Advertentie

De mensheid is volwassen aan het worden…


x

De mensheid is volwassen aan het worden

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Toenemende polarisering.. Wat we momenteel globaal in alle landen kunnen waarnemen is dat er, in het kader van de historisch beproefde tactiek van verdeel en heers, een kunstmatig geïnitieerde polarisering plaatsvindt. Voor mij begint het steeds duidelijker te worden wat de oorzakelijke achtergrond hiervan is. Het grootste deel der wereldbevolking leeft al sinds langere tijd in een dualistische werkelijkheid. De ondersteuning en fysieke vormgeving van die werkelijkheidsbeleving is de taak geweest van verdeeldheid zaaiende en tegenstrevende geestelijke krachten. Zij deden en doen dit nog steeds door in iedere cultuur maatschappijvormen te scheppen, die met alle binnen die cultuur voorhanden zijnde middelen onderdrukkend en misleidend zijn.

Daarbij spiegelen zij telkens wat er in iedere individuele mensenziel aan geestelijk polaire krachtenwerkingen aanwezig is. Dit is historisch en cultureel waarneembaar. Deze maatschappijvormen waren en zijn fundamenteel onrechtvaardig door de hiërarchische machtsstructuren die op sociaal gebied werden vormgegeven. En dat alles is gericht op het stapsgewijs veroveren van een totale macht over de gehele mensheid en alle levensvormen op Aarde.

Egowerking
Het is de kracht van de Luciferische egowerking in de mens, die zich meent superieur te kunnen voelen boven alle andere schepselen. Alle middelen die het ego ter beschikking staan om die superioriteit te doen gelden, worden ingezet om macht te verkrijgen. Dit geldt zowel voor individuele relaties, de geüniformeerde ambtsdragende wetsdienaren die waakzaam zijn voor en dienstbaar aan het ontmenselijkend wettelijk gezag, als voor de top van de machtspiramide.

De onderdrukking door TPTB (‘The Powers That Be). Volg het geld en je ziet de achterliggende structuur en wie deze figuren zijn..!

Om die kleinere top van de piramide de mogelijkheid te geven over de veel grotere basislagen daaronder macht uit kunnen oefenen, hebben de duistere occulte clubs een (bloed)pact gesloten met satanische krachten in een lagere geestelijke realiteit, die aan de onze grenst. De deelnemers aan de occulte clubs hebben hun individuele ego’s op laten gaan in een versterkend groepsego. Ze tonen daarmee op een spiegelende wijze wat de kracht van eenheid is.

(klik voor link naar wanttoknow-bookshop)

Het Egyptische piramidemodel is hierbij al millennia lang als leidraad gebruikt. Aan de top is er een selecte groep van ingewijden, die op need to know-basis aan de maatschappelijke lagen eronder hun op exploitatie gebaseerde kennis doorgaven. Het doorgeven van die kennis is voornamelijk gebaseerd op wat mensen op ieder niveau nodig hebben om op dat niveau te kunnen functioneren en de piramidale structuur in stand te helpen houden.

Het is een onvrijheid scheppende machtsstructuur die vanuit het oude Egypte door geheime broederschappen, zoals onder andere de Vrijmetselaars, van generatie op generatie is overgedragen (HIER). Het is in mijn beleving nu dus nog steeds zo.

Vorm als ervaarbare zichtbaarheid
Vanuit dit perspectief bekeken is het ego dus een meer laagfrequent energetische manifestatie van het zuiver geestelijk Bewuste ZIJN. Het ego gebruikt de lagere frequenties van de aardse vormkrachten om zichzelf zichtbaar en ervaarbaar te laten zijn, door middel van een aards lichaam, maatschappelijke positie, status en verhoudingen binnen alle sociaal menselijke relaties. Het is ogenschijnlijk de enige wijze waarop het ongevormde Bewust ZIJN, waar wij in onze kern allemaal deel vanuit maken, zichzelf te laten leren kennen.

In mijn beleving wil de Goddelijke scheppingskracht zichzelf in al zijn oneindige scheppingsmogelijkheden leren kennen door het tegendeel van zichzelf te scheppen. Het zijn echter niet alleen de individueel ontwikkelde egokrachten die in een mensenleven doorklinken. Het velen welbekende symbool van yin-yang is hier een beeldende uitdrukking van. Het is een beeldende weergave van de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke waar ik in meerdere vorige artikelen over geschreven heb (HIER).

