Advertentie

Wat is ‘macht’…?


x

x

Wat is macht?

x
2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Aan de hand van deze begrippen wil ik in dit artikel eens, de wereld van de ‘bewust’ veroverde macht door enkelen gaan onderzoeken, maar vooral de daarmee samenhangende onbewust gevoelde onmacht van velen. Ik wil aantonen hoe deze hoge geestelijke idealen, die als leidraad de mensheid in haar praktische vormgeving van een nieuwe meer humane en sociale samenleving zouden kunnen dienen, door een misleidende misvorming van haar kracht zijn ontdaan. Een misvorming die alles te maken heeft met hoe het machtsconglomeraat, dat onze blauwe parelplaneet die aarde heet, in bezit heeft genomen.

Zij heeft deze in woordelijke begrippen weergeven idealen gekaapt en op een volkomen veruiterlijkte slaven kwekende manier vormgegeven in het scheppen van een gevangenisplaneet. Het is echter ook van belang om de oorspronkelijk geestelijk evolutionair bedoelde betekenis van de genoemde begrippen Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Broederschap te omschrijven. In mijn vorige artikel ‘Durf jij gelijkwaardig te zijn?’ (HIER) heb ik daartoe al een aanzet gegeven.

Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Broederschap?
Wat is dus de werkelijk evolutionaire betekenis van Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Broederschap? Het zijn in ieder geval begrippen die als ideaal al tijdens de Franse Revolutie hun intrede deden in het bewustzijn van de mensheid. Toen werden de Franse begrippen Liberté, Egalité en Fraternité als revolutionair credo in de strijd geworpen om de Franse onderdrukkende monarchie omver te werpen.

Achter deze omverwerping zat echter een duister verhaal van machtswellustelingen, die Frankrijk en uiteindelijk de hele wereld in haar duistere overheersingagenda wilden inpassen (HIER en HIER). De vrijheid die de Franse Revolutie had moeten brengen mondde uit in een onderdrukkend staatsapparaat, dat de vrijheid in de eeuwen erna steeds verder deed afnemen! Ook Frankrijk probeerde daarmee haar imperialistische vinger in de geopolitiek kolonialistische pap te verstevigen (HIER, HIER en HIER).

Vrijheid
De mooie idealen van de Franse revolutie, die in 1789 begon en aansloten bij een toen algemeen aanwezige beleving, werden door de duistere machten ten behoeve van hun eigen agenda gekaapt. Ze zijn daarna in vele geopolitieke gebeurtenissen in hun tegendeel omgevormd. De vruchten van dit verhaal hebben zich in de 20ste en 21ste eeuw laten ervaren in steeds meer bloedige zogenaamde vrijheidsoorlogen.

Maar sinds november 2015 zucht Frankrijk al, naar aanleiding van de toen plaatsvindende aanslagen in Parijs, onder een algemene noodtoestand. Wat inhoudt dat alle mensenrechten, de zogenoemde burgerlijke vrijheden, werden opgeschort c.q. afgeschaft. Eerst was deze noodtoestand tijdelijk, maar het mocht toen al voorspelbaar zijn dat deze meerdere malen zou worden verlengd en uiteindelijk een permanente status zou krijgen (HIER en HIER).

Gedurende de 20ste en de nog jonge 21ste eeuw is er in het kader van een vermeende vrijheidsstrijd al heel veel kostbaar menselijk bloed vergoten. In het hieronder weergegeven filmpje wordt per decennium aangegeven hoeveel mensen er wereldwijd door oorlogen en genociden zijn omgekomen. Dat trieste aantal is aan het eind van de 20ste eeuw 197.960.000. Dan komen daar in het eerste decennium van de 21ste eeuw nog eens 4.100.000 bij, wat dat aantal op doet lopen tot 202.060.000.

We leven nu in 2018 en het tweede decennium van de 21ste is bijna voorbij. Kijken we daarbij naar de oorlogen en conflicten die wereldwijd gaande zijn, dan zal het totaal aantal dodelijke slachtoffers nog veel hoger zijn. Eigenlijk is het met ons menselijk begrip niet te vatten dat er zoveel waanzin in deze wereld is.

