Advertentie

Aantasting privacy; zó ver gaat het al!


Aantasting privacy; zó ver gaat het al!

Annelies © januari 2011

x

Dat onze privacy aan alle kanten geschonden wordt door de overheid, is ons bekend. Een veel gehoorde opmerking is: Ik heb niets te verbergen dus ik vind het wel goed. Alle informatie over ons wordt her en der opgeslagen. De zgn. beveiligings-systemen zijn vaak zelfs voor een 12 jarige makkelijk te doorbreken, laat staan door een professional.

Maar hoe verhouden deze schendingen zich met de grondwet?
Terugdenkend aan de Mexicaanse griep van 2009 ben ik tegen dezelfde vraag aangelopen. Er is toen sprake geweest van eventueel verplicht vaccineren. De papieren lagen klaar: Ab klink hoefde slechts de datum en zijn handtekening te plaatsen.

Art.11 van onze grondwet
garandeert onschendbaarheid van ons lichaam.
Maar art. 94, sub. 93 van dezelfde grondwet heeft daar een aantal uitsluitingen op. Die uitsluitingen hebben te maken met het internationaal recht. Nederland heeft zich, door het lidmaatschap van de IHR verplicht zich aan deze internationale regels te houden.  Op grond van dit Nederlands lidmaatschap had Klink dus wel degelijk kunnen overgaan tot verplicht vaccineren..!!  (zie DEZE link)

Wat stelt onze grondwet nog voor, nu we met Europese en internationale wetgeving te maken hebben. Na 9/11 is elke Amerikaan een potentieel terrorist geworden. De vraag is in hoeverre wij dat ook zijn, of aan het worden zijn?

Onderstaande lijst wordt steeds ge-update en is daarmee inmiddels volledig anders dan de 2008-lijst:

– Telecommunicatiewet, wet BOB (Bijzondere opsporingsbevoegdheden) en wet opsporing en vervolging terroristische misdrijven; Op verzoek moet ieder telefoongesprek (vast danwel mobiel) afgeluisterd kunnen worden. In 2008 werden zo 26.000 telefoontaps gedaan (exclusief de geheime van AIVD etc)

– Wijziging wet op de Telecom; Geeft de ministers de mogelijkheid om mobiele gesprekken af te luisteren en/of te lokaliseren, zonder gerechtelijk bevel en zonder medeweten van de telecomproviders.
Europese dataretentiewet; Alle verkeergegevens van mobiele gesprekken, alle positiebepalingen van mobiele telefoons en alle internethandelingen (mail, surfen…) moeten minimaal een half jaar worden bewaard en opgevraagd worden

– Uitbreiding wet invordering; Alle hierboven genoemde verkeersgegevens in Nederland tenminste 12 maanden bewaren (Update: wet doorgevoerd 2008-05-22). (Update 4-9-09: Wet door Eerste Kamer goedgekeurd. Ze hebben wel verzocht om een aanpassing van de wet waardoor voor het internetverkeer een termijn van 6 maanden gaat gelden. Daarvoor is een aanpassing van de wet nodig die eerst weer langs de Tweede Kamer moet. Kabinet heeft inmiddels voorstel gemaakt), maar door val kabinet en controversieel verklaren laat behandeling op zich wachten (update 2010-03-24)

– Wet op de Legitimatieplicht; Iedereen moet in de openbare ruimte een kunnen laten zien wie hij/zij is. Lees ook over de “evaluatie”. (update: 7 juli 2009)

– Preventief fouilleren;
Indien de politie daar aanleiding toe ziet, kan men in aangewezen gebieden iedereen fouilleren.

– Elektronisch Kind Dossier (EKD) en Verwijzingsindex; Met ingang van dit jaar moet van alle kinderen vanaf hun geboorte een EKD bijgehouden worden met daarin o.a. 900 vragen over de het kind, de ouders (gelovig of niet, vroeger mishandeld….) en de omgeving (slechte buurt, water dicht bij huis….).
Meerdere instanties hebben toegang tot dit dossier, dat actief blijft tot het kind 19 jaar wordt. Het dossier moet nog tot 15 jaar na het laatste incident bewaard worden (dus maximaal tot het 34ste levensjaar!)

– Wet Vorderen gegevens;
Geeft opsporingsinstanties meer bevoegdheden om gegevens bij verschillende organisaties opvragen. Zo kunnen bijvoorbeeld de uitleengegevens bij een bibliotheek ingezien worden

– Swift; Nederland staat toe dat Amerika gegevens over internationale betalingen vanuit NL kan inzien

-Bankgegevens;
Nederland staat toe dat Amerika bij buitenlandse vestigingen van Nederlandse banken kan afdwingen de rekeninggegevens van Nederlanders in te zien

– Vliegtuigpassagiersgegevens (PNR agreement)
; Europa (en dus NL) heeft ingestemd dat de VS allerlei gegevens over de passagiers krijgen voor vertrek, inclusief geloofsovertuiging indien bekend.
De Wet Bescherming Personen wordt hiervoor aangepast (voorstel), waardoor het voor andere landen ook mogelijk wordt. (Update 2008-10-21)

– Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en BSN; Alle bestanden van uitvoeringsorganisaties moeten op persoon (nu middels Burger Service Nummer) gekoppeld worden. Hier een alfabetische lijst van alle instanties die het BSN moeten gebruiken (update: 15-06-2009)

– Samengevoegde Wet ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening;
Alle grote financiële transacties (€15.000) dienen gemeld te worden. En iedereen moet zich, met terugwerkende kracht, kunnen identificeren bij het openen of hebben van bankrekening of andere financiële diensten (update mei 2008, samenvoegen wetten)

– Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten; De AIVD mag alle gegevensbestanden binnen overheid en bedrijfsleven opvragen en daarop datamining (patronen zoeken) toepassen.