Het is echter ook de energetische lading van de gehele mensheid, opgebouwd door alle cultuurtijdperken heen, die in een individueel leven doorklinkt. In sommige oudere culturen kan men het weten hiervan terugzien in de vooroudervering. In onze door velen als eindtijd beschouwde culturele periode mag dit alles onder ogen worden gezien en op individueel niveau worden herkend en getransformeerd.

Vlindereffect en chaostheorie
Ieder mens draagt immers de gehele evolutionaire geschiedenis van de mensheid als geheel in zich mee. Dus op individueel niveau kan een bewustzijnsmatige kwantumsprong worden gemaakt, die tezamen met de individuele kwantumsprongen van anderen tot een vlindereffect (HIER) kan worden binnen de chaostheorie (HIER), die nu op Aarde in alle opzichten ervaarbaar wordt vormgegeven. In onze aardse driedimensionale vormenwereld heeft geestelijke scheppingskracht nu eenmaal een vorm nodig om ervaarbaar en beleefbaar te kunnen zijn, door zich in haar materiële tegendeel te kunnen spiegelen.

Wanneer dit op het diepste niveau doorzien wordt kan ieder mens in ieder conflict, de daar eveneens bij betrokken conflictpartner(s) dankbaar zijn voor de aangeboden spiegel die uitnodigt tot het Bewust ZIJN van het individuele ware ZELF. Het ontwikkelen van dit door innerlijke arbeid verworven inzicht vraagt moed en doorzettingskracht, om uiteindelijk te kunnen ervaren dat men inderdaad oogst wat men eerder heeft gezaaid.

In chaos lijkt voor de oppervlakkige waarnemer geen orde aanwezig te zijn. De ogenschijn bedriegt, zoals dat meestal het geval is. In een evolutionair proces moeten, omwille van de evolutionaire voortgang alle oude verstarde vormen nu eenmaal tot chaos vervallen, om het al aanwezige zaad van vernieuwing tot kiemen te brengen (HIER en HIER).

Tijd van openbaringen
We leven nu in de tijd van openbaringen. Waarin alles dat onbewust aan onzuiverheid in ieder mens en dus collectief in de mensheid als geheel aanwezig is, in het licht van het bewustzijn komt. Al het individueel en collectief onbewuste heeft een destructieve schaduwwerking ten aanzien van de menselijk evolutionaire ontwikkeling. Het heeft alles te maken met de energetische frequentieverschuiving van laag naar hoog. Voor zover je over laag en hoog kunt spreken, want dat is natuurlijk opnieuw een dualistische verklaring van wat er is.

Misschien zou ik beter kunnen schrijven over verdichtend en oplossend. Verdichtende energie heeft een effect van verzwaring, vergroving en toenemende afsluiting. Het is daarom vormgevend, onbewust werkend en onvrij makend. Terwijl vergeestelijkende energie het tegenovergesteld effect heeft van verfijning, een toenemend openende gevoeligheid voor en overgave aan alles dat is. Het is vrij- en bewust makend. Iedere evolutionaire fase heeft een daarbij passend energetisch frequentieniveau.

Op het huidig evolutionaire punt is de mensheid op het laagste niveau aanbeland, waarop de geestelijke scheppingskracht van de mens door machtsmanipulaties zich bijna onmogelijk kan uiten. Het toenemende materialisme heeft de geestelijke essentie van de mens dusdanig verduisterd dat hij de materie als bron van het leven ziet. Alles wordt dus op een materialistische wijze verklaard.

Steeds verdere verdichting
Maar er zijn nog lagere frequenties die nog dichter zijn dan waar we nu zijn. Dit zijn de frequenties van het natuurlijke mineraalrijk. Het mineraalrijk staat op het laagste bewustzijnsniveau binnen de aardse natuur. Daarom is het heel begrijpelijk dat de tegenstrevende krachten het scheppende bewustzijn van de mens aan dit mineraalrijk willen koppelen in de vorm die mede door de Silicium Vallei in de VS wordt bepaald.

