Advertentie

Elektrosmog: de digitale asbest!


Onderstaand een vraaggesprek met Frides Laméris (foto boven), theoloog en stralingsactivist uit Zuidlaren die in 2011 zeer actief geweest is als secretaris van de Stichting Last van de Mast Tynaarlo. Deze stichting is voortgekomen uit een actiegroep die tegen de plaatsing van een UMTS-mast bij het sportcomplex De Marsch in Paterswolde is. Inmiddels is er bij de rechtbank te Assen een beroepschrift van de Stichting ingediend tegen het besluit van de gemeente Tynaarlo om de plaatsing van de mast door te laten gaan. Frides is inmiddels teruggetreden als secretaris, maar is nog wel als adviseur voor de stichting beschikbaar. 

Dit jaar wil hij nieuwe wegen bewandelen om de bevolking en de politici van ons land duidelijk te maken dat wij beter beschermd moeten worden tegen de dreigende gezondheidgevaren van straling. Om de kennisverspreiding vanuit zijn eigen specifieke invalshoek mogelijk te maken, heeft Frides onlangs een bijzonder kwalitatief hoogstaande website opgezet met de opmerkelijke naam: burgerministerievoorstralingsbescherming.nl .

x

* * *

Is straling het digitale asbest van de toekomst?

© 2012 – Frides Lameris

x

Weinig mensen zijn zich bewust van het feit dat het blootgesteld zijn aan microgolfstraling door middel van draadloze apparatuur (zendmasten, mobieltjes, snoerloze telefoons, I-pads, routers, etc) gevaar zou kunnen opleveren voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Overheid en telecom stellen zich op het standpunt dat er ‘niets aan de hand is’ zolang we ons houden aan de stralingsnormen die door bepaalde internationale en nationale autoriteiten zijn opgesteld. Een heel ander geluid op dit gebied horen we echter van de stralingsactivisten, die zich in binnen en buitenland steeds luider laten horen.

Vraag: Een burgerministerie? Wat beoog je daarmee?

Kinderen zijn risicogroep nummer 1 bij draadloze telefonie.

Fr: Mijn website burgerministerie voor stralingsbescherming wil datgene gaan doen wat overheid en telecom nalaten, namelijk burgers correct en realistisch voorlichten over de mogelijke negatieve gezondheidsrisico’s van  dit type straling. De stralingsniveaus moeten volgens het burgerministerie sterk omlaag worden gebracht. In Nederland valt de toepassing van microgolftechnologie onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken. De voorlichting over straling die de overheid geeft loopt via het zogenaamde Antenneburo dat in Groningen is gevestigd.
Dit bureau spreekt gelijktijdig met één mond voor overheid en telecom. Doordat de industriële stralinglobby nepveiligheidsnormen heeft opgesteld en via het antenneburo blijft rondpapagaaien dat er ondanks duizenden klachten van stralingsgevoelige burgers ‘niets-aan-de-handzou-zijn’, leek het mij een goed idee om een website te beginnen die het één en ander zo duidelijk mogelijk aan de kaak stelt. Zolang overheid en telecom zich nog achter de al lang achterhaalde zogenaamde ICNIRP-normen verschuilen, zal er niets aan de dagelijks toenemende stralingsbelasting gedaan worden en dat is een slechte zaak.

Vr. ICNIRP? Waar staat dat voor?

Fr: ICNIRP staat voor “Internationale Commissie voor de bescherming met betrekking tot niet-ioniserende straling”. De ICNIRP is een in Muenchen gevestigde private organisatie, die voornamelijk uit ingenieurs bestaat. Er hebben geen artsen zitting in deze club.  Bij nader onderzoek blijken we hier te maken te hebben met een verkapte lobbygroep, die in het belang van telecom en overheid absurd hoge en onrealistische stralingsnormen heeft opgesteld. Het Europese parlement heeft deze ICNIRP-normen echter al in 2008  achterhaald verklaard.

