Advertentie

CIA, MI6, Mossad etc.: Satans aardse rechterhand..


Alles wat wij zien is een schaduw,

die geworpen is door wat wij niet zien.

– Martin Luther King, Jr. –

 

 CIA/MI6/Mossad en de rest:

‘Satans aardse rechterhand’

2018 © Arend Zeevat \ deze versie WantToKnow.nl/be

 

Arend Zeevat

Het leven met geheimen.. We leven in een wereld vol van geheimen en geheimzinnigheid. Het maakt ons leven mysterieus. Maar goed ook! Want wat is een leven zonder mysterie, waarin niets nieuws meer te ontdekken valt? Het is saai en voorspelbaar. Een natuurlijke houding ten aanzien van het leven houdt altijd een ontdekkingsreis in ten aanzien van onverkende en mysterieuze levensgebieden, zij het innerlijk of uiterlijk, of misschien wel beide. Het is een intrinsiek gegeven van de menselijke natuur, dat er een zekere mate van nieuwsgierigheid aanwezig is.

Een nieuwsgierigheid die het groeiende potentieel aan kennis en eventueel daaruit voortkomende wijsheid wil vormgeven. Het is de eeuwige zoektocht naar het mysterie van het leven en zelfs de dood, die de mens drijft op zijn weg naar bewustzijnsverruiming. Deze zoektocht is een essentieel bestanddeel van de menselijke evolutie. Geen genoegen willen nemen met de door vorige generaties ogenschijnlijk als vaststaand geïnterpreteerde gegevenheden, doet mensen op zoek gaan naar hun eigen interpretatie van die gegevenheden.

Wat zij op die zoektocht ontdekken willen zij graag met anderen delen. Dit maakt hen echter uiterst kwetsbaar. Daar het machtssysteem waarin zij leven en hun onderzoek verrichten tot een vaststaande gegevenheid is verworden, die zich tegen andersoortige interpretaties heeft gewapend door verdedigingsmuren om het bestaande geloofssysteem op te bouwen. Alle afwijkende visies worden verketterd, gemarginaliseerd en zelfs gecriminaliseerd. Waardoor er een afsplitsing wordt geschapen van andersdenkenden en andersvoelenden.

Zij hebben zich te verantwoorden voor hun eigen individuele beleving van de werkelijkheid. Is dit echter rechtvaardig??? Ervan uitgaand dat er in onze aan de fysieke zintuigen gebonden beperkende realiteit geen absolute waarheid bestaat, wie zijn zij dan die menen deze wel aan de meerderheid der wereldbevolking op te kunnen dringen?

Geopolitieke overheersingstrategie en daarmee samenhangende geheimen
Op het vlak van politiek en geopolitiek zijn geheimen de enige manier om een al lang van tevoren geplande overheersingagenda uit te kunnen voeren en voor iedereen tot een dagelijkse realiteit te maken. De diverse nationale en internationale geheime diensten maken een essentieel bestanddeel uit van dit geheime geopolitieke geheimencircus.

De essentie van een totale controle over het gerechtvaardigde geheime private leven van ieder mens is, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van ieders in het onderbewuste verborgen geheime wensen, gedachten, gevoelens en daaruit voortkomende wilsimpulsen. Dit maakt ieder mens tot een open boek en een fantastisch manipulatief middel in het bevorderen van de gehele overheersingagenda. Het maakt mensen kwetsbaar voor het laten overschrijden van de eigen grenzen door een systeem dat in haar basis, omwille van machtsdoeleinden, is gericht op grensoverschrijding!

Deze machtselite heeft de mensheid kwetsbaar gemaakt door al haar fundamentele levensbehoeften binnen een economisch afhankelijk makend levenskader te plaatsen. Daarmee is de mensheid uiterst ontvankelijk geworden voor manipulaties door die machtselite. In onze tijd kunnen we daar in toenemende mate de wrange vruchten van plukken.

Het vergaren van informatie over het innerlijk en uiterlijk leven van ieder mens is natuurlijk allemaal gericht op het voortijdig signaleren van afwijkende opvattingen betreffende de algemeen geïndoctrineerde werkelijkheidsbeleving, die tot mogelijke daden zouden kunnen leiden die het heersende op controle gerichte dictatoriale systeem zouden kunnen doen wankelen. De moderne technologische communicatiemiddelen hebben het uitvoeren van de hierboven beschreven agenda maar al te gemakkelijk gemaakt.

