Advertentie

Crisis IS een gevaar én een kans..!


 

Wanneer het woord ‘crisis’  in het Chinees
wordt geschreven, bestaat het
uit twee karakters.
Eén vertegenwoordigt ‘gevaar’
en de andere ‘kans’.

John F. Kennedy

 x
x

Crisis IS een gevaar én een kans..!

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

Wat is een crisis? Dat is inderdaad een heel goede vraag, waar vanuit verschillende perspectieven iets over te zeggen of schrijven valt. In eerste instantie zitten er in ieder geval twee aspecten of kanten aan een crisis. Hoewel de uitleg van het Chinese begrip, waar John F. Kennedy in bovenstaande uitspraak naar verwijst, niet helemaal klopt en een verwesterde opvatting weergeeft vind ik het op basis van mijn levenservaring wel een mooie uitleg. Daarom wil ik het als uitgangspunt nemen voor dit artikel. Het is mijns inziens een alles omvattende opvatting van het woord crisis als begrip.

Maar eigenlijk geeft het meer de procesmatige werking van verandering aan. Een proces dat bij de veranderlijkheid van het leven hoort. Waarbij oude ontstane vormen zodanig verstard zijn geraakt, dat al het stromend vernieuwende leven eruit geperst is. Ze kunnen daarom geen weerspiegeling van dat stromende leven meer zijn en vallen dus uiteen, daar de verbindende factor van het Leven eruit verdwenen is.

De echte betekenis van het woord zie je hiernaast op de Wikipedia-screenshot:

Het Leven uit zich in samenhang en beweeglijke verbinding. Het wil zich uiten door het eindeloos scheppen  van nieuwe vormen. Het wegvallen daarvan gaat gepaard met een chaotiseringsproces. Dat is wat we nu in onze tijd volop mee mogen maken. Onze wereldmaatschappij is tot een dode en dodende karikatuur van het Leven geworden. In de eerder geschreven artikelen ‘Vrijmetselen in orde en chaos..’ (HIER) en ‘Draaiend werelds circustheater..’ (HIER) ben ik dieper ingegaan op het continue levensproces van ontstaan en vergaan van natuurlijke vormen.

Natuurlijk vernieuwende verandering
Het voorgaande is een natuurlijk proces van vernieuwende verandering, wat ook plaatsvindt in de menselijk innerlijk zielmatige ontwikkeling. Probleem daarbij is echter dat de mens de neiging heeft omwille van zekerheden scheppen zich aan ontstane oude vormen te hechten. Daardoor wordt er weerstand geboden aan vernieuwende impulsen en verzet men zich er tegen.

Dit verzet veroorzaakt een psychisch-emotionele crisis; ik spreek hier uit eigen ervaring. Om oude vormen zich te kunnen laten openen voor een vernieuwende levensimpuls te midden van chaotiserende tendensen, is de onzekerheid van een innerlijke crisis nodig. In esoterische kringen wordt dit de donkere nacht van de ziel genoemd. De twee hiervoor benoemde aspecten echter, gevaar en kans, zijn beide een mogelijke uitkomst van het procesmatige van een crisis.

Een crisis waarin ieder vermeend zekerheid biedend  houvast onderuit gehaald wordt en losgelaten mag worden. Afhankelijk van waar de aandacht op gericht wordt, de gevaarkant of de kanskant, wordt de uitkomst van het crisisproces bepaald. De gevaarkant roept angst voor de dood op en de kanskant roept vertrouwen op in de scheppende kracht van het eeuwige Leven.

Veranderingswijsheid van oudsher..
In vroeger tijden heeft de oude Chinese cultuur eigenlijk heel veel wijze mensen voortgebracht (HIER). Ogenschijnlijk is die Chinese wijsheid door de invloed van tegenstrevende krachten volkomen decadent geworden en tot haar tegendeel verworden. Dit is helaas met de wijsheid uit meerdere culturen gebeurd.

In onze moderne tijd, sinds het ontstaan van het door het Angelsaksische Westen gedomineerde kolonialisme, is er een tijdperk van het zielloze verstand aangebroken, een Tijdperk van de Rede. Deze is echter alles behalve redelijk te noemen. Dat zielloze verstand beschouwt het leven slechts vanaf de oppervlakte en door de verduisterd materialistische bril van exploitatie ten behoeve van (groeps-)egogewin.