Uit een recent door de Amerikanen vrijgegeven tot voor kort geheim gehouden document van de Defense Intelligence Agency uit 1976 blijkt dat de internationale stralingsnormen omwille van onbelemmerde militaire en industriële output kunstmatig hoog zijn gesteld. Er wordt in dit rapport openlijk toegegeven dat de normen niet primair zijn opgesteld om de gezondheidsbelangen van de burgers te beschermen. Van een Engelse militaire klokkenluider heb ik bovendien gehoord dat de Amerikaanse inlichtingendienst  ook alle westerse landen heeft geïnstrueerd om deze gezondheidsrisico’s niet aan het publiek bekend te maken. Er is dus duidelijk bedrog in het spel.

Vr. Is het aanbod van al deze apparatuur – zendmasten, antennes, laptops en allerlei andere draadloze toepassingen – inmiddels niet zo groot geworden dat er geen weg meer terug is?

Fr: Goede vraag. Ook al zitten we op dit moment in de ijzeren houdgreep  van de internationale draadlooslobby,  ik geloof toch dat er nog een weg terug is.  We moeten zo snel mogelijk een andere richting inslaan omdat verdere uitbreiding van de stralingsbelasting op een ongekende gezondheidsramp zal kunnen uitlopen voor mens, dier en milieu. Ik zie het jaar 2012 vanuit mijn eigen achtergrond als het jaar van de Fluwelen Revolutie. De samenleving is de afgelopen jaren op vele wegen buiten controle geraakt van democratische krachten en de huidige eurocrisis is hier een goed voorbeeld van. Bewegingen als Occupy zijn begonnen om wereldwijd te protesteren tegen de dominante invloeden van multinationals en banken op regeringen. Alles staat te schudden op haar grondvesten. We moeten nu ook de lobby in kaart gaan brengen achter de stralingstechnologie.

Vr. Fluwelen Revolutie? Leg eens uit.

Fr: Ik heb de term ergens begin dit jaar opgepikt vanuit een artikel op het internet. Fluwelen Revolutie wil zeggen een grote ommekeer die niet gebaseerd is op geweld maar op kennis, inzicht en wijsheid.

Vr. Hoe zou deze ‘fluwelen revolutie’ er dan bijvoorbeeld uit kunnen zien op het vlak van straling?

Fr:  Ik denk dan bijvoorbeeld aan de ontwikkeling en toepassing van alternatieve communicatietechnologie die niet schadelijk is voor mens, dier en milieu. Het stralingsprotest is inmiddels wereldwijd zo sterk is geworden dat men er heel spoedig niet meer onder uit zal kunnen om officieel toe te geven dat de huidige draadloze microgolftechnologie daadwerkelijk grote schaduwzijden bezit. Een groep Duitse wetenschappers is trouwens al meer dan tien jaar lang aan het werk om draadloze communicatietechnologie te ontwikkelen die gebruik maakt van zwaartekrachtvelden en zogenaamde ‘lange staande golven’ die reeds in de natuur voorkomen en die niet interfereren met het menselijk lichaam. Ook in Japan en Amerika wordt aan nieuwe communicatietechnologie gewerkt die gebaseerd is op een ander principe dan microgolven.


Vr : Heeft het Europese Parlement niet ook al eens bedenkingen geuit ten aanzien van draadloze microgolfstraling?

Fr. Al verschillende keren. In 2008, 2009 en 2011 zijn belangrijke kritische uitspraken over stralingsrisico’s van draadloze technologie gedaan. Het probleem is dat de Nederlandse autoriteiten daar tot dusver niet naar willen luisteren. In Nederland ligt met name de Gezondheidsraad al jaren lang dwars en zij blijft iedere vorm van gezondheidsrisico’s door straling bagatelliseren of ontkennen. Eind mei 2011 heeft het Europese parlement unaniem een resolutie aangenomen, waarin wordt aangeraden om op scholen alle draadloze (wifi) apparatuur te verwijderen vanwege de gebleken gezondheidsrisico’s voor scholieren en personeel. In datzelfde rapport wordt ook verwezen naar het feit dat de draadloze stralingtechnologie zeer energie-inefficiënt is en veel technisch veroorzaakte elektrosmog in het milieu brengt

Vr: Elektrosmog?

