Advertentie

De Pax Judeïca in overdrive..


x

x

De Pax Judeïca in overdrive..

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Opmerkelijke geopolitieke ontwikkelingen.. Dat de vormgeving van de Pax Judeïca en daarmee de ‘Nieuwe’ (communistische) Wereld Orde in onze tijd op volledig doorbreken staat, moge door de laatste ontwikkelingen op het Grote Schaakbord (HIER en HIER) wel duidelijk zijn. Hoewel er nog wel eens misleidende berichten van theatrale tegenstellingen verschijnen. De daadwerkelijke vormgeving van de Pax Judeïca is al sinds eeuwen voorbereid. De talmudisch geïnspireerde Joden menen de gehele aarde te kunnen beërven op basis van eeuwenoude, door hen gekoesterde documenten, zoals de Talmud, de Thora, de Kabbalah.

En de daarvan afgeleide documenten zoals de Protocollen van de Wijzen van Sion, het Rothschild Manifesto, de brief van de Amerikaanse Vrijmetselaar Albert Pike aan zijn Italiaanse broeder Mazzini en het Communistisch Manifest. Deze worden door hen als een receptenboek gebruikt om een totale wereldoverheersing te kunnen bewerkstelligen.

Zij doen dit door in alle kunstmatig geschapen natiestaten en federatieve samensmeltingen daarvan, wet- en regelgevingen te implementeren, die ons in een praktisch dagelijks leven manipuleren, sturen en tot kneedbare te gebruiken slaven maakt. Het hieronder weergegeven artikel in de Israëlische krant Haaretz van 9 november 2006 laat de groeiende macht van de Joden wereldwijd zien.

Het aantal Joodse Wetgevers Wereldwijd bereikt een recordhoogte
Een vertaald citaat uit dit artikel (HIER hele artikel) geeft het volgende aan:

“Volgens de ICJP is het aantal Joodse wetgevers wereldwijd gestegen naar 246  (met uitzondering van Israël), van 208 in 2005 – een stijging van ongeveer 18 procent. Dit is het hoogste aantal sinds de oprichting van de organisatie in 1988.  (Dit was dus 12 jaar geleden. Hoe zou dat percentage er nu uitzien? AZ) 

Het probleem is echter dat de talmudisch-geïnspireerde Joden, op basis van die oude stoffige geschriften, in onze moderne tijd zichzelf een superieure rol toedichten ten aanzien van het geheel van de mensheid. Allen die niet tot het door hen erkende talmudisch/kabbalistische Jodendom en haar handlangers behoren worden beschouwd als nog minder dan beesten. Maar laat duidelijk zijn, dat dit natuurlijk een heel grove psychologische projectie is van hun eigen aard.

In de film ‘Divergent’ (HIER) wordt op duidelijke wijze getoond hoe in een totaal gecontroleerd stedelijke omgeving de superieuren, door een uit ogenschijnlijk vrije wil gekozen groepsvorming, met behulp van geavanceerde technologie, de gehele menselijke maatschappij naar haar hand weten te zetten. In de video hieronder legt een joodse rabbi uit hoe blij en trots Joden zijn om als Jood tot de uitverkorenen van God te behoren en de rest niet.

Het filmpje is overigens meerdere malen van YouTube verwijderd. Dus sla dit filmpje op, voordat het ook weer is verdwenen. Dat geldt eigenlijk voor alle onthullende weergegeven filmpjes in dit artikel. Het laat alleen maar zien hoe de door talmudische Joden beheerste mediakanalen er alles aan doen om hun eigen satanische intenties voor een groter publiek verborgen te houden. HIER is een lijst van invloedrijke Amerikaans Joodse zakenmensen te zien. Overigens is de joodse Steven Menuchin, een voormalige investeringsbankier bij het Amerikaanse Rothschild-fileaal Goldman Sachs, nu minister van Financiën in de regering van Trump..

In Frankrijk is zelfs de voormalig Rothschild-bankier Emmanuel Macron tot president gekozen. Hij is een door Jezuïeten geschoolde (HIER) beschermer van de joden (HIER) in zijn land. (HIER en HIER)

De Griekse schuldencrisis heeft ook duidelijk laten zien hoe het talmudisch joodse bankierskartel winst wist te halen uit de crisis, met opnieuw de gebruikelijk verdachte bank Goldman Sachs in de hoofdrol (HIER en HIER). In de volgende video legt een Jood uit hoe hij niet-Joden ziet. Zij zijn er slechts om de Joden te dienen.

Talmudic Jews ‘Non Jews Goyim Are Beasts to Serve Us as Slaves’

De volgende video is nog opzienbarender. Door mede-joden wordt deze rabbi als een nazi-rabbi gezien, omdat hij het beest bij de naam noemt.

De in 1969 opgerichte Engelse folkrockgroep Magna Carta geeft in haar conceptalbum ‘Lord of the Ages’ op een heel mooi muzikale wijze het gegeven van het oogsten van zielen weer, voor het uit kunnen rollen van een destructief satanische planning.

Voortdurende openbaringen
In het boek ‘Tell the truth and shame the devil’ (HIER) toont de Joodse Gerard Menuhin aan wat de werkelijke geschiedenis is van de afgelopen anderhalve eeuw. Aan dit boek wil ik hier mijn aandacht wijden. Daar het een zeer onthullend en goed onderbouwd document is van de leugens waar wij in onze opvoeding en indoctrinerend vervalste weergave van de geschiedenis, via een geest controlerend onderwijs, aan overgeleverd zijn. Ik ben zelf nog bezig het boek te lezen.

Tot nu toe ben ik al zo veel door mij intuïtief aangevoelde waarheden tegengekomen, die mij laten zien dat de door eigen onderzoek verkregen visie op de geschiedenis volkomen juist is. Ik kan ieder dan ook van harte aanraden het boek te lezen. (HIER als e-book te downloaden)

Het (nood)lot van het Duitse volk..
Het boek is een weergave van wat er voorafgaand, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, Europa en de rest van de wereld heeft plaatsgevonden. Gerard Menuhin is de zoon van de wereldwijd bekende Joodse violist Yehudi Menuhin (HIER). Hij geeft een openbarend en soms heel persoonlijk verslag van zijn verbinding met de desastreuze periode van het begin van de 20ste eeuw en met name de periode 1933-1945.

Uit zijn boek blijkt dat hij zich gevoelsmatig heel erg verbonden voelt met het lot van het Duitse volk, dat immers daarvoor zo een glorieuze mensheid verrijkende culturele inbreng had in Europa. Een culturele inbreng die door de geopolitieke machthebbers van deze wereld niet in hun overheersingagenda bleek te passen. Hij vraagt zich in zijn boek dan ook af hoe een zo hoogstaande culturele beleving binnen een volk in korte tijd om kon slaan in totaal barbarisme.

Onderwerpende knechting
Twee wereldoorlogen hebben het Duitse volk geknecht ten behoeve van het Joodse bankierskartel. Ze hebben haar met een diep in het onderbewustzijn van het volk geïmplanteerd en ogenschijnlijk onuitwisbaar collectief schuldcomplex opgezadeld, dat tot op de dag van vandaag in haar economisch/politieke besluitvorming nog fundamenteel doorklinkt. Maar laat duidelijk zijn dat de Bondsrepubliek Duitsland geen vrije soevereine staat is. Het wordt nog steeds bezet door een Amerikaanse legermacht..!

Verder is na de oorlog door de Amerikanen bedongen dat iedere verandering in de door de Amerikanen bepaalde grondwet, door hen goedgekeurd moet worden. Op 21 mei 1949 moest de toenmalige bondkanselier de Chancellor Act tekenen die tot 2099 geldig is. Iedere nieuwe bondskanselier moet deze Chancellor Act ook ondertekenen. Angela Merkel heeft dat dus ook moeten doen. Iedere bondskanselier is verplicht om de eerste buitenlandse reis naar de VS te maken.

Ook dit benoemt Gerard Menuhin in zijn boek. Ook hier geldt, zoals dat in de geschiedenis vaker is vormgegeven: ‘Geef het slachtoffer de schuld van de eigen ondergang, waar krachten van buitenaf hun door eigen in werking gebrachte oorzaken, voordeel van hebben.’

De enorme wreedheden waar de door Talmudisch Joodse bankiers betaalde Sovjets en de westerse geallieerden, onder aanvoering van diezelfde bankiers, het Duitse volk mee te gronde hebben gericht, kent geen historische vergelijking. Uiteindelijk begingen de Sovjets en later de Chinese communisten dezelfde wreedheden ten aanzien van hun eigen volkeren. Dit heeft zelfs geen vergelijking met de op kunstmatige opgeroepen sentimenten gebaseerde Joodse holocaustindustrie. Het begrip holocaust is dus een heel relatief begrip, afhankelijk van door wie het in welke context wordt gebruikt.

Citaat uit het boek van Menuhin, dat te vinden is op pagina 8 en 9 en door mij vrij is vertaald:

“Vanwege de uitzonderlijke aard van de twaalf jaren van het Nationaal-Socialisme, is er een groot en groeiende  massa van lugubere fictie en vermeende feiten uitgekomen, eerder gebaseerd op haar dramatische oppervlakkigheden dan op een studie of begrip van haar socialistische beleid, en geïnspireerd door een bepaalde agenda. Soberheid verwerpt sensatie. Een lezing van gerenommeerde historische bronnen, een aantal van hen heel moeilijk te vinden, heeft me geholpen om mijn eigen mening te vormen.

 De meest krachtige overreding kwam echter niet van eerdere droge verslagen in boeken, maar van de heel eenvoudige redenering dat een volk met de tradities en cultuur van de Duitsers niet ineens zo maar tot barbaren kunnen worden, die in staat zijn tot het plegen van een massamoord.”

Mijn toevoeging hierbij is dat er een ander ‘volk’ is, dat daar wel toe in staat is. Over dat ‘volk’, dat meent door ‘haar schepper’ uitverkoren te zijn, gaat het boek van Menuhin en dit artikel. Het gaat over een volk dat nooit een echt volk is geweest en in de onderlinge verdeeldheid in twaalf stammen, het zicht op de ware menselijk sociale werkelijkheid totaal heeft verloren.

Ik voel even niet de behoefte om een volledig historisch verslag te geven van het oorspronkelijk uit twaalf stammen bestaande talmudisch judaïsch geïnspireerde volk van Israël. Temeer daar de interpretatie van deze geschiedenis zo enorm misvormd is door misinterpretatie en verkeerde vertalingen van de bijbel, waarin de geschiedenis van dit volk is weergegeven. Het laat in ieder geval zien dat de interpretatie van doodse documenten omwille van machtsdoeleinden een dodende realiteit veroorzaakt.

In mijn beleving is het in dit kader een belangrijk gegeven, dat er door de gedwongen ballingschap van de oorspronkelijke Israëliërs naar Babylonië een wezenlijke invloed op dit volk heeft plaatsgevonden. Een invloed waardoor haar oorspronkelijk religieuze beleving een destructief duistere kracht kreeg (HIER). Waar Babylon voor staat kan men HIER lezen.

De Babylonische invloed is met name van belang gebleken op het Joodse gevoel van uitverkoren te zijn en een superieure rol te moeten spelen in de verdere (d)evolutie van de mensheid onder haar leiding. In het bijzonder ten aanzien van het hier op aarde een door haar ‘god’ ingegeven orde te moeten brengen. Er zijn overigens verschillende versies van de Talmud (HIER).

Het eeuwige slachtofferschap
De 20ste eeuw is een bijzondere eeuw geweest, waarin als nooit tevoren het menselijk bloed rijkelijk werd geofferd. Eén van de belangrijkste gegevenheden hier is dat het bloed van de talmudisch geïnspireerde Joden in veel mindere mate over de aarde heeft gevloeid dan van alle goyim die zij in hun door machtswellust geïnspireerde oorlogen hebben geslacht en geofferd. Talmudische Joden zijn immers in alle tijden overal een minderheid gebleken.

Het eeuwige door de talmudisch Joden gepresenteerde slachtofferschap (HIER, HIER en HIER), op basis van historisch niet bewezen feiten, heeft hen het excuus gegeven om met behulp van vele handlangers wereldwijd het bloed van vele volkeren te laten vloeien. Dit ten behoeve van hun agenda, die gericht is op het scheppen van Lebensraum voor het Groter Israël, oftewel de Pax Judeïca. Het is een psychologische projectie van een satanisch geïnspireerd slachtoffer/dadersyndroom. In feite laat het zichzelf beschouwen als vanuit een Calimero-complex zichzelf op een overcompenserende wijze op te willen blazen tot de meest belangrijken.

Het eigen vermeende, maar over zichzelf afgeroepen lijden, wordt daarbij als excuus gebruikt om anderen op een onmenselijke manier te laten lijden. Maar goed, op deze volkspsychologische achtergrond zal ik verder maar niet al te diep op ingaan. In de rest van dit artikel wil ik me baseren op onweerlegbare feiten, die door een historische misvorming in hun tegendeel zijn omgevormd. Daarbij baseer ik me dus voornamelijk op het boek van Gerard Menuhin en resultaten van eigen eerder onderzoek op dit gebied.

