Advertentie

‘Vrijmetselen’ in orde en chaos..


“Men moet werkelijk blind zijn, om niet te zien,
dat hier op aarde een groot plan uitgevoerd wordt,
en dat wij als trouwe knechten aan de verwerkelijking daarvan,
slechts mogen meewerken.”

Winston Churchill
Brits staatsman (1874 – 1965)

x

Ordo ab Chao

x

x

Vrijmetselen in orde en chaos..

2016 © Arend Zeevat/
deze versie © WantToKnow.nl/.be

x

Chaos en orde hebben een onverbrekelijke verbinding met elkaar, die op meerdere manieren tot uiting kan komen, afhankelijk van de intenties die aan het ontstaan van de chaos ten grondslag liggen. Een daarmee samenhangende belangrijke vraag is; Wat is chaos en wat is orde? Beiden hebben mijns inziens met een weefwerk van fundamentele energetische patronen te maken. In dit artikel wil ik de achtergrond daarvan onderzoeken en delen.

De werking van de ‘Orde’ en haar macht in de USA zijn immens.
De werkelijke heersers in Washington,
zijn onzichtbaar.
Zij oefenen hun macht uit,
vanachter de schermen.

– Felix Frankfurter –
VS-opperrechter
1882 – 1965

Ordo ab chao
De kop boven deze alinea geeft de slagzin van de hogere ingewijden van de Vrijmetselarij weer. Over het algemeen wordt deze slagzin door critici van de Vrijmetselaars geïnterpreteerd als zijnde een uiting van de complotachtige bedoelingen van deze occulte groep. Ze zou weergeven dat zij uit zijn op een gecontroleerd gecreëerde chaos, die zou kunnen leiden tot het verkrijgen van een complete macht over de gehele aarde, haar bewoners en bodemschatten. Nog verdergaand zou men kunnen zeggen, dat zij het leven in al haar uitingen zou willen beheersen en manipuleren.

Het scheppen van een gecontroleerde chaos, geschiedt door chaos bevorderende omstandigheden te scheppen binnen de menselijke samenleving en alle maatschappelijke gebieden. Het gebruik maken van dialectiek is daarbij hun methode om dit te kunnen bewerkstelligen. Dit houdt in dat de door hen kunstmatig geschapen problemen, door middel van een sterke uitvergroting via de in hun dienst staande reguliere media, oplossingen mogelijk maken die de gewenste complete machtsvergaring stapsgewijs dichterbij brengen.

Albert Pike zionismeDeze dialectische benadering maakt deel uit van een berekenend en in tijd ver vooruit denkend geopolitiek schaakspel. Een schaakspel waarbij de strijdende partijen een cruciaal deel zijn van de dialectiek, om de bestaande sociaal-maatschappelijke ordening volledig te ontmantelen. Deze manier van strategisch denken gaat hoog boven de manier van denken van de gemiddelde mens uit. Men hoeft echter geen goede schaakspeler te zijn om het spel te doorzien. Men hoeft slechts op basis van het eigen waarheidsgevoel (geweten), kritisch te kijken naar wat er in de wereld gebeurd en daar de patronen in te herkennen.

Hoewel niet voorziene verrassingen altijd mogelijk zijn, wordt iedere kunstmatig geschapen problematische gebeurtenis gevolgd door een zeer voorspelbare trein aan gevolgen. Daaraan kan men waarnemen dat de bedenkers van dit spel, voor wat betreft hun intellect, hoogst intelligent zijn. Op het gebied van creativiteit zijn ze echter volledig zwakbegaafd. Dit heeft voornamelijk te maken met de aard van hun denken, dat alle individueel menselijke gevoelens en levendige creativiteit buitensluit en dienovereenkomstig volkomen doods is. Het kan dus ook alleen maar doodsheid in al haar manifestaties voortbrengen.

Chaostheorie
chaos quote
De natuurwetenschap heeft de dynamiek van chaos onderzocht en daar een bepaalde ordening in geconstateerd, die met wiskundige berekeningen te begrijpen zou zijn. De theorie kwam voort uit het inzicht dat onze werkelijkheid toch minder voorspelbaar is, dan men op basis van Newton’s gedefinieerde natuurwetten had aangenomen. Als definitie geeft de Wikipedia de volgende beschrijving:

“De chaostheorie is de populaire benaming voor het gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van bepaalde dynamische systemen (Engels: Dynamical systems of systeemtheorie) onderzoekt. De officiële naam binnen de wiskunde is dynamische systemen. Het onderzoekt omstandigheden waarbij deterministische chaos optreedt en welke eigenschappen die heeft. Het begrip chaos heeft hierbij een technische betekenis, te onderscheiden van het losse alledaagse woordgebruik. Deterministische chaos betekent dat de schijnbare wanorde toch exact bepaald is en geordend tot stand komt volgens een algoritme of rekenregel.”  Wikipedia

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft echter een andere visie op chaos weer:

Chaos is orde. De chaostheorie gaat helemaal niet over chaos. De theorie wordt door wiskundigen dan ook onderzocht onder de term ‘niet lineaire dynamische systemen’. Kort gezegd komt de chaostheorie er op neer dat een klein verschil in een bepaalde beginwaarde een enorm effect kan hebben op de uitkomst. Een voorbeeld hiervan is het weer. Een bekende uitspraak stelt dat een vleugelslag van een vlinder in Brazilië kan zorgen voor een orkaan in Texas. Weermannen en vrouwen zitten er dan ook bijzonder vaak naast met hun voorspellingen omdat niet alle kleine effecten goed gemeten kunnen worden. Een verkeerd gemeten temperatuur van 0,1 graden Celsius kan er voor zorgen dat de voorspelde temperatuur van morgen er 1 graden Celsius naast zit. Na drie dagen zit de weerman er al 3 graden Celsius naast en na twee weken is het weer onvoorspelbaar geworden. Daarom gaat de weersvoorspelling maximaal tot een dag of vijf vooruit.” (HIER)

Antischepping
De frase “chaos is orde” zou regelrecht uit Orwell’s 1984 kunnen komen. Wetenschappers proberen dus het fenomeen chaos, dat een essentieel onderdeel uitmaakt van ieder levend dynamisch systeem, met een doods uit het dualistisch denken voortkomend begrippenkader te verklaren. Daar de meeste wetenschappers over het algemeen niet verder kunnen denken dan hun materialistisch gehersenspoelde brein dat toelaat, zullen zij dus ook de ware betekenis van het fenomeen chaos nooit kunnen doorgronden. Het huidige geopolitieke machtsspel, met haar technologische vernietigingsmiddelen en bewustzijns-beïnvloedende media, komt voort uit het willen beheersen van de natuurlijke fenomenen verandering en groei.

Joker chaoss quoteHet tracht natuurlijke veranderingsprocessen dusdanig te beïnvloeden, dat het resultaat van die processen de vergroting van macht en controle dienen. Het begrip manipulatie is hierop het best van toepassing. Op het niveau van denken, voelen en willen wordt de mensheid volledig gemanipuleerd. Omdat de mens afhankelijk is van zijn natuurlijke omgeving, vindt er eveneens een manipulatie plaats van al het leven in die natuurlijke omgeving, inclusief het klimaat en de geologische processen in de aarde, ter versterking van de directe manipulatie van de mens zelf.

Met recht wordt dit een kunstmatig gecreëerde bewustzijnsmatrix genoemd. Een matrix die door haar verstarrende doodsheid geen enkel vruchtbare ontwikkelingsmogelijkheid meer in zich draagt. In feite is dit het beeld van de antischepping. Deze weerspiegelt zich in de obsessieve drang van de wetenschap met betrekking tot het vinden van de antimaterie in het heelal, onder andere bij CERN. Antischepping is gebaseerd op afbraak en destructie, zonder een mogelijkheid tot vernieuwende regeneratie.

De antischepping is gebaseerd op een weefwerk van energetisch bijzonder laagfrequente patronen, die zich steeds meer verdichten en uiteindelijk imploderen in de totale leegte van het niets. De wetenschappelijke fascinatie voor zwarte gaten is in dit verband veelzeggend. Hetgeen men op geopolitiek niveau aan het bewerkstelligen is, ondersteund door de onzichtbare werkingen van de CERN-experimenten, moet uiteindelijk het beoogde doel van totale controle en wereldheerschappij tot stand brengen. Het moet in plaats van een verdere organisch gefundeerde spirituele bewustzijnsontwikkeling, de mens tot een geheel anorganisch wezen maken. De doelen van het transhumanisme zijn hierbij het uitgangspunt.

De volgende oorspronkelijk geestelijk bedoelde spreuk uit de Zend Avesta, een geschrift uit het Oude Perzië ten tijde van Zarathustra, is door de moderne wetenschap zeer letterlijk op materialistische wijze vorm gegeven.

Draag het licht naar de aarde.

O mens, gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.

Wees een strijder voor het licht.

Houdt van de aarde,

zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.

Herschep de plant.

Herschep het dier.

Herschep u zelf.

De chaos die op onnatuurlijke en kunstmatige wijze wordt geschapen, is bedoeld om een al vaststaande `nieuwe´ (machts)ordening te laten ontstaan. Deze orde is het product van een extreem verstard materialistisch denken, dat ons een “Nieuw Tijdperk van de Rede” moet binnenvoeren. Het misbruik van bepaalde kosmische transformatie-energieën, wordt daarbij op een verstarrende wijze ingezet, om zo een volledig van alle leven ontdane realiteit te scheppen. De moderne technologie in al haar uitingen speelt daar een cruciale rol in. Het gebruik van doodse technologie in onze tijd, is bedoeld om meer en meer dood te laten ontstaan.

Tja, als de klokkenluiders al van binnen de organisatie lekken en vertellen wat en wie ISIS/IS/ISIL is.. Wat is dan de krankzinnige gedachte dat we deze mensen NIET zouden geloven en de officiële kanalen wel..!! (klik voor artikel!)
Tja, als de klokkenluiders al van binnen de organisatie lekken en vertellen wat en wie ISIS/IS/ISIL is.. Wat is dan de krankzinnige gedachte dat we deze mensen NIET zouden geloven en de officiële kanalen wel..!! (klik voor artikel!)

Doodskrachten kunnen alleen maar dood voortbrengen en levenskrachten alleen maar leven. De technologie an sich is neutraal, de manier waarop het gebruikt wordt echter niet. Tevens zijn de intenties van waaruit het ontworpen wordt van cruciaal belang. Men kan van het militair-industrieel complex niet verwachten, dat zij technologie gaat scheppen die levensreddende kwaliteiten heeft. Wapens zijn bedoeld om te doden. Full stop!

Welk een beïnvloedende werking de doodse technologie heeft op levende organismen, werd mij duidelijk getoond toen ik eens een conferentie voor biologisch-dynamische boeren en tuinders bijwoonde. Daar zag ik een visuele weergave van de werking van verschillende verwarmingsbronnen op de moleculaire structuur van voedingsmiddelen. Hieruit bleek dat houtvuur, als bron voor het koken, die moleculaire structuur het meest intact laat. Gasvuur liet de structuur redelijk in stand en elektriciteit al een stuk minder. Het met de magnetron bereide voedsel bleek de moleculaire structuur volledig te chaotiseren, dus te vernietigen.

patriotactacluWereldse chaos
Gezien de laatste ontwikkelingen in onze wereld, lijkt het er op dat de machtsfanaten in een versneld tempo hun scenario willen voortzetten. De aanslagen in 2001 in New York en dit jaar in Parijs hebben ons al een aardig voorproefje te zien gegeven van de oplossingen voor het kunstmatig geschapen ‘terrorismeprobleem’. De VS zuchten onder de Patriot Act, haar opvolgers en uitbreidingen. Frankrijk is gevangen in een noodtoestand voor drie maanden. Brussel was voor bijna een week onder een lokale noodtoestand bijna een militair fort. Tevens werd op vele plaatsen het dreigingsniveau verhoogd en werden extra veel zichtbare uniformen met intimiderende wapens ingezet.

De chaosversnelling kreeg op 24 november 2015 een extra impuls door een incident bij de grens tussen Turkije en Syrië. Dat laatste land is al enkele jaren het centrum van een toenemende strijd, tussen de ogenschijnlijk tegenover elkaar staande pionnen op het geopolitieke schaakbord. Namelijk het neosocialistische Westen en het neocommunistische Oosten. Ik noem het westen neosocialistisch, omdat door de politieke ontwikkelingen aldaar de ogenschijnlijk – maar immer illusionaire – democratische staatsvorm in een steeds openlijker centralistisch en dictatoriaal vormgegeven planeconomie getransformeerd is.

Daarnaast hebben het voormalig communistisch Rusland en China gedurende de afgelopen decennia, de meer zogenaamde westers kapitalistische vrije marktprincipes geïncorporeerd in hun systeem. Ze hebben zich daarmee ondergeschikt gemaakt aan de door de VS (lees, de op de achtergrond opererende bankiers) gedomineerde economische bepalingen. Turkije behoort tot het westerse kamp, maar heeft ook zelf een agenda in die regio met betrekking tot de Koerden, die een eigen onafhankelijke staat willen.

Het incident werd overduidelijk door Turkije, die de gehele Noord Atlantische Vernietigings Organisatie (NAVO) achter zich heeft staan, veroorzaakt. Het boven Syrisch grondgebied neerschieten van een Russische bommenwerper door een Turks gevechtsvliegtuig, zou de lont kunnen zijn die het kruitvat Midden-Oosten op termijn tot ontploffing zou kunnen brengen. Zoals overal in deze door elitaire belangen gedomineerde wereld, is ook het hiervoor beschreven incident, een toonbeeld van belangenverstrengeling van elitaire families en geopolitieke agenda’s. Het is namelijk gebleken dat de zoon van de Turkse premier Erdogan financiële belangen heeft in de olietransacties van ISIS. Het zijn deze oliebelangen die door de Russische inmenging in Syrië worden bedreigd.

De gewetenloze belangenverstrengeling van machtsfanaten met sociaaleconomische levensomstandigheden kan de mensheid naar een regelrechte catastrofe leiden, die verder gaat dan chaos. Het zou een groot deel van het leven op aarde kunnen vernietigen. Het menselijk leven dat over zou blijven, zal tot een geautomatiseerd volgzaam slavendom worden gereduceerd onder een socialistisch/communistisch wereldregime. Hieronder een aantal citaten die daarnaar verwijzen:

“Men moet werkelijk blind zijn, om niet te zien, dat hier op aarde een groot plan uitgevoerd wordt, en dat wij als trouwe knechten aan de verwerkelijking daarvan, slechts mogen meewerken.”

Winston Churchill

“We bewegen ons naar een Nieuwe Wereld Orde, een wereld van communisme. We zullen deze weg nooit verlaten”

Mikhail Gorbachev (1987)

“De natiestaat is geleidelijk zijn soevereiniteit aan het verliezen.. Er zullen meer intensieve pogingen ondernomen moeten worden om een nieuwe globale monetaire structuur te vormen.

‘Nationale soevereiniteit is niet langer een levensvatbaar concept. Marxisme vertegenwoordigt een meer essentieel en creatieve staat in de rijping van de universele visie van de mensheid. Marxisme is tegelijkertijd een overwinning van de externe, actieve mens over de innerlijke, passieve mens en een overwinning van de rede op geloof…”

brezinski mind controlBrzezinski (uit: ‘Between Two Ages: America’s Role In The Technetronic Era’ over de aard van een wereldregering)

“Het sociale experiment in China onder voorzitter Mao’s leiderschap, is één van de meest belangrijke en succesvolle in de menselijke geschiedenis”

David Rockefeller, in 1973 sprekend over Mao Tse-tung: (NY Times 8-10-1973)

Mikhail Gorbachev zei in 1966, in het Monetary & Economic Review het volgende over de uiteindelijke aanleiding tot het volledig implementeren van de NWO:

“De dreiging van een ecologische crisis zal de ‘internationale rampensleutel’ zijn die de New World Order ontgrendelt”.