Deaths from Wars and Genocides – 20th century

Het cruciale punt is echter is dat vrijheid helemaal niets met strijd, oorlogen, moord, doodslag en veroveren te maken heeft. Vrijheid hoeft niet bevochten te worden. Het is er gewoon, voor een ieder die de vrijheid wil nemen om zichzelf te zijn. Het concept dat vrijheid bevochten en zelfs vrede met gewapende vredeslegers gehandhaafd moet worden, maakt deel uit van de hersenspoeling – zonder kleur en dus in zwart/wit – die we allemaal ondergaan in deze op dualistische strijd gebaseerde matrix.

Machthebbers denken altijd in termen van vijanden…!
Slechts machthebbers denken altijd in termen van vijanden. Zij schijnen ook altijd een daarvan uitpuilend onuitputtelijk blik open te kunnen trekken. Velen lijken in die illusie van vijanden, die bestreden zouden moeten worden om vrijheid en veiligheid te kunnen verkrijgen, mee te willen gaan. Dat is echter alleen omdat zij niet zien in hoeverre zij als mens zichzelf tot vijand hebben gemaakt.

Zij leven dus hun eigen innerlijke oorlog uit in de buitenwereld. Dit alles vanuit de illusionaire gedachte daarmee democratie en rechtvaardigheid te kunnen bewerkstelligen. Ze denken in termen van strijd, verdedigen en veroveren. De machthebbers menen ons te tonen dat in het kader van vrijheid vele miljoenen mensen gedood moeten worden en hebben daarbij de gemanipuleerde steun van hun in zwart/wit gehersenspoelde volgelingen.

Dit is natuurlijk waanzin, absolute psychopathische waanzin! Maar ja, deze wereld wordt dan ook door psychopaten geregeerd, zolang wij daar nog aan mee willen werken. Werkelijke vrijheid is een bij het begin van ons leven ingeboren kwaliteit, die alles te maken heeft met onze eigen beleving van de door de Schepper aan ons geschonken vrije wil of keuzevrijheid.

Die vrijheid van keuze heeft voornamelijk te maken met op welke geestelijke inspiratiebron wij ons willen afstemmen. De Scheppingsbron van het oorspronkelijke leven, of de ‘scheppingsbron’ van de kunstmatig geschapen dood. Dit is in mijn beleving een zeer cruciaal punt in het beoordelen van onszelf in onze verhouding tot de wereld waarin wij leven.

Alleen wijzelf kunnen beoordelen en vooral ook ervaren hoe vrij wij ons voelen en hoe wij die vrijheid vorm willen geven. Wij kunnen die innerlijke vrijheid alleen maar vergroten, door onze bewustwording en transformatie van alle in ons aanwezige onvrijheden. Als aan de vrijheidsbehoefte een moreel/ethisch gefundeerd bewustzijn ten grondslag ligt, dan zal ons vrijheidsgevoel en de uitdrukking daarvan geen enkele strijd opleveren met het vrijheidsgevoel van anderen.

Zelfs integendeel, want we zullen dan juist dat vrijheidsgevoel in anderen willen stimuleren en versterken, vanuit het besef dat die andere IK, een andere vorm is van jouw IK (In Lak’ech). De gemeenschappelijke beleving van vrijheid kan de individuele vrijheidsbeleving juist versterken.

Cryptisch voorspellende omslag Economist 2018
Zoals de laatste jaren steeds duidelijker geworden is, geeft het Rothschild-magazine de Economist (HIER) aan het begin van ieder nieuw jaar in cryptische vorm een beeld weer van wat zij in het nieuwe jaar aan ontwikkelingen ziet of haar redactionele meesters misschien wel gepland hebben. Ja, de mensheid moet nu eenmaal op de hoogte gebracht worden van de plannen van de heersers, om aan de kosmische wet van vrije wil/keuze te gehoorzamen. Het is dus aan ons om dit ontcijferen en ons er op voor te bereiden ten aanzien van of wij uit vrije wil/keuze ons daarin mee willen laten nemen.

