Advertentie

Nogmaals: ’t ‘Hellenic Financial Stability Fund’…


MAAK JE GEEN ZORGEN! HET IS GELUKKIG 'FOR THE SAKE OF '
MAAK JE VOORAL GEEN ZORGEN WANNEER JE HET ONDERSTAANDE STUK LEEST..! WANT HET IS GELUKKIG ‘FOR THE SAKE OF PUBLIC INTEREST’

x

x

Een publiek schandaal in de maak:
x

Nogmaals: ’t ‘Hellenic Financial Stability Fund’…

2014 WantToKnow.nl/.be

x

Wat is hier aan de hand..? We schreven al twee artikelen over het wazige ‘Hellenic Financial Stability Fund’, dat naar schatting ruim € 15 miljard heeft laten verdampen van Europees geld, en dus ook van de Nederlandse belastingbetaler.. Is hier een grof schandaal in de maak? Het lijkt erop, dat de man die het verhaal op de kaart zette, Drs. Ad Broere, door onze volksvertegenwoordigers op een zijspoor wordt gerangeerd. Althans, daar lijkt het tenminste op.

Zo deed NRC verslag van de bereikte akkoorden op Europees niveau, m.b.t. de steunmaatregelen voor Europese banken.
Zo deed NRC verslag van de bereikte akkoorden op Europees niveau, m.b.t. de steunmaatregelen voor Europese banken.

Hoe is het mogelijk, dat een zaak als deze door de vaste Kamercommissie voor Financiën op deze manier wordt behandeld. Wanneer we kijken naar de manier waarop de oproep van Ad Broere tot helderheid/opheldering over dit  ‘Hellenic Financial Stability Fund’, dan kunnen we niet anders constateren, als een soort ‘minachting’.. Zitten onze volksvertegenwoordigers te slapen..?

Even recapituleren..

29 juni 2012: Mark Rutte op een persconferentie: Europese banken ontvangen hulp onder strenge voorwaarden..! Hij benadrukt na het nachtelijk, Europees overleg op Radio1, dat noodlijdende Europese banken alleen onder zeer strenge voorwaarden in aanmerking komen voor financiële hulp uit het ESM fonds, zodra de nieuwe Europese bankentoezichthouder er is. (lees hele verhaal op NRC HIER) Citaat uit dit NRC-stuk:

‘Volgens Rutte is er geen sprake van dat noordelijke landen zijn gezwicht voor druk vanuit het zuiden, ofwel Italië en Spanje. Er komen voor deze spelers geen soepeler voorwaarden voor de toegang tot de Europese noodfondsen EFSF en ESM.

Het is dinsdag 5 juni 2012 16:01 (Dow Jones)–Een van de belangrijkste bondgenoten van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, heeft dinsdag de oproep van Europese ambtenaren voor directe bankensteun vanuit de noodfondsen European Financial Stability Facility (EFSF) of European Stability Mechanism (ESM) verworpen. Kortom: ook Merkel krijgt uitermate kritische geluiden te horen, voor ongebreidelde steun aan de in nood verkerende bankensector.

Volgens Volker Kauder, dus een van Merkel’s belangrijkste parlementariers voor de christen-democraten, zijn in Europa de noodfondsen gecreëerd om landen te ondersteunen, die daarna op hun beurt de banken kunnen ondersteunen.. En, alleen “indien noodzakelijk zouden deze middelen gebruikt moeten worden”, zegt Kauder in Brussel. Het is duidelijk: ook deze Kauder verwerpt directe steun vanuit het EFSF of ESM ter herkapitalisering van de banken. De steun moet aangevraagd worden door het getroffen land, zoals is beoogd in de overeengekomen regels.”

Wie draait er in hemelsnaam WERKELIJK aan de knoppen van 'onze' Euro..??
Wie draait er in hemelsnaam WERKELIJK aan de knoppen van ‘onze’ Euro..??

Op 19 april 2012 wordt door het EFSF aan het Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) € 25 miljard geleend, onder garantie van de Griekse staat. En dus niet AAN de Griekse staat…! Later volgden er nog meer leningen waardoor het totaal aan leningen op € 48,2 miljard kwam. Dit fonds, het ‘HFSF’ heeft dit totaalbedrag van € 48,2 miljard toegevoegd aan het kapitaal van de bank. En nog maar even in koeieletters benadrukt:

“The Hellenic Financial Stability Fund was founded in July 2010 (under Law 3864/2010) as a private legal entity and does not belong to the public sector. It has administrative and financial autonomy, operates exclusively under the rules of the private economy and is governed by the provisions of the founding law as applicable.”

