelf in stand houden. Als je het even niet met een ander eens bent, is het supereenvoudig om die ander in diskrediet te brengen. Dat gebeurt op micro- en op macroniveau.

  Wil je iets veranderd zien, zoals de systematische vergiftiging van overheidswege (landelijke en lokale regels op allerlei gebied die verdelging mogelijk moet maken), ben je een roepende in de woestijn. Of je wordt, zoals Peter Vereecke, als een crimineel weggezet zodra anderen jouw roep horen.

  Het vreemde van dit alles is dat ook de overheden zijn samengesteld uit “burgers” die zich verheffen boven hun buren. Het zijn ook vaders, moeders, kinderen-van, familie-van, vrienden-van, die in dezelfde tredmolen hun aandeel leveren in deze samenleving.

  En toch zien ze de bedenkelijke noodzaak om elkaar te verraden, te verklikken, anderen een redelijkerwijs onredelijke wil=wet op te leggen, omdat het systeem zo is bedacht. Democratisch? Allang niet meer, als je ziet hoe bepaalde regels tot stand zijn gekomen, of moet ik zeggen “er door heen zijn gedrukt”. Met de rotsmoes “we voeren alleen de wet uit” worden mensen schaamteloos tot de bedelstaf gedwongen.

  We verlaten momenteel het lokale terrein op gebied van wet- en regelgeving en zien globalisering doorsijpelen. Landelijke en Europese regels maken de handhaving er van nog anoniemer. Nog even en we hebben Europese dienders die in een andere taal aankloppen om je in te rekenen voor iets waarvan je geen flauw benul had dat het strafbaar kon zijn.

  Hoelang laten we dit nog voortschrijden? Ik heb diep respect voor mensen die hun nek uit durven steken, want je weet nooit wie zich opwerpt als verrader om je kop eraf te hakken.

 4. Ik kan er over meepraten uit eigen ervaring. Ik had afgelopen een actie opgestart in Nederland, ik ben afgereisd naar Den Haag met een rollbanner met een zeer duidelijke tekst, ook hier staat een punt op over schaliegas en met een verwijzing naar een YouTube-filmpje met een documentaire over de winning van schaliegas en wat voor destructieve gevolgen het al heeft in Amerika, waar gebieden groter dan Nederland totaal verwoest en onherstelbaar vergiftigd zijn en waar geen schoon drinkwater meer te verkrijgen is.

  Deze documentaire is door de VPRO en met het programma Tegenlicht uitgezonden geweest en door een gewone burger in Amerika opgenomen. Het filmpje is niet meer terug te vinden op YouTube, daar zouden wij toch al even over moeten nadenken!!! Ik had tien punten op mijn roll-banner staan voor afschaffing en of verbetering, echter niet één punt om op te komen voor mijn eigen ‘zwakte’ in de maatschappij. Ik zelf heb een ernstige longaandoening waardoor ik geen inspanningstolerantie meer heb en eigenlijk met noodzaak zou moeten verhuizen naar een begane grondwoning, ik moet nu elke dag twee trappen blijven gebruiken in en om mijn woning. Dit alles wordt is veel te zwaar en alles is medisch onderbouwd door de longarts, WHO-rapporten enz.

  Echter ik word alleen maar tegengewerkt en ik ben ondertussen al vanaf mei 2013 bezig en er komt nog steeds geen schot in. Ik heb veel ondernomen omdat ik zoals ze het mooi zeggen ‘zéér zeker wakker ben’ en vanuit het verdriet van moedeloosheid werd het verzamelen van bewijs voor de mede mens, ik zelf heb inmiddels niets meer te verliezen want ik denk dat er achter mijn naam al een groot kruis staat bij de overheid en ik niet meer geholpen wordt om te kunnen gaan verhuizen. Ik ben zeker voor ‘de gek’ gehouden bij woningstichting gemeente en WMO, ik heb alles zwart op wit verzameld met correspondentie die over een weer gegaan is want ik ben ondertussen achter dingen gekomen door mijn eigen noodzaak wat iedere burger zou moeten weten, hoe de poppenkast in elkaar steekt voor de burger wil hij of zij denken om hulp in te roepen.