Kijk naar de onderstaande YouTube, waar je verschillende duidingen kunt zien horen van dit nieuwe ‘Economist-raadsel’. Ik heb verschillende interpretaties beluisterd en heb gemerkt, dat ieder er volgens het eigen beschikbare, vaak zeer beperkte begrippen- en referentiekader chocola van tracht te maken. Aan jou om dit verhaal voor jezelf te interpreteren en misschien dan het resultaat daarvan, als reactie onder dit artikel met ons te delen..? Ik ben heel benieuwd naar wat het allemaal op zal roepen..!

Alleen jijzelf kunt je eigen vrijheid ervaren!
Het is niet voor niets dat in onze moderne tijd van wetenschappelijk gefundeerde fragmentarisering en versplintering ieder mens volledig op zichzelf en de eigen innerlijke begeleiding is teruggeworpen, om van daaruit de eigen vrijheid te ontdekken en vorm te geven. Wat ons in de Kafkaiaanse doolhof van verwarrende informatie en misleiding een houvast kan bieden is de wil om jezelf te accepteren en jezelf te willen zijn.

Vrijheid heeft dus vooral te maken met de eigen innerlijke beleving daarvan. De rest is misleiding en heeft voor je eigen ontwikkeling totaal geen betekenis en zin. Ontdek dus in vrijheid wie je bent en geef daar op een voor jou passende manier vorm aan. Alleen op deze wijze kunnen we met elkaar een eenheid in diversiteit gaan ervaren.

Wat daarvoor nodig is de moed om anders te willen zijn en je niet aan te willen passen aan welke groepsnorm dan ook. Het betekent dan misschien dat jij je soms alleen en eenzaam zult voelen, omdat je zo uitgesproken anders bent. Dit kan lastige gevoelens oproepen, die echter met een in jezelf gegrond vertrouwen in je eigen kracht en mogelijkheden kunnen worden opgevangen en getransformeerd.

De weg naar de top van je eigen leven is smal en steil. Maar met de nodige volharding kun je die top bereiken en zul je kunnen genieten van een bijzonder weids panorama. Je zult dan met een adelaarsblik een overzicht krijgen op je eigen leven en de wereld waarin je leeft.

x

Gelijkwaardigheid versus gelijkheid
Het tweede begrip dat tijdens de Franse Revolutie werd geïntroduceerd is Egalité. Een begrip dat door velen onjuist, maar door de machthebbers met dank, wordt vertaald in gelijkheid. Zijn we allemaal werkelijk gelijk? Ik zou er eerlijk gezegd niet aan moeten denken dat iedereen aan mij gelijk zou zijn. Wat zou dat ontzettend saai zijn! Kijk voor de aardigheid eens om je heen en zie hoe verschillend we allemaal zijn.

Er zijn zoveel verschillen te onderkennen tussen alle aardebewoners. Deze hebben betrekking op sekse, ras, andere lichamelijke kenmerken en cultureel programerend bepalende invloeden. Ook innerlijk zijn we niet allemaal hetzelfde. Hoe kunnen we dan in godsnaam willen geloven dat we allemaal gelijk zijn? Gelijkheid is een volkomen leeg en nietszeggend begrip dat in het boek van George Orwell, ‘Animal farm’, als volgt werd omschreven.

In feite houdt het gebruik van het woord gelijkheid dus in, dat men precies het tegenovergestelde wil bewerkstelligen en dus juist een onderscheid aan wil brengen tussen de useful en useless eaters. Dus een onderscheid tussen hen die als dubbeltje geboren zijn en nooit een kwartje zullen worden en hen die bepalen wat de waarde van dat dubbeltje en kwartje is. Om het in de terminologie van Karl Marx, de in een Talmudisch–joodse familie geboren grondlegger van het socialisme/communisme, te verwoorden:

“De productie van te veel nuttige dingen,

resulteert in te veel nutteloze mensen.”

x
Karl Marx
(HIER)

Energetisch voedsellaboratorium
Dus al die te veel nutteloze mensen zijn helemaal niet gelijk, maar heel gewoon overbodig op deze planeet. Vandaar dus het in de Georgia Guidstones aangegeven ideale aantal te beheersen mensen op deze planeet van 500.000.000 (HIER). In mijn artikel ‘Hoofd en bijzaken’ ben ik daar ook op ingegaan (HIER).

