Advertentie

PCR: 97% Vals-positieven; zo creëer je CRISIS!


‘Mede vanwege de de wereldwijd aanzwellende kritiek,
op het oneigenlijke gebruik van de PCR-test,
kon de WHO daarom weinig anders doen,
dan haar Guidelines (richtlijnen) op basis hiervan aanpassen.

De bevindingen van ICLS maken
het bestaan van een pandemie

in feite met terugwerkende kracht ongedaan..!!

Waren deze nieuwe guidelines,
vanaf het begin gehanteerd,

dan zou van een pandemie
dus nooit sprake geweest zijn.’

X
X

Tot 97% vals-positieven door Covid-testmethodiek!
x
OF:

Hoe creëer je een crisis?

2021 © Lucas Vermaat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

De WHO heeft 2 weken geleden, op 20 januari jl. nieuwe ‘guidelines’ (richtlijnen) bekend gemaakt voor het gebruik van de PCR-test. Na implementatie hiervan, zou het redelijkerwijs in de lijn der verwachtingen liggen, dat het aantal positieve testen, en het aantal aan Covid-19 toegeschreven ziekenhuisopnamen, flink zal kunnen dalen. Gaat dat ook gebeuren? Laten we deze zaak eens analyseren.

De eerste tekenen zijn er:
In de Nederlandse pers wordt melding gemaakt van het laten vieren van teugels (HIER), ondanks het op de loer liggende gevaar van ‘Mutant Ninja’-varianten van het virus. Desondanks worden de teugels gevierd. De bewoordingen zeggen mogelijk iets over hoe de bevolking door de politieke leiders wordt gezien. Ook internationaal zijn er soortgelijke ontwikkelingen, zoals in dit artikel op ZeroHedge (HIER) van 31 januari 2020 wordt gemeld:

‘Nieuwe bevestigde coronavirusgevallen en ziekenhuisopnames in de VS bleven vrijdag dalen, ondanks alle angstzaaierij over de ‘gemuteerde’ COVID-stammen en de waarschuwing van het CDC voor een golf na de feestdagen.’

In het artikel staat een grafiek die dit onderstreept. Uit een andere grafiek op deze website blijkt dat wereldwijd het aantal nieuwe positieve testen dalende is.
Zou Covid-19, na de inauguratie van Biden op 20 januari 2021, van schrik op de vlucht geslagen zijn? Wat speelt hier nu eigenlijk?

Van FOUT GETESTE persoon naar COVID-patiënt.. Het is augustus 2020 en de VALSHEID, DWALING die we met de PCR-testen begaan, verdwijnt in een grote grijze wolk.. Hoe is het mogelijk..??

Het is augustus 2020 en de uitslagen-manipulatie met de PCR-testen wordt bekend. Waar blijft de journalistieke aandacht.. PCR-positief getest? Dat is zéker geen indicatie voor COVID. LAAT STAAN DAT JE ZE PATIËNT MAG NOEMEN!

Nieuwe WHO-guidelines
Van een dergelijke causaliteit is natuurlijk geen sprake, maar enige correlatie is er wel. De dalingen hebben alles te maken met een nieuwe manier waarop de PCR-test volgens de WHO uitgevoerd dient te worden: letterlijk 1 uur na de inauguratie van Biden op 20 januari jl., maakte de WHO haar nieuwe richtlijnen hiervoor bekend..! Bij deze bekendmaking, verwees de WHO in een kort informatiebulletin (HIER) naar een instructieboekje (HIER) voor het testen op Covid van september 2020, opmerkend dat zorgvuldige interpretatie van zwak positieve resultaten nodig is.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

In deze nieuwe richtlijnen waarschuwt de WHO er daarom voor om iemand die positief test, maar geen symptomen heeft, niet (langer) zomaar te diagnosticeren als Covid-positief. In zo´n geval moet er een nieuw monster genomen worden, en moet er opnieuw getest worden:

“De cyclusdrempel (Ct) die nodig is om virus op te sporen, is omgekeerd evenredig met de virale belasting van de patiënt. Wanneer de testresultaten niet overeenkomen met de klinische presentatie, moet een nieuw monster worden genomen en opnieuw worden getest met dezelfde of een andere NAT-technologie.”

“Naarmate de ziekteprevalentie afneemt, neemt het risico van vals-positieve uitslagen toe. De waarschijnlijkheid dat iemand met een positief resultaat (gedetecteerd SARS-CoV-2) werkelijk met SARS-CoV-2 besmet is, neemt af naarmate de prevalentie afneemt, ongeacht de geclaimde specificiteit,”.

