Advertentie

Dierenleven en menselijk-spirituele ontwikkeling..


Marieke de Vrij (1953) wordt sinds 1980 dagelijks geïnspireerd vanuit de onstoffelijke wereld, om individuele en maatschappelijke ontwikkeling te bevorderen. Als spiritueel maatschappelijk raadsvrouwe gebruikt ze haar heldere, fijnzintuiglijke vermogens (helder zien, -weten, -spreken en -horen), om, middels fijnzinnige bewoordingen, licht te werpen op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis.

Marieke de Vrij tijdens een van haar vele presentaties.

Marieke is door middel van deze vermogens in staat het collectief en individueel bewustzijn (en de potentie die hierin ligt!) veelzijdig aan te voelen. Dit vermogen tot fijnzinnig waarnemen vertolkt zij ook specifiek en zeer exact naar diverse onderwerpen toe. Marieke inspireert daarbij velen vaak op verrassende wijze om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis te komen.

Zij stelt zich met haar werk dienstbaar op, om vorm te geven aan een brede maatschappelijke ontwikkeling en daardoor vernieuwing te initiëren op diverse terreinen. Dit doet zij onder meer door het geven van lezingen, trainingen, workshops, symposia en themagerichte consulten w.o. diverse vakgebieden.

Marieke geeft op deze wijze, veel inzichtelijke kennis vrij op maatschappelijke, (mens)wetenschappelijke, spirituele, economische, milieu en natuur en medische onderwerpen. Niet alle onderwerpen (het archief bedraagt ruim 50.000 pagina`s) zijn reeds tot publicaties omgezet en al bereikbaar.

Uit de lijst met vele onderwerpen noemen wij er hier enkele: dementie, euthanasie, orgaandonatie, lichamelijke of verstandelijke beperking, fijnzintuigelijke en paranormale gaven, ontwikkelingspoorten binnen de menselijke evolutie, mannelijke en vrouwelijke oerprincipes, bezield management, dialoog, complementaire hulpverlening bij grootschalige calamiteiten, agrarische ontwikkeling, dierenwelzijn, CO2-opslag, waterzuivering en waterbeheer. Middels haar doorgegeven inzicht hieronder, in onze spirituele ontwikkeling als mens, in relatie met dieren, hopen wij dat het je inzichten mag verruimen!

* * *

x

Leefomstandigheden van dieren

in relatie tot geestelijke ontwikkeling van de mens
X

x– Wederzijdse afhankelijkheid mens en dier –
x

Inspiraties van Marieke de Vrij,
(bewerkt door Wim van Oort)

2012 © Marieke de Vrij

x

Jonge lammetjes, dartelende veulens in de wei en vredig grazende koeien doen iets met je, ze beïnvloeden je gemoed en geestesgesteldheid. Je wordt er blij en vrolijk van. Wanneer je huisdier ziek is of pijn heeft werkt dat ook door, voel je pijn en verdriet of zwaarte en neerslachtigheid.

Omgekeerd hebben mensen ook invloed op het welzijn van dieren. Als je zelf onrustig bent vertonen zij ook onrustig gedrag, geven koeien minder of trager hun melk af en weigeren paarden instructies op te volgen. Er is een wederkerige beïnvloeding en afhankelijkheid die doorwerkt in het collectieve veld, in de ether.

Mensen hebben dieren nodig om te komen tot een diepere substantiële kennis van het eigen zelf. Alles wat dieren eigen is, is indirect de mens eigen. In ons (onder)bewustzijn liggen herkenningstekens opgeslagen aan gedragingen in het dierenrijk. Door daar bewust contact mee te maken, kom je tot geestelijke groei. Als wij dieren leed aandoen werkt dat door naar onbewust leed in mensen zelf.

Links de biologische kip en rechts de ‘plofkip’.. Moet het verhaal nog toelichting..?

De dier-onterende productiemethoden in de intensieve veehouderij hebben daarom een enorme impact op ons welzijn en onze geestelijke ontwikkeling. Als mensen of dieren lijden werkt dat door in de ether. Baby’s, kleine kinderen, intuïtieve mensen, zieken met verminderde weerstand en oudere mensen die geestelijk verijlen, zijn hier het meest gevoelig voor. Denk aan niet te verklaren depressieve gevoelens en virusziektes door verminderde weerstand.

Als mens en dier zich wezenlijk op elkaar afstemmen, ontstaat meer begrip voor de scheppingskrachten. Vanuit deze scheppingskrachten herleef je dieper waarvoor je in wezen geschapen bent: begeesterd op aarde zijn. Hoe is het mogelijk dat in een land als Nederland dierenrechten zo massaal geschonden worden? Dat consumptiedieren en proefdieren verworden zijn tot een massaproduct? Wat verzwijgen wij in onszelf waardoor dit gebeurt? En wat zijn de consequenties voor de toekomst?

Dierenleed
Door de huidige productiewijze vervreemden onze consumptiedieren van zichzelf en blokkeren hun  communicatiesystemen. Hierdoor zijn ze eerder verstorend voor soortgenoten dan dat ze elkaar opwekken in levenskracht. Natuurlijk paringsgedrag wordt onthouden door gebruik te maken van KI. Kalveren worden na de geboorte meteen bij het moederdier verwijderd en afzonderlijk opgefokt. Dikbilkoeien kunnen alleen via een keizersnede en niet op natuurlijke wijze geboren worden.

Het dierenleed is veneinig; beesten die niet beter weten, worden vanaf hun geboorte ‘geknecht’..

Ook bij varkens verloopt de voortplanting op kunstmatige wijze door via hormooninjecties groepen zeugen gelijktijdig bronstig te maken. Biggen worden na 4 weken al weggehaald bij de zeug, terwijl 10 weken natuurlijk is. Hun staarten worden geknipt ter voorkoming van staartbijten als gevolg van te krappe huisvesting en gebrek aan speelobjecten.

Kippeneieren worden niet meer uitgebroed door een kloek, maar door een broedmachine. Kuikens missen het telepathische contact met de moederkloek en zijn bij de geboorte al ontheemd en niet meer in staat om een groepsgevoel te ontwikkelen. Bij de vermeerderingsbedrijven voor leghennen worden mannelijke kuikens vernietigd of tot veevoer verwerkt omdat ze onvoldoende economische waarde hebben.

Vleeskuikens worden in 6 weken tijd vetgemest tot 2,5 kg, vergelijkbaar met een baby die in 6 weken tijd 120 kg weegt. Bij leghennen worden de snavels geknipt ter voorkoming van pikverwondingen en kannibalisme, voortkomend uit te krappe leefruimte. Zelfs scharrelkippen worden voor een groot deel nog gehuisvest in stallen met betonnen vloeren en in te krappe ruimte, zonder buitenuitloop.

Een artikel dat je even met de neus op de feiten duwt..?

Diereigen gedrag kan bijna niet meer geuit worden. Consumptiedieren worden, gemiddeld genomen, niet ouder dan één zevende van de leeftijd die ze normaal gesproken zouden kunnen bereiken. Ze weten niet meer wat natuurlijke ouderdom is en verkeren in een vorm van collectieve rouw. Van de mannelijke productiedieren blijft maar een gering aantal dieren in leven voor de voortplanting. De massale slachting van mannelijke dieren werkt door in de gesteldheid van diersoorten.

Koeien vertonen bij de afwezigheid van stieren steeds mannelijker gedrag en ze verwekken steeds vaker een incestueus nageslacht met allerlei bijverschijnselen. Kunstmatige inseminatie ontneemt  dieren hun natuurlijke voortplanting. Steeds meer dieren komen niet meer buiten en krijgen zelfs geen daglicht.

Verlies van natuurlijke argeloosheid
Natuurlijke argeloosheid is een vorm van onschuld waarin je het leven neemt zoals het komt. Het is een instinctieve gewaarwording in het groepsbewustzijn, waarin vanuit ervaring een besef opkomt wanneer er risico of gevaar dreigt. Er is geen bedachtzaamheid, maar een reactie in het moment zelf. Dieren zijn altijd al grote dragers geweest van die natuurlijke argeloosheid, maar dat verliezen ze wanneer ze het contact met wat natuurlijk is kwijtraken.