– Videobewaking; In vrijwel alle gemeenten en in metro’s, bussen, treinen, winkels, winkelcentra, ziekenhuizen, sporthallen, etc… wordt er 24 uur per dag met videocamera’s alles geregistreerd wat er plaats vindt. Terwijl nog steeds niet vast is komen te staan of deze schending van de privacy gebaseerd is op effectiviteit.

Rotterdam voegt aan dit pakket ook nog gezichtsscanners toe. En op Utrecht Centraal komen zogenaamde ‘high tech anti-terrorisme camera’s’. Daarnaast worden camera’s tegenwoordig ook met microfoons uitgerust om de directe omgeving af te luisteren. (Update 17-10-2010)

Wat nog ontbreekt op de nevenstaande lijst, maar waar héél hard aan gewerkt wordt, is internetprivacy-controle. Met dank aan Wikileaks voor de 'laatste voorzet'? Het lijkt tijd voor een hele privacy-for-dummies-reeks!

– Elektronisch Medicatie Dossier: Alle gegevens over gebruikte medicijnen worden per persoon vastgelegd.

– Elektronisch Patiënt Dossier: Alle medische gegevens van een persoon komen in één elektronisch dossier te zitten. wet aangenomen door Tweede Kamer, invoerdatum onduidelijk. Eerste Kamer tegen, maar minister Klink wil toch invoeren (update: 04-06-2010)

-Verplichte registratie van psychiatrische aandoening bij facturatie door psychiater. Wat u mankeert, kan door de overheid ten alle tijden opgevraagd worden middels de andere maatregelen. De rechter lijkt hier echter een stokje voor gestoken te hebben (maar consequenties uitspraak nog niet duidelijk) (Nieuw: 12-08-2010)

– OV chipkaart; Op naam staand vervoersbewijs dat in de komende jaren voor alle openbaar vervoer met gelden en waarmee alle vervoersbewegingen vastgelegd kunnen worden en dan vervolgens zeven jaar opgeslagen blijven (update 29-11-2009). Update 7-7-09: Zie ook voorgenomen koppeling BSN studenten en hun OV chipkaart.. Update 18-11-09: Anonieme OV-chipkaart blijft niet altijd anoniem. Nationale Sigint Organisatie

– Paspoort met biometrische gegevens;
Nieuwe paspoorten worden voorzien van een chip met biometrische gegevens. Deze gegevens komen vanaf 2009 ook in databases en kunnen voor andere doeleinden gebruikt worden. Tevens vanaf eind september 2009 verplicht om ook twee vingerafdrukken op de chip op te slaan. Wet aangenomen op 9 juni 2009 (Update 10-06-2009)

– Verplichte afname DNA bij veroordeelden,
inclusief jeugdigen. Vastlegging voor onbeperkt gebruikt.

– Opslaan van DNA van familieleden van verdachten. Voorstel voor wet.
Justitie wil breder gebruik (Update 22 juli 2009)

– Verplichting om een id-bewijs te hebben bij het stemmen (Toegevoegd: 16 december 2009)

– Uitwisseling van DNA met andere landen in het kader van opsporen van criminelen. Verdrag van Prüm goedgekeurd in NL (Toegevoegd 22 juli 2009)

– Registreren en drie dagen bewaren van alle kentekens op knooppunt bij Zwolle.
Uitbreiding daar gevraagd. Rotterdam scant alle kentekens op 5 punten en bewaart gegevens 3 maanden. Het CBP schreef een rapport waarin duidelijk werd aangegeven dat dit niet mag van de politiewet. Twee ministers maken daarop prompt een wetsvoorstel om het wel mogelijk te maken.
Daarnaast gaat Rijkswaterstaat alle kentekens van auto’s die over de A1 rijden een jaar lang registreren en vasthouden. Politie probeert een landelijk dekkend scannetwerk voor alle kentekens op te zetten, aldus documenten uit een WOB verzoek (Update 12 augustus 2010)

– Inbreken door de politie op computers van verdachten om bewijs te verzamelen. (Toegevoegd 19 mei 2008)

– Uitbreiding wet op identificatieplicht. Verplichting ID bij je te hebben en vingerafdrukken plus foto’s van iedereen die gearresteerd wordt bewaren in een database (ook als ze onschuldig blijken). Heet nu: “Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen “. Goedkeuring door Eerste Kamer op 7 juli. (Update 7 juli 2009)

– Voorgenomen overeenkomst tussen de VS en Europa om alle gegevens over creditcards, financiën en internetverkeer uit te wisselen
(Toegevoegd 29 juni 2008)