Het blijkt dat de ‘beruchte’ troika (Europees Centrale Bank (ECB), Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Eurocommissie) de architecten zijn van dit HFSF. Het IMF zou aanvankelijk maximaal € 10 miljard storten, maar dat werd € 1,5 miljard en het Europese steunfonds EFSF stortte vervolgens het kapitaal van € 50 miljard van dit steunfonds vol, door.. leningen. Letterlijk staat dit zó omschreven:

‘The objective of the Fund is to contribute to the maintenance of the stability of the Greek banking system,
for the sake of public interest.’

De leningen aan het HFSF werden in een 4-partijen-overeenkomst vastgelegd op 10 december 2012, dus maar liefst 8 maanden nadat de eerste betaling van € 25 miljard al was gedaan. (HIER)

En ja, daar gaat het miljardenkapitaal van dit private steunfonds…!
In het jaarverslag 2012 wordt door dit PRIVATE HFSF al zo’n € 5,6 miljard wegens ‘verliezen’ afgeboekt van het ‘kapitaal’ dat eind 2012 door de EFSF leningen was opgetrokken van € 1,5 miljard tot € 42,5 miljard.
Vervolgens wordt 2013 € 9,7 miljard afgeboekt en wordt het kapitaal door EFSF-leningen verder verhoogd tot € 49,7 miljard…. (HIER(pdf) en HIER(pdf))
Vervolgens wordt dan, in de eerste helft van 2014, nog een verlies van € 4,6 miljard geboekt, waardoor het verlies over de 2,5 jaar, sinds de oprichting van het HFSF, op het lieve sommetje van € 20 miljard uitkomt. (HIER(pdf))

Even terug naar het Europees Stabilisatie Mechanisme..
De financiële knappe koppen in de Europese Gemeenschap zagen de bui hangen en begrepen dat er een afspraak moest komen, die zou moeten voorkomen, dat de Euro onderuit zou kunnen gaan. Het is november 2011, en we citeren uit het eerste ESM-ontwerpverdrag:
‘Indien zulks onontbeerlijk is om de financiële stabiliteit van de eurozone als geheel te waarborgen, biedt het ESM een ESM-lid onder stringente economische beleidsvoorwaarden in het kader van een macro-economisch aanpassingsprogramma financiële bijstand. Hierbij staan het aanpassingsprogramma en de bijstand in verhouding tot de ernst van de economische en financiële onevenwichtigheden waarmee het betrokken ESM-lid wordt geconfronteerd. ‘

Het is februari 2012 en dit staat vervolgens in het herziene ESM-verdrag:
‘Indien zulks onontbeerlijk is om de financiële stabiliteit van de eurozone als geheel en van de lidstaten ervan te waarborgen, kan het ESM besluiten stabiliteitssteun aan een ESM-lid te verstrekken. Dit op basis van stringente voorwaarden die passend zijn voor het gekozen financiële-bijstandinstrument. Deze voorwaarden kunnen gaan van een macro-economisch aanpassingsprogramma tot de voortdurende inachtneming van vooraf vastgestelde voorwaarden om voor stabiliteitssteun in aanmerking te komen.’ en

‘Onverminderd artikel 19, kan ESM-stabiliteitssteun worden toegekend met behulp van de instrumenten waarin in de artikelen 14 tot en met 18 is voorzien.’ ‘Artikel 15: De Raad van gouverneurs kan besluiten een ESM-lid financiële bijstand in de vorm van leningen te verlenen met het specifieke doel de financiële instellingen van dat ESM-lid te herkapitaliseren.’

Het ESM verdrag werd in september 2012 geratificeerd door het Duitse parlement en in oktober 2012 trad het in werking. Daarvoor was het EFSF actief en omdat het EFSF opging in het ESM was het duidelijk dat het EFSF niet buiten de grenzen van het ESM verdrag had mogen treden. In december 2012 gingen de Griekse overheid, de Griekse Centrale Bank én het ‘Hellenic Financial Stability Fund’ de genoemde 4-partijenovereenkomst aan.

kamercommissie financienEn vóórdat de overeenkomst was getekend (december 2012) was dus al -zoals we hierboven hebben laten zien- de € 41 miljard overgeboekt naar het HFSF. Dus nogmaals: een private instelling. Het EFSF is daarmee in extreme mate voorbijgegaan aan de stringente voorwaarden die passend waren voor deze bijstand.
Het besluit om het Europese steunfonds EFSF de rol van ‘kapitaalverschaffer’ te laten spelen werd zoals we zagen, al vóór 2011 genomen door de genoemde troika. Dit proces heeft niets te maken met democratie en is in hoge mate misleidend. Hoewel niet kan worden gezegd dat het geheime operaties waren, want de informatie over het HFSF is gewoon op internet te vinden.

