Advertentie

Wat is een antisemiet..?


loesje voorop feiten

x

x

Wat is een antisemiet?

2016 © Arend Zeevat / deze versie WantToKnow.nl/be

x

 

Is bisschop Richard Williamson een anti-semiet als hij zegt: “De waarheid is naar mijn mening onafhankelijk van mijn geest. Het is een zaak van logica en de waarheid ligt boven me; ik ben geen schepper van waarheid. Mijn geest is een dienaar van de waarheid.” (klik voor artikel)

Holocaust en antisemitisme, zijn twee begrippen, die sinds het einde van WOII onverbrekelijk met elkaar verenigd lijken te zijn. Het begrip holocaust is als het ware voor eeuwig verbonden met de tragedie van het Joodse lijden in die WOII. Het op de voorgrond plaatsen van dit Joodse lijden, boven al het ander menselijk lijden in die tijd en daarna, is natuurlijk al een bijzonder vragenwaardig historisch fenomeen. Zijn Joden dan wellicht meerwaardig mens dan andere mensen? In de Khazaars/Talmoedisch Joodse opvatting misschien wel! Want onder andere volkeren is er in die tijd en daarna een veelvoud aan slachtoffers gevallen in vergelijking met de Joden.

Die aantallen, daar mag men eindeloos over discussiëren, zoals historici dat ook nog steeds volkomen gelegitimeerd doen over de aantallen slachtoffers van het Sovjet-Russische en Chinese communisme. Het begrip antisemitisme wordt echter direct als een ongeleid emotioneel projectiel op mensen afgevuurd, die de door de machtsfanaten gedicteerde geschiedenisweergave betreffende WOII en haar gevolgen niet klakkeloos voor zoete koek willen slikken. Kritisch denken wordt met name ten aanzien van dit thema in onze wereld ten sterkste ontmoedigd, want men wil alleen maar volgzame slaven kweken en geen dienstbare meesters..

‘Onderzoek alles en behoudt het Ware’..
Deze weergave van de gebeurtenissen in WOII is een geloof (hier) op zich geworden, compleet met verketteringen, heksenjachten en Inquisitie.  Mijn eigen onderzoek in de afgelopen jaren en het schrijven over de resultaten ervan, heeft mij op het internet in sommige kringen de naam opgeleverd, een notoire holocaustontkenner te zijn, een antisemiet, revisionist en een negationist… Zelfs het reguliere tijdschrift HP/DeTijd wijdde er in mijn Argusoog-periode aandacht aan (HIER), evenals een enkel Vlaams blog (HIER). Mij is dit om het even.

Want die begrippen zijn voor mij slechts woorden, die door bepaalde belangenbehartigers in dienst van de machtsfanaten en de door hen gehersenspoelde kudde van een negatief emotionele lading zijn voorzien. Om te worden gebruikt tegen mensen die buiten de gangbaar geïndoctrineerde lijntjes kleuren en lopen. Om hen daarmee in een verdachte, afkeurenswaardige en vooral criminaliserende hoek te kunnen zetten.

zionist jewishObjectiviteit is  betreffende dit thema ver te zoeken.
Maar ik weet diep in mijzelf waar ik voor sta en dat is een vrije waarheidsvinding. Daarnaast kan ik, ten aanzien van het etiket een Jodenhater te zijn, aangeven dat ik dertien jaar met een joodse partner heb samengeleefd, van wie de ouders vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Afrika waren gevlucht. Met haar heb ik twee fantastische, inmiddels volwassen geworden, joodse dochters.

Wist je dat zelfs dat de ‘Word’-computersoftware automatisch het woord holocaust veranderen wil, wanneer je het met een kleine beginletter ‘h’ schrijft. Direct verandert, meteen in een hoofdletter ‘H’… Daarmee onderstreept zelfs de ‘Word’-computersoftware dat er maar één enige en echte holocaust is geweest en dat is die van de Joden, die met een prominente hoofdletter ‘H’ geschreven dient te worden.