– Aanpassing energiewet
waardoor alle huishoudens een zogenaamde slimme meter moeten installeren die in detail bijhoudt wat het verbruik is en waarvan de gegevens eindeloos lang opgeslagen kunnen worden. De verplichting is door de Eerste Kamer uit de wet gehaald. Na tweede behandeling in de Tweede Kamer is het gedetailleerd uitlezen geschrapt. Kwetsbaarheid meters blijft. (Update: 9 november 2010)

– Aanpassing op de wet studiefinanciering waardoor de ov-chipkaart van studenten gekoppeld wordt aan hun Burger Service Nummer. Inmiddels goedgekeurd. (Update: 18 november 2009)

– Het is de politie toegestaan om foto’s van mensen die zich verdacht gedragen voor beveiligingscamera’s van bijvoorbeeld winkels ongecensureerd te vertonen onder vermelding “overtreder/overvaller gezocht”.
Ombudsman maakt protest (Toegevoegd 08-09-2009)

-Er ligt een wetsvoorstel voor het invoeren van de Kilometerprijs voor auto’s. Daarbij worden alle bewegingen van de auto vastgelegd en die zullen ook beschikbaar komen voor de Staat (toegevoegd: 18 november 2009)

– Het Elektronische LeerlingDossier (ELD). Hierin staan alle gegevens van leerlingen en studenten, gekoppeld aan het BurgerServiceNummer. Niet alleen cijfers en diploma’s, maar ook spijbelen, gedragsproblemen en familieproblemen. Met een wetsvoorstel wordt vastlegging en uitwisseling binnenkort geformaliseerd.(toegevoegd: 4 dec 2009)

– Kentekenparkeren
: in meerdere gemeenten kan alleen nog geparkeerd worden door het kenteken in te voeren bij het verkrijgen van het parkeerkaartje. Onbekend is hoe lang die gegevens bewaard worden. (Update: 28-05-2010)

– Het Landelijk Informatiesysteem Schulden
. Een database waarin alle schulden en achterstallige betalingen komen te staan. Alle bedrijven die maar iets met geld doen kunnen erbij. Geen controle op de terechtheid van registraties. Voorgenomen wet. (Toegevoegd: 06-12-2009)

– Wetsvoorstel om ambtenaren toe te staan huiszoekingen te verrichten bij iedereen die een uitkering heeft
(bijstand, ww, aow, wao, studiebijlage, etc). (Toegevoegd: 07-feb-2010)

* * *

x

Hebben we IETS geleerd van de Jodendeportaties?
Een van de redenen waarom er in Nederland relatief veel Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht was omdat we een uitstekende registratie hadden. In dit bevolkingsregister waren tijdens de Tweede Wereldoorlog alle burgerlijke gegevens over alle Amsterdammers opgeslagen, ook die van hun Joodse medeburgers.

De herdenkingsteen die de poging tot vernietiging van het bevolkingsregister in Amsterdam in 1942 memoreert. Het vastleggen van persoonsgegevens bleek één grote vloek!

Om hier een eind aan te maken probeerde een verzetsgroep rond de kunstenaar Gerrit van der Veen het Bevolkingregister in brand te steken op 27 maart 1943. Deze aanslag was voor een groot deel mislukt.

Big Brother heeft het voor het zeggen!
Wat we nu neerzetten is een systeem dat vele malen meer gegevens bevat en vele malen beter toegankelijk is. Het is voor een kwaadwillende regering een fluitje van een cent straks om alle ongelovigen of alle alcoholisten op te zoeken en te laten verdwijnen. Dat is immers in het belang van het grote geheel dan.

In de grondwet staan niet voor niets de artikelen 10 tot en met 13; we nemen ze nog even graag met je door:

Art. 10.

 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Art. 11.
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Art. 12.

 1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
 2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
 3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld.
  In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

Art. 13.

 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Het lijkt dat al deze wetgeving wordt vernietigd door de uitzonderingen. waarvan er zo langzamerhand meer zijn dan normale regels! De kracht van de oorspronkelijke artikelen is daarmee volledig verdwenen.

De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. Maar het Nederlandse volk kreeg de wet toch binnen; er waren kennelijk nog meer 'ingangen' voor 'Balkenende-and-friends'...

Het zijn dus de uitzonderingen die tot regel zijn verheven. De grondwet is daarmee volledig ondermijnd en een farce geworden!

Ons overduidelijk ‘NEE’ in het nationale referendum, tégen de EU-grondwet in 2005, is door Balkenende persoonlijk omgezet in een ‘JA’, toen de naam van het voorstel werd veranderd werd in het ‘Lisbon Treaty’.

Met andere woorden ( in dit geval letterlijk!): door het veranderen van de naam ‘Europese Grondwet’ in ‘Europees Verdrag’ kon de Europese Grondwet, met slechts de GOEDKEURING VAN DE TWEEDE KAMER worden doorgesluisd en uiteindelijk geratificeerd door Balkenden op Europees niveau.

Balkenende bleek dus genoeg te hebben aan een kamermeerderheid die hij toch al had en toen kon hij, ondanks zijn prachtig uitgespeelde irritaties over de tegenspruttelende kamerleden, bij zijn vrinden van de Europese regeringsleiders melden. De Nederlandse grondwet werd ondergeschikt gemaakt aan de Europese..!