  Dit zou ik nu heel graag in een pocket uitbrengen want weet met wat jij als ‘zwakke’ burger mee te doen krijgt, niets is wat het meer lijkt. Jij komt er alleen zelf pas achter als jij er zelf mee te maken krijgt en dan is het méér dan te laat maar óók jij kan morgen ziek worden…

  1. De link via Healthulife heb ik net nog even geprobeerd en werkt.
   Is schaliegas veilig?
   In Amerika wordt er al op grote schaal gebruik gemaakt van de eerder genoemde methode om gas te winnen.
   In de gebieden waar deze methode is toegepast is er een behoorlijke toename[4][5] gevonden in de hoeveelheden toxines in de bodem.
   Politici hebben dollartekens in hun ogen. Keer op keer zitten er mensen in de politiek die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven[6].
   Dit heeft als nadeel dat deze mensen dus dubbele belangen hebben.
   Het bedrijf Nestlé is momenteel aan het onderzoeken[7] of drinkwater wel een menselijk recht is.
   Ze willen namelijk water gaan patenteren en alleen via flesjes verkopen.
   Dit zal de inkomsten van de staat via belastingen enorm doen toenemen. Schaliegas is een belangrijke pion in dit proces.

   http://www.ahealthylife.nl/schaliegas-en-onze-gezondheid/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Walnoten_voor_je_gezondheid

 5. De advocaat van de eisende partij kreeg als eerste het woord en daarin volop de gelegenheid om Vereecke af te schilderen als een conspiracy theorist en een mens met gebrek aan wetenschappelijke achtergrond, die daarom niet bevoegd zou zijn om over onderwerpen als vaccinatie en chemtrails met de overheid in discussie te gaan. Dit gezegd hebbende stelde de rechter vast dat ‘het alleen ging over het misbruik maken van elektronische communicatiemiddelen en het stalken van overheidsdienaren’

  Het ging dus niet over de inhoud van de onderwerpen waarover Vereecke communiceerde met de overheid, maar over de vraag of hij gestalkt had, ja of nee. De sprekers die na de advocaat van de eisende partij kwamen; de advocaat van gedaagde en gedaagde Vereecke zelf, werden uiteraard wel door de rechter aan die ‘regel’ gehouden. De toon was dus gezet door de advocaat van de eisende partij en de rechter verbood het de gedaagde en zijn advocaat om daar inhoudelijk op in te gaan.

  De officier van justitie gaf ook nog een mooi staaltje van intimidatie weer door de 200 medestanders van Peter Vereecke die de moeite hadden genomen om in de vroege morgen in Gent aanwezig te zijn bij de zitting het zwijgen op te leggen bij het eerste afkeurende gemompel met: “Uw reactie komt de zaak van dhr. Vereecke niet ten goede”
  Mevrouw de officier had in haar eis het zogenaamde wetenschappelijk ongekwalificeerd zijn van Vereecke ondanks het feit dat het niet over de inhoud zou gaan wel meegenomen in haar afweging. Dus ook daarin werd de hand gelicht met ‘het gaat niet over de inhoud’. Hoe vreemd om iemand die 10 jaar burgemeester was en die een opleiding klassieke talen heeft voltooid te kwalificeren als een ‘wetenschappelijk onbenul’.
  Ook sprak de rechter geringschattend over ‘aanhang’ met betrekking tot de 200 medestanders.

