Advertentie

De duivel schijt altijd op dezelfde hoop!


x

loesje stront belastingen

x

x

Duivelse hoop uitwerpselen

x
De duivel schijt altijd op dezelfde hoop..!

X2015 © Arend Zeevat / deze versie © WantToKnow.nl/.be

x
De Nederlandse uitdrukking ‘De duivel schijt altijd op dezelfde hoop’, verwijst naar het verschijnsel in onze wereld, dat de rijken alsmaar rijker worden. Geld schijnt geld aan te trekken. Althans voor sommigen. Zij krijgen dit echter ook niet zomaar. Ze moeten er iets voor doen, namelijk hun ziel aan de duivel verkopen. De ‘filosofische mindset’ van de heersende elite, met betrekking tot de door hun toedoen materieel en financieel minder bedeelden op deze planeet, zou men kunnen omschrijven als de ‘Filosofie van de useless eaters‘. Een macabere opvatting, die echter alleszins de achtergrond van het geopolitieke en sociaal-politieke beleid in deze wereld verklaart.

Het brein van hen die menen op alle vlakken (vooral qua intelligentie) superieur te zijn aan 99,9 % van de mensheid, is voornamelijk gevuld met machtsdenken. Deze elite bestaat uit een aantal zeer rijke familiedynastieën en daarom heen cirkelende meelopende dynastieën, zoals koninklijke en aristocratische families. Met behulp van list, bedrog en misleiding hebben deze vampiers zich in machtscentra ingevreten. Van daaruit hebben ze, door inteelt en kruisteelt met andere families binnen het netwerk, zich in de loop van de menselijke geschiedenis kunnen handhaven.

De waarheid achter de 9/11 aanslagen komt stap voor stap boven water; deze past volledig in het tijdsbeeld van onthulling na onthulling!
De waarheid achter de 9/11 aanslagen komt stap voor stap boven water; deze past volledig in het huidige tijdsbeeld van ‘onthulling-na-onthulling’!

Daarbij beschouwen ze de wereld als hun ‘speelterrein’. Ze hebben alles in het werk gesteld om door middel van sociale beïnvloedingsprogramma’s het denken, voelen en willen van iedere nieuw op aarde geboren generatie te beïnvloeden, in een richting die hun heersersagenda dient.

Probleem-reactie-oplossing: de valse-vlag-operatie!
De voor velen inmiddels overbekende dialectische methodiek van probleem-reactie-oplossing, is voor de machtsfanaten de manier om goedgelovige en vooral onwetende medemensen mee te nemen in haar wereld van misleiding. Sinds 11 september 2001 staan deze kunstmatig geschapen problemen te boek als valse vlagoperaties.

Ze hebben zich in de afgelopen eeuw in verschillende vormen voorgedaan, om de machtagenda verder uit te kunnen rollen. Denk daarbij aan de Reichstagbrand in Berlijn voor de start van WOII, waar ook toen al de VS op de achtergrond een rol bij speelden. Maar zo zijn er meerdere geweest. Het fenomeen an sich gaat al terug tot de tijd van keizer Nero, die Rome in brand liet steken om de christenen soms letterlijk te kunnen nagelen.

Sinds 2001 hebben we in toenemende mate dit soort zeer goed voorbereide en uitgevoerde operaties kunnen waarnemen, die er voornamelijk op gericht zijn om mensen in hun onbewuste instincten te manipuleren. Telkens met hetzelfde effect. Namelijk door een bij de bevolking opgeroepen angst, ‘gelegitimeerde’ en versnelde afbrokkeling van onze mensenrechten.

Ook de valse vlagoperatie van de geconstrueerde bankencrisis in 2008 heeft de elitisten geen windeieren gelegd. Ze zijn er beduidend rijker van geworden. De Engelse krant Sunday Times publiceerde een lijst van de superrijken in 2015. Uit de lijst blijkt dat de Engelse elite nu tweemaal zo rijk is, dan bij het begin van de economische crisis in 2009. In Engeland bezitten de duizend rijkste van het land, gezamenlijk £ 547 miljard; 112% meer dan in 2009. Toen hadden ze samen een vermogen van £ 258 miljard..! Crisis, what crisis? Volgens een rapport van de Non Gouvernementele Organisatie Oxfam, die zich bezighoudt met de bestrijding van de armoede in de wereld, zal in 2016 1 % van de mensheid meer bezitten dan de rest.

US Liberty false flag operation

In 2013 publiceerde het Nederlandse internetmedium De Ondernemer een overzicht van ’s werelds gezamenlijk fortuin van miljardairs. Daaruit blijkt dat zij sinds 2009 samen een waanzinnig vermogen hebben verzameld van US$ 6,5 biljoen, daar waar ze in 2009 ‘slechts’ US$ 3,1 biljoen bezaten. Uit het gegeven dat zij hun bijeen gegraaide rijkdom voor 17 % ontlenen aan de financiële reddingsacties van overheden ten aanzien van ‘de in nood verkerende’ banken, moge duidelijk worden dat het Nederlandse gezegde ‘de duivel schijt altijd op dezelfde hoop’ bijzonder waar is.

Hieruit wordt duidelijk dat de zogenaamde welvaartsoverdracht, die er ten gevolge van de kunstmatig geschapen economische crisis en de daarop volgende reddingsoperaties heeft plaatsgevonden, door de rijken bewust is veroorzaakt. Natuurlijk is dit ten koste gegaan van allen die voor een dubbeltje geboren zijn en in financieel opzicht nooit een kwartje zullen worden. (Het artikel op de site van De Ondernemer staat er niet meer, maar hier kun je gelijksoortige informatie vinden)

Hoe is dit allemaal mogelijk..?
Het is natuurlijk te bizar voor woorden dat 0,1% van de mensheid de andere 99,9% kan onderdrukken, terroriseren en energetisch leegzuigen. Dit gegeven is op een menselijke manier niet te verklaren. Wanneer men zich enigszins verdiept in de achtergronden van het zwarte occultisme, oftewel satanisme, dan komt men tot de ontdekking dat daar vele niveaus in zijn. Afhankelijk van de offers die men bereidt is te brengen, stijgt men hoger in de machtspiramide. Macht, rijkdom, status, ongebreidelde perverse seks en rituele bloedoffers zijn voor satanisten de middelen om hun ‘hogere’ doel te bereiken, namelijk de totale controle over de mensheid en de aarde. De triniteit van seks, geld en macht, die ik de Trias Satanica noem, is het fundament voor de uitwerpselen van de duivel.

Crown gold camoulfage

x

Rotzooien met klimaat en klimaatgegevens..
De valse vlagoperatie van de opwarming van de aarde, is eveneens een voorbeeld (HIER) van een kunstmatig geschapen probleem. Die leugen is al enkele jaren gebruikt en door de VN schriftelijk vastgelegd in de Agenda 21, die onlangs werd opgevolgd door de in de VN bekrachtigde Agenda 2030. Uiteindelijk zal dit de mensheid onder een wereldregime van totale controle brengen. De leugen van de opwarming van de aarde werd ontmaskerd, door het bekend worden van tegensprekende feiten.

Men heeft daarna voor hetzelfde fenomeen een andere naam bedacht, namelijk klimaatverandering. In het kader van de zogenaamde duurzaamheidagenda ‘Agenda 2030’ van de VN, zal de mensheid na de huidige klimaattop in Parijs een geïntensiveerde uitvoering kunnen zien van wat het ‘Tijdperk van de Rede’ voor ons in petto heeft. De klimaatleugen heeft helemaal niets met het klimaat te maken. Wel met een poging het aantal mensen op deze planeet onder manipuleerbare controle te kunnen houden.

In Frankrijk heeft men in ieder geval, door de eerder gepleegde aanslagen en de tot zes maanden verlengde noodtoestand, de juiste omstandigheden geschapen. Daarbij zullen er geen protesten van activisten mogen klinken. Wat een toeval nietwaar? Het geeft de duivelsknechten de mogelijkheid om mensen al op te pakken voor ze iets hebben ‘misdaan’. Het begint al aardig te lijken op het futuristische scenario, zoals dat in de film ‘Minority Report’ is weergegeven. Met de noodverordeningen kan men in Frankrijk, als eerste westers land, ook eindelijk gelegitimeerd het internet aan banden leggen. Dat een belangrijk deel van de klimaatwijziging door de mens is ontstaan, is wel duidelijk. De oorzaak ligt echter niet bij Jan Splinter, die moeite heeft zich te warmen in een koude winter. Het is de bewuste manipulatie van het klimaat, die past binnen de agenda van het verkrijgen van een totale wereldcontrole.

global warming hoax

Geschiedenis gekaapt milieubewustzijn
Het in de jaren ’60 begonnen milieubewustzijn, dat vooral groeide door de publicatie van Rachel Carson’s boek ‘Silent Spring‘ in 1962, was de basis voor een nieuw door de elite geschapen dialectisch probleem. Carson vroeg in haar boek dringende aandacht voor de ecologische gevolgen van de sterk toenemende milieuvervuiling ten gevolge van het materialisme, consumentisme en de daarmee samenhangende zwaar vervuilende productieprocessen en afvalproductie.

Deze op zich zeer terechte zorg betreffende de ecologische afbraak van het natuurlijk leven op aarde, werd wat betreft haar oorzakelijkheid door de heersende elite dusdanig verdraaid, dat zij het binnen haar zeer succesvolle dialectische model van probleem-reactie-oplossing wist in te kaderen. Hun doel was om het groeiende wereldbevolkingsaantal tot een dialectisch probleem te maken, om daarmee de noodzaak tot populatiecontrole van een ‘wetenschappelijk verantwoorde basis’ te voorzien. Zodat de voorgestelde maatregelen onder auspiciën van de VN ‘gelegitimeerd’ uit kunnen worden gevoerd.

De ‘Club van Rome’…
Dit begon in 1968 met het oprichten van de Club van Rome, een internationale denktank van wetenschappers, economen, bankiers, zakenlieden, politici, staatshoofden en voormalig staatshoofden. Een bijzonder elitaire club dus, die beleidsvoorstellen deed aan de VN. Zij bedachten problemen en gaven daar tevens de oplossingen voor aan. In hun eerste rapport ‘Limits to growth‘ in 1972 legden zij het fundament voor een op internationaal niveau overgenomen en geïmplementeerd politiek beleid.

KISSINGER_DEPOPULATIONIn 1974 deden de VS als supermacht en vermeende politieagent der mensheid, ook een duit in het zakje. In de ‘National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests’ van de Amerikaanse National Security Council wordt het wereldbevolkingsvraagstuk tot een veiligheidsprobleem verklaard voor de nationale belangen van de VS.

Deze studie werd onder leiding van Henry Kissinger in 1974 voltooid. (Yes, de man achter dit Mind Control-verhaal HIER) Bevolkingscontrole in voornamelijk Derde Wereldlanden, waar de bevolkingsaanwas het grootst is, staat centraal in dit document. In 1991 bracht de Club van Rome een volgend rapport uit, genaamd ‘The First Global Revolution’.

“In het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we met het idee dat de vervuiling, de dreiging van global warming, waterschaarste, hongersnood en dergelijke passend zouden zijn… Maar door hen als de vijand aan te wijzen, zouden we in de valkuil trappen van het verwarren van symptomen met de oorzaken. Al deze gevaren zijn veroorzaakt door menselijk ingrijpen en het is alleen door een gewijzigde houding en gedrag dat ze kunnen worden overwonnen. De echte vijand, dan, is de mensheid zelf.”

Club van Rome, The First Global Revolution, 1991

Bij het ontstaan van de Club van Rome was ook de idee geboren, om een soort van manifest op te stellen. Daarin zouden verschillende ethische principes, gericht op duurzaamheid van het leven op aarde, moeten worden verwoord. De eerder genoemde rapporten, die de Roomse club van elitisten opstelde, waren daarbij de uitgangspunten. De laatste president van de Sovjet Unie, Mikhail Gorbachev, maakte deel uit van de commissie die het manifest moest gaan vormgeven.

Het manifest kreeg uiteindelijk de titel ‘Earth Charter’ (Handvest van de Aarde) en werd in het jaar 2000, aan het begin van de 21ste eeuw, in het Haagse Vredespaleis ceremonieel gepresenteerd. Ook Beatrix was daarbij aanwezig. Ze was toen nog het Nederlandse staatshoofd en tot in haar kapsel zichtbaar financieel belanghebbende, bij de op duurzame plundering en vernietiging gerichte oliemaatschappij Shell. Mikhail Gorbachev zei, in het Monetary & Economic Review op pagina 5 in 1996, het volgende over de uiteindelijke aanleiding tot het volledig implementeren van de NWO:

“De dreiging van een ecologische crisis zal de ‘internationale rampensleutel’ zijn die de New World Order ontgrendelt”.