Fr: Elektrosmog of elektrostress is de ongeziene maar toch heel goed meetbare invloed die een kunstmatig opgewekt elektrisch of elektromagnetisch veld uitoefent op mens, dier of plant. De mens is een bio-elektrisch of bio-elektromagnetisch wezen. Kunstmatige opgewekte straling, ver boven de hoeveelheid die in de natuur zelf aanwezig is (zie tabel hiernaast) veroorzaakt onvermijdelijk een zekere mate van stress of belasting voor het biologisch organisme. Er zijn sinds de jaren dertig van de vorige eeuw vele duizenden studies naar de invloed van straling op het lichaam verricht. Al in 1932 viel voor het eerst het woord ‘microgolfsyndroom’ of microgolfziekte. Een flinke groep mensen bleek bij experimenten zeer gevoelig te zijn voor deze elektromagnetische (hoogfrequente) microgolfstraling en ontwikkelde een scala van gezondheidsklachten.

Vr: Zijn de klachten uit die onderzoekingen vergelijkbaar met de klachten die in deze tijd door mensen worden ervaren?

Fr: Ja voor een groot deel zijn ze gelijk. Het grote verschil met de beginjaren van onderzoek in de twintigste eeuw is dat mensen tegenwoordig dag na dag blootgesteld worden aan diverse stralingsbronnen. Daarom zijn de stralingsklachten tegenwoordig vaak ook ernstiger en vaak ook  chronisch van aard.  Steeds meer mensen worden wat we noemen ‘elektrosensitief’ of ‘elektrohypersensititief’. Voor deze elektrohypersensitieve mensen kunnen de gezondheidsklachten zo sterk worden dat hun hele leven erdoor ontregeld wordt. Sommige mensen krijgen een aangepaste werkomgeving, anderen zitten ziek thuis. Het is een groeiend probleem en het gaat wereldwijd om miljoenen mensen. Wetenschappers verwachten dat van de bevolking minimaal 3-5% elektrosensitief kan worden. Alleen In Nederland hebben we het dan al over meerdere honderdduizenden mensen.

Vr: Kun je een paar klachten noemen die door straling worden veroorzaakt?

Fr:  Veel voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, slapeloosheid, gevoel van irritatie, vermoeidheid, darmklachten, concentratieproblemen, branderig gevoel, enz. Ik heb het dan nog niet over veel ernstiger klachten als bijvoorbeeld kanker die bij langdurig gebruik door mobieltjes kunnen worden veroorzaakt of kankerclusters die gemeld zijn rond zendmasten, waar de straling 24 uur per dag doorgaat. De IARC, een onderzoekscommissie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft vorig jaar al bekend gemaakt dat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mensen die langer dan 10 jaar meer dan 30 min. per dag mobiel  bellen een sterk verhoogde kans op een hersentumor hebben. Dit in het bijzonder aan de kant van het hoofd waartegen het mobieltje wordt geplaatst. De straling is door de IARC nu geplaatst in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’. In feite kan niemand nu meer zeggen dat er niets aan de hand zou zijn, ook zal de telecomlobby natuurlijk alles doen om deze uitspraak te bagatelliseren.

Vr: Als dit waar is, kunnen we dan maar beter geen mobieltjes meer gebruiken of zijn er dingen die je kunt doen om de straling te beperken?

Fr: Hoe minder je je mobieltje gebruikt hoe beter, dat is zeker. Heb je een ouderwetse telefoon met snoer in de buurt, gebruik die dan voor langere gesprekken. De elektronica-industrie heeft jarenlang verplicht moeten werken aan het reduceren van de reststraling of lekstraling van magnetrons. Zetten we echter een mobieltje tegen ons hoofd, dan geeft die vele malen meer straling af dan een magnetron op 50 cm, 1 of zelfs 2-3 meter afstand!   Geen enkel klassiek elektronicaboek raad zal aanraden een dergelijke zender tegen je hoofd te houden. Uiterste voorzichtigheid is dus geboden!

Vr: In Nederland is het Kennisplatform Elektromagnetische Velden actief. Kun je uitleggen wat deze organisatie doet?