  Conclusie: Dit proces gaat over veel meer dan het tot zwijgen brengen van een mens. Het gaat over de heersende macht die wil voorkomen dat burgers een directe invloed krijgen op de overheid doordat men zich niet alleen vrijuit kan uitspreken over dat wat zorgen baart, maar ook dat diezelfde overheid zich niet langer kan verschuilen achter de onpersoonlijke machtsmuur. Het blijkt dat men bereid is om deze positie zelfs met gebruik van intimidatie te handhaven onder de dekmantel van ‘het recht’

  1. Dank je wel voor dit verhelderende ooggetuigeverslagje, Ad! Geeft een realistische kijk op het gebeuren… Die 200 aanhangers werden wél ‘van harte’ door de rechter uitgenodigd om ook bij de uitspraak op 5 februari aanwezig te zijn… Met voorbedachte rade? Dat ‘het waarschuwende vingertje’ maar wijd en zijd verspreid mag worden?

  2. Heeft iemand al een gaatje gevonden om dit (vooral ook inclusief Ad’s toelichting) in de MSM te krijgen onder een artikel? In een belgische krant zou natuurlijk helemaal mooi zijn.

 6. Een zeer dikke pluim voor Peter Vereecke.
  Het gevecht tegen gedwongen gevangenschap en het afnemen van persoonlijke vrijheid is een strijd en uitputtingsslag die wel uitzichtloos en hopeloos lijkt vaak en toch de moed niet opgeven en immer voorwaarts streven!

 7. Wat een schijnvertoning, zeg! Die ambtenaar kan inderdaad heel eenvoudig de mail van Vereecke negeren (of zou dat wettelijk niet mogen?). Maar als dat als argument wordt aangevoerd ter verdeding, kon Vereecke toch ook wel die meneer van zijn mailinglist halen? Is toch voor Vereecke van veel meer belang om politici te overtuigen dan zo’n ambtenaar? Dat gedoe over ‘stalking’ leidt alleen maar af van de hoofdzaak waarvoor Vereecke strijdt.

 8. Ook liet de eisende partij zich behoorlijk in de kaart kijken doordat hun advocaat het niet kon nalaten om het interview van Peter Vereecke in het Belgische TV programma ‘Koppen’ te vermelden. Als iets geen relevantie had met betrekking tot deze zaak dan was het dat misselijkmakende TV programma wel. En -weer- hoe opvallend dat de rechter hier niet ingreep met: ‘meneer de advocaat, wilt u zich wel bepalen tot de zaak zelf?’…

  1. Tja, zo passen ook voor de elite alle fake-puzzelstukjes in elkaar..! Moraal en ethiek worden niet gerekend als ’tafel waar de puzzel’ op ligt..!
   Hoe Peter wordt neergezet, in het korte stukje over de moord op Kennedy.. Zo begrijp je ook, waarom politici leren om te gaan met de pers, die er van maakt wat ze willen. En als je de pers beheerst, is het helemaal hengstenbal voor (die) journalisten die het valse spel meespelen.

 9. Uit het filmpje en o.a. het betoog van Ad kan een ieder op maken, dat het een showproces was. De tegenpartij mocht wel de toon zetten en over complotten spreken; Peter mocht dat niet.

  Eens te meer is dit hopelijk een voorbeeld voor heel lezers, waartoe de Staat in staat is (hoe klinkt dat? 🙂 ). En dan het aan ons allen is om te stoppen met het verlenen van macht aan die en andere MACHTHEBBERS. Want wij zijn met velen en als wij collectief besluiten dit systeem niet meer te voeden, valt het systeem om en gloort voor de ex-staatsburgers de vrijheid.

  1. Hoi Luca, je weet dat hier veel wordt gesproken over de “Bron”, maar men niet wil zeggen wie dat is! Ga daar eens op door en bedenk dan dat er een ernstig strafbaar feit door het individu wordt gepleegd tegen de bevolking.
   Te samen zweert de vinger door!!!!

  2. u zegt als we…
   maar zijn er ook plannen om iets te realiseren met de apathische mens?

   vladi wil ook strijden,maar er is nauwelijks of geen feedback.
   er moet een beter contact komen tussen mensen die willen strijden.

   waar kan ik me aansluiten en werk verrichten voor de toekomst van de kinderen?

   m.v.g. vladi.

