Advertentie

Een ander ‘Verenigd Europa’..


x

x

Een ander ‘Verenigd Europa’..

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Alles heeft een historische achtergrond! Het huidig op economisch bestuurlijke gronden Verenigd Europa is al lang geleden voorbereid, zoals velen wel zullen weten. Wanneer men zich verdiept in die historische achtergrond, komen er een aantal opmerkelijke zaken tevoorschijn. Zaken die op verschillende aardse niveaus spelen en in mensen op verschillende niveaus doorwerken. Zo is er het individuele niveau, het breder cultureel-maatschappelijke niveau en het geopolitieke niveau. Daarboven uitstijgend is er een geestelijk niveau dat op mensen, afhankelijk van de ontvankelijkheid ervoor, al dan niet inspirerend in kan werken.

Het laatste niveau kan dat op twee manieren doen, namelijk Licht versterkend en Licht verzwakkend. Licht verzwakkend betekent in dit verband duisternis versterkend. Het duistere staat voor het onderbewuste (de Maan) en het icht voor het bewuste ZIJN (de Zon). Beide krachten willen zichzelf op Aarde versterken en hebben de mensheid daarbij nodig om dit mogelijk te maken. De duistere krachten willen de mens in een staat van niet-bewustzijn vastzetten, gevangen houden en zijn scheppende levenskrachten aftappen, om deze voor eigen duistere doeleinden te kunnen misbruiken.

Zij zijn werkzaam in het onderbewuste van de mens. De krachten van het Licht willen daarentegen de mensheid stimuleren om het bewuste ZIJN juist te verruimen. Zij willen helpen het individueel ingeboren creatieve potentieel in ieder mens tot volledige ontplooiing te laten komen. Dit ten behoeve van het geheel.

Licht en donker als aspecten van (schijnbare) dualiteit in onszelf.

Samenvoegend of afstotend
De werking van het Licht is includerend, verruimend, aanvullend en uiteindelijk alomvattend. De werking van het duister is buitensluitend, inperkend, polariserend en uiteindelijk afscheidend isolerend. De geestelijke en aardse krachten zijn op alle menselijke niveaus interactief en beïnvloeden elkaar dienovereenkomstig. Het geestelijke beïnvloedt het aardse en het aardse beïnvloedt het geestelijke. De mens heeft als enig wezen op Aarde de goddelijke gave gekregen van de vrije wil, oftewel de vrije keuze.

Dat geeft hem de mogelijkheid om te kiezen voor het zich openen voor de bewustzijn ondersteunende kwaliteit van de Lichtkrachten, of de bewustzijn vernietigende kwaliteit van de duistere krachten. Het gehele aardse schouwtoneel is hier een imponerende reflectie van. Het spel tussen Licht en duister is al zo oud als de menselijke evolutie. De Lichtkrachten willen een vanuit eenheid geboren steeds grotere diversiteit tot stand brengen, die een weergave is van het principe eenheid in diversiteit.

De duistere krachten willen alleen een uniforme gemakkelijk te beheersen en controleren eenheid tot stand brengen, waaruit alle scheppende diversiteit verdwenen is. Het hart is de zetel van de Lichtkracht en de verbindend vrouwelijke gevoelskwaliteit in ieder mens. Het afgescheiden hoofd en de daardoor geïnspireerde wil (Georgia Guidestones – Het Tijdperk van de Rede) is de zetel van het eenzijdig kille en berekenend rationeel mannelijke denken in de mens.

Het doel van deze kracht is versplintering zonder enige ervaarbare samenhang. Dat is dus wat de in het mannelijke westen ontstane rationeel/analytische wetenschap beoogt. In dit artikel wil ik dit thema van tegengestelde krachtenwerkingen op weer een andere eigen wijze belichten. Daarbij wil ik bij voorbaat aangeven dat het mijn beleving is en geen vaststaande waarheid hoeft te zijn.

Samensmelting van verschillende sociaal-maatschappelijke niveaus
Even terug naar de verschillende niveaus op sociaal-maatschappelijk gebied. Een onderscheid dat vanuit het eenheidsbewustzijn gezien eigenlijk niet gemaakt zou hoeven worden. Maar aangezien we nu eenmaal in aardse omstandigheden leven waarin alles ogenschijnlijk door velen als afgescheiden wordt beleefd, benoem ik dat onderscheid toch maar. Daarbij kom ik dan tot het volgende.

Het geopolitieke niveau, waar het grootste deel der mensheid in vroeger tijden geen benul van had en velen nu ook niet, heeft tegenwoordig een heel directe uitwerking op het cultureel-maatschappelijke en individuele niveau. Zij zijn daar in de loop der tijd dus steeds meer door bepaald geworden. Mede door het kolonialisme en het ontstaan van het Brits Imperium werden andere culturen gaandeweg ingelijfd in het westers blank mannelijke denken.

