Advertentie

Vaccinatie als ‘Heilig Huisje’..!


Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is NEE!

x

Vaccinatie als ‘Heilig Huisje’..!

Hoe vaccinaties niet ter discussie mogen worden gesteld, of:

Vaccinatie-twijfel, het gróte taboe?

 

Vaccinaties zijn een wonder van de moderne wetenschap, doe daar ajb niet kritisch over. Dat past niet. Het is een steek onder water aan al die wetenschappers die hun leven wijden aan de gezondheid van de mensheid in het algemeen, en het uitbannen van ‘dodelijke’ ziektes in het bijzonder. Vaccinaties zijn goed, vaccinaties zijn een zegen voor de mensheid. Niet? Hoezo niet? Je wilt me toch niet vertellen dat AL die mensen die met vaccinaties bezig zijn het fout hebben…??! Kom op jongen..!

Kijk zo reageert een persoon wiens ‘geloof’ wordt aangetast. Heel simpel als door een wesp gestoken dus, want stel je voor dat een ‘geloof in’, zoals het geloof in de onfeilbare werking én de zegen van vaccinaties ter discussie komt te staan..! Dan storten Heilige Huisjes in van mensen, niet in de laatste plaats de wetenschappelijke Heilige Huisjes..! Er mag zelfs niet over gesproken worden, vakdeskundigen, waaronder dus huisartsen, worden geacht het Heilige Huisje’ niet ter discussie te stellen. Doe je dat tóch, dan wordt je voor het gerecht gedaagd, door niemand minder dan vaccinatie-kardinaal Roel Coutinho himself.

Zo overkwam het de erudiete huisarts Hans van der Linden, die feitelijk niets anders deed dan het Bijbelse-tijdschrift-voor-de-Geneeskunde citeren, het GeneesmiddelenBulletin. Dit bulletin geldt als een uitermate gezaghebbende autoriteit in medische kringen en de medische specialisten die voor dit bulletin werken, hebben een grote reputatie op het gebied van onafhankelijke en erudiete berichtgeving.

Dit bulletin stelde in haar uitgave van 14 Oktober jl. dus onomwonden in een artikel vast, dat de werkzaamheid van het jaarlijkse griepvaccin, dat de overheid jaarlijks zo’n 55 tot 60 miljoen Euro kost (!!), NIET bewezen is. De werkzaamheid is dus NIET bewezen. En toch krijgen grote bevolkingsgroepen deze prik als een sort ‘heilige hosti’ toegediend, op gezag van de Gezondheidsraad, een club van wetenschappers, die voor een groot deel samenwerkt met de farmaceutische industrie. Maar de werking van de griepprik is dus niet bewézen, hoe kan dat dan..?

Difterie is niet verdwenen door vaccins… Laat je niets wijsmaken.. Deze ziekte was al op de terugweg, toen vaccins werden ingevoerd..!
Mazelen zijn niet verdwenen door vaccins… Laat je niets wijsmaken.. Deze ziekte was al op de terugweg, toen vaccins werden ingevoerd..!

Integendeel, dat de weinige cijfers die er zijn van griepvaccinonderzoek, OVERDUIDELIJK aantonen dat vaccinaties niet of nauwelijks werken voor het doel waarvoor ze worden gegeven. Of in economische termen: WEGGEGOOID geld..! Het blijkt dat het onderzoek naar griepvaccins, zoals dat gedaan is door de farmaceuten die hun middelen (w.o. vaccins) op de markt willen brengen, uitermate slordig is gedaan.. Laten we het Geneesmiddelenbulletin citeren op dit punt:

‘De auteurs geven aan dat de uitkomsten moeilijk te interpreteren zijn omdat de kwaliteit van de onderzoeken slecht was en er sprake was van aanzienlijke heterogeniteit, en mogelijke conclusies derhalve misleidend zouden zijn. Derhalve trekken de auteurs geen conclusies over de effecten van vaccins bij ouderen, ook niet uit de gerandomiseerde onderzoeken. De auteurs bevelen aan om de onzekerheid op te lossen door een publiek gefinancierd, gerandomiseerd en placebogecontroleerd onderzoek over meerdere seizoenen op te zetten en uit te voeren.’