Zie deze links voor achtergrondinformatie: HIER, HIER en HIER.

Conclusie: zo serieus worden wij, het volk, dus genomen. En misschien moet je gewoon heel plat het woord ‘genomen’ vertalen op zijn ‘volks’. We zijn en worden dus aan alle kanten ‘genaaid’!

12 gedachten over “Aantasting privacy; zó ver gaat het al!

 1. Met andere woorden:
  wetten bestaan niet al honderden jaren om ons burgers te beschermen, maar om de zittende magistratuur de mogelijkheid te geven ons te onderdrukken.

  Waarom verbaast met dat niet?

 2. Beste Annelies,

  je hebt erg veel werk in je stuk gestoken en e.e.a. lijkt mij goed gedocumenteerd.
  Helaas heb je de grondwet als uitgangspunt genomen en daardoor zet je inhoudelijke argumentatie geen zoden aan de dijk.

  Klaarblijkelijk wil je Nederlandse wetten gaan toetsen aan de grondwet, dat gebeurt in een Constitutioneel Hof. Dat is een aparte rechtbank en …..zo’n rechtbank kent Nederland niet.

  Al lang wordt er over zo een rechtbank in Nederland gesproken http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=1192
  maar deze is er niet.

  En dat is vreemd, want ministers beloven in een eed de koningin te dienen en de grondwet te eerbiedigen.

  De Nederlandse grondwet kent wel het artikel 94, waarin gesteld wordt dat internationaal erkende verdragen boven nationale wetgeving gaan als deze in strijd is met het internationale verdrag.
  Belangrijke verdragen zijn het Europese Verdrag voor de rechten van de Mens en het IVBPR (Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten)

  http://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/tekst_bevat_Internationaal%2BVerdrag%2Binzake%2BBurgerrechten%2Ben%2BPolitieke%2Brechten/geldigheidsdatum_07-01-2011

  http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/NLD_CONV.pdf

  Bij rechtspraak.nl kun je in het rechter zoekvenster zoekwoorden zoals artikel 94 en artikels uit het EVRM of IVBPR ingeven en kun je zien hoe er rekening met verdragen wordt gehouden.

  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=94%20grondwet

  Als je artikel 8 van het EVRM neemt, kun je al veel zaken van de bespiedende overheid als onrechtmatig zien.

 3. Vaak hoor ik dat iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen.
  En dat vind ik apart, want mij is geen enkele wet bekend waarin zoiets is bepaald.
  Nog vreemder is het dat op geen enkele basis-school, of VMBO of welke (niet juridische) opleiding dan ook, de Nederlandse Staat zijn onderdanen wegwijs maakt in het recht.

  U dient te beseffen dat wetten gewoon in het Nederlands staan geschreven en iedereen zo een wet kan lezen en bestuderen. Echt geloof me, de wetten staan gewoon in het Nederlands ! 🙂

  Deze posting wordt nu geen uitvoerige verwijzing en/of uitleg van het Nederlandse recht echter voor degene die zelf hun rechten wensen te bestuderen is er een handige zoekfunctie op de [url=www.rechtspraak.nl]website van de rechterlijke macht[/url], waar nogal wat uitspraken in zijn opgenomen. (dit heet jurisprudentie)
  De beste jurisprudentie (belangrijke rechterlijke uitspraken) die verkoopt de Nederlandse overheid aan de hoogste bieder en zijn daarom niet op rechtspraak.nl te vinden.
  Kluwer is een bedrijf wat belangwekkende uitspraken op koopt en tegen dure abonnementen inzage in geeft (u moet dan aan meer dan 1000 Euro/jaar denken).
  Maar dan gaat u eenvoudig weg naar de (gewoon openbare) Universiteit bibliotheek (dan wel een universiteit met een rechtsfaculteit) en daar kunt u die dure Kluwer data banken inkijken. (u heeft reeds toegang betaald met uw belasting geld aan de universiteit)
  Mijn ervaring is dat de bibliotheek medewerkers in de Universiteit elke geïnteresseerde goed en zeer kundig van advies dient en verder helpt.

  U kunt in het zoek veld precies de woorden ingeven waarvan u meent dat deze rechten zijn geschonden en/of meer over wenst te weten.
  U kunt dan in de uitspraak van zo’n rechter lezen op welke grond de rechter tot een besluit komt en op welke wet hij/zij zich baseert.

  Als je dan verder wilt gaan kun je bij [url=www.wetten.nl] wetten.nl[/url] de betreffende wet er bij zoeken.

  Echter er is nog iets veel interessanter aan de hand. Nederland heeft Internationale verdragen erkend waarin uitvoering [b]de rechten van de mensen staan beschreven.[/b] Aangezien in Nederlandse wetten alle verboden zijn opgenomen (= rechten ontnemen op grond van een wet) is het veel interessanter om te kijken welke rechten we als burgers in Nederland hebben.

  Het voordeel [b]van rechten hebben[/b] kun je ook in Nederlandse rechtbanken gebruiken.
  Want [url=http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnd9onfpzf]artikel 94 [/url] van de Nederlandse grondwet stelt dat die verdragen boven de nationale wet gaat als ze met elkaar in strijd zijn.