Agenda 21 en 2030 zijn een voortzetting en uitbreiding van de in het Earth Charter verwoorde principes. Het ethisch gehalte van die principes mag men echter gerust sterk in twijfel trekken. Want alle mooie woorden blijken slechts een verpakking te zijn, om de voorgestelde dictatoriale maatregelen door te kunnen voeren. Hoe de Nederlandse regering dat vanaf 2009 wilde vormgeven, kan men lezen in een verklaring op de website van de overheidsinstantie het Planbureau voor de Leefomgeving. Waarvan het volgende citaat:

De huidige trends in het gebruik van fossiele brandstoffen en van inefficiënt landgebruik voor de landbouw leiden op termijn wereldwijd tot grote problemen op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteitverlies. Betaalbare oplossingen om een mondiale milieucrisis te voorkomen zijn echter voorhanden. De grote uitdaging ligt vooral in het creëren van de juiste bestuurlijke en institutionele voorwaarden voor een meer duurzame economie. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport ‘Growing within Limits’, dat vandaag verschijnt. Deze mondiale milieuverkenning heeft het PBL opgesteld op verzoek van de minister van VROM.” (accentuering AZ)

De uiterst sluwe Henry Kissinger bleef altijd nét achter de werkelijke wereldtop zijn eigen manipulerende spel spelen..!
De uiterst sluwe Henry Kissinger bleef altijd nét achter de werkelijke wereldtop zijn eigen manipulerende spel spelen..! Met regelmatige uitspraken als: “Wie de voedselvoorraad beheerst, beheerst de mensen, wie de energie beheerst, beheerst continenten en wie het geld beheerst, beheerst de wereld” (1973)

We kunnen ons bij de onderstreepte zin wel voorstellen, in welke richting we die “juiste bestuurlijke en institutionele voorwaarden voor een meer duurzame economie” moeten zoeken. Het is de bedoeling dat de mensen die overblijven, nadat er een drastische vermindering in aantal aardbewoners is doorgevoerd, in stedelijke agglomeraties samengepakt worden en geen toegang meer krijgen tot de vrije natuur. De achterliggende gedachtegang van de duurzame heersers is, dat de mensheid haar eigen grootste vijand is.

Het draait dus vrij vertaald voornamelijk om een duurzaamheid van een volledig elitaire macht over al het leven. Want de elite meent in haar superioriteitswaan, dat zij de enige is die over genoeg intelligentie beschikt om de door haar zelf geschapen problemen op te lossen. Het getuigt natuurlijk van een nog veel grotere intelligentie, namelijk een geïntegreerd samenspel van verstandelijke, sociale en spirituele intelligentie, wanneer men problemen oplost door te voorkomen dat ze ontstaan.

Duurzaamheid op religieus gebied
Met de nieuwe Paus waait er ook een nieuwe meer gepolitiseerde wind door het Vaticaan. De Rooms Katholieke Kerk (RKK) mengde zich ook in de tot probleem verklaarde klimaatswijzigingen en overpopulatie. Paus Franciscus is al flink op reis geweest en heeft vele wereldleiders ontmoet. Op 8 juli 2015 was hij in Bolivia. Daar deed hij een aantal politiek geladen uitspraken, waarin hij zich onder andere tegen het kapitalisme keerde. Nogal hypocriet natuurlijk, want alle kerkschatten en bezittingen zijn immers ook veroverd door een bezitterige en kapitalistische machtsinstelling.

Opmerkelijk tijdens zijn bezoek aan Bolivia was het geschenk, dat hij uit handen van de Boliviaanse president Evo Morales kreeg aangereikt. Het betrof een communistische crucifix. Hoeveel duidelijker kan de samenzwering tussen de kerk en de rest van de wereldelite, aangaande het willen implementeren van een socialistisch/communistische wereldregering, nog zijn..??! Dat de RKK en het communisme steeds meer in elkaar schuiven, is volledig te begrijpen. Beide hebben immers het collectivisme en een sterk leiderschap als uitgangspunt.

“We bewegen ons naar een Nieuwe Wereld Orde, een wereld van communisme. We zullen deze weg nooit verlaten”  Mikhail Gorbachev (1987)

“Het sociale experiment in China onder voorzitter Mao’s leiderschap, is één van de meest belangrijke en succesvolle in de menselijke geschiedenis” David Rockefeller, in 1973 sprekend over Mao Tse-tung: (NY Times 8-10-1973)

The_Jesuits_Malachi_Martin_1280Dom houden
Men kan mensen natuurlijk alleen maar de grootst mogelijk duivelse plannen ‘vrijwillig’ aan laten nemen, als men hen dom houdt. Net als bij de verschillende geheimhoudingsniveaus in de geheime diensten, krijgt een ieder op een ‘need to know’ basis, alleen die informatie die nodig is voor zijn/haar maatschappelijk functioneren. In het document ‘Silent Weapons for Quiet Wars’, wordt aangegeven hoe de elite mensen dom en machteloos wil houden door middel van een ontmenselijkend onderwijs.

Het is een document dat de politieke doctrine weergeeft van de Bilderberggroep, zoals die tijdens haar eerste bijeenkomst in 1954 in hotel Bilderberg te Oosterbeek werd aangenomen. Onderwijs is het middel bij uitstek om iedere generatie mee te hersenspoelen. De Jezuïetenorde, die het beleid in Vaticaanstad en ver daarbuiten voor het belangrijkste deel bepaalt, heeft ook altijd heel goed geweten dat maatschappelijke hersenspoeling begint bij het onderwijs. Een gelijksoortig document als Silent Weapons for Quiet Wars, waarin door de elite bedachte programma’s werden vastgelegd, zijn de “Protocols of the learned Elders of Zion’. Deze in het verleden opgestelde documenten en vele andere niet uitgelekte, zijn de blauwdruk voor een zich in onze tijd openbarende wereldtirannie.

Een toenemend aantal mensen heeft zich, sinds de bewustzijnsverruimende impulsen van de jaren ’60 van de vorige eeuw, en met name sinds 9/11, verdiept in de bizarre ontmenselijkende ontwikkelingen in de wereld van de macht en hun toenemende beïnvloeding van ons alledaags leven. Deze wereld van de macht staat echter zo ver van ieders belevingswereld af, dat deze daardoor totaal niet te begrijpen is. Zeker niet, wanneer men verneemt dat de knechten van de duivel ook nog trots zijn op hun bijdrage aan de afbraak van al het leven op aarde.

Men moet werkelijk blind zijn, om niet te zien, dat hier op aarde een groot plan uitgevoerd wordt, en dat wij als trouwe knechten aan de verwerkelijking daarvan, slechts mogen meewerken.” Winston Churchill

Conclusie
De met veel mooie woorden vormgegeven duurzaamheidagenda, is niet gericht op de duurzaamheid van het leven op deze wonderschone planeet, maar gericht op de duurzaamheid van macht. Het gebruik van oorspronkelijk zuivere woorden is, door er een tegengestelde betekenis aan te geven, voor velen een misleiding die moeilijk te doorzien is. Bovenal is in dit duivels spel letterlijk de één zijn dood, de ander zijn brood.

Ja, de zichzelf ‘elite’ noemenden, zijn inderdaad een hoop duivelse uitwerpselen!!

 

Arend Zeevat

 

123 gedachten over “De duivel schijt altijd op dezelfde hoop!

 1. Heel kort samengevat en goed narekenen.
  Duivel.
  Abraham een rijk man vertrok voor nog grotere rijkdom uit zijn land.
  Zijn familie zou hiermee nog talrijker als rijker worden.
  Achteraf klopt dit Ashkenazi joden en wereldse (Mossad CAI) machten.
  Het is 6×666 jaar geleden sinds Abraham.

 2. Zo lang de mensheid braaf belasting blijft betalen, omdat we nu eenmaal gezag=regering nodig hebben, blijven de machten daarboven machtig.
  Eigenlijk heel simpen dus: een groep (wereldwijd) groot genoeg, die weigert belasting te betalen, en eigen verantwoording nemen, neem daar wat universele natuurwetten bij en hopla….. hoe gaan ze dan nog hun snode plannen door duwen???
  Maar daar zal de mensheid wel niet klaar voor zijn…..

 3. Wat ik mis is het verhaal van Arend Zeevat, is de steeds kleiner en kleiner wordende middenklasse.
  Waar is de kleine ondernemer die door 7 dagen per week keihard te zwoegen een klein kapitaal heeft opgebouwd, voor zijn oude dag, voor zijn kinderen.
  Waar is de arts die een bloeiende praktijk heeft opgebouwd door echt naar zijn mensen te luisteren.
  Waar is de student die zijn studieschulden snel kan inlossen.
  Alles wordt opgeslokt door oppermachtige conglomeraties.

  Een bevolking bestaand uit alleen heel rijk en heel arm is vragen om moeilijkheden. Het is dan een kwestie van tijd, wanneer de boel gaat ontploffen.
  ´Never waste a good crises´ is een veel aangehaalde mogelijke uitspraak van Kissinger.

  Tja China…
  Daar werden destijds alle wetenschappers genadeloos op z´n minst monddood gemaakt. Iedereen die ook maar enigszins iets meer had, was opeens uiterst verdacht. De echte stink rijken verlieten en masse het land. Kunst werd op grote schaal vernield. China was in een klap een dom doodsbang paupervolk geworden. Hoe ver is China nu met hun NWO?

  Naar mijn smaak onderbelicht Arend Zeevat en een minstens net zo belangrijk deel van de huidige ontwikkelingen.
  Afbreken is zo gedaan.
  Opbouwen, evalueren, zorgvuldig geplante zaadjes laten ontkiemen, kost jaren van koesteren, geduld, inzicht, vakmanschap.
  De Russische tsaar schijnt een voorstander te zijn geweest van echte hervormingen: Te gevaarlijk voor de elite.
  We zullen nooit weten wat het resultaat van die hervormingen geweest zouden zijn.

  Nee, ik heb geen enkel vertrouwen Herman Twijffels, maar geloof wel stellig in het bestaan van mensen met een stevig ‘lijntje naar boven’, intuïtie voor het goede… whatever.

  1. Het bitterkoekje wordt steeds meer bitter van smaak. En zonder enig argument:
   “Nee, ik heb geen enkel vertrouwen Herman Twijffels, maar geloof wel stellig in het bestaan van mensen met een stevig ‘lijntje naar boven’, intuïtie voor het goede… whatever.”
   Goe bezig, de wereld wordt er beter van en je geeft de lezers echt een hart onder riem hoor.

  2. Ik vertrouw een persoon niet en gelijk het stempel bitter. Nou maar dat is echt een bere sterk argument. 🙄

 4. Ik wil wel eens antwoord op de vraag: hoe keren we de macht om? Dus niet voor jezelf, maar als groep? Moeten we onze eigen trias plan opstellen? Die moet dan wel niet misbruikt worden. Iemand suggesties? Besef wel dat big data mee leest. Gatver wat een tijdperk. Zei al: die internet/wifi netwerk is als een vrouwelijk spin in een spinnenweb. Die vreet haar eigen man en kinderen op. Denk toch dat de natuur(wetten) er een einde aan gaat maken en niet in de eerste plaats, wijzelf.

  1. En daar is onze Elise weer met haar ideetjes en voorspellingen. In september 2015 zouden we al naar de gallemiezen zijn geweest. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben er nog. Iedere keer weer verhaaltjes over onze planeten en onze sprookjes! en over schelpjes hier op aarde die het verschil maken. Niburu is de afgelopen 10 jaar ook al 10x langsgeweest om verderf te zaaien. En nu is het weer “de natuur” die er een einde aan maakt. Terwijl de natuur gewoon neutraal is en helemaal niet in dualiteit van goed en kwaad denkt. Denk toch eens na! Maar ja, dat is wel moeilijk met al die extra kilotjes aan je lichaam en verder geen cent te makken. Dan kun je beter hier je EI kwijt…

  2. Ow, ik wist niet dat Elise49 een dikzak was zonder inkomen??? 😆

   Ik was overigens in de veronderstelling dat ze gebamd was wegens slechte beoordelingen van KarlHeinrich 😉

  3. KarlHeinrich,
   Waarom zo denigrerend?

   Elise49,

   Hoe we de macht omkeren?
   Volgens mij begint het met eigenliefde – dat maakt je krachtig en leidt tot zelfverheffing. Elke groep bestaat uit meerdere individuen en hoe meer individuen van zichzelf (gaan)houden hoe meer kracht er gegenereerd wordt. Die energie is vele male krachtiger dan van de cabal want die kan alleen macht ontlenen uit de angst van de mensheid. Een meerderheid van de gehele mensheid is mi niet nodig om de omwenteling tot stand te brengen.