Er kunnen onder andere volkeren nog zoveel miljoenen mensen zijn omgekomen, het begrip holocaust is daarop dan niet écht van toepassing; het begrip is dus volledig gekaapt door krachten die, laten we zeggen, het door de Zionisten en Khazaarse Joden opgerichte Israël bijzonder welgezind zijn..
(toevoeging redactie: Mocht je nog niet weten wat de begrippen ‘Zionisme’ en ‘Khazaarse Joden’ inhouden, kijk je bijvoorbeeld naar eerdere artikelen HIER en HIER)

Heilig getal en het ontstaan van de staat Israël
sharon control usaWie heeft dat heilig verklaarde getal van zes miljoen Joodse omgekomen slachtoffers (HIER (pdf) ) tijdens WOII bepaald en waarom mag de historische juistheid van dat getal, op straffe van juridische vervolging, niet onderzocht worden, laat staan in twijfel worden getrokken..? (Wist jij dat overigens al?) Dit zijn vragen waar al vele boeken en artikelen over geschreven zijn. Velen vinden dat er, vanuit de gangbare door bepaalde belangenclubs geïnspireerde overtuiging, in Nazi-Duitsland een vaststaand en mooi afgerond getal van zes miljoen Joden zouden zijn omgekomen in de concentratiekampen.

De meest interessante vraag is hierbij, waar dit getal van zes miljoen vandaan komt. In mijn vorig artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO’ (HIER) heb ik aangegeven dat dit getal al sinds 1889 (HIER) te pas en te onpas in verschillende westerse media werd benoemd. Heeft men hier een selffulfilling prophecy willen scheppen, die vijftig jaar later wel moest uitkomen? Het heeft er alle schijn van!

De drijvende kracht achter dit verhaal is het Zionisme, dat een ’Joods’ politieke (dus geen religieuze!) stroming is, die er sinds het eind van de 19e eeuw op uit was om door allerlei politieke manipulaties in de achterkamers, de stichting van de Zionistische staat Israël mogelijk te maken. Het veroorzaken van WOII had dit mede tot doel. Het in overmaat benadrukken van het Joodse slachtofferschap na WOII, riep wereldwijd schuld- en sympathiegevoelens op ten aanzien van het lot van het Joodse volk.

moshe feigling LIKUDDe door de bankierselite gesteunde Zionistische beweging kreeg in Palestina in 1948 dan ook eindelijk de mogelijkheid om het ontheemde Joodse volk een eigen ‘historisch bepaald’ thuis te kunnen geven. Het Zionisme heeft dus het Judaïsme gekaapt en tot een maskerend front gemaakt, gekoppeld aan onvrij makende historische sentimenten.

In essentie zijn ze twee totaal gescheiden zaken en heeft het Judaïsme helemaal niets met het Zionisme te maken. Er zijn vele Joden die dit aan de wereld duidelijk willen maken, waaronder de later in dit artikel beschreven Nederlandse Jood Hajo Meyer.

Rotschilds kochten in 1829 Jeruzalem op
Uit een artikel, gepubliceerd op 28 november 1829 in de Amerikaanse krant Niles’ Weekly Register, blijkt dat de Rothschilds in dat jaar Jeruzalem hebben opgekocht. Informatie op het internet, wil om onduidelijke redenen nog wel eens verdwijnen.

Daarom Hier en Hier twee andere links naar het betreffende artikel. Het ontstaan van de staat Israël wordt hierdoor in een geheel ander historisch perspectief geplaatst. In het artikel wordt al verwezen naar het ontstaan van een thuisland voor de Joden.

Dus bijna 120 jaar voor de werkelijke stichting van die staat. De volgende stap in de realisatie van het Israël-plan vond op 2 november 1917 plaats. Toen werden er in een onderonsje tussen de Engelse Lord Balfour en een lid van de Ashkenazisch/Khazaars Joodse Rothschildclan afspraken daarover gemaakt. Deze werden vastgelegd in een verklaring die de naam ‘Balfour Declaration’ kreeg. Het besluit voor de stichting van de staat Israël werd daarin concreet gemaakt. Kijk op de afbeelding hieronder, naar het originele memo (links) van Lord Arthur Balfour aan ‘Lord Rothschild’ en de vertaling ernaast. (rechts). (Is deze té klein, gebruik je rechtermuisknop op het plaatje en kies ‘bekijk afbeelding’)