Adam Green in een openbarende video over de Joodse invloed

De grootste manipulatieve leugen in de menselijke geschiedenis
In het boek van Menuhin kwam ik exact dezelfde feiten tegen, die ik in mijn onderzoek voor het schrijven van het artikel ‘Wie zijn de werkelijk uitverkorenen?’ voor Argusoog in 2009 ook tegenkwam. Feit is dat het toen heel veel verontwaardigde reacties opriep, waarbij men mij vanzelfsprekend met de antisemitische knuppel om de oren sloeg. Het lezen van het boek van Menuhin heeft voor mij de juistheid van de in dat artikel benoemde feiten in ieder geval bevestigd.

De essentie van dit alles is dat het heilige getal van zes miljoen in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joden tot een sacraal gegeven werd gemaakt, waar de Holocaustreligie en daarmee het ontstaan van de babylonisch/talmudische staat Israël haar bestaan op heeft kunnen baseren. Hieronder geef ik een lang citaat weer uit het boek van Menuhin betreffende het getal van zes miljoen, dat al ver voor WOII in diverse westerse media als een profetisch programmerend spook de ronde deed. Het zegt heel veel en in feite ALLES!

Nog een citaat uit het boek van Menuhin,
(te vinden is op pagina 10 en 11, en vrij vertaald):

Het getal van 6 miljoen, in verband met het vermeende lijden van de Europese Joden, verscheen regelmatig in de Noord-Amerikaanse kranten sinds op zijn minst 1915 (The Sun, 6 juni 1915). Vermoedelijk om voor emotioneel labiele lezers de bodem voor te bereiden voor de tijd, wanneer getuigenissen ter ondersteuning van een dergelijke vordering in vertrouwen zou kunnen worden vervaardigd. Het gebruik van (het begrip) ‘holocaust’ in deze context werd voor het eerst geïntroduceerd zo vroeg als in 1936 (New York Times, 31 Mei, 1936).

“Russische keizerlijke leiders hadden al langere tijd verdenkingen ten aanzien van de Joden, en verbanden hen grotendeels naar de zogenaamde vestigingsgebieden, die werden ingericht in het westen van Rusland in de jaren na 1790.

Beginnend in de jaren 1880, gebruikten westerse media overdreven berichten over slachtingen, pogroms en diverse slachtpartijen onder de Russische Joden, waarbij het totaal aantal slachtoffers bijna altijd werd vastgesteld op — verbazingwekkend — 6 miljoen. De New York Times liet regelmatig dit soort periodieke verslagen zien.
Zie, bijvoorbeeld:
26 januari 1891: “Rabbi Gottheil zegt iets over de vervolging van de Joden:”… ongeveer 6 miljoen vervolgde en ellendig stakkers.”,
21 September 1891:“een aanklacht tegen Rusland… een totaal van 6.000.000 klopt meer.”
11 juni 1900: “[In Rusland en Centraal-Europa] Zijn 6.000.000 wonende, bloedende argumenten, die in het voordeel van het zionisme lijden.” 23 maart 1905: “wij Joden in Amerika [voelen mee met] onze 6.000.000 kruiperige broeders in Rusland. “
25 maart 1906: “Opzienbarende rapporten over de toestand en de toekomst van Ruslands 6.000.000 Joden….” De situatie leidde een voormalig president van B’nai B’rith tot een profetische uitspraak: “Simon Wolf vraagt hoe lang de Russische Holocaust door moet gaan.” (November 10, 1905) (Lastige geschiedenis) Veertig jaar voordat het verhaal van de Holocaust geleidelijk aan vorm kreeg in 1942, werden zowel dezelfde cijfers als de precieze terminologie gebruikt:

Verrassende rapporten over de toestand en de toekomst van Ruslands 6.000.000 Joden werden opgemaakt op 12 maart in Berlijn tijdens de jaarlijkse vergadering van de centrale Joodse Relief League Duitsland door Dr. Paul Nathan, een bekende publicist in Berlijn, die is teruggekeerd van een uitgebreide reis door Rusland als de speciale afgezant van de Joodse filantropen in Engeland, Amerika en Duitsland, om zorg te dragen voor distributie van het Relief Fund van $1.500.000, na de bloedbaden van het afgelopen najaar. Hij verliet St. Petersburg in de vaste overtuiging dat de Russische regering een beleid voor de ‘oplossing’ bestudeerde voor het joodse vraagstuk van een systematisch en moorddadige uitroeiing. (New York Times, 25 maart 1906)”

Het enige relevante feit is: dat het dogma van de holocaust van het jodendom een artikel van het geloof en een doctrine van het geloof van de Joodse religieuze geschiedenis is, dat is gerechtvaardigd door haar rabbi’s volgens de talmudische wet en kabbalistische traditie. (Ben Weintraub, het Holocaust Dogma van het Jodendom: hoeksteen van de Nieuwe Wereld Orde).

Zo zijn er nog meer mediacitaten waar Menuhin zich op baseert in zijn stelling, dat het getal van zes miljoen helemaal niets met het aantal Joodse slachtoffers van WOII te maken heeft. Het was en is bedoeld als een indoctrinerende overtuiging voor het kunnen laten ontstaan van de huidige talmudisch/joodse staat Israël en het eeuwige slachtofferschap van die zielige Joden te benadrukken.

In feite komt het neer op het masseren van de publieke opinie om minder acceptabele maatregelen door te kunnen voeren, zoals Frits Bolkenstein dat ooit eens zo treffend verwoordde.

Aan het eind van de 20ste eeuw werden de Duitse archieven betreffende WOII in Bad Arolsen voor het publiek geopend. Als bijna vanzelfsprekend doken de gieren van de heersende elite er boven op om hun gelijk betreffende de als demonisch weergegeven nazi’s op te kunnen baseren en de rest zoveel mogelijk te kunnen censureren. Maar Menuhin weet dit heilige getal terug te traceren tot ver voor het begin van WOII. Ook toen deed zich dus al het fenomeen van ‘fake news’ voor in het kader van de voortdurende propagandashow, waarin de Duitsers als de kwaden werden neergezet.

The good, the bad and the ugly
Natuurlijk vloeit hieruit voort dat de zogenaamde bevrijders van het door de ‘Nazi’s’ onder de voet gelopen Europa, de VS en haar door talmudische Joden overheerste handlangers, zich als de weldoeners van de Europese cultuur voordeden. Hoe anders kan de realiteit zijn? Voor de ultieme ontnuchtering op dit vlak kan ik van harte aanbevelen om de film ‘Hellstorm’ eens te bekijken (HIER). Het laat de door talmudisch/joodse bankiers gefinancierde Sovjets en westerse Geallieerden in samenspanning veroorzaakte genocide op het Duitse volk zien. Gerard Menuhin zegt in zijn boek daar het volgende over met betrekking tot de communistische ‘bevrijders’ van Duitsland.

Geen twijfel dat dit verdrag (van Genève) een mooi document is, maar het is in ieder geval onwaarschijnlijk dat een louter Sovjet handtekening gewone Duitse burgers, vrouwen en kinderen zou hebben beschermd tegen de vreselijke vervolging, waaraan zij werden onderworpen door de Russische soldaten, Poolse en Tsjechische burgers en Joodse partizanen, tijdens en na de laatste maanden van de oorlog.
De Conventie van Genève wist de zware mishandeling van Duitse krijgsgevangenen door de ondertekenaars (de Geallieerden) zelf niet te voorkomen. Joodse wreedheid was vooral zichtbaar in hun aansporingen aan Russische soldaten en partizanen, om tegen het einde van de laatste wereldoorlog Duitsers te doden:

“Tel niet de dagen, tel niet de afstand. Tel alleen het aantal Duitsers die u hebt gedood. Doodt de Duitsers — dit is je oude moeders gebed. Doodt de Duitsers — dit is wat uw kinderen u smeken om te doen. Doodt de Duitsers — dit is de schreeuw van uw Russische aarde. Wankel niet. Geef niet op. Doodt.”
(Ilya Ehrenburg — Joodse Communistische propagandist van de Tweede Wereldoorlog.)

Hun leiders hadden het nodig om er zeker van te zijn dat deze cultureel uitzonderlijke natie verpletterd zou worden, zodat het hen nooit meer zou kunnen uitdagen. Deze plunderaars waren geïnspireerd door wraakzucht en plunderen om er zeker van te zijn, maar misschien ook onbewust, door een erkenning en haat ten aanzien van de knappe Duitse fysiognomie, zo flagrant in strijd met hun eigen.

Wie is nu de goede, de slechte of de lelijke?
Dat is natuurlijk de essentiële vraag, die alleen beantwoord kan worden door hen die zich niet in hebben laten pakken door de oorlogspropaganda van wie dan ook. Alleen een mens, die vanuit zijn/haar hart de waarheid waarneemt kan deze vraag beantwoorden! Tot de oorlogspropaganda behoorde natuurlijk ook het hierboven al weersproken gegoochel met cijfers, in het kader van de eigen politieke agenda. De onderstaande afbeelding geeft het werkelijk aantal Duitse kampslachtoffers weer, dat werd vastgesteld door het Internationale Rode Kruis. Een document dat aan het licht kwam door de openstelling van de Duitse WOII-archieven in Bad Arolsen.

Het in de volgende afbeelding weergegeven staatje geeft aan hoeveel Joden er in verschillende landen leefden in 1938. Het spreekt voor zich.

Verder kan ik nog van harte aanraden om het geschrift ‘Deconstructing six million Holo-myths; exploring the occult origins of crucial holocaust dogma’ van dr. Harrel Rhome eens te lezen (HIER). Het was de basis voor mijn in 2009 voor Argusoog geschreven artikel ‘Wie zijn de werkelijk uitverkorenen?’ Dit geschrift van dr.Harrel Rhome sluit naadloos aan bij wat Gerard Menuhin in zijn boek heeft beschreven.

In dit kader ook de uitspraken van Shulamit Aloni, oprichtster van de linkse-beweging ‘Ratz’ in Israël en voormalig Israëlisch minister. Zij maakt meer dan duidelijk,, dat de ‘holocaust’- en ‘anti-semitische’ beschuldigingen worden gebruikt tegen hén, die kritisch zijn tegen het zionistische bolwerk. Een opname van een uitzending van DemocracyNow! met Amy Goodman van 14 augustus 2002.

De tijd van het om de hete brei heen draaien is nu definitief voorbij. We worden allemaal heel dringend uitgenodigd om kleur te bekennen en een fundamentele keuze te maken ten aanzien van het volgen van God of Mammon, oftewel het Beest. We kunnen het Beest alleen maar openbaren door het bij de werkelijke naam te noemen, namelijk Satan. Gerhard Menuhin heeft dat dus gedaan en daarom geef ik deze man alle credits voor het betonen van zoveel moed.

Hij heeft vanuit een open blik zijn eigen Joodse wortels onderzocht en kwam daardoor in een diep contact met zijn eigen mens zijn, dat hem gevoelsmatig heeft doen verbinden met het Duitse volk! Maar dat hij vanuit zijn Joodse achtergrond juist geleerd heeft te haten. Het leven vanuit het hart betekent voornamelijk een diep gevoeld mededogen voor het lijden van anderen. Dit is nu juist waar het de talmudisch geïnspireerde Joden ten enenmale aan ontbreekt.

Bloedbanden
De door Gerard Menuhin ontdekte waarheid heeft hem vrijgemaakt van bindende en beperkende joodse bloedbanden. Een weg die wij allemaal mogen gaan. We zijn op een emotioneel niveau allemaal geketend aan het verleden door in het bijzonder de bloedbanden, die ons karmische verleden in zich dragen. Slechts door bewustwording daarvan kunnen we ons er van vrijmaken. Dat kan soms heel drastische beslissingen inhouden, zoals ik dat in mijn eigen leven ook heb mogen ervaren.

De grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner (1861-1925), zei het volgende over de werking van nationalisme en bloedbanden:

“Door niets zal de mensheid méér haar ondergang tegemoet gaan, dan wanneer de idealen van ras, volk en bloed zich voortplanten. Door niets wordt de werkelijke vooruitgang van de mensheid méér tegengehouden, dan doordat uit vroeger eeuwen afkomstige, door luciferisch-ahrimanische krachten geconserveerde leuzen de idealen der volkeren gaan overheersen. Terwijl het werkelijke ideaal in de zuiver geestelijke wereld en niet in het bloed zou moeten worden gevonden.”

Het werkelijke ideaal in die zuiver geestelijke wereld houdt in, dat wij onze onderlinge verschillen overstijgen en onszelf in de ander leren te herkennen. Zoals de Maya’s dat zo mooi verwoordden in hun begroetingen: “In Lak’ech ala k’in”. Jij bent de andere IK.

Dankwoord..
Met grote intensiteit heb ik aan bovenstaand artikel gewerkt. Ik heb dat niet alleen kunnen doen. Daarom wil ik de twee mensen die mij hierbij ondersteund hebben, zonder hun namen te noemen, hartelijk bedanken voor hun praktische en morele ondersteuning. Zij weten wel wie ik bedoel.

Arend Zeevat

28 juli 2018

 

69 gedachten over “De Pax Judeïca in overdrive..