Zij konden daarvoor nog redelijk hun eigen cultureel authentieke belevingswereld vormgeven, of integreerden voor hen vreemde culturele invloeden in hun eigen cultuur. De verovering en kolonisering van steeds meer aardse gebieden in de 16e en 17e eeuw, is de basis geworden van een voorheen ongekende grondstoffenroof op globaal niveau. Tevens was het de basis voor de slavenhandel, die als uitgangspunt had dat de mens ook een aardse grondstof is, welke als productiemiddel in te zetten is in het toen snel voortgaande proces van industrialisering en schaalvergroting.

Globaliserende uitwerking
Tot het begin van de 19e eeuw was de beïnvloedende werking tussen het geopolitiek sociaalmaatschappelijke niveau en het individueel menselijk niveau in mijn beleving nogal indirect. Sinds die tijd is het, onder invloed van het in belang toenemende materialisme en daaruit voortvloeiende consumentisme, echter steeds directer geworden. Het proces van kolonisering in de voorgaande eeuwen was in dit kader een noodzakelijkheid. In onze tijd is er mijns inziens dus een heel directe beïnvloeding vanuit het geopolitieke, via het cultureel-maatschappelijke niveau, op het individuele leven van mensen.

Politiek-economische machinaties en manipulaties bepalen nu in grote mate hoe mensen denken, voelen en doen. Die manipulaties zijn er bewust op gericht om een toenemende controle te krijgen over hoe mensen leven. Zij zijn gericht op het scheppen van een volledige collectivisering en dus uniformering. Een uniform grijze gecollectiviseerde massamens is nu eenmaal gemakkelijker te beheersen en controleren, dan een volledig geïndividualiseerd mens die zijn/haar authentieke scheppingsimpulsen volgt en in zichzelf zijn/haar goddelijke oorsprong heeft gerealiseerd.

Die collectiviserende invloed gaat zo ver dat het erop aan gaat komen, dat binnen niet al te lange tijd ook bepaalt gaat worden waar mensen mogen leven en waar niet (Agenda 21 en 2030, (HIER). Een citaat uit het hiervoor gelinkte artikel op Zerohedge:

‘Agenda 21’: Global regionale plannen lokaal geïmplementeerd..
Volgens de auteur van Behind the Green Mask, Rosa Koire is ‘UN Agenda 21’ een agenda voor de 21e eeuw. Het is een inventaris- en controleplan; inventarisatie van alle land, water, alle mineralen, alle planten, alle dieren, alle bouwactiviteiten, alle productiemiddelen, al het voedsel, alle energie, alle informatie en alle mensen in de wereld.” Het gaat over het verplaatsen van de bevolking naar geconcentreerde stadscentra en ze van het platteland weg te ruimen onder het voorwendsel van ‘Slimme Groei’. Onder het mom van ‘duurzaamheid’ is Agenda 21 de kaping van de milieubeweging.”

Zijn we op weg naar een Europa waar een centraal Intelligence Agency de leiding zal krijgen en zal gaan aanwijzen wie dagelijks tot ‘Grote Boze Wolf’ wordt gedegradeerd..? Waar doet ons dat aan denken..?

Bovenstaande behelst nogal wat. Het vraagt een enorme planning, logistiek en handhaving van de wetten die de vrijheid van beweging en alle andere vrijheden permanent moeten afnemen. Met behulp van moderne technologische wonderen die ogenschijnlijk steeds ‘slimmer’ worden, waaronder kunstmatige intelligentie en 5G, is het bovenstaande echter in onze tijd binnen het AI-gestuurde slimme netwerk te verwezenlijken. Maar de uiteindelijke doelstelling van het slimmer maken van de technologie is het dommer maken van de mensheid.

Het plannen maken kunnen de manipulatoren van onze werkelijkheidsbeleving echter als de beste. Hun door duistere krachten geïnspireerde occulte kennis, die zij op een groepsegocentrische wijze alleen voor de satanisch ingewijden gebruiken, geeft hen de mogelijkheid om eeuwen en misschien wel tijdperken te overzien. Zo kan er ver vooruit gepland worden en kunnen plannen stapsgewijs worden geïmplementeerd.

Dat stapsgewijze is van groot belang, omdat maar weinig mensen het overzicht hebben op hoe iedere stap door een web van erom heen gesponnen leugens bijdraagt aan het ontstaan van een algehele controle. Dit monstrueuze plan kan alleen uitgevoerd en gecontroleerd worden als de wetten bepalende macht volledig gecentraliseerd is.

Gif dat in ieders leven doorsijpelt
Het houdt in dat in onze tijd regionale en lokale besturen steeds minder autonoom kunnen handelen en gebonden zijn aan wetten en voorschriften – dus autoritaire dictaten – van een ‘hogere’ overheid. Waardoor op het lokale niveau, waar wij ons dagelijks bestaan beleven, het gif van het algehele controleplan steeds meer doorsijpelt in ieders leven. Het socialistisch/communistische experiment in Oost-Europa in de twintigste eeuw, evenals hetzelfde soort experiment in China – dat nu nog steeds gaande is – hebben de kennis betreffende hoe bevolkingen in toom te houden en te controleren zijn als ervaringsgegeven aan de heersers geschonken.

