Advertentie

De ‘Space Weather’-polis, welke verzekeraar durft…??


Space Weather: ‘Het wordt tijd om een verzekeringetje af te sluiten!’

Jan Smith © januari 2011

x

Zelfs in de gelederen van wereldleider op het gebied van verzekeringen, het vermaarde Lloyd’s in Londen, maakt men zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het in hevigheid toenemende Space Weather.

Deze filmposter uit 1936 toont indirect al de enorme impact aan die 'Lloyds of London' had en heeft..

In de 17e eeuw was Londen een belangrijk handelscentrum waar steeds vaker de roep om scheeps- en vrachtverzekeringen kon worden gehoord. Vanaf het allereerste begin in 1688 stond het koffiehuis van Edward Lloyd bekend als dé plek waar men maritieme verzekeringen kon afsluiten. Lloyd zelf was zodoende een van de pioniers op dat gebied. Inmiddels is Lloyd’s, na ruim 300 jaar, uitgegroeid tot wat het nu is: wereldleider in de markt voor gespecialiseerde verzekeringen.

Het verhaal over Lloyd’s is lang en interessant. Er werden in de afgelopen eeuwen vele zeer bijzonder zaken verzekerd, zoals de schepen die meededen aan de Slag bij Trafalgar onder leiding van Lord Nelson, de gevolgen van de vernietigende aardbeving bij San Francisco in 1906, en de risico’s die de huidige vele miljarden kostende satelliettechnologie loopt.

Om alle risico’s in de verzekeringswereld zo goed mogelijk in kaart te brengen worden regelmatig diepgaande onderzoeken verricht door gerenommeerde instanties, instituten en bedrijven. Een ervan is het Rutherford Appleton Laboratory in de buurt van Didcot in het Engelse graafschap Oxfordshire.

Mike Hapgood is Hoofd van de Space Environment Group van RAL Space en lector aan de universiteit van Lancaster. Hij is een internationaal erkend expert op het gebied van Space Weather, met een grote mate van nieuwsgierigheid over de praktische gevolgen ervan op Aarde. Mike heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van de Zon en heeft leiding gegeven aan meerdere belangrijke onderzoeken voor het Europese Ruimtevaart Agentschap ESA.

Onder zijn bezielende leiding werd onlangs een belangrijk rapport opgesteld ten behoeve van Lloyd’s met als doel het onder de wereldwijde aandacht brengen van de serieuze gevolgen van het Space Weather voor zowat alle van levensbelang zijnde aspecten van de menselijke samenleving op planeet Aarde.

Hieronder een samenvatting van het 35 pagina’s tellende rapport getitel:

‘Spave Weather – Its Impact On Earth and Implications For Business’

Het pdf-bestand van dit rapport kan HIER worden gedownload: (originele URL)

“Dit rapport is geproduceerd door Lloyd’s and RAL Space met het doel om bewustzijn te verhogen rondom Space Weather als ‘global risk’.Het rapport onderzoekt de bedreigingen voor het bedrijfsleven en onderstreept mogelijkheden waarlangs bedrijven dit groeiende risico kunnen beheersen”…!

* * *
x

Bereid je voor op ‘STORMACHTIG SPACE WEATHER’…!

vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be

November 2010,
X

Problemen met communicatie– en navigatiesystemen in de luchtvaart, slecht functionerende satellieten en GPS-systemen; uitvallende energiesystemen – dat zijn in de komende jaren stuk voor stuk mogelijke gevolgen van het in alle hevigheid toenemende Space Weather.

Hoewel dit klinkt als een of ander horrorscenario uit een sciencefictionverhaal, kan de verwachte toename van de Zonne-activiteit aanzienlijke gevolgen hebben voor de planeet, zo staat te lezen in het recente ‘360 Risk Insight Report’ van Lloyd’s in Londen, wereldwijd marktleider op het gebied alle mogelijke verzekeringen.

Wat is Space Weather?

Een overzichtstekeningetje van de invloeden van Space Weather op onze Aarde en directe omgeving.

Space Weather is een allesomvattende uitdrukking die verschillende atmosferische storingen beschrijft die in de omgeving van onze planeet en het Zonnestelsel optreden en waarvan er veel in potentie ernstige risico’s vormen voor allerlei hedendaagse technologieën. De storingen bestaan voornamelijk uit zonnewinden of – stormen, coronale massa uitbarstingen, uitbarstingen van gamma- , röntgen- en elektromagnetische straling.

Het zijn allemaal gebeurtenissen die niet alleen belangrijk zijn voor astrofysici en astronomen, maar die ook van toenemend belang zouden moeten zijn voor het wereldomvattende bedrijfsleven in het algemeen.

Het rapport van Lloyd’s, dat is getiteld ‘Space Weather: de gevolgen voor Aarde en de implicaties voor het bedrijfsleven’, zegt dat het bedrijfsleven zou moeten kijken naar manieren om de risico’s als gevolg van het Space Weather in kaart te brengen en waar mogelijk te verzachten c.q. te voorkomen. Deze raadgeving komt voort uit het feit dat wij een periode zijn binnen gegaan van toenemende zonneactiviteit, die verband houdt met de huidige elfjarige zonnecyclus, en waarvan men het hoogtepunt verwacht tussen de jaren 2012 en 2015.

Dit lijkt in geen velden of wegen op het verschijnsel van de Millennium Bug tijdens de eeuwwisseling – Space Weather vormt een welbekend risico en er zijn inmiddels talloze rapporten over incidenten met beschadigde energiesystemen, uitgevallen satellieten en ongelukken met vliegtuigen die allemaal terug te voeren zijn op hevige uitbarstingen vanuit de ruimte.
Maar het Lloyd’s rapport wijst erop dat de gevolgen bij het voortschrijden van deze zonnecyclus alleen maar ernstiger vormen zullen gaan aannemen vanwege het feit dat de hedendaagse geavanceerde technologieën en de zich steeds verder uitbreidende onderlinge systemen, waarop allerlei bedrijven wereldwijd vertrouwen, steeds kwetsbaarder worden.

Vliegtuigen, treinen en auto’s
En wie of wat zullen daar het meest door worden getroffen? Sommige sectoren in onze planetaire samenleving zullen meer last en schade ondervinden dan andere.

Satellieten zijn duidelijk heel kwetsbaar voor de storingen in het Space Weather, maar ook vliegtuigen lopen verhoogde risico’s. Het probleem wordt veroorzaakt doordat navigatiesystemen door die storingen worden  ontregeld. Een ander probleem voor luchtvaartmaatschappijen (en dus voor hun passagiers) is dat als gevolg van het Space Weather de toegestane stralingsniveaus aan boord van vliegtuigen kan toenemen. Dat geldt zeker voor langeafstandsvluchten, waarbij op grote hoogte wordt gevlogen. Dit soort risico’s dient door de maatschappijen nauwkeurig te worden gecontroleerd.

Onze hele wereld hangt van communicatie aan elkaar, we vinden het allemaal heel normaal om full color, full HD, full stereo-uitzendingen te ontvangen van bijv. sportwedstrijden van de andere kant van de wereld. Dat deze signalen via satellieten -kwetsbare ruimtezenders- reizen, dáár staan we nauwelijks meer bij stil..! De ruimtevaarders in het ISS doen dat terdege!

