Advertentie

Liefde zegt me dat ik alles ben..!


x

x

´Wijsheid zegt me dat ik niets ben..´

´Liefde zegt me dat ik alles ben´!

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl-be

x

Arend Zeevat

Wanneer je bovenstaande twee uitspraken met elkaar verbindt, heb je een volledig besef van wie je als mens in essentie bent. Beide uitspraken zijn overigens van de op 8 september 1981 heen gegane Indiase Advaita Vedanta-leraar Nisargadatta Maharaj. Op de website die aan zijn leven en werk gewijd is staat op de pagina over zijn biografie “Ik ben nooit geboren” (HIER). Daarmee geeft hij aan dat zijn fysieke verschijning slechts een tijdelijke manifestatie van het eeuwig Bewuste ZIJN is, dat nooit geboren wordt en dus ook nooit sterft. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal.

Onze fysieke manifestatie hebben we nodig om in de driedimensionale belevingswereld van onze zintuigen ervaringen op te doen. Die ervaringen kunnen we gebruiken om nieuwe krachten aan te boren en te ontwikkelen, zodat we op een toenemend geïntegreerde wijze ons ware wezen Bewust kunnen ervaren en tot uitdrukking brengen. Niet dat het in dit kader van wezenlijk belang is, maar onderzoekers van de Southampton University in Engeland hebben in een volgens hen baanbrekend onderzoek aangetoond, dat het bewustzijn na de lichamelijke dood blijft voortbestaan (HIER).

Het is niet van wezenlijk belang, omdat het Bewuste ZIJN alomvattend is en dus niet bewezen hoeft te worden. Maar goed, wetenschappers willen nu eenmaal alleen maar zaken aanvaarden die bewijsbaar zijn. Daar lijkt men nu dan ogenschijnlijk een stapje dichterbij gekomen te zijn.

Illusionaire vrijheid in o.a. het ´Vrije Westen´..
Het ware wezen van de mens is niet gebonden aan de beperkende omstandigheden van de drie dimensies van de ruimtelijk aardse vormen en ook niet aan de vierde dimensie van tijd. Slechts in de vijfde dimensie, buiten ruimte en tijd, kunnen we in het hier en nu ervaren wie we werkelijk zijn. Het is echter wel noodzakelijk om daar het nodige innerlijk werk voor te doen. Dit innerlijk werk bestaat voornamelijk uit een intens open, eerlijk en liefdevol zelfonderzoek. In eerdere artikelen heb ik daar meermaals over geschreven (HIER).

Zelfonderzoek is absoluut noodzakelijk om tot inzicht te komen betreffende het gekluisterd zijn aan de in het onderbewuste opgeslagen onvrij makende conditioneringen uit het verleden. Om zo dus tot een essentiële beleving en uitdrukking te komen van ware vrijheid. Velen menen te leven in het zogenaamde ‘Vrije Westen’. Hoewel de maatregelen die wereldwijd genomen zijn om de Corona-psychose te versterken, voor velen het illusionaire karakter van dat ‘Vrije Westen’ steeds helderder zichtbaar maakt. Want wat is ware vrijheid? HIER kun je op deze site een aantal artikelen over vrijheid lezen van verschillende auteurs.

Vrijheid volgens de advaita vedanta
Binnen de traditie van de advaita vedanta wordt een visie op vrijheid weergegeven, die gebaseerd is op een millennia oude wijsheid uit India en die in het Sanskriet Moksha wordt genoemd. Het is iets waar geen conceptuele betekenis aan te geven en slechts volledig te ervaren is. Iedere conceptvorming begrenst. Want ieder concept is alleen uit te drukken in aangeleerde dualistische begrippen door uitsluiting van het polaire tegendeel. Daarmee verwordt het tot een gevangenis. Het gaat hierbij dus niet om het geloven in iets of kennis te hebben van iets, maar om het door bewust beleven ervan ontstane directe weten.

