Advertentie

Probeert paus Benedictus arrestatie te voorkomen..?!


Het verhaal achter de Rooms-Katholieke kerk is een verhaal waar de honden geen brood van lusten.. (klik voor artikel hier op de site)
Het verhaal achter de Rooms-Katholieke kerk is een verhaal waar de honden geen brood van lusten.. (klik voor artikel hier op de site)

Met dank aan Desiré Röver voor het tippen en vertalen van dit persbericht. Kevin Annett en het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) deelden via het International Common Law Court of Justice op 15 September 2012 al mee, dat er een dagvaarding was uitgevaardigd tegen Paus Benedictus. We laten hier de achtergronden vertellendoor Kevin Annett zélf:
X

x

In de afgelopen maanden heeft is deze zaak kennelijk in een stroomversnelling terecht gekomen en heeft deze kennelijk geleid tot een feitelijke aanstaande arrestatie. Joseph Ratzinger moet hiervan op de hoogte zijn geweest en de vraag of hij nu vooruit op de vlucht is geslagen, zal binnenkort ongetwijfeld beantwoord gaan worden. Een sensationele ontknoping van de aangekondigde abdicatie van de Paus..!

Voor de volledigheid even het mandaat van het ITCCS:
 1. Het dagvaarden van die personen en instituten die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie, marteling en dood van kinderen, in het verleden of in de toekomst.

2. Het stoppen van deze en andere criminele acties door kerk en staat.  

x

x

* * *

x

x

ITCCS banner

x

x

Historisch Belangrijk Nieuws: woensdag, 12/13 february 2013

Paus Benedict treedt af om arrestatie te vermijden *

tegen Pasen inbeslagname van kerkelijke rijkdommen *

Diplomatieke Boodschap kort voor indienen van zijn ontslag,
afgeleverd bij het Vaticaan.

Nieuwe Paus en Katholieke geestelijkheid kunnen
beschuldigingen en arrestaties verwachten
bij het voortschrijden van het ‘Paas-Reclamatie’ plan

Mondiaal persbericht en verklaring van

Het Internationaal Tribunaal voor Misdaden door Kerk en Staat (ITCCS)

x

Brussel: “De historisch nooit eerder voorgekomen ontslagname deze week van Joseph Ratzinger als Paus was afgedwongen door een op handen zijnde actie door een Europese overheid voor het op Pasen uitvaardigen van een arrestatiebevel tegen Ratzinger en een openbaar retentierecht tegen Vaticaans eigendom en activa. Het centrale kantoor van de ITCCS in Brussel ziet zich door Paus Benedict’s plotselinge abdicatie genoodzaakt om de volgende details te onthullen:

1. Op vrijdag 1 februari 2013 heeft ons kantoor, op basis van bewijs aangeleverd door het met ons verbonden Common Law Court of Justice (itccs.org), een overeenkomst gesloten met vertegenwoordigers van een Europese natie en haar gerechtshoven, om een inhechtenisneming te bewerkstelligen tegen Joseph Ratzinger, ook bekend als Paus Benedictus, voor misdaden tegen de mensheid en het bevelen tot een criminele samenzwering.

2. Dit arrestatiebevel zou aan het kantoor van de ‘Holy See’ in Rome worden overhandigd op vrijdag 15 februari 2013. Daarmee kon de natie in kwestie Ratzinger, wanneer hij haar soevereine territorium betrad, vasthouden als verdachte in een misdaad.

3. Op maandag 4 februari 2013 was door de genoemde natie aan de staatssecretaris van het Vaticaan, Cardinal Tarcisio Bertone, een diplomatieke notitie overhandigd die hem op de hoogte stelde van de op handen zijnde arrestatie, en die zijn kantoor uitnodigde om mee te werken. Er kwam geen antwoord op deze notitie, noch van Bertone, noch van zijn kantoor. Maar zes dagen later nam Benedict ontslag.

4. De overeenkomst tussen ons Tribunaal en de genoemde natie bevatte een tweede voorziening: een door de hoven van die natie uit te geven commercieel retentierecht tegen het eigendom en de rijkdom van de Rooms-katholieke kerk, te beginnen op Paaszondag, 31 maart 2013. Dit retentierecht zou worden vergezeld van een openbare en mondiale “Pasen Reclamatie Campagne” waarbij het Katholieke kerkeigendom door burgers zou worden bezet en geclaimd als openbare aanwinsten, in beslag genomen onder internationaal recht en het Rome Statuut van het Internationale Criminele Gerechtshof.

5. Het is de beslissing van ons Tribunaal en van de overheid van genoemde natie om wanneer hij zijn ambt als de Romeinse Pontiff heeft neergelegd, de arrestatie van Joseph Ratzinger door te zetten op beschuldiging van misdaden tegen de mensheid en criminele samenzwering.

6. Het is verder onze beslissing om op dezelfde ten laste legging ook voort te gaan met beschuldiging en arrestatie van Joseph Ratzinger’s opvolger als Paus; en om het commercieel retentierecht en de “Pasen Reclamatie Campagne” tegen de Rooms-katholieke kerk volgens plan te laten voortgaan.

pope-benedict-xviTot slot erkent ons Tribunaal dat door Paus Benedict’s medeplichtigheid in criminele activiteiten door de Vaticaan Bank (IOR) de hoogste ambtenaren van het Vaticaan ten slotte gedwongen zouden zijn om hem te ontslaan. Maar volgens onze bronnen forceerde staatssecretaris Tarcisio Bertone Joseph Ratzinger onmiddellijk tot aftreden, en in directe respons op de diplomatieke notitie betreffende het arrestatiebevel dat op 4 februari 2013 door de genoemde natie tegen hem was uitgevaardigd.