Het zijn niet alleen de vliegtuigen die bepaalde risico’s lopen – alle GPS-systemen zijn kwetsbaar voor het Space Weather. En dat betekent zonder meer dat de dergelijke plaatsbepalingsystemen die worden toegepast in de transportsector, hetzij over de weg dan wel over water, ook nadelig kunnen worden beïnvloed. Zelfs de spoorwegen kunnen erdoor worden ontregelt, omdat Space Weather stroomstoringen teweeg kan brengen in de  beveiliging – en seinsystemen.

Uiteraard zal ook de telecommunicatiesector niet onder de schadelijke gevolgen van Space Weather kunnen uitkomen. Mobiele telefoonnetwerken zijn extreem gevoelig voor signaalverstoringen als gevolg van uitermate sterke radiogolven afkomstig uit de diepe ruimte. Ook zullen er ongetwijfeld gevolgen zijn voor het wereldwijde internetverkeer en allerlei andere draadloze communicatienetwerken.

“Er bestaat toenemende zorg over het feit dat het aanstaande zonnemaximum problemen te zien zal geven in allerlei verschillende draadloze systemen die tijdens de jaren van het afgelopen zonneminimum werden ontwikkeld en daarna alleen maar in omvang zijn toegenome”, aldus de opstellers van het Lloyd’s rapport.

Het goede nieuws is echter, dat op al deze gebieden allerlei mogelijkheden bestaan die de effecten van het Space Weather in hoge mate kunnen verminderen, maar ze moeten duidelijk in kaart worden gebracht en geïmplementeerd, hetgeen ongetwijfeld een scala aan bijkomende kosten met zich zal meebrengen.

Maandag 31 Januari jl. gaf Susan Joy Rennison op de TU-Delft, i.s.m. WantToKnow, een lunchlezing over Space Weather.

Verstoringen voor velen
Storingen in energienetwerken kunnen zorgen voor zeer veel verstoringen in alle sectoren van het bedrijfsleven. Volgens het rapport bestaat er in toenemende mate bewijs dat het Space Weather de werking van energiesystemen ontregelt. “In het ergste geval kan het extreme vibraties en oververhitting veroorzaken die uitmondt in onherstelbare schade aan transformatoren. In de meeste gevallen zullen beschermende systemen problemen detecteren en de energiesystemen uitschakelen voordat dergelijke schade kan optreden. Dit kan echter leiden tot een kettingreactie van gevolgen waarbij meer en meer systemen worden uitgeschakeld, waardoor een complete shutdown van alle energiesystemen kan optreden,” aldus het rapport.

Het ‘360-rapport’ stelt dat een omvangrijke gebeurtenis als gevolg van het Space Weather in de huidige periode kan zorgen voor een verstoring met verstrekkende gevolgen voor het onvoorbereide bedrijfsleven. Het sleutelwoord is hier ‘onvoorbereid’. Er kan veel worden gedaan om de risico’s binnen de perken te houden en in de belangrijkste sectoren zoals die van de energievoorziening, de luchtvaart en telecommunicatie heeft dit reeds een hoge prioriteit,  ofschoon het rapport veronderstelt dat er nog veel kan worden gedaan in deze voor onze samenleving zo onmisbare sectoren.

Het ideale antwoord op de risico’s van het Space Weather is om krachtige systemen te bouwen die zelfs onder zware condities van het ‘ruimteweer’ kunnen blijven functioneren, maar dat vereist een evenwichtige wisselwerking tussen de kosten die met dergelijke systemen gepaard gaan en de waarde van de diensten die erdoor worden geleverd.

Een telecommunicatiesatelliet, de Galaxy-15 van Intelsat, werd vorig jaar april al eens buiten werking gesteld door een geomagnetische storm waardoor hij uit zijn baan om de Aarde begon te drijven en gevaar opleverde voor andere satellieten in de directe omgeving.

Betrokken bedrijven dienen toegang krijgen tot informatie aangaande het Space Weather zodat zij zelf de risico’s die eventueel kunnen optreden kunnen inschatten teneinde tijdig beperkende maatregelen te kunnen treffen.

Het rapport voegt daaraan toe dat de verzekeringssector aanzienlijke ervaring heeft opgedaan met het verzekeren van investeringen in de ruimtevaart en neemt de risico’s als gevolg van het Space Weather mee in de tarieven. Het rapport duidt erop dat er aanzienlijk meer kansen voor deze sector in het verschiet liggen wanneer ook verzekeringen worden geboden om de volgen van het Space Weather op de aardse bezittingen en diensten worden geboden.

Donkere wolken pakken zich samen
Maar hoe groot is de kans op een belangrijke zonnestorm die een wereldwijde storing veroorzaakt? Die kans is volgens Lloyd’s erg klein, aldus David Wade, een van de opstellers van het rapport en werkzaam bij het Atrium Space Insurance Consortium (ASIC) – , “Maar wanneer een eenmalige, zware en buitengewone gebeurtenis optreedt, kan ook die enorme gevolgen hebben,” zo voegt hij daaraan toe.

Wade zegt dat het uitvallen van een energiesysteem als gevolg van het Space Weather, zoals in 1989 in Canada is voorgevallen, opnieuw kan voorkomen op nog veel grotere schaal, waardoor chaos zal ontstaan in de sociale en zakelijke infrastructuur waarin wij allemaal zo onvoorwaardelijk ons vertrouwen stellen. “Dergelijke zeer ernstige gevallen, die zo heel af en toe eens voorkomen, maar toch zorgen voor ongelofelijk veel schade, dienen door de verzekeringsagenten grondig te worden bestudeerd,” zegt hij.

“De satellietindustrie, die drie jaar geleden reeds aanzienlijke verliezen heeft geleden, zal bijna zeker de gevolgen van toenemende verliezen als gevolg van het Space Weather gaan merken,” zo voorspelt Wade. “Een telecommunicatiesatelliet, de Galaxy-15 van Intelsat, werd vorig jaar april al eens buiten werking gesteld door een geomagnetische storm waardoor hij uit zijn baan om de Aarde begon te drijven en gevaar opleverde voor andere satellieten in de directe omgeving. Op 27 december j.l. meldde Intelsat dat de satelliet weer onder controle was en in de ‘safe mode’ was gezet om verder invloeden van buitenaf te voorkomen.”

“In de komende jaren maken we een Zonnemaximum mee en ik verwacht meer buitensporige voorvallen met satellieten. Satellieten zijn ontworpen om in de ruimte te overleven en dus zullen niet alle anomalieën in het ‘ruimteweer’ zich vertalen in verzekeringsclaims – ik verwacht echter zeker niet dat de huidig periode van relatief weinig ruimteclaims nog lang zal voortduren,” waarschuwt Wade.

* * *
x

Kijk voor de alledaagse wijze waarop Lloyds dit ‘Space Weather’ al aanpakt, op deze link. HIER

En natuurlijk naar de site van Susan Joy Rennison, die een magnifieke database en leesbare website beheert (Engels) HIER.

WIL JE DE PRESENTATIE VAN SUSAN JOY RENNISON ZIEN, KLIK DAN HIER, VOOR DE LINK NAAR STUDIUM GENERALE VAN DE TU. JE KUNT DAN DE HELE, RAZEND INTERESSANTE, UITZENDING (3 UUR VOLGEN)

59 gedachten over “De ‘Space Weather’-polis, welke verzekeraar durft…??