ISIS..
Laat vooral duidelijk zijn, dat ISIS gecreëerd om deze chaos te scheppen en daarmee op kunstmatige wijze de mensheid te verenigen tegen terroristen, onder een Nieuwe Wereld Orde van de rede. Evenals de voortgaande instandhouding van de klimaatleugen aangaande opwarming van de aarde, dat ook is. In dit filmpje wordt aangetoond dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, letterlijk het bovenstaande bevestigd.

Mochten deze strategische, maar oh zo bedrieglijke, mensheidsverenigende tactieken niet werken, dan is er altijd nog de dreiging van een aanval door buitenaardsen. (HIER en HIER)

Deze dreiging van buitenaf met betrekking tot buitenaardsen, zou ook wel eens een kunstmatig geschapen menselijke projectie kunnen zijn van de dreiging, die een van atoomwapens voorziene mensheid voor hen is. (HIER) Of misschien is het toch nog allemaal heel anders en zijn buitenaardsen en hun ongeïdentificeerde voertuigen een misleidende projectie (HIER) van ons materialistisch geprogrammeerd denken (HIER). Misschien heeft een geestelijke realiteit nog een heel andere ervaringsachtergrond dan het hoofd kan bedenken.

Schepping
Waar zij die de antischepping dienen op uit zijn, mag nu wel duidelijk zijn. Maar wat is schepping en welke richting gaat die op? In mijn beleving is dat een creatief proces dat voortkomt uit het leven zelf, daar als dragend geheel ook door gevoed wordt en voortdurende verandering en beweeglijkheid inhoudt. Verandering is inherent aan het leven en houdt een voortdurende beweging in, door het verstoren van een ontstaan evenwicht. Om vervolgens op een hoger meer geïntegreerd niveau een nieuw evenwicht te laten ontstaan.

Op deze wijze wil het Scheppend Principe de rijkdom van haar scheppingskracht in telkens nieuwe manifestaties tonen en ervaarbaar laten zijn. De beweeglijkheid is essentieel, om groei en nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Het ontbreken daarvan is een teken van doodsheid en afsterving. Onze wereld laat dit in overmaat zien. Chaos is in het levende scheppingsproces een noodzakelijke overgangsfase tussen het loslaten van het oude en het ontstaan van het nieuwe. Aan de hand van drie voorbeelden uit de natuur wil ik dit verduidelijken. De natuur laat ons de functie en plaats van het chaotiseringproces zien.

CreationVanuit mijn biologisch-dynamische landbouwachtergrond weet ik dat, voordat een plantenzaadje gaat kiemen, de structuur van het in het zaad aanwezige eiwit eerst tot volledige chaos vervalt. Deze chaotisering maakt deze eiwitstructuur ontvankelijk voor een nieuw geestelijk vormend principe, dat vanuit de sfeer van het zonnestelsel op het plantenzaad inwerkt. Waarbij onder invloed van de levenskracht van de zon, de groeikracht van de maan en de vormkrachten van de aardse omstandigheden, het zaad uitgroeit tot de plant die het volgens de blauwdruk van de eigen DNA-structuur moet zijn.

Iets dergelijks kan men bij de mens ook waarnemen, bij de bevruchting van de vrouwelijke eicel door de mannelijke zaadcel. Wanneer de zaadcel de eicel binnendringt, vindt er een chaotisering plaats van de eiwitstructuren van beide, die ze in staat stelt om ont­vankelijk te worden voor de vormge­vende blauwdruk van een structurerende kracht vanuit de kosmos. Deze bepaalt de specifieke unieke kwalitei­ten van de nieuw te geboren mens. De erfelijkheidsstroom van de ouders en voorouders bepalen de genetische bouw van het nieuw te vor­men li­chaam.

complete distruction seedDit is hét lichaam dat het beste is toegerust om de nieuw te incarneren ziel te dienen op zijn individuele leerweg. De kosmisch structurerende krachten, die tijdens de bevruchting een energetische blauwdruk in de samengesmolten zaad- en eicel afdrukken, bepalen de innerlijk zielsmatige opmaak van de nieuw te incarneren mens.

Wat gebeurt er in de cocon, waar de zich verpoppende rups zich in heeft genesteld, voordat hij er als vlinder weer uitkruipt? Het rupslichaam verdwijnt door een totale chaotisering en uit de resten er van wordt het nieuwe lijf van de vlinder gevormd.

Chaos is dus nodig om een ontvankelijkheid te scheppen voor structurerende krachten vanuit de kos­mos. De werking van de satanische tegenkrachten is erop gericht, om de chaotiserende tendensen te versterken en te voorkomen dat de kosmisch structurerende krachten hun opbouwende werking kunnen hebben. Zij zijn dus gericht op het versterken en in standhouden van de chaos, door in te grijpen in levenssamenhangen binnen de natuur en de mens. Het gaat er natuurlijk om hoe die chaotisering tot stand komt en hoe men zich in de ontstane chaos staande houdt.

Wanneer dit gebeurt op basis van ontvankelijkheid voor iets nieuws en het inzicht dat vertrouwen de beste leidsman is, heeft dat een totaal ander resultaat, dan wanneer de chaotisering begeleid wordt door onbewust instinctief gefundeerde angsten die groei blokkeren. Vanuit vertrouwen kan een verder harmoniserend groeiproces tot stand komen. Bij een chaosbenadering vanuit een verstarde onmacht, spelen geweld en destructie de belangrijkste rol. Chaos brengt chaos voort, als er geen bewust scheppend principe wordt toegelaten om een nieuw evenwicht op een hoger niveau tot stand te brengen. De slagzin van de Vrijmetselaars ‘Ordo ab Chao’, is in dit licht te begrijpen.

Bewustzijn, een scheppend potentieel
Juist daarom is in onze tijd een toenemende bewustwording zo belangrijk. Met ieders individuele bewustzijnsgroei kan uiteindelijk een kritische massa van positieve energie tot stand worden gebracht, die nodig is om de volgende gezamenlijk evolutionaire bewustzijnsstap te zetten. Er wordt hiervoor een offer van ons gevraagd. Het door satanisten veel gebruikte menselijk bloedoffer, is echter een totaal verwrongen en misleidende reflectie van het meest wezenlijke dat ons gevraagd wordt te offeren. En dat is ons ego. Het ego mag leren zich over te geven aan structurerende krachten die wijzer zijn dan zichzelf en die het mensheidsbelang dienen. Het mag de gehechtheid aan het willen scheppen van (schijn)zekerheden loslaten.

flower of lifeVerandering is een uitdrukking van het scheppend geestelijk leven, die zich in het tijdsverloop manifesteert in onze driedimensionale werkelijkheid. Het ruimte/tijdcontinuüm is een uitdrukking van een voortdurend scheppingsproces, waarin het leven zich in een oneindige veelheid aan vormen laat zien. Het menselijk IK, de geestelijke essentie van ons individuele bestaan, maakt door haar fysieke manifestatie deel uit van dit ruimte/tijdcontinuüm. In onze door het materialisme verstarde wereld, worden mensen verleid en vaak ogenschijnlijk gedwongen om hun ik als een vaststaand beeld te ervaren.

Daarbij zijn allerlei oppervlakkige karakter- en uiterlijk lichamelijke kenmerken de bepalende factoren. Voor het overzicht van de heersende elite is dit erg efficiënt en gemakkelijk. De invoering van persoonsbewijzen in WOII en later de daarop gebaseerde identiteitsbewijzen, geven de machthebbers nu de mogelijkheid iedereen in een digitaal hokje te stoppen, gekoppeld aan een streepjescode en/of een Burger Slaven Nummer. Het is ons geleerd, om ons met deze ontmenselijkende beperking van de eigen individualiteit te identificeren.

Zodat we de neiging hebben ontwikkeld om, op basis van een verstarrende beeldvorming, elkaar in hokjes te willen stoppen en dit hokje dicht te willen plakken met allerlei uit eigen projecties voortkomende etiketten. In die zin dragen we onbewust allemaal bij aan de verstarrende werking van dit slavensysteem en houden we elkaar vast in het slavendom.

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Het ego heeft om zichzelf werkelijk volledig over te kunnen geven een diep schokkende crisiservaring nodig, om in een volledige onmachtspositie geplaatst te worden en daardoor met lege handen te staan. Wanneer het ego geen antwoord meer heeft op een situatie, moet het zich wel overgeven en het stuur overgeven aan krachten die de wijsheid van het leven willen vormgeven. Deze absolute afgrondervaring kan de mens, wanneer hij daar rijp voor is, een enorme ontvankelijkheid geven voor het eigen innerlijk leiderschap.

In de esoterie wordt het ‘de nacht van ziel’ genoemd. Het plaatst ieder individu voor een fundamenteel alles bepalende keuze. Kies ik voor een volgzaam slavendom of voor een dienend meesterschap. Het gezegde, wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij, duidt op dit fenomeen. De zich op alle niveaus verdiepende crisis in onze tijd, leidt mijns inziens de gehele mensheid naar een afgrondervaring van totale onmacht, om daarmee het collectief onderbewuste in beweging te brengen en zich te leren openen voor de innerlijke heler.

Daarom wil juist nu het zaad van vernieuwing zich in alle rijkdom aan ieder openbaren. Het is aan ieder om te bepalen, of hij/zij zich daar uit vrije keuze voor wil openen. Of zich door toenemende angst en stress veroorzakende omstandigheden er min of meer dringend toe te laten uitnodigen.

 

De kracht van ontkiemend zaad is zo groot,
dat het door de hardste schil heen kan breken.
Wees dus zelf het zaad van vernieuwing.

Arend Zeevat

You are a child of the Universe

208 gedachten over “‘Vrijmetselen’ in orde en chaos..

 1. Bedankt!

  Einde Stoelendans “In Zicht”
  Tijd is Geld als de Monetaire numerologische state of mind waar de gehele mensheid, alle religies incluis onder gebukt gaat dankt zijn bestaansrecht aan kunstmatig gecreëerde schaarste. Een eorkestreerde stoelendans met het (vermeend) eeuwig durend wiel van karma als de vrucht van zijn WerKen, met dood en verderf als zijn core business.

  Economie betekent “huishoudkunde gebaseerd op schaarste” in tegen stelling tot ons werkelijke potentieel dat van overvloed

  KFSSI Health Blueprint Teaching Jan 26th warm aanbevolen
  Religieuze leiders, Koningen, Politici en overige om(h)oog gevallene ont moeten definitief hun Waterloo
  https://www.youtube.com/watch?v=8WmltfErIkc

  Open brief aan de Paus Judge Anna von Reitz
  http://annavonreitz.com/
  The Doctrine of Scarcity is a lie. Our Father provided us with endless and generous abundance. There is no scarcity at all, and to claim that there is, is to call Our Father a cheapskate and a poor provider in the face of abundance. There is no actual need for any child to go hungry, any elder to suffer, anywhere on this planet. It is only the greed, cruelty, and selfishness of evil men that make it so.lees meer: http://annavonreitz.com/openlettertopopefrancis2.pdf

 2. Chaos is dan ontstaan uit EGO (materialisme en macht boven het natuurlijke willen verheffen) met als doel alles overheersend te zijn.
  Niets is sterker dan het goddelijke (ik noem het liever natuurlijke).
  Willen we niet in die afgrond van de door ego,s bedachte satanische ellende terecht komen dan zal die chaos ons ertoe dwingen ontvankelijk te zijn voor het natuurlijke (Bewust worden) wat ons een weg naar een betere wereld zal bieden.
  Zie ik het dan goed dat de door ego,s bedachte chaos waarvan verarming van de volkeren deel uit maakt automatisch zal leiden tot bewustwording waardoor de ego,s zichzelf uit zullen schakelen?
  Ik bedoel als alleen materialisme als het belangrijkste beschouwd wordt door de meeste mensen en gelijktijdig wordt dat zoals nu beetje bij beetje afgepakt door die ego,s die absolute macht willen dan komt er een moment dat wij niets meer hebben waardoor we gedwongen zullen zijn bewust te worden waardoor een omekeer zal ontstaan die de bedenkers van het kwaad zullen tegenwerken of vernietigen?
  Niets is sterker dan de schepping (natuurlijke krachten) dus het kwaad zal zichzelf straffen.

 3. Wat een klus zeg Arend, ben ,je niet een beetje buiten adem, mooi maar super complex, ik ga rustig de discussie volgen, laat het spectacle aanvangen !
  Groet neem maar een flinke slok, die heb je verdiend !

  1. Dank voor je leuke reactie Jenne. Het kost mij echter geen moeite om dit soort artikelen te schrijven. Ik open me en de inspiratie vloeit binnen.

  1. Vrijwillig vrij,

   moeilijk bespreekbaar, de meeste mensen kennen de principes en ideologie van het Anarchisme niet, ze hebben illusies hier over die ze is aangepraat door de grote verblinders, ze komen niet verder als chaos !

   Het Provo gebeuren was in wezen het begin van een anarchie, lang leve de volks republiek, toch !

   Ooit in Italia, een congres bij mogen wonen, met grote jongens op het gebied van deze mooie maar moeilijke doctrine.

   Een spreker die werd vertaald was de schrijver Umberto Eco, die had het over de France revolutie, en de daar mee gepaard gaande strijd om de macht.

   Of het non agressie is daar ben ik niet zo van overtuigd, kent U het Jaan geloof uit India, in dit verband heel interessant, groet Jenne

  2. Mahavira is de grondlegger van het Janïsme (correcte naam), het is over ” le non violance ” , heel goed te belijden door Laïcs, leken dus, ongeloofigen, een voort zetting van het oude denken, waarschijnlijk mee gekomen ?, met de Aryans, en de Mohenjo-Daro cultuur ?, niets is zeker hier, komt tot ons uit het verre verre verleden, toen zochten de mensen al, naar mogelijkheden om de wereld en de mensen te verbeteren !

 4. Zijn er leden van de broederschap onder ons, ik ken er vele, geen kwaaie mensen, er bestaan natuurlijk ook vele paralelle broederschappen hier in dit oude gebied, sommige gemeentes waren volkomen in handen van de Maranos, of de oud Katharen, vandaar al die grote oude kloosters, om de boel te manen, er is hier een mooi museum over het protestantisme, die ook hier lang en hevig geleden hebben, een van mijn grootvaders was een Hugenoot afkomstig uit de Sevennen, onherbergzaam gebied, nu nog in het massief centraal.
  De Franc Maçon, hier is oud, mag wel zeggen heel oud, beetje stoffig, ik dacht niet om bang voor te zijn !

  1. Het zijn alleen de hogere graden binnen die clubs, die psychopathisch en nog erger zijn ingesteld. De rest krijgt net als de gehele maatschappij slechts informatie op een need-to-know-basis. Dus slechts die info, die noodzakelijk is voor het eigen functioneren op de toebedeelde positie binnen het systeem.

  2. Zo als jij deze club beschrijft zou hij niet functioneren, en ook geen zinvol bestaan hebben, het lijkt mij dat deze mensen die over het algemeen niet dom zijn hier mede geen genoegen zouden nemen.

   De hogere graden, hebben wel degelijk verantwoording af te leggen, over genomen of te nemen beslissingen.