De westerse wetenschap gaat ervan uit dat meten, weten is en kennis macht geeft. Kennis is echter gebonden aan en opgeslagen in de hersenen, zoals informatie wordt opgeslagen in het binaire systeem van nullen en enen op de harde schijf van een computer. In feite heeft de moderne wetenschap, in de vorm van de digitale technologie, een gematerialiseerde kopie van de hersenen gemaakt. Vaak wordt dit dan ook als analogie gebruikt bij het uitleggen van computertechnologie. Maar is dat wel zo logisch? En is het bovenal wel waar? (zie o.a. de quote van Einstein hierboven).

Het lijkt er op dat de mensheid door slinkse manipulatietechnieken gevangen is geraakt in een gepolariseerd denken in tegenstellingen, dat in het slechtste geval, omwille van macht en controle, politiek uit te buiten is. In het gunstigste geval kan het leiden tot een doorbraak in het overstijgen van het dualistisch denken. Dit denken, is zoals hiervoor al aangegeven, de oorzaak van het menselijk lijden.

Daar de meeste mensen het niet fijn vinden om te lijden, zullen zij op zoek gaan naar mogelijkheden om dat lijden te beëindigen door het dualisme te overstijgen. De aangeleerde conditionering van het zien van tegenstellingen om te vormen tot leren zien en beleven van aanvullingen. Ieder paar van tegenstellingen is immers een paar van wederzijds aanvullende en noodzakelijke krachtenwerkingen, om het geestelijk ongemanifesteerde tot aardse manifestatie te brengen. Aldus tot een bewuste beleving van eenheid van al dat is te komen.

Versplintering van het Bewuste ZIJN
De binaire computertechnologie van enen en nullen is in het denken van ieder mens door opvoeding en scholing geconditioneerd. In mijn beleving is dit gedaan om het dualisme overstijgende Bewuste ZIJN te versplinteren, zodat het onder controle gehouden kan worden. Het kan daardoor ook gemakkelijker in de binaire taal van computers gevangen gezet worden. De binaire infrastructuur van computers is zo als het ware al aangelegd in het menselijk denken. De neurale paden in de hersenen zijn al geëffend.

De andere kant van dit verhaal is van emotionele aard. Want mensen hebben dit laten gebeuren om binnen de sociaaleconomische machtsverhoudingen materiële en dus emotionele zekerheid te verkrijgen. Het begrip zekerheid, net als veiligheid, is echter een leeg uit het dualisme voortkomend begrip. Ze maken deel uit van het emotioneel bespelen en manipuleren van de mensheid en dat laten gebeuren.

Het bewustzijn is het topje van de ijsberg; het onderbewustzijn herbergt onze worteling met het universele bewustzijn.

Ook weer omwille van het verkrijgen van een algehele controle. Men kan dit dualistische spel echter leren doorzien en overstijgen door het bewust oefenen van overgave aan al dat is. Door de identificatie met het denken los te laten. Door innerlijk een stille vrije ruimte te scheppen waar de intuïties van de innerlijke Bron in door kunnen klinken.

Alexander Smit en de illusie BUITEN het bewuste ZIJN.
De Nederlandse advaita-leraar Alexander Smit (HIER), die helaas op 50-jarige leeftijd al is heengegaan, bespreekt vaak met zeer veel humor in zijn leringen de weg naar vrijheid en Bewust ZIJN. HIER kun je iets meekrijgen van op tape opgenomen bijeenkomsten. Eén van de meest essentiële zaken die hij benadrukt, is het niet geïdentificeerd zijn, met wie of wat dan ook. Iedere identificatie plaatst je in een conceptuele gevangenis. Alles dat voor het ware wezen van belang is verschijnt op een natuurlijke en spontane wijze in het Bewuste ZIJN.

Buiten het Bewuste ZIJN bestaat er dus niets anders dan illusie. Een illusie die geloofwaardigheid gegeven wordt door het eveneens illusionaire ego of de lichaamsgebonden persoonlijkheid. De persoonlijkheid is het masker waar alle persoonlijke identificaties mee verbonden zijn. Dit veroorzaakt het menselijk lijden. In het dertiende deel van bovengenoemde opnames gaat hij onder andere hierop in en zegt hij dat er geen kenner, geen weter of geen ziener is. Er is dus geen enkele afgescheiden wezen. Dus ook geen te objectiveren aanwezigheid van uiterlijke vormen die gekend, geweten of gezien kunnen worden.

