Advertentie

Pax Judeïca is groeiende..


Disclaimer Arend Zeevat, auteur van dit artikel:
Het onderstaande artikel zal zeker weer de nodige tegenreacties oproepen, daar het gaat over het meest gevoelige thema van de moderne tijd, Een thema dat met veel georkestreerde sentimenten omgeven is, die het recht op vrije meningsuiting en waarheidsvinding onmogelijk trachten te maken en te criminaliseren.

Velen die deze sentimenten aan hun laars lapten, daar zij hun eigen geweten volgden en de waarheid zichtbaar wilden maken, zijn door de manipulatoren achter deze sentimenten op een al dan niet juridische brandstapel geplaatst. Daarom wil ik op voorhand melden, dat ik me volledig bewust ben van die sentimenten en toch schrijf wat ik te schrijven heb. Daarbij maak ik gebruik van mijn onvervreemdbare recht op vrije meningsuiting.

x

x

Pax Judeïca is groeiende..

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

 

In dit artikel wil ik zeker niet voorbij gaan aan al het onbeschrijflijke leed dat onder andere de Joden in de 20ste eeuw is aangedaan. Het geaccentueerde in de vorige zin geeft precies aan waar het in deze bij alle georkestreerde sentimenten om gaat. De Joden waren onder vele andere medemensen het slachtoffer van de satanisch geïnspireerde machtsovername op deze planeet. Het heeft er voor gezorgd dat er een wereldwijd eenzijdige focus op het ogenschijnlijk gepatenteerde slachtofferschap van de Joden in de 20ste eeuw werd gericht. Dit is tevens een legitieme basis gebleken voor de gruwelijkheden, die door het Zionistisch/communistische regime in Israël en haar globale volgelingen aan de niet-Joden is en dagelijks nog wordt aangedaan. Het komt neer op het in de psychologie van traumatisering bekende slachtoffer/dadersyndroom.

Traumaverwerking is niet gebaat bij het eindeloos bevestigen van de slachtofferrol. Deze is slechts gebaat bij het verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven, er zingeving in te vinden en betekenis aan te geven. Daardoor in de eigen kracht te gaan staan en het eigen creatieve potentieel te ontwikkelen. Mijn boodschap aan het Joodse volk is dan ook, om eindelijk eens de ketenen van het verleden te verbreken en zich te bevrijden van haar, door Satan geïnspireerde leiders.

Exit Pax Americana
De geopolitieke circusshow die zich momenteel voor onze ogen afspeelt is zeer boeiend om waar te nemen. We leven in een interessante tijd en kunnen nog meer interessantere tijden tegemoet zien. Wat gedurende de laatste weken in het Midden-Oosten aan ontwikkelingen heeft plaatsgevonden zou een voorbode kunnen zijn van snel veranderende machtsverschuivingen, die de wereld dichter bij een Zionistisch/communistische werelddictatuur zullen brengen.

In een aantal vorige artikelen (HIER). heb ik aangegeven dat de Pax Americana ontmanteld zal worden, om plaats te maken voor de zich nu openbarende Pax Judeïca, Voor de overgang van de Pax Americana naar de Pax Judeïca zijn in het verleden verschillende planmatige programma’s opgesteld. Om er maar een paar te noemen:

 • De Protocollen van de Wijzen van Sion (HIER)
 • Het Rothschild Manifesto (HIER)

Daarnaast zijn er nog allerlei deelprogramma’s opgesteld, die een aanpassing inhielden aan actuele ontwikkelingen. Deze werden en worden besproken tijdens allerlei achterkamerbijeenkomsten, zoals die van de Bilderberggroep, de Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission en andere overlegorganen van zogenaamde ‘wereldleiders’. Die wereldleiders zijn echter de marionetten van hen die aan de werkelijke touwtjes trekken. Dat zijn, zoals bekend mag worden verondersteld, de bankiers en multinationals. Dus de bekende club van verdachten. Een inmiddels ook meer bekend geworden plan voor een de groeiende overheersing van een Zionistisch/communistisch gefundeerde groep, is het Yinon Plan.

Het Yinon Plan: Orde uit Chaos…

Het Yinon Plan, dat een voortzetting is van de Britse strategie in het Midden-Oosten, is een Israëlisch strategisch plan om Israëlische regionale superioriteit te verzekeren. Het dringt aan op en bepaalt dat Israël haar geopolitieke omgeving moet herscheppen door de balkanisering van de omliggende Arabische staten in kleinere en zwakkere staten. (Bron)

De koppeling tussen Zionisme en Israël is volop aanwezig. De koppeling Zionisme met het Jodendom nauwelijks meer. Het Zionisme is daarmee één van de meest onderdrukkende valse-vlag-operaties in de wereld.

Oorlog en nog meer oorlog
Vanuit een menselijk oogpunt is het een zeer gerechtvaardigde vraag, waarom er in het Midden-Oosten sinds het ontstaan van de Zionistisch/communistische apartheidsstaat Israël zovele oorlogen hebben gewoed in die regio. Een zeer voor de hand liggend antwoord is natuurlijk de controle over de immense olie- en gasvoorraden, die het westers ontwikkelde technologische apparatenpark van de nodige brandstof voorzien om tot ‘leven’ gewekt te kunnen worden.

Daar hangt natuurlijk het verhaal mee samen dat de mensheid, sinds het ontstaan van het materialisme in het begin van de 19e eeuw, afhankelijk gemaakt diende te worden van een financiële schuld gefundeerd consumentisme (HIER). En raad eens wie daar het meeste voordeel van hebben. Juist ja, dat zijn diezelfde banken en multinationals die het voortdurende oorlogscircus gaande houden.

En wie is de spin in dit onmenselijke en leed veroorzakend web van financiële stromen? Dat is de familiedynastie der Rothschilds, die door haar machtsmanipulaties het in 1829 al mogelijk maakte (HIER) dat de Zionistisch/communistische apartheidsstaat Israël in 1948 kon ontstaan. Daartoe heeft zij als verdere voorbereiding in Europa twee oorlogen ontketend met een wereldwijde impact.

Vooral aan de laatste heeft zij de slachtoffersentimenten van de Joden verbonden, die dit onderwerp zo moeilijk openlijk bespreekbaar maakt. Israël speelt daarom een cruciale rol in dit geheel en deze staat houdt de gehele mensheid in een houdgreep (HIER). In de video hierna kun je een interview beluisteren dat ik voor Argusoog Radio had met de voormalig Israëlische jazzmusicus Gilad Atzmon.

Tegenstrijdige belangen?
Met name in het Midden-Oosten lijken de belangen van het westen en oosten elkaar te bijten. Vooral in Syrië is de laatste jaren de oogverblindende en misleidende show opgevoerd van een strijd tussen westerse machten, die het belang van Israël behartigen en de aan de ‘voormalig’ communistische staten China en Rusland gelieerde Arabische staten Syrië en Iran. De rol van het sunnische Saoedi-Arabië is in dit geheel een uiterst intrigerende, maar ook zeer dubieuze. Zij is naast één van de grootste exporteurs van olie, tevens een grote financier en exporteur van zeer gewelddadig en sociaal ontwrichtend terrorisme (HIER).

Ze is ook het fundament van het door de Amerikaanse petrodollar gedomineerde economische wereldcircus van de Rothschilds en partners in crime. Daarmee heeft zij een aanzienlijke machtspositie in het Midden-Oosten. Een positie waarin zij zich bedreigd voelt door het op een andere Islamitische (shiïtische) overtuiging gebaseerde Iran. Tegenstellingen alom dus. Ook is er de ogenschijnlijke tegenstelling tussen het door Arabische stammen bevolkte Saoedi-Arabië en het door voornamelijk Khazaarse ‘Joden’ bevolkte Zionistisch/communistische Israël.