 1. Veel van mijn Joodse vrienden en kenissen, vinden wat er plaats vindt op de wereld, uit naam van het Joods zijn, heel heel bedenkelijk, het nephotisme vierd hoogtij en niet alleen bij de Joden, ook de sexueel anders gerichten vormen clan’s all over the world, dan nog onze geloofs vijanden de Islam, die gewoon naast je kan wonen, maar je liever dood dan levend ziet vanwege onze onreinheid, kom dus via een omweg bij ons zelf terecht, dat Maya gezegde is mooi, JIJ BENT DE ANDERE IK, maar helaas dood !, beetje naïf mijn beste Arend Zeevat, hoeveel echte vrienden denk je wel die je hebt in je leven, één – twee, en laat ik je maar zeggen dat het niet van ons afkomt, het constante op je tenen lopen om maar niemand te kwetsen, houdt op als het mes je lichaam binnen glijd, voorbeeld kwam een oude kennis tegen op de markt, stak hem mijn hand toe, hij bood mij zijn pols, want ik ben een onrein mens, plotseling geworden, na zoveel jaren, nou zo zit het dus wij zijn de onreinen in onze eigen voorvaderlijke landen, dus ik word racist anti anti alles en ieder één, behalve mijn vrienden, nou die zijn er niet meer, dus ?! groet toute va bien !

  1. Het instituut van SW heeft SS-boeven opgespoord en geholpen hen voor het gerecht te brengen.. Wat bedoel je verder dan met ‘rol’ die zijn spelen/speelden?

 2. Daar ik niet goed weet waar ik het volgende zou kunnen plaatsen lijkt het me hier onder het stuk van Arend wel op z,n plaats.Allereerst ben ik van mening dat alles bespreekbaar moet zijn en alles mag ook bij naam genoemd worden zo ook de in mijn ogen toon zettende canal parade in Amsterdam.Voor mij is iedereen gelijk ongeacht de geaardheid en/of afkomst.
  Ik ben het er wel mee eens dat acceptatie bovenaan moet staan of het nu om man/vrouw,man/man, of vrouw/vrouw gaat maakt mij niets uit zolang ik er maar geen hinder/last van ondervind.

  Heel veel mensen in Europa zien liever geen politiek en daardoor zien zij ook niet het gevaar wat mogelijk het gevolg van hun daden kunnen zijn.
  Eerder waren er al problemen over posters in bushokjes waar twee zoenende mannen op stonden bedoeld als reclame.Mijn mening is dat wanneer politieke lieden aan dergelijke activiteiten meedoen zij daar een bedoeling mee hebben want waarom zie je ze wel bv bij de canal parade maar niet bij andere urgente demonstraties of waarom demonstreren ze niet tegen het langdurige aan het lijntje houden van de Groningers ivm de gaswinning en de daaruit voortkomende schade? Deze canal parade wordt zelfs ondersteund door multinationals en banken wat heel veel zegt natuurlijk.
  Natuurlijk zal het zo zijn dat er nu argumenten geuit kunnen worden die mij als persoon in een bepaalde hoek kunnen duwen maar dat trek ik me niet aan.Juist met deze parade wordt aandacht gevraagd voor mensen die niet de gangbare wegen volgen en dat moet kunnen ,maar dan moet het ook mogelijk zijn de aandacht op de gevaren te richten en daar over te spreken.
  https://nos.nl/artikel/2244514-canal-parade-in-amsterdam-met-iraanse-boot-en-vrouwentoiletten.html

  Mijn mening is dat het overgrote deel van het volk als minder dan varkens wordt gezien door een bepaalde groep en wanneer dan deze beelden te zien zijn kan dat nadelig werken tegen ons zelf.Juist door dergelijke manifestaties lijkt het nu of heel Nederland zo is en daar heb ik moeite mee want welke geaardheid iemand heeft moet hij of zij zelf weten maar waarom op deze opdringerige wijze zo in de belangstelling willen staan (vaak ook nog met sexueel getinte uitingen zoals ik een dame zag die haar borsten beetpakte om in beeld uitgebreid daarmee te schudden)waar is dat voor nodig?

  Wanneer dit zo breed wordt uitgemeten kan dat zelfs averechts werken voor hen die aan deze parade meedoen.Daarom ben ik van mening wat je voorkeur ook is doe dat lekker thuis achter een gesloten deur of elders zodat niemand er last van kan ondervinden.Zelfs op TV gaat het zo langzamerhand overheersen waar mensen best moeite mee kunnen hebben daarom zou u als minderheidsgroep juist begrip moeten hebben en rekening kunnen houden met gevoelens van andere mensen zoals u dat kennelijk ook van anderen voor uw geaardheid verwacht.

  1. Ja Arnold, het past allemaal in het grotere plaatje van een totale sociale chaotisering van de gehele mensheid. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om de eigen zelfbeleving uit jezelf, dus je eigen ziel, voort te laten komen. Dus jezelf vrij te maken van alle inkaderende uiterlijke invloeden. Authentiek jezelf zijn is waar het om gaat. De prijs die je daarvoor te betalen hebt is, dat je buiten iedere kunstmatig geschapen groepsidentiteit en daarmee samenhangend groepsgevoel valt. Het houdt dus een zekere mate van isolement in. Wanneer je werkelijk in je eigen kracht staat word je gedragen door die eigen kracht en ben je niet meer afhankelijk van onvrij makende sociale structuren in de buitenwereld.

   Wees jezelf, want er zijn al zoveel anderen!

  2. eerst kwamen ze voor Alex, we bleven stil, want het was maar een luidruchtige amerikaan, toen kwamen ze voor ons, toen werden wij stil, en daarna de rest, die al stil was, joepjoep delete knop in actie deze schroeihete achter de ellebogen haaarp zomer; https://www.infowars.com/truth-is-treason-in-empire-of-lies-ron-paul-on-big-tech-censorship/ commentaren service vandaag uit ‘voorzorg’ even snel opgeheven want zo doen we dat; https://www.infowars.com/censored-disqus-bans-infowars-entire-alex-jones-network-of-websites/ peopboek strips infowars BREAKING: YouTube Terminates The Alex Jones Channel https://www.real.video/5818697792001 R.L. Burnside – Poor Black Mattie https://www.youtube.com/watch?v=c8RtayjqqIw Alex Jones Statement On Alex Jones Youtube Channel Shut Down – Infowars Youtube Channel Shut Down https://www.youtube.com/watch?v=h0yhtgdZYDI kafka 1984 en de big tech gigantjes die weten wat goed voor ons is in samenwerking met china town en dikke blaah blaah roze kanaaldigitaal filters

  3. Beste Hyper.

   Wat er met Alex Jones gebeurd is ook deel van het grotere plaatje. Ik ben absoluut geen fan van hem en het is al lang gebleken dat hij met zijn polariserende schreeuwerigheid deel uit uit maakt van de gecontroleerde oppositie. Heb je hem ooit te keer horen gaan tegen het door de talmudische Joden beheerste Israël, of tegen de bankierselite.

   In mijn beleving zijn Trump en Alex Jones twee lakens van hetzelfde pak en zijn ze gericht op het emotioneel manipuleren van mensen om de grotere agenda te helpen bevorderen.

   In 2009 werd Argusoog op een nogal intimiderende manier benaderd door het Meldpunt Internet Discriminatie (MIND https://www.mindnederland.nl/over-mind/) naar aanleiding van het ook in dit artikel benoemde voor Argusoog geschreven artikel ‘Wie zijn de werkelijk uitverkorenen.’ Op niet mis te verstane wijze werd de redactie van Argusoog meegedeeld dat zij moeite hadden met een passage in dat artikel, waarin ik refereerde aan de door dr. Harrel Rhome weergegeven feiten en die moest verwijderen. Ik heb die passage toen aangepast zonder daarbij geweld te doen aan de essentie ervan. In de aangepaste versie van het artikel heb ik ook duidelijk aangegeven dat ik die aanpassing onder druk van het MIND heb moeten vormgeven.

   Van niemand kwam daar toen een reactie op. Alex Jones heeft met zijn grote roeptoeter zich in de picture geplaatst en wordt nu tot zwijgen gebracht. Waarom pas nu? Welke werkelijk rol speelt hij, gezien zijn gecontroleerd oppositie zijn in dit geheel? Het lijkt me beter om daar de aandacht op te focussen dan je opnieuw mee te laten nemen in een emotioneel manipulerende psy-op!

  4. Europa is Weimar 2.0.
   Binnen een aantal jaren is er hyperinflatie en worden al onze bezittingen van ons afgenomen.
   Dit is nu gaande in Zuid-Afrika en wanneer er genoeg cultuurparels Europa zijn binnengelaten zal dit ook ons lot zijn.

   In Weimar 1.0 (1919 – 1933) werd de CHRTISTELIJKE bevolking verhongerd, vermoord, ontdaan van bezittingen, Berlijn was de sexhoofdstad van de wereld met transgenders, lesbiennes, homosexuelen, pedofielen , etc. Berlijn was het BABYLON van Europa waarin de mensen werden uitgezogen door het “UITVERKOREN” volk dat nog geen 3 decennia daarvoor uit Rusland was gevlucht a.g.v. de progroms waar men zelf debet aan aan had!

   Voltaire zei het juist:

   “Why are the Jews hated? It is the inevitable result of their laws; they
   either have to conquer everybody or be hated by the whole human race…”
   “The Jewish nation dares to display an irreconcilable hatred toward all
   nations, and revolts against all masters; always superstitious, always
   greedy for the well-being enjoyed by others, always barbarous – cringing in
   misfortune and insolent in prosperity.” (Essai sur le Moeurs)
   “You seem to me to be the maddest of the lot. The Kaffirs, the Hottentots,
   and the Negroes of Guinea are much more reasonable and more honest
   people than your ancestors, the Jews. You have surpassed all nations in
   impertinent fables in bad conduct and in barbarism. You deserve to be
   punished, for this is your destiny.”

  5. An Argie 6 :
   Nog een bron :
   http://www.daretoreadit.com/62488/nwo-succeeds-in-destroying-germay-forever-german-nation-is-gone-40-of-children-under-5-now-from-migrant-parents
   Of de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan :
   http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-Vienna-1925.php
   Het Berlijn van nu is nog erger dan het Berlijn van toen, sinds Rot- Rot – Grün er aan de macht is. Ik ben er geweest in 1982… en nadien nog een paar maal, maar nu wil ik het niet meer zien. Een beerput!!
   IM Erika (van de Stasi) voert nu de ultieme afbraak van Duitsland uit, in opdracht van haar meesters. Decadentie in alle mogelijke vormen… en corruptie & fraude. Afgezien van de kiesfraude, blijft een meerderheid van de Duitse bevolking daar voor stemmen. Aan gebrek aan juiste info kan het zeker niet liggen..er zijn voldoende websites met de waarheid. Ik kijk er zelf 5 à 6 per dag na… wat is dan het probleem voor de Duitsers?.
   Een anekdote : Een tiental jaar geleden zat ik met een vriend op een terras in Riga(Letland) iets te eten. Naast ons zat een ouder Duits koppel.. toen ze ons Nederlands hoorden praten vroegen ze ons van waar we kwamen. Vervolgens kwam de toestand in Duitsland aan bod met “Das Mädchen… “. Toen ik hun waarschuwde…in een weliswaar bloemrijke stijl… en voorspelde wat hun te wachten stond, werden ze kwaad…en het gesprek was afgelopen!!! Hier kan alleen de psychiater nog pogen hulp te verlenen.

  1. Bedankt voor het delen van deze aanvullend onthullende informatie. mc. Het is heel belangrijk om steeds meer duistere aspecten van de Pax Judeïca aan het licht te brengen. Het zal uiteindelijk bijdragen aan de door haar over zichzelf afgeroepen ondergang!

 3. Arend,
  Een zeer goede analyse, maar ook één die zeer onrustwekkend is naar de toekomst toe. Het is echter de enige weg naar de waarheid. U schetst de kern van het probleem en dito gevaar, waarmee niet alleen onze westerse beschaving wordt geconfronteerd, maar de ganse wereld. Tal van problemen vinden immers hun oorsprong in dit streven naar de NWO onder leiding van “het uitverkoren volk” of wat er zich voor laat doorgaan.

  Ik zie vooral de afstammelingen van de Khazaren aan het werk. Ik zie ook een belangrijke rol voor de vrijmetselarij(en vooral dan de top = Illuminati) en aanverwante occulte belangen, die fungeren als handlangers bij deze Pax Judeica. Zoals Henry Makow het ook stelt, is de vrijmetselarij immers judaïsme voor de “goyim” (=het vee). Door zijn organisatie en werking is de vrijmetselarij een wereld omvattende occulte macht met tentakels in alle geledingen en vooral op sleutelposities. Het verklaart dan ook de enorme macht, die niet gestoeld is op de macht van het getal.

  Een andere “medespeler” bij deze Pax Judeica is de internationale georganiseerde misdaad.. die verspreid is over de ganse wereld, en tal van landen al de facto heeft overgenomen. Ik verwijs hier o.a. naar het boek The Nebula van Walter Baeyens (=alleen verkrijgbaar in de USA cfr. printing on demand) waarin verwezen werd naar de fusie tussen de Mossad en de Russische Joodse mafia. (deze laatste heeft immers in het Noord Oosten van de USA de plaats ingenomen van de Italiaanse maffia’s). Het gaat hier dan ook om een “monsterverbond” tussen deze 3 actoren op het terrein, waar ik momenteel zeer weinig tegenkanting zie. Ik zal in de volgende reacties nog terugkomen op Uw tekst zelf met bijkomende info.