Balfour verklaring

De Franse en Britse koloniale machten hadden in het Midden-Oosten al lange tijd hun verdeel-en-heerspolitiek bedreven en deden dat ook in Palestina, door zowel aan Joden als aan de Palestijnen beloften te doen ten aanzien van ge­biedsafspraken. Waar ze in het kader van hun manipulatieve verdeel- en heerspolitiek zich uiteraard niet aan hielden. Dit schiep de juiste sfeer voor een tot op de dag van vandaag voortdurend conflict. Men had in het olierijke Midden-Oosten een vooruitgeschoven Rothschild-bondgenoot nodig, om de militair- en economisch strategische belangen van de elite te kunnen behartigen en de vijandsbeeldenfaçade ook daar te kunnen exploiteren.

balfour news paperDe kruistochten op herhaling! De invloed van de Rockefellers is in dit verband zeker een onderzoek waard. De dubbelhartigheid ten aanzien van de non-proliferatie van kernwapens heeft zich de afgelopen jaren met name in het Midden-Oosten bijzonder duidelijk gemaakt. Ten aan­zien van Irak werd er met militaire middelen ingegrepen onder het mom van het voorkomen van een dreiging met massavernietigingswapens, die dat land zou kunnen vormen. Iran dreigt in de komende tijd hetzelfde lot te zullen ondergaan.

Moderne openbaringen
Zoals al het verborgene in onze tijd van openbaring aan het licht komt, is inmiddels ook duidelijk geworden dat de Engelsen Israël aan hun atoomwapens hebben geholpen. Zie HierHier en Hier. Maar ook Frankrijk schijnt daar behulpzaam bij te zijn geweest. (Hier)  De staat Israël bezit al jaren nucleaire wapens en heeft die dus met hulp van de Engelsen en Fransen ongehinderd kunnen ontwikkelen. Ook is Israël één van de weinige landen die het op verspreiding van atoomwapens gerichte Non-proliferatieverdrag niet heeft ondertekend. De grote geheimzinnigheid rond die Israëlische wapens maakt het moeilijk om in te schatten hoeveel zij er in bezit hebben.

De schattingen daarover lopen uiteen van 75 tot 200, maar het kunnen er ook zeker meer zijn. Daar de regering van Israël zich van God noch internationaal gebod iets aantrekt, kan zij in het diepste geheim verder werken aan de uitbreiding van haar nucleaire arsenaal. Het is aan de lovenswaardige moed van de Israëlisch nucleaire klokkenluider Mordechai Vanunu te danken, dat de wereld werd ingelicht over het uiterst geheim Israëlische nucleaire wapenprogramma. De leiders van deze Zionistische Rothschild-staat hebben, evenals de Nazi’s en andere imperialisten dat hadden, een megalomane grootheidswaan en streven een Lebensraum na, die ver voorbij haar oorspronkelijke landsgrenzen gaat.

Theodore Herzl quotes

Wat waren die oorspronkelijke landsgrenzen en hoe zijn die tot op de dag van vandaag ten koste van de oorspronkelijke Palestijnse bevolking enorm verruimd? Een beeld zegt meer dan duizend woorden! En bedenk; met iedere dag die verstrijkt wordt het Khazaars/Zionistische territorium in Palestina, veelal met veel geweld, uitgebreid.

palestina israel grondgebiedHet is dan ook zeer duidelijk dat de belangen van de financiële elite en die van de Zionisten met elkaar overeenkomen, zich uitend in het beleid dat door de staat Israël wordt gevoerd. Tevens kan je jezelf afvragen, of daarbij alle woorden over het willen van vrede in het Midden-Oosten niet een bewuste misleiding zijn voor het zicht krijgen op de werkelijke plannen. Eén ding mag echter duidelijk zijn: zonder alles dat na WOII aan opgelegde waarheden over de holocaust de wereld is ingebracht, die niet officieel onderzocht en ter discussie gesteld mogen worden, de stichting van de Zionistische staat Israël niet mogelijk zou zijn geweest..
joden bezettersEn hoewel het aantal niet-Joodse slachtoffers in WOII, vele malen het aantal Joodse slachtoffers overtreft, is het begrip ‘holocaust’ volledig gepatenteerd door het Khazaars/Zionistsiche Jodendom. Dus absoluut ook niet van toepassing op de systematische gruwelijke oorlogsmisdaden, die de Zionistische staat Israël zelf pleegt ten aanzien van de Palestijnen.