China is daar steeds verder in gegaan en lijkt nu een model te zijn voor een wereldwijde uitrol van zo’n alomvattend dictatoriaal maatschappelijk systeem, dat technocratisch/technologisch van aard is. En natuurlijk speelt door dit alles heen de superioriteitsgedachte van het Babylonisch/Talmoedisch geïnspireerde Jodendom, dat meent de enig rechtmatige erfgenaam van de Aarde te zijn nadat zij al het (goyim)leven erop heeft vernietigd.

Het Britse Imperium als bepalende factor
Het voormalig Britse Imperium (Pax Brittannica) heeft haar geldende (geldelijk financiële) invloed in de twintigste eeuw gepland op laten gaan in het Amerikaanse Imperium (Pax Americana). In de komende tijd zal dit omwille van geopolitieke machtsredenen opgaan in de Pax Judeïca (HIER). Dit Britse Imperium lijkt geïnspireerd te zijn door “Het Heilige Roomse Rijk’ (HIER), dat zich over een groot deel van Europa uitstrekte en waarin onder andere Duitse vorsten langere tijd een belangrijke rol vervulden. Iedere heersende macht schijnt een uit grootsheidswaan en superioriteitsbeleving ontstane imperialistische droom te hebben. Dit is door de gehele menselijke geschiedenis heen waar te nemen.

De oud-voorzitter van de ECB, de ‘nationale bank van Europa’, Mario Draghi, is oud-werknemer van Goldman Sachs. De reputatie van dit bedrijf met draaideur-werknemers, is berucht..! Hoe kan deze man op deze plaats komen..? Of moeten we vragen waarom hij precies werd verkozen..?

Opmerkelijk is wel dat dus ook hier het Duitstalige gebied een belangrijke rol vervulde. Een cruciale rol voor de verdere bewustzijnsontwikkeling binnen Europa, die sinds het begin van de 19e eeuw nog eeuwen nadien zou moeten doorwerken. Eigenlijk oorspronkelijk op een zuiver geestelijk geïnspireerde wijze, die ten goede zou moeten komen aan de gehele mensheidsontwikkeling.

Maar ook hier waren er weer duister occulte kapers op de kust, die het wisten te dwarsbomen. Zij wisten door hun politieke manipulaties, politieke moorden en grootschalig bloedvergieten, de oorspronkelijk vernieuwende bewustzijnsimpuls vanuit het Duitstalige gebied in hun tegendeel om te vormen. Maar daar kom ik later op terug.

Expansiedrift
De Brits imperialistische uitingen strekten zich uit naar het westen (Noord-Amerika), wat een bijbehorend menselijk dodental opleverde van 95,000,000 tot 114,000,000 Indianen (HIER). Een Holocaust, waar men tijdens de geschiedenislessen eigenlijk totaal niets over verneemt! Ook naar het oosten (Azië) werd de Britse expansiedrift uitgeleefd. In India alleen al heeft het Britse Rijk en haar schaduwwerking de dood van 35 miljoen mensen op haar geweten (HIER).

Naar het zuiden toonden de Britten eveneens hun expansiedrift (delen van Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland). Hoeveel dodelijke slachtoffers dit heeft gekost is mij onbekend. In ieder geval heeft het kolonialisme en neokolonialisme de 20ste eeuw tot de bloedigste eeuw in de menselijke geschiedenis gemaakt, met een geschat dodelijk resultaat van 262 miljoen geslachte offers (HIER).

Duistere inspiratie
Het moge dus wel duidelijk zijn dat de duistere krachten erg van al dit rituele bloedvergieten houden. Daarbij gaat het natuurlijk om de energetische levenskwaliteit van het bloed waar het deze krachten om te doen is. Bij iedere gewelddadige vorm van bloedvergieten komen de energetische levenskwaliteiten in het bloed vrij en kunnen zij als voedsel dienen voor die duistere krachten. Evenals de daarmee opgeroepen energetisch laagfrequente emoties. Ieder oorlogsslachtveld is een ritueel offeraltaar voor hen. In mijn artikel ‘Bang zijn voor je eigen Licht en Kracht’ (HIER) ben ik op de energetische kwaliteit van het bloed ingegaan.

De vraag is dan natuurlijk welke aardse groepen de vertegenwoordigers zijn van de duistere krachtenwerking, die aan deze expansiedrift, veroveringszucht en bloedvergieten ten grondslag liggen. Daar wil ik alleen maar van zeggen dat zij door hun satanisch geïnspireerde bloedrituelen hun macht verkrijgen. Zij hebben zich in de loop van de menselijke evolutie in verschillende georganiseerd ‘menselijke’ vormen genesteld op plaatsen, van waaruit zij de meeste invloed konden hebben op de verdere bewustzijnsontwikkeling van de mensheid.