De uitspraak van Marx doet overigens de bizarre conclusie vermoeden, dat bepaalde kwade krachten deze planeet als een kweekplaats gebruiken voor het scheppen van een voor hen zo hoogwaardig mogelijk energetisch voedsel. Een energetisch voedsel dat bestaat uit bloedoffers en de daaruit verkregen levensenergie en de laagfrequente negatieve energie verkregen uit angst, strijd en stress. In de vorige eeuw en in onze tijd hebben deze krachten zich dus flink tegoed kunnen doen.

De gelijkheid die binnen het socialisme/communisme gepredikt wordt komt in de praktijk dus in feite neer op collectivisme. Het is gericht op het uitgummen van iedere individuele verscheidenheid. We zouden allemaal gelijk moeten zijn. Dit zou inhouden dat er geen verschil meer is tussen mensen uit verschillende culturen, tussen mannen en vrouwen, tussen mensen en dieren, tussen de mens en de rest van de andere natuurrijken. Kijk voor de aardigheid maar eens met een onbevangen blik naar de ontwikkelingen in deze wereld om te zien hoever zij al gevorderd zijn in het op een dodelijke manier praktiseren van gelijkheid.

Dit is echter een volkomen gecorrumpeerde vervorming van het geestelijke begrip, dat alles één is. De machthebbers hebben deze misvorming van de geestelijke realiteit van de verbondenheid van al het geschapene in hun eigen op collectivisme gerichte agenda ingepast. Daarmee willen zij een kleurloze, willoze, slapende massa scheppen. Een massa die gemakkelijk te misleiden, beheersen, manipuleren, controleren en te exploiteren is als menselijk vee!

We kunnen onszelf wel opvoeden
Met gelijkheid wordt een wereld geschapen, die alle natuurlijke verscheidenheid laat opgaan in een grauwe grijze deken van niets zijn. Dus geen onderscheid meer maakt tussen de verscheidenheid die in de eenheid van de Schepping te herkennen valt. Er zijn immers vele kamers in het Huis van onze Geestelijke Vader. Wij als zelfstandig wordend individu hebben allemaal recht op een eigen kamer, waarin we geheel onszelf kunnen zijn en niet tegemoet hoeven te komen aan de dwingend (groeps)egocentrische behoeften van psychopathische machthebbers, die zich als onze opvoeders presenteren.

Wat wij van die psychopaten mogen leren is dat het belangrijk is om macht over het eigen innerlijk te verkrijgen. Vooral door het eigen Zelf tot op het diepste niveau te leren kennen, in plaats van onze eigen onmacht in een uiterlijke verpakking van macht, militaire verkrachting en overheersing aan de wereld op te dringen. Werkelijke macht berust op het niet misbruiken daarvan, daar het met de wijsheid van het hart verbonden is. Waardoor het tot een inspirerende kracht wordt.

Want macht is de wetenschap van het invloed hebben op de omgeving. Hoe men deze invloed gebruikt zal zich altijd weer tonen in de gevolgen daarvan, die uiteindelijk weer bij de ge- of misbruiker van die macht terugkeert. Op zichzelf staande kennis, die niet met de wijsheid van het hart verbonden is, leidt veelal tot het misbruiken van macht. Daarbij speelt de Trias Satanica (geld, seks en macht) de hoofdrol.

We zijn met elkaar mans- en vrouws en dus mens-genoeg en hebben innerlijk genoeg macht om onszelf op te voeden. Het is dus het thema van onze tijd, dat wij onze eigen heropvoeding ter hand mogen nemen. Om onszelf vrij te maken van gelijkschakelende en onvrij makende normen en waarden, die niet met ons eigen ge-weten in overeenstemming zijn.

Ons ge-weten is niet in overeenstemming met opgedrongen normen en waarden die gebaseerd zijn op vijandsbeelden, daarmee samenhangende strijd en oorlog en vooral het vernietigen van de zo te eren kwaliteiten van het leven.

We mogen nu allemaal zelf bepalen wat wij als realiteit ervaren en daarin de overstemming zoeken met de moreel/ethisch gefundeerde realiteiten van anderen. Met het vergelijken van jezelf met een ander doe je ook altijd jezelf en een ander tekort. Je gaat dan voorbij aan de individuele verschillen en kwaliteiten. Op basis van die moreel/ethisch gefundeerde levenshouding komen we vanzelf tot een ware broederschap.

