Advertentie

Conflict, verzoening, vergeving en bewustzijnsverruiming…


x

x

Conflict, verzoening, vergeving en bewustzijnsverruiming

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Conflicten kunnen vele oorzaken hebben. Toch is er één gemeenschappelijke noemer te vinden. Deze is samen te vatten in het begrip identificatie met……, wat dan ook. Er is veel waar een mens zich mee kan identificeren. Op zowel innerlijk als uiterlijk gebied, voor zover die twee gebieden van elkaar te scheiden zijn. De uiterlijke wereld weerspiegelt immers exact de innerlijk energetische patronen van mensen. Veelal zoeken mensen die een bepaalde innerlijke overtuiging en/of visie hebben aansluiting bij gelijkgestemden in de buitenwereld met een gelijksoortige instelling. Naarmate hun identificatie met die overtuigingen sterker is, zal er des te harder gestreden worden om deze te verdedigen.

Identificatie leidt tot de illusie van datgene menen te zijn waar men zich mee identificeert. Het vormt het door indoctrinatie en andere van buitenaf opgelegde verstarrende invloeden bepaalde ego, dat zich hierdoor laat motiveren in haar reacties en zo tot een defensief ingesteld keurslijf verwordt. Het ego is een schijn-ik dat de basis vormt van alle identificaties. Gedurende het leven laten de meeste mensen hun ego een leidende en alles bepalende rol spelen in de verhouding tot zichzelf en anderen. Behoudzucht, veiligheid en zekerheid zijn de basisbehoeften van dit ego.

Angst voor de eigen dood en dus controleverlies is de basisemotie ervan. Alle prikkels en invloeden die dit egomechanisme, vanuit een ruimer perspectief gezien, haar onechtheid duidelijk willen maken worden als vijandig gezien. Vijanden zijn er volgens het strijdlustige ego om bestreden te worden. Dus daarmee is het conflict geboren. Dit geldt niet alleen ten aanzien van groepsconflicten, maar ook ten aanzien van conflicten tussen individuele mensen.

Groepsidentificatie
Mensen die zich, al dan niet in een georganiseerd verband, aansluiten bij anderen met dezelfde levensovertuiging kunnen aan het groepsverband een bekrachtiging van zichzelf en de aangehangen overtuigingen ervaren. Dit leidt tot een bepaalde duidelijk te herkennen groepsdynamiek. In mijn artikel ‘Aapmens of Mens? Zijn wij kuddedieren?’ (HIER) ben ik daar uitgebreid op ingegaan. Citaat uit dat artikel:

“De kracht van een groepsidentiteit biedt een fantastische schuilplaats om die kwetsbaarheid achter te verbergen. Het probleem ontstaat, wanneer er een andere groep opdoemt met een nog krachtiger identiteit en er een rivaliteit ontstaat. Als we op dit punt belandt zijn, dan heeft de heersende elite haar huiswerk weer bijzonder goed gedaan en is er een nieuw sociaal destructieprogramma in werking gesteld.

Dit sociale fenomeen wordt door mensen, die deel uitgemaakt hebben van het hiervoor beschreven traject en die er in hun verdere leven in zijn blijven hangen, tot een ideaal instrument in handen van de heersende elite. Zij kunnen immers met het door hen al zeer beproefde concept van verdeel en heers, door middel van het dialectische probleem-reactie-oplossings-model, alle groepen tegen elkaar uitspelen en zelf als lachende derde er met de buit van doorgaan.

Die buit is onze levensenergie! Al onze in eindeloze en vooral ook zinloze conflicten verloren gegane levensenergie is de buit, waar de energetische vampiers zich mee voeden. Voor de elite en de daarachter manipulerende satanisch energetische vampiers is onze tijd een waar feestmaal.”

Overal herkenbaar
Kijkend naar alle destructieve conflicten op deze mooie planeet kan men bovenstaande overal in herkennen. Totaal met hun ego geïdentificeerde individuen en/of groepen leven de kracht van hun identificatie uit in nodeloos geweld en overweldiging, al dan niet met dodelijke wapens. Het militair-industriële complex en andere belanghebbenden in dienst van de machthebbers daarachter maken dankbaar gebruik van de tendens in mensen, om zich te willen identificeren met en opofferen voor hun nationaliteit, vaderland, religie of een andere belangengroep.

Het geeft hen de mogelijkheid om legers en verschillende hersenspoelende groepsculturen te blijven vormen. Om aldus een voortdurend spel van verdeel en heers te kunnen spelen. Maar ook woorden kunnen iemand dodelijk treffen, op een psychisch/emotioneel niveau dan wel te verstaan. James Corbett van het Corbett Report, legt HIER uit dat taal als wapen gebruikt wordt op een (geo)politiek niveau.

