Advertentie

Noodzakelijke crises als inwijding..!X
Noodzakelijke crises als inwijding

 2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Inleidende woorden.. Voor de verandering houd ik het in dit artikel(tje) maar eens kort. Ik geef daarin een aantal verwijzingen naar zeer informatieve artikelen en video’s weer, die gedurende de laatste dagen op mijn pad kwamen. Haal daaruit wat voor jou van belang is. Als eerste een stukje over ‘perceptiemanagement’. Het is voor jou als lezer zeer waarschijnlijk genoegzaam bekend dat wij als mensheid leven te midden van een keiharde informatieoorlog. Een oorlog die bedoeld is om onze werkelijkheidsbeleving van buitenaf door een selectieve niet aflatende stroom van indoctrinerende informatie kunstmatig te beïnvloeden.

Daarmee de beleving van onszelf te (mis)vormen, zodat we als hersenloze, harteloze en doodsbange op overleving gefixeerde zombies te sturen zijn in de richting waar de elitaire perceptiemanagers ons willen hebben. De nog algemeen voortwoekerende Corona-psychose toont dit op overduidelijke wijze aan. Zoals vele wakkeren wel weten zal de Coroana-psychose overgaan in de klimaat-psychose.

Het gaat er hierbij om de mensheid in een voortdurende staat van een niet bestaande oorlog vast te zetten, waar de vooruitziende blik van George Orwell in zijn boek ‘1984’ ons al voor waarschuwde. Iedere oorlog houdt immers een kunstmatig geschapen crisissituatie in, die vraagt om verreikende controlemaatregelen.

Deze informatieoorlog staat ieder mens al vanaf de geboorte aan bloot. De medische industrie heeft alle natuurlijke levensprocessen vanaf de geboorte en zelfs daaraan voorafgaand op een nogal dwingende wijze gemedicaliseerd, zodat zij met chemisch farmaceutische gifstoffen voor hen winstgevend te maken waren. De beleving van onszelf werd en wordt voor de meesten bepaald door de indoctrinerende beelden waar de propagandistische informatiestroom ons mee voedt. Wat dit betreft zou je kunnen zeggen, dat alles dat maatschappij bevestigend is deel uitmaakt van een psychologische terroristische propaganda.

Ingepakt zijn
Als men volledig door deze stroom is ingepakt, dan ziet en hoort men wat  aangeleerd is om te zien en te horen. Tevens daarnaar te handelen. Het is dus geenszins het uitgangspunt om mensen op basis van een innerlijk moreel/ethisch onderscheidingsvermogen te leren zelfonderzoek te doen en kritisch te leren kijken, voelen en denken. Dat bevordert immers alleen maar opstandigheid en onwilligheid om mee te werken aan de in stand houding van een satanisch geïnspireerd meedogenloos onderdrukkingssysteem.

De hoofdstroom (letterlijk!) binnen alle sociaal-maatschappelijke structuren is gebaseerd op de bovenbeschreven benaderingswijze. Deze hoofdstroom lijdt aan de meest gevaarlijke en destructieve ziekte en dat is de egopandemie. Het feit dat deze ziekte in de loop van de menselijke evolutie pandemisch is geworden, heeft alles te maken met de pandemie bevorderende omstandigheden binnen de maatschappij. De maatschappij is door de heersende elite bewust zo ingericht dat het mensen al vanaf de geboorte, in het kader van de overlevingsdrang, besmet met de egopandemie.

Die besmetting houdt een voor velen moeilijk te doorzien pakket aan leugens, bedrog, misleiding en het uit handen geven van integriteit, autonomie en vertrouwen in het individueel intuïtieve weten in. Dat laatste wordt geboren en gedragen door de stroom vanuit het hart. Het verbindt denken, voelen en willen in een helende eenheid.

