Advertentie

De duivel bestaat niet..?


x

x

De duivel bestaat niet..?

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

De duivel in vermomming.. Eén van de belangrijkste feiten in onze tijd is dat we misleid worden in het zien van wat er in de wereld en dus ons eigen dagelijks leven werkelijk speelt. De gehele door dictatoriaal economische omstandigheden bepaalde maatschappij is gericht op het ons verblinden voor de ware werkelijkheid waarin wij leven. We worden geïndoctrineerd en gehersenspoeld om blind te zijn voor de waarheid. Ook al staart deze ons recht in het gezicht.

Door technologische en vooral ook op een onbewust niveau beïnvloedende omstandigheden laten velen zich in een werkelijkheidsbeleving plaatsen, die slechts een schijn van de werkelijkheid biedt. Die dus een in ons innerlijk gestorven ware werkelijkheid en waarheid weergeeft.

Het Nederlandse begrip waarschijnlijkheid geeft dit op een zeer heldere manier aan. Wanneer we dit begrip analyseren en tot haar ware essentie terugbrengen, betekent het dat het een schijn van het lijk van de waarheid is. De waarheid is gestorven en tot een verblindend schijnend lijk geworden. Kort door de bocht gezegd is het dus een leugen en een doodse realiteit.

Want de waarheid kent geen schijnend lijk. De waarheid kent slechts een levende en stralende kracht, die uitstraalt naar ieder die er voor open wil staan. Er dus ontvankelijk voor is. Deze stralende kracht huist in ons hart en noemt men Liefde. Ware Liefde doorziet iedere leugen.

De duivel als leugenaar
Het afdwalen van de in ons aanwezige waarheid der Liefde is allemaal begonnen met de invloed van satanische tegenkrachten in onze menselijke evolutie, die zich in onze door een kosmisch scheppende kracht gevormde aardse omstandigheden hebben gemengd. Deze kosmisch scheppende kracht wordt in verschillende spiritueel culturele belevingen bij een andere naam genoemd. De door de duivel geïnspireerde aardse marionetten hebben hemelse en kosmische waarheden dusdanig verdraaid dat ze tot leugens werden.

Nog maar even weer een ook in eerdere artikelen aangehaald citaat uit de Faust van Goethe. Het betreft een deel van de dialoog tussen de Heer en de duivel Mephistopheles.

De Heer:
Gij moogt ook dan u vrij doen kennen:
‘k Heb u en uws gelijken nooit gehaat.
Van alle geesten, die ontkennen,
Is het de spotter, die mij ’t minste schaadt.

 Des mensen werkkracht kan te licht aan ’t sluimren raken,
Hij mint de luie rust maar al te wel:
Daarom geef ik hem gaarne zo’n gezel,
Die prikkelt, drijft en moet als duivel waken.

Doch gij, waaracht’ge godenzonen,
Verblijdt gij u in ’t levend rijke schone!
Het wordende, dat eeuwig schept en leeft,
Omgeev’ u met der liefde zachte slippen,
En wat in bevende verschijning zweeft,
Bevestigt dat in blijvende begrippen.

Mephistopheles:
Van tijd tot tijd zie ‘k graag de Oude weer,
(Alleen) En wacht mij om met Hem te breken.
Het is toch aardig van zo’n grote Heer,
Zo mens’lijk met de duivel zelf te spreken

De mis- en verleiding van die duivel speelt dus een cruciale rol in het vinden van de waarheid! Zonder die duivel zouden wij ons niet bewust kunnen worden van onze eigen waarheidsbeleving en onze individualiteit. We hebben de leugen nodig om de waarheid te kunnen ontdekken en ervaren. Want hoe zouden we anders tot een onderscheidingsvermogen kunnen komen ten aanzien van beide? De waarheid betreffende de essentie van leven en dood draagt ieder in het eigen hart met zich mee. De leugen betreffende diezelfde essentie wordt ons van buitenaf aangereikt door indoctrinatie, hersenspoeling en mind control met alle mogelijke technologische middelen.