 4. Arend,
  Rond 1880 verschenen er in het Britse tijdschrift Truth landkaarten van Europa met de grenzen van na WO I en WOII.
  In 1913 werd reeds een geheim verdrag gesloten tussen GR. Brittannië, Frankrijk en Rusland om Duitsland, Oostenrijk en Turkije op te delen.
  In 1929 begonnen in G.B. reeds de voorbereidingen voor de bombardementen op Duitsland. In Duitsland werd een spionagenetwerk op poten gezet voor de identificatie van de doelen.
  In 1936 begonnen dan de effectieve voorbereidingen die klaar waren in de herfst van 1940.
  Hitler kwam ook niet zo maar uit de lucht gevallen. Hij en soortgenoten werden gefinancierd door de banksters van Wallstreet en The City. (die ook Lenin aan de macht brachten)
  De occulte sporen achter het Nazisme liepen naar Londen.
  Bron : Das Schwarze Reick van E.R. Carmin
  Op pagina 54 is er de veelzeggende titel : “Wir machen die Melodie , und Hitler tanzt danach”.
  Een andere bron :
  Conjuring Hitler – How Britain and America made the Third Reich van Guido Giacomo Preparata.
  Bij de top Nazis waren er ook verraders in dienst van Londen en Moskou. (=Hitler, Bormann, Muller, Canaris e.a. Ik verwijs hier naar de teksten van Henry Makov, U ook wel bekend.).
  Een citaat uit een onverdachte bron :
  ““Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandels-System herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte.”
  – Winston Churchill, Memoiren. Dit citaat verklaart in feite alles.
  Een andere bron die aansluit bij Uw tekst (volledige tekst beschikbaar op internet) :
  “The Nameless War” Archibald Maule Ramsay .Het gaat hier om een Britse officier, veteraan en invalide van WO I, die tijdens WOII, gedurende 4 jaar als Labour parlementslid, zonder vorm van proces, werd gevangen gezet op bevel van Churchill.
  Een laatste bron : Pawns In The Game by William Guy Carr. Het gaat hier om een Canadese admiraal. Momenteel wordt het boek per hoofdstuk gepubliceerd op Veterans Today. Heb alle afleveringen opgeslagen. Indien nodig kan ik ze overmaken via Guido.
  Alleen al op basis van een beperkte opsomming van de voormelde bronnen, dien ik tot de vaststelling te komen dat er achter WO II er heel wat anders schuil ging dan de “oorlog tegen de Nazis”… en dat de sporen naar de echte verantwoordelijken voor deze bloedige oorlog, leiden naar Londen en New York.

  1. Sub Rosa.

   Gerard Menuhin gaat in zijn boek ook uitgebreid in op het verradersnetwerk rondom Hitler. Citaat:

   “This betrayal had begun almost as soon as the National Socialists came to power and, by 1937, had evolved into a cancerous growth that culminated in the abortive coup of July 20, 1944. (42 assassination attempts were allegedly made on Hitler—Will Berthold: Die 42 Attentate auf Adolf Hitler,Blanvalet, Munich, 1981.)”
   Tell the truth and shame the devil, pagina 128.

   Wat betreft die kaarten, hoorde deze er ook bij?

   https://i1.wp.com/www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/afbeelding-1-europa-arend-koude-oorlog.jpg?resize=768%2C492&ssl=1

  2. Arend,
   In het boek Das Schwarze Reich is er geen landkaart, enkel een verwijzing. Ik weet dan ook niet of deze verwijzing betrekking heeft op de landkaart in Uw link, ik vermoed van wel, maar ben niet zeker.
   Ik ken het boek van Gerard Menuhin, maar ik heb nog niet en dan ook nog niet gelezen.
   Ik hecht veel belang aan het “verraad” bij de top van het Nazi’s regime. Dit duidt er immers op dat het hier gaat om een “false flag avant la lettre” cfr het NWO motto “problem – reaction – solution”. Men schept zelf het probleem om uiteindelijk tot het gewenste doel te komen: de vernietiging van Duitsland en het Duitse volk. Deze vernietiging was een conditio sine qua non, voor de invoering van de NWO onder het bewind van het “Uitverkoren volk”.(sic) Het citaat van Churchill in mijn vorige reactie bevestigt dit.
   Nog enkele bronnen ter illustratie van dit “verraad” :
   https://www.henrymakow.com/2016/05/Hitler-Sabotaged-War-Effort%20.html
   https://www.henrymakow.com/was_stalin_complicit_in_hitler.html
   https://www.henrymakow.com/2017/03/British-saved-hitler-from-German-army-coup.html
   Ik heb ook nog een dossier in het Frans :
   https://fr.slideshare.net/Forisson/pierre-de-villemarest-le-dossier-saragosse-martin-bormann-et-gestapomller-aprs-1945
   Het betreft het Saragossa dossier. Dit geeft o.a.. een beeld van de Duitse – Sovjet verhoudingen voor en tijdens de WO 2.
   Ik zie dan ook een WO 2 als een monsterachtige en bloedige komedie, die nog steeds baadt in een sfeer van leugens en bedrog, die verheven zijn tot een dogma.

  3. Hieronder post ik een reactie van Han, één van de twee ondersteuners die ik mijn dankwoord benoemde. Hij wilde graag de reactie zelf plaatsen, maar heeft grote problemen met het inloggen.

   “Han, aan Sub Rosa:

   Dank U wel voor Uw interesante reactie. Dat geheime verdrag in 1913 tussen Groot Brittannië, Frankrijk en Rusland om Duitsland, Oostenrijk en Turkije op te delen waar U het over heeft, was in feite een Joods complot.

   Disraeli, de Joodse Premier van Groot Brittannië voor de 2de keer van 1874-1880 zei toen al dat “Joden in ieder belangrijk Europees land aan de macht
   waren.”

   https://vexmansthoughts.wordpress.com/2017/01/24/was-gavrilo-princip-an-agent-part-ii/

   De Joden waren verantwoordelijk voor de Eerste Wereldoorlog. Gavrilo Princip die de moordaanslag pleegde op Franz Ferdinand van Oostenrijk en zijn vrouw Sophie Chotek in Serajevo in 1914 was een Jood. Princip en zijn medewerkers werkten samen met andere Joodse communisten die Rusland verlieten na de 1905 mislukte revolutie in dat land.

   https://vexmansthoughts.wordpress.com/2017/01/24/was-gavrilo-princip-an-agent-part-ii/

   “De Joden waren verantwoordlijk voor de Eerste en Tweede Wereldoorlogen en zullen verantwoordelijk zijn voor de Derde Wereldoorlog.” – Benjamin Freedman, een ex-Jood en ex-Zionist die in zijn 1961 speech in Washington DC Amerika waarschuwde voor de macht van de Joden in dat land. “Ze gedragen zich alsof ze de absolute Koningen zijn.” Freedman was lid van een 117 man sterke Joodse delegatie die aanwezig was bij de 1919 Parijs Vrede’s Conferentie.

   http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm
   https://www.youtube.com/watch?v=rx1Rj6fHCNE

   “De oorlogen van vandaag in het Midden Oosten en Noord Afrika worden door de Amerikaanse Joden gedreven.” – Ex-CIA Phillip Geraldi

   https://www.unz.com/pgiraldi/americas-jews-are-driving-americas-wars/

   En natuurlijk ook door Israel:

   https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

   De Joodse Focus groephad Churchill rond 1930 tegen groffe betaling aangeworven om Duitsland te vernietigen.

   “The purpose was — the tune that Churchill had to play was — fight Germany. Start warning the world about Germany, about Nazi Germany. Churchill, of course, one of our most brilliant orators, a magnificent writer, did precisely that.”

   https://www.ihr.org/jhr/v07/v07p498_Okeefe.html

   Churchill zei in 1936 tegen een Amerikaanse Generaal: “Of Duitsland deze oorlog wel of niet wilt, wij zullen haar de oorlog opdwingen.” Toen de oorlog uitbrak in september 1939 zeiden de Joden: “Dit is onze oorlog!”

   Churchill was in zijn 1920 artikel in de Sunday Herald heel erg kritisch wat de Joden betreft maar sloeg als een blad om toen hij door de Focus Groep zovele jaren later werd benaderd.

   https://europeanmediacentre.wordpress.com/2013/09/01/how-winston-churchill-sold-out-britain-and-europe/

   Of Hitler werdgefinancierd door de Wall Street Bankstersen The City of London?…

   “Hitler received support from Jewish banks as well as from sympathetic industrialists. However, the banks turned against him when he refused to recognise the source of his support or his duty to serve it. “Never believe in foreign help.” as he said in February 1933:
   “I want bread for my people. And certainly I do not wish to have it through the operation of credit guarantees, … “ – Gerard Menuhin, Tell The Truth And Shame The Devil, pagina 82, 2de editie

   De Joden met het uitroepen van een wereldwijde economische boycott van Duitsland in 1933 wilden dat land niet alleen economisch aan de grond brengen, maar ook totaal vernietigen. Dat is hun ook in 1945 gelukt door de Joodse vassal staten de Soviet Unie, USA, Groot Brittannië en Frankrijk het vuile werk voor hun te laten doen.

   De 1917 Bolshevik Revolutie was een Joodse Revolutie. De Joden waren volgens Solzhenitsyn verantwoordelijk voor de moord en martelingen van minstens 60 miljoen Russen.

   Sever Plocker van de Israelische website Ynet in zijn artikel over Stalin’s Joden:

   “We musn’t forget that some of the greatest murderers of modern times were Jewish.
   We cannot know with certainty the number of deaths Cheka was responsible for in its various manifestations, but the number is surely at least 20 million, including victims of the forced collectivization, the hunger, large purges, expulsions, banishments, executions, and mass death at Gulags.”

   https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

   En nog steeds doen de USA, Groot Brittannië, Frankrijk, Nederland en zovele andere NATO landen, met Australië en zovele andere landen het vuile werk voor de Joden in Afghanistan, het Midden Oosten en Noord Afrika.

   Hitler maakte een grote fout door Hjalmar Schacht in maart 1933 te benoemen als President van de Reichsbank. Schacht studeerde ook Hebreews omdat hij dacht dat die taal zijn bankier’s carriere aanmerkelijk zou bevorderen.

   https://www.veteranstodayarchives.com/2011/09/13/hitler-and-the-banksters-the-abolition-of-interest-servitude/

   Dr Heinrich Brüning, de vooroorlogseDuitseKanselierschreefeen brief aan Churchill in augustus 1937dat: “…from October 1928, the two largest regular contributors to the Nazi Party were the general managers of two of the largest Berlin banks, both of Jewish faith and one of them the leader of Zionism in Germany.”

   “And after the war, Churchill requested Brüning for permission to publish this letter in his great world history, The six-volume world history. And Brüning said no. In his letter, Brüning wrote, ‘I didn’t, and do not even today for understandable reasons, wish to reveal from October 1928, the two largest regular contributors to the Nazi Party were the general managers of two of the largest Berlin banks, both of Jewish faith and one of them the leader of Zionism in Germany.”

   Now there is a letter from Dr. Heinrich Brüning to Churchill in 1949, explaining why he wouldn’t give permission to Churchill to publish the August 1937 letter. It was an extraordinary story, out of Churchill’s memoirs. Even Churchill wanted to reveal that fact. You begin to sense the difficulties that we have in printing the truth today. Churchill, of course, knew all about lies. He was an expert in lying himself. He put a gloss on it. He would say to his friends, “The truth is such a fragile flower. The truth is so precious, it must be given a bodyguard of lies.” This is the way Churchill put it.”

   https://www.ihr.org/jhr/v07/v07p498_Okeefe.html

   Archibald Ramsay is inderdaad een betrouwbare bron, wat ik van Henry Makov zeker niet kan zeggen. Makov, de z.g. ex-Jood is nog steeds een Jood in hart en nieren wat heel duidelijk te zien is met zijn uitspraken zoals deze:

   “The take-away is that before Hitler indirectly killed millions of people, Jews and non-Jews alike, he first bloodied his hands on the young niece he supposedly loved. Millions of people chose to follow a murderer and psychopath. Nothing has changed.”

   https://www.henrymakow.com/hitlersfirstmurderhtml.html

   Brandon Dean laat in zijn artikel ook de ware aard of Makov zien:

   https://henrymakowwatch.wordpress.com/

   Dit is ook een hele goede voordracht van gepensioneerde Duitse Generaal Schultze-Rohnhof over de voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

   https://www.youtube.com/watch?v=HBLgZAv_Iqo

   Ik zie dat U dat boek Tell The Truth And Shame The Devil van de Joodse schrijver Gerard Menuhin nog niet heeft gelezen. Dat kan ik U, en iedereen trouwens, van harte aanbevelen. Het is een uitstekend boek die uitspraken zoals die van Henry Makov teniet doen als puur Joodse propaganda.