   In wezen is het een spontaan ontstaan iets uit het Gilde denken, en de filosofie van de Tempeliers, in noord Spanje en zuid Frankrijk, zijn de meeste overblijfselen van deze martelaars te vinden, de Commanderie’s werden dan later vaak Tempels van de Maçons, en daar voor tot versterkte huizen van de rijke Pastel kooplieden vaaK Maçons, het heeft ook altijd iets met de welstand van sommige gebieden te maken gehad, het is een wir war van kleine steegjes, en de Inquisite heeft hier ook nog weer even lekker huis gehouden,
   het is toch niet verwonderlijk dat het intellect rijk of arm elkaar omhelsten en een broederschap vormde, wel iets anders als de Schotse rites, en hun Tempeliers schatten, maar het blijft hier rond de Pijreneën toch het stuk met de grootste persoonlijke vrijheid van denken drang, en als je er gevoelig voor bent voel je het met reizen door dit gebied, het oudste Carnaval speelt hier in Mirrepoix, de muziek is tijdloos de mensen ook, en het zijn de mensen die de cultuur en de historie met zich mee dragen, en niet die paar goed doorvoede hogere Graden, zij drijven mee op de stroom en kunnen die stroom niet stoppen, nu ik ga stoppen, groeten en welterusten,
   Jenne

  3. Arend.
   Het zijn niet alleen de hogere graden die psychopatisch zijn.
   Velen die onder de hoogste graden staan zijn ook schuldig aan rituele handelingen en kinder misbruik en meer van dat soort praktijken.
   Geld,sex,overvloedig eten en drinken leid af en daardoor zijn velen in de val gelopen en moeten nu uitvoeren wat hen gezegd wordt anders worden ze verraden.
   Wat betreft geld en banken je schreef eerder ergens dat de Rothschilds ook invloed hebben(macht)elders in de wereld.
   Dit weet ik nog niet zo zeker want elders staat geschreven dat de gewelven die het goud herbergden waarschijnlijk leeg zijn en als dan de Dollar in elkaar klapt en daarmee de Euro blijft er niet veel meer over.
   Als de Elite hun Dollar hebben ingewisseld hoeveel krijgen zij dan voor een dollar (want die is bijna niets waard) wat kan betekenen dat ook op dit gebied een spel wordt gespeeld.
   Ik bedoel de Russen en Chinezen willen goud of andere waardvolle goederen en geen Dollars meer.
   De inkomsten voor olie staan er ook niet zo goed voor wat misschien een teken is dat ze toch behoorlijk moeten inleveren.

  4. Arnold, hoe kom jij aan al deze wetenschap, ben je Franc Maçon, of is het van horen zeggen, het is zo verdomd gemakkelijk met roddelpraat iets mooi’s en oud, wat onze waarden nog beschermd en koesterd kapot te willen maken, door een constante demonisatie!

   Dan Brown, is de specialist, met zijn bij elkaar gefantaseerde boeken, hij verdiend ongeveer 250 millioen per boek, en het is volkomen S.F. literatuur,
   maar dat is wat het onverstand voorstaat, hun eigen nest, in dit geval onze waarden en civilisatie bevuilen.

   Waarom hebben ze het niet over Juda en wat daar aan vast zit, zij dronken bloed van Goim kinderen, misschien om dat Danny Brownie er één van hen is !
   van het beloofde volk, ook dat is een vraag die nooit beantwoord is, wie heeft deze stelling in de wereld gezet, één of de andere zwaar bedronken pater bij het opnieuw overschrijven, werd er nog al wat toegevoegd !

   Ik stop er mee, ik zet mij zelf te veel te kijk en dat is niet goed, groet Jenne

  5. Jenne.
   Ik ben het met je eens dat we niet alles mogen geloven wat verteld en geschreven wordt.
   Ook bij WTK is er al veel geschreven over bepaalde rijke families die streven naar wereldheerschappij.
   Hen zie ik als de hoogste graad en het is toch een feit dat velen doen wat zij opdragen aan hen?
   Ik heb meerdere boeken gelezen en andere bronnen bekeken en je bent het toch met mij eens dat bv de EU in Brussel puppets van de elite zijn zoals ook vele ministers en dergelijke.
   Vaak hebben zij dingen te verbergen waardoor ze moeten uitvoeren wat gezegd wordt omdat anders hun geheimen wel eens naar buiten gebracht zouden kunnen worden.
   Ook geloof ik wel dat er vele goede broederschappen zijn zoals bv oud militairen of andere clubs die elkaar als broeders zien en dat is iets goeds denk ik.
   Ik schreef hier alleen over die ene bepaalde club die de macht willen.
   Vele mensen van bepaalde origine noemen elkaar ook broeders (bv Maarten Luther King) en daar heb ik respect voor maar er zijn ook broederschappen met slechte bedoelingen.

  1. Markus, echt een hele mooie réactie, 100% gefundeerd op een verhaal van ooit gestolen geschriften, door de Kruisridders, bedoel je de SS en SA van Rome, de Tempeliers waren van een totaal ander caliber, en zeker niet Rooms te noemen, en dan even uit de losse hand de basis van de vrijmetselaars, heb je wel eens iets gelezen over de vrijmetselaars, heb je wel eens gesproken met vrijmetselaars, ben jij wel eens in een vrijmetselaars tempel binnen getreden ?, zo als gewoonlijk, met modder gooien, maar die blijft niet plakken, van wege de slechte kwaliteit, groet Jenne

  2. Geheime genootschappen reageren de wereld, althans lijkt het.
   Het gaat daar alleen maar om de top van die genootschappen zoals Arend al ergens anders aangaf.
   De onderlagen hebben in dat opzicht nul komma niets te zeggen, laat staan dat ze wat weten.
   Grote mind egoos, die zich bijzonder voelen om met iets geheims te maken te hebben.
   Eigenlijk lachwekkend, kinderen doorlopen deze fase van geheimhouding, inclusief geheimschrift en bloedoffers ook.
   Wat de top aan het uitspoken is, daar kunnen we over gissen, maar geheimhouding betekent dat dit soort niet met zijn eigen geweten om kan gaan.
   Ik blijf van mening dat deze bovenste afdeling van de geheimhouding feitelijk niets meer weet dan jij en ik als het om de essentie gaat.
   Het klinkt uiteraard ongelooflijk interessant, en in combinatie met macht en geld lijkt het alsof deze psychopaten meer weten dan de rest.
   Maar dat is niet zo, ze vrezen God nog wel het meest lijkt me.
   Als hun tijd komt vrezen ze de hel omdat ook zij een geweten hebben.
   Luciferiaans gezien gaan ze het niet redden, al denken ze van wel, daar was het namelijk allemaal om begonnen, groter zijn dan God…

  3. Allerbeste Jenne, jammer dat je bent blijven hangen in de middeleeuwen.
   Als je nog een klein beetje was teruggegaan was je in het jaar 431 en 451 A.D. tegengekomen dat daar de schisma tussen de Christelijke kerken is ontstaan.(Werden westerse, oosterse en oriëntaalse kerken).
   Het ging daar over de heilige drie eenheid en is daar door de westerse kerken op een andere manier geinterepeerd, (om macht over het volk te verkrijgen) overigens niet door iedereen (zoals de katharen) en tot op heden door nog 5 andere Christelijke kerken die de drie eenheid nog steeds aanvaarden zoals die voor 431 bestond (en uitgelegd door Jezus).
   Ik denk als jij naar Ethiopie zou gaan en daar de boeken zou zien die zij nog steeds hebben (in originele vorm, zoals de boeken van Henoch) je voorlopig niet meer terug zou komen zo interessant is het.
   En nu zul je zeggen Ethiopie??? Inderdaad want we zijn uiteindelijk bloed broeders: http://www.sacred-texts.com/chr/kn/kn117.htm
   Je snapt zelf al dat dit boek (kebra Nagast) natuurlijk volledig is verdwenen uit onze geschiedenis tot vreugde van de katholieke kerk en onze joodse broeders die dit boek HATEN! De waarheid zit hun niet gemakkelijk.
   ONE LOVE

  4. Beste Markus, ik zei het toch al we zijn broeders, azeker in ons denken, twee X in Ethiopië geweest, onderzoek gedaan naar familie van mijn moeder de Wala’s uit Hindelopen, waar van een lid, ooit onderkoning van Ethiopië was, via de O.I.C. van uit Engeland, mee gekomen met Prins William of Orange, zo als vele andere oud Nederlandse families, ooit een Major Hemelrijk gekend, die mij dit zelfde verhaal vertelde over zijn familie.

   Ja oud Christelijk rijk dat Ethiopië, lekker uitgedund door Musolini, mooi land, ooit het echte Paradijs op aarde, mooie mensen ook.

   Ach ja die Katharen, de al oude Bogomilinen, rechtsstreeks uit het oorspronkelijke Christelijke denken, om je gerust te stellen, het geloof bestaat en wordt nog steeds beleden.

   En het is waar ik leef steeds meer in het verleden, want daar kom ik vandaan, en daar zal ik ook weer naar terug keren, gevoels matig dan.

   Als je zo als ik, zoveel gezien en mee hebt mogen maken, dan wordt je kijk op dit alles niet klaarder, maar in tegendeel de twijfel rijst bij elk nieuw facet.

   Vr. Groet Jenne

 5. Ik wist dat het zo zou eindigen, niemand heeft een antwoord, op de in Arend zijn artikel, bedekte gestelde vragen, het is van gelezen, horen zeggen, of mensen die een boekje schrijven vol waanzin verhalen om snel geld te verdienen, en dan Pike en andere 33e Graders, die nooit uit de school zullen verhalen, om dat ze weten wat daar op volgt.

  Iemand die de eed van de Jezuïten kent, zal begrijpen waar ander meer of minder Laïce broederschappen, mee te kampen hebben, de constante infiltratie van ik ga geen namen noemen, er zijn al heel wat loge’s buiten werking gesteld van wege corruptie, nu is er weer zo iets gaande, met de Parti Socialisten en handlangers, de andere loge’s trekken zich terug als slakken in hun huisje, het probleem is de ballotage, en daar gebeurd de lobbying, persoonlijk heb ik het volste vertrouwen in de mensen over het algemeen, en alles zal recht kom !

  1. Herinner jij je het volgende nog Jenne?

   “In 1982 werd duidelijk dat er een link is tussen de RKK, de maffia en Vrijmetselaars, toen de door Rooms Katholieke geestelijken in de negentiende eeuw gestichte Italiaanse Banco Ambrosiano failliet ging. De bank had een grote financiële schuld. Het veroorzaakte een enorm schandaal, want tijdens de gerechtelijke onderzoeken bleek namelijk dat deze bank gelden van de kerk en de maffia in Zuid-Amerika belegde. De toenmalige voorzitter Roberto Calvi, een za-kenman, bleek connecties te hebben met de Italiaanse Vrijmetselaarsloge P2. Calvi had een groot aantal misdrijven gepleegd, waaronder het witwassen van drugsgelden uit Zuid-Amerika. Hij wist onder te duiken, om aan gerechtelijke vervolging te ontkomen. Maar werd op 17 juni 1982, hangend aan een Londense brug, dood aangetroffen,. Als officiële doodsoorzaak werd zelfmoord aangegeven. Maar zij die verder kijken dan wat officieel wordt gemeld, weten dat hij vanwege zijn ingewijde kennis uit de weg is geruimd.”

  2. P.S. Het belangrijkste is Jenne, dat je vertrouwen hebt in jezelf en het enige rechtmatige geloof belijdt, namelijk het geloof in jezelf!

  3. Arend als er iemand van een doodgewone voetbal club of een andere vereniging zich ten buite gaat aan een misdaad, is die hele club dan verantwoordelijk.

   De Franc Maçon worden constant belaagd, en geinfiltreerd van wege zijn wereld omvattende gebeuren, ze zijn er tot nu toe ingeslaagd het min of meer in de hand te houden, en het voorhof schoon te vegen.

   Ieder één die macht zoekt probeerd ze voor zijn karretje te spannen!

   Ja Calvi, natuurlijk is hij geliquideerd, maar door het Vatikan !

   Het enigste waar ik het mee eens kan zijn, dat het te groot is gegroeid, van de mooie kleine Romaanse kapellen en commanderies, naar bijvoorbeeld dat collosale bouwwerk in Wasighton, dat is to much, en geeft kwade vermoedens.

   P.S. nou het geloof in mij zelf ?, ik ben een twijfelaar, ik moet vaak en lang over iets nadenken, en dan nog, helaas we zijn geen Goden, groet Jenne

   Deuxième P.S. In Italie is alles heel complex, en alles heeft met alles te maken, alleen de echte Italiaan, en dan moet hij goed ingevoerd zijn, weet wie wie is, het één valt of staat met het andere, het is de mengeling van de oude volks karakters, ze leven nog steeds de Etruquen, Romeinen, Grieken, en ja Sarracenen, weinig maar er zijn nog hele oude families, beetje feodaal maar het is zo, ik voel me er thuis, groet Jenne

  4. Nog even in herinnering…
   Mooie, door legendarische Eheu (Anarchiel) ondertitelde documentaire over de P2-Loge, de Vrijmetselarij, het Vaticaan en Gladio & co.
   Helaas zijn de nodige verwijzingen naar de artikelen van Eheu op Anarchiel ondanks de doorstart door Kraven middels anarchologie.com op het archief aldaar niet meer terug te vinden.
   https://www.youtube.com/watch?v=QXO8_T_iwys

  5. Correctie, een deel ervan.
   Wat daar gebeurd is met het archief weet ik ook niet, iig zijn de nodige artikelen van Eheu daar niet meer te vinden.

  6. Sorry, Kraven heeft inderdaad niet alles meegenomen. Bij Eheu alleen de laatste 50 publicaties. Van andere gebruikers zijn er soms meer meegenomen, soms ook niet. Jammer.

  1. Toch jammer dat je de essentie van het verhaal hebt gemist. Het gaat mij helemaal niet om die Vrijmetselarij. Ze metselen er maar rustig op los. Waar het mij om gaat met dit artikel, is de essentie en natuurlijkheid van het fenomeen chaos te belichten. Maar ja, een ieder pikt er datgene uit wat zijn/haar niveau toelaat.

  2. Dat dan weer wel, je zou echter zomaar op het verkeerde been gezet kunnen worden; “Geheime-Genootschappen: ‘Vrijmetselen’ in orde en chaos..”

  3. Jauke, nou kijk ik nooit naar dit soort moderne brain strikes, het is 99% spielerei, en 1% toevalligheid.

   Al de genoemde gegevens die gebruikt zijn in de bijvoorbeeld architectuur, stammen uit het intellectuele ontdekkingen uit de oudheid, een cirkel, was en is een cirkel, met zijn middenlijn X PI, een Driehoek stamd van Pytogaris met al zijn vaste wetten, en ga zo maar door.

   En nogmaals wat is er nu geheimzinnig aan, het is voor ieder weldenkend mens te zien en onderzoeken.

   En wat is er op tegen om het weten van de mensheid ergens onder te brengen en beschermen.

   En wat jij schrijft, waar rook is, is vuur, ja dat natuurlijk ook wel weer!,
   of dat dan weer wel!

   groet Jenne

  4. Zoek de verschillen, of bekrachtig de overeenkomsten. Het lijkt hier vaak het omgekeerde spelletje..!

 6. Aanslagen maken deel uit van hun aanpak om de wereld in het verderf te storten.
  Nu las ik op teletekst dat de Palestijnen en Israëli,s = Zionisten rond de tafel moeten gaan zitten om te praten over het erkennen van een Palestijnse staat.
  Dit is geen voorspelling maar als ik kijk dat toen Hollande de sancties die tegen Rusland ingevoerd waren wilde verminderen was dat tegen het zere been en volgden de aanslagen in Parijs.
  Nu kan ik me zo voorstellen dat de Israëli,s dit ook niet kunnen waarderen waardoor nieuwe aanslagen mijns inziens niet uit te sluiten zijn.
  100 landen erkennen de Palestijnse staat en van heel de EU alleen maar Zweden.
  Aanslagen zouden ook nog een rol kunnen betekenen om de noodtoestand langer of permanent in te voeren.

  1. PS.
   Het is een frans voorstel dat ze rond tafel gaan zitten anders gaat Frankrijk de Palestijnse staat erkennen/uitroepen.

 7. Wat is er nu geheimzinnig aan een broederschap, ieder beetje fatsoenlijk mens kan toe treden, als hij daar behoefte toe voelt !

  Buiten de Franc Maçon zijn er ettelijke andere broederschappen, waar van de regels, en het streven naar heel verschillend zijn.

  Wat ik weet dat de systemen toch wel aardig democratisch worden bestuurd, en de leden van een hele mooie onderlinge vriedschap en ook hulp profiteren, in geval van force majeur !

  Maar goed, om de één of andere reden blijft het demoniseren gehandhaaft, terwijl als je iets wilt veranderen een aaitje over het hoofd veel beter werkt.