Tevens is de mens, door de invloed van tegenstrevende krachten, in het individuele innerlijk het zielloze verstand als meester gaan beschouwen van het leven. Maar de andere kant van dat verstand is, dat het wordt gevoed door een instinctieve belevingswereld die gericht is op overleving en territoriumdrift.

Zielloze oppervlakkigheid..!
Dat heeft de mens ertoe gebracht om het eigen leven door de ogen van met innerlijke leegte gevulde zielloosheid te beschouwen. De vertegenwoordigers van de tegenstrevende krachten op Aarde hebben om de zielloosheid tot stand te kunnen brengen een zielloos op de oppervlakte gericht onderwijs geschapen. Zij hebben een sociaal-maatschappelijk systeem ontworpen, waarin ieder die meent deel uit te willen maken van de elite, gestimuleerd wordt om dit ontmenselijkende onderwijssysteem te doorlopen.

Zij mogen na het doorlopen te hebben zich dan wetenschappelijke experts of deskundigen noemen. Gedurende dit traject van ultieme hersenspoeling en indoctrinatie hebben ze hun eigen egobelang zo intens verweven laten worden met het maatschappelijk-economische belang. Waardoor zij in feite tot de valse profeten van de in onze tijd heersende geldreligie zijn geworden.
In de Bijbel werd er al voor gewaarschuwd. Daar Christus dit in zijn incarnatie op Aarde aan de mensheid duidelijk wilde maken, sloeg hij de geldwisselaars met een zweep de tempel uit. Daarmee maakte hij duidelijk dat een zich vergeestelijkende menselijkheid niet financieel te exploiteren is!

Het leven bestaat  uit verschillende ontwikkelingsfasen, die de wetmatigheden van evolutionaire groeicycli weerspiegelen. Dit geldt voor de mensheid als geheel en tevens voor ieder individu. Wat er in het geheel van de mensheid gebeurt is immers het collectieve totaal van wat er op individueel innerlijk niveau in ieder gebeurt. Alle tegenwoordig aanwezige individuele mensen vormen tezamen de mensheid. Zij dragen de gehele menselijk evolutionaire geschiedenis op een onbewust niveau in zich. Vandaar dat de heel bewuste en wakkere Australische zanger Xavier Rudd in zijn song Spirit Bird zingt over dat we het allemaal al eerder gezien hebben.

Xavier Rudd – Spirit Bird (2 hours)

Herhaling van evolutionaire rondjes..?!
Ook Rudolf Steiner gaat ervan uit dat de menselijke evolutie zich in verschillende cycli c.q. ontwikkelingsrondes heeft voltrokken. Waarbij het begrip ontwikkeling exact aangeeft waar het om gaat. Iets dat is in een omhulsel is gewikkeld kan de ware essentie niet tonen. Het menselijk wezen is is in de loop van de tijd – zeker de onze – erg ingewikkeld geworden. Kijk naar hoe ingewikkeld de zogenaamde wetenschappelijke experts doen over heel eenvoudige en natuurlijke levenszaken.

Zij doen dit omdat zij daarmee een bepaalde autoriteitspositie verkrijgen en leken c.q. onwetenden afhankelijk kunnen maken van hun uitleg van in wezen niet ingewikkelde ontwikkelingen. Vandaar ook het gezegde ‘Kennis is Macht’. Dit geeft al aan dat het alleen om het verkrijgen van macht gaat. Iedere gefragmentariseerd deskundige kennis heeft een eigen terminologie. Het zogenaamde potjes- of visserslatijn. Het is maar de vraag of wetenschappers uit verschillende deelgebieden elkaar onderling wel kunnen verstaan..!

Het is natuurlijk niet voor niets, dat men al lange tijd op een rationeel-analytische wijze zoekt naar de alles omvattende en delen verbindende theorie van alles. Men zoekt buiten zichzelf naar een completering van wat men in zichzelf heeft laten fragmentariseren. Een onmogelijke opgave! Want zoals de verder dan de ratio kijkende Einstein al zei, is een probleem nooit op te lossen op het niveau waarop het ontstaan is. Maar wat die wetenschappelijk ingewikkeld doende deskundigen niet kunnen, kunnen wij wel.