Contrasterende werking maakt alles duidelijk
De contrasterende werking tussen beide kan leiden tot een bewustzijn van de werking van beide. Het heeft alles te maken met een moreel bewustzijn van de gevolgen van de eigen daden, de daaraan ten grondslag liggende intenties en daar een bewuste verantwoordelijkheid voor te nemen. Zijn deze intenties gericht op egocentrische of groepsegocentrische verrijking, of zijn zij gericht op een verrijking van het geheel van de mensheid en al het leven op aarde? Wat dit aangaat biedt deze wereld ons een perfecte en door lijden levenswijs te worden leerschool.

De egocentrische en groepsegocentrische verrijking is voornamelijk een aards fenomeen. Daarin spelen geld, seks en macht, die ik de Trias Satanica noem, de belangrijkste rol. Het zijn deze drie zaken die in de Babylonische Talmud een hoofdrol spelen en voor de Joodse aanhangers van de Talmud als gereedschappen worden aangegeven voor het verkrijgen van een totale controle. Vraag en u zal gegeven worden. Maar de vervulling van de achter de vraag verborgen behoefte vraagt wel een offer.

Het vraagt een offer om de kracht van het eigen wilsbesluit te kunnen beproeven! In het geval van de Trias Satanica is het offer het verliezen van de eigen ziel. Daar ligt een onbewust wilsbesluit aan ten grondslag. Wanneer de vraag echter wordt gericht aan de Schepper van de eigen ziel, dan zal het offer het verlies van het aardegebonden ego zijn. Hier ligt een bewust op bewustzijnsontwikkeling gebaseerde beslissing aan ten grondslag. Niet iets om over te rouwen dus, want de beloning is een versterking van die ziel, al haar kwaliteiten en haar diepgevoelde verbinding met andere zielen en het leven als geheel.

De duivel bestaat niet: 

“De grootste truc die de duivel ooit geschapen heeft was de wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestaat.”

Bovenstaand citaat is ontleend aan de onlangs door mij bekeken film ‘The ususal suspects’ (HIER). In deze film speelt de door de laatste ontwikkelingen rond kindermisbruik in Hollywood achtervolgde acteur Kevin Spacey een hoofdrol (HIER). De film gaat over de criminele ontwikkelingen in het drugscircuit en haar samenwerking met de hogere lagen in de machtspiramide. Waarvan wij inmiddels wel weten dat diverse geheime diensten daar een belangrijke rol in spelen (HIER)

Terug naar de essentie van dit verhaal..
Bovenstaande is slechts een inleiding tot waar ik het in essentie in dit artikel over wil hebben. Die essentie is het door het Talmudisch geïnspireerde Jodendom eeuwig gepresenteerde slachtofferschap, de daaruit voortvloeiende drang om de gehele wereld en al wat daarop leeft en daarin als bodemschatten verborgen is te willen beheersen. Zij ontkennen hun eigen daderschap door zich als eeuwig slachtoffer te presenteren. Ze hebben de macht veroverd om hun waarheid op een dictatoriale wijze aan de gehele mensheid op te dringen.

De joodse schrijver van dit opzienbarende boek, Gerard Menuhin, zoon van topviolist Yehudi Menuhin, doet letterlijk een boekje open over het ware perspectief van de afgrijselijke holocaustverhalen.

En ieder die daaraan twijfelt, of deze ter discussie wil stellen genadeloos te vervolgen, te martelen en te executeren. Daarmee hebben ze de mogelijkheid geschapen om vanuit de door hen veroverde machtsposities iedere kritiek op hun dader zijn te criminaliseren. In mijn vorig artikel `De Pax Judeïca in overdrive’ (HIER) en vanuit de optiek van de het door Gerard Menuhin geschreven boek ‘Tell the truth and shame the devil’ (HIER) ben ik daar verder op ingegaan.

Vertel de waarheid en laat de duivel zich schamen
In dat hiervoor benoemde artikel heb ik laten zien hoe het Talmudisch geïnspireerde Jodendom haar machtspositie in onze wereld heeft verkregen en de gehele mensheid een duivelse loer heeft gedraaid. Dit kon zij doen met behulp van allerlei geopolitieke machtsmanipulaties. Daarbij werd zij ondersteund door een op beheersing en op manipulatie gerichte economisch slaven kwekende matrix te vormen en een wetenschappelijk ontwikkelde niet menselijkheid ondersteunenende technologie. Tevens met behulp van een door haar in bezit genomen massamedia die een verdovende en sturende werking heeft op de werkelijkheidsbeleving van de mens.