¨De meeste PCR-tests zijn bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose, daarom moeten zorgverleners elk resultaat in overweging nemen in combinatie met het tijdstip van monstername, het type monster, de specifieke kenmerken van de test, klinische waarnemingen, de geschiedenis van de patiënt, de bevestigde status van eventuele contacten en epidemiologische informatie.”

Cycle treshold (Ct)
Kort samengevat: de WHO wijst erop, dat hoe meer het genomen monster uitvergroot wordt (hoe hoger de Ct-waarde is), hoe minder waarde toegekend moet worden aan een positieve testuitslag. Daarom moet er vanaf nu ook een zorgvuldige beoordeling (diagnose) plaatsvinden door de zorgverlener, waarin vele andere factoren meegenomen moeten worden. Overigens iets waar tal van integere artsen en virologen al lang voor pleiten.

Daarbij geeft de WHO aan dat de Ct-waarde (‘Cycle-treshold’), waarbij de positiviteit gevonden wordt, een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de betekenis die aan een positieve test gehecht behoort te worden. Onder wetenschappers bestaat consensus dat een Ct-waarde tot 30 een serieuze indicatie van positiviteit kan zijn.

Een waarde tussen 30 en 35 valt in het ‘grijze gebied’, terwijl bij een Ct-waarde hoger dan 35 het resultaat van de test onbetrouwbaar moet worden geacht. In het algemeen wordt aangenomen dat een positieve test, met een Ct-waarde hoger dan 33, waarschijnlijk dood virus aantoont. Voorbeeld: iemand die positief test met 45 cycli, maar geen klinische symptomen of zieke contacten heeft, en na herhaling opnieuw positief test, zou nu hoogst waarschijnlijk een negatief testbewijs ontvangen. In het nieuwe document van de WHO wordt de PCR-test daarom nu ineens slechts een ‘hulpmiddel bij de diagnose’ genoemd.

Dit is een radicale ommekeer met het tot nu toe gevoerde testbeleid, waarin de testresultaten helemaal niet werden geïnterpreteerd, laat staan zorgvuldig. Een positieve test betekende: besmet met Covid-19 en 10 dagen in quarantaine! In feite zijn de nieuwe guidelines daarom een bekentenis  van de WHO dat de zg. ‘Covid-ontkenners’, die kritiek hadden op het ontbreken van een diagnostische beoordeling van het testresultaat, toch gelijk hadden.

Nu wordt kennelijk in het openbaar het bewijs getoond, zonder enige consequentie voor hen..?? (kijk naar de afbeelding van Marion Koopmans: ook zij gaf op 27 november 2020 toe, dat de PCR-test NIETS AANTOONT m.b.t. ‘besmet zijn met’…!! Letterlijk zegt ze: “De PCR-test toont aan of jij het virus-RNA bij je draagt”..

Achtergrond
In december 2020 berichtte o.a. Lifesitenews (HIER) over het feit dat het Corman-Drosten rapport (HIER), dat als basis diende voor de PCR-test zoals deze tot voor kort gebruikt werd, ontkracht was door 22 onafhankelijke wetenschappers van naam. De groep, the International Consortium of Scientists in Life Sciences (ICSLS), vond ’10 fatale problemen’ in het rapport. Elk van deze was op zich al voldoende ernstig om het rapport ter discussie te stellen. De ICLS stelde daarom een ‘externe peer review’ (HIER) op van het Corman-Drosten rapport, en diende op 28 november 2020 een intrekkingsverzoek in bij Eurosurveillance (HIER) voor de Corman-Drosten rapportage.

Over de bevindingen van ICLS bestaat onder de beste en meest gerespecteerde wetenschappers van de wereld consensus. Mede vanwege de wereldwijd aanzwellende kritiek op het oneigenlijke gebruik van de PCR-test, kon de WHO daarom weinig anders doen haar Guidelines op basis hiervan aanpassen. De bevindingen van ICLS maken het bestaan van een pandemie in feite met terugwerkende kracht ongedaan. Als de nieuwe guidelines vanaf het begin gehanteerd zouden zijn, zou van een pandemie immers nooit sprake geweest zijn.