   De oplossing hoeft niet ingewikkeld te zijn. Maar ons is eeuwenlang ‘wijs’ gemaakt dat dit waar kan zijn.

  4. Is het een wedstrijd KarlHeinrich? Zo ja, dan is het 10-0 voor Elise. Wat een gedoe hier met een aantal die alsmaar op anderen willen afgeven. Get a life! Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Is het echt zo moeilijk om respectvol te reageren? Of is het gewoon bewust trollen?

  5. De cabal doet er volgens mij inderdaad alles aan om mensen te leren zichzelf te haten, zich schuldig en minderwaardig te laten voelen.
   Als de cabal werkelijk het beste met de mens voorhad dan zouden er heel veel patenten allang op grote schaal toegepast zijn.
   Vraag jezelf af wat voor jou, je kinderen, kleinkinderen, klein kleinkinderen goed is.
   Wie zoekt zal vinden. Soms komen dingen dan ook ‘opeens zomaar’ naar je toe.

  6. Koekje, de mensen geven zelf de macht uit handen omdat ze meer geloof hechten aan de Cabal dan aan zichzelf.
   Ik vind in dat opzicht achterdesamenleving een erg waardevolle site om deze problematiek te doorgronden.
   Er staan echter teveel artikelen op die ik zou willen aanbevelen.
   Daarom maar de link naar de site opdat een ieder daar kan grasduinen.
   http://achterdesamenleving.nl/
   Verder denk ik dat er meer nodig is, hoezeer ik ook de vermeldde site bewonder en aanbeveel.
   Daarom ook aandacht voor dit artikel op herstelderepubliek
   https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/12/10/het-begin-de-vereeniging/
   Helaas is het waardevolle archief niet meer toegankelijk, maar de beheerder heeft kennelijk zich weer bij elkaar geschraapt om toch maar weer artikelen te gaan schrijven. Hopelijk omdat hij inziet dat zijn rol zeer waardevol is.
   Ieder zijn talent, maar dit talent van deze beheerder waardeer ik sinds jaren.
   Waarheid = waarheid, als het om feitelijkheden gaat namelijk.
   We moeten zelf verantwoording nemen, maar we moeten ook met elkaar deze verantwoording nemen, dus gaan samenwerken want we zijn de mensheid.
   Er wordt zoveel geschreven en gereageerd op diverse fora, maar handelen is ook een belangrijk ding.

 5. De laatste video cast van David Icke sluit hier weer eens naadloos bij aan. En vergeet niet, niemand beweert dat er geen abnormale weersverschijnselen bestaan, maar die zijn allemaal toe te schrijven aan het gedrag van onze zon, iets dat altijd al het geval was, maar de laatste 10 – 15 jaar handig wordt gebruikt door politiek en ander schorem en die er (voor eigen gewin natuurlijk!) in plaats van de zon de mens de schuld van geeft. Niet dat we ons opeens niet meer hoeven te schamen voor wat we deze planeet en onze eigen gezondheid de laatste decennia hebben aangedaan, maar het broeikaseffect staat daar buiten!

  The Climate Change Scam, What its REALLY all about

  https://www.youtube.com/watch?v=NPgRv27lyu4

  1. Het is allemaal heel duidelijk, en er is voor ons mensen niets aan te doen, onze planeet Aarde maakt deel uit van het universum, en dit universum is iets wat leeft, over energie beschikt, in het kort onze planeet aarde heeft een baan een ovale baan af te leggen, de aardas is aan bewegingen onderhevig, hij wobbeld waar door zijn baan veranderen kan, verder of dichter bij de zon, warmer klimaat of kouder klimaat, de echte grote verschillen komen voor +/-alle 13000 tot 15000 jaar, en we zijn er weer aan toe.
   Door de vervuiling van de atmosphere, komen er nog diverse facetten bij, die ons klimaat belagen, en bepaalde situatisch kunnen verergeren, het opwarmen van de zee, minder zuurstof, en vele anderen, conclusie de politiek gaat hier niets aan doen, ze hebben gewoon niet genoeg verstand, we leven in het tijdperk wat de vagina heet, volgens vele fylosofen, we zijn onze menselijkheid aan het verliezen, alles vervlakt alles versmeerd al het mooie moet plaats maken, voor wat je dagelijks ziet groeien !!!

  2. Afgelopen week heb ik een reportage gezien op TV en dat ging over Italie waar door grote bedrijven chemisch en radioactief afval wordt gedumpt met als gevolg dat het overal in terecht komt en waar mensen en waarschijnlijk ook al het andere levende ziektes van krijgen zoals kanker en vroegtijdig overlijden.
   Een dame die aangifte wilde doen bij de politie van dumpen wat ze had gezien werd weggestuurd met de vraag of ze niets beters had te doen.
   Vroeger had je de camorra maar die hadden toen minder invloed op politiek gebied terwijl ze nu in de politiek zitten en dus hun gang kunnen gaan waar ze veel geld aan verdienen ten koste van alles.
   Het zijn grote bedrijven die alles kapot maken en zij die in de politiek zitten zijn vaak op de hand van deze bedrijven en daardoor zal er weinig veranderen.
   Politiek is een grote corrupte bende criminelen die alleen geld als oogmerk hebben ten koste van alles.

 6. Het is niet echt zinvol om op dit verre van complete verhaal een réactie te geven.
  Dit aangetipte onderwerp is groot en complex, en vraagt om uitleg en onderbouw.
  Wie kent het Communistische manifest, wie kent het boek over onze nu situatie, Das Kapital ; van Karl Marx en Friederich Engels.
  Het Communisme wordt éénzelfig gezien als Lenin/Stalin, of alle slechte daden begaan door de Khazaren Boljewiki, maar het is iets anders en veel meer, en de oplossing voor de humainité op deze planeet, en heeft zeker niets uitstaande me die afschuwelijke psychopatische 1%.
  Nog steeds heerst bij een bepaalde klasse en geerfde haat tegen het Communisme de oude CPN, mensen als Harrie Verhey, gevoerd door de pseudo PVDA socialisten, wat Pa zegt zal wel zo zijn, jammer het zou de mensen op de juiste weg kunnen zetten.
  Jammer ik heb veel respect voor Arend, maar vind dit artikel te summier, en een beetje kort door de bocht, cordialement Jenne

  1. “maar het is iets anders en veel meer”
   Ik begrijp dat dit niet in een zin is uit te leggen, maar een tip of een paar summiere trefwoorden, kun/wil je die geven, jenne???

  2. Koekje kijk naar Finland, geen uitkeringen meer, ieder één 800 Euro.
   Je kunt het goede vele namen geven, het echte communisme, is een prachtige ideologie, in dien goed uitgevoerd door de juiste mensen, is het het summum van humainiteit, het is niet vervlakkend, maar gericht op de armste en zwaksten onder ons !
   het is zo gemakkelijk je neemd het waar er te veel van is, het kan toch niet waar zijn dat op een planeet mensen sterven om dat er geld ontbreekt, terwijl er mensen zijn die veel te veel bezitten, dat is ziek, een zieke samenleving, dit is tegen natuurlijk, en behoeft een correctie, goedschiks of kwaadschiks.

  3. Tja, geld…
   Wat is te veel, te weinig.
   Blijkbaar is deze samenleving te complex om alles zonder geld (al dan niet cash) af te handelen.
   Alhoewel als je kijkt naar de triljoenen schuld overal, dan is geld al lang een lachertje.

  4. Een basisinkomen lijkt me prioriteit nummer 1.
   Laten we even niet discussieren hoeveel dat in euroos moet zijn, dat is nog iets lastiger.
   Wat wél een feit is, dat een basisinkomen resulteert in een enorme kostenbesparing, en in mijn optiek vele malen groter dan het systeem nu kost.
   Als we blijven vasthouden aan de noodzaak van dit systeem kunnen we niet anders gaan denken, daar moeten de profiteurs van dit systeem het van hebben namelijk…

  5. Bijkomstigheid van het basisinkomen is dat mensen weer toekomen te leven…
   Leven zoals leven bedoeld is…
   Geen 40 urige werkweek vanaf afronding opleiding tot en met het pensioen…
   En deze indoctrinatie en werkweek start al met het huidige onderwijssysteem…
   En dit al op 4 jarige leeftijd….
   En door dit systeem nog vroeger, want kinderopvang is noodzakelijk omdat er gewerkt moet worden…
   Een baby van 6 maanden moet na een zwangersschapsverlof de creche in, ook nog eens tegen betaling, wat een waanzin…
   En zo kan ik er nog velen opnoemen…
   Vele waanzinnigheden die de mens klakkeloos aanneemt omdat ie niet meer in staat is om het denken als een tool te zien….
   Wat een waanzin….
   We leven hier om te leven, en niet in bovenvernoemde waanzin…

  6. Ik benoem de huidige mensheid als de grootste vorm van psychopathie ooit…
   Uiteraard inclusief de Cabal 😉

 7. Het basisinkomen in Finland: In maart 2016 worden de verschillende opties die nu worden uitgewerkt bekeken. Daarna wordt een enkele verder uitgewerkt. In november neemt het parlement een beslissing en dan wordt in 2017 een experiment! uitgevoerd.

  Als het inderdaad € 800 wordt dan is het niets meer als een bezuiniging. De levensstandaard is daar ca hetzelfde als in NL. Eigenlijk is dan sprake van vaste armoede.

  Van een basisinkomen is pas sprake als:
  – Het onvoorwaardelijk is
  – Het voor iedereen geldt (vanaf bepaalde leeftijd)
  – Het voldoende is voor een sober bestaan

  Zie ook de universele verklaring van de rechten van de mens.

  Als het basisinkomen niet goed wordt geimplementeerd, wordt het een goed “uitknijpmiddel” voor de gevestigde orde.
  OPLETTEN GEBLAZEN DUS!

  1. precies Karl! het getal 800 kan qua bestedingskracht betekenen net te weinig om van te kunnen leven en net te veel om te sterven; kortom een nwo wurg uitkering pur sang zoals ze het uiteindelijk graag zien en vaak al voor elkaar hebben voor een groeiende grote groep in dit godvergeten afbraak land, een grote bleke zombie ondervoede onderontwikkelde stunted gechipte kort levende dwerg slaven klasse met borg implantaten waar je mee kan doen en laten wat je goed dunkt. Ergens gelezen dat er een basisinkomen voor iedereen is in Zwitserland van bijna 4000 euro per maand, verschil moet er wezen….

   http://36.media.tumblr.com/tumblr_lb4bamuixt1qzul5to1_1280.jpg

   http://dictionary.reference.com/browse/stunted

   ‘slowed or stopped abnormally in growth or development. ‘

  2. Finland is een ander land, andere levensstandaard, en deze som genoemd door de media, zou dan alle uitkeringen, subsidies moeten vervangen, bijvoorbeeld oudere mensen hebben hun pensioen, en krijgen daar dan 800 euro’s bij, dit was mijn gedachte gang.
   ‘T is waar daar door komen veel ambtenaren zonder werk die op alle verschillende bureautjes zitting hebben, en dat geeft een grote bezuiniging.
   Absoluut ter overweging, standaard basis bedrag, moet terdege worden uitgebalanseerd, zo dat het geen armoede creéerd, maar het is en blijft heel heel moeilijk om ieder één het na de zin te maken.
   Maar er zal toch een herverdeling moeten komen, ook op grotere schaal, het constante bestelen van de domme en naïve mensen is walglijk, en mens onterend.
   Maar we moeten ergens toch kiezen, willen we dit wel, allemaal rijk ?, dacht het niet, dit systeem is een vergulde slavenstaat, net zo als Communisme/socialisme, het is altijd in dit soort situaties dat mijn twijfel boven komt drijven, wil ik dit wel, vind ik het niet een mooi idée voor anderen, ja dat vind ik, voor analfabeten, en niet geschoolden, die niet weten van toeten nog blazen, zo als je er nog veel vind in de achterhoek ?,
   nee zonder gekheid moeilijk gegeven, groet Jenne

  3. Als een basis inkomen voor iedereen ( gezien het woord opzich lijkt dat redelijk)is, ga ik in mijn gezin er 700 euro op vooruit dat vin ik geen kattepis. Als je dat legt op een gezin van 4 personen is het wel een bedrag van 3200 euro per maand, wie daar niet van kan rondkomen heeft geen sjoege van de tering naar de nering zetten. En oke als je die audi a6 perse wilt hebben en 3x op vakantie per jaar dan wordt het krap, maar we kunnen veel meer met minder toe dan we denken .