 10. Het komt altijd weer opnieuw uit bij de MEDIA, die niet vrij meer is in zijn gedragingen en uitlatingen, maar waar van de jopurnalisten uitvoeren en schrijven wat hun redactie hen opdragen te schrijven cq zeggen.
  En dat te veranderen is vechten tegen de bierkaai, jauw/onze ideéen en gedachten worden altijd weer op nieuw gestopt door de nazi censuur, en ze zijn slim, ze nemen ze één voor één te pakken, en het stikt van de goed betaalde handlangers, de courthinho’s in onze samenleving, moeten worden opgeruimd, opgeschoond!

 11. nog even een heel andere gedachte…

  Stel ik ben een pro-vaccinatie Belg (even inkomen, niet makkelijk) en ik lees de berichten in de krant hierover. Zou ik dan blij zijn?

  “Potdomme, in 5 minuten kan die ambtenaar zo’n stalker uitschakelen, maar in plaats daarvan gaat ie op kosten van de Belgische belastingbetaler naar de rechter. Die rechter is op de hand van de ambtenaar wat bij het tegenkamp enorme verontwaardiging oproept. Wedden dat het ondertussen, maar zeker op 5 februari bij de uitspraak van de rechter, een enorme publiciteit oplevert. Nog meer tegenstanders, mensen die gaan twijfelen aan vaccins en aan de overheid.”

  Helaas voor deze meneer zou het weleens zo kunnen gaan en speelt de publiciteit de hele groep van Peter in de kaart.

  Zelf denk ik dat er dan ook naar voren komt dat juist in Belgie ouders verplicht zijn hun kinderen met neurotoxische stoffen als aluminium en formaldehyde en restmateriaal van virussen, E621 en nog meer troep te laten inspuiten en dan toch nog zelf verantwoordelijkheid dragen voor de eventuele gevolgen daarvan. Als door deze rechtszaak mensen er achter komen dat het zo werkt en dat ze eigenlijk geen idee hebben wat ze hun kinderen laten inspuiten, dat er dan juist nog meer mensen verontwaardigd zijn.

  Zelfs artsen weten dit allemaal niet. terwijl ze ‘Primum non nocere’ hebben beloofd. ten eerste geen kwaad doen, zeg maar. Bij twijfel niet inhalen. Niet aan verder gezonde mensen sleutelen.

  Laat staan deze mensen neurotoxines inspuiten, waarvan de veiligheid helemaal niet bewezen is. Zeker niet bij kleine kinderen. Laat staan baby’s. laat staan in de diverse herhaal doses. En al helemaal niet gezien het feit dat de nieren van die die kleine mensjes nog helemaal niet in staat zijn om die troep weer af te breken.

  Het enige wat nu nodig is , is wat aandacht…

 12. Zojuist ontvangen via Peter Vereecke:

  KLOKKE BELFORT

  Driewerf Dank

  16 januari 2014

  Beste vrienden,

  Woensdag 15 januari 2014 is een heel belangrijke en indrukwekkende dag geworden.

  Het grote, grijze, koele gerechtsgebouw te Gent werd gevuld met vredelievende, warmhartige maar ook weerbare burgers. En het reële aantal overtrof de verwachtingen én aanmeldingen. Om en rond de tweehonderd namen plaats in de derde zittingszaal. Zwart was de dominerende kleur. Langs beide zijden van de balie… .

  De verwachtingen waren hooggespannen. Er was nogal wat pers, die foto’s nam en achteraf interviewde. De echt grote kanalen als TV1 en VTM blijven voorlopig nog achterwege. En toen gebeurde er iets merkwaardigs.

