Advertentie

De groeimarkt van de persoonlijke ontwikkeling..!


x

x

De groeimarkt van de persoonlijke ontwikkeling

 2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De consumentengroep? De individualiseringsgolf, die sinds de jaren ’60 de westerse wereld overspoelde en riep om bewustzijnsverruiming, wilde naast het daarvoor ontstane en daarna voluit vormgegeven massale consumentisme iets anders plaatsen. Iets anders dat de mens niet langer vast zou houden in het zinloze en geestelijk gezien dodelijke materialisme. Het massale consumentisme was gericht op massaproductie door de multinationals, die in de uniformering en kwantificering van productieprocessen een kostenbesparende en hoger winstgevende opbrengst zagen. Dit alles om de collectivisering van de mens te helpen bevorderen…

Kom en ontwikkel jezelf; vergeet dat je jezelf gevangen zet..!

Op een slinks psychologische wijze werd er, met behulp van de misbruikte psychoanalytische theorieën van Sigmund Freud, manipulerend ingegrepen op de onbewust emotionele drijfveren van potentiële consumentengroepen. Daarbij werd geappelleerd aan hun instinctieve gevoelens van tot een groep te willen behoren. Men paste dezelfde strategie toe op de groep ‘bewustzijnsrevolutionairen’. Die de in de jaren ’60 ontstane behoefte om zich individueel te willen onderscheiden op een eigen wijze wilden vormgeven.

Alles wat met trends, modes en hypes te maken heeft is ook nu nog steeds hierop gebaseerd. Als iets maar geld oplevert en macht over het innerlijk van mensen doet verkrijgen, worden alle mogelijke marketingtechnieken ingezet om dat te verzilveren. Zelfs de inrichtingen van winkels zijn gebaseerd op massapsychologische principes. De Amerikaanse Droom is niets anders dan dit. Een behoefte scheppen om er bij te horen, waar die er voorheen bij individuele mensen niet was.

De kunst was en is om mensen zich emotioneel te laten identificeren met een bepaald product. Dat kan een consumptieartikel zijn, maar ook een politiek marionettenproduct. In het vorige artikel ‘Het gaat alleen om jouw energie!’ (HIER) ben ik hier dieper op ingegaan. Een citaat uit dit artikel:

Een op exploitatie gericht denkconcept dat door Edward Bernays, een neef van de psychoanalyticus Sigmund Freud, is uitgedacht en in de Amerikaanse samenleving is gepropageerd (HIER). Zijn op uitbuiting gerichte concept, waar alleen de multinationals en dus de bankiers voordeel aan hebben, is een belangrijke bouwsteen gebleken voor de illusionaire ‘American Dream’. In de documentaire ‘The century of the self’  (HIER) wordt deze ontwikkeling op een verhelderende wijze belicht.

Pink Floyd – Money

The century of the self

De exploitatie van alles wat met het mens zijn te maken heeft werd en wordt op een psychopathisch gewetenloze manier ingezet om beoogde doelen te kunnen bereiken. Zoals dat ook gebeurd is met alles wat met de natuur, de aarde en haar grondstoffen te maken heeft. De nieuwe trends werden door de marketeers geschapen, uitgebuit en aan de veranderende tijd en consumentengroep aangepast. Waaruit moge blijken dat zelfs een groep mensen, die gericht is op het tot uitdrukking willen brengen van hun individuele eigenheid, weer tot een consumentengroep samen te smeden is.

In mijn vorig artikel ‘Sámen een, dan staan we héél veel sterker!’ (HIER), heb ik de BBC documentaire “The century of the self’ benoemd (HIER). De link naar die documentaire is een link naar de volledige weergave ervan. Het is echter een documentaire in vier delen. In het derde deel (HIER) wordt aangetoond hoe het veranderende consumentengedrag, door de invloed van de individualiserende impuls van de jaren ’60, economisch werd uitgebuit. Daarbij maakte men gebruik van dezelfde psychologische mechanismen, maar dan aangepast aan veranderende omstandigheden.

