De Pax Judeïca in overdrive..


x

x

De Pax Judeïca in overdrive..

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Opmerkelijke geopolitieke ontwikkelingen.. Dat de vormgeving van de Pax Judeïca en daarmee de ‘Nieuwe’ (communistische) Wereld Orde in onze tijd op volledig doorbreken staat, moge door de laatste ontwikkelingen op het Grote Schaakbord (HIER en HIER) wel duidelijk zijn. Hoewel er nog wel eens misleidende berichten van theatrale tegenstellingen verschijnen. De daadwerkelijke vormgeving van de Pax Judeïca is al sinds eeuwen voorbereid. De talmudisch geïnspireerde Joden menen de gehele aarde te kunnen beërven op basis van eeuwenoude, door hen gekoesterde documenten, zoals de Talmud, de Thora, de Kabbalah.

En de daarvan afgeleide documenten zoals de Protocollen van de Wijzen van Sion, het Rothschild Manifesto, de brief van de Amerikaanse Vrijmetselaar Albert Pike aan zijn Italiaanse broeder Mazzini en het Communistisch Manifest. Deze worden door hen als een receptenboek gebruikt om een totale wereldoverheersing te kunnen bewerkstelligen.

Zij doen dit door in alle kunstmatig geschapen natiestaten en federatieve samensmeltingen daarvan, wet- en regelgevingen te implementeren, die ons in een praktisch dagelijks leven manipuleren, sturen en tot kneedbare te gebruiken slaven maakt. Het hieronder weergegeven artikel in de Israëlische krant Haaretz van 9 november 2006 laat de groeiende macht van de Joden wereldwijd zien.

Het aantal Joodse Wetgevers Wereldwijd bereikt een recordhoogte
Een vertaald citaat uit dit artikel (HIER hele artikel) geeft het volgende aan:

“Volgens de ICJP is het aantal Joodse wetgevers wereldwijd gestegen naar 246  (met uitzondering van Israël), van 208 in 2005 – een stijging van ongeveer 18 procent. Dit is het hoogste aantal sinds de oprichting van de organisatie in 1988.  (Dit was dus 12 jaar geleden. Hoe zou dat percentage er nu uitzien? AZ) 

Het probleem is echter dat de talmudisch-geïnspireerde Joden, op basis van die oude stoffige geschriften, in onze moderne tijd zichzelf een superieure rol toedichten ten aanzien van het geheel van de mensheid. Allen die niet tot het door hen erkende talmudisch/kabbalistische Jodendom en haar handlangers behoren worden beschouwd als nog minder dan beesten. Maar laat duidelijk zijn, dat dit natuurlijk een heel grove psychologische projectie is van hun eigen aard.

In de film ‘Divergent’ (HIER) wordt op duidelijke wijze getoond hoe in een totaal gecontroleerd stedelijke omgeving de superieuren, door een uit ogenschijnlijk vrije wil gekozen groepsvorming, met behulp van geavanceerde technologie, de gehele menselijke maatschappij naar haar hand weten te zetten. In de video hieronder legt een joodse rabbi uit hoe blij en trots Joden zijn om als Jood tot de uitverkorenen van God te behoren en de rest niet.

Het filmpje is overigens meerdere malen van YouTube verwijderd. Dus sla dit filmpje op, voordat het ook weer is verdwenen. Dat geldt eigenlijk voor alle onthullende weergegeven filmpjes in dit artikel. Het laat alleen maar zien hoe de door talmudische Joden beheerste mediakanalen er alles aan doen om hun eigen satanische intenties voor een groter publiek verborgen te houden. HIER is een lijst van invloedrijke Amerikaans Joodse zakenmensen te zien. Overigens is de joodse Steven Menuchin, een voormalige investeringsbankier bij het Amerikaanse Rothschild-fileaal Goldman Sachs, nu minister van Financiën in de regering van Trump..

In Frankrijk is zelfs de voormalig Rothschild-bankier Emmanuel Macron tot president gekozen. Hij is een door Jezuïeten geschoolde (HIER) beschermer van de joden (HIER) in zijn land. (HIER en HIER)

De Griekse schuldencrisis heeft ook duidelijk laten zien hoe het talmudisch joodse bankierskartel winst wist te halen uit de crisis, met opnieuw de gebruikelijk verdachte bank Goldman Sachs in de hoofdrol (HIER en HIER). In de volgende video legt een Jood uit hoe hij niet-Joden ziet. Zij zijn er slechts om de Joden te dienen.

Talmudic Jews ‘Non Jews Goyim Are Beasts to Serve Us as Slaves’

De volgende video is nog opzienbarender. Door mede-joden wordt deze rabbi als een nazi-rabbi gezien, omdat hij het beest bij de naam noemt.

De in 1969 opgerichte Engelse folkrockgroep Magna Carta geeft in haar conceptalbum ‘Lord of the Ages’ op een heel mooi muzikale wijze het gegeven van het oogsten van zielen weer, voor het uit kunnen rollen van een destructief satanische planning.

Voortdurende openbaringen
In het boek ‘Tell the truth and shame the devil’ (HIER) toont de Joodse Gerard Menuhin aan wat de werkelijke geschiedenis is van de afgelopen anderhalve eeuw. Aan dit boek wil ik hier mijn aandacht wijden. Daar het een zeer onthullend en goed onderbouwd document is van de leugens waar wij in onze opvoeding en indoctrinerend vervalste weergave van de geschiedenis, via een geest controlerend onderwijs, aan overgeleverd zijn. Ik ben zelf nog bezig het boek te lezen.

Tot nu toe ben ik al zo veel door mij intuïtief aangevoelde waarheden tegengekomen, die mij laten zien dat de door eigen onderzoek verkregen visie op de geschiedenis volkomen juist is. Ik kan ieder dan ook van harte aanraden het boek te lezen. (HIER als e-book te downloaden)

Het (nood)lot van het Duitse volk..
Het boek is een weergave van wat er voorafgaand, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, Europa en de rest van de wereld heeft plaatsgevonden. Gerard Menuhin is de zoon van de wereldwijd bekende Joodse violist Yehudi Menuhin (HIER). Hij geeft een openbarend en soms heel persoonlijk verslag van zijn verbinding met de desastreuze periode van het begin van de 20ste eeuw en met name de periode 1933-1945.

Uit zijn boek blijkt dat hij zich gevoelsmatig heel erg verbonden voelt met het lot van het Duitse volk, dat immers daarvoor zo een glorieuze mensheid verrijkende culturele inbreng had in Europa. Een culturele inbreng die door de geopolitieke machthebbers van deze wereld niet in hun overheersingagenda bleek te passen. Hij vraagt zich in zijn boek dan ook af hoe een zo hoogstaande culturele beleving binnen een volk in korte tijd om kon slaan in totaal barbarisme.

Onderwerpende knechting
Twee wereldoorlogen hebben het Duitse volk geknecht ten behoeve van het Joodse bankierskartel. Ze hebben haar met een diep in het onderbewustzijn van het volk geïmplanteerd en ogenschijnlijk onuitwisbaar collectief schuldcomplex opgezadeld, dat tot op de dag van vandaag in haar economisch/politieke besluitvorming nog fundamenteel doorklinkt. Maar laat duidelijk zijn dat de Bondsrepubliek Duitsland geen vrije soevereine staat is. Het wordt nog steeds bezet door een Amerikaanse legermacht..!

Verder is na de oorlog door de Amerikanen bedongen dat iedere verandering in de door de Amerikanen bepaalde grondwet, door hen goedgekeurd moet worden. Op 21 mei 1949 moest de toenmalige bondkanselier de Chancellor Act tekenen die tot 2099 geldig is. Iedere nieuwe bondskanselier moet deze Chancellor Act ook ondertekenen. Angela Merkel heeft dat dus ook moeten doen. Iedere bondskanselier is verplicht om de eerste buitenlandse reis naar de VS te maken.

Ook dit benoemt Gerard Menuhin in zijn boek. Ook hier geldt, zoals dat in de geschiedenis vaker is vormgegeven: ‘Geef het slachtoffer de schuld van de eigen ondergang, waar krachten van buitenaf hun door eigen in werking gebrachte oorzaken, voordeel van hebben.’

De enorme wreedheden waar de door Talmudisch Joodse bankiers betaalde Sovjets en de westerse geallieerden, onder aanvoering van diezelfde bankiers, het Duitse volk mee te gronde hebben gericht, kent geen historische vergelijking. Uiteindelijk begingen de Sovjets en later de Chinese communisten dezelfde wreedheden ten aanzien van hun eigen volkeren. Dit heeft zelfs geen vergelijking met de op kunstmatige opgeroepen sentimenten gebaseerde Joodse holocaustindustrie. Het begrip holocaust is dus een heel relatief begrip, afhankelijk van door wie het in welke context wordt gebruikt.