   Gerard Menuhin eindigt zijn boek met het deze citaat:

   “If you don’t recognize the one true enemy and join forces to fight him and his stooges, you and your children are doomed to slavery.” “

  4. Arend en Han,
   1. Dank voor deze uitgebreide reactie. Sommigen delen heb ik reeds, anderen niet.
   2. Ik zal mij het boek van Gerard Menuhin aanschaffen. Ik ken echter Menuhin al langer via het tijdschrift National Zeitung, dat nu echter niet meer beschikbaar is in de krantenwinkel waar ik woon.
   3. Henry Makow : U stelt terecht vragen over bepaalde van zijn publicaties, maar ik dien echter vast te stellen dat op zijn website een massa info beschikbaar is, die elders in de MSM wordt doodgezwegen. Bovendien zijn veel van zijn publicaties bijdragen van derden. Zoals U stelt is hij een Jood, en dan ook een bron boven alle verdenking. Ik gebruik hem dan ook omwille van tactische en juridische redenen. Cfr Sun Tzu dient men de tegenstander aan te pakken met zijn eigen wapens. Uw opmerkingen gelden echter ook voor andere websites, zie een reactie van Nannie op Veterans Today, dat U ook citeert, maar ik weiger het “kind met het badwater” weg te gooien waardoor nuttige info verloren gaat. Ik zoek en gebruik datgene wat nuttig is, afgezien van de bron.
   4. Afgezien van punt 4 , kan ik mij volledig aansluiten bij de rest van Uw reactie. Ik heb ten andere in vorige reacties ook al argumenten aangebracht in die zin.
   5.WO 1 : De aanslag in Sarajevo is het feitelijke begin, deze werd ten andere gepland in de zetel van Le Grand Orient in Parijs in de rue des Cadets. Als echte start zie ik de oprichting van de FED in 1913, het monster van Jekyll Island. In het boek Pawns in the Game van William Guy Carr is er een gans hoofdstuk over de voorgeschiedenis.(is beschikbaar op Veterans Today).
   6. WO 2 : op basis van mijn bevindingen stond de nederlaag en ondergang van Duitsland al vast voor de oorlog werkelijk begon. Dit mede door verraad, sabotage, onwil enz…in Duitsland zelf. Op gebied van technologie en wetenschap stond Duitsland toen aan de top. Dit werd bewezen door de grootste patentroof aller tijde naar WO II. Tal van doorslaggevende projecten werden niet uitgevoerd of vertraagd. Enkele vb: de ME 262 en de JU 390… de atoombom en de missie van de U 234, die eindigde in de USA in plaats van Japan, waar ik de hand van Bormann zie.. Ook op het slagveld deden er zich zaken voor die onverklaarbaar zijn.
   7. Ik bekijk WO II dan ook met het internationale schaakbord waar de pionnen worden verplaatst door de “banksters” en de top van de vrijmetselarij(Illuminati). Ik verwijs hier naar de Rakowski papers (Red Symphony). De plannen van de “banksters” kwamen in gevaar door de machtsgreep van Stalin na de dood van Lenin. Trotski was echter de man deze banksters.
   Hitler en consoorten werden dan in stelling gebracht om Stalin in bedwang te houden en terzelfder tijd Duitsland te vernietigen. Het uiteindelijke doel = een communistische NWO mocht echter niet in gevaar gebracht worden. Dit conflict binnen de zionistisch & joodse wereld speelt zich vandaag nog steeds af. (o.a. bij de strijd voor en tegen Trump).
   Zie link :
   https://www.henrymakow.com/2018/03/Jewish-Schism-Over-Trump%20.html
   Dit is gebaseerd op een document van : Louis Bielsky
   Het volgende citaat geeft treffend weer waarover het ging :
   “During the period of this transitory Jewish schism, ALTHOUGH THE MAJORITY OF THE LEADERS OF INTERNATIONAL JUDAISM DIRECTED FROM NEW YORK wanted to prevent Stalin from achieving world control, they did not want to destroy Communism at all, because that would mean the destruction of their own work and the loss of everything that the Jewish world revolution had gained in 32 years.
   Therefore, the policy of Judaism, directed from New York, was purely defensive both in the political and the military aspects trying to recover Russia, China, and the satellite states by means of the destruction of Stalin and Stalinism in general, substituting them with communist Jews loyal to the Jewish power from New York. “(=einde citaat)
   Het is deze strategie die m.i. ook beslissingen verklaart die op het eerste zich onverklaarbaar zijn.

 5. Nog een onthullend citaat uit het boek van Menuhin:

  There is only one power which really counts. The power of political pressure. We Jews are the most powerful people on earth, because we have this power, and we know how to apply it. (Vladimir
  Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, July 27, 1935) (Pagina 139)

  1. My god, wat een lijst. Te waanzinnig voor woorden. En dat zijn geen oorlogsmisdaden?

  2. Ja, Arend verschrikkelijk 🙁
   Zoek maar Kleve op en bekijk de foto’s…

   Bij de “Totalzerstörung” von Kleve (Kleef) 1945 kwam een Canadese “Feldrabbiner” om te bidden…pfff. DIe zal wel zijn godloze gedachtes aan satan geschonken hebben….vuile hufter!

  3. Uit deze lijst blijkt dat Duitse steden al vanaf mei 1940 werden gebombardeerd. (Zelfs nog voor het bombardement op Rotterdam (wat een comunicatiefout was – 2 flottieljes keerden terug, het derde had het radiobericht niet doorgekregen)

   Wij Nederlanders spreken over “Schande van dit duitse bombardement” en hebben daar geen goed woord voor over…

   De meesten weten dit niet eens, (dankjewel MC voor de volledige lijst)

   “Mit dem Beginn des Westfeldzuges gegen Frankreich startete die Royal Air Force (RAF) ihre ersten Angriffe auf deutsche Städte. In der Nacht zum 11. Mai 1940 fielen die ersten britischen Bomben auf Städte im Raum Aachen–Geldern–Kleve–Wesel, wobei auch Randbezirke Mönchengladbachs getroffen wurden. Weitere Angriffe folgten in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai 1940 auf Duisburg, Kaldenkirchen, Troisdorf, Zülpich und Schleiden sowie in der darauffolgenden Nacht auf Krefeld. Friedrich, S. 77; Müller, Chronik, S. 247; Christopher Koch Flächenbombardierung als Kriegsmittel – die Luftangriffe auf Kassel im Zweiten Weltkrieg, 2003, S. 35″

   Ik wil nog even een aanvulling geven in de aanloop naar W.O.II

   Tijdens het interbellum waren Joodse communisten IN HEEL EUROPA bezig met het ontketenen van allerlei communististisch revoluties, met als dieptepunt de spaanse “burgeroorlog” – Dit was feitelijk een kopie van communistisch Rusland.
   20.000 kerken werden vernield, 3000 geestelijken gemarteld en vermoord op een manier die ons voorstellingsvermogen vér, maar dan ook vér te boven gaat! – Lees The Gulag Archipelago van Alexandr Solzhenistsyn

   Fascisme en Nationaal Socialisme was een ANTWOORD van de Christlijke Europese bevolking die al deze revoluties meer dan beu waren en opkwamen voor hun eigen gezin en vaderland.

   Men was als de dood voor het bolshewisme.

   Indien Duitsland op 22 juni 1941 géén preventieve aanval op Rusland had gedaan (Operatie Barbarossa), dan was heel Europa onder de voet gelopen door het rode leger.
   – Operatie Groza (Donderstorm) stond gepland op 6 juli 1941.
   175 divisies, 28.000 tanks, 13.000 vliegtuigen en 60.000 stuks geschut stonden klaar voor de aanval. Door operatie Barbasrossa werd DIT GEHELE LEGER VOLLEDIG OVERROMPELD EN IN DE PAN GEHAKT.

   Men zegt dat Stalin niet klaar was voor een oorlog. Hij was er wel degelijk klaar voor. Een AANVALSOORLOG wel te verstaan en geen VERDEDIGINGSOORLOG.

   Ik heb me altijd afgevraagd: Wáárom begint iemand met zijn volle verstand aan een tweefronten oorlog?

   Er is maar één logisch antwoord mogelijk: Omdat er geen andere keuze is.

   Duitsland heeft zich opgeofferd om West-Europa te vrijwaren van het communisme. Ik vind dat de Duitsers respect moeten krijgen en niet worden afgewimpeld als hersenloze bevelopvolgers. Schande.

  4. Wat jij benoemt an argie, is exact waar de essentie van Menuhin’s boek over gaat, namelijk de lang van tevoren gaplande destructie van het Duitse volk en haar vernieuwende zielscultuur.

   Zoals ik middels een citaat uit het boek van Menuhin ook aangaf en zelf in eerdere artikelen ook heb aangegeven, was de Duitse op individuele bekrachtiging gerichte cultuur een bedreiging voor de satanisch geïnspireerde machthebbers.

  5. An Argie 3 :
   1.De communistische agitatie gebeurde o.a. via de “volksfrontregeringen” in de westerse landen, en via de politiek van het “gebroken geweer…” De ramp van mei 40 was dan ook een logisch gevolg hiervan,
   2. Tot aan de inval in de Sovjet Unie collaboreerden de “communisten” openlijk met de Duitse bezetter. Nadien werd er een “terreur” uitgeoefend in dienst van Moskou.
   3. Spanje was de eerste “domino” die diende te vallen, maar een geluk hij viel niet.
   4. Een bron over de aanvalsplannen van Stalin :
   https://www.quora.com/If-Hitler-hadnt-invaded-Russia-would-Stalin-have-invaded-Germany
   5. En dan is er ook nog het Churchill Stalin pakt :
   https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=159228
   https://revblog.codoh.com/2009/12/finland-in-the-eye-of-the-storm/
   Er is dus achter de schermen heel wat samengespannen om Duitsland in een oorlog te betrekken en te vernietigen.
   Ik geef U dan ook volledig gelijk dat Duitsland het Westen toen heeft gered van een Sovjet terreur bezetting.,Het betekende wel het begin van het einde van Duitsland, maar ook van Europa, waarvan de definitieve ondergang momenteel volop bezig via de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan.

  1. Het spijt me Guido, maar overal in de zogenaamde ’thruthers movement’ kom ik dezelfde hypocrisie tegen, die David Icke in zijn op Youtube geplaatste filmpje laat zien. Als hij zich dan zo bewust is van de duistere achtergronden van Youtube en Facebook, waarom maakt hij er dan zelf nog steeds gebruik van? Hij heeft zelfs nog een eigen Facebook-account waar hij nog regelmatig op post.

   https://www.facebook.com/davidicke/

  2. P.S. Is zijn zijn youtube-kanaal en zijn Smoelenboek-pagina in feite geen fantastische gelegenheid voor het data minen en in kaart brengen van zijn volgers. The devil is in the detail, zoals hij zelf zei in in zijn videoverslag.

  3. Tuurlijk Arend, gaat het weer om én/én.. Ga jij niet in een vieze dieselbus zitten en lopend naar het station..? Ohoh, wat ben ik lekker consequent..

   En imo draai je het nu andersom, zodat het lijkt dat hij niet zou deugen OMDAT ie op FB en YT zit..?? Gaat me nét te ver hoor. Wat zou je overigens niet van David Icke te weten mogen komen..? En je vraagt of ik je voortaan wil ‘vermijden’ omdat je nog steeds in die dieselbus naar je werk gaat..? 😉

   Snap je verhaal, maar de baby met het badwater weggooien, is een mis-daad.. 😉

 6. Guido, no bad feelings. Ik snap je reactieve verhaal volledig. Maar mijn ronddobberen sinds 2007 in de alternatieve media heeft me als Zeevat vele desillusies opgeleverd. Ik benoem maar even het verhaal van Micha Kat, met wie ik sinds 2009 intens heb samengewerkt en die uiteindelijk ook een op eigen egoverheerlijking gerichte figuur bleek te zijn. Hij identificeerde zich met Alex Jones.

  Ik heb David Icke zelf mogen interviewen voor Argusoog:

  https://www.youtube.com/watch?v=b4cr3PvkZlI

  Ik heb hem langere tijd gezien als een boegbeeld van de alternatieve mediascene. Uiteindelijk ben ik steeds meer mijn vragen gaan stellen bij de cultus van persoonsverheerlijking, met de bijbehorende merchandising van boeken, video’s en de rest die er om heen is ontstaan. Is het Guru-fenomeen binnen alternatieve kringen niet even werkzaam als misleidende factor, als binnen het door volgelingen toegekend autoriteitsverhaal in de reguliere kringen?

  Kortom, ik ben uiterst kritisch geworden ten aanzien van mensen die aspecten van de waarheid menen te brengen en als bijeffect grote scharen van volgelingen achter zich verzamelen.

  Het konijnenhol gaat diep, heel erg diep.

  Bij de weg, mijn voornaamste vervoermiddel is de fiets, waarmee ik me af en toe eens beweeg om naar een station te fietsen, waar een geëlektrificeerde trein me naar verdere bestemmingen in den lande brengt.

 7. Nog even een kleine toevoeging:

  -Wij zijn volgens het “uitverkoren” volk een stel antisemieten. Dit is te zien aan de Stockholm declaratie, die in 2015 ook door Nederland is ondertekend. Dit houdt in:

  – Questioning the alleged Holocaust is called ‘antisemitism’.