Deze club van Talmudisch geïnspireerde Joden heeft eigenlijk in de geschiedenis van de mensheid eigenlijk altijd maar als een minderheid geopereerd. Door zich in te graven in het eigen verkozen Calimero-complex meenden zij zich echter op te moeten werpen als de redders van de mensheid en de haar dragende levende planeet aarde. En van daaruit vele machtsposities in te nemen. Wat in feite neerkomt op een overlevingsinstinct van de eigen (satanische) ‘volksaard’, no matter what the cost. Dit rücksichtlose gedrag zien wij momenteel op alle fronten in het gedrag van de satanisch Talmudisch geïnspireerde staat Israhel!

De Babylonische verbanning en de Messias
Tijdens de verbanning van de Joden vanuit Palestina naar Babylonië hebben zich duivelse krachten van dit volk meester gemaakt. Krachten die samenhangen met de Babylonische godin Semiramis. In het vorig artikel ‘Het 4 en 5 mei ritueel’ (HIER) ben ik ingegaan op de betekenis van Semiramis na WOII in Nederland. Een citaat uit dat artikel:

“Semiramis was de grondlegger van een valse religie, die gericht was op het ondersteunen van hun (koning Nimrod’s  en haar, AZ) heerschappij en natuurlijk viel haar suggestie in vruchtbare aarde. De godsdienst die ze uitvonden was voornamelijk gebaseerd op een verbastering van de oer-astronomie, zoals die was geformuleerd door Noach’s rechtvaardige voorouders, vóór de zondvloed. In het origineel werd in dit systeem door middel van sterrenbeelden het verhaal van Satan’s opstand en de oorlog in de hemelen afgebeeld.

Met als gevolg de ontwrichting van de mensheid, de val van Adam en Eva, de belofte van de Ene die komen zou en die zou lijden en sterven om de mens te verlossen van de vloek der erfzonde, om vervolgens te worden geïnstalleerd als de Heer der Schepping, die zou bewerkstelligen dat de kosmos – door hem gereinigd van het Kwaad – weer aan God zou toebehoren.

Deze eeuwige waarheden werden gecorrumpeerd door haar (Semiramis, AZ) (veeleer heel duidelijk door het boze dat haar controleerde) in een mythische cyclus, waarin de grote draak wordt afgeschilderd als de rechtmatige heer van het universum, wier troon tijdelijk is toegeëigend door degene die wij kunnen herkennen als de God van de Bijbel.

De slang creëert de mens in zijn huidige ellendige staat, maar belooft dat een kind op een dag – geboren uit een goddelijke moeder, wiens kind God zou verdringen – tot een god zelf wordt, die de heerschappij over de aarde terug zal geven aan de slang. Deze fabels waren gebaseerd op het toen alom bekende verhaal van de sterrenbeelden en onder het mom van het openbaren van verborgen esoterische kennis.

Hoewel deze esoterie het tweede element in de ‘Semiramis-cultus’ was, maskeerde het alleen het werkelijke doel, hetgeen de verering van de ‘hemelse heerscharen’ inhield, die in de Bijbel overeenkomt met Satan’s leger van gevallen engelen. Satan was best bereid om aanbidding te ontvangen ‘bij volmacht’, vandaar dat het derde belangrijke element van de mysteriereligie bestond uit de keizeraanbidding.

Deze religie werd gepropageerd door een hiërarchie van priesters en priesteressen, aan wie de taak was toebedeeld van het in het algemeen inwijden van de bevolking in haar oplopende gradaties van openbaring, culminerend op het hoogste niveau in zowel de directe verering van Satan als een demonische bezetenheid.” (Vrij vertaald door AZ) Bron

Uit bovenstaand citaat blijkt dat er een totale corrumpering heeft plaatsgevonden van de menselijk beleefde verbinding met de hem voedende kosmos. Daarnaast was er een heilsverwachting ten aanzien van een komende verlosser die de mensheid zou verlossen van haar eigen Schepper. Een heilsverwachting die de Joden door deze Babylonische beïnvloeding hebben opgevat als een profetische opdracht betreffende de toekomst van de mensheid en de rol die zij daarin te spelen hebben.