  Belangrijke verdragen zijn.
  [url=http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/NLD_CONV.pdf]Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten[/url]
  [url=http://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/tekst_bevat_Internationaal%2BVerdrag%2Binzake%2BBurgerrechten%2Ben%2BPolitieke%2Brechten/geldigheidsdatum_07-01-2011]Europese Verdrag voor de rechten van de Mens[/url]

  Wil je kijken hoe Europese rechters oordelen kun je in deze [url=http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=nl]data-bank[/url] zoeken. De uitspraken staan in het Engels en Frans.

  1. Het probleem is dat we ingezetene zijn en een ingezetene is een onderdaan
   een onderdaan is een ondergeschikte en een ondergeschikte is een slaaf.
   We worden in horigheid gehouden. Lijfeigenschap.

   zoek de woorden op en zoek verder.
   synoniemen:
   Onderdaan:

   BURGER
   DIENAAR – SUBJEKT
   ONDERZAAT
   INGEZETENE
   LANDBEWONER
   ONDERGESCHIKTE
   STAATSONDERHORIGE

   STAATSONDERHORIGE:

   STAATSONDERHORIGE: Onderdaan
   ————————————
   ONDERHORIGE in het puzzelwoordenboek:

   ONDERHORIGE: Ondergeschikte
   ONDERHORIGE: Persoonsbenaming
   ONDERHORIGE: Slaaf

   Woord: slaaf (zelfst. naamw.)
   Synoniem van slaaf: dienaar
   Synoniem van slaaf: horige
   Synoniem van slaaf: lijfeigene
   Synoniem van slaaf: Slavisch

   WE hebben het recht om niet in horigheid gehouden te worden of in dienstbaarheid. Slavernij is verboden.

   Er is een register voor ingezetene en een register voor niet gezetene.

   We bevinden ons in het publiek gedeelte zie postcodes. Er bestaat dus ook een postcode voor de prive gedeelte. Wij mensen hebben recht op privacy. Maar zolang we ingezetene zijn, mogen we onze vrije wil niet gebruiken daar lijkt het dan op. Wij zijn slaven en slaven hebben niets te zeggen die moeten gehoorzamen. Ze hebben ons van onze status beroofd door bedrog en misleiding.

   http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php?lang=NL&woord=onderdaan

   zoek ook de andere woorden op de synoniem ervan

   Je weet niet wat je tegenkomt het is een eye opener.

 4. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Verplichte registratie van psychiatrische aandoening bij facturatie door psychiater. Wat u mankeert, kan door de overheid ten alle tijden opgevraagd worden middels de andere maatregelen. De rechter lijkt hier echter een stokje voor gestoken te hebben (maar consequenties uitspraak nog niet duidelijk) (Nieuw: 12-08-2010)

  Sinds wanneer wordt niet ingegrepen tegenover psychiaters die patienten zot verklaren indien ze spraken en spreken over ufo’s
  als het bestuderen van buitenaards leven.
  De politieke corruptie van ufo-cover-ups made in de VSA sinds 1947. Dit zal niet gratis blijven zelfs met schorsing van psychiaters. Het volgende wordt grondig onder de
  loup genomen. Met bevolkingsbeschavingspeil te verlagen of te verhogen met
  de knotsgekke kluchten uit hollywood en broadway, wie noemt dit serieuze jeugdpedagogie
  Interessante studiepraatstof binnen en buiten de politieke
  werkvergaderingen van wereldgezondheidsorganisatie van de VN.

  Wat exacte ruimtevaartwetenschappen betreft, in alle neutrale en objectieve criteria, spijt het wetenschappelijk onderzoek is nog niet zo ver gevorderd.

 5. T E R O V E R W E G I N G;
  door hans willems, rechtsstatelijkheidsfascistenjager:

  HET ARROGANTISME BINNEN DE DEMOCRATIEëN
  Grote justitiële ego’s met zeer veel arrogantie, en met opperste condescendentie, en hun
  (dossier-)kennis van criminaliteit vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie,
  en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen het vrije Europa, Midden Amerika
  met het Caribisch gebied; het substantiële rechtsstatelijkheidsfascisme?

  Uitgebreide definitie van RECHTSSTATELIJKHEIDSFASCISME (RSHF)

  [begin definitie]
  Het bij gelegenheid willekeurig of gericht, naar believen, of de waan of luim van de dag, en/of
  op basis van eigen belang en/of wederdienstbaarheid, en/of anderszins toepassen en/of achterwege laten van de door/vanwege/middels de 3-overheden ontwikkelde en/of toegepaste en/of toe tè zullen passen of niet van

  * beleidsregels, uitvoeringsregels, beschikkingen, decreten, wetsregels, akten, pseudowetgevingen, Landsbesluiten, e.d.,
  * wetten, grondwet en grondswetsregelingen, (gecombineerde) in-externe voorschriften, protocollen en reglementen e.d.,
  * beslissingen/beschikkingen/uitspraken/arresten/jurisprudentie e.d. (of nalating van e.e.a.) door/vanwege de toepassende (3de) macht,
  * rijksregelingen en rijkswetgeving, het Statuut zelve, aanwijs-/aanwijzingsbevoegdheden, beginselen, principes, criteria e.d.,
  * doen of laten van uitlatingen middels media(-berichten) en andere openbare uitlatingen of verzwijgingen, of anderszins

  opdat buitenwerkingstelling, uitholling, onbereikbaar-making en neutralisering (Kaltgesatz),
  het van toepassing (of niet) verklaren van [onderdelen van]