Zoals we langzamerhand wel al weten is in deze wereld echter niets wat het lijkt. Achter de circusfaçade van vijandigheid schuilt een sfeer van handjeklap en manipulatie. Zo ook achter de bovengenoemde vijandigheid tussen Arabieren en Joden. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat beide landen in het geheim een lange tijd aan het zicht ontrokken intieme band hebben. In dit artikel (HIER) wordt uitvoerig uit de doeken gedaan welke vorm deze intieme band heeft en hoe deze is ontstaan.

Groter Israël
Er wordt zelfs vanuit gegaan dat de Zionisten het olierijke Saoedi-Arabië mede geholpen hebben te ontstaan (HIER), nadat de Engelse koloniale overheersers er hun verdeel en heerspolitiek hadden bedreven. Zo heeft Israël in een Arabische staat een bondgenoot geschapen. Een bondgenoot die haar helpt het Midden-Oosten rijp te maken (HIER) voor de voltooiing van het Yinon Plan en het scheppen van Lebensraum voor het Groter Israël (HIER).

Saoedi-Arabië en Israël zijn in het kader van bovenstaande, na hun aanvankelijke nederlaag in Syrië, veel smerige zaken aan het bekonkelen, in de zin van een volgend slachtveld in het Midden-Oosten. Het zoveelste nutteloze slachtveld, waar weer vele onschuldige mensen zullen worden geslacht en geofferd om het zoveelste satanisch geïnspireerde bloedoffer te kunnen plengen. Dit zal in eerste instantie geschapen worden in Libanon (HIER). Daarna is via deze ‘omweg’ Iran aan de beurt.

 

Het hieronder weergegeven citaat komt uit een artikel (HIER), waarin ingegaan wordt op de achterbakse plannen van Israël en Saoedi-Arabië. HIER kun je een artikel lezen over hoe de Zionistisch/communistische entiteit Israël, in het kader van haar eigen belang van een Groter Israël, de sunnisch georiënteerde moslimwereld over wil nemen.

“De recente lekken van een geklasseerd bericht van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse zaken, dat wereldwijd verzonden is naar alle Israëlisch diplomatieke faciliteiten, verwijst naar de truc die wordt verricht door Israël en Saoedi-Arabië ten aanzien van het bewerkstelligen van politieke onenigheid in Libanon en een Saoedi-militaire confrontatie met Iran.”

Saoedische hoofdenhakkers
Het rigide Wahabisme, een in Saoedi-Arabië ontstane sektarische stroming binnen de Islam (HIER) die de Islamitische Sharia-wetgeving op een onmenselijke wijze uitvoert, is verantwoordelijk voor honderden afgehakte hoofden van mensen die deze wetgeving overtreden hebben (HIER). De huidige troonopvolger binnen het Saoedische koningshuis, Mohammed bin Salman (MbS), is tevens stevig betrokken bij de oprichting van ISIL/ISIS/IS. Da’esh (HIER). Momenteel is hij binnen dat koningshuis schoon schip aan het maken en alle bedreigende elementen aan het elimineren. Daarmee hoopt hij zijn autocratische alleenheerschappij te kunnen vestigen.

MbS ‘ s coup tegen de vorsten van het Huis van Saud veranderde het regime effectief van ‘Saudi’ in ‘Salmani.’ MbS is een belangrijke inspirator achter de oprichting van de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIL), of ‘Da’esh’, in Irak en Syrië; de hoofdarchitect van de genocidale Saoedi-oorlog in Jemen, en de drijvende kracht achter de door de Samenwerkingsraad van de Golf opgelegde economische en reissancties aan Qatar. MbS, die samenwerkt met Kushner en de Israëliërs, wil ook de Verenigde Staten in een groot militair conflict met Iran lokken.(Bron)

Hoe klef was de samenzwering van de Saudi’s met de Bush-clan..??

De bovengenoemde betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij het ontstaan van die club met steeds veranderende namen, maar laten we het simpelweg maar houden op Al CIAMossada, is dus duidelijk. Het maakt het bijna vanzelfsprekend dat men voor het in het westen propageren van deze club gebruik maakte van een beeld, dat voor een belangrijk deel bestond uit het afhakken van menselijke hoofden. Dat blijkt immers ook bij de Saoedi’s een favoriete hobbymatige straf te zijn.

De vervulling van het Yinnon Plan…
Zoals uit al het hiervoor beschrevene duidelijk mag worden zijn de machthebbers op deze planeet telkens weer bezig hun plannen bij te werken, om deze op een zo effectief mogelijke manier te kunnen implementeren. De veelbesproken en beschreven Nieuwe Wereld Orde (NWO) is in haar aanwezigheid volop aan het groeien. De volgende factoren hebben er allemaal aan bijgedragen dat er een stevig fundament werd gebouwd onder de nu al aanwezige NWO:

 • de onder valse vlaggen bedekte oorlog tegen het terrorisme
 • het vluchtelingenprobleem in Europa
 • de nog op zich laten wachtende wereldwijd economische ineenstorting
 • het ingebouwd en gevangen gezet worden in een technologische controlematrix
 • de afbraak van de natuur, die afstevent op een totale catastrofe (HIER)
 • toenemend aantal ziekten
 • de psychisch/emotionele verwarring bij velen
 • tot slot het vernietigen van het sociale in de mens

Deze NWO is een verhullende term voor een wereldwijde het gehele leven omvattende dictatuur, die gebaseerd is op een Zionistisch/communistische invulling (HIER). Israël heeft de laatste tijd haar banden met Rusland (HIER) en China enorm versterkt (HIER en HIER).

Maar ook Saoedi-Arabië (hier) en Turkije (hier en hier) deden dat. In dit artikel worden de achtergronden van de vriendenwissel van de VS naar Rusland belicht. Rusland en China hebben beide een bijzonder gewelddadig communistisch verleden met tientallen miljoenen doden achter zich. Beide landen doen er tevens alles aan om de Pax Americana te helpen ontmantelen. Ze zijn nu dus bondgenootschappen met voormalige ‘vrienden’ van de VS aan het vormen. Daarmee helpen zij mede de weg voor het ontmantelen van de Pax Americana en het vestigen van de nu in kracht groeiende Pax Judeïca voor te bereiden.

Amerikaanse ambassade
Met de uiterst discutabele beslissing van de VS om haar ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te willen verplaatsen, draagt zij een katalyserend effect bij aan het vestigen van de Pax Judeïca. Er is al sinds de verkiezing van Trump, nu een jaar geleden, sprake van dat deze stap gezet zou worden. Ze werd echter om waarschijnlijk strategische redenen uitgesteld. Op 12 november jl. verzekerde de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, dat de geplande verhuizing van de ambassade wel degelijk vorm zal krijgen (HIER).

De hieronder weergeven video toont een Joodse Rabbi, die dieper ingaat op de vraag waarom Hitler zoveel moeite had met de Joden. Hij leest daarbij voor uit een Hebreeuwse vertaling van Hitler’s boek ‘Mein Kampf’. Hij geeft dan aan, dat het de visie van Hitler was dat de Joden communisten zijn, die de Bolsjewistische Revolutie in Rusland hebben teweeg gebracht. Een revolutie die 20 miljoen Russen het leven heeft gekost. En dat dit hun plan voor de hele wereld is. De Rabbi bevestigt dan zelf dat Hitler gelijk had.