Citaat uit het boek van Menuhin, dat te vinden is op pagina 8 en 9 en door mij vrij is vertaald:

“Vanwege de uitzonderlijke aard van de twaalf jaren van het Nationaal-Socialisme, is er een groot en groeiende  massa van lugubere fictie en vermeende feiten uitgekomen, eerder gebaseerd op haar dramatische oppervlakkigheden dan op een studie of begrip van haar socialistische beleid, en geïnspireerd door een bepaalde agenda. Soberheid verwerpt sensatie. Een lezing van gerenommeerde historische bronnen, een aantal van hen heel moeilijk te vinden, heeft me geholpen om mijn eigen mening te vormen.

 De meest krachtige overreding kwam echter niet van eerdere droge verslagen in boeken, maar van de heel eenvoudige redenering dat een volk met de tradities en cultuur van de Duitsers niet ineens zo maar tot barbaren kunnen worden, die in staat zijn tot het plegen van een massamoord.”

Mijn toevoeging hierbij is dat er een ander ‘volk’ is, dat daar wel toe in staat is. Over dat ‘volk’, dat meent door ‘haar schepper’ uitverkoren te zijn, gaat het boek van Menuhin en dit artikel. Het gaat over een volk dat nooit een echt volk is geweest en in de onderlinge verdeeldheid in twaalf stammen, het zicht op de ware menselijk sociale werkelijkheid totaal heeft verloren.

Ik voel even niet de behoefte om een volledig historisch verslag te geven van het oorspronkelijk uit twaalf stammen bestaande talmudisch judaïsch geïnspireerde volk van Israël. Temeer daar de interpretatie van deze geschiedenis zo enorm misvormd is door misinterpretatie en verkeerde vertalingen van de bijbel, waarin de geschiedenis van dit volk is weergegeven. Het laat in ieder geval zien dat de interpretatie van doodse documenten omwille van machtsdoeleinden een dodende realiteit veroorzaakt.

In mijn beleving is het in dit kader een belangrijk gegeven, dat er door de gedwongen ballingschap van de oorspronkelijke Israëliërs naar Babylonië een wezenlijke invloed op dit volk heeft plaatsgevonden. Een invloed waardoor haar oorspronkelijk religieuze beleving een destructief duistere kracht kreeg (HIER). Waar Babylon voor staat kan men HIER lezen.

De Babylonische invloed is met name van belang gebleken op het Joodse gevoel van uitverkoren te zijn en een superieure rol te moeten spelen in de verdere (d)evolutie van de mensheid onder haar leiding. In het bijzonder ten aanzien van het hier op aarde een door haar ‘god’ ingegeven orde te moeten brengen. Er zijn overigens verschillende versies van de Talmud (HIER).

Het eeuwige slachtofferschap
De 20ste eeuw is een bijzondere eeuw geweest, waarin als nooit tevoren het menselijk bloed rijkelijk werd geofferd. Eén van de belangrijkste gegevenheden hier is dat het bloed van de talmudisch geïnspireerde Joden in veel mindere mate over de aarde heeft gevloeid dan van alle goyim die zij in hun door machtswellust geïnspireerde oorlogen hebben geslacht en geofferd. Talmudische Joden zijn immers in alle tijden overal een minderheid gebleken.

Het eeuwige door de talmudisch Joden gepresenteerde slachtofferschap (HIER, HIER en HIER), op basis van historisch niet bewezen feiten, heeft hen het excuus gegeven om met behulp van vele handlangers wereldwijd het bloed van vele volkeren te laten vloeien. Dit ten behoeve van hun agenda, die gericht is op het scheppen van Lebensraum voor het Groter Israël, oftewel de Pax Judeïca. Het is een psychologische projectie van een satanisch geïnspireerd slachtoffer/dadersyndroom. In feite laat het zichzelf beschouwen als vanuit een Calimero-complex zichzelf op een overcompenserende wijze op te willen blazen tot de meest belangrijken.

Het eigen vermeende, maar over zichzelf afgeroepen lijden, wordt daarbij als excuus gebruikt om anderen op een onmenselijke manier te laten lijden. Maar goed, op deze volkspsychologische achtergrond zal ik verder maar niet al te diep op ingaan. In de rest van dit artikel wil ik me baseren op onweerlegbare feiten, die door een historische misvorming in hun tegendeel zijn omgevormd. Daarbij baseer ik me dus voornamelijk op het boek van Gerard Menuhin en resultaten van eigen eerder onderzoek op dit gebied.

Adam Green in een openbarende video over de Joodse invloed

De grootste manipulatieve leugen in de menselijke geschiedenis
In het boek van Menuhin kwam ik exact dezelfde feiten tegen, die ik in mijn onderzoek voor het schrijven van het artikel ‘Wie zijn de werkelijk uitverkorenen?’ voor Argusoog in 2009 ook tegenkwam. Feit is dat het toen heel veel verontwaardigde reacties opriep, waarbij men mij vanzelfsprekend met de antisemitische knuppel om de oren sloeg. Het lezen van het boek van Menuhin heeft voor mij de juistheid van de in dat artikel benoemde feiten in ieder geval bevestigd.

De essentie van dit alles is dat het heilige getal van zes miljoen in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joden tot een sacraal gegeven werd gemaakt, waar de Holocaustreligie en daarmee het ontstaan van de babylonisch/talmudische staat Israël haar bestaan op heeft kunnen baseren. Hieronder geef ik een lang citaat weer uit het boek van Menuhin betreffende het getal van zes miljoen, dat al ver voor WOII in diverse westerse media als een profetisch programmerend spook de ronde deed. Het zegt heel veel en in feite ALLES!

Nog een citaat uit het boek van Menuhin,
(te vinden is op pagina 10 en 11, en vrij vertaald):

Het getal van 6 miljoen, in verband met het vermeende lijden van de Europese Joden, verscheen regelmatig in de Noord-Amerikaanse kranten sinds op zijn minst 1915 (The Sun, 6 juni 1915). Vermoedelijk om voor emotioneel labiele lezers de bodem voor te bereiden voor de tijd, wanneer getuigenissen ter ondersteuning van een dergelijke vordering in vertrouwen zou kunnen worden vervaardigd. Het gebruik van (het begrip) ‘holocaust’ in deze context werd voor het eerst geïntroduceerd zo vroeg als in 1936 (New York Times, 31 Mei, 1936).

“Russische keizerlijke leiders hadden al langere tijd verdenkingen ten aanzien van de Joden, en verbanden hen grotendeels naar de zogenaamde vestigingsgebieden, die werden ingericht in het westen van Rusland in de jaren na 1790.

Beginnend in de jaren 1880, gebruikten westerse media overdreven berichten over slachtingen, pogroms en diverse slachtpartijen onder de Russische Joden, waarbij het totaal aantal slachtoffers bijna altijd werd vastgesteld op — verbazingwekkend — 6 miljoen. De New York Times liet regelmatig dit soort periodieke verslagen zien.
Zie, bijvoorbeeld:
26 januari 1891: “Rabbi Gottheil zegt iets over de vervolging van de Joden:”… ongeveer 6 miljoen vervolgde en ellendig stakkers.”,
21 September 1891:“een aanklacht tegen Rusland… een totaal van 6.000.000 klopt meer.”
11 juni 1900: “[In Rusland en Centraal-Europa] Zijn 6.000.000 wonende, bloedende argumenten, die in het voordeel van het zionisme lijden.” 23 maart 1905: “wij Joden in Amerika [voelen mee met] onze 6.000.000 kruiperige broeders in Rusland. “
25 maart 1906: “Opzienbarende rapporten over de toestand en de toekomst van Ruslands 6.000.000 Joden….” De situatie leidde een voormalig president van B’nai B’rith tot een profetische uitspraak: “Simon Wolf vraagt hoe lang de Russische Holocaust door moet gaan.” (November 10, 1905) (Lastige geschiedenis) Veertig jaar voordat het verhaal van de Holocaust geleidelijk aan vorm kreeg in 1942, werden zowel dezelfde cijfers als de precieze terminologie gebruikt:

Verrassende rapporten over de toestand en de toekomst van Ruslands 6.000.000 Joden werden opgemaakt op 12 maart in Berlijn tijdens de jaarlijkse vergadering van de centrale Joodse Relief League Duitsland door Dr. Paul Nathan, een bekende publicist in Berlijn, die is teruggekeerd van een uitgebreide reis door Rusland als de speciale afgezant van de Joodse filantropen in Engeland, Amerika en Duitsland, om zorg te dragen voor distributie van het Relief Fund van $1.500.000, na de bloedbaden van het afgelopen najaar. Hij verliet St. Petersburg in de vaste overtuiging dat de Russische regering een beleid voor de ‘oplossing’ bestudeerde voor het joodse vraagstuk van een systematisch en moorddadige uitroeiing. (New York Times, 25 maart 1906)”

Het enige relevante feit is: dat het dogma van de holocaust van het jodendom een artikel van het geloof en een doctrine van het geloof van de Joodse religieuze geschiedenis is, dat is gerechtvaardigd door haar rabbi’s volgens de talmudische wet en kabbalistische traditie. (Ben Weintraub, het Holocaust Dogma van het Jodendom: hoeksteen van de Nieuwe Wereld Orde).