‘Als onschuld verloren raakt is er onvoldoende plaats voor het gezonde verstand en het in zuiverheid toetsen van waarden…’

Daarom zal in de nieuwe generaties bij mensen die geboren worden, dit thema minder actief zijn. Als onschuld verloren raakt is er onvoldoende plaats voor het gezonde verstand en het in zuiverheid toetsen van waarden. Mensen zullen dan niet meer in staat zijn om ontwikkelingen te toetsen op ethiek en zielskwaliteit. Bovendien ontstaat collectieve vermoeidheid en uitputting omdat mensen scherpzinniger alert blijven.

Verlies van lankmoedigheid
Onder lankmoedigheid wordt verstaan het aanvaarden van wat onvermijdelijk is, zoals het accepteren van leiderschap binnen een territorium, weten dat je sterft bij droogte of strenge vorst, en het zich afzonderen van de kudde om te sterven vanuit ouderdom. In al deze situaties is er moed nodig om dit aan te gaan. Het aanvaarden van wat is, zonder strijd aan te gaan, terwijl de pijn van de ervaring voelbaar is. Dat is iets wat veel mensen tegenwoordig niet meer aangaan.

De doorsnee westerse mens is erg gemakzuchtig geworden. Dit komt o.a. tot uiting bij de trage aanpak van de milieuproblematiek en de afname van biodiversiteit, het aanpakken van de grondstoffenproblematiek en het realiseren van een wezenlijk waardevast bestel. Op een grensoverschrijdende wijze zetten wij dingen naar onze hand. Het collectief ruimen van gezonde dieren ten tijde van de varkenspest, Mkz-crisis en de Q-koorts hebben een gigantische impact gehad op de vermindering van lankmoedigheid, omdat het dieren ontbrak aan dierenlogica ten aanzien van deze vorm van sterven.

De helende werking van dieren
We hebben niet voor niets het dierenleed verstopt, omdat we nog veel pijn in onszelf hebben. Op het moment dat je leert om beter met pijn overweg te gaan, kan je ook gemakkelijker overweg met leed buiten jezelf en daar iets zinvols tegenover zetten. We realiseren ons vaak onvoldoende dat juist dieren hier betekenisvol in zijn.

Een poes die op je komt liggen wanneer je verdrietig bent, is in staat om verstoorde magnetische velden weer in balans te brengen, een spinnende poes op schoot heeft een bepaalde vibratie in haar lijf waarmee ongenoegens bij de betreffende persoon worden geneutraliseerd. Het aanraken en contact maken met een koe door mensen met een burn-out brengt rust en ontspanning. Zo heeft ieder dier zijn eigen werking.

Positieve verbeelding
De uitdaging is om tegenover het lijden van dieren een positief beeld te zetten. Hoe meer positieve beelden in het collectieve veld gebracht worden, hoe meer daarvan uiteindelijk opgenomen wordt in het collectief bewustzijn, waardoor mensen anders gaan denken, anders gaan voelen en anders gaan handelen. Maak in gedachten beelden over hoe dieren op natuurlijke wijze wensen te leven. Of maak een tekening of schilderij van een positief beeld, zoals kippen die buiten scharrelen omringd door hun kuikens, varkens die een modderbad nemen of koeien die hun kalveren zogen. De energie die je daarin legt werkt door in het collectief veld, zelfs als je niet mooi kunt tekenen. Hoe meer mensen herinneringen hebben van dieren die gezond en in welzijn leven, hoe krachtiger het collectieve veld opgebouwd kan worden.

Wat is het collectieve veld?
Van oudsher kennen we al gezegden die aangeven dat ‘iets’ in de lucht zit. Energie die gevoeld kan worden. In de wetenschap wordt ook wel gesproken van morfogenetische velden of een collectief bewustzijn (buiten het menselijke brein). Je kunt je daarop bewust afstemmen zoals in familieopstellingen en systemische opstellingen gebeurt. Als representant van iemand of een bepaald item kun je die energie gewaarworden.

Het is vergelijkbaar met draadloos internet. Als je een netwerkverbinding aantreft kun je overal informatie binnenhalen. De energie van een collectief veld werkt ook ongevraagd en onbewust door op mens en dier. Leed (van mens en dier) verzwaart die energie en positieve gebeurtenissen verlichten de energie. Wanneer je een stal in de intensieve veehouderij binnenstapt voel je dat heel sterk. Wanneer je daadwerkelijk een bewuste bijdrage wilt leveren aan een beter dierenwelzijn, dan voel je je vaak ook van binnenuit dieper door jezelf gesteund en gedragen, door de waarachtigheid van je eigen houding. Dieren vangen dit op. Gelijktijdig worden medestanders gesterkt, omdat zij verbonden zijn met hetzelfde collectieve veld.

Dieren zijn in de evolutie tot op zekere hoogte bereidwillig geweest om vlees en zuivel aan mensen te schenken. Ons beroep op die bereidwilligheid is momenteel doorgeslagen. Dankbaarheid tonen voor dat wat door dieren geboden wordt is het begin van contact maken met dierenbewustzijn. Wees verwonderd!

* * *

x

78 gedachten over “Dierenleven en menselijk-spirituele ontwikkeling..

 1. Dat vond ik als kind al zo vreemd. Vertelden ze over slavernij van vroeger en hoe beestachtig dat was en ook wat ze met de Indianen hebben gedaan destijds. Nu zijn we veel menselijker. Toen al zag ik mensen voor idioot aan. Oke, de donker getinte mensen worden enigszins gerespecteerd maar de dieren? Respect voor de dieren, dat is een volgende stap in ons bewustzijn, ook zij zijn creaties van God en hebben iets goddelijks in zich. Oke, ik ben geen vegetariër, ik hou van vlees en vis maar wel met respect graag. Dierenmishandeling is een zeer kwalijke zaak naar mijn idee en ik heb het zelf gezien toen ik op het platteland woonde. Mensen die leven van de dieren (boeren) en die zeer respectloos ermee omgaan. Echt schandalig. It’s all about the money.

  1. Wetende dat we ook prima zonder vlees en andere dierlijke producten kunnen leven, betekent in de kern natuurlijk dat we met het toch consumeren ervan onnodig nadelige gevolgen die ermee gemoeid zijn voor de dieren, onze medemens (wereldvoedselverdeling) en onze planeet (kappen van regenwouden, broeikasgassen etc.) voor lief nemen terwijl er mens-, dier- en planeetvriendelijkere keuzes bestaan.

   Daarnaast betekent het in relatie tot dieren in het bijzonder ook dat we onze in essentie veel meer triviale belangen op het vlak van genot, gewoonte en gemak – waarvoor bovendien talloze alternatieven bestaan – bewust laten prevaleren boven de toch veel meer essentiële belangen van de ander om vrij te mogen zijn van angst, pijn, ander lijden en simpelweg te mogen leven.

   Als kind begreep ik niet wat hier liefdevol of respectvol aan kon zijn. En tot nu toe heeft oprecht ook nog nooit iemand mij daar een goede uitleg voor kunnen geven.

 2. Martijn, respectloos naar dieren is respectloos naar jezelf toe. Ik ben zelf ook opgegroeid op de boerderij en vond het vreselijk om aan te zien als mijn vader een koe soms een trap gaf of een mep met zijn hand. Dara kreeg ik de tranen van in mijn ogen. Nu weet ik dat hij vreselijk veel “stress” had toen ik jong was en hij reageerde dat af op de koeien.