Zij hebben de kunde van het weten verloren om vanuit het hart naar alles te kijken en te luisteren. Maar wat zij niet kunnen, kunnen wij met de nodige volharding wel. Daarom zijn zij bang voor ons! Zij willen ons in de opgedrongen waan laten dat wij het ook niet kunnen. Wat wij in onze tijd meemaken is de ultieme strijd tussen het hoofd en het hart. Daarbij wordt alles in het werk gesteld om ons in die innerlijk gespleten verdeeldheid vast te zetten en te houden. Verdeel en heers op alle niveaus.

Fragmentariserend of holistisch?
Vanuit fragmentarisering kan men dus nooit het geheel zien. Omgekeerd echter wel. Het uitzoomen,  oftewel de helikopterblik vanuit het geheel, kan ieder detail en de onderlinge verhouding tot andere details glashelder laten zien. Het zijn de bekende puzzelstukjes die als vanzelf op de juiste plaats vallen.

Deze levensvisie is bekend geworden als nondualisme.  Het gaat uit van dat alles al heel en compleet is. Alles mag zijn zoals het is. Absolute acceptatie en overgave aan dat wat er hier nu is geeft innerlijke vrede en rust. Het opent het gefragmentariseerde bewustzijn voor een Bewust ZIJN in en van het geheel in het hart. In meerdere vorige artikelen heb ik daar over geschreven (HIER en HIER).

‘Wetenschap van de geheimen der Ziel’
In zijn boek ‘Wetenschap van de geheimen der Ziel’ licht Steiner uitgebreid toe hoe de ontwikkeling van de Aarde en de mensheid gedurende de evolutie haar beslag kreeg (HIER). Daarbij geeft hij aan dat iedere nieuwe ontwikkelingscyclus de herhaling van vorige rondes in zich draagt, maar dan wel op een ander hoger meer completer niveau. Zodat de evolutionaire lessen uit de vorige cycli op een geestelijk meer geïntegreerd niveau kunnen worden toegepast in het bewuste ZIJN.

In iedere ronde wordt er daardoor iets nieuws toegevoegd aan het geheel en wordt de Goddelijke schepping telkens weer vernieuwd met nieuwe scheppingselementen. Want op ieder nieuw niveau staan de mensheid weer andere scheppende krachten ten dienste, die gericht zijn op het leven vanuit het Bewust ZIJN in de Goddelijke oorsprong. De mens mag door ervaringslessen leren dat hij een grenzeloos Liefdevol Bewust ZIJN is.

Hij mag zijn ware wezen ontdoen van de toenemende ingewikkeldheid waar zich hij in het aardse bestaan mee heeft geïdentificeerd. Wat wij allemaal al eerder hebben meegemaakt is dat evolutionaire tijdperken, inclusief haar beschavingen c.q. culturen, komen en ook weer gaan. Het weerspiegelt de liefdevolle veranderlijkheid van het alomvattende LEVEN als uiting van Bewust ZIJN, dat niet uit te roeien is. Dus ook niet door wat voor virus dan ook in onze tijd.

Onze westerse cultuur is gedoemd om onder te gaan, om daarmee plaats te maken voor een nieuwe menselijke cultuur die door een geestelijke inspiratie zal worden vormgegeven. Het is echt waar dat wij in een overgangstijd leven. Daarin worden oude verstarde vormen, geïnspireerd door het op externe autoriteit gebaseerde patriarchaat, opgelost. Dat die oude vormen zich niet zomaar laten uitvlakken, merken we nu op meerdere gebieden.

Spirituele uitdaging in onze tijd
De spirituele strijd om de zielmatige levensenergie van de mens wordt nu steeds heftiger. Vele crises zijn er georkestreerd om de mens door angst maar vast te houden in een innerlijke verdeeldheid. Daarbij wordt door de tegenstrevende krachten alles uit de kast gehaald om de mensheid, door middel van het aanjagen van angst, uit ‘eigen keuze’ tot een blijvend slavendom te brengen. In 2020 worden de effecten van de vele georkestreerde crises in een finale bij elkaar gebracht om daarmee de onbewuste mens volledig te overrompelen.