In de hierna weergegeven video deelt de revisionistische Ernst Zündel zijn visie op WOII. Hij heeft in deze video een gesprek met een Franse professor die hem ondersteunt in zijn visie. Zündel is vanwege zijn publiekelijk verwoordde visie diverse malen in de gevangenis beland. Zowel in zijn thuisland Canada, als na een uitlevering in Duitsland.

Zoals de Franse Professor Ernst Zündel het advies geeft om door te gaan met het naar buiten brengen van de waarheid, is mijn oproep aan ieder die dit artikel heeft gelezen om hetzelfde te doen. De leugens in deze wereld kunnen alleen door de waarheid ontmaskerd worden.

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.

Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Martin Niemöller

Citaat predikant (1892–1984):

Alleen de combinatie van bovenstaande boodschap met die hieronder weergegeven muzikale boodschap kan de mensheid redden van de mede door zichzelf nabij gebrachte ondergang. Yanni – Love Is All –

Een mens die gegrond is in de kracht van het hart, kent geen angst.

 

Arend Zeevat

16 november 2017

* * *

49 gedachten over “Pax Judeïca is groeiende..

 1. Goed artikel Arend.
  Ik kwam een (in mijn ogen)interessante docu tegen over de Protocollen van Zion
  https://www.youtube.com/watch?v=oENNXfenNH0 ook deze vind ik wel interessant “The 5 Most Powerful Families That Secretly Control The World” https://www.youtube.com/watch?v=G3bn24qdZ7c
  In het boek van Janneke Monshouwer (ander nieuws) staat ook een hoofdstuk over Arabische leiders en bv de samenwerking met de Safariclub,Bush,en natuurlijk ook wijlen Prins Bernhard en meer.Hoofdstuk 22 op blz 496 staat bv :In 1965 benoemde Koning Faisal zijn pleegzoon Sheik Kamal Adham tot hoofd van de saudische geheime dienst.Maar die positie misbruikte Kamal Adham om verraad te plegen op zijn pleegvader Koning Faisal. In het geheim werkte hij achter de rug van zijn pleegvader om samen met de VS,Henry Kissinger,george H.W Bush,CIA en Zapata Offshore om de belangen te behartigen van de VS en Israel onder het mom tegen het communisme. Koning Faisal was tegen het communisme en ook tegen het Zionisme.Hij kwam op voor de Palestijnen en voor een Pan-Islamitisch gebied,iets wat GB,de VS en Israel niet willen.Koning Faisal was één van de initiatiefnemers van een aantal OPEC-landen om in 1973 niet langer olie te leveren aan Westerse landen vanwege Westerse steun aan Israel bij de Jom Kipoeroorlog.De CIA met George H.W Bush en Sheik Kamal Adham werkten er naartoe dat Koning Faisal werd vermoord.Zij lieten een jonge neef van Faisal voor de moord opdraaien:toen Faisal 11 jaar Koning van Saudi-Arabie was werd hij op 25 maart 1975 vermoord door zijn neef Prins Faisal bin Musaid(1947-75),die net uit de Vs kwam na een opleiding.

 2. Ik denk dat we terug keren naar onze oeroude roots, de Indo-Europese groep, en de Semische groep, Iran is duidelijk Indo Europeaans, meer IQ en veel meer intellect was ook lang een grote civilisatie, ’t is jammer dat ze niet overal stand hebben kunnen houden, vooral door corruptie onderling, het Vatikaan heeft Byzantium opgeofferd, en daar mee de hele Indo Europese wereld laten opdelen door zijn vijanden, als je er over nadenkt wat is er dan allemaal niet verloren gegaan aan cultuur schoonheid en menselijk respect, en om nog maar te zwijgen van alle afgeslachte mensen, daarom geloof ik dat een wereld orde nog niet zo verkeerd is, maar wel op een basis gekozen door de mensheid, misschien een gesocialiseerde communistische basis, ik sta natuurlijk open voor discussie.
  Van Morgen beld mij een oude bekende uit Gand, hoge piet in de VM, niet meer over de 90 oud hoog leraar, waar ik mooie momenten mee heb beleeft, hij ergerde zich aan het constante in één adem benoemen van de VM met het Zionisme, de reguliere volgens hem hebben geen Joodse broeders onder hen, maar goed dit terzijde, alles is tijdelijk, dus groet Jenne

 3. Wat zouden we toch veel beter en sterker in deze wereld staan als we nog gezamelijk aan onze God wilden geloven, dit eigenlijk min of meer afwijzen, wat de meeste niet kennen, erger nog, nooit kennis mee hebben gemaakt gezamelijk bidden en zingen voor een betere wereld, je mag geloven waarin je wilt, als het maar goed bedeoeld is, zo iets als mediteren, ja je word Klein in zo’n groot gebouw, het erfstuk van ons oude denken, met geven en nemen kun je het begrijpen, ik moest denken aan Guido.J. van dat kleine schreeuwerige mannetje ja juist dat ben je dan, als je daar staat, ik moet maar weer eens naar mijn moeder overste, zal haar blij maken, dat ik haar niet vergeten ben, groet Jenne

  1. Arend, weer een prachtige, nee sorry uitstekende analyse, van wat zich afspeelt, nu mijn vraag wat schieten we daar nu mee op, helpen al die analyses om de situatie te verbeteren of veranderen, n e e h e l e m a a l n i e t s !
   A C T I E is wat er nodig is, maar dat gaat niet lukken, ze zitten allemaal aan hun iphonetje geplakt tot de dood er op volgt, en dat is dus precies wat er gewenst wordt, slaven van hun nooit werkelijkheid worden de dromen, daar moeten we wat aan doen, dat is de moeite van het proberen waard, komen we terug in mijn oude wereld, van werkelijkheid en mensen, groet Jenne

  2. Arend.
   Deze verwijzing van jou sluit redelijk aan op hetgeen ik beschreef in 5.
   Verraad heeft een grote rol gespeeld en wanneer de Saudi,s niets doen wordt er over ze heen gelopen en worden hun oliebronnen afgenomen waarna ze schorpioenen in de woestijn mogen gaan tellen en dan hebben ze nog geluk.De Dollar is zowieso niets waard en de Chinezen willen delen van (VS) bedrijven overnemen (aandelen) wat afbraak van de macht van de NWO betekend en dat zullen ze niet leuk vinden.De vraag is natuurlijk wel hoe de Rothschilds,Rockefellers en anderen hun vermogen veilig hebben gesteld want zij zullen zeker zien dat de Dollar zijn langste tijd heeft gehad.(en daarmee de Euro ook denk ik).Of zie ik het verkeerd?

  3. Arnold2.

   De (petro)dollar is de basis van de Amerikaanse overheersing. Voor het ontmantelen van de Pax Americana is het dus noodzakelijk dat de dollar als een uitgebluste dronkaard omvalt. We zien nu dus in mijn beleving een machtsverschuiving van west naar oost, met het Midden-Oosten als scharnierpunt. Zoals James Corbett ook aangeeft vindt er nu een overgang plaats van de petrodollar naar de petroyuan.

   Daar het Zionistisch Israël in wezen een communistische staat is, vindt zij een goede aansluiting bij China (en Rusland). Deze twee (voormalig) communistische landen zullen de nieuwe façade zijn waarachter de Rothchilds c.s. zich kunnen verschuilen, om hun drang naar werelddominantie (NWO) vorm te kunnen geven. Waarschijnlijk zal de petroyuan de opmaat zijn naar cashless society.