 1. Zeer interessant! Ik had vorig jaar eind oktober een zeer boeiend en intensieve radio-special met Susan Joy Rennison (ik beschreef haar werk en het ‘space weather’ werk, Dr. Paul la Violette en de Russische wetenschapper Dr. Dmitriev ook al in mijn boek ‘Blauwdruk’ trouwens). In die radio-uitzending bespreken we uitvoerig de eventuele gevolgen van dit ‘space weather. De uitzending is hier te vinden (en te beluisteren na eenmalige registratie (zie website healingsoundmovement.com)

  http://podcasts.healingsoundmovement.com/

  HSM radiohost John Consemulder – talking to Susan Joy Rennison
  zondag 31 oktober 2010 19:00

  Let op: op 27 maart is er in het Mirror Centre in Amsterdam een unieke kans om de wereldwijde expert op het gebied van space weather, cosmoplanetaire invloeden, astronomie, cosmologie, vrije energie en antizwaartekracht, te horen!

  HSM Events heeft Dr. Paul la Violette bereid gevonden om een speciale seminar te geven, een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de roerige maar fascinerende tijd die de mensheid de komende jaren wacht!

  Dus noteer alvast in je agenda: Antizwaartekracht en Vrije Energie expert Dr. PAUL LA VIOLETTE, zondagmiddag 27 maart, Mirror Centre te Amsterdam.

  ‘Secrets of Antigravity Propulsion, Free Energy
  and the Ancient Science of Continuous Creation’!

  1. @ john
   Vind je het nou echt nodig onder elke topic met hetzelfde linkje aan te komen zetten, bang dat we je comment anders missen?
   Beetje “overdone”(vind ik toevallig)

 2. Dag Marcel, Ik heb het alleen geplaatst onder de topics die over vrije energie en antizwaartekracht gaan, dus wel on-topic.

  Ik weet natuurlijk niet of iemand meerdere topics leest (niet iedereen zal dit doen en het staat alleen bij de relevante onderwerpen), en het onderwerp is zeer belangrijk voor een betere wereld: gratis energie betekent geen ‘ energiecrisis’ meer, geen ‘geldcrisis’ meer, geen ‘ milieucrisis’ meer(en dan heb ik het nog niet over het interstellaire reizen en de veranderingen in de astronomie, kosmologie, luchtvaart, etc).

  1. @ john
   Dan nog ,het komt op mij enigzins onzeker over. Alsof je bang bent dat iemand het missen zal( ik zal geen afbreuk doen aan de importantie van het linkje),Een ieder die er voor open staat zal het linkje ,mits gepost onder 1 topic,ook niet missen denk ik. En onder zoveel topics gepost ontlokt het wellicht de idee dat het spam betreft ,en streef je je doel genadeloos voorbij. Maar dat is je eigen keuze natuurlijk , en slechts een mening van een 5D figuur met rode neus.

  2. Hi Marcel: Dat recht heb je hoor. Ik denk dat de informatie zo relevant is en zo belangrijk is voor de toekomst van deze planeet, dat ik het belangrijk genoeg vindt om alleen daar te delen bij precies die onderwerpen waar dit betrekking op heeft.

   Ik vind zelf relevanter te vernemen wat men van het werk van Paul LaViolette vindt en heb speciaal de afgelopen week speciale muziek geproduceerd en een mooie video met zijn uitspraken gemaakt, de moeite waard om te delen leek mij gezien het belang van zijn werk en zijn komst naar Nederland. Daar word ik niet onzeker van, daar word ik blij van (en ik hoop velen met mij, want hij heeft revolutionaire onthullingen)!

  3. @Marcel,

   gezien de overweldigende hoeveelheid eenzijdige (des)info die er alhier en vrijwel overal naar buiten wordt gebracht over ‘aliens’ en ‘first contact’ vind ik dat John hier een dermate belangrijk (en onderbelicht) tegengeluid laat horen dat hij het wat mij betreft 3x onder elk artikel mag plakken.

   Ik vind het heel belangrijk dat mensen wakker worden en beseffen dat anti-zwaartekracht aandrijving al lang tot de menselijke mogelijkheden behoort.

   Veel teveel mensen zullen er bij het zien van een ufo vanuit gaan dat deze een buitenaardse oorsprong heeft en hier zullen de illuminatie straks gretig gebruik van maken als ze hun geavanceerde schepen laten verschijnen om zodoende alle schaapjes in het gareel te brengen.

   Ook ik plak nog meer eens een eerder geplaatst linkje:
   Richard C. Hoagland
   http://www.youtube.com/watch?v=aQ6IwDOa32Q&feature=related

  4. @ hashashin
   Je hebt wel ergens een punt, en je moet doen wat je denkt dat je moet doen. Voor mij is het oude koek. Daarom doe ik wat ik voel dat ik moet doen,vandaar mijn comment.

  5. Geen oude koek voor de wereld en al zeker nog niet het gros van de mensheid. En niet alleen ik ben van mening dat Paul LaViolette’s mening er toe doet:

   Acclaim for Secrets of Antigravity Propulsion

   One of the boldest and most exciting books on gravity control to be put forward in our times. A fantastic future awaits, just around the corner, those who succeed in controlling gravity. We need only take the first step. Learn how it can be done, and how it has been done, from outstanding scientist, Paul LaViolette, the first to reverse engineer the B-2’s highly classified propulsion system.

   Eugene Podkletnov, Ph.D., Professor of Chemistry, Tampere, Finland

   Paul LaViolette is one of the most interesting and innovative thinkers probing the limits and horizons of contemporary physics. In this book he takes up a challenge that many of us have thought about but could not document: the possibility of propulsion systems that practically defy gravity. His findings merit earnest consideration, debate and discussion.

   Ervin Laszlo, Ph.D., founder of the Club of Budapest, author of Science and the Akashic Field

   Kudos to Dr. Paul LaViolette for getting out to the public the important new science of electro-magneto-gravitic propulsion. For over 50 years, humanity has continued to use oil, gas, coal and other earth-destroying primitive fuels when an ocean of infinite energy teems all around us. It is time that the truth be known!

   Steven M. Greer MD, Director TheOrionProject.org

   Paul LaViolette’s investigations into this most mysterious of subjects ­ in all likelihood part of Man’s scientific and engineering destiny ­ are at once fascinating and prescient.

   Nick Cook, author of The Hunt For Zero Point

   Paul LaViolette has once again unearthed advanced knowledge that can change our lives. This is a landmark book to be read and discussed by anyone concerned about humanity’s options for the near future.

   Jeane Manning, author of The Coming Energy Revolution: The Search for Free Energy
   Acclaim for Decoding the Message of the Pulsars

   Paul LaViolette is among the most advanced scientific minds of our time. His contributions in Decoding the Message of the Pulsars on our populated universe lay a foundation for our future society in space.

   Alfred L. Webre, J.D., author of Exopolitics: Politics, Government, and Law in the Universe

   In a remarkable open-minded exploration of cosmic proportions, Dr. LaViolette proposes that since 1967 radio astronomers have been receiving and cataloging signals of extraterrestrial intelligence (ETI). While his explanation is complex, it underscores the very reasons why they may indeed be messages of intelligent origin. A book well worth reading, it is both thought provoking as well as profound in its implications for what our future may bring.

   Joseph McMoneagle, author of Mind Trek and The Ultimate Time Machine

   Dr. Paul LaViolette is absolutely brilliant in his provocative book, — fastidiously researched and well presented. You cannot read this book and not believe! A truly remarkable work from an equally remarkable man!