Duistere eenheid achter alle verdeeldheid
Er zijn boeken en in onze moderne tijd websites volgeschreven over de aard, uitingsvorm en dubieuze invloedssfeer van de door het duister geïnspireerde aardse belangengroepen. Een overeenkomstig kenmerk bij allen is dat zij vanuit een voor velen onzichtbare achtergrond opereren, als representant van het collectieve onderbewuste van de mensheid. Soms lijkt het of er binnen dit duister occulte front tegengestelde partijen werkzaam zijn, die elkaar onderling bestrijden. De huidig geopolitieke situatie is daar ook een uiting van.

Maar op de achtergrond wordt er door de kopstukken binnen de aards georganiseerde vormen van deze duistere occulte clubs samengewerkt, om een gemeenschappelijk doel te kunnen bereiken. In de twee vorige artikelen ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO’ (HIER) en ‘CIA, MI6, Mossad etc.: Satans aardse rechterhand’ (HIER) heb ik daar over geschreven. Rudolf Steiner zei in de voordracht ‘Things in Past and Present in the Spirit of Man’ van 4 april 1916 daar het volgende over:

(…)“Er zijn echt twee occulte richtingen, de ene pool draagt het kosmische christelijk karakter, de andere draagt het kerkelijk christelijk karakter. Net als bij de Vrijmetselaars moet je rekening houden met het kosmisch christelijke karakter van de symbolische broederschappen, dus bij de Jezuïeten moet je rekening houden met de kerkelijk symbolische tak. Omdat de Jezuïeten met een zekere symboliek, door middel van drie cijfers, worden geleid en leren om precies door middel van deze symboliek een groot effect in hun toespraken te verwerven.

Vandaar dat de Jezuïtische sprekers zo effectief zijn. Omdat ze weten hoe ze een toespraak in een zodanige wijze moeten opbouwen, dat men in kan werken op de ongeletterde massa. Ze leren geleidelijk aan bepaalde intensiteiten, de één na de ander, toe te voegen in hun presentatie. Deze mensen gaan door hun drie graden op hun eigen manier.

Nu, alle occulte broederschappen zijn geen Vrijmetselaars. Er zijn allerlei soorten, zoals de Illuminatum in Duitsland, en in aanvulling op de drie lagere rangen, heb je de drie hogere graden. In bepaalde broederschappen heb je leden die in de hogere graden een soort van gemeenschap vormen met leden in de hogere graden van andere broederschappen. U weet dat de Jezuïeten strijden tegen de Vrijmetselaars en vise versa. Echter, de bovenste orden van de Vrijmetselaars en de bovenste orden van de Jezuïeten bouwen aan een speciale broederschap; ze bouwen een staat binnen een staat.

Stel je voor wat je kunt doen in de wereld waar je aan de ene kant de hoogste graden van een Vrijmetselaarsgemeenschap hebt, die dient als een instrument om een bepaald werk te leveren. Daarbij een begrip van de hogere graden van een bepaalde Jezuïetengemeenschap scheppen en vervolgens samenwerken om bepaalde doelstellingen te behalen. Een dergelijke inrichting is opgezet in het land, dat in Noordwest-Europa bestaat tussen Nederland en Frankrijk.
Dit is niet recent gebeurt, maar enige tijd geleden. Waarbij speciale effecten werden bereikt, waarin de ene stroom werd gebruikt, evenals de andere, en deze was in staat om een groot deel van de effectiviteit te produceren.”(…)

In dit bovenstaande citaat refereert Steiner natuurlijk aan het Europese gebied dat nu België heet. Onderzoek van de Vrijmetselaarsgeschiedenis in België leverde voor mij het volgende op. In de Wikipedia staat een uitvoerige weergave van die geschiedenis (HIER). Een citaat daaruit:

“In het prinsbisdom Luik ontstond de eerste vrijmetselaarsloge in 1749 onder de naam La Nymphe Liège. In 1760 werd de Vrijmetselarij verboden door de toenmalige prins-bisschop. Zijn opvolger, Franciscus Karel de Velbrück, beschermde de orde (men heeft zelfs lang gedacht dat hij tot de vrijmetselarij was toegetreden), wat tot gevolg had dat ook priesters lid werden van de vrijmetselarij. Andere loges werden gesticht in 1770 en 1775.”

Het feit dat Jezuïtisch beïnvloedde priesters lid konden worden van de Vrijmetselarij zou hetgeen Steiner beschrijft kunnen ondersteunen. Het is dan ook geen toeval dat Brussel de vestigingsplaats is van zowel het hoofdkwartier van de EU als de NAVO. Het fenomeen van lid worden van een andere club en daarbij de eigen geloofsidentiteit behouden kennen we natuurlijk ook binnen het Talmoedisch geïnspireerde Jodendom. Zij worden Cryptojoden genoemd. Waaruit we kunnen opmaken dat de wil tot macht op alle fronten corrumperend werkt en zich als een kameleon van gedaante kan veranderen.