Prof. Dr. Ir. Floor van Leeuwen. Als kankerdeskundige volledig opzij gezet in de aanloop naar de HPV-campagne. Haar mening dat je zeker geen experimenteel vaccin toe moet dienen, werd genegeerd..! En zo waren er meer wetenschappers die als oud-vuil zijn behandeld..!

Nou kun je je wellicht voorstellen dat de mensen achter deze publicaties zich voorzichtig willen uitdrukken, maar voor de goede lezer staat er meer dan voldoende.. Griepvaccins hebben hun werking niet bewezen en het massaal toedienen ervan is dan ook uiterst voorbarig.. Maar waar hadden we dit meer gehoord…?? Ohja, bij de HPV-vaccinaties van jonge meisjes, die de kans zouden lopen op baarmoederhalskanker. Zij dienden op de kortst mogelijke termijn zich een prik te laten toedienen. Ondanks de waarschuwingen van nota bene mevrouw Floor van Leeuwen, professor, doctor, ingenieur.. Zij was ZWAAR tégen de uiterst vroegtijdige toediening van het HPV-vaccin.. En zij kan het weten toch? Als Kanker-epidemioloog van het Nederlands Kanker Instituut..

Waarom geen discussie over veiligheid en integriteit?
Maar wáárom in hemelsnaam, durven Coutinho en vooral Osterhaus vaccins niet ter discussie te stellen. Waarom zijn ZIJ het, die boven op hun ‘Heilige Vaccinatie Vesting’ te zien zijn, in gevecht gewikkeld met goede argumenten bewapende bezoekers van deze ‘Heilige Vesting’ en hen het liefst de nek om zouden willen draaien..?

En wat doet dokter Hans van der Linden fout als hij roept dat er mogelijk sprake is van een VEEL TE GROTE MATE VAN BELANGENVERSTRENGELING tussen farmaceuten, wetenschappers en overheidsDIENAREN op het gebied van gezondheidszorg..??! We laten je dit deel uit het Geneesmiddelenbulletin (Gebu) zien, dat nota bene was omkaderd, zoals je dit hier ziet. (klik voor het betreffende artikel)

Wellicht heb je de uitzending gezien van Pauw en Witteman, waarin Ab Osterhaus in discussie ging met huisarts Van der Linden. En de wijze waarop Osterhaus op schandalig lepe wijze, Hans van der Linden feitelijk van medeplichtigheid aan de dood van grieppatienten beschuldigd.
Héél leep tussen zijn zinnen zit de uiterste giftige opmerking; kijk zelf vanaf minuut 10 hoe Osterhaus zijn promotionele praatje doet, zijn boodschap tot het volk richt over de heiligheid in plaats van veiligheid van vaccins. En vervolgens huisarts Hans van der Linden terloops kwalificeert als ‘onverantwoordelijk’ en ‘medeplichtig aan doden als gevolg van de griep’..
Juist deze Osterhaus is dezelfde man die 2 jaar geleden als hardste riep, overigens ook bij Pauw & Witteman, dat de Mexicaanse griep onderweg was, dat er in de jaren 1920 maar liefst 23 miljoen doden waren gevallen, als gevolg van ‘deze’ griep…?! Kijk vanaf 12:12 naar de krachtige reactie van huisarts Hans van der Linden, erudiet en volwassen.
x

x
En wat was de conclusie toen van het Geneesmiddelenbulletin? We halen opnieuw even een INGEKADERDE conclusie aan van dit gezaghebbende bulletin..!! De belangenCONFLICTEN waren bij de WHO bekend, maar werden dus pas ná afloop van de pandemie bekend gemaakt.. Ruik je het al..? Hier zit toch een stevig luchtje aan, niewaar?