  Groet Jenne

  P.S. Arend het wereld Anarchisme heeft de chaos in zijn banier geschreven, misschien een duidelijker onderwerp !

 8. Arend, het is weer een verhelderende artikel geworden.
  Ik vind het bijzonder, dat je dus het begrip ´orde ab chao´ van alle kanten belicht. En je er dus een verschil maakt tussen ´natuurlijke chaos´ en ´kunstmatig gecreëerde chaos´. En ja er zullen ook goede vrijmetselaren zijn, zoals heel veel architecten, die er dan helaas niet verder komen, dan lelijke (ik heb met legoblokjes gespeeld) architectuur vormgeven, omdat de andere groep (hogere) vrijmetselaren, het zo wil. De meesten treden dan ook niet uit overtuiging bij zo een club (heilige geometrie, en hun ik, de ruwe steen, slijpen), maar denken eerder aan hun carrières. Net als altijd veiligheid gaat voor vrijheid…en daarom ook zo een verdraaide wereld, de mensen zijn maar ‘slapjes’. Het begint al als mensen een zaak beginnen, dat ze daarna niet meer authentiek zijn, maar zich verloochenen omdat ze anders klanten gaan verliezen, net als in de politiek de politici, alles beloven, alles doen, om geen kiezers te verliezen. De structuren zijn overgenomen van de geheime genootschappen om macht te houden en te manipuleren.

  1. Natuurlijk Parabola, het is als met alles, het is van zijn tijd, de puriteinen werd altijd op neer gekeken, maar iets wat op onderling vertrouwen is gebaseerd, vraagt om pure reinheid van denken, anders verliezen deze broederschappen al snel aan inherrentie, en wat overal speeld, geld ook voor hen, het verzieken van het denken, door middel van corruptie, egocentrische denken, er treden vrij veel Maçons uit, van wege deze corruptie op geloven,
   en etnic, en die creéeren dan nieuwe loge’s, en ontkrachten zo doende deze aangetaste loge’s.
   Zij bevinden zich niet op een andere planeet, dus zijn hun problemen van deze tijd en wereld.
   Ja ik heb vertrouwen in ze, o.a. Putin is een Franc Maçon, daarom heeft hij ook de èntré bij velen, hij is intelligent hij scheid het kaf van het koren, bijvoorbeeld bij de Joden, groet Jenne

  1. Truus, hoewel de titel en inleiding over vrijmetselaars gaan, schijnt het artikel toch over chaos te gaan 😉 Een tegengeluid wordt niet gewaardeerd want dan zit je niet op het juiste “niveau”. Het zijn door de eeuwen heen de bewaarders van diepe esoterische kennis geweest die samen met vrijdenkers de mensheid hebben losgemaakt uit de klauwen van de onderdrukkende kerkelijke dogmatiek.
   Masons are bad, mkay?

  2. Hi Jouke 13.1,
   Oké, masons are bad.
   En tralala met “de diepgang van een bord pap” gaat ons voor in mildheid en leidt ons uit de chaos – tegengeluid is overbodig, alles komt goed.
   Afgesproken 🙂

  3. Truus, did it made your day?
   Fijn, dan kan je nu weer ergens anders je ‘diepe pot met erwtensoep’ verspreiden. Ik vind het gênant hier iets over het privéleven van anderen te lezen, wat helemaal niets met inhoud te maken heeft, maar meer met roddel.

  4. Jauke, het spijt me ik kan je niet anders benoemen, maar het is wel juist wat je zegt.

   Ken je de samen zang van de Tempeliers, die heeft de naam, Salve Regina, ooit in een oude kapelle in Bretagne horen zingen, out of this world.

   Veel mensen die zo in hun dagelijkse sleur zitten opgesloten, kunnen niet geloven dat er ook nog andere werelden te ontdekken zijn.

   Groet Jenne

  5. Jenne en ook de anderen die hier zo voor de freemasons opkomen…
   Niemand zegt dat er geen goede dingen zijn ontstaan vanuit mensenkracht. Maar zoveel ik weet, zijn er idd leden die, ook zijn ze begaafd, toch foute dingen doen, die invloed hebben op mensen die van niets weten (immers geheime ‘kennis’).
   Dus ga nou niet moeilijk en kleinzielig doen tegenover de schrijver van het artikel. Het is nou eens zo dat er zat loges, groeperingen organisaties zijn, die hun leden willen bevoordelen. Heel simpel. Het dient alleen om hen een gevoel van elitarisme te geven.

  6. Ebola 13.4,
   Erwtensoep?? Dat zal jij dan toch echt zelf ergens anders moeten uitventen 🙂 Misschien in familiekring? Mit bradwurst. Succes!
   Groetjes,
   Trushka

  7. Grappig Monika, laten we inderdaad niet moeilijk en kleinzielig doen en vanaf nu ook weer alle Duitsers, nazi’s en fascisten op één hoop gooien en overal de schuld van geven 😉

  8. Tig x geprobeerd een reactie te plaatsen – lukt niet – zeker te lang of van onvoldoende niveau 😉
   Nou ja, wat in het vat zit verzuurt niet.
   En op een dag gooien we het gewoon, zonder blikken of blozen, op één grote hoop – uiteraard zonder moeilijk te doen, want iemand moet verdulleme toch de schuld krijgen 🙂

  9. Idiot, (ηλίθιος), mijn zegen heb je…
   Maar voor mij is wel duidelijk, wie hier de acteurs zijn, die hier anderen die iets goeds willen, slecht maken, altijd dezelfde club van ‘Crowley fans’….Op zo een niveau krijg je me niet.
   Blijkbaar weten jullie allemaal meer over ene Arend Zeevat. Ik lees voor het eerst artikelen van hem, maar dat terzijde.
   Het gaat jullie goed. Succes verder.

  10. mijn broek zakt even af, als je in de afgelopen 8 jaar als regelmatige alto bezoeker en lezer Arend niet kent van ARgus en de radio en artikelen vraag ik me af waar ben je al die jaren werkelijk geweest, ik schoot in de lach bij Coz z’n opmerking, had hum zelf wel kunnen verzinnen, tenminste de strekking, ik zeg niet dezelfde formulering, Trushka, dat debacle van 4 jaar terug inmiddels, had ik indertijd wel iets van mee gekregen, bij het afstruinen van de alto buurtjes, weet er lang niet het fijne van en hoeft ook niet maar kwam toen iets tegen van een zogenaamde psychiater posting, later bleek dat het geen psychiater was, Arend had dat al opgebiecht, maar is het mogelijk om zowel Trushka te verwelkomen als poster en auteur Arend, moet toch kunnen, in de argus tijd was argus voor mij Arend en andersom, en er was nog een mediaal zwaar gewicht die heet Rob geloof ik, architect en ijzer smid met eigen ideeën, soms is het juist fijn om te zien wat iemand produceert, de ins en outs tussen bepaalde haantjes en hennen onderling vind ik net zo belangrijk, dusz in die zin heeft showbizz van Kwalbert wel weer gelijk, als het maar gelijk op blijft gaan met Content met een hoofdletter C, bij Arend hoeven we nooit bang te zijn dat er geen Content is, groei en chaos kunnen niet zonder elkaar schijnt een antieke natural law te zijn had ik al wel een keer ergens mee gekregen, en Trushka verder weet ik er gelukkig niks van, very heavy indeed, het enige dat ik mee gekregen heb over je Zoon, dat ie niet meer leeft. Sun ik heb al meerdere malen die John Moore opgestart, soms moet je in de juiste (af)stemming zijn om het goed(e) binnen te kunnen krijgen, in die zin is het juiste momentum en geduld belangrijk, tot nu toe komt ie nog niet echt binnen bij mij, het is video technisch zo op het oog nogal professioneel gemonteerd en geproduceerd, blijft op zich beetje verdacht, das het voordeel van Camelot; regelmatig sjittie portable handheld kwaliteit en je weet wat je hebt dat het niet uit 1 of andere Is hollieknolly greenscreen studio komt, misschien kom ik er nog een keer ‘in’;

   John Moore over Nibirus Planet X preparing for 2016
   https://www.youtube.com/watch?v=ciKCAmHa1lU

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/handheld

  11. Hyper,
   Weet je waar mijn broek van afzakt?
   Leef eens een keer in het buitenland (zonder taalkennis, zonder backup, alleen uit eigen kracht), de Molukken lijken mij voor het begin een goede leerschool, en dan moet je natuurlijk ook van alle roddels en verhalen afweten die in dat buitenland spelen…
   Ik blijk dus niet dezelfde bronnen die de gemiddelde, in hypertaal ‘alto bezoeker’ op Nederlandse sites raadpleegt, te raadplegen. Sorry hiervoor… 🙄
   Ben mijn hele leven al wakker, al voordat internet er was, dat is aan mijn (levens)keuzes te zien.
   Ik ‘kom’ oorspronkelijk van Ron Fonteine, leefbewust. En sinds 2011 op wtk. Dus hoor niet bij de ‘oude garde’. Ben gewoon mezelf gebleven en heb heel veel geleerd!! Ik wens jullie alle goeds.

  12. Hé hyper, op 1 punt kan ik je zeker gelijk geven; het gaat om de inhoud en de boodschap. Op het ander punt de showbizz, ja daar zakt mijn broek dus van af. Ik ben onderhand wel klaar met de showbizz. Ik kan niet wachten op het echte samenwerken! We vermaken elkaar, we leiden elkaar af van wat werkelijk ertoe doet. Maar goed, door al dat showbizz zien we het niet.
   Dat gemaakte van John Moore is me ook opgevallen. Deed me ook denken aan de speeches van Carson. Mijn mond viel open toen ik zijn speech ooit voor een ander groep zag, en zag dat het een exacte kopie was; leek verdacht veel op MK Ultra. Maar neemt nog steeds niet weg dat er in die speeches veel goede zaken en argumenten te halen valt. Gewoon de parels van de rommel scheiden. Onderscheid kunnen maken tussen de science en fiction. zoals Roger Moore zegt.
   En van Carson; speak up or you will be eaten. 😉

  13. Hyper, hierbij de link van Ben Carson.
   https://www.youtube.com/watch?v=PFb6NU1giRA
   geweldige speech, te mooi. Met zulke speeches gaan mensen aan je lippen hangen en als je uiteindelijk dan ooit iets minder moois zegt maakt dat niet meer uit, want mensen zijn ‘volgers’.
   Het mooie inhoud aan deze speech is: de verdeeldheid die een natie ten onder brengt. Men moet samenwerken. De transparantie die hij geeft over de right en de left wing; its 1 bird. En nog heel veel meer krachtige statements.
   Hyper; Handheld?
   @Jenne, weet je wat niet zo leuk kan overkomen; zeker van jezelf zijn. Wordt verward met arrogantie. Wat schiet je op met twijfelen, hup gewoon knopen doorhakken. Durven fouten te maken…
   Sorry Jenne, mooier kan ik het niet maken. Zoals ik al schreef ik ben zo klaar met show, kan er niets aan doen. Dat ben ik… 🙂

  14. Just for the record, mijn broek zakt niet af, zelden last van, hooguit als ik een te zware portemonnee bij me heb ( voltooid verleden tijd )
   Mijn punt was slechts over de eenzijdige en incomplete visie die er geschetst wordt over genootschappen als de vrijmetselaars.Blijkbaar is dat “het niveau” waar menigeen graag blijft hangen. Wat er voor de rest bij betrokken wordt door wie dan ook dat doet voor mij niet ter zake, ik heb geen “beef” met Arend of Argusoogjes.
   http://3.bp.blogspot.com/-VS2TTQokp3o/T_IGcxOWizI/AAAAAAAAAC0/EPQCvJCMWGw/s1600/Animal+I'm+fine+the+rest+of+you+need+therapy+copy.jpg

  15. hmm toch wel interessant die John Moore speech, begin er nu in te komen, vanaf minuutje 21 over de tiende planeet Xena ontdekt in 2005 en de enorme uitpuilende verborgen water hoeveelheid rond de equator!

  16. Hyper, ja dat had ik ook. Ik ben nu opnieuw de speech van Carson aan het bekijken. Die is ook van begin tot eind leuk. De ene sterke ‘cliche’ na de andere. Op een zeker moment valt hij ook Obama af die dus 2 plekken naast hem zit, helemaal mooi ;-). Een van de sterke dingen die hij zegt is ook; mensen zijn tegenwoordig zo snel beledigd dat men gewoon maar niets meer zegt om een ander niet te beledigen….. slechte ontwikkeling uiteraard. Heel veel humor maar ook zeker flink politiek beladen wat Obama helemaal niet leuk vindt. Hij legt de vinger op de zere plekken.

  17. @cozmic,

   Kan je aub,aub, die Engelse zinnetjes achterwege laten? Het ziet er ZO interessantdoenerig uit!!

  18. Parabola 13.12

   Ik weet precies wat je bedoeld om ergens in the outback te zijn los van alles waar mens zich hier in het westen druk om meent te moeten maken. Het leven ervaren in een andere cultuur, zonder je ingesleten (schijn)zekerheden en puur alleen op jezelf aangewezen te zijn, geeft een enorme ontwikkelingsboost. In de tijd dat ik dat deed, begin jaren ’80, was er ook nog geen internet en de post van vrienden en familie moest nog poste restante naar een volgende tussenstop gestuurd worden.

   Het internet heeft zo zijn voordelen, maar ook enorm veel nadelen. Het kan bijdragen aan een versterkte vervreemding van het dagelijks leven en een vergaande ontmenselijking.

  19. Cozmic, WTF 😉 huh haha, mot niet gekker worden. Cedar hoe zit het dan met WTF, OMG en LOL? Mag dat wel van jou? 🙂
   Zonder lol en humor geen leven Cedar; get a live…..

 9. Beste T, niet rancuneuse zijn, is zinloos voor beide partijen .

  Bedankt voor je compliment aan mij gericht, ik raad je zoek de vrede binnen je zelf, het leven is binnen alle omstandigheden, hoe triest soms ook, toch goed genoeg en vervullend om te leven.

  Vriendelijke groet Jenne

  1. Jenne, dank voor je vriendelijk bedoelde woorden.

   Maar een politieman hoeft toch niet rancuneus te zijn om een zaak op te willen helderen?
   Beter zelfs van niet, want rancune vertroebelt het zicht.
   Vreselijke dingen meemaken hoeft niet persee te leiden tot rancune e.a. negatieve gevoelens. Je kunt er ook je voordeel mee doen. (Wel moet ik toegeven dat verregaande hypocrisie me altijd nog wel eens op de kast kan krijgen.)
   Ook in vrede is het immers mogelijk om te werken aan waarheidsvinding. (Gaat zelfs veel beter als je je niet laat regisseren door emoties.)
   Een groet,

  2. “Er lopen kletsnatte clowns in een optocht
   Maar de mensen langs de kant
   Dragen veel betere maskers”

   🙂

  1. Beste Arend, prachtig en diep menselijk, je laat hier één van je beste facetten spreken, voor mij kun je nooit meer kapot, Jenne

  2. Jenne (15.1) dat bedoel ik dus met ‘volgers’. Ik snap wel waarom je je door mijn reacties over haten en verheerlijken voelt aangesproken. Hopelijk begrijp je wat ik er mee bedoel en wat ik ermee beoog te bereiken; samenwerken ipv elkaar bevechten.

  3. Elke jij is een projectie van afgewezen zelven….. zoveel jijen… die ik ben als energie van liefde tussen 2 polen.. donderse hartsknuffels….. be happy…

  4. @ Ewald,
   “Elke jij is een projectie van afgewezen zelven…..”
   Ik denk niet dat alle andere zelven afgewezen zijn. Sommigen echter wel ja.
   Voor wie zijn trouwens die donderse hartsknuffels? Ach, dom, dom, dom, voor ons allen natuurlijk, voor het Zelf 🙂
   Heerlijk, dank je!