Maar wij kunnen daarvan nu eindelijk onze historische les leren en er gezamenlijk iets totaal nieuws door laten ontstaan. In het artikel ‘Coronavirus, dank voor het inzicht..!?’  (HIER), dat op deze site is gepubliceerd, wordt de kansenkant van de huidige crisis op een bijzondere wijze belicht. In dat artikel is een mooie kansen benadrukkende videoboodschap opgenomen. Daarbij wordt het belang van dankbaarheid voor al dat is benadrukt.

De Duitse dichter Christian Morgenstern heeft dat op zijn wijze in het onderstaande gedicht verwoord in het gedicht

De voetwassing

U dank ik, gij van spraak verstoken steen,
en neig mij tot u neder:
het is aan u dat ik mijn zijn als plant ontleen

U breng ik dank, gij aarde en bloesempracht,
en buk mij tot u neder:
gij hebt mij tot mijn zijn als dier gebracht

U breng ik dank, gij steen en kruid en dier,
En buig mij tot u neder:
gij alle drie hebt mij geholpen aan mijn Ik alhier

Wij danken U, Gij Mensenkind,
en knielen vroom vol eerbied voor U neder,
daar in Uw zijn ook ons bestaan oorsprong en leven vindt.

Dank spreekt uit heel der Godheid één-
dank keert ook uit haar veelvoud weder.
In dank vervlecht zich al het zijn dooreen.

Evenals ik dat in het artikel ‘Dankbaarheid als transformerende kracht..’ (HIER) ook heb gedaan.  We leven momenteel dus in een tijd van samenkomende crises (HIER). Een crisis op het gebied van gezondheid, een crisis op het gebied van economisch en intermenselijk welzijn en bovenal een crisis op moreel-ethisch en dus spiritueel vlak. Sta bijvoorbeeld eens stil bij wat het effect is van de door overheden bepaalde maatregelen, in het kader van de Corona-virusbestrijding, op  de intermenselijke relaties (HIER).

4 jaargetijden als een mensenleven. Geluk en diep verdriet wisselen zich af als zomer en winter.. Als berg en dal. En ondertussen groeit de boom to een majestueus wezen.

Onder het mom van zorg voor de ouderen en kwetsbaren, waar overheden zich overigens nooit bezorgd om hebben gemaakt, wordt een ieder op zichzelf teruggeworpen. Een ieder wordt gevraagd – eigenlijk juridisch gedwongen zichzelf te isoleren van de medemensen – om op een door de overheid bepaalde afstand van elkaar te blijven en met niet meer dan door de overheid vastgesteld aantal samen te komen. Uit een Twitterbericht blijkt dat de Nederlandse politie de gevolgen van het ‘gedwongen’ binnen moeten blijven enigszins tracht te verzachten door haar, in het kader van de ‘noodzakelijke’ brood en spelen een quiz aan te bieden (HIER).

De gevaarkant van de huidige crises
Daarmee zorgen overheden met name goed voor zichzelf en voor het in stand houden van hun maatschappelijk systeem. Want de onrust onder bevolkingen is al langere tijd en vooral de laatste jaren enorm aan het toenemen. Samenscholingen mogen nu niet meer en door deze maatregelen wordt voorkomen dat er spontane of georganiseerde protestacties en rellen zullen ontstaan. Althans daar gaan zij vanuit. Of dit ook zo uitwerkt zal de komende tijd uitwijzen.

Die onrust en de daarmee samenhangende boosheid, over het al zo lang door overheden financieel uitgemolken te zijn, wil zich echter toch uiten. Hoe? Dat zullen we wel zien. Ik wil me niet bezig houden met het opsommen van allerlei verschillende (doem)scenario’s en mezelf daarin verliezen. Daarom bekijk ik de komende ontwikkelingen vanuit een innerlijke rust en met een open warm hart. Door de evolutionaire, religieuze en cultureel-maatschappelijke processen gedurende de evolutie, is de mensheid met bangmakerij afgericht om vooral altijd maar weer overal vijanden te zien.