  4. toeten weet ik nog wel Jenne, blazen al wat minder, maar je geeft zelf het antwoord, wat willen we werkelijk. ik weet het wel, maar goed ik ben in een parallel ander leven als researcher gewend aan veel veel veel equipment, beschikbaar voor diegenen die het nodig hebben.. Iarga is inmiddels wat over bekend hier op aarde, aardig voorbeeld, en Akart toch wel, die hebben pas geleden, nog maar 150 jaar terug, afstand gedaan van dat papieren monopolie geld van de duvel, en daarmee chronische oorlogsvoering, oftewel niet zo benepen en zie het groot en breed;

   http://www.galactic.to/rune/iarga.html

   http://rune.galactic.to/akart.html

   Arthur Berlet ET Contact From The Planet Acart 1of6
   https://www.youtube.com/watch?v=i4Sjwa-i7-8

  5. Marcel niet in de high taxed concentrated veestal huurstalbox steden voor mensen die ze voor ogen hebben.

  6. geen gezinnen in de nwo, de familie als hoeksteen moet kapot; huurboxen voor single slaafjes, en neeen je mag niet meerdere uitkeringen op 1 adres genieten van de roverheid sinds een tijdje al, en dat is pas het begin.

  7. Onzin hyper een basis inkomen gaat per persoon niet per adres, het vervangt alle bestaande regelingen zoals; studiefinansiering, ww, zw, aow etc dat kan dus niet per adres worden geregeld en anders is het geen basisinkomen.

  8. Hyper, volgens mij begrijpen jij en Marcel elkaar verkeerd.
   Jij had het over de situatie dat wonend met meerdere mensen op één adres het nodige gekort wordt. Wat leidt tot zeer schrijnende toestanden.
   Een basisinkomen zou hier een einde aan kunnen maken, maar het invoeren ervan heeft uiteraard nog wel de nodige kanttekeningen.
   Zie bijvoorbeeld ook Karl Heinrich’s postings.

 8. Op mijn dagelijkse leestoer, op de VT to day, een artikel waar bij het lezen, van alle andere denk problemen die je hebt, zo als de duivel en zijn ontlasting in het niet valt.
  The synagoge of Satan ; Nato – Russian crisis fuels public interest in the book of revelation.
  Zijn we werkelijk op weg naar het einde, zo als voorspeld door de Bijbel, het schijnt allemaal op zijn plaats te vallen, ja dan hebben we ook niet zo veel aan een basis inkomen toch.

 9. Tenzij “morgen de bom valt” en we er niet meer zijn, is een basisinkomen een goede gedachte.

  Want het is moreel verwerpelijk:
  1. Om circa 800.000 Nederlanders wekelijks verplicht te laten solliciteren op maximaal 50.000 banen.
  2. Om de enorme groei aan productiviteit van de afgelopen 50 jaar aan slechts enkelen toekennen. 50 jaar lang bezuinigen voor de rest van de bevolking. Ooit wat anders gehoord als bezuinigen gedurende uw leven?
  3. 6 MILJOEN JEUGDIGE VAAK AFGESTUDEERDE WERKELOZEN in de EU die heel graag NUTTIG zijn voor de samenleving, thuis laten zitten met een bijstandsuitkering en vaak zelfs zonder enige uitkering.
  Allerlei verplichtingen die hen niet verder helpt een bestaan op te bouwen waarin ze zichzelf kunnen ontplooien.
  4. “Mens en Dier” als gelijke zien. “Een mens moet werken voor zijn brood, een leeuw jaagt toch ook voor voedsel”.
  5. De gedachte: Mensen zijn LUILAKKEN. Ze komen alleen het bed uit voor geld en niets anders!
  6. Ouderen professionele zorg ontzeggen. Mensen met bijstandsuitkering die dit werk zouden willen doen verplicht laten solliciteren naar een andere baan (Die er niet is!). Zelfs vrijwillig mogen ze deze ouderen niet helpen.
  7. Mensen aan het werk te zetten in geestdodende nutteloze baantjes met vaak idiote regels waar ze zich aan moeten houden. Zodat mensen niet meer creatief, zinvol en met vreugde hun werk uitoefenen.
  8. Miljoenen euro’s betalen omdat iemand toevallig goed kan voetballen of er op TV goed uitziet en wat charisma heeft. (enzovoort…)
  9. Jongeren opzadelen met een schuld omdat ze “onderwezen” worden.
  Ze daarna verplichten te solliciteren zonder dat er (zinvol) werk is en ze met alle kennis “jouw wc laten schrobben”.
  10. Dat we toestaan, mensen in overleving: “De angst dat je morgen weer geen eten en drinken hebt en het niet meer overleeft.”
  11. Dat armoede in Nederland weer toeneemt terwijl we zo’n rijk land zijn.
  12. Je Iphone niet vijf jaar langer gebruiken zodat weer twee(?) mensen onvoorwaardelijk voorzien zijn in de basisbehoeften.

  ENZOVOORT….

  Denk eens buiten de bestaande context en in allerlei patronen als liberalisme, socialisme, communisme. Denk een buiten de context! Lees de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens eens goed door!
  Lees eens hoe goed het voor de mens zou kunnen zijn om niet meer constant in een soort “overlevingsstand” te hoeven staan. Er zijn al aardig wat onderzoeken gedaan. Zie bijvoorbeeld:
  – Forget, E. L. (2011). The Town With No Poverty. Using Health Administration Data To Revisit Outcomes of a Canadian Guaranted Annual Income Field Experiment. University of Toronto Press: Toronto.
  of bij Londense zwervers:
  – Hough, J. en Becky, R.(2010). Providing personalised support to rough sleepers An evaluation of the City of London pilot. Joseph Rowntree Foundation: York.

  Tegenstanders komen veelal met de volgende opmerkingen. Hieronder maar verzameld om door de simpliciteit ervan heen te prikken.
  1. Als de overheid het basisinkomen verstrekt, krijgt “de overheid” nog meer macht en worden “wij” nog meer “slaven” van de overheid.
  Hoe is het nu dan geregeld?
  2. De overheid is corrupt. Als de overheid er niet meer is, kan iedereen voor zichzelf zorgen zonder bemoeizuchtige overheid. Fijn toch?
  Een overheid is er om collectieve regelingen mogelijk te maken. Een wereld zonder enige collectiviteit is een utopie
  3. Basisinkomen is onbetaalbaar. Dat is gewoon “common sense”.
  OBI is goed betaalbaar. Zie ook bovenstaande links Buiten de kaders: We zijn makkelijk in staat met elkaar voldoende te produceren voor de invulling van de basisbehoeften en deze goed te verdelen. Zie ook: Steady State Economy
  4. Gij zult werken! Niet werken betekent geen brood op de plank, zo simpel is dat. Een dier moet ook doden om te eten. We zijn primaten.
  De middeleeuwen zijn voorbij. Het tijdperk van Aquarius ontstaat
  5. Het basisinkomen wordt betaald van “mijn” geld. Anderen geld “geven” dat betekent bij mij geld “roven”. Conclusie: “De overheid rooft!”
  Het is niet “hebben” en “geven”. Het is samenwerken en verdelen
  6. Basisinkomen = Gratis geld zonder tegenprestatie? Dat is onmogelijk.
  Productiviteit en techniek is voldoende hoog om de basisbehoeften met elkaar in te vullen
  7. Mensen worden lui als ze een basisinkomen krijgen. Mensen zullen niet meer willen werken. Wie haalt nog mijn vuilnis op, wie maakt mijn WC schoon?
  Oordelen over anderen zegt wat over jezelf Als er niemand is om het voor je te doen dan doe je het zelf, je betaalt er meer voor of je automatiseert het
  8. Het idee van het basisinkomen is al zeker 200 jaar oud, het is er nooit gekomen. En daarom komt het er nooit.
  Door dergelijke dooddoeners ontstaan er nooit nieuwe initiatieven
  9. Basisinkomen, dat is communisme. Het communisme is failliet gegaan.
  Het is ingebed in de grondwet en een samenleving gebaseerd op trias politica. Daarnaast blijft marktwerking bestaan, niets communisme dus
  10. Basisinkomen is voor iedereen. Dat is niet eerlijk, het moet alleen naar “de armen” gaan. “De rijken” kunnen wel voor zichzelf zorgen.
  IEDEREEN. Dus niet in groepen denken
  11. Er zijn teveel mensen op aarde om ze allemaal een goed leven te geven. De aardse hulpbronnen raken dan zeer snel uitgeput.
  Onzinnige redenatie
  12. De “werkende” bevolking moet de “luilakken” financieren.
  Dat is moreel verwerpelijk.
  Oordelen over anderen, zegt wat over jezelf Ieder type mens komt voor. Dat is nu zo en ook als het Onvoorwaardelijk Basisinkomen er is. De meeste mensen dragen graag een steentje bij en echt niet alleen met een financiële prikkel

  Hoe langer je erover nadenkt, het basisinkomen is een belangrijk instrument om de sociale en economische problemen in NL en de EU aan te pakken..

  De trend gaat de goede kant op. In 2010 was er ongeveer 12% voorstander van een vorm van basisinkomen. Medio 2015 is dat opgelopen naar 37%.

  1. Amen.

   Zouden er dan nog mensen zijn die lol hebben in het fabriceren van bommen, gif..?

  2. Heil Cesar, zij die gaan schrijven groeten U, @ Karl Heinrich
   Leuke reacties, punt 9, jammer geen kennis van de grondbeginselen en ideologie van het communisme.
   Neem nou eens de tijd om het manifest van het Cummunisme te lezen, in plaats van aannames en van horen zeggen.
   Groet Jenne

  1. Thanks Odette, deze club kende ik nog niet. Ga er zeker wat verder naar kijken.

   Het wordt tijd voor een alomvattende organisatie.Uiteindelijk is iedereen voor een basisinkomen en worden tegenstanders vooral geleidt door angst zonder dat ze het zelfs maar weten.

   Een basisinkomen draagt bij aan de volgende stap in de evolutie! Dit hoort bij het Aquarius tijdperk.

  2. A Hoi Odette, een paar keer slikken, even je schouders ophalen en het is weer over !
   Carla ik en onze kinderen hebben een aantal jaren mogen wonen en leven, in de mooie en te bewonderen samenleving, Rauwveen – Staphorst – IJhorst, deze mensen zijn veroordeeld om zich levenslang te laten besmeuren met strond, bedacht door de zogenaamde progresieve stroming in Nederland.
   Die bewonderings waardige vrouwen, met hun vele artistieke créatieve waarden, te zien in hun behuizing en kleding, moeten cout que cout weg genivel.leerd worden, allemaal in de door Zon huizen, basis inkomen misschien,
   Ben vaak bij ze op visite geweest, heb hun techniek van het beschilderen van hout gezien, geen kwast maar een dotje, en de motieven met de muis van de hand, zulke mooie vleurige interieurs, vol erf stukjes.
   Ja hun kerk is hun houvast aan hun dagelijkse manier van leven, deze mensen waren uiterst te vreden, niet rijk nog arm, was misschien de mooiste tijd van ons leven in Nederland, een andere planeet, maar het is gedoemd te verdwijnen, vooral door de pseudo PVDA nederlandse Gladio politiek, het vooral naar beneden nivelleren.
   Hun leefwijze en samenleving was voor Tolkien een inspiratie, veel van zijn Hobbit ideéen deed hij op in Nederland, groet Odette moet men spulletjes halen, bij de Spaanse Sinaasappel venters grote kist vol sinaasappels en echte manderijntjes uit de stad van Sint Nikolaas, Valencia, kist vol 10 euro, Jenne

  3. In de inleiding is te lezen;
   De Franse econoom F. Quesnay (1694-1774) vergelijkt het economisch proces met de bloedsomloop in het menselijk lichaam. Wat bloed is in het lichaam, zou geld moeten zijn in de economie. Geld moet vrij rond kunnen stromen om de economische organen –de deelnemers aan de economie- optimaal te laten functioneren zodat het economisch lichaam in evenwicht is en gezond blijft.

   Ik heb ooit is hier op het forum laten vallen dat geld het 3D prana is van de wereld, een aanvulling van deze tijd. Het is prachtig om te lezen dat vroeger al zo werd gedacht over geld. Zijn er blokkades dan wordt men ziek, fysiek of geestelijk. Teveel blokkades dan sterft het…

  4. Dank je Jenne en Heleen. Ik heb nog steeds een beetje tijd nodig, blokkades wegwerken 😉

 10. jjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaneeeeeeeeeeeeeeejaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Links, Rechts, Communisme, Liberalisme, Socialisme enzovoort…. Allemaal niet zo interessant.

  Wees eens even niet dualistisch! Denk nu eens even buiten de context! Denk buiten de context…! Denk buiten de context…..!