En de Nederlandse politici dan, en de vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën…?
De Nederlandse politici waren schijnbaar niet op de hoogte van de bankensteun aan Griekse banken en in Griekenland gevestigde buitenlandse banken door het HFSF met middelen verkregen via het EFSF. Dit is een ernstig tekort en de verantwoordelijkheid hiervoor berust op zijn minst bij de EU commissie, die op de hoogte was van het HFSF en de rol die deze private instelling speelde.

Als de Nederlandse politici niet op de hoogte waren dan heeft de ratificatie plaatsgevonden op basis van onvolledige informatie en moet deze alsnog ongeldig worden verklaard. Als de politici geheel of gedeeltelijk wel op de hoogte waren dan is het nog ernstiger. De Europese commissie is de Europese burgers in elk geval een verklaring verschuldigd waarom er bailouts van de Griekse banken met het belastinggeld van de Europese burgers zijn geregeld. Aan de Nederlandse politici de taak om zich te rehabiliteren.

drs. Ad Broere hier bij TROS-Radar.. Bij de Tweede Kamer is zijn geluid kennelijk nog onopgemerkt gebleven..!
drs. Ad Broere hier bij TROS-Radar.. Bij de Tweede Kamercommissie voor financiën is zijn geluid kennelijk nog onopgemerkt gebleven..!

NOG maar een keer een reminder…?
Drs. Ad Broere zond afgelopen week NOGMAALS een mail naar verschillende leden van deze vaste Kamercommissie voor Financiën. Een paar citaten-alinea’s uit zijn bericht:

“Op 10 april 2012 heb ik naar aanleiding van de petitie tegen ratificatie van het ESM een kort gesprek met u gehad over het verlenen van bankensteun via het ESM. U verzekerde mij er van dat dit niet zou gebeuren, want het ESM zou uitsluitend onder strikte voorwaarden leningen verstrekken aan eurolanden waarvoor deze steun onontbeerlijk was.

In diezelfde maand april 2012 had het EFSF, de voorloper van het ESM en inmiddels opgegaan in het ESM een lening verstrekt van € 25 miljard aan het ‘Hellenic Financial Stability Fund’. Dit is een private instelling, die als doelstelling heeft, het geven van financiële ondersteuning aan Griekse banken en in Griekenland gevestigde buitenlandse banken..

Deze leningen van het EFSF in de boeken van de private instelling HFSF zijn merkwaardig genoeg verwerkt als KAPITAAL. In totaal leende het EFSF € 48 miljard in 2012 en 2013 aan het EFSF. Het HFSF heeft steun verleend aan meerdere banken en op de uitgeleende bedragen werd al meer dan € 20 miljard afgeboekt wegens oninbaarheid.

Waren u en collega Tweede Kamerleden-financieel specialisten, niet op de hoogte van dit ‘Hellenic Financial Stability Fund’? Gelet op uw uitspraken in april 2012 is dat kennelijk niet het geval geweest. De EU commissie zou in dat geval tegenover het Nederlandse parlement in gebreke zijn geweest, door geen informatie over deze bankensteun ‘avant la lettre’ te geven.

EN: het had het besluit van de Tweede Kamer, over ratificatie van het ESM, een andere wending kunnen geven, als vooraf was gebleken dat er wel bankensteun werd verleend met Europese fondsgelden. Wanneer ik mij in uw positie verplaats, kan ik me voorstellen dat u -op zijn zachtst uitgedrukt- niet blij bent met de gang van zaken rond het HFSF.
Het zou mijns inziens daarom logisch zijn als u deze kwestie tot op de bodem laat uitzoeken voordat u zich richt tot de EU-commissie. Het lijkt immers veel op het misbruik maken van vertrouwen vanuit de EU naar het Nederlandse parlement. Tevens ondergraaft het de uitspraak van het kabinet dat er GEEN bailouts zouden worden geregeld van banken met Europees geld. Alle vorderingen en verplichtingen van het EFSF zijn overgenomen door het ESM. Het ESM zit dus alleen al door het HFSF met een oninbare vordering van op dit moment al meer dan 20 miljard euro.