  – Expressing an overall negative perception of Jews is called ‘antisemitism’.

  – Unfriendly speech directed toward any Jewish community institution or religious facility is called ‘antisemitism’.

  – Calling for, aiding, or justifying the harming of Jews or a Jew, even in the form of subjective hurt feelings or making fearful, is called ‘antisemitism’.

  – Making allegations about the ‘power’ of Jews as a collective (such as Jews control the media or the government) is called ‘antisemitism’.

  – Accusing Jews as a people of being responsible for wrongdoing committed by a single Jewish person or group is called ‘antisemitism’.

  – Denying the fact, scope, mechanisms of the ‘gas chambers’ or the intentionality of National Socialist Germany to genocide the Jewish people during World War II is called ‘antisemitism’.

  – Accusing ’the Jews’ or the state of Israel of inventing or exaggerating the alleged Holocaust is called ‘antisemitism’.

  – Accusing Jewish citizens of being more loyal to Israel, or to the alleged priorities of Jews worldwide, than to the interests of the nations they live in is called ‘antisemitism’. [Truth is no defense]

  – Saying that the State of Israel is racist (thereby somehow denying the Jewish people their right to self-determination, in their eyes) is called ‘antisemitsm’.

  – Using symbols and images associated with Jewish ‘blood libel’ [actual historical cases of kidnapping Christian children/young men and draining their blood for ritual religious purposes] or claims of Jews killing Jesus to characterize Israel or Israelis is called ‘antisemitism’.

  – Comparing Israeli policies to that of the ‘Nazis’ is called ‘antisemitism’.

  – Holding Jews collectively responsible for the actions of the state of Israel is called ‘antisemitism’.

  Dit zegt de IHRA
  http://holocaustremembrance.com/stockholm-declaration?usergroup=5
  http://holocaustremembrance.com/countries-and-membership

  Dus het “uitverkoren” volk met zijn Talmoed mag sex hebben met 3 jarigen, beroven, moorden, uitbuiten, martelen, stelen, oplichten, er (sex)slaven op nahouden, sprookjes verzinnen die kant noch wal slaan en geen enkel forensisch onderzoek doorstaan, etc, etc, etc, maar als je er iets van zegt ben je een antisemiet?

  DAN BEN IK DAT MAAR!

  1. Goede morgen,morgen,morgen(oftewel goede altijd)
   i.v.m. de 2de WO: er zijn miljoenen meer mensen vermoord oftewel verhongerd door een oude “vriend” van WC namelijk de eugenetische F.A. Lindemann die schepen vol proviand liet komen uit India en de Afrikaanse kolonies die de Engelsen helemaal niet nodig hadden en waardoor de plaatselijke bevolking een dodelijk tekort had! De belangrijkste persoon was toch wel Victor Rothschild en hij heeft letterlijk gezegd: There will be no room in the new country for shnorrers (arme joden). Als je arm was,was je geen goede jood oftewel niet geniepig en intelligent genoeg. Zo is het nog telkens, Bibi(tante in het zigeuners) zegt hetzelfde. Misschien zijn de Zigeuners wel afstammelingen van de tribe van Mozes, dat ze weg wisten te komen en het goede leven kozen?Wie weet?

 8. Wanneer de ogen open zijn en men zich niet afsluit voor slechte berichten maar openstelt voor ware gebeurtenissen dan kan men een (geplande) financiele crisis niet uitsluiten.
  https://www.finanzen.nl/aandelen/nieuws/Beurzen-lager-door-zorgen-uitzaaiing-Turkse-lira-crisis-naar-Europese-financials-1027452864
  Beleggers maken zich zorgen dat de Turkse crisis overslaat naar Europese financiele markten en bankensector.
  Een ander verhaal is dat het opzet kan zijn van bankiers die naar een systeem toewerken waardoor zij wereldwijd de macht krijgen.
  https://www.zerohedge.com/news/2018-08-15/economic-contagion-central-banks-are-real-culprit
  Citaat: The public is being regaled with lies,conditioned to accept false explanations about the true cause of a crisis that IS ABOUT TO OCCUR;a crisis which central bankers are deliberately engineering so that they can later promote the philosophy of “simplification” and one- world centralization as cure-all.

 9. Het Nieuwe Wereld Ordespel op het aardse Grote Schaakbord. Het lijkt heel veel op een spelletje Risk, met dat verschil dat sommige spelers erg vals spelen.

  Trump’s mandate is to start the Masonic WW3. His nationalism is a ruse to suck Americans into fighting this war.

  Israel has become a powerhouse by stealing US technology. Israel sells their US-originated high technology to Russia and China. Russia and China then sell it to Iran. Therefore, Israel is indirectly arming Iran.

  Bron: https://www.henrymakow.com/2018/08/Israel-is-US-technology-parasite.html

 10. Lieve kindertjes van God(wat we allemaal zijn)
  De Joden zijn ook slachtoffers en het begon allemaal in het oude Egypte. Slachtoffer en geprogrammeerd door de hoge priesters (de Levieten). Mozes nam ze mee naar de woestijn, 40 jaar lang zijn ze gebrainwashed met leugens en ontelbare regels en alles in de naam van God. De Goddelijke natuur was er niet en als ze niet wilde gehoorzamen waren ze zondaren en moesten ze nog meer dieren offeren. Het uitverkoren volk; in mind-controlprogramma’s is het normaal om in te prenten dat je speciaal bent, de nieuwe Jezus of de anti-Christ. Een heel volk en 40 jaar lang! Moorden, roven, alles was goed voor het beloofde land. Toen kwam Jezus om ze te deprogrammeren maar ze waren als in hypnose en hadden een nieuwe godsdienst nodig. Matteüs, hoofdstuk 15,vers 22-28: Jezus zegt: “Ik ben ALLEEN gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël”. De Opperpriester kon Jezus niet verslaan, toen verzon hij het plan om iedereen christelijk te maken behalve de hoogmoedige en geslepen (gemaakte)Joden. Ze zijn de soldaten van de Opperpriester die 10 procent krijgt van al het loon. De bijbel was ook veranderd maar hier is een link: http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=294 Vrede met rede. p.s. Ik heb de informatie uit deel6 Het Familieboek van Vladimir Megre.

  1. Ik zeg toch niet dat ze slaven waren! Ze gingen mee omdat ze dachten dat ze uitverkoren en beter als anderen waren.Maar misschien moest het allemaal wel gebeuren hee, dat wij mensen onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. The hidden hand, je weet wel de hand van Napoleon of Jules Deelder. Niet getreurd; heb je van Tim Rifat gehoord?, die heeft de sleutels en kan alle Rotkinderen aan!Hier wat leuke versjes met inhoud.https://www.youtube.com/watch?v=re-aX6IJxR0 p.s.Het beste om de wereld te helpen is……..BLIJ ZIJN

 11. Er wordt vaak geschreven en gesproken over de verborgen krachten achter de schermen die bepalen wat er wereldwijd gebeurd en verantwoordelijk zouden zijn voor de meeste ellende op de wereld.Toen ik op Zero Hedge een artikel las kwam ik bij reacties deze verwijzing tegen:
  http://www.pravdareport.com/business/finance/18-10-2011/119355-The_Large_Families_that_rule_the_world-0/

  Veel oorlogen worden uitgevochten tussen mensen die elkaar niet eens kennen en elkaar zelfs niets hebben aangedaan maar toch schieten zij elkaar af omdat een paar idioten hen dat bevelen hoe achterlijk is dat? Dat er een leger is ter verdediging van hun land kan ik nog begrijpen maar je land verdedigen door in het buitenland zelf als eerste te gaan vechten gaat helemaal nergens over want toen bv de VS en NATO Irak binnen vielen (wat later onterecht bleek te zijn) was er totaal geen dreiging van dat land tegenover Nederland bv ook hebben ze geen massa vernietigingstuig (zoals chemische rommel) gevonden terwijl Collin Powell dat toch als hoofdreden heeft aangevoerd.
  Telkens ook lijken de verantwoordelijken voor deze oorlog vrijuit te gaan zoals Blair en W.Bush (op een veroordeling voor oorlogsmisdaden in Maleisie na) maar ook Balkenende heeft ingestemd met deze oorlog zoals vele anderen ook hebben gedaan maar ondanks duizenden onnodige doden en gewonden lopen zij nog steeds vrij rond en baden zij in weelde.

  Politiek lijkt niets meer met het dienen van het volk te maken te hebben maar meer met hebzucht waar ze het volk voor misbruiken zowel financieel als ook lichamelijk door ze als kanonnen voer te gebruiken wanneer zij het nodig vinden.Na de tweede wereldoorlog waren er de zogenaamde Neurenbergprocessen en wat opvallend is is dat de hoogste lieden van het Derde rijk (als zij al geen zelfmoord hebben gepleegd) bijna allemaal ter dood zijn veroordeeld terwijl zij juist van alles wat op het gebied van onderhandelen tussen Duitsland en de geallieerden op de hoogte moeten zijn geweest omdat ze er mogelijk bij waren.Gelijktijdig heeft de VS echte misdadigers die letterlijk bij misdaden betrokken waren een veilig heenkomen bezorgd in voornamelijk Latijns Amerikaanse landen.Rudolf Hess wilde mogelijk gaan onderhandelen maar werd gevangen genomen maar dat was wel op het moment dat de Duitsers bij Calais volgens vele geschiedkundigen om onverklaarbare redenen halt hielden terwijl ze de Engelsen zo de zee in hadden kunnen drijven.Rudolf Hess heeft nooit zijn verhaal mogen/kunnen vertellen en heeft later volgens het officiele verhaal zelfmoord gepleegd.

  Waarom hebben ze Hess eigenlijk zolang vast gehouden want was de Holocaust niet later? Werd hij alleen maar vast gehouden omdat hij de tweede man van Duitsland was? Duitsland verkeerde door het verdrag van Versaille in een zware crisis en toch had Hitler de middelen om het sterkste leger op te bouwen,hoe kwam hij aan die middelen?

  Deden GM en Opel maar ook andere Amerikaans/Duitse bedrijven geen zaken met elkaar? Terwijl soldaten op dat moment tegen elkaar vochten?Waarom zijn de geallieerden nooit in opspraak gekomen voor hun oorlogsmisdaden zoals in Engeland het mishandelen van Duitse krijgsgevangen (deden ze in Irak bv niet hetzelfde met mensen door mensen als minder dan hond te behandelen?) of de aanval op Dresden,Hiroshima.Nagasaki en tal van andere onnodige aanvallen wat velen het leven heeft gekost?

  Vaak krijgt men te horen dat vluchtelingen/zwarten naar Europa komen om te profiteren en dat kan dan misschien wel zo zijn maar wie maken dat dan mogelijk en wat zouden we zelf doen wanneer we in een soortgelijke situatie zouden zitten?Wordt het niet eens tijd de echte schuldigen van veel ellende aan te spreken namelijk de politiek en hun verborgen opdrachtgevers?

  1. De verborgen krachten achter alle ellende zijn NIET de 13 families( grappig overigens dat daar dan weer het getal 13 prominent in beeld komt) die zijn “slechts” de uiterlijke vertegenwoordiging. De werkelijke krachten zijn niet van deze wereld, en kunnen dus niet met wereldse ( materie of economie)zaken bestreden worden . Van belang is dat we een bewustzijnsgroei gaan doormaken en alles wat dit ensceneert bloot leggen.
   Steeds vaker is namelijk klip en klaar dat de agenda slechts één agenda punt kent , het volledig slopen van de connectie van de mens met zijn goddelijke ( bij gebrek aan een beter woord)natuur. Dat gaat op het energetisch vlak door sex geweld en materie te promoten als levensdoel, op het materiele vlak door de hele natuur waar wij onderdeel van zijn te slopen . En om te voorkomen dat er ook maar iemand door krijgt wat er allemaal speelt worden we in een constante staat van survival gehouden , geen tijd om na te denken .

  2. Hoi Marcel.
   Marcel in mijn zienswijze kan het best zo zijn dat er meer tussen hemel en aarde is waar wij mensen geen weet van hebben maar om dan te schrijven dat de werkelijke krachten NIET van deze wereld zijn vind ik net iets te ver gaan wat het verhaal mogelijk ook ongeloofwaardig kan maken.Ik denk dat ik je wel een beetje kan begrijpen omdat jij vermoedelijk ervanuit gaat dat wij hier maar tijdelijk zijn en ons lichaam in “bruikleen” hebben om later terug te keren als stof naar de bron terwijl ook al het materiele maar tijdelijk is.
   Wie het boek van Robin de Ruiter”De13 Satanische Bloedlijnen” heeft gelezen kan denken dat het inderdaad om 13 families zou gaan maar de verwijzing gaat niet zozeer daarover maar meer over de grootste alles bepalende bedrijven.
   Wij leven nu op deze aarde en staan op de rand van de afgrond en of wij hier nu tijdelijk zijn of niet maakt niet zoveel uit maar willen we weten hoe het komt dat we op de rand van de afgrond staan dan zullen we dat zelf moeten proberen uit te zoeken in de hoop dat we dan naar een betere wereld voor iedereen kunnen toewerken.
   In de verwijzing wordt ook niet geschreven over 13 families.
   Citaat:We are speaking of 6,8 or 12 families who truly dominate the world.Know that it is a mystery difficult to unravel.En een stukje verder staat en ik citeer:We can see now there appears to be a nucleus present in all banks:State Street Corporation,Van Guard Group,BlackRock and FMR (Fidelity).