Fr. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal overheidsorganisaties die in een of ander vorm met niet-ioniserende straling te maken hebben. Tevens is er bij dit platform een klankbordgroep van kritische burgers opgericht die tegenwicht proberen te bieden aan het niets-aan-de-hand standpunt van overheid en telecom. Sinds vorig jaar begint zelfs bij reguliere Platformdeelnemers iets te dagen dat er met deze vorm van straling toch wel wat meer aan de hand is dan men eerder wilde toegeven. We worden namelijk ook in Nederland steeds vaker en soms heel dramatisch geconfronteerd met elektrogevoelige of elektrohypergevoelige mensen. Zo heeft het kerkbestuur van een parochie in het Brabantse Megen vorig jaar de stekker uit een UMTS-mast getrokken die op een kerk in Megen was gemonteerd, omdat de straling van deze antenne onverdraaglijk bleek te zijn voor een in de buurt wonende vrouw. Het verhaal over deze zeer elektro-overgevoelige vrouw (Karen van Loon) heeft volop de landelijke publiciteit gehaald.

Vr: Heb je zelf ook last van straling?

Fr: Gelukkig slechts in beperkte mate. Ik moet bijvoorbeeld niet te lang achter een computer gaan zitten. Dat voelt niet prettig. Ik heb geen mobieltje en mijn vrouw en zoon ook niet. Mijn computers zijn bedraad. Ik ben er ook geen liefhebber van om in omgevingen te vertoeven waar veel draadloze apparatuur is. Wat trouwens heel vervelend is, is dat er in je eigen huis ook flink wat straling kan komen van je buren. Op mijn website noem ik dit fenomeen stralingshuisvredebreuk.

Vr. Stralingshuisvredebreuk. Wat bedoel je daarmee?

Fr. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een zogenaamde DECT-telefoon (snoerloze telefoon op een basisstation). Dit apparaat zendt niet alleen 24 uur per dag een flinke dosis straling uit die te vergelijken is met de straling van een UMTS-mast, maar deze straling dringt tot op een afstand van enkele honderden meters dwars door de muur van huizen heen. Zo kun je dus geheel ongewenst meegenieten van een flinke dosis microgolven van je buren. Ook het draadloze internetnetwerk bij de buren kan in jouw huis doordringen. Ben je daar gevoelig voor, dan heb je een probleem.

Vr: Je hoort ook wel van wifi op scholen: draadloze laptops, i-pads bv. Heb je zelf al eens een school benaderd om voorlichting te geven over de gevaren van wifi?

Fr: Ja. Enkele maanden geleden heb ik de belangrijkste informatie over de wifi-problematiek doorgemaild naar het ICT-team, de directeur en de oudermedezeggenschapsraad van het Hondsrugcollege in Emmen. Dat heb ik gedaan naar aanleiding van het feit dat deze school op de televisie geweest was met het onderwerp draadloze tablets in de schoolklas. De directeur van de school stuurde mij een mailtje terug met een link naar een op het internet gepubliceerde verklaring dat wifi veilig is. Dat is kenmerkend voor de Nederlandse struisvogelstijl. Ik heb ze echter gewaarschuwd dat een draadloze laptop op het moment van downloaden veel meer straalt dan een UMTS-mast die op het dak staat. Zijn er bv. twintig laptops in de klas aanwezig, dan is het helemaal een zee van straling. Ik hoop dat er wat ouders wakker zullen worden en de zaak zullen gaan aankaarten bij het schoolbestuur.

Vr: Hoe is dat in andere landen dan? Hoe gaat men daar met wifi op scholen om?

Fr: Er is al jarenlang een wereldwijd wifiprotest gaande. Nederland loopt in deze discussie achteraan. In Amerika loopt  op dit moment in Portland (Oregon) een proces tegen een scholengemeenschap die op al haar scholen wifi heeft. Ouders van een door straling ziek geworden kind willen de rechter tot een uitspraak dwingen dat kinderen niet tegen de zin van hun ouders dagelijks in de klas bestraald mogen worden.
In Engeland hebben dertig duizend onderwijzers getekend voor de verwijdering van wifi op scholen. Het meest positieve  bericht over wifi komt uit Zwitserland. Zwitserland is trouwens  het meest stralingskritische land van Europa. Daar heeft de telecommaatschappij  Swisscom naar aanleiding van het advies van de Raad van Europa uit 2011 alle draadloze verbindingen op scholen vervangen door bekabelde en dus geheel veilige supersnelle glasvezelverbindingen. Zwitserland heeft dus in Europa al het goede voorbeeld gegeven.