  4. Werkelijk Arend en Arnold 2, jullie vormen werkelijk het bastion van het onverstand, om dat China zo te verheerlijken, het is juist dat De Verenigde Staten zijn ingepakt door de Joden, waardoor ze hun shining hebben verloren, maar ik verkies dit toch, boven het strakke liefdeloze China, het is wel degelijk het Gele gevaar, deze constant plagiaat uitoefende massa producteurs, zonder echte waarde of artistiekiteit, kijk naar Thibet het dak van de wereld, naar Lhasa waar ons geweten huist, kijk in de winkels wat ons te wachten staat, jullie willen het westen wij de Indo-Europeanen, inruilen, om dat jullie net als al die andere ouwehoeren, te bedonderd zijn om wat we hebben, met hand en tand te verdedigen, om dat jullie denken, het zal mijn tijd wel duren, maar de tijd gaat snel, bedenk dat wel,
   en berouw komt altijd te laat, Jenne

  5. Jenne, je slaat met jouw interpretatie de plank helemaal mis. Waar maak jij uit op dat ik China verheerlijk? Het is mij duidelijk dat zowel het Sovjet-Russisch als het Chinese communisme opgezet zijn als sociale experimenten, om de machthebbers op deze planeet te laten zien hoe ver ze kunnen gaan in het onderdrukken en controleren van een bevolking. David Rockefeller zei in interview met de New York Times, dat op 10 augustus 1973 werd gepubliceerd, het volgende:

   “The social experiment in China under. Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history. How extensively China opens up and how the world interprets and reacts to the social innovations and life styles she has developed is certain to have a profound impact on the future of many nations.”

   Bron: http://www.nytimes.com/1973/08/10/archives/from-a-china-traveler.html#story-continues-2

   Zoals in het bovenstaand artikel ook al wordt aangegeven, zelfs door Joodse rabbi, is het socialistisch experiment in Rusland en Oost-Europa door Zionistische Joden voorbereid en uitgevoerd. Aan het eind van de negentiende eeuw circuleerde er in Vrijmetselaarskringen een kaart, waarin het deel dat later de Sovjet Unie werd genoemd ingevuld was met de tekst: “Russische Staten voor het Socialistische Experiment, onder Geheime Britse Loges.” Zie via de volgende link deze kaart:

   http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/afbeelding-1-europa-arend-koude-oorlog.jpg

   Waar het dus om gaat is dat om een wereldoverheersing te kunnen bewerkstelligen er verschillende sociale experimenten werden uitgevoerd om de beste manier te kunnen kiezen betreffende hoe dat te doen.

   Maar maak je geen illusies over het systeem dat de VS, wat in feite vanuit de Londen City gerund wordt, in de wereld is gebracht. Ook dat systeem is een sociaal experiment, maar dan afgestemd op de westerse mens en haar bestuursvormen. In feite komen beide uitingen van sociale experimenten, de westers liberale en oosters communistische uit de koker van de door mij veelbesproken Fabian Society. Zie mijn volgende artikelen:

   https://www.wanttoknow.nl/?s=Fabian+Society&submit=Zoek

   Zij die bekend staan als Zionistische Joden, hebben door geschiedenis heen de identiteit van vele volkeren en religies misbruikt in hun satanische drang naar wereldoverheersing.

  6. Arend, dit is allemaal heel duidelijk, als je de geschiedenis ten minste wat ons bekend is, kent ?, dan weet je dat het een soort dans is, de ééne komt op en de andere gaat onder, of door natuur geweld, of door oorlogen.
   De situatie van nu is denk ik ! een stuk complexer, en mondiaal, er zijn momenteel drie grote mogend heden, China – Rusland – en Londen en wat daar bij hoort, USA – Israel – en Europa, ik kies dan voor mijn kamp, met de hoop dat we misschien en uiteindelijk het kwaad zijn nek om kunnen draaien, en daar gaat het om wij provoseren, en dat is wat zij nodig hebben, om hun inwoners te kunnen laten zien, dat het allemaal nodig is, ik ken tamelijk veel Joden, niet eens allemaal gelovig of VM, die gewoon met ons samen leven, en van al die poppenkast niets moeten hebben, ook mijn aangetrouwde Noord Afrikaanse Kabijlen familie, no problem.
   Ik denk dat Putin goed werk heeft gedaan voor zijn land, maar het wordt me nu te agresief, zelfde met China, erg agresief, ze doen maar, Thibet, de Amerikanen Afganistan, en daar houdt het niet op.
   Misschien wat te groffe woorden gebruikt in mijn commentaar, daar mijn verontschuldiging voor.
   Maak me grote zorgen voor mijn familie en de anderen, ik vind hoe de jonge mensen zich gedragen angst aanjagent met IPhone gedoe, ze weten niets, en zijn ook niet geintereseerd in hun wereld.
   Nou ik ben nog niet oud, maar wel bejaard natuurlijk, Jenne

 4. Voor Arend !!! Henry Maków, The left cannot allow debate, because they have no case, the left is about enslavement, mental, spirituel and physical.
  Denk dat dit juist is, doet pijn, ook mijn ouders waren uiterst links, goeie mensen,
  zeker weten, maar over hun inzichten en vroegere ideéen, twijfels, grote twijfels jammer, groet Jenne

  1. Ja Jenne, uiteindelijk blijken links en rechts deel uit te maken van onze op een gepolariseerd dualisme gebaseerde programmering te zijn. Twee zijden van dezelfde medaille dus.

 5. Arend,
  Een zeer “moedige” publicatie. Om de “psychologie” van de Khazaren Joden te begrijpen is het nuttig naar het verleden te kijken :
  https://www.veteranstoday.com/2017/09/05/khazarians-then-khazarians-now/
  met enkele citaten :
  “Khazarians were known by those living in bordering countries to generally be liars, deceivers, cons, robbers, road warriors, rapists, pedophiles, murderers, identity thieves and social parasites of the worst variety. And to make matters worse, their ruler King Bulan did nothing to reverse this because he too was like them…..
  When Khazaria was finally destroyed in about 1250 AD by Russia and Persia, it had been literally terrorizing, robbing, murdering and parasitizing neighbors and travelers for over 500 years.
  These endemic Khazarian criminal behaviors were institutionally supported by their leaders and by the Khazarian culture. There was no rule of law in Khazaria, only the rule of manipulation, sociopathy, might, violence and evil…………”
  Over de vernietiging van Khazarië :
  “It’s a well-established historical fact that Khazaria was destroyed by both Russia and Persia (now Iran) in approximately 1250 AD, and with good reason…..”
  Het voormelde is m.i. dan ook een verklaring voor de obsessie van Israël met Iran.
  Over de bekering (sic ) tot het Jodendom van de koning :
  “King Bulan’s secret worship of Babylonian Talmudism (Baal worship, Satanism) was well-disguised by his phony outward presentation of Orthodox Torah Judaism as cover. His heart was not in setting an example and leading his people away from the cultural sociopathy, inhumanity and criminality Khazaria had become known for……”
  Ik zie dan ook het huidige beloofde land, als een verderzetting van Khazarië. Een beloofde land, dat uiteindelijk ook zal vernietigd worden zoals voorspeld of dan wel gepland, in de brief van Albert Pike aan Mazzini (met de planning van de drie WO).

 6. Arend :
  Over de Joodse wortels van het huis Saud :
  http://themillenniumreport.com/2015/12/the-house-of-saud-its-jewish-origin-and-installation-by-the-british-crown/
  http://www.shoah.org.uk/2012/08/19/saudi-royal-family-is-jewish-king-and-prince-are-all-jew/
  Uw verwijzing naar het Oded Yinon plan is ook zeer pertinent. De tegenhanger in de EUSSR , is het Coudenhove Kalergi plan. Er is ook nog het PNAC van de AIPAC,en het Clean break plan van de Clean break group.
  PS : Heeft U nieuws over het vliegtuigongeluk :
  http://yournewswire.com/lord-rothschild-dead-plane-crash/

  1. Sub Rosa.

   Nee, ik heb daar geen nieuws over anders dan op het www al gespeculeerd wordt over zijn dood. Het is natuurlijk maar zeer de vraag of de familie Rothschild hier snel uitsluitsel over zal geven.