Zo kan het door de machthebbers als bedreigend geziene geestelijk scheppend vermogen in de mens gecontroleerd en vernietigd worden, door het voorbij de ééndimensionale punt tot in het oneindige verder te verdichten. Het is een soort van imploderend effect wat we op maatschappelijk niveau nu overal kunnen waarnemen. Het heeft het effect van een zwart gat, dat alles uit de omgeving in zich opzuigt, vernietigd en in een tegengestelde essentie van de oorsprong er weer uitblaast.

Sinds de intrede van de computer en daarbij het gebruik van het basale element silicium, dat in de computertechnologie een cruciale rol speelt, is er de mogelijkheid ontstaan om het menselijk bewustzijn daadwerkelijk te mineraliseren. Dit houdt een proces van verharding en verstarring in. Men is daar nu volop mee bezig en de Corona-psychose speelt een belangrijke rol bij de voortgang van dit proces.

Evenals de breed uitgemeten gevolgen van het Amerikaanse verkiezingscircus. Bij bovengenoemde gegevenheden wordt silicium, wat oorspronkelijk een heel zuiver en beweeglijk effect op de mens kan hebben (HIER), in haar tegengestelde werkzaamheid omgevormd en ingezet. Zelf heb ik het vermoeden dat dit te maken zou kunnen hebben met de inwerking op het silicium van kunstmatige elektromagnetische velden in computers e.d..

Afhankelijk maken
De mensheid is in de 20ste eeuw in toenemende mate afhankelijk gemaakt van de computertechnologie, die het gehele leven is gaan beheersen. Daarvoor was zij omwille van economische en machtsredenen afhankelijk gemaakt van gemonopoliseerde natuurlijke hulpbronnen, een steeds fascistischer wordende overheid, multinationals en bankiers.

Eigenlijk is het nu voor de meeste mensen bijna onmogelijk om het eigen leven samen met anderen op een individueel authentieke wijze vorm te geven zonder de beperkende bemoeienis van multinationals, bankiers, de hen ten dienste staande militaire moordmachines, geheime diensten en de waakzaam dienstbare uitvoerders in uniform op straatniveau.

Overal zijn dwingende regels, richtlijnen en wetten voor. Deze kunnen omwille van de door economische machtsbelangen geregeerde politiek ieder moment worden aangepast. De spontane activiteiten van mensen zijn aan banden gelegd door een zeer beperkend vergunningenstelsel, waar vadertje staat ook financieel meent voordeel van te moeten hebben. Zo is in de loop der tijd het creatieve vormgevingsproces van de mens en eigenlijk het gehele leven op grote schaal ingekaderd en doods gemaakt. Het is om maar eens een nieuw werkwoord te gebruiken, gezombificeerd.

Twee aspecten
Aan de ene kant is er dus het aspect van het afhankelijk gemaakt te zijn van de moderne computertechnologie, waardoor velen menen er niet meer zonder te kunnen. Mede doordat het kunnen leven binnen deze technologische maatschappij zonder een computer erg lastig is. Voor het gemak beschouw ik smartphones ook maar even als een computer.

Deze opgelegde en onnatuurlijke afhankelijkheidstendens leidt de mensheid echter in een door technocratische machthebbers bepaalde richting. En ander aspect van de computertechnologie is, dat mensen er razendsnel voor hen belangrijke informatie mee uit kunnen wisselen. Informatie die echter ook steeds meer wordt gecontroleerd en aan banden worden gelegd. De voorheen nog relatieve vrijheid van het internet is al lang een wassen neus.

Verdergaande verkleining
Met de huidige nanotechnologie kan men op een energetisch nog subtieler niveau mensen beïnvloeden. Hoe subtieler het niveau is des te onbewuster werkt het door bij de meeste niet wakkere mensen. In begin van deze 21ste eeuw kwam ik al te weten over de zogenaamde nanobots, die op microscopisch niveau de werking van menselijke celkernen kunnen overnemen. Ik las toen een aantal voorspellingen van de transhumanist en inmiddels belangrijk figuur bij Google, Ray Kurzweil. HIER kun je zijn voorspelling betreffende nanobots lezen.