Daar wil ik aan toevoegen dat diezelfde taal ook in individuele relaties als een bijzonder diep kwetsend wapen gebruikt kan worden. Dit gebeurt echter alleen als er een diep gevoelde onmacht is. Waarbij het elkaar kwetsen een uiting is van de overlevingsstrategie van het ego.

Eenheidsbewustzijn/nondualisme
Het is heel mooi om te weten dat wij op een geestelijk bewustzijnsmatig niveau allen één zijn. Zolang dit echter alleen als een gedachteconcept is opgenomen en niet door iedereen als een bewust ervaarbare en doorleefde innerlijke werkelijkheid is geworden, zal hetzelfde conflictueuze egobelangenspel zich voortzetten. Daarbij zullen spiritueel gevorderden de kans lopen alsnog ten prooi te vallen aan de nog niet geheel doorziene trukendoos van hun ego, dat zich heeft vermomd in een nieuw spiritueel jasje.

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Want het is natuurlijk het zich afgescheiden voelende menselijk ego dat dit spel van identificatie, omwille van het scheppen van zekerheid en veiligheid, er alle belang bij heeft om het in stand te houden. Een werkelijk en waar nondualisme sluit iedere strijd buiten. Strijd ontstaat immers door een identificatie met de ‘eigen’ normen en waarden, de bijbehorende zekerheidsbelangen van het ego en zich op basis daarvan af te scheiden van het ware Zelf en anderen.

Dit houdt het scheppen van een fundamentele ongelijkwaardigheid in, waarbij zij die niet aan die normen en waarden voldoen minderwaardig worden geacht. Ook in spirituele kringen wordt dit egospel dus gespeeld, maar dan met een verzachtend en mooier makend spiritueel sausje. Het kan indruk maken als men met het nodige innemend charisma zich als een verlicht of zelf-gerealiseerd mens voordoet.

Spiritueel misbruik
Op basis van die vermeende verlichting is het maar al te gemakkelijk om door anderen als leraar te worden beschouwd, naar aanleiding van de woorden die gesproken worden. Om daarmee een machtspositie te verkrijgen. Dit is een ideale positie om van daaruit de kwetsbaarheid van de goedgelovige leerlingen/volgelingen op welke manier dan ook te misbruiken. Er zijn vele voorbeelden van zogenaamd spirituele leraren die achter de schermen in het donker verschillende poezen knepen. Hieronder een klein overzicht van in dit verband aan het licht gekomen zaken:

Ook Nederland heeft een charismatisch geestelijk leidsman voor velen gehad in de persoon van Louwrens Voorthuijzen, beter bekend als Lou de Palingboer. Na een eerdere mystieke ervaring in zijn leven, besloot hij om vanaf 1950 tot aan zijn dood in 1968 zijn boodschap te verkondigen. Het televisieprogramma Andere Tijden besteedde een documentaire aan deze charismatische man (HIER).

Ook kan men ervan uitgaan dat men op basis van de vermeende verlichting en/of zelfrealisatie meent anderen de les te mogen lezen en daarmee dus een spiritueel programma voor mind control te ontwikkelen. Daarbij spelen geheimhouding van de werkelijke motieven van de groep en haar leider(s) en psychologische intimidatie veelal een belangrijke rol. Vele sekten hebben dit programma ontwikkeld. Er is echter voor een niet ingelijfd individu gemakkelijk doorheen te prikken.

Zeker wanneer men achter de woorden heeft leren luisteren van de ‘geestelijk leider’. Het zijn immers de onzichtbare intenties die voor het oog misschien verborgen zijn, maar met het intuïtief georiënteerde hart wel te ervaren zijn. Hieruit blijkt dat ook in spirituele kringen taal als een wapen gebruikt kan worden om mensen mee te beïnvloeden en aan zich te binden.

Bhagwan/Osho
Wanneer men de individuele kracht wil ervaren is het goed om in de ‘buitenwereld’ geen enkele zichzelf autoriteit toemetende leider te accepteren. Dus ook geen spiritueel/religieus leider. Het is immers vaak zo dat mensen leerling of volgeling worden van een geestelijk leraar als zij in zichzelf hun innerlijke conflicten niet op kunnen lossen. HIER is een documentaire te zien over het ontstaan van de Bhagwan-cultus en hoe de Osho-gemeenschap zich in het plaatsje Antilope, Oregon in de VS vestigde. Stel je bij het zien van die documentaire eens voor hoe jij je ware Zelf opzij zet om sannyasin te worden en jezelf te verliezen in totale aanbidding van de guru. Daarmee de individualiteit onderdrukkende geborgenheid van de Osho-gemeenschap te voelen.

