Advertentie

Zionisme, Rusland, China en de NWO..


x

Keer op keer blijkt dat 'Zionisten' het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. Nu zijn het weer de uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot 'de waarden van de staat Israël' te verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!
Keer op keer blijkt dat ‘Zionisten’ het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. De huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!

x

x

Zionisme, Rusland, China en de NWO

2016 Arend Zeevat / deze versie © WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat
Arend Zeevat

Het heden is een resultaat van de geschiedenis, zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Het persoonlijk verleden is vanuit het reïncarnatieconcept gezien ingebed in de collectieve geschiedenis. Het heeft er deel vanuit gemaakt en door de persoonlijke keuzes en de gevolgen daarvan voor het geheel, heeft het mede vorm gegeven aan dat collectieve verleden. We zullen er zonder schuldgevoelens aan te koppelen, dan ook verantwoordelijkheid voor moeten leren nemen.

Daarom is het van belang om ons persoonlijk én collectief functioneren in het heden ten volle te begrijpen. We kunnen  dat alleen als we ook ons persoonlijk en gezamenlijk verleden leren te begrijpen.

En daar duikt dan gelijk een levensgroot probleem op. Want op welke basis en met welke informatiebron betreffende die geschiedenis, kunnen we tot een waar begrip komen. Zij die daarbij voor de waarheid willen gaan, zullen de leugen op een steeds grotere schaal tegenkomen.

“Als je een grote leugen vaak genoeg blijft herhalen,
zullen de mensen ze uiteindelijk gaan geloven als zijnde de waarheid!”

Joseph Goebbels

“Leugen is de moeder van het geweld.”

Mahatma Gandhi

“De meest krachtige vorm van liegen is de weglating”

George Orwell

Daarom wordt dus het nodige kritische onderzoek gevraagd, zowel met betrekking tot het eigen innerlijk aangaande het persoonlijk verleden, als met betrekking tot de uiterlijke wereldgebeurtenissen. Wat betreft het laatste is bronnenonderzoek van wezenlijk belang voor het verkrijgen van een historisch inzicht. Een zuiver onderzoek op dit vlak kan het innerlijk en uiterlijk weten op een wederzijds bevestigende wijze bij elkaar brengen.

Onze intuïtie als kompas..
intuitionDe menselijke intuïtie, in de zin van een helder weten zonder het rationeel/analytisch te moeten beredeneren, is bij uitstek het middel om innerlijk onderzoek te verrichten. Het maakt gebruik van het meer dan 1/10e deel van de hersencapaciteit die door de meeste mensen wordt gebruikt. De intuïtie kan tevens verbanden waarnemen tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande fenomenen.

Degenen die dit gegeven kennen, zullen weten waar ik het over heb. Men weet gewoon wat men weet, zonder te hoeven weten waarom en hoe men het weet. Wanneer men gaat twijfelen aan het eigen ge-weten, dan zijn de hekken van de dam en is men rijp voor een volgzaam slavendom, die het dienend meesterschap torpedeert.

Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat men zichzelf geen vragen meer hoeft te stellen. In het echte weten komen denken en gevoel echter samen. Het is juist het door de machtsfanaten problematiseren, onderdrukken en manipuleren van ieders weten, dat de basis is van iedere op satanische psychopathie gefundeerde dictatuur.

De menselijke geschiedenis laat voorbeelden te over zien van hoe dit heeft uitgepakt. Meestal op nogal bloederige wijze. Het menselijk bloed is nog steeds een bijzonder energetisch voedzaam sap, voor geestelijke entiteiten die zich daar maar al te graag mee voeden. In het verdere verloop van dit artikel wil ik ingaan op enkele voorbeelden hiervan en de daarachter opererende krachten blootleggen..

De juiste informatie
In onze onthullende tijd van informatievergaring over verborgen machtscomplotten via het internet, wordt steeds meer duidelijk dat onze geschiedenis niet dat is wat wij op school hebben geleerd. Na enig onderzoek, natuurlijk op basis van het nodige kritisch denk- en gevoelsvermogen, blijkt dat de aan ons gepresenteerde historische weergave van de sociaal-maatschappelijke- en culturele ontwikkelingen nogal kunstmatig gefabriceerd is, om zo de heersende machtsbelangen te kunnen dienen. Het is een aaneengeschakelde doolhof van halve waarheden en hele leugens.

“Degenen die de geschiedenis niet bestuderen zijn gedoemd deze te herhalen.
Terwijl degenen die de geschiedenis wel hebben bestudeerd,
gedoemd zijn om hulpeloos toe te zien hoe anderen deze herhalen.”

(auteur onbekend)

jeffrey tucker conspiracy believeWillen machtsfanaten het menselijk (onder)bewustzijn in het heden kunnen controleren, dan moeten zij dus ook het verleden c.q. de geschiedenisweergave beheersen. Het is een bekend gegeven dat na iedere oorlog de geschiedenis, die aan mensen geleerd wordt, door de overwinnaars wordt geschreven. Op deze wijze houdt men het tot slavendom gedoemde volk in toom en leert men haar wat haar plaats in het schema der wereldgebeurtenissen is. Hierbij maakt men gebruik van massapsychologie, propaganda, manipulatie,.media, onderwijs en het regelrechte gedragswetenschappelijk africhten van de massa.

De mensheid wordt door de heersende elite als menselijk vee beschouwd, dat in onze tijd door een krachtiger wordende wet- en regelgeving gecontroleerd wordt en afgericht, om binnen de omheining van de menselijke eliteboerderij te blijven.

“Hij die het verleden bepaalt, controleert de toekomst. Hij die het heden bepaalt, controleert het verleden.”

George Orwell, 1984

Bestraffen van het voor de elite bedreigend denken en gedrag, met als zwaarste straf uitstoting uit de sociaal geaccepteerde maatschappelijke context, is het ultieme middel waarmee men de kudde in bedwang houdt. Die sociaal-maatschappelijke context is, in het kader van de machtsbelangenbehartiging, volledig kunstmatig geschapen. Uitstoten doet men met behulp van criminalisering en eventueel psychiatrisering van critici. ‘Lonely nuts’, die veelal mindcontrolled robotten zijn en zwaar aan de antidepressiva, zijn in hun vaak geënsceneerde voorbeeldstelling van opstandigheid nu eenmaal gemakkelijker onschadelijk te maken.

Hun meestal dodelijke bestraffing, na een ‘onverklaarbare’ geweldsuitbarsting, heeft een massapsychologisch conditionerend effect. Het gaat in feite om een psychologische oorlogsvoering tegen onze individuele eigenheid en kritisch denk- en gevoelsvermogen. Voor het verder kunnen ontrollen van de elitaire agenda, is het voor de machtsfanaten van wezenlijk belang om de snel in kracht toenemende individualisering, dus afnemende controleerbaarheid, met harde hand de kop in te drukken. Het welslagen van hun agenda valt of staat daarmee.

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het 'gekaapte Jodendom', oftewel het Zionisme...
Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt werd uitgenodigd om keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme, dat als camouflage-mantel opereert voor imperialisme, onderdrukking en massamoord…!

x
Kudde-instinct vs. geïndividualiseerd gemeenschapsbewustzijn
world risk boardIeder individu maakt deel uit van een gemeenschap. De beïnvloeding van individuen kan men dan ook zeer effectief via het collectief tot stand brengen, door een op kunstmatige groepsidentiteit gebaseerde werkzaamheid. Het laten ontstaan van groepen langs scheidslijnen van ras, etniciteit, geloof, nationalisme en sekse is het middel om manipuleerbare pionnen op het sociale en geopolitieke schaakbord te creëren, die naar believen kunnen worden ingezet bij het uitvoeren van het op wereldschaal gespeelde chaotiserende Riskspel.

Niemand wil immers uitgestoten worden en alleen komen te staan, want een collectief heeft een sociaal dragende kracht. Op zichzelf staande individuen zijn ogenschijnlijk heel kwetsbaar tegenover een collectief ingestelde groep. Iedere op collectieve beïnvloeding gebaseerde dictatuur maakt gebruik van het psychologisch mechanisme van het in ieder mens aanwezige kudde-instinct. Het is de mens nu eenmaal gegeven om zich van nature te willen vereenzelvigen met een groter dragend geheel.

Hoewel insiders ervan uitgaan, dat Brezinski een van de topadviseurs is van president Barack Obama, vinden hun contacten vooral achter de schermen plaats, vooral door de reputatie van Brezinski als 'havik'.
Hoewel insiders ervan uitgaan, dat Brezinski een van de topadviseurs is van president Barack Obama, vinden hun contacten vooral achter de schermen plaats, vooral door de gevestigde ‘havik’-reputatie van Brzezinski.

In de menselijke sociaalpolitieke geschiedenis, zijn er door de heersers van deze gevangenisplaneet verschillende experimenten uitgevoerd om te testen hoe bevolkingen zouden reageren op verschillende vormen van dictatuur en onderdrukking. Sinds de opkomst van het British Empire en de (Zionistisch) Angelsaksische onderwerping van deze aardbol, die kolonisatie en globalisering wordt genoemd, is er middels ontdekkingsreizen c.q. veroveringsreizen van alles aan gedaan om een toenemende macht te verkrijgen over de verschillende continenten en hun bewoners.

Het Euraziatische continent, inclusief het Midden-Oosten, is de grootste landmassa met de meeste bewoners en de meeste grondstoffen. De machtsvergaring van het British Empire en het door haar latere geschapen American Empire, was en is er dan ook op gericht om dit continent volledig te kunnen controleren. In zijn boek The Grand Chessboard schrijft Brzezinski op pagina 31 het volgende over het beheersen van het Euraziatische continent:

“In dit verband is het van cruciaal belang hoe Amerika Eurazië ‘beheert’. Een macht die Eurazië domineert zou twee van ’s werelds meest geavanceerde en economisch productieve regio’s controleren. Een simpele blik op de kaart suggereert ook dat controle over Eurazië bijna automatisch zou leiden tot Afrika’s ondergeschiktheid, daarmee het westelijk halfrond en Oceanië (Australië).tot een geopolitieke periferie van ’s werelds centrale continent maken. Ongeveer 75 procent van de wereldbevolking leeft in Eurazië, en het meeste aan fysieke rijkdom van de wereld is er ook, zowel in haar ondernemingen als in de bodem. Eurazië is goed voor ongeveer driekwart van ’s werelds bekende energiebronnen.” (1)

Aansluitend hierop een uitspraak van Henry Kissinger, die hij deed in 1973:

“Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst het volk;

Wie de energie beheerst, kan continenten beheersen;

Wie het geld beheerst, kan de wereld beheersen”

Vanwege het cruciaal geopolitieke belang van Eurazië zijn daar de meest verwoestende veroveringstochten en bloeddorstige oorlogen gevoerd. Tevens zijn er op dat continent twee ontwrichtende sociale beïnvloedingsprogramma’s uitgevoerd, die moesten uitwijzen hoe een volk het beste tot één collectief gesmeed kan worden, onder aanvoering van een rigide en wreedaardige elitaire top van satanisch ingewijden. Het eerste experiment werd in 1917 in Rusland gestart. Het werd al ver voor die tijd voorbereid, zoals te zien is op onderstaande kaart, die weliswaar geen natuurgetrouwe weergave is van de daarna ontstane ontwikkelingen in Europa.

afbeelding 1 europa arend koude oorlog

Op de bronpagina (2) (HIER) van bovenstaande kaart zijn nog meer gebiedsverdelende kaarten van Europa te zien. De door de bolsjewisten op gang gebrachte Sovjet-Russische variant van het collectivisme,  heeft onder haar barbaars socialistisch/communistische regime in de periode van 1917 tot 1987 zo’n  61.911.000 doden opgeleverd. Dit door het Angelsaksische westen geïnitieerde sociale expeiment was een zet op het geopolitieke schaakbord om Eurazië onder controle te krijgen. Inmiddels zijn voldoende feiten bekend over de westerse inmenging in Rusland aan het begin van de 20ste eeuw. Zie (3) en (4). Lenin en Trotsky zijn beide door Angelsaksische bankiers gefinancierd, om Het Grote (machts)Spel van een nieuwe strategische zet te kunnen voorzien.

solzjenitzin khazariansHet Angelsaksische westen wist daarmee haar macht over het Euraziatische continent te verstevigen, net zoals ook alle huidige geopolitieke ontwikkelingen rond Rusland in dat kader te zien zijn (5). Ook WOI en II zijn in dat kader te begrijpen. Alles in deze wereld is onderhevig aan een geplande schaalvergroting. Zo ook de oorlogsvoering.

De revoluties die de laatste jaren in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië hebben plaatsgevonden, zijn alle geïnitieerd en gefinancierd door revolutieproductiebureaus (6) onder leiding van de CIA en miljardairs zoals George Soros. Het Grote Spel is een één partijenspel. De alles dominerende spelbepaler heeft de illusie van elkaar bestrijdende partijen gecreëerd, die echter door dezelfde spelbepaler worden betaald. Uit voorgaande moge blijken dat de huidige geopolitieke wereldsituatie al sinds de 17e  eeuw van kolonialisatie is voorbereid. De elite kijkt niet op een jaartje, maar plant eeuwen vooruit.

Communisme in China
Ook de Chinese bevolking moest er vanaf het begin van de 20ste eeuw aan geloven en een socialistisch/communistisch sociaal africhtingprogramma ondergaan. In 1921 werd in Shanghai de Chinese Communistische Partij (CCP) door studenten opgericht. Deze nam in 1949 onder leiding van Mao de macht over in China. Het waren dus studenten, die een intellectueel geschoolde elite vertegenwoordigden en meenden voor de belangen van de arbeidersklasse te moeten strijden. Dit is overigens tekenend voor de meeste revoluties.

In de door intellectuelen uitgedachte praktijk hield het socialisme/communisme echter juist in dat die arbeidersklasse genadeloos werd onderdrukt, tot slaaf gemaakt en op grote schaal werd uitgemoord. Onder het communistisch bewind in China heeft dat in de periode 1949-1987 een totaal aantal van 76.702.000 doden opgeleverd. Zowel over het aantal Russische als Chinese slachtoffers van het communisme wordt door historici nog volop gediscussieerd.