Heling is mogelijk
Gelukkig is deze egopandemie, weliswaar met veel moeite en doorzettingsvermogen, wel te genezen. De egopandemie is ontstaan door een splitsing in het bewustzijn van de lijders eraan, waardoor geloofd wordt een afgescheiden iets te zijn. Een afgescheiden iets dat aanwezig is te midden van en omringd wordt door een vijandige buitenwereld, waar het zich voortdurend tegen meent te moeten verdedigen. Als ultieme veiligheid bouwt het voor ‘anderen’ soms heel moeilijk te benaderen en te doordringen verdedigingslinies op.

Dit gegeven van het beleven afgescheiden te zijn is de perfecte basis voor het ontstaan van een totalitair systeem. Ieder mens wil immers graag ergens bij horen, zodat het gevoel afgescheiden te zijn opgelost wordt. Ieder totalitair systeem zal daarom ideologische structuren scheppen waarbinnen mensen zich opgenomen kunnen voelen.

Voorwaarde daarbij is echter wel iedere authenticiteit, mededogen, liefde voor waarheid en schoonheid op te geven. Daarbij de propaganda van de heersers kritiekloos te aanvaarden, uitvoerend op te volgen en zelfs ook anderen te verklikken die dat niet doen. Het betreft dus een onvoorwaardelijke trouw en gehoorzaamheid aan het totalitaire systeem. In het onderstaande filmpje wordt aangetoond dat George Orwell in boek ‘1984’ er voor waarschuwde dat de mensheid een totalitaire toekomst tegemoet zou gaan, als ieder op individueel niveau daar niets aan zou doen.

– Is 1984 Becoming a Reality? – George Orwell’s Warning to the World –

De innerlijke revolutie is al gaande..!
David Icke legt in onderstaande video uit wat wij op individueel niveau kunnen doen om een bijdrage te leveren aan het grote transformatieproces dat de mensheid momenteel doormaakt.

– The Revolution That Will Change Everything | DAVID ICKE 2021 –

Ook Kaypacha sluit in zijn nieuwste Pele-report, vanuit een astrologisch perspectief, hierbij aan: 

– Astrology for the Soul September 1, 2021

De Amerikaanse stand-up comedian George Carlin zegt het op zijn wijze:

Ik heb bepaalde regels waar ik naar leef. Mijn eerste regel: ik geloof niets wat de regering me vertelt. Vroeg of laat zullen de mensen in dit land zich realiseren: de regering geeft geen fuck om hen. De overheid geeft niet om u, of uw kinderen, of uw rechten, of uw welzijn, of uw veiligheid. Het geeft gewoon geen fuck om jou. Het is geïnteresseerd in zijn eigen kracht. Dat is het enige dat het behouden wil en waar mogelijk uitbreidt.

Ik hou niet van ass kissers, vlaggenzwaaiers of teamspelers. Ik hou van mensen die tegen het systeem ingaan. Individualisten. Ik waarschuw mensen vaak: Ergens onderweg zal iemand je vertellen: ‘Er is geen i(k) in team.’ Wat je hen moet vertellen is: ‘Misschien niet. Maar er is een i in onafhankelijkheid (independence), individualiteit en integriteit.

Politieke correctheid is Amerika’s nieuwste vorm van onverdraagzaamheid, en het is vooral verderfelijk omdat het vermomd als tolerantie komt. Het presenteert zichzelf als eerlijkheid en probeert toch de taal van mensen te beperken en te beheersen met strikte codes en rigide regels. Ik weet niet zeker of dat de manier is om discriminatie te bestrijden. Ik weet niet zeker of mensen het zwijgen opleggen of hen dwingen hun spraak te veranderen, de beste methode is om problemen op te lossen die veel dieper gaan dan spraak.”

Beproeving
Het ontwikkelingsproces van de menselijke ziel gaat veelal gepaard met crises. In maart 2020, aan het begin van de Corona-psychose, is er op deze site een door mij geschreven artikel verschenen met als titel ‘Crisis IS een gevaar én een kans..!‘ (HIER). Daarin ga ik in op de verschillende aspecten van crises. De menselijke biografie bestaat uit verschillende levensfasen, ieder met een eigen dynamiek en ontwikkelingsvragen en mogelijkheden. Wat in de ene fase passend is, kan in een andere fase ongepast zijn.