Maar de nanotechnologie heeft niet stilgestaan. Men heeft dankbaar gebruik weten te maken van de huidige Corona-psychose. HIER kun je een overzicht zien van Kurzweil’s ideeën met betrekking tot de nanobots. Door de in die psychose opgeroepen angst en paniek bij de ogenschijnlijk weerloze onwetende mens kan men moeiteloos en zonder weerstand van de betrokkenen, nanobots in het lichaam van de onwetenden brengen, zoals onderstaand filmpje laat zien met behulp van neusspray. Of anderszins met de welbekende prikvaccinaties.

– BREAKING: Nanoparticles for Nasal Vaccination. The Covid Test Is Part of the Vax Sequence? –

Misschien doet men dit zelfs wel al met de PCR-test. Want waarom moet die wattenstaaf, die men daarvoor gebruikt, zo ontzettend lang zijn. Uit een artikel op ‘Vaccine Impact’ (HIER) mag blijken wat daar de reden voor is. Vanwege het verhelderend belang ervan geef ik hier een vrij lang citaat uit dit artikel weer:

“Het is een zeer delicaat en kwetsbaar lichaamsdeel. Waarom bevatten de COVID-tests in vredesnaam een wattenstaafje (een gewatteerd stokje) dat dit delicate bot kan porren en prikken? Zou het kunnen zijn dat de cribriform-plaat toegang geeft tot de hersenen? Jim Stone heeft hier onlangs op gezinspeeld in een post met de titel De Coronavirus-test is niet geloofwaardig en waarschijnlijk voor clandestiene toegang tot de hersenen, die op deze website (HIER) is gepubliceerd:

“Ze beweren dat het virus het zenuwstelsel van een groot percentage mensen verwoest, waardoor blijvende neurologische problemen ontstaan en hersenschade. Maar ik zou willen vragen: is het echt een virus dat dat doet, of doen de tests dat? Mensen, de coronavirus-testen op zichzelf zijn in veel gevallen (er zijn verschillende typen), maar in veel gevallen zijn ze duidelijk de oorzaak van de hersenschade.
Gemakkelijk uitgelegd: veel van de tests, (allemaal die het ongelooflijk lange ‘wattenstaafje’ gebruiken) nemen hun monsters van de cribriform-plaat, een millimeter dik bot aan de bovenkant van de neusholte dat is geperforeerd met veel gaten die rechtstreeks in de hersenholte gaan.

Deze gaten zijn de plaatsen waar uw reukzenuwen doorheen gaan, en er zijn er veel (het bot lijkt op een grof scherm). Als je iemand zou willen saboteren door een clandestien hersenvirus, nanotechnologie of een chip in iemand te planten, zou dit de plek zijn om het te doen, want misschien zou een dokter een chip eruit kunnen halen, maar individuen zouden dat zeker nooit kunnen zonder dat zeer dunne bot te perforeren (dat is niet eens echt bot, het zijn ongeveer de helft van de zenuwen) en iedereen die probeert daar een extractie uit te voeren, zal waarschijnlijk zelfmoord plegen.

Alle chemicaliën, virussen, nanotech of wat ze daar ook wilden neerzetten, zal onmiddellijk toegang hebben tot de hersenen en je kunt vergeten om dat eruit te halen, als het eenmaal binnen is, is het erin. Het zou letterlijk precies in het brein zijn als het werd geplaatst, en meteen naar binnen gaan. Mensen klagen dat de tests ondragelijk pijnlijk zijn, terwijl de pijn dagenlang aanhoudt.

Om welke reden zouden de tests het meest voor de hersenen toegankelijke deel van het menselijk lichaam moeten raken?  Zijn degenen die echt testen doen?  DNA-tests worden gedaan met een eenvoudige mond swab, en het is belachelijk om een virustest te gebruiken dat – wanneer je het zogenaamd kunt verspreid door te hoesten, – niet hetzelfde zou zijn.