Het gaat in ieder geval om holocausten op zich. Juist het begrip holocaust is hierop zeker van toepassing. Het begrip holocaust is dus geen door het Zionistisch Jodendom officieel gepatenteerde merknaam. Tevens weet het Zionistische Jodendom zelf ook heel goed hoe men een holocaust moet uitvoeren, getuige de nog steeds gaande zijnde slachtingen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Het heilige getal van ze miljoen joodse slachtoffers die er tijdens de enige en echte door het Zionistische Jodendom bepaalde Holocaust zouden zijn omgekomen, is een getal dat al sinds 1889 (7) in westerse media te pas en te onpas wordt genoemd.

Theodore Herzl quotesWaardoor dit begrip tot in de eeuwigheid verbonden blijft met het zeer discutabele getal van zes miljoen in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joden (8). Dit brengt mij bij de kern van dit artikel, namelijk de Zionistisch joodse invloed op de regimes van Nazi-Duitsland, de Sovjet Unie en China. Zonder daar verder te uitgebreid op in te willen gaan, durf ik met zekerheid te zeggen dat die invloed overweldigend aanwezig was. Betreffende die invloed in Nazi-Duitsland, ga ik er vanuit dat er voldoende kennis bij de lezer aanwezig is. Zie wat betreft de USSR (9).

Het is in het westen echter een totaal onbekend gegeven dat het Zionistische Jodendom zich ook in China heeft ingevreten. Het is de essentie van het Khazaarse cryptojodendom, dat zij overal waar zij zich vestigen, maakt niet uit welk land of welke cultuur, zij als een kameleon de schutkleur van hun omgeving aannemen. Ze zijn bereid om in naam het geloof te belijden dat bij die schutkleur hoort en zelfs hun naam aan te passen aan de taal die bij de schutkleur hoort. Zo ook in China. Zie (10) en (11) voor het Zionistische verbond tussen het Russische en Chinese communisme. Voor verdere informatie geef ik hieronder een aantal links weer.

Over de geschiedenis van de Zionistische Joden in China kijk je naar deze YouTube:

x
Zionistische Joden in China, een bijna beangstigende illustratie: een Chinees-Zionistisch koor…

Tijdens zijn bezoek aan China in 2013 bevestigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de Chinese en Joodse cultuur veel gemeenschappelijk hebben, hetgeen hij in een toespraak aangaf.

“En nu voor de vleierij: de poging om te bewijzen dat Joden en Chinezen vleselijke zielsverwanten zijn, verenigd door gemeenschappelijke idealen en nobele aspiraties:  De Chinezen herkennen en omarmen gemeenschappelijke kenmerken tussen hun cultuur en de Joodse cultuur. Beide rassen hebben een grote diaspora ondergaan verspreid over de hele wereld. Beide leggen nadruk op familie, traditie en onderwijs. Beide beschikken over beschavingen die dateren van duizenden jaren terug. In Shanghai heb ik vaak te horen gekregen, met goedkeurend hoofdgeknik, dat ik simpelweg vanwege mijn etniciteit, intelligent, slim en gevat moet zijn. (12)

Is het Jodendom een ras?
Nu wordt het natuurlijk interessant, want de blanke Khazaar-Zionistische Joden zijn in de eerste plaats geen ras, noch etniciteit. Het is maar een volk net als ieder ander volk (12). De echte Semitisch donkerder gekleurde Joden staan veel dichter bij de oorspronkelijke bewoners van Palestina. De Khazaarse Joden hebben in de tweede plaats zelf hun eigen diaspora veroorzaakt, door zich overal ter wereld in te willen vreten in machtscentra en nieuwe te willen scheppen en om die reden overal eruit geschopt te worden.

Dit alles met als doel de in de Talmoed aan hen beloofde wereldheerschappij op zich te kunnen nemen. De Zionistische Joden hebben zich als een bloedzuiger vastgebeten in iedere opkomende geopolitieke macht, om deze als een gecontroleerde oppositie te kunnen misbruiken. Het verkrijgen van een Zionistisch Joodse wereldhegemonie wordt ontleend aan de Babylonisch/Farizeïsch/Talmoedisch/Kabbalistische overtuiging dat de Khazaarse Joden, op basis van hun zelf aangemeten Oud Testamentisch uitverkoren zijn, ieder werelds machtsvoertuig mogen gebruiken dat hun meester dient. Dat daarom bijdraagt aan het een podium bieden voor hun (satanische) Messias. Vanwaar hij zijn alleenheerschappij over de planeet Aarde kan vormgeven

Herzl Joden anti semieten

x
Verder is het opmerkelijke aan Netanyahu’s bezoek aan China dat hij Shanghai bezocht, waar zijn Zionistische voorvaderen Mao geholpen hebben om de Chinese communistische partij op te zetten. Hij heeft daar dus even weer een lijntje met het verleden bekrachtigd en versterkt. De gemiddelde joodse gelovige (14) weet over het algemeen niet wat zijn satanisch geïnspireerde leiders als agenda hebben. De Khazaarse Zionisten zijn ook zo slim geweest om iedere kritiek op hun functioneren wettelijk onmogelijk te maken en het te criminaliseren met de term antisemitisme (15). En daarom steeds meer maatregelen af te kondigen, die waarheidszoekers het leven onmogelijk maakt .

Hitler overleefde in ArgentiniëDe leugen over Hitler’s zelfmoord..
Op 18 oktober 2011 publiceerde de Engelse krant Daily Mail Online een artikel (16) over de vlucht van Adolf Hitler en Eva Braun naar Argentinië. Hij zou dus geen zelfmoord hebben gepleegd. Onlangs is uit vrijgegeven FBI-documenten gebleken dat Adolf Hitler aan het eind van WOII met Eva Braun uit Duitsland wist te vluchten en met meerdere hogere Nazi’s in een onderzeeër naar Argentinië is gebracht.

Daar werd hij door de toenmalige Argentijnse autoriteiten met open armen ontvangen en bereidwillig ondersteund bij het vinden van een veilige onderduikplek ergens in de voetheuvels van de Andes. Alwaar hij een huis, door al eerder naar Argentinië gevluchte rijke Duitsers gefinancierd, liet bouwen. De opeenvolgende Argentijnse regeringen hebben sindsdien dit gegeven voor de rest van de wereld verborgen gehouden.

Dit zou ook Prins Bernhard’s voorliefde voor Argentinië en zijn veelvuldige bezoeken aan dat land ook in een heel ander licht kunnen plaatsen. Zou het misschien mogelijk zijn dat de Argentijnse junta onder leiding van Videla, met Jorge Zorregieta als deelnemend minister, door de in dat land aanwezige nazi’s geadviseerd zou kunnen zijn?

Het gegeven van Hitlers vlucht werd binnen het alternatieve mediacircuit al jaren vermoed. De FBI schijnt volgens een artikel hierover ook bekend geweest te zijn met Hitlers exacte locatie, maar zij hield ook dit binnenskamers. Evenals de Russen, die Hitlers bunker in Berlijn hadden veroverd en daar de verbrande lijken van Hitler en Braun zeiden te hebben gevonden, ook de leugen over Hitlers dood in stand hielden. Een citaat uit een artikel hierover:

Red Flag News reports:

FBI HitlerOnlangs vrijgegeven documenten van de FBI bewijzen, dat de regering wist dat Hitler nog tot lang na de Tweede Wereldoorlog in goede gezondheid in het Andesgebergte leefde. Op 30 April 1945 pleegde Adolf Hitler (ogenschijnlijk, AZ) zelfmoord in zijn ondergrondse bunker. Zijn lichaam werd later ontdekt en geïdentificeerd door de Sovjets, voordat het met spoed naar Rusland werd overgebracht. Is het echt mogelijk dat de Sovjets al die tijd hebben gelogen en met opzet die geschiedenis herschreven?

 Niemand dacht dit, totdat de documenten van de FBI werden vrijgegeven. Het lijkt erop dat het mogelijk is dat de meest gehate man in de geschiedenis, uit het door oorlog verscheurde Duitsland ontsnapte en een rustiek en vreedzaam leven in de prachtige uitlopers van het Andesgebergte leidde. De geheime diensten wisten het. De onlangs vrijgegeven documenten van de FBI beginnen te laten zien dat niet alleen Hitler en Eva Braun’s zelfmoord vervalst was, maar dat het beruchte paar mogelijk hulp zou kunnen hebben gekregen van de directeur van de OSS (tegenwoordige CIA, AZ) zelf, Allen Dulles.

Een FBI-document vanuit Los Angeles openbaarde dat de FBI zich terdege bewust was van een mysterieuze onderzeeër die op weg was naar de Argentijnse kust, om daar hoge Nazi-officieren af te zetten. Wat nog verbazingwekkender is, is het feit dat de FBI wist dat hij in feite in de uitlopers van de Andes woonde.’ (17)

hitler-rothschild
Deze berichtgeving een plek gevend in jezelf, moet het toch wel de conclusie opleveren dat ook Hitler een bruikbare marionet is geweest in de handen van de oorlogszuchtige Zionistische bankiers en hun vazallen. Een gegeven dat met name de stichting van de Zionistische Rothschildstaat Israël mogelijk heeft gemaakt! Het staat allemaal in het teken van de kunstmatig gefabriceerde en leugenachtige geschiedenisweergave, zoals wij die op school gepresenteerd kregen. Op een rotonde net buiten de Israëlische stad Eilat staat een bijzonder Vrijmetselaarsmonument, dat beeldend weergeeft wat de aspiraties zijn van de krachten achter het Zionisme. Zie de foto hiernaast.

Vrijmetselarsmonument bij Eilat

De twee pilaren in bovenstaande afbeelding komen in iedere Vrijmetselaarstempel voor. Het bijzondere aan de in de afbeelding weergegeven pilaren is echter, dat er een aardbol en universumbol op zijn aangebracht. In mijn beleving houdt dit in dat de Luciferisch satanische krachten, die binnen het Zionisme en de haar dienende clubs werkzaam zijn, geen demonisch genoegen zullen nemen met het alleen veroveren van de aarde.

Zij zullen een door hen veronderstelde overwinning op deze planeet als een springplank willen gebruiken voor het veroveren van de rest van het zonnestelsel en nog verder. Heb jij je wel eens afgevraagd waarom het Amerikaanse (geheime) ruimteprogramma, dat in feite wordt uitgevoerd in samenwerking met de Russen (18) en Chinezen (19), steeds verder het zonnestelsel en daarbuiten wil verkennen? Dit doet men niet ten dienste van de mensheid..!

Op het uiterlijke toneel lijken de VS, Rusland en China elkaar te bestrijden, maar op de achtergrond werkt men gezamenlijk aan het voorbereiden van het steeds chaotischer wordende wereldtoneel. Daarmee bereidt men voor hun heer en meester de weg voor, om een communistisch gefundeerde Nieuwe Wereld Orde te scheppen. De socialistisch/communistische sociale experimenten in Rusland en China zijn uitgevoerd om de elite ervaringen te laten opdoen in het zo efficiënt mogelijk uit kunnen rollen van een totale dictatuur. Het hieronder weergegeven Corbett Report laat op zeer duidelijke wijze zien, hoe op een bepaald niveau ogenschijnlijk tegenstrevende vijanden op een ander niveau samenwerken.

Er zijn in de afgelopen jaren vele tekenen aan de wand geweest, die er op wijzen dat er zowel door het westen als oosten wordt toegewerkt naar een socialistisch/communistisch wereldregime. Hieronder een aantal uitspraken van westerse machthebbers en de laatste Sovjet-Russische president, die dit bevestigen.

“We gaan naar een nieuwe wereldorde, de wereld van het communisme. Wij zullen ons nooit van die weg af laten brengen.”

Mikhail Gorbachev (1987)

 Op het door Gorbatchev geleidde World Forum in 1995, had lid van de Council On Foreign Relations, Zbigniew Brzezinski, dit te zeggen:

“We hebben geen nieuwe wereldorde. … We kunnen niet met één snelle stap in een wereldregering springen. … In het kort, de voorwaarde voor uiteindelijke globalisering — echte globalisering — is geleidelijke regionalisering, want daardoor bewegen we in de richting van grotere, stabielere, meer coöperatieve eenheden. “

In Zbigniew Brzezinski’s boek ‘Between Two Ages: America’s Role In The Technetronic Era‘, wijdt hij uit over de ideologie die de regering van de Nieuwe Wereld Orde zou aanhangen:

“De natiestaat is geleidelijk zijn soevereiniteit aan het afstaan… Er zullen intensievere inspanningen moeten worden uitgevoerd om een nieuwe monetaire wereldstructuur te vormen. Nationale soevereiniteit is niet langer een levensvatbaar concept… Marxisme vormt een verder essentiële en creatieve staat in de rijping van de universele visie van de mensheid. Marxisme is tegelijkertijd een overwinning van de externe, actieve mens over de innerlijke, passieve mens en een overwinning van de rede op geloof…” (20)

Voor meerdere uitspraken over de NWO zie HIER (21).

In 1973 is David Rockfeller op bezoek geweest in China. Naar aanleiding daarvan had hij op 10 augustus 1973 een interview met de New York Times, waarin hij het volgende zei over de toenmalig Chinese leider Mao Tse-tung.

“Het sociale experiment in China onder voorzitter Mao’s leiderschap is één van de meest belangrijke en succesvolle in de menselijke geschiedenis.” (22)

Het feit dat Mao met zijn socialistisch experiment ruim 70 miljoen mensen naar de eeuwige jachtvelden heeft geholpen, heeft dat experiment volgens Rockefeller dus tot het meest belangrijke en succesvolle gemaakt in de menselijke geschiedenis. De verheelijking van een bloederig communisme mag duidelijk maken waar de elite, die ook het Zionisme, Israël en de rest slechts als voertuig voor de verwezenlijking van hun plannen gebruiken, op uit is. White House Christmastree decorationOok Barack Obama schijnt een fan te zijn van Mao, getuige een afbeelding van hem op een kerstbal in de kerstboom van het Witte Huis. Ja, men voert hun plannen recht voor onze ogen uit. Of zoals men in het Engels zegt:  “They hide it in plain sight”. (23)

Einde van een era
Wat er in de voormalige Sovjet Unie plaatsvond en nu nog op een openlijke manier gebeurt in China en andere dictaturen, is in het westen evenzeer te herkennen in een weliswaar subtielere en meer verborgen vorm. Het is de zachte vorm van dictatoriale mensenveehouderij. Daarom is het voor velen zo moeilijk herkenbaar.