We roepen alle burgers en overheden op om ons bij te staan in onze inspanningen om wettelijk en direct het Vaticaan Inc. te ontmantelen en de hoofdofficieren en geestelijkheid te arresteren die medeplichtig zijn aan de misdaden tegen de mensheid en de nog altijd voortdurende criminele samenzwering in het helpen en beschermen van kindermishandeling en kinderhandel.

Verdere bulletins over de gebeurtenissen rond de Pasen Reclamatie Campagne zullen deze week door ons kantoor worden gepubliceerd.”

 

Issued 13 February, 2013 – 12:00 am GMT

The International Tribunal into Crimes of Church and State

the Brussels Central Office.

x

* * *

Hieronder de originele tekst in het Engels van het persbericht:

Historic, Breaking News: Wednesday, February 12/13, 2013

Pope Benedict resigned to avoid arrest, seizure of church wealth by Easter –

Diplomatic Note was issued to Vatican just prior to his resignation

 

New Pope and Catholic clergy face indictment and arrest as ‘Easter Reclamation’ plan continues.  A Global Media Release and Statement from The International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

Brussels:

The historically unprecedented resignation of Joseph Ratzinger as Pope this week was compelled by an upcoming action by a European government to issue an arrest warrant against Ratzinger and a public lien against Vatican property and assets by Easter.

The ITCCS Central Office in Brussels is compelled by Pope Benedict’s sudden abdication to disclose the following details:

1. On Friday, February 1, 2013, on the basis of evidence supplied by our affiliated Common Law Court of Justice (itccs.org), our Office concluded an agreement with representatives of a European nation and its courts to secure an arrest warrant against Joseph Ratzinger, aka Pope Benedict, for crimes against humanity and ordering a criminal conspiracy.

2. This arrest warrant was to be delivered to the office of the “Holy See” in Rome on Friday, February 15, 2013. It allowed the nation in question to detain Ratzinger as a suspect in a crime if he entered its sovereign territory.

3. A diplomatic note was issued by the said nation’s government to the Vatican’s Secretary of State, Cardinal Tarcisio Bertone, on Monday, February 4, 2013, informing Bertone of the impending arrest warrant and inviting his office to comply. No reply to this note was received from Cardinal Bertone or his office; but six days later, Pope Benedict resigned.

Het boek van Avro Manhattan, over de puissante rijkdom van het Vaticaan, deed het de RK-kerk niet veel goeds..! Boontje komt kennelijk om zijn loontje..
Het boek van Avro Manhattan, over de puissante rijkdom van het Vaticaan, deed het de RK-kerk niet veel goeds..! Boontje komt kennelijk om zijn loontje.. (klik voor artikel)

4. The agreement between our Tribunal and the said nation included a second provision to issue a commercial lien through that nation’s courts against the property and wealth of the Roman Catholic church commencing on Easter Sunday, March 31, 2013. This lien was to be accompanied by a public and global “Easter Reclamation Campaign” whereby Catholic church property was to be occupied and claimed by citizens as public assets forfeited under international law and the Rome Statute of the International Criminal Court.

5. It is the decision of our Tribunal and the said nation’s government to proceed with the arrest of Joseph Ratzinger upon his vacating the office of the Roman Pontiff on a charge of crimes against humanity and criminal conspiracy.

6. It is our further decision to proceed as well with the indictment and arrest of Joseph Ratzinger’s successor as Pope on the same charges; and to enforce the commercial lien and “Easter Reclamation Campaign” against the Roman Catholic church, as planned.

In closing, our Tribunal acknowledges that Pope Benedict’s complicity in criminal activities of the Vatican Bank (IOR) was compelling his eventual dismissal by the highest officials of the Vatican. But according to our sources, Secretary of State Tarcisio Bertone forced Joseph Ratzinger’s resignation immediately, and in direct response to the diplomatic note concerning the arrest warrant that was issued to him by the said nation’s government on February 4, 2013.

We call upon all citizens and governments to assist our efforts to legally and directly disestablish the Vatican, Inc. and arrest its chief officers and clergy who are complicit in crimes against humanity and the ongoing criminal conspiracy to aid and protect child torture and trafficking.

Further bulletins on the events of the Easter Reclamation Campaign will be issued by our Office this week.

Issued 13 February, 2013 – 12:00 am GMT – by the Brussels Central Office

67 gedachten over “Probeert paus Benedictus arrestatie te voorkomen..?!

 1. Dinsdag schreef ik ergens op WTK het volgende :

  “….HET is begonnen!
  We zitten tot over onze oren in de eindtijd!
  Wat de paus en Trix betreft heb ik sterk het gevoel dat hun aftreden vooral een vlucht is.”

  Opnieuw blijkt werkelijkheid veel straffer dan fictie.