Zo zijn er nog meer mediacitaten waar Menuhin zich op baseert in zijn stelling, dat het getal van zes miljoen helemaal niets met het aantal Joodse slachtoffers van WOII te maken heeft. Het was en is bedoeld als een indoctrinerende overtuiging voor het kunnen laten ontstaan van de huidige talmudisch/joodse staat Israël en het eeuwige slachtofferschap van die zielige Joden te benadrukken.

In feite komt het neer op het masseren van de publieke opinie om minder acceptabele maatregelen door te kunnen voeren, zoals Frits Bolkenstein dat ooit eens zo treffend verwoordde.

Aan het eind van de 20ste eeuw werden de Duitse archieven betreffende WOII in Bad Arolsen voor het publiek geopend. Als bijna vanzelfsprekend doken de gieren van de heersende elite er boven op om hun gelijk betreffende de als demonisch weergegeven nazi’s op te kunnen baseren en de rest zoveel mogelijk te kunnen censureren. Maar Menuhin weet dit heilige getal terug te traceren tot ver voor het begin van WOII. Ook toen deed zich dus al het fenomeen van ‘fake news’ voor in het kader van de voortdurende propagandashow, waarin de Duitsers als de kwaden werden neergezet.

The good, the bad and the ugly
Natuurlijk vloeit hieruit voort dat de zogenaamde bevrijders van het door de ‘Nazi’s’ onder de voet gelopen Europa, de VS en haar door talmudische Joden overheerste handlangers, zich als de weldoeners van de Europese cultuur voordeden. Hoe anders kan de realiteit zijn? Voor de ultieme ontnuchtering op dit vlak kan ik van harte aanbevelen om de film ‘Hellstorm’ eens te bekijken (HIER). Het laat de door talmudisch/joodse bankiers gefinancierde Sovjets en westerse Geallieerden in samenspanning veroorzaakte genocide op het Duitse volk zien. Gerard Menuhin zegt in zijn boek daar het volgende over met betrekking tot de communistische ‘bevrijders’ van Duitsland.

Geen twijfel dat dit verdrag (van Genève) een mooi document is, maar het is in ieder geval onwaarschijnlijk dat een louter Sovjet handtekening gewone Duitse burgers, vrouwen en kinderen zou hebben beschermd tegen de vreselijke vervolging, waaraan zij werden onderworpen door de Russische soldaten, Poolse en Tsjechische burgers en Joodse partizanen, tijdens en na de laatste maanden van de oorlog.
De Conventie van Genève wist de zware mishandeling van Duitse krijgsgevangenen door de ondertekenaars (de Geallieerden) zelf niet te voorkomen. Joodse wreedheid was vooral zichtbaar in hun aansporingen aan Russische soldaten en partizanen, om tegen het einde van de laatste wereldoorlog Duitsers te doden:

“Tel niet de dagen, tel niet de afstand. Tel alleen het aantal Duitsers die u hebt gedood. Doodt de Duitsers — dit is je oude moeders gebed. Doodt de Duitsers — dit is wat uw kinderen u smeken om te doen. Doodt de Duitsers — dit is de schreeuw van uw Russische aarde. Wankel niet. Geef niet op. Doodt.”
(Ilya Ehrenburg — Joodse Communistische propagandist van de Tweede Wereldoorlog.)

Hun leiders hadden het nodig om er zeker van te zijn dat deze cultureel uitzonderlijke natie verpletterd zou worden, zodat het hen nooit meer zou kunnen uitdagen. Deze plunderaars waren geïnspireerd door wraakzucht en plunderen om er zeker van te zijn, maar misschien ook onbewust, door een erkenning en haat ten aanzien van de knappe Duitse fysiognomie, zo flagrant in strijd met hun eigen.

Wie is nu de goede, de slechte of de lelijke?
Dat is natuurlijk de essentiële vraag, die alleen beantwoord kan worden door hen die zich niet in hebben laten pakken door de oorlogspropaganda van wie dan ook. Alleen een mens, die vanuit zijn/haar hart de waarheid waarneemt kan deze vraag beantwoorden! Tot de oorlogspropaganda behoorde natuurlijk ook het hierboven al weersproken gegoochel met cijfers, in het kader van de eigen politieke agenda. De onderstaande afbeelding geeft het werkelijk aantal Duitse kampslachtoffers weer, dat werd vastgesteld door het Internationale Rode Kruis. Een document dat aan het licht kwam door de openstelling van de Duitse WOII-archieven in Bad Arolsen.

Het in de volgende afbeelding weergegeven staatje geeft aan hoeveel Joden er in verschillende landen leefden in 1938. Het spreekt voor zich.

Verder kan ik nog van harte aanraden om het geschrift ‘Deconstructing six million Holo-myths; exploring the occult origins of crucial holocaust dogma’ van dr. Harrel Rhome eens te lezen (HIER). Het was de basis voor mijn in 2009 voor Argusoog geschreven artikel ‘Wie zijn de werkelijk uitverkorenen?’ Dit geschrift van dr.Harrel Rhome sluit naadloos aan bij wat Gerard Menuhin in zijn boek heeft beschreven.

In dit kader ook de uitspraken van Shulamit Aloni, oprichtster van de linkse-beweging ‘Ratz’ in Israël en voormalig Israëlisch minister. Zij maakt meer dan duidelijk,, dat de ‘holocaust’- en ‘anti-semitische’ beschuldigingen worden gebruikt tegen hén, die kritisch zijn tegen het zionistische bolwerk. Een opname van een uitzending van DemocracyNow! met Amy Goodman van 14 augustus 2002.

De tijd van het om de hete brei heen draaien is nu definitief voorbij. We worden allemaal heel dringend uitgenodigd om kleur te bekennen en een fundamentele keuze te maken ten aanzien van het volgen van God of Mammon, oftewel het Beest. We kunnen het Beest alleen maar openbaren door het bij de werkelijke naam te noemen, namelijk Satan. Gerhard Menuhin heeft dat dus gedaan en daarom geef ik deze man alle credits voor het betonen van zoveel moed.

Hij heeft vanuit een open blik zijn eigen Joodse wortels onderzocht en kwam daardoor in een diep contact met zijn eigen mens zijn, dat hem gevoelsmatig heeft doen verbinden met het Duitse volk! Maar dat hij vanuit zijn Joodse achtergrond juist geleerd heeft te haten. Het leven vanuit het hart betekent voornamelijk een diep gevoeld mededogen voor het lijden van anderen. Dit is nu juist waar het de talmudisch geïnspireerde Joden ten enenmale aan ontbreekt.

Bloedbanden
De door Gerard Menuhin ontdekte waarheid heeft hem vrijgemaakt van bindende en beperkende joodse bloedbanden. Een weg die wij allemaal mogen gaan. We zijn op een emotioneel niveau allemaal geketend aan het verleden door in het bijzonder de bloedbanden, die ons karmische verleden in zich dragen. Slechts door bewustwording daarvan kunnen we ons er van vrijmaken. Dat kan soms heel drastische beslissingen inhouden, zoals ik dat in mijn eigen leven ook heb mogen ervaren.

De grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner (1861-1925), zei het volgende over de werking van nationalisme en bloedbanden:

“Door niets zal de mensheid méér haar ondergang tegemoet gaan, dan wanneer de idealen van ras, volk en bloed zich voortplanten. Door niets wordt de werkelijke vooruitgang van de mensheid méér tegengehouden, dan doordat uit vroeger eeuwen afkomstige, door luciferisch-ahrimanische krachten geconserveerde leuzen de idealen der volkeren gaan overheersen. Terwijl het werkelijke ideaal in de zuiver geestelijke wereld en niet in het bloed zou moeten worden gevonden.”

Het werkelijke ideaal in die zuiver geestelijke wereld houdt in, dat wij onze onderlinge verschillen overstijgen en onszelf in de ander leren te herkennen. Zoals de Maya’s dat zo mooi verwoordden in hun begroetingen: “In Lak’ech ala k’in”. Jij bent de andere IK.

Dankwoord..
Met grote intensiteit heb ik aan bovenstaand artikel gewerkt. Ik heb dat niet alleen kunnen doen. Daarom wil ik de twee mensen die mij hierbij ondersteund hebben, zonder hun namen te noemen, hartelijk bedanken voor hun praktische en morele ondersteuning. Zij weten wel wie ik bedoel.