Alexander Smit spreekt in dat deel ook over de continuïteit van Bewust ZIJN. Dit laat zien waar de reguliere wetenschap de plank volledig misslaat. Zij gaat er immers vanuit dat de wereld van fysieke vormen op zichzelf bestaat, afgescheiden is van het bewustzijn, analyserend in onderdelen te onderzoeken en daarmee te kennen valt. Vandaar dat deze wetenschap voortdurend nieuwe uit conceptuele gedachten opgebouwde theorieën verkondigt, die vaak al snel verouderd en/of achterhaald raken door weer nieuwe onderzoeken.

In feite zijn het allemaal mindgames met een achterliggende dubbele agenda, zoals we dat nu in het Corona-tijdperk volop kunnen ervaren. De kwantumfysica benadert de wijsheid van de advaita vedanta in haar uitleg van wat wij als realiteit ervaren, het meest. Alexander Smit legt op een een heldere en duidelijke wijze uit wat advaita vedanta inhoudt. Eén van zijn meest essentiële leringen is: “Laat integriteit je kompas zijn”. Alleen degene die een zuiver innerlijk door Liefde geschraagd leven leidt kan tot de zuivere waarheid komen. HIER kun je een aantal op beeld opgenomen satsangs bekijken.

Het onbenoembare is niet te benoemen!
Zij die op weg zijn naar de waarheid zullen steeds allenig gaan, wordt in onderstaand gedicht geschreven. Het gedicht geeft aan dat zelfrealisatie enerzijds een eenzame weg is, maar eigenlijk ook niet. Hetgeen dat zich eenzaam kan voelen, het afgescheiden ego-ik of de persoonlijkheid, lost uiteindelijk op in het totaal andere belevingsperspectief van een geheeld Bewust ZIJN. Een vereniging met de Bron van Bewust ZIJN waar het altijd al een gemanifesteerde uiting van was. Het begrip persoonlijkheid stamt af van het Griekse woord persona, dat masker betekent. Een geheeld Bewust ZIJN heeft dus geen aards masker meer nodig om op aarde aanwezig te kunnen zijn.

Die op weg zijn naar de waarheid
zullen steeds allenig gaan,
niemand kan als broeder
samen met de ander gaan.

Een korte spanne wandelen wij,
zo schijnt het, in één koor…..
ten slotte gaat, zo zien wij,
voor elk de weg teloor.

Zelfs de liefste streeft
ergens van ons ver;
doch wie het geheel doorleeft
wordt zegevierend ster,

schept, zijn Ik doorchristenend
nieuwe, godgewijde grond –
en hem groet der aanverwanten
onvergankelijk verbond

Christian Morgenstern
(1871 – 1914)

De punt in de cirkel
In mei 2016 werd op deze site mijn artikel ‘De waarheid over ‘waarheid’ en ‘onwaarheid’?’ gepubliceerd (HIER), daarin beschrijf ik onder andere hoe ieder mens een reflectie is van het grotere geheel en het grotere geheel een reflectie is van ieder mens en van al het Leven. Tevens beschrijf ik dat het van wezenlijk belang is om tot een Bewustzijn hiervan te komen en dus leren Bewust te ZIJN. Ik beschreef dat met de woorden die mij door geleerde lessen toen ter beschikking stonden. Hieronder volgt een citaat uit dit artikel:

“De natuurlijke bewustzijnsevolutie van de mens is er juist op gericht om vanuit het centrale punt in het midden, de eigen ontwikkelde individualiteit met een geïntegreerd zelfbewustzijn, dat bewustzijn door geestelijke inspanning steeds verder te verruimen. Met andere woorden, het bewustzijn van het lagere ik te verruimen tot een bewustzijn van het hogere IK, dat het leven in al haar uitingen omvat. Men kan zich dit voorstellen in de vorm van concentrische cirkels. In dit verband moest ik jaren geleden eens denken aan hoe ik als kind voor het eerst mijn adres opschreef.