Sinds 11 september 2001, de laatste valse-vlag-aanslagen en de toenemende ‘vluchtelingenchaos’ is zich in alle westerse landen echter een keiharde fascistoïde politiestaat aan het openbaren. Het uiteindelijke doel is om de socialistisch/communistisch georiënteerde sociale beïnvloedingsprogramma’s van de Sovjet Unie en China over de gehele aardbol uit te rollen. Zoals het Vrij Metselaarsmonument op de rotonde buiten het Zionistisch Israëlische Eilat al laat zien.

Eén van de grote voortrekkers van de 'New World Order', in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-'uitdunning')
Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-‘uitdunning’)

Het valt echter niet meer te ontkennen dat er zeker in de laatste jaren een enorme verandering gaande is, die mensen steeds minder ontvankelijk maakt voor angsthazerij, indoctrinatie van machtspropaganda en dociele volgzaamheid. Steeds meer schapen worden wakker en gaan op zoek naar een eigen stuk wei, waarop zij zichzelf kunnen zijn of worden.

De machthebbers weten dat hun tijd ten einde loopt en raken steeds meer in paniek. De elitaire machtskat in het nauw maakt dan ook heel rare sprongen om nog zoveel mogelijk mensenzielen onder controle te kunnen houden. Alles wordt door hen ingezet om hun zielsverstikkende matrix van controle en beheersbaarheid nog te redden. Hun middelen worden met behulp van de door hen ontwikkelde geavanceerde technologie steeds grover en gewelddadiger. hillary seizures medicinOnze tijd laat een spiritueel/occulte oorlog zien tussen de machten van Goed en Kwaad, die op aards materieel en psychologisch niveau wordt uitgevochten. Onze tijd laat de laatste grote eindstrijd zien, waarbij aan beide kanten alle krachten worden ingezet.

Amerikaanse verkiezingen als aanleiding?
De mensonterende Amerikaanse verkiezingscampagne heeft laten zien wat het beschavingsniveau van de deelnemende kandidaten is, die allen hetzelfde belang dienen. Het maakt dus in het geheel niet uit welke kandidaat benoemd wordt. Het zou echter maar zo eens kunnen zijn dat de verkiezingen in november dit jaar niet eens doorgaan.

In de VS zelf gonzen er al langere tijd geruchten, die daarnaar verwijzen. Hillary Clinton schijnt door de bij haar waargenomen gezondheidsproblemen (24) zelfs niet in staat te zijn het presidentsambt te kunnen aanvaarden. (zie ook deze foto) En hoe zij zich uit alle haar omringende schandalen weet te redden is ook nog maar de vraag. Donald Trump wil men absoluut niet de sleutel van het Witte Huis overhandigen, zoals zelfs Obama duidelijk heeft gemaakt (25).

De aanwezigheid van vele buitenlandse troepen op Amerikaans grondgebied, waaronder Russische (26) en Chinese (27), wordt door velen opgevat als een op handen zijnde noodtoestand. Obama zou om welke geënsceneerde reden dan ook de noodtoestand uit kunnen roepen en VN-troepen te hulp roepen bij het  beteugelen van een grootschalige binnenlands sociale onrust. Dat er in de VS al het nodige militair VN-materieel aanwezig is (28), is in de afgelopen jaren op het internet te zien geweest. Vorig jaar was er in meerdere staten de groots opgezette oefening Jade Helm 15. Hoe dit Amerikaanse circus dan ook verder uit gaat pakken, het zal in ieder geval een grote invloed hebben op de rest van de wereld. Het is echter allemaal gericht op het mensen aan willen spreken in hun kudde-instinct.

Het voorbeeld van hoe Afrikaanse jongens in hun mannelijkheid worden ingewijd mag echter een voorbeeld zijn voor ons allemaal met betrekking het vinden van onze eigen kracht en onafhankelijkheid. In Afrikaanse stammenculturen werd het uitstotingsfenomeen in inwijdingsrituelen van jongen tot man juist op positieve wijze gebruikt, om een opgroeiende jongen op zijn mannelijkheid te testen en die te helpen ontwikkelen. Zij stuurden een jongen ter inwijding in zijn krachtig ontluikende mannelijkheid alleen de bush in, alwaar hij voor een bepaalde tijd moest zien te overleven.

Keerde hij levend terug, dan had hij zijn mannelijkheidtest doorstaan. Dus waar halen wij de kracht vandaan om in de sociale jungle van onze steeds meer chaotiserende wereld te overleven? Puur en alleen uit onszelf! Het volgende is daarom in de komende tijd dan ook van het grootste belang:

 – Hou je hoofd koel en je hart vooral warm –

x

Bronnen:

(1) http://www.takeoverworld.info/grandchessboard.html

(2) http://www.mobes.info/article/1455199426/

(3) http://www.history.com/this-day-in-history/lenin-returns-to-russia-from-exile

(4) http://www.sweetliberty.org/issues/hoax/mcfadden.htm#.VRK2WY60Olc

(5) http://www.activistpost.com/2014/05/the-role-of-nato-and-eu-on-brzezinskis.html

(6) http://www.deepjournal.com/p/43/a/nl/2891.html

(7) http://www.rense.com/general82/decon.pdf

(8) http://www.veteranstoday.com/2016/08/10/the-six-million-figure-another-holocaust-lie-and-the-lying-liars-who-enable-it/

(9) http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html

(10) http://www.jewwatch.com/china.html

(11) https://josministries.prophpbb.com/topic2027.html

(12) http://beforeitsnews.com/power-elite/2015/01/china-and-the-khazar-zionists-2447728.html?currentSplittedPage=0

(13) http://nl.metapedia.org/wiki/Joden

(14) http://henrymakow.com/2016/08/why-do-jews-choose-complicity.html%20-%20http:/henrymakow.com/2016/08/why-do-jews-choose-complicity.html

(15) http://henrymakow.com/2014/06/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html

(16) http://www.dailymail.co.uk/news/article-2050137/Did-Hitler-Eva-Braun-

(17) http://www.theeventchronicle.com/study/fbi-hitler-didnt-die-fled-argentina-

(18) http://www.russia-direct.org/us-russia-cooperation-space-one-area-hasnt-been-affected-sanctions

(19) http://www.americaspace.com/?p=38668

(20) http://www.alt-market.com/articles/2074-russia-is-

(21) http://endtimesprophecyreport.com/2013/06/05/new-world-order-37-quotes-on-

(22) http://www.nytimes.com/1973/08/10/archives/from-a-china-traveler.html?_r=0

(23) http://www.foxnews.com/politics/slideshow/2009/12/23/white-house-christmas-tree-ornaments.html#/slide/mao-zedong-ornament

(24) http://www.zerohedge.com/news/2016-08-08/something-wrong-hillary-bizarre-behavior-seizure-allegations-raise-doubts-about-her-

(25) https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/feb/17/donald-trump-wont-be-president-says-barack-obama-video

(26) http://www.petition2congress.com/10798/russian-troops-in-america-confirmedRussian

(27) http://allnewspipeline.com/International_State_Of_Emergency_Worldwide.php

(28) http://www.thecommonsenseshow.com/2016/06/28/why-are-un-troops-on-american-soil/

 

[bol_product_links block_id=”bol_57b824a32d2e3_selected-products” products=”9200000035488397,1001004005735032,9200000031359010,1001004006409446,9200000001295874,1001004006444459,1001004009982648,1001004010949142,9200000049286794,1001004002159590,1001004011341036,1001004010677015,1001004002406995,1001004001845025,1001004001812316,9200000038284595,1001004002131770″ name=”arend NWO zionisme” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFA6″ border_color=”D2D2D2″ width=”769″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

90 gedachten over “Zionisme, Rusland, China en de NWO..

 1. Ambitie en hebzucht de oorzaken van oorlogen.

  – Thucydides

  Ik heb net deze week bedacht hoe je Israel kan vernietigen door middle van propaganda ten aanzien van hun “Samson Option”. Google dat maar even. Ik lach mij suf. Een Sith Lord doet Sith Lord dingen.

 2. Dit artikel legt nogal snel allerlei verbanden die niet werkelijk te bewijzen zijn. Het klopt dat er allerlei globalische machtige mensen (de NWO dus) willen dat er een zeg maar globalistische nieuwe wereldorde (NWO) moet gaan komen. Velen en steeds meer mensen zijn hiervan op de hoogte en de meeste mensen waar dan ook willen geen globalistische nieuwe wereld orde (geen NWO dus). Deze NWO wil de leugen van Climatgate uitbuiten om deze globalistische nieuwe wereldorde te doen vestigen.

  1. “The threat of environmental crisis will be the ‘international key’ that will unlock the New World Order”

   Mikhail Gorbachev (Monetary & Economic Review, 1996, p. 5)

  2. Boze meneer.
   U maakt denk ik een grote inschattingsfout want het doel van de NWO is dat u en ik en alle anderen op deze aardbol die niet bij die club horen verdwijnen en/of als slaaf behandeld zullen gaan worden.
   Om een beeld voor ogen te krijgen verwijs ik naar hun ouders of voorouders die eigenaar waren tijdens de tweede wereldoorlog van concerns die nu nog bestaan zoals Bayer en BASF die onder meer deel uitmaakten van IG Farben de synthetische fabriek bij Auschwitch-Birkenau.
   Daar werden mensen misbruikt en vermoord die als dwangarbeider werkzaam waren in die fabriek.
   La Coupole is een ondergrondse lanceerplaats in het Noorden van Frankrijk waar talloze gevangenen ruimten en gangen moesten uithouwen waarbij velen omgekomen zijn door honger mishandeling en uitputting.
   Dat is waar zij naartoe willen en wat betreft die verbanden die volgens u nogal gemakkelijk gemaakt worden kijk eens goed om u heen en u zult veel zien.
   Nederland geeft al zijn geld aan hen die alles al hebben 1400 miljard pensioengeld naar Brussel,staatsbedrijven verkocht aan hen die al veel hebben,heffingen en naheffingen eerst ongeveer 460 miljoen en het jaar erop nog eens meer dan 200 miljoen omdat de economie zou groeien wat onzin is omdat de cijfers gebaseerd zijn op winst van grote bedrijven die uiteraard meer winst boeken door automatiseren en goedkopere krachten in dienst.
   Als u denkt nog baas te zijn over uw eigen geld wat u eventueel op de bank heeft staan dan moet ik u teleurstellen want zodra u geen geld meer uit de muur krijgt met uw plastic kaartje zal u geen eten meer kunnen kopen en een plastic kaartje denk ik is ook niet echt lekker en gezond.
   Dit zijn zomaar een paar voorbeelden maar geld en macht is voor hen alles en wat is er dan leuker voor hen als ze straks niemand meer hoeven te betalen en de arbeider blij mag zijn als hij een boterham krijgt voor gedane arbeid.

  3. Die twee bedragen kan ik verkeerd hebben maar het was bij elkaar bijna 1 miljard Euro.

  4. @ Arnold; Ik hoor al jaren over depopulatie en ik en velen met mij zijn er nog steeds. U maakt mij niet bang. Ook zie ik geen politeagent mij naar een Femakamp brengen. En als ik geld uit de muur haal kotm het er uit. Wel baal ik van een achterbaks doorgeduwd wetje om macht over de Nederlandsepensioenpotten naar Brussel over te dragen. snel terugdraaie en de verraders in de komende verkiezigen straffen. Oh ja en meneer Zeevat u werkte blijkbaar in de psychiatrie. Nu mag u watr mij betreft zelf wel opgenomen worden omdat u de holocaust vergelijkt met de doden die vallen wanneer Israel reageert op een raketaanval van Hamas en Hamas de gewone mensen gebruitk als mensekijk schild. Maar och Israel is wel gewend om ja antisemitische praatjesmakers met hun opruiende leugens te doen welgevallen want jawel ook dat is vrijheid. De waarheid is dat door Hamas onder tegenstanders van Hamas (de Fatahbeweging) veel mensen zijn vermoord maar daar sluit de vooringenomen meneer Zeevat graag de ogen voor. En dat flauwe “uit elkaar trekken” van joden en Kazaren die dan geen echte joden zijn. Kazaren zijn toch lang geleden joods geworden en die hangen dus he joodse geloof aan dus zijn Kazaren joden. Er zijn nameljk joden van allerlei rassen van hagelwit tot roetzwart. En ook Chinese joden dussssssss. Er wordt ook zovaak gewezen op dei famili de Rothschild omat het joden zijn. Zeker geen braverikken maar anderen zoals Mao en Pol Pot en Stalin daar wordt niet over gesproken door meneer Zeevat want dat zijn geen joden. Het gerucht is dat Adolf Hitler kwart joods was. Ja en dacht je dat christenen altid ander christenen hielpen. Nee hoor die moorden net zo hard andere christenen uit als dat uitkwam.

   Dus meneer Zeevat wees niet zo’n huichelachige Farizeeer door voor alle ellende de joden de schuld te geven (worden schijnheilig dan zionisten genoemd om het niet al te antisemitisch over te doen komen). Naar de joden wijzen houdt andere machtigen uit de wind zoals bepaalde adelijke families, ridderorden, geheime genootschappen, jezuieten, de CO2-klimaatlobby, multinationals, de poppenspelers van de new agebeweging en dergelijke die ook naar een nieuwe wereldorde streven.

  5. Boze meneer.

   Zoals u zich verbergt achter het namenmasker van Boze meneer, verbergen de Zionisten zich via de Khazaarse Joden achter het Jodendom. Maar ook achter allerlei andere religies, instituties en organisaties. Zolang u zich meent te moeten verschuilen achter een fakenaam, kan ik uw woorden betreffende huichelachtigheid absoluut niet serieus nemen!