De ontwikkelaar van de PCR-test, Kary Mullis, was er zelf duidelijk over: de PCR-test is niet geschikt als diagnosemiddel om een infectieziekte vast te stellen. Kijk naar de video hieronder, waarin hij het e.e.a. uitlegt. Kary Mullis won in 1993 de Nobelprijs met deze PCR-test en overleed net voordat de pandemie begon, op 7 augustus 2019.

In het Corman-Drosten rapport, waar overigens virologe Marion Koopmans aan meegewerkt heeft, werd het gebruik van een CT-waarde van 45 aanbevolen. Op basis hiervan zijn door laboratoria wereldwijd CT-waardes tussen de 35 en 45 gebruikt bij het testen. Volgens het Review Report van de Corman Drosten paper van ICLS, staat onder het hoofdstuk ‘Wat is belangrijk bij het ontwerpen van een RT-PCR-test en de kwantitatieve RT-PCR-test die in de Corman-Drosten-publicatie wordt beschreven?’ o.a. het volgende:

¨..wanneer een drempelwaarde van 35 cycli of hoger wordt gebruikt (zoals het geval is in de meeste laboratoria in Europa en de VS), is de kans dat deze persoon werkelijk besmet is minder dan 3%, de kans dat dit resultaat een vals-positief is 97%…¨

In het rapport wordt aanbevolen minder dan 35 cycli te gebruiken, bij voorkeur 25-30. Aangezien de nieuwe guidelines grotendeels op basis van het ICLS-rapport tot stand gekomen zijn, moet tot 97% van de tot 20 januari 2021 afgenomen positieve testen als feitelijk vals positief worden beschouwd. Daarmee vervalt natuurlijk ieder eventueel nog resterend argument voor het in stand houden van lockdowns en andere Covid maatregelen.

Overigens is de timing van de bekendmaking van de nieuwe guidelines opvallend, omdat de kritiek op de PCR-testcriteria al lange tijd bekend was. Het intrekkingsverzoek van 28 november 2020 was in feite niet meer dan de formele weerslag hiervan. Door te wachten met de bekendmaking van de nieuwe guidelines tot na de inauguratie van Biden, roept de WHO op z’n minst de schijn van belangenverstrengeling op.

Omdat Biden voorafgaand aan zijn inauguratie al bekend had gemaakt het lidmaatschap van de WHO voor de VS te zullen herstellen, zou dit immers als een dankjewel van de WHO aan Biden kunnen worden gezien.

Feiten vs fictie
Vanwege het onjuiste gebruik van de PCR-test is de ‘Corona-crisis’ in feite niet meer dan een kunstmatig geconstrueerde crisis. De schade is onbeschrijflijk: economieën wereldwijd zijn platgelegd, bedrijven kapot gemaakt en de mogelijkheden van vele gezinnen om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien verwoest.

Een verwoesting overigens, die tot op heden gewoon door blijft gaan.
Onbegrijpelijk, zou je zeggen, want er mag toch op z´n minst vanuit gegaan worden dat deze informatie bekend is bij Nederlands bekendste tv-virologen, zoals Van Dissel, Koopmans en Osterhaus, de adviseurs van de regering. Dit geldt overigens ook voor ander onderzoek, waaruit blijkt dat lockdowns geen noemenswaardig effect hebben op toename van het aantal gevallen. (HIER)

Hieraan heeft o.a. de als zeer integer bekend staande Amerikaanse onderzoeker John P.A. Ioannidis (HIER)  meegewerkt. En -last but certainly not least- de cijfers van de Amerikaanse CDC (Center for Disease Control = Amerikaanse GGD) over de sterftekans vanwege het virus? (HIER) Meer positief weergegeven, de overlevingskans van het virus volgens scenario 5 (huidige beste inschatting) is voor mensen van:

  0    –  19 jaar –>      99,997 %
20  –  49 jaar –>        99,8 %
50  –  69 jaar –>        99,5 %
70      +  jaar –>        94,6 %

(zie tabel 1 op deze pagina)

Idiotie van lockdowns en mondkapjes..!
De regering heeft zich vanaf het begin van deze crisis beroepen op ‘wetenschappelijke inzichten’, als rechtvaardiging voor het door haar gevoerde beleid. Voor het instellen en in stand houden van de lockdowns en andere maatregelen is echter nauwelijks enige (wetenschappelijke) onderbouwing te vinden. Geen enkel wetenschappelijk onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat 1,5 meter afstand van elkaar, of het dragen van (meerdere lagen met) mondkapjes een virus tegen zou houden.