Tot eind jaren ‘50 ontleenden mensen hun identiteit voornamelijk aan het deel uitmaken van een grotere groep, die gebaseerd was op familieachtergrond, sociale status, nationale sentimenten, enz. Vanaf de jaren ’60 wilden mensen de beleving van zichzelf meer ontlenen aan hun authentieke gevoelens ten aanzien van zichzelf en de wereld. Zij wilden die ook vormgeven in hun consumentengedrag en andere voorkeuren.

Persoonlijke ontwikkelingsbehoeften
De handige en snelle reclamejongens wisten van de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften, ingefluisterd door ‘psychologisch en spiritueel deskundigen’, uitstekend gebruik te maken. De ‘authentieke’ zelfexpressie werd de nieuwe economische groeimarkt. Ook in de wereld van de psychotherapie werd hier op ingespeeld. Om authentiek te kunnen zijn moest men contact maken met het eigen innerlijk en de daarin onderdrukte emoties tot uitdrukking kunnen brengen.

Maar dan wel liefst in een grotere groep, zodat het voorbeeld van anderen door zou werken in de eigen beleving en de uiting daarvan. Daartoe werden door slimme sociale programmeurs op de persoonlijk spirituele groeimarkt gerichte producten gefabriceerd, zoals EST (HIER).

Men moest voor deze op persoonlijke groei gerichte training vanzelfsprekend flink in de buidel tasten. Want vele bekende persoonlijkheden deden deze cursus ook (HIER en HIER). Het is echter puur gericht op het bevorderen van een op eigenbelang gerichte ego-ontwikkeling. Ook de trainingen van Landmark (HIER en HIER) zijn daar op gericht. Landmark is in feite de opvolger van EST (HIER). De Avatar Zelf Ontwikkelingstraining (HIER) is van hetzelfde kaliber als Landmark.

Eigen ervaringen binnen deze clubs
Ooit werd ik eens uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst van deze club. Uit nieuwsgierigheid ben ik er naar toe gegaan. Ik bemerkte daarbij dat men het eigen geprogrammeerde denken bij de deelnemers afbreekt, om daar het duur te betalen Avatar-denkprogramma voor in de plaats te stellen. Dit inziende was ik heel snel verdwenen uit die bijeenkomst. Maar werd eenmaal buiten telefonisch achtervolgd door degene die mij had uitgenodigd. Zij deed toen haar uiterste best om mij in te laten zien, dat al mijn tegenwerpingen slechts blokkades waren voor een wezenlijk innerlijke verandering. Ja, ja, zei de gek en lachte zich rot.

Zelf heb ik door de gulle schenking van een voormalige vriend ook een driedaags Landmark-seminar en een aantal vervolgbijeenkomsten mogen bijwonen. Deze grap was eigenlijk aan mij niet wel besteed. Ik koos ervoor om het wel te doen, daar ik door mijn toenmalige Landmark aanbiddende vriendin continu onder druk werd gezet om deel te nemen aan het Landmark Forum. Dat heb ik natuurlijk vanuit mijn niet wakker en niet helder zijn zelf laten gebeuren! Het heeft heeft die vriend echter wel ruim € 900,- gekost! In dat driedaagse seminar heb ik de bijzonder subtiel manipulatieve werking van de Landmarkformule mogen ervaren.

Het is gebaseerd op mensen aan Landmark te binden, om ze als financiële melkkoe te kunnen gebruiken. De non-profit organisatie draait voornamelijk op vrijwilligers, die er voor zorgen dat de seminars goed verlopen (HIER). De grote sommen geld, die binnen worden geharkt, gaan vooral naar de seminar-leiders en de veelal duurdere locaties waar de seminars worden gehouden.

Gevaarlijk fanatisme
Ik heb gemerkt dat zij die het Landmark Forum en de vervolgtrainingen hebben gevolgd, veelal tot fanatieke propagandisten van die club zijn geworden. Ze zijn er zeer op gericht om vrienden en familie ook aan Landmark te verslaven. Daarbij halen ze iedere kritische beschouwing onderuit als zijnde psychisch/emotionele blokkades. Ze geven vaak dan ook niet op, want ze gunnen je het zo graag dat je van de Landmark-vruchten mag genieten . Dat heb ik zelf dus ook mogen ervaren bij die voormalige vriendin, die zelfs met mij meeging om voor halve prijs een tweede keer het Forum te bezoeken.