De vormgeving van deze Messianistische verwachting
Door de eeuwen hebben de Joden door hun Talmudische inspiratie hard gewerkt aan de komende door hun Messias geleide heilstaat op wereldniveau. Daarbij was het van wezenlijk belang om iedere natuurlijke door geestelijk morele waarden geïnspireerde sociale orde om zeep te helpen. Daarvoor een door hen op basis van terreur, angst, manipulatie en onderdrukking gebaseerde orde in de plaats te stellen. Deze actie van hun kant heeft in de afgelopen eeuwen wereldwijd vele miljoenen doden gekost.

Maar de Talmud geeft nu eenmaal aan dat het bloed van de goyim rijkelijk mag worden geofferd om hun wens tot een Joods communistische wereldstaat te helpen bevorderen. De documentaire ‘EUROPA – The Last Battle’ geeft aan hoe dit voor het oerchristelijke volk van de Russen heeft uitgewerkt. In het volgende artikel (HIER) wordt deze documentaire in delen beschreven.

Het bekijken van deze documentaire vraagt een sterke maag! Het laat de totaal amorele slachting van het Russische volk zien, de onderwerpring van Duitsland en eigenlijk de op onderwerping van de gehele mensheid gerichte Talmudisch Joodse overheersingdrang.

De Talmud
De Talmud is een document dat vol staat van allerlei, vanuit een meer moreel bewustzijn beschouwde visie, uiterst verwerpelijke zaken. Door de in bovenstaande afbeelding weergegeven zaken in de wereldsamenleving te propageren wist men een sociale op angst en terreur gebaseerd sociaal klimaat vorm te geven.

The war on terror is in werkelijkheid een oorlog tegen de mensheid. Het bizarre is natuurlijk dat die Talmudisch geïnspireerde Joden wel diezelfde mensheid nodig hebben om, door zich tegen haar af te zetten, haar eigen vermeende identiteit te kunnen vormgeven. Zij hebben ons dus nodig om hun eigen identiteit te kunnen ervaren. Hoe onvolwassen is dit? Hier blijkt dus helemaal geen onafhankelijke superioriteit uit, maar eerder een bijzonder slachtoffer afhankelijk vampirisme!

17 December 2004. Is het toeval dat de beide senatoren, Lieberman en Collins, een paar jaar geleden ook stonden te glunderen, toen de ‘Patriot Act’, een andere wet werd aangenomen, die de vrijheid van de Amerikaanse burger volledig beperkt. Bush tekent hier de ‘Intelligence reform and Terrorism prevention Act’… Om de VS te ‘beschermen’…

Het komt neer op het groepsdynamische principe waar ik het in mijn vorig artikel ‘Aapmens of Mens? Zijn wij kuddedieren?’ (HIER) dieper op in ben gegaan. In feite geeft het aan dat de Talmudisch geïnspireerde Joden kuddedieren zijn, die weigeren om hun eigen individualiteit te willen ervaren en ontwikkelen. Zij hebben hun satanisch inspirerende meesters nodig om zichzelf te kunnen profileren in deze aardse realiteit en de mensheid te gebruiken om dat mogelijk te maken.

Daarmee werd hun eigen heilsverwachting ten aanzien van de uit hun nood helpende Messias, als ultieme redder, op een megalomane manier geprojecteerd op de buitenwereld. Zij meenden een rol te kunnen spelen in het scheppen van de juiste omstandigheden waarin de redder, de hen beloofde Messias, zich aan hen kon openbaren.

Dit laat zien dat zij in zichzelf totaal geen scheppend vermogen hebben om werkelijke leiders te kunnen zijn. Zij kunnen slechts op basis van oude documenten, oude occult magische rituelen en oude machtsstructuren zichzelf presenteren. Eigenlijk heel triest en destructief!

Destructiviteit
De met hun overtuigingen verbonden destructiviteit hebben we al vele eeuwen mogen aanschouwen en sinds de 20ste eeuw in een bizar uitvergrote mate. We leven nu dus in een tijd waarin zij, vanuit hun megalomaan oevercompenserende Calimero-complex, menen de gehele wereld naar hun hand te kunnen zetten. Zij mogen in de komende tijd de wrange vruchten van hun eigen daden oogsten. Uiteindelijk zal hun destructiviteit ook henzelf vernietigen.