   Sherry Hansen Steiger and Brad Steiger,
   authors of The Rainbow Conspiracy and UFO Odyssey

   Dr. Paul LaViolette systematically and eloquently presents an audacious hypothesis that the signals and locations of many pulsars provide evidence of extraterrestrial intelligence. Whatever the significance of his data and conclusions, this is a book well worth reading by those who ponder the great questions of life in the cosmos.

   Dr. Eugene F. Mallove, Editor-in-Chief, Infinite Energy Magazine,
   Director, New Energy Research Laboratory, Bow, New Hampshire
   Acclaim for Genesis of the Cosmos
   (formerly entitled Beyond the Big Bang)

   One of the boldest and most exciting hypotheses of cosmology to be put forward in this century. Deserves to be read, reread, reviewed, and researched.
   Ervin Laszlo, editor of World Futures, science advisor to UNESCO, former director of UNITAR, and author of The Creative Cosmos, and Introduction to Systems Philosophy

   A remarkably innovative and creative work, from one of our most brilliant and original thinkers, Genesis of the Cosmosc reads on many levels at once to both delight, inform, and surely challenge us. I read the manuscript twice, am richer for it, and shall surely read it again.
   Joseph Chilton Pearce, author of The Crack in the Cosmic Egg, Evolution’s End
   News and Events from the Seattle Metaphysical Library

   This work is scholarly and thought-provoking. A powerful challenge to the traditional twentieth century model. He is quite convincing in showing evidence for his interpretations. The author presents fascinating reading.
   Armando Canales, The Critical Review

   By examining closely the creation myths of the ancient East and Mediterranean, the author sees many remarkable parallels with new physics discoveries. In fact, the ancient stories seem to be an almost coded language of science, and that a theory of cosmology emerges from these stories of order out of chaos.
   Marie Jones, Curled up with a Good Book
   Read more of this review at: curledup.com

   Acclaim for Subquantum Kinetics

   “The book on subquantum kinetics by Paul LaViolette is one of the first profound works in the investigation of the physical vacuum. There are grounds to recommend this monograph as a compulsory textbook for students of the physical sciences. There is no doubt that this book is an outstanding contribution to modern physics and that it will receive the attention and appreciation of many thankful readers.”
   Evgeny Podkletnov, Ph.D.
   Professor of chemistry, Tech. D., Tampere, Finland

   “Paul LaViolette’s book is an admirable and lucid account that open-minded scientists would do well to examine carefully for its creative insights.”
   Dr. Eugene F. Mallove
   Editor-in-Chief, Infinite Energy magazine

   “This book has a great amount of references,… clear and convincing criticisms of the big bang and contains an open discussion of relevant modern physics topics. I recommend it to all people interested in the foundations of science and in the deeper questions of nature.”
   Andre Koch Torres Assis, Ph.D.
   Institute of Physics, State University of Campinas
   Brazil

   “Entropy perpetually increases in a closed system but the system that we take as our physical world is not closed. This is a very important part of the world view of Paul LaViolette, whose work is highlighted and reviewed on several Open SETI pages. Readers can use the website’s search facility to locate the key passages.
   Briefly, LaViolette is an “astrophysicist” whose work is not in the mainstream but has turned some very important heads. I used the quotes because he earned his Ph.D. in systems theory, although he has published in the field of astrophysics, and has had access to the Very Large Array, etc.
   His several books comprise an elegant “theory of everything”, beginning with the dynamics of the subquantum domain, showing how this generates subatomic particles and physical fields, including gravitational fields, and their observed characteristics and behaviors, building all the way to vast cosmological systems, not failing to bring in human mythological systems along the way. LaViolette accomplishes all this with just a very few equations describing subquantum dynamics. That’s it! the result is breathtaking.
   Now, for the purposes of answering your question, I’ll just say that for LaViolette, energy isn’t just “there”, arising out of the mythical big bang and running down ever since. Rather, it comes out of the subquantum domain constantly and in accordance with specific principles and conditions. The most important condition is the local gravitational density. The greater it is, the more energy “comes out”. This “genic energy” is incredibly important for understanding how astronomical objects work.
   Important for us, here and now, because, living in a galaxy as we do, we are subject to what LaViolette describes as “Galactic Superwaves” – periodic galactic core explosions whose shock waves have in the past and will continue to rampage through this galaxy and all others.
   Out of his theory, LaViolette lists numerous predictions, which have been being fulfilled one by one ever since he originally published. Many more have yet to be tested!”
   Gerry Zeitlin
   March 16, 2005
   Interview with Karmapolis.

   “LaViolette’s book [Subquantum Kinetics] in which he discusses his Model G is a masterpiece.
   Jérôme Huck, Electric SpaceCraft Journal,
   June 27, 2001.
   Acclaim for Earth Under Fire

   Laura Lee, The Laura Lee Show

   In his latest book, Paul LaViolette unearths fascinating evidence of the scientific advancement of an antediluvian culture that met with an untimely demise. Page by page and chapter by chapter, he takes us through a keen analysis of ancient myth, legend, and lore to discover the amazing lost history of our race. We are led to understand the intelligence and ingenuity of a people who, while faced with extinction, found the means to communicate over the millennia to warn us that the apocalypse that destroyed their race could occur again.

   Andrew Rothovius, Fate magazine

   This book is a well-reasoned and persuasive variation on the currently popular theme of Earth catastrophes caused by comet and meteorite impacts. LaViolette proposes that the Earth is also subjected, at intervals of thousands of years, to the effects of chilling clouds of cosmic dust and sudden surges of devastating heat from the Sun, caused by recurring tremendous explosions in the center of our galaxy. . . This is a book that both fascinates and frightens. — [Review continues on next page]

   Armando Canales, The Critical Review

   As our world draws near to the year 2000, there is an increased interest in catastrophes, prophecies, and past civilizations as well as earth changes.
   In this fascinating work, Paul LaViolette brings together past legends, myths, and prophecies and blends them together with new physics, and with his unique interpretation of astronomical bodies and astrological symbols. He also explores ancient documents and structures as well as past catastrophes to get a grasp of cosmic cycles.
   He builds a convincing case for his complex theory. By interpreting constellations and astrological symbols in light of his new physics [as well as past esoterica] he describes an “ether” physics. His thinking is complex and I cannot state whether he is right or not in his interpretation.
   This work may make LaViolette the new Velikovsky. The author presents one of the most amazing studies of cosmic cataclysmic cycles ever put into print. His theory explains and integrates various types of disasters such as floods and/or great temperature variations. Using ancient legends and observations he strengthens his case for a cyclic cosmos. In past ages men began to understand the behavior of the galactic center as well as other influences. The past records document a phase of activity that will come around again as everything attempts to balance out. He thus explains the thermal extremes found in nature. These always seem to strive for balance. Modern science has missed this obvious fact and instead swims blindly in its uniformitarianism, not seeing the coming tidal waves of change.
   LaViolette’s study is brilliant and is steeped in research and interdisciplinary study. His theories deserve serious analysis from the scientific community. The author provides a large amount of material for further study. The amateur [non-scientist] will want to follow up and read the sources referenced in his notes.
   This work is timely as well as important. Why, humanity’s well being is at stake! EARTH UNDER FIRE is a valuable addition to the literature on cosmology and earth changes. Fantastic reading!
   One of the most amazing studies of cosmic cataclysmic cycles ever put into print.
   Armando Canales, The Critical Review

   I have collected 30,000 books and 20,000 videos over 40 years – now in a library – and this is the most important book I have found.
   UK bookseller telling friend, Glastonbury, UK

  6. @ john
   Ik ben niet geimponeerd en blijf het oude koek vinden, hoeveel drs -en profs en andere hoog geleerde meneren het ook geweldig vinden. Anti zwaartekracht bestaat net zoals vrije energie, Het wordt pas nieuws als we het op grote schaal gebruiken kunnen, en alle octrooien aangaande dit onderwerp vrij gegeven worden door de olie maatschappijen en andere belanghebbenden. Die tijd nadert nu in een sneltreinvaart en zal een ieder de ogen openen(tenzij ze perse niet willen zien).