Is er wel reden voor twijfel, wetenschappelijk gezien, aan de noodzaak en vooral veiligheid van vaccinaties?
Artsen verzekeren ouders dat hun baby’s de meervoudige vaccinaties goed kunnen verdragen. Dat advies staat echter haaks op de biologie. In het algemeen begint een vaccinatieprogramma reeds op de leeftijd van twee maanden, maar dát is echter een kritiek moment in de ontwikkeling van het immuunsysteem van deze baby. Het onrijpe systeem krijgt desondanks stevige vaccins te verwerken die ook nog eens in menselijk foetaal weefsel zijn gekweekt; er wordt dus gewoon vreemd weefsel in het babylichaam gebracht.

Helen Ratajczak, voormalig farmaceutisch onderzoekster, deed wat natuurlijk al veel eerder had moeten gebeuren..!

Onderzoek aan de universiteit van Geneve toonde aan dat het mogelijk is dat twee eenheden genetisch materiaal informatie met elkaar gaan uitwisselen. Dit proces, transcessie genaamd, betekent dat het mogelijk is dat een virus informatie heeft uitgewisseld met het weefsel waarin het is gekweekt. Niet ieder immuunsysteem kan even goed omgaan met deze genetisch mutaties, waardoor in het slechtste geval chronische ziektes kunnen optreden.

Voormalig farmaceutisch onderzoekster Helen Ratajczak ontdekte dat er in 23 van de vaccins die (wereldwijd) aan baby’s wordt gegeven, menselijk DNA zit, lichaamsvreemd dus aan de ontvangende baby..! Het poliovaccin is daarvan een voorbeeld want dit wordt in menselijk weefsel aangemaakt en baby’s vanaf twee maanden krijgen dit vrolijk toegediend. Het Nederlands vaccinatieprogramma bevat een zo’n vaccin uit foetaal materiaal: het BMR-vaccin. En zijn we dan kritisch genoeg is de terechte vraag..!

Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?

Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek uitgevoerd onder kinderen in 34 landen bleek dit jaar ook nog eens, dat er een een direct verband bestaat tussen het aantal prikken en vaccins dat een kind in het eerste levensjaar ontvangt en het sterftecijfer onder baby’s…! Volgens de onderzoekers Miller en Goldman blijkt overvaccinatie het grootste probleem te zijn. Ditzelfde patroon werd zelfs ook gevonden bij soldaten met Golfoorlogsyndroom; zij ontvingen versneld een uitgebreide cocktail van vacccins..!

Steeds méér wetenschappers en universitaire onderzoekers geloven dat een groot aantal chronische aandoeningen bij kinderen het gevolg kan zijn van het inbrengen van het genoemde vreemde DNA via vaccinaties op zeer jonge leeftijd in een onrijp immuunsysteem. De Amerikaanse kinderarts dr. Kenneth Brock heeft daarbij de term ‘de vier A-aandoeningen’ geïntroduceerd. Dit zijn: autisme, ADHD, astma en allergieën. En kijk eens om ons heen, naar de explosie van ADHD, van autisme en astma..
Bij elkaar wordt ongeveer een derde van alle kinderen in Amerika door een van deze vier getroffen. Alle vier deze aandoeningen explodeerden 20 jaar geleden plotseling in aantal, toen deze explosie samen bleek te vallen met de introductie van de BMR II en de waterpokkenvaccinaties, die beide in menselijk foetaal weefsel worden gemaakt.

En zijn we voorzichtiger geworden.. Welnee, het vaccinatieprogramma wordt op een schandalige wijze naar onze mening, telkens maar uitgebreid. Vanaf 1 oktober 2011 is aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland de hepatitis B vaccinatie toegevoegd en heel opvallend: er is een deze uitbreiding van het vaccinatieprogramma weinig tot geen ruchtbaarheid gegevens. Hoe terecht is dat?