  3. Arnold een krachtige schets van mijn beweegredenen chappeau! Nee ik snap wel dat het voor vele te ver gaat , maar voor mij gaat het om het bewust worden in een iets bredere zin inderdaad. En zoals het goed onderzoek betaamt geeft het dan geen pas diepten waarvan ik weet heb niet te onderzoeken .
   Ik heb het boek waaraan je refereert niet gelezen , wel heb ik uitgebreid mijzelf geïnformeert over de zaken waarover het boek gaat. Ik beschouw het dan ook wel als iets waardevols ,om mijn bredere visie wat achterwege te laten voor een grotere publiekgroep, omdat het voor vele dus te ver gaat. Laat onverlet dat ik mij vrij voel hier dergelijke gedachten wel te delen.

  4. 13 treden in de piramide, ieder plateau met zijn eigen dimensies (dus frequenties)
   13 families met hun eigen “taak” 13 bloedlijnen met hun eigen frequenties
   Jezus met zijn 12 apostelen, samen 13. Een dozijn + 1 controler. Zodra het dozijn zich vermeerdert is het een gros ( het gros) 144 dus. 72 engelen en 72 demonen ( Goëtia) maken weer 144.
   http://www.archangels-and-angels.com/misc/72_gods_angels.htm
   http://www.mysticfiles.com/72-demons-evoked-by-king-solomon/
   Nummerologisch steeds weer het getal 9
   https://truththeory.com/2016/11/25/teslas-secret-behind-numbers-3-6-9-finally-revealed/

  5. Marcel.
   Bij wat ik schrijf geef ik alleen mijn eigen mening omdat ik simpelweg niet voor andere mensen kan,mag en wil spreken. Ook meen ik te begrijpen dat jij op spiritueel vlak heel erg ver gevorderd bent waardoor jouw opvattingen mogelijk voor velen moeilijk te volgen kunnen zijn.Wanneer ik naar mezelf kijk dan weet ik nog dat het bij mij ook nogal “vreemd” overkwam toen ik dergelijke opvattingen voor het eerst las wat aan mij lag natuurlijk omdat ik me op dat vlak nooit had laten informeren.Door niet gelijk af te haken en jouw schrijven te lezen en proberen te begrijpen begon ik het voor mijn gevoel steeds beter te begrijpen en ook van Imke heb ik veel geleerd waarvoor beiden bedankt.
   Het enige waar ik voor vreesde was dat niet iedereen die moeite zal nemen en mogelijk zelfs spotterig kunnen reageren zoals bv een vergelijking maken met groene mannetjes of iets dergelijk waardoor het hele verhaal niet meer serieus over kan komen.
   Misschien had ik die reactie beter niet geschreven omdat ik ook had kunnen weten dat het mogelijk nogal opgeblazen kan worden.Ook vind ik het jammer dat er op bv de verwijzing en het verhaal in 20 niet inhoudelijk gereageerd is zoals dat ook wel vaker bij reacties van andere mensen achterwege blijft.Dit is alleen maar mijn mening wat niet wil zeggen dat het ook een juiste opvatting hoeft te zijn.

  6. Arnold,
   Alsjeblieft beste man , ik maak van dezelfde boterhammen dezelfde poep als jij. Ik kan je inbreng vaak erg waarderen , je bent minstens zo’n leraar voor mij als ik voor jou. Mijn focus ligt wel op een ander vlak als dat van de meeste mensen , maar dat maakt mij niet verder gevorderd of wat ook . Mijn focus is de energetische wereld als oorzaak van veel problemen hier, en ik hou niet echt van symptoom bestrijding, dat leid zo af. Groet Marcel

  7. Marcel.
   Ik ben het gedeeltelijk wel met je eens dat veel ook met het energetische te maken heeft.
   Wanneer iedereen diep bij zichzelf op onderzoek zou gaan en eerlijk zou zijn dan zouden velen erachter komen dat ze gehoor geven aan hetgeen de hersenen hen ingeven in plaats van wat hen van binnenuit ingegeven wordt (wat uit het hart komt zeg maar) maar waarom zouden zij dat kunnen doen? Eigenbelang en materieel gewin is vaak hun leidraad wat voor anderen die met dergelijke lieden te maken krijgen desastreus kan zijn. Vaak zitten zij aan een hypotheek vast terwijl luxe en comfort voor hen het belangrijkste zijn waarvoor zij alles doen zoals andere mensen niet helpen maar juist tegenwerken omdat ze hun inkomen niet op het spel willen zetten.Teveel mensen die werken zijn afhankelijk geworden van hun werkgever waardoor zij gewoon uitvoeren wat die hen opdraagt zoals ambtenaren die blind uitvoeren wat de wet en regelgeving ( verzonnen door niet altijd eerlijke beleidsmakers uit bv Den Haag) hen voorschrijft of dat nou correct is of niet maakt hen niet uit zolang Den Haag hen maar blijft betalen.Bij gewone bedrijven idem want voeren zij niet uit wat de werkgever hen opdraagt dan doet een ander het wel en zijn ze hun job kwijt.Elkaar daadwerkelijk helpen en met elkaar begaan zijn is dan ook ondergeschikt geworden aan materialistisch/geldelijk gewin.Daarom vind ik dat we ook de tastbare/zichtbare oorzaken van veel ellende mogen/moeten benoemen zodat mensen er eens over gaan nadenken waarbij ik hoop dat dan verbetering kan plaats vinden waarbij ik ook weet dat velen aan het materiele zullen vasthouden wat verbetering dan in de weg blijft staan.

  8. Ten eerste wil ik graag aangeven dat ik geweld zowieso afkeur omdat dat geen oplossing is en de situatie vaak alleen maar kan doen verergeren.Ook is de reden van deze aanslag nog niet duidelijk.Met elkaar in gesprek blijven en vooral naar elkaar luisteren lijkt mij een betere optie zolang geen van beide gesprekspartners hun wil aan de ander op wil leggen maar gezamenlijk naar een oplossing blijven zoeken voor een probleem.
   De burgemeester zegt en ik citeer:”Burgers zijn wel eens ontevreden,maar deze mate was niet te verwachten”, zei ze.https://nos.nl/artikel/2247062-aanslag-op-gemeentehuis-lingewaard-bestuurder-rijdt-met-gasflessen-naar-binnen.html
   Vooral “deze mate was niet te verwachten” daar leidt ik uit af dat ze dus wel iets verwachtten.Steeds meer zie je het aantal beveiligers op overheidsinstellingen toenemen wat mogelijk duidt op angst voor iets.Wordt het dan eens geen tijd om na te gaan waarom dat is? Dienen zij de burger nog of voeren zij blind beleid uit of dat die burger waarvoor ze uiteindelijk daar zitten nu ten goede komt of niet?
   Wat kunnen mensen doen wanneer ze tot wanhoop en uitzichtloze situaties gedreven worden en zij die er iets aan kunnen doen het mogelijk laten afweten?
   Iets dergelijks zou mogelijk ook kunnen gebeuren in Groningen waar mensen met schade door gaswinning nog steeds aan het lijntje worden gehouden al hoop ik het niet.
   Zolang de staat en gemeenten alleen maar oog hebben voor prestige projecten waarbij alle voordelen naar grote bedrijven gaan terwijl de burgers daarvoor opdraaien of de nadelige gevolgen ondervinden kan ik wanhoopsdaden min of meer wel begrijpen al keur ik het af.De vraag mag dan misschien gesteld worden wanneer die ambtenaren zich eens gaan afvragen waar ze eigenlijk mee bezig zijn en of de burgers daarmee gediend zijn.

 12. Arnold.

  Waar Marcel m.i. aan refereert gaat het om geestelijke krachten, die het leven op aarde sturen en inspireren. Ik heb daar zelf in vele vorige artikelen ook naar verwezen. Deze geestelijke krachten zijn ten goede en ten kwade te gebruiken. Ten goede betekent dat ze op individueel niveau ingezet worden ten voordeel van de evolutie van de gehele mensheid en al het leven op aarde.

  Ten kwade betekent dat ze vanuit (groeps)egocentrische intenties misbruikt worden om die evolutie om te buigen in een devolutie. Dus een afbraak van al het natuurlijke leven en het te vervangen door een kunstmatig geschapen leven. Kijk om je heen en zie hoever ze daar al in gevorderd zijn.

 13. Marcel, ik weet ook dat wat ik schrijf voor velen te ver gaat. Toch schrijf ik het, omdat ik het noodzakelijk acht het beest bij zijn ware naam te noemen. Een ieder kan eruit halen wat er voor hem/haar uit te halen valt.

  1. Arend, Arnold, Coz ,En de rest,
   Ik kan hele verhandelingen ophangen over wat ik denk te hebben geobserveerd , maar de conclusies gelden alleen voor mij . Het heeft te maken met “existentieel alleen zijn”, das niet een negatief iets maar meer te vertalen naar “ervaringsdeskundige”. Dat die laatste titel niet veel maatschappelijke status heeft en daardoor voor dus niet helemaal voor vol wordt aangezien ., is me wel bekent , maar accepteer ik niet.
   Die laatste keuze leerde mij dat de “aanvallen” door : mensen ,instanties , regelgeving , wetten enz. enz. ( om maar te zwijgen van zaken die voor de wetenschap niet bestaan)op mijn persoon , zeg maar een oorzaak gevolg dingetje was. Oorzaak : ik steek mijn kop boven het maaiveld en spreek een ieder aan op zijn eigen verantwoordelijkheid. Gevolg : het ultieme gezeik en tegenwerking door voornoemde “aanvallen”.
   Maar dat zal vele bekent in de oren klinken .
   Door al die “strijd”( die ik overigens helemaal niet wens) bedacht ik dat als alle “wereldse zaken” slechts uitingen van zijn ,symptomen , zouden we ( of een gedeelte der mensheid )dan niet de oorzaak moeten benoemen en teniet doen? Om dan gelijk maar de hele “symptoom systemen “aan te pakken is voor de bewustwording wel oke , maar verandert m.i. niet veel aan het spelletje. Alleen de strategie verandert , zie Trump en de hele Q anon hype , niet veel meer dan de zoveelste afleiding naar het materiële…..

  2. Misschien een mooie aanvulling als leidraad voor het handelen naar een betere menswaardige wereld .
   Er is een verhaal over een noord amerikaanse medicijnman die als volgt antwoorde op de vraag “Wat is het verschil tussen de witte en de rode man?”.
   “de witte man wordt met zijn handjes tot vuisten geboren , de rode man met zijn handen open”. Daarna stelde hij een vraag aan de vraagsteller,”In welke handen past het meeste zand?”. Ik heb daar veel over nagedacht en deel graag een gedachte, daar komt ie!
   Vuisten staan voor ego , voor vasthouden , knijpen ,vechten, van mij ……….Open handen staan voor helpen ,vrede ,geven,openheid………
   Ik weet wel een antwoord maar dat geld alleen voor mij , een ieder ander moet zijn eigen waarde hieruit halen .

 14. E=A, Hoe zou Trump aan de macht kunnen komen, als hij geen spelletje speelt/speelde met de alles verpulverende kaken! Live is a stage en vooral de politiek. Geloof niet alles wat je ziet en hoort. Wie is er bang voor AI, wij zijn veel machtiger als we niet bang zijn! Big brother is watching you, mooi, dan kunnen ze zien dat mensen wakker worden en opkomen voor zichzelf en medemensen. Er is zoveel informatie,ze kunnen het niet meer aan. Geweldig dat dit artikel hier staat, open en eerlijk! Aldous Huxley: Dat mensen niet veel leren van de lessen van de geschiedenis is de belangrijkste van alle lessen van de geschiedenis.(je moet wel eerst de echte geschiedenis kennen) Ik heb respect voor hem; geboren in een elite, binnenste cirkel van geheime intelligentie (aangestuurd door de onzichtbare machten)familie kwam Aldous op voor het Goede en liet zich niet meeslepen door hoogmoed. Hij stierf op een belangrijke dag: 22 november 1963. Het begin van het openen van de ogen van mensen die in slaap waren gevallen. Tot slot een citaat aan alle Godsdienstige geloven: Alle goden zijn zelfgemaakt en wij zijn het die aan de touwtjes trekken en daarmee geven wij ze de mogelijkheid om aan onze te trekken. Je bent wat je denkt!