Revisionisten zoeken naar de waarheid
Historisch revisionisme is een stroming binnen de geschiedkunde die alle door de officiële kanalen weergegeven interpretatie van historische gebeurtenissen en feiten, VRIJ wil kunnen onderzoeken op de juistheid van die gangbare interpretatie. Daar het begrip holocaust en alle daarmee samenhangende feiten -zoals gezegd- door het Khazaars/Zionistische machtsfanatisme volledig is gekaapt, wordt dit revisionisme ten aanzien van die holocaust al per definitie van antisemitisme beticht (Hier).

In onze sterker wordende Big Brothermaatschappij worden we in het kader van de toenemende privacyschendingen door overheden en anderen, doodgegooid met de uitspraak dat wie niets te verbergen heeft niet bang hoeft te zijn. Natuurlijk niet, want men weet toch alles al van iedereen. Daarom kan iedereen gerust volledige openheid van zaken geven, zo redeneert men, want de overheid gaat op een verantwoordelijke manier met de vergaarde persoonlijke gegevens om.

Zoals de Zionist Mark Zuckerberg van Facebook (Hier) en de ‘joodse’ transhumanistische CEO van Google Ray Kurzweil (Hier) er alles aan doen om alles van iedereen virtueel gedigitaliseerd in kaart te brengen. Dit allemaal met als doel om uw Bewust Zijn veilig in te laten slapen, zodat de machtsfanaten hun satanisch psychopathische gang kunnen gaan en u tot een willoos en machteloos slavendom te brengen. Om met de politicus Colijn (HIER) uit de jaren dertig van de vorige eeuw te spreken: “Gaat u maar gerust slapen. Er is geen reden tot ongerustheid.”

ray kurzweil software biologyAls we deze uitspraak nu ook eens zouden gaan toepassen op het objectieve onderzoek naar hetgeen er in WOII is gebeurd, dan zouden overheden toch ook niet bang hoeven te zijn voor en gevangenisstraffen op hoeven te leggen aan hen die iets anders denken en zeggen over die WOII? Als de machtsfanaten niets te verbergen zouden hebben, dan zou een vrij onderzoek toch geen probleem moeten zijn? Wanneer de officiële geschiedenisweergave echt klopt, dan zal zelfs een revisionistisch onderzoek dit gegeven bevestigen!

We zouden dan tegen de wetten makende en brekende machtsfanaten kunnen zeggen: “Ga maar gerust slapen, want we zullen ons eigen onderzoek wel doen en als wij tot de conclusie komen dat u gelijk hebt en het klopt wat u zegt, dan zullen we dat op tijd in drievoud melden.” Dit is om met geopolitiek strateeg, Brzezinski te spreken, “een echte overwinning van de rede op (opgedrongen) geloof” (HIER)”!!!

Alleen het feit dat het heilige getal zes miljoen vanaf 1889 al bijna een halve eeuw door de westerse media heeft gezworven en sinds 1945 niet betwist mag worden is toch veelzeggend..? Het toont een grootschalige hersenspoelcampagne aan, die zeer goed is voorbereid. Het is gebaseerd op het papegaai-effect, dat door de belanghebbende Zionistische machtsfanaten via de in hun handen zijnde media is ingefluisterd en van een negatieve emotionele lading is voorzien.

De historische revisionisten worden ook wel negationisten genoemd. Hieruit blijkt maar weer eens, dat de meesters van de leugen en de new speak alles omdraaien in het tegengestelde. Want wie zijn de werkelijke negationisten? Het zijn zij die de menselijke vrije onderzoeksdrang en zoektocht naar waarheid ontkennen en daarom aan banden willen leggen.