  1. Cozmic/Arend.
   Zoals u bekend zal zijn hebben veel huidige multinationals in de tweede wereldoorlog gebruik gemaakt van dwangarbeiders en de familie Bush is geen uitzondering en is daar o.a door rijk geworden.Andere bedrijven zoals BASF/Bayer maakten deel uit van IG Farben wat ook Zyclon B maakte (het gas waar ze mensen mee hebben vergast).
   (Wie hier meer over wil weten kan het boek Big Bisiness met nazi Duitsland van Pauwels lezen).Mijn mening is dat dergelijke bedrijven en hun bazen nooit de straf hebben gekregen welke ze wel verdient hadden,want dan hadden ze nu niet meer bestaan.
   Veel bedrijven van toen doen naar mijn mening nu precies hetzelfde als toen maar nu met hulp van regeringen.In de tweede wereldoorlog werden volgens de geschiedschrijvers ouderen,gehandicapten en mensen die niet konden werken direct vermoord.
   Als ik dan naar het huidige beleid in bv Nederland kijk en lees dat Rutte 3 30% op mensen met een handicap die werken wil bezuinigen dan vind ik dat erger dan wat ze toen deden want toen werden ze direct afgevoerd en NU WORDEN ZE UITGEBUIT EN MOGEN ZE VERREKKEN TERWIJL DE RIJKEN 1,4 MILJARD EURO ERBIJ KRIJGEN (VREEMD DAT IK BV SYLVANA SIMONS DAAR NIET OVER HOOR).http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/414496/Eenvandaag.html
   Euthenasie zou het toeval zijn of past het ook in het rijtje?
   Ouderen die geen goede zorg krijgen toeval of toch niet want die kosten geld en dat is voor Rutte vloeken in de kerk.
   Wajongers worden gekort.Mensonterende toestanden omdat ze nu kijken wat een zieke nog wel kan,waardoor mensen die echt ziek zijn GEDWONGEN WORDEN om te werken terwijl ze daar eigenlijk niet toe in staat zijn maar zo wordt dan gezegd met behoud van uitkering wat logisch is want dan hebben de werkgevers goedkope krachten terwijl er honderdduizenden gezonde duurdere werklozen rondlopen waar ze natuurlijk niet zo hun best voor doen.Alles is gebaseerd op goedkope arbeidskrachten bewijs ontslagronde na ontslagronde en nu gaan ze klagen dat ze geen mensen kunnen krijgen,mogelijk gevolg goedkope krachten uit het buitenland naar hier halen.Waar velen hun leven voor hebben gegeven door tegen de Duitsers te strijden zodat er een betere wereld voor iedereen zou komen wordt nu teniet gedaan want we zijn hard op weg naar dezelfde situatie als toen.
   PS Dat die ouderen en vele zieken jaren betaald hebben voor sociale voorzieningen en pensioenen wordt natuurlijk vergeten omdat dat geld al door profiteurs is opgestreken.

  2. Arend/Arnold
   Wikipedo is idd niet de meest betrouwbare link, in mijn allereerste reactie gaf ik echter een pointer zonder reacties.
   Zoek eens wat dieper, je zou zomaar bij jezelf uit kunnen komen.

  3. Het lijkt erop alsof het TTIP gewoon doorging, ook was men tegen. De snelwegen met de oneindige karavanen van vrachtwagens, lange wachttijden als je ergens belt, de dienstverlening gaat achteruit, en op de werkvloer hebben de werknemers vaak meer te doen voor minder geld. Het is gekkenhuis..
   Rutte 3 is net als alles daarvoor, een griezelkabinet!!!

 7. Wat we ons wel eens af zouden kunnen vragen, dat alles wat wij weten, of dit wel het weten waard is, is het niet zo dat zij bepalen wat wij mogen weten, waar ligt die grens, is het niet zo dat wij in een soort schijnwereld leven, een slaven bestaan gevoed met leugens, het is volgens mij volkomen zinloos om naar die cq de waarheid te zoeken, want die bestaat eenvoudig niet, Jenne

  1. Jenne.
   Het is enorm belangrijk om te blijven proberen te achterhalen wat er allemaal gebeurd omdat het levens kan redden.
   Voorbeeld.
   Wat waren ze blij Halbe Zijlstra en Wouter Bos dat ze de EMA naar Amsterdam hebben gehaald.
   https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/172362/ema-amsterdam-haalt-belangrijk-europees-instituut-binnen (zo lijkt het heel wat).

   https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-farma-methode Als de EMA voor 80% door de farmaceutische industrie wordt gefinancierd is er een risico dat dodelijke medicijnen op de markt komen,er moet verdiend worden toch?
   https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/onrust-over-tekenmiddel-bravecto-voor-honden/ De EMA heeft dat middel goed bevonden en blijven bij hun standpunt ondanks deze meldingen over honden die ziek worden of bezwijken. Wanneer een dergelijk instituut wat voor 80% door de farmaceutische industrie wordt gefinancierd medicijnen moeten keuren heb toch wel een ongemakkelijk onderbuik gevoel.

  2. Arnold, het is veel te ver doorgeschoten, men ziet door de bomen het bos niet meer, ik ben nu in het stadium aangekomen, ik geloof niets meer, ben genoeg genaaid om het een beetje vulgair uit te drukken, voor mij is het niet voor twaalf, maar ver er achter.
   Zit voor een tussen examen, in mijn twee jarige cursus Homeopatische genees wijzen, ja je moet toch wat niet waar, ik kom misschien soms een beetje cru over, maar om het duidelijk te maken, als een persoon me niets zegt, loop ik gewoon door, groet Jenne

  1. MC :
   Ik denk niet dat Der Spiegel nu nog een dergelijk artikel zou mogen & durven publiceren. De tekst geeft een goede inleiding in de Rothschild geschiedenis. Een belangrijk detail: vanaf 1830 fungeren de Rothschild’s ook als financiële raadgevers van het Vaticaan. Een interessant werk dat hierbij aansluit is het boek van William Engdhahl : “A century of war – Anglo – American oil politics and the new world order”. De schrijver gaat uitgebreid in op de achtergronden van de Britse expansie (en van The City) in het Midden Oosten tijdens en na WO I. Hij citeert ook uitvoerig Halford MacKinder. Het ging hierbij vooral om (geo)politieke en energie belangen van het Britse Empire . De overschakeling van steenkool naar olie door de Britse vloot speelde ook een belangrijke rol, bij de energie belangen. (pagina 19-20 van voormelde boek). Zoals U ook weet kwam het project “Beloofde land” na WO I niet al te goed van de grond. Het was wachten tot 1934 op de Ha’avara akkoorden tussen de Zionisten en Nazi – Duitsland. Van het Britse Empire blijft nu niet veel meer over, maar de RKM is machtiger dan ooit.

  2. Dag Sub Rosa,
   dat denk ik ook niet, het artikel valt nu ws onder antisemitisme. Daarom vond ik het ook zo opvallend en ook inhoudelijk want het levert bewijs voor dat wat nu door de meeste media meer of minder ontkend wordt (fake news, conspiracy). Het lijkt alsof ze je achter de coulisses laten kijken of je in een geheim document leest. 🙂 Bedankt voor je aanvulling, het netwerk Rothschild is wereldwijd, de wereld werd gekaapt, de realiteit geschapen naar hun zin, de mensheid voor het karretje gespannen…waarom kon/mocht het zo ver komen…men wist het iig 55 jaar geleden en daarvoor ook, en toch….