  7. @Marcel

   Dat anti-zwaartekracht bestaat is op zich inderdaad vrij ouwe koek maar jij stelt nu toch niet serieus voor om allemaal braaf ons mond hierover te houden tot “alle octrooien aangaande dit onderwerp vrij gegeven worden door de olie maatschappijen en andere belanghebbenden” ?

   Is dat dan omdat volgens jou binnenkort de ‘aliens’ toch komen helpen met ‘ascentie’ enzo of vanwege e.o.a. magische gebeurtenis?

   Wat overigen ook ouwe koek is: het plan voor een fake alien invasie. Dat schijnt er al sinds 1917 te liggen
   http://www.youtube.com/watch?v=EyuyeIVbwOM&feature=related

  8. @ hashashin
   De tijd van onthullingen is dichterbij dan menigeen denkt. Dat heeft niets met buitenaardsen te maken, maar veeleer met een verhoging in bewustzijn. Herinner maar hoe wij de pyramides bouwden, tenslotte zijn wij onze voorouders! Alle kennis is al toegankelijk als je jezelf erop weet af te stemmen, en dat gaat steeds beter voor steeds grotere groepen mensen.
   We are the ones we are waiting for. Dus…..

   Bovendien is vrije energie slechts een materieel middel om een hoger spiritueel doel te bereiken. Staar je derhalve daar dus niet blind op. Snel komt een tijd dat energie op heel andere wijze kan worden betrokken indien gewenst.

  9. @ Marcel: Hier is een uniek event met een brilliante geest die antizwaartekracht en vrije energie aantoont en verklaart…en jij bent niet onder de indruk?

   Jij wilt dat de tijd nadert vanuit Shell en Co? Terwijl dit juist de tijd in gang zet van zelf er mee werken en het uit het verdomhoekje halen, waardoor er juist een ‘ disclosure’ plaatsvindt…

   Het gaat mij niet om mijn of jouw ‘oude koek’, het gaat er mij om dat de grote massa die nu massaal naar Peinenburg hapt jouw oude koek straks slikt als zoete koek….

   Ik geloof dat je niet echt op de hoogte bent van de bestaande vrije energie en antizwaartekracht technieken, maar als je nieuwe koek wilt kun je natuurlijk gewoon net als vele anderen je opgeven voor 27 maart (er is koffie en koek, verse koek).

  10. @ John

   Zou het niet eens de tijd worden om eens in een gevaarte langs te komen welke idd gebruik maakt van antizwaarte kracht en waar we net als met een proefritje in een nieuw model auto een baantje om de aarde heen kunnen maken, enkel voor geduchte WTK figuren die er nog steeds niet voor onder willen doen dan ze enkel voor eens en altijd goed te overtuigen.

   Geen woorden maar daden, ipv een goede lezing ook eens gecomfronteerd worden met echt werkende zaken die verder gaan dan de verbeelding, kan zelf niet wachten op het afspect van een hartstilstand en vertroken gezicht in een grotere OOOH & AAAAH’s op mijn rijzende zie je NU WEL toet.

   Denk dat we dan al aardig in de richting komen met die Turk en zijn electromotor vorig jaar bij de TU-Delft, met demontage en montage van het pepertume mobiele apparaat.

  11. @ john
   Ik denk dat jou comment en de mijne elkaar gekruist hebben ,kan me anders jouw vraag niet voorstellen.
   Ik zou zeggen lees hierboven mijn comments maar even door, krijg je een beetje een beeld van het hoe en waarom van mijn mening.( die overigens mag zijn hoe die is,ook al zou je hem eventueel niet kunnen begrijpen)

  12. Ik heb het hier nog niet eens over ‘ Mind over/into Matter’ of manipuleren van energie met bewustzijn, dat lijkt me weer een heel ander evenement (en discussie).

   Als iemand letterlijk experimenteel aantoont dat de zogenaamde natuurkundige ‘ constante’ van de lichtsnelheid van Einstein… zo,n 64 tot een paar honderd keer kan worden doorbroken, dan lijkt me dit toch niet niets.

   Als iemand op basis van Aether fysica laat zien dat alle huidge fysica zo,n beetje van de baan kan (inclusief de ‘ Big Bang’ theorie en veel kosmologische opvattingen), dan lijkt me dat toch interessant.

   Ik kan me niet voorstellen dat je deze man niet zou willen aanhoren, zeker als je zijn werk nog niet kent en hij een boekje open gaat doen over ‘ space weather’ (kosmologische veranderingen die een enorme weerslag kunnne hebben op al het leven, juist in deze tijd waarin wij leven), bestaande vrije energie technieken, bewezen superluminale sneleheden (vele malen hoger dan de lichtsnelheid) en zelfs verklaringen voor en bewijzen van antizwaartekracht.

   Paul LaViolette (zie de video hier: http://www.healingsoundmovement.com/news/58/promotie-video-paul-laviolette-27-maart-2011-mirror-centre-amsterdam.html)
   zegt ook letterlijk dat dat het hoofdoel van zijn boek ‘ Secrets of Antigravity’ is: zorgen dat de beschrijvingen en verklaringen er zijn, zodat begonnen kan worden aan ‘ reverse engineering’! Want (zijn woorden): ” Once it is out in the open, there’s no need to keep it secret.”

   Ik weet alleen dat deze man speciaal naar Amsterdam komt, 4,5 uur over van alles zal praten en samen met mij vragen uit het publiek zal proberen te beantwoorden. En soms, heel soms, zijn interessante vragen nog belangrijker dan ‘ antwoorden’. Als er genoeg mensen komen, zijn wij misschien wel uit de kosten en kunnen we gaan sparen voor zo,n WTK machine op aanvraag.

   Tot 27 maart dan maar?
   😉

  13. @ john
   Nee hoor ik ga niet komen ,heb wel iets beters te doen de 27ste. En bovendien als het toch out in the open gaat komen zie ik het vanzelf een keer langskomen toch? Hoef ik er ook niet heen. Trouwens het is maar een middel tot imo dus niet iets waar ik erg warm voor loop. Ik concentreer me liever op het doel, dat immers bereikt kan worden zonder dit soort technieken.
   Zo als je zelf al zegt mind over matter. Als ik alles kan doen met de mind waarvoor heb ik dan nog antigravitatie technieken nodig?

  14. Trouwe Bob Lazar deed al eerder een duit in het zakje, die l;aat oa zien hoe hetw erkt met anitmaterie en hoe je een UFO daarmee kan laten vliegen, alleen in feiten is de conductor die je nodig hebt wel iets is wat een enorme kracht aan energie kan generen, zeker als je dat in een compactere vorm weet toe te passen.