Er is iets mis met deze tests. Ze MOETEN nep zijn (of in ieder geval degenen die letterlijk het hersengebied schoonvegen). Geen wonder waarom ze dagenlang pijn deden en JEE, als je reukzenuwen worden genageld door wat er op dat wattenstaafje zit, is dat waarschijnlijk de oorzaak dat mensen permanent hun reukvermogen verliezen. GEZOND VERSTAND. Ik wed dat je niet wist hoe smerig die test werkelijk is. Vermijd de test ten koste van alles. Oké, ik heb dat artikel een paar dagen geleden bekeken, en ik had het destijds verworpen …

Ik kon de mogelijkheid niet bevatten dat deze monsters hun barbaarse “PCR-test”-methoden gebruikten om onze hersenen TE BESCHADIGEN … Afgezien van de ethiek kon ik zelfs deze smerige wezens niet zien bukken tot zo’n vreselijk dieptepunt…. Maar nogmaals, we hebben hier te maken met monsters zonder menselijk geweten, toch?”

Volgende stap op de weg naar volledige tirannie..!
Bij velen is het inzicht aanwezig dat deze zogenaamde COVID-crisis slechts een stap is op de weg naar de volgende nog grotere impact hebbende crisis. De volgende crisis zou dan een omvang hebben, die een impact heeft op alle gebieden van het maatschappelijk leven. De eerder benoemde kunstmatig geschapen afhankelijkheid van de op voornamelijk aardse grovere energievormen gebaseerde maatschappelijke vormgeving, heeft de ideale omstandigheden geschapen om het gehele menselijk leven, in deze moderne technologische tijd, op zijn diepste grondvesten te doen schudden.

De ultieme chaos kan zo geschapen worden om de Nieuwe Wereld Orde, in de moderne aangepaste benaming van ‘The Great Reset’, te kunnen vormgeven. Op het internet zijn daar verschillende items over te vinden, waaronder het volgende filmpje:

‘Next Crisis Bigger than COVID’
– Power Grid/Finance Down –
WEF Cyber Polygon

De mensheid is volwassen aan het worden..
Ja, de mensheid is volwassen aan het worden. Zij is aan het leren een onderscheidingsvermogen te ontwikkelen tussen waarheid en leugen, goed en kwaad, zin en onzin. Als kind zijn we allemaal misleid en ergens geslachtofferd. Misleid door de meeste ‘volwassenen’, die eigenlijk zelf nooit echt volwassen geworden zijn. Zij overschreeuwden de eigen onmacht ten aanzien van hun eigen gebrek aan individuele kracht en het van daaruit wezenlijk vorm kunnen geven van hun essentiële vrijheid.

Daarom zetten zij op overcompenserende wijze het machtswapen in. Veel mensen zijn bang om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, de keuzes die daarin genomen moeten worden en de gevolgen daarvan. Wat we in mijn beleving nu zien is een bijzonder destructief circustheater van niet echt volwassen geworden mensen, die bang zijn in het donker en de mogelijk daarin aanwezige spoken. Zij zijn blijven hangen in een getraumatiseerde fase van hun kindsheid, dus in hun naïviteit, waarin alles dat autoriteit uit meent te moeten stralen volgzaam en gedwee gevolgd dient te worden.

Dit geldt zowel voor bevolkingen, als voor hun vermeende leiders. Het vloeit allemaal voort uit een dualistische belevingswereld. Daarom is het logisch dat de beide polen van die dualiteit nu steeds meer gepolariseerd worden. Daar we een evolutionaire cyclus aan het afronden zijn, mogen we op collectief niveau wat dit betreft onze individuele lessen leren.

Het leven is in essentie een uitdrukking van Universele Liefde
Ieder wordt momenteel op individueel niveau dringend uitgenodigd om bewust te worden van de eigen essentie en tot het besef te komen dat er een non-dualistische beleving van de werkelijkheid mogelijk is. Deze is gebaseerd op het tot uitdrukking brengen van Universele Liefde. Wat daarvoor nodig is, is een diepgaand zelfonderzoek van de eigen individuele beleving van de realiteit. Dit kan echt alleen op individueel niveau gebeuren en kan niet aan anderen opgedrongen worden!

Ieder mag nu uit vrije wil tot het inzicht komen een deel te zijn van het geheel der schepping en leren zien wat de eventueel destructieve gevolgen zijn van de eigen individuele handelingen. Ik ga er vanuit dat met de toenemend verhogende trillingsfrequentie van de aarde, wij daarin mee zullen gaan. Tenminste als ieder op individueel niveau bereidt is tot dat zelfonderzoek.