  5. Oude tijden herleven, ik zie heel wat spoken uit het verleden soms met kunstige vermomming voorbij zweven.

  6. PS,
   De experimenten die het Zelf wilde ondernemen met leugen, bedrog, machtsmisbruik en meedogenloosheid heb ik ooit – ergens buiten de tijd – uit mijn zelf geflikkerd. Andere zelven vonden dat weer spannend materiaal en hebben het geadopteerd.
   Die zelven zijn mij deze keer, in dit bestaan, op komen zoeken. Ze zijn er slecht aan toe en ze zijn razend en wanhopig. Ze willen weer “binnengelaten” worden, want het is koud out there…

   Moraal van het verhaal: In plaats van je af te scheiden van je schaduwen in een poging tot purificatie, kan je ze beter maar accepteren en integreren en laten oplossen in de ‘gestalt’ van de divine dualiteit. Dan kan het zelf weer oplossen in het Zelf…

   Verbannen schaduwen zullen boosaardig blijven rondspoken totdat zij gevangen raken in het zoeklicht van de ziel.

 10. Ik heb met een oude vriend van mij getelefhoneert, hij woond tegen woordig in Maroco, van wege zijn rheumatic.

  Er zijn minder als 100 000 Franc Maçon in Frankrijk, daar van is een klein gedeelte actief, zo als ik al vertelde het verouderd snel.

  Verder is de infiltratie enorm, sommige loge’s lijken meer op synagoge’s zegt hij, dus volgens hem is het oude christelijke laïce denken bijna verdwenen.

  Zo de geleverde krtiek is voor een groot gedeelte aanvaardbaar, ik wilde dit nog even meedelen, Vr. Groet Jenne

  P.S.
  Ik zou bij dit schrijven willen attenderen op Boudewijn de Groot ; zijn mooie tijdloze lied ; het Testement !

 11. Citaat uit mijn boek Volgzaam slavendom of dienend meesterschap:

  “Groepsdynamica

  Mijn behoefte om wat er in deze wereld plaatsvindt te willen begrijpen, in het bijzonder op het sociale vlak, werd voor een belangrijk deel vervuld door te leren zien welke psychisch/emotionele processen er in mensen en in groepen plaatsvinden. De inzichten betreffende groepsdynamica, samen met het verkregen inzicht in mijn eigen psychisch/emotionele functioneren binnen groepen, zijn daarbij voor mij heel verhelderend geweest. In de groepsdynamica is het een bekend gegeven dat er binnen een groep onbewuste sociale processen een rol spelen, die altijd volgens een bepaald patroon verlopen. Dat patroon is gebaseerd op de onbewust psychisch/emotionele grondhouding van de individuele groepsleden, die samen een collectief groepsbewustzijn vormen, waar de individuele leden zich mee kunnen identificeren en draagkracht aan kunnen ontlenen. Maar die tevens op het normatieve vlak ook heel dwingend en manipulerend kan zijn. In dat patroon zijn er, voor wat betreft de persoonlijkheidsstructuur, sterkere en zwakkere groepsleden te herkennen. De laatste zullen altijd de neiging hebben te willen volgen en de eerste juist te willen leiden. Dit heeft tot gevolg dat er op basis van dit patroon een informeel leider boven komt drijven, die door zijn/haar sterke egogebonden persoonlijkheid op de voorgrond treedt en door de volgelingen als zodanig wordt bevestigd. Als er meerdere sterkere persoonlijkheden boven komen drijven ontstaat er een interne machtsstrijd, die één winnaar laat zegevieren en de verliezer uit de groep stoot, als deze zich niet wil conformeren aan de geschudde machtskaarten. In dit soort processen speelt kwetsbaarheid en hoe men daarmee omgaat de belangrijkste rol.

  Mensen die hun eigen kwetsbaarheid onvoldoende hebben geaccepteerd, zoeken onbewust naar een afscherming er van. De ogenschijnlijk zwakkere persoonlijkheden zoeken naar een uiterlijke bescherming door zich in een groep te verbergen. Dit doet hen sterker voelen, ter compensatie van hun onbewust negatieve zelfbeeld, dat veelal met die kwetsbaarheid te maken heeft. De meer sterkere persoonlijkheden hebben ter overcompensatie van hun onbewust negatieve zelfbeeld en verdrongen kwetsbaarheid een groep nodig om zich machtig te voelen, door deze te willen leiden. Het hiervoor beschrevene is mede gebaseerd op inzichten verkregen uit eigen ervaringen met groepen. Het hebben van een gemeenschappelijk doel en/of ideaal kan een krachtig bindende factor zijn in de groepsvorming.”

  1. Goed dat psychologie ook eens aan de orde komt.
   Jammer dat er hier op het front nog wat uitgevochten moet worden door iemand.
   Mag dan alleen maar hopen dat het ergens zijn functie vervult, want deze site kent vele lezers…
   Hoe dan ook Arend, ben ik ervan overtuigd dat juist deze psychologische processen de bron van alle ellende zijn en dit tot eeuwen terug.
   In dit daglicht is het ook wel eens goed het bouwen met (l)egoblokjes te plaatsen.
   Menselijke processen herhalen zich iedere keer weer, zowel in de groei van de nieuwgeborenen tot stervende en als de fases die daartussen worden doorlopen, maar ook de processen in maatschappelijk opzicht want deze bestaan uit mensen.
   Micro, macro, zo binnen, zo buiten.
   Dus deze geheime genootschappen moeten wat mij betreft ook veel meer in deze voort- en doorgaande ontwikkeling worden gezien.

  2. Ik ben het helemaal met je eens Anna. Ware zelfkennis levert een macht op die vele malen groter is, dan alle macht van autoriteiten van welke aard dan ook.

   Speciaal voor jou nog een citaat uit een artikel, waar ik nu mee bezig ben:

   “Het kuddegedrag in onze maatschappij, is een door conditionering opgedrongen en aangeleerd psychologisch mechanisme, waar we allemaal mee besmet zijn geraakt. Het is echter volkomen onnatuurlijk en werkt uiteindelijk ontmenselijkend. Onzekerheid maakt kwetsbaar en kwetsbaarheid is iets, dat in deze ontzielde en ontmenselijkte maatschappij geen plek meer kan hebben. Zeker niet voor opgroeiende jongens. De kracht van een groepsidentiteit biedt een fantastische schuilplaats om die kwetsbaarheid achter te verbergen. Het probleem ontstaat, wanneer er een andere groep opdoemt met een nog krachtiger identiteit en er een rivaliteit ontstaat. Als we op dit punt belandt zijn, dan heeft de heersende elite haar huiswerk weer bijzonder goed gedaan en is er een nieuw sociaal destructieprogramma in werking gesteld. Dit sociale fenomeen wordt door mensen, die deel uitgemaakt hebben van het hiervoor beschreven traject en die er in hun verdere leven in zijn blijven hangen, tot een ideaal instrument in handen van de heersende elite. Zij kunnen immers met het door hen al zeer beproefde concept van verdeel en heers, door middel van het dialectische probleem-reactie-oplossings-model, alle groepen tegen elkaar uitspelen en zelf als lachende derde er met de buit van doorgaan. Die buit is onze levensenergie! Al onze in eindeloze en vooral ook zinloze conflicten verloren gegane levensenergie is de buit, waar de energetische vampiers zich mee voeden. Voor de elite en de daarachter manipulerende satanisch energetische vampiers is onze tijd een waar feestmaal.”

  3. Ben benieuwd naar de rest van het artikel Arend. Maar even terug naar de geheime genootschappen, dit is een fase in de ontwikkeling van in beginsel elk kind. Geheimschrift als je net hebt leren lezen en schrijven, bloedoffers door uit te testen middels de naainaalden van je moeder toch stiekum te zien wat bloed is, in geheime clubjes dan vooral dit fenomeen gebruiken om een soort contract te ondertekenen. Een paar aspecten, maar er zijn nog vele meer 😉

  4. Wat ik op de voorhand nog wel en steeds wil benoemen, de leugens die de ouders aan het onschuldige kind verkondigen. Van sinterklaas t/m waar komen de kinderen vandaan… Groeten van de Ooievaar.

  5. Haha, die Anna.. Wat jij leugens noemt, zou zomaar eens het stimuleren van fantasiewereld kunnen zijn, het prikkelen van het creatievermogen van dat kleine mensje.. Waarom zo negatief en vooral zelfingenomen toontje joh.. Je wordt er van verschillende kanten op gewezen en dendert gewoon door. Hoogste woord.. Reageer wellicht meer vanuit stilte en de positie dat er meer perspectieven zijn dan alleen het jouw..?
   Als je jouw gelooft zijn sprookjes leugens, verhaaltjes voor het slapen gaan en natuurlijk dromen, dat zijn de grootste leugens.. Toch Anna..?

  6. Beetje geleuter, wat is er verkeerd aan om mens te zijn en je als zodanig gedraagt, een groep mensen is de oudste vorm van samenleven, ieder één vindt zijn plaats, de zwakkeren worden beschermd, ik denk dat onze problemen voortkomen ui, dit uit één vallen van de groepen, families !

   Dit zogenaamde verheerlijken van, de sterke lonely wolf, is niets natuurlijks aan, is een spook van het psychopaat zijn, geen liefde krijgen, of kunnen geven.

   Wat doen we hier, een psychiatrische verhandeling, a la de 60 iger jaren, ieder één, ieder één annaliseren, nou de ééne groep is de andere niet,
   ik kom dan weer uit bij familie, de sociale leefregels werden in de familie
   gecontroleerd, en indien nodig gecorrigeerd, je kunt niet samen leven zonder regels !

  7. Anna, 17.3
   Dat is wat het onwetende publique er van maakt, geheime dit en dat ! Er bestaan vele broederschappen, die helemaal niet geheim zijn, want dan zou je van hun bestaan immers niets afweten. Het zijn groepen mensen die in een gesloten en besloten gemeenschap samen werken, dat besloten karakter is nodig om zich zelf en hun leden te beschermen. En dan nog dit, de eene broederschap is de andere niet, en dan heb je inderdaad nog de bloed broederschappen, dat gaat echt heel ver in jun onderlinge banden, die absoluut onverbrekelijk zijn, alleen door de dood worden be-eindicht.

  8. Guido, leugens zijn onwaarheden en die stimuleren de fantasie om te ontsnappen. Kinderen tot zo’n 7 jaar doorlopen een fase, die men ook wel de magische fase noemt. Fantasie is voor kinderen in deze fase noodzakelijk om gezond naar de volgende fase door te kunnen groeien. In de volgende fases die mensen doorlopen blijft fantasie ook van levensbelang, want het gaat om creativiteit. We zijn creatieve wezens, daar ben ik oprecht van overtuigd. Maar dat er een heleboel misgaat en mis kan gaan, daar gaat het mij om. En leugens ondermijnen het kind. Want vele ouders zeggen wat anders dan ze doen.

  9. Je kletst er maar op los Anna.. Je bevestigt mijn verhaal om dan te zeggen dat leugens het kind ondermijnen.. Fantasie is toch ook een leugen.
   Anders gezegd: wat is voor jou waarheid..? Sinterklaas en de Kerstman zijn geen bedrog. Een kind (en niemand anders) bepaalt of het als leugen wordt beleefd..!

  10. Jenne, met broederschappen is niets mis, althans het de oprechte bedoeling is om met elkaar een waarheidsvolle plaatselijke wereld te creeeren.
   Er dan maar even van uitgaande dat mensen weten hoe belangrijk ze zijn voor elkaar. Feitelijk is dat liefde wat mij betreft.
   Met broederschappen is wel iets mis als vrouwen worden uitgesloten. Want zonder de vrouw is de man geen man. Precies dit is wat al die broederschappen doen… De vrouw weren, waarom?
   Kom er weer op terug, maar vind dit een basisbeginsel.

  11. “kan dan een artikel uberhaupt ooit los gezien worden van de persoon en besproken worden en in hoeverre geldt dat voor vele artikelen.”
   Ach, als je je wat meer verdiept in bijvoorbeeld de personen achter spraakmakende boeken en revolutionaire ideeën, dan val je van de ene in de andere verbazing 😉
   Dat kan soms een echte eye opener zijn 🙄

  12. Ach, ik had eerder gegokt op het verwijderen van 17.9 omdat dat een reactie was op een verwijderd commentaar.
   Misschien was mijn pleiten voor een beschermde omgeving voor beide seksen waar ze vrijuit hun hart kunnen luchten om het daarna eventueel met de andere sekse te bespreken wat onhandig verwoord?
   Mannen en vrouwen kunnen niet zonder elkaar, temeer omdat ze op bepaalde punten anders in elkaar zitten. Dat is mooi, vind ik, dat moet je koesteren en gebruiken als aanvulling voor elkaar.

   Als een mannenclub/vrouwenclub dit doel dient, vind ik het prima.
   Als het discriminerend en vervreemdend werkt niet.
   Zo beter Guido?

  13. Ik weet niets van loges, maar ik kan me voorstellen dat dit soms zo werkt, ook bij de loges speciaal voor vrouwen.

  14. o jee, ik bedoelde 7.19 in plaats van 7.9, voordat daar misverstanden over ontstaan 😳
   Tzal aan het beladen onderwerp liggen, sorry 😉

  15. Ja lol, 17.19 dan maar. De hele ‘T’ hier off topic gezet. schokkend, maar achteraf vanuit Guido bezien begrijpelijk. Enfin, internet vergeet nooit iets. Voor liefhebbers 🙄

  16. Het is zoals het gezegd is: ‘Off topic’. Niks ten nadele van Arend, niks ten nadele van ‘T’. Maar wellicht wel ten voordele van beiden..

 12. Jeetje Arend 17.2

  Het groeps verband, familie, etnique, was en is nog nodig om te kunnen bestaa, kudde gedrag is voor dieren, zou voor mensen conditionering zijn, en psychologisch mechanisme, het is volkomen onnatuurlijk, nu Arend ik weet niet waar je dit van daan haalt.

  De mensen leerden al gauw dat hun kracht in het aantal schuil ging, in hun warme holen, lekker gezamelijk eten, muurschilderingen maken, lekker tegen elkaar aan liggen, en ja veiligheid zoeken met en door de ander, het zit gegraveerd in onze intuïtie, volgens Arend ; het is volkomen onnatuurlijk, en werkt uiteindelijk onmenselijkend, nu ik stop er mee waar dit heen voerd,
  nee hoor niet voor mij !

  1. Op dit moment wordt er door ? alles aan gedaan om familieverbanden stuk te maken. Individuen zijn makkelijker aan te pakken als er geen bemoedigende ouder op de achtergrond is, een kind dat voor zijn/haar ouder opkomt. Een oom of of tante…
   Losse individuen kun je makkelijker onderbrengen in door jou gewende groepjes.

   Families kunnen verstikkend werken, en dan is het fijn als er een soort vervangende familie is.
   Families kunnen leerschool voor het leven zijn.
   Alles beter dan wat kwaadaardige Social engineering https://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_%28political_science%29 clubjes voor de massa in petto heeft, met hun nep, kunstmatige ‘families’, geleuter over individualiteit, consumptie dwang. Natuurlijk bestaat individualiteit maar niet de individualiteit die je van buitenaf opgedrongen krijgt.

   Persoonlijk ben ik voor families als stevige basis. Dat dat niet altijd zo werkt, is triest.
   Meesterschap komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is heel wat aan vooraf gegaan.

  2. Koekje

   waarom zou je niet een ultieme individualist kunnen zijn, wanneer je binnen een groep, commune of familie zou leven, hangt van de regels en zeker het intellect af, de sterksten geven, en de zwakke broeder en zusters ontvangen,
   maar het Europese familie gebeuren is practisch over, behalve in de zuidelijke landen.

   Ik zie met eigen ogen wat er speelt, bij mijn schoonzoon, een grote Kabijlen familie, bij belangrijke familie feesten, zo’n 250 mensen, van heinde en verre, met hun inbreng en know how, ze helpen elkaar in dien nodig, en als er om gevraagt wordt, het wordt minder maar ze zijn hecht, mijn familie is heel klein, en niet echt genijgt om een ander familie lid te helpen, jammer !