  1. Dat idee heb ik ook. Ik heb er zelfs niet veel aandacht aan besteed, met de gedachte; ze doen maar, er komt toch niks van. Ik ben dus niet de enige. 🙂
   Ik had nog het idee van een “zwarte” paus. Maar ondertussen begrijp ik dat dat zwart een andere betekenis heeft. Jaren terug heb ik dat allemaal al eens uitgeplozen maar ondertussen was ik de details kwijt. Het interesseerde me tot voor kort ook matig, die paus.

  2. @Anelle was het deze!!

   @Ray
   Eind december zei SaLuSa dat hij niet zo vaak nog contact zou maken omdat weldra de gebeurtenissen voor zich zouden spreken.
   Wel, HET is begonnen!
   We zitten tot over onze oren in de eindtijd!
   Wat de paus en Trix betreft heb ik sterk het gevoel dat hun aftreden vooral een vlucht is.
   Fulford van zijn kant, beweert dat bepaalde insiders gewagen van het aftreden, nog dit jaar, van de queen ten voordele van William.
   Spannende tijden!

  3. Selene , de zwarte paus is het hoofd van de Jezuïten orde . Tot een paar jaar terug was dat Hans Kolvenbach , wie nu aan het hoofd staat weet ik effe niet . Het staat alvast los van huidskleur 😉

 2. Dit klopt niet…
  Paus heeft al sinds november doodsbedreiging aan zijn kontje…omdat hij niet wil dat de CIA die al decennia’s invloed heeft in de Vaticaan-bank, verder ermee door gaat. Hij heeft een eigen man benoemd Tedeschi, die hij al een tijdje geleden terug moest trekken. Denk aan Gladio en de loge P2…
  De laatste paus die terug trad was in 1284.
  De laatste paus Johannes Paul I die de invloed van de CIA wilde stoppen, was in 1978 na 33 dagen…plotseling dood…

  Dus let op om nou alles te geloven wat uit de VS of Brussel komt!!

  Hier stinkt duidelijk iets.

  Voor iedereen die wel een beetje Duits kan…kijk even hiernaar

  http://www.politaia.org/wichtiges/papst-benedikt-xvi-tritt-zuruck-die-cia-seilschaft-im-vatikan/

  1. Monika, “” dit klopt niet”” is wel heel erg duaal gereageerd. Je hebt me eerder laten weten dat je het “” beter”” zou vinden als ik niet meer reageer. Toch, vind ik in jouw reactie weer een argument om achter het toetsenbord te gaan zitten. Mijn gevoel/ innerlijk weten zegt dat het terugtreden van de Paus alles te maken heeft met het feit dat we in deze Eindtijd in een razendsnel tempo aan het Ontwaken zijn en dat het fundament onder het Vaticaan en het bestaansrecht van de kerk ernstige scheuren begint te vertonen. Mijn innerlijk weten zegt verder dat er al heel lang een lijntje bestaat van Jeruzalem via het Vaticaan naar het Capitool, alles in het teken van het vestigen van een NWO. Daar is niets nieuws voor mij onder de zon. Alles wat riekt naar Macht probeert de mensheid in de Angst en de Onwetendheid te houden, maar we worden gelukkig nu massaal Wakker. Of later zal blijken of de Paus zelf geOfferd is, of dat hij teveel Belangstelling had voor kleine jongetjes of in de Ban was van de nazi ideologie vind ik niet zo interessant. Ik ben blij dat hier de eerste scheurtjes zichtbaar worden in het Bastion. Overigens, had ik een paar jaar geleden zelf al een visioen dat hij in de Ban zou worden gedaan! Ik heb daar wel eens over geschreven, hier op wtk!

  2. * Martijn, Malachy riep dat meer dan 700 jaar geleden. Ik googelde net even

   http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/02/Maakt-Benedictus-plaats-voor-de-laatste-paus-Petrus-Romanus

   P.R wordt de laatste Paus, lees ik. Misschien een passende functie voor de grootste PR ego in ons kikkerlandje, PR de Vries!