Meer onderzoek…!
Er is nog geen sluitend bewijs voor het effect van vaccinatie op het neurologische ontwikkeling van kinderen op (zeer) jonge leeftijd. Er is vrijwel geen onderzoek naar gedaan, en nieuw onderzoek wordt niet gestimuleerd. Vaccineren redt levens is de opvatting en daarmee lijkt de kous af. Mogelijk dat zelfs het tegenovergestelde het geval zou kunnen zijn… Maar ja, we wéten het niet, we wéten het gewoon niet..!

* * *

Conclusie
Langzaamaan leiden alle wegen naar een drietal, mogelijke conclusies op de vraag waarom de gezondheidskardinalen Osterhaus en Coutinho hun ‘Heilige Vaccinatiefort ‘zo heftig verdedigen..! Dat er zelden of nooit kritische geluiden uit de Gezondheidsraad komen, een raad die de overheid adviseert op het gebied van gezondheidsmaatregelen.
Dit zijn dan de voor de hand liggende conclusies die je kunt trekken:

1. Deze wetenschappers/overheidsdienaren zijn volledig, maar dan ook volledig bedrijfsblind geworden; ze zijn de wetenschappelijke PLICHT die zij hebben, om vooral zichzelf te blijven toetsen, volledig vergeten. Onder andere zit hun ‘heilige geloof’ in ‘het-is-heel-goed-wat-we-doen’, hen volledig in de weg.

2. De belangenverstrengeling is zó groot geworden, feitelijk té groot geworden. Hierdoor kunnen noch Osterhaus noch Coutinho, noch andere leden van de Gezondheidsraad, afstand houden of weer nemen van de lucratieve samenwerkingsverbanden met de farmaceutische industrie. Ze zouden misschien wel willen, maar kunnen eenvoudig niet meer ‘ontsnappen’ aan de collectieve bedrijfsblindheid. (zie 1.)

Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een monsterlijke industrie werd geboren!

3. Regelrechte bewuste belangenverstrengeling o.b.v. bevoordeling. Hierbij zijn de wetenschappers en/of overheidsdienaren die bezig zijn met geneesmiddelenontwikkeling hun neutraliteit volledig kwijt, doen dit bewust, omdat zij op een of andere wijze een voordeel ontvangen van de partner in de genoemde geneesmiddelenontwikkeling, de farmaceutische industrie..! Het woord ‘omkoping’ is dan té groot, maar feitelijk is er sprake van financiële belangenverstrengeling.

Big Pharma heeft geen blanco strafblad meer…!!
Wij plaatsten hier al vele, vele artikelen over de misstanden in de farmaceutische industrie, een woord dat we zelfs als INDUSTRIE zijn gaan schrijven, om onszelf en jou wakker te houden. Dat we hier spreken over een industrieel apparaat dat naar geld en macht streeft. Een streven dat DUS PER DEFINITIE IN TEGENSPRAAK is met jouw en mijn streven om onafhankelijk te zijn van medicijnen, GEEN GELD uit te geven aan geneesmiddelen.

De diepe, diepe ontwrichting die voor ons zichtbaar is geworden, door het plaatsen van al deze artikelen, toont een frauduleuze, niets-ontziende industrie aan, die als een monster haar tentakels IN onze samenleving heeft geperst en op ALLE FRONTEN vecht en overwinningen wil halen. We raden je aan DIT ARTIKEL op deze site eens goed te lezen, vooral de vele leads die eronder staan te volgen en je eigen conclusies te trekken.

Tot slot laten we hier graag Bryan Hubbard, de hoofdredacteur van het ‘Medisch Dossier’ aan het woord, die zijn visie over het ‘wetenschappelijk medisch taboe rondom vaccinaties’ deelt.