  Bij het begin van de zitting ging het licht uit. De voorzitter begon toch met de voorbereidende administratieve vragen. Toen ik gevraagd werd om recht te staan stonden tweehonderd mannen en vrouwen samen met mij recht. En precies op dat moment was er weer licht. Onze goede vriend Marcel Messing noemde dit achteraf een krachtig geval van ‘ jungiaanse” synchroniciteit, dwz dat op zo’n momenten krachten uit hogere dimensies doorbreken en zich even manifesteren in onze zware, donkere 3D-realiteit. Wie erbij was, zal hem graag op zijn wijs en gezaghebbend woord geloven.

  Ik bevestigde mijn geboortedatum en – plaats maar onderstreepte zoals ik op voorhand had laten weten dat ik verscheen als een vrij en soeverein mens van vlees en bloed. De voorzitter wou daar niet op ingaan en zei : ‘ Ja, ja … dat zijn we allemaal ‘, waarop ik repliceerde ‘ in zekere zin hebt u gelijk’. Ik had mij voorgenomen wat dat betreft enkel mijn statement te doen maar hiervoor verder geen irritatie te veroorzaken.

  Zowel de procureur als de advocaat van de burgerlijke partij ( de Vlaamse Gemeenschap ) probeerden toen een beeld te scheppen van een losgeslagen gek, die meent een kruistocht te moeten ondernemen tegen van alles en daarbij iedereen maar blijft lastig vallen en bestoken met een onafgebroken mitraillettevuur van emails. Op een bepaald moment werd het zo hilarisch dat enkelen in het publiek het niet konden laten hun ongenoegen en protest hoorbaar te ventileren. Dat was tegen de afspraak, maar het is hen vergeven en de voorzitter heeft dit én netjes onder controle gehouden én hieraan niet zwaar getild.

  Dan kwam mijn advocaat aan het woord en ik wil hier publiekelijk bevestigen wat zovelen mij achteraf hebben gezegd: meester Erik Van Engeland heeft het schitterend gedaan : to the point, met fijnzinnig gevoel voor understatement en humor, met kennis van de essentie van het dossier dat zo’n 30 cm dik is.

  Toen mocht ook ik het laatste woord nemen. Ik had een tekst voorbereid, die ik in bijlage meestuur en die ik samengevat probeerde te brengen. Daarin wou ik ook kort toelichten waarom wij ons zoveel zorgen maken omwille van vaccinatie. Ik haalde een grote, glanzende en welgevormde appel tevoorschijn en presenteerde dit als het symbool van wat ons wordt voorgehouden en waarin wij aangemaand worden te bijten. Voor onze gezondheid.

  Toen greep de voorzitter in en verbood mij in te gaan op de inentingsproblematiek. Ik probeerde nog even door te duwen en duidelijk te maken dat dit toch wel echt essentieel was om mijn engagement te begrijpen maar hij hield voet bij stuk. In zekere zin kon ik hem begrijpen en voelde ik aan dat het psychologisch-taktisch opportuun was hem niet tegen de haren in te strijken. Achteraf vernam ik dat op dat moment een aantal vrouwen met hun geesteskracht mij in die richting hadden gecoacht … ik prijs en dank hen zeer.

  Achteraf reed vrijwel iedereen naar de Watersportbaan, ‘ De Nieuwe Wandeling ‘ mildhartig links laten liggend, om te verzamelen in Intrôvert. De sfeer toen ik binnenkwam was alsof de rode duivels net de beslissende goal hadden gemaakt waardoor wij wereldkampioen waren geworden. Het was 17u30 toen we dit sympathiek etablissement verlieten, niet na de uitbater Pascal, zijn vrouw en zijn personeel uitvoerig bedankt te hebben voor spijs & drank en de uitstekende service.

  Chantal had haar beide armen vol met prachtige witte rozen, gekregen van enkele attentvolle lieve vrouwen als een ontroerende manier om nog eens mijn manifest ‘ De revolutie van de Witte Roos ‘ te bevestigen. In bijlage op vraag van enkelen nog eens deze tekst, die bijzonder goed is rondgestuurd geworden.