   Over die 700 jaar in combinatie met de Paus heb ik nog een persoonlijke herinnering. In de eerste plaats weet je waarschijnlijk wel dat het getal 7 heilig getal is en met 2 0-e erachter is het een nog veeeeeeel heiliger getal. Ik heb ik 2007 een boeke gelezen De Vierde Dimensie, dat gaat over de schijnbare toevaligheden (synchroniciteit) in het leven en daarbij de Kracht van de Menselijke Geest. In dat boek werd beschreven dat president J.F. Kennedy heel erg sterk geInspireerd raakte na het lezen van een boek over de Orde van de Tempeliers, waarin het geheim van de kracht van de Menselijke Geest werd beschreven. En dat hij dank zij die inspiratie zijn jeugddroom om ooit president te worden van de USA (na de dood van zijn oudere broer Joseph, die daarvoor voorbestemd leek) kon waarmaken, ondanks een kwakkelde gezondheid in zijn kinderjaren. Ik ben zelf heel erg geInspireerd door het boek De Vierde Dimensie en daarna deden ook steeds meer de “schijnbare toevalligheden “” entree in mijn leven. Eeen mooi voorbeeld daarvan had ik op 22-11-2007, toen ik een magische vallei in het zuiden van Ecuador verbleef. Ik had maanden van tevoren reeds voorzien dat ik op die dag een hele bijzondere ontmoeting zou hebben. Ik wist toen absoluut nog niet dat ik in Ecuador zou verblijven en al zeker niet in deze bijzondere Vallei van de Langstlevenden. Het bijzondere was dat ik op die dag niet 1 speciale ontmoeting had, maar liefst 4 verschillende dwars door de dag heen. Pas meer dan een jaar later, op 20–2009, toen ik ijlend van de griep in bed lag, drong pas tot mij door wat de belangrijkste ontmoeting was geweest. Het was de dag van de inauguratie van Obama tot 44ste president van de USA. Ineens kwam bij mij het beeld terug dat ik op 22-11-2007 een Amerikaanse psychologe ontmoette op een terras van een internetcafe. Zij was psycholoog in New York en had een buitenverblijf in dat dal in Ecuador. Ik had met haar hele interessante gesprekken en op een gegeven ogenblik kwam het op het thema van de numerologie ( de getallenleer). Het bleek een hobby van haar. Ik vertelde haar dat ik al maanden van tevoren had bedascht dat ik op deze dag, 22-11, (favoriete nummer combinaties van mij) een belangrijke ontmoeting zou hebben met iemand. Zij dacht na wat er op die dag was gebeurd en kwam niet verder dan dat het de sterfdag was van J.F. Kennedy. Ik heb dat gegeven ergens opgeslagen, maar er verder niets mee gedaan. Tot de dag van de inauguratie van Obama tot 44ste president van de VS. Toen drong het tot me door dat op 22-11- 2007 het de 44ste sterfdag van JF Kennedy was. He getal 44 is voor mij de allerbelangrijkste getallencombinatie, het staat voor mij voor de Vierde Dimensie als Brug tussen Hemel en Aarde. Ik ben toen doodziek van de griep uit mijn bed gestapt en voor de tv gaan zitten lijken naar de inauguratie van Obama. En het bijzondere was, dat ik van tevoren wist dat Obama zou stotteren bij het uitspreken van de eed. Ik voelde dat hij er in zou blijven hangen, voor mij ook symbool voor de Grote Leugen.

   Maar de “” schijnbare toevalligheid ” intrigeerde me en liet me niet meer los. De vele vraagtekens rondom de dood van JF Kennedy. Het feit dat JF Kennedy 1 van de weinige presidenten was die geen lid was van een vrijmetselaarsloge, terwijl Obama en veel van zijn voorgangers tot in de hoogste Loges lid bleken te zijn. Het gegeven dat JF Kennedy een persconferentie had belegd, vlak na de fatale datum van 22-11-1963, waarin hij waarschijnlijk meer bekend zou maken over tekenen van het bestaan van buitenaards leven (al weer een “” schijnbare toevalligheid”” aangezien ik en velen met mij op 22-11-2007 ’s avonds een UFO door het dal bij Vilcabamba zag vliegen).

   En toen op 17 juli 2009 gebeurde er iets bijzonders. Ik was op aan het googlen naar meer informatie over de Orde van de Tempeliers toen ik op iest bijzonders stuitte. Ik las op wikipedia dat de toenmalige paus, Clemens V, op 22-11-1307 (op de dag af 700 jaar voor mijn ontmoeting in dat dal in Ecuador) de Orde van de Tempeliers in deBan heeft gedaan, hetgeen gelid heeft tot vele arresaties van Tempeliers, die bijna allemaal op de brandstapel belandden.

   Het meest bizarre was dat ik op die avond van 17 juli 2009 vernam dat Paus Benedictus XVI die middag zijn pols had gebroken in zijn buitenverblijf. Voor mij was dat het SYMBOOL dat een Paus nooit, maar dan ook nooit meer in staat zou zijn om de ban te ondertekenen tegen mensen die de Kracht van de Menselijke Geest hebben ontdekt.

   http://www.italie.nl/Paus+is+digibeet/40340/p1528/default.html

  3. @Martijn op 4.2: Martijn in het stuk dat jij opgeeft staat o.a. dat Jezus ook profeteerde over de 111e en 112e paus (?) en nu ben ik niet bijbel onderlegd maar weet jij, of eventueel iemand anders hier, waar ik dat dan zou kunnen vinden in de evangeliën? Ik heb het in ieder geval nooit gelezen.

  4. http://itccs.org/ met o.a. √ The International Common Law Court of Justice

   Why Dead Children Don’t Matter, and How they Can: What Billie Combes and Moloch still Teach Us

   Het is wereldwijd een satanische organisatie het instituut roomskattezieke kerk.

 3. Imo is het belangrijkste wel dat nu de discussie dient te gaan over de door de heilige geest geinspireerde cardinalen die komen tot een keuze voor een paus. Hebben ze nu een foute keuze gemaakt dat deze paus het bijltje er bij neergooit? heeft de heilige geest ze in de steek gelaten , of was het altijd al een farce??? Als je de commentaren hoort uit religieuse hoek lijkt het dat ze in weer wil van hun al oude leer de keuze(?) van deze paus toejuichen! Das toch wel vreemd te noemen daar voorheen het ambt van paus voor het leven was. Er wordt zelfs volgehouden dat een volgende paus weer door inspiratie van de heilige geest wordt benoemt , over oogkleppen gesproken !