Herzl kleiner

 

In iedere oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer!
Afbeelding 3 Holocaust myth 1Omwille van propagandadoeleinden wordt er tijdens en na iedere oorlog enorm gesjoemeld met cijfers betreffende aantallen slachtoffers, gemaakte krijgsgevangenen, aantallen vernietigd militair materieel in eigen gelederen en van de ‘vijand’. Goebbels propagandaministerie huist in iedere natie, cultuur en sociaal beïnvloedend management van het denken, voelen en willen van iedere generatie. Zo worden ook de door de eigen ‘leiders’ en strijdkrachten begane misdaden tegen de menselijkheid altijd verzwegen, gemarginaliseerd en/of van een aureool van noodzakelijkheid voorzien.

Het begrip ‘colatteral damage’ (HIER), oftewel bijkomende (menselijke) schade, is een misdadig verzwakkende term voor gelegitimeerde slachtpartijen onder burgerbevolkingen. De oorlogen in de tweede helft van de 20ste eeuw tot nu, zijn daar een sprekend voorbeeld van. Maar ook de totaal onnodige slachtingen die in WOII door de geallieerden zijn aangericht tijdens de bombardementen op Dresden, Nagasaki en Hiroshima zijn hier voorbeelden van.

Afbeelidng 4 Holocaust myth 2Veel mensen zijn niet op de hoogte van deze oorlogsmisdaden van ‘onze bevrijders’.. Een ander voorbeeld van misdadige geallieerde onmenselijkheid (HIER), is de na afloop van WOII gedwongen terugkeer naar Rusland (HIER) van Russische krijgsgevangenen, die door de geallieerden uit de Duitse kampen werden ‘bevrijd’. Zoals ik mijn vorig artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO’ al aangaf, staat de aan ons overgebrachte geschiedenisweergave dus heel ver af van de werkelijke gebeurtenissen.

Auschwitz overlevende Hajo Meyer
Hajo Meyer was een in Duitsland geboren jood, die in 1939 naar Nederland vluchtte. In 1944 werd hij door de Duitsers opgepakt en naar Auschwitz getransporteerd. Hij overleefde dat kamp door zijn kwaliteiten als machinebankwerker en werd te werk gesteld bij het onderhoud van treinstellen. Zijn ouders kwamen om in het kamp Therisienstadt. Hij keerde na de oorlog terug naar Nederland en wist zijn getraumatiseerde leven hier weer op te pakken.

Afbeelding 5 Holocaust myth 3De schrijfster Anja Meulenbelt was bevriend met hem en zijn vrouw. Ze schreef een aangrijpend artikel (HIER) over haar laatste ontmoetingen met hem. In 2014 is hij overleden. Het bijzondere aan deze man, die de zogenaamde Nazi-gruwelen aan den lijve heeft meegemaakt, is dat hij een heel eigen revisionistische visie heeft op WOII en de rol van het Zionisme daarbij. Ook uit hij zware kritiek op de Israëlische politiek ten aanzien van de Palestijnen. Anja Meulenbelt schrijft daar het volgende over:

“In de media die van zijn overlijden berichten wordt hij, behalve als Auschwitz overlevende vooral neergezet als antizionist. Het is waar dat hij als geen ander zware kritiek had op Israël. Hij was diep verontwaardigd over wat de Palestijnen werd aangedaan. Het werd voor hem een onontkoombare missie om daar van te getuigen, in zijn boeken, lezingen en interviews, en als activist staande aan de wieg van Een Ander Joods Geluid.

Juist als jood en holocaust overlevende vond hij het zijn plicht om luidkeels te protesteren tegen de manier waarop de holocaust werd gebruikt als excuus om een ander volk te onderdrukken. Maar het is veel te kort door de bocht om hem af te doen als alléén maar anti-zionist. Wat hij te zeggen heeft is een complex verhaal. Hij is jaren bezig geweest om dat verhaal in alle nuances en met alle historische feiten onderbouwd te vertellen.