 15. Een zeer verhelderende documentaire over hoe de Talmudische Joden met hun antichristelijke communisme Europa en uiteindelijk de hele wereld hebben veroverd. Het artikel en de daarin opgenomen documentaire in drie delen beschrijft exact wat ik in het hierboven weergegeven en vele vorige artikelen ook heb benoemd.

  https://europathelastbattle.wordpress.com/watch/

  Ook hier geldt, sla de video’s op voordat zij zijn gecensureerd. Een mogelijk hulpmiddel voor het downloaden van filmpjes op youtube is is Free Studio:

  https://www.dvdvideosoft.com/free-dvd-video-software.htm

  1. Arend 25 :
   Een goede documentaire, die aansluit bij mijn andere bronnen. Het downloaden van de youtoube filmpjes gaat echter mijn technische kennis te boven.
   Bij opzoekingen voor een ander dossier stootte ik nog op een vb van de Pax Judeica :
   https://www.rt.com/uk/356981-israeli-arms-falklands-war/
   met kort citaat :
   “A 1984 memorandum, found in documents from Foreign Office Near East Chief C.W. Long, makes it clear that: “Israel was one of the few countries to supply Argentina with arms during the Falklands conflict and has continued to do so.”
   The documents show that, although the UK Foreign Office remonstrated with Israel about supplying Britain’s enemy, Long was sure that “Israeli interests in Argentina will outweigh any readiness they might otherwise feel to be helpful to us.”
   In the 2011 book Operation Israel, Argentine author Hernan Dobry confirms that Israeli officials denied any knowledge of the arms sales when confronted about them by UK diplomats during the war.
   He also pointed out that Menachin Begin had been a resistance fighter in Palestine in the 1940s, and that his Irgun comrade, Dov Gruner, had been executed by the British in 1947.
   In his book, Dobry suggests that there was a strong element of vengeance in Begin’s decision to back Britain’s enemy.Dobry claims that after signing off on the arms deal Begin said: “Dov up there is going to be happy with the decision.” (=einde citaat).
   Israël had dus blijkbaar geen probleem met de Argentijnse dictatuur, en om terzelfder tijd G.B. in de rug aan te vallen !! Moet blijkbaar kunnen!!
   Een ander vb van deze Pax Judeica :
   http://aanirfan.blogspot.com/2018/08/oliver-north-weapons-and-drugs.html
   Dit heeft betrekking op het Iran Contra gate dossier met wapen en drugssmokkel , de Lockerbie vliegtuig ramp en de rol van Oliver North. Een citaat :
   ” According to Ostrovsky, Mossad tried to frame Libya by transmitting a fake message.
   Ostrovsky testified that it was Mossad who set up a transmitter in Tripoli that generated a false signal about the “success” of the Berlin bomb. There was a similar ‘fake’ message about Lockerbie, which may be the work of Mossad. In one of his books, the author Gordon Thomas argues that the tagging and smuggling aboard of the lethal Lockerbie suitcase was organised by Mossad.”(=einde citaat).
   De ganse tekst in de link is echter van belang. Ik vermeld dit, om een “tip” te geven wat de MH 17 betreft. In de tekst is er ook de vermelding van : Monzer al-Kassar, die gelinkt is aan de in NL wel bekende Henk Rommy. Ostrovsky was een “katsa” die in Brussel gestationeerd is geweest, en die ook al uitvoerig aan bod gekomen is op WTK.

 16. Een voorbeeld van de Pax Judeïca in overdrive in G.B. :
  https://www.davidicke.com/article/492787/labour-party-cave-israel-zionist-lobby-corbyn-clarification-not-endorsed-spineless-nec
  met citaat :
  “Labour has now accepted that it’s ‘anti-Semitic’ to [claim] ’that the existence of a State of Israel is a racist endeavor’ when Israel has written apartheid into state law. Absolutely incredible.
  ‘Labour’s ruling body has adopted the full International Holocaust Remembrance Alliance definition of antisemitism – including all 11 examples – plus a “statement” clarifying that freedom of speech on Israel will not be restricted. (=einde citaat).
  Over de achtergronden van dit “plooien” voor de diktaten van de Zionistische lobby in G.B. :
  http://aanirfan.blogspot.com/2018/09/friends-of-israel.html
  met citaten :
  “The (re) definition of antisemitism now adopted by Labour will inevitably deter legitimate criticism of Zionism and indeed criminalise it: making it that much easier to topple Jeremy Corbyn and replace him as Labour’s leader with a more amenable “Friend of Israel” on the pretext of removing an “anti-Semite”………………
  What those ultimately responsible for this prohibition of justified criticism don’t want the public to discover is that –
  The Zionist modus operandi for shaping UK politics, foreign policy, and public opinion includes the use of Organised Child Sexual Abuse and Child Trafficking –
  As a tool for rewarding, entrapping, removing or blackmailing parliamentarians and other prominent public office holders and VIPs.
  The organised and widespread trafficking and sexual abuse of children is employed throughout the world, including in the British Isles for many decades, as an effective tool for advancing the cause and agenda of Greater Israel.” (=einde citaat).
  In de tekst in de 2de link is er ook een beperkt overzicht van de pedo activiteiten in G.B. met de betrokkenheid van de “kosher nostra”. Een andere belangrijke actor is echter niet vermeld :
  “The Brotherhood…” (=loge). Eens te meer trek ik de aandacht op de rol van de “chantage” die m.i. de verklaring is voor tal van toestanden waarvoor er op het eerste zicht, geen logische verklaring is. Dit geldt ten andere ook voor tal van andere landen.

 17. Eerst dit nou kan ik me voorstellen dat mensen vinden dat ik teveel reageer waarbij ik vermeldt als dat zo is u dat gewoon kan laten weten in een reactie wat ik al eerder heb geschreven.Het is niet mijn bedoeling om ervoor te zorgen dat het lijkt dat ik de wijsheid in pacht heb (want dat heb ik absoluut niet) en daardoor het idee kan oproepen dat ervoor kan zorgen dat andere mensen niet of nauwelijks nog reageren .Ik schrijf niet om interessant te doen maar mijn bedoeling is mensen de ogen openen en als het kan een discussie op gang te krijgen,helaas gebeurd dat nog zelden.
  Daarom geef ik indien nog toegestaan voorlopig nog een laatste reactie over iets wat mij opviel.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/02/waarom-de-aanslag-op-amsterdam-cs-tot-weinig-onrust-leidt-a1615037
  Citaat:De dag na de aanslag was er op het Centraal Station niemand te vinden die ERG GESCHROKKEN OF BANG WAS.PANIEK IS ER NAUWELIJKS,EEN WERVELSTORM OP SOCIALE MEDIA BLIJFT UIT EN ISLAMKRITISCHE POLITICI HOUDEN ZICH RELATIEF STIL,HOE KOMT DAT?
  Alleen al het feit dat ze dergelijke verwachtingen beschrijven en kennelijk ook verwacht hadden geeft te denken vind ik.Dat roept de vraag op of die aanslag op Amsterdam CS juist niet bedoeld was om voornoemde effecten teweeg te brengen wat zou betekenen dat er opzet achter zou kunnen zitten.Afgelopen week is zowat elke dag in nieuws bulletins wel bericht over deze aanslag terwijl ze dus weten dat het kennelijk geen Nederlander interesseert omdat die gewoon met het dagelijks leven verder is gegaan door toch te blijven hameren op die aanslag lijkt het erop dat ze toch blijven proberen de publieke opinie een bepaalde richting op te sturen.
  https://nos.nl/artikel/2249728-man-steekt-zeven-mensen-neer-in-parijs.html
  Opvallend is ook dat zomaar ineens uit het niets overal kleine en grotere steekpartijen zouden plaatsvinden.Hier vind ik het dan weer vreemd dat ondanks dat in Parijs al meerdere aanslagen zijn gepleegd ze nu niet van een terroristische daad uitgaan en dit aan de normale politie en justitie over laten.Wanneer je al eerder aanslagen door terroristen zegt meegemaakt te hebben zou ik denken dat in dit geval daar het eerst aan gedacht zou mogen worden en dat je juist wel terroristenexperts inzet.

 18. Ik voel me diep beschaamd door de steun van de Nederlandse regering aan diverse militante anti-Assad groepen en de White Helmets. Daarmee is de Nederlandse regering dus mede aansprakelijk voor de slachtingen in Syrië en de gepleegde valse vlag aanslagen. Nieuwsuur en Trouw hebben deze steun geopenbaard en nu heeft de regering besloten deze te stoppen. Waar zijn de protesten in Den Haag?

  https://www.rt.com/news/438117-netherlands-syria-militants-funding/

  1. Het meest erge is nog wel de reden voor het stoppen van de hulp. De overheid geeft als reden om de hulp aan die militante groeperingen te stoppen, dat het niet meer in de verwachting ligt dat de hulp zal leiden tot het behalen van de doelstelling die de groepen hebben , daar Assad de oorlog naar alle waarschijnlijkheid gaat winnen.Dus helemaal niet geschrokken van het “foutje”nee ze wisten drommels goed wie ze steunden.Pek en veren iedereen naar den haag en weg met die gasten.

  2. om wat te illustreren gebruik maken van een anglo artikel kan wel maarrrrr, https://www.haaretz.com/1.4930381 wat mij betreft, zeg het in je moerstaal of hou het anglo, of zeg het niet, “Lawmakers” is geen goede vertaling klakkeloos overgezet naar “wetgevers”, das geen dutch en geen drents en geen engelen taal, er zijn blijkbaar in de polletiek veel “jews” vertegenwoordigd, Polletiekers praat ambtenaren die ook aan de lopende band wetten maken jah, omdat wij het toe blijven juichen, tweede kamers in een zaadsenaat, parlementariërs, praatdraaikontgekkies die de boel makkelijk voor de mal houden jah, zal best, maar ik denk niet in groepen, en ze zullen er best in grote getale zijn, daar waar de hoefijzers in het vuur gelegd worden, en elkaar de hand boven het hoofd houden en vast ook erger, maar de enige manier om iemand tegemoet te treden is met naam gezicht faam rechtstreeks, in die zin ben ik nog nooit een “jew” tegen gekomen, ik bedoel Nigel Farage is voor mij Nigel, en dat die man wat boven gemiddelds kan met speechen en taal en meer is evident duidelijk voor mij, voor mijn part is het een eskimo, en ach wie weet is hij een typisch voorbeeld van een hottentot, met bijbehorende schaduw klupjes, zal best, of ook niet, daar zit hum de kneep, making plans for Nigel, of is het een askANassiebal of een saffardiaans sinasappeltje of een keizertje of een viking, machtig interessant hoor via de nieuwste dna mogelijkheden duizenden jaren terug traceren, wil het best weten maar voor mij blijft het Nigel, zelfs ook de US Bosjesmannen junior en senior, zal zeker een feit zijn dat ze van de doodshoofdyale do het in een grafkist unieperversieteit klup zijn, maar dan nog, George blijft voor mij George wat ie ook wel of niet op z’n geweten zal hebben, anders kan je never nooit met mensen werken, en das het belangrijkste in mijn opinie, om ooit verder te kunnen komen, niet om te vergoeilijken daar gaat het niet om. Oh jah over infovrede Alex de verschrikkelijke, als er iemand zich uitgelaten heeft over de rol van de banken in de crisis of 2008 OOOOOOOOOO 8, is hij het wel, als er iemand is die 911 zelfs voorspeld heeft en geduid is hij het wel, als er iemand is die nooit gezegd heeft dat Israhel alleen maar geweldig is is hij het wel, maar vooral 20 jaar joepjoep films van hem verbranden verbannen, zodat ik nu niet 1 voorbeeld meer kan laten zien hier van die alexandria video biblioteek die met 1 druk op de knop even gedelete is voor ons en de mensen die na ons komen, schandalig idioot, en mocht het toch te veel ‘gecontroleerde’ oppositie zijn is het verdomd goed gelukt al die jaren, als je het niet meent is het gods onmogelijk om zoiets zo lang vol te houden, tenzij je door en door verrot bent en dat is Alex zeker niet geheel, he is not perfect, dat hoeft ook niet, dan zou het geen mens meer zijn. http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/12/7-keer-nigel-farage-in-topvorm-heerlijk-om-terug-te-kijken/oh jah in dat kader niet onbelangrijk, ook iemand die al geband wordt Stefan Molyneux on Race and IQ (Pt. 2) https://www.youtube.com/watch?v=T0KKc6GbeNo bepaalde mensen van bepaalde stammen zijn boven gemiddeld in taal, zoals jij en ik Arend, en niet te vergeten antivax lichtbollen Jaap bijvoorbeeld, zal me nix verbazen wat er uit onze dna testen naar voren zou kunnen komen. XTC-Making Plans For Nigel https://www.youtube.com/watch?v=gXNhL4J_S00

  3. play it Loud Now, is mijn advies in hun pure guppie jaren nog net voor de roem, dat is leven in oprechtheid on stage Live open en bloot zoals het is en was voor mij, verschrikkelijk 1979, de hel in de eerste brugklas in schoonhoven, overgeplant door mijn ouders in een middeleeuwse ratten omgeving, met jijhaattieh ideeën over god zonden en de hel en hoe je dat er vroeg in moet stampen bij de kids, 2 keer raden van wat voor stam de hoofdonderwijzer op het dorp was, en het knapste favo meisje uit de klas, taal virtuozen ver uitsteigend boven het gemiddelde op het dorp, daardoor automatisch de dienst uitmakend van wat er dagelijks volgens hun buien wel of niet door de beugel kon, als plaatsvervangende zelf benoemde vertegenwoordigers van een sacherijnige oud testamentisch wraakgod die tegen x was behalve als tie zelf kon mee doen, de almachtige bemoeial; The Cure – A Forest * first ever TV performance Dec 79 https://www.youtube.com/watch?v=-CtgAgTqx0w en jah daardoor heb ik eindeloos leren buigen en deleten, van mezelf.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.