We kunnen niet anders dan onze energetische frequentie te verhogen, door alle laagfrequente emoties om te vormen, om zo de energetische omvorming van de Aarde mede vorm te helpen geven. De ‘uiterlijke’ realiteit is een reflectie van ieders ‘innerlijke’ realiteit. Dit is de natuurwet van resonantie. In 1972 zongen

de Moody Blues hier al over in hun song ‘Lost in a lost world’:

Machthebbers als kleine kinderen
Hiervoor schreef ik al dat de machthebbers en hun politieke marionetten op Aarde net als kleine kinderen zijn, die zich door hun angst veel groter voordoen dan ze zijn. Ze spelen echter met heel gevaarlijk en vooral destructief technologisch speelgoed. In hun machtswellust menen zij zich nogal autoritair en ouderlijk op te kunnen stellen. Zij menen de gehele mensheid te kunnen bevoogden en als kinderen op te moeten voeden. Zij willen dit doen door ieders individuele gedrag te bepalen.

De mensheid wordt door hen op het niveau van een afhankelijk kind gehouden. Want hoe afhankelijker mensen zijn gemaakt, hoe machtiger de machthebbers zich wanen. Het is inderdaad een waan waarin machthebbers leven, een grootheidswaan. In de 20ste eeuw werd een groot deel der mensheid zoet gehouden met allerlei technologisch speelgoed en andere vormen van brood en spelen. Het zoet houden is echter ontaard in een verslaafd zijn eraan.

De spiegel
Met hun alomvattende controletechnieken tonen zij binnen een dualistisch kader de materialistische pool van een geestelijke realiteit, waarin alles met elkaar verbonden is en een manifestatie van een alomvattend Bewust ZIJN. Ik ga er vanuit dat met de toenemend verhogende trillingsfrequentie van de aarde, wij daarin mee zullen gaan. Tenminste als ieder op individueel niveau bereidt is tot dat zelfonderzoek.

De Aarde vibreert en wij vibreren mee
Het is gebleken dat tussen 2004 en 2014 het aantal zware aardbevingen van 8.0 en hoger met 265 procent is toegenomen (HIER en HIER). Hieruit zou men op kunnen maken dat de tektonische activiteit in de aarde is toegenomen, evenals de vulkanische activiteit (HIER). Misschien zou men kunnen concluderen dat dit er op wijst dat de geestelijke entiteit Aarde eveneens bezig is zich te zuiveren van laagfrequente energieën.

Het volwassen worden van de mens gaat veelal gepaard met groeipijnen, groeistuipen en soms schokkende crises. In mijn beleving bevindt de mensheid zich biografisch gezien nu in de fase van de puberteit. Waarin de eigen kracht mag worden ontdekt, door zich los te maken van uiterlijke autoriteiten en de individueel innerlijke autoriteit mag worden ervaren en tot uitdrukking mag worden gebracht. Die bevoogdende uiterlijke autoriteiten zijn sowieso niet erg liefdevol ondersteunend gebleken. Maar eerder mishandelend, misbruikend, uitbuitend en vol machtswellust. Het is daarom nu van het meest wezenlijk belang om op individueel niveau echt volwassen te worden en uit de rol van daderafhankelijk slachtoffer te stappen.

Zuiver jezelf en je helpt de gehele mensheid te zuiveren!   

 – Young at Heart –

Arend Zeevat

23 november 2020

2 gedachten over “De mensheid is volwassen aan het worden…

  1. Wijsheid komt met de jaren, die lieve oudjes hebben wij en de nieuwe wereld hard nodig; Weg met de verzorgingshuizen!
    Mensen in powerplaatsen hebben allemaal gruwelijke geheimen; bij voorbeeld Australische minister-president: Scott John Morrison. min. 18 https://www.bitchute.com/video/9fnwC4Kudxk2/ en bewijs van Max Igan’s vriend!
    Hier het 131 jaar oude boek: Vaccinaties, bewezen nutteloos en GEVAARLIJK: https://archive.org/stream/b2136140x#mode/2up Wie had een live-vaccin ook al weer geïntroduceerd? O, ja een Jezuïet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.