  En dan….. Ja hoor… het onvoorwaardelijk basisinkomen is een goed middel om de evolutie van de mens in het begin van het Aquarius Tijdperk te ondersteunen. Tot we zonder “geld” kunnen (en zonder allerlei oude ideologietjes).

  1. Nee nee beste jongen, er is niets nieuws onder de Zon, Machevelli zei het reeds er is meer tuusen hemen en aarde, dan dat wij denken en weten.
   Mijn beide ouders waren vervente Communisten van de oude school, het Kibouts gebeuren, ik niet, helaas denk ik de geschiedenis beter te kennen als zij, nu ik ben humainist maar altijd met een slag om de arm.
   Niemand, nou bijna niemand kent echt het Communisme, zo als het geschreven staat in het manifest, maar ieder één heeft zijn mening, vreemd een mening te hebben over iets wat je niet kent, maar goed dat is nu eenmaal zo.
   Ik denk nog steeds dat onze toekomst geschreven staat in ons verleden.
   Veel van onze oude fylosofiën stammen van ver, René Descartez eindigde zonder hoofd, maar zijn ijzer sterke uitspraak, de/je intuïtie komt voort uit je weten/geweten, ’t is jammer dat zo veel van die oude wijsgeren ons niet meer kunnen leiden, Jean Paul Sartre met zijn bizarre denken, inderdaad de fylosofen van heden brrr Paul Henri Levi heeft zijn hart verkocht aan de duivel van het Zionisme Finkelkraut is er ook niet meer ver van af, gelukkig hebben we enkele verlicht geesten, hier in Frankrijk en ook Italië, ik wens je een prettige avond Jenne

  2. Karl Heinrich, met dit soort sterke argumenten, verhef je deze discussie, (het boek heb ik al besteld), ja misschien zijn de feiten genoemd inderdaad te herzien, maar ik blijf denken, en leven met mijn vele twijfels, voor uitspraken en citaten als die van Einstein heb ik helaas niet de capaciteiten, maar een paar boeren en buitenlui gezegdes door mijn moeder gebezicht; alles te weten maakt niet gelukkig ; het geluk is met de domme, daar houd ik mij maar aanvast, elke avond ben ik mijn vrouw Carla ontrouw, wanneer ik mij in de armen van Morpheus begeef, groet Jenne

 11. Odette topwijf,gelukkig ben je er weer want we kunnen het allemaal samen doen maar wel met jou. Dus blijf en soms is het huiveren maar je ziet wat er gebeurd nu,allemaal op jacht hoe nu verder. Bedankt weer voor je bijdrage,voel je welkom want dat brengt ons verder. lekker fijn zo slapen hoor. Alleliefs weer.

  1. Direct wist je dit nummer te identificeren, thanks!
   HOOP dat er een HOOP mensen HOOP uit de berg stront kunnen halen, maar dit nummer is werkelijk fenomenaal
   Alles wat Pink Floyd ooit schreef en nog ( Endles River) IS ZOALS HET IS

   fijn weekend en namaste

 12. Vervolg Guido? http://www.wanttoknow.nl/economie/geld/
  Ik denk dat het grootste probleem is het ombuigen van de geest van velen van hebzucht naar delen. Niet alleen de mens is hier schuldig aan ook is dit terug te voeren naar het dierenrijk. Zijn we zoveel beter? We weten nu waar de armoede vandaan komt maar hoe bewerken we de de egoïstische geest zoals ze is? Ze hebben het grootste gedeelte van de wereldbevolking in een neerwaartse spiraal hebben gedreven met hun hebzucht. Goede ingevingen voor ombuigen, wie?

  1. Goede ingevingen? Nou niet direct.
   Maar mij lijkt het wel een beter alternatief voor een basisinkomen.
   Ik wilde al suggereren dat een basisinkomen een prima oplossing is voor slimme ondernemers. Wat loon…uch, je hebt toch een basisinkomen… 👿

   Wat opvalt is dat mensen die bijvoorbeeld een dierbare hebben verloren, soms een stuk milder in hun oordeel worden, maar aan de andere kant kunnen veranderen in minidictatortjes.

   Ik vind dat we leven in een volkomen gestoorde wereld. Er worden triljarden aan niet bestaand geld rondgepompt in de wapenindustrie, drugs economie, gif industrie. Hoe meer mensen vermoord, levenslang kreupel, vergiftigd, hoe meer geld er ‘verdiend’ wordt.
   En de elite maar roepen dat ‘wij’ slecht zijn en ‘zij’ de wereld gaan redden.
   Hebzucht is volgens mij ook een vorm van angst.
   Dan ga je ook allerlei types geloven die beweren dat god zus en me zo heeft gezegd, bevolen.

   Schrijven op blogs, kan helpen om mensen te prikkelen om in ieder geval wat meer vraagtekens te zetten.
   Als je alles zeker denkt te weten ga je nooit op zoek naar alternatieven.

  2. omgekeerde hitthemhard loverboysz dusz gecultiveerde ufo haatmannetjes zoals ik die een ieder z’n terreur denk apparaat dwingen te scheiden van de geest en het lichaam de 3 éénheid herstellen oftewel eerlijk durven en kunnen zijn energetisch herkennen wat er gebeurt, wat doet wat met je en waarom, waarom zijn we hier en waar zijn we in godsnaam mee bezig in vrijheid zonder duiten van de duizendberg banken die nu bepalen met wie je wat moet doen voor 40 jaar en de rest stiekum achter slot en grendel en of om de drie maanden in de kelder van de door octopus geregelde overdruk afname faciliteiten oftewel het dutch doordrenkte zwarte wijdverbreide doorzon ho-dom doorbreken scheiden van de paus en z’n met goud en bloed betaalde vazallen die er via woestijnlandse zwarte neuroos neutronenbommen voor Jemen voor kopen om de duvel met zoveel mogelijk opgewekt natO Uend leed te plezieren. Odie welcome back en niet weer verstoppen hoor, zeker weten dat we elkaar een keer zien, wanneer hoe of wat ligt effe aan de loop van de rivieren, de Japen en consorten houden me nogal op, join da club in positieve verbeeldingszin en wie weet uiteindelijk in het eggie. zonder de V van Vrouwelijkheid gaat mijn slot er never nooit af, mijn tere peutje weet dat want dat heb ik meer dan duidelijk gemaakt en ik weet dat dat zo is. alleen voor bolletje beschuit kom ik er nog uit.

   voor zo’n massaal over de top ietwat nasaal jankerig drakenpit nummertje moet je maar net in de stemming zijn, als je er 1 keer in komt bevalt het maar zo, hard to swallow met een brok in de lieftallige Ierse keeltjes braken maar en zwevend door de herstluchten je laten meevoeren als beloning, beetje trommelen violen en meeblèren, zal wel keltisch zijn, wat me dwars zit is de mineure toonstelling en toch wel wonderschoon al krijg ik wat rode uitslagplekken van het droeve neusfluit gejank, muziek is en blijft vaak een koortsgifdosis, vandaar dat het ziek heet, in afgemeten goed verdunde homeopatische dosissen voorschrijven;

   Other Lives – As I Lay My Head Down – HearYa Live
   https://www.youtube.com/watch?v=fLEFvvxYbMw

  3. lieve Odette, je raakt aan de kern. Het is echter uitermate bijzonder, zoals ook Ad Broere zeer duidelijk uiteen zet in zijn presentaties, die het karakter in zich dragen van ‘esoterische economie’, dat de hebzucht afkomstig lijkt te zijn uit ‘de ruimte’.. Volgens gnostische geschriften en het evangelie van Johannes, is hebzucht (gebaseerd op angst voor tekort!) op Aarde ‘ingebracht’ en geïmplementeerd..!! Archontisch fundamenteel ontwrichtend werk..

   Dat heeft dus niets met dierlijks te maken; dieren vertonen geen hebzucht; zelfs beren die op zalm jagen niet..! Het gaat om aanleggen van GENOEG voor de winter. Deze energetische ‘eten-tot-je-genoeg-hebt’-stroming in het oer-menselijke wezens, is waarschijnlijk artificieel doorgetrokken naar HEBZUCHT..
   Als je genoeg hebt, waarbij je dat ‘besef’ van ‘genoeg’ niet eens hoeft te hebben; als je genoeg aangeboden krijgt, is er toch geen plaats voor tekort/hebzucht/op hol geslagen overlevingsangst-bestrijding…? Het gaat dus vooral om GECREËERDE (SCHIJN)TEKORTEN om de gecreëerde hebzucht aan te wakkeren….!!
   Zoiets..??

  4. Koekje, wat hebzucht betreft en angst, absoluut. Als je even hier kijkt hoe a.s. beleggers over hun angst! worden geholpen om steeds meer van dat 3D prana te pakken krijgen, come give me more, more;
   http://www.aandelenstarter.nl/beleggen-en-emoties/
   Wat dieren betreft Guido? 🙂
   https://youtu.be/R6BUHA42WWE
   Tja Hyper en Guido, dat is…..
   ANCIENT ALIEN MYSTERY OF THE ARCHONS – Invaders from Space
   https://youtu.be/mMFl1v8Fc9Y
   Lekker meedeinertje van Styx over bootjes enzo 😉
   https://youtu.be/ZNBPrJ2Mq48

  5. Koekje 16.1, ik bespeur hier wantrouwen naar werkgevers die het wél goed bedoelen. Het wantrouwen in de mens is wel een feit op deze manier voor je geworden. Als je geen afspraken hebt met je werkgever op papier ben je nergens natuurlijk. Je kunt natuurlijk ook baas voor jeZelf worden, jij bepaalt wie er aan de touwtjes trekt, je hoogst persoonlijke puppetmaster…

  6. Guido, nog even een aanvulling op 16.4, het filmpje over ANCIENT ALIEN MYSTERY OF THE ARCHONS, je vertelde van Ad Broere die het reeds op deze manier benoemde. Had hij het van dit geplaatste filmpje of van zichzelf? De overeenkomsten zijn heel groot namelijk…
   In de Nag-Hammedi in de beschrijvingen van het ontstaan van de wereld (is er na de vergissing van Sophia, want ze deed alles uit liefde en dacht dit te creëren) de eerste pneumaloze (zielloze) figuren ontstaan, terug te voeren naar de ‘goden’? overheersers van de daarna met een vonk van de Bron gegeven door Sophia, na haar vergissing aan de door Jaldabaoth gemaakte mensen. M.a.w. we moeten het opnemen tegen de ziellozen. Een stevige klus….

  7. Maar één heel groot voordeel hebben wij, deze zgn goden weten niet van het bestaan van de Bron, ze denken dat ze alleenheersers zijn.

 13. Het aanleggen van een voorraad een reserve een buffer voor bepaalde tijden, heeft voor mij niets te maken met hebzucht of zelfs egïsme.
  Een eekhoorn weet dat hij een eventele strenge lange winter niet doorkomt zonder zijn verborgen schatkamertjes.
  De boerenstand heeft het altijd als heel normaal beoordeeld om voorraden aan te leggen, van voedsel en ook geld.
  Niet vergeten dat alle sociale voorzieningen nog niet zo lang bestaan, daar voor was je volkomen op je zelf aangewezen.
  Het is eigenlijk aan de leiders, om vooruit te kijken, maar die geven alles in handen van, ja en dan valt het sociale weg, en komt het woekeren om de hoek kijken, maar nog steeds vind ik, dat je de verantwoording hebt voor je zelf en de gene die op jou aangewezen zijn, om voor uit te kijken, en te zorgen dat je niet afhankelijk wordt van wie dan ook.

 14. Zijn mensen niet per definitie afhankelijk van elkaar? Stel je eens voor dat je helemaal alleen op de wereld bent….. Nee dat gaat niet en daarom ben je afhankelijk van elkaar. En als je het wat abstracter bekijkt, ben je afhankelijk van “JeZelf”.

  Is het zo erg om afhankelijk te zijn van elkaar? Men lijdt het meest door het lijden dat men vreest?

  Gelukkig zijn er mensen die “meer” nemen, dat geeft andere mensen de kans om te “geven”. En zo is er weer balans.