Zelfs Van Dissel was stellig over de nutteloosheid hiervan. De afwegingen zouden in het belang zijn van bescherming van de bevolking tegen Covid-19, een ziekte waarvan al snel bekend was dat deze niet of nauwelijks gevaarlijker is dan de (seizoens)griep. Deze maatregelen hebben desastreuze gevolgen gehad en niet alleen vanwege de verwoesting van de economie. Het uitstellen van operaties, mensen met ernstige psycho-sociale klachten, de schade is nauwelijks te overzien. En zelfs als deze maatregelen nu met onmiddellijke gang herroepen zouden worden, dan nog zullen de gevolgen hiervan jarenlang doorwerken.

De informatie die ik in dit artikel deel, wordt onderbouwd door gedegen wetenschappelijk onderzoek. En.. Over de uitkomsten van deze onderzoeken bestaat wetenschappelijke consensus. Het betreft onderzoeken van internationaal gerenommeerde wetenschappers als Peter Borger, John Ioannides, Michael Yeadon en vele anderen. Deze uitkomsten zijn inmiddels overgenomen door aan overheden gelieerde instanties, zoals de WHO en CDC’s. De WHO adviseert zelfs al enige tijd tegen het instellen van lockdowns. Het is overduidelijk dat regeringen ‘de wetenschap’ alleen gebruiken, voor zover dit hen uitkomt.

De onbekende derde: vaccinaties?
In het bovenstaande beschreef ik o.a. waarom een daling van het aantal positieve testen (nu, of op korte termijn) redelijkerwijs te verwachten zou zijn vanwege de aangepaste testmethodiek. Dat betekent echter niet dat ik ervan overtuigd ben dat deze daling ook daadwerkelijk zichtbaar zal worden, integendeel. De Who-guidelines betreffen immers maar één factor, die van invloed is of kan zijn op het aantal positieve testen. Er zijn ook vele andere factoren die hierop van invloed zijn, of kunnen worden.

Een voorbeeld van zo´n onbekende factor is mogelijk: vaccinatie. Vaccinaties worden wereldwijd door o.a. regeringen en pers als HET (enige) redmiddel van het virus en de lockdowns gepresenteerd. Uiteraard spreekt een uitweg uit deze lockdowns bij een ieder tot de verbeelding, maar tegen welke prijs? Een grote internationale groep gerenommeerde artsen is van mening dat de prijs die voor de uitweg betaald zou moeten worden, een injectie met een RNA-Coronavaccin, te hoog is.

Deze groep, in Nederland o.a. vertegenwoordigd door artsenvoorwaarheid.nl (HIER), zegt dat het RNA-vaccin een medisch experiment is en dat de bijwerkingen hiervan ernstige gevolgen kunnen hebben (HIER). Volgens deze organisatie stijgt het dodental door gebruik van de vaccins (HIER). Uit informatie van de Amerikaanse centers for disease control (cdc´s), ¨V-safe Active Surveillance for COVID-19 Vaccines’ (HIER sheet 6), blijkt dat men 112.807 mensen geregistreerd heeft, die een eerste dosis van een RNA-vaccin ontvangen hebben.

Bij 3150 van de gevaccineerde mensen, ca. 2,7% van het totaal aantal gevaccineerden, is vervolgens een ‘adverse health effect’ geregistreerd. BIJWERKINGEN DUS. Hiermee wordt bedoeld: een bijwerking van het vaccin, waardoor iemand niet in staat is om diens normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat is om te werken en zorg nodig heeft van een arts of (andere) gezondheidswerker.

Vooralsnog is dit een groter aantal dan op grond van de informatie van fabrikanten van het vaccin te verwachten viel. Zelfs in de mainstream pers verschijnen hierover nu mondjesmaat artikelen. Kenmerkend voor de inhoud hiervan, is de strekking dat er geen verband zou zijn tussen de dood van de patiënt en het ontvangen vaccin. Dit terwijl op het moment van publicatie van deze artikelen onderzoek hiernaar doorgaans nog niet afgerond is. Veelal wordt gesuggereerd dat de patiënt waarschijnlijk al ziek was, of overleden is aan onderliggende aandoeningen.

De tegenstelling met andere artikelen in het afgelopen jaar, waarin mensen met onderliggende aandoeningen geacht werden te zijn overleden aan Corona, is bijna cynisch van karakter. Als deze tendens, waarbij mensen ziek worden van-, of overlijden aan-, het veelgeprezen Corona-vaccin (HIER), zich doorzet, zou dit de daling van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en doden, als gevolg van de nieuwe testmethodiek wel eens teniet kunnen doen of zelfs overstijgen.