De nietszeggende reactie van de vaste commissie voor financiën (HIER) op mijn open brief van  was teleurstellend. Toch vertrouw ik erop, dat u werk maakt van het onderzoek naar deze zeer merkwaardige en onjuiste gang van zaken opdat u straks niet via de media met feiten wordt geconfronteerd die u in verlegenheid brengen. “

De structuur van de Euro staat onder immense druk; het tijdsbeeld is ook hierin terug te vinden..!

 

 

 

5 gedachten over “Nogmaals: ’t ‘Hellenic Financial Stability Fund’…

 1. Geld gaat naar private banken/instellingen zoals hier is beschreven maar dat doet het toch altijd?
  Vorig jaar moest Nederland een naheffing betalen van 642 miljoen euro en nu is bekend gemaakt dat er weer een naheffing komt van naar schatting 200 miljoen euro wat naar de EU gaat wat dus ook weer bij de elite terecht komt denk ik.
  Dit geld zal hoogst waarschijnlijk sneller naar Brussel over gemaakt worden dan de PGBs naar de nood lijdende mensen in Nederland ondanks dat deze mensen er recht op hebben.

 2. N.a.v. het vorige topic hierover, heb ik in een der reacties de mail gekopieerd, welke ik naar de leden en plaatsvervangende leden geschreven had.
  Uiteraard krijg je 28 leesbevestigingen. Alleen Boudewijn Beukers (VVD) reageerde met het volgende: “Hartelijk dank voor uw mail. Het ESM is voor de VVD zeker geen makkelijke stap geweest, maar wel een noodzakelijke om de gevolgen van de eurocrisis te bestrijden. Het stabiliseren van de Europese bankensector, waaronder de Griekse, was een van de doelen van onze aanpak van de eurocrisis. Het ESM heeft is op voorspraak van de VVD omsloten met vele sloten waardoor te makkelijk gebruik maken van het ESM uitgesloten wordt. Dezelfde voorzichtigheid achten wij als VVD bij het Griekse programma van het grootste belang. Het HFSF wat u beschrijft was onderdeel van deze aanpak van de Griekse eurocrisis. De VVD zal er altijd voor waken dat Nederlands belastinggeld goed en zinnig besteed wordt. Daar kunt u ons aan houden.”

  Ik wacht even de reacties van sitebezoekers af……

  1. Luca, tja, wat moet ik zeggen…
   Maar in lachen uitbarsten?
   Wat een bullshit reactie van Boudewijn.
   Kun je niet even een Wob verzoek in elkaar fabriceren, al dan niet met een jurist, om de juiste deals boven water te krijgen die in ons Nederlands Belastingparadijs aan de lopende band worden gemaakt?
   En dan Rutte natuurlijk een niet geaccepteerde Wob vergoeding laten betalen.
   En zo ons geld terugeigenen 😉

 3. Ik ben vergeleken met bv Dijsselbloem een leek op het gebied van financieen maar toch vraag ik me af of Dijsselbloem een goede uitleg kan geven waarom landen leningen aangaan bij bv de ECB of andere instellingen.Wanneer men geld leent is het regel om daar rente over te betalen maar waarom trappen ministers daarin? De belastingbetaler moet betalen voor elke door de overheid aangegane lening plus rente maar niet zelden wordt alleen rente afgelost en blijft het leenbedrag gewoon staan.Voorbeeld er wordt 1.000.000 geleend a 5% rente dan is na 1 jaar 50.000 aan rente betaald en na 20 jaar het totaal geleende bedrag en na 40 jaar is het dubbele betaald maar staat het geleende bedrag nog open.De vraag dat mij dan logisch lijkt is waarom de overheden dan niet van de belastingbetaler die toch alles moeten ophoesten gebruik maakt zodat ze rente kunnen ontwijken,het lijkt mij dat de belastingbetaler dan stukken goedkoper uit zou zijn of zie ik het verkeerd?

  1. Het staat zelfs letterlijk in de protocollen van Sion.
   Protocol 20 (financieel programma).
   36.De onbekwaamheid van de zuiver dierlijke gedachtengang van de overheden ligt duidelijk voor de hand;Ze leenden bij ons geld tegen rente en dachten er niet aan,dat zij hetzelfde bedrag,vermeerderd met de rente,uit de schatkist moesten nemen om de schuld aan ons in te lossen.Zou het niet veel eenvoudiger geweest zijn,het geld door de belastingbetaler te doen opbrengen,aan wie zij geen rente moeten betalen?Dat juist……

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.