 8. Jenne,
  Jij verzucht nog wel eens ‘Wat moeten we nu doen i.p.v. maar altijd nog verder onderzoeken? Wat kunnen we doen?’.

  Ik heb ook heel lang zo gedacht. En om een antwoord te vinden lees ik maar weer mijn bijbeltje. Daarin staat dat de satan de mens verleidt met mooie woorden en mooie plaatjes en mooie ideeën. Hij speelt dus in op de lust, de hebzucht en de ijdelheid van de mens om zo zijn gemene wil aan mensen op te leggen. Ook zijn de mensen volgens de Bijbel verziekt met gevallen-Engelenzaad. Dus een (karma=)genetisch aspect speelt ook mee in de wereld-problematiek van nogal ‘heerszuchtige types’. Maar men is dus (zonder het soms zelf te weten) ‘besmet’ met nare karaktereigenschappen.
  Maar wat er tegen te doen? De bijbel wijst op (de GOEDE en VREDES-) God alleen dienen. De strijd tussen goed en kwaad is een geestelijke en ook lichamelijke dus.
  Daarom denk ik dat geloven in de goede God (Jezus?) een oplossing zou kunnen bieden. De satan is te verslaan als de mens zich tamelijk rustig en beheerst opstelt en vooral nederig is. En veel bidden tot de enige GOEDE God.
  Wat ook helpt, denk ik, is zelfkennis. Zodra men zichzelf leert kennen, leert men ook de zelfbeheersing kennen, immers, zonder kennis van het zelf is er weinig te beheersen.
  Veel wijzen wijzen naar God en zelfbeheersing. En liefde tussen elkaar. Eert God en heb geen (teveel?) afgoden (spullen, mobieltjes etc.).
  Dus simpel dicht bij de natuur leven en de zonde van Adam herdenken. Zou Eva sex gehad hebben met de satan? Immers, God stelde vijandschap tussen haar en zijn zaad. En Caïn was geen lieverdje (nageslacht van… ?)
  De duivel, satan schept misschien al die ellende? Die verleidt de leiders tot immoreel gedoe? Dus de mensen kun je laten voor wat ze zijn. Het gaat erom om de slechte te boycotten.
  Hoe? Door God te bidden om hulp misschien?
  Of door de leer van Jezus aan te nemen en liefde zelf te zijn?

  1. Raphael, dat er een hogere macht bestaat, ja daar ontkom je bijna niet aan, aan dat denken dan, levens lange indoctrinatie, net als bidden nee, niet voor mij maar denken aan ja, mediteren ook, men probeert ons iets te verkopen, trek alle mensen hun kleren maar eens uit, wat een consternatie, al dat viese vette kromme lelijke gedoe, de kleren maken de man, en zo is het ook met het leven, de basis eten, je behoefte zien dat je aan je andere behoeftes proberen te voldoen, en dit niet zo erg verschillende leven, met de dieren wereld wordt dan omkleed met het Goddelijke denken, met zijn waardigheids bekleders, koning keizer admiraal poepen moeten ze allemaal, nee ik denk dat we in een schijnwereld leven, een soort super grote dieren tuin, nee mensen tuin, waar de Goden op neer zien zo als de oude Grieken zeiden, en hun spelletjes spelen, dat verhaal van een goede God kan gewoon niet waar zijn, hoe graag ik het ook zou willen, ik ben oud en niet zo ver meer van mijn overgang verwijdert, normaal gezien, maar diep van binnen ben ik bang voor het einde, om alles wat mij lief is te verliezen, en ze niet meer bij te kunnen staan, maar ik verdom het, om mijn laatste beetje menselijke waardigheid die mij rest over boord te gooien voor een waan ideé, en mijn kleine geestje een goedkope uitweg te bieden, vriendelijke groet Jenne

  2. Jenne,

   Je schrijft over menselijke waardigheid. Ook ik vind dat uiterst belangrijk. Maar ik zie nu juist NIET dat ik mijn waardigheid inlever of verminder door mij voor te stellen dat wat al de heilige boeken zeggen en duiden toch minstens op énige waarheid zou kunnen berusten en er dus wel degelijk een strijd gaande is tussen sterke geestelijke machten.
   Dat is dus geestelijk bekeken en als je dat naar de aardse realiteit vertaald: Of je nu kijkt naar de voedselproductie, de medische wereld, de media, de politiek de wapenindustrie de oorlogen, er zijn overeenkomsten te vinden. Over het algemeen genomen schort het, wat mij betreft, aan werkelijke betrokkenheid bij de wereld. Het schort aan verstand, gevoel, liefde. De mensen zijn verward. En als ik uitga van de Bijbel, dan kan ik duidelijk waarnemen dat er al in den beginne een strijd bestaat tussen goed en kwaad. Ook andere geestelijke werken onderkennen dat vaak.

   Nu kun je stellen, goed er zijn nu eenmaal boze krachten, wat kan ik daaraan doen? En dan denk ik, als er aanwijzingen zijn die ons helpen bij wat daaraan te doen, dan lijkt mij dat goed.
   Want natuurlijk staan we als een klein mensje t.o.v. de massa’s onruststokers, leugenaars, zwendelaars, gifmengers, etcetera, redelijk alleen, maar, als we daar liever geen slachtoffer van willen zijn, dan hebben we kennis nodig. En niet van het kwaad alleen zozeer, dat is al nagenoeg beschreven. Nee, we willen ook oplossingen. En dan het liefst vredelievende oplossingen.

   En als de Bijbel (of misschien andere heilige boeken) die oplossing biedt, dan lijkt het mij niet verkeerd om een persoonlijk idee te hebben over die opossing: God. Zonder dat ik naar een gebouw hoef. Ik bedoel, ik zag verschillende kerken van binnen, maar nergens vond ik een leuke presentatie van de Bijbel of over God of over Jezus. Er was (bijna) geen wederwoord mogelijk, geen discussie, het was altijd een richtingsverkeer. Dus dát bedoel ik niet. Ik bedoel, de oplossing zit gewoon in een goed mens zijn in je eigen omgeving, net zoals Jezus voordeed. Een goed mens zijn, daar vind ik niets mis mee, dat verlaagt mij denk ik niet. Daar gooi ik geen waardigheid mee weg, daar krijg ik misschien juist wel een beetje waardigheid door. En hoe men een goed mens wezen kan, dat las ik dus in die Bijbel. En dát is het beste wapen de te slechtheid: liefde (voor God). En als men die liefde niet heeft, dan heeft de goede God dat misschien wel en krijgt men dat.
   Adam en Eva liepen weg voor de verantwoordelijkheid door de ander de schuld te geven. En zo kreeg de satan zijn zin. Adam gaf Eva de schuld, en die gaf de slang de schuld.
   De satan maakt dus gebruik van de schaamte van de mens, zijn ijdelheid? Zijn daarom sommige mensen zo schaamteloos? Eva was eigenwijs en liet zich tegen God opzetten en Adam ook. Zo had de satan zijn zin.

   Misschien ligt de oplossing dus nogmaals in het niet eigenwijs zijn aan de wijsheid.
   En, begrijp me goed. Als ik mezelf teruglees, dan zou ik wel een prediker kunnen lijken, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, ik las het e.e.a. en ik trok mij conclusies en deel die mede.

   Want, zoals je zelf stelt: Klagen helpt niet veel, doen is beter. Maar we moet wél slim en wijs doen. Want revoluties zijn er geweest en die liepen dacht ik nooit fijn af. Vandaar dat ik liever voor een geestelijke benadering kies.