  1. jawel maar op wtf hebben we een inmiddels rijke hegeliaanse traditie opgebouwd van smashing versplinterend ellebogen werk en elkaar het licht niet in de ogen gunnen want de bokkenbaarden hebben eerst gelijk en de kaalhoofden en namastubeerders weigeren vervolgens dwars tegen de vliegende schotelaars in en de ecoplotters tegen de purple ray saint germain waxine fetisjisten en de indianen kruiden vrouwtjes met de vaxers tegen de nulpunters en de have nots tegen de auto liefhebbers en boomhuggers en de ratioos tegen de para’s en de dierenbeschermers met de veganisten tegen de barbecue carnivoren de ouden tegen de jonkies en de femies tegen de mannetjes en de wetsgeleerden tegen iedereen en de bierdrinkende sjennelaars zijn de pisang en de gevoeligen moeten hun bek houden en optiefen en zo gaat het nog wel een tijdje door en de gebruikers tegen de geheelonthouders en de trekkers tegen de duwers etc, de achterhoek tegen de zuidelijken en weet ik wat nog meer.. en nog iets met orgonite en koper in elkaar geflanste anti tramrail stralers.. welcome in de new-age jungle.

   The Smashing Pumpkins – Perfect
   https://www.youtube.com/watch?v=VKYY8DxVZHE

   Guns N’ Roses – Welcome To The Jungle
   https://www.youtube.com/watch?v=o1tj2zJ2Wvg

  2. Precies Karl Heinrich, mensen zijn sociale wezens.
   We leven in een narcistische maatschappij ondanks de schijn van het tegendeel.
   En meer geven of meer nemen is geeft wel een balans, maar dat is een ongezonde vorm van afhankelijkheid.
   Balans is voor mij een natuurlijke staat van wederzijds delen in contact met je werkelijke behoeften én talenten dan wel kwaliteiten.

  3. Dat lijkt me een geweldige tip Karl: Tijd om es wat ruimschoots meeer te nemen. Al dat gezeur over arme sloebers, pechvogels, geestig minderbedeelden, tere sterrezieltjes… moet maar eens uit wezen.
   Laat ik ze vooral de kans geven eindelijk op “ZichZelf” te leren vertrouwen en blij zijn met het feit dat ze überhaupt, sowieso nog in staat zijn om te geven. Een win-win situatie dacht ik zo 😆

   Mijn wintervoorraad kan overigens ook best nog wel wat meer hebben.
   Hmmm, hebbe, hebbe. Dit voelt verrassend goed 😎
   Laat al het goede tot Koekie komen, het universum kent geen tekorten dusz… ♡ ♡ ♡

  4. Waarom proef ik bij koekje dat “geven” beter is en dat “nemen” slechter is? Dat kan per definitie niet zo zijn.

   En dat de ene mens meer neemt en de andere meer geeft, dat is de mens “gegeven”. Dat is helemaal niet erg? Zolang er op grotere schaal maar een balans is.

   En tsja, het dualisme maakt dat “we” kunnen lerén. Zonder dualisme zou het leven een stuk saaier zijn en zouden “we” veel minder leren.

  5. Karl Heinrich, Nemen, zich toe eigenen, wordt weleens misbruikt en dat heet weer stelen. De scheidingslijn, grens, daarin is soms heel onduidelijk voor sommigen. Het gebeurt meer dan vaak dat de gegeven vinger een hele hand wordt. Niet iedereen heeft daar moeite mee, met dat weggeven, gelukkig, maar het is aan de ontvanger wat hij daarmee doet. Door ervaring van teveel misbruik, aan geven, wordt nemen dan sneller geassocieerd met stelen, onteigenen. Vertrouwen is dan geschaad en als het al mogelijk is moeilijk te herstellen, wat weer vergeving heet. Pfff, zondagmorgen, ik NEEM nog een kopje koffie 🙂

  6. Odette, de meeste mensen geven met een intentie om er iets voor terug te krijgen, soms hebben mensen dat niet eens in de gaten. Geven zonder er ook maar iets voor terug te willen, pas dan is het “geven”.

   Als een mens een “hand“ in plaats van een “vinger” nodig heeft dan heeft dat misschien een reden? Eentje die je niet perse hoeft te zien. Een oordeel ligt snel op de loer… Iemand die een brood meeneemt uit de supermarkt bijvoorbeeld zonder te betalen, kan best een reden hebben. http://www.sdnl.nl/muskens4.htm

   Vergeving is slechts een optie als een mens je concreet vraagt om “vergeven” te worden. In alle andere gevallen is het slechts een oordeel van het eigen ego en/of jezelf goed willen voelen.

   Zo, nog een lekker kopje kruidenthee op deze zondagmorgen.

  7. Net terug van de markt en onze kerk, mijn oude vriend afgezet bij de kerk, ik onderwijl mijn markt doen, le cours zo als dat hier heet, in het café een noisette gedronken, met een klein armagnacje, om dat het weer frisquet is, en voor mijn vrienden een rondje betaald, gewoon om dat het mijn beurt was.
   We eten Osso Bucco met veel groentes, en groffe aardalpuré met fijn gehakte fleurs des caprès, ik wens jullie een fijne zondag !

  8. KarlHeinrich,
   Ik ben vaak geholpen door mensen die daar niets voor terug wilden. Ik ben ook geholpen door mensen die daar mijn ziel en zaligheid voor terug bleken te willen.
   Bij sommige mensen wekt het veel argwaan op als ik niets voor mijn geven terug wil. Ze kunnen zich niet voorstellen dat mogen en kunnen geven uit betrokkenheid, uit liefde, op zich al beloning genoeg is.

   Je ziet KarlHeinrich, dat geven en nemen nogal een kunst op zich is.

   Ik vraag mij verder af hoe de wereld er uit zou zien als er minder ‘3D prana’ ❗ zou stromen naar de farmaceutische industrie, oorlogs industrie, voedings industrie, conglomeraten zoals monsanto…

   Raar dat je een eerdere opmerking daarover van mij, volledig negeert 🙄

  9. Karl
   Vergeven is in eerste instantie een gebaar naar jezelf toe,pas in tweede instantie gaat het de vergevene aan . Immers je hoeft niet eens te zeggen dat je iemand vergeeft ,laat het gewoon zien dat het vergeven is.
   Als je iemand niet vergeeft doe je jezelf te kort door te blijven hangen in een oordeel . Volgens mij staat dat groei in de weg en doe je dus jezelf enorm te kort.

  10. Marcel,
   Mijn punt is dat ik een ander niets hoef te vergeven als ik geen oordeel heb over de ander. Daar begint het volgens mij, oordeelt niet opdat er niet over u geoordeeld wordt.

   Jezelf vergeven is uitstekend als de behoefte daar is. Een ander valt niets te vergeven, want dat zou betekenen dat ik geoordeeld heb. En wie ben ik om te oordelen…

  11. Ik oordeel de hele dag door. Bewust, onbewust. Deze niet helderziende simpele ziel heeft dat nodig om voldoende te kunnen anticiperen.
   Stel er staat een man wild met een mes te zwaaien. Ga ik dan oordelen???
   Stel ik ben al twee keer in een winkel afgezet…
   Natuurlijk is er plaats voor het bijstellen van mijn oordelen, maar desondanks…
   Helaas kan ik nog lang niet tippen aan de verhevenheid van Herr KarlHeinrich der_Große 🙄
   Alhoewel helaas… 😛

  12. @ Alle 18 réacties
   Ik begrijp niet echt goed, daaat ik de geestgesteldheid van de intuïtie al zo vaak geplaatst heb, men er alijd willens en wetens over heen leest, terwijl het 99% van onze handelingen bestuurt, zo als geven nemen krijgen vergeven, het is vaak een moment van zien en voelen dat je een ander mens iets toestopt, of een oogopslag met iets moois en vragends dat je doet besluiten om de hele boel maar te vergeten, en het afdoet met een schouder klopje, is het niet zo, die momenten van elkaar verstaan zonder iets te zeggen, ooit een beeld van een keltise krijger gezien onder de voet gelopen door de romeinen, de gezichts uitdrukking sprak boekdelen, een ontroostbare trieste gezichts uitdrukking, wat ik zeggen wil ach mensen onder elkaar, ja soms hebben we aan één woord genoeg met een beetje lichaamstaal, rancuneuse mensen, is het slechte en domme soort, groet Jenne

  13. Ja, heerlijk om gewoon een echt, compleet, mens te mogen zijn.
   Makes everybody happy 🙂

  14. Dat is ook zo. We zijn allemaal mensen die de hele dag door vooral met andere mensen bezig zijn en zo min mogelijk met onszelf. Graag oordelen over een ander vanuit ons eigenste referentiekader en wat we zien van de ander, dat doen we intuitief al zonder er bij na te denken waarom het in je opkomt; dus dat is goed. En dan op m’n goede dagen als ik dan een rancuneus mens zie dan wik IK die ook nog wel eens vergeven vooral als de lichaamstaal van die ander, zoals ik dat intuitief direct waarneem, goed genoeg is.

   Make someone happy, zonder dat je er zelf perse happy van moet worden

   http://www.mindfullyhappy.com/

  15. @KarlHeinrich, Vergeet niet dat sommige goed bedoelde acties helemaal geen blijheid geven omdat jíj denkt dat het nodig is.
   Heb je dan een gesloten hart als je dan toch de vreugde van een ander niet kan voelen, ook al is je daad nog zo onbaatzuchtig?
   Je bouwt hier op een gelukkig toeval (iets wat je toevalt) dat maakt de vreugde alleen maar groter. Laat de blijheid alsjeblieft stromen daar waar het voor bedoelt is.

  16. Odette, dit of dat is het probleem van vele mensen uit de noord Africaanse landen en klein Azië natuurlijk, het weg stoppen en vooral je sentimenten niet laten zien, het tot vleselijke geneugte geworden liefdes spel, van daar dat wij slecht begrepen worden door eze nieuwkomers, ze vinden ons naïf, en begrijpen ons absoluut niet, ze kunnen er gewoon niet mee om gaan, dat wordt ook het probleem in Europa, ik vind hoe aardig sommigen ook zijn, het beter voor ons zou zijn gewoon onder ons te leven, klinkt egoïstisch ja en dat wil ik ook zijn in dit geval, het vraagt te veel tijd om werkelijk te integreren, ik kan daar heel goed over oordelen, dit is het 5 land waar ik nu woon het is wel de langste tijd 38 jaar, en toch wordt dit nooit mijn land, je bent anders, beziet alles anders, je voelt ook alles anders, ik weet het niet, maar misschien zit het in je genen, als ik de Carillionetjes hoor ben ik zo weer terug in Amsterdam, vriendelijke groet Jenne

  17. Ach, een paar jaartjes mantelzorger zijn (niet omdat het moet, maar omdat je het heel graag wil) kan soms heel verhelderend werken.
   Leer je bijvoorbeeld ook je eigen ‘schaduwkanten’ (zoals Jung die eigenschappen die we liever niet van onszelf willen weten, noemde) kennen en accepteren.
   Niks duivel, archont dingessen.
   De delicate balans tussen geven en nemen, accepteren en tolereren, ongehoorzaamheid en kritisch nadenken, parasiteren en dankbaar aanvaarden…

   Ga je als mantelzorger blij zijn met een basisinkomen of voel je je verplicht tot mantelzorg omdat je zo geliefde medemens van een basisinkomen geen extra zorg kan betalen????

  18. Als je, je er echt bewust van bent waarom je het wil zou dat wel fijn zijn.

   Zelf werk ik geregeld met “vrijwilligers” in het sociaal domein. Maar verreweg de meesten komen niet uitsluitend onbaatzuchtig iets geven, ze willen wel degelijk veel/iets terug. Dat is helemaal niet erg, het is wel fijn als de vrijwilliger zich daarvan bewust is.

  19. Koekje, Karl Heinrich?
   Mooie réactisch, diep menselijk zo als het behoort, mededogen, en in de mens een welbehagen, een omarming van mij, Jenne

  20. Mantelzorger, vrijwilliger, mooi toch? Ben zelf ruim zeven jaar mantelzorger geweest en alweer, ha, zeven jaar vrijwilliger. Altijd met de zelfde inzet gedaan. Helpen waar nodig is maar ook plezier aan beleven. Neem bijvoorbeeld de grootste gemeente (qua oppervlak) van Nederland, de Haarlemmermeer, deze heeft een bevolking van 135.000 inwoners. Daarvan zijn 35.000 personen vrijwilliger in wat voor tak dan ook. Ikzelf hoor daar ook bij in een groep van 250 vrijwilligers en vind het leerzaam, leuk en prettig om te doen. Er zijn heel veel mensen van goede wil, het is maar of/hoe je het wil zien.

  21. “Maar verreweg de meesten komen niet uitsluitend onbaatzuchtig iets geven, ze willen wel degelijk veel/iets terug.”
   Zo herkenbaar KarlHeinrich. Vroeger bestond het hele begrip mantelzorger, vrijwilliger niet. Dee je gewoon wat binnen de groep mensen ‘nodig was’. Nee, vroeger was niet alles beter.

   Ikzelf loop meestal met een groooote boog om die vrijwilligersstalletjes heen. Prima als ze trots zijn op hun werk, vooral houwe zo, Odette :). Mij zul je daar niet vinden.