Deze vijanden namen telkens weer een andere vorm aan. De doos van Pandora, waar een oneindig aantal vijanden in zit, houdt een oorlogsverklaring aan alles en iedereen in. In wezen is het echter een voortdurende oorlog tegen het Leven en dus de mensheid. Het is een gefaseerde machtsgreep door de tegenstrevende krachten, die gebruik maken van marionetten op deze bijzonder mooie planeet.

Een planeet die de op haar wonende mensheid de mogelijkheid heeft willen bieden om te leren Bewust te ZIJN en alle  intrinsieke kwaliteiten van het Leven als medescheppers vorm te geven in het individuele leven. Deze kwaliteiten zijn Schoonheid, Waarheid en Liefde. Wij mogen deze vooral nu in onszelf gaan ontdekken en in het samen leven tot uitdrukking brengen. Dit is de kanskant van de crisis waar wij nu getuige van mogen zijn. Door ons bewust te zijn van de gevaarkant van de huidige crisis mogen wij samen, vanuit een Bewust ZIJN, gaan bouwen aan een nieuwe menselijke door geestelijke inspiratie vormgegeven toekomst.

Zo simpel is het dus feitelijk..!!

Waarom is deze les niet eerder geleerd?
Dat heeft vooral te maken met het gegeven dat de mensheid zich heeft laten verleiden tot het omarmen van het  materialisme en een ongebreidelde hebzucht. Zij kon daar alleen toe verleid worden, doordat die hebzucht al in ieder mens aanwezig was en nog steeds is. De verleider heeft daarmee als spiegel gediend voor hen die voor de verleiding vielen.

Iets kan immers niet opgeroepen worden als het niet aanwezig is. Iets kan alleen in verschijning treden als hetgeen in verschijning treedt al in potentie sluimerde in hen die deze verschijning in hun innerlijk hebben bekrachtigd. Daarmee de manifestatie ervan hielp te ondersteunen in haar vormgeving. Dit is een uiting van het opgedrongen collectivisme dat met name in het liberaal/kapitalistische westen zijn vorm heeft gekregen.

De westers-kapitalistische variant van het collectivisme heeft de illusie van individuele vrijheid voorgetoverd. Maar ondertussen heeft zij door de zogenaamde economische ‘vrije’ marktwerking en door een verslaving aan het materialisme te stimuleren, een aan kunstmatig geschapen modes en hypes onderhevig consumentencollectief geschapen. De economische terreur die er aan ten grondslag ligt wordt vormgegeven door banken en multinationale bedrijven. Een collectivistisch gedrocht, met een geïndividualiseerd menselijk masker.

De andere kant van dezelfde collectivistische medaille
In zowel het liberaal/kapitalistische westen als in het socialistisch/communistische oosten zijn echter dezelfde collectivistische tendensen waarneembaar. Beiden zijn twee zijden van dezelfde collectivistische medaille, die uit dezelfde koker komen van een op macht en wereldoverheersing beluste elite. De oosters socialistisch/communistische variant heeft een openlijk eenduidig collectivisme, dat door staatsterreur werd/wordt afgedwongen. Daarbij is de individuele belevingswereld, door een agressief uitwerkend staatsterrorisme, gedwongen zich te voegen naar de van bovenaf opgelegde collectivistische normen.

Maarten Oversier, regressietherapeut

Natuurlijk allemaal op basis van ook een voorgetoverde illusionair betere toekomst. Beide vormen van collectivisme hebben zich echter bedient van angstterrorisme. De westerse variant in de vorm van een angst voor het economisch overleven en de oosterse variant in de vorm van een angst voor een ideologisch overleven.

Daarmee tracht ik duidelijk te maken dat het westen meer materiegericht is (in antroposofische terminologie Ahrimanisch) en het oosten meer geestelijk/ideologisch (in antroposofische terminologie Luciferisch). Het westen heeft een materialistisch gefundeerde heilstaat willen bewerkstelligen. Het oosten heeft een ideologische heilstaat willen vormgeven.

Dat dit zo door de tegenstrevende krachten is bepaald, heeft alles te maken met de aard van volkeren op verschillende geografische locaties op deze planeet. In een vorig artikel, ‘De mens: verbinding tussen aarde en kosmos..’ (HIER), ben ik daar dieper op ingegaan.