  1. Ook zou een paus in geloofszaken onfeilbaar zijn daar hij de plaatvervanger van petrus ( en dus van jezus ) op aarde is . Dan mag zwakte van lijf en leden niet uitmaken toch ? , Of waren de uitspraken omtrend geloof van andere ziek zwak en misselijke pauzen dan toch niet helemaal onfeilbaar? nee voor mij is het duidelijk . Ik ben het zeer eens met Dick , de kerk vertoont scheuren en niet van die kleintjes ook . Daar kan geen aardbeving in groningen aan tippen!

  2. Jouke 5.2, je Draait het jammer genoeg om, de paapse kerk en Groningen zijn niet gebaseerd op een luchtbel, zegt een bewonderaar van Jezus en een trotse, rasechte Groninger.

   De Paapse Kerk heeft van de heilige geschriften een luchtbel gemaakt! En onze Overheid heeft van Moeder Aarde onder Groningen een luchtbel gemaakt, totaal leeggeroofd! Ik was ooit in een vorig leven register accountant en deed boekenonderzoek bij de NAM ( namens EBN Nederland = zeg maar de Overheid)) en in de tijd ( 30 jaar geleden) hadden ze al 170 mln gulden gereserveerd als voorziene uitgaven in het kader van schadeclaims voor bodemdaling. Lulkoek dus, dat ze geen weet hadden van de risico’s. Onze overheid heeft deze risico’s Bewust genomen om de Schatten in de Groninger Bodem als Melkkoe te gebruiken. En wat heeft Groningen daarvoor als Dank ontvangen? Een tikkende Tijdbom! geprofiteerd?

  3. Aan iedere Paus zit wel een luchtje en idem aan elke lekkerekerk zit wel een beetje ondergronds vergif. Een zalig makend roomspotje is van oudsher van verre te ruiken, het Schoppen van Bi-mensen zegt al vreemd genoeg. Misschien dan toch een verre Kinder-Klaas met paaps strooigoed.

   Ach het went zegt men vaak in de kerkengangen waw waah waw waah:
   http://www.youtube.com/watch?v=aEdPOn0HmdQ

  1. Bedankt voor de link.
   Het lijkt erop dat nu de paus die sinds een paar jaar daar zit de pineut is…omdat die niet helemaal toegeeft aan wat ’the masters of the puppets’ van hem verwachten…?!
   In de katholieke kerk lopen niet alleen pedofielen rond…
   De kerk bestaat al eeuwen, dat is niet zo maar te ‘elimineren’. Tenzij men de macht van de kerk wil overnemen en daar horen dan ook lelijke vertoningen van macht erbij.

  2. @hans

   Een datum voor een ontmoeting tussen staatslieden wordt lang op voorhand vastgelegd, net als de agenda en is dus vlot te achterhalen.
   Het moge duidelijk zijn dat de paus allang nattigheid zal gevoeld hebben. Zijn pleidooi voor onschendbaarheid/bescherming kan in dit licht worden gezien. Hij zegt ook dat hij verder in het verborgene zal gaan leven, binnen de (veilige) muren van het Vaticaan. Zolang hij ‘intra-muros’ verblijft, kan hij niet gearresteerd worden en het Vaticaan zal hem nooit uitleveren.
   Ik denk ook dat Ratzinger weet dat de RK Kerk op haar laatste benen loopt, anders had deze machtsgeile man nooit een stap opzij gezet.
   Nu is het wachten op het omvallen van de alle wereldgodsdienst-dominostenen…..

 4. …During my second speaking tour in Rome, in the spring of 2010, I met with several senior Italian senators and officials of the parliamentary Radical Party. They all said the same thing about why Joseph Ratzinger had been made pope, and what awaited him. To quote one of these politicians,

  “Nobody becomes pope without a sordid past, because only with such liabilities can he be controlled by the Curia. It’s the same in any big company. Well, Ratzinger made many indiscretions as a Cardinal and made many enemies. His signing letters ordering criminal concealment was just one sin. He was to be the scapegoat for all of the trash that the church knew would surface”

  In the words of one of the Roman Senators I spoke with,

  “You must understand that in my country, the Mafia and the government and the Vatican are all the same people, and they really have only one concern: protecting their assets.”

  http://henrymakow.com/2013/02/vatican-bank-shenanigans-behin.html

  http://www.reuters.com/article/2012/05/28/vatican-butler-idUSL5E8GS4G720120528

 5. de beerput is open….

  ze gaan allemaal voor de bijl. en iedereen hier druk doende over die hitler jugend paus…kijk maar eens naar diegene die jarenlang justitie runde….demmink…de grootste pedofiel van het land. al die kinderen die hier vermoord werden…nienke kleis, jessica laven, nicky verstappen, marianne vaatstra…etc.

  vraag je maar eens af waarom een hele generatie zware criminelen in amsterdam werden geliquideert de afgelopen 20 jaar…

  heeft niks te maken met oorlog tussen amsterdammers en joego’s maar meer met het feit dat de bruinsma organisatie op de hoogte was van de georganiseerde pedo netwerken in de hoogste kringen van dit land en ook begon met het chanteren van deze lieden. en met die chantage begon de grootste schoonmaakactie onder criminelen waar zelfs john en sam (spic en span) jaloers op zouden zijn….