Want de door het eigen handelen in de wereld gebrachte energie keert altijd weer terug bij degene, die deze energie heeft uitgezonden. De kosmische wet van aantrekking. Het ontbreekt de Talmudisch geïnspireerde Joden dus aan een ware en zuiver geestelijke Liefdesbeleving. Dat is hun grootste zwakte! Daardoor zullen zij hieraan ten gronde gaan, want de meest fundamentele kracht in het universum is juist die geestelijke Liefde.

Veelheid aan informatie
Om te voorkomen dat ik weer een ellenlang artikel schrijf en jullie overvoer met een veelheid aan informatie, wil ik tot slot nog de aandacht vestigen op het geschrift van Elizabeth Dilling, getiteld ’The Jewish religion. It’s influence today. Formerly titled the plot against Christianity’. Daarin gaat zij heel diep in op de satanische invloed die de Talmud op het Joodse volk en haar werkelijkheidsbeleving heeft gehad van de sociale geestelijk moreel geïnspireerde realiteit in onze aardse wereld. Haar geschrift is HIER als pdf te downloaden.

“Vermoord je één mens, dan ga je de gevangenis in.
Vermoord je er tien, dan beland je in ’n psychiatrische kliniek.
En je wordt uitgenodigd voor een vredesconferentie
als je 10.000 mensen hebt afgeslacht.”

Kofi Annan
– Secretaris-generaal VN van 1997 -2006 –

Vermoordt niemand en vooral niet jezelf. Houdt van jezelf, zoals geen ander dat kan doen. Houd daarmee van een ander, zoals jij dat alleen op jouw manier kunt doen!   Wees bedacht op het satanisch geïnspireerde leugenbeest in jezelf/ Het kan zich in vele vermommingen in je eigen innerlijk verborgen hebben. De duivelse leugenaar zit in ons allemaal

Arend Zeevat

25 augustus 2018

 

19 gedachten over “De duivel bestaat niet..?

  1. Namaste en Om Shanti Marie Anne.

   Een volwassen mens gaat voor de ware geestelijk onvoorwaardelijke Liefde, door welke weg bereikt dan ook. Er is in onze tijd geen eenduidige richting meer op onze weg terug naar ons thuis tussen de sterren. Er zijn vele wegen naar Rome en evenzovele wegen naar ons ware thuis. Ieder mag op een gehele eigen wijze die weg vinden.

   Bij deze wil ik een zojuist door mij diep doorvoeld geschreven gedicht delen.

   Het intense verlangen naar Liefde

   Liefde, oh liefde waar ben je naar toe gegaan
   Ik verlang intens naar je aanraking en je intimiteit
   Hoe kan ik je ervaren in de lange laan van alleenheid
   Waar heb ik jou verloren langs die lange laan

   Mijn hart smacht naar jou en je schoonheid
   Zo graag zou ik je weer willen ontmoeten
   Jou in de verbinding met een andere ziel willen groeten
   Op moment van door levenslessen ontwikkelde rijpheid

   Mijn lessen heb ik nog steeds niet geleerd
   Ben nog bezig met te leren in het hier en nu te zijn
   Me uiteen te zetten met mijn oude zielenpijn
   Die mijn oorspronkelijkheid heeft verweerd

   Liefde, oh liefde laat me je omarmen
   Je op een nieuwe manier leren kennen
   Mijn hart door jou laten verwarmen
   Mijn ziel door jou laten verwennen

   Je afwezigheid voelt als een hartverscheurende pijn
   Als een leegte die een ander niet kan vullen
   Hoezeer mijn mannelijke hormonen daar ook om brullen
   Uiteindelijk blijkt dat allemaal uiterlijke schijn te zijn

   Ik wil een diepe vervulling van mijn meest innerlijke verlangen
   Waardoor mijn eindeloze zoektocht ten einde raakt
   Het leven in meest essentiële vorm naar volledig leven smaakt
   Los van alle door het verleden geïnspireerde egobelangen

   Liefde, oh liefde wanneer ontmoet ik jou weer
   Laat me je in alle intensiteit ten volle ervaren
   Om te kunnen varen op ’s levens woelige baren
   Dus tot de volgende keer

   Arend Zeevat

   28 augustus 2018

  2. Ik vraag me nog steeds af wat onvoorwaardelijke liefde, liefde en dus voorwaardelijke liefde is.
   Zoiets als nat water, water en water waar je voor moet betalen?