  6. Boze meneer.
   Natuurlijk ziet u bepaalde dingen nog niet omdat ze daar nog naar toe aan het werken zijn.
   Pas als de NWO echt alle macht hebben zullen ze de meeste dingen pas gaan uitvoeren omdat wij dan totaal machteloos zijn.
   Ik wil niemand bang maken maar zou wel graag zien dat de mensen weten wat er allemaal gebeurd en zeg nou zelf als ze met Feema kampen geen bedoelingen zouden hebben waarom zijn die dan gebouwd?
   Dat u niet ziet of niet wil zien wat er gebeurd dat mag maar om dan mensen die wel menen te zien wat er gebeurd voor huichelachtige farizeeer uit te gaan maken vind ikzelf nogal onbeschoft maar goed spijt komt meestal na de zonde en bij u waarschijnlijk als u zelf of uw familie aan de beurd is maar dan zal het te laat zijn.

  7. @Boze meneer.
   U schrijft: “En dat flauwe “uit elkaar trekken” van joden en Kazaren die dan geen echte joden zijn. Kazaren zijn toch lang geleden joods geworden en die hangen dus he joodse geloof aan dus zijn Kazaren joden. Er zijn nameljk joden van allerlei rassen van hagelwit tot roetzwart. En ook Chinese joden dussssssss.”
   Boze meneer, volgens de bijbel bestaat het volk Israël uit 12 stammen. Ik wil ze wel noemen, maar u kunt dat ook zelf lezen in Genesis 49. De stammen staan vermeld in de bijbel dus. U zegt dat er joden van allerlei rassen zijn. De stammen zijn bekend. Als er één volk is dat zich als één volk ziet wegens bloedlijn, dan zijn is het wel de familie Israël. Tenminste, volgens mijn bijbel. Dát is juist het principiële aan het volk Israël. De stamlijn wordt doorgegeven via de moeder.
   Wat betreft de stammen van Israël, let op Genesis 49:5-7.
   Het woord Jood komt pas zeer laat voor in de bijbel.

   Het woord Jood komt voor voor als Mordekai genoemd wordt. Merdekai is een Benjaminiet. Dus van de stam van Benjamin. (Ester 2:5)
   Maar: in Richteren staat geschreven: “En het berouwde den kinderen Israels over Benjamin, hun broeder; en zij zeiden: Heden is een stam van Israel afgesneden.” (Richteren 32:6). En verderop staat ”

   17 Wijders zeiden zij: De erfenis dergenen, die ontkomen zijn, is van Benjamin, en er moet geen stam uitgedelgd worden uit Israel.
   18 Maar wij zullen hun geen vrouwen van onze dochteren kunnen geven; want de kinderen Israels hebben gezworen, zeggende: Vervloekt zij, die den Benjaminieten een vrouw geeft!
   21 En let er op, en zie, als de dochters van Silo zullen uitgegaan zijn om met reien te dansen, zo komt gij voort uit de wijngaarden, en schaakt u, een ieder zijn huisvrouw, uit de dochteren van Silo; en gaat heen in het land van Benjamin.”

   Nou ik stop maar, want dit is geen bijbelstudie-les. Maar ik wil u wél wijzen op de bijbel en dan vooral de bijbel online, daarin kunt u alles rustig nazoeken. Dat kan nóóit in een papieren bijbel!
   De link is:
   http://bible.hispage.nl/index.php?searchmethod=0&searchtext=benjaminiet&book=7&v%5B%5D=1&v%5B%5D=2&v%5B%5D=3&v%5B%5D=4&chapter=21&searchon=1&from=0&lock2a=0&lock2b=0&lock3a=0&lock3b=0&lock4a=0&lock4b=0&options=0&language=0
   (Een ieder die het over Joden wil hebben moet eerst weten wie ze zijn.

   Met de hoogste achting, in nederigheid.

  8. En ter aanvulling. Mijn woorden zijn mijn mening, misschien geen feiten. De citaten komen uit de bijbel. Dus als ik zeg dat de lijn via de moeder wordt doorgegeven is dat mijn idee. De bijbel kan u dat wel (dacht ik) met meer zekerheid uitleggen. Dus nogmaals, wat ik denk in mijn comment is mijn (voorlopige) conclusie na het bestuderen van de bijbel, en zoals ik me dat meen te herinneren.

   M.v.g.
   (En ik hoop dat iemand geïnspireerd is geraakt om de bijbel eens goed te lezen en zulke schitterende zoekprogramma’s te gebruiken.)

  9. Verbetering: waar ik schreef Richteren 32 bedoelde ik 21.
   Dus Richteren 21:6, enzovoorts.
   Excuses.

   (Niet te geloven, zo een domme fout van me.)

  10. Dat klopt met die joodse moeders (vrouwen) Antisoof. Iedereen weet wel wie het kind heeft gedragen bij geboorte. Het is soms niet altijd zeker wie de vader was/is 😉 Op deze manier kan je bijna met 100 procent zekerheid hebben over de juiste bloedlijn als je dat verkiest. Heel natuurlijk en best slim vergeleken met de rest van zgn. originele wereldse bloedlijnen.

 3. http://www.npo.nl/eenvandaag/20-08-2016/AT_2055166
  Als ik lees dat Amerikanen ,Chinezen en Russen achter de schermen samen werken komt bij mij de gedachte boven dat buitenlandse militairen straks ervoor zullen moeten gaan zorgen dat de Feema kampen naar behoren werken.
  Het zou wel eens kunnen zijn dat de Amerikaanse militair er niet op zit te wachten om eigen volk te bestrijden waardoor ze genoodzaakt zijn om via deze weg hun plannen uit te voeren.
  De verwijzing die ik hier geef doe ik omdat hetzelfde hier misschien ook wel kan gebeuren.
  Steeds vaker zie ik wervingsspotjes terwijl uit deze uitzending duidelijk blijkt dat het Nederlandse leger niet eens voldoende kogels heeft om te oefenen waardoor de militairen pang,pang,pang moeten roepen (minuut 04.03-09.28) en zoals in het geval Srebrenica worden ze zelfs op missie gestuurd met veel te lichte bewapening.
  Kapitalen worden uitgegeven aan reisjes en dure toespraken (zie stukje waar volwassen als kleine kinderen dingen naar elkaar gooien)en als Hennis er dan op aangesproken wordt zegt ze glas hard dat al het geld goed besteedt wordt.
  Als Nederland te weinig militairen en middelen heeft lijkt het mij niet ondenkbaar dat hier straks ook buitenlandse militairen ingezet zullen gaan worden want dan weet men dat op die manier de bevolking onder de duim gehouden kan worden.
  Gezien de problemen bij de politie idem problemen in overvloed maar v/d Steur laat het gewoon op z,n beloop waarom?
  Misschien zijn die straks ook niet meer nodig omdat militairen hun plaat innemen.

  1. Ik heb om 500 mega ton thermonucleaire energie gevraagd die zal neerdalen op Londen. Niemand zal leven in Nederland wanneer dat gebeurd. Niemand.

   Op dit moment verwijderd Turkije alle Amerikaanse kernwapens van hun territorium. Precies zoals ik 3 weken geleden voorspelt had op dit forum.

   Ik ben bang dat ik mijn thermonucleaire oorlog ga krijgen. Met die Amerikaanse kernwapens in Nederland zijn wij NIET neutraal maar een LEGITIEM MILITAIR DOEL.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Days_to_the_River_Rhine
   Hier is een heel oud vernietigingsplan van de Russen voor Nederland. Amsterdam en Rotterdam beiden een WATERSTOFBOM erop.

  2. Precies Arnold! Wat te denken van de werving op de commercials??
   zegt die stem : ” je moet het maar durven “..

   ik zeg : je moet het maar willen…

  3. Inderdaad Luna als je weet dat het Nederlandse leger pang,pang,pang moet roepen om het geluid van munitie na te bootsen vanwege gebrek aan de middelen dan moet je wel ontspoord zijn als je je aanmeld voor deze organisatie.
   Vroeger gingen velen bij het leger om hun land te dienen,maar nu dienen zij het land niet meer maar helpen zij mee de rijkdommen in het buitenland te veroveren en daar de macht te laten overnemen door de welbekende machtsmisbruikers.

  4. Of je nou pang pang roept of in een tank zit en een 110 mm granaat op de vijand kan afvuren. De vijand is een 100 mega ton bom die 2 kilometer in de lucht tot ontploffing wordt gebracht.

   https://www.youtube.com/watch?v=aMYYEsKvHvk

   Kijk eens goed naar de wapens die gebruikt worden. Er wordt geschreven dat de russen en werkende voorraad van 25 mega ton bommen hebben gemaakt. Iedereen weg! Prachtig. Over miljoenen jaren graven ze ons op.

  5. Arnold
   3.5
   Zo zeg dat is kort door de bocht. Nog nooit met iemand gesproken zeker die bij defensie werkt?
   Aan jouw oordeel hebben we wat, 65.000 mensen in Nederland zijn ontspoord,ze roepen allemaal pang pang. Door mensen die net zo denken als jij hebben we idd over een aantal jaren geen leger meer,mag jezelf pang pang roepen.

  6. Lianne.
   Ikzelf heb 14 maanden militaire dienstplicht gehad.
   Wat betreft dat kort door de bocht:
   Nederlandse militairen zullen niet zo snel bereid zijn om de eigen bevolking te onderdrukken of erger.
   Al een hele tijd ben ik van mening dat ze ernaar toe werken om het Nederlandse leger af te breken zodat deze in ieder geval geen weerstand meer kunnen bieden wanneer ze hier andere lieden gaan inzetten.
   Is het niet vreemd dat Defensie (ik meen 4,5 miljard Euro) over heeft om de JSF aan te schaffen zodat ze mee kunnen doen aan hun veroveringsspelletje terwijl er geen geld zou zijn om de militairen van degelijk materieel te voorzien?
   Is het niet vreemd dat ze zeggen dat ze militairen tekort hebben terwijl ze zelf de militaire dienstplicht hebben afgeschaft?
   Elke twee maanden werden er toen duizenden mensen opgeroepen voor militaire dienst die tot hun 45 jaar opgeroepen konden worden.
   Is het niet zo als je aan de vooravond van de tweede wereldoorlog denkt en kijkt naar de maatregelen die toen waren getroffen om het land te verdedigen er schromelijk tekort is geschoten?
   Kijk maar naar de mobilisatie toen en de strijd bij de Grebbeberg.
   Kijk ook eens naar Bernhard die SS er was en waarvan zijn rol nog steeds vragen oproept terwijl hij na de oorlog zelfs nog contact had met Duitse oudgedienden en families zoals Perron.

  7. PS.
   Verder wordt alles afgebroken waar geld voor nodig is.
   Hierbij denk ik aan ouderen en de zorg die zij krijgen.
   Ouderen daar kun je niets aan verdienen en kosten alleen maar geld wat de overheid liever niet aan hen besteedt.(onnodige eters).
   De gewone zorg: Mensen die ziek zijn leveren ook niets op en kosten ook geld doen ze ook niet.(onnodige eters).
   Aanpassing wet en regelgeving waardoor de burger minder rechten heeft wat het voor hen indien nodig makkelijker maakt.
   Al ons geld pensioenen,naheffingen,staatsbedrijven alles gaat naar die ene groep enz.
   Nee ik denk niet dat ik kort door de bocht ben.

 4. Geachte mede-vorser en denker over de geschiedenis,
  Hierbij mijn beschouwende reactie:
  Wij hebben onszelf niet gemaakt en zijn totaal afhankelijk van onze Schepper, die Bij-Zich-Bestaand is en op Eigen wijze Zijn mensheid begeleid naar het bewustzijn van dit feit. De hele menselijke geschiedenis getuigt hiervan. Daarom zijn er op gezette, bepaalde en ook voorspelde tijden in onze gezamenlijke spirituele evolutie goddelijke Manifestaties verschenen, die een veredelende invloed hebben gehad op het min of meer aards ingestelde bewustzijn van de mens en opgeroepen hebben tot verheffing boven het dierlijke niveau en het focussen op de geestelijke werkelijkheid, die de stoffelijke van leven heeft voorzien!
  De gebeurtenissen en de opeenvolging daarvan in onze evolutie maken deel uit van die voor ons moeilijk in haar totaliteit te vatten goddelijke bedoeling, die verre van tiranniek, juist genadig, edelmoedig, barmhartig, uiterst intelligent en gevoelig is en op de meest zuivere manier en met oneindige nuancering zo bij elk van ons past, dat we er gelukkig, tevreden, rustig, gezond, vol levenslust, dankbaar, bescheiden en ja, nederig en nietig van worden, en vol vertrouwen onze talenten en mogelijkheden ten volle willen ontplooien zonder er aanmatigend en dominerend, dronken van eigendunk door te worden…

  De geschiedenis van het Joodse volk maakt er ook een integraal deel van uit, dat voor de joden zelf slechts te ‘begrijpen’ is aan de hand van hun Heilige Boeken, en voor de niet-joden slechts als buitenstaande betrokkenen. Haat en jaloezie, egoïsme horen bij het dierlijke niveau (en is goed op dat niveau) en dat is nog niet uit de mensheid weg geëvolueerd en is dus een factor waarmee rekening wordt gehouden bij het evolutionaire proces naar een hoger spiritueel bewustzijn. Daarom zijn er beschermende voorzieningen voor dit kwetsbare proces, net zoals dat er is voor de ontwikkeling van een nieuw mensenkind in de baarmoeder, ja voor elk levend organisme. Het joodse volk is zo’n voorziening en heeft als zodanig een functie, die haar van ‘bovenaf’ is toebedeeld en haar ‘uitverkorenheid’ heeft bepaald.

  Alleen de goddelijke Manifestaties geven de mensheid en de (onder)zoekende mens het benodigde zicht op en vertrouwen in die verder onnaspeurlijke goddelijke wijsheid, die soms gehuld gaat in schijnbare onrechtvaardigheid.