  Jij hebt het hier ook vaak over Een zijn en uit dezelfde Bron komen. Ik voel dat ook meer en meer. Hoe dichter ik bij mezelf kom en hoe meer Eenheid ik voel, destemeer voel ik de verbinding met de Dieren. Ik voel dat vooral bij de Verbinding met hele sensitieve dieren, zoals paarden. Tussen de middag wandel ik altijd, wanneer dat mogelijk is een driekwartier in een natuurgebied, vlakbij waar ons bedrijf is gevestigd. Ik heb dan altijd een Ont-moet-ing met een 4-tal paarden in een mooi weitje. Ze kunnen me op 300 meter afstand een bocht van de weg uit zien komen en ik kan de klok er op gelijk zetten: als ik mezelf in Verbinding voel, staan ze al voordat ik de bocht uitkom op een rijtje me aan te staren, de oren gespitst! Heel leuk gezicht, ik word daar ieder keer weer helemaal vrolijk van! Ze komen vaak ook naar me toe en kan ik ze even strelen! Altijd weer een leuke ervaring!

  1. Ja, ik ben ook gek op contact met dieren. M’n dochter is nu naar paardrijden toe. Ze voelen heel veel aan. Ik ben al van kleins af aan vooral gek op honden. Ach, ook als jochie geiten gehad,schapen en konijnen. Voor de rest hadden we nog honden, katten, duiven, kippen, paarden en pony’s. Konijnen. Mooie tijd was dat op een boerderijtje. Gewoon hobby, niet voor het gewin hoor. Vooral als d’r weer nieuw leven kwam was prachtig. Lammetjes, veulen. Heerlijk he?

  2. Maar hoe gaat dat met koeien voor melk dan? Worden die wel zo goed behandeld? En komen ze wel buiten dat is nog de vraag voor 1 op de 5 koeien.

  3. De kalveren van melkkoeien worden al jong weggehaald, de stiertjes gaan sowieso naar de slacht want zij zijn verder ‘nutteloos’. De melk die wij drinken, is eigenlijk voor de kalfjes bedoeld. Think about that! In feite worden dus stelselmatig babydieren bij de moeders weggehaald omdat wij volwassen mensen hun melk willen drinken en we vinden dat wij daar het volste recht toe hebben. Strange world…

  4. Lis, melkkoeien slijten hun leven in een ligstal, lopen op glibberige planken (van de mest) en worden automatisch gemolken, voor de rest staan ze te eten -allemaal naast elkaar met hun kop tussen metalen spijlen door- en liggen ze af en toe. Deze koeien weten niet eens wat natuur is, komen nooit en geven “binnenmelk”. Een ander systeem is dat koeien (dan nog pinken) wel buiten mogen totdat ze melk geven. Als ze wat groter zijn, dan worden ze geïnsemineerd, bevallen (binnen) en komen vervolgens de rest van hun leven ook de stal niet meer uit. En er is nog een systeem waar ze wel buiten lopen en twee keer per dag gemolken worden (dat heet een carroussel dacht ik), en zij geven “buitenmelk”.
   Ik krijg het ook vaak te kwaad als ik het zie.
   Vlakbij waar ik woon lopen de hele zomer al een clubje pinken. Iedere dag maak ik even een praatje of speel ik met ze door heen en weer te rennen met mijn hond Joep. Het zijn tenslotte ook speelse jonge dieren en supernieuwsgierig naar wat Joep allemaal doet, elke kee weer. Het is zo leuk om te zien dat je gedurende zo’n zomer echt contact opbouwt.
   Ik geef ze ook namen zoals Sproeteneus, Dikkop, Oortje (kapot oor door stomme labels). Ik probeer ze op die manier mijn liefde te geven omdat ze moederliefde niet hebben mogen kennen. Maar ik vind het pure dierenmishandeling zoals er met deze dieren wordt omgegaan.

  5. Verschrikkelijk die arme dieren, kan het ook niet aanzien.
   Voor zover ik weet werkt deze Dick voor een zuivelbedrijf? Als dat zo is spreken jouw woorden en daden elkaar tegen.

   Ineke ik wilde kijken op jouw blog, maar hoe kom ik daar? Je kan het ook linken bij je avatar..

  6. Hoi Lis, ik dacht dat ik gelinkt was… Enfin, mijn blog heet Smoezenmetdepoezen.wordpress.com.

  7. @ Lis, ik werk inderdaad voor een zuivelfabriek. Ik begrijp heel goed van je als je schrijft dat het er op lijkt dast mijn woorden in tegenspraak zijn met mijn daden. Ik voel niet de behoefte om mij te verdedigen. Iedereen mag daar over oordelen wat ie wil. Ik voel echter dat ik wel een bijdrage lever aan een betere wereld. Om zaken te veranderen in deze wereld is het belangrijk dat we zelf aktie ondernemen. We kunnen altijd mar blijven roepen langs de zijlijn dat iets niet goed is….. alleen dat schiet niet op! Dus, vind ik het belangrijk om met de talenten die mij zijn gegeven middeen in de wereld ter gaan staan en proberen daar vanuit zaken te veranderen, samen met een enthausiast management team. In de 4 jaar dat ik hier nu werk hebben we heel hard gewerkt om de samenwerking met een groep boeren die ons de melk levert te verbeteren. Alle melk die we nu van deze boeren kopen, komt van melk van weidegang koeien, dus van koeien die aan de eisen voldoen van minimaal 120 dagen per jaar, gedurende minimal 6 uren per dag in de wei lopen. Ik zie ontwikkelingen bij deze groep boeren om het medicijngebruik geweldig terug te dringen en de bemesting te verbeteren. Ik zie ontwikkelingen bij deze boeren dat ze de kalfjes langer bij de moeder blijven houden. Wij zijn een project opgestart met deze groep boeren om de hele zuivelketen meer duurzaam te maken, waarbij als uitgangspunt wordt genomen een CO2 neutrale energievoorziening en een veel duurzamere, innovatieve verpakking etc.

   Lis, met alleen idealisme komen we er ook niet. Er moet een heel goed evenwicht zijn tussen de 3 P’s van Planet, People en Profit. In al mijn handelen zoek ik steeds naar wegen hoe ik rekening houdend met e 3 P’s een bijdrage kan leveren om stapje voor stapje een betere wereld te scheppen. Kun je dat plaatsen?
   Bedenk goed, ook in jouw produkten zitten heel veel zuivelprodukten verwerkt, zoals room, boter etc. Op zich zelf is in mijn visie niets tegen de produktie van zuivel, mits de dwars door de keten heen van Verwekker ( de koe) tot Verbruiker (de consument) deze op een verantwoorde wijze produceren en verbruiken.

  8. En tegen iedereen die toch ’s avonds nog een stukje kaas consumeert of roomboter gebruikt voor cupcakes met botercreme en tegelijkertijd begaan is met de koeien en die het verafschuwt dat ze mogelijk produkten gebruiken van koeien, die willens en wetens alleen maar op stal staan, daar wil ik nog het volgende tegen zeggen:

   ” Jullie zijn om in bijbelse termen te spreken enorme Farizeeers (lees: schijnheiligen) en ik heb de neiging om jullie zoals Jezus in zijn dagen deed uit de spreekwoordelijke tempel te smijten”

  9. @ Dick

   Mijn strijd gaat gewoon door voor Lactose vrije producten, zeg maar een sport volle onderneming gezien wat er op de markt verkrijgbaar is. En niet overal staat het wederom weer goed op de kleine lettertjes verpakkingen. Toch wel belangrijk als je een product heel goed op de markt wil zetten lijkt me. Lactose vrije Roomboter waar te koop?!
   http://www.scdiet.nl/forummsg.php?forumid=790

   Zolang elk dier maar GenTech vrij is, dan hebben we er tenminste er nog iets aan dan de grote misleiding die Bio heet.

  10. @ Cozmic, ik duidde hier over de “schijnheiligheid” (inconsequentie) van handelen van veel mensen. Het gaat hier over de hogepriesters en schriftgeleerden, die tot op de letter wisten te vertellen hoe iedereen moest leven, maar zelf zo inconsequent waren als maar kon.

   Ik duidde dus op de schriftgeleerden en farizeers, zie het midden van de tekst in jouw linkje, waar Jezus zo allergisch op kon reageren.

   “De hogepriesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden,
   zochten een mogelijkheid om Hem ter dood te brengen.
   Ze vreesden Hem namelijk,
   omdat heel het volk verrukt was over zijn leer.”