   Met vriendelijke groet,’

   Raphael.

   Btw, ik zag net de docu over water. Fantastische informatie. http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079872053&pc=86C1DE31

   (4-e filmpje.)

   (Dank voor de plaatsing dat artikel, Guido)

  3. Aanvulling:
   Mijn vrijpostige uitleg over Adam en Eva is een duiding mijnerzijds, maar hoeft natuurlijk geen juiste te zijn. Het is een proberen te duiden wát er nu precies gebeurde op dat moment. Wie deed wát en waarom? Wie was schuldig en waaraan?
   Omdat de Bijbel een vertaling is, is het dus moeilijk om de ware woorden te lezen zoals ze in de originele taal bedoeld zijn. Daarom zouden we de brontaal moeten lezen om wat preciezer te lezen wat er bedoeld werd en wordt.
   Maar daarbuiten denk ik dat het erg belangrijk is om te weten wat er precies in het begin van de Bijbel bedoeld wordt en wat er gebeurd is.
   Maar op het Internet zijn heel interessante vertalingen en uitleggingen te vinden wat dat betreft, google maar eens op ‘first sin in the bible’, dan vind je al leuke inzichten.

  4. Raphael,

   alles wat je benoemt is door mensen ooit geschreven, opgetekent zo je wilt.
   Dit is niet te bewijzen als een echt religeus verhaal, wij de gewone mensen zijn en worden misbruikt, voor een karretje gespannen, er wordt een verhaal gesponnen, waar in zij de zich zelf benoemden de hoofdrol te spelen.
   Ga je die discussie aan ben je al verloren, ze trekken je psychologies uit elkaar, maken je eens menselijke geest tot een soort spons waarin ze dan hun verhaal, door hen bedachte verhalen op zuigen, zo dat je een gekerstend mens bent, willoos aan hun capriolen overgeleverd.
   Ik sta er nu alleen voor, mijn lieve ouders en zusjes zijn niet meer, uit hun liefde ben ik gegroeit, en mens geworden, al die geestelijke mastodonten Rome, Constantinopel, vol homofile mannen, verwerp ik, de vrouwen zijn volkomen uitgeveegt door dit onheil !
   Ik sta alleen, met mijn schepper, ben aan hem overgelevert, niet aan quasi intellectuelen,
   die mij vertellen hoe het zit, op een basis van een paar duizend jaren, op een verhaal van een man en een vrouw, vol symbolen, om het voor de domme gansjes begrijpelijk te maken, onze evolutie is lang, we behoren nog steeds bij de aapachtigen, trek ze hun kleren maar uit dan kun je het bewonderen, voor mij is het leven, hoe kort ook het onderwerp,
   door allerlei geintroduseerde Goden Half Goden verander je niets aan de basis van het ontstaan van het leven, het is een volkomen chemisch en biologisch gebeuren.
   Verder stoord het mij dat de mensen niet meer hun Eigen kinderen opvoeden, maar dit overlaten aan het intellectuele onverstand, en zodoende straks onze sameleving geen roots meer bezit, ook dat behoord bij dat denken, van die religeuse onverlaten, een grote makkelijk mannipuleerbare mensheid, terug naar de lemmingen ! groet Jenne

 9. Arend,
  Nog enkele nuttige elementen :
  1. De USSR was een bloedig experiment met het oog op deze NWO : zie het boek van Brzezinski : Das gescheiterte Experiment. Das Ende des kommunistisches Systems, Wien 1989.
  2. Over de vernietiging van de Pax Americana : een tekst van Veterans Today :
  https://www.veteranstoday.com/2017/11/18/russia-rapidly-restored-balance-of-power/
  met een citaat :
  “In consultation with his Zionist-advisers and neo-conservatives, American former President Bush, (The Senior) replaced the old bipolar order with the New World Order, with the US acting as a kind of global policeman to protect the political and economic interests of Israel and the American Jews who are owners of many big cartels—multinational corporations, oil companies, banks etc., including print and electronic media of the US in particular and the world in general.
  Thus, by dominating American internal policies, Zionist Jews mould country’s foreign policy for their own interests and those of Israel.”.
  Hieruit blijkt dat de zionisten en neocons in de USA de belangen van de USA verraden en verkopen voor deze van zionisten en van Israël. Het is dit verraad dat m.i.noodzakelijk is voor de evolutie naar een Pax Judeica.
  Wat de neocons betreft is het noodzakelijk de oorsprong te kennen :
  http://www.alterinfo.net/Ron-Paul-et-l-origine-Trotskiste-des-Neo-conservateurs_a20072.html
  met een citaat in het Frans :
  “Le fantôme de Trosky hante la Maison Blanche. «
  Het zijn van oorsprong Trotskisten. Trotsky was de man van de “banksters” (zie de Rakowski papers : Red Symphony) .Hier sluit dan ook de cirkel.
  3. Over één der factoren die bijdragen tot de NWO :
  http://www.wakingtimes.com/2017/11/23/cia-documented-long-range-planning-drugged-debilitated-society-opioids-perfect-fit/
  met enkele citaten over de plannen van de CIA :
  “The CIA wanted to find substances which would “promote illogical thinking and impulsiveness.” Serious consideration should be given to the idea that psychiatric medications, food additives, pesticides, and industrial chemicals (like fluorides) would eventually satisfy that requirement. [OPIOIDS WORK FOR PART OF THIS AGENDA]………
  The CIA wanted to find chemicals that “would produce the signs and symptoms of recognized diseases in a reversible way.” This suggests many possibilities—among them the use of drugs to fabricate diseases and thereby give the false impression of germ-caused epidemics…
  These drugs drag the whole society down into lower and lower levels of consciousness and action.If that’s the goal of a very powerful and clandestine government agency…it’s succeeding…….”
  Ik verwijs voor de rest van de lijst naar de link. Ik zie hier de CIA als een instrument in handen van de occulte machten achter de NWO. Als ik de ganse lijst bekijk van de plannen, waarvan er al een deel zijn uitgevoerd… is het bijna normaal dat een groot van de bevolking apathisch is geworden.
  Zoals ook al Uw tekst blijkt, is deze ganse evolutie naar een NWO een zeer complex gebeuren, waarbij geen enkele vlag nog de juiste lading dekt.

  1. Sub Rosa.

   Bedankt voor je zeer waardevolle en verhelderende aanvullingen. Ja, het Grote Plan op het wereldschaakbord is complex en zeer veelomvattend. De geheime diensten spelen een cruciale rol in het volvoeren van het Grote Plan. Ik noem ze daarom maar voor het gemak maar Al CIAMossada. Zij zijn de chaotiserende machtsarmen van de satanische octopus die onze planeet in gevangenschap houdt.

  2. Ik wil het niet becritiseren al jullie moeite om tot mooie duidelijke uitéénzettingen te komen
   goed om te weten, voor de genen die het willen weten.
   Ik ben daar klaar mee, lees het leg het naast mij neer, en doe voort, mijn vader is nooit anders bezig geweest actief communist, had alles over voor zijn idealen, ging hier in tot het uiterste, ik heb al zijn boeken nog, mijn moeder het zelfde Laken een pak, was altijd voor anderen bezig, maar ze had ook een andere behoudender kant gelukkig voor mijn vader, ik heb het allemaal mee moeten maken, nou van hun idealen is bar weinig overeind gebleven, het blijkt van voor tot achter op leugens gebouwd, het gaat om de massa, en die zijn alleen maar geinteresseerd in weinig dingen, geld mooi leven veel sex ok, zich inspannen voor een betere wereld no way, daarom hebben al die politieke en kerkelijke religies ook zo weinig waarde, hun basis is te smal, ook die NWO zal hier in verzanden, brood en spelen, ja ik weet het, het klinkt cynisch maar zo voel ik het wel, groet Jenne

  3. Gerald is het zo langzamerhand aardig met je eens Jenne, ‘it is a freak show and everybody loves their freak’; hij heeft het gehad met de enorme massa imbecielen met half a brain or no brain die hier achteraan blijven lopen en nog erger orders opvolgen en of blijven luisteren naar een stel clowneske idioten in functie. https://www.youtube.com/watch?v=zJaUv3RscGk Gerald heeft in tegenstelling tot Robert geen vertrouwen meer in Trump.