Kunstmatige eenwording
De door Steiner beschreven samenwerking tussen Vrijmetselaars en Jezuïeten is gericht op het beïnvloeden van aardse politieke gebeurtenissen, om zo hun gezamenlijke doel van wereldoverheersing te kunnen verwezenlijken. Het trieste resultaat van de lang tevoren geplande twee wereldoorlogen is geweest dat wij nu onder de dictatuur leven van de Europese Unie. Deze moet een Verenigd Europa voorstellen waarin iedereen het ‘goed’ heeft. Het is echter slechts een volgende zeer goed geplande stap geweest in het plan voor wereldoverheersing.

Tevens was/is het een instrument voor het vernietigen van alle andere vernieuwende op vereniging gerichte bewustzijnsimpulsen, die in het Duitstalige Midden-Europa waren ontstaan. Duitsland is immers nog steeds een door zogenaamde geallieerde bezettingstroepen bezet ‘autonoom democratisch soevereine’ staat. Er zijn momenteel 33.000 VS-troepen, die voor eind 2020 uitgebreid gaan worden met 1500 aanvullende soldaten (HIER). Daarnaast zijn er nu nog 17.000 Britse troepen op Duits grondgebied aanwezig. De Franse militaire aanwezigheid in Duitsland is na het beëindigen van de Koude Oorlog drastisch teruggebracht tot 400 soldaten (HIER en HIER).

Vanuit het Duitstalig Midden-Europa is er een bijzondere bijdrage aan de geestelijke heling en vereniging van de gehele mensheid ontstaan. Deze oorspronkelijk vernieuwend verenigende impuls, die vanuit het Duitstalig Midden-Europa aan de mensheid geschonken had kunnen worden, leefde in het wezen van Kaspar Hauser. Hij werd al snel na zijn plotselinge verschijnen in Neurenberg ook wel het Kind van Europa genoemd.

Kaspar Hauser
In de op film opgenomen lezing van de Engelsman Terry Boardman, die hij in het niet zo Brits vriendelijke Ierland gaf, legt hij het immense belang van het wezen van Kaspar Hauser uit voor de verdere ontwikkeling van de Europese cultuur. Hij heeft het in deze lezing ook over de strijd tussen Vrijmetselaars en Jezuïeten. Hij legt tevens uit hoe de door de Engelse occultist en geheimagent Lord Stanhope gepleegde moord op Kaspar Hauser, een ineengevlochten combinatie was van geopolitieke en regionaal/familiaire machtsbelangen. Het heeft vergaande implicaties gehad voor het lot van Europa.

Hij laat zien hoe de aan het het begin van dit artikel benoemde verschillende sociaal-maatschappelijke niveaus op elkaar inwerken en hoe duistere krachten daar gebruik van hebben gemaakt. In mijn artikel ‘Wereldbrand of individueel vagevuur?’ (HIER), dat eind december 2015 op deze site is gepubliceerd, ga ik in op de achtergrond van Kaspar Hauser. Hieronder de filmopname van de bovengenoemde lezing. Het is een lezing van meer dan twee uur, maar voor de werkelijk geïnteresseerden is deze in mijn beleving heel verhelderend.

Kasper Hauser – Child of Europe. Terry Boardman

Integratie van West en Oost
De strijd tussen het hoofd en het hart is een thema dat in vele beeldende verhalen gedurende de menselijke geschiedenis een grote rol heeft gespeeld. In ons individueel dagelijks leven is deze strijd ook herkenbaar. Het geeft de wil in ieder mens weer om het individueel scheppende potentieel vrij te maken, te ontwikkelen en een bijdrage te laten zijn aan de gehele mensheidsontwikkeling. Dit heeft alles te maken met een volledige realisatie van wie je als mens wezenlijk bent. Met de realisatie dat je geen radertje in een door het eenzijdig mannelijk denken vormgegeven maatschappelijke machine bent, maar een MENS in de volledige zin van het bewust Mens Zijn. Dus een weerspiegeling bent van het goddelijk Bewust ZIJN.

In deze donkerste tijd van het jaar mogen we allemaal weer stoeien met de in dit artikel benoemde krachtenwerkingen, zich uitend in de strijd tussen Licht en duister. Daarbij als uitgangspunt nemend; Hoedt U voor het Boze. Het is niet voor niets dat de meest bewustzijnsverruimende impuls van Christus. Waar de ZON die in én voor iedereen schijnt symbool voor staat. Hij is in deze voor ons donkerste tijd van het jaar in het Midden- (tussen het Westen en het) -Oosten verschenen. Het is ook niet voor niets dat de ZON (nog steeds) in het oosten opkomt.