 6. maar waarom alleen tot op heden alleen de pausaresteren .
  er lopen hier en daar nog meer mensen rond die gearresteerd mogen/ moeten?? worden .en niet alleen hier in italie en nederland nee ook buiten deze grenzen lopen gevaarlijke mensen rond denk in dit geval ook maar eens aan amerika die alles op alles zet om een precident van een land af t laten treden goed schiks of kwaad schiks omdat zij dat gene willen hebben wat daar in de grond licht .dus pak deze mensen op dan doe je wat goeds aan het mensdom !

  1. Nou dat was ik ook hoor ik heb al lang geleden voorspeld dat er een laatste paus zal zijn . Alleen de hoeveelste in de rij van pauzen of welk jaar dat zal wezen werdt niet helemaal duidelijk. Maar net zoals Nostradamus heb ook ik deze voorspelling op ruim gezet .
   Laat die fijn zijn er, zal een laatste paus zijn!
   Maar zoals met alles ging er weer een bekender iemand er met de eer vandoor, vandaar dat mijn voorspelling geen aandacht kreeg .:cry:

  2. Oud noord Groenlands gezegde : Als Der Ratz het benauwd krijgt , weet je dat de laatste jurk de troon bestijgt . ( vrij vertaald )

  3. Of deze dan
   Als de jurken tegen het de munten gaan schurken is het slecht paashazen vangen.

  4. Bukken de misdienaartjes niet nederig meer ? Dan is de paus er voor de laatste keer .

  5. Zijn de kindsterretjes voortaan gesloten dan is het pausdom naar de kl*ten

  6. Als de witte rook voor het laatst de pijp uit gaat , moge de rest spoedig volgen .

  7. als de donker doorrookte Urker pofbroek eindelijk uit de dampende paling olie is getrokken zal de gewiekste witkop pimpelpaarsmees verontrust, niet prettig geborneerd, met vertrokken grimas, door z’n verdraaide kwinkslag, in z’n linker slagpen, gedwee vrijzinnig, het laatste avond liedje kwetteren, terwijl hij zich met verwoede pogingen in z’n vertrouwde paapse domicilie een weg baant door de te nauwe dubbele schoorsteen..

   Quote Geborneerd;

   ” 1) Begrensd 2) Bekrompen van verstand 3) Bekrompen 4) Beperkt van verstand 5) Beperkt 6) Gelimiteerd ”

   http://www.encyclo.nl/begrip/Geborneerd

   http://textile-collection.nl/weblog/fotos/Herman%20Berkhout.jpg

   Quote Gedwee;
   ” gedwee bijv.naamw. Uitspraak: zonder verzet Voorbeeld: `Gedwee liepen de kleuters met de juffrouw mee.`Synoniemen: volgzaam, onderdanig .. “

 7. Hoe het ook in elkaar steekt, toch hoop ik niet dat het pausdom valt.
  Ik ben niet katholiek of kerkgebonden maar voor ons allen is het toch beter dat het aanblijft want anders rukt het extreme islamitisme op (zoals in Afrika). Zij ontvluchten hun land doordat zij het er niet mee eens zijn en in westerse landen willen zij een cultuur scheppen zoals het gebied wat zij verlaten hebben omdat ze het er niet mee eens waren.Kortom; zij willen nooit aanpassen maar wel (middeleeuws) overheersen. Idere ruimte die wij maken vullen zij op! (En dat is zeker niet discrminerend bedoeld) Wie ben ik, maar ik heb jaren geleden al in een radioprogramma gewaarschuwt voor cultuurverminking’ en helaas heb ik het niet mis.

  1. daar heb jij gelukkig voor een hoop mensen in nederland GROOT gelijk in ook ik heb in de jaren 70 vorige eeuw al gezegd en geroepen dat dit zeer gevaarlijke mensen waren met hun geloof maar ook toen al werd er alleen maar de schouders hiervoor op gehaald .ikwas hierdoor wakker gemaakt doordat er 3/4 meiden tegen mekaar spraken alwel in het nederlands teverstaan dat zij nederland binn en afzienbare tijd over zouden nemen ! maar niemand geloofde mij .nou ze zien het telken ale weer voor zich politie doet er totaal niets aan want 1 arrestand is meteen 80 man turk.of maroc daar waar de arrestand is op gepakt .zodat de politie deze persoon wel wil laten gaan omdat zij bang zijn dat hun ??? wat overkomt .en dat hebben wij te danken aan een paar partijen die zetelen in den haag ik hoef hierbij niet uitte wijden welke partijen dit zullen zijn .

  2. WEINIG AAN TOE TE VOEGEN ! 1 woord zal ik nooit vergeten CULTUURVERMINKING … !!! Groot GELIJK !

   MVG
   Helenefsky

 8. ik ?? vind het zeer vreemd dat daar een bericht naartioe gaat dat ze de paus willen/wilden arresteren .als ze mij willen aresteren dan krijg ik zeker geen briefje vooraf dat ze mij komen halen van de straat of van huis af .

  1. Arresteren betekent letterlijk stoppen.
   Dat móet zeker gebeuren. De hele top.
   Maar meer niet.
   Geen wraak, geen haat.
   Dat is nu juist wat er de afgelopen pakweg 15.000 jaar fout ging.