Toenemende verduidelijking
Daarom kan men er zeker van zijn dat ieder mens niet toevallig op een bepaalde geografische locatie geboren is. Want die locatie bood de juiste energetische aardse invloeden voor de incarnerende ziel om tot een zo optimaal mogelijk wasdom te kunnen komen. Daarnaast is het natuurlijk ook het geen toeval dat men in bepaalde sociale omstandigheden geboren is. Op deze site is in het verleden ook meermaals aandacht besteed aan het werk van Maarten Oversier (HIER). Hij helpt mensen de vaak als onoverzichtelijk lijkende energetische draden van een individueel verleden te ontwarren.

In feite is dat een weergave van een energetische werking die in de komende tijd voor meerderen duidelijk zal zijn. Wanneer mensen eenmaal begrijpen hoe zij hun innerlijk op de ‘buitenwereld’ projecteren, kunnen zij via de spiegel die de buitenwereld hen toont, zichzelf leren kennen. Dat is ook de zin van menselijke relaties. Basisprincipe hiervan is, dat wat van je uitgaat naar je toekomt en dat wat naar je toekomt van jezelf is uitgegaan.

De ‘buitenwereld’ is dus een panoramisch projectiescherm van de individuele innerlijke belevingswereld en de daarin doorwerkende collectieve belevingswereld. Het wil ons duidelijk maken dat wij met alles verbonden zijn door de kracht van een liefdevol Bewust ZIJN. In mijn leven ben ik me hier steeds meer bewust van gaan worden, waardoor ik mij meer en meer als de schepper van mijn individuele werkelijkheid ben gaan ervaren.

Dat is ook gepaard gegaan met vele ontwikkelingscrises, die me duidelijk maakten dat verdiepende groei oneindig is. In feite heb ik daar zelf niet veel voor hoeven doen. Het gebeurde aan en door mij. Dit is de essentie van verandering. Het is met het ego niet te plannen of te controleren, het is slechts te ervaren door zich er aan over te geven op basis van vertrouwen op een alwetende liefdevolle geestelijke begeleiding (HIER).

The Real You – Alan Watts

https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=mMRrCYPxD0I&feature=emb_logo

In de eigen kracht staan
Het in de eigen kracht staan betekent dat men in zichzelf het volledige scheppingspotentieel heeft gezien, beleefd en dat dan ook vormgeeft in het leven. In spirituele terminologie heet dit Zelfrealisatie. Het is gebaseerd op een non-dualistisch ervaren van zichzelf als mens. De psychologische oorlogsvoering die er gedurende de mensheidsgeschiedenis op haar is losgelaten heeft haar gevangen willen zetten in een identificatie met een eenzijdig dualistisch denken, voelen en willen.

Wanneer we onszelf losmaken van de Stroom, zitten we zónder Stroom!

Waardoor zij het overzicht en de verbinding met de goddelijke Bron kwijtraakte en zich verloor in een dualistische belevingswereld van Goed en Kwaad. Momenteel kunnen we ervaren wat daar het gevolg van is. Door deze eenzijdige belevingswereld, die vooral in onze moderne tijd vanaf het levensbegin maatschappelijk opgedrongen, c.q. geïndoctrineerd is, kunnen we op alle levensgebieden ervaren wat het is om zonder een wezenlijk uiterlijk houvast te moeten leven.

Ieder wordt door de huidige ontwikkelingen op zichzelf teruggeworpen. Ieder wil overleven. Velen willen dat ongeacht de gevolgen voor anderen. Het gebrek aan een bezielde eenheidsbeleving geeft velen daardoor het credo: “Ieder voor zich en God voor ons allen”, of ‘Na mij de zondvloed’.

Daardoor gaan mensen, hoe banaal ook, in een supermarkt met elkaar op de vuist. Om maar voldoende toiletpapier of andere zaken die men noodzakelijk acht voor het eigen welzijn, te kunnen bemachtigen. Wat er nu aan chaotiserende gebeurtenissen zichtbaar wordt is een reflectie van het moreel-ethische niveau waarop velen zich bevinden. Oftewel het spirituele eenheidsbesef c.q. het gebrek eraan.