  Conclusie :

  Ik was en ben zeer content. Dit was een van de schoonste dagen uit mijn leven en een voorlopige bekroning van vijf jaar met zijn allen bonken en beuken in idealistische vasthoudendheid en begripvol respect. We vechten inderdaad niet zozeer tegen, maar vooral voor.

  Ik was en ben nog altijd diep ontroerd én gesterkt door het idee dat die ochtend zovele honderden mensen waren opgestaan, niet alleen uit hun bed maar ook uit hun onderdanigheid. Ik denk uiteraard in eerste instantie aan dat moedige peleton van 200 aanwezigen: sommigen kwamen uit Wallonië, Brussel en velen uit Nederland, tot en met het het Hoge Noorden. Er waren er die speciaal een dag vrij ‘ uit de matrix ‘ hadden genomen of een babysit ingeschakeld of een belangrijke afspraak verlegd …

  Maar ik wil evenzeer hen bedanken die in gedachten met ons verbonden waren en met een kaarsje of een uitgesproken positieve intentie ervoor gezorgd hebben dat die woensdagvoormiddag zo’n krachtige energetisch gebeuren was.

  Conclusie:

  Dat is nu wat de rechter moet maken samen met zijn twee bijzittende dames, die volgens sommigen aandachtig de woorden van Erik en mij gevolgd hebben. Misschien zijn zij ook wel ouder of hebben zij weet van gezondheidsproblemen kort na en ingevolge vaccinatie.

  Ter attentie van iedereen vermeld ik dat de voorzitter heeft meegedeeld dat hij zijn vonnis zal klaar hebben tegen woensdag 5 februari. Om 9 u mogen wij ‘onze’ uitslag gaan afhalen. Iedereen die het wil en kan is uitgenodigd om er opnieuw bij te zijn. Voel je absoluut niet verplicht. Wellicht blazen wij dan opnieuw verzamelen in Intrôvert. Ik zal begin februari nog wel een rondvraag lanceren waarop zij die er ook dan bij willen zijn zich kunnen aanmelden.

  Het signaal is gisteren indrukwekkend duidelijk gegeven : NO PASSARAN. Wij burgers willen niet meer het tamme, gedweeë vee zijn. Wij willen niet zozeer vechten tegen maar vooral opkomen voor. Of het nu over vaccinaties, chemtrails, genetisch gemanipuleerd voedsel, elektromagnetische straling, mindcontrol, nine eleven, global warming, geoengineering, enz. gaat: we willen in alles hebben :

  DE VRIJHEID

  DE WAARHEID

  DE GEZONDHEID
  Dàt is ons geboorterecht.

  Met vrije en soevereine groet ,

  Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,
  geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge
  en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed,
  crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur
  van de copyright naam met claim op de naam en handtekening:
  © PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
  en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.

  1. Chemtrails zijn sinds ongeveer 1996 1997 in de lucht aanwezig. Vergeef mijn onkunde, maar sinds wanneer is Monsanto bezig? Dank 🙂

 13. Zwijgen we over de heimelijke introductie van lijfstraffen in Nederland?

  De engelsen zijn behoudend, de fransen hebben flair en de duitsers zijn drammerig. En wij? Wij vermalen mensen als in geen ander land 20, 30 jaar van hun leven, luisteren meer af dan onze buren, hebben geen gekozen burgemeester en krijgen zaken niet voor het voetlicht bij
  de staatsbetaalde televisie zenders.

  Onze handicap is het dominee’s vingertje van Wim Kan. De smalgeestige ambtenaar, de links-christelijke potlootlikker die denkt dat hij ieder moet ‘redden’ van ‘gevaerlijke’ populisten. Zij die nooit een goed idee van hun leven hebben gehad, staan vooraan in de lynchmob in de overtuiging van hun eigen goddelijke ambtelijke onfeilbaarheid. We hebben een systeem dat kleurloze nullen omhoog doet drijven, dat niet van meer van fouten leert,dat persistent als goden, ambtenaren ‘boven’ de wet en gezond verstand verheft om maar vooral de werkelijkheid niet te hoeven omarmen.