 X

* * *

Vaccinatie is het allerheiligste onderdeel van de geneeskunde.

het achterhouden van verontrustende bijwerkingen is dan ook een gewijde taak…

x

2011 © Bryan Hubbard, hoofdredacteur ‘Medisch Dossier’

x

Wee de ouders die voor hun kind het beste willen doen als het gaat om inentingen. Alleen al de voorzichtige suggestie dat ze bezorgd zijn over de bijwerkingen, staat gelijk aan het in twijfel trekken van het bestaan van God ten overstaan van de paus in de 12e eeuw. Zo sterk is het geloof van de dokter in vaccinaties.
Vaccins zijn het grootste succesverhaal in de geneeskunde, althans dat leren geneeskundestudenten vanaf hun eerste dag op de faculteit. Met enkel een prikje worden kinderen beschermd tegen ziekten die hen in vroeger tijden geveld zouden hebben.

Vaccinatie is schijnbaar een van de ‘goede dingen’ in het leven, zoals water en betaald voetbal. Wie van het ware pad durft af te wijken, riskeert de moderne equivalent van de brandstapel: een veroordeling op basis van de wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) en/of uitsluiting door medische organisaties als de General Medical Council. Dit laatste moest Andrew Wakefield helaas ondervinden nadat hij alleen maar opperde dat er een verband zou kunnen zijn tussen de BMR-vaccinatie en autisme. Maar zelfs de verkettering van de enkele kritisch denkende arts kan het sprankje van twijfel bij de zelfdenkende ouder niet doven.

En dat is de kern van de zaak: kunnen we er nog wel van op aan

dat de dokter ons altijd de waarheid vertelt,

als alle dokters vaccinatie-adepten zijn?

Hoe onlogisch ook, dit is precies de houding van de farmaceutisch onderzoekers en gezondheidsautoriteiten, die in het geheim bijeen kwamen ter bespreking van de verontrustende onderzoeksbevindingen, dat er bij baby’s neurologische problemen ontstonden door vaccins. Zoals een van de deelnemers zei: in de basis zijn vaccins goed, dus moet er alles aan gedaan worden om elke schijn van schadelijkheid te verbergen.

En dat is precies wat ze deden. In een periode van drie jaar werden de gegevens gemasseerd, met uitsluiting van bepaalde kinderen uit het onderzoek waardoor een groot probleem plotseling nog maar een statistische vertekening was toen de gegevens eenmaal werden gepubliceerd.
Zoals deze maand duidelijk wordt in ons hoofdartikel kan geen enkele hoeveelheid bewijzen op tegen de ijver van fanaten, als hun rationaliteit ondergeschikt wordt aan hun geloofsovertuiging. Dan worden geloofsbroeders. En als dat gebeurt, kunnen ze onze kinderen blijvende schade berokkenen, zoals ons artikel doet vermoeden, zonder dat hun geloof wankelt. Die kinderen zijn de ongelukkige bijkomstigheid van een proces dat uiteindelijk voor de meerderheid gunstig is, dus veeg die gevallen onder het tapijt en blijf ouders geruststellen. Die zijn nu eenmaal niet in staat ‘het grote plaatje’ te zien.

Voor de ware gelovige bestaat er geen moment waarop het goede zomaar kan ophouden goed te zijn.

Bryan Hubbard

hoofdredacteur ‘Medisch Dossier’

25 gedachten over “Vaccinatie als ‘Heilig Huisje’..!

 1. Subliem artikel! Op internet circuleren veel verwarrende verhalen, gesponsord door louche instanties. Daarbij is een fris, goed gedocumenteerd geluid erg welkom! Jullie zijn er in geslaagd in goed begrijpelijke taal alle leugens en praatjes van de belanghebbende geldwolfjes te weerleggen. Zodat de werkelijk belanghebbende patiënt die z’n best doet om door de schimmige bossen de spaarzame bomen te blijven zien, degelijk wordt geïnformeerd. Hulde.