  * de ondeelbare Mensenrechten in de meest ruime betekenis van het woord o.a. geregeld in het Internationale Recht en
  * in het daaruit ontwikkelde EVRM en andere mensen-, dus ook kinderbeschermende verdragen, zoals
  * Internationale (VN-) verdragen, protocollen, uitspraken, beslissingen, adviezen en aanwijzingen e.d.
  * maar ook traktaten, (bi-)laterale overeenkomsten e.d..
  Enzocetera
  [einde definitie]

  Bewijs~toepassing:
  Het tijdsvolgordelijk Hollands proces, beginnend bij de uitroeping van de Heerlijkeden in de Middeleeuwen,
  via de uitvinding van de boekdrukkunst en dubbelboekhouden ± 1450,
  1621, 1634, 1795, 1815, 1863, 1948, 1954, 1969, eind ‘sixties, jaren zeventig, tachtig en negentig,
  2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010…

  Over journalisme (afhankelijke journalistiek), volgt later.

 6. De reden dat wij onze privacy kwijtraken is omdat wij ermee instemme om als persoon erkent te worden.
  Dit recht hebben wij het staat in de Unv. Rechten vd Mens.

  Wij mensen zijn geen personen, een persoon is een fictie.
  Wij hebben ons helemaal uit laten kleden omdat wij onze rechten niet serieus hebben genomen. Want als we kijken zien we dat alles op de persoonsnaam staat, al onze eigendommen ook de kleren die we aan ons lijf hebben zitten. We hebben ons helemaal uitlaten kleden van onze eigendommen en onze rechten.
  Maar het is niet te laat.
  Wij moeten als “mensen” door het leven en niet als persoon. We hebben ook het recht om niet als persoon erkent te worden. We doen alles in persoon maar dit is niet goed.
  we moeten het doen in properia persona als ons zelf, ziel in levende lijfe.
  Een persoon is een fictie, en is dood in de ogen van de wet.
  Wij hebben de laagste status genomen. Wij zetten een personage neer voor deze fictie zonder dat wij het door hebben. Dit is de laagste status die je maar kan hebben als mens. We bevinden ons als het ware onder hun schoenzolen, ze lopen over ons heen en negeren ons. Ja wat willen we, we zeggen ja ik ben een persoon, met andere woorden ja we zijn dood in de ogen van de wet. Doden bevinden zich onder de grond.

  We moeten wakker worden want het wordt alleen maar erger.
  Want als we weten dat alles op de persoonsnaam staat incl onze eigendommen en de STAAT neemt leningen en onze eigendommen worden als onderpand gebruikt. En de STAAT schuld wordt alleen maar groter dan kunnen we onze eigendommen ook gedag zeggen.

  Het is slavernij in een nieuw jasje. Slaven mogen geen eigendommen hebben.
  Wat er vandaag de dag heerst is commerciele slavernij.
  We gebruiken de persoonsnaam overal voor, bankieren, winkelen, etc
  alles staat op de persoonsnaam. En de persoon is de onderdaan van de staat en wij zetten een personage neer voor deze fictie.

  Kijk bijv. naar de paspoort wet. het zijn personen die een paspoort nodig hebben.
  Maar een persoon is onlichamelijk onstoffelijk. Kan niet op de foto, maar wat doen wij mensen , wij gaan wel voor hem op de foto, ooh heeft ie vingerafdrukken nodig ooh dan geven we de onze wel, etc etc.

  Er moet ook in persoon gestemd worden. Ze vertegenwoordigen ook geen mensen ze vertegenwoordigen personen. Onze stem is niets waard, De persoon is dood in de ogen van de wet dus de stem ook. Een persoon is een fictie.

  Wij mensen bestaan niet in hun jurisdictie, het is de admiraliteits jurisdictie (Zee)
  Je hoort ze ook vaak woorden gebruiken die met de zee en of water te maken hebben.

  Spiritureel bevinden we ons in het water, wij horen ook spiritueel op het land te leven. Maar op het moment wij ervoor kiezen om “als persoon” erkent te worden Dan vallen wij in hun jurisdictie of beter gezegd dan vallen we in het water en dan moeten we heel hard werken om het hoofd boven water te houden. En wij zijn geen schip en ook geen waterdieren.

  De jurisdictie hebben ze hier aan land gebracht. En deze passen ze op de mensen toe, mede omdat mensen ervoor kiezen om als persoon/fictie erkent te worden.

  We moeten alles opgeven wat met de persoon te maken heeft.

  Lees bijv. de Unv. Rechten van de mens er staat wij hebben recht op de security of person.

  De zekerheid van de persoon. Dit is onze aandeel wij hebben recht op dividend
  Maar als wij als personen door het leven gaan dan is de vraag wie is dan de begunstigde?? Niet wij want wij zijn dood in de ogen van de wet in persoon.