Ten tijde van Bhagwan’s aanwezigheid in Poona, India, in de begin jaren ’80 reisde ik ook door dat land. Ik hoorde van hem, maar voelde geen enkele behoefte om hem te zien, laat staan te gaan volgen. Daarmee wil ik mijzelf niet in een positie plaatsen, die ook een bepaalde ongelijkwaardigheid in zou houden. Ieder heeft immers een eigen levensweg te gaan, om de wijsheids- en Liefdesschatten gedurende die weg te verzamelen. Mijn weg is die van de autoriteit in mijzelf te ervaren, door mij op het diepste niveau te verbinden met de goddelijke bron van wijsheid en Liefde in mijn hart.

Gedogmatiseerd begrippenkader
Met iedere groepsidentificatie hangt vaak een specifiek taalgebruik en bijbehorend begrippenkader samen, waaruit zou moeten blijken dat men meent de waarheid en wijsheid in pacht te hebben. Maar wat is het belang van spiritueel getinte woorden als de inhoud ervan niet voor de volle honderd procent wordt geleefd in het down to earth dagelijkse leven? Verworden zij daarmee niet tot holle frasen of interessant klinkende slogans? Wat is de betekenis van woorden, als afwijkingen van de gedogmatiseerde inhoud ervan als excuus worden gebruikt om anderen erop af te rekenen en dienovereenkomstig te corrigeren? Dus daarmee het eigen ego te versterken.

Het voorgaande leidt tot een zogenaamde correctheidsnorm, die voorschrijft hoe men zich te gedragen heeft en hoe men dient te spreken (HIER en HIER). Correctheidsnormen komen voor in vele vormen en op alle menselijke gebieden. Ze zijn gericht op het controleren van anderen. Zij geven vorm aan de groepsidentiteit, die de basis vormt voor de zogenaamde groepscultuur. De groepseigen identiteit en cultuur is daarmee gestoeld op het zich onderscheiden van anderen. Dit soort onderscheid heeft uitsluiting als grondslag en kan dus nooit het geheel of de eenheid van al het leven vertegenwoordigen. In mijn vorig artikel ‘De groeimarkt van de persoonlijke ontwikkeling‘ ben ik daar dieper op ingegaan (HIER).

Grote makke
De grote makke is echter dat iedere norm als bijna vanzelfsprekend erom vraagt, overtreden te worden en iedere eenzijdige identificatie onbewust de tegengestelde identificatie oproept. Want niet ieder individu wil of kan zich conformeren aan door anderen bepaalde correctheidsnormen. Het geeft een ontkenning van het authentieke individu en zijn keuzevrijheid weer. Zeker in onze tijd is bijna ieder taalgebruik gekoppeld aan de aardse driedimensionaal dualistische ‘werkelijkheid’. Het is daarom in mijn beleving bijna onmogelijk om een nondualistische realiteit in een dualistisch begrippenkader te persen.

De enige manier om hierboven uit te stijgen is mijns inziens het ontwikkelen van de Levenskunst. Die vraagt een open, respectvolle en vooral beweeglijke houding. Het gaat uit van de acceptatie van wie en/of wat er is, zoals het zich aandient. De basis van zelfrealisatie is in mijn beleving een volledige acceptatie van wie men is, zonder voorwaarden voor verandering te willen stellen.

Want een bewuste acceptatie van al dat is in het hier en nu, is juist de sleutel tot verandering en leidt tot een ontspannen levenshouding. Alleen wanneer men dit tot een innerlijk bewust ervaarbare realiteit heeft gemaakt, kan men vanuit diezelfde levenshouding ook anderen op een respectvolle en accepterende wijze bejegenen.

Hieronder een citaat uit mijn eerdere artikel ‘De mens als verbinding tussen aarde en kosmos’ (HIER), waarin ik op bovenstaande inga:

Voor mij is cultuur een vanuit geestelijke inspiratie vormgegeven verhouding tot de levende natuur, die er op gericht is al het leven te dienen en daarbij in haar expressie Schoonheid, Waarheid en Liefde tot uitdrukking te willen brengen. Het heeft alles met Kunst te maken, met Levenskunst

Conflicthantering
Een ongelijkwaardige opstelling ten opzichte van anderen leidt tot machtsverhoudingen. Een eventueel misbruik daarvan op verschillende vlakken is de basis voor broeiende conflicten. Dit fenomeen treft men overal aan. Conflicten zijn echter helemaal geen ramp, mits ze niet op volledige destructie gericht zijn. Ze kunnen op een overstijgend niveau ook een mogelijkheid tot bewustzijnsgroei inhouden.

Tevens kunnen ze helderheid en duidelijkheid verschaffen over opgepotte onbewuste sentimenten, die vanuit het niet bewust zijn daarvan een saboterende werking hebben op de mogelijk anderszins goede verstandhoudingen. Dit heeft vooral te maken met het wederzijds projecteren op elkaar van psychisch/emotionele zaken, die nog niet bewust zijn uitgewerkt en getransformeerd.