   Probeer ze niet te haten.
   Stel je toch voor, die (goed)gelovige Katholiek; nooit iemand iets misdaan.
   Straks blijkt zijn hele wereld een leugen.
   Alles kaput.
   Zelfs de bijbel bleek vervalst:
   Geen kruisiging. Wel een vrouw (Maria Magdalena)
   Heb een beetje mededogen.

 9. Uit de boodschap van Montague Keen aan zijn vrouw Veronica :
  “Om erachter te komen wie over je regeert, hoef je alleen maar te ontdekken op wie je geen kritiek mag hebben.” Voltaire.
  Mijn lief, ik vertelde je vele jaren geleden dat het Vaticaan moest vallen. Dit is het begin waarop jullie allemaal hebben gewacht. Het is de top van de piramide en het beheerst alles dat corrupt is in jullie wereld. De dam breekt en het gevolg zal overweldigend zijn. Hoewel kindermisbruik een groot deel ervan is, zal het het GELD zijn dat het vernietigd. De meerderheid van jullie heeft nooit vermoed dat het Vaticaan het geld en de oorlogen beheersten. Wanneer je rekening houdt met het aantal mensen dat het leven verloor dankzij handelingen van het Vaticaan zul je tot op het bot geschokt zijn. Hun handelwijze door de geschiedenis heen, om nog niet te spreken van hun aandeel in de vervalsing van de geschiedenis, zal jaren kosten om te ontrafelen. De rijkdommen die ze gedurende eeuwen hebben vergaard moeten worden teruggenomen en verdeeld over de armen in de wereld. Het zal moeilijk zijn een nog corrupter instituut te vinden. Het zal aan de kaak worden gesteld voor wat het feitelijk is. Helaas zijn velen van jullie zo gehersenspoeld en bang voor straf dat jullie je nog steeds vastklampen aan wat je gelooft dat het Vaticaan is.
  Het Vaticaan is geworden wat het vandaag is door een zo vreselijke ANGST in de mensen te bewerkstelligen over plaatsen van straf ( hel, vagevuur) die niet bestaan. Hun corrupte praktijken inzake geld hebben levens verwoest. Nu is het tijd voor de mensheid om een oordeel te vellen over het Vaticaan. Zoals jullie weten, ofschoon het het eerste instituut is om te vallen, zal het hele kaartenhuis dat de mensheid beheerste en in armoede heeft gehouden, vallen. Degenen die jullie respect en loyaliteit eisten zullen spoedig aan de ander kant van het hek staan. Dan zullen ze ervaren wat jullie eeuwenlang moesten doorstaan. Het zal niet aangenaam zijn om getuige van te zijn, maar het moet gebeuren om jullie planeet naar haar rechtmatige plaats in het universum te laten terugkeren.”
  @wim warbout
  Je hoeft de Islam niet te vrezen. De val van het Vaticaan zal de eerste van ontelbare dominostenen zijn die omvallen en daarbij zitten alle corrupte en totalitaire godsdiensten en dito instanties, openbaar en privé. Vergeet niet dat het Vaticaan de spin in het misdadige net is dat wereldwijd de mensen in een wurggreep hield.
  Zoals ik het al eerder schreef : HET is begonnen!
  De trein der veranderingen is vertrokken en kan/zal niet meer gestopt worden.

  1. ik heb jou comt gelezen en ja ergens heb je gelijk maar heb je al eens verder gedach als dat instutuut valt wat de nasleep daar van is het is altijd gemakelijk om alles te veroordelen zij die zonder zonden zijn werpen de eerste steen wij worden nu al als gelovige overspoelt door andere goddienste die denken de waren te zijn ik zelf heb het nooit kunne vinden met al die macht en praal van rome dit behoort ook niet tot onze goddienst dit is een bedrijf met de pope als hoogste in rang en ja mischien is het eens goed dat die stal uit gemest wordt maar ons beschermt ons als je begrijpt wat ik bedoel ik kijk er in ieder geval naar uit en hoop dat dit niet in een heksejacht verzielt geraakt

  2. Bilderberggroep (Illuminatie) en totale wereldcontrole
   De Bilderberggroep bestaat uit een invloedrijke mensen: politci, bankeigenaren, ondernemers en wetenschappers. In 1954 opgericht door prins Bernard. Ook Beatrix is lid van deze groep invloedrijke personen, die bijeenkomsten houden die een sterk geheim karakter hebben. Alleen politici, die lid zijn van de Bilderberggroep, komen aan de macht. Uitspraken van de Bilderberggroep wijzen erop dat controle en macht over de wereld en het wereldgebeuren het doel van de Bilderberggroep is.

   Leden Bilderberggroep samen tegen God
   Behalve invloedrijke personen uit de inleiding van dit artikel, een – kleine- greep uit de leden van de Bilderberggroep:

   [….]

   De paus
   “Zolang God slaapt, ga ik in mijn souvereine almacht tot actie over. Ik zet God even op een zijspoor, van hem is weinig te verwachten op dit moment, ik doe het zelf wel.”

   http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/52986-bilderberggroep-illuminatie-en-totale-wereldcontrole.html

 10. Het zal toch veel makkelijker moeten zijn om straks ambtloos priester/burger Ratzinger te arresteren dan de als Benedictus XVI in functie zijnde opperherder van de grootste wereldgodsdienst?
  Door zijn aftreden maakt hij zich juist kwetsbaarder en daarom vind ik dit een onzin verhaal.