  Het systeem is heel sneaky in elkaar gezet. Ook hebben ze de definities van woorden veranderd. Mensen moeten zoeken naar oude woordenboeken maar ook oude juridische woordenboeken. Er gaat een wereld voor je open.

  Ik weet niet of mensen er wel eens van gehoord hebben:

  Jesus kon over water lopen
  de meeste mensen begrijpen dit niet.
  Jesus kent de wet. Hij stond boven de admiraliteits jurisdictie.
  Hij stond onder zijn schepper hij bevond zich niet onder hun schoenzolen
  of bevond zich niet in het water waarnaar hij bijna kopje onder ging.
  Nee in tegendeel hij liep erover heen.

  en het is niet jesus die gekruisigd is het is iemand die op hem lijkt.
  3 keer raden wie dat is. De persoon. De persoon hebben ze dezelfde naam als ons gegeven. Alles staat op de persoonsnaam, foto, bloedgroep onze doen en laten etc.

  Vernietig je persoonsgegeven daar hebben wij recht op.
  Hoe minder ze over je weten hoe beter.

  Ik zit te kijken of ik de persoon voor dood kan laten verklaren en dan alles erven zodat ik mijn status terug kan krijgen.. Dan sta ik onder mijn schepper en de fictie staan onder mij. want ficties zijn door mensen geschapen en de mens is door de heer geschapen.

  Status is everything onthou dit.
  Het is heel erg belangrijk.

  Succes

  1. Het is allemaal nog veel makkelijker en dat is om je eigen naam te claimen en daarna je eigen soevereiniteit te claimen. Info hierover vind je o.a. op Niburu onder de soevereine mens en onder ik claim mijn naam.nl. Ik ben al zover en het voelt bevrijdend want hiermee mogen allerlei instanties niet meer zonder mijn toestemming in het gemeentelijk archief kijken naar mijn gegevens en/of opvragen met het risico dat ik ze dan een boete kan opleggen. Je wordt weer een maritiem mens van vlees en bloed en bent geen natuurlijk persoon meer met een bsn stempel. Zelfs in België is men hier mee bezig en ik hoop dat er nog veel meer Nederlanders dit zullen gaan doen want zo ondermijn je de,elite, in Den Haag en de illegale heerschappij van mevr.Bea. Ja illegaal want doordat Wilhelmina op 13 mei 1940 Nederland ontvluchte naar Engeland voor de Duitse invasie heeft zij volgens de Grondwet het land verraden en daarmee afstand gedaan van de troon en alle rechten hierop!!! Ze had in 1945 nooit meer op de troon plaatst mogen nemen!!! Kijk ook maar eens op; Wilhelmina en het Horst Wessllied 1936 je weet niet wat je ziet en dat is dan ,ons, koningshuis!!!

 7. We lopen natuurlijk allemaal te klagen over de staat die ons steeds verder beroofd van onze privacy maar sorry hoor met heel veel dingen zijn we zelf verantwoordelijk.
  Hier even een bloemlezing en ik hoop dat het hier sommige aan het nadenken zet indien men al niet hersendood is.
  Nou hier gaan we dan:

  Is het niemand opgevallen dat er geen laptop verkrijgbaar is zonder ingebouwde webcam en microfoon?
  Is het niemand opgevallen dat er geen fansoenlijke tablet verkrijgbaar is jawel zonder webcam en microfoon?
  Is het niemand opgevallen dat ook steeds meer mobile telfoons uitgerust zijn met twee camera`s een om foto`s te maken en een voor videobellen.
  Is het niemand opgevallen dat tegenwoordig alle zogenaamde all-in-ones pc`s ook allemaal ingebouwde webcams met microfoon hebben?
  Nee, natuurlijk niet want dit zijn allemaal zogenaamd handige speledingetjes want dan kan je lekker skypen, msn-en en yahoo-en en wat nog meer.
  Maar bedenk dan even dit voordat men dit weer belachelijk maakt en geen verbanden meer ziet, nou hier komen ze:
  Skype kan je linken aan facebook.
  MSN kan je linken aan facebook.
  Yahoo kan je linken aan facebook.
  Je kan via facebook ook webcammen.

  Zien sommige hier al een paar verbanden?
  JA, nou mooi zo maar we gaan nog even verder.

  Weet dat je webcam en microfoon in je laptop, tablet, all-in-one pc en mobile telefoon nooit volledig uit te schakelen zijn omdat ze altijd intern verbonden zijn met je moederbord dus het uitschakelen wat je doet gaat altijd softwarematig ook als je dat doet in apperatenbeheer de enigste manier om webcam met microfoon wel uit te zetten is domweg de usb-plug eruit trekken maar dat kan dus niet.

  Een waarom is dit allemaal zo erg nou hier weer even een bloemlezing:
  http://www.security.nl/artikel/41641/1/Belgische_politiebaas_plakt_webcam__af.html
  http://www.security.nl/artikel/41641/1/Belgische_politiebaas_plakt_webcam__af.html
  http://www.security.nl/artikel/40817/1/Webcam-spyware_begluurt_Georgische_burgers.html
  http://www.security.nl/artikel/39735/1/%22Webcam_afplakken_helpt_tegen_pottenkijkers%22.html

  Zo zijn we allemaal uitgelachen met zijn allen?