  3. “waarom zou je niet een ultieme individualist kunnen zijn, wanneer je binnen een groep,”
   Dat hangt denk ik van de ‘intelligentie’ (intelligentie is volgens mij nogal een verzamelbegrip) van de groep, de familie af.
   Ik persoonlijk denk dat je met familie om je heen sterker bent. Je hebt hele kleurrijke families waar iedereen met zijn eigen ‘gekte’ een plaats heeft. Helaas is niet iedereen zo’n bofkont.
   Dienend meesterschap is sowieso een lange weg, die heel veel helpende handen vraagt, niks ‘loneley’ wolf gedoe.
   ‘Tesla’s’ zijn volgens mij een hoge uitzondering.

 13. Nog nooit zoveel informatie samen gezien!! Ik werd soms wanhopig bij het zien zoveel demonische acties. Mijn moeder(+) zei altijd:
  Als de nood het hoogst is, is de redding nabij
  Een vermoeide klokkenluider Gil

 14. Het beste metselwerk van al deze geheime genootschappen is toch wel de alternatieve nieuws wereld gebleken, zo blijkt. Althans, dat lees je hier dan weer tussen de regels terug. Hilarisch is wel het feit dat zich nog wat oude spoken uit die alto wereld hier hebben getroffen. Desalniettemin, zo ongeveer 10 jaar alto wereld elkaar genomen, maar wat heeft het nu feitelijk eigenlijk allemaal comcreet opgelevert ? Behalve dan wat haat en nijd.

  1. Doe ajb een beetje rustig met je oordeel deRoo! Onze site zet regelmatig reacties in de wacht, teneinde gespuis-van-allerlei-allooi de weg te versperren, om hier op de site te komen klojoën.. Dus je reactie is hier netjes geplaatst.. Als je had opgelet, had je ook het bericht gekregen, dat je reactie in de wacht stond voor moderatie.. Kan natuurlijk zijn dat je niet weet wat dit woord betekent..? Onze excuses in dat geval.

  2. Wat bedoel je daar nu mee ? Een oordeel ? Waar zie jij dan een oordeel staan ? feitelijk stelde ik alleen een vraag ! Vanmorgen kreeg ik inderdaad een bericht dat het eea in moderatie staat, en jawel, ik weet inderdaad wat zulks betekend. Maar wanneer ik om 15.15 uur in de middag nog eens kijk, en de reactie nog steeds niet geplaatst staat terwijl ik andere reacties die op een later tijdstip zijn geplaatst wel zie staan, dan mag ik mij toch wel afvragen wat voor site dit is. Het is niet ik die hier oordeelt. Ik stel een vraag, nadat ik een reactie op het verhaal heb achter gelaten welke niet geplaatst is. En excuses op een aanname zijn echt niet nodig wat mij betreft. Ik weet niet, maar is inloggen op de site dan een betere optie ?

  3. Nadat ik een weer een reactie heb achtergelaten….is het niet te zien. Het kan aan mijn pc liggen, en wellicht de cookies, maar ergens klopt er iets niet.

 15. c’est le ton qui fait la musique

  (spreekwoorden, zegswijzen)
  (Frans, letterlijk ‘het is de toon die de muziek maakt’) hoe iets gezegd wordt is bepalend voor hoe iets opgevat wordt; het hangt er (maar) vanaf hoe het gezegd wordt; de manier waarop iets gezegd wordt, is net zo belangrijk als de inhoud van wat er gezegd wordt; ook: het gaat er niet om wat er gezegd wordt, maar om hoe het gezegd wordt

  1. Paul, ik kan me volledig in jouw woorden vinden. Tevens wil ik daar aan toevoegen, dat het leven ons lessen biedt om de toon waarop we communiceren te doorgronden en te zuiveren. Zodat we met elkaar een welluidend en harmonieuze compositie ten gehore kunnen brengen.

 16. Denk dat Nasa vergeten is hier in het rijtje al heeft Carol Rosin voor Werner V Braun gewerkt .
  NAZI SS NASA ISS .
  Nasa bestaat uit Free Masons en daarom zouden we de wetenschap die van Nasa eens goed onder de loep nemen.
  En wat Kun je verwachten wat het resultaat al zijn van deze mensen die maar een doel hebben en wat niet in onze interesse ligt.
  Bekijk de Nasa lies video,s maar eens en vraag jezelf af wat is de waarheid als je weet dat de informatie van leugenaars komt?!

  Nu even keihard bewijs in deze video dat de Space shuttle geen glider is wat we zouden moeten geloven .

  NASA Space Shuttle Program Exposed
  https://www.youtube.com/watch?v=VUK0i8kEMtU

  The Masonic Sun-Worshipping Globalist Cult of NASA
  https://www.youtube.com/watch?v=g_F_WtxPStQ

  Het zijn allemaal Free masons die de dienst uitmaken en die ons een valse werkelijkheid laten zien.
  Ze kunnen niet naar outer space, daarom is alles nep wat ze je laten zien zo simpel is het.

  En denk maar eens na wat de grootste discussie op you tube is op het moment en waarom dat helemaal zo raar niet is, of gelooft u de informatie die van de Free Masons komt ?

  Dit is het resultaat als mensen testen gaan doen om voor zichzelf te gaan bekijken wat het resultaat is en of of zaken wel kloppen zoals we ze voorgeschoteld krijgen.

  Na wat onderzoek kom je erachter dat er niets klopt van wat er ons verteld wordt maar dat is niets nieuws , toch?

  Amazing flight of a balloon to the edge of space
  https://www.youtube.com/watch?v=pnzUgKZ8m2k

  We zijn er toch al achter dat, Truth is stranger than Science his Fiction.

  1. Ach het klinkt als muziek in veler oren, Mark Twain, is niet kapot te krijgen, met zijn prachtige uitspraken, een soort orakel van Delphi,
   en dan die goei ouwe Franc Maçon, die zijn altijd goed genoeg om een leugentje in hun schoenen te schuiven, en the hate full people geven onmiddelijk applaus, als je mensen op de man afvraagt wat ze dan wel denken te weten van deze nu toch wel troosteloze oude wereld verbeteraars, staan ze als kinderen met hun tenen in het zand te draaien, en blijkt het weten strijk en zet van horen zeggen afkomstig te zijn, kom op limiteer je zelf en blijf binnen je persoonlijke weten, vriendelijke groet Jenne

 17. Veel waarheid in dit artikel.
  Breed spectrum.
  De profeet Jacob Lorber zei al dat oorlogen zuiveren…..

  Ook bekend is de volgende uitspraak van György Konrád:

  ‘Na het nazisme en communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt’

  1. Er lopen vele male meer gestoorde mensen vrij rond, als dat er in de specifieke inrichtingen verblijven.
   Van de wereld bevolking is 10% zeker van licht tot heel zwaar gestoord, en van die 10%, is dan weer 1% gevaarlijk tot zeer gevaarlijk.
   Dit is een gegeven van de laatste wereld bijeenkomst van Psychiaters, in, Shanghai.

  2. Hoi Paul, wel of geen platte Aarde is niet vereist om te zien hoe alles connected is zoals deze dame beweerd. Ze heeft gelijk m.b.t. hoe alles met elkaar te maken heeft.
   Lloyd Pey gaat nog een heel stuk verder in zijn beweringen en zet daarmee voor mij het grotere plaatje nog veel beter in perspectief. De aarde is voor hem niet rond, niet plat maar daar tussen in (haha 😉 ) als je het filmpje bekeken hebt snap je wat ik daarmee bedoel.
   http://www.youtube.com/watch?v=mi9N2Rnvc0M

  3. koekje, geweldig hoe die man lacht en dubbel ligt. Maar waar hij nou werkelijk om lacht weet je als je Spaans kunt verstaan. Wel hééél leuk in elkaar gezet filmpje!

 18. Ik begrijp Jenne dat dit je indruk is maar zou toch maar eens het onderwerp goed bestuderen. Water is vlak is je zwembad, kanaal, zee en vanuit een vliegtuig zie je een vlakke horizon die op oog niveau komt hoe hoog je ook gaat.
  Niemand kan mij laten zien waar het water gaat curven om de zogenaamde bol aarde, omdat het altijd vlak is, zet dit je niet aan het denken?
  Vandaar dat de opnames vanuit space geen echte foto,s zijn.

  200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball Videobook
  https://www.youtube.com/watch?v=h5i_iDyUTCg

  Niet te flauw wat Eric Dubay heeft gedaan met zijn 200 bewijzen dat de aarde geen spinnende bol is.

  De waarheid kan niet gedebunked worden dus dit gaat niet voorbij en zal alleen maar groeien met nu al meer dan een half miljoen you tube links.
  Sorry dat het geen bol is wie kan daar nu gelukkig mee zijn maar het kaartenhuis zal instorten van de leugens.
  De waarheid zal overwinnen daar moet ieder normaal mens blij mee zijn, kwestie van tijd.

  1. Polaris staat na een half jaar aan de andere kant van de zon en heeft dus zogenaamd een afstand afgelegd van 186 miljoen miles = 386 miljoen km .
   En nog steeds zie je Polaris en dezelfde sterren over de aarde heen draaien maar je bent zogenaamd aan de andere kant van de zon……

   POLARIS THE NORTH STAR AND THE CORIOLIS EFFECT ON FLAT EARTH!
   https://www.youtube.com/watch?v=dEXCWC39eNQ#t=212.955108343

   Snap je nu waarom de ( Wetenschapper) NDG Tyson nooit een Discussie aangaat ..

  2. Paul, prima jongen het is een plateau, en geen bol, het universum zit stik vol bollen, of hoe je het noemen wilt, van wege de draaiende beweging, maar de planeet pardon schotel aarde genaamd niet.
   Dat er op het gebied van optiek veel mogelijk is, dat weet ik uit ervaring, van mijn vele zeilen op de zeeën, maar goed, ik geeft ieder één de vrijehand, om te geloven in wat voor stelling ook, en blijf het volgen, vriendelijke groet Jenne

  3. Jenne, misschien verklaart de presentatie van Lloyd Pey e.e.a. Overigens ben ik geen Flat Earth believer.
   Lloyd Pey vertelt over hoe (hij denkt dat) de aarde is ontstaan. Hier vertelt hij dat de planeet Niburu in het verleden een ander planeet heeft geraakt, planeet Tiamat, hierbij is een klein deel afgebroken en dat is schijnbaar de aarde. Zou het kunnen dat daardoor de Aarde niet helemaal rond is? Maakt dat uberhaupt uit welke vorm de aarde heeft?
   Voor mij niet.
   Belangrijker vind ik het (kunnen) observeren van de hemellichamen in onze sterrenstelsel. Gaan we al dan niet hinder ondervinden van andere zonnestelsels? Is onze zonnestelsel binair?
   Het vraagstuk over al dan niet een platte aarde is er weer eentje waarmee je vooral op internet blijft surfen voor allerhande onderbouwing. Ik vind de werkelijke observatie daarbuiten belangrijker.
   Laten de believers zich weer te veel afleiden? ☮

   http://www.youtube.com/watch?v=mi9N2Rnvc0M

  4. Ach beste Sun de wereld en dan natuurlijk het internet, is het uitgesproken terrein van de charlatans, ik vind het duidelijk te hoog gegrepen, dit terrein voor specialisten in hyphotesis, kan het wel, kan het niet, niet dat ik zo’n betonpalen karkter heb, maar zo ik zeg, mensen blijf bij het mens zijn, niet steeds ons zelf willen overschatten, en wedijveren met de Goden, hoog daar boven op hun Olumpys, lachend over die rond rennende wezentjes, groet Jenne

  5. Hi Jenne, ja ieder een eigen kijk erop. Ik ben wel voorstander van vrije denkers. Voor mij heeft dat niet zo veel te doen met jezelf overschatten, eerder met exploreren en uitproberen. Oftewel van de geplaveide pad durven af te wijken. Dat is ook helemaal geen gek idee, aangezien ‘de gangbare paden vol met bedrog zitten’ 😉

  6. Ik vraag me toch af hoe het komt dat, als je om 1 uur ’s middags iemand in Australië belt die dat niet fijn vindt. Bij een platte aarde zou dat geen enkel probleem mogen zijn.

  7. nou ja, Koekje, maakt het verschil of de zon om een ronde of platte aarde draait qua licht?

  8. Het maakt voor simpele zielen (ook ikke eigenlijk) niets uit.
   Toch schijnt het belangrijk te zijn om kritisch te blijven denken. Dat wil zeggen je aangeboren gezond verstand niet te snel weg te geven aan kwaadaardige grapjassen 😉

 19. Het gekke is, dat hoe ouder ik word, hoe meer ik er van overtuigt geraak, dat wij de mens, te ver boven wat ons is toebedeeld willen uitstijgen.
  Wij behoren te leven als mensen, vooral genieten van wat ons gegeven is, en ons in een bepaalde waarde met dit gegevene moeten verhouden.
  Dat wil zeggen het uitbannen, van misbruik en het verkrachten, vervuilen van onze planeet, in alle intelligentie gezien en uitgevoerd.
  Het alles willen verklaren, ten eerste maakt niet altijd gelukkig, en waar diend het voor, bewijzen hoe goed of wij wel zijn !
  De rimpels van Einstein, nou nou, wat gaat dit veranderen, niets !!!
  Practisch de hele intelligentia is bezig, grotere sterkere wapens te vinden en ontwikkelen, daar zit de fout, deze wetenschappers verkopen hun moeder voor een schijntje, en hebben geen moraal, dus vuilnisbak !
  Als we er in slagen om de hele wereld intelligentia en zijn ressources, in te zetten voor onze planeet en bewoners, is er kans van slagen, van het Paradijs op aarde, je ik weet het is een illusie, maar je moet toch nog ergens in geloven, we zijn in handen van het kwade onverstand, wat maar blijft groeien, het wordt dagelijks gevoed, door profiteurs !

  1. Beste Jenne, het is heel begrijpelijk jouw gevoelens m.b.t. de mensheid. De Fransen zeggen: ‘c’est la vie’, dat hoor je vast vaak.
   Gemengde gevoelens zijn begrijpelijk; aan de ene kant niet alles willen weten en gewoon willen genieten en aan de andere kant wil je dat al het kwaad ophoud te bestaan.
   Voor mij is het; accepteren dat we hier allen zijn om te leren en te ervaren. Daarnaast de bewustwording dat we zelf mogen kiezen welke lesmodule we doorlopen! Liefhebben, delen & dankbaarheid (ultieme mix om sterk de levenslessen te doorlopen. Liefhebben en delen in tal van varianten; heb je naaste lief, heb de aarde lief, zorg voor elkaar, deel je kennis en rijkdommen enzovoorts maar bovenal; dankbaarheid (waardering voor al het mogelijke)… 🙂 ♥ ❤

  2. ‘waardering voor al het mogelijke’ hiermee bedoelde ik; het kunnen waarderen van alles wat er te waarderen valt op dat moment in je leven. Dus het kunnen zien van al het moois om je heen. De rozen in de rozenstruik!
   ☯ ☼ ✌ ♥ beats

  3. Sun, en ook Paul;

   Ten eerste de Fransen zijn een stuk Narcistischer als andere volkeren die ik ken, denk dat hun vroege contact met alle grote Filosofen, op de scholen, een andere kijk, misschien breder, maar zeker dieper geeft.
   Zij zeggen ook je wordt nooit beter geserveerd/bediend als door je zelf, nou duidelijker kan het niet.
   Het is een land van gelovige Atheisten, alles is laïc, over politiek spreekt men niet, moet je zelf maar uit vinden.
   Wil je heerlijk egoïstisch en tranquil leven, binnen je huis met gesloten luiken, beetje Franse huizen hebben luiken !
   Ze zijn racist, tot dat ze iemand goed kennen, en hem of haar in hu hart sluiten, zeker anti Semiet, ze weten hoe goochem ze zijn, dus niet vertrouwen, ja SUN ce la Vie, oppassen geblazen!
   Persoonlijk denk ik dat de Fransen, gemiddeld intelligenter zijn, of is het misschien beter opgeleid, ze zijn een stuk afstandelijker, en kijken de kat uit de boom!
   Wat de l’amour betreft ja het zijn Kelten, Francen, met een grote diepe, latijnse inslag, in taal, literatuur en denken, echte grote bousems is niet echt in, het gaat meer om de rug en het achterwerk, het kontje dus, nou ja ieder zijn meug, ja ja la douce France, past goed bij Velini zijn zoete leven, is ook mijn persoonlijke visie, houden van het leven, de mensen, daarom vervloek ik die psychopatische dogmatise religies, Hank Williams zong, hou me vast, I never will leave this life a live, duidelijker kan het niet, groet Jenne

  1. pardon , zwaartekracht bestaat niet?! wie of wat is er nu de psy-op vraag ik mij af.