Toekomstperspectief?
Hoe komen regeringen er toe, om zulke destructieve maatregelen in de eerste plaats: in te stellen. Maar ondanks alle voortschrijdende wetenschappelijke inzichten, nu toch nog steeds in stand te houden, en recentelijk zelfs nog uit te breiden met een avondklok? In wiens of wier belang(en), en vanuit welk perspectief, doet de regering dit? Alleen samen krijgen we Corona onder controle OF samen alleen, zonder controle over ons leven?

Loopt de keizer in feite in zijn blote kont..? Dienen we dienovereenkomstig ook het ‘corona’-sprookje te geloven..? Natuurlijk bestaat er een heftige ziekte, maar wordt deze VOLLEDIG MISBRUIKT voor het uitrollen van een totalitaire en disproportionele agenda-van-bestrijding.. Een agenda die simpelweg een dubbele agenda is, waarvan de contouren heel goed zichtbaar zijn, voor oplettenden, zoals het jongetje in dit sprookje..!! INDERDAAD, de keizer loopt in zijn blote kont..!

Als de bekende informatie het nut van het het instellen van lockdowns en andere draconische maatregelen tegenspreekt, dan moet er iets anders aan de hand zijn. Is er dan mogelijk sprake van integriteit gerelateerde problematiek bij regeringen, of haar adviseurs en de betrokken (internationale) organisaties, zoals de WHO? Integriteit is immers: doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Belangenverstrengeling? Eigenbelang als leidend motief, i.p.v. de belangen van de vertegenwoordigde bevolking(en)? ‘Never waste a good crisis’?

Hoe lang wil de regering Rutte haar  ‘gijzeling’ van de Nederlandse bevolking en economie nog volhouden? Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Mogelijk krijgt de bevolking op korte termijn wat lucht, door verlichting van maatregelen. Vanwege de wereldwijd dalende cijfers is dat ook moeilijk te vermijden. De vraag is echter hoe lang dit zal duren..!

Wat het bovenstaande op termijn betekent voor het toekomstperspectief van bevolkingen, die zuchten onder het juk van lockdowns, laat zich alleen maar raden. In ieder geval heeft het zin om zelf grondig onderzoek te doen naar de feiten, en berichten van overheid en pers zorgvuldig te toetsen. Wat we nu zullen gaan zien, is hoe de afname van het aantal positieve testen en ziekenhuisopnames ‘geframed’ zal worden door de ‘usual suspects’, de bekende verdachten..!

Zou er naar waarheid gecommuniceerd worden dat de nieuwe richtlijnen van de WHO geleid hebben tot beperking van het buitensporig aantal vals-positeve testen? Of zal de afname worden teruggevoerd op de overheidsmaatregelen, de lockdowns, mondkapjes en 1,5 meter afstand? En zullen deze maatregelen heilig verklaard worden als DE middelen bij uitstek om SAMEN Corona onder controle te krijgen?

Zodat deze paardenmiddelen later opnieuw in volle omvang van stal kan worden gehaald? Het is natuurlijk niet voor niets dat de dierenartsen Marion Koopmans en Ab Osterhaus tegelijk met deze maatregelen van stal gehaald zijn, om ze te verklaren aan een goedwillende en goedgelovige bevolking. Mogelijk zal de daling deels ook worden toegeschreven aan het gevaccineerd zijn van het ‘meest kwetsbare’ deel van de bevolking.

Als mensen onverhoopt in grotere aantallen ziek worden van-, of overlijden aan-, de gevolgen van het vaccineren, kan bepaald niet uitgesloten worden dat deze geregistreerd zullen worden als ‘nieuwe Covid-19 gevallen’. Zoals hiervoor toegelicht, blijken er inmiddels al mensen (kort) na vaccinatie gediagnosticeerd worden met Covid-19 of zelfs te overlijden.

De deur (dekmantel?) naar een ‘Derde golf’ is al geopend met de hype in de media rondom de Britse, Zuid-Afrikaanse varianten. Daar zullen ongetwijfeld nog andere ‘varianten’ uit de diverse werelddelen aan toegevoegd worden. Dit biedt mensen zonder integriteit alle ruimte om vaccinatieschade te verdoezelen onder het mom ‘Covid19’. Net zo als dit sinds april 2019 met de griep gebeurt..!