Crisis als kans..!
De basislijn van de huidige crisis is dus een spiritueel/morele crisis, waar we met elkaar en ieder voor zich in het eigen innerlijk naar mogen kijken. Om daarmee toch eindelijk maar eens de evolutionaire lessen te leren, die de mensheid als collectief al zo vaak in het historische verleden gepresenteerd heeft gekregen.

Zij die de geschiedenis niet bestuderen, zijn gedoemd deze te herhalen.
Daarbij zijn zij die de geschiedenis wél hebben bestudeerd, gedoemd hulpeloos toe te kijken, hoe anderen deze herhalen.’

(auteur onbekend)

Met het overwinnen van het geïndoctrineerde egocentrisme kan ieder mens een waardevolle en individuele bijdrage leveren aan een vredevolle en liefdevol bestaan voor alle levende wezens.

Overwin! Elke stond,
die gij zegevierend overwint:
troost u, dat gij tot het volle pond
hem in uw nieuwe leven opgenomen vindt.

Elke schande, elke smaad,
elke smart en ieder lijden
zal, zo gij ze juist verstaat,
u steeds hoger leiden.

Zonder erfschuld zult gij fonkelen,
uw nageslacht opnieuw tot zegen,
ontelbaar velen in het donker
wijst een overwinnaar zonnewegen.

Christian Morgenstern
Duits dichter (1871-1914)

Tot slot wil ik de lezers van dit artikel er op attenderen dat er in de nacht van 4 op 5 april wereldwijd een bijzondere meditatie zal gaan plaatsvinden, om gezamenlijk de energetische krachten te bundelen. Dit is nodig om de huidige verwarrende overgangstijd naar het Watermatijdperk te helpen vergemakkelijken.

Ascensietijdlijn/Einde van Coronavirus-meditatie 4/5 april 2020 – Dutch promotional video

Arend Zeevat

26 maart 2020

* * *

x

[bol_product_links block_id=”bol_5e80daec22085_selected-products” products=”9200000124927448,9200000107730292,666818367,9200000106973472,9200000030134823,9200000121998217,9200000075752773,1001004011177737,666818375,9200000120774030,9200000081204622,9200000107638149,1001004000971180,9200000086470690,666882993,9200000115887903,9200000114791036,9200000098057805,9200000079578764,9200000082138950,9200000127656647,9200000099537614,9200000114704938,9200000084827653,1001004005750883,9200000051833383,9200000114281262,1001004002730765,9200000084827704,1001004006858959,1001004001981954,9200000071290387″ name=”arend corona” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFD1F4″ border_color=”616161″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

5 gedachten over “Crisis IS een gevaar én een kans..!