Wat voor mij symboliseert, dat de geestelijke erfenis van de oosterse meer vrouwelijke hartcultuur ons het Licht van een nieuw Bewust Zijn kan brengen. Ons kan leren hoe het hoofd met hart te verbinden is. Dit heb ik aangevoeld toen ik in 1981 amper drie dagen in India was. Dat toen onbewust aanvoelen heb ik verwoord in het volgende gedicht.

(Goa, 13 oktober 1981)

A Wish.

On a Sunday morning, when the sun is coming up in the east
and the glittering dewdrops of the early morning are falling to the ground,
a memory of a far and almost forgotten world comes into my mind.
A world I’ve also been part of.
The memory fades away.

Then I’m just wondering about the beauty of the world I am living in NOW.
On all levels of consciousness, I am aware of the feeling of happiness,
that’s flowing through my entire body and soul.
I am lucky I can see this all.

In the country where extremely poor and extremely rich,
have lived together for ages and ages,
it is hard to understand,
if you’re not part of it,
why it is still the same.
The same as it ever was.

India, many people know something about you,
some say you’re poor and dirty,
others say you’re beautiful and also spiritual.
To me you are just everything.
I want to hear you speak,
like many others before me did
and many will do again after me.

I hope you can teach me a lot,
About another way of living.
So that when I have to go back
to that far and almost forgotten world,
I’ll carry deep inside me,
the wisdom of your heritage.

De mogelijke rol van Kaspar Hauser
In mijn beleving droeg Kaspar Hauser, door zijn geestelijke zuiverheid en positie waarop hij geboren werd, de mogelijkheid in zich om door zijn invloed een brug te bouwen tussen het vrouwelijke Oosten en het mannelijke Westen. Daarmee had hij een verenigende invloed kunnen hebben binnen Europa en uiteindelijk de gehele mensheid. Dit op basis van zijn zuivere liefdevolle hartkrachten. Hij had met zijn invloed de Europese cultuur kunnen verrijken met ware essentiële en vooral liefdevolle individualiteitskrachten.

Zoals vele kunstenaars en filosofen in het Duitstalig Midden-Europa daar ieder op hun individueel kunstzinnige manier ook een bijdrage aan hebben geleverd. Evenals het Parcivalverhaal, dat een beeldverhaal weergeeft van de nieuwe ware verchristelijkte mens, dit ons ook heeft voorgehouden. Het zijn beelden die ons de meest zuivere verhouding laten zien tussen de individuele mens en de hem dragende sociaal-menselijke gemeenschap.

Integratie van individu en gemeenschap
Daarbij wordt de geestelijke vanuit het Licht gedragen kracht een wezenlijke inspiratiebron voor al het individueel handelen. Dit betekent een in Waarheid, Schoonheid en Liefde levend mens te zijn. Het is het evolutionaire thema van het Watermantijdperk, waarin wij ons nu steeds meer mogen gaan thuis voelen. Het betekent ook bewust het geestelijke met het aardse verbinden en de geestelijke inspiratie in aardse vormen door laten klinken.

Die op weg zijn naar de waarheid
zullen steeds allenig gaan,
niemand kan als broeder
samen met de ander gaan.

Een korte spanne wandelen wij,
zo schijnt het, in één koor…..
ten slotte gaat, zo zien wij,
voor elk de weg teloor.

Zelfs de liefste streeft
ergens van ons ver;
doch wie het geheel doorleeft
wordt zegevierend ster,

schept, zijn Ik doorchristenend
nieuwe, godgewijde grond –
en hem groet der aanverwanten
onvergankelijk verbond

Christian Morgenstern
(1871 – 1914)

Integratie is dus waar het om gaat, om zo tot de eenheidsbeleving van het AL te komen. Dat houdt in, zoals Christian Morgenstern dit in het bovenstaande gedicht beschrijft, dat men Al-één is op deze weg. De zoektocht naar zingeving en zielvervulling kan beëindigd worden, op het moment dat men zich volledig realiseert op een unieke en authentieke wijze eenzaam te zijn in het één te samen zijn.

Wedergeboorte van het Licht
De wedergeboorte van het licht op het duisterste moment in het jaar kan ons ieder jaar innerlijk weer meer laten ervaren, dat de menselijke bewustzijnsevolutie niet te stoppen is. Want alle op aarde niet gemanifesteerde bewustzijnsgroei-impulsen blijven voortleven in de geestelijke wereld. Zij kunnen altijd opnieuw vormgegeven worden door een ieder, die zich ervoor wil openen en zich voor de manifestatie van die impulsen met zijn/haar gehele wezen in wil zetten. Jij en ik kunnen dat dus ook op een geheel eigen wijze doen. Iedere cultuur heeft dat op een geheel eigen wijze gedaan en heeft daarbij nieuwe elementen toegevoegd aan de groei van het Bewust ZIJN.