  Hoe vaak hebben we als kind niet gevonden dat iets niet eerlijk was, als één van onze broers of zussen iets wel kreeg of mocht en wij niet? Of keuren we harde maatregelen, die helaas nodig zijn om een eind maken aan ellendige en mensonterende omstandigheden af?
  Ga maar na wat die ‘heilige’ Manifestaties onze voorouders en onszelf onderwezen hebben, en hoe hun verbeteringen terecht zijn gekomen in de toestanden van de ontwikkelingsfase van de volken, die Hun leer te verwerken kregen: Krishna, Buddha, Zoroaster, Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed, de Báb en nu Bahá’u’lláh. Welke wijsheid kan die van Hen overtreffen? Zij sporen elk mens aan de werkelijkheid te onderzoeken en kennis te verzamelen en zich bewust te worden van de pracht en het wonder van Gods schepping en er zo door te worden ontwikkeld en opgevoed!

  Hoe ver zijn we? En wat willen we bereiken?
  Ik wens iedereen wijsheid in zijn oordeel en een zuiver onderscheidingsvermogen.

  1. Tineke Vernhout.
   U heeft het over geschiedenis en een eindje verder in uw verhaal over schijnbare onrechtvaardigheid.
   Als ik naar de geschiedenis kijk dan zie ik veel realistisch onrecht waar niets schijnbaar aan is.
   Laat ik beginnen met de tweede wereld oorlog.
   De Duitsers hebben in bv Rusland enorm huisgehouden (dit waren voornamelijk einzats troepen) die na het gewone leger slachtingen hebben aangericht en meer van dat soort onrecht.
   Toen de Russen Berlijn bereikten hebben zij onder de noemer wraak ook enorm huisgehouden waar voornamelijk vrouwen de dupe van waren.
   Als ik naar heden kijk zie ik dat bv Boko Haram schoolmeisjes heeft ontvoerd en bv IS kent ook geen genade als het om mensen gaat.
   Natuurlijk ben ook ik voor hulp aan hen die echt hulp nodig hebben maar als er lieden tussen zitten die net zoals in Keulen gebeurd is denken dat ze alles mogen dan denk ik dat we toch maar eens moeten gaan nadenken wat ons te wachten staat als bv het Nederlandse leger niets meer kan verrichten wegens gebrek aan middelen waardoor mogelijk buitenlandse militairen hun taak hier komen overnemen.
   Misschien vind u dat ik overdrijf maar wat kunnen politie en leger in Nederland nog wanneer hier iets dergelijks gebeurd als datgene wat in Keulen gebeurd is?
   Is dit bangmakerij? nee
   Zouden we hier over moeten nadenken? Ik denk het wel.
   Vijheid is mooi maar als men daardoor het gevaar niet meer ziet omdat het allemaal als vanzelfsprekend wordt beschouwd dan wordt het een ander verhaal want dan maak je het hen met duistere bedoelingen wel erg makkelijk.

  2. Dit is natuurlijk wel de persoonlijke zienswijze van deze persoon ; J. Krisnamurti, sommigen vinden hem juist, en anderen wijzen hem af.

   Dit stijgt boven de persoonlijke vrijheid uit, van en om een standpunt in te kunnen nemen anders als deze van J.K.

   Total understanding of mankind, wat is dat ?!

   Het klinkt goed, maar 100% onwezelijk.

 5. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/08/21/bundesregierung-buerger-sollen-lebensmittel-und-bargeld-bunkern/

  Volgens Merkel kunnen alle Duitsers beter voedsel inslaan voor het geval ze een aantal weken/maanden/jaren thuis moeten blijven met afgeplakte ramen vanwege de fallout.

  Als de thermonucleaire oorlog komt. IK HEB HEM VEROORZAAKT. Het was mijn plan! Ik ga me helemaal suf lachen!

  Nederlandse elite, rechters, journalisten, politici, ik hoop dat jullie allemaal weken zullen lijden voordat jullie sterven. Hebben jullie nog wat tijd om lekker na de denken over jullie loyaliteit die jullie hebben gezworden aan Rothschild en niet aan je eigen volk. Diegene die het verschil konden maken waren CORRUPT.

  P.S. De Turken hebben ervoor gezorgd dat die Amerikaanse waterstofbommen hun land uit zijn. Zij zijn dus neutral in de thermonucleaire oorlog. Nederland is NIET NEUTRAAL MENSEN!!! Wij zijn een Rothschild “vassal state”. Wij zijn door die Militair tactische NUTTELOZE bommen een LEGITIEM MILITAIR DOELWIT.

  Een neutral land zal al immense problemen hebben tijdens een wereldwijde of lokale thermonucleaire oorlog.

 6. @ Arnold en @ Arend Zeevat;
  Als jullie onheilsberichten waar zijn en die zogezegde zionisten ofwel Kazaren de wereld tot een groot slavenkamp willen maken dan zijn we de de Sjaak. Is dat project om de wereldbevolking te blijven en willen knechten niet veel breder dan een stelletje Kazaren ? Dit is toch al eeuwen aan de gang om de elite te doen parasiteren op het gewone volk ? (niet iets speciefieks Kazaars ? of zo ?)

  En Arend huichelarij is een zwaar woord mede vanwege dat je werkelijk gelooft in de “op zichzelf staande” Kazaarse maffia. Dus laat ik dat woord huichelarij terugnemen.

  Ik ben errug gehecht aan privacy en met naam en toenaam reageren dat mag een ander doen maar de vrijheid onder een nickname te reageren is vrijheid. dus..

  @ Guido; pas nadat je me zogezegd had ingedeeld in het vakje “Likoed Nederland” heb ik de site bezocht van Likoed Nederland en dat is een soort propagandasite voor Israel en dat is een land dat bestaat zeker niet heilig is maar een relatief vrij land in een wespennest daar in het Midden Oosten en de Islaeli’s hebben er geen zin meer in om de Sjaak te zijn zoals in bijv Nazi Duitsland en de pogrosm dus men is weerbaarder geworden.
  (tikfouten sja die zitten er vast wel in dit bericht

  1. Precies Boze meneer. Ook de elite is erg gehecht aan haar privacy en opereert het liefst vanuit de achtergrond, met allerlei maskerende frontorganisaties als opleuking en afleiding. Wat zei de grondlegger van de Illuminati, Adam Weishaupt, ook al weer?

   “De grote kracht van onze orde ligt in de verborgenheid; laat het nooit worden weergegeven op geen enkele plaats onder haar eigen naam, maar altijd onder een andere naam en een ander bezigheid.”

   In onze tijd van openbaringen is het juist aan de orde om kleur te bekennen en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen visie en de gevolgen daarvan!

  2. @ Arend; privacy is erg belangrijk om jezelf en het gezin tegen de buitenwereld te beschermen en jouw sluwe psychologische spelletjes lokken mij niet uit de tent. Misschien ben je zelf wel van die Kazaarse maffia of van een of andere antisemitische club ?

  3. Ik ben die ik ben en mijn naam is Arend Zeevat. Daar wind ik geen namendoekjes om. Het lijkt me lastig om zo met angst voor dreiging te moeten leven.

  4. LOL Odette. Boze rechters en boze meneren laat ik lekker boos zijn. Ze hebben daar alleen zichzelf maar mee.

 7. Wat ik me afvraag is hoe het nu eigenlijk allemaal in elkaar zit.
  Worden ministers nu beedigd door een koning of koningin of wordt de koning beedigd door ministers?
  Zoals bekend is worden heden “gekozen ministers” beedigd door de koning
  vroeger was dat kennelijk andersom.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Emma_van_Waldeck-Pyrmont
  Emma was dochter van George Victor,vorst van Waldeck en Pyrmont en Helena,princes van Nassau-Weilburg.
  Emma is door ministers beedigd wat hier in de verwijzing te lezen is.
  Willem 3 wilde trouwen met de Parijse opera zangeres Emilie Ambre maar dat werd door Willems ministers afgewezen.
  Vervolgens bleef Emma over die wel door ministers goed bevonden werd.
  De Verenigde Vergadering van de beide kamers Der Staten Generaal stemde op 29 juli 1884 in met de benoeming van Koningin Emma als regentes.
  Vier jaar later (dat moet dan 1888)geweest zijn werd Emma benoemd tot voogdes over de minderjarige Wilhelmina.
  14 november 1890 werd Emma als zogeheten regentes aangewezen en op 20 november beedigd.
  23 november 1890 overleed Willem 3.
  Tot de achttiende verjaardag in 1898 heeft Emma dus geregeerd omdat Wilhelmina te jong was.
  Samenvatting:
  Ons koningshuis kan alleen bestaan omdat ministers niet wilden dat Willem 3 met een vrouw van zijn eigen keuze zou trouwen waarna ministers de dienst uitmaakten na zijn overlijden.
  Is dit al eens goed uitgezocht en wat voor nut heeft ons koningshuis als zoals hier gebleken is ministers de dienst uitmaken.

  1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mayer_Amschel_Rothschild
   Deze man werd zoals te lezen is voorgesteld aan generaal Von Estdorf die weer voor een andere heerser in Duitsland werkte namelijk prins Wilhelm IX die over Hessen regeerde. Wie waren de ministers die deel uitmaakten van de Staten Generaal en werkten die voor Nederland of hadden die andere opdrachtgevers?

   Er vanuit gaande dat bepaalde lieden de baas in Nederland wilden zijn/worden dan heb je mensen nodig die dat mogelijk kunnen maken.
   Sommigen zijn ook van mening dat ons koningshuis geen recht heeft daar te zitten.
   Nou heb ik geprobeerd een beetje logisch te denken en eens verder te kijken.
   20 november 1890 werd Emma als regentes beedigd.
   Dan moeten mensen voor die tijd dat mogelijk hebben gemaakt.
   Als je nu opzoek gaat naar Kabinet-Heemskerk AZN (dat zat van 1883-1888) dan kom je daar bv de naam Abraham van Karnebeek tegen als minister van buitenlandse zaken.
   Nu lijkt het mij heel goed mogelijk dat eigenaren van grote bedrijven onderlinge banden hebben zoals ook ministers van buitenlandse zaken dat kunnen hebben.
   Abraham van Karnebeek had contact met Andrew Carnegie die een groot staalbedrijf had wat hij in 1901 verkocht aan United Steel Corporation wat was opgericht mede door Piermont Morgan voor het bedrag van 480 miljoen dollar.
   Toen Carnegie in 1904 de Carnegie stichting oprichtte werd Abraham van Karnebeek voorzitter van die club.
   Nou bewijst dit allemaal niets maar laat wel zien dat Van Karnebeek contact had met hoge lieden en als ik dan namen als Morgan zie dan lijkt het mij niet onmogelijk dat hier andere zaken een rol gespeeld kunnen hebben. https://nl.wikipedia.org/wiki/U.S._Steel

   http://www.relay-of-life.org/nl/chapter.html Pakken we dit boek erbij en gaat u naar blz 23 dan staat daar:Hoe zij de president van Europa worden.
   Kijk vooral wie dat zijn. gaat u dan bv naar blz 63 dan kunt u het verband zien van toen tot op heden en bedenk dan ook dat Sarkozy sinds gisteren ook weer meedoet naar de titel van president.

  2. Lekker zo Arnold, in je eentje een draadje maken..?
   Ik heb het even bij elkaar gezet, voor het nageslacht..! Die kunnen anders helemaal geen wijs meer uit je daden worden.. 😉

  3. Dank je Guidoj.
   Je hebt gelijk en eigenlijk vond ik dat zelf ook wel.
   Ik hoop alleen dat begrepen wordt wat geschreven is en wat ik probeer aan te geven.

 8. h Dit alles met als doel de in de Talmoed aan hen beloofde wereldheerschappij op zich te kunnen nemen. De Zionistische Joden hebben zich als een bloedzuiger vastgebeten in iedere opkomende geopolitieke macht, om deze als een gecontroleerde oppositie te kunnen misbruiken. Het verkrijgen van een Zionistisch Joodse wereldhegemonie wordt ontleend aan de Babylonisch/Farizeïsch/Talmoedisch/Kabbalistische overtuiging dat de Khazaarse Joden, op basis van hun zelf aangemeten Oud Testamentisch uitverkoren zijn, ieder werelds machtsvoertuig mogen gebruiken dat hun meester dient. Dat daarom bijdraagt aan het een podium bieden voor hun (satanische) Messias. Vanwaar hij zijn alleenheerschappij over de planeet Aarde kan vormgeven
  Like · Reply · 4 mins
  Ludo Tausch
  Ludo Tausch Bovenstaande is een copy uit dit lange artikel, wat ik niet eens ga lezen. Zionisten die podium bieden aan de Messias, die dan ook nog satanisch is. Typisch gevalletje van een mislukte student die in een LSD trip is blijven hangen. Wat mij betreft mag dit de prullebak in, hier gaan we geen democratie mee redden, hoe interesant het ook allemaal klinkt.

  1. Dank voor je kritische reactie ludo. Ik zal eens kijken of ik trippend op lSD tot dezelfde inzichten kom. 🙂

 9. Dus als ik het goed begrijp dan was Adolf Hitler een buitenechtelijke kleinzoon van Lionel Rothschild.
  Misschien verklaart dat de verdwijning van AH wel.
  Knappe jongen die hem vindt op een landgoed van de Rothschilds.
  Hij moet dan ook een eigen vliegtuig hebben gehad etc. dus hoefde zich niet schuil te houden.
  Ik vraag me af of iemand AH wel zou herkennen zonder snor en uniform.
  Vraag me af wanneer hij is overleden.

  1. Nogmaals. Lees de boeken van David Irving, onder ander zijn werk over Adolf Hitler. Deze man wordt niet voor niets al decennia lang door de zionistische media VOLKOMEN zwart gemaakt.

   Van het zionisme weet ik één ding. Wanneer iemand (te) dicht bij de waarheid komt wordt alles uit de kast getrokken om te voorkomen dat het dan algemeen bekend (of geloofd) wordt.