   Die hogepriesters en schriftgeleerden dachten de wijsheid in pacht te hebben en probeerden aan iedereen hun leer te verkondigen (zoals de sabbatsheiliging), maar lieten ondertussen toe dat de “tempel” een grote marktplaats en casino was, waar iedereen zijn waar kon verkopen en kon gokken. Voel je de schijnheiligheid? Aan iedereen vertellen hoe je moet leven, maar tegelijkertijd zelf er niet consequent naar handelen? Dat is nu precies de reden waarom ik al vanaf mijn pubertijd niet meer naar de kerk ga en deze de rug heb toegekeerd! Laat iedereen toch zelf bepalen hoe hij of zij wil leven! Oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld zult worden? Laat iedereen zijn eigen dromen volgen en proberen waar te maken! Ik zou zeggen: Kom in ACTIE!!!!! Dat is The Secret van het Leven!

  11. @ Paul, lactose vrij betekent niet dat de onderliggende melk automatisch afkmostig is van koeien die diervriendelijk worden behandeld en in de wei lopen. Die melk kan ook afkomstig zijn van koeien dien altijd op stal staan. Veel van d elactose vrije melk komt uit Duitsland. Ik weet uit ervaring dat ze daar veel minder dan in Nederladn eht begrip “weidegang” kennen. Ze hebben, afgezien van een paar fabrieken in de grensstreek, geen gescheiden inzameling van melk van “weidegang” koeien en van “melkstal” koeien. In Nederland mag je pas “weidegang”op je pak zetten als je ook daadwerkelijk via “tracking and tracing”aan kunt tonen dat je melk van koeien, die in de wei lopen afkomstig is. Vanaf week 44 leveren wij trouwens ook dagverse lactose vrije melk (en gegarandeert afkomstig van koeien die in de wein lopen). Iets voor jou? 🙂

  12. Beste Dick,

   Hartelijk bedankt voor je uitgebreide antwoord. Natuurlijk gebruik ik wel zuivelproducten. Ik ben (nog) niet veganistisch. Maar ik let wel op wat ik koop. Want bijvoorbeeld de kippen voor de scharreleieren dat ook in de cake zit worden ook niet altijd zo goed behandeld. Als ik een recept plaats op mijn blog geef ik ook vaak aan dat je het beste biologische ingrediënten kan gebruiken. Naar mijn weten worden deze dieren veel beter behandeld.

   Ik ben blij om te horen dat jullie er zo goed mee bezig zijn om de koeien en kalveren een beter leven te geven en dat ze in ieder geval buiten komen. Als zou het naar mijn idee minimaal elke dag per jaar moeten zijn. Verder lijkt het nu een met de vinger wijzen naar geworden, dat is ook niet de bedoeling. En als ik naar mijn zelf kijk, zie ik een bewust persoon die let op wat ze koopt, eet en op haar huid smeert, iets wat ik mijn directe omgeving niet tegen kom.

   Mijn favo quote:

   “The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has ever been before.”

  13. Beste Dick,

   Hartelijk bedankt voor je uitgebreide antwoord. Natuurlijk gebruik ik wel zuivelproducten. Ik ben (nog) niet veganistisch. Maar ik let wel op wat ik koop. Want bijvoorbeeld de kippen voor de scharreleieren dat ook in de cake zit worden ook niet altijd zo goed behandeld. Als ik een recept plaats op mijn blog geef ik ook vaak aan dat je het beste biologische ingrediënten kan gebruiken. Naar mijn weten worden deze dieren veel beter behandeld.

   Ik ben blij om te horen dat jullie er zo goed mee bezig zijn om de koeien en kalveren een beter leven te geven en dat ze in ieder geval buiten komen. Als zou het naar mijn idee minimaal elke dag per jaar moeten zijn. Verder lijkt het nu een met de vinger wijzen naar geworden, dat is ook niet de bedoeling. En als ik naar mij zelf kijk, zie ik een bewust persoon die let op wat ze koopt, eet en op haar huid smeert, iets wat ik mijn directe omgeving niet tegen kom.

   Mijn favo quote:

   “The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has ever been before.”

  14. Lis 2.13 en 2.14, krachtig antwoord, zelfs dubbele bekrachting, lief van je, jouw reactie onder 2.4 heeft mij in ieder geval geprikkeld en opgeleverd dat ik even jouw website heb bekeken en al voor mij zelf constateerde dat je bewust bezig bent. En dat zegt natuurlijk best wel iets over jezelf!

   Jouw quote vind ik heel mooi en als je daar naar leeft kom je inderdaad op plaatsen waar niemand komt

   Ik herken dat gevoel terug in een lied en in een zanger die mij tot in mijn ziel raken

   http://www.youtube.com/watch?v=7Y9hN6awXEQ

  15. @ Dick

   Zullen we alle cliché eens weg nemen omtrent het welles en nietes betreffende het witte gezonde zuivel goedje. Gelukkig kunnen die Duitsers nog wel eens hele goeie docu’s maken vergeleken met de Nederlandse pulp op de TV.

   Die Milch-Lüge – NDR:
   http://www.youtube.com/watch?v=PTf9F7nTYg4

   Gezien ook het zelfde cliché truukje wordt uitgehaald met Bio producten:
   http://www.youtube.com/watch?v=Ez6Pv-71fWk&feature=related

   Daarom maar opzoek gaan Dick naar een ander Goddelijk drankje, vind je niet?!

  16. Lis, in de winter groeit het gras niet meer en hebben de koeien niet zoveel in de wei te zoeken. Ze staan er dan tot hun knibbels in de modder of klei, vinden ze zelf ook niks aan.

  17. @ Paul, ik zal die docu’s vanavond even bekijken, dank je. Ik zeg je echter nu alvast dat er voor mij geen 1 Waarheid bestaat en zo zal het ook zijn met het nuttigen van zuivelprodukten. Ik heb zelf geen enkele behoefte om melk te drinken, maar vind kwark of yoghurt lekker en het nuttigen van die produkten voelt goed voor mij. Ik weet van mijzelf dat ik erg gevoelig ben voor het nuttigen van bepaalde produkten. Mijn lichaam verdraagt heel slecht vlees, koffie en alcoholische dranken en dus neem ik dat nauwelijks meer. En ik voel me inderdaad een stuk beter met het eten van biologisch voedsel, zoals aardappelen en groente. Ik heb echter geen zin om alles te gaan bedenken….. ik probeer bewust te leven en handel daar naar. Ik volg daarbij mijn gevoel en intuitie.

  18. @ Imke, klopt helemaal, het fijnste zou zijn dat we de koeien de vrije keuze zouden kunnen bieden tussen buiten en binnen zijn. Misschien is dat laatste wel de toekomst, gewoon open stallen, waarbij de koe zelf kan bepalen hoe lang ze buiten wil zijn!

  19. Dick als er geen ‘waarheden’ zouden bestaan, dan zijn het bij toverslag allemaal ‘onwaarheden’ waar we bij voorbaat al helemaal niks aan hebben. Dan kan daarmede gelijk ‘het geloof’ overboord want daar hebben we dan ook niks meer aan om iets verder aan vast te pinnen.

  20. Paul, geloof hoef je ook niet buiten jezelf zoeken, jouw Waarheid (Geloof) is je eigen Kompas in het leven; Zoek nooit het Geloof bij een ander of in iets anders, geloof in Jezelf, dat is jouw Waarheid!

  21. Dick

   Ik zeg het me hele leven al, ‘Geloven is twijfelen aan het zeker Weten’.(mijn eigen weten) Buiten en of in mezelf zoeken is niet nodig als je het van nature al bent. Het zit in je of niet, dat is de boodschap die je overal hoort, in elke film, in elk boek, in elk openbaring in elk Meesterlijk gesproken of geschreven woord.

   Het zijn is de bezieling en daar kan je heel lang of heel kort over zijn. Zo is het en niet anders dan de gehele waarheid,’U bent een Ziel en U zit in een menselijk lichaam’. (jumpsuit) Of ik nou Paul, Jezus of Buddha, of Mooji heet, maakt me niks uit, ik ben van alles wat gemaakt en gecreëerd door de Almighty One.