Dit met name omdat het ieders behoefte is om het eigen innerlijk en uiterlijk leven met anderen te willen delen, omwille van het verkrijgen van bevestiging en steun. De zogenaamde sociale media hebben een voortreffelijke en ondersteunende rol gespeeld in het bevorderen van deze menselijke behoefte. Velen voelden de behoefte om hun persoonlijk ‘oppervlakkige’ leven op een veelal exhibitionistische manier aan de grote klok te hangen, zonder daarbij te weten in welke richting de klepel werkelijk zwaait.

Occulte illusionisten
Zij die op een andere meer waarheid delende manier met deze ‘sociale’ media zijn omgegaan werden steeds meer in een verdoemhoek geplaatst. Waardoor de altijd binnen ieder vastgeroest systeem opererende censuurmachine weer een tandje bij kon zetten. Dit is de manier waarop ieder zichzelf doodbloedend systeem opereert. De essentie hiervan is dat degenen die een eigen op individuele beleving gebaseerde weg naar de bron van het eigen bestaan willen vinden, op alle mogelijke manieren worden tegengewerkt.

De geheimzinnigdoenerij van kwade krachten is er voornamelijk op gericht, om door middel van occulte geheimen, de mensheid mee te nemen in een overweldigende show van illusionaire trucs. Deze trucs zijn zo overweldigend geloofwaardig, dat de door de truc gepresenteerde werkelijkheid als enig ware wordt gezien en beleefd. We leven dus in een wereld van kwaadaardig occulte illusionisten.

Het afleiden van de aandacht van de ware werkelijkheid achter de illusionistische truc is het misleidende geheim van de illusionist. Doe op de achtergrond iets anders dan wat je op de voorgrond laat zien en laat mensen het op de voorgrond gepresenteerde spel geloven. Dit is in een notendop de essentie van het huidige geopolitieke machtsspel. Geheime diensten spelen een cruciale rol in dit illusionaire spel.

Geheimen en geheime diensten
In onze moderne technologische Big Brother-maatschappij mogen individuen geen geheimen meer hebben, want dan zijn zij per definitie verdacht. Als je niets te verbergen hebt, kun jij toch alles openbaren. Dit laat natuurlijk de vraag rijzen in hoeverre mensen nog zichzelf mogen zijn zonder hun gehele ziel en zaligheid aan de grote klok te moeten hangen. In onze informatie vergarende technologische maatschappij wordt ieder beetje persoonlijke informatie misbruikt voor economische of machtsdoeleinden. Of misschien wel beide. Het hieruit voortkomende uiteindelijk ultieme doel van een totale gedragsregulatie en –beheersing kan natuurlijk alleen bewerkstelligd worden door een alomvattende observatie van iedereen, waar en op welke tijd dan ook.

Zodat men een uiterlijk geobserveerde indruk krijgt van een bepaald mens, er daarbij van uitgaand dat uiterlijk gedrag een expressie is van innerlijk gedrag. Die mens is waarschijnlijk al zo gemangeld door de heersende cultuur waarin hij/zij is geboren en door is gehersenspoeld, dat hij/zij geen enkel besef meer heeft van een eigen unieke individualiteit.

Daarnaast zijn er de nodige lichaam en geestesindringend technologische middelen ontwikkeld om een ieder ook van binnenuit te kunnen beheersen. We zijn als schapen, goyim, useless eaters en mensenkudde overgeleverd aan een overmacht aan satanisch geïnspireerde herders, die de gehele kudde naar de slachtbank leidt.

Niet alleen in het westen is men bezig dit tot stand te brengen, maar ook in China (HIER). Uiteindelijk gaat het om een regulatie en beheersing van ieders gedrag en het daaraan ten grondslag liggende denk- en gevoelseven (HIER). Maak je hierbij geen illusies over dat Rusland, China en de andere BRICS-landen een humane verbetering zullen brengen. Zij maken allemaal deel uit van het menselijke experiment dat er door de krachten van het Kwaad en het Goede hier op aarde gespeeld wordt. Het is een occult schaakspel waar wij als pionnen, of als schaakmeesters in betrokken zijn.

Samenwerkende geheime diensten
Het is inmiddels wel al een bekend feit dat de CIA betrokken is bij het veroorzaken van vele binnenlandse onrusten buiten de VS (HIER). Daarmee blijkt het gedoe van een zogenaamde Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezing van Trump in 2016 een hypocriete farce te zijn! Waaruit moge blijken dat de geheime diensten meer in het geheim doen dan velen willen geloven. Het zijn hierbij niet alleen de Amerikaanse geheime diensten die overal ter wereld rotzooi schoppen.