 10. Dank Arend voor de link.
  “There is no forensic evidence for his or Eva Braun’s deaths…”

  “We didn’t want to re-write history, but the evidence we’ve discovered about the escape of Adolf Hitler is just too overwhelming to ignore.”

  En dan wordt natuurlijk de deskundige erbij gehaald om iedereen de mond te snoeren: The claims have been ridiculed by leading historian Guy Walters…
  Ik denk toch dat hij is weggekomen. Ik heb ook dergelijke verhalen gelezen over Mengele. Die hield zich na de oorlog bezig met martelen en programmeren van kinderen. Ik weet niet meer waar ik dat heb gelezen misschien wel in het verhaal van Bryce Taylor.

  1. @Arend
   Ik heb de informatie in de link nog niet gelezen maar ik geloof direct dat de informatie, kennis en ervaring van nazi-wetenschappers voor bepaalde organisaties van onschatbare waarde is.
   Die informatie, kennis en ervaring heeft verder niemand en ik denk ook niet dat die kennis ooit met ons zal worden gedeeld.
   Ik ben er wel van overtuigd dat het op ons wordt toegepast.

   @Arnold
   Ik las dat er grote sommen geld werden geboden voor de arrestatie van Mengele.
   Ik kan mij voorstellen dat het daarom voor hem een goed idee leek om in de media zijn dood in scene te zetten want dan stopt het hele circus.
   Maar de informatie over zijn dood kan natuurlijk ook echt waar zijn.
   Mengele werkzaam als boerenknecht daar heb ik een beetje moeite mee.
   Ik denk dat Mengele voor de elite vanwege zijn kennis van onschatbare waarde was.

   Wat ik had begrepen uit een ander verhaal (weet niet meer van wie) was dat hij als dr. Green in Amerika werkte.
   Daar ging hij gewoon op dezelfde voet verder met dezelfde wrede onderzoeken.
   Blijkbaar is in bepaalde kringen vraag naar een dergelijke onderzoeker.
   Misschien is hij na zijn Amerikaanse carrière naar Zuid-Amerika verhuisd.

  2. Arend.
   Dank je voor de verwijzing dit wist ik niet van Mengele maar kon het wel vermoeden.
   Onze zogenaamde “bevrijders” hebben zoals bekend is geleerden en de grootste misdadigers niet of nauwelijks bestraft maar gebruik gemaakt van hun diensten door ze naar Latijns Amerikaanse landen te laten vluchten.
   Werner von Braun de man achter de V1 en V2 bv heeft ook voor de Nasa gewerkt.
   De top van IG Farben die de leiding hadden en toestonden dat gevangenen werden misbruikt waarbij velen door uitputting en/of mishandeling omkwamen zijn ook niet of nauwelijks bestraft terwijl toch ook bekend is dat zij zaken met de SS deden.
   Opvallend hierbij zijn een paar dingen.
   De hoge koppen die de leiding hebben en gebruik maken van lieden die er geen moeite mee hebben andere mensen (vaak op sadistische wijze) te mishandelen zorgen er altijd voor dat zij zelf de dans ontspringen.
   Maar het ergste vind ik nog dat veel GEALLIEERDE MILITAIREN ZIJN MISBRUIKT want naar ik aanneem zullen de meesten van hen echt gedacht hebben dat zij voor de vrijheid vochten terwijl hun eigen leiders de grootste criminelen tot op de dag van vandaag of in bescherming of in dienst namen en nog steeds nemen.
   Je hoeft alleen maar te kijken naar de militairen die onder het mom van terreur bestrijden nu rijkdom voor de welbekende club aan het vergaren zijn.

  3. Aan dat probleem kunnen wij allen werken. Wij kunnen door propaganda “toekomstige soldate voor de elite” moeilijker te recruiteren maken. Dat doe ik al 25 jaar en de laatste 6 jaar nog meer! Ik heb het volgende 100.000 keer op LiveLeak gepost om de Moslim mannen uit te leggen dat ze voor de gek gehouden worden.

   http://www.liveleak.com/comment?a=view_comment&comment_id=56366702
   (een van mijn propaganda accounts)

   Maar ja, jullie Nederlanders zijn lekker met jezelf bezig. Wat hebben jullie de afgelopen 6 jaar gedaan om ervoor te zorgen dat de “zelfbenoemde criminele elite” niet op een makkelijk manier soldaten kan recruiteren?

   NIKS???

   Hebben jullie NIKS gedaan? Ik weet het antwoord all. JULLIE HEBBEN NIKS GEDAAN. Omdat jullie alle 17 miljoen lekker met jezelf bezig zijn en jullie zelfbenoemde criminele elite trouw heeft gezworen aan Rothschild en zijn Pepi en Koki kornuiten, gaat er niks verloren als jullie 17 miljoen er morgen niet meer zijn. Jedem das Seine!

  4. @Arnold 11.4, 11.6,

   Na Adolf Hitler is Josef Mengele de meest gedemoniseerde man in de “geschiedenis” van de mensheid.

   Een wijs man zei ooit:“Geschiedenis is niets anders dan een stel leugens waar de overwinnaars het mee eens zijn geworden. De daadwerkelijke geschiedenis is vaak veel genuanceerder, zo niet compleet anders.

   Dit geeft misschien een ander, in elk geval een veel genuanceerder, inzicht dan de zionistische haatpropaganda.

   http://frissekijk.info/waarheid-over-dr-josef-mengele/

  5. an argie.
   Toevallig heb ik vandaag in 12.3 de reactie gegeven dat velen een mening hebben terwijl ze maar een half verhaal kennen en dat ik me daar eerder ook al eens aan schuldig heb gemaakt.
   Ik heb je verwijzing helemaal gelezen en bij de reacties zelfs de man horen zeggen dat hij daar niet zou zitten als Mengele er niet was geweest.
   Natuurlijk is het zo dat wanneer je anders verteld dan de meeste mensen geloven omdat ze niet zelf nadenken maar geloven wat de door de gecontroleerde media of geschiedenis boekjes wordt verteld je als gek wordt versleten waarna velen niet eens het verhaal willen horen zelfs al kan je iets bewijzen.
   Ik sta open voor alles en elke medaille heeft twee kanten alleen wanneer je die medaille op een tafel legt zie je maar 1 kant waarna velen al zouden zeggen dat het een mooie medaille is terwijl ze de andere kant niet eens gezien hebben want dan zouden ze hem moeten omdraaien.
   Wat betreft de misdaden die begaan zijn worden altijd de Duitsers in een kwaad daglicht geplaatst maar nooit wordt er gesproken over wat er met Duitse gevangenen is gebeurd na de oorlog.
   Daarbij komt ook nog dat we nu hetzelfde weer kunnen gaan mee maken alleen nu komt het van de overwinnaars wat op zich ook al veel verteld natuurlijk.

 11. Arend: Wat betreft Hitler ben je volledig ingepalmd door de zionistische propaganda. Ik ben absoluut geen vereerder van deze gast, maar de zionistische propaganda heeft deze man, die niets anders wilde dan vrijheid voor zijn volk, gestaafd op Christelijke normen en waarden, vanaf het begin VOL-LE-DIG zwart gemaakt.
  De op één na meest gedemoniseerde man is Dr. Joseph Mengele geweest. Deze briljante arts en geneticus, die nota bene in 1943 als eerste ter wereld een behandeling vond tegen de verschrikkelijke en besmettelijke kinderziekte Noma (noma faciei of cancrum oris), waarbij het volledige gezicht wegrot, wordt al sinds jaar en dag “De engel des doods” genoemd. (http://frissekijk.info/waarheid-over-dr-josef-mengele/)

  David Irving heeft tienduizenden mensen geïnterviewd en honderdduizenden documenten doorgespit. Hij heeft zelfs de hand weten te leggen op het dagboek van Hitler’s (Joodse!!!) lijfarts.
  Geen één geïnterviewde persoon, geen één document, geen enkele pagina uit het dagboek van Hitler’s lijfarts staaft de bewering dat Hitler naar Argentinië zou zijn ontsnapt, noch naar Neuschwabenland (Antarctica – Wat ik persoonlijk een logischere optie zou vinden.)

  Hitler is de meest gedemoniseerde persoon in de geschiedenis van de mensheid. Hij was illuminatie, agent van de Rothschilds, (bastaard)kind van de Rothschilds, homosexueel, stoephoer, drugsverslaafd, maniak, idioot, schizofreen, had een gespleten persoonlijkheid, idioot, psychopaat, en elke ander denkbaar scheldwoord dat je hier maar in kunt vullen.

  Ook leed hij zo’n beetje aan elke (psychische) ziekte, wat men kon vertellen op basis van seconden filmmateriaal of van horen zeggen. Parkinson, Alzheimer, narcisme, schizofrenie, psychose, gespleten persoonlijkheid, om er een paar te benoemen.

  Dit rijmt totaal niet met het werk van David Irving die de dagboeken vond en uitwerkte van de (nota bene Joodse) lijfarts van Hitler tot en met 30 april 1945… (www.fpp.co.uk/books/Morell/Morell.pdf)

  Ga je een beetje op zoek WIE dit soort zaken de wereld in helpt, kom je steevast weer bij de dezelfde groep leugenaars terecht die eveneens het dogma van de holocaust de wereld in hebben geholpen.

  Homosexueel: Hitlers Geheimnis. Das Doppelleben eines Diktators; Lothar Machtan (2001) – Jood
  Hans Frank heeft tijdens de Neurenbergse tribunalen (wat niets anders was dan schijnprocessen, waarbij het AB-SO-LUUT niet ging om waarheidsbevinding) verkondigd dat het wel eens zou kunnen zijn dat AH half joods was:
  http://www.holocaustresearchproject.org/ar/frank.html
  https://www.theguardian.com/century/1940-1949/Story/0,,127827,00.html
  http://www.haaretz.com/jewish/news/1.620351
  http://www.nytimes.com/1998/11/17/science/insane-or-just-evil-a-psychiatrist-takes-a-new-look-at-hitler.html
  http://www.psychologyandsociety.org/__assets/__original/2012/01/Hyland_et_al.pdf
  http://www.newstimes.com/news/article/Did-Hitler-have-Parkinson-s-disease-Danbury-222203.php
  http://www.express.co.uk/expressyourself/172643/Adolf-Hitler-A-psychopath-with-hysterical-symptoms
  http://americanfreepress.net/bush-rockefeller-rothschild-hitler/?print=print

  Hitler was GEEN (bastaard)kind, NOCH agent van de Rothschilds
  Hitler had GEEN joodse voorouders
  Hitler was GEEN homoseksueel
  Hitler was GEEN psychopaat.

  Follow the money:

  An accurate assessment by James Pool in Who Financed Hitler absolutely refutes the legend big banking or industrial interests played a substantial role funding Hitler. Most of the Nazi Party’s money came from small contributions and sales of literature.
  http://www.pdfarchive.info/pdf/P/Po/Pool_James_and_Suzanne_-_Who_financed_Hitler.pdf

  Dus geen geld van Rothschild bankiers oid.
  https://justice4germans.com/2013/04/09/did-adolf-hitler-serve-the-new-world-order-agenda/

  Het ging ENKEL EN ALLEEN HIEROM!!

  De Joodse Weimar republiek (geïnstalleerd door Rothschild zelf) bracht het Duitse volk na W.O.I op de rand van de afgrond door de irreële en exorbitante “herstelbetalingen” van het Verdrag van Versailles.
  Duitsland was een speelbal geworden van de buurlanden. Frankrijk en Polen deden landje pik en de Duitsers konden er niets tegenin brengen omdat men er slechts een “leger” van 100.000 man op na mochten houden voor binnenlandse aangelegenheden.

  Tegelijkertijd vlamde na W.O.I het communisme (onder leiding van Rosa Luxemburg) op die TOEN AL probeerde weer eens zoveel mogelijk Christenen uit te roeien. Fascisme was een CHRISTELIJK antwoord voor het behoud van de Europese cultuur. Duitsland (november revolutie 1918 – Italië 1919 en Spanje 1936 zijn voorbeelden hiervan.) Ondanks dat zowel Hitler én Mussolini DEMOCRATISCH zijn GEKOZEN. worden ze tot op heden gestigmatiseerd als “dictators”.

  Wanneer zou HET DUITSE VOLK het beter hebben gehad? Onder de Weimar republiek of onder Hitler 1933-1939. Dat er een oorlog met de Bolsjewieken aan zat te komen is meer dan overduidelijk. Wanneer Hitler op 22 juni 1941 GEEN preventieve aanval op de USSR zou hebben gedaan, zouden 175 divisies, 15000 tanks, 12000 vliegtuigen en ongeveer 60000 assault guns Europa VOLLEDIG hebben overmeesterd.
  h ttp://www.tomatobubble.com/id605.html
  h ttp://frissekijk.info/polen-begon-de-oorlog-engeland-de-wereldoorlog-deel-1-2/
  h ttp://frissekijk.info/polen-begon-de-oorlog-engeland-de-wereldoorlog-2/

  DAAROM moet Duitsland tot op de dag van vandaag bloeden. Het heeft laten zien HOE je onder het satanische Zionistisch Joodse juk van het Babylonische Bankensysteem uit kunt komen. Hij deed de wereld versteld staan door de Duitse Arbeider garant te laten staan voor een munteenheid, die ZONDER RENTE werd gecreëerd. Dit is de ware betekenis van “Arbeit macht frei”! Vrij van de bankiers.

  Je ziet de parallel met de Russische tsaren, die ook de Rothschilds weigerden.
  Je ziet de parallel met JFK die onder het Rothschild juk uit wilde komen met Executive order 11110
  Je ziet de parallet met Ghadaffi, die ook de Rothschilds weigerde
  Je ziet de parallel met Assad, die ook de Rothschilds weigert
  Je ziet de parallel met Putin, die ook de Rothschilds weigert

  Daarom moest Duitsland volledig worden vernietigd. Zowel fysiek, als emotioneel, als spiritueel. De Zionistische bankiers gaven op deze manier een boodschap aan de wereld wat er zou gebeuren als er niet naar hun pijpen zou worden gedanst.