   Puur om de spiegel van ieder ander weer te zijn, blind, ziend, doof, het is de karmische les, niets meer of minder die het eind totaal oplevert…

   Wat je er verder mee doet, is jou waarheid! Wat ik er mee doe, zal jou een (rot)zorg zijn. :mrgreen:

   Spiegel je zelf of ben je een meeloper?:
   http://video.google.com/videoplay?docid=-8764845581181577799

  22. Dick, persoonlijk vind ik wel dat de christelijke synoniemen in 2.7 en 2.10 achterwege hadden kunnen blijven. Nu is het net of ik een zware misdaad heb begaan. Het verwonderde mij alleen toen ik las over respect voor dieren etc., terwijl mij bijstond dat je bij een zuivelfabriek werkt.

   “Die hogepriesters en schriftgeleerden dachten de wijsheid in pacht te hebben en probeerden aan iedereen hun leer te verkondigen (zoals de sabbatsheiliging), maar lieten ondertussen toe dat de “tempel” een grote marktplaats en casino was, waar iedereen zijn waar kon verkopen en kon gokken.”

   Hier voel mij ook totaal niet aangesproken, aangezien ik juist het tegenovergestelde probeer te bereiken. Maar ik geef je wel gelijk dat o.a. de priesters de grootste schijnheiligen zijn die er bestaan maar dat is weer een ander verhaal.. Daarom vind ik deze vergelijking ook niet passend.

   Dick, ik weet niet hoeveel invloed jij hebt op dit gebied, maar ik hoop dat je je voor de volle 100% inzet om de dieren een beter leven te geven. En het zou heel mooi zijn als alle koeien en andere dieren op korte termijn inderdaad zelf kunnen kiezen of ze naar buiten of binnen willen. Dan zijn we al een heel eind.

  23. @ Lis, wees gerust, je hebt geen zware misdaad begaan, maar het is blijkbaar wel aangekomen 😉 Ik doe mijn uiterste best voor de koeien. Ik vind dat beide heel goed kunnen samengaan respect voor koeien en werken voor een zuivelfabriek. Ik vind dat je te snel daarover een oordeel had klaarstaan, dat misstaat je. Mijns inziens kun je alleen maar zaken veranderen door vanuit de basis zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ik kan wel vanaf de buitenkant roepen, dat zaken moeten veranderen, maar dfat schiet niet op. Nu zit ik zelf middenin het besluitvormingsproces en kan ik mijn invloed aanwenden om een en ander in de goede richting te laten bewegen. Ik wil niet aanmatigend klinken, maar ik ben er van overtuigd dat ik mijn steentje kan bijdragen aan een meer duurzame zuivelketen in Nederland. Bovendien heeft mij als zoon van een veehouder ( en enorm dierenliefhebber) altijd de zuivel aangetrokken. Ik wilde als klein kind altijd dominee worden of melkrijder. Ik vind dat ik in mijn baan beide kan combineren. Ik probeer mijn idealen te verwezenlijken in dit bedrijf, waarbij ik zoveel vrijheden heb dat ik daarnaast ook nog mijn hobbies kan uitoefenen (zoals zo nu en dan hier op wtk een beetje te neuzen en te ouwehoeren). Ik leef daarbij van dag tot dag en probeer steeds weer te voelen of ik nog met d ejuiste dingen bezig ben. Zodra ik merk dat ik niet meer op het juiste Pad zit, ga ik wat anders doen. Ik blijf zeker niet werken voor een bedrijf dat niet beweegt in een richting die overeenkomt met mijn spirituele idealen, daar kun je verzekerd van zijn

  24. Mooi gezegd Dick, hopelijk is het zo uitgesproken. Mijn oordeel staat snel klaar en zeg snel wat ik denk. En dat moet ook kunnen anders kom je ook nergens. En ik roep het niet alleen ik leef er ook naar. Hopelijk siert dat wel. Wellicht had je ook gezien dat er een webshop gekoppeld is aan mijn blog, waar alleen biologische en natuurlijke producten worden verkocht met een keurmerk. Verder probeer ik via internet ook andere mensen bewust te maken van o.a. de farmaceutische (beauty) industrie. Zo heeft iedereen zijn doel in het leven, goed of slecht, ik probeer er het beste van te maken en kijk niet mee vanaf de zijlijn, maar onderneem actie 😉

  25. ….. alleen wat is die biologische paardenstaart?????? Toch niet iets dieronvriendelijks mag ik hopen???? 😉

  26. Haha, het is maar een plantje dat goed wordt behandeld, dus niks aan de hand :).

   Heel mooi nummer overigens in 2.15. Ook al ben je niet alleen toch kan het soms alleen voelen als je alleen mensen in je omgeving hebt met totaal andere ideeën. Gelukkig is er ook internet waardoor je steeds meer mensen tegen komt met dezelfde ideeën en overtuigingen 🙂

 3. Hoe graag wij ook dieren zien, toch zijn wij selectief in onze liefde en respect. Met muggen en harige spinnen bv. voel ik allesbehalve ‘een band’. Vervelende wespen en strontvliegen kunnen al evenmin op mijn sympathie rekenen. Wij houden het liefst van schattige beesten, daar beleven we deugd aan.
  Ik besef al te best hoe weinig één ik mij met een heleboel dieren voel. Ook zou ik graag minder vlees eten, maar geef telkens weer toe aan de zin in vlees van mijn man. Bovendien krijg ik dan ook weer trek en smul ik lekker mee. 😉
  Wanneer het te hard gaat knagen, zoek ik de website van Piek Stor op, de dierentolk.
  Hoe wijs dieren zijn! Snugger en ad rem. Zij zijn, net als onze kinderen, onze leermeesters.
  Wijsheidslessen bij de vleet, genieten ook, op onderstaande site
  http://www.piekstor.nl/

  1. @ Ingrid 2.3, ik weet niet waar jij je informatie vandaan hebt dat er nooit geen melkkoeien meer in de wei lopen. Onze zuivelfabriek produceert dagverse zuivelprodukten (zoals melk, karnemelk, diverse soorten yoghurts etc). Steeds meer wordt in Nederland door alle retailres (supermarktketens) een eis gesteld dat dagverse zuivelprodukten afkomstig moeten zijn van Nederlandse koeien die voldoen aan de weidegang definities. Ik heb onderstaand even een artikeltje toegevoegd van het voedingscentrum over de voedingswaarde van zuivelprodukten

   http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/melk.aspx

   Bedenk overigens als u kaas of boter eet dat juist bij deze produkten nog geen weidegangverplichting is en dat zuivelcooperaties als FrieslandCampina juist zlle melk die van melkkoeien afkomstig is die niet buiten lopen in de kaas of de boter stoppen. Dus, Ingrid, als je een signaal af wilt geven en je nu nog zo nu een dan een stukje kaas neemt of boter op je brood smeert of slagroom of creme freche gebruikt: Onmiddellijk hier mee stoppen! 🙂

  2. Dick, prachtige Propaganda voor Lactose houdende producten, waarom doet Nederland altijd zo overdwars door te zeggen en te denken dat men gezonde producten op de markt toe speelt?! Waarom gata mijn voorkeur naar landen toe Die buiten Nederland liggen die betere producten aanbieden dan de O zo vieze zoete zuivel producten waar steeds meer mensen een hekel aan krijgen. Zeker met welvaartsziektes als diabetes, MS, ME, de markt open houden voor Big Pharma consuming. Heel Nederland draait om de smaak sensatie van kunstmatige rood gekleurde luisjes, nep zoetstoffen en de wel gestelde 0% vetten. Draai je de verpakking om dan zit het het er toch allemaal in en wie bedrieg je er nou mee. 1 teug van 250 ml doet me bloedsuiker al FLINK stijgen terwijl een Lactose vrij produkt niks verhoogt in waarde, laat staan dat ik er een serie pukkel pus allergie’en aan over hou. Je ziet het ook aan de terugloop van zuivel produkten in de Buitenlandse supermarkt ‘Made in Holland’ boordevol met lactose. Ik vind dit een slechte merchandise als het gaat om een gezond produkt op de markt te willen zetten of was het een onderonsje ooit geweest met Roel Coutinho van het RIVM ?!