Bij nader onderzoek blijkt dat er een wereldomspannend geheime dienstennetwerk is gevormd, die er uiteindelijk op gericht is om alle wereldburgers het leven zuur te maken en hen van hun eigen individualiteit te ontdoen. Spionnen en geheime diensten zijn niet alleen een modern verschijnsel. Ieder gevestigd machtssysteem heeft een spionnenorde geschapen om de vijanden van het systeem te kunnen identificeren en waar nodig onschadelijk te maken. Het verschil met vroegere tijden is echter dat dit spionnennetwerk nu een wereld- en geheel mensheidsomvattend bereik en vooral ook invloed heeft.

De Pax Brittannica heeft voorbereidend werk gedaan met betrekking tot wat er nu in onze wereld op spionage- en geheime dienstniveau gebeurd. Uit de Pax Brittannica is het Gmenebest voortgekomen. Dit is een samenwerkingsverband van door de Britse Kroon veroverde gebieden. Dit heeft een uit het Gemenebest voortkomende samenwerking opgeleverd van aan de Britse Kroon (dus aan de Rotschilds) getrouwe naties. Uit dit Gemenebest, waar hoe cynisch ook de VS nog steeds officieus toe behoort, is een internationaal spionagenetwerk ontstaan, dat de vijf ogen wordt genoemd en de beschikking heeft over de meest geavanceerde technologische spionagemiddelen.

De vijf samenwerkende ogen zijn verbonden in de ‘Five Eyes’, zoals hierboven getoond. Bron Deze vijf ogen hebben het gezamenlijke elektronische Echelon spionagenetwerk opgezet, waarmee al het elektronische dataverkeer is waar te nemen. In de loop der tijd hebben de vijf ogen zich gradueel vermeerderd tot een monster met negen en uiteindelijk veertien ogen en momenteel zijn het er waarschijnlijk nog meer. Maar er is natuurlijk nog veel meer dat wij niet weten en dat ook zorgvuldig geheim wordt gehouden, zoals de rol van de Israëlische Mossad in dit verhaal (HIER).

‘Marching to Zion’

We mogen klokkenluiders als Julian Assange en Edward Snowdon intens dankbaar zijn voor het enigszins oplichten van het deksel van deze satanisch stinkende beerput van geheimzinnigheid, die men in stand wil houden in het kader van de oorlog tegen de mensheid. De oorlog tegen het terrorisme en tegen drugs is in feite een oorlog tegen de mensheid, waarbij onder het mom van veiligheid en zekerheid alle persoonlijke vrijheden overboord worden gegooid. Daartoe worden alle middelen gebruikt om mensen door middel van valse vlagaanslagen, angst, intimiderend geweld, onderdrukking, in het geheim vormgegeven biologische en chemische oorlogsvoering, kunstmatig veroorzaakte honger en andere levensvernietigende zaken, onder controle te krijgen.

Satan heeft een rechterhand nodig op aarde

Zowel het Goede als het Kwade heeft de mens nodig om zich in onze driedimensionale wereld te kunnen openbaren.

Want de werkelijke waarheid
is niet de waarheid
maar de overwonnen dwaling.

En de ware werkelijkheid is
niet de werkelijkheid
maar de overwonnen illusie.

En de werkelijke reinheid is
niet de oorspronkelijke reinheid
maar de gelouterde onreinheid.

En het waarachtig goede is
niet het oorspronkelijk goede
maar het overwonnen boze.

Dat geldt voor het hele wereldal
ook voor de goden.

Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd
kan zich iets ontwikkelen
wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.

Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen
heeft Hij zichzelf gedwongen

Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openbaren
Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

x

Friedrich Benesch
(1907-1991)

(Duitse natuurwetenschapper, schrijver, antroposoof en Christen-priester)

Het welslagen van die openbaring hangt vooral en voornamelijk af van een intensieve samenwerking. De satanisch geïnspireerde krachten in deze wereld hebben dat in de loop der tijd kunnen bewerkstelligen door zichzelf als wetende ‘Verlichten’, c.q. Illuminati, te presenteren. Hun overweldigende occulte kennis hebben zij misbruikt om een onwetende mensheid mee te imponeren en daardoor te overweldigen.

Daartoe zijn vele geheime broederschappen en geheime diensten vormgegeven. Deze hebben zich geïnfiltreerd in alle geopolitieke machtscentra. Zo spelen zij gezamenlijk het schaakspel op het Grote Wereldschaakbord en gebruiken de mensheid als haar pion. Hun samenwerking is gebaseerd op onder andere chantage, intimidatie, mindcotrol en andere minder fraaie middelen. De samenwerking tussen hen die zich in dienst van het Goede stellen is gebaseerd op een vrijwillige en bewust onvoorwaardelijke Liefde voor al het leven in haar verschillinde uitingsvormen.