Maar dat deed ze achteraf bezien naar haar eigen zeggen om te controleren of ik wel voldoende overgave toonde en voldoende vorderingen maakte. Hetzelfde principe geldt ook voor de Avatar-scene, getuige de eerder beschreven telefonische achtervolging. Zo zijn er nog veel meer van dit soort duur te betalen persoonlijke ontwikkelingscursussen.

In de eerder benoemde documentaire ‘Century of the self’ wordt aangegeven dat het ontstaan van persoonlijke ontwikkelingsbehoeften is ingepast in het massale consumentisme en tot een persoonlijke ontwikkelingsindustrie is geworden. Het laatste deel van deze documentaire (HIER) toont aan hoe dit in de begin jaren ’80 werd misbruikt voor politieke en dus geopolitieke machtsdoeleinden. Mind control and social engineering op zijn best. Dezelfde toegepaste massapsychologie dus, maar dan aangepast aan de veranderende tijdsomstandigheden!

The Scene – Iedereen Is Van De Wereld

Alles 180 graden omdraaien
De oorspronkelijke bewustzijnsverruimende impuls van de individualisering werd door de machthebbers als bedreigend ervaren. Alle wezenlijke nieuwe impulsen werden en worden omgebogen in een door hen gewenste onschadelijk makende en zelfs de eigen agenda ondersteunende richting. Hoe slim, maar ook hoe satanisch! Het is de voor velen inmiddels bekende satanische werkzaamheid, die de oorspronkelijke waarheidsimpulsen 180 graden omdraait in haar exacte tegendeel. Rudolf Steiner zei op 16 juni 1919 het volgende over het zich al dan niet kunnen ontwikkelen en manifesteren van de vrije individualiteit:

“Men ziet de menselijke samenleving zoals die is en meent dat men tegenwoordig een ideale situatie in de samenleving tot stand zou kunnen brengen. Een absurde gedachte; want de menselijke samenleving is voorbestemd om te komen tot een voortdurend omvormen, een proces van zijn en worden. Wij maken de fout, dat wij vaste, stabiele verhoudingen instellen. Dan komt de ziel uit het voorgeboortelijke en brengt de wil met zich mee om de dingen in beweging te hebben. Maar zij treft alles als vaststaand aan.

Daar ontstaat dan iets; de opgroeiende generatie moet een generatie van rebellen worden, omdat zij iets nieuws in de wereld wil brengen. De hemelkrachten revolteren, de krachten van wording en vorming. Omdat zij niet werkzaam kunnen worden, worden zij boosaardig. De mensen brengen de tendens mee om inspiratie tot ontwikkeling te brengen, maar het sociale veld waar zij zich willen ontwikkelen is star en materialistisch.

Kan de mens zich niet manifesteren, dan veranderen de ikken. Er ontstaan wilde dierlijke neigingen. Geest die niet opgenomen is, verandert in vergoten bloed. Waar de mens het geestelijke niet kan opnemen, verandert het in wilde emoties die tot bloedvergieten voeren. De mens wordt uit zijn spoor geworpen, doordat zijn geestelijke- en wilsprocessen zich niet kunnen manifesteren. Dat leeft zich dan uit in één of andere vorm van negatie van het bestaande. Ruwheid van het gevoelsleven, gewelddadigheid, politieke terreur, misdadige terreur, militaire terreur is het gevolg………”

GEESTKRACHT IS WILSKRACHT!

De gezaaide verwarring is bijna om gek van te worden. Zoals ook het innerlijk kompas van dit schattige katje dolgedraaid lijkt te zijn:

Allemaal eilandbewoners
De toenemende individualisering werd dus ingepast in de door de onrechtmatige heersers van deze planeet opgestelde agenda van sociale chaotisering, door middel van versplintering en verdeel en heers. Door mensen zich zo te laten beheersen door hun egocentrisch gerichte ontwikkelingsbehoeften, werd ieder gemeenschapsgevoel en gemeenschapszin aan de wortel uitgeroeid.
Dit zette zich voort in de sinds de jaren 70/80 opkomende New Age-beweging, die de spirituele ontwikkelingsbehoeften van mensen incorporeerde in een massaal georkestreerd aan de Nieuwe Tijd aangepaste (on)bewustzijnsuiting.