  1. Dankjewel Wim, we doen ons best. Stuur eens een artikel door! Via Facebook of via het knopje helemááál bovenaan het artikel: ‘e-mail’..
   We mogen nog best wat meer mensen wakker maken. Zeker nu het weer wintertijd is.. haha..

 2. Mevrouw Mathilde Boon, directeur Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium tijdens de documentaire “De prik en het meisje” : “Met dit vaccin (HPV) wordt een hoogstandje van techniek geleverd. Het is een waanzinnig goed EXPERIMENT!”

  1. Juist Ellen: Dwaze wetenschappers, hun hart vergeten, hun verstand viert hoogtij. “kijk mij eens, wetenschap bedrijven”..!

   De versprekingen spreken boekdelen..
   Loesje

  2. En de eerste ernstige gevallen van meisjes die zich wel hebben laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker lopen met hun ouders ziekenhuis in en uit zonder dat men de oorzaak vindt. Een en ander in navolging van Amerika waar weliswaar een ander fabricaat vaccin is gebruikt, komen ook nu op langere termijn verschillende ernstige klachten opzetten. Actieve jonge meiden veranderen in zombies………….
   Holistische behandelaars die weten dat er bijwerkingen zijn aan vaccinaties en hoe die te behandelen, doen nu hun uiterste best om deze meisjes (en hun ouders) te helpen. De kosten van deze behandelingen zouden echter niet door de ouders maar door de fabrikanten en voorstanders (RIVM en gezondheidsraad) betaald moeten worden.
   Maar nee zij wimpelen bij voorbaat alle kritiek weg……………want vaccinaties zijn veilig en heilig. Voor mij is het net een heilige oorlog en die is uiteindelijk ook verloren.

  3. Tja dat krijg je bij een experiment.. Eigen schuld -en soms letterlijk- dikke bult.
   Als je bedenkt dat bij vaccinaties de hele populatie (in dit HPV-geval bij jonge meisjes) geënt zou moeten worden om 200 op de 100.000 kankergevallen te voorkomen, dan denk ik: ‘waar heb je het over’... Angst voor de dood kennelijk. Naïef geloof in vaccinaties die ABSOLUUT veilig zouden zijn.
   Zijn deze vaccinaties namelijke NIET 100% veilig, dan spreek je over DODEN EN AANDOENINGEN die je weer (klinisch gerekend) van de 200 mogelijk voorkomen gevallen van HPV-veroorzaakte kanker af moeten trekken om een netto resultaat te krijgen.

   En dan moet je niet zeggen: ‘Het zal je dochter maar wezen’.. Dat snap ik, maar het gaat om redelijkheid en billijkheid. Je kunt autowegen niet zo veilig maken, dat er geen doden meer vallen; het hangt ook af van het rijgedrag van de weggebruikers..!
   Maar hoe je het ook wendt of keert, het is voor krankzinnigheid ten top. Ouders en hun dochters kennen deze cijfers NIET, wéten niet dat het gaat om een procentje minder ‘kans op’ en weten ook niet dat het gaat om een procentje MEER kans op vaccinatie-gevolgen. Of je -met andere woorden- door de hond nu, of door de kat later gebeten wordt..!
   En als dan ook nog eens blijkt dat je FEITELIJK over een EXPERIMENTEEL VACCIN spreekt, dan is je dochter DUS een proefkonijn.. Ja toch? Professor, dokter, ingenieur mevrouw Floor van Leeuwen was hier volledig op tegen, kankervirusexpert. De Gezondheidsraad verliest dag na dag aan aanzien. Niet door ons, maar door haar eigen (gebrek aan) handelWIJZE..