Het Europese Milieu Agentschap gaat veel verder met haar waarschuwingen dan de WHO, omdat zij de risico’s van mobiel bellen al vergelijkt met de gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van tabaksrook, asbest en ook met het lood uit auto- en vrachtwagenbrandstoffen.

Vr: Je houdt je dus met allerlei zaken op stralingsgebied in binnen- en buitenland bezig. Heb je zelf ook directe internationale contacten?

Fr: Ja.  Mijn belangrijkste internationale contact op dit moment is Dr. Barrie Trower. Dat is een gepensioneerde Engelse natuurkundige en microgolfspecialist. Hij is ook geheime dienst medewerker geweest tijdens de Koude Oorlog. Hij was ook stralingsonderzoeker toen in de jaren 1950-1970 een internationaal schandaal was uitgebroken omdat het personeel van de Amerikaanse ambassade in Moskou door de Russische ambassade met microgolven bestraald werd met rampzalige gevolgen voor hun gezondheid.

Vr: Wat heeft hij je bijvoorbeeld verteld?

Fr. Dat het personeel van de Amerikaanse ambassade grootschalig gezondheidsklachten kreeg. Er trad veel kanker op, waaronder leukemie. Enkele ambassadeurs stierven in die periode en het bleek dat de straling voor het vrouwelijke personeel en hun kinderen het meest ongunstig was. Hij is daarom op basis van veel ervaring een fervent tegenstander van wifi-straling geworden en reist sinds zijn pensionering als wetenschappelijk adviseur de gehele wereld rond om organisaties en individuele mensen te wijzen op de gezondheidsgevaren van wifi. Op mijn website (www.burgerministerievoorstralingsbescherming.nl) kun je enkele videofilmpjes van hem zien.

Waar Trower zich het meest zorgen over maakt is het feit dat microgolfstraling zeer diep in weefsels en in cellen doordringt zodat zelfs het DNA er door aangetast kan worden. Meisjes die gedurende vele uren (b.v. op een wifi-school) achter draadloze laptops zitten, lopen een grote kans beschadigingen aan hun eierstokken op te lopen doordat hun mitochondriaal DNA wordt aangetast. Bij jongens gaat door de wifi de kwaliteit van het sperma sterk achteruit.
Vrouwen moeten trouwens in de zwangerschapsperiode alle stralingbronnen maximaal vermijden. De foetus heeft nog geen immuunstelsel en is dus volkomen weerloos tegen deze onnatuurlijke invloed. Onlangs was dit thema nog in het nieuws omdat wetenschappers hadden opgemerkt dat met GSM bestraalde zwangere muizen babymuizen ter wereld brachten met ADHD-verschijnselen

Vr: Als wifi zó schadelijk is, zou het toch eigenlijk onmiddellijk verboden moeten worden?

Fr: Als we in dit land of in de wereld voldoende integere en wakkere politici hadden, zou dat zeker gebeuren. Helaas weten de meeste politici  van toeten nog blazen op stralingsgebied en verschuilen zich tot heden het liefst achter het volkomen onverantwoorde en irreële advies van de gezondheidsraad. Ik heb overigens net contact gehad met letseladvocaat en SP-senator Bob Ruers, die onlangs in het nieuws gekomen met een proefschrift over asbest. Hij beschuldigt de Nederlandse overheid ervan totaal laks te zijn geweest bij het onderkennen van de grote gezondheidsgevaren van asbest. In Nederland waren deze gevaren al halverwege de jaren 60 goed bekend, maar asbest werd echter in Nederland pas in 1993 verboden. We lopen nu de kans een soortgelijk gebeuren mee te gaan maken met straling, dat wel eens ‘digitaal asbest’ zou kunnen blijken te zijn.