 11. kan het ook niet zo zijn dat de paus een kloon is ( tenminste diegene die wij te zien krijgen?) en dat door het versnelde verouderingsproces en het steeds minder voor handen zijn van de kloontechniek er geen andere optie voor hem overbleef?Zie unetynet mathew belangrijke personen worden gekloond.
  Ik heb me altijd afgevraagd waarom regeringsleiders zo snel verouderden kijk maar eens naar oblabla binnen 2 jaar van een weelderige afrokapselkleur haren naar een oude mannen grijs. Een snel aftakelende paus past wat mij betreft precies in het plaatje.
  Wellicht ver gezocht , maar wat je ver haald is lekker toch??? 🙂

 12. Paus, de Queen en Canadese premier tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

  http://itccs.org/

  Een internationaal gerechtshof met zetel in Brussel dient als alternatief voor het nogal gezagsgetrouw gerechtshof in Den Haag.
  Den Haag zal nooit ofte nimmer mensen als de paus of de queen een haar in de weg leggen, laat staan berechten.

  1. Voor mijn Vader..
   The Pope
   I’ve seen his major mind tricks, within a split second, turning blatant lies into truthiracies and vice versa..
   ik heb het gezien hoe en wat, en het is eng, ze kunnen je alles verkopen waar je bij staat, eerst is er een inducement, een inductie truck (truck + trick) om je half in slaap te krijgen, misbruik van afhankelijkheid en vertrouwen en kinderlijke doodsangst gevoed vanaf jongs af aan.. als je de moed hebt om de dood aan te kijken in de ogen van The Pope dan is hij je kind geworden, dat is vandaag gebeurd, m’n moeder…. mijn vader is niet meer te redden is mij 15 jaar terug al een keer gezegd, mijn moeder is vandaag mijn kind geworden, ik heb de dood in haar dreigende ogen overwonnen, kill me voor de Waarheid, dat heb ik terug gekeken en toen is ‘het’ gebroken, de familie vloek die niet naar buiten mocht komen, de volgende link is ‘zomaar’ een link, maar je weet nooit als ik ‘zomaar’ een link uit de grabbelton grijp, soms is het zomaar raak, bij mij wel vaak.. ;

   http://truthiracy.blogspot.nl/2011/05/freemason-illuminati-gets-pissed-off-at.html

   Alicia Keys & Jack White – Another Way To Die
   http://www.youtube.com/watch?v=lnmuMS7oEw4

  2. met dank aan Imke voor Tim and sorry about the boobs thing.. grinnik greins (haal die greins van je gezicht af, zei die een keer tegen mij, ach als dat het enige is what’s left for me, be happy with what I’ve got left, het is niet veel in de ogen van anderen, voor mij is het de zee aan huis im kopfkino, met elektronische enkelband moet je toch wat doen, als ik uit mijn raam kijk zie ik de Grittenborg Gevangenis muren, vlak tegenover mij, de vraag is wie het beter heeft, hullie of wullie, ik ben bang hullie, maar het spel was dat ik moest doen dat ik ‘vrij’ wasz.. game over voor vandaag, fijn, eindelijk eens wat anders, instant Truth Waarheid, je voelt het of je liegt er om, 2 soorten mensen, tot wie wil ik behoren, of jij.. ; waarom begreep ik deze zin wel met mijn ingewanden, en waarom moeten ‘normalen’ hiervoor jaren academisch studeren? en wat is er niet te begrijpen aan deze schrijnend schreiende duidelijke zin? moet je 25 jaar studeren en moeilijk moeilijk ingewikkeld onderzoek doen om te concluderen dat het een mannelijke monnik geweest moet zijn achter vrijwel gesloten klooster muren?

   quote: ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu? ‘

   ” Dit is een Nederlandse zin, ook al is hij op het eerste gezicht nauwelijks meer te begrijpen. Het is dan ook zo ongeveer het vroegste Nederlands dat we kennen, zo’n duizend jaar oud. Letterlijk staat er: Hebben alle vogels nesten begonnen behalve ik en jij; wat wachten we nu, oftewel: ‘Alle vogels zijn al aan het nestelen, behalve jij en ik; waar wachten we nog op?’ Het zijn waarschijnlijk twee regels uit een liefdesliedje; de oudste Nederlandstalige lovesong, zou je kunnen zeggen. ”

   http://www.entoen.nu/hebbanollavogala

   Tim Minchin – Confessions – Feminism, Poverty (Altruism), Environment
   http://www.youtube.com/watch?v=wmnxF_WTOgg

   Quote: “schrijnend bijv.naamw. (van een situatie) zo slecht dat je zou willen dat mensen er niet mee te maken hadden Voorbeelden: `schrijnende armoede`, `een schrijnend gebrek aan schoon drinkwater`Synoniemen: ellendig, onmenselijk … ”

   http://www.encyclo.nl/begrip/schrijnend

 13. In mijn optiek lijkt het wel of het jesus figuur op zijn staf ondersteboven hangt,het kruis is zeker doorgebogen !
  Ik vind het een mooie symboliek die de teloorgang weergeeft van dit eeuwenoude o zo misdadig instituut en ze zijn te dom om in te zien dat ze dit (gelukkig) zelf bewerkstelligt hebben cq in gang hebben gezet !!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.