   Straks krijgen we nog een ‘vogelpoepvaccin’… Wat blijkt namelijk.. Zo vond een menslievende farmaceutisch ornitoloog uit..
   Brandende vogelpoep kan door de aanwezigheid van agressieve ammoniakverbindingen in die vogelpoep, directe blindheid veroorzaken bij de ontvanger.. Het vaccin redt op deze wijze 10 tot 15 gevallen per jaar (op 1.000.000 mensen) die anders blind geworden zouden zijn, of in ieder geval ernstige schade aan de ogen zouden hebben opgelopen.
   Het lijkt een kulverhaal, maar voor mij staat dit symbool voor de HPV-idiotie. Common sense is zoek bij de bewoners van de ‘Heilige Vaccinatie-Vesting’, ze zijn of TE NAUW betrokken bij de farmaceutische INDUSTRIE die deze vaccins maken, of ze zijn bedrijfsblind.
   Beide gevallen leiden tot dezelfde dwaling!!

   Baarmoederhalskanker-HPV-injecties voor jongens…
   Er zijn nu grote lobby-bewegingen aan de gang die de Gezondheidsraad en andere overheidsbeslissers aan het opnaaien zijn om jongens in de puberteit een vaccin te gaan geven tegen… baarmoederhalskankervirus.. Zie HIER en HIER op de site de voorspelling van 2 jaar geleden!! Of kijk HIER naar de ‘rusteloze-vagina-vaccinatie-zegeningen‘…

  4. @ Guido
   Als de vogels brandend schijten is er sowieso iets meer aan de hand denk ik, dan helpt een vaccin ook niet meer.

 3. Het is wel duidelijk dat er iets vreemds aan de hand is. Terwijl de medische wetenschap zich steeds verder ontwikkeld lijken we steeds zieker te worden, vooral chronisch. Van mijn leeftijdgenoten, boven de 50, is zeker de helft aan het een of andere medicijn. Als het niet met de conditie van hart en bloedvaten en de kwaliteit van het daardoorheen stromende bloed is, is het het wel een chronisch maagzuurprobleem. COPD komt ook steeds vaker voor.
  Een ding is voor mij allang duidelijk: de medicijnen makers zijn helemaal niet geïnteresseerd in “geneesmiddelen”, aan mensen die genezen zijn verdienen zij niets meer. Farmaceutische bedrijven zijn commercieel en willen gewoon, net als de schoenenbranche, verkopen en winst maken. Aan gezonde mensen hebben zij niets, zoals de schoenverkopers niets hebben aan mensen die op blote voeten lopen.

 4. Je kan in Nederland niet kiezen om je kinderen niet te laten vaccineren.
  Als je je kind op een kinderdagverblijf wilt brengen ,moet het meedoen met het vaccinatiebeleid ,anders mag het niet komen.

 5. In dit gesprek krijgt huisarts Van der Linden gewoon geen tijd om rustig uit te spreken. Ab Osterhaus laat geen mogelijkheid onbenut om hem de mond te snoeren. De gesprekleiders laten het ook knap af weten. Jammer dat de waarheid onder tafel wordt geschoven. Vol respect voor de heer Van der LInden. Hij moet met kromme tenen hebben gezeten. Jammer ! Een correct iemand die z’n nek durft uit te steken wordt het zwijgen opgelegd.
  JanB

  1. Pauw en Witteman zijn al regelmatig beschimpt om hun slaperige manier van aanpak.. Gisteren Jack van Gelder nog over hun ‘interview’ met Johan Cruijff vorige week. “Ze hadden weleens een kritische vraag mogen stellen”… AU! Voltreffer…

   Paul Witteman zou wat mij betreft meteen met VUT mogen, lieve man hoor, maar er zit geen ‘pit’ (meer) in wat mij betreft.. En Jeroen Pauw is vaak wel scherp, maar dan nét ff te weinig ingevoerd in de materie en speelt daarbij iets téveel in mijn ogen, de grote-gemiddelde-Trompet, lekker meelullen met het gemiddelde.. Leuk programma joh.. 🙄