  The brilliant financial economic policies of Hitler and the NS, and the economic miracle that resulted, not only enraged the Bankers, but made Germany the envy of her neighbours, and showed that it was possible to have a prosperous nation without gold and without International Bankster Gangsters and their central banking system, and usury. Moreover, it gave Germany true independence, freedom and real sovereignty!

  Op 8 mei 1945, de dag van de onvoorwaardelijke overgave, had Duitsland 0,000000000 schulden bij de Rothschild bankiers!

  http://thegreateststorynevertold.tv

  En de rest is niets anders dan Zionistische Joodse Leugens.

  (Ze mógen dit zelfs van de Talmoed! – Baba Kamma 113a. Jews may use lies (“subterfuges”) to circumvent a Gentile.)

  Ze mogen álles doen. Liegen, bedriegen, stelen, zelfs doden!
  (Sanhedrin 57a .
  – When a Jew murders a gentile, there will be no death penalty.
  – What a Jew steals from a gentile he may keep.
  Baba Mezia 24a .
  – If a Jew finds an object lost by a gentile (“heathen”) it does not have to be returned.

  – Rabbi Yitzhak Ginsburg declared, “We have to recognize that Jewish blood and the blood of a goy are not the same thing.” (NY Times, June 6, 1989, p.5).

  – “One million Arabs are not worth a Jewish fingernail.” –Rabbi Yaacov Perrin, Feb. 27, 1994

  – The Talmudic position concerning deception of Gentiles is embodied in the Halachic dictum, “It is permitted to deceive a goy (Gentile).” [1] In legal and business matters, the Talmud says Gentiles are beneath equality with Jews. As the 1905 Jewish Encyclopedia explains [2], the Gentiles were “outlawed” by God from the beginning. )

  De Joden hebben de propaganda geperfectioneerd in de afgelopen eeuwen. Bijna iedereen valt ervoor en slikt tot op de dag van vandaag alles wat deze zelf proclamerende “uitverkoren” psychopaten uitkramen voor zoete koek, om maar niet voor racist, antisemiet, fascist, of nog veel erger; neonazi te worden uitgemaakt.

  Ken de Talmoed. Lees die en ken je WARE vijand, die op dit moment via massa immigratie genocide van het blanke Europese ras aan het plegen is.

  communismbythebackdoor.tv

  1. Hier hebben we echt een antisemiet te pakken. Omdat de Rothschilds nogal wat streken hebben uitgehaald wordt dat direct maar in de sluwe antisemitische framing doorgetrokken alsof ALLE joden zo zijn. Als je zo denkt dan moet je echt wel rot zijn in de kop. Als een Christen wat flikt dan zijn niet ALLE christenen zo. Of een moslim een aanslag pleegt dan zijn ALLE moslims zo. Nee dus.

   Wat een afschuwelijke griezel bent u. Tsjongejonge.

  2. Boze meneer.
   Ten eerste zou u bv de stukken hier van Antisoof 2.8 T/m 2.10 kunnen lezen daar wordt duidelijk uitleg gegeven.
   an argie is geen anti Semiet of joden hater het probleem is dat net als op vele andere gebieden iets niet benoemd mag worden omdat je dan dergelijke leuzen naar het hoofd geslingerd kan krijgen.
   Zij die zich verbergen weten dat ook en daarom verbergen zij zich achter die wetenschap.
   In een open gesprek moet alles benoemd kunnen worden en alles bespreekbaar zijn en daar mag je niet vanaf wijken want dan kunnen zij die het onheil veroorzaken zich daar achter verschuilen.
   Ikzelf heb ook iets dergelijks meegemaakt in een discussie met een ander persoon die hier reageerde.
   Deze man had het over het Arische ras en ik zag dat toen ook als verheerlijking van de Duitsers die misdaden hebben begaan.
   Na veel over en weer gediscusieerd te hebben bleek dat het arische volk een heel mooi en intelligent volk was wat niets met Hitler of Nazi,s te maken had.
   Wat ik wil zeggen vaak reageren mensen negatief terwijl ze maar een half verhaal kennen.
   Beter zou zijn eens zelf iets uit te zoeken en kijken naar de verwijzingen die gegeven worden want an argie heeft om 12.10 uur het stuk geplaatst en u maakt mij niet wijs dat u om 14.36 uur al de verwijzingen al heeft bekeken.

  3. een prachtige onderzoeksvraag voor een uitgebreid gesponsord uitgestreken doctoraat; ‘Who financed Hitler?’

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/wall_street/chapter_07.htm Quote: “We do know that prominent European and American industrialists were sponsoring all manner of totalitarian political groups at that time, including Communists and various Nazi groups..”

   Ahnenerbe en ‘christelijke normen’, pardon? meer paganistische normen en nog meer totaal geen normen;

   Quote: “Moreover, note what is actually being asserted: the Ahnenerbe’s portfolio was to investigate any potential source of power for weaponization. And notably, all normal constraints or orthodox conceptual or moral paradigm were laid aside. In that context, there were bound to be more failures than successes. But equally, in that context, in that bureaucratic culture, the freedom to “brainstorm”, to generate and then to pursue the unorthodox novel idea, would have been given more or less free rein. Indeed, it would have been expected. Consequently, the Ahnenerbe’s failures, or its barbarous cruelty, are often paraded as evidence of a pervasive breakdown not only of traditional morality, but of the scientific establishment and method in Nazi Germany. But what are overlooked are the indications of its possible – and groundbreaking – successes, for in the milieu of free experimentation without constraints (moral or otherwise), dramatic failure was to be expected. ” http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/reichblacksun/chapter11.htm

  4. @ an argie:

   “(Ze mógen dit zelfs van de Talmoed! – Baba Kamma 113a. Jews may use lies (“subterfuges”) to circumvent a Gentile.)

   Ze mogen álles doen. Liegen, bedriegen, stelen, zelfs doden!
   (Sanhedrin 57a .
   – When a Jew murders a gentile, there will be no death penalty.
   – What a Jew steals from a gentile he may keep.
   Baba Mezia 24a .
   – If a Jew finds an object lost by a gentile (“heathen”) it does not have to be returned.

   – Rabbi Yitzhak Ginsburg declared, “We have to recognize that Jewish blood and the blood of a goy are not the same thing.” (NY Times, June 6, 1989, p.5).

   – “One million Arabs are not worth a Jewish fingernail.” –Rabbi Yaacov Perrin, Feb. 27, 1994

   – The Talmudic position concerning deception of Gentiles is embodied in the Halachic dictum, “It is permitted to deceive a goy (Gentile).” [1] In legal and business matters, the Talmud says Gentiles are beneath equality with Jews. As the 1905 Jewish Encyclopedia explains [2], the Gentiles were “outlawed” by God from the beginning. )

   Commentaar; och ook in de bijbel kun je teksten lezen die erg stevig kunnen zijn. (leviticus 20). En omdat een of andere gefrustreerde studeerkamerrabbijn dit schrijft is het niet zo dat ALLE of in ieder geval veel joden dit geloven. Dat joden dit mogen doen oplichten en bedriegen van niet-joden.

   Veel zionisten waren nauwelijks gelovig en hadden eerder communistische of socialistische denkbeelden. Veel van die pioniers waren tegen bezit (alles saampjes delen in zionistisch joepieland) en dat is iets anders dan de boel jatten van Goi (niet joden). Er werd wel veel en wordt veel gebedeld voor het JNF en dat mag toch ? Ik geef er geen stuiver aan (ga maar naar de Rothschild of Rockefeller hahaha). Misschien hebben de Rothschild en Rockefeller deze rabbijn wel gelezen. Of Bernie Madoff (die van die piramidefraude) mar die mag eventjes in de bajes zitten.

  5. @Boze meneer,

   Ik ben noch racistisch (Wat overigens alleen blanken kunnen zijn), noch antisemitisch, noch wat-dan-ook.
   Ik word er alleen dood- en doodmoe van dat telkens wanneer ik de problemen aankaart, stante pede wordt uitgemaakt voor neonazi, jodenhater, antisemiet of zelfs neonazi!

   Ik moet zeggen de zionistische indoctrinatie zit na 80 jaar zeer diep geworteld in deze maatschappij. Er wordt gespeeld op de emotie om dogma’s in stand te houden. Naar rede wordt totaal niet meer geluisterd.

   In mijn optiek zijn woorden als rechts-radicaal, antisemiet, fascist, racist, (neo)nazi etc. woorden van psychologische oorlogvoering geworden om elke vorm van open debat bij voorbaat de kop in te drukken wanneer iemand het niet eens is met de zionistische denkwijze.

   Wanneer er zelfs wetgevingen (noodzakelijk? – kan iemand niet zeggen omdat er aan bepaalde zaken nu eenmaal niet mág worden getwijfeld) zijn om de “geschiedenis” in stand te houden, dan is vrijheid van meningsuiting wel zeer ver te zoeken.

   Wanneer ik zie dat er a.g.v. massa-immigratie een GI-GAN-TI-SCHE demografische verandering in Europa plaats vindt, waardoor de volledige Europese cultuur wordt vervangen…

   Wanneer er allerlei valse vlag operaties worden uitgevoerd om de burgerrechten die de afgelopen eeuwen zijn verworven in een aantal decennia teniet te toen, teneinde een nieuwe communistische wereld, geleid door de VN, af te dwingen….

   Dan vecht ik tot de laatste vezel die ik in mijn lichaam heb om er voor te zorgen dat mijn kinderen en kleinkinderen in vrijheid kunnen blijven leven onder dezelfde normen en waarden als waarin ik ben opgegroeid.

   Dat er (tijdelijk) mensen uit andere landen in Nederland verblijven, heb ik absoluut geen moeite mee, maar wanneer de Moedercultuur van een land dreigt te verdwijnen door massa immigratie, met totaal andere normen en waarden, waar politiek correct Nederland niets van mág zeggen om maar niet met één van bovengenoemde woorden van psychologische oorlogsvoering te maken te krijgen, dan word ik juist recalcitrant en ga het beestje juist bij de naam noemen, al was het alleen maar om de mensen een spiegel voor te houden.

   Probeer hedentendage eens een Christelijke kerk in Mekka of in Jerusalem te laten bouwen. Ik geef je weinig kans.

   Ieder mens heeft recht op een eigen plek!
   Wanneer iemand een Sharia wetgeving wil opstellen. Prima, maar NIET in Nederland.
   Wanneer iemand volgens de Talmoedische wetgeving wil leven, prima, NIET in Nederland. Wanneer iemand volgens het Zionisme wil leven. Prima, maar niet in Nederland. Omdat Nederland zo klein is hebben één voordeel. Wij hebben héél veel buitenland waar al deze mensen zonder problemen kunnen gaan wonen. Hebben we allemaal een plek voor ons zelf.

   Wanneer je deze mensen met een totaal andere cultuur en godsdienst in een rechtszaal laat zweren op de bijbel of God, kun je ze net zo goed de handen laten leggen op de eerste editie van de kleine Johannes van Frederick van Eeden, dat maakt net zo veel (misschien zelfs meer) indruk. (En achteraf zeker zeggen…Wistik)

  6. @an argie
   Ik wil direct van je aannemen dat aan het volk een verhaal wordt verteld dat niet helemaal de waarheid is of zelfs helemaal niet de waarheid is.
   Toch heb ik moeite met jouw verhaal dat niet helemaal logisch is naar mijn mening.
   Over Mengele wordt in één van de links gezegd dat de verhalen over hem niet waar zijn omdat er geen bewijs voor is.
   De verhalen over Mengele werden verteld in de 2e wereldoorlog en vlak daarna.
   Nu 70 jaar later wordt gezegd dat er geen bewijs is voor al die horrorverhalen.
   Mengele kon dat toen toch zelf vertellen?

   Wat Irving betreft, hij zegt dat er niet zoveel joden in Auschwitz zijn gestorven als wordt beweerd.
   Het aantal is toch niet relevant?
   Het is toch een feit dat joden in kampen werden verzameld?
   Daaruit mogen we toch aannemen dat er plannen waren met de joden?

   Ik ben benieuwd wat er volgens jou met Hitler en Mengele is gebeurt na de oorlog?

  7. Hilter was een slechte generaal.
   Voor de rest ben ik het met je eens.
   Hij heft zich keer op keer voor de gek laten houden door de Engelsen.
   Als je 50x een vredes voorstel doet aan de Engelsen dan ben je wel erg naief.
   Ik heb nog nooit een vredesvoorstel aan ze gedaan. Zal ik ook nooit doen. Weg ermee.

  8. Voor mij bewijst het FEIT dat Hitler eerst lange tijd geprobeerd heeft iets zinnigs op te zetten en dát niet lukte een boel. Wie waren de mensen die hem -gelijk een tegenwoordige popster- toen ontdekten en in hem een ideale vertegenwoordiger van hun zaak zagen..? De waanzinnige opkomst van Hitler zegt veel meer dan mensen werkelijk zien..! Wie waren zijn financiers. Kijk naar veel van de links hierboven, waarin het aan de orde komt.
   Zoals Geert Wilders een puppet-on-a-string is van de Zionistische club.. Zie ons artikel over zijn onthulling als mol..
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/geert-wilders-is-de-mol/

  9. Het Haavara project waar Hitler de joden de mogelijkheid bood om het Duitsland van toen te verlaten naar Israel en waar hij ze zelfs daar bij aankomst geld wilde geven zodat zij daar een bestaan konden opbouwen.
   Waarom wordt dat nooit in de geschiedenis boekjes genoemd?
   En wat te denken van de stop bij Calais waardoor vele Engelsen konden vluchten terwijl het Duitse leger over Frankrijk heen walste.
   En misschien was Rudolf Hess ook wel naar Engeland gevlogen om te onderhandelen wat niet gelukt is waarna ze hem gevangen hebben gezet.
   Rudolf Hess de man die misschien meer wist is na lang gevangen gezeten te hebben op misterieuze wijze om het leven gekomen (men beweerd dat hij zelfmoord heeft gepleegt)of zat daar meer achter en was men bang dat het uit zou komen wanneer de kans bestond dat deze man vrij zou komen?