Een Bewust-ZIJN, zoals dit zo mooi in de volgende video wordt weergegeven.

The 5th Dimension The Heaven of NOW

Hieronder een afbeelding uit de Noordse (Scandinavische) mythologie, die beeldend uitdrukt dat alles zich in alles reflecteert. Het is een Noords mythologische weergave van de Levensboom, genaamd Ygdrasil.

Arend Zeevat

5 gedachten over “Een ander ‘Verenigd Europa’..

 1. De regeringen van de landen die vooraan staan bij het beleid maken binnen de landen zelf maar zeker ook binnen de EU zouden allemaal voor de rechter gedaagd moeten worden wegens bedrog en oplichting met als doel zeggenschap over alles en iedereen.
  Wanneer we het artikel over vaccinatieschade lezen wordt er bewust schade aan jonge kinderen maar mogelijk ook ouderen aangebracht mogelijk met als doel dépopulatie maar zeker ook om mensen dom te maken.
  Op ander gebied (economie) zorgen dezelfde overheden en hun welbekende vrienden en vriendinnetjes voor steeds meer werkeloosheid en armoede waarbij ze immuun willen worden voor bv stakingen.Zoals velen ondertussen wel al door hebben is de EU gewoon een voortzetting van het Nazi beleid en ze passen vaak dezelfde (aangepaste) middelen toe welke de Nazi’s destijds ook toegepast hebben.Mensen mogen niet meer verzorgd worden want dat kost geld,de inzet van robots heeft meerdere voordelen zoals geen loonkosten en je kunt deze dingen ook slechte zaken laten doen zonder dat het geweten tot protest leidt,taxi’s,treinen,vrachtauto’s moeten zelfrijdend worden en dat de mensen werkeloos worden daardoor lijkt geen probleem te zijn.
  https://nos.nl/artikel/2314220-ns-doet-proef-met-trein-die-zelf-rijdt-remt-en-stopt.html
  Citaat:Volgens de NS is de zelfrijdende trein nodig om de toenemende drukte op het spoor op te kunnen vangen: (einde citaat).Wat een onzin en gezien de NS in de oorlog ook niet zo’n fris verleden heeft gehad en wetende dat de EU zich bediend van Nazi methoden die aangepast zijn met modernere technieken maar op hetzelfde neerkomen als de methoden van toen denk ik dat er heel iets anders achter zit.
  1.Meer winst want straks hebben ze geen personeel op treinen meer nodig.
  2.Ouderen zullen zich de Februaristaking nog wel herinneren.Deze staking was omdat personeel zich verzette tegen de transporten van joden en Jodenvervolging in het algemeen en dat kunnen ze voorkomen door treinen zelfrijdend te maken.(Zo maken ze zichzelf immuun voor stakingen).
  3. hetzelfde zien we in de taxi wereld,vrachtwagens maar ook in de zorg.
  Geen kosten meer voor lonen van mensen,robots bv in de zorg kunnen ze laten doen wat ze willen zonder tegenspraak en is uiteraard ook goedkoper en ook toepasbaar op andere gebieden zoals defensie omdat een robot (en zelfs drones) zonder problemen met gewetensbezwaren tot alles in staat zijn.
  Dat de EU gewoon een dictatuur is gebaseerd op NAZI roots blijkt wel uit de manier waarop ze te werk gaan met Timmermans voorop.Niet voor niets heeft deze viezerik zoveel haast.
  https://nos.nl/artikel/2314229-green-deal-timmermans-wil-haast-maken-in-strijd-tegen-klimaatverandering.html citaat: Om dat te bereiken komt er een KLIMAATWET MET DWINGENDE MAATREGELEN VOOR ALLE EU LIDSTATEN.TIMMERMANS EN ZIJN MEDEWERKERS WILLEN het merendeel van de maatregelen met EEN ZOGENOEMDE GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID NEMEN,WAARDOOR DE KLIMAATVOORSTELLEN NIET DOOR EEN VETO VAN EEN LIDSTAAT TEGENGEHOUDEN KAN WORDEN (einde citaat) Nou hebben oa Timmermans en Rutte ervaring met VETORECHT want eerder gaven ze Oekraine VETORECHT zodat wanneer er slechte dingen naar buiten zouden kunnen worden gebracht over de Oekraine dat met behulp van VETORECHT tegengehouden zou kunnen worden.Ook Timmermans zou zich tot het uiterste inspannen om die onderste steen boven te krijgen maar heeft u die inspanningen waargenomen?
  Wat Timmermans wil is gewoon een dictatuur,meer uitleg lijkt mij niet nodig dit spreekt voor zich en verklaart ook zijn haast.