Is het nodig om te vechten?
Deze vraag is van alle tijden, maar vooral in onze huidige tijd van een wezenlijk belang. Zolang wij het kwaad in de buitenwereld menen te moeten bestrijden worden we beheerst door het niet geziene kwaad in onze eigen ziel en hebben geen oog voor de invloed daarvan op ons eigen doen en laten.

De satanisch heersende machten in deze wereld hebben in hun praktisch uitvoerende rechterhanden, in de vorm van diverse geheime diensten, een prima werkend gereedschap om hun werk op een alledaags niveau wereldwijd uit te kunnen voeren. Daarmee menen zij de spelregels van het wereldschaakspel te kunnen bepalen. Maar ook zij hebben de kosmische spelregels te respecteren en voor zover zij dat niet doen zullen zij met de gevolgen daarvan worden geconfronteerd. Eén van de belangrijkste kosmische spelregels is de werking van de Liefde.

Rush – ‘Closer to the heart

 

We kunnen niet altijd doen waar we van houden, daarom is het belangrijk te houden van wat we doen!

 

Arend Zeevat

15 september 2018

5 gedachten over “CIA, MI6, Mossad etc.: Satans aardse rechterhand..

  1. Bedankt Asmodeus voor de link naar dit zeer onthullende interview met Bill Cooper. Hij is een man met veel kennis en wijsheid. Het luisteren naar dit interview riep bij mij veel inspiratie op voor nieuwe artikelen. Het pdf-document ga ik ook zeker nog lezen.

 1. Het is allemaal een grote komedie. Niet zo zeer-ieus. Lachen is gezond. De acteurs weten wel dat het een spelletje is. Israël is de pot met goud en op dit moment is dat, het energietransactiemiddel waar de massa verslaafd aan is. Godsdiensten zijn slavenmakers. De grootste brainwash is, dat de hemel na de dood pas komt. Het is hier, we hebben het alleen een beetje verpest!! Mooi liedje en mooie uitvoering, vooral die jongen met de mooiste gitaarband. Hier nog een liedje, raarr maar waar. https://www.youtube.com/watch?v=Nl50l1h8PGs

 2. Akoeta 2 :
  Ik zou dit allemaal niet zo maar onderschatten.
  http://www.daretoreadit.com/62631/intel-source-says-net-censorship-purge-being-run-by-atlantic-council-gladio-2
  met een citaat :
  “As such, as back ops designers and implementers, they control the dark side (corrupt) elements of the CIA, Mi6, Mossad, and NATO. Their job is to effect such operations as advance the “world takeover agenda” of the CENTRAL BANKING system (IMF/World Bank).
  A key aspect of the long range agenda is to melt down all major power western-capitalist nations -and all key Islamic-Mideast nations, and break them up into smaller “regions” which can easily be controlled as subjunctives of a ONE WORLD tyrannical techno police state. The mega-drama of the “9/11 Attacks” was a cabal project to simultaneously effect *six* major aims: — 1) justify a spate of invasions and political subversions in Mideast countries — 2) instigate a wave of fear in western nations which was used to rationalize full tilt movement into a techno-control domestic spying/domestic police state culture thru North America and all of Europe — 3) begin infusion of massive funding into the “military-industrial-security” complex — 4) launch a bizarre cognitive dissonance about Islamics that on the one hand we fear them, and on the other hand we must not vilify them and must welcome Islamic refugees from Mideast nations being destroyed — 5) stimulate a staggering migrant crisis due to military disruptions of Mideast nations — and — 6) begin effecting an ever increasing control over media and speech by claiming it must be policed for a) terror suspects and b) socially fricative expressions which may make the onslaught of migrants into western counties feel “challenged”.”(=einde citaat).
  In feite gaat het hier, wat ik noem, het “International Crime Syndicate”. Dit is actief in alle domeinen van de maatschappij, en beschikt over vertakkingen over de ganse wereld tot in de kleinste geledingen, met “handlangers”, op alle sleutelposten. Ik zie het ook als een “dodelijke kanker”, waar momenteel met wettelijke middelen, geen verweer tegen is.

  1. Halo Roza, Het is toch mooi dat we dat allemaal weten! Dit is de tijd van licht in de duisternis, het oude paradigma van angst en hulpeloosheid is voorbij, blijf er niet aan hangen!! We kunnen het licht groter maken, door bv. mensen te helpen en ons lichtje te delen en zo alles lichter te maken. Ik ga zo naar buiten met iemand die haast altijd binnen zit, zij blij, ik blij en nog veel meer mensen, levend op aarde en niet levend op de aarde. De computer is niet het echte leven maar wel makkelijk! Hier is nog een onthullende site van een liefhebbend kind van God, wat we allemaal zijn. Ik geef je een roosje mijn roosje, ik geef je een roos elke dag….. http://godzmirroring.weebly.com/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.