  Wie nog een laptopje, tabletje en telefoon met een webcammetje?

  Zo zien we al wat meer verbanden?

  Nou vooruit voor de wat hardleerse onder ons:

  Zoals sommige misschien al weten is de publieke betaversie van Windows 8 al uit en ja ik heb hem geprobeerd en ja het was weer een nieuw vista baksel dus klaar om te mislukken.

  Maar goed als je ziet wat er allemaal in Windows 8:

  facebook, twitter en nog meer zogenaamde apps zijn al voorgeïnstalleerd voor je je kan het deïnstalleren maar daar Windows 8 zo ondoorzichtig is weet je dus nooit zeker of je het echt gedeïnstalleerd hebt.

  je moet inloggen met je hotmail- of live account om toegang te krijgen tot je pc sterker nog het kan niet zonder anders geen toegang tot je pc en het is niet mogelijk om je volledige besturingsysteem te gebruiken.
  Met andere woorden je ligt nu echt letterlijk aan de ketting van MS.

  In Windows 8 zit ook voor een groot gedeelte Kinects ingebouwd jawel Windows 8 gaat een echte game OS worden of toch niet?
  Nou waarschijnlijk veel meer hier gaan we:
  het moet mogelijk zijn om een pc, laptop of zelfs een smart-tv met gebaren te kunnen bedienen en zeker de laptop want die hebben toch allemaal een webcam.

  Even voor de duidelijkheid een smart-tv is ook aan gesloten op het web.
  Kinect systeem dat je kan aansluiten op je tv is ook aangesloten op het web en de camera kan gebruikt worden als webcam.

  Wie nog geen verbanden ziet is of hersendood of echt blind en wie zegt dat ik nu echt spoken zie, laat het me weten en kom met een goed tegenargument.

  Maar mensen slaap lekker allemaal ga maar weer lekker terug in je comastatus en blijf vooral klagen over die alles wantrouwende overheid en vergeet voor het gemak dat je nu zelfs bigbrother al binnen gehaald hen in je woonkamer, slaapkamer en badkamer.

  Want ja laten we eerlijk wezen we zijn met z`n allen zo communocatiegeil want geen dag zonder je iphonetje en facebook hoor.

  Dus leten we eerlijk wezen waarom klagen over bigbrother als we onszelf lopen te pornograferen op elke socialmedia netwerk of hoe het dan mag heten.

  En ja als we naar de Mediamarkt gaan en we kopen een laptop of tablet en we willen geen webcam erop dat vragen we niet aan de verkopen of de technische dienst hem eruit haalt welnee we plakken op onze dure laptop of tablet gewoon een goedkoop stickertje veel makkelijker om eens echt kritisch te zijn naar zo`n vakkenvuller die voor verkoopmedewerker moet doorgaan.
  Niemand die eens een kritisch mailtje naar een fabrikant van laptops of tablets stuurt en met de vraag of je ook kan kiezen voor een laptop of tablet zonder webcam nee natuurlijk niet dat is veelste veel moeite en je zou je toch zomaar af laten bluffen heh.

  Nu zullen sommige zeggen goh heb jij dan wel eens een mailtje gestuurd dan?

  JA, dat heb ik en je moet eens weten wat voor antwoord je dan terug krijgt.
  Alleen uit deze antwoorden kan je opmaken dat die webcam met microfoon bijzonder heilig zijn sterker nog er lijk wel of er een taboe op zit om te vragen er naar te vragen.

  VREEMD.

  Slaap allemaal lekker door en morgen weer lekker verder spelen met je iphonetj en ook weer lekker verder fappen achter facebook.

  Wat een heerlijk leven moet dat toch zijn.

 8. Het aantal telefoontaps ligt vele malen hoger dan hier wordt gezegd, want uw werkgever neemt ook uw mobiel op, als een ambtenaar hen zegt dat het even uitkomt (dat is wat ze doen bij niet-criminele burgers, die langs officiele weg niet zo makkelijk te tappen zijn). Het is belangrijk dat de Nederlandse burger beseft dat het wel degelijk gevolgen heeft, als de staat veel van je weet (of denkt te weten), ook als je zelf een eerlijk burger bent. De gemiddelde Nederlander gelooft niet dat alles zo makkelijk tegen je gebruikt wordt, maar een ambtenaar heeft weinig excuus nodig om zich met het priveleven van een gewone burger te bemoeien. Alle informatie die de staat van u heeft, kan/zal tegen u gebruikt worden door iedere ambtenaar, mocht dit hen om welke duistere reden goed uitkomen. Er wordt vanzelf een “verhaal over je verzonnen” mocht dat even handig zijn. Dat is mij gebeurt en dus kan dat iedereen gebeuren. Slavernij is een kleine stap, als de staat alles van u weet en u overal volgt. De gehele maatschappij wordt in zekere zin een gevangenis, omdat alles in de gaten wordt gehouden. De echte verhalen komen al niet eens meer in de media, want dan zou iedereen beseffen dat het de verkeerde kant op gaat. We zijn als land al ver heen. Dit kan niet langer.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.