Arend Zeevat

28 juli 2018

 

Advertentie

39 thoughts on “De Pax Judeïca in overdrive..

 1. Veel van mijn Joodse vrienden en kenissen, vinden wat er plaats vindt op de wereld, uit naam van het Joods zijn, heel heel bedenkelijk, het nephotisme vierd hoogtij en niet alleen bij de Joden, ook de sexueel anders gerichten vormen clan’s all over the world, dan nog onze geloofs vijanden de Islam, die gewoon naast je kan wonen, maar je liever dood dan levend ziet vanwege onze onreinheid, kom dus via een omweg bij ons zelf terecht, dat Maya gezegde is mooi, JIJ BENT DE ANDERE IK, maar helaas dood !, beetje naïf mijn beste Arend Zeevat, hoeveel echte vrienden denk je wel die je hebt in je leven, één – twee, en laat ik je maar zeggen dat het niet van ons afkomt, het constante op je tenen lopen om maar niemand te kwetsen, houdt op als het mes je lichaam binnen glijd, voorbeeld kwam een oude kennis tegen op de markt, stak hem mijn hand toe, hij bood mij zijn pols, want ik ben een onrein mens, plotseling geworden, na zoveel jaren, nou zo zit het dus wij zijn de onreinen in onze eigen voorvaderlijke landen, dus ik word racist anti anti alles en ieder één, behalve mijn vrienden, nou die zijn er niet meer, dus ?! groet toute va bien !

  1. Het instituut van SW heeft SS-boeven opgespoord en geholpen hen voor het gerecht te brengen.. Wat bedoel je verder dan met ‘rol’ die zijn spelen/speelden?

 2. Daar ik niet goed weet waar ik het volgende zou kunnen plaatsen lijkt het me hier onder het stuk van Arend wel op z,n plaats.Allereerst ben ik van mening dat alles bespreekbaar moet zijn en alles mag ook bij naam genoemd worden zo ook de in mijn ogen toon zettende canal parade in Amsterdam.Voor mij is iedereen gelijk ongeacht de geaardheid en/of afkomst.
  Ik ben het er wel mee eens dat acceptatie bovenaan moet staan of het nu om man/vrouw,man/man, of vrouw/vrouw gaat maakt mij niets uit zolang ik er maar geen hinder/last van ondervind.

  Heel veel mensen in Europa zien liever geen politiek en daardoor zien zij ook niet het gevaar wat mogelijk het gevolg van hun daden kunnen zijn.
  Eerder waren er al problemen over posters in bushokjes waar twee zoenende mannen op stonden bedoeld als reclame.Mijn mening is dat wanneer politieke lieden aan dergelijke activiteiten meedoen zij daar een bedoeling mee hebben want waarom zie je ze wel bv bij de canal parade maar niet bij andere urgente demonstraties of waarom demonstreren ze niet tegen het langdurige aan het lijntje houden van de Groningers ivm de gaswinning en de daaruit voortkomende schade? Deze canal parade wordt zelfs ondersteund door multinationals en banken wat heel veel zegt natuurlijk.
  Natuurlijk zal het zo zijn dat er nu argumenten geuit kunnen worden die mij als persoon in een bepaalde hoek kunnen duwen maar dat trek ik me niet aan.Juist met deze parade wordt aandacht gevraagd voor mensen die niet de gangbare wegen volgen en dat moet kunnen ,maar dan moet het ook mogelijk zijn de aandacht op de gevaren te richten en daar over te spreken.
  https://nos.nl/artikel/2244514-canal-parade-in-amsterdam-met-iraanse-boot-en-vrouwentoiletten.html

  Mijn mening is dat het overgrote deel van het volk als minder dan varkens wordt gezien door een bepaalde groep en wanneer dan deze beelden te zien zijn kan dat nadelig werken tegen ons zelf.Juist door dergelijke manifestaties lijkt het nu of heel Nederland zo is en daar heb ik moeite mee want welke geaardheid iemand heeft moet hij of zij zelf weten maar waarom op deze opdringerige wijze zo in de belangstelling willen staan (vaak ook nog met sexueel getinte uitingen zoals ik een dame zag die haar borsten beetpakte om in beeld uitgebreid daarmee te schudden)waar is dat voor nodig?

  Wanneer dit zo breed wordt uitgemeten kan dat zelfs averechts werken voor hen die aan deze parade meedoen.Daarom ben ik van mening wat je voorkeur ook is doe dat lekker thuis achter een gesloten deur of elders zodat niemand er last van kan ondervinden.Zelfs op TV gaat het zo langzamerhand overheersen waar mensen best moeite mee kunnen hebben daarom zou u als minderheidsgroep juist begrip moeten hebben en rekening kunnen houden met gevoelens van andere mensen zoals u dat kennelijk ook van anderen voor uw geaardheid verwacht.

  1. Ja Arnold, het past allemaal in het grotere plaatje van een totale sociale chaotisering van de gehele mensheid. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om de eigen zelfbeleving uit jezelf, dus je eigen ziel, voort te laten komen. Dus jezelf vrij te maken van alle inkaderende uiterlijke invloeden. Authentiek jezelf zijn is waar het om gaat. De prijs die je daarvoor te betalen hebt is, dat je buiten iedere kunstmatig geschapen groepsidentiteit en daarmee samenhangend groepsgevoel valt. Het houdt dus een zekere mate van isolement in. Wanneer je werkelijk in je eigen kracht staat word je gedragen door die eigen kracht en ben je niet meer afhankelijk van onvrij makende sociale structuren in de buitenwereld.

   Wees jezelf, want er zijn al zoveel anderen!

  2. eerst kwamen ze voor Alex, we bleven stil, want het was maar een luidruchtige amerikaan, toen kwamen ze voor ons, toen werden wij stil, en daarna de rest, die al stil was, joepjoep delete knop in actie deze schroeihete achter de ellebogen haaarp zomer; https://www.infowars.com/truth-is-treason-in-empire-of-lies-ron-paul-on-big-tech-censorship/ commentaren service vandaag uit ‘voorzorg’ even snel opgeheven want zo doen we dat; https://www.infowars.com/censored-disqus-bans-infowars-entire-alex-jones-network-of-websites/ peopboek strips infowars BREAKING: YouTube Terminates The Alex Jones Channel https://www.real.video/5818697792001 R.L. Burnside – Poor Black Mattie https://www.youtube.com/watch?v=c8RtayjqqIw Alex Jones Statement On Alex Jones Youtube Channel Shut Down – Infowars Youtube Channel Shut Down https://www.youtube.com/watch?v=h0yhtgdZYDI kafka 1984 en de big tech gigantjes die weten wat goed voor ons is in samenwerking met china town en dikke blaah blaah roze kanaaldigitaal filters

  3. Beste Hyper.

   Wat er met Alex Jones gebeurd is ook deel van het grotere plaatje. Ik ben absoluut geen fan van hem en het is al lang gebleken dat hij met zijn polariserende schreeuwerigheid deel uit uit maakt van de gecontroleerde oppositie. Heb je hem ooit te keer horen gaan tegen het door de talmudische Joden beheerste Israël, of tegen de bankierselite.

   In mijn beleving zijn Trump en Alex Jones twee lakens van hetzelfde pak en zijn ze gericht op het emotioneel manipuleren van mensen om de grotere agenda te helpen bevorderen.

   In 2009 werd Argusoog op een nogal intimiderende manier benaderd door het Meldpunt Internet Discriminatie (MIND https://www.mindnederland.nl/over-mind/) naar aanleiding van het ook in dit artikel benoemde voor Argusoog geschreven artikel ‘Wie zijn de werkelijk uitverkorenen.’ Op niet mis te verstane wijze werd de redactie van Argusoog meegedeeld dat zij moeite hadden met een passage in dat artikel, waarin ik refereerde aan de door dr. Harrel Rhome weergegeven feiten en die moest verwijderen. Ik heb die passage toen aangepast zonder daarbij geweld te doen aan de essentie ervan. In de aangepaste versie van het artikel heb ik ook duidelijk aangegeven dat ik die aanpassing onder druk van het MIND heb moeten vormgeven.

   Van niemand kwam daar toen een reactie op. Alex Jones heeft met zijn grote roeptoeter zich in de picture geplaatst en wordt nu tot zwijgen gebracht. Waarom pas nu? Welke werkelijk rol speelt hij, gezien zijn gecontroleerd oppositie zijn in dit geheel? Het lijkt me beter om daar de aandacht op te focussen dan je opnieuw mee te laten nemen in een emotioneel manipulerende psy-op!

  4. Europa is Weimar 2.0.
   Binnen een aantal jaren is er hyperinflatie en worden al onze bezittingen van ons afgenomen.
   Dit is nu gaande in Zuid-Afrika en wanneer er genoeg cultuurparels Europa zijn binnengelaten zal dit ook ons lot zijn.