   Van zulke reclame komt het bij de gemiddelde WTK het ‘ZO’ zijn neus uit na alle vaccins ellende op mens en dier, daarom dat het eind product ook wel eens onder de loep kritisch genomen mag worden!!!

   Daarom dat ik me aansluit bij het grote leger van mensen die het liever elders gaan halen dan hier lokaal om de hoek, buiten of binnen de stal koeien. Idem voor die Milka en Straciatella koeien van Hertog.

  3. @Dick

   Er bestaat Grasboter. Dat is boter gemaakt van melk die enkel tijdens de weidegang van de koeien wordt verkregen.
   Ik koop altijd NL(!) bio-grasboter van Zuiver Zuivel. Niet alleen is deze veel lekkerder, zij blijft altijd goed smeerbaar, ook zo uit de koelkast.
   Neem ’s een kijkje op
   http;//www.zuiverzuivel.nl
   je kan er misschien goede ideeën voor je zuivelfabriek opdoen.

   Bio-kaas, dito melk, brood, groenten en fruit koop ik bij de bio-warenhuisketen OriginO. Is niet bij de deur maar dat heb ik ervoor over. Idem dito voor de slager. Heeft enkel vlees afkomstig van vrijlopend vee en gevogelte, zonder allerlei chemische ‘bijvoeding’. Alles zélf bereid. Je hebt er geen idee van hoeveel smakelijker dat natuurlijk eten is. Ik herken de smaken uit mijn kindertijd, toen alles nog puur natuur was. En, wat meer is : mijn algeheel welbevinden vaart er goed bij. Ik heb geen buikpijn of maagpijn meer na het eten van vers fruit omdat er niks geen pesticiden of andere rommel inzit. Vergeet niet dat bomen, struiken en gewassen, na het sproeien ook via hun wortels al die producten opnemen die dan rechtsreeks IN het fruit opgeslagen worden. Hetzelfde geldt voor de verse groenten. Wassen en schillen helpt dus niet, de smeerlapperij zit er ook in.
   Wat er bij mij niet in kan, is dat de mensen daar niet verder over nadenken.

  4. Anelle en Paul, geweldig, jullie zijn goed bezig, niets mis mee….. Ik heb het echter niet over de inhoud. Het gaat mij erom dat we vaak neigen om een ander “de maat te nemen”, maar niet het vermogen bezitten om op een afstandje naar ons zelf te kijken. We zien om in bijbelse termen te spreken wel “de splinter in het Lisz oog van de ander, maar niet de balk in ons eigen oog”

  5. @ Anelle 3.3, ik vind het geweldig hoe bewust je zuivelprodukten inkoopt. Echter, jij weet ook dat daar een bepaald prijskaartje aanhangt en dat het niet voor alle mensen is weggelegd, zeker die met grote gezinnen en minder dan een modaal inkomen, om heel consequent voor alle zuivelprodukten (dus ook de kaas, boter koffiemelk, slagroom etc) altijd biologisch in te kopen. Ik geloof er echter “heilig” dat het mogelijk is om heel duurzaam en verantwoord zuivel te produceren, zonder dat de kostprijs en dus de prijs voor de consument hoger wordt. Daar ga ik voor met het ketenproject dat we nu aan het bedenken zijn. Duurzaamheid voor maximaal dezelfde prijs!
   Let op, he, wees voorzichtig om alleen produkten met een biologisch stempel “heilig”gaan verklaren. De biologische boeren hebben de voortrekkersrol, alle respect, ,maar het blijft kleinschalig en daardoor heel duur. En deze boeren missen vaak het vermogen om te investeren en hun produkten op een echt duurzame wijze en economisch aanvaardbare wijze (dus tegen niet hogere kosten) te produceren. Als ik kijk naar bijvoorbeeld CO2 neutraliteit van energie opwekking en verpakking komt het er toch op aan om te kunnen en durven te investeren in innovatieve oplossingen. Kortom, voor de massa is het toch belangrijk om een concept neer te zetten dat heel veel goede dingen van biologisch in zich verenigt, maar dat naast aandacht voor de eerste P ( Planet, Moeder Aarde en de flora en fauna dat ze voortbrengt) ook zorgt voor draagkracht bij de 2e P ( People, zowel consumenten als producenten, de boeren en verwerkers) en de draagkracht bij de consument wordt vergroot als ze het ook kan betalen, dat is de 3de P ( Profit, een betaalbare prijs).

  6. Dick… Roomse boter, het kan niet kerkelijker!
   Zelfs Paulus zegende de spijze met zijn Urbi et orbicel. Het smeert er elke keer Omega goed overheen zo te zien. Hallelujah!

   Inhoudelijke gezien en op maat aangespeeld…

  7. @Dick 3.6
   Het eeuwige cliché! Dat duurzaam en biologisch veel duurder zou zijn!
   Drogredenen van jewelste! Ik heb de gewoonte om eens in de week de meest belangrijke boodschappen te doen. Dan koop ik voor een week eten en het komt mij alles bij elkaar op plusminus 120 euro. Bovendien zitten er zaken bij, zoals boter, wasprodukten etc die langer meegaan. Ik zou het goedkoper kunnen houden door minder dure vleeswaren of broodbeleg te kopen, wat een modaal gezin zou doen. Er zit ook een wekelijkse veggie-dag tussen.
   Bio-warenhuisketens helpen, door gegroepeerde aankopen, de kosten te drukken en zijn daardoor soms goedkopeer dan de buurtwinkel, zelfs dan sommige warenhuizen. Bonus is dat bio niet gezoet wordt met maïsstroop (zgn. glucose-fructose) en synthetische zoetstoffen, die veel schadelijker dan suiker zijn.
   Maar, het gaat er vooral om waar je je geld aan besteedt. Kijk ’s in de meeste winkelwagens. Wat zit er in? Lìters frisdrank, bier, water, chips, industrieel gefabriceerde snoep, kant-en-klaar maaltijden en andere minderwaardige voedingswaren. Kost allemaal massa’s geld! Frisdrank lest geen dorst. Met een filtersysteem maak je zuiver drinkwater dat veel minder kost dan het flessenwater en dat het kraantjeswater opwaardeert.
   Dat je als modaal gezin, kleding en schoenen bij Wibra, Hema of Scapino koopt is logisch, zou ik ook doen. Kinderen groeien er toch in één seizoen uit. Maar de grootste fout die je kan maken is beknibbelen op kwaliteitsvoeding. En toch is het dat wat gebeurt. En nog steeds wordt de mensen wijsgemaakt dat kwaliteitsvoeding duur is.
   Het is dringend nodig dat er ook op dat vlak een bewustzijnscampagne opgezet wordt.
   Hoe bewust ben je wanneer je niet-bewust eet?

 4. Ik ben gek op dieren, mijn hele leven al en hoop nog steeds dat we voldoende bewustzijn krijgen om als gerespecteerde individuen met ze om te gaan.
  Er wordt niet voor niets gezegd dat je aan de omgang met dieren kunt zien hoe ver de mensen in hun ontwikkeling zijn.

  Trouwens veel boeren, lees gifmengers, hebben nergens respect voor, noch voor hun dieren, noch voor hun land. Deskundig gehersenspoeld op de landbouwschool om te leren vooral zo winstgevend mogelijk te werken en alleen nog te leren bij welke groeifase, welk gif je moet spuiten.
  Ze weten niets van zaken als permacultuur, wat een armoede.

  Zoals de koeien de slaven van de boer zijn, zo zijn wij het voor een klein select satanisch groepje, er is weinig verschil in mijn ogen en omdat wij met velen zijn en het bewustzijn hebben dit te veranderen moeten wij dat gaan bewerkstelligen voor mens en dier. Het gaat alleen in kleine stapjes.