Zo wordt de menselijke zielontwikkeling gewaarborgd en groeit de mens naar een steeds grotere integratie van alle innerlijke aspecten en wordt zich daar op een overstijgend niveau steeds bewuster van. Tijdens de overgang van de ene fase naar de andere moet het oude dat bij die fase hoort worden losgelaten, om ruimte te scheppen voor de vernieuwende impulsen van de nieuwe fase. Deze overgang wordt veelal als een crisis ervaren, zowel innerlijk als uiterlijk. Hetgeen logisch is, want het uiterlijke weerspiegelt immers volledig het innerlijke.

Door het loslaten van het oude vertrouwde en nog geen zicht hebbend op wat er komen gaat, kan er een chaos ontstaan. Vanzelfsprekend kan dit proces gepaard gaan met gevoelens van wanhoop door het controleverlies, boosheid, teleurstelling, pijn en verdriet. Men zou het kunnen zien als de persweeën van de geboorte van het nieuwe. Men zou het ook kunnen zien als een inwijdingsmoment waarop de ziel wordt beproefd, om daardoor extra krachten aan te spreken die de ziel op haar verdere ontwikkelingsweg zullen ondersteunen.

Inwijding
De hierboven tijdens het leven ervaren beproevingen dienen alle als voorbereiding van de ziel op het kunnen ontvangen van de hoogste en meest complete wijsheid. Zou men dit onvoorbereid ontvangen, dan zou men gek kunnen worden. Op lichamelijk niveau zou het zenuwstelsel de hoog frequente energieën niet eens aankunnen. Psychoses worden door sommigen ook wel eens mislukte inwijdingen genoemd.

De mensheid verkeert nu in de Corona-psychose en straks misschien de klimaatpsychose hetgeen, naar aanleiding van het hiervoor genoemde, er op zou kunnen wijzen dat de gehele mensheid ingewijd wordt in de kennis van essentiële waarheid. Maar door het niet voorbereidt te zijn en misleid te zijn, mislukt de inwijding. Het wordt opgeroepen door de slaafse gerichtheid op uiterlijke autoriteiten en de daarmee samenhangende angst door hen bestraft te worden.

Maar laat duidelijk zijn dat God, oftewel de Bron, niet straft, onderdrukt of tot niets verplicht. In deze zin zijn de kosmische wetten gebaseerd op het kosmische weten, dat Liefde de basis van alles dat in de vorm verschijnt. Daarentegen zijn de aardse wetten altijd een uiting van machtsstructuren en er op gericht deze in stand te houden. Of deze zelfs door uitbreiding te verstevigen.

Wanneer men echter trouw is aan de kosmische Liefdeskracht, dan hoeft men echt nergens bang of angstig voor te zijn. Immers, de Liefde is de bron van alles en tevens genezend voor iedere ziekte. Juist in de woekerende egopandemie. Het onlangs op deze site gepubliceerde artikel van Christine von Dreien (HIER), kan ook de nodige ondersteunende inspiratie bieden. Evenals Marcel Messing dat op onovertroffen wijze weet te verwoorden in zijn gesprek met Jorn Luka.

– The Trueman Show #42 Marcel Messing –

Tot slot
Tot slot van dit korte artikeltje een video van Sadhguru, die daarin ook een inwijdingsaspect benoemt.

– Everyone Should be a Brahmachari – Sadhguru –

Hou onvoorwaardelijk van jezelf, het Leven en alle uitingsvormen daarvan!

Arend Zeevat

10 september 2021

Advertentie

1 gedachte over “Noodzakelijke crises als inwijding..!

 1. Dag Arend,
  Dank voor dit goede artikel: niet het vermijden en voorkomen van een crises, maar er al lerend doorheen worstelend. In de crises leer ik mijzelf kennen. Door deze leercurve als inwijding te benoemen, krijgt deze naar mijn gevoel een extra dimensie in je verhaal.
  Inwijdingen hebben iets bovennatuurlijks, iets dat te maken heeft met meer dan het leven van alledag; Het spoort ons aan en geeft een richting aan.
  In je artikel spreek je terecht over de moeilijkheid van het doorzien van het leerproces en ook spreek je over genezing en het doorzettingsvermogen dat daarvoor nodig is. Het gaat dus over strijd, in het bijzonder over een innerlijke strijd die elk mens zou moeten willen aangaan.
  .