   In Weimar 1.0 (1919 – 1933) werd de CHRTISTELIJKE bevolking verhongerd, vermoord, ontdaan van bezittingen, Berlijn was de sexhoofdstad van de wereld met transgenders, lesbiennes, homosexuelen, pedofielen , etc. Berlijn was het BABYLON van Europa waarin de mensen werden uitgezogen door het “UITVERKOREN” volk dat nog geen 3 decennia daarvoor uit Rusland was gevlucht a.g.v. de progroms waar men zelf debet aan aan had!

   Voltaire zei het juist:

   “Why are the Jews hated? It is the inevitable result of their laws; they
   either have to conquer everybody or be hated by the whole human race…”
   “The Jewish nation dares to display an irreconcilable hatred toward all
   nations, and revolts against all masters; always superstitious, always
   greedy for the well-being enjoyed by others, always barbarous – cringing in
   misfortune and insolent in prosperity.” (Essai sur le Moeurs)
   “You seem to me to be the maddest of the lot. The Kaffirs, the Hottentots,
   and the Negroes of Guinea are much more reasonable and more honest
   people than your ancestors, the Jews. You have surpassed all nations in
   impertinent fables in bad conduct and in barbarism. You deserve to be
   punished, for this is your destiny.”

  5. An Argie 6 :
   Nog een bron :
   http://www.daretoreadit.com/62488/nwo-succeeds-in-destroying-germay-forever-german-nation-is-gone-40-of-children-under-5-now-from-migrant-parents
   Of de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan :
   http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-Vienna-1925.php
   Het Berlijn van nu is nog erger dan het Berlijn van toen, sinds Rot- Rot – Grün er aan de macht is. Ik ben er geweest in 1982… en nadien nog een paar maal, maar nu wil ik het niet meer zien. Een beerput!!
   IM Erika (van de Stasi) voert nu de ultieme afbraak van Duitsland uit, in opdracht van haar meesters. Decadentie in alle mogelijke vormen… en corruptie & fraude. Afgezien van de kiesfraude, blijft een meerderheid van de Duitse bevolking daar voor stemmen. Aan gebrek aan juiste info kan het zeker niet liggen..er zijn voldoende websites met de waarheid. Ik kijk er zelf 5 à 6 per dag na… wat is dan het probleem voor de Duitsers?.
   Een anekdote : Een tiental jaar geleden zat ik met een vriend op een terras in Riga(Letland) iets te eten. Naast ons zat een ouder Duits koppel.. toen ze ons Nederlands hoorden praten vroegen ze ons van waar we kwamen. Vervolgens kwam de toestand in Duitsland aan bod met “Das Mädchen… “. Toen ik hun waarschuwde…in een weliswaar bloemrijke stijl… en voorspelde wat hun te wachten stond, werden ze kwaad…en het gesprek was afgelopen!!! Hier kan alleen de psychiater nog pogen hulp te verlenen.

  1. Bedankt voor het delen van deze aanvullend onthullende informatie. mc. Het is heel belangrijk om steeds meer duistere aspecten van de Pax Judeïca aan het licht te brengen. Het zal uiteindelijk bijdragen aan de door haar over zichzelf afgeroepen ondergang!

 3. Arend,
  Een zeer goede analyse, maar ook één die zeer onrustwekkend is naar de toekomst toe. Het is echter de enige weg naar de waarheid. U schetst de kern van het probleem en dito gevaar, waarmee niet alleen onze westerse beschaving wordt geconfronteerd, maar de ganse wereld. Tal van problemen vinden immers hun oorsprong in dit streven naar de NWO onder leiding van “het uitverkoren volk” of wat er zich voor laat doorgaan.

  Ik zie vooral de afstammelingen van de Khazaren aan het werk. Ik zie ook een belangrijke rol voor de vrijmetselarij(en vooral dan de top = Illuminati) en aanverwante occulte belangen, die fungeren als handlangers bij deze Pax Judeica. Zoals Henry Makow het ook stelt, is de vrijmetselarij immers judaïsme voor de “goyim” (=het vee). Door zijn organisatie en werking is de vrijmetselarij een wereld omvattende occulte macht met tentakels in alle geledingen en vooral op sleutelposities. Het verklaart dan ook de enorme macht, die niet gestoeld is op de macht van het getal.

  Een andere “medespeler” bij deze Pax Judeica is de internationale georganiseerde misdaad.. die verspreid is over de ganse wereld, en tal van landen al de facto heeft overgenomen. Ik verwijs hier o.a. naar het boek The Nebula van Walter Baeyens (=alleen verkrijgbaar in de USA cfr. printing on demand) waarin verwezen werd naar de fusie tussen de Mossad en de Russische Joodse mafia. (deze laatste heeft immers in het Noord Oosten van de USA de plaats ingenomen van de Italiaanse maffia’s). Het gaat hier dan ook om een “monsterverbond” tussen deze 3 actoren op het terrein, waar ik momenteel zeer weinig tegenkanting zie. Ik zal in de volgende reacties nog terugkomen op Uw tekst zelf met bijkomende info.

 4. Arend,
  Rond 1880 verschenen er in het Britse tijdschrift Truth landkaarten van Europa met de grenzen van na WO I en WOII.
  In 1913 werd reeds een geheim verdrag gesloten tussen GR. Brittannië, Frankrijk en Rusland om Duitsland, Oostenrijk en Turkije op te delen.
  In 1929 begonnen in G.B. reeds de voorbereidingen voor de bombardementen op Duitsland. In Duitsland werd een spionagenetwerk op poten gezet voor de identificatie van de doelen.
  In 1936 begonnen dan de effectieve voorbereidingen die klaar waren in de herfst van 1940.
  Hitler kwam ook niet zo maar uit de lucht gevallen. Hij en soortgenoten werden gefinancierd door de banksters van Wallstreet en The City. (die ook Lenin aan de macht brachten)
  De occulte sporen achter het Nazisme liepen naar Londen.
  Bron : Das Schwarze Reick van E.R. Carmin
  Op pagina 54 is er de veelzeggende titel : “Wir machen die Melodie , und Hitler tanzt danach”.
  Een andere bron :
  Conjuring Hitler – How Britain and America made the Third Reich van Guido Giacomo Preparata.
  Bij de top Nazis waren er ook verraders in dienst van Londen en Moskou. (=Hitler, Bormann, Muller, Canaris e.a. Ik verwijs hier naar de teksten van Henry Makov, U ook wel bekend.).
  Een citaat uit een onverdachte bron :
  ““Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandels-System herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte.”
  – Winston Churchill, Memoiren. Dit citaat verklaart in feite alles.
  Een andere bron die aansluit bij Uw tekst (volledige tekst beschikbaar op internet) :
  “The Nameless War” Archibald Maule Ramsay .Het gaat hier om een Britse officier, veteraan en invalide van WO I, die tijdens WOII, gedurende 4 jaar als Labour parlementslid, zonder vorm van proces, werd gevangen gezet op bevel van Churchill.
  Een laatste bron : Pawns In The Game by William Guy Carr. Het gaat hier om een Canadese admiraal. Momenteel wordt het boek per hoofdstuk gepubliceerd op Veterans Today. Heb alle afleveringen opgeslagen. Indien nodig kan ik ze overmaken via Guido.
  Alleen al op basis van een beperkte opsomming van de voormelde bronnen, dien ik tot de vaststelling te komen dat er achter WO II er heel wat anders schuil ging dan de “oorlog tegen de Nazis”… en dat de sporen naar de echte verantwoordelijken voor deze bloedige oorlog, leiden naar Londen en New York.

  1. Sub Rosa.

   Gerard Menuhin gaat in zijn boek ook uitgebreid in op het verradersnetwerk rondom Hitler. Citaat:

   “This betrayal had begun almost as soon as the National Socialists came to power and, by 1937, had evolved into a cancerous growth that culminated in the abortive coup of July 20, 1944. (42 assassination attempts were allegedly made on Hitler—Will Berthold: Die 42 Attentate auf Adolf Hitler,Blanvalet, Munich, 1981.)”
   Tell the truth and shame the devil, pagina 128.