Vr. Wat denk je over de acties van Regfibre om de gemeente Tynaarlo van snelle glasvezelkabelverbindingen te voorzien?

Fr. Helemaal prima! Ik raad mensen echter wel aan om dan een bedraadde  verbinding te gebruiken en niet een draadloos modem. Toen ik een keertje op bezoek was in de Regfibrewinkel in Zuidlaren, heeft men mij verteld dat de bedraade variant ook een betere beeldkwaliteit oplevert. Veel mensen ergeren zich aan kabels en gaan daarom voor het draadloze gemak. Maar wie van de gezondheidsrisico’s afweet heeft, kan volgens mij ook beter ook geen risico nemen.

Vr: Vorig jaar was je uitermate actief voor Stichting Last van de Mast. Liggen er nog meer acties tegen UMTS-masten in het verschiet, afgezien van de lopende actie in Paterswolde?

Fr. Goede vraag. Wethouder Henk Kosmeijer heeft ons al in december 2010 laten weten dat er van diverse telecommaatschappijen ook aanvragen liggen voor zendmasten in Zuidlaren, Tynaarlo en Vries. Kosmeijer heeft destijds echter toegezegd dat deze aanvragen formeel niet in behandeling zullen worden genomen voordat de gemeente actueel UMTS-beleid heeft geformuleerd. Daarvoor wacht de gemeente nu de uitkomst af van het BurgerInitiatief over UMTS-masten. De discussiebijeenkomst over UMTS-masten in het kader van het BurgerInitiatief, heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden evenals de rechtzaak rond de mast in Paterwolde. Het is dus even afwachten geblazen.

Vr: Slotvraag: Aan de hand van welke boeken of websites zouden belangstellenden zich een beter oordeel kunnen vormen over de gevaren van straling?

Fr. Wie via het internet meer wil weten over gezondheidsrisico’s van mobiele telefonie, wifi, umts, enz. kan het beste terecht op de door academici gerunde website www.stopumts.nl. Daar worden de ontwikkelingen op dit gebied zowel landelijk als internationaal dagelijks bijgehouden. Een anders zeer goede website is www.milieuziektes.nl. Mensen met acute stralingsklachten kunnen terecht bij de Stichting EHS (ElektroHyperSensitiviteit), www.stichtingehs.nl . Wie zich specifiek zorgen maakt over straling in relatie tot kinderen, vindt veel goede en kritisch informatie materiaal op www.stralendkind.nl .

Er zijn diverse goede boeken in het Nederlands beschikbaar. Een zeer informatief (maar lijvig) boek over alle vormen van draadloze stralingsapparatuur is het boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk van de hand van Karel en Caroline van Huffelen. Een tweede zeer goed en informatief boek is Elektrostress en Gezondheid van de Delftse TU-professor Michiel Haas en de webmaster van StopUMTS Drs. Henk Wever. Het boekje “Help de Kerktoren straalt’  beschrijft zeer kundig en autobiografisch de wanhopige lotgevallen van de Nederlandse elektrosensitieve dame Ria Luttikhold.

 

 

 

 

10 gedachten over “Elektrosmog: de digitale asbest!

 1. En nog eentje :

  Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

  Uitgangspunt van al ons werk is om advies te geven over hoe men zo met technologie om kan gaan, dat de gevaren serieus genomen worden zodat toekomstige generaties niet met een gigantisch probleem komen te zitten.

  http://www.wirelessinfo.nl/

 2. Al vele jaren geef ik in mijn lezingen en artikelen aandacht aan de niet al te positieve ’trend’ van neurotoxische, kankerverwekkende en imuunsysteem verstorende effecten van zowel chemische additieven en smaakversterkers en aspartaam (E-nummers) in ons voedsel, vaccinaties en de schadelijke effecten van wifi, mobieltjes en dect telefoons.