   In het geval van dit onderwerp, gaat het mij vooral over de uiterst geraffineerde wijze waarop Osterhaus zogenaamd de ‘expert’ uithangt. Veel tijd neemt, de leiding neemt in zijn ‘deskundigheid’.. Heel leep dus, want indirect pareert hij daarmee al twijfels aan vaccinaties.. “Nou wat een spreker is die man, die zal toch wel weten waar hij het over heeft..?”
   Ondertussen maakt hij impliciet, zoals Van der Linden ook terecht opmerkt, deze huisarts en alle anderen die niet met het wondermiddel vaccinaties willen werken, uit voor medeplichtigen aan de dood van patienten.. Hoe durft ie.. Als voorzitter van de club van pharmaceuten die niets anders wil dan vaccinaties verkopen.. John Consemulder heeft het weleens over VacciNazi’s, maar ik ga deze uitdrukking steeds beter begrijpen, waar ik hem eerst heftig vond..

   Van der Linden verdient in ieder geval onze steun, een heleboel steun!!

 6. Wisten jullie dat, toen het Mexicaanse griepvaccin een hot item was, het postadres van de fabrikant van dit vaccin hetzelfde was als dat van het EMC, waar meneer Osterhaus aan verbonden is????? Ik heb dit destijds uitgeplozen en tot die conclusie gekomen. Vandaar, dat meneer Osterhaus er zo veel publieke moeite voor deed om iedereen te overtuigen van de noodzaak van deze vaccinatie.

  1. al osterhaus capone Kijk dit artikel eens goed na, en zie hoe blij Osterhaus is met de bestelling van… 20 miljoen griepvaccins..! De andere Ab, Appie Klinkende munt, had zijn portemonnee getrokken, of beter: ONZE portemonnee..!
   Maar Ab Osterhaus is natuurlijk voorzitter van het ESWI, een groep van filantropische farmaceuten, die hij in de greep houdt, dat ze geen stoute dingen doen, die niet mogen. Want Ab is dat namelijk gewend.. (idd dingen die niet mogen) OVerigens… Zojuist een vreemde zin gevonden bij zijn CV aldaar…?! Raar..:
   ‘He was directly involved in setting up four commercial companies.’….???

   Als aandeelhouder van Isconova (via een stichting) IS er een belangenverstrengeling. Kijk op 9:40 op deze oude Pauw & Witteman van september 2009 waar Osterhaus zich tóch ineens herinnert, na een prikkel van Pauw, dattie een ‘minderheidsaandeel’ heeft in een Zweeds pharmaceutisch bedrijf. ‘Ohja’... Over geloofwaardigheid gesproken..!

 7. Guido, geweldig artikel! Er is inderdaad geen discussie mogelijk omdat het hele vaccinatie gebeuren is niet gebaseerd is op gezonde wetenschap of zelfs maar gezond verstand maar op ‘geloof’. Een prachtig boekje is ‘Modern Medicine: The new World Religion – How Beliefs Secretly Influence Medical Dogmas and Practices.’ van Oliver Clerc. Waar eerst het geloof van de kerk de mensheid verloste van haar ‘schuld (we zijn niet ‘onbevlekt ontvangen’ dus per definitie zondig, maar als we geloven komen we toch nog in de hemel), verlost nu het geloof van de medische wereld de mensheid van haar ‘angst’ (als we vaccineren hoeven we niet meer bang te zijn dat we dood gaan aan de griep). ‘Experts’ als Couthino of Osterhaus zijn gewoon ‘expert’ in het manipuleren van onbewuste, diepgewortelde emotionele drijfveren. Makkelijk te triggeren maar volledig irrationeel en de ‘verlossing’ ervan gaat ten koste van onze gezondheid – dat is het trieste.

 8. Idd Super Artikel!!

  Ik heb die spuit ook nooit vertrouwd.

  – Ik drink en eet al 10 jaar aspartaam vrij
  – Rook al 20 jaar elke dag jointjes
  – Nooit een griepprik gehad

  – En nooit griep!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.