   Wat betreft die kaarten, hoorde deze er ook bij?

   https://i1.wp.com/www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/afbeelding-1-europa-arend-koude-oorlog.jpg?resize=768%2C492&ssl=1

  2. Arend,
   In het boek Das Schwarze Reich is er geen landkaart, enkel een verwijzing. Ik weet dan ook niet of deze verwijzing betrekking heeft op de landkaart in Uw link, ik vermoed van wel, maar ben niet zeker.
   Ik ken het boek van Gerard Menuhin, maar ik heb nog niet en dan ook nog niet gelezen.
   Ik hecht veel belang aan het “verraad” bij de top van het Nazi’s regime. Dit duidt er immers op dat het hier gaat om een “false flag avant la lettre” cfr het NWO motto “problem – reaction – solution”. Men schept zelf het probleem om uiteindelijk tot het gewenste doel te komen: de vernietiging van Duitsland en het Duitse volk. Deze vernietiging was een conditio sine qua non, voor de invoering van de NWO onder het bewind van het “Uitverkoren volk”.(sic) Het citaat van Churchill in mijn vorige reactie bevestigt dit.
   Nog enkele bronnen ter illustratie van dit “verraad” :
   https://www.henrymakow.com/2016/05/Hitler-Sabotaged-War-Effort%20.html
   https://www.henrymakow.com/was_stalin_complicit_in_hitler.html
   https://www.henrymakow.com/2017/03/British-saved-hitler-from-German-army-coup.html
   Ik heb ook nog een dossier in het Frans :
   https://fr.slideshare.net/Forisson/pierre-de-villemarest-le-dossier-saragosse-martin-bormann-et-gestapomller-aprs-1945
   Het betreft het Saragossa dossier. Dit geeft o.a.. een beeld van de Duitse – Sovjet verhoudingen voor en tijdens de WO 2.
   Ik zie dan ook een WO 2 als een monsterachtige en bloedige komedie, die nog steeds baadt in een sfeer van leugens en bedrog, die verheven zijn tot een dogma.

  3. Hieronder post ik een reactie van Han, één van de twee ondersteuners die ik mijn dankwoord benoemde. Hij wilde graag de reactie zelf plaatsen, maar heeft grote problemen met het inloggen.

   “Han, aan Sub Rosa:

   Dank U wel voor Uw interesante reactie. Dat geheime verdrag in 1913 tussen Groot Brittannië, Frankrijk en Rusland om Duitsland, Oostenrijk en Turkije op te delen waar U het over heeft, was in feite een Joods complot.

   Disraeli, de Joodse Premier van Groot Brittannië voor de 2de keer van 1874-1880 zei toen al dat “Joden in ieder belangrijk Europees land aan de macht
   waren.”

   https://vexmansthoughts.wordpress.com/2017/01/24/was-gavrilo-princip-an-agent-part-ii/

   De Joden waren verantwoordelijk voor de Eerste Wereldoorlog. Gavrilo Princip die de moordaanslag pleegde op Franz Ferdinand van Oostenrijk en zijn vrouw Sophie Chotek in Serajevo in 1914 was een Jood. Princip en zijn medewerkers werkten samen met andere Joodse communisten die Rusland verlieten na de 1905 mislukte revolutie in dat land.

   https://vexmansthoughts.wordpress.com/2017/01/24/was-gavrilo-princip-an-agent-part-ii/

   “De Joden waren verantwoordlijk voor de Eerste en Tweede Wereldoorlogen en zullen verantwoordelijk zijn voor de Derde Wereldoorlog.” – Benjamin Freedman, een ex-Jood en ex-Zionist die in zijn 1961 speech in Washington DC Amerika waarschuwde voor de macht van de Joden in dat land. “Ze gedragen zich alsof ze de absolute Koningen zijn.” Freedman was lid van een 117 man sterke Joodse delegatie die aanwezig was bij de 1919 Parijs Vrede’s Conferentie.

   http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm
   https://www.youtube.com/watch?v=rx1Rj6fHCNE

   “De oorlogen van vandaag in het Midden Oosten en Noord Afrika worden door de Amerikaanse Joden gedreven.” – Ex-CIA Phillip Geraldi

   https://www.unz.com/pgiraldi/americas-jews-are-driving-americas-wars/

   En natuurlijk ook door Israel:

   https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

   De Joodse Focus groephad Churchill rond 1930 tegen groffe betaling aangeworven om Duitsland te vernietigen.

   “The purpose was — the tune that Churchill had to play was — fight Germany. Start warning the world about Germany, about Nazi Germany. Churchill, of course, one of our most brilliant orators, a magnificent writer, did precisely that.”

   https://www.ihr.org/jhr/v07/v07p498_Okeefe.html

   Churchill zei in 1936 tegen een Amerikaanse Generaal: “Of Duitsland deze oorlog wel of niet wilt, wij zullen haar de oorlog opdwingen.” Toen de oorlog uitbrak in september 1939 zeiden de Joden: “Dit is onze oorlog!”

   Churchill was in zijn 1920 artikel in de Sunday Herald heel erg kritisch wat de Joden betreft maar sloeg als een blad om toen hij door de Focus Groep zovele jaren later werd benaderd.

   https://europeanmediacentre.wordpress.com/2013/09/01/how-winston-churchill-sold-out-britain-and-europe/

   Of Hitler werdgefinancierd door de Wall Street Bankstersen The City of London?…

   “Hitler received support from Jewish banks as well as from sympathetic industrialists. However, the banks turned against him when he refused to recognise the source of his support or his duty to serve it. “Never believe in foreign help.” as he said in February 1933:
   “I want bread for my people. And certainly I do not wish to have it through the operation of credit guarantees, … “ – Gerard Menuhin, Tell The Truth And Shame The Devil, pagina 82, 2de editie

   De Joden met het uitroepen van een wereldwijde economische boycott van Duitsland in 1933 wilden dat land niet alleen economisch aan de grond brengen, maar ook totaal vernietigen. Dat is hun ook in 1945 gelukt door de Joodse vassal staten de Soviet Unie, USA, Groot Brittannië en Frankrijk het vuile werk voor hun te laten doen.

   De 1917 Bolshevik Revolutie was een Joodse Revolutie. De Joden waren volgens Solzhenitsyn verantwoordelijk voor de moord en martelingen van minstens 60 miljoen Russen.

   Sever Plocker van de Israelische website Ynet in zijn artikel over Stalin’s Joden:

   “We musn’t forget that some of the greatest murderers of modern times were Jewish.
   We cannot know with certainty the number of deaths Cheka was responsible for in its various manifestations, but the number is surely at least 20 million, including victims of the forced collectivization, the hunger, large purges, expulsions, banishments, executions, and mass death at Gulags.”

   https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

   En nog steeds doen de USA, Groot Brittannië, Frankrijk, Nederland en zovele andere NATO landen, met Australië en zovele andere landen het vuile werk voor de Joden in Afghanistan, het Midden Oosten en Noord Afrika.

   Hitler maakte een grote fout door Hjalmar Schacht in maart 1933 te benoemen als President van de Reichsbank. Schacht studeerde ook Hebreews omdat hij dacht dat die taal zijn bankier’s carriere aanmerkelijk zou bevorderen.

   https://www.veteranstodayarchives.com/2011/09/13/hitler-and-the-banksters-the-abolition-of-interest-servitude/

   Dr Heinrich Brüning, de vooroorlogseDuitseKanselierschreefeen brief aan Churchill in augustus 1937dat: “…from October 1928, the two largest regular contributors to the Nazi Party were the general managers of two of the largest Berlin banks, both of Jewish faith and one of them the leader of Zionism in Germany.”

   “And after the war, Churchill requested Brüning for permission to publish this letter in his great world history, The six-volume world history. And Brüning said no. In his letter, Brüning wrote, ‘I didn’t, and do not even today for understandable reasons, wish to reveal from October 1928, the two largest regular contributors to the Nazi Party were the general managers of two of the largest Berlin banks, both of Jewish faith and one of them the leader of Zionism in Germany.”

   Now there is a letter from Dr. Heinrich Brüning to Churchill in 1949, explaining why he wouldn’t give permission to Churchill to publish the August 1937 letter. It was an extraordinary story, out of Churchill’s memoirs. Even Churchill wanted to reveal that fact. You begin to sense the difficulties that we have in printing the truth today. Churchill, of course, knew all about lies. He was an expert in lying himself. He put a gloss on it. He would say to his friends, “The truth is such a fragile flower. The truth is so precious, it must be given a bodyguard of lies.” This is the way Churchill put it.”

   https://www.ihr.org/jhr/v07/v07p498_Okeefe.html

   Archibald Ramsay is inderdaad een betrouwbare bron, wat ik van Henry Makov zeker niet kan zeggen. Makov, de z.g. ex-Jood is nog steeds een Jood in hart en nieren wat heel duidelijk te zien is met zijn uitspraken zoals deze:

   “The take-away is that before Hitler indirectly killed millions of people, Jews and non-Jews alike, he first bloodied his hands on the young niece he supposedly loved. Millions of people chose to follow a murderer and psychopath. Nothing has changed.”

   https://www.henrymakow.com/hitlersfirstmurderhtml.html

   Brandon Dean laat in zijn artikel ook de ware aard of Makov zien:

   https://henrymakowwatch.wordpress.com/

   Dit is ook een hele goede voordracht van gepensioneerde Duitse Generaal Schultze-Rohnhof over de voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

   https://www.youtube.com/watch?v=HBLgZAv_Iqo

   Ik zie dat U dat boek Tell The Truth And Shame The Devil van de Joodse schrijver Gerard Menuhin nog niet heeft gelezen. Dat kan ik U, en iedereen trouwens, van harte aanbevelen. Het is een uitstekend boek die uitspraken zoals die van Henry Makov teniet doen als puur Joodse propaganda.