Zo werd een oorspronkelijk innerlijke behoefte aan geestelijke groei omgezet in een materieel vormgegeven productie- en consumptieproces. De innerlijk geestelijke groei was eigenlijk dus bedoeld om de materialistische invloed op de mens te ontkrachten en om te vormen. Daardoor deze te verheffen tot een werkelijk verruimd geestelijk Bewust Zijn.

Door de geldmakers en de slimme ‘psychologisch onderlegde’ reclamemensen werd deze echter zelf tot prooi gemaakt van datzelfde materialisme. Ik besef dat ik hier generaliseer en dat er ongetwijfeld ook koren tussen het kaf zit, maar ik beschrijf een algemene door mij geziene tendens.

Neil Young –  For the turnstiles (1974)

Loop maar eens een New Age-winkel. c.q. ‘spirituele’ supermarkt binnen en zie hoe er voor iedere ‘geïndividualiseerde’ groeibehoefte wel iets te vinden is op vermaterialiseerd gebied. Hierbij is het geld verdienen de onderliggend werkelijke intentie. Natuurlijk valt er voor mensen die op zoek zijn altijd ter ondersteuning van het eigen ontwikkelingsproces wel iets uit te halen, maar waar het mij hier om gaat is duidelijk te maken dat er een georkestreerd psychologische manipulatie aan ten grondslag ligt.

De gehele wereld en alles wat daarin en daarop leeft werd tot een verkoopbaar product gemaakt. Merchandising heet dat in economische terminologie. Maar laten we wel en duidelijk wezen, het is de langzame kikker kokende voortgang van de economische dictatuur. Waarbij het vrije marktmechanisme zelfs werd doorgevoerd in de menselijke innerlijke groeibehoeften. Hoever heb jij die, in welke vorm dan ook, deel uit laten maken van jouw leven? En ben jij je daar bewust van? Hans Laurentius geeft in de volgende videoweergave van een satsang-bijeenkomst ook zo zijn visie op onder andere het boven beschrevene.

Satsang Hans Laurentius. 23 9 ’18 België Vaalbeek- ECHTE filosofen: daar hou ik van! En van honden!

Andere manieren

Er zijn ook andere manieren om tot zelfrealisatie te komen, zoals een tijdje in retraite gaan. Of een fikse meditatieve wandeltocht te maken naar Santiago de Compostella, zoals dat in de film ‘The way’ wordt getoond (HIER). De films ´Wild´ (HIER) en ‘Tracks’ (HIER) laten zien hoe ver men kan gaan in het vervullen van de wens om zichzelf  en de eigen grenzen tegen te komen. Zelf ben ik een gelijksoortige weg gegaan, door in India mijn geld en al mijn bezittingen weg te geven en mij over tegeven aan een bestaan van bedelmonnik. Die weg is zeker niet altijd even gemakkleijk en soms zelfs gevaarlijk. Maar dan kun je zeggen: Het kost wat, maar heb je ook wat.

Ongetwijfeld zijn er nog vele andere manieren, die passend bij de eigen ontwikkelingsbehoeften op kunnen wellen uit de eigen ziel. Waar het mij om gaat is dat werkelijke innerlijke bevrijding alleen kan ontstaan als men zich vrijmaakt van alle afhankelijkheden ten aanzien van de buitenwereld. Dat kan men doen door de geïndoctrineerde angsten voor het anders zijn, isolement en het tot uitdrukking brengen van het eigen wezen onder ogen te komen en te onderzoeken.

Gerry Rafferty – Light of Love

Ik wens alle bezoekers van Want To Know dan ook

van harte, een

‘Happy No Fear’

 

Bird York – Have no fear

Chris Rea – Nothing to Fear

 

Arend Zeevat

3 januari 2019

13 gedachten over “De groeimarkt van de persoonlijke ontwikkeling..!