  2. Nee beste Hyperallert , het is een theory en de woorden draaien om de brei heen om je te misleiden.

   Het is gewoon densiteit en geloof niets en ondervraag alles.

   astronaut David Scott on the Moon enacting the legend of Galileo’s gravity experiment.

   de legende zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak: [ləˈxɛndə] Verbuigingen: legende|n, legende|s (meerv.) 1) oud verhaal dat zogenaamd waar is, maar het waarschijnlijk niet helemaal is.

   Professor Erik Verlinde van de Universiteit in Amsterdam:

   “We’ve known for a long time gravity doesn’t exist. It’s time to yell at it.” Dr. Erik Verlinde, professor of physics at the University of Amsterdam, as quoted in the New York Times, July 12, 2010.

   http://www.fuzzyfun.nl/12075-2/

   Al de Astronauten zijn Free masons en die hebben hun eigen Demonische agenda en die is het misleiden van de mensheid dmv Nasa, grotere leugenaars zijn er niet maar die tijd is voorbij voor hun want de mensen worden wakker dat de aarde geen spinnende bal is en hij draait ook niet om de zon heen .

   Hij staat gewoon stil wat je zintuigen ook zullen beamen.

   Flat Earth Redemption
   https://www.youtube.com/watch?v=iS6rOTQi70c

   Een Spirituele uitleg van mr Astrotheology.
   https://www.youtube.com/watch?v=ysXWfU_ZhLk

  3. de mis leiden met Santos en de regen valt omhoog, onze verdwaalde doorgedraaide jehova gaat ons uitleggen dat mars maar op een steenworp afstand ligt, lazer toch een eind heen.

  4. Paul, je moet eens vragen of je als LEEK aan mag zitten bij een bijenkomst buiten de Tempel, interessant, misschien hangt erg van de Loge af, het zijn mensen met hun dagelijkse beslommeringen, besognes, het is met zoveel andere dingen onwetendheid, en jalours demoniseren, en van horen zeggen ook hier heerst jammer genoeg soms, de verkeerde hierarchie, dat wordt mij dan wel duidelijk, Tempeliers verenig U, en slaat de vijanden van de mensheid, groet Jenne

  5. volgens deze horizon calculator is de horizon 1.2 mijl ver verwijderd, vanaf 1 voet kijk oog hoogte.

   op 6 voet kijk oog hoogte (ongeveer lengte van een mens), is de afstand tot de horizon al ongeveer 3 mijl.

   tis dusz maar vanaf en vanuit welk standpunt je kijkt en het bekijkt.

   https://dizzib.github.io/earth/curve-calc/

   een lichtlazer zou inderdaad wel ideaal zijn om dit in het echt op te meten op een locatie, dit als bijvangst opbrengst van mijn voorgaande ietwat knorrig opborrelende ‘lazer op’ opmerking. Santos werd tot voor kort door mij en door een aantal groten zoals bijvoorbeeld Jordan Maxwell behoorlijk serieus genomen, helaas is die tijd nu wel voorbij denk ik, beangstigend om te constateren hoeveel onzin achter elkaar die de laatste tijd is gaan uitkramen zeg, z’n oude jehovah programmaties komen weer naar boven kennelijk, het enige dat ik nu nog van hem hoor is gebrul over “demonen dit en demonen dat”, en “mars staat heel dichtbij op hoogstens 10 kilometer afstand”, tuurlijk Santos….

   Jah Sun als er beweert gaat worden dat zwaartekracht niet bestaat, kom op zeg, gooi een steentje omhoog en kijk wat er gebeurt zou ik zeggen, en als ik naar de maan kijk valt het mij op hoe rond die rond vliegende mistlamp is, en is rondheid niet het kenmerk van een bol? volgens mij wel, tieten logikaah eersteklas, mijn specialiteit, of moet de aarde tegenwoordig vierkant zijn? kom op zeg, krijg nou t…. die zijn niet plat, dat is het hum nouh juist, ze hebben hoogte en breedte en curvature rondingen vooral, zo krom als een banaan, ooit rechte vierkante gezien, kniet, das niet natuurlijk, das meer voor squareheads, kenmerk van kunstmatigheid.

   http://nl.urbandictionary.com/define.php?term=squarehead

   quote: ” Squarehead is a late 19th century ethnic slur directed at German and Scandinavian immigrants. The phrase is meant quite literally as a disparaging reference to the cranial features, though often just used as a generic ethnic slur against those groups. Basically the stereotypical shape of a Northern European’s head was thought to be square.. “

 20. Niet erg sterk (Hyperallert) om iemand aan te vallen over een geloofsovertuiging die hij gehad heeft, hij geeft het tenminste eerlijk toe en we hebben we niet allemaal last van Cognitieve Dissonantie?!
  Je gaat totaal niet inhoudelijk op de informatie in, wat begrijpelijk is want hij zegt ook letterlijk DENK NA als hij de onmogelijkheid van de sterren en Polaris uitlegt !!

  En de uitleg van Proff of physics Erik vd Verinde, wat heb je over hem dan te zeggen en over wat hij geschreven heeft ?
  Laat maar zitten trouwens er komt helaas niets zinnigs uit.

  Zal het voor andere mensen die wel geïnteresseerd zijn en die zich misschien afvragen wat er aan de hand is dat de Flat Earth zo geëxplodeerd is op internet nog een keer aantonen hoe onmogelijk het wat ons is wijsgemaakt is, dit is zeer duidelijk te zien in de onderstaande Video, na 31 min.

  The Nail In The Coffin – RIP GLOBE EARTH – Proof Positive!
  https://www.youtube.com/watch?v=k1FRBwnxazk

  Lazer een eind heen zeg je, nou dat hebben ze gedaan en niet alleen de lazers hebben laten zien dat de aarde vlak is maar ook camera,s die ze vroeger niet hadden.
  Zie hier een opname van lake Michigan naar de Chicago skyline, de nieuwslezer zegt dat het een Mirage is, een mirage is altijd inverted, dwz dat het dus omgekeerd zou moeten zijn en dat is totaal niet wat je ziet.

  Chicago Skyline seen from Michigan Proves “Flat Earth”
  https://www.youtube.com/watch?v=aLlNKy5j_O8

  Het bewijs wordt hier keihard geleverd door een time laps te maken van de Chicago skyline dat water niet buigt en dat de curve niet bestaat op de plaats genaamd aarde waar iedereen dagelijks rondloopt.

  Chicago Skyline missing curvature #FlatEarth
  https://www.youtube.com/watch?v=yHcDP9sHk4E

  De lijst wordt iedere dag groter die aantoont dat er niets klopt van wat ons verteld is wat de werkelijkheid zou moeten zijn.

  Men moet werkelijk blind zijn, om niet te zien,
  dat hier op aarde een groot plan uitgevoerd wordt..

 21. Of Topic, misschien, wil je verzoeken het even te laten staan beste Guido.J

  Februari staking niet vergeten !, stuk Nederlandse volks geschiednis !het waren er maar zo weinig die het voor het oude volk opnamen, en ze hebben er voor moeten bloeden, die arme donders !

  Morgen wordt hier in ons dorp, René begraven, deze oude dame van 89 jaar,
  is één van de meest gedecoreerde meisjes uit het France verzet, als 15 jarige koerierster aan gevangen, nou de rest laat zich raden, Fantastisch mens lange tijd scholen bezocht en haar verhaal vertelt aan de kinderen.

  Ook Hannie Schaft heb ik altijd in gedachten, verminkt en vermoord, en boven dien verguist door die politieke viespeuken ! waar voor ze haar leven liet !

  Het is toch vreemd te noemen dat het altijd de revolutionairen zijn die de punt er af bijten, in dit geval de Communisten, en enkele socialisten !
  en die dan niet meer voor komen in het verhaal, kan ik heel boos overworden.

  1. Ja, Niburu. Laat ik vandaag toch maar even heel goed gekeken hebben naar de zonsondergang, sinds het verschijnsel zelfs in België te zien is?
   Het was een mooie zonsondergang met een duidelijke zon. Alleen niks geen bij-zon. 🙄

  2. Lady B <3 😉 , ik heb zelf 2x de zon onder zien gaan naast elkaar en ook in 2014 een giga planeet gezien (maar of dat echt was??, blue beam of visioen) geen idee.
   Maar heel veel webcam en sateliet beelden vertonen vreemde dingen. Gewoon live te bekijken, live streams.
   Er zijn zoveel aanwijzingen. Maar met de blote oog op een zonnige dag, vergeet het maar.
   Als er wat te zien valt; zijn er 'grijze gordijnen' chemtrails wolkpartijen. Die 2 keer dat ik wat zag, was ook op flink 'bewolkte' dagen.

  1. Paul, het is al hééél lang geen geheim meer; de programmering en bedrog, subliminal messages, DUMBS, shadow government etc etc etc. Dit bedrog gaat eindeloos door. Waarom zou je in die frequenties willen blijven hangen? Wat betreft ‘programmering’ als je wat gaat graven hier in de comments zie je wie het woordje ‘programmering’ hier op wtk heeft geïntroduceerd en uberhaupt op de alternatieve media als je het mij vraagt… 😉
   Je moet er boven gaan staan om het grotere plaatje te kunnen zien.
   1 voorbeeld is de presentatie van Lloyd Pey en het ontstaan van de aarde en de mens.
   https://www.youtube.com/watch?v=mi9N2Rnvc0M
   Laat het inweken en misschien ga je ooit alles relativeren zodat je er wat aan hebt aan al deze info en desinfo. Vergeet daarbij Tesla en de Dogon niet. Met de juiste aanwijzingen = ‘streepjescodes’ kun je allerhande frequentiescombinaties creëren en diverse ‘programma’s’ in jezelf doen ontwaken/ activeren.

  2. Paul als je dan wilt dat mensen echt iets opsteken, dan moet je geen ‘afleiding’ plaatsen maar het echte werk zoals:
   (Sorry Guido, had wel in 1 reactie gemogen).

   Water! Het grote mysterie deel 1/9 – Nederlands ondertiteld
   http://www.youtube.com/watch?v=0Yod-CpWM4s

   Inner Worlds, Outer Worlds – Part 1 – Akasha
   http://www.youtube.com/watch?v=aXuTt7c3Jkg

   Het Akasha Archief; het Dossier van Thoth/Tehuti.
   http://home.kpn.nl/jack-hearts/science/200401het_akasha_archief.htm

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/wordt-het-onvoorstelbare-binnenkort-voorstelbaar/

   Positieve gedachten en gezondheid
   http://www.social-consciousness.com/2012/01/positive-thoughts-affirmations-shown-to.html

   Nag hammadi
   http://gratis-boeken-downloaden.net/de-nag-hammadi-geschriften

   De meesters van het verre oosten
   http://nl.scribd.com/doc/33300291/De-Meesters-Van-Het-Verre-Oosten-Deel-1

   Chaos en gebrek aan liefde
   http://www.sabiduriadelcorazon.org/nederlands/

   Emerald kleitabletten, lucid dreams
   http://www.youtube.com/watch?v=r7bok7hSGiQ

   Power Up Your Brain by David Perlmutter/ Neuroplasticy
   https://www.youtube.com/watch?v=GZHcqaWfSDA

   Giordano Bruno
   http://www.amazon.com/cosmology-Giordano-Bruno-Henri-Michel/dp/0801405092

   Secret life off plants
   http://www.youtube.com/watch?v=sGl4btrsiHk

   Het hart is het midden van een energieveld dat in werking gezet kan worden.
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P2143&l=NL

   http://davidwilcocktranslations.blogspot.nl/2011/09/nederlands-de-binnenste-aarde-het-rijk.html
   http://www.social-consciousness.com/2014/03/informative-video-on-the-pineal-gland-and-activating-your-third-eye.html

   Fear: Bluff of the Mind ~ Mooji
   http://www.youtube.com/watch?v=zGrvPClgh8I

   http://www.youtube.com/watch?v=1lyZ5elppcY
   Holy Science (Transcript part 1)
   Know the science behind the characters
   “For the Lord God is a Sun and a shield”

  3. Sun, 33,3

   Wat moet wij hier nou in Gods naam allemaal mee, ieder onderwerp is goed en grootgenoeg om een mensenleven aan te besteden, en dan heb ik het er niet over het te begrijpen.

   Dat is wat ik altijd wil zeggen, grijpen we niet constant te hoog, in onze overmoed, wij zijn maar beperkte mensen.

   Persoonlijk geloof ik zeker te weten, dat wij de mens uniek zijn in het universum, een soort ongelukje, een chemisch toevalligheidje, en we schijnen het maar niet te willen begrijpen, hoe met dit unieke gegeven om te gaan, met deze prachtige gift, créatie wat een kans, maar nog thans wordt dit niet begrepen , groet Jenne

  1. Hoi Sun, ik heb laatst ergens gelezen dat al deze opnames uit de VS over planeten en zonnen afstudeerfilmpjes zijn voor de filmacademie….zou het?? 🙂

  2. Niks Bleu Khachina,

   moeras gas, wat opgloeid door levende microben, ongeveer zo als de lichtende zee, ook wonderlijk om te zien, maar de oorzaak is nog al banaal, in Africa werd in een diep meer zoveel gas uitgeblazen, dat mensen en dieren door het gas werden overvallen en gedood.
   Bij het wijn maken komen ook gassen vrij die zwaarder zijn als lucht, blijven in de cuve’s hangen, als je dan de cuve’s niet lucht alvorens ze schoon te maken, a ju paraplu, elk jaar komen er mensen door om het leven.
   Al meer geopperd, in mijn jeugd in ons dorp, stonden naast elk huis in de sloot een gas opvang tank, een dubbele metalen bus, waarvan de één over de andere kon schuiven, om het aardgas, moeras gas op te vangen, gratis en voor niets, maar is verboden, ze laten het liever direct de atmosfeer op warmen,
   het onverstand regeerd !

  3. Hoi Moon, wat hebben die afstudeerders anders te doen? haha, iedereen kan er een graantje van meepikken uiteraard. Alles wat maar wat waard is, is bedolven onder desinfo. Voor ons de uitdaging om de parels te vinden in de mesthoop; pile of bullshit 😉 🙂 Wel ja, het begint met je eigen waarneming en vermogen tot.
   Kennis is macht, zorg voor een gezond lichaam en je zult alles meer helder kunnen waarnemen!

 22. Jenne e.a. Hoe krijgen we onze power terug? Dat is de vraag. Ja als je niet weet waar je het moet zoeken en je alsmaar laat afleiden.. Als het luikje dicht zicht, zal deze ook niet opengaan met de linkjes hier.
  Luister eens naar David Perlmutter. Ik heb 1 van zijn boeken gelezen. Erg indrukwekkend. Zijn boodschap; how to get your power back.
  Je moet alle dots kunnen connecten. De sabotage en bedrieging zit overal in ons hele leven ingeweven vanaf de 1e paplepel. Neem je macht terug, doe er iets aan. Kennis is macht.
  http://www.youtube.com/watch?v=rB8Qo8DLnvw

  1. Nu Sun, daar kan ik je een kort antwoord op geven, door mijn ouders met hun paplepel in gegeven, je weet wel die van de biblebonse mensen met hun biblebonse pap, blijf je zelf onder alle omstandigheden, nooit brutaal, maar wel vrij, indien nodig toegeven, maar onderwijl innerlijk je halstarrig verzetten, en nooit maar dan ook nooit je zelf verkopen, voor geld of mooie woorden, en blijf je vrienden trouw, en luister naar je intuïtie, de meester van je zijn, wel aan, doe er wat mee!