In mijn kast heb ik zijn boek staan: ‘Het einde van het jodendom’, en een artikel in de bundel die Milo Anstadt samenstelde getiteld ‘Een Ander Joods Geluid, kritische opvattingen over Israël’. Beide uit 2003. Het boek ‘Einde van het jodendom’ is niet meer leverbaar, helaas, want niet alleen als historische documenten zijn deze boeken belangrijk, ze zijn akelig actueel… Ik durf te beweren dat Hajo Meyer te ver voor de troepen uitliep, dat hij te vroeg was, en dat veel van wat hij heeft gezegd nu pas in bredere kring werkelijk gewaardeerd zal worden, buiten de langzaam groeiende groep van vrienden en mensen die hem bewonderden.”

Hajo Meyer ontmenselijken

Hajo Meyer was trouw aan zichzelf en aan zijn gevoel voor rechtvaardigheid, dat ingegeven werd door een hoog moreel-ethisch besef van menselijkheid. Iets dat zij die het ‘Jodendom’ tot het ultieme slachtofferschap hebben gedegradeerd, niet kunnen vatten vanuit hun onmenselijke dwang tot doden en veroveren. Ook internationaal zijn er meerdere historisch revisionisten, die zwaar hebben moeten betalen voor het staan voor hun eigen visie en die te willen delen. Kijk maar eens HIER.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel
plato truth hatedWe zijn opgevoed en opgegroeid in een wereld die kunstmatig geschapen is, op fundamenten van grove leugens. Het is aan ieder van ons om gedurende ons leven die leugen in onszelf en in de buitenwereld te ontmaskeren, zodat we ons ware zelf mogen ontdekken en tot uitdrukking brengen. De waarheid is onverbiddelijk en afhankelijk van de eigen gehechtheid aan de leugen/onwaarheid soms ook heel erg hard en confronterend. Blijkbaar hebben we die harde confrontatie nodig om volledig wakker te worden in onszelf.

Daardoor open te leren staan voor de evolutionaire groeikrachten, die onze vastgeroeste patronen, waarheden, overtuigingen, zekerheden en veiligheden willen doorbreken. Wat daarvoor nodig is, is in de eerste plaats een revisionist met betrekking tot je eigen leven te zijn. Want wanneer je denkt de waarheid in pacht te hebben en dat er niets meer te onderzoeken valt, blijf je een deelnemer aan het systeem van de leugen.

De zoektocht naar waarheid houd je in beweging zorgt er voor dat verandering de basis is van groei. Een groei in het Mens Zijn. Zoals de Parcivallegende zo mooi weergeeft hoe de aanvankelijk onbewuste zoektocht naar geluk, rechtvaardigheid en waarheid, leidt tot het bewust vinden van het ware Zelf. De Nieuwe Mens!

Dit is wat de zoektocht naar de Heilige Graal inhoudt; het vinden van vrede in jezelf en met de wereld! In onze tijd houdt dit tevens een eenzaam voorop lopen in, waarmee men zich onderscheid van de gangbare weg van de door een kudde-instinct gedreven massa. Uiteindelijk zal het zich lonen. Het kost wat, maar dan heb je ook wat!

* * *

 

x

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het 'gekaapte Jodendom', oftewel het Zionisme...
Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt telkens werd uitgenodigd bij de presentaties van Van Agt rondom de Palestijnse onderdrukking, vertelde dan keer op keer zijn verhaal over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…

x

x

[bol_product_links block_id=”bol_57c0255885d0e_selected-products” products=”9200000040704335,9200000045960977,1001004001995762,1001004001832590,1001004002406995,666875759,9200000038284595,1001004001845025,1001004001812316,1001004002131770,1001004001835177,1001004002100308,1001004002745266,666761985″ name=”arend antisemiet” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

219 gedachten over “Wat is een antisemiet..?

  1. Als Hamas de wapens neerlegt, betekent het vrede. Als Israel de wapens neerlegt, betekent dat het einde van de staat Israel. Zo simpel is het…-enkele-oorlog-heeft-zo-lang-geduurd-als-de-jihadkolonisatie-oorlogdie-nog-lang-niet-afgelopen-is-tegen-joden-en-israel/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.