   Gerard Menuhin eindigt zijn boek met het deze citaat:

   “If you don’t recognize the one true enemy and join forces to fight him and his stooges, you and your children are doomed to slavery.” “

  4. Arend en Han,
   1. Dank voor deze uitgebreide reactie. Sommigen delen heb ik reeds, anderen niet.
   2. Ik zal mij het boek van Gerard Menuhin aanschaffen. Ik ken echter Menuhin al langer via het tijdschrift National Zeitung, dat nu echter niet meer beschikbaar is in de krantenwinkel waar ik woon.
   3. Henry Makow : U stelt terecht vragen over bepaalde van zijn publicaties, maar ik dien echter vast te stellen dat op zijn website een massa info beschikbaar is, die elders in de MSM wordt doodgezwegen. Bovendien zijn veel van zijn publicaties bijdragen van derden. Zoals U stelt is hij een Jood, en dan ook een bron boven alle verdenking. Ik gebruik hem dan ook omwille van tactische en juridische redenen. Cfr Sun Tzu dient men de tegenstander aan te pakken met zijn eigen wapens. Uw opmerkingen gelden echter ook voor andere websites, zie een reactie van Nannie op Veterans Today, dat U ook citeert, maar ik weiger het “kind met het badwater” weg te gooien waardoor nuttige info verloren gaat. Ik zoek en gebruik datgene wat nuttig is, afgezien van de bron.
   4. Afgezien van punt 4 , kan ik mij volledig aansluiten bij de rest van Uw reactie. Ik heb ten andere in vorige reacties ook al argumenten aangebracht in die zin.
   5.WO 1 : De aanslag in Sarajevo is het feitelijke begin, deze werd ten andere gepland in de zetel van Le Grand Orient in Parijs in de rue des Cadets. Als echte start zie ik de oprichting van de FED in 1913, het monster van Jekyll Island. In het boek Pawns in the Game van William Guy Carr is er een gans hoofdstuk over de voorgeschiedenis.(is beschikbaar op Veterans Today).
   6. WO 2 : op basis van mijn bevindingen stond de nederlaag en ondergang van Duitsland al vast voor de oorlog werkelijk begon. Dit mede door verraad, sabotage, onwil enz…in Duitsland zelf. Op gebied van technologie en wetenschap stond Duitsland toen aan de top. Dit werd bewezen door de grootste patentroof aller tijde naar WO II. Tal van doorslaggevende projecten werden niet uitgevoerd of vertraagd. Enkele vb: de ME 262 en de JU 390… de atoombom en de missie van de U 234, die eindigde in de USA in plaats van Japan, waar ik de hand van Bormann zie.. Ook op het slagveld deden er zich zaken voor die onverklaarbaar zijn.
   7. Ik bekijk WO II dan ook met het internationale schaakbord waar de pionnen worden verplaatst door de “banksters” en de top van de vrijmetselarij(Illuminati). Ik verwijs hier naar de Rakowski papers (Red Symphony). De plannen van de “banksters” kwamen in gevaar door de machtsgreep van Stalin na de dood van Lenin. Trotski was echter de man deze banksters.
   Hitler en consoorten werden dan in stelling gebracht om Stalin in bedwang te houden en terzelfder tijd Duitsland te vernietigen. Het uiteindelijke doel = een communistische NWO mocht echter niet in gevaar gebracht worden. Dit conflict binnen de zionistisch & joodse wereld speelt zich vandaag nog steeds af. (o.a. bij de strijd voor en tegen Trump).
   Zie link :
   https://www.henrymakow.com/2018/03/Jewish-Schism-Over-Trump%20.html
   Dit is gebaseerd op een document van : Louis Bielsky
   Het volgende citaat geeft treffend weer waarover het ging :
   “During the period of this transitory Jewish schism, ALTHOUGH THE MAJORITY OF THE LEADERS OF INTERNATIONAL JUDAISM DIRECTED FROM NEW YORK wanted to prevent Stalin from achieving world control, they did not want to destroy Communism at all, because that would mean the destruction of their own work and the loss of everything that the Jewish world revolution had gained in 32 years.
   Therefore, the policy of Judaism, directed from New York, was purely defensive both in the political and the military aspects trying to recover Russia, China, and the satellite states by means of the destruction of Stalin and Stalinism in general, substituting them with communist Jews loyal to the Jewish power from New York. “(=einde citaat)
   Het is deze strategie die m.i. ook beslissingen verklaart die op het eerste zich onverklaarbaar zijn.

 5. Nog een onthullend citaat uit het boek van Menuhin:

  There is only one power which really counts. The power of political pressure. We Jews are the most powerful people on earth, because we have this power, and we know how to apply it. (Vladimir
  Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, July 27, 1935) (Pagina 139)

  1. Ja, Arend verschrikkelijk 🙁
   Zoek maar Kleve op en bekijk de foto’s…

   Bij de “Totalzerstörung” von Kleve (Kleef) 1945 kwam een Canadese “Feldrabbiner” om te bidden…pfff. DIe zal wel zijn godloze gedachtes aan satan geschonken hebben….vuile hufter!

  2. Uit deze lijst blijkt dat Duitse steden al vanaf mei 1940 werden gebombardeerd. (Zelfs nog voor het bombardement op Rotterdam (wat een comunicatiefout was – 2 flottieljes keerden terug, het derde had het radiobericht niet doorgekregen)

   Wij Nederlanders spreken over “Schande van dit duitse bombardement” en hebben daar geen goed woord voor over…

   De meesten weten dit niet eens, (dankjewel MC voor de volledige lijst)

   “Mit dem Beginn des Westfeldzuges gegen Frankreich startete die Royal Air Force (RAF) ihre ersten Angriffe auf deutsche Städte. In der Nacht zum 11. Mai 1940 fielen die ersten britischen Bomben auf Städte im Raum Aachen–Geldern–Kleve–Wesel, wobei auch Randbezirke Mönchengladbachs getroffen wurden. Weitere Angriffe folgten in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai 1940 auf Duisburg, Kaldenkirchen, Troisdorf, Zülpich und Schleiden sowie in der darauffolgenden Nacht auf Krefeld. Friedrich, S. 77; Müller, Chronik, S. 247; Christopher Koch Flächenbombardierung als Kriegsmittel – die Luftangriffe auf Kassel im Zweiten Weltkrieg, 2003, S. 35″

   Ik wil nog even een aanvulling geven in de aanloop naar W.O.II

   Tijdens het interbellum waren Joodse communisten IN HEEL EUROPA bezig met het ontketenen van allerlei communististisch revoluties, met als dieptepunt de spaanse “burgeroorlog” – Dit was feitelijk een kopie van communistisch Rusland.
   20.000 kerken werden vernield, 3000 geestelijken gemarteld en vermoord op een manier die ons voorstellingsvermogen vér, maar dan ook vér te boven gaat! – Lees The Gulag Archipelago van Alexandr Solzhenistsyn

   Fascisme en Nationaal Socialisme was een ANTWOORD van de Christlijke Europese bevolking die al deze revoluties meer dan beu waren en opkwamen voor hun eigen gezin en vaderland.

   Men was als de dood voor het bolshewisme.

   Indien Duitsland op 22 juni 1941 géén preventieve aanval op Rusland had gedaan (Operatie Barbarossa), dan was heel Europa onder de voet gelopen door het rode leger.
   – Operatie Groza (Donderstorm) stond gepland op 6 juli 1941.
   175 divisies, 28.000 tanks, 13.000 vliegtuigen en 60.000 stuks geschut stonden klaar voor de aanval. Door operatie Barbasrossa werd DIT GEHELE LEGER VOLLEDIG OVERROMPELD EN IN DE PAN GEHAKT.

   Men zegt dat Stalin niet klaar was voor een oorlog. Hij was er wel degelijk klaar voor. Een AANVALSOORLOG wel te verstaan en geen VERDEDIGINGSOORLOG.

   Ik heb me altijd afgevraagd: Wáárom begint iemand met zijn volle verstand aan een tweefronten oorlog?

   Er is maar één logisch antwoord mogelijk: Omdat er geen andere keuze is.

   Duitsland heeft zich opgeofferd om West-Europa te vrijwaren van het communisme. Ik vind dat de Duitsers respect moeten krijgen en niet worden afgewimpeld als hersenloze bevelopvolgers. Schande.