  Daarom hebben we een minderheden probleem, mensen durfden te lang niets te zeggen, en nu is het te laat.

  En daarom zwijgen we over de heimelijke introductie van lijfstraffen in Nederland met hoog-frequent wapens.(http://www.youtube.com/watch?v=z_g9KgIukC4)

  1. Hoewel ik het niet vaak eens ben met Oldenkamp moet ik in dit geval toch ff lachen om hoe hij Xandernieuws doorlinkt op zijn site.
   o Xander Nieuws .punt.nl [website voor en door joods/christelijke geloofswaanzinnigen onder redactie van Xander Meyer met reacties]

 14. @Odette,

  aerosolspraying(chemtrails)worden al vanaf 1940(misschien zelfs eerder) gebruikt.
  agent orange-vietnam,
  ‘groot’brittanie heeft een test uitgevoerd en toegegeven op haar eigen bevolking(waarom niet ook een andere)1940/ +-1976

  u bedoelt dat de usa(ss) in 95’ heeft togegeven gestart te zijn met een aerosol-spraying program.

  veel erger is dat de usa wetten hanteerd die toestaan dat er met biological en chemical agents getest mag worden om een mens en ook een bevolking.

  we are loosing this war extremely.

  f ight f or f reedom.

 15. Er wordt beweerd dat dit commercial airlines zijn , probeer met een goede telescoop de logo,s maar eens te vinden .
  Niet dus beter bewijs is er niet en hoe dom kun je zijn want je ziet vaak op dezelfde hoogte wel commercial airlines vliegen die die strepen niet achterlaten !
  Als we met z,n allen opstaan dan is dit zo voorbij , moeten wel de mensen wakker gemaakt worden .

  http://www.youtube.com/watch?v=ZL_nkKFXCGE

  1. Grappig, ik loop dit al een jaar ofzo te denken.. Waarom kunnen we niet met een heel sterke verrekijkert, met een video-aansluiting, gewoon een vliegtuig uit de lucht filmen en aantonen wat jij zegt…? Of zelfs een lichte sterrekijkert..
   Aan de andere kant.. Er wordt al volop toegegeven dat er ‘weermodificaties’ plaatsvinden.. Experimenten, tests.. Het kan ze gewoon geen reet schelen. Altijd een woordje klaar, overal een verklaring voor.. Tja.. En dan nog eens een groep burgers, die er helemaal niets van snapt.. ‘Het zijn toch gewoon vliegtuigstreeeepeeehn’…

 16. Vorige zomer, ’s avonds , tuurde ik met een verrekijker de hemel af.
  Er vlogen 4 vliegtuigen (niet te groot, maar vraag me niet welk type)
  over. Eén ervan had één rode bal aan elk van de vleugels.Ik vond dat wel érg vreemd!

 17. Niet alleen de belgische staat maar ook de nederlandse en anderen landen proberen evenwichtige mensen, die alleen kritisch en waakzaam zijn en het beste voor hun medeburgers willen in een kwaad daglicht stellen. Acties die het daglicht niet mogen zien en een gevaar voor de volksgezondheid zijn, mogen door de regeringen uitgevoerd worden. Peter Vereecke moet je zien als een kleine snowden. Een persoon die alleen de donkere kanten van onze regeringen wil laten zien

 18. Hoe een overheid een persoon kapot wil/kan maken.

  In nederland doet men het met behulp van een soort aangepaste magnetrons. Je hart krijgt er een opdonder mee, en dat doen ze iedere dag, jaren, tot je in het ziekenhuis beland, invalide wordt. (En zelfs in het ziekenhuis gaan ze door ermee.)

  Deze wapens worden doodgezwegen door pers en politiek, ze denken dat ze zich dat kunnen (en konden) veroorloven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.