   Gestaafd aan kennis en de power consumptie van nulpunten energie zijn er maar weinig die voldaan aan het concept ter sprake komen, eerst wil men een berg geld zien voordat met het als doel op de markt gaat uitbrengen, daar kleeft altijd octrooi aan die verzilverd eerst moet worden.

   Alleen Paul LaViolette is niet de enigste, er zijn er zoveel die er aan werken, dus kijk er niet heel erg bijzonder van op, innovatie techniek genoeg voor het oprapen.

  15. Innovatie techniek ligt zeker niet ‘voor het oprapen’ en dit soort unieke sprekers en kennis ook niet lijkt mij, maar als iemand het rustig wil afwachten, of met de geest moederschepen inclusief huisdier een blokje om wil laten doen of gewoon thuis wil blijven navelstaren of aan stargazing wil doen, of gewoon niet geintereerd is in de vergaande implicaties voor een schonere en betere wereld hou ik niemand tegen hoor.

   Ik ben er wel in ieder geval, heb die dag toch niets beters te doen. Groeten.
   😉

  16. Waarom moet altijd alles vernieuwend zijn, gebruik gewoon oude rommel, tweedehands spullen. Scheelt heel veel voor het milieu. Je hoeft het niet weg te gooien en niet opnieuw te produceren.

   Innovatieve technieken, ik vind het prachtig, volop aan de gang. Ik zie wel wat op m’n weg komt.

   Met gedachten krachten is alles mogelijk, eerst een idee, dan de uitvoering. Succes met ontwikkelen…

  17. @ Martijn

   Heb jij al je innovatie Galaxy S laten zweven door de lucht?!

   Bedoel er geen apps mee maar realtime, het stuitert en vliegt en is gewoon niet stuk te krijgen, heb hem zelfs al tot 3x aan toe het trapgat in geschoten en is nog steeds heel, een oudje had het allang begeven.

  18. @Marcel

   wat ik me bij jou nou altijd afvraag (omdat je zo over komt): is er dan werkelijk waar geen spoortje van twijfel bij jou over die (door velen anderen toch als totaal on-onderbouwde en vrij kinderlijke fantasie geziene) 5d theorie?

   Ben jij er werkelijk 100% van overtuigd?
   En is er ergens een datum waar we je aan kunnen houden?
   Als ik nu over bv 5 of 20 jaar nog steeds gewoon hier met jou zit te communiceren en het is iedereen duidelijk dat er niets van ascentie heeft plaatsgevonden, houdt je dan nog altijd gewoon vol?

   Ergens zonder onomstotelijk bewijs zo zeker van zijn komt op mij i.e.g. niet verstandig, realistisch en ook niet echt gezond over.

   Ik houd er bijvoorbeeld zelfs voor 0.001% rekening dat jij misschien gelijk wel kan hebben… Hoe hoog schat jij de kans in dat jij het misschien mis hebt?

  19. @ HASHASHIN

   Misschien draagt dit wel een steentje bij…

   http://www.in5d.com

   Niet gelauwerd aan het feit dat dat de site van Marcel is, maar puur sang denk ik om eens mee te liften op gevoelsbasis hoe het zou zijn op een 5D level basis denken, als lerende mogenheid hier op aard is natuurlijk alle inzichten ervaringen van harte welkom, morgen is het een straalvliegtuig morgen weer een ouwerwetse zeefmolen.

  20. @Paul,

   thanx zal er eens rondkijken.
   Wat me zo verbaast is het (ogenschijnlijk) totale gebrek aan enige twijfel bij Marcel als het om 5d/ascentie gaat. Je zou haast denken dat hij iets geheim houdt voor ons, zo zeker lijkt hij van zijn zaak.
   😀

   Die duim is tot nu toe nog steeds mijn favoriete Paul-avatar trouwens

  21. @ hashashin
   Neen er is geen spoortje van twijfel bij mij aanwezig, temeer daar ik de bewijzen ervoor elke dag om me en in mij zie.
   Ik kom zo over ,op jou dan toch ,op een ander kan ik wel heel anders overkomen .
   Wie zijn al die anderen die het als een niet onderbouwde vrij kinderlijke fantasie zien, en wat heb ik met hen te maken?
   Ik kan me ook niet herinneren dat ik ergens een datum aan het fenomeen ascentie heb verbonden. Het is ook al bezig te gebeuren en zal altijd doorgaan ,of denk je dat het stopt bij 5D? Dus neen er valt niet een datum te stellen waarop je mij ter verantwoording kan roepen. Waarom zou je ook het is mijn weten ,jij ziet het geheel anders dus…..( daar laat ik je helemaal vrij in)
   Maar kijk niet raar op als ik al ver voorbij jou gedreven ben tegen de tijd dat jij je gaat afvragen waar al die mensen toch zijn gebleven die zo vurig wensten te ascenderen .

   Kijk voor jezelf maar eens naar je eigen wereld beeld en zie hoeveel is gebaseerd op aannamen en veronderstellingen en vooroordelen. Vraag me dan nog eens hoe ik zo zeker kan zijn en veroordeel mijn zeker weten dan nog eens op een zelfde manier.

   De kans dat ik het mis heb is 0%. En ik begrijp dat je dat niet kunt plaatsen, maar dat is niet een tekortkoming van mij maar van je eigen veronderstellingsvermogen. Ik ben namelijk al vol aan het ascenderen ( jij overigens ook alleen wil je het nog niet onderkennen).
   Hoe zou die vraag van jou klinken als ik hem anders stel?

   Je zit in een rijdende trein, hoe groot schat jij de kans in dat je voortbeweegt ten opzichte van de mensen op het perron?

   liefs marcel

  22. @ HASHASHIN

   Dat 5D van marcel mag je verwachten als het zelfde dat je ooit op school heb gezeten en er al dik jaar je neus niet meer heb laten zien omdat je allang en breed je diploma in je zak hebt zitten, je bent er eerder verdwaald als zoon lief naar die zelfde school toe wilt en je wordt geconfronteerd met zittenblijvers van juffen ne schoolmeesters, niet de directeur en de congierge te vergeten.

   Al hoe wel de school maar tot de 4de klas ging, is zitten in 5D de term voor hij die de school ooit heeft verlaten.

   Zelf kabouter ik nog flink raak en rond in 5D met de Paul-gravatar-duim.

  23. @Marcel
   Als antwoord op jouw vraag: 100%. Maar die stelling is dan natuurlijk ook gewoon te bewijzen.
   🙂

   Niets is zeker en hier lijken mij ook esoterische theorieën onder te vallen.
   Zoals ik al aangaf hou ik er zelfs (voor een heel klein beetje) rekening mee dat jij mogelijk gelijk zou kunnen hebben. Dit hoofdzakelijk omdat ik het niet verstandig vind om iets 100% uit te sluiten (‘Zeg nooit nooit’).
   Ik zou het prachtig vinden als jij gelijk hebt en ik niet, zelf als ik niet mee zou ascenderen, ik gun het je/eenieder van harte.

   Maar het feit dat jij zegt 100% zeker van jezelf te zijn (en dus 100% zeker dat ik het mis heb) vind ik verbazingwekkend. Helemaal vanwege het ogenschijnlijk volledige gebrek aan bewijs voor jouw theorie.