  3. re gedicht: van Het uitschot: I feel it in my fingers, I feel it in my toes, WELL, LOVE IS ALL AROUND ME, AND SO THE FEELING GROWS, it’s written on the wind, it’s everywhere I go. van Jong: Love is in the air, everywhere I look around, Love is in the air, every sight and every sound,… in the whisper of the tree, in the thunder of the sea, in the rising of the sun, when the day is nearly done, Oh, Love is in the air. Het woordje Love komt van het Bargoens en betekent..geld! Het is een goedgelukte brainwash dat je een andere “helft” nodig hebt om gelukkig te zijn. Het is juist vrijheidsbeperkend en heel moeilijk.(bv. de een houdt van langzaam lopen, de ander van vlug; daar heb je het al.) Liefde is overal; je lieve jas die als een deken is, het plantje dat vlijtig groeit, een appel die zalig smaakt, de zon die je verwarmt, aardige mensen, het lichaam, dat een Goddelijk geschenk is en je geest die bv. een mooi artikel schrijft! Elk mens is uniek en compleet van zichzelf! Hier een liedje van de Gibbons in Australië: https://www.youtube.com/watch?v=AjbVNNXjOzk

 1. Voor mij en mijn liefste Carla, na 60 ig jaar getrouwd in Mei, maar in wezen samen 68 jaar van onze 82 jaar, het voelt nog steeds goed onze vriendschap bloeid nog steeds, zijn nog steeds graag tesamen, geef het maar een naam, we zijn er voor elkaar in ons wederzijds respect floreerd onze liefde, we schrijven elkaar nog steeds gedichtjes, en lachen hier over en voelen ons goed te samen,
  groet Jenne

  1. Halo Cozmic , onvoorwaardelijke liefde is dat je houdt van iedereen en alles, dus ook van de duivel. Het betekent niet dat je het eens bent met negatieve handelingen van “slechte” mensen(we zijn allemaal op weg om Goden te worden)en je moet vooral niet meegezogen worden in het kwade want dan kom je in een negatieve spiraal en kan de Goddelijke Goedheid geen invloed meer uitoefenen op je denken en doen. Het is een heel leerproces natuurlijk, makkelijk gezegd,en als het misgaat en je wordt kwaad, verdrietig of bang, kom tot de rust en verbindt je weer met het Goede dat altijd op iedereen geduldig wacht. Heel veel Goddelijke verbindingen gewenst aan jou en alle mensen.

 2. Wat ik nooit heb willen zien, de duivel huist in alle FM loges, hij groeid met de dag, de loges zijn volkomen overgenomen door Lucifer, dus wat er zou moeten plaats vinden, kan een ieder zich wel voorstellen, te vuur en te zwaard, zij vertegenwoordigen nu het grote deep state kwaad !

 3. “Tijdens de verbanning van de Joden vanuit Palestina naar Babylonië hebben zich duivelse krachten van dit volk meester gemaakt.” Arend, wat bedoel je juist hiermee? Je schrijft in het meervoud ‘krachten’. Bedoel je de archonten? en zo ja, hoe zie jij de achtergrond van archonten? Wie of wat zit daarachter? Sommigen beweren Lucifer, anderen omgekeerd : Lucifer is een creatie van de archonten. Dank je, je schrijven boeit me ontzettend. Xhans.

  1. Bedankt voor je reactie Hans. Je vragen geven mij de mogelijkheid om mijn visie op het Kwaad te verwoorden. Zoals ik dat in meerdere artikelen al eerder heb gedaan.

   https://www.wanttoknow.nl/?s=De+Maniche%C3%ABrs&submit=Zoek

   In mijn beleving bestaat het Kwaad uit verschillende lagen. Die visie is geïnspireerd door de visie van Rudolf Steiner. Op deze site is onlangs een heel verhelderend artikel gepubliceerd over de archonten, waar ik mij zeker in kan vinden.

   https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/agressieve-wezens-leven-van-angst-en-opwinding/

   Zij vertegenwoordigen in mijn beleving echter slechts één aspect van het Kwaad.