  Ik wil graag een punt naar voren brengen dat verband houdt met een tekst die ik al eerder heb voorbij zien komen over God is niet de Schepper, maar de Bron.

  Als God niet de schepper is, maar de Bron, is mijn vraag wie de Bron heeft geschapen.
  Dit lijkt een spijkers op laag water opmerking, maar dat is niet zo bedoeld.

  God als Ungrund (Jacob Boehme) is zeker de Bron van de schepping, maar ook de Schepper zelf waaruit ‘Het’; als Ungrund Zichzelf schept als Grund.
  De voorstelling die ons daarbij helpt is de gedachte dat Ungrund (het onbestaande, zonder vorm), voor een spiegel gaat staan waarin de Schepper als Grund (grondslag voor al het bestaande en alle vormen) verschijnt .
  Die spiegel heeft twee kanten: een lichte kant en een duistere kant.
  God scheidt het Licht van het Duister ….er komen twee spiegels

  Hij noemt het Multi dimensionale Beeld dat in lichte spiegel verschijnt ‘Adam Kadmon’, de Hemelse Mens.
  Wanneer Hem gevraagd wordt wie Hij is, zegt Hij: Eheye asher Eheye: Ik ben die Ik ben.
  Een andere Naam is: YHVH-Elohim, Mens als Beeld en Gelijkenis.
  Weer een andere Naam is ‘Het Woord’ (Evangelie van Johannes, hfdst 1)
  In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
  Dit was in den beginne bij God.
  Alle dingen zijn door God-zelf gemaakt, en zonder God-zelf Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
  In God-zelf was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
  En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft dat Licht niet begrepen.

  Hier zie je al het effect van de duistere spiegel:
  Maar ook hoe de duisternis net zo goed door het Licht der Hemelse Mens wordt doorstraald , maar helaas: de duisternis begrijpt dat Licht niet; begrijpt niet dat je alleen maar voor die Lichte hoeft te gaan staan.
  ‘Begrijpt’ kun je ook lezen als grijpen, de mens die in duisternis vertoeft begrijpt en grijpt het Licht niet en kan daardoor – ook de beste wil van de wereld – die keuze niet maken om voor die andere spiegel te gaan staan.
  En zo ontstaat de Mens der Duisternis, die eerst geschapen is als Adam Kadmon, maar nu Lucifer wordt.
  Lucifer is een zeer Hoge Aartsengel, de Aartsengel der Schoonheid (zie Henoch III) die in de verkeerde spiegel kijkt. Daarin verschijnt iets dat in eerste instantie lijkt op Adam Kadmon, maar werkelijkheid is dat de spiegel van het Ego, waarin de Illusie van de Hades verschijnt.
  Jacob Boehme (ca 1600) noemt deze dramatische gebeurtenis ‘de eerste Val uit het Paradijs’. Die gevolg wordt door de tweede Val van de twee maatjes van Lucifer: ‘de Slang van Verleiding en de Slang van Chaos’.
  Verwarring door afgescheidenheid , illusie en het kwaad zijn verweven met ons leven van alledag en hoe moeilijk is het om deze kluwen te ontwarren.
  En deze gebeurtenissen vinden dagelijks plaats. Ieder kind wordt geboren als een engel en is nog niet aangetast door de twee slangen. Dat gebeurt pas wanneer het kindje opgenomen wordt in de gemeenschap van gezin, familie, school en het leven van alledag.
  En daarmee wordt ook duidelijk wie onze vijanden zijn,
  Niet de mens op zich, maar de mens als drager van de slangen.
  Maar wie heeft dat in de gaten?
  Wie ziet kan niet langer de voedingsbodem zijn van de Slangen.
  En zal die strijd willen aangaan.

  Daarom zijn deze verhalen over wakker worden en door crises heen te worstelen zo belangrijk. En is het zaak daarmee door te gaan.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.