   Je schetst de meest fantastische toekomstbeelden als compleet zekere waarheid, maar dan wel zonder ooit ook maar de geringste onderbouwing. Enkele voorbeelden uit alleen dit topic:
   “De tijd van onthullingen is dichterbij dan menigeen denkt. ”

   “Alle kennis is al toegankelijk als je jezelf erop weet af te stemmen, en dat gaat steeds beter voor steeds grotere groepen mensen.”

   “Snel komt een tijd dat energie op heel andere wijze kan worden betrokken indien gewenst.”

   “Als ik alles kan doen met de mind waarvoor heb ik dan nog antigravitatie technieken nodig?”
   Klinkt allemaal prachtig maar enige onderbouwing svp? een heel klein beetje maar?

   Jij hebt eerder ook wel eens gesteld dat wapens enzo er straks in 5d niet meer toe doen en niet eens zullen bestaan. Is er dan echt geen uiterlijk jaartal wat jij durft te noemen waarop eenieder die in dezelfde dimensie als jij zit inderdaad merkt dat er geen wapens, oorlog en agressie meer bestaan?

   Hoe dan ook: eenieder die een theorie als 100% zekerheid benoemt zonder enige ruimte voor twijfel (en tot nu toe zelfs zonder enig bewijs) roept bij mij associaties op met sektes, georganiseerde religies en indoctrinatie.

   Ik hoop dat je weet dat het o zo makkelijk is om mensen te laten geloven wat ze willen geloven Marcel.
   O zo makkelijk..

  24. Marcel speelt regelmatig de rol van de joker met de rode clowns neus.
   Ik heb clowns van jongs af aan altijd al eng gevonden.
   Doet een beetje pijn aan m’n ogen.
   Marcel is misschien wel een fanatieke inlakets sektant en ik heb begrepen dat die zich georganiseerd zat zingen bij sitt inn satsangs.
   Ze gaan wachten totdat de nwo volledig door de transitie heen is geïnstalleerd.
   Typisch Nederlandse ook, het Zwitser Leven Aegon gevoel, je bent verzekerd, je zit gehamerd, het op de bank zitten, achter over leunen, beetje brallen beetje brullen, hete aardappel in de keel kèerel alles kits, je doet gezellig maar je bent niet gezellig, het verjaardagsfeestjez gevoel, de hijgende huilende hyena’s komen op bezoek om te kijken of je nog wel aan de normen voldoet, de verkeerd geschonken bakjes koffie net te slap en maar net over de helft, de verkeerde zuunige praatjes, ongemeende gemene opmerkingen als zoete gesuikerde boeren kurk droge sop kaakjes tussendoor, je hoeft niks te doen, alles komt goed, je haren zijn uitgegroeid en jij ook, internet dat is niet iets waarmee je echt wat moet doen, toen het er niet was droomde je niet van multi mediale internet netwerk mogelijkheden, ik wel, ik was in m’n mind al met internet bezig toen het er nog lang niet was…. Nu het er is isz het voor mij continu totaal overweldigend, voor de sissende ssjjjhhiiffft sektanten betekent dat allemaal niks, oranje bleu blazé, we beuzelen ons wel een weg door de avondstierlijke verveling heen

   Swami Marcel;

   http://www.sripremananda.org/pictures/swami_1.jpg

   De JOkkende Joker;

   http://img200.imageshack.us/i/poster1balkenendealsjok.jpg/

  25. @ hashashin
   het feit dat je mij niet kunt geloven, is een gebrek aan vertrouwen in jezelf. Laat al het oude nou eens los en richt je op wat je werkelijk wilt en manifesteer dit, en niet vanuit je hoofd, het willen maar een intentie vanuit het gevoel/hart. Niet proberen ,dat is te vrijblijvend, gewoon doen. begin maar eens met alle dualistische rimram los te laten en er een eenheids denken tegenaan te gooien.
   Laat alles waar je tot nu toe in geloofde los, zwaartekracht ,economische principes,geloofsovertuiging,natuurwetten, maten, gewichten,vooroordelen, zienswijzen hoppa allemaal de deur uit. En vervang ze door je werkelijke intenties ,moet je eens zien wat een sprong je maakt.
   Deze hele wereld zoals jij die ervaart is begonnen met een gedachte, dat kun je omdraaien . deze hele wereld zoals jij die ervaart kan ook weer teniet gedaan worden door een gedachte. En dan bouw je een nieuwe een die je beter past, wat is daar sektarisch aan? Het is een intentie en het begin van iets nieuws. Als een oude jas gaat knellen leg je hem af , waarom wil je deze wereld dan vasthouden als hij knelt. Leg hem af en schep een nieuwe.
   Jaja ik weet het je denk dat ik gestoort ben, en in jouw ogen ben ik dat waarschijnlijk ook. Maar dan vergeet je het allerbelangrijkste. En dat zet ik hieronder even in hoofdletters, niet als schreeuwen maar om het belang ervan.
   JE BENT EEN ZIEL, EN HEBT EEN LICHAAM EN DAT LAATSTE NOG MAAR TIJDELIJK OOK.
   Weet jij waar een ziel toe in staat is? Zoja waarom twijfel je dan nog? Waarom praten over dat we cocreators zijn als we dat zijn! Creeer! Wat houd je tegen?

  26. @ hyper
   ach arme arme verdwaalde hyper,jeugdtraumas vasthouden omdat loslaten enger is? Je aanschurken tegen mede internetgebruiksters om je eenzaamheid (die alleen in je hoofd bestaat) te ontlopen? Iemand die een heel ander denkraam hanteert dan de jouwe wegzetten als sektarische babbelende clown ,om zelf niet te hoeven nadenken? Dat wat jouw petje te boven gaat lacherig afdoen als totaal ontregeld en verkeerd? Vooroordelen over mij omdat je me niet begrijpt(ik drink niet rook niet) ( o en doe niet aan satsangs daar moet je martijn voor hebben ). Ja je kunt heel mooi wollige tekstjes produceren maar zit er ook een diepere inhoud achter? Het lijkt mij allemaal zo geestelijk armoe troef en benepen. Ik zeg niet dat je dat bent,maar zo doe je jezelf voor. Als een zielig eenzaam kind dat ook graag een snoepje wil maar niet durft te vragen. En nee ik heb geen medelijden met je ,ook daar doe ik niet aan. Wel medeleven, laat alles toch los en creeer wat je werkelijk wilt. Scheur je los uit je zelfopgelegde slachtofferrol en neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven weer in eigen hand. Ik weet dat ook jij dat kunt ,maar je moet het wel zelf doen.
   Je kunt een paard wel naar de waterbak brengen maar drinken moet ie zelf doen!. Of blijf in je eigen ( imo) armzalige wereldje hangen als die je beter bevalt,maar stop dan met veroordelen van mensen die een betere wereld voorstaan.
   liefdevolle groet marcel( met enge rode neus brrrrr)

  27. @HyperAlert
   😀

   @Marcel
   wat mij tegenhoud is de realiteit.
   Je kan nog zo hard geloven dat je met louter gedachten iets kunt creëren, het gaat je toch écht niet lukken, daar wil ik wel een aanzienlijke weddenschap met je voor aan gaan.

   Natuurlijk hebben we (hoogstwaarschijnlijk) een ziel en is er meer dan deze realiteit.
   Maar dat wil toch niet zeggen dat deze realiteit, hier en nu, er niet toe doet of dat we de ‘wetten’ van deze realiteit nu zomaar ineens kunnen negeren?