 1. Wanneer je niet naar buiten kan, moet je naar binnen…
  Maar dan letterlijk!
  Ik voeg een link bij die niet zomaar de zoveelste is met een mening over wat er gaande is.
  Maar hij het in essentie over heeft is bewustzijn wat zo gevormd is dat er een gemoedstoestand is bereikt waardoor er andere afstemgebieden zijn ontstaan. De virus is er om te zorgen dat er dus ècht wat veranderd!! Ik heb er jaren geleden een 2012 erlebnis bij gehad die mij deed denken dat er na een lange slaap, zeg maar doornroosje toestand, men weer wakker werd maar zag dat er een hele reutel mensen verdwenen waren. De wereld was op slag anders en er waren kleuren bijgekomen en er was een beter soort Woodstock toestand ingetreden. De boel op slot zetten e.d. was niet meer nodig en vanaf dat moment ging het allemaat absurd veel veter.
  Ik voel het aan m’n water dat wat er nu gebeurt wel eens veel méér zou kunnen zijn dan zomaar een pandemische calamiteit waarna na de opheffing ervan, gewoon alles weer op oude voet doorsukkelt.
  Craig Hamilton-Parker heeft het over de noodzakelijke verbinding die we weer moeten maken omdat we simpelweg spiritueel verankerde zielen zijn die de connectie weer moeten versterstevigen omdat dat van oudsher ook hadden maar is weggefutselt.
  Hij heeft het over de Christus en over de Hindoetraditie.
  Ikzelf zit meer op de Yeshua (Jesus) tour omdat ik daar nu eenmaal wat mee heb. Heb ik al 2 schilderijen over gemaakt de laatste tijd. (toeval??)
  Als ik niet de eigen rommel eerst had opgeruimd, katholicisme totaal vaarwel zeggen, had ik ook niet zoals Jordan Peterson zegt is zijn twelve rules for life, de ruimte en orde gehad om zonder vieze ballast bij de ware te komen. Edoch zonder het scharrige EO gedram of andere haleyhoeja gedoe want daar benk niet van. Wel rechtstreek pragmatische vriendschapsbanden.
  Maar nu komt de crux. In deze tijd waarin veel mensen de kans krijgen om te te hereiken kan er een moment komen waarbij degenen die er niet aan willen en door willen gaan op de weg van méér van alle troep wat je niet nodig hebt ten koste van alles en iedereen etc. ik hoef het niet allemaal uit te leggen. Laat staan je bezigen met satanisme. Je moet de frequentie zo hoog mogelijk hebben. Naar zeggen trek je met een dermate lage frequentie een virus aan waardoor je zomaar het loodje kunt leggen. Dat zou dan een manier zijn om de boel gefiltert te krijgen.
  Ik zeg een beetje boers maar zo een ben ik ook.
  Deo volente gaan we een schitterende waterman tijdperk, opwel Kali Satta tegemoet!!!!!!!!!!!!
  MAMAKOMME!!!!!!!

 2. Mooi artikel. Hier wat ernstig recent nieuws, waarvan ik me afvraag hoe hier de crisis een kans mag bieden behalve misschien straks asl een “brug te ver” (waarbij ik niet zeg dat dit niet mogelijk is overigens, de realiteit in non-lineair, energetisch en multidimensionaal en dus zelfs in tijden dat onzekerheid onze enige zekerheid lijkt te zijn..ligt er misschien iets anders dan het volgende in verschiet?):

  Komt de Digitale Davidster eraan voor de wereldbevolking? Belachelijk idee? Inderdaad, maar zie hier: Italië: ‘Having the right antibodies to the virus in one’s blood — a potential marker of immunity — may soon determine who gets to work and who does not, who is locked down and who is free.’

  Men vergeet overigens te melden dat de vaccinatiegeschiedenis niet alleen laat zien dat vaccinaties aantoonbaar onwetenschappelijk, zeer ineffectief en potentieel levensbedreigend zijn, maar ook dat de microbetheorie onjuist is en ook dat gevaccineerden met antilichamen in hun bloed JUIST niet ‘beschermd’ bleken te zijn, maar de ziekte juist kregen (of is dit feit hier juist het gegeven en dus de ‘bedoeling’ van sommige groeperingen zou je je kunnen afvragen…). Valse (niet volledige en niet natuurlijke en zeker niet ‘veilig en effectieve’) ‘kuddeimmuniteit door vaccins? Nee? Lees verder!

  En hier: “a SPECIAL “LICENSE” for Italians who possess antibodies that show they have had, and beaten, the virus. The former prime minister, Matteo Renzi, a liberal, has spoken about a “COVID PASS” for the uninfected.” https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/italy-coronavirus-antibodies.html

  En U dacht dat we alleen in een soort medische en financiële oorlog waren beland (en we geleerd hebben van WW2?)!? Bill Gates: “Eventually we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently, or WHEN WE HAVE A VACCINE, WHO HAS RECEIVED IT.” https://techcrunch.com/2020/03/18/bill-gates-addresses-coronavirus-fears-and-hopes-in-ama/

 3. Als mensen nu nog zien wat er hier gebeurt, dan begrijp ik nu pas echt waarom men spreekt over ‘kudde-immuniteit’, zoiets?Laten we hopen dat een groter percentage van onze bevolking wakker wordt, voor het gedaan is!?

  Als mensen goed lezen, dan wordt de ‘Coronatest’ nu in feite een soort “Ausweiss Bitte!” want anders heb je een probleem..Zelfs Mussolini zou dit misdadige en mensonterende plan vast briljant vinden…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.