  3. Wat jij benoemt an argie, is exact waar de essentie van Menuhin’s boek over gaat, namelijk de lang van tevoren gaplande destructie van het Duitse volk en haar vernieuwende zielscultuur.

   Zoals ik middels een citaat uit het boek van Menuhin ook aangaf en zelf in eerdere artikelen ook heb aangegeven, was de Duitse op individuele bekrachtiging gerichte cultuur een bedreiging voor de satanisch geïnspireerde machthebbers.

  4. An Argie 3 :
   1.De communistische agitatie gebeurde o.a. via de “volksfrontregeringen” in de westerse landen, en via de politiek van het “gebroken geweer…” De ramp van mei 40 was dan ook een logisch gevolg hiervan,
   2. Tot aan de inval in de Sovjet Unie collaboreerden de “communisten” openlijk met de Duitse bezetter. Nadien werd er een “terreur” uitgeoefend in dienst van Moskou.
   3. Spanje was de eerste “domino” die diende te vallen, maar een geluk hij viel niet.
   4. Een bron over de aanvalsplannen van Stalin :
   https://www.quora.com/If-Hitler-hadnt-invaded-Russia-would-Stalin-have-invaded-Germany
   5. En dan is er ook nog het Churchill Stalin pakt :
   https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=159228
   https://revblog.codoh.com/2009/12/finland-in-the-eye-of-the-storm/
   Er is dus achter de schermen heel wat samengespannen om Duitsland in een oorlog te betrekken en te vernietigen.
   Ik geef U dan ook volledig gelijk dat Duitsland het Westen toen heeft gered van een Sovjet terreur bezetting.,Het betekende wel het begin van het einde van Duitsland, maar ook van Europa, waarvan de definitieve ondergang momenteel volop bezig via de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan.

  1. Het spijt me Guido, maar overal in de zogenaamde ‘thruthers movement’ kom ik dezelfde hypocrisie tegen, die David Icke in zijn op Youtube geplaatste filmpje laat zien. Als hij zich dan zo bewust is van de duistere achtergronden van Youtube en Facebook, waarom maakt hij er dan zelf nog steeds gebruik van? Hij heeft zelfs nog een eigen Facebook-account waar hij nog regelmatig op post.

   https://www.facebook.com/davidicke/

  2. P.S. Is zijn zijn youtube-kanaal en zijn Smoelenboek-pagina in feite geen fantastische gelegenheid voor het data minen en in kaart brengen van zijn volgers. The devil is in the detail, zoals hij zelf zei in in zijn videoverslag.

  3. Tuurlijk Arend, gaat het weer om én/én.. Ga jij niet in een vieze dieselbus zitten en lopend naar het station..? Ohoh, wat ben ik lekker consequent..

   En imo draai je het nu andersom, zodat het lijkt dat hij niet zou deugen OMDAT ie op FB en YT zit..?? Gaat me nét te ver hoor. Wat zou je overigens niet van David Icke te weten mogen komen..? En je vraagt of ik je voortaan wil ‘vermijden’ omdat je nog steeds in die dieselbus naar je werk gaat..? 😉

   Snap je verhaal, maar de baby met het badwater weggooien, is een mis-daad.. 😉

 6. Guido, no bad feelings. Ik snap je reactieve verhaal volledig. Maar mijn ronddobberen sinds 2007 in de alternatieve media heeft me als Zeevat vele desillusies opgeleverd. Ik benoem maar even het verhaal van Micha Kat, met wie ik sinds 2009 intens heb samengewerkt en die uiteindelijk ook een op eigen egoverheerlijking gerichte figuur bleek te zijn. Hij identificeerde zich met Alex Jones.

  Ik heb David Icke zelf mogen interviewen voor Argusoog:

  https://www.youtube.com/watch?v=b4cr3PvkZlI

  Ik heb hem langere tijd gezien als een boegbeeld van de alternatieve mediascene. Uiteindelijk ben ik steeds meer mijn vragen gaan stellen bij de cultus van persoonsverheerlijking, met de bijbehorende merchandising van boeken, video’s en de rest die er om heen is ontstaan. Is het Guru-fenomeen binnen alternatieve kringen niet even werkzaam als misleidende factor, als binnen het door volgelingen toegekend autoriteitsverhaal in de reguliere kringen?

  Kortom, ik ben uiterst kritisch geworden ten aanzien van mensen die aspecten van de waarheid menen te brengen en als bijeffect grote scharen van volgelingen achter zich verzamelen.

  Het konijnenhol gaat diep, heel erg diep.

  Bij de weg, mijn voornaamste vervoermiddel is de fiets, waarmee ik me af en toe eens beweeg om naar een station te fietsen, waar een geëlektrificeerde trein me naar verdere bestemmingen in den lande brengt.

 7. Nog even een kleine toevoeging:

  -Wij zijn volgens het “uitverkoren” volk een stel antisemieten. Dit is te zien aan de Stockholm declaratie, die in 2015 ook door Nederland is ondertekend. Dit houdt in:

  – Questioning the alleged Holocaust is called ‘antisemitism’.

  – Expressing an overall negative perception of Jews is called ‘antisemitism’.

  – Unfriendly speech directed toward any Jewish community institution or religious facility is called ‘antisemitism’.

  – Calling for, aiding, or justifying the harming of Jews or a Jew, even in the form of subjective hurt feelings or making fearful, is called ‘antisemitism’.

  – Making allegations about the ‘power’ of Jews as a collective (such as Jews control the media or the government) is called ‘antisemitism’.

  – Accusing Jews as a people of being responsible for wrongdoing committed by a single Jewish person or group is called ‘antisemitism’.

  – Denying the fact, scope, mechanisms of the ‘gas chambers’ or the intentionality of National Socialist Germany to genocide the Jewish people during World War II is called ‘antisemitism’.

  – Accusing ‘the Jews’ or the state of Israel of inventing or exaggerating the alleged Holocaust is called ‘antisemitism’.

  – Accusing Jewish citizens of being more loyal to Israel, or to the alleged priorities of Jews worldwide, than to the interests of the nations they live in is called ‘antisemitism’. [Truth is no defense]

  – Saying that the State of Israel is racist (thereby somehow denying the Jewish people their right to self-determination, in their eyes) is called ‘antisemitsm’.

  – Using symbols and images associated with Jewish ‘blood libel’ [actual historical cases of kidnapping Christian children/young men and draining their blood for ritual religious purposes] or claims of Jews killing Jesus to characterize Israel or Israelis is called ‘antisemitism’.

  – Comparing Israeli policies to that of the ‘Nazis’ is called ‘antisemitism’.

  – Holding Jews collectively responsible for the actions of the state of Israel is called ‘antisemitism’.

  Dit zegt de IHRA
  http://holocaustremembrance.com/stockholm-declaration?usergroup=5
  http://holocaustremembrance.com/countries-and-membership

  Dus het “uitverkoren” volk met zijn Talmoed mag sex hebben met 3 jarigen, beroven, moorden, uitbuiten, martelen, stelen, oplichten, er (sex)slaven op nahouden, sprookjes verzinnen die kant noch wal slaan en geen enkel forensisch onderzoek doorstaan, etc, etc, etc, maar als je er iets van zegt ben je een antisemiet?

  DAN BEN IK DAT MAAR!

 8. Wanneer de ogen open zijn en men zich niet afsluit voor slechte berichten maar openstelt voor ware gebeurtenissen dan kan men een (geplande) financiele crisis niet uitsluiten.
  https://www.finanzen.nl/aandelen/nieuws/Beurzen-lager-door-zorgen-uitzaaiing-Turkse-lira-crisis-naar-Europese-financials-1027452864
  Beleggers maken zich zorgen dat de Turkse crisis overslaat naar Europese financiele markten en bankensector.
  Een ander verhaal is dat het opzet kan zijn van bankiers die naar een systeem toewerken waardoor zij wereldwijd de macht krijgen.
  https://www.zerohedge.com/news/2018-08-15/economic-contagion-central-banks-are-real-culprit
  Citaat: The public is being regaled with lies,conditioned to accept false explanations about the true cause of a crisis that IS ABOUT TO OCCUR;a crisis which central bankers are deliberately engineering so that they can later promote the philosophy of “simplification” and one- world centralization as cure-all.

 9. Het Nieuwe Wereld Ordespel op het aardse Grote Schaakbord. Het lijkt heel veel op een spelletje Risk, met dat verschil dat sommige spelers erg vals spelen.

  Trump’s mandate is to start the Masonic WW3. His nationalism is a ruse to suck Americans into fighting this war.

  Israel has become a powerhouse by stealing US technology. Israel sells their US-originated high technology to Russia and China. Russia and China then sell it to Iran. Therefore, Israel is indirectly arming Iran.

  Bron: https://www.henrymakow.com/2018/08/Israel-is-US-technology-parasite.html

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.