Wat deze ‘Corona-crisis’ in ieder geval ook opgeleverd heeft is: nog meer verdeeldheid tussen (groepen) mensen onderling. De inhoud hiervan wordt grotendeels bepaald door (de mate van) geloof in-, c.q. angst voor-, het virus, of juist niet. En daaraan gekoppeld de vóór- en tegenstanders van de overheidsmaatregelen. En binnen deze groepen bestaat ook nog eens verdeeldheid, afhankelijk van de mate waarin men voor of tegen bepaalde maatregelen is.

Vriendengroepen en families vallen uit elkaar, relaties komen onder spanning te staan, mensen begrijpen elkaar niet meer. Het oude adagium ‘Verdeel en heers’ viert hoogtijdagen. Alleen een goed geïnformeerde bevolking kan zinvolle keuzes maken, en zich hierdoor onttrekken aan manipulatie door corrupte ‘machthebbers’. Hopelijk gaat het niet meer zo lang duren voor het zover is; laten we het erop houden, dat we in spannende tijden leven!

* * *

 

5 gedachten over “PCR: 97% Vals-positieven; zo creëer je CRISIS!

 1. Is de ´derde golf´ begonnen?
  https://nos.nl/artikel/2367828-vijftien-ouderen-overleden-na-coronaprik-waarschijnlijk-door-onderliggende-problemen.html

  Volgens Agnes Kant is de oorzaak zijn de overlijdens ´hoogst waarschijnlijk´ door onderliggende problemen, niet door de vaccinatie. Het onderzoek naar de oorzaak moet echter nog plaatsvinden. Volgens het RIVM zijn ernstige complicaties nooit het gevolg van vaccinaties, zie bijv hier:

  https://www.klassiekehomeopathie.nl/sterfgevallen-door-vaccinaties-worden-verzwegen

  Zou het RIVM toch gelijk hebben? 🙂

 2. Amerikaanse media zijn er opvallend stil over. Maar in de Engelse Daily Mail valt het volgende te lezen over het het aantal ´Covid-doden´ op 1 dag, en het aantal ´nieuwe besmettingen´ in de daaraan voorafgaande week:

  ´COVID’s dodelijkste dag: Meer dan 5.000 doden op donderdag, terwijl het aantal sterfgevallen hardnekkig hoog blijft na de vakantie piek – maar deskundigen zeggen dat ze verbijsterd zijn door de 50% daling van nieuwe infecties, met slechts 8,7% van de VS gevaccineerd, en GEEN groepsimmuniteit.´

  (https://www.dailymail.co.uk/news/article-9226829/COVID-cases-cut-HALF-Seven-day-average-nearly-50-peak-January-12.html)

  Er kan vanuit gegaan worden dat de 50% daling voortkomt uit de nieuwe WHO-guidelines voor het testen. Als het hoogste dodental op 1 dag echter terug te voeren is op de 8,7% gevaccineerden, belooft dat weinig goeds voor de toekomst.

 3. Nog een bericht over de PCR testen in de USA uit een onverdachte bron :
  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/breaking-news-urgent-pcr-tests-to-be-withdrawn-unfit-to-diagnose-covi
  met citaat :
  “The Emergency Use Authorization (EUA) granted to allow PCR tests for diagnosing COVID, is REVOKED. The PCR Test is now part of a Class 1 Recall by the Food & Drug Administration (FDA) as it is UNFIT for the purpose intended; too many false positives. The entire country faced lockdowns and business interruptions explicitly BECAUSE these tests were allowed, and the tests returned so many FALSE “positives.” Now, even the Centers for Disease Control (CDC) is advising they intend to “withdraw the Request for Emergency Use Authorization for these PCR tests.”
  IT WAS THE FLU! : The CDC web site also gets very specific about this recall, telling labs they must switch to a “multiplexed method . . . that can differentiate between SARS-CoV-2 and Influenza.” Gee, why would CDC tell labs they have to use a test that “differentiates” from the Flu? Maybe because the people who were sick and died . . . . HAD THE FLU!!!!!!!!!!!!!!! Which fits the facts since reported cases of FLU just about dropped to zero for the past year, and people started openly wondering if somehow the world cured the Flu all of a sudden when this “COVID” outbreak began? (=einde citaat)
  En het resultaat :
  “The Wreckage: Economic Ruin, Social chaos, Lost Freedom, Brazen and wrongful CENSORSHIP . . . .” (=einde citaat). Geen verdere commentaar.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.