  Af en toe vlees eten is mijns inziens niet het grootste probleem, maar de manier waaarop ze gehouden worden en omgebracht worden. Wij eten zo 1 a 2 keer per week vlees van biologisch gehouden koeien die op stro staan met een uitloop naar buiten. Daarna wordt een van hen op afspraak naar de slachter gebracht en zonder daar te hoeven wachten geslacht. ik zou het nog beter vinden als dat op de boerderij zelf zou kunnen zodat ze niet hoeven te reizen. Maar als alle koeien zou zouden kunnen leven en overgaan zou het al een hele verbetering zijn.

  Even iets leuks, zo kan het dus ook:

  http://www.youtube.com/watch?v=KGZlkKdCazQ

  http://www.earth-matters.nl/7/5806/duurzaam-20/het-heerlijk-gezonde-leven-van-de-grasdieren-op-bezoek-in-drouwenerveen.html

 5. Mooi pleidooi van Marieke!
  Het (telepatische) contact met dieren heeft mijn leven enorm verrijkt. Dankzij hen voel ik nu echte liefde en verbondenheid, terwijl ik nooit besefte dat ik dat nog niet had.
  Als kind voelde ik al een sterke band en compassie met dieren en de behoefte om het voor hen op te nemen. Dat werd afgedaan als ’teveel fantasie’ en ‘overgevoelig’.
  Ik ben nu 44 en laat het eindelijk toe. Heb zelfs mijn goede baan opgezegd om ruimte te maken voor mijn missie: de dieren een stem geven zodat wij mensen hun wijze lessen weer horen. Dat hebben we inderdaad hard nodig.
  Voor meer info en verhalen zie mijn blog: Smoezenmetdepoezen.wordpress.com.

  1. Ineke, even een kleine tip, het hoeft niet maar het kan. Als je je blog adres in het vakje site (je website) zet, dan wordt je naam automatisch blauw aangegeven hier en is het een link. Als mensen dan op je naam klikken worden ze doorgelinkt.

  2. @ Ineke, ik ben onder het wandelen of onder het hardlopen ook voortdurend aan het kletsen met paarden, schapen, koeien etc… ik moet vaak wel lachen… want ze kijken je dan allemaal aan met hun lieve ogen.. ik word daar helemaal blij van…. Trouwens, ik word van het kontakt met Bewuste mensen ook heel blij… zolang ik maar Hartsverbinding voel.. en dat voel ik als ik merk dat we communiceren van Hart tot Hart. Vaak zit er bij mensen echter nog iets tussen (oude angst en pijn), waardoor wec vaak jammer genoeg nog teveel in ons Denken zitten, hetgeen vaak een sta-in-de-weg is om echt het hart te openen…. Ik voel echter verandering, bij mezelf, maar ook bij heel veel mensen in mijn nabijheid! Er is hoop!

  3. Oké Martijn, dat wist ik niet!
   En ja Dick, er is zeker hoop. Ik ontmoet steeds meer gelijkgestemden 🙂

 6. Ik heb altijd al een grote liefde gevoeld voor dieren en geweten dat zij veel meer respect verdienen dan wat hen wordt gegeven. Dit besef is bij mij sinds 2009, toen ik een tijd in een bewustzijns-veranderde staat vertoefde(psychose)alleen maar verduidelijkt en gegroeid. Ik had zo intens contact met dieren..ik zal nooit meer een hap vlees door mijn keel kunnen krijgen. Zo sprongen vissen uit het water naar me toe, een kraai verstopte zich onder mijn bank (in een huis met katten), een zeer zeldzame fazantenhaan (waarvan ik éénzelfde thuis had) heeft een maand lang toen ik opgenomen was om het complex staan roepen en toen ik bijv. tijdens het uitlaten een zwerfhondje tegenkwam maar deze niet naar huis durfde mee te nemen omdat ik niet wist of mijn honden vriendelijk tegen haar zouden zijn, trof ik diezelfde avond één van mijn honden aan achter de p.c.. Even later stond de dierenambulance bij mij voor de deur…. in hun computer stond dat zij op mijn adres een zwerfhond moesten ophalen. En op energetisch niveau hebben zij nog veel meer voor mij gedaan, ze zijn een buffer voor me geweest, hebben enorm veel verduidelijkt en me geweldige troost geboden. Ik zal ze dan ook eeuwig dankbaar zijn voor hun offers en hun vriendschap! En geloof mij, als je mee hebt gemaakt wat ik mee heb gemaakt kijk je (o.a.) heel anders naar de dieren die je pad kruisen

  1. PRachtig Maud.
   Ik houd ook enorm van dieren en heb dan ook 5 kattem (eerst 7).Steun veel dierenorganisaties.Wij mensen moeten nog zo groeien op zielniveau.Zolang we dat niet inzien en met mededogen handelen naar mens en dier komen we niet verder.

 7. Het is misschien geen slecht idee om de dieren zelf ’s aan het woord te laten, ook al moet dit via dierentolk Piek Stor. Let wel, ik pleit hier NIET voor de situaties zoals die nu zijn bij het fokvee voor consumptie. Ik denk alleen dat er bij de dieren veel meer liefde en bewustzijn is dan wij vermoeden.
  Piek in conversatie met een (vrije) dolfijn:
  “Ik vraag naar de dolfijnen in het Dolfinarium en andere dolfijnencentra.
  ‘Die dieren hebben hun vrijheid ingeleverd. Zij zijn dienstbaar. Het zijn ruime geesten dat ze het kunnen opbrengen in gevangenschap te kunnen leven.’
  Zij vervolgt: ‘Het verlangen naar vrijheid kan er zijn maar dit was hun keus.’
  ‘Ik hoef dus geen medelijden te hebben met die dieren?’
  ‘Je hoeft nooit medelijden te hebben met een dier. Alles is een keus. Waar een dier terecht komt is een keus: als vrij dier, als huisdier, als dierentuindier. Alles heeft zijn zin.’
  Daarop vraag ik of het dan overbodig is dat we ons als mensen inzetten voor dierenleed, milieu etc.
  ‘Nee, het is goed dat de mens de aarde naar een hoger plan wil trekken. Maar onthoud dat alles zijn zin heeft. Laat je niet ontmoedigen. Ga met een ruim hart door. Laat je niet naar beneden halen door misbruik van dier of natuur. Verlaag jezelf niet. Weet dat elk gestorven dier zich opgeofferd heeft. Hij is onderdeel van het plan.’
  Ik trek de conclusie: ‘Dus alles wat er gebeurt is goed?’
  ‘Ja, maar streef naar het hogere, ook in relaties. Help als mens de aarde omhoog brengen. Toon geen onverschilligheid maar accepteer wel dat dingen gaan zoals ze gaan.’
  Ik vraag de dolfijn of zij optimistisch is.
  ‘Vanuit mijn ruime bewustzijn kan ik niet anders dan optimistisch zijn.’
  En: ‘Dank elk (gedood) dier in gevangenschap voor zijn taak, zijn opoffering. Het is goed zoals het is.’
  Ik stel haar nog de vraag wat zij van diercommunicatie vindt en hoor: ‘Het is een manier. De dieren hebben veel te vertellen als je kunt luisteren.’

  1. Dat is inderdaad precies wat wij dierentolken doen, Arnelle, de dieren zelf aan het woord laten ipv alleen maar over hen te praten. En de grap is, dat hun verhaal vaak veel genuanceerder is dan wij mensen denken.

  2. Dat is inderdaad precies wat wij dierentolken doen, Arnelle, de dieren zelf aan het woord laten ipv alleen maar óver hen te praten. En de grap is, dat hun verhaal vaak een stuk genuanceerder is dan wij mensen denken.

 8. Ik woon in een landelijk gebied en ook al zijn wij in ons gezin al jaren vegetariër, toch vragen wij ons af of het met de komende voedselproblemen (schaarste + onbetaalbaarheid) niet stilaan noodzakelijk wordt om dieren (kippen, konijnen duiven enz..) te houden als voedsel. Ethisch gezien heb ik het hier heel moeilijk mee en ik krijg ook nergens een antwoord op de vraag of wij mensen wel het recht hebben om dat te doen.
  Het gaat hem mij niet over de vraag of je vlees al dan niet nodig hebt om gezond te blijven maar eerder over het feit of wij wel het recht hebben om dieren te doden om als voedsel te dienen.
  Hoe zien jullie dat ?