  In mijn boek Blauwdruk (te bestellen via mij) beschrijf ik overigens de ware cellulaire communicatie en regulatie binnen en tussen al onze cellen en DNA: deze is namelijk niet zozeer bio-chemisch van aard, maar eerder en fundamenteel bio-elektromganetisch, bio-akoestisch en bio-holografisch! De werld van vibratie, frequenties, geluid, licht en non-lokale informatieoverdracht dus…

  Alles wat chemisch is en niet-natuurlijk (incl. stralingsemissies die niet in de natuur en het lichaam thuishoren!) verstoort deze signalen en informatiestromen, verstoort de natuurlijke homeostase en levensenergiestroom…

  En nu eindelijk het doek begint te vallen voor bewerkt en GM voedsel en giftige vaccinaties…is nu eindelijk straling aan de beurt om aan het licht te komen en te worden getransformeerd. In vele landen al verboden voor kids op school (die een nog minder ontwikkeld brein en immuusysteem hebben en een nog groter risico dragen dus, evenals ouderen en zwangere vrouwen…), nu Nederland nog?!

  Dit ontving ik zojuist…

  “Hallo allemaal,

  Van Norbert Reintjens (Vara-Zembla) heb ik vandaag de volgende mededeling ontvangen:

  Doordat een andere uitzending naar voren is gehaald staat de uitzending ‘Ziek van je mobieltje’ (ipv op 11 mei) nu gepland

  voor vrijdag 1 juni a.s. (21.20 uur, Ned 2). De tv-gidsen hebben inmiddels de volgende omschrijving gekregen:

  ZEMBLA: ZIEK VAN JE MOBIELTJE

  Houdt hem niet tegen je oor, draag hem niet in je binnenzak en leg hem niet vlak naast je op het nachtkastje: de mobiele telefoon. Want de straling die ons mobieltje uitzendt is mogelijk kankerverwekkend, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie die vorig jaar onderzoek deed naar gezondheidsrisico’s en mobiel bellen. Het wereldwijd toenemen van hersen- en oortumoren brengt de WHO in verband met langdurig bellen. Vooral kinderen lopen risico, omdat telefoonstraling dieper het kinderbrein binnendringt dan bij volwassenen. Om kinderen te beschermen hebben landen als Frankrijk en Oostenrijk mobiel bellen op scholen verboden. In Nederland is het opvallend stil. In ZEMBLA aandacht voor de onderschatte gevaren van de mobiele telefoon.

  Groetjes

  Frides, Zuidlaren”

 3. Echt ongelofelijk hoe mensen maar blijven ontkennen dat elektrosmog gevaarlijk/ongezond kan zijn. In mijn omgeving heb ik al verschillende artsen, scholen, bedrijven en particulieren benadert en op de hoogte gesteld van de info op mijn website; bijna niemand neemt het serieus.

  Ik ontstoor inmiddels wel huizen in mijn omgeving. Dat doe ik mbv fotonengordelenergie- gelooft ook bijna niemand. Werkt prima!!

 4. STRALING VERSTOORT ENERGETISCH.

  Elektromagnetische straling en velden afkomstig van alle “draadloze” elektronica heeft vele zichtbare voordelen maar de keerzijde geeft veel meer onzichtbare nadelen. De voordelen zijn voor de fysieke zintuigen waarneembaar maar de nadelen zijn niet voor de fysieke zintuigen waarneembaar. Dat straling niet voor de zintuigen waarneembaar is maakt niet dat deze nadelen er niet zijn. Iedere medaille heeft namelijk de bekende keerzijde. Willen wij de keerzijde wel zien of kunnen wij de keerzijde nog niet zien? Dit omdat we simpelweg nog steeds te onwetend en dus onbewust zijn omtrent wie wij werkelijk zijn ? Of omdat we simpelweg door belanghebbende partijen dom worden gehouden?

  Ruim 95% van de mensheid denkt namelijk nog steeds dat ze een lichaam en een naam zijn. In werkelijkheid dient het lichaam alleen maar om het bewustzijn tot uitdrukking te brengen. Dit bewustzijn, ook wel ziel genoemd, geeft de broodnodige levensenergie (prana) aan het lichaam. Zonder deze levensenergie is het lichaam geheel levenloos. De levensenergie geeft ook de uitstraling die bij een levenloos lichaam weg is. Deze uitstraling wordt het elektromagnetisch veld (aura) van de mens genoemd.