 10. Arend,
  Nog een onthullende publicatie over de chantage in de USA o.a. via de Lolita express.
  https://www.veteranstoday.com/2017/11/26/weinstein-and-the-mossad-less-than-the-whole-story/
  met citaten :
  “The real story, the one Pizzagate was invented to cover, the real reason Weinstein is being used, and we will get to that as well, is the child sex ring run by Donald Trump, Jeffrey Epstein and Ghislane Maxwell, out of New York and Mara Lago.
  This was a Mossad burn operation that caught hundreds and put them into virtual slavery, key members of regulatory bodies, including and especially the US Department of Energy, the Security and Exchange Commission and House GOP leadership.
  Controlling the DOE allows the Kosher Nostra to continue to trade in stolen weapons grade nuclear material, one of the investigations buried after 9/11….“All were burned in sex orgies set up by Trump and Epstein with FBI informant Felix Sater, chieftain of the Kosher Nostra sitting in the wings.”
  Over de zo gezegde manipulatie van de presidentsverkiezingen door Rusland :
  “Since that time, everything we read is deflection including the investigation of Russia and the election. Israel rigged the election, not actually “Israel” but the Kosher Nostra which is Israeli run but appears to be Russian and more often that not now works from Russia…”
  Over de Russisch Joodse mafia :
  http://aanirfan.blogspot.be/2017/11/jewish-mafia-influence-on-us-election.html
  met een citaat :
  “The USA is controlled by the Jewish Mafia?
  Trump’s spokesman Michael Cohen received an email from Trump business associate Felix Sater saying ‘Our boy can become president of the USA and we can engineer it.’
  In de volgende link over 11 september wordt er ook uitgebreid verwezen naar de rol van Russisch Joodse mafia’s :
  https://www.veteranstoday.com/2017/11/27/breakthrough-video-case-for-war-with-israel-over-9-11/
  Ik verwijs naar de tekst. In deze tekst is er ook een video met de laatste evoluties m.b.t. 11.9 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=47WtItcUKAI
  Gezien de inhoud verwacht VT zich aan een “hacking”.
  Uit de voormelde bronnen kan ik afleiden dat chantage met zedenzaken, vooral dan door de Mossad en CIA, als een rode draad door alle mogelijke zaken loopt. Het is deze chantage die de Kosher Nostra & Zionisten een nooit geziene macht geeft. Deze chantage praktijken zijn ook in voege in de EUSSR. Dit is m.i. dan ook een bijkomende verklaring voor de val van de Pax Americana.

  1. Sub Rosa, ken je de oplossing ? benoemen is goed natuurlijk, maar daar hoort altijd een natuurlijke stap op te volgen, ja juist burger oorlog samen met het leger tegen het kwaad.
   Jenne

  1. mc, ja dat was de tijd van onze / mijn generatie, wij woonden in Wales en Pink Floyd huisde in de Breccon beacens, dat zijn de hoge heuvels als je Wales binnen komt rijden, over de Severn bridge, de Severn is de rivier die de natuurlijke schijding vormt tussen Wales / Cymru en the UK, zij gaven vaak mooie concerten in de kleine Walesse stadjes, heel intiem, en hippy, natuurlijk, allemaal lang haar en veel kindertjes, was ook in de pyriode van de taalstrijd tussen Wales and the Englisch, maar goed Aberistwiths heeft nog steeds zijn Cumru universtiteit, maar het klimaat is deep triest, vochtig somber, je moet er geboren zijn wil je het over leven, mooi is het wel, how green is my vally, maar persoonlijk vond ik die tijd een stuk menselijker, we waren meer verbonden met elkaar, zelfs in onze afwijkende ideéen onderling bestond harmony, heb je mijn excuusje aan jouw persoonlijk gericht gelezen, ja ben soms te heftig, groet Jenne

  2. Je moet oppassen de goede dingen in het leven te zoeken, laat het maar op je af komen, zekerheid bestaat alleen in de dood, wij zijn ook na Wales de verkeerde kant op gegaan,
   ons leven bleef wel creatief, maar toch te streverig, en Frankrijk is te bourgeoisie, zekerheid, hypokriet, om ons echt een athmosfeer te bieden, maar goed alles went en het eten en drinken was goed, en we hadden onze vrienden, die nu bijna allemaal zijn over gegaan, naar de back side of the moon, en we krijgen ook last van zelf beklag, van o wat moeten we hier, de economie zit in en op de auto wegen, en de zelfde huizen die als maar duurder worden, grote chinese geldpompen, in de vorm van enorme winkelketens, ja de schoonheid is niet meer, créativiteit vermoord, nu zijn ze met de mensen bezig, ieder één moet ongelukkig worden, ontebvreden met zich zelf, en het zit zo vreselijk geraffineerd in elkaar, ons intellect schiet te kort, om dat de basis menselijkheid is, groet Jenne

  3. Ja Jenne, had ik gezien…
   In Duitsland wordt Roger Waters door de media ARD, WDR, BR, SWR etc gemeden, omdat die antisemitisch zou zijn, wegens zijn Israël kritiek. De ‘Duitsers’ zijn compleet de weg kwijt, een van de meest gecensureerde landen. Ws zal het daar nu het andere extreem worden…pfff. Een joodse vrouw uit Keulen is een petitie gestart…lees maar zelf. Ja, ik mis ook de ‘oude tijden’ waar mensen nog mensen waren…groetje.
   https://www.rt.com/news/411117-roger-waters-germany-petition/

  4. mc, ja ’t is lang geleden, toen de wereld nog normaal was, ik heb altijd een goede verstandhouding gehad met Joden, maar van mijn ouwe vrienden zijn er niet veel meer over, en de jongere generatie heb ik minder contact mee, leeftijd en doe geen handel meer, kijk handel heeft nu een wat viese naam, maar correct handel gedreven, en je winst delen, ook met buitenstaanders, was de goede manier, nu jeejtje steeds meer of je daar gelukkiger door wordt, geld en bezit is leuk, als je er wat leuks of goeds mee doet, afijn zo was het eens, Amsterdam was na de oorlog hier het goede voorbeeld van, nu geen Mokkumers meer te vinden, de sloebers zijn foetsie naar de buiten gewesten verbannen, de stad zit vol niet Amsterdammers, lesbische dames, jonge heren met stront op hun stropdasjes, ja jasses wat een zooitje, we zaten er allemaal nooit zo mee, er was plaats voor een ieder, maar zij zijn toch minder verdraagzaam, vormen getho’s, ok with me, kom er niet meer, groetjes Jenne

 11. We zijn er nog niet af van de Pax Americana zo te horen.
  The US regering wil een Pax Americana 2.0
  “US Secretary of State Mike Pompeo has declared multilateralism in international affairs a failure. What is needed, according to him, is a new liberal order led by the US. Such an order calls into question some important issues. Does this mean the universalization of American law and limited sovereignty for the rest of the world?”
  https://www.rt.com/shows/crosstalk/446234-pompeo-multilateralism-american-law/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.