  1. Of inspelen op de markt, van popstar naar guru…alles is mogelijk, just do it. 🙂 😉

 1. Arend.
  Je schrijft:Door mensen zich zo laten beheersen door hun egocentrisch gerichte ontwikkelingsbehoeften,werd ieder gemeenschapsgevoel en gemeenschapszin aan de wortel uitgeroeid.Dit zette zich voort in de sinds de jaren 70/80 opkomende New Age-beweging…..
  Waarschijnlijk heb je gelijk en zijn mensen alleen bezig met hun eigen ik op het moment zelf om het vooral zelf goed te hebben,en wat later komt daarvan lijken de meesten te denken “dat zien we dan wel weer”.Het grote probleem daarbij kan zijn dat door dit egoistisch denken de toekomst van de generaties na hen compleet kapot gemaakt wordt/is.
  Wanneer je zegt toen de vrouw nog thuis was en het huishouden deed en voor de kinderen zorgde terwijl vader ging werken was het veel beter dan nu wordt je bijna gelyncht en wordt je omschreven als ouderwets en niet meer van deze tijd.
  Mijn mening is dat in de jaren 80/90 toen de emancipatie zijn intrede deed en iedereen moest gaan werken inplaats van voor het gezin te zorgen de ellende enorm is toegenomen vooral voor de kinderen van die generaties.Op dit moment wordt vaak door mensen die zelf geld verdienen en alles kunnen kopen boven het gezinsleven stelden gezegd dat de jeugd er nu een puinhoop van maakt,maar komen velen niet op de gedachte dat ze daar zelf voor hebben gezorgd.
  Die tweede auto,twee-drie keer per jaar op vakantie,mooi huis,mooi interieur wat regelmatig vervangen moest worden ook al was het niet versleten dat ging voor de opvoeding van de kinderen want dat werd en wordt nog steeds aan anderen overgelaten.Aan wie wordt dat dan overgelaten? kinderopvang en scholen die banken,verzekeraars en gemeenten les laten geven zodat de kinderen nog meer afhankelijk gemaakt worden van de overheden en op winst gerichte bedrijven en als het even kan kunnen die kinderen gelijktijdig gevaccineerd worden zodat ook de farmacie nog iets kan verdienen.Nou zullen zij die zich hier al niet in herkennen mij mogelijk voor gek verklaren en zeggen dat ik onzin uitkraam maar is dat zo?
  S,avonds komen de kinderen thuis en vaak worden ze voor de TV geplaatst omdat papa en mama moe zijn en de taken die vroeger door moeder overdag werden gedaan nu s,avonds ingehaald moeten worden en alles moet weer in gereedheid voor de andere dag gebracht worden.(Sommige ouders geven zelfs geld en hebben het liefst dat de kinderen de straat op gaan want dan hebben ze rust).Eenmaal voor de TV gaat de hersenspoeling gewoon verder maar och net als pinnen is het wel lekker makkelijk voor de ouders (who cares?).
  In een boek las ik van de week dit:Wat ons gedrag ook beïnvloedt zijn SOAPS.Ze heten zo omdat ze begonnen omstreeks 1937 (eerst op de radio en later op televisie)met financiële ondersteuning van de multinationals “Procter&Gamble” en Golgate-Palmolive.
  Massamedia experts van Princeton University hadden de regie in handen.Het maakte onderdeel uit van het “Radio Project”,een “sociaal onderzoeksproject”over de invloed van massamedia op de maatschappij,financieel ondersteund door de Rockefeller Foundation. Voor beïnvloeding van de maatschappij en het gedrag van mensen waren soaps erg interessant.Sommige series duren wel dertig jaar.Mensen weten beter wat er in soaps speelt dan in hun eigen familie.Erger:het wordt je (virtuele) familie.Wat leer je in soaps?Het gehele arsenaal aan gemene trucjes die gebruikt wordt in sociale conflicten.Hoe bedrieg je elkaar,vreemd gaan et cetera.Na zeventig jaar heeft dit wel zijn sporen nagelaten in de maatschappij.Mensen spelen een rol,bewust of onbewust;monkey see is monkey do! In deze tijd lijkt het promoten van relaties ook aan de orde van de dag te zijn en dan voornamelijk op het gebied van homo,lesbie zijn en er zijn zelfs reclame uitzendingen die een tweede relatie promoten (second love).Hoe maak je hetero relaties kapot?Hoe drijf je een wig tussen gezinnen? Nou gewoon op de genoemde wijzen.