   Een persoonlijke ‘sprong’ heb ik geen behoefte aan en daar ben ik dus ook niet naar op zoek. Persoonlijk zou ik het zelfs behoorlijk laf vinden deze aarde te verlaten d.m.v. ascentie en anderen daarbij aan hun lot over te laten in een wereld vol onrecht.

   Ik wou het woord gestoord liever niet gebruiken maar nu je het zelf doet zal ik inderdaad beamen dat je af en toe op mij inderdaad die indruk wekt met je statements
   😉

  28. Heren heren !

   Laten we de boel eens bekeren, dat kan natuurlijk helemaal in godsgenade, jammer dat jullie daar nog niet op zijn gekomen, wij zijn nogal goed in metamorphoses van innerlijk en uiterlijk in realiteits wanhoop.

   Zal het varkentje Marcel w in 5D wel eens even aanpakken en in iets anders dan 5D kwakken, misschien dat jullie er ook verlicht van raken.

   Tis allemaal hokus pokes in de creatie van de mind! Simsala Bim!

  29. @paul
   Wat gebeurd me nou zit hier lekker in 5D en dan opeens dit in W. Wauw het is een byzondere tijd dat dan weer wel
   bovendien helpt het misschien hyper van zijn jeugdtrauma af.

  30. Dat duurt nog wel ff HASHASHIN, heb net 1 miljoen pleuro op Guido zijn rekening over gemaakt, voor zwijg plicht, dat moet goed komen.

  31. @Paul
   ik heb ook wel wat te verzwijgen, hoewel niets over jou zou een miljoen toch erg welkom zijn.

   @Marcel
   vibraties gedaald naar eerder nivo?

  32. @ HASHASHIN

   Zit ff lekker te kleien hier op marcel, zijn plaatje is al veranderd, alleen zijn state of wellness moet nog in pleidooi vallen van de WTK guardian, anders komt ie niet meer door.

   Als je naast me zou wonen dan had je nu al ook zo’n miljoenen koffer gehad.

  33. @ hashashin
   nee hoor mijn vibes zijn niet gedaald. Die blijven lekker zo hoog als ze zijn.Ik weiger verder af te dalen. En dat is niet egoistisch eerder de eerste regel van E.H.B.O. zorg eerst dat je zelf geen gevaar loopt.
   Al die mensen die de wal vasthouden en wensen dat ik me naast hen vastklamp vergeten een ding. Namelijk dat zij zich vastklampen en dat dat hun eigen keuze is. Niet de mijne ik drijf lekker verder en zwaai naar hen, als ze willen kunnen ze mee maar ik zeg ze niet dat te doen, dat moet hun eigen keus zijn. Als ze niet kunnen zwemmen wil ik hun hoofd wel boven water houden.
   http://www.stevepavlina.com/forums/spirituality-consciousness-awareness/53397-hopi-elders-statement.html

  34. Paul, ik begrijp dat u een broer bent van ‘Gaston-van-de-PCL’..? Maar awel, ik zal goed zorgen voor uw koffertje, zeker en vast.
   Hoe later op de avond, hoe schoner het volk. Toch?
   (Die laatste zin is een citaat van Bakellende)

  35. Marcel die vorige foto met die koele ronde zwarte John Lennon zonnenbril vond ik wel mooi, welleswaar ingekleurd maar dat geeft niet, gewoon heel andere uitstraling heb je dan, veel hipper vind ik, maar doe maar gewoon de foto die jij het mooiste vind hoor, en ik las net in een flits iets over indianen advies waarvan ik wel iets herkende, van dat je moet opletten met welke mensen je dagelijks mee optrekt, dat je je niet naar beneden laat trekken door mensen die niet goed bij je passen, in die zin snap ik je WEl Marcel, veel mensen, ook ik blijven te lang bij de vertrouwde kliek waarmee ze geboren zijn, uit overlevingsnood of angst, of gewoonte, mensen die niet met je meegroeien, in die zin is vijf Deee met de stroom mee wel belangrijk, in vijf Dee op zee met de stroom mee hatsjiekiedee, die Farmer film nog steeds aan het kijken, best mooi ook om te zien dat de hoofdrolspeler uiteindelijk al z’n artistieke ambities opgeeft om z’n oude lieve moeder nog een actieve oude dag te gunnen op zijn niet winstgevende bio boerderij… Die John trok ook artistiekerige mensen aan, die hoefde er niet eens tegen aan te ‘schurken’ ze kwamen gewoon op z’n pad, maar daar zijn ze niet altijd van gediend op het dorp, dat vinden ze eng, mensen die zich anders kleden en misschien wel muziek en schilderijen maken, dat is natuurlijk eng voor gewone rough redneck hillbillies, die branden s’nachts even je schuur plat, die verlinken je door roddels de buurt in te sturen, ach het bekende gedoe….maar op het scherp van de snede even tekeer gaan met de pen vind ik nog steeds wel mooi, zal ook voorlopig wel zo blijven..

  36. Over welke pen heb jij het beste Hyper, terwijl je een toetsenbord nodig hebt om hier een stuk tekst te kunnen inkleuren, misschien dat we ooit nog binnenkort korte insgeproken comments kunnen recorden ipv een sappige stukje tekst.

   Geeft niet, het leest altijd zo lekker vertrouwd weg.

   @ Guido

   Koste me ff moeite om die verfbom eerst te verwijderen, wou je niet besmeuren met een Gouden Gaston kleurtje, anders staat zo de MSM bij je op de stoep van wie heb je die koffer met steekpenningen van gehad, de vinger wijzen op Berhard en Bolkenstein of willink is dan niet van de partij.

  37. Jah Paul ik bedoelde ook met mijn driftige vlijtige vingertjes mijn toetsenbord ritmisch laten ascenderen naar ongekende hoogten.
   Maar nog steeds ligt er een klassieke paarse zwart schrijvende vulpen met blocnote naast mijn ronkende ratelbord.
   Typen is handig maar krullen punten en strepen met de hand geschreven is nog steeds de ultieme papieren beleving vind ik wel

  38. Wat een heerlijk ventje ben je toch ook, je doet me denken aan een oud vriendje van me die vroeger al zijn Big schrijfpennen opvrat, 3x daags had ie een ander kleurtje in zijn mond, nog steeds eet hij dagelijks al zijn potloden op en gezien het feit dat hij maar al te graag ook nog eens graag zijn knarsetanden in het toetsenbord weg steekt mocht het blijken dat hij uit voorraad niet meer aanleveren kan.

   Ik heb het zelfde hier met papier, vooral hennep papier rook ik zo op en auwel papier gaat er per 500 riem er zo in, tja kan me voorstellen dat een note met pen voor de aantekeningen wel op zijn plaats is, vroeger was dat een geel papiertje bij me, tot ik me scherm al niet eens meer zag.

  39. @ hyper
   foto’s van mij zijn puur en niet bewerkt met enig fotoshop progje. Het is slechts een van de uiterlijke verschijningsvormen die ik aan kan nemen . Een goed lezer ziet ook de innerlijke marcel zelfs door alle foto’s heen . Ben wel blij dat je me tenminste enigzins serieus neemt dat waardeer ik .
   Ik speel namelijk geen rol meer ( vroeger vaak wel), en doe ik het wel ben ik daar toch vrij duidelijk over.

   Groet marcel

  1. Ah, beetje lucht uit Gaasterland, zeer fris, verklaring van mij erbij en ingestraald met Goddelijke energie, voor een tientje! Zelf meenemen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.