   Het Kwaad zie ik als een triniteit. Hun plaats daarbinnen heeft met de oorspronkelijke achtergrond van de verschillende wezens te maken heeft. Het heeft betrekking op de oorspronkelijke geestelijke positie die deze wezens in de bewustzijnsevolutie innamen. Lucifer is een gevallen engel, die de aarde ontkent en mensen op een geestelijk dogmatische wijze verleidt om uiterlijke autoriteiten te volgen. Ahriman is een gevallen aartsengel, die de geest en ziel ontkent en door verdergaande ontmenselijkende technologische ontwikkelingen de mens tot een technologisch vormgegeven robot wil maken. De Archonten behoren in mijn beleving tot de horden van Ahriman.

   De Asura’s zijn wezens van een oorspronkelijk nog hogere geestelijke orde en zij willen iedere geestelijke ontwikkeling onmogelijk maken en al het leven in een zwart gat laten verdwijnen.

   De esoterische stroming van het Manicheïsme, dat in de derde eeuw na Christus in het vroegere Perzië ontstond, heeft als kernthema het omvormen van het Kwade tot het Goede.

   “Het grote kernpunt in de manicheïsche leer is de opvatting over goed en kwaad: het kwade is even eeuwig als het goede en kent begin noch einde aangezien het kwade oorspronkelijk een bestanddeel van het goede was. Dit van oorsprong goede bestanddeel is tot het kwade verworden omdat het achtergebleven is in de normale evolutie; het kwade is aldus het goede dat ‘uit de tijd geraakt is’.

   Immers, op ieder ontwikkelingsniveau moet een element van het goede zich als het ware opofferen, afstand doen van zijn normale ontwikkelingsloop opdat er in de kosmos iets nieuws kan ontstaan; en omdat dit ‘zich opgeofferde goede’ vervolgens zijn activiteiten moet ontplooien op een niveau waaraan zijn natuur niet is aangepast, begint het hinderend te werken in het wereldbestel.

   Daarom zijn de manicheërs van oordeel dat het kwade een noodzakelijke bestaansvoorwaarde is voor de kosmische evolutie; zij zeggen dat het kwade moet worden begrepen vanuit zijn gemetamorfoseerde aard en dat het verlost moet worden, zodat het opnieuw verder mee kan werken in de stroom van de wereldontwikkeling.”

   In relatie tot het antichristelijke element van het Kwaad geef ik hieronder enkele links.

   https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA107/English/AP1954/19090322p01.html

   http://initiativeforanthroposophy.org/wiki/asuras/

   http://www.eleggua.com/Objects/Mason-ahriman.html

   http://dichterbijdanooit.com/?p=109

  2. Dank Arend voor je uitvoerend antwoord. Het is heel wat en ik zal er beslist mijn tijd voor nemen. Die gesitueerde triniteit is alvast nieuw voor mij. Mij boeit het mogelijk verband tussen de aard van perceptiewaarneming en de mogelijke manifestatie van laat ons het maar het kwaad noemen. Er lijkt een verband te bestaan tussen welke invulling je hebt van de werkelijkheid en het toegankelijk worden van ‘het kwaad’. Natuurlijk wordt er volop gerommeld om onze perceptie zoveel en zo breed mogelijk op dezelfde ‘zender’ te krijgen. Ik heb dit leren ontdekken bij contacten en studie van de Native Indianen. Maar ook bij het werken met -verstandelijk- minder validen. Het geheel van invullingen wordt ‘geconstureerd’ vanuit een door het kwaad ‘geïnfiltreerde’ samenleving-(perceptie). Dus de betekenis/verklaring wordt ‘achteraf’ gegeven. Er zijn genoeg antropologische verslagen te vinden die -proberen- te beschrijven-verklaren vanuit etnische groepen die -nog- niet hierdoor – ‘waren geïnfecteerd’-. Ook de gekende psycholoog Erich Fromm heeft dit gedaan odm. neergeschreven in zijn werk ‘anantomie van de menselijke destructiviteit’. Lieve groet, xhans.

 4. Wat de Talmudisch geïnspireerde Joden doen met de Palestijnen m.b.t. het ontkennen van hun mensenrechten, menen zij in internationale wateren ook met mensen van andere nationaliteiten te kunnen doen.

  https://www.sott.net/article/394679-Flotilla-again-attempts-to-break-siege-of-Gaza-Report-on-Israels-illegal-seizure-of-ships-and-humanitarian-aid

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=GNeVIrpoDdg

  Maar ja, Netanyahu beschouwt Israël als de meest krachtige natie in het Midden-Oosten, die op basis daarvan het recht meent te hebben de zwakkeren te verpletteren. Citaat uit een artikel op RT.