 2. https://nos.nl/artikel/2314252-natuurorganisaties-tegen-kabinet-grijp-kans-om-te-investeren-in-natuur.html Hoe was het ook weer? Had de Bilderberger Bernhard ook geen banden met het WNF?
  Onbegrijpelijk dat de in dit artikel genoemde milieu barbaren van de in het artikel genoemde clubjes zelf om een dictatuur durven te vragen zonder door te hebben dat Europees beleid niets met het milieu van doen heeft maar met onderdrukking in heel Europa.
  https://nos.nl//artikel/2314231-sp-en-cda-kwaad-over-zwartgelakte-dossiers-kinderopvangtoeslag.html Ook hier heeft Rutte ervaring mee met de mh 17 ramp.
  Hij vond het toen zelfs nodig om tijdens één van zijn speeches daar mee te spotten en lacherig over te doen,weet u nog?
  Ondertussen gaat de propaganda gewoon met hulp van de NOS door want de zeespiegel zou nu ook meer stijgen doordat er meer ijs zou smelten.
  Zomaar een gedachte van mij: Water kan alleen bevriezen wanneer water al aanwezig is en op een bepaald niveau staat.Dit betekend dat ijsschotsen ontstaan doordat water wat al aanwezig is bevriest en omdat ijs op water drijft lijkt het erop dat ijs lichter is dan water wat zou aangeven dat eerst het waterniveau gedaald zou moeten zijn toen dat water bevroor.Is het dan niet logisch dat wanneer ijs smelt ook het gewicht weer toeneemt waardoor de zeespiegel weer stijgt? Ik kan me voorstellen dat in ijs ook lucht zit wat dat mogelijk zou kunnen verklaren.
  Wie kan hier meer wetenschappelijk op in gaan? Mogelijk heeft de dichtheid van ijs en water verschillen en heeft dat invloed.

  1. Gisteravond 11-12-2019 zat mevrouw Renske Lijeten bij Pauw samen met gedupeerde mensen ivm de kinderopvangtoeslag en ondanks de beloftes van Staatssecretaris Snel dat problemen aangepakt zouden worden is er niets gebeurd behalve dan dat gedupeerden zwartgelakte waardeloze dossiers kregen die zelfs bespottelijke inhoud hadden.
   Is het niet diep triest dat een kamerlid die wel met deze getroffenen mee lijkt te leven niet in de kamer geholpen wordt maar haar toevlucht tot Pauw moet zoeken?
   De SP heeft zelfs een site geopend waar mensen terecht kunnen omdat die ouders zelf maar een crowdfundingsactie op touw hebben gezet om getroffenen toch nog een leuke kerst te kunnen geven,helaas is dat voor sinterklaas al te laat.
   Rutte heeft wel de eerder genoemde clubjes ontvangen waarvan hij weet dat die de plannen van Timmermans ondersteunen terwijl hij weinig of geen tijd besteed aan bv mensen die tegen de plannen van Timmermans zijn en ik heb hem helemaal nog geen actie zien ondernemen tegen de falende heer Snel en de belastingdienst zelf.
   Nou is het natuurlijk wel zo dat Rutte en consoorten de belastingdienst die mensen bedonderen nodig heeft om Nederland financieel kaal te plukken en daar heeft hij nu eenmaal mensen voor nodig die niets om mensen en bedrijfjes geven.

 3. Europa is de moeder van koning MiNOS en hij gaf kinderen weg om opgegeten te worden, we moesten een andere naam gebruiken bv TARA-centraal. Iedereen wil naar Europa en daardoor zijn alle mensensoorten hier. De krachtigste energie op aarde is de Mens, het is hier een krachtcentrale als we allemaal dezelfde richting gaan: het Goede! Als iedereen in steden woont ivm agenda 21/30 dan is er geen balans van energieverspreiding.
  Ik had nog nooit gehoord over Casparus Hauser, symbool van de mensheid. In het boek “Helder Weten” vertelt Gijsbert van der Zeeuw over een gebeurtenis ergens in een plaatsje in Nederland; In een hotel waar hij verbleef zat Gijsbert rustig in zijn wijnglas te kijken en opeens kwam er een projectie van een hogere geest op zijn scherm; een zeilschip met een oude man: Jan. Meneer Van der Zeeuw vroeg de hoteleigenaar of hij een kapitein Jan kende, het was de opa van zijn vrouw! Daarna keek hij weer ontspannen in het glas en zag een oude man met de naam Louis, daarna een verjaardagstaart met veel kaarsjes en Wilhelmina erop, als laatste een Koninklijke wieg met een kroon, gouddraad en lelies. Toen hij zijn gastheer riep, verbleekte die en pakte vergeelde documenten uit een kistje. Het was zijn vader die net als hem Louis heette en gestorven was op de verjaardag van de toen nog Koningin Wilhelmina. Door de stukken kon Louis aantonen dat zij de laatste afstammelingen waren van de koningen van Frankrijk. Al vele jaren getrouwd, kregen Louis en zijn vrouw de belofte van een Koningskind… Ik wil graag weten wie die persoon is, wil de echte Koningszoon opstaan!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.