  Dit natuurlijke elektromagnetische veld heeft zich in coherentie met de miljarden oude natuurlijke elektromagnetische velden ontwikkeld. De mens communiceert met het omringende universum via dit elektromagnetische veld. Ook organen onderling, en van elkaar, communiceren via dit natuurlijke elektromagnetische veld. Het lichaam wordt er door geïnformeerd en gevoed en het bepaald in zeer grote mate de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ieder lichaam of dit nu van mensen, dieren of planten is.

  Wanneer de hedendaagse onderzoekers hun onderzoek blijven verrichten vanuit het verkeerde standpunt dat de mens alleen een lichaam is en het levensenergie aspect, die een expressie is van het bewustzijn, blijven negeren dan zullen al hun onderzoeken slechts onvolledig blijven.
  Dan zullen de onderzoeken alleen maar stranden in het wel of niet opwarmen van lichaamscellen, weefsels en het welk of niet veroorzaken van kanker wat overigens al sinds de jaren 50 bekend is.

  Pas wanneer men gaat inzien dat kunstmatige straling het natuurlijke elektromagnetische systeem van de mens ernstig verstoord, sloopt en van disinformatie voorziet dan pas zal men werkelijk inzien waarom de wereldburger op dit moment lichamelijk en geestelijk ziek aan het worden is van al die kunstmatige straling en velden die zogenaamd alleen maar voordelen opleveren. In ieder geval wel voor de economie en de bankrekeningen van de telekomindustrie maar niet voor uw algehele gezondheid.

  NEEM GEEN RISICO MET UW GEZONDHEID!
  Bescherm u en uw omgeving tegen de schadelijke en toenemende straling. Dit kan met de IGEF gecertificeerde producten van Spininversion. Deze herstellen namelijk het elektromagnetisch veld van het lichaam en daarmee de fysieke en geestelijke gezondheid en levensenergie. Bestel nu met 20% korting via http://www.spininversion.nl met kortingscode PK201

 5. Ik heb twee weken geleden een spiraalbodem geleverd gekregen van Auping en sindsdien werd ik elke nacht wakker met een vreemd geladen gevoel. Opeens besefte ik dat dit door de spiraalbodem kon komen en ik pakte de rand vast en voelde dat dit het was.

  Nu ben ik naar info gaan zoeken op internet en heb ik een hoogfrequente spanningsmeter gekocht. Boven de 10 microwatt per m2 is schadelijk. In slaapkamer was het rond de 2 microwatt maar als ik dichterbij mijn spiraalbodem kwam sloeg de meter naar waardes rond de 40 tot 70.

  Heel prettig om nu ook de mensen om me heen te laten zien dat ik niet zomaar iets voelde. Het was de spiraalbodem waardoor ik me statisch en geladen voelde.

  Ongelofelijk dat beddenfabrikanten producten maken waar je niet van uitrust maar het tegenovergestelde.

  1. Beste Bas,

   Met interesse las ik uw reactie op het digitale asbest, inmiddels 2.5 jaar geleden.

   Onlangs heb ik ook een Aupingbed gekocht met een super-spiraalbodem. Sinsdien heb ik last van onrustige nachten. Mijn vraag is: wat heeft u eraan gedaan?

   Met vriendelijke groet,
   Margje Arts

 6. Sinds 4 jaar woon ik in een min of meer vrijstaande woning met op 1 meter tussenruimte nog een woning. Mijn buurman heeft een amateur zendmast in de tuin staan waarbij ik denk dat de straling de boosdoener is. Ik heb een app op mijn telefoon die een constante waarde ver boven de 0.4 micro tesla aangeeft. Nu 4 jaar later ben ik van alles gaan mankeren er is fybromyalgie geconstateerd, heb enorme last van vermoeidheid heftige pijn in de onderrug waar geen verklaring voor te vinden is.Een half jaar geleden hebben ze een kwaadaardig poliep uit mijn darmen verwijdert.
  Heeft iemand een verklaring voor mij? Ik heb wel een vermoeden maar niemand gelooft mij en neemt mij serieus.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.