  22. Heb van uit een broederschap heel veel mensen kunnen helpen, het zijn niet altijd de armen die onze hulp behoeven, het verbetert niet echt snel, ken nog twee oude mannen, die op hoge leeftijd zich toch nog zelf bedruipen, wel is waar met een openhaard vuur, met de kookpot er boven, twee kalen lampe peren voor het licht, water met de pomp, maar op hun persoonlijke vrijheid van denken gesteld, intellectuele geesten, de vrouwen gaan iets sneller naar een verzorg tehuis, of leven met familie.
   Veel mensen behoeven een beetje financiele ondersteuning, maar vaak is gezelschap al genoeg om ze weer een stukje levenkracht te geven.
   We hebben een goed lopende jongeren organisatie, die voor sociale contacten zorgen, altijd met zijn tweeën, want ook oud zijn sommigen nog ondeugend,
   de winter is lang, en al die feesten met hun herinneringen vraagt de nodige takt, vandaar met Kerstmis tja huis vol, full house, mooie atmosphere mooie verhalen, goed gevoel, maar dat kennen jullie ook wel, groet Jenne
   Het is goed te weten en voelen dat er zoveel mensen zijn die begaan zijn met de anderen.

  23. Coördineren van helpers met allemaal hun eigen agenda en (on)kundigheden (die ze soms van zichzelf niet weten), lijkt mij nogal heftig, wel leerzaam 🙂

   Ik heb het idee dat de overheid te veel doorschuift naar de ‘zorgzame maatschappij’. Krijg je van die enge particulieren als moeder Theresa (https://broadly.vice.com/en_us/article/mother-teresa-was-kind-of-a-heartless-bitch) en afgrijselijke Florence Nightingales (http://www.dailymail.co.uk/news/article-479792/Letters-reveal-nurse-Florence-Nightingale-maybe-sinner-saint.html) 😳

   Iets van de gulden middenweg?

  24. Dag Koekje,

   reagerend op je topic 18.11

   jouw eerste voorbeeld:
   ‘Stel er staat een man wild met een mes te zwaaien. Ga ik dan oordelen???’

   Dit is geen oordeel maar een onderscheid maken. Hier maak je voor je zelf een onderscheid of een situatie al dan niet levensbedreigend is! Een oordeel zou zijn als je de reden waarom die man dit doet oordeelt of veroordeelt!

   Jouw tweede voorbeeld:’Stel ik ben al twee keer in een winkel afgezet…’
   Dit is een oordeel. Dit jouw visie afgaande op een situatie welke je overkomen bent en waarvan je de mening bent toegedaan dat je bent ‘afgezet’. Het woord ‘afgezet’ is in deze bepalend!

  25. Ik ben tot tranen toe geroerd Peter, over zoveel betrokkenheid
   😥 😥 😥

   Vin je het erg als ik hier niet sereneus op in ga?
   Hopelijk bevat deze reactie van mij geen vooroordelen. 😆

  26. Sorry Peter, je zult wiskundig gezien vast wel gelijk hebben. Maar zoals ik al schreef, ben ik nogal gesteld op mijn vrijheid om emotioneel te handelen/zijn.

   In veel praktische zaken is het hart veel wijzer dan het hoofd. Het hart heeft een duidelijke functie bij het overleven. Het hoofd sukkelt er maar wat achteraan en verzint excuses dat het echt veel eerder dan het hart de oplossing had 😀
   Gut feeling, hebben ze het ook wel eens over 😉

  27. dag koekje,

   je hebt het volste recht een expressie aan jezelf te geven zoals het jouw betaamd! Ik heb daar verder geen ‘voor’oordelen over! Ik ondersteun dan ook jouw houding!

   Heb gewoon gepoogd een definitie te geven aan woorden, zinsneden! Je hebt overschot van gelijk dat de taal te pas en te onpas wordt gebruikt! Uiteraard ook ik zondig daarin!

   De taal zal steeds tekort schieten om wat ons bezighoudt te verwoorden.
   Daarom dat ook ikzelf eerder zou pleiten om te leven vanuit het hart! Je zit dus goed vanuit mijn standpunt!

   helaas wil ik hierbij wel aan toevoegen dat gevoelens vanuit conditioneringen, programmaties en geïnspireerd vanuit het begeertelichaam vaak foutievelijk worden geïnterpreteerd als intuitieve gevoelens. Helaas ben ikzelf redelijk mentaal en heb in deze nog een heel pad te gaan!

  28. Dank je wel voor je commentaar Peter.
   Ik vond het destijds behoorlijk eng om meer op mijn eigen intuïtie te vertrouwen en minder in mijn hoofd te zitten.
   In je hoofd zitten is ook een soort van conditionering, en onderscheid maken tussen zuivere intuïtie en manipulatie van buitenaf is inderdaad een hele klus 😳 en 🙂

  29. Hey, koekje,

   vond een heel toepasselijk filmke op het net! het filmke ondersteunt een beetje mijn stelling! Ook een houding aangenomen op basis van gevoelens kan fout zijn.

   https://www.youtube.com/watch?v=y-PvBo75PDo&feature=youtu.be

   Apen zijn geenszins mentaal! Zij handelen puur op basis van hun instinct!

   Zou het kunnen dat wij als mensen , net als deze apen, afgehouden worden van ons normaal gedrag ten voordele van anderen? Zo ja, wie zijn zij dan?

  30. Lieve Peter,
   Ik begrijp wat je bedoelt en ken het fenomeen, vandaar ook het “onderscheid maken tussen zuivere intuïtie en manipulatie van buitenaf”

   Zo, dit is mijn laatste reactie, als je het niet erg vindt 😉
   Ingaan op wat intuïtie precies zou kunnen zijn, zou ik graag even in het midden willen laten.

 15. Blijf ik zeker doen anders was dit gesloopt en kennis verloren gegaan.
  http://www.museumdecruquius.nl/ Ben bezig met mensen vanuit de hele wereld de kennis van Nederland waterland bij te brengen. Nooit kunnen bevroedden dat ik nu zoveel over de toenmalige techniek nu kennis heb. Tja en die mantelzorg, voor mijn beide ouders, de mooiste en zwaarste tijd van mijn leven. Ik ben blij dat ik dat nog heb kunnen geven nadat zij mij zoveel gegeven hebben…

  1. Nog een aardige bijkomstigheid, als er Amerikanen zijn vragen ze bijna allemaal of we een boot op zolder hebben want de zeespiegel gaat toch stijgen? Dan is het mijn beurt om te vertellen dat dat totaal anders is als ze denken. Je ziet dan de hersenen overuren maken, prachtig…

  2. Nog een aardige bijkomstigheid, als er Amerikanen zijn vragen ze bijna allemaal of we een boot op zolder hebben want de zeespiegel gaat toch stijgen i.v.m. global warming en hoe ik er over denk. Dan is het mijn beurt om te vertellen dat dat ik er totaal anders denk. Je ziet dan de hersenen overuren maken, prachtig…

  3. KlimaatKlisma, mijn oog viel gisteren op hetzelfde artikel als waar Irma al vlotte noeste arbeid op verricht heeft; ben nog steeds bezig om mijn brein aandrijving te analyseren, ben maar wat gaan schuiven met ronkende amero statements, en jah op de helft stopt het ineens, misschien een andere keer de andere helft, gelukkig heeft Irma het wel afgemaakt;

   1 of ander praat groepje in de false flag terror milieu stad 2015

   UN’s climate change conferenceParis 2015: international team of scientists

   de mens als schuldige aangewezen, co2 koeiepoeplucht in de sky, we zijn zondige schuldenaren en moeten daarom co2 aflaten betalen

   UN’s claim: man-made carbon emissions are to blame for global warming

   Controle dwang probleempjes uitleven op onschuldige burgers, de burgerbevolking als de nieuwe vijand

   UN’s sinister climate regime agenda:
   -destroying industrial civilization
   -propping up kleptocrats with Western tax funds
   -seizing control of the global economy

   onder het mom van het beste met ons voorhebben, onze veiligheid weet je wel, levensadem als giftig gaan bestempelen betekent ons mensen zo gek krijgen dat wij onszelf als kwalijke zondige schepselen gaan zien, waar kennen we dat van

   Under the guise of regulating the immensely beneficial “gas of life,” also known as carbon dioxide.

   journalisten praten klakkeloos de UN Agenda na en begrijpen er wetenschappelijk geen klont van blijkt keer op keer.

   er is geen opwarming van de aarde; it is not happening, eerder afkoeling, vroeger was er meer dan tien keer meer co2. IPCC is puur gangster boeven wetenschap, in geen 18 jaar is er significante opwarming waargenomen. Co2 is het planten voedsel bij uitstek, en de meer planten groei de meer zuurstof; oftewel welke 4d reptielen soort kan niet tegen het huidige percentage zuurstof op aarde?!

   Dr. Robert Carter: Global warming is not happening he explained, even noting that long-term cooling was predicted. Earth and the plants it supports are “starving” for more CO2. And in the past, CO2 concentrations were some 10 to 15 times higher.

   Dr. Willie Soon: The UN IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, “is totally anti-science, and is harming science. The IPCC is pure gangster science”.

   Dr. Fred Singer: “There has been no statistically significant warming in 18 years. The climate models relied upon by the UN don’t work. All of which predicted warming as CO2 increased. Carbon dioxide the original plant food is very valuable. Plants are starving. They want more CO2. Control of CO2 means control of economies and ultimately, people.”

   http://www.scientias.nl/rontgentechniek-onthult-gerecyclede-middeleeuwse-teksten/

   https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2015/12/13/wat-er-werkelijk-gebeurde-tijdens-de-klimaat-top/

  4. Odette jij wordt wat Sijtje Boes voor Marken was, maar dan voor het Cruquius
   gemaal, Sijtje was in haar glorie tijd bekender als Beatrix, en ook een stuk interessanter, groet !

  5. Koekje, past goed in deze politieke ontlasting, deze schelmen, staan daar te zwammen, en het zou komisch kunnen zijn, was het niet zo dat ze stuk voor stuk bloed aan hun handen hebben !

  6. Hyper, in 19.4 schreef je, quote; welke 4d reptielen soort kan niet tegen het huidige percentage zuurstof op aarde?!
   Zo had ik het nog niet bekeken. Maar wat dacht je van de insectoïds of praying mantis?
   Lang geleden banjerden er wel reuzeninsecten en andere gigantische geleedpotigen op de aardbol rond, zoals duizendpoten van een meter en libellen met een spanwijdte van zeventig centimeter. Dat is al wel weer zo’n driehonderd miljoen jaar geleden en bovendien waren in die tijd, het Carboon en vroege Permtijdperk, veel dieren enkele slagen groter dan ze nu zijn. De gangbare gedachte is dat dat kon, omdat de hoeveelheid zuurstof in de lucht veel groter was dan nu. Toen was de zuurstofconcentratie ongeveer anderhalf keer zo groot als nu. Op het moment dat de hoeveelheid zuurstof in de lucht weer afnam, werden de insecten weer kleiner van formaat, is het idee.
   http://forum.fok.nl/topic/1167634?token=24900d0df2d6b45e32f3fc3f747f4868&allowcookies=ACCEPTEER+ALLE+COOKIES
   Ah joh, die cookies, maar daar doet tie het wel beter van, koekiemonster 🙂
   Grey mantishead
   http://www.ufobc.ca/Beyond/prayingmantis/images/Mantis-III/greymantishead3.jpg
   Uit de film Independence Day
   http://2.bp.blogspot.com/-c3LWiK-348o/UUJrJSIzoJI/AAAAAAAAG14/WBa37wmTmP0/s1600/Aliens_Dead_Independence_Day_1996-2EXLG.jpg
   Is a maybe version…

  7. Randy Cramer heeft op Mars veelvuldig moeten vechten tegen insectoïds, Simon Parkes herkent Randy z’n hoge reptilian gehalte spreekt dat openlijk live uit en Randy bevestigt dat, Simon is zelf deels Mantis en deels Reptilian qua soul en wie weet hoe zich dat vertaalt in embodiment lichamelijkheid, ik kan er zelf wel wat van terug herkennen bij Randy, it’s a sort of “skin glow” ; zo zie ik dat, de huid is almost to perfect to be true, alsware het een catsuit, op die manier herken ik het vaak bij hybride medemensen, los van de ogen, waar immer verschrikkelijk veel is uit te halen.

   http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/EN/NL/embodiment

   Roundtable: Pleiadian nuke destroyed Mars ecology. Cheney ran Mars Colony Corporation
   https://www.youtube.com/watch?v=bc0RIUsWWUQ