Een eventuele oplossing van conflicten is natuurlijk geheel afhankelijk van hoe de betrokken conflictpartners met het conflict om willen gaan. De meest opbouwende manier is om in conflictueuze situaties een time out in te lassen. Het vermindert de spanningen en schept de mogelijkheid om tot een diepere bezinning op de aard van het conflict te komen. Tijdens deze bezinningsperiode kan iedere betrokkene op een open, eerlijke, liefdevolle en niet veroordelende manier de eigen betrokkenheid bij het conflict onderzoeken. Vooral dus om de eigen projecties, die altijd met angsten uit het verleden te maken hebben, bewust te krijgen.

Verzoening
Wanneer dit gebeurd is, kunnen er in een open en eerlijk verzoeningsgesprek de wederzijds opgedane inzichten gedeeld worden. Dat kan leiden tot een toenemend wederzijds begrip en compassie voor elkaars vermeende onvolkomenheden. Het kan ook leiden tot het uitwisselen van welgemeende excuses en het ontwikkelen van een vergevingsgezinde houding jegens zichzelf, elkaar en uiteindelijk het leven.

De meeste projecties hebben te maken met onverwerkte pijn en verdriet uit het verleden en zich in willen dekken tegen een herhaling ervan. Die herhalingsrondjes kan men een heel leven mee bezig zijn, zonder dat er een impuls gevoeld wordt om uit de vicieuze draaikolk te stappen. Maar eens zal een ieder dat verleden toch onder ogen moeten komen en verantwoordelijkheid moeten leren nemen voor de eigen innerlijke zielenroerselen.

Imagine Dragons – Believer

Als men ervoor kiest om die bewustmakende weg te gaan, dan zal kunnen blijken dat het ervaren van innerlijke pijn – dus psychisch/emotioneel lijden – een immense bijdrage kan leveren aan een toenemende bewustzijnsgroei. Pijn doet samentrekken, zielenpijn doet naar binnen trekken. Naar de plek waar het ervaren wordt, namelijk het hart. Het is de identificatie met het zich van het ware Zelf afgescheiden voelende ego en haar belangen, waardoor het lijden veroorzaakt wordt.

Het in het hier en nu leven laat al dit gedoe van het verleden oplossen en daarmee ook de pijn die ermee samenhangt. Het maakt het hart opener en ruimer. Een open en ruim hart is ideaal voor het ontvangen van een weldadige algemene mensenliefde, zodat men deze door kan laten stromen in de wereld. Zoals bij velen bekend is, wisten de Maya’s dit ook en maakten dat duidelijk in hun groet:

In Lak’ech Ala K’in
Ik kwam een artikel op het internet tegen (HIER) waarin op een heel heldere wijze de diepgang van bovenstaande Maya-groet wordt uiteengezet. Citaat uit dat artikel:

Hoe meer de mensheid naar In Lak’ech Ala K’in begint te leven, hoe minder we in termen van afgescheidenheid zullen denken. Er kan geen competitie, jaloezie of nijd tussen ons zijn omdat we deel uitmaken van elkaar. We kunnen met elkaar delen en elkaar helpen met onze verbindingen, ideeën en hulpmiddelen zonder de angst dat er niet genoeg voorhanden is om rond te komen.

Wanneer we de werkelijkheid van eenheid, overvloed en heelheid leven, zal er eenheid, overvloed en heelheid zijn! Hoe meer van ons aan het creëren van een betere wereld deelnemen, hoe sneller hij zal aankomen. We zullen vrede, liefde, harmonie en eenheid hebben en eindelijk thuis aankomen.

Tja, mensen die meer met de natuur leven, delen sterk in haar wijsheid! Deze afbeelding spreekt in dit verband ‘natuurlijk’ ook boekdelen.

Waar het in wezen om gaat is dat men zichzelf volledig realiseert, waardoor de eigen potentie gaandeweg helderder wordt en men de innerlijke scheppingskracht leert te ervaren. Hierdoor kan men de kracht en gaven van de individualiteit die men is in vrijheid leren schenken aan het geheel. Een geheel waar alle levensvormen en de totaliteit van de natuur deel vanuit maken.

Zoals gewoonlijk besluit ik dit artikel met het nieuwste Pele-report van Kaypacha, die ingaat op het heiligen, dus helen, van de levensenergie.

Ik wens jullie allen een mooie, warme en liefdevolle zomer toe.

Heb jezelf en anderen LIEF

Meer heb je niet nodig

Laat je Liefdeslicht dus schijnen!

Arend Zeevat

14 juni 2019

1 gedachte over “Conflict, verzoening, vergeving en bewustzijnsverruiming…

  1. Rationalisering van psychosociale verhoudingen zijn een zwaktebod zolang er geen opbouw van elementair vertrouwen heeft plaatsgevonden. Verraad is een onberekenbare factor.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.