  “The Middle East is “no place for the weak. The weak crumble, are slaughtered and are erased from history while the strong, for good or for ill, survive,” Netanyahu said on Wednesday, at the ceremony to rename a nuclear research facility in the Negev after the former Prime Minister Shimon Peres. “The strong are respected, and alliances are made with the strong, and in the end peace is made with the strong.””

  https://www.rt.com/news/437183-netanyahu-iran-syria-nuclear/

 5. De duivel heeft vele images omdat mensen ze creëren. Je kan een agressieve hond verbeelden voor je huis en er elke dag aan denken zodat er niet ingebroken wordt, maar op den duur wordt je ziek van die negatieve kracht.(duivel) Je kan ook je huis baden in liefdevol licht en dan gaan de vibraties omhoog en is het een bescherming voor lagere energieën.(god) De duivel is angst zaaien en een goed verdienmodel b.v. De Zwanenbroeders van Den Bosch met hun fondsenwerver Jheronimus Bosch, die de hellen voor iedereen levendig maakte en daardoor werd het broederschap zeer rijk, zelfs Willem van Oranje was lid toen het nog een katholieke club was en nu Willem Alexander. We leven in een ying/yang werkelijkheid, maar als iedereen positief wordt, klopt het niet meer. Wie snapt dat??? Hier is een joodse vrouw met spirit: https://youtu.be/_RU893a1X_c Deel 2 is heel goed, zij praat over Qumran, waar de goede joden woonden! bron: Jezus en de Essenen van Dolores Cannon

 6. Wat was de naam van de boom in het aards paradijs waarvan Adam en Eva de verboden vrucht aten?
  De boom van de Kennis. Wie mocht er niet beswustzijn van zijn zijn? De mens.
  Wie schonk de mens dus kennis? De Duivel.

  1. Ron, je hebt het meest essentiële deel van die boomnaam buiten beschouwing gelaten. Want welke Kennis betreft het hier? Het gaat om de Kennis van Goed en Kwaad. Het is juist deze Kennis die de mens de mogelijkheid biedt om een bewustzijnsmatig onderscheid te maken tussen beide.

   Dat bewustzijn is voor de mens nodig om zich bewust te worden van zijn goddelijk scheppend vermogen. Aan de vruchten herkent men de boom. Dat wil zeggen dat de door het Kwaad geïnspireerde daden heel andere gevolgen zullen hebben dan de door het Goede geïnspireerde daden. Een gedegen zelfonderzoek kan een ieder duidelijk maken door welke kracht hij/zij zich laat inspireren.

  2. Steeds meer zie ik, dat ‘de’ dualiteit op zich nergens ‘de schuld van’ noch oorzaak van is. Het is de interpretatie van elk mens, hoe hij zich spiegelt in deze dualiteit. Een prachtige spiegel van zelf-reflectie. Als hij zichzelf vergeet, gaat hij op in deze dualiteit van welles/nietes, zij/wij en wit/zwart… Maar meestal vergetend dat HIJ, deze mens juist degene is die de TRIALITEIT vormt.. Hij (de mens) is er als observator en creëert daarmee een triale construct. JIJzelf en de beide keuzes die zich presenteren als dualiteit…

   Maar zie het eens als een HULP om te kiezen.. Dat je de keuze die je niet neemt, niet afvalt met hoon en pek en veren, maar DANKBAAR bent voor überhaupt de keuze. Een keuze die je als mens BEWUSTER heeft gemaakt. Want je kiest in dankbaar en… EENHEID.. Er is tenslotte geen dualiteit meer…!

   En daarom is het wellicht een boom, DIE DE APPEL VOORTBRENGT.. De keuze is niet de appel, maar de boom. De boom staat in de Aarde en daarmee is de keuze nog dieper onder onze voeten een keuze tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Erachter te komen, dat hoe wreed het zich kan tonen, het toch een kwestie is van SUBJECTIEVE beoordeling, of iets ‘slecht’ of ‘goed’ is; GOED of KWAAD.. Wellicht gewoon goed EN kwaad..!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.