  10. Niet alleen de waanzinnige opkomst van Hitler is veelzeggend.
   Dat hij probleemloos van het wereldtoneel kon verdwijnen en daarna zonder problemen een nieuw bestaan kon opbouwen is ook veelzeggend.

   Op Youtube heb ik deze film gevonden.
   https://www.youtube.com/watch?v=IrMupQXG6HE

   In bovenstaande documentaire wordt duidelijk hoe Hitler met medewerking van zijn vrienden o.a. Juan en Eva Perón een nieuw bestaan in Argentinië kon opbouwen.
   Heel nazi-Europa ging toen naar Argentinië waardoor daar een enclave is ontstaan.
   Dat verklaart misschien ook wel het Europese uiterlijk van Maxima.

   Er komen in de documentaire mensen aan het woord die Hitler daadwerkelijk hebben gezien na de oorlog.
   Sommigen zijn bedreigd nadat ze met de makers hebben gesproken.
   Er wordt in de documentaire ook over prins Bernard gesproken die blijkbaar vaak in Argentinië was.
   Eerder vond ik het vreemd dat Willem Alexander een Argentijns meisje had gevonden en dat Beatrix akkoord was met een burgermeisje.
   Na het zien van de documentaire vind ik het logisch dat WA een Argentijnse vrouw heeft.
   Voor ons was Maxima toen een burgermeisje maar ik denk dat ze juist bij de elite hoort. Daarmee bedoel ik de elite achter de schermen.

 12. @ Arend; Antismitisme komt iedere keer uit de stront bovendrijven onder verschillende gedaanten. Nu worden de zionisten weer afgeschilderd als het Kazariaanse kwaad dat overal achter zit. Iedere keer een andere gedaante. In de middeleeuwen werden joden beschuldigd van het vergiftigen van de waterbronnen. Volgens mij ben jij Arend een sluwe meelifter omdat antisemitisme en Israel haten in de mode is. En met zulke grizles kun je maar beter onder een nickname reageren dan door sluwe manieren mezelf en de familie in gevaar te brengen. Je zal het wel bangerig vinden maar het sluwe framen van voorzichtigheid naar bangigheid is echt gemeen. Ik ben voorzichtig of is dt illegaal of zo. Oh en dat kaartje van die Herzl sja dat is lachen want die dacht een heel groot Israel te gaan creeeren. En jij sluwerik denk zeker dat die zionisten dat nog steeds willen nou dan zijn die gek om met 8 miljoen mensen een gebied meerdere malen zo groot als Frankrijk de gaan bemensen. Volgens mij heb je gewoon de pest aan de joden en denkt dat ze veel machtiger zijn dan dat ze daadwerkelijk zijn. Oh ja en er zijn hele machtge families bij (Rothschilds, Rockefellers) die nogal wat streken hebben uitgehaald om rijk en machtig te worden. Is dat typisch joods of zo ? Het is wel slim en sluw om naar een minderheid te zijzen als zondebok voor alle ellende als afleiding van andere sluwe volvretende machtigen. Arend misschien moet je maar naar de Gazastrook emigreren zodat je je jodenhaat kan cultiveren. Het haatbaardje heb je al. En oh ja mocht er maar iets met de familei of mij gebeuren omdat je op een of ander sluwe manier mij hebt achterhaald dan krijg je gedonder.

  Waarom ben ik zo kwaad omdat dat jodenbashen in het verleden nogal wat doden en verdriet heeft veroorzaakt. En dan kom ik voor de joden op.

  1. Jaren geleden Boze meneer, ben ik al tot de conclusie gekomen dat ik helemaal niets te verliezen heb. They can take my body, but not my soul.
   P.S.
   Wat betreft uw beschuldiging een Jodenhater te zijn, kan ik u vertellen dat ik dertien jaar heb samengewoond met een heel echt Joodse vrouw, wiens ouders vlak voor WOII naar Zuid-Afrika zijn gevlucht. Met deze Joodse vrouw heb ik twee fantastische, inmiddels volwassen, Joodse dochters.
   Ik raad u aan het artikel nog eens heel goed te lezen en dan speciaal te letten op het onderscheid dat ik maak tussen Zionistische leiders en de gewone Joden. Om maar even een voorbeeld te geven en het u iets gemakkelijker te maken, het volgende citaat:

   “De gemiddelde joodse gelovige (14) weet over het algemeen niet wat zijn satanisch geïnspireerde leiders als agenda hebben.”

  2. @ Arend; die satanische agenda is niet vast te pinnen op “de zionisten”. Zionisten zijn joden die naar het thuisland Israel willen gaan omdat daar het joodse geloof is begonnen. Later si er een koninkrijk Kazarie ontstaan waar de leiders geboden omvan het jodendom een staadsgodsdienst te maken. Ook dat zijn joden want die hangen het joodse geloof aan. Blijkbaar ben je dus geen antisemiet gelukkig maar. Misschien heb je wel een hekel aan Israel. Ik ben vriend van Israel zonder het als een soort heilige boontjesland te zien. Maar vertel eens in welk land kan een Arabisch Christelijke transsexueel een schoonheidswedstrijd winnen en tegelijkertijd lopen er extreem religieuze joden met een schmreitel op en met zwarte pakken die de hele dag bezig zijn met religie te beleven. Is er een ander land in de regio waar dat kan ? Nee dat kan alleen in Israel.
   In Israel zitten een mevrouw met een chador en een meneer met een schmreitel op naast elkaar in de tram en daarnaast zit een homo en een christelijke priester.

  3. “””Oh ja en er zijn hele machtge families bij (Rothschilds, Rockefellers) die nogal wat streken hebben uitgehaald om rijk en machtig te worden.”””
   Bagataliseren. Ik haal een streekje uit door Londen en Parijs te vernietigen. Kwajongens streek.

   https://youtu.be/7GSXbgfKFWg (de kluizen van Rothschild zijn banken zijn LEEG)
   Rothschild zijn echte waardevolle zaken zijn weg (foetsie), het goud/silver en onroerend goed. Rothschild zijn koffer heeft enkel nog I.O.U.’s (I Owe You). Amerikaanse schatkistpapier wordt masaal gedumpt en er is geen vraag meer naar vanuit het buitenland. De VS is faillier verklaard door de Chinese elites.

   https://geopolitics.co/vital-issues/ben-fulford/rothschild-khazarian-mafia-using-delaying-tactics-but-time-is-running-out/ The end game for the Rothschild’s genocidal family.
   https://kauilapele.wordpress.com/2011/10/17/benjamin-fulford-10-18-11-rothschild-family-offers-white-dragon-society-25-trillion-to-go-away/
   Een 25 of 50 trillion I.O.U. is natuurlijk niets waard als je er niks van waarde mee kan kopen. Rothschild is de grootste moordernaar en oplichter. De Nederlandse elite heeft zich lekker voor de gek laten houden. Sukkels zijn het. Dat zei ik al in mijn 1e 25 posts op dit forum. Sukkels.

  4. P.S. Boze meneer, na 6 propaganda jaren herken ik psyops binnen 1-3 regels. Ik wist bij je 1e post op dit forum dat ook jij een AIVD psyops bent.

  1. Een Nederlander met Nederlandse ideeen voor problemen van wereldse proporties. Dat gaat niet werken! Ook hij is weer met zichzelf bezig en denkt dat de oplossing is dat mensen met zichzelf bezig moeten zijn. DUS NIET!!! Dat is ook de MATRIX. Het idee dat jij belangrijk bent. Dat ben je niet. Je doet er niet toe.

 13. Khadafi,Sadam Hessein,Assad waren en zijn misschien wel dictators maar geeft dat de VS en bondgenoten dan het recht om hun land binnen te vallen of is dat een intern probleem van de door hen geregeerde landen zelf?
  Als dat een intern probleem is/was en de dictators hebben de VS en bondgenoten niet om steun gevraagd is dan één van genoemde dictators het probleem van de slachtingen en vluchtelingen of van hen die zich ongevraagd met de interne problemen gingen bemoeien?
  Ook al waren of zijn het dictators één ding is aantoonbaar een feit. Voor bemoeienis van de VS en bondgenoten heerste in die landen misschien wel een dictatuur maar toen was het daar en hier in Europa niet zo,n puinhoop als nu.
  Iedereen die denkt dat bv Assad ervoor gezorgd heeft dat de Syrische vluchtelingen naar Europa komen mag zich afvragen waarom dat dan niet gebeurde toen de VS en bondgenoten zich met de interne problemen gingen bemoeien.
  De inval van de VS in Irak was onrechtmatig (zoals laatst uit een rapport gebleken is) Blair heeft dat toegegeven in een toespraak.
  Duizenden mensen en Sadam Hoessein zijn omgebracht door hun toedoen wat dus onnodig is geweest en dat niet alleen maar is dat dan geen dood door schuld en wat betreft Sadam gewoon moord?
  Hoe kan het dat de schuldigen zoals Blair en Bush,Powell(die zei dat Irak gevaarlijk spul in vrachtwagens had) wat toch hoofdzakelijk de aanleiding was voor de inval dat die nog steeds vrij rond lopen?
  Waarom worden zij die de oorlog in Irak steunden niet vervolgd?

  1. Wat betreft de Syrische vluchtelingen dat moet zijn waarom de vluchtelingen niet naar Europa kwamen toen de VS en bondgenoten zich nog niet met interne problemen van dat land ging bemoeien.
   Sorry.

 14. @ genies of death en anderen. Leuk dit eerst wordt ik onder Likoed Nederland geschaald en latr ben ik een AIVD Psy ops. Misschien ben ik ook wel van de Kazaarse maffia of een zionist of zo.
  Ik heb het best wel druk zo. Och ja het houdt je van de straat zal ik maar zeggen. En genies of death gelukkig was Hitler een slechte generaal anders hadden we mogelijk nog steeds met de ellende gezeten en hadden waarschijnlijk in Polen gewoond om in de wapenindustrie te werken als hongerende dwangarbeider nadat de joden en daarna de Polen erdoor heen gejast waren in de Nazi mensen verslindende vernietigingsmachine.

  1. Na 1-3 regels weet ik al dat iemand een psyops is. Of dat de AIVD is of IDF (Israel Defense Force) of de NSA, dat is moeilijk te zeggen. Dan zou ik 10 posts van je moeten lezen. Het is heel eenvoudig: wie zijn belangen verdedig je!

   – het Nederlandse volk
   – de corrupte elite
   – je eigen belangen

   Je bent er heel snel achter.
   Als je de corrupte elite hun belangen verdedigd dan zou het zo kunnen zijn dat je “een beetje dom bent” dus dan kijken we even naar je algemene inteligentie niveau. Zo dom kom je nou ook weer niet over. Dan kijken we naar je Nederlands/Engels. Want ja als je in dienst genomen wordt als PSYOPS dan willen ze wel dat je de taal goed beheerst. Mij zouden ze nooit aannemen. Maar ja ik spreek 11 talen, die automatische Engelse spellingscorrecte veranderd mijn woorden! en mijn handen zijn kapot van zoveel typen na zovele jaren. Dus mijn spelling is belabberd. Maar ik wordt niet aangenomen.

   Ik houd het kort. Psyops zijn makkelijk te detecteren.

  2. @ Genies of death;

   Ik zal eens solliciteren als psy ops medewerker. En de elite verdedig ik zeker niet want die draait veel gewone mensen een poot uit. Ik verdedig Israel omdat ik sympathie heb voor dat land en dat gelul over een zionistisch/joods wereldcomplot kan juist weer van de elite kunnen komen omdat het handig is dat er alweer naar de zionisten/joden wordt gewezen zodat de elite zelf buiten beeld blijft. Een ding is namelijk zo dat onder die globalistische wereldelite er mensen zitten van allerlei pluimage (ook joden dus). Nu even een vraag staan Rockefeller en de Rothschild voor DE JODEN ? Welnee dat is een zeer rijk en invloedrijk groepje mensen en de gemiddelde joodse bagelbakker of winkelier of Israelische taxichauffeur heeft daar niet zoveel mee.

  3. Leuk zo’n reactie. Je denkt zeker dat ik 10 jaar ben of zo. Prachtig. Ik lach mij suf om jouw reactie. Ik heb een Joodse moeder dus als ik jouw logica volg en ik vernietig straks de wereld door een thermonucleaire oorlog die ik veroorzaakt heb door propaganda dan had Hitler beter kunnen winnen want dan had hij mijn moeder te pakken gekregen en kunnen vergassen. Nu zal iedereen sterven omdat ik geboren ben.

  4. Hij is in ieder geval geen IDF (Israel Defense Force) psyops. Want die weten al 3 jaar dat ik een Joodse moeder heb. Ze noemen mij ook vaak JOOD in de hoop dat de Arabieren niet naar mijn adviezen luisteren. Allemaal sprookjes. Het is gewoon een voetbalclub zo’n geloof. Ze willen allemaal winnen en zij zijn de besten!

   http://www.washingtonpost.com/sf/feature/wp/2013/04/18/ana-montes-did-much-harm-spying-for-cuba-chances-are-you-havent-heard-of-her/

   “I owe allegiance to principles and not to any one country or government or person.”

   – Ana Montes

   Ik heb deze zin vaak gebruikt met mijn poging op spionen te recruiteren voor China, Rusland, Hezbollah, Iran, Syrie, etc. Het recruiteren van spionen en de Arabieren moet dat ook leren, is volgens Sun Tzu erg belangrijk om een oorlog te winnen. Arbieren moeten leren niet blindelings in haat te vervallen naar alles wat Joods is. Ze moeten Israelische/Joodse spionnen werven.

   Spionnen zijn vaak de laatste verdedigingslinie van de vrede.

  1. Ze worden bang in Israel. Ik heb de Arabieren overtuigd om atoomwapens te gaan gebruiken. Het wordt nog spannend binnenkort. Ik zei toch dat ik een Sith Lord was.

 15. Mooie boel, de Britse NatWest-Bank heeft alle bankrekeningen van Russia Today (RT) gesloten. Zo gaat men dus met media om die vaak de andere kant laten zien en tegelijkertijd kan men Rusland treiteren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.