Dit begon met mijn eigen naam en daarna de straatnaam en huisnummer, waarna de naam van het dorp, de gemeente waartoe het dorp behoorde, de provincienaam, het land, het continent, de aarde en het heelal volgden. Toen ik hier met anderen over sprak, bleken zij dit te herkennen. Ik wil hiermee maar zeggen, dat wij dit ruime bewustzijn als kind op een onbewust niveau al potentieel in ons droegen. Het komt er nu dus op aan om ons dit bewust te gaan herinneren.”

Inzoomen en uitzoomen
Wanneer men zich het ware wezen is gaan herinneren, dan zal blijken dat de punt niet bestaat. Het maakt op iedere plek binnen de cirkel integraal deel uit van die cirkel. Binnen de kwantumfysica is men bij het deeltjesonderzoek tot de ontdekking gekomen, dat een deeltje zich kan manifesteren op een te traceren punt of locatie in de ruimte.

Tevens kwam men tot het, voor het analytische intellect onbegrijpelijke inzicht, dat een deeltje zich als een energetische golf kan tonen. Het deeltje is immers ook energie. Hetzelfde principe geldt voor de punt en de cirkel. Wanneer men inzoomt kan men de punt ervaren, maar wanneer men uitzoomt kan men de cirkel ervaren. Beide zijn er tegelijkertijd. Zo is het dus ook met het besef van wie we zijn.

We zijn tegelijkertijd een kosmisch geestelijk Bewust wezen, die in een aards fysiek vierdimensionale omgeving ervaringen opdoet. Maar we zijn ook dat wat die ervaringen opdoet. De identificatie met de punt, het deeltje of het ik in de vorm van de persoonlijkheid maakt dat het ervaringsperspectief zich daartoe vernauwt en de waarneming bepalend beperkt. In de film ‘Who’s Driving the Dreambus?’ wordt dit door verschillende mensen op een nondualistische wijze besproken.

Nondualisme
Voortschrijdend inzicht toonde mij dat mijn hiervoor beschreven zienswijze, weliswaar op andere wijze, ook beschreven is binnen de inzichten van het nondualisme. Het nondualisme baseert zich op de advaita vedanta, waar Ramana Maharshi een belangrijke leraar van was. Evenals Nisargadatta Maharaj, in Nederland Alexander Smit, Hans Laurentius en nog een aantal anderen. Richard Sylvester spreekt in volgende video ook over nondualiteit.

Zich al dan niet identificeren met de vanuit het Bewuste ZIJN ontstane fysieke manifestatie in de sfeer van gematerialiseerde vormen is cruciaal. Het zich daarvan bewust te zijn is de bevrijding waar ieder mens naar zoekt. Als je op zoek bent naar de waarheid, bevrijding en de zin van het leven buiten jezelf, zul je dat allemaal nooit vinden. Het is als het zoeken naar het licht achter de schaduw die men werpt, terwijl men zelf de lichtbron is. De zoeker zoekt dus naar zichzelf en is al die tijd zichzelf al. Er valt dus niets meer te zoeken, In het Hier en Nu is ieder moment het ware ZIJN te ervaren. Alexander Smit antwoordde eens op de vraag naar de zin van het leven, dat je er zin in hebt.

Hoe om te gaan met een doldraaiende wereld?
Met name nu wordt de mensheid zwaar op de proef gesteld door alles dat te maken heeft met wat de ‘Kroon’ van alle ziekten lijkt te zijn. Nog niet eerder werd zo’n enorme angstpsychose op een kunstmatig opgeroepen ziekte geprojecteerd. Alles wordt in het werk gesteld om door angstaanjagerij de mens aan het overlevingsinstinct van zijn/haar ego te kluisteren. Waar trek jij de lijn voordat je wakker wordt uit die psychotische nachtmerrie (HIER)? Het is ook allemaal zo onoverzichtelijk, want er lopen verschillende zaken door elkaar. Er is de uitrol van 5G die op beperkte schaal vanaf 28 juli 2020 in enkele grote Nederlandse steden (HIER) gaat plaatsvinden.