  1. @meuron: Moeilijk te beantwoorden meuron. Ik denk zelf dat wij zowiezo niet het recht hebben om dieren te doden. Maar mensen hebben een keuze en je maakt keuzes al naar gelang je bewustzijn is. Heel bewuste mensen maken bewuste keuzes en doen een heleboel dingen ook als vanzelfsprekend niet meer. Onbewuste mensen doen dingen zonder erbij na te denken en maken ook onbewust keuzes. Hoe onbewuster hoe meer men denkt dat alles gewoon is en kan en mag. Ik denk wel dat doordat we nu eenmaal in deze situatie zitten, “levend” op aarde, het toegestaan is voor ons zogenaamde zelfbehoud in nood het leven van een dier mogen nemen. “Primitieve” mensen in een of ander land (documentaire gezien) waren veel bewuster van de samenhang in de natuur. Zij dankten een varkentje omdat dit de mensen van eten voorzag. Ze aten het dus bewust en met respect. Na een boom die zij velden, plantten zij een twijg van die boom op dezelfde plaats en ook de boom dankten zij voor het hout. Er waren daar geen kinderen die aan hun lot werden overgelaten doordat ouders waren gestorven. Deze werden gewoon mee opgevoed en gekoesterd in de groep. Alles heeft dus toch te maken met eerbied voor alles in “het leven” en wat geschonken wordt om te kunnen (over)leven. Ik denk dus echt dat de intentie waarmee en waarvoor of waarom je het doet al heel belangrijk is. We hebben keuzes en welke maak je bewust? En ja, nood breekt wetten, dus….. tja.

  2. En nog dit: ik denk zeker dat wij de plicht hebben om zo verantwoord mogelijk met alles hier op aarde en met mensen en onszelf om te gaan en alles te beschermen en behouden wat in de schepping leeft.

 9. Je bent een Kei Marieke de Vrij, onschuld verloren, Innocence Lost 4 Ever en de daarop volgende onvermijdelijke hyper nerveuze meedogenloze ijzige schijnbaar dynamische uitputtingsslag die niet te winnen valt en het gezond verstand bij vlagen ernstig verstoord.. I Know.. daarom kan ik het niet alleen meer en heb 26 omwegen nodig om 1 wandel weggetje te vinden, met wat kunst en vliegwerk oplappen wat niet te repareren valt. Als ik dictator van de nwo was dan zou ik, dan zou ik… sjaah euhmmm wat zou ik dan eigenlijk, kweennie, ik wil ze wel wat geven die onderdanen maar verdienen ze het zelf wel? Als ‘ze’ me blijven tergen dan zal mijn wraak verschrikkelijk zijn, klinkt als het oude testament, zo doorzichtig die ouderwetse godjes met hun bekrompen rampzalige frustraties.

  Rolling Stones – Under My Thumb http://www.youtube.com/watch?v=nYYTLJ8YHi4

  1. Ah gelukkig hyper, je bent er nog!
   Ik wilde net hier ergens een oproepje naar je plaatsen om te weten te komen of het goed met je gaat. Was een beetje ongerust nl. Had je even een time out?

  2. Alles Goed met mij Imke Monika en Willie! jah ik was er even 12 dagen tussen uit geknepen, ( is er nog bejaarden ‘ruzie’ op de Sjet of gaat het nu weer beter? ) in een caravan in eigenwijs Zeeland gebivakkeerd, de Zeeuwen zijn het zat, komen in opstand, serieus, en zelfs schilderijen gekeken Imke, en zelfs een bijzonder innemend strand schilderij gekocht van een vrouw die Emke heet, heftig strand gezicht, was opgehangen tentoongesteld in een plaatselijke eet gelegenheid met top lekkere gaar keuken, vast Herman den Blijker langs geweest om te laten zien dat ze het beste verse vis van de afslag kunnen inkopen en bijkomende sausjes met de hand gemaakt, is te proeven, sjonguh en dan die top aardappel kroketjes er bij en en en zelfs de warme chocolade melk was top, meestal wordt dat verpest in gemiddelde donkere waterige drapjes gemakkelijk sovjet water gruwel horeca Nederland, me and my vader hebben zich dus gepast misdragen Imke en mijn jeans past niet erg goed meer, ik veer nu terug als ik wil gaan zitten, ben begonnen met extra rondjes op de trappers, kijken of dat helpt, het sorbet ijs toe als dessert was zo lekker en Pa had gelukkig Port ingeslagen voor sfeer volle avonden met een boekje en ik achter mijn netboek achterstallige docuus kijken over End de Fed en zo en weet je wat het onmogelijke is gebeurd; mijn pa snapt nu zelfs dat ‘centrale banken’ in Europa dezelfde afzet constructie volgens als de Fed in Amerika!!!!! Wie had dat ooit kunnen denken..

   Quote:

   ” De Fontein, Westkapelle
   We zijn gisteren met 4 personen hier wezen eten. Het ontvangst was zeer hartelijk. We konden zelf onze tafel uitkiezen. We zijn zeer correct behandeld door het bedienend personeel.
   De verhouding prijs/kwaliteit was uitstekend. Datgene wat we besteld hadden was goed van smaak en zeer royaal.
   Er was een ruime keuze ook voor de kinderen. We gaan hier zeker nog een keer eten.
   Gerben en Marjan. ”

   http://www.eet.nu/westkapelle/recensies/3

  3. Ah Hyper, klinkt lekker het eten. 10 dagen lang en niet genoeg bewegen daar kan je wel ietsje aankomen. Maar sportief als je bent zal dat geen probleem zijn 🙂
   Je boft wel dat je weer aan zee mocht zijn. En zo te lezen heeft je pa een beetje ‘het licht’ gezien…dat krijg je dan met zo een zoon…haha. Of is het de kosmische straal die ervoor zorgt?
   In ieder geval fijn dat het goed met je gaat…
   http://www.youtube.com/watch?v=PwGtpAlHSdI&feature=related

  4. Fijn! Je tovert weer een glimlach op m’n tronie.
   Samen met mijn familie heb ik vroegah heel wat zomers in zeeland doorgebracht. Mooi daar. Was nu lekker uitwaaien denk ik. Goed om te weten dat alles ok is dude.
   En ja, het wordt steeds duidelijker voor steeds meer mensen, mooi is dat he, als ik maar niet teveel van de negatieve energie via media en aanverwant geziek mee krijg voel ik dat er echt een giga verandering( positief) op til staat.

 10. jammer dat deze artikelen niet meer te plaatsen zijn op fb. alleen nog op twitter helaas, niet iedereen heeft twitter, al die social media, t wordt soms zo veel, is er een mogelijkheid dat we het ook weer op fb kunnen plaatsen, als t niet te veel moeite is???

  1. Beste Lira,

   Dit is me pas ook ten ore gekomen dat dit niet meer werkt en dat zal vandaag opgelost zijn.

   Groetjes,

   WantToKnow

 11. Ik kwam vandaag bijgaande foto’s tegen van varkens die in een natuurlijke omgeving van een 3 meter hoge duikplank afspringen. Ziet er wel grappig uit. Ik hoop overigens wel dat ze een vrijwillige duik maken van de duikplank en er niet worden afgeduwd, in het laatste geval heb ik niets gezegd

  Volgens hun baasje, een Chinese boer, waren zijn varkens veel gezonder ( en ik hoop gelukkiger) dan die van anderen.

  http://www.wtf.nl/dierentuin/6253/gekke-duikende-varkens-in-china-fotoserie.html

 12. We zijn nog weinig ontwikkeld als zielewezen.We moeten nog een lange weg gaan voor we leren ook dieren te zien als wezens met een ziel en met intelligentie.Mededogen met alles wat leeft is een grote les voor ons.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.