   Odette ik ga er vanuit dat die grote insectoïds waar Randy veelvuldig mee in aanraking is gekomen toegang hebben tot high tech breathing apparatuses external zonodig danwel internal.

   http://dictionary.reference.com/browse/apparatus

   http://forums.bicycling.com/fileSendAction/fcType/0/fcOid/89964553895255395/filePointer/89964553895255406/fodoid/89964553895255403/imageType/LARGE/inlineImage/true/tumblr_mike0zWClb1r4if08o1_1280%5B1%5D.jpg

 16. Doordat de frequentie van de Aarde nu constant in beta staat (boven de 14 hertz) vertoeft, vertoeven wij mensen ook bijna de hele dag in deze beta (stress) staat. De meesten onder ons zullen dit al wel gemerkt hebben, het wordt steeds moeilijker om echt te kunnen relaxen. En steeds meer mensen draaien volledig door. Angst en haatgevoelens overheersen de mensheid. Dat zie je terug in allerlei facetten binnen onze Matrix wereld. Nederland was 15 jaar terug nog een tolerant landje. Anno 2015 is het merendeel van dat tolerante volkje bijna constant bezig met haat en angstgevoelens die men tegen anderen heeft.
  http://www.beyondthematrix.nl/2015/12/13/de-vibratie-van-de-aarde-is-meer-dan-verdubbeld-is-de-aarde-aan-het-ascenderen/

  Elektrotechnisch ingenieur Lewis B. Hainsworth, suggereert dat menselijke gezondheid is gekoppeld aan geofysische parameters en Schumann’s ELF. Hij verondersteld de correlatie / resonantie van de Schumann spectrum en de menselijke hersenen-wave ritmes. Hij concludeerde dat de frequenties van de menselijke hersenen ontstaan ​​als reactie op deze signalen en dat verstoringen in Schumann de functie de gezondheid van de hersenen kunnen beïnvloeden.
  https://nl.earthpulse.net/schumann-resonance-brain-entrainment/
  Veronderstel dat de eindeffecten van onderhavige elektromagnetische vervuiling minder dodelijk zouden zijn, dus de hoogte van criminele irresponsiblity zijn kan, tenzij er uitgebreide pogingen worden gedaan om te beoordelen wat de effecten kunnen zijn. In ieder geval zal het omschakelings proces een pijnlijke, beheerst door het beginsel van de survival of the fittest te zijn, en zich uitstrekt over een tijdschaal die mogelijk zo kort kan zijn als 2-10 generaties: dwz 80 om 400 jaar.

  Door de bank genomen, zitten we dus met een veel verstorender! (what’s in a name) probleem dan we aanvankelijk dachten.
  Keep it cool…

  1. Wat mij zojuist ook nog inviel dat de Hopi spraken over het ‘web’ (eerst de electriciteit toen http://www., toen de chemtrails en nu de wifi), het is dus nog gecompliceerder dan werd aangenomen.

  2. Wanhoop niet Odette, het is niet zo gecompliceerd als je denkt. De Hopi bedoelen als die tijd aanbreekt, we dan een enorme sprong voorwaarts gaan maken. Mensen denken de evolutie van planeet aarde en de mensheid tegen te kunnen gaan uit eigenbelang. Hun eigen kleine ikjes, of dikke ikken, maar net hoe je het wil zien, vinden ze belangrijker. Wat een lachertje in het licht van de eeuwigheid! Uiterst naief dan wel uiterst arrogant tegelijk. De evolutie en het kosmische plan kan niet door stervelingen tegen gehouden worden maar ik acht jou intelligent genoeg om dat te beseffen. De hoge heren doen het niet voor niets heel erg in hun broek. Ze zijn niet voor niets al jaren aan het trollen. Maar ergens ook weer wel voor niets, want het helpt ze niets.

  3. Volgens mij is de Hopi stam volledig ontkracht, al hun mooie kunstvoorwerpen die de verbinding in stand moesten houden met hun oervoorvaderen zijn gestolen, vernietigd, en worden vrijelijk verhandeld op de grote veilingen overal in de wereld, in 1965 bij mijn bezoek met Carla aan deze Hopi’s, hun prachtige dansen mogen zien en hun dansers in volle glorie gekleed zien dansen, hebben toen mooie Kachina poppen gekocht, iedere kleur geeft een compas richting aan, hebben een eereplats in ons huis, fijne mensen, ontdaan van hun alles door de Verenigde Staten, net als alle autenthieke Indianen, en andere oude volkeren op aarde, misschien zijn hun voorspellingen waar, in ieder geval wens ik ze veel geluk !!!

 17. Dit moet U lezen, ” the veteran to day. com ” ; House – of – Carts : dit is top onderzoek journalisme, zo moesten ze overal hun werk doen, Vriendelijke Groet, heb het druk met de naderende feesten, we verwachten veel mensen, dus onze organisatie top drukte, dit verzet je denken, naar iets positiefs !!!

 18. Beste WTK vrienden ( hoop ik ), ik stuur ieder jaar 10 kaarten naar lieden die ik niet echt vindt, dat ze zich klaar moeten maken voor vertrek, en in ieder geval zich moeten réaliseren, dat het voor ieder mens het zelfde afloopt, en je moet verschijnen voor je créateur, van daar !

  By Johny Cash, GOD’S GONNA CUT YOU DOWN, en het is voor gelovigen en athëisten the same !

 19. Er staan grote gebeurtenissen voor de deur, volks opstand, of revolutie in de Verenigde Staten, zij het kwaad willen de constetutie hardhandig veranderen, in dien dit lukt is de US verleden tijd, en ze weten het, ze bereiden zich voor, daarom noemde Putin, de blonde ryder in the sky, een groot man, en dat is hij ook, hij wordt als halve gare weggezet, maar is dat alles behalve, hij zou zo maar eens de nieuwe Jefferson kunnen zijn, hij moet hard vechten tegen het enorme grote kwaad wat zich gevormd heeft in de US, en de wereld wil monopoliseren !

  1. Ik eet geen cookies !

   Volgens mij zijn er meerdere Duivels die ons begluren, dus ik ga maar gewoon door met mijn leven, ja met eigen gebakken gebakjes, koekjes, cake, verdomme moeilijke maand om je gewicht te behouden, goede voornemens, verplaatst naar after 15 Januari, en dan die Zondagse familie bij éénkomsten/maaltijden, maar goed ik geniet er maar van zo lang ik er nog ben, ben een heiden, maar voor de zekerheid dank ik toch God dat hij me nog wat op de aarde laat lopen, zingen, liefhebben, en mijn dierbaren verwennen ! groet Jenne

  2. Als je ’trommeltje’ vol zit met cookies is dat prettig toch voor de kerst nietwaar? Je kunt ze inderdaad ook negeren, de duivels 😉
   Mensen met lege trommeltjes willen ook een beetje meegenieten toch?
   Maar luister eens naar een withete Godfrey Bloomberg, als deze donderpreek niet nodig was geweest waren deze trommeltjes toch voor iedereen gevuld? Groet, Odette
   https://youtu.be/oRw39Ju4xFw

 20. Als mensen de waarheid zoeken en ook uitdragen dan verdient dat respect.
  Waarheid is niet zo maar iets, het is belangrijk omdat zich daaraan ook onze ´wereld´ oriënteert…
  Voor een betere wereld is de waarheid absoluut noodzakelijk maar ook, en vooral de moed om het uit te dragen.
  Hier zijn er een paar van deze bijzondere mensen…

  Moshe Menuhin (vader van de grote Jehudin Menuhin) schreef al in 1965 het boek ´The decadence of judaism in our time’
  Nu 50 jaar later komt zijn kleinzoon (zoon van Jehudi) met een boek dat de titel heeft ‘Tell the truth and shame the devil’….en de inhoud zorgt voor een gigantische ‘poolshift’ wat het algemene denkkader betreft. Voor de vastgeroesten zal het wel niets voorstellen, die zien blijkbaar niet de noodzaak van deze stap voor de gehele wereld.
  Maar ik wil graag een betere wereld, en de aarde en de mensenkinderen hebben VREDE verdient. De leugen is ontmaskerd, nou nog het aannemen ervan en iets goeds ermee doen.
  Ze zijn er wel, de GOEDEN….man ben ik blij 🙂

  In diesem Sinne…een fijne (kerst)tijd voor iedereen.
  https://www.youtube.com/watch?v=PQfYFZOJUCA

 21. Er vindt een grote aanslag, in de vorm van een oorlogs verklaring van diverse Islam staten, koninkrijken en andere gestichten, op onze vrijheid van denken, atheïsten, Christelijke geloven plaats !!!
  Er staat ons het volgende te doen, hen de onwetende quasi gelovigen van onze zijde uit ook de oorlog te verklaren, en begin niet over begrip en liefde enz. dat begrijpen deze lieden niet, zij kennen geen echte warme menselijke naasten liefde, zij verbreiden hun dogma via het zwaard, en daar zijn ze al zo’n ruim 1100 jaar mee bezig, bij de +/- 3 generatie weten de mensen niet meer hoe het was in de tijd van de vrijheid van denken van hun voorouders, er mag ook niets over geschreven worden en bewaard, duidelijk.
  Het is een lang en van vele facetten voor ziene menselijke historie, ik heb persoonlijk veel Islam landen bezocht in Azië en de mensen horen kreunen, onder dit waanzinnige dogma, en nu komt het naar Europa !!!
  Ik wil U waarschuwen, laat U met mooie praatjes niet corrumperen, ze komen om onze vrouwen en dochters te verkrachten, zo breiden zijn hun geloof uit, blijf vasthouden, aan je geleerd denken, van in de mensen een welbehagen, maar alleen aan de gene die dit verdienen en ons bijstaan.
  Ieder één een fijne Kerst toe gewenst, en ga naar de nachtmis, niet uit oogpunt van hypokrisie, maar om onze saamhorigheid te tonen, tegen over dit kwaad, groet Jenne

  1. Jenne,

   in antwoord op 28.

   Naar mijn bevinding gebeuren echt wel heel andere dingen zoals jij beweert!

   Vooreerst denk ik dat jij het hebt over de institutionele karakters van de religieën en niet over de geloofsbelijdenis van de mensen! ‘wat uiteraard ook geprogrammeerd is!’

   Verder als je de wereldpolitiek er op na houdt zie je dat vooral The USA en de Navo mondiaal overal soevereine staten ondermijnen.

   Dit is geen religieuse oorlog maar een economische.

   Dat deze oorlog als religieus wordt bestempeld door onze politieke leiders en mensen zoals jij zegt eerder iets van u en deze leiders.

   Dat deze gewelddadige politiek van het westen uiteindelijk ook geweld uitlokt is vanzelfsprekend.

   Het is dan ook heel beschamend dat jij de bevolking van deze moslimstaten ,die zich grotendeels distancieert van geweld en zelf het slachtoffer is van deze door het westen opgezette terreur, demoniseert.

   Jenne, waarom trek jij zo een mistgordijn op en beschuldig jij de slachtoffers?
   Jij vergeet trouwens dat het onze leiders zijn die de vluchtelingen hebben uitgenodigd met alle gevolgen van dien.
   Wat denk je dan.
   Dat je hun huizen kunt bombarderen, hun vrouwen en kinderen kunt vermoorden en dat ze dat in dank gaan afnemen?

   Deze schijn humanitaire houding van onze overheden heeft niets te maken met dienstbaarheid aan de mensheid maar eerder wenst ze daarmee de destabilisatie van europa in de hand te werken en dit is de uiteindelijke bedoeling!

  2. Peter van hecke, er zijn verschillend parallel aan elkaar bewegende krachten bezig, de één Dogmatisch religeus; en de ander een geld en macht versie.
   Ik geef dit denken van uit wat ik weet, en wat mijn intuïtie me aan geeft, en deze heeft zich gevormd met wat ik gezien, en beleeft heb, op mijn reizen, en dagelijkdse leven.

   Sorry mijn beste Peter, het verleden is voorbij, en er wacht ons een duistere toekomst, zo zie ik het, groet Jenne

 22. Nog even, wij zouden zonder meer alle overgebleven Yezidi’s moeten redden en opnemen, dit oer oude volk met zijn oudste religeuse denken ons bekend afgebeeld met vleugels vliegende hoog in de lucht tussen de Engelen !
  Deze mensen nu moeten al het kwade geweld ontgelden en van de Islam, en van de zieke Turken, vermoord verkracht hun kinderen verkocht voor protestutie, de aller slechtste vorm, de pedofilie, en niemand doet er iets tegen. Ik heb een brief gestuurd naar Rutte, en een andere naar Putin, of het helpt dat weet ik niet, maar je moet iets doen, ja ik ga ook een brief naar de Paus sturen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.