Eric Clapton – Let it grow –

Broederschap
Wat wij van de Maya’s kunnen leren is wat zij in hun begroeting ‘In Lak’ech weergaven. Daarmee wilden zij zeggen dat wij als verschillende zielen allemaal uit dezelfde Bron zijn voortgekomen. Hoezeer we op uiterlijk en eventueel innerlijk bepaald cultureel niveau ook van elkaar mogen verschillen, in onze essentie zijn we met elkaar verbonden en zijn dus op dat niveau één. Deze levenshouding ten volle beseffend kunnen we op geen enkele manier meer een ander als vijand en exploitatiemiddel zien. Wat je de ander aandoet, doe jij jezelf aan.

De praktisch aardse uitvoering van deze levenshouding maakt een heel andere vorm van samenleven mogelijk waarbij competitiedrang, genadeloos winst maken over de ruggen van anderen, veroveringen en landjepik met veel vergoten bloed en andere nare met de huidig economische dictatuur samenhangende zaken niet meer mogelijk zijn. De ware broederschap toont zich in een liefdevolle houding ten aanzien van alle levensvormen. Want ook de andere natuurrijken, die de mens ten dienste staan, zijn in deze broederschap opgenomen.

Het leven is één geheel, dat niet uit elkaar te halen valt!

De volgende song van de Police zegt alles:

Spirits in the Material World

“There is no political solution
To our troubled evolution
Have no faith in constitution
There is no bloody revolution

We are spirits in the material world

Our so-called leaders speak
With words they try to jail you

They subjugate the meek
But it’s the rhetoric of failure

Where does the answer lie?
Living from day to day
If it’s something we can’t buy
There must be another way

We are spirits in the material world”

Het gaat om vanuit het eigen unieke anders zijn het gemeenschappelijke in de ander te herkennen. Dat gemeenschappelijke met alle andere unieke individuen ligt besloten in het gegeven dat een ieder uiteindelijk het eigen mens zijn mag ontdekken en vormgeven. Een ieder mag zijn creatieve mogelijkheden volgens een eigen levenspad gaan ontdekken en vormgeven. Geen enkele weg is de weg en geen enkele waarheid is de waarheid.

Allemaal hebben we een uniek stukje van de levenspuzzel in ons, die we alleen met onze unieke ontwikkelde zielskwaliteiten samen kunnen voegen en zo met elkaar de eenheid in diversiteit vorm kunnen geven. Dit geldt overigens niet alleen ten aanzien van medemensen, maar ten aanzien van alle op deze planeet aanwezige levensvormen en zelfs ten aanzien van de mineralenwereld. Ook die wereld draagt veel meer leven in zich dan wij met ons gedode bewustzijn kunnen beleven. In mijn eerder artikel ‘Schatgraven naar de zielsdiamant’ heb ik daar op een beeldende wijze naar verwezen (HIER)

Crystal Visions

Alles draait dus om de (h)erkenning van de goddelijke reflectie in jezelf en daarmee ook de goddelijke reflectie in anderen en alles om je heen. Er zijn heel mooie verhalen van mensen die in een meditatieve staat van eenheid, zichzelf herkenden in de bloesem van een bloeiende boom. Alle vormen in deze wereld zijn een uiting van dezelfde Goddelijke scheppingskracht. Dat is waar het om gaat.

Het ego geeft als onbewust identificatiecomplex ons een beleving van gescheidenheid. Voor het ego is het doodeng om zichzelf over te geven. Het ziet overal vijandige beren, al dan niet Russisch, op de weg. Het ego is bang om alle controle uit handen te geven, om te voorkomen dat er een volledige eenwording plaatsvindt van binnen en buiten. Maar het opheffen van die scheiding is waar het nu om gaat, willen wij als mensheid en aarde voort blijven bestaan en ons ook nog gezamenlijk op een zinvolle wijze verder kunnen ontwikkelen.

Johnny Clegg and Savuka – Foreign nights –

Adelaarsvlucht

 Op mijn grootse weidse vleugels,
herrezen uit het vurig verleden,
v
lieg ik voorbij de horizon,
waarachter de zon de toekomst beschijnt

Tijd raakt verloren in gevoel van eeuwigheid
Grenzen vervagen in besef van oneindigheid.
Leven buiten ruimte en tijd
Geeft onbekend gevoel van diep vertrouwen

Schepsel en Schepper komen dichter bij elkaar
In besef van tijdelijke gescheidenheid
Nieuwe creaties dromen in de kiem
De lente zal ze laten groeien

Kijkend in elkaars spiegel
Zijn we schepper en schepsel tegelijk
Jij en ik zijn
In diepe Liefde verbonden

Arend Zeevat

Er is één grote troost. In de koudste en donkerste tijd, vlak voor de opkomst van de zon, die een nieuwe dag met nieuwe mogelijkheden aankondigt, lijkt er vanwege de donkerte en kou ogenschijnlijk even geen hoop te zijn. Toch is die er!

Henk Mutsaers en de River Zydeco Band – Hope comes in the dark –

Arend Zeevat

3 februari 2018

* * *

x

9 gedachten over “Wat is ‘macht’…?

 1. Arend.
  Dit artikel begint met de vraag “wat is macht” maar wat kan onder macht verstaan worden?
  Zij met geld kunnen van mening zijn dat het geld dat zij zich toegeeigend hebben hun macht geeft en dat is waarschijnlijk ook waar zolang de slapende meerderheid blijft geloven dat het ook zo is.Naar mijn mening is het niet anders dan een illusie dat alleen kan voort bestaan zolang men geld waarde blijft toekennen terwijl het geen waarde heeft anders dan de waarde waaruit de valuta bestaat.Als voor de wet iedereen gelijk is kan de één nooit meer macht hebben dan de ander en al helemaal niet door het bezit van geld want dan heeft geld de macht en niet de persoon die het in bezit heeft.Deze aarde waar wij allen op leven heeft van nature meer macht dan wie of wat dan ook en dat zonder geld want alles wat leeft heeft van nature geen geld nodig omdat het er gewoon is gratis en voor niks.Dieren leven van wat zij in de natuur vinden en water (onze eerste levens behoefte) zal blijven stromen zolang de mensen met geld het niet verpesten ,aardappelen en groenten groeien ook gewoon zonder geld op een gezonde bodem en voldoende zuurstof en water.Nu geloven nog veel mensen dat ze geld nodig hebben om te leven en dat houdt ze gevangen waardoor ze geen vrijheid hebben ook al zijn er die beweren wel vrij te zijn maar die zullen hooguit iets meer dan een ander kunnen doen omdat ze meer geld hebben maar dat is geen echte vrijheid.Wat ik ook raar vind is dat mensen zelf geld maken en bijdrukken zelfs als ze net als in de VS het “schuldenplafond” moeten verhogen zodat de belastingbetaler schuld heeft aan de bank (elite) en daardoor in het web gevangen zitten,maar als we dan toch zelf geld maken waarom maken we dan niet genoeg voor iedereen? waarom moeten mensen honger lijden?Waarom moeten mensen presteren om geld wat zo gedrukt kan worden te verdienen?En het belangrijkste wie heeft dat zo bepaald en wie doet dat nog steeds?
  Als we met z,n allen voor elkaar zouden zorgen hoeven we alleen maar te oogsten wat moeder natuur ons geeft en dat in stand te houden.Alles wat door mensen is gemaakt is gemaakt van GRONDSTOFFEN waar iedereen evenveel recht op heeft om gebruik van te maken om te voorzien in behoefte en niet zoals nu gebeurd voor overproductie waar de elite van profiteert terwijl de bronnen leeggeplunderd worden.Denk ook eens aan al die reclames op bv de TV en de uitspraak van Rutte van koop dat huis of koop die auto zonder dat men zich afvraagt of we dat wel echt nodig hebben of is het alleen maar om de elite te verrijken?Ook opvallend de laatste tijd is alle reclame voor farmaceutische producten terwijl men tot voor kort nog naar de dokter ging als men iets mankeerde,dat kan geen toeval zijn maar het vult wel diezelfde groep hun zakken.Om toch positief af te sluiten mooie beelden van hoe het is/of kan zijn met naar mijn mening ook nog leuke muziek.https://www.youtube.com/watch?v=dmo53v60tJg

  1. Arend.
   Je schrijft “nu illusionaire economie gecontroleerd vernietigd wordt” maar de vraag is dan wie dat gecontroleerd laat gebeuren.Wanneer de economie plat komt te liggen betekend dat dat de industrie ook plat komt te liggen omdat er simpel geen geld meer is waarmee mensen dingen kunnen kopen.Wederom verwijs ik naar de protocollen van Sion en dan met name de eerste drie punten onder protocol 23.Daaruit kan men opmaken dat werkeloosheid een middel was/is om hun doel te bereiken en er wordt zelfs geschreven dat een maatschappij die draait op het klein bedrijf geen werkeloosheid kent.
   Ook wordt geschreven dat de groot industrie nog het één en ander te wachten staat en dat ze terug willen naar handenarbeid.
   Die één procent rijksten beheersen gewoon alle markten ook de financiele want zij kunnen bv koersen beinvloeden door bv meer goud op de markt te brengen waardoor de prijzen dalen en hoever dat kan gaan hebben we kunnen zien op de London excange toen Rothschild zijn vermogen in één keer 37 maal vermenigvuldigde waardoor hij meer vermogen kreeg dan de Bank of England en daarmee werd de Rothschild familie de baas in Engeland.Iedereen zal net als in Duitsland in de jaren dertig vorige eeuw de gevolgen ondervinden en vaak is dat armoede terwijl die rijksten wederom in hun handen zullen wrijven.

  2. Arnold2 :
   De prijs van het goud wordt kunstmatig gedrukt door de FED en de BIS met behulp van de “bullion banks” en dit via de manipulatie van het papiergoud. In werkelijkheid daalt het goudaanbod en stijgt de vraag. Dat in een dergelijke situatie de prijs daalt, kan alleen maar verklaart worden door een criminele prijs drukking. Een gevolg hiervan is ook dat er een grote hoeveelheid goud van west naar oost is gevloeid, en hiermede bedoel ik vooral naar China, Rusland, India.. en waar het goud gaat, daar gaat de macht. Deze prijs drukking was o.a. nodig om de indruk te geven dat het fiat geld…dollar, euro enz… toch nog iets waard zou zijn. Goud fungeert immers als de kanarie vogel in de steenkoolmijn. China zal van deze goud drain vermoedelijk gebruik maken voor een petro yuan die gedeeltelijk door goud gedekt is.
   Een bron over de nakende crash.. en de ondergang van dit fiat geld systeem , met grafieken :
   https://kingworldnews.com/greyerz-the-final-phase-of-a-worldwide-euphoria-is-about-to-end-in-catastrophe/
   In deze tekst is er ook een begin van antwoord op Uw vraag aan Arend. Indien U het wenst kan ik U nog enkele bronnen overmaken over de goud manipulatie. Het is echter een technische materie waar ik ook niet alles van begrijp.

  3. Arend/Sub Rosa.
   Bedankt voor uw antwoorden en verwijzingen.De verwijzingen van Arend werken bij mij niet want dan krijg ik 404 NOT FOUND maar ik ben naar de site van Henry Makow gegaan en daar heb ik beiden gevonden alleen is de eerste verwijzing niet Armegeddon maar Bloodbath en de tweede staat er net onder dus heb ik ze kunnen lezen.Ook de verwijzing van Sub Rosa is interessant en geeft net als de verwijzingen van Arend aan dat we een zware tijd tegemoet gaan zoals nooit eerder is gezien.Dat er opzet in het spel is is duidelijk.
   Sub Rosa dank voor uw aanbod om meer bronnen te geven over de manipulatie van goud dat kunt u doen maar ik vrees dat wanneer u het al niet kan begrijpen ik tegen hetzelfde probleem aan zal lopen dus of het zin heeft betwijfel ik.

 2. Macht binnen de EU lijkt verkregen te worden door de EU door de belastingbetaler te plunderen om diezelfde belastingbetaler niet zelden in armoede te doen belanden.
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/50/nederland-deze-eeuw-grootste-nettobetaler-van-de-eu
  Hieruit blijkt dat de Nederlandse belastingbetaler meer afgenomen wordt door de EU dan we ontvangen.Ook blijkt dat de Nederlandse belastingbetaler voor bv Polen moeten betalen die niet zelden ook nog dezelfde Nederlander van de Nederlandse arbeidsmarkt verdringen omdat zij simpel voor minder KUNNEN werken dan de NEDERLANDER OMDAT DIE AAN DOOR DE OVERHEDEN VEROORZAAKTE HOGE LASTEN EN REGELTJES VAST ZIT.
  Daarbij komt dat men wel zegt dat veel jaarlijks terug kerende verhogingen nodig zijn om de kosten te blijven dekken maar naar mijn mening is bij veel dingen ROUTINEMATIG VERHOGEN VOOR MEER WINST eerder aan de orde want neem bv de zorg steeds meer wordt uit het basispakket geschrapt terwijl het dan toch juist goedkoper zou moeten worden omdat de zorgverzekeraar dan minder hoeft te vergoeden omdat het ook nog bij de zorgpremie betalende klient op zijn bordje komt te liggen.Mij is geleerd dat we met z,n allen belasting betalen waar we iets voor zouden terug krijgen in bv de vorm van sociale voorzieningen het tegenover gestelde lijkt te gebeuren omdat veel geprivatiseerd is en veel sociale voorzieningen worden gewoon afgebroken.De volgende verwijzing lijkt mij hier wel mooi op aan te sluiten.
  https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/waarom-betalen-we-eigenlijk-belastingen/
  En wat betreft de EU die profiteren alleen maar en weigeren zelfs enige verantwoording af te leggen http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/02/asociaal-europees-parlement-verspilt-miljoenen-euros-belastinggeld-van-burgers-aan-luxe-prive-uitgaven/

 3. Weet u nog toen de Canadese dame boos werd ivm TTIP? Waarna ze toch via de achterdeur haar zin kreeg. https://www.volkskrant.nl/opinie/verdrag-eu-canada-is-ttip-via-achterdeur~a4149228/
  Meer dan 80 procent van de Amerikaanse bedrijven die actief zijn in de EU hebben vestigingen in Canada.De bedrijven binnen de EU zijn dan ook lastig voor Trump.
  Trump heeft Mexico en Canada al vrijgesteld van heffingen wat logisch lijkt omdat je anders Amerikaanse bedrijven laat betalen en dat kan natuurlijk niet met Amerika first.
  https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10340997/trump-spaart-mexico-en-canada-met-importheffingen
  Dit is natuurlijk zo gepland en om dat te zien hoef je geen raketgeleerde te zijn.
  Vervolgens wil Trump nu de EU dwingen om belasting op VS producten te verlagen waarbij hij het heeft over AFGRIJSELIJKE BELEMMERINGEN EN TARIEVEN.
  TTIP is niet gelukt dus probeert hij het op deze manier terwijl wij NEE hebben gezegd tegen GENETISCH GEMANIPULEERDE producten uit de VS en natuurlijk producten die om sneller rijp te worden met chemische troep zijn behandeld en dan heb ik het nog niet eens over kippen en dergelijke waarbij standaarden lager zijn in de VS vergeleken met de EU.
  https://nos.nl/artikel/2221716-trump-eu-moet-eerst-belasting-op-vs-producten-verlagen.html
  Dit lijkt op chantage waarbij Europese bedrijven en dan met name MKB bedrijven het slachtoffer kunnen worden.

  1. PS.
   Het zal toch geen één twee drietje zijn?Juncker zet Martin Selmayr op een plaats waardoor hij de baas over 30.000 EU ambtenaren wordt/is,het EU parlement is machteloos gemaakt met artikel 225 waardoor de Europese Commissie het laatste woord zal hebben en juist nu komt Trump met eisen aan de EU en omdat Martin Selmayr de baas over alle ambtenaren binnen de EU is bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat de EU akkoord gaat.
   Ben benieuwd hoe de EU hier op reageert maar het ziet er niet best uit.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.