Daarnaast is er de dreigende verplichting tot het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte, dat door de burgermeesters van Rotterdam en Amsterdam stevig wordt gepromoot (HIER). Laat onder andere in die steden nu ook toevallig die uitrol van 5G gaan plaatsvinden. Nu komt het er dus op aan om even helder na te denken, want er is al een verband bewezen tussen 5G en het ontstaan van de ‘Kroon’ van alle ziekten (HIER).

Het is niet moeilijk voor te stellen dat de door 5G veroorzaakte problemen met de lichamelijke luchtwegen zeker versterkt zullen worden door het dragen van mondmaskers. Hoe wil jij hier mee omgaan en je menselijke waardigheid behouden? In het artikel op deze site ‘Loskomen van dualiteit..’ van Manuela van der Knaap (HIER), gaat zij vanuit een astrologisch perspectief in op de kansen die de mensheid juist nu geboden worden, om definitief  het dualisme te overstijgen. In dat artikel is een afbeelding opgenomen waarop Eckart Tolle exact datgene zegt wat ik in dit artikel heb benoemd.

Angst is een duivels monster
Angst kan zich tonen in vele monsterlijke gezichten, die alle een verlammend blokkerende werking hebben op het menselijke zijn. Durf jij jouw diep weggemoffelde angsten onder ogen te zien? Binnen het totale menselijk ZIJN mogen die angsten er ook zijn en willen ze je slechts iets vertellen. Als je hen onder ogen durft te komen willen ze je vertellen hoe mooi, krachtig en heel je bent en dat er geen bedreigingen van buitenaf zijn. Want dat buitenaf is slechts een door het ego ontworpen illusie om zichzelf mee in stand te kunnen houden en te kunnen blijven strijden tegen een grote boze buitenwereld die in feite niet bestaat.

Hij bestaat alleen in je gedachten, uitgaande van het gegeven dat je een op zichzelf staand individu bent dat bedreigd, beboet, gevangen en gedood kan worden. Aan het begin van dit artikel gaf ik aan dat op de biografische webpagina over het leven en werken van Nisargadatta Maharaj staat dat hij nooit geboren is. Dit houdt in dat hij ook niet gestorven is. Alleen zijn fysieke manifestatie is verdwenen. Wanneer je de moed en het vertrouwen durft te hebben om vanuit dat perspectief het huidige psychotische werelddrama te bezien, kun je alle angsten loslaten.

 Heb de moed om dit te doen!

Arend Zeevat 

25 juli 2020

4 gedachten over “Liefde zegt me dat ik alles ben..!

  1. Arend hoi, bedankt voor dit artikel. De zin>>De aangeleerde conditionering van het zien van tegenstellingen om te vormen tot leren zien en beleven van aanvullingen.Ja, dan heb ik het over het zien van de natuurgeesten,die door de mens zijn omgezet in sprookjes.Maar ze bestaan.Arend, ik heb een zeer bijzondere duidelijke foto van een natuurgeest,daarmee wil ik bewijzen dat ze bestaan,wil je deze foto?

  2. Hallo ikzie. Bedankt voor je interessante reactie. Ik weet dat natuurgeesten bestaan. In de biologisch-dynamische landbouw worden ze elementaarwezens genoemd. Het gebruik van preparaten is bedoeld om hen te ondersteunen. Het koemestpreparaat wordt grappend door sommigen kaboutersoep genoemd.

    Ja, ik ben wel geïnteresseerd in die foto. Je kunt hem het beste naar Guido sturen en hem vragen het door te sturen naar mij. Hij heeft mijn e-mailadres en ook mijn postadres. Alvast bedankt.

    1. Arend, ik heb per email op 16-7-20 Guido gevraagd om de foto’s naar jou toe te sturen, ik begrijp nu dat dat niet gebeurd is, maar als het goed is dan heeft Guido de foto’s nog in zijn email te staan. Zal ik het vragen aan Guido,of doe jij dat? Maar Arend , ik zou wel graag jou reactie willen zien op de foto, als dat mogelijk is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.