  2. Dit wil dus zeggen dat ik nooit mijn power uit handen heb gegeven, dus hoef ik het ook niet terug te halen, dat was de baker mat van het Provo denken, power to the people, leve de volks republiek, voor en door het volk !

 23. Gisteren was ik uitgenodigd door een oude vriend, een oude vriend, maar ook een oude vriend, Franc Maçon, afkomstig oorspronkelijk uit een oude Marokaanse Joodse familie, van zuid Spanje Cordoba, terug naar Africa met de Moren, later weer opgedoken in Spanje en als Maranos naar Zuid Frankrijk gekomen, toch weer het Joodse geloof aan gaan hangen, ouders leven nog hebben ook het Concentratie kamp overleefd, en daar ging het mij om, deze verbazend sterke oude mensen, met nog een heldere geest, het ging mij om hun verhaal, ga ik hier niet vertellen, maar ik wens het mijn grootste vijanden niet toe, en dan ongelovelijk deze mensen zijn volkomen haatloos, tegen over hun wereld, ik heb ze lang en diep omarmd, en ze een stuk van mijn levenskracht gegeven, dat is wel het minste wat men kan doen voor je mede mensen, en het kwaad gaat maar door, schijnbaar niet te stoppen, groet Jenne

  1. Wat een infantiel clipje Sun, niet serieus hoop ik? 😆
   Pausen zijn door de eeuwen heen bijna nooit te vertrojen geweest.

  2. Ach beste Sun hier ga ik even niet op in, drukke dag tuin en zo, prachtig weer zon en nu laat in de maddag 9°, rustig geen wind, maar vgol op gedachtes !

 24. He Sun , leuke Theorie hou je erop na kennis is macht.
  Welke kennis heb je het over?
  De link die je plaatste heeft weinig te maken met dit onderwerp.
  Als je om je heen kijkt dan kun je zien dat alles al heel lang is gemanipuleerd, je moet je afvragen wat is echt en wat niet, dus het kaft van het koren weten te scheiden..
  En realiteit heeft aangetoond dat zo goed als alles omgekeerd is.
  Kijk naar de doktoren die zelf ook de verkeerde kennis hebben gekregen en die in hun opleiding die nagenoeg niets over voedsel meekrijgen in hun studie.
  Wat velen goed aanvoelen en roepen, je bent wat je eet en daar kijkt een dokter niet naar , hup pil erin en onderdrukken die symptomen die het lichaam aangeeft.
  Als je een wordt met de natuur en leert te communiceren met de natuur dan krijg je antwoorden die tot genezing leiden.
  Hoe in Jezus naam wisten ze anders in de Amazone uit 50.000 planten er twee uit te pikken om ayahuasca te maken?
  Of moeten we wachten dat Jezus ons komt redden, over je power terugnemen gesproken. Je kunt wachten tot je een ons weegt.
  Zolang er woorden op papier gezet zijn moet je allert zijn en de Bijbel is een book of spells.
  Kijk naar de christenen, die geloven dat hun leven pas begint na de dood, briljante manipulatie en iedereen trapt erin.

  Vanaf het moment dat je een naam krijgt, ben JIJ een coöperatie en dan ben je een bezit van de overheid en dan moet je hun regels volgen.

  Goede uitleg van de werkelijkheid en je zult waarschijnlijk even achter je oren krabben als je dit gezien hebt.

  Jordan Maxwell -Maritime Law Rules the World Commerce and Courts
  https://www.youtube.com/watch?v=AxDfBpcjKgs

  Kennis is macht, dan moet je eerst begrijpen wat woorden betekenen……….. ….. . . . . . . .

  Admiralty Law: Word Controlled Humans & The Law of Money – Jordan Maxwell
  https://www.youtube.com/watch?v=w-SPcsfz0_E

  Dit is even slikken, dus wat je in je hoofd hebt betekent echter weinig en vandaar dat je een advocaat nodig hebt want die heeft deze manipulatie en dit spelletje geleerd om je te verdedigen.
  What?! “Sovereign Man” walks out of court, scares off the judge?!?!
  https://www.youtube.com/watch?v=55pjFKalOVc

  Heerlijk om te zien want deze man heeft zijn huiswerk gedaan en voor hem is dus letterlijk , kennis is macht want dit leer je niet op school hoe het echt in elkaar steekt..

  Jordan Maxwell You are property of the Rothschild family
  https://www.youtube.com/watchv=xR9fcjPFiB8&index=61&list=PLoXblgfvU_Iz58PZQnH72zXCRiu2c5KfA

  Het hek van de dam is bereikt voor mij nadat er recent herontdekt is dat de aarde geen spinnende bol is .
  Blijf dit gerust geloven voor jezelf want anders wordt je uit je comfort zone gehaald en dan zie je hoe verkloot de wereld echt is.

  Het wordt wel vervolgt want de volgende bekende zal wel wakker worden en hier iets over te gaan zeggen dat de aarde niet is zoals ons van kinds af aan is in geprogrammeerd.

  Ik ga lekker meer de natuur in en genieten in het NU zolang het nog kan, het allerbeste voor iedereen.

  1. Paul wat je schrijft over die Indianen met hun planten kennis, geld ook voor al die opgelegde leef wetten regels, een samenleving helaas kan niet zonder bindende regels, wat wij voorstonden een grote mate van zelfdicipline en respect naar de anderen toe, ja bleek later toch veel te illusior, maar als altijd je ziet door debomen het bos niet meer.
   Daarom ben ik ook een groot voorstander van goede scholing, en met ingevoerde filosofie als onderwerp, helpt de mensen om te denken, en zich zeld een repair te geven.
   Wat de natuur betreft ja onze grootste weldoener en vriend, groet Jenne

  2. Hoi Paul, wat je hier schrijft is allen reeds bekend. Als je graag achter je oor wilt krabben, ga je gang. Boeit me niet.
   Eens, het is idd een mooie dag!
   Voor mij is het niet frustrerend dat men verschillende ideeën heeft. De platte Aarde is voor mij totaal niet relevant. We zijn het eens dat bedrog overal heerst. Plat of rond veranderd daar niets aan, zonde om je daar nou zo druk over te maken en zo hoog van de toren te blazen als mensen er niet aan willen zoals jij dat wel doet. Wat mij triggerde in jouw schrijven was dat men er iets van kon opsteken, erg belerend. Nou ja, ik ga me daar maar niet meer druk om maken. Doe wat goed voor jezelf voelt. Ik zou het in iedere geval wel prettiger vinden als men gewoon info zou kunnen delen zonder elkaar mee te willen slepen in EGO gevechten. Nou ja, ik ben er klaar mee! Veel geluk!

  3. Sunny, holle vaten klinken nou eenmaal het hardst, dat belerende toontje is een bijproduct van aangeboren onwetendheid. Gewoon lekker laten raaskallen al die wannabees 😉

  4. Jouke, wat ik met het France woord repair wil zeggen, is een duidelijk nieuw uitgangspunt creéeren voor je zelf, van waaruit je opnieuw je denken en doen kunt overzien, ,zo als een kunstenaar een spapje terug doet om zijn créatie beter te kunnen beoordelen, denk dat we dit wat te weinig doen, groet Jenne

  5. Paul, laat je niet ontmoedigen om gewoon te posten wat jou bezighoudt.
   Er zijn altijd mensen die hier voor het eerst komen kijken en al dan niet reacties lezen en plaatsen.
   Trek je van die oude garde maar niets aan 😉
   Ik persoonlijk denk dat de FE beweging zeker een nuttige beweging is, omdat het de leugens aan de kaart stelt die de nodige decennia verkondigd zijn.
   Nasa liegt dat ie barst, ik vind het belangrijk om deze leugens te ontmaskeren, net als welke andere leugens dan ook.
   Daarnaast geloof ik persoonlijk niet in het heliocentrische model…

  6. Indeed, indeed Jenne. Ik doe dat zelf automatisch. Als ik een boom netjes moet snoeien zonder dat die zijn elegante vorm verliest, sta ik meer van een afstandje te kijken dan dat ik aan het zagen ben. Eigenlijk heet het beschouwen.

  7. Mooi Jenne 😉
   Een ieder creeert zijn eigen ‘schilderij’.
   Mooie vergelijking, een kunstenaar moet idd altijd afstand nemen tot zijn creatie, dit ter beoordeling én dus ter correctie <3

  8. Nou nou Jouke, telepathie, zit de hele dag al met dit woord beschouwen in mijn hoofd, het was vandaag bijzonder licht hier, vreemd laag licht, bracht me terug naar momenten ver achter me, schouwen, ja dacht aan schouwen duivenland, het schouwen van, mooi oud woord, beschouwen, ga straks wat olijf bomen snoeien, mijn vrouw is een echte snoeier, ik ben heel voorzichtig, nou leuk om je dit even verteld te hebben, goeie nacht!

  9. Nog even een aanvulling, want het lijkt dat we schilderen, wat ook zo is, maar bijvoorbeeld de Gaza schildert ook, mét inbrenging van de medeschilderaars…
   Vlak dus de medeverantwoordelijkheid niet uit, want die is er gewoonweg…
   We schilderen een persoonlijk én gezamenlijk schilderij.

  10. Anna,

   hoe het zich allemaal combineerd in je hoofd, het blijft maar borrelen, van Franc Maçon’s, naar mijn tante Kate, die woonde op of in het gehucht ’t Schouw, in Waterland, en als de tochten dan ’s winters waren dicht gevroren, maakte ik een tocht van ons huis naar tante Kate, op de rug van mijn vader zittend, koud vooral je handen en die stak ik dan in het haar van mijn vader, ze woonde in een mooi oud houtenhuis, met in haar salon, een prachtige schouw, zo hete dat, mooi de schouwen zijn niet van de lucht, ook een echt Waterlands woord is werf, overal heet het, het erf, maar in Waterland de werf.
   Heb ooit een mooi stuk geschreven over dit stapje terug doen, beschreef een (Franc Maçon) in het stenen tijdperk, na zijn muurschildering even een stapje terug en bij het flakkerende olie licht zijn werk bekijken, op een steen gezeten stak hij dan een zelf gedraaid sigaretje op, en genoot bij het aanschouwen van zijn créatie van het leven, in een vuurtje brande hij zijn oker om de rode kleur te krijgen, smeerde ook op zijn lichaam alle haargrenzen in om het ongedierte te bestrijden, ze wisten dat luizen de dood konden brengen, zie hier een stukje uit het leven van een mens, anders maar toch niet zo erg verschillend van het onze ?!

  11. en om nog kwaaier te worden; waar heeft Jordan het over een platte aarde gehad? iemands naam kapen en gebruiken voor je eigen waanzin, in welke minuut van die hele waslijst met Jordan toeps heeft Jordan het persoonlijk een seconde zelf over een platte aarde gehad? nergens durf ik te wedden, daar zie ik hum niet voor aan, acht ik hem veels te hoog voor.

  12. Hyper, Jordan heeft het nergens over een platte aarde gehad.
   Paul refereert in deze posting eigenlijk ook helemaal niet aan de platte aarde, hij memoreert andere zaken die ook belang zijn.
   En jij bent ook van de oude garde, dus voor jou is het gesneden koek 😉

  13. Jenne, jij bent een echte woordschilderaar.
   Jouw omschrijvingen in woorden is hoe schilders het in penseelstreken doen.
   Krijg last van melancholie 😉

 25. ONE
  x

  for I am the ONE

  created all worlds, and everything in between

  created the nothing out of all

  and the all out of nothing

  created the space between spaces

  just for its beauty and radiance

  and see it develop into chaos and order

  to be destroyed and re-appear in different shapes

  and new order and chaos with new beauty

  x

  for I AM the One

  giving life to matter

  to make my creation experience its own beauty

  giving it the power to also create

  to experience the beauty of creating

  to be in bliss and radiance…

  x

  for I AM the One

  so easily forgotten

  by the matter I gave life to…

  the life that neglects its power to create,

  neglects to experience the beauty of creation,

  the life that thinks that only matter matters….

  x

  for I AM the One

  I still am, always have been, always will be…

  what I have created will come back to order

  just because I have created it

  x

  It is all me,

  and I AM ONE

  for I am Love Eternal,

  for all that matters.

  x
  Cozmic (25-02-05)

 26. Arend, ken je Vrij Metselaars, heb je wel eens een loge bezocht, ken je de regels, weet je wat ze zo al uitvoeren aan liefdes werk, en helpen onze samenleving meer inhoud te geven, ik weet heel best dat er loges heel erg verkeerd bezig zijn, maar dar zijn niet “”DE”” loges, dat zijn de sterk door het Joods Zionistische denken geinfecteerde loges, en door hen ook gebruikt, en die zich Vrij Metselaars noemen, maar het niet echt zijn of willen zijn, je kunt nooit alles over één kam scheren, en zeker niet als je alleen maar de buitenkant kent, en
  dan over Inside gegevens gaat indoctrineren, en demoniseren, Jenne

 27. De Isis strategie! Ik lach mij helemaal suf! Wat een slecht en dom plan was dat. Dachten ze nu echt in Langley dat het zou werken? Ik heb ze lekker hun gang laten gaan.

  “Never interrupt your enemy when he is making a mistake.” – Napoleon Bonaparte

  “Fake news” plan ook zoiets. Niets over zeggen! En dat plan van een oorlog tussen Christenen en Moslims (Albert Pike). Ha ha ha ha!!! Succes ermee! Mijn plan voor een wereldwijde thermonucleaire oorlog en de totale vernietiging van Londen heeft veel meer kans van slagen. Ik houd wel van een uitdaging!

  https://youtu.be/iz6a4WkKJn0
  Hiroshima, Nagasaki, Londen, Parijs, Israel, ?

  Die elites kunnen plannen maken wat ze willen. Ook zij lagen lang niet altijd in hun plannen. Ik kan precies uitleggen waarom een oorlog tussen Christenen en Moslims niet zal lukken. Maar dat houd ik toch echt voor mijzelf.

  Zullen er nog mensen zijn die deze elites volgen zodra Londen, Parijs of Israel is vernietigd door thermonucleaire wapens? Ik wil het wel zien! Als je geen success hebt dan dealt het aantal volgelingen altijd snel.

  “A good general not only sees the way to victory; he also knows when victory is impossible.” – Polybius.

  1. Weet je wat een goed plan was? De FSA (Free Syrian Army) strategie. Die moest er dus aan!!! Dus wat heb ik gedaan? Ik was aan het googlen voor een nieuwe propaganda naam op LiveLeak. Toen dacht ik aan die Salim Idris. Toen vond ik allemaal foto’s met EU bobo’s op de foto met Salim Idris. Dus die Salim Idris dat was de door de EU beoogde vervanging van Assad in Syrie. Dus die moest eraan! Dat moest een stokje voor gestoken worden.

   Duurde maar 9 weken en ik had Salim Idris ten van gebracht door propaganda. Hij moest rennen voor zijn leven en stuurde nog 10 man de dood in om zelf weg te komen. Zo grappig! Rennen voor zijn leven en 100 man dood.

   https://www.liveleak.com/c/Salim_Idris_Zionist
   https://www.liveleak.com/c/Salim_Idris_Zionist_Peon

   Zo heb Salim Idris ten val gebracht. Ik heb ideeen die miljarden aan schade kunnen aanrichten. Enkel door propaganda. Enkel ideeen voor economische schade. Ik heb ook ideen voor duizenden, miljoen en miljarden doden. Dus hoe noem je jezelf dan? Een Sith Lord.

   “Ideas are more powerful than guns. We would not let our (internal) enemies have guns, why should we let them have ideas.” – Joseph Stalin

   The London bankers are no match for the power of the dark side!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.