 2. Arnold, in mijn beleving verwoord je heel ware inzichten. Vergeet daarbij echter ook niet de invloed van het Engelse Tavistock Instituut, dat betrokken is bij vele sociale programmerings-campagnes.

 3. Ten eerste,
  Goede tekst, Arend. Ik hoop dat deze inspirerend is voor velen.
  Vooral de satsang van Hans Laurentius zou iedereen zo vaak moeten afspelen, al is het 100 keer, tot men het werkelijk BEGRIJPT. Dat zou goed zijn misschien.
  We leven in het hier en nu. Nu ben je er. Er is -in feite- alleen Nu.
  Ten tweede zeg ik met je mee,
  Zelfkennis is zó vreselijk belangrijk. . . Ik zou dat wel willen uitschreeuwen! Wat je ook koopt, aanschaft, verlangt, wil, enzovoorts, als JIJ jezelf niet kent, totaal, dan is er, eigenlijk, helemaal niemand die koopt, aanschaft, verlangt en zo. Eerst moet je BEWUST worden van jezelf. Ik weet dat, omdat ik hier al een jaar of 20 mee bezig ben, las 100-en INZICHTEN (Blad), de Bijbel, filosofen. . .
  En kwam tot de conclusie, dat je je -eerst- van jezelf bewust moet zijn. Werkelijk ZELF-bewust.
  Als je (je) zelfbewust bent, dan is alleen dat gebeuren alleen al, meer waard dan alles op deze aarde. Niet dat de aarde en alles daarop niet ongelofelijk waardevol is, dat bedoel ik niet, maar nóg waardevoller voor de mens – zelf- is het kennen van de bron van al je geluk. . . jij zelf. Je eigen WETEN. Je eigen inzicht in je eigen ZIJN. JIJ bent het GELUK zijn zelf.

  Ik zeg dit, omdat ik weet dat alles relatief is. Als je je niet bewust bent van een andere staat van zijn, omdat je die domweg niet kent, dan zul je misschien ook geen idee hebben dat je juist daar moet beginnen. Ik bedoel, als iemand niet weet dat snoep lekker is, dan kan alleen de snoeper het vertellen. Als je je niet bewust bent van iets dat je niet kent, dan zul je het misschien ook niet missen.

  Daarom kom ik – en anderen- zo raar over bij mensen die dit bovenstaande niet weten, kennen of begrijpen. Men vult al dat soort filosofieën maar in met wat men denkt dat er gezegd of bedoeld wordt.
  In feite kan men niet luisteren. Immers, denkt men misschien, wie is die snuiter met zijn rare verhalen eigenlijk?

  Daarom gaat geestelijke groei zo traag vaak. Omdat men niet over de eigen onwetendheid durft te stappen. Men gelooft de ander -die op Zelfrealisatie wijst- niet erg. Men is -en terecht- altijd argwanend.

  Oh ja. Geestelijke ontwikkeling eindigt niet bij zelfrealisatie. Pas dan kan de geest pas werkelijk wat gaan betekenen. Nu hij in ieder geval, zichzelf al een beetje begrijpt. Geestelijke groei gaat járen duren. Maar wanneer eenmaal ingezet kan hij zijn vruchten af gaan werpen.

  Wees goed voor jezelf. Geef je ego de liefde en de care die het nodig heeft, maar leidt hem met vriendelijke hand.

  Ten slotte. Wil je écht wijs worden, probeer dan jezelf te onderwijzen met de voeding van de wijzen. Maar, in hemels-naam, lees gewoon wat ik schrijf en vul NIETS in. Zie het als waarheid, op vergissingen mijnerzijds na natuurlijk. En het is niet mijn waarheid. Het is van iedereen.

  1. Bedankt voor je heel waardevolle reactie Raphael! Je woorden klinken mij